PRESCRIPŢIE TEHNICĂ : APARATE DE ÎNCĂLZIT ALIMENTATE CU COMBUSTIBIL SOLID, LICHID SAU GAZOS CU PUTERI NOMINALE

ANEXA 1
la Ordinul MECMA Nr. 1007/2010
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
– ISCIR –

Descarca PDF cu PRESCRIPŢIE TEHNICĂ Aparate de incalzit alimentate cu combustibil sol

| Indicativ: PT A1 – 2010 Ediţia 1 |

CAPITOLUL I
GENERALITĂŢI
SECŢIUNEA 1
Scop
ART. 1
Prezenta prescripţie tehnică stabileşte condiţiile şi cerinţele tehnice pentru instalarea, montarea, repararea, întreţinerea şi verificarea tehnică în utilizare a aparatelor utilizate pentru încălzit.
ART. 2
Pot fi instalate, montate, puse în funcţiune, reparate, întreţinute şi exploatate aparatele fabricate şi introduse pe piaţă conform legislaţiei în vigoare la data realizării lor.
SECŢIUNEA a 2-a
Domeniu de aplicare
ART. 3
(1) Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică la:
a) aparatele, cu puteri nominale P </= 400 kW utilizate pentru încălzit, alimentate cu combustibil gazos sau lichid;
b) cazanele de apă caldă, cu puteri nominale P </= 400 kW şi temperatura maximă a apei calde de cel mult 110 °C, alimentate cu combustibil gazos, lichid sau solid;
c) cazanele de abur de joasă presiune cu debitul nominal Q </= 0,6 t/h şi presiunea maximă a aburului de cel mult 0,05 MPa (0,5 bar), alimentate cu combustibil gazos, lichid sau solid.
(2) Echipamentele prevăzute la alin. (1) se denumesc în continuare „aparate”.
ART. 4
Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică şi la cazanele cu puteri nominale P </= 400 kW, care poartă marcajul CE:
a) pentru apă fierbinte la temperatura maximă de 120 °C, cu condiţia ca dispozitivele de siguranţă să fie limitate la cel mult 110 °C de către producător sau de către persoane juridice autorizate conform prezentei prescripţii;
b) pentru abur cu presiunea maximă de 1 bar, cu condiţia ca dispozitivele de siguranţă să fie limitate la cel mult 0,5 bar.
ART. 5
Nu fac obiectul prevederilor prezentei prescripţii tehnice:
a) aparatele montate pe nave, platforme marine fixe şi mobile;
b) sobe şi şeminee echipate cu arzătoare cu aer aspirat.
SECŢIUNEA a 3-a
Referinţe normative
ART. 6
Prezenta prescripţie tehnică face referiri la următoarele acte normative:
a) Legea nr. 64/2008, privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006;
c) Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006;
d) Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 11 iulie 2002;
e) Legea nr. 355/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare naţională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 26 iunie 2002 cu modificările şi completările ulterioare;
f) Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;
g) Hotărârea Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 6 mai 2003, cu modificările şi completările ulterioare;
h) Hotărârea Guvernului nr. 574/2005 privind stabilirea cerinţelor referitoare la eficienţa cazanelor noi pentru apă caldă care funcţionează cu combustibili lichizi sau gazoşi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 11 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare;
i) Hotărârea Guvernului nr. 1.029/2008 privind condiţiile de introducere pe piaţă a maşinilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 30 septembrie 2008;
j) Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 31 ianuarie 2005;
k) Hotărârea Guvernului nr. 2.176/2004 pentru modificarea unor Hotărâri ale Guvernului în scopul eliminării unor dispoziţii privind obligativitatea aplicării standardelor şi actualizării referirilor la standarde, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.236 din 22 decembrie 2004;
l) Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 382/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică în utilizarea instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 9 octombrie 2009;
m) Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 401/2005 privind aplicarea sigiliilor la instalaţiile şi echipamentele neautorizate sau care nu prezintă siguranţă în funcţionare conform Prescripţiilor tehnice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 10 august 2005;
n) Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 4 noiembrie 2009.
SECŢIUNEA a 4-a
Termeni, definiţii şi abrevieri
ART. 7
(1) În conţinutul prezentei prescripţii tehnice sunt folosite următoarele definiţii:
a) accident – eveniment fortuit care întrerupe funcţionarea normală a unui aparat, provocând avarii şi/sau afectând viaţa sau sănătatea persoanelor ori mediul;
b) aparat – echipament destinat încălzirii utilizând combustibil lichid, solid sau gazos;
c) arzător – dispozitiv pentru introducerea combustibilului şi aerului într-o cameră de combustie cu viteza, turbulenţa şi concentraţia de combustibil necesară astfel încât să se realizeze o aprindere corectă şi o ardere stabilă şi completă a combustibilului;
d) autorizare – activitatea de evaluare şi atestare, efectuată de către ISCIR, a competenţei şi capabilităţii unei persoane juridice de a desfăşura o activitate specifică;
e) autoritate competentă – orice organism sau autoritate dintr-un stat membru cu rol de control ori de reglementare în ceea ce priveşte activităţile de servicii, în special autorităţile administrative, precum şi ordinele profesionale şi asociaţiile profesionale sau alte organisme profesionale care, în exercitarea competenţei de autoreglementare, creează cadrul legal pentru accesul la activităţile de servicii ori exercitarea acestora;
f) admiterea funcţionării – acordul emis de către o persoană juridică autorizată de către ISCIR pentru deţinătorii/utilizatorii de instalaţii/echipamente, după caz, în scopul atestării faptului că o/un instalaţie/echipament îndeplineşte toate condiţiile şi cerinţele pentru a fi pusă/pus repusă/repus în funcţiune şi utilizată/utilizat în condiţii de siguranţă;
g) avarie – deteriorare suferită de un aparat care scoate din funcţiune aparatul respectiv;
h) cazan de abur de joasă presiune – instalaţia care produce abur saturat la o presiune de cel mult 0,05 MPa (0,5 bar), şi care este utilizat în afara acestei instalaţii, folosind căldura produsă prin arderea combustibililor, căldura recuperată din gazele fierbinţi rezultate dintr-un proces tehnologic;
i) cazan de apă caldă – instalaţia care produce apă caldă la o temperatură de cel mult 110 °C, şi care este utilizată în afara acestei instalaţii în circuit închis, folosind căldura produsă prin arderea combustibililor, căldura recuperată din gazele fierbinţi rezultate dintr-un proces tehnologic;
j) cerinţă – orice obligaţie, interdicţie, condiţie sau limitare impusă prestatorilor ori beneficiarilor de servicii, care este prevăzută în actele cu caracter normativ sau administrativ ale autorităţilor competente ori care rezultă din jurisprudenţă, practici administrative, norme ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asociaţiilor profesionale ori ale altor organizaţii profesionale, adoptate în exercitarea competenţei lor de autoreglementare; clauzele contractelor colective de muncă negociate de partenerii sociali nu sunt, în sine, considerate cerinţe;
k) deţinător – persoană fizică sau juridică ce deţine cu orice titlu un aparat în exploatare;
l) inspector de specialitate din cadrul ISCIR – persoană fizică angajată în cadrul ISCIR, care efectuează verificări tehnice şi alte sarcini specifice conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice;
m) instalare – activitatea de fixare/amplasare a unui aparat la locul utilizării şi/sau de conectare a acestuia la alte instalaţii sau echipamente, în vederea asigurării condiţiilor de funcţionare;
n) întreţinere – totalitatea operaţiilor prin care se asigură menţinerea unui aparat în parametrii de funcţionare în condiţii de siguranţă;
o) livret aparat – document de identificare a unui aparat şi de evidenţă a tuturor verificărilor tehnice şi reparaţiilor la care acesta a fost supus de-a lungul perioadei de utilizare, începând de la prima punere în funcţiune şi până la scoaterea definitivă din uz;
p) montare – activitate de îmbinare a componentelor unui aparat, conform documentaţiei tehnice, în vederea funcţionării acestuia;
q) persoană juridică – orice entitate constituită potrivit legii naţionale precum şi cele constituite în temeiul dreptului altui stat membru sau reglementat de acesta, indiferent dacă acestea sunt considerate sau nu ca având personalitate juridică;
r) personal tehnic de specialitate – angajat al persoanei juridice autorizate, desemnat de către acesta prin decizie internă şi nominalizat în autorizaţia eliberată de către ISCIR;
s) practică inginerească – ansamblul activităţilor prin care un echipament este proiectat şi fabricat luând în considerare toţi factorii relevanţi care îi influenţează siguranţa; echipamentul este verificat, fabricat şi livrat cu instrucţiuni pentru instalare/montare, utilizare şi întreţinere pentru a-i asigura siguranţa funcţionării în timpul duratei de viaţă prevăzut; producătorul este responsabil pentru aplicarea practicii inginereşti;
t) prescripţie tehnică – norma tehnică elaborată de către ISCIR şi aprobată prin ordin al ministrului de resort, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, care conţine, pentru domenii clar definite, condiţii şi cerinţe tehnice referitoare la instalaţii/echipamente şi la activităţi specifice domeniului de activitate, prevăzute în Legea nr. 64/2008, ce se realizează în legătură cu acestea, în vederea introducerii pe piaţă, punerii în funcţiune şi utilizării instalaţiilor/echipamentelor respective în condiţii de siguranţă în funcţionare;
u) producător – persoana fizică sau juridică, responsabilă pentru proiectarea şi/sau realizarea unui aparat în scopul introducerii pe piaţă şi/sau al punerii în funcţiune, în numele său, precum şi orice persoană fizică sau juridică, care construieşte, montează, instalează, ambalează sau etichetează un aparat în vederea introducerii pe piaţă şi/sau punerii în funcţiune sub nume propriu;
v) punere în funcţiune – activitate care are loc în momentul primei utilizări a unui aparat nou conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, pentru a se asigura că aparatul satisface cerinţele de funcţionare în condiţii de siguranţă;
w) registru – orice evidenţă sau bază de date administrată de o autoritate competentă, în format electronic ori pe hârtie, cuprinzând informaţii cu privire la prestatorii de servicii în general sau prestatorii de servicii autorizaţi într-un domeniu specific;
x) reparare – ansamblul de lucrări şi operaţiuni ce se execută prin înlăturarea neconformităţilor/defecţiunilor constatate la un aparat în scopul aducerii acestuia la parametrii iniţiali sau la alţi parametri care asigură funcţionarea în condiţii de siguranţă a acestuia, conform prescripţiilor tehnice;
y) repunere în funcţiune – acţiunea care are loc în momentul primei utilizări a unui aparat care a mai funcţionat, ulterior reparării, efectuării unei revizii şi/sau efectuării unei intervenţii de întreţinere a acestuia, conform prescripţiilor tehnice;
z) sistem de ardere – echipamentul necesar pentru arderea combustibilului incluzând instalaţiile pentru depozitare, preparare şi alimentare cu combustibil, asigurare aer necesar combustiei, arzătorul (arzătoarele), evacuare gaze arse precum şi toate componentele de control şi supraveghere;
aa) stat membru – stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European;
bb) utilizator – persoană fizică sau juridică ce are în folosinţă un aparat;
cc) verificare tehnică – totalitatea examinărilor şi/sau încercărilor ce se realizează, în baza documentaţiei tehnice aplicabile unui aparat şi prevederilor prescripţiilor tehnice, în scopul evaluării măsurii în care aparatul satisface cerinţele de funcţionare în condiţii de siguranţă;
dd) verificare tehnică periodică – activitate desfăşurată periodic, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, pentru a se asigura că aparatul satisface cerinţele de funcţionare în condiţii de siguranţă.
(2) În conţinutul prezentei prescripţii tehnice sunt folosite următoarele abrevieri:
a) ISCIR – Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat;
b) RADTA – Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice de automatizare;
c) RADTI – Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice de instalare;
d) RSL – Personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrărilor de instalare, montare, reparare şi întreţinere;
e) RSVTI – Operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor;
f) RVT – Personal tehnic de specialitate, responsabil cu verificarea tehnică în utilizare a aparatelor.
CAPITOLUL II
INSTALAREA ŞI MONTAREA APARATELOR
SECŢIUNEA 1
Prevederi generale
ART. 8
(1) În situaţia în care nu se aduce atingere condiţiilor de introducere pe piaţă şi punere în funcţiune, stabilite prin reglementări tehnice ce transpun directive europene, aparatele pot fi instalate sau montate numai dacă sunt respectate prevederile prezentei prescripţii tehnice.
(2) Instalarea sau montarea aparatelor se efectuează de către producătorul acestora, de către persoane juridice autorizate de către ISCIR sau de către persoane juridice autorizate de autorităţile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autorităţile competente din statele membre trebuie să fie înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Condiţiile privind autorizarea de către ISCIR a persoanelor juridice care efectuează instalarea sau montarea aparatelor precum şi condiţiile de înregistrare în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripţia tehnică aplicabilă.
(3) Pentru serviciile prestate, producătorul aparatelor sau persoanele juridice autorizate pentru instalarea sau montarea aparatelor, după caz, trebuie să întocmească şi să emită o declaraţie întocmită conform modelului din anexa 1.
(4) Aparatele instalate/montate se înregistrează de persoana juridică autorizată de către ISCIR în „Registrul de evidenţă a lucrărilor”, al cărui model este prezentat în anexa 2.
SECŢIUNEA a 2-a
Instalarea aparatelor
ART. 9
(1) Instalarea aparatelor se efectuează sub supravegherea RSL, cu respectarea legislaţiei specifice în vigoare. În situaţiile în care, conform legii, este necesară obţinerea unor avize suplimentare specifice, această obligaţie revine deţinătorului/utilizatorului aparatului.
(2) La instalare se efectuează amplasarea aparatelor pe poziţie şi racordarea aparatelor la utilităţi după caz: circuitele de apă, combustibil, energie electrică şi gaze arse, conform documentaţiei de instalare.
SECŢIUNEA a 3-a
Montarea aparatelor
ART. 10
Montarea aparatelor se efectuează sub supravegherea RSL şi constă din activităţi de asamblare prin îmbinări demontabile a componentelor acestora, executate conform unei documentaţii tehnice, ca de exemplu cazane livrate pe elemente, arzătoare sau sisteme de ardere livrate separat.
CAPITOLUL III
PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A APARATELOR ŞI ADMITEREA FUNCŢIONĂRII
SECŢIUNEA 1
Prevederi generale
ART. 11
Se admite funcţionarea următoarelor tipuri de aparate:
a) aparate noi care respectă cerinţele privind introducerea pe piaţă stabilite de reglementările tehnice ce transpun directive europene specifice, cu excepţia celor prevăzute la lit. c);
b) aparate vechi care au mai funcţionat şi:
1) provin din Uniunea Europeană:
I. care respectă cerinţele privind introducerea pe piaţă stabilite prin directivele europene specifice, cu excepţia celor prevăzute la lit. c);
II. care au fost construite anterior intrării în vigoare a directivelor europene aplicabile şi au fost introduse pe piaţă cu respectarea reglementărilor naţionale ale statului membru în care au fost construite;
2) provin din afara Uniunii Europene şi respectă cerinţele privind introducerea pe piaţă, stabilite de reglementările tehnice ce transpun directive europene specifice, cu excepţia celor prevăzute la lit. c);
c) cazane de abur de joasă presiune construite după practici inginereşti.
NOTĂ:
Directivele europene aplicabile sunt:
a) 90/396/EEC – Aparate de gaz – (privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi) – pentru cazane de apă caldă pe combustibili gazoşi;
b) 97/23 EC – Echipamente sub presiune – (referitor la proiectarea, fabricarea şi evaluarea conformităţii echipamentelor sub presiune şi a ansamblurilor care au o presiune maximă admisibilă PS mai mare de 0,5 bar şi care stabileşte condiţiile de introducere pe piaţă a acestora) – pentru cazane de apă caldă alimentate cu combustibili solizi cu încărcare manuală;
c) 2006/42/EC – Maşini – (referitor la condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor) pentru cazane de apă caldă alimentate cu combustibili solizi cu încărcare automată;
d) 92/42/EC – Eficienţa energetică – pentru cazanele de apă caldă alimentate cu combustibil gazos şi/sau lichid cu puteri cuprinse între 4 – 400 kW.
ART. 12
Deţinătorii/utilizatorii de aparate au obligaţia să solicite punerea în funcţiune şi să obţină admiterea funcţionării conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
SECŢIUNEA a 2-a
Condiţii pentru efectuarea verificărilor
ART. 13
(1) Punerea în funcţiune şi admiterea funcţionării se efectuează de către producătorul acestora, de către persoane juridice autorizate pentru verificări tehnice în utilizare de către ISCIR sau de către persoane juridice autorizate de autorităţile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autorităţile competente din statele membre trebuie să fie înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Condiţiile privind autorizarea de către ISCIR a persoanelor juridice care efectuează punerea în funcţiune şi admiterea funcţionării aparatelor precum şi condiţiile de înregistrare în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripţia tehnică aplicabilă.
(2) Producătorii care prestează şi activităţi de punere în funcţiune a aparatelor construite de către aceştia, fac excepţie de la cerinţele de autorizare prevăzute la alin. (1).
ART. 14
În vederea efectuării punerii în funcţiune, deţinătorul/utilizatorul aparatului are obligaţia de a pune la dispoziţia persoanei juridice autorizate cel puţin următoarele documente:
a) declaraţia prevăzută la art. 8 alin. (3);
b) instrucţiunile de instalare, montare, reglare, utilizare şi întreţinere livrate împreună cu aparatul, redactate sau traduse în limba română;
c) avizul privind furnizarea gazelor naturale, unde este cazul;
d) autorizarea instalaţiei de alimentare cu gaz petrolier lichefiat, unde este cazul;
e) schema termomecanică a centralei termice avizată de către RADTI atunci când este echipată cu cazane având puterea nominală mai mare de 70 kW.
SECŢIUNEA a 3-a
Verificări tehnice efectuate
ART. 15
La punerea în funcţiune a aparatelor se respectă instrucţiunile aplicabile elaborate de producător, specifice fiecărui tip de aparat şi prevederile prezentei prescripţii tehnice şi efectuează cel puţin următoarele verificări tehnice:
a) verificarea integrităţii aparatului;
b) verificările aplicabile prevăzute în „Livretul aparatului”, al cărui model este prezentat în anexa 3.
SECŢIUNEA a 4-a
Verificarea tehnică a aparatelor vechi
ART. 16
În vederea repunerii în funcţiune sau admiterea funcţionării aparatelor vechi se efectuează următoarele:
a) verificarea integrităţii aparatului;
b) operaţii de curăţare a aparatului;
c) încercarea la presiune hidraulică, executată la cazane conform art. 29;
d) verificarea şi reglarea instalaţiei de ardere în scopul realizării unei arderi complete, cu eficienţa indicată de producător;
e) verificările aplicabile în conformitate cu condiţiile tehnice prevăzute în livretul aparatului precum şi în instrucţiunile producătorului.
NOTĂ:
Se consideră aparate vechi acele aparate care au mai funcţionat fără a avea admisă funcţionarea sau cele care au avut admisă funcţionarea conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile şi au fost mutate pe un nou amplasament.
SECŢIUNEA a 5-a
Concluziile verificării
ART. 17
(1) Punerea/repunerea în funcţiune şi admiterea funcţionării se finalizează prin:
a) efectuarea verificărilor prevăzute la art. 15 sau art. 16 şi completarea livretului aparatului de către RVT, care confirmă respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice;
b) instruirea deţinătorului/utilizatorului de către RVT, privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a aparatului şi obligativitatea efectuării verificărilor tehnice periodice conform prezentei prescripţii tehnice.
(2) În funcţie de rezultatele obţinute la punerea în funcţiune, în livretul aparatului se consemnează:
a) „ADMIS – aparatul poate funcţiona până la scadenţa următoarei verificări, cu obligaţia respectării instrucţiunilor de instalare, reglare, utilizare şi întreţinere date de producător şi a prevederilor prezentei prescripţii tehnice”;
b) „RESPINS – aparatul nu îndeplineşte condiţiile de punere în funcţiune şi se interzice funcţionarea acestuia”.
NOTĂ:
Semnarea livretului aparatului de către deţinător/utilizator semnifică însuşirea de către acesta a obligaţiei de a nu utiliza aparatul fără a-l supune verificării tehnice periodice la 2 ani.
ART. 18
Aparatele verificate se înregistrează de persoana juridică autorizată în „Registrul de evidenţă a aparatelor aflate în supraveghere” al cărui model este prezentat în anexa 4.
CAPITOLUL IV
UTILIZAREA APARATELOR
SECŢIUNEA 1
Prevederi generale
ART. 19
Utilizarea în condiţii de siguranţă a aparatelor se face în conformitate cu instrucţiunile de instalare, montare, reglare, utilizare şi întreţinere elaborate de producător şi livrate împreună cu aparatele. Personalul de exploatare este instruit de către firmele autorizate conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice pentru verificări tehnice în utilizare.
SECŢIUNEA a 2-a
Operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor – RSVTI
ART. 20
(1) În cazul aparatelor cu puteri nominale 70 kW </= P </= 400 kW, a cazanelor de apă caldă cu 70 kW </= P </= 400 kW şi a cazanelor de abur de joasă presiune cu debitul Q </= 0,6 t/h ce deservesc instituţiile publice, instituţiile/unităţile de interes public sau societăţile care oferă servicii publice, indiferent de forma de proprietate, organizare sau constituire, deţinătorul/utilizatorul este obligat să asigure operator autorizat RSVTI.
(2) Autorizarea/reautorizarea RSVTI se efectuează conform legislaţiei în vigoare.
CAPITOLUL V
VERIFICAREA TEHNICĂ PERIODICĂ A APARATELOR
ART. 21
(1) Verificarea tehnică periodică a aparatelor se efectuează la un interval de 2 ani de către persoane juridice autorizate.
(2) Verificările tehnice periodice constau în:
a) verificarea existenţei „Livretului aparatului”, aflat la deţinător/utilizator;
b) verificarea integrităţii aparatului şi a menţinerii condiţiilor iniţiale de instalare;
c) activităţi de curăţare a aparatului, dacă este necesar;
d) încercarea la presiune hidraulică la cazane efectuată conform art. 29, la intervale de 4 ani;
e) verificarea şi reglarea instalaţiei de ardere în scopul realizării unei arderi complete, cu eficienţa indicată de producător;
f) analiza gazelor arse şi verificarea încadrării valorilor în limitele admise;
g) verificarea funcţionării corecte a dispozitivelor de control, reglare şi siguranţă;
h) efectuarea verificărilor aplicabile în conformitate cu condiţiile tehnice prevăzute în livretul aparatului precum şi în instrucţiunile producătorului.
ART. 22
Livretul aparatului se completează de către RVT.
ART. 23
În funcţie de rezultatele obţinute după efectuarea verificării tehnice periodice, în livretul aparatului se consemnează:
a) „ADMIS – aparatul poate funcţiona până la scadenţa următoarei verificări, cu obligaţia respectării instrucţiunilor de instalare, reglare, utilizare şi întreţinere date de producător şi a prevederilor prezentei prescripţii tehnice”;
b) „RESPINS – aparatul nu îndeplineşte condiţiile de punere în funcţiune şi se interzice funcţionarea acestuia”.
ART. 24
Aparatele verificate tehnic se înregistrează de către RVT care a efectuat verificarea tehnică periodică în „Registrul de evidenţă a aparatelor în supraveghere”.
CAPITOLUL VI
REPARAREA ŞI ÎNTREŢINEREA APARATELOR
SECŢIUNEA 1
Prevederi generale
ART. 25
(1) Repararea şi întreţinerea aparatelor se efectuează de către producătorul acestora, de către persoane juridice autorizate de către ISCIR sau de către persoane juridice autorizate de autorităţile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autorităţile competente din statele membre trebuie să fie înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Condiţiile privind autorizarea de către ISCIR a persoanelor juridice care efectuează repararea şi întreţinerea aparatelor precum şi condiţiile de înregistrare în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripţia tehnică aplicabilă.
(2) Producătorii care efectuează repararea şi întreţinerea aparatelor construite, fac excepţie de la cerinţele de autorizare prevăzute la alin. (1).
(3) Pentru activităţile efectuate, persoanele juridice autorizate, care efectuează lucrări de reparare, întocmesc şi eliberează o declaraţie conform modelului din anexa 1.
ART. 26
Repararea şi întreţinerea aparatelor se efectuează sub supravegherea RSL, cu respectarea instrucţiunilor producătorului şi a documentaţiei de reparare.
ART. 27
Înlocuirea dispozitivelor de siguranţă, de control şi de reglare se face numai cu produse similare construite de către producător sau cu produse similare certificate CE.
ART. 28
(1) Înlocuirea arzătorului se face numai cu arzătoare indicate de către producătorul aparatului.
(2) Automatizarea cazanelor aflate în exploatare care nu sunt echipate cu sisteme de automatizare sau modernizarea sistemelor de ardere şi de automatizare ale cazanelor şi instalaţiilor anexe se face pe baza unei documentaţii tehnice care respectă cerinţele menţionate în prescripţia tehnică specifică sistemelor de automatizare şi care este avizată de către RADTA.
(3) Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice atestate pentru avizarea documentaţiei tehnice de automatizare (RADTA) sunt cele menţionate în prescripţia tehnică specifică sistemelor de automatizare.
ART. 29
(1) Cazanele reparate la elementele sub presiune se supun unei încercări la presiune hidraulică.
(2) Încercarea se face cu apă la presiunea indicată de producător, timp de 10 minute; temperatura maximă a lichidului de încercare nu trebuie să depăşească 50 °C, iar temperatura minimă nu trebuie să fie mai scăzută de 5 °C.
(3) Încercarea se consideră admisă în cazul în care, după expirarea timpului de încercare, nu se constată pierderi de presiune, evidenţiate prin verificarea manometrelor de probă, deformaţii remanente ale elementelor sub presiune sau scurgeri de apă.
ART. 30
(1) În cazul lucrărilor de reparare precizate la art. 27 – 29, persoana juridică autorizată pentru lucrări de reparare şi întreţinere, întocmeşte o documentaţie tehnică de reparare.
(2) Documentaţia tehnică de reparare conţine minim următoarele:
a) lista lucrărilor efectuate;
b) documentaţia de însoţire a componentelor înlocuite.
(3) Documentaţia tehnică de reparare se ataşează la livretul aparatului.
ART. 31
Toate lucrările de reparare efectuate se consemnează în registrul de evidenţă a lucrărilor, conform modelului din anexa 2.
SECŢIUNEA a 2-a
Repunerea în funcţiune a aparatelor
ART. 32
Repunerea în funcţiune a aparatelor după reparare se face de persoane juridice autorizate pentru verificări tehnice în utilizare, iar pentru aparatele menţionate la art. 20 şi cu participarea RSVTI prin efectuarea următoarelor:
a) verificarea lucrărilor de reparare efectuate;
b) verificarea existenţei declaraţiei prevăzută la art. 8 alin. (3) şi a documentaţiei tehnice de reparare, după caz;
c) efectuarea verificărilor în conformitate cu condiţiile tehnice prevăzute în livretul aparatului, precum şi în instrucţiunile producătorului.
ART. 33
Toate verificările efectuate se consemnează de către RVT în livretul aparatului.
CAPITOLUL VII
SCOATEREA DIN UZ ŞI CASAREA APARATELOR
ART. 34
(1) Scoaterea din uz a aparatelor reprezintă voinţa deţinătorilor şi se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind casarea.
(2) Pentru aparatele prevăzute la art. 20, care se scot din uz, RSVTI al deţinătorului/utilizatorului întocmeşte un proces-verbal conform modelului din anexa 5.
(3) Oprirea din funcţionare şi conservarea aparatelor nu înseamnă scoatere din uz.
CAPITOLUL VIII
ATESTĂRI ŞI AUTORIZĂRI
ART. 35
(1) ISCIR atestă următorul personal tehnic de specialitate nominalizat în autorizaţie:
a) responsabil cu supravegherea lucrărilor (RSL);
b) responsabil cu verificarea tehnică (RVT).
(2) ISCIR autorizează persoanele juridice pentru următoarele activităţi:
a) instalarea aparatelor;
b) montarea aparatelor;
c) repararea şi întreţinerea aparatelor;
d) verificări tehnice în utilizare ale aparatelor.
(3) ISCIR autorizează RSVTI.
ART. 36
Metodologia de atestare/autorizare/actualizare/extindere a domeniului de autorizare pentru activităţile prevăzute la art. 35, precum şi condiţiile şi documentaţia necesară sunt prevăzute în prescripţia tehnică şi celelalte reglementări aplicabile.
ART. 37
Obţinerea autorizaţiei emise de ISCIR nu absolvă persoana fizică sau juridică de obligaţia obţinerii tuturor celorlalte autorizaţii reglementate de legislaţia în vigoare.
CAPITOLUL IX
OBLIGAŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI
SECŢIUNEA 1
Prevederi generale
ART. 38
Deţinătorii/utilizatorii aparatelor precum şi persoanele juridice autorizate, trebuie să respecte prevederile Legii nr. 64/2008 „Lege privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil”.
SECŢIUNEA a 2-a
Obligaţiile şi responsabilităţile deţinătorilor/utilizatorilor aparatelor
ART. 39
Deţinătorul/utilizatorul de aparate are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
a) să nu permită modificarea datelor stabilite prin instrucţiunile de instalare/montare;
b) să nu utilizeze aparate pentru care nu s-a obţinut admiterea funcţionării;
c) să efectueze verificările tehnice periodice la intervalele stabilite de prezenta prescripţie tehnică;
d) să nu permită alimentarea altor consumatori din instalaţia electrică a aparatului;
e) să ia măsuri corespunzătoare, unde este cazul, astfel încât operatorul RSVTI, precum şi personalul instruit, nominalizat în livretul aparatului să-şi poată îndeplini în condiţii bune sarcinile prevăzute.
ART. 40
Deţinătorul/utilizatorul este responsabil pentru eventualele avarii sau accidente produse prin exploatarea necorespunzătoare a aparatelor.
ART. 41
În cazul transferului dreptului de proprietate asupra aparatului deţinătorul este obligat să furnizeze aparatul împreună cu instrucţiunile date de producător şi cu livretul aparatului conţinând toate înregistrările.
SECŢIUNEA a 3-a
Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor juridice autorizate
ART. 42
Persoanele juridice autorizate au următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
a) să întocmească şi să ţină la zi registre de evidenţă a lucrărilor efectuate;
b) să ia măsuri corespunzătoare astfel ca RSL şi RVT să-şi poată îndeplini în bune condiţii sarcinile prevăzute;
c) să comunice, în scris, în termen de 15 zile, la ISCIR orice decizie de schimbare a RSL/RVT; să se asigure că personalul nou propus efectuează activităţile specifice numai după nominalizarea acestuia de către ISCIR;
d) să desfăşoare activităţile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor prescripţiei tehnice şi instrucţiunilor specifice ale producătorului aparatului (unde este cazul);
e) să folosească personal de execuţie calificat şi specializat la lucrările efectuate;
f) să transmită trimestrial la ISCIR, în format electronic, situaţia la zi a registrului de evidenţă a aparatelor;
g) să pună la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR datele, informaţiile şi documentele în legătură cu obiectul autorizaţiei, solicitate cu ocazia verificărilor efectuate de către aceştia;
h) persoana juridică autorizată este răspunzătoare pentru lucrările executate şi pentru datele consemnate în livretul aparatului;
i) persoana juridică autorizată este răspunzătoare pentru producerea avariilor şi accidentelor ca urmare a efectuării unor lucrări sau verificări necorespunzătoare.
SECŢIUNEA a 4-a
Obligaţiile şi responsabilităţile RSL şi RVT
ART. 43
Obligaţiile şi responsabilităţile responsabilului cu supravegherea lucrărilor (RSL) şi a responsabilului cu verificări tehnice (RVT) sunt următoarele:
a) să cunoască legislaţia în domeniu, prescripţiile tehnice specifice, standardele şi normativele în vigoare privind activitatea pentru care a fost autorizat;
b) să menţioneze în documentaţiile întocmite precizările legate de standardele, codurile de proiectare şi construire precum şi normativele folosite;
c) să completeze la zi registrele de evidenţă a lucrărilor efectuate;
d) să verifice documentaţia tehnică întocmită pentru lucrările efectuate sub aspectul respectării prevederilor prescripţiei tehnice, precum şi concordanţa instalaţiei cu documentaţia respectivă;
e) să încheie documente de verificare în care să consemneze constatările şi rezultatele verificărilor şi examinărilor;
f) să participe la cursuri de perfecţionare şi la instruirile periodice organizate de ISCIR;
g) RSL trebuie să verifice periodic, cel puţin o dată pe an, pregătirea tehnică a personalului de execuţie pentru instalare, montare, reparare şi întreţinere, consemnând rezultatele într-un proces-verbal.
SECŢIUNEA a 5-a
Obligaţiile şi responsabilităţile RSVTI
ART. 44
RSVTI are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
a) răspunde, împreună cu deţinătorul/utilizatorul, de luarea măsurilor necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice privind siguranţa în funcţionare a aparatelor;
b) să vizeze livretul aparatului, în cazul menţionat la art. 20, cu ocazia punerii în funcţiune, repunerii în funcţiune şi la verificările tehnice periodice ale acestuia;
c) să verifice funcţionarea dispozitivelor de siguranţă la interval de 3 luni;
d) să anunţe de îndată producerea unei avarii sau a unui accident la ISCIR.
CAPITOLUL X
MĂSURI ADMINISTRATIVE
ART. 45
(1) Nerespectarea obligaţiilor şi responsabilităţilor de către persoanele fizice sau juridice autorizate sau de către personalul tehnic de specialitate atestat, prevăzute/prevăzut în prezenta prescripţie tehnică precum şi în cazul în care condiţiile de acordare a autorizaţiei nu mai sunt îndeplinite, se pot aplica următoarele măsuri administrative, în funcţie de natura acestora cu:
a) avertisment;
b) suspendarea, pe o perioadă de până la 6 luni, a autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de către ISCIR;
c) retragerea autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de către ISCIR.
(2) Aplicarea măsurilor administrative prevăzute la alin. (1) se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi a principiului proporţionalităţii.
(3) Aplicarea în termen de 6 luni a două măsuri administrative precizate la alin. (1) lit. a), atrage suspendarea pe o perioadă de până la 6 luni a autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de către ISCIR.
(4) Aplicarea în termen de un an a două măsuri administrative precizate la alin. (1) lit. b), atrage retragerea autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de către ISCIR.
(5) Contestarea deciziei de sancţionare şi modul de reacordare a autorizaţiilor/atestatelor suspendate sau retrase se efectuează în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile.
CAPITOLUL XI
TARIFE
ART. 46
Pentru activităţile efectuate de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, se aplică tarifele stabilite de lista de tarife ISCIR care reglementează acest lucru.
CAPITOLUL XII
DISPOZIŢII FINALE
ART. 47
(1) Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul de a efectua verificări tehnice neprogramate la aparatele supuse prevederilor prezentei prescripţii tehnice, precum şi asupra modului în care persoanele fizice autorizate/atestate sau persoane juridice autorizate îşi desfăşoară activităţile reglementate de prezenta prescripţie tehnică, luând, după caz, măsurile necesare pentru respectarea prevederilor acesteia.
(2) Constatările verificărilor se consemnează de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR în procese-verbale de verificare tehnică.
ART. 48
Documentele care se depun la ISCIR trebuie să fie redactate/traduse în limba română de către un traducător autorizat.
ART. 49
Termenele de soluţionare a cererilor depuse la ISCIR sunt cele stabilite conform legislaţiei în vigoare.
ART. 50
Autorizaţiile eliberate până la data intrării în vigoare a prezentei prescripţii tehnice rămân valabile până la data expirării acestora.
ART. 51
Aparatele, cazanele de apă caldă cu P </= 400 kW şi cazanele de joasă presiune cu Q </= 0,6 t/h înregistrate la ISCIR se radiază din evidenţa ISCIR şi se supun în continuare, prin grija deţinătorului/utilizatorului, prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
ART. 52
La instalaţiile şi echipamentele care nu prezintă siguranţă în funcţionare, inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul să aplice sigilii, în conformitate cu prevederile legale.
ART. 53
Pe perioada valabilităţii atestatului/autorizaţiei, persoana fizică sau juridică atestată/autorizată poate fi supravegheată de ISCIR privind menţinerea capabilităţii tehnice de a efectua activitatea specifică pentru care a fost autorizată.
ART. 54
(1) Pentru acordarea de derogări de la prevederile prezentei prescripţii tehnice, persoana solicitantă depune la ISCIR următoarele:
a) cerere de solicitare cu menţionarea derogării de la prevederile prescripţiei tehnice;
b) memoriu justificativ care să cuprindă descrierea situaţiei (date despre aparat, amplasament, deservire), desene, calcule, soluţiile compensatorii propuse.
(2) Pe baza documentaţiei depuse, ISCIR avizează sau respinge motivat, în scris, solicitarea.
ART. 55
Anexele 1 – 5 fac parte integrantă din prezenta prescripţie tehnică.
ANEXA 1
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
Nr. …………..
Noi, …………………………………………………………..,
(denumirea completă a persoanei juridice sau a persoanei fizice autorizate)
…………………………………………………………………..,
(sediul)
cu Certificat de înregistrare/Autorizaţie nr. …………/………………, asigurăm, garantăm şi declarăm pe propria răspundere că produsul/serviciul
……………………………………………………………………
(denumirea, tipul sau modelul, numărul seriei)
la care se referă această declaraţie nu pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului şi este în
conformitate cu: …………………………………………………….
(titlul şi/sau numărul şi data publicării
documentului/documentelor normativ/normative)
…………………… …………………………………..
(locul şi data emiterii) (numele şi prenumele în clar şi ştampila)
ANEXA 2
Registrul de evidenţă a lucrărilor de …………
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A – Nr. de fabricaţie/an de fabricaţie
B – Producător/Furnizor
C – Declaraţie de conformitate nr.
D – Livret aparat
Nr. înregistrare/data*)
E – Observaţii
F – Localitatea/Judeţ
G – Strada, Nr.
H – Bl., sc., et., ap.
______________________________________________________________________________
|Nr. | Deţinător/|Locul | Operaţia |Caracteristicile| A | B | C | D | E |
|crt.| Utilizator|funcţionării| efectuată |aparatului | | | | | |
| | |aparatului | | | | | | | |
| | |____________|___________|________________| | | | | |
| | | F | G | H |Instalare | Tip| Parametri | | | | | |
| | | | | |Montare | | principali| | | | | |
| | | | | |Reparare şi| | | | | | | |
| | | | | |întreţinere| | | | | | | |
|____|___________|___|___|____|___________|____|___________|___|___|___|___|___|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13| 15|
|____|___________|___|___|____|___________|____|___________|___|___|___|___|___|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|____|___________|___|___|____|___________|____|___________|___|___|___|___|___|
*) În cazul lucrărilor de reparare şi întreţinere.
Figura 1Lex: Registrul de evidenţă a lucrărilor
ANEXA 3
LIVRETUL APARATULUI
Producător: ………………………………..
Tip: ………………………………………
Model: …………………………………….
Serie/an fabricaţie: ………………………..
PARAMETRII APARATULUI*)
*) Aceste date se citesc de pe placa de timbru şi din documentaţia de însoţire a aparatului.
Tip combustibil: ……………………………
Puterea nominală (kW): ………………………
Randament: …………………………………
Presiune nominală (bar): …………………….
Fluid de lucru: …………………………….
ANEXA 3
______________________________________________________________________________
| Persoana juridică executantă| RAPORT DE VERIFICĂRI,| Înregistrat la …….. |
| Autorizaţie ISCIR | ÎNCERCĂRI ŞI PROBE | Nr. înregistrare |
| Nr. ……../Data: …….. | Nr.: … Data: ….. | ………………….. |
|_____________________________|______________________|_________________________|
| Admiterea | Aparat nou | | Verificare | | Repunere în | |
| funcţionării|_______________|___| tehnică | | funcţiune | |
| | Aparat vechi | | periodică | | după reparare | |
|_____________|_______________|___|______________|___|_____________________|___|
| I. IDENTIFICARE UTILIZATOR | II. DATE PRIVIND INSTALAŢIA DE ARDERE |
| Denumire/Numele şi prenumele | Producător: ……………………. |
| Adresă ……………………….. | Tip: ………………………….. |
| | Model: ………………………… |
| Str. …………………………. | Serie/an fabricaţie: ……………. |
| | Putere maximă/Putere minimă (kW): … |
| Tel. …………………………. | Cu aer aspirat/insuflat: ………… |
| | Tip combustibil: ……………….. |
| Loc de amplasare aparat ………… | Cu alimentare*) (manuală/automată) |
| | ………………………………. |
| Deţinător: ……………………. | *) la cazane cu combustibil solid |
|______________________________________|_______________________________________|
| III. VERIFICAREA DOCUMENTELOR |
|______________________________________________________________________________|
| Documente | DA | NU | N/A |
|______________________________________________________________|____|____|_____|
| EXISTĂ | Instrucţiuni de instalare, montare, reglare, | | | |
| | utilizare şi întreţinere furnizate de producător | | | |
| |_____________________________________________________|____|____|_____|
| | Declaraţie de conformitate pentru | | | |
| | instalare/montare/reparare aparat | | | |
| |_____________________________________________________|____|____|_____|
| | Schema termomecanică | | | |
| |_____________________________________________________|____|____|_____|
| | Documentaţie de reparare | | | |
| |_____________________________________________________|____|____|_____|
| | Aviz de combustibil | | | |
|________|_____________________________________________________|____|____|_____|
| IV. VERIFICAREA LUCRĂRILOR EFECTUATE | DA | NU | N/A |
|______________________________________________________________|____|____|_____|
| Aparatul este instalat/montat conform instrucţiunilor de | | | |
| instalare/montare | | | |
|______________________________________________________________|____|____|_____|
| Aparatul este reparat conform documentaţiei de reparare | | | |
|______________________________________________________________|____|____|_____|
| Racordări corecte | gaze | | | |
| |____________________|____|____|_____|
| | electricitate | | | |
| |____________________|____|____|_____|
| | apă | | | |
| |____________________|____|____|_____|
| | coş de fum evacuare| | | |
| | gaze arse | | | |
|_________________________________________|____________________|____|____|_____|
| Tipul de combustibil disponibil este corespunzător categoriei| | | |
| aparatului | | | |
|______________________________________________________________|____|____|_____|
| Asigurarea aerului de ardere prin priză de aer/tubulatură aer| | | |
|______________________________________________________________|____|____|_____|
ANEXA 3
______________________________________________________________________________
| V. VERIFICĂRI FUNCŢIONALE: |
|______________________________________________________________________________|
| V.1 VERIFICĂRI LA RECE | DA | NU | N/A |
|______________________________________________________________|____|____|_____|
| Verificare etanşeitate | | | |
|______________________________________________________________|____|____|_____|
| – circuit combustibil (presiune statică …….. mbar) | | | |
|______________________________________________________________|____|____|_____|
| – circuit apă (presiunea de încercare ……… bar/timp | | | |
| încercare …….. minute) (unde este cazul) | | | |
|______________________________________________________________|____|____|_____|
| Verificare instalaţie electrică – tensiune …………. V | | | |
|______________________________________________________________|____|____|_____|
| Verificarea legării la pământ | | | |
|______________________________________________________________|____|____|_____|
| V.2 REGLAT SARCINĂ APARAT ……….% | | | |
|______________________________________________________________|____|____|_____|
| V.3 VERIFICĂRI LA CALD |Valori | DA | NU | N/A |
| |măsurate| | | |
|_____________________________________________________|________|____|____|_____|
| Tiraj ….. natural/forţat …….. (mbar) …….. | | | | |
|_____________________________________________________|________|____|____|_____|
| Presiunea gazului la intrare pe rampa de gaz | | | | |
| (mbar) …………………………………….. | | | | |
|_____________________________________________________|________|____|____|_____|
| Presiunea gazului la intrare în arzător (mbar) …. | | | | |
|_____________________________________________________|________|____|____|_____|
| Presiunea gazului la intrare în focar (mbar) …… | | | | |
|_____________________________________________________|________|____|____|_____|
| Temperatura gazelor arse (C) …………………. | | | | |
|_____________________________________________________|________|____|____|_____|
| Verificarea etanşeităţii circuitului de gaze arse | | | | |
| …………………………………………… | | | | |
|_____________________________________________________|________|____|____|_____|
| Alte măsurători …………………………….. | | | | |
|_____________________________________________________|________|____|____|_____|
| Verificarea funcţiilor de protecţie aparat şi | | | | |
| instalaţii anexe | | | | |
|_____________________________________________________|________|____|____|_____|
| Verificarea | Presiunea| Temperatura | Valori |Valori | DA | NU | N/A |
| parametrilor| agentului| agentului | limită |măsurate| | | |
| realizaţi | termic | termic (°C) | conform| | | | |
| | (bar) | | …..*)| | | | |
| |__________|___________________| | | | | |
| | Apă |Abur| Apă tur/| Aer cald| | | | | |
| | | | retur | | | | | | |
| | … |… | ……. | ……. | | | | | |
|_____________|_____|____|_________|_________|________|________|____|____|_____|
| Analiza gazelor arse**)| CO măsurat (ppm) | | | | | |
| Analiza s-a realizat cu|___________________|________|________|____|____|_____|
| analizor | O2 măsurat % | | | | | |
| tip ……………… |___________________|________|________|____|____|_____|
| seria ……………. | NO2(x) măsurat | | | | | |
| verificarea metrologică| (ppm) | | | | | |
| expiră la data de …. |___________________|________|________|____|____|_____|
| | SO2(x) măsurat | | | | | |
| | (ppm) | | | | | |
| |___________________|________|________|____|____|_____|
| | CO2 …………% | | | | | |
| |___________________|________|________|____|____|_____|
| | Exces de aer …. | | | | | |
| |___________________|________|________|____|____|_____|
| | Eficienţă ardere | | | | | |
| | …………….% | | | | | |
|________________________|___________________|________|________|____|____|_____|
| *) Se precizează norma aplicabilă. |
| **) Se anexează buletinul de analiză a gazelor arse. |
|______________________________________________________________________________|
| VI. CONCLUZII: |
| Aparatul îndeplineşte/nu îndeplineşte condiţiile de funcţionare, conform |
| prevederilor prescripţiei tehnice A1: |
| – „ADMIS – aparatul poate funcţiona până la scadenţa următoarei verificări, |
| cu obligaţia respectării instrucţiunilor de instalare, reglare, utilizare şi |
| întreţinere date de producător şi a prevederilor prescripţiei tehnice A1”; |
| – „RESPINS – aparatul nu îndeplineşte condiţiile de punere în funcţiune şi se|
| interzice funcţionarea acestuia”. |
|______________________________________________________________________________|
| SCADENŢA următoarei verificări este la 2 ani de la prezenta verificare, la |
| data de ………………………………………………………….. |
|______________________________________________________________________________|
| Numele şi prenumele RSL ……………………………………………. |
|______________________________________________________________________________|
| Numele şi prenumele utilizatorului: …………………………………. |
| Numele şi prenumele personalului instruit ……………………………. |
| Am fost instruit (semnătura): ………………………………………. |
|______________________________________________________________________________|
| SEMNĂTURI: |
| |
| Persoană RVT Deţinător/ RSVTI*) |
| juridică Utilizator |
| autorizată |
| |
| (numele şi (numele şi (numele şi (numele şi |
| prenumele, prenumele, prenumele, prenumele, |
| semnătura şi semnătura şi semnătura şi semnătura şi |
| ştampila) ştampila) ştampila) ştampila) |
| (după caz) |
| |
| ………… ………… ………… ………… |
| |
| *) În cazul instituţiilor de interes public |
|______________________________________________________________________________|
| NOTĂ: |
| 1) Orice înregistrare negativă duce la sistarea procedurii de punere în |
| funcţiune a aparatului până la remedierea neconformităţii. |
| 2) Orice schimbare a amplasamentului aparatului necesită o nouă verificare. |
| 3) Prezentul formular se emite în 2 (două) exemplare/aparat; un exemplar |
| pentru deţinătorul/utilizatorul aparatului şi un exemplar pentru persoana |
| juridică autorizată. |
|______________________________________________________________________________|
ANEXA 4
Registrul de evidenţă a aparatelor aflate în supraveghere
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A – Nr. înregistrare
B – Nr. de fabricaţie/an de fabricaţie
C – Producător/Furnizor
D – Raport de verificare
Nr./dată
E – Livret aparat
Nr. înregistrare/data
F – Scadenţa următoarei verificări
G – Observaţii
H – Localitatea/Judeţ
I – Strada, Nr.
J – Bl., sc., et., ap.
______________________________________________________________________________
| A |Deţinător/|Locul | Operaţia |Caracteristicile| B | C | D | E| F| G|
| |Utilizator|funcţionării| efectuată |aparatului | | | | | | |
| | |aparatului | | | | | | | | |
| | |____________|____________|________________| | | | | | |
| | | H | I | J |Admiterea | Tip| Parametri | | | | | | |
| | | | | |funcţionării| | principali| | | | | | |
| | | | | |VTP | | | | | | | | |
| | | | | |Reparare | | | | | | | | |
|___|__________|___|___|____|____________|____|___________|___|___|___|__|__|__|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11|12|13|14|
|___|__________|___|___|____|____________|____|___________|___|___|___|__|__|__|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|___|__________|___|___|____|____________|____|___________|___|___|___|__|__|__|
NOTĂ:
Acest registru de evidenţă se completează obligatoriu de către persoanele juridice autorizate iar datele înregistrate se transmit trimestrial la ISCIR în format electronic – Microsoft Excel.
Figura 2Lex: Registrul de evidenţă a aparatelor aflate în supraveghere
ANEXA 5
(model)
Proces-verbal de verificare tehnică
______________________________________________________________________________
| | Proces-verbal de | DEŢINĂTOR/UTILIZATOR |
| | verificare tehnică | ………………………… |
| | nr. ………….. | Adresa ………………….. |
| | | ………………………… |
| | | Telefon …………………. |
| | | Fax …………………….. |
|______________________|______________________|________________________________|
Încheiat astăzi ………….. cu ocazia …………. efectuat(ă) în baza prevederilor*1) ……….. şi a prescripţiilor tehnice aplicabile*2) ……., la ………. tip ………… cu numărul de fabricaţie ………… şi cartea instalaţiei nr. …………. având parametrii ultimei verificări …………
Deţinătorul/Utilizatorul ……………. din localitatea ……………. str. ………….. nr. … judeţ/sector ……….. CUI ………/J……….
Verificarea s-a efectuat la …………. din localitatea ……………. str. ……………… nr. … judeţ/sector ………… Tel./Fax ………..
Subsemnatul*3) …………….. am constatat următoarele: ……………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Am dat următoarele dispoziţii: …………………………………….
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
După această verificare s-a admis*4) ……………………………….
……………………………………………………………………
Scadenţa următoarei verificări se fixează la data de …………………
Am luat la cunoştinţă
Operator responsabil Deţinător/Utilizator, Delegatul montatorului,
cu supravegherea şi reparatorului,
verificarea tehnică întreţinătorului
a instalaţiilor,
……………….. ………………… …………………..
––––
*1) Se precizează actul normativ în vigoare la data întocmirii procesului-verbal (Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil), care a stat la baza efectuării verificării tehnice.
*2) Se precizează prescripţia tehnică aplicabilă care a stat la baza efectuării verificării tehnice.
*3) Funcţia, numele şi prenumele.
*4) Se precizează parametrii de funcţionare ai instalaţiei, funcţie de felul (tipul) acesteia.