NORMATIV REFERITOR LA AUTORIZAREA SI GRADUL DE CALIFICARE A PERSONALULUI TEHNIC DE DESERVIRE SI A COORDONATORULUI DE SECURITATE PENTRU DISTRACTIA EXTREMA, NT1- 2002

Ediţia 1
Colecţia Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub
Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat – ISCIR
– Ediţie oficială –

Descarca PDF cu NORMATIV referitor la autorizarea si gradu de calificare a personalului

1. Termeni şi definiţii
1.1. coordonator de securitate – persoana angajată, calificată şi, după caz,
autorizată, desemnată de organizator pentru a veghea la securitatea
echipamentului, a consumatorilor, precum şi a terţelor persoane în timpul
distracţiei extreme;
1.2. deţinătorul (exploatantul) echipamentului – persoană fizică sau
juridică deţinătoare cu orice titlu a unui echipament pentru agrement pe care
îl pune la dispoziţie consumatorilor;
1.3. distracţie extremă – activitate oferită de un organizator prin
intermediul unui echipament pentru agrement unuia sau mai multor
consumatori în scop de distracţie sau de recreere şi la care senzaţia de
pericol sau de provocare pe care o resimte consumatorul îl incită în principal
să participe;
1.4. manevrant – personal autorizat şi calificat care asigură funcţionarea în
condiţii de securitate a echipamentelor/instalaţiilor montate şi utilizate în
cadrul parcurilor de distracţii;
1.5. producător extern – persoană fizică sau juridică ce îşi asumă
responsabilitatea proiectării şi fabricării echipamentelor/instalaţiilor montate
şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă şi întocmeşte în scris
declaraţia de conformitate.
1.6. producător intern – agent economic care îşi asumă responsabilitatea
proiectării şi fabricării echipamentelor/instalaţiilor montate şi utilizate în
parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă şi întocmeşte în scris declaraţia de
conformitate.
2. Autorizarea personalului tehnic de deservire (manevrantului) pentru
echipamentele/instalaţiile montate şi utilizate în parcurile de distracţii
2.1. Personalul tehnic de deservire (manevrantul) pentru
echipamentele/instalaţiile montate şi utilizate în parcurile de distracţii
trebuie să fie instruit de către producătorul sau deţinătorul (cu acordul
producătorului) echipamentului sau instalaţiei. Nu este necesară autorizarea
manevranţilor de către ISCIR-INSPECT.
2.2. Pentru a fi admişi în vederea instruirii, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
a) au vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi;
b) îndeplinesc condiţiile de sănătate pentru manevrarea
echipamentului/instalaţiei şi prezintă o adeverinţă medicală cu menţiunea
„Apt pentru manevrarea echipamentului/instalaţiei ………………………”;
c) fac dovada că au absolvit învăţământul obligatoriu.
2.3. Instruirea teoretică se va efectua pe baza programei analitice
specificate în anexa A, care prevede minimum de cunoştinţe necesare şi de
durată a cursurilor.
De la caz la caz, în funcţie de complexitatea instalaţiilor şi a lucrărilor
practice ce trebuie să fie efectuate, programa analitică menţionată va fi
dezvoltată corespunzător.
2.4. Practica obligatorie pe echipament/instalaţie, care va cuprinde
minimum 150 de ore, se va efectua sub stricta supraveghere a producătorului
sau deţinătorului, cu respectarea strictă a Normelor privind protecţia muncii.
2.5. La finalizarea instruirii teoretice şi practice candidaţii vor fi examinaţi
de producătorul sau deţinătorul echipamentului/instalaţiei.
2.6. Rezultatele examinării vor fi consemnate într-un proces-verbal.
Candidaţilor admişi li se vor elibera de către cel care i-a instruit şi examinat
un carnet de manevrant, al cărui model este prezentat în anexa C.
2.7. Carnetul de manevrant este valabil numai în cadrul unităţii care l-a
eliberat.
2.8. Pentru împrospătarea cunoştinţelor profesionale, manevranţii vor fi
instruiţi periodic, o dată cu instructajul de protecţia muncii, de către
personalul tehnic de specialitate desemnat pentru acest scop de către
conducerea agentului economic deţinător de instalaţii, iar rezultatele
instruirii periodice vor fi consemnate într-un proces-verbal.
2.9. Persoanele autorizate, în conformitate cu prevederile prezentului
normativ, vor fi examinate anual pentru verificarea cunoştinţelor
profesionale şi a deprinderilor practice de către o comisie numită de
conducerea agentului economic deţinător la care acestea îşi desfăşoară
activitatea.
Din comisie va face parte obligatoriu şi responsabilul cu supravegherea şi
verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI), autorizat de ISCIR-INSPECT.
Rezultatele examinărilor vor fi consemnate într-un proces-verbal de
verificare.
2.10. Persoanele instruite, în conformitate cu prevederile prezentului
normativ, au obligaţia să se prezinte anual la examinarea medicală,
prezentând rezultatul comisiei menţionate la pct. 2.9.
2.11. Persoanelor instruite, în conformitate cu prevederile prezentului
normativ, care practică activitatea operativă pentru care deţin carnet de
manevrant şi nu se prezintă la examinările menţionate la pct. 2.9 şi 2.10 sau
persoanelor instruite care, în urma examinărilor respective, obţin rezultate
necorespunzătoare li se vor retrage carnetele de manevrant de către agentul
economic deţinător de instalaţii la care lucrează posesorii carnetelor pe timp
limitat sau definitiv, după caz.
2.12. Persoanele care au întrerupt mai mult de un an practicarea activităţii
operative pentru care sunt instruite pot să reia practicarea activităţii
operative respective numai cu condiţia respectării prevederilor pct. 2.9 şi
2.10.
2.13. Personalul instruit în conformitate cu prevederile prezentului
normativ poate fi verificat de către inspectorii de specialitate ai ISCIRINSPECT, precum şi de către organele în drept ale agentului economic
deţinător la locul de muncă, în timpul efectuării activităţilor de
operare/deservire a instalaţiilor, cu privire la modul cum îşi îndeplineşte
sarcinile de serviciu şi cum aplică cunoştinţele teoretice şi practice.
Verificarea se va efectua în prezenţa RSVTI sau a altor persoane
competente desemnate de conducerea agentului economic. În cazul în care în
urma verificărilor efectuate se constată deficienţe tehnice la instalaţii,
datorate personalului de deservire autorizat, sau alte abateri care periclitează
securitatea în funcţionare a instalaţiilor, în funcţie de gravitatea lor, se vor
lua următoarele măsuri:
a) sesizarea conducerii agentului economic deţinător pentru aplicarea de
sancţiuni prevăzute în regulamentul de ordine interioară;
b) aplicarea unei amenzi, în cazul în care abaterea se încadrează în
prevederile legislaţiei în vigoare privind stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor;
c) retragerea carnetului de manevrant pe timp limitat sau definitiv, în
funcţie de gravitatea abaterii comise.
Măsurile menţionate mai sus se vor lua pe baza procesului-verbal de
verificare tehnică (al cărui model este prezentat în anexa B) întocmit de cei
care constată abaterile.
2.14. În cazul în care manevrantul se prezintă la locul de muncă sub
influenţa alcoolului sau deserveşte instalaţia necorespunzător, astfel încât
periclitează securitatea în funcţionare a acesteia, conducerea agentului
economic deţinător, pe lângă sancţiunile prevăzute în regulamentul de ordine
interioară, poate retrage carnetul de manevrant pe termen limitat sau
definitiv.
2.15. Personalul instruit, conform prevederilor prezentului normativ, este
obligat să poarte permanent, la locul de muncă, carnetul de manevrant
asupra sa. Lipsa carnetului de manevrant, la verificarea efectuată de către
persoanele îndreptăţite, este echivalentă cu exploatarea instalaţiilor de către
personal neinstruit pentru operare/deservire şi se sancţionează conform
prevederilor legale.
3. Autorizarea coordonatorului de securitate pentru distracţia extremă
3.1. Autorizaţia coordonatorului de securitate se eliberează pentru fiecare
categorie de distracţie extremă pe o perioadă limitată de timp nu mai mare
de 1 an şi pentru o locaţie determinată. Modelul autorizaţiei este prezentat în
anexa D.
3.2. În cazul în care una dintre condiţiile de autorizare menţionate la pct.
3.1 se modifică, autorizaţia coordonatorului de securitate îşi pierde
valabilitatea fiind necesară solicitarea unei autorizaţii noi.
3.3. Pentru obţinerea autorizaţiei coordonatorului de securitate,
organizatorul distracţiei extreme trebuie să prezinte la ISCIR-INSPECT
următoarele:
a) adresă de solicitare a autorizării coordonatorului de securitate;
b) schema de desfăşurare a distracţiei extreme;
c) dosarul coordonatorului de securitate care va cuprinde:
– copie de pe actul de identitate al coordonatorului de securitate;
– copie de pe actul de absolvire a învăţământului minim obligatoriu;
– decizie/împuternicire de numire a coordonatorului de securitate al
distracţiei extreme, conform modelului din anexa E;
– certificat medical pe care să fie menţionat „Apt pentru lucrul în condiţii
extreme”. Certificatul medical este considerat valabil pentru o perioadă de
maximum 30 de zile de la data emiterii;
d) memoriu justificativ care trebuie să conţină cel puţin:
– lista echipamentelor şi produselor specifice utilizate la distracţia
extremă;
– locul desfăşurării distracţiei extreme;
– perioada de desfăşurare a distracţiei extreme;
e) copie de pe contractul prin care este asigurată asistenţa medicală.
3.4. Eliberarea autorizaţiei se va face după examinarea
persoanei/persoanelor propuse pentru „coordonator de securitate” privind
desfăşurarea distracţiei extreme, în condiţiile prevăzute în prezentul
normativ.
ANEXA A
la normativ
PROGRAMA ANALITICĂ
pentru cursul de pregătire în vederea instruirii manevranţilor
echipamentelor/instalaţiilor montate şi utilizate în parcurile de
distracţii
_______________________________________________________________________
_______
| | Numărul orelor de
predare|
| I Partea teoretică şi practică
|__________________________|
| | Teoretică |
Practică |
|___________________________________________________|_____________|____
________|
| a) Noţiuni generale | 4 |
4 |
| – Felurile curentului electric; Surse de curent | |
|
| folosite la instalaţia unui (unei) echipament | |
|
| (instalaţii) | |
|
| – Protecţia prin legare electrică la pământ | |
|
| – Siguranţe, contacte, electromagneţi, relee, | |
|
| automate de protecţie etc. | |
|
|___________________________________________________|_____________|____
________|
| b) Descrierea echipamentului/instalaţiei | 10 |
6 |
| – Descrierea ansamblurilor părţii mecanice; | |
|
| Gabarite; Spaţii de siguranţă | |
|
| – Descrierea ansamblurilor părţii electrice | |
|
| (instalaţia electrică, sistemele de comandă şi | |
|
| acţionare, panoul de comandă şi iluminat etc.) | |
|
| – Descrierea ansamblurilor părţii hidraulice | |
|
| – Descrierea ansamblurilor părţii pneumatice | |
|
|___________________________________________________|_____________|____
________|
| c) Componente de securitate | 12 |
6 |
|___________________________________________________|_____________|____
________|
| d) Dispozitive de frânare (descriere, rol, tipuri | 6 |
12 |
| existente, mod de funcţionare, reglare şi | |
|
| verificare) | |
|
|___________________________________________________|_____________|____
________|
| e) Factori de risc | 4 |
6 |
|___________________________________________________|_____________|____
________|
| f) Manevrarea şi exploatarea | 16 |
72 |
| echipamentelor/instalaţiilor montate şi utilizate | |
|
| în parcurile de distracţii | |
|
| – Manevre permise şi nepermise; Cauzele | |
|
| deranjamentelor | |
|
| – Organizarea exploatării; Cartea | |
|
| echipamentului/instalaţiei; Registrul de | |
|
| supraveghere | |
|
|___________________________________________________|_____________|____
________|
| g) Întreţinerea, revizia, reparaţia şi verificarea| 6 |
40 |
| tehnică oficială | |
|
| – Întreţinerea echipamentelor/instalaţiilor | |
|
| – Repararea echipamentelor/instalaţiilor | |
|
| – Verificarea tehnică oficială; Autorizaţia de | |
|
| funcţionare; | |
|
| Încercări statice şi dinamice; Verificări | |
|
| periodice la scadenţă | |
|
|___________________________________________________|_____________|____
________|
| h) Avarii şi accidente la echipamente/instalaţii | 2 |
– |
|___________________________________________________|_____________|____
________|
| i) Legislaţia în vigoare privind protecţia muncii | 4 |
4 |
|___________________________________________________|_____________|____
________|
| j) Echipamentul de protecţie specific | |
|
| instalaţiei/echipamentului | |
|
|___________________________________________________|_____________|____
________|
| k) Măsuri de prim ajutor în caz de avarii, de | |
|
| incendiu şi în caz de accidente etc. | |
|
|___________________________________________________|_____________|____
________|
| l) Legislaţie, instrucţiuni | 2 |
– |
|___________________________________________________|_____________|____
________|
| m) Decretul nr. 587/1973 şi Decretul nr. 417/1985 | |
|
|___________________________________________________|_____________|____
________|
| n) PT – Colecţia ISCIR în vigoare pentru | |
|
| echipamentele/instalaţiile montate şi utilizate în| |
|
| parcurile de distracţii şi pentru autorizarea | |
|
| personalului de deservire | |
|
|___________________________________________________|_____________|____
________|
| o) Instrucţiuni tehnice interne întocmite de | |
|
| deţinător. | |
|
| Noţiuni generale | |
|
|___________________________________________________|_____________|____
________|
Recapitulaţie:
I Partea teoretică ………………………… 66 de ore
Partea practică ………………………… 150 de ore
II Verificarea însuşirii cunoştinţelor ……. 1 – 2 ore/candidat
ANEXA B
la normativ
_______________________________________________________________________
_______
| ROMÂNIA | |INSPECŢIA
|
| Inspecţia de Stat pentru Controlul | Proces-verbal |TERITORIALĂ
…… |
| Cazanelor, Recipientelor sub |de verificare
tehnică|……………… |
|Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat| nr. …. |Adresă
……….. |
| – ISCIR – | |Telefon
………. |
| | |Fax
………….. |
|____________________________________|_____________________|___________
________|
Încheiat astăzi, …………………, cu ocazia
……………………. efectuat în baza Hotărârii Guvernului nr.
1.340/2001, a Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 şi a Decretului nr.
587/1973, modificat şi completat prin Decretul nr. 417/1985,
aplicabile, şi Prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, la
………………….. tip ….. cu numărul de fabricaţie/inventar
…….. şi cartea instalaţiei nr. ………………., având
parametrii ultimei verificări
……………………………………………………………..
…..
……………………………………………………………..
… .
Denumirea agentului economic
…………………………………… din localitatea
………………., str. ……………………. nr. ………,
judeţul/sectorul ………………………., codul fiscal
……………… .
Verificarea s-a efectuat la
………………………………….. din localitatea
……………………… str. ……………………. nr. ….,
judeţul/sectorul …………………… .
Subsemnatul*1) ……………………………., am constatat
următoarele:
……………………………………………………………..
…..
……………………………………………………………..
…..
……………………………………………………………..
…..
……………………………………………………………..
… .
Am dat următoarele dispoziţii:
……………………………………………………………..
…..
……………………………………………………………..
…..
……………………………………………………………..
…..
……………………………………………………………..
…..
……………………………………………………………..
… .
După această verificare s-a admis*2):
……………………………………………………………..
…..
……………………………………………………………..
… .
Scadenţa următoarei verificări se fixează la data de
………………… .
Pentru această verificare se va plăti suma de …………………
lei de către …………………… din localitatea
…………………….., str. …………………. nr. ….,
judeţul/sectorul ……………. în contul nr. …………….
deschis la Banca ………………, filiala ……………. .
Am luat cunoştinţă
Organul Directorul Responsabilul
Delegatul
de verificare, agentului economic cu supravegherea agentului
economic
sau delegatul său, şi verificarea montator,
reparator,
tehnică,
………….. ……………… …………….
……………….
………….. ……………… …………….
……………….
––––
*1) Funcţia, numele şi prenumele.
*2) Se vor înscrie parametrii de funcţionare a instalaţiei, în funcţie de felul
(tipul) acesteia.
ANEXA C
la normativ
_______________________________________________________________________
_______
| ____________________________________
___________________________________ |
| | Agent economic …………….. | | VIZE ANUALE*4)
| |
| | ………………………..*1) | |
_________________________________ | |
| | RC/CUI ………………….*2) | || | |
|| |
| | | || | |
|| |
| | CARNET DE MANEVRANT | || | |
|| |
| | Nr. .. din …….. | || | |
|| |
| | | || | |
|| |
| | Nume ………………………. |
||__________|___________|__________|| |
| | Prenume ……………………. | || | |
|| |
| | CNP*3) …………………….. | || | |
|| |
| | Tipul instalaţiei …………… | || | |
|| |
| | | || | |
|| |
| | DIRECTOR/MANAGER | || | |
|| |
| | (semnătură şi ştampilă) |
||__________|___________|__________|| |
| | | || | |
|| |
| | …………………. | || | |
|| |
| | Prezentul carnet este valabil numai| || | |
|| |
| | pentru agentul economic | || | |
|| |
| | sus-menţionat. |
||__________|___________|__________|| |
| |____________________________________|
|___________________________________| |
|______________________________________________________________________
________|
*1) Se va înscrie denumirea completă a agentului economic.
*2) RC/CUI – Număr de înregistrare la registrul comerţului sau codul unic
de înregistrare.
*3) CNP – Codul numeric personal al manevrantului.
*4) Se vor înscrie: numărul procesului-verbal/data, semnătura directorului
(managerului) şi ştampila agentului economic.
ANEXA D
la normativ
AUTORIZAŢIA
coordonatorului de securitate al distracţiei extreme
Numele …………………………………
Prenumele ………………………………
Data naşterii …………………………..
Locul naşterii ………………………….
Agentul economic ………………………..
VALABILITATEA AUTORIZAŢIEI
_______________________________________________________________________
_______
|Tipul |Decizia/ |Proces-verbal |Valabilitate |Locaţia
|Inspector |
|distracţiei |împuternicirea |Nr. şi data |_____________|
|ISCIR |
|extreme |de numire | |De la|Până la|
|Semnătura |
| |Nr. şi data | | | | |şi
ştampila|
|____________|_______________|______________|_____|_______|________|___
________|
|____________|_______________|______________|_____|_______|________|___
________|
|____________|_______________|______________|_____|_______|________|___
________|
|____________|_______________|______________|_____|_______|________|___
________|
Coordonatorul de securitate al distracţiei extreme este obligat să cunoască
şi să respecte întocmai prevederile legislaţiei în vigoare şi prescripţiile
tehnice, sarcinile lui fiind cele care rezultă din prescripţiile tehnice, Colecţia
ISCIR.
Data emiterii …………………….
Nr. ……………………………..
ISCIR-INSPECT IT ………………….
Semnătura şi ştampila
ANEXA E
la normativ
Decizie/împuternicire de numire a coordonatorului de securitate al
distracţiei extreme, propus de agentul economic să fie autorizat de ISCIR-
INSPECT (numai pentru persoane juridice organizatoare de distracţie
extremă)
Antetul agentului economic
DECIZIE Nr. ……………..
din ……………
Unitatea ………………………, reprezentată prin ……………….. manager
(director),
având în vedere legislaţia cu privire la organizarea şi desfăşurarea
distracţiei extreme, organizatorul acesteia este obligat să numească un
coordonator de securitate care să fie autorizat de ISCIR-INSPECT, în
vederea aplicării măsurilor prevăzute de prescripţiile tehnice,
DECIDE:
1. Domnul/Doamna ……………………, de specialitate ……………., având
funcţia de …………………….., în perioada ………………, pe amplasamentul:
localitatea …………………, str. …………… nr. …., judeţul/sectorul ………………….,
se numeşte coordonator de securitate al distracţiei extreme
……………………………………………., urmând a fi autorizat de ISCIR-INSPECT.
2. Coordonatorul de securitate al distracţiei extreme este obligat să
cunoască şi să respecte întocmai prevederile legislaţiei în vigoare şi
prescripţiile tehnice, sarcinile lui fiind cele care rezultă din prescripţiile
tehnice, Colecţia ISCIR.
3. Activitatea coordonatorului de securitate al distracţiei extreme va fi
condusă şi îndrumată de …………………………………………, care răspunde
împreună cu acesta de luarea măsurilor pentru aplicarea legislaţiei în vigoare
şi a prescripţiilor tehnice.
4. Încălcarea obligaţiilor prevăzute de prescripţiile tehnice, Colecţia
ISCIR, atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă sau
penală a celor vinovaţi.
5. Prezenta decizie anulează decizia anterioară nr. ………….. din
………………… şi intră în vigoare după autorizarea coordonatorului de
securitate de către ISCIR-INSPECT.
Manager, Oficiul juridic
…………………. ………………..
(Numele, prenumele, (Numele, prenumele
semnătura şi ştampila) şi semnătura)
Împuternicirea coordonatorului de securitate al distracţiei extreme (numai
pentru persoane fizice organizatoare de distracţie extremă)
ÎMPUTERNICIRE
din ………
Subsemnatul ……………….., domiciliat în localitatea ………….., str.
………………… nr. ….., bl. ……., sc. ……, ap. …….., judeţul/sectorul ……………,
posesor al actului de identitate seria … nr. ……, eliberat la data de ………. de
Poliţia ……………., în calitate de organizator al distracţiei extreme de tipul
………………………, îl/o împuternicesc pe domnul/doamna
……………………………………….., domiciliat/domiciliată în localitatea
…………………………….., str. …………………….. nr. ……, bl. ……, sc. ….., ap.
…….., judeţul/sectorul ………….., posesor/posesoare al/a actului de identitate
seria …. nr. ……., eliberat la data de ………….. de Poliţia ……………………….., să
îndeplinească atribuţiile de coordonator de securitate al distracţiei extreme
mai sus menţionate, în perioada …………., pe amplasamentul: localitatea
…………………., str. ……………….. nr. ……., judeţul/sectorul ……….. .
Data Semnătura
……….. ………….
–––––