PRESCRIPTIE TEHNICA : CAZANE DE ABUR, CAZANE DE APĂ FIERBINTE, SUPRAÎNCĂLZITOARE ŞI ECONOMIZOARE INDEPENDENTE partea 2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
Anexa nr.2
MINISTERUL ECONOMIEI COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor şi Instalaţiilor de Ridicat

Decarca PDF CU PT C1-2010 Cazane de abur, cazane de apa fierbinte ( 2 )

 

Continuare :

44 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bis/1O.V1.201O
Art. 89 După efectuarea verificării documentaţiei, reviziei interioare şi a Încercării la
presiune hidraulică, inspectorul de specialitate din cadrul ISelR Întocmeşte un proces-verbal,
sau după caz procese-verbale de verificare tehnică, cu menţionarea rezultatelor verificărilor.
Art. 90 Tn scopul realizării Încercării la cald şi verificării stării suprafeţelor interioare, ISelR
trebuie să fie anunţat de către deţinător/utilizator cu cel puţin 7 zile Înainte de data stabilită
pentru aceste operaţii.
Art.91 (1) Încercarea la cald constă În următoarele verificări principale:
a) verificarea etanşeităţii Îmbinărilor vizibile ale cazanului;
b) verificarea funcţionării armăturiior de siguranţă şi de control;
c) verificarea realizării funcţiilor de reglare, de protecţie, de semnalizare şi de
monitorizare ale instalaţiei de automatizare;
d) verificarea funcţionării instalaţiei de ardere;
e) verificarea funcţionării principalelor instalaţii auxiliare aferente cazanului;
f) verificarea realizării principalilor indici de funcţionare ai cazanului;
g) verificarea dilatării libere la cazanele la cele prevăzute cu această posibilitate;
h) verificarea existenţei instrucţiunilor de exploatare a cazanului şi verificarea, prin
sondaj, a modului de Însuşire a acestora de către personalul de deservire.
(2) Punerea În funcţiune pentru Încercarea la cald a cazanului se face de către:
a) producătorul acestuia; În acest caz nu este necesar ca producătorul să fie autorizat
conform prevederilor prescripţiei tehnice privind sistemele de ardere şi automatizare;
b) persoana juridică, care efectuează lucrări la instalaţia de automatizare şi de ardere,
autorizată conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile.
(3) Tn cazul În care se decide ca inspectorul de specialitate din cadrul ISelR să nu
participe la Încercarea la cald, această Încercare se realizează cu respectarea prevederilor
alin. (1) şi alin. (2), inspectorul de specialitate din cadrul ISelR urmând să ia În considerare şi
documentul Întocmit de persoana juridică prevăzută la alin. (2), respectând prevederile alin.
(1), cu participarea personalului de deservire şi operatorului RSVTI al
deţinătorului/utilizatorului.
Art. 92 (1) Verificarea stării suprafeţelor interioare se efectuează În urma operaţiei de
pregătire a suprafeţelor interioare atunci când aceasta nu este efectuată conform art. 83 alin.
(1) lit. el.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010
(2) Pregătirea suprafeţelor interioare menţionată la alin. (1) se execută de către persoane
juridice autorizate pentru Întreţinerea prin spălare chimică, În conformitate cu prevederile
prescripţiei tehnice aplicabile.
Art.93 (1) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR poate solicita efectuarea şi a altor
verificări şi Încercări, În afara celor prevăzute la art. 84, În limitele prevăzute de producător,
privind funcţionarea În condiţii de siguranţă a cazanului.
(2) Verificarea tehnică este condusă de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.
(3) La verificările prevăzute la alin. (1) trebuie să participe RSVTI al
deţinătorului/utilizatorului, personalul de deservire al cazanului, reprezentanţii persoanei
juridice autorizate care au efectuat instalarea/montarea şi punerea În funcţiune a cazanului
şi, dacă este cazul, la solicitarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR, orice altă
persoană implicată În montarea, punerea În funcţiune, deţinerea/utilizarea cazanului.
SECŢIUNEA a 4-a
Concluziile verificării tehnice În vederea autorizării functionării
Art. 94 Autorizarea funcţionării cazanului se acordă numai după ce au fost efectuate
activităţile prevăzute la art. 84 şi rezultatele acestora asigură funcţionarea În condiţii de
siguranţă a cazanului, conform procesului-verbal, Întocmit de inspectorul de specialitate din
cadrul ISCIR, prevăzut În anexa 2, unde se consemnează parametrii de funcţionare şi data
efectuării următoarei verificări tehnice (ziua, luna şi anul), cu respectarea prevederilor art.
185 alin. (1) şi art.196 alin. (1). Procesul-verbal de verificare tehnică se ataşează la cartea
cazanului.
Art. 95 Dacă rezultatele verificării tehnice sunt necorespunzătoare, neconformităţile se
consemnează În procesul-verbal de verificare tehnică şi nu se autorizează funcţionarea
cazanului.
Art. 96 Este interzisă autorizarrea funcţionării cazanului cu condiţia Îndeplinirii ulterioare a
unor dispoziţii menţionate În procesul-verbal de verificare tehnică.
Art. 97 (1) Pentru fiecare cazan care a obţinut autorizarea funcţionării, la prima autorizare,
se Întocmeşte o carte a cazanului, ce trebuie să conţină:
45
46 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
a) documentaţia tehnică menţionată la art. 69;
b) partea de evidenţă a verificărilor, eliberată de ISCIR, care se compune din:
1) copertă fixă;
2) parte legată cu coperta ce conţine informaţii referitoare la amplasare şi verificările
tehnice efectuate;
3) parte prevăzută cu sistem de ataşare a documentelor şi documentaţiilor Întocmite pe
toată durata de utilizare a cazanului.
(2) Cartea cazanului se păstrează de către deţinător/utilizator.
CAPITOLUL V
UTILIZAREA/EXPLOATAREA CAZANELOR
SECŢIUNEA 1
Prevederi generale
Art. 98 Pentru funcţionarea În condiţii de siguranţă, deţinătorii/utilizatorii au obligaţia să
asigure pe toată perioada de utilizare a cazanului operator RSVTI, autorizat de către ISCIR.
Art. 99 Autorizarea/reautorizarea RSVTI se efectuează În conformitate cu legislaţia În
vigoare.
SECŢIUNEA a 2-a
Supravegherea cazanelor
Art. 100 Supravegherea În regim permanent se efectuează de către:
a) fochişti, autorizaţi pentru clasele şi grupele de cazan deservite;
b) automatist pentru supraveghere şi Întreţinere cazane, În cazul centralelor termice
echipate cu mai multe cazane, care au individual următoarele caracteristici: cazanele de abur
având debitul de cel mult 10 tlh şi presiunea de 16 bar şi, respectiv, cazanele de apă fierbinte
având debitul de cel mult 5 Gcal/h;
c) laboranţi operatori centrale termice, pentru supravegherea regimului chimic al apei de
alimentare şi calităţii aburului.
Art. 101 Supravegherea În regim nepermanent se efectuează de către:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010
a) fochişti autorizaţi pentru clasele şi grupele de cazan deservite sau personal tehnic din
cadrul deţinătorului/utilizatorului, instruit de către persoana juridică ce efectuează punerea În
funcţiune, pe baza instrucţiunilor specifice emise de către producătorul cazanului, precum şi
ale celor referitoare la centrala termică emise de proiectantul centralei termice;
b) laboranţi operatori centrale termice, pentru supravegherea regimului chimic al apei de
alimentare şi calităţii aburului.
Art. 102 Într-o centrală termică pot funcţiona simultan maxim 3 cazane În regim de
supraveghere nepermanentă.
Art. 103 La sălile cazanelor unde debitul nominal al cazanelor În funcţiune nu depăşeşte 10
tlh respectiv 5 Gcal/h şi nu sunt mai mult de 3 cazane În funcţiune, având În vedere
automatizarea şi protecţia cazanelor şi a instalaţiilor anexe, fochistul poate Îndeplini şi
sarcinile laborantului-operator centrală termică, cu condiţia să fie autorizat de către ISCIR şi
ca laborant-operator centrală termică. Acest lucru se precizează de către proiectantul
centralei termice În documentaţia de aviz obligatoriu de instalare.
Art.104 Supravegherea cazane lor din categoria E şi a cazanelor Înglobate În linii
tehnologice poate fi şi nepermanentă, dacă producătorul prevede acest lucru În
documentaţia tehnică de Însoţire a cazanului.
SECŢIUNEA 8 3-8
Organizarea sălii cazanelor
Art.105 (1) Accesul În sala cazanelor a persoanelor străine de exploatarea cazanelor şi a
instalaţiilor auxiliare ale acestora este interzis fără aprobarea, prealabilă, din partea
conducerii deţinătorului/utilizatorului.
(2) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, precum şi personalul propriu de
supraveghere al deţinătorului/utilizatorului poate intra oricând În sala cazanelor pe baza
legitimaţiei de serviciu sau a delegaţiei speciale de control.
Art.106 Nu se admite a se da sălii cazanelor altă Întrebuinţare În afara celei de exploatare
şi Întreţinere a cazanelor şi a instalaţiilor auxiliare.
47
48 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
Art.107 Spaţiile de acces şi de deservire a diferitelor locuri de muncă din sala cazanelor
precum şi căile spre uşile sălii trebuie să fie Întotdeauna libere. Uşile trebuie să fie descuiate
tot timpul cât sunt În funcţiune.
Art. 108 Tn sala cazanelor trebuie să existe telefon sau alte mijloace de semnalizare şi
comunicare rapidă cu exteriorul, În special cu conducerea deţinătorului/utilizatorului, cu
locurile de consum a aburului, cu sursa de gaze fierbinţi În cazul cazanelor recuperatoare şi
altele asemenea, care să evite deplasările personalului de deservi re a cazanului şi părăsirea
sălii cazanelor.
Art.109 (1) În sala cazanelor se afişează, la loc vizibil, instrucţiuni de exploatare, care să
ţină seama de specificul fiecărui cazan din sala cazanelor.
(2) De asemenea, se afişează instrucţiuni interne privind atribuţiile personalului şi modul
de deservi re a cazanului, precum şi panouri cu instrucţiuni de protecţia muncii.
(3) Tn cazul instalaţiilor complexe, atunci când volumul acestor instrucţiuni nu permite
afişarea acestora, personalul de deservire trebuie să aibă individual, la dispoziţie În sala
cazanelor sau În camera de comandă, aceste instrucţiuni.
SECf/UNEA a 4-a
Personalul de deservire şi organizarea muncii in centrala termică
Art. 110 Deţinătorul/utilizatorul, cei Însărcinaţi În scris de către acesta, precum şi Întreg
personalul de deservi re sunt obligaţi să cunoască şi să respecte prevederile prezentei
prescripţii tehnice, instrucţiunile de utilizare a cazanelor precum şi instrucţiunile generale ale
sălii cazanelor, elaborate de către proiectantul acesteia, precum şi toate dispoziţiile actelor
normative În vigoare care reglementează exploatarea cazane lor.
Art. 111 Fochiştii, laboranţii operatori şi automatiştii pentru supraveghere şi Întreţinere care
deservesc cazanele trebuie să fie autorizaţi/reautorizaţi În conformitate cu prevederile
prescripţiei tehnice aplicabile.
Art. 112 (1) Deţinătorii/utilizatorii de săli cazane numesc responsabil sală cazane, fochişti
şefi, fochişti, ajutori fochişti, laboranţi operatori şi automatiştii pentru supraveghere şi
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010
Întreţinere, după caz, conform organizării muncii În sala cazanelor prevăzută În avizul
obligatoriu de instalare.
(2) Fochiştii şefi se numesc de către deţinător/utilizator numai dintre fochiştii autorizaţi.
Art.113 (1) Deţinătorul/utilizatorul poate Încredinţa sala cazane lor unui responsabil cu
pregătire tehnică corespunzătoare.
(2) În raport cu importanţa cazanelor, pot fi numiţi ca responsabili sală cazane:
a) ingineri sau subingineri de specialitate (specialitatea energetică sau mecanică);
b) tehnicieni sau maiştri de specialitate (specialitatea energetică sau mecanică) cu o
practică În exploatarea cazanelor de cel puţin 5 ani;
c) fochişti şefi cu o vechime În această atribuţie de cel puţin 5 ani.
(3) Tn cazul sălilor mici de cazane dotate cu cazane de abur sau de apă fierbinte cu un
debit cumulat de cel mult 2 tlh, respectiv 1 Gcal/h, atribuţiile responsabilului sălii cazanelor
pot fi Îndeplinite de o persoană competentă alta decât cele prevăzute la alin. (2) numită prin
decizie de către deţinător/utilizator.
Art. 114 Personalul de deservi re Îndeplineşte În timpul funcţionării cazanului numai sarcinile
legate de exploatarea acestuia, conform instrucţiunilor de exploata re şi instrucţiunilor interne.
Art. 115 Obligaţiile şi responsabilităţile personalului de deservire sunt menţionate În capitolul
XIV secţiunea a 4-a.
SECŢIUNEA a 5-a
Evidenta exploatării cazanelor
Art.116 (1) Pentru fiecare sală cazane trebuie să existe un registru de supraveghere cu
evidenţa funcţionării şi un registru de analize pentru circuitul apă-abur-condensat.
(2) Registrele numerotate, sigilate şi semnate de conducerea deţinătorului/utilizatorului se
păstrează În condiţii bune În sala cazanelor sau a instalaţiei tehnologice.
(3) Înscrierile În registre trebuie să fie vizibile, lizibile şi de neşters, nefiind permise
corecturi sau ştersături ci numai anulări contrasemnate de persoana care le-a efectuat.
Art. 117 Tn registrele de supraveghere pot face Înscrieri fochistul, fochistul şef, laborantuloperator
centrală termică, responsabilul sălii cazanelor, RSVTI, factorii responsabili ai
49
50 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bis/10.VI.201O
deţinătorului/utilizatorului (conducerea deţinătorului/utilizatorului şi persoanele Însărcinate În
scris de către aceasta), precum şi alte persoane din exploatare, conform atribuţiilor ce le
revin prin instructiunile inteme (inclusiv prin specificaţiile rezultate din autorizarea de către
ISelR a funcţionării cazanului În regim de supraveghere nepermanentă, dacă este cazul).
Art. 118 Fochistul Înscrie În registrul de supraveghere următoarele:
a) constatările privind starea cazan ului, a instalaţiilor auxiliare, a armăturilor, a sistemului
de automatizare şi altele asemenea, efectuate la preluarea serviciului;
b) ora la care efectuează operaţiile de verificare a armăturiior şi instalaţiilor auxiliare, a
elementelor principale ale instalaţiei de automatizare din sistemul de protectie automată şi
operaţiile principale În functionarea cazanului, inclusiv constatările făcute;
c) ora la care s-au produs anumite defecţiuni sau fenomene anormale În exploatarea
cazanului, indicând locul şi felul defectiunii, precum ora şi modul de remediere a acestora;
d) ora aprinderii şi stingerii focului.
Art. 119 Laborantul-operator centrală termică Înscrie În registrul de analize:
a) indicii de calitate ai fluidelor cu frecventa impusă prin avizul obligatoriu de instalare;
b) operaţiile principale privind tratarea apei.
Art.120 Responsabilul sălii cazanelor şi fochistul şef trebuie să Înscrie in registrul de
supraveghere următoarele:
a) data şi ora la care trebuie să fie pus in functiune sau oprit cazanul;
b) constatări le făcute cu ocazia controlului instalaţiei şi activităţii personalului de
deservi re, precum şi dispoziţiile date;
c) orice alte dispoziţii referitoare la exploatarea, intreţinerea, revizia tehnică, repararea şi
verificarea tehnică a cazanelor şi instalaţiilor anexe, precum şi cele referitoare la organizarea
muncii În sala cazanelor.
Art. 121 (1) Lucrările de reparare efectuate, inclusiv a curăţărilor de piatră, la instalaţia de
cazane, se menţionează În registrul de supraveghere.
(2) Responsabilul sălii cazanelor Înscrie În registrul de supraveghere data, locul, felul
lucrării de reparare şi operaţiile efectuate.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ1O.V1.201O
SECŢIUNEA a 6-a
Pregătirea cazanului pentru aprinderea focului
Art. 122 Pregătirea cazanului pentru aprinderea focului trebuie să fie conform instrucţiunilor
întocmite de producătorul acestuia şi/sau instrucţiunilor întocmite de proiectantul sălii
cazanelor, dar nu mai puţin decât cele stabilite în prezenta secţiune.
Art. 123 Înainte de aprinderea focului la cazan, trebuie să se verifice:
a) să nu existete persoane sau obiecte şi scule uitate în focar şi în canalele de fum;
b) starea focarului şi a canalelor de fum, a dispozitivelor de închidere, a clapetelor de
explozie şi altele asemenea;
c) valabilitatea termenului de verificare sau etalonare metrologică, funcţionarea
aparatelor de măsurare, de control şi de automatizare, a armăturii de închidere, a
dispozitivelor de alimentare, a instalaţiei de tratare a apei, a instalaţiilor pentru arderea
combustibilului, a ventilatoarelor de aer şi de gaze de ardere şi altele asemenea;
d) să nu existe flanşe oarbe înainte şi după supapele de siguranţă, pe conductele de
apă, de abur sau de combustibil, de golire, de pu~are şi altele asemenea;
e) poziţionarea contragreutăţilor supapelor de siguranţă şi, respectiv, existenţa sigiliilor,
conform prevederilor din cartea cazanului.
Art.124 (1) Cazanul se umple cu apă până la nivelul minim, Iăsându-se tot timpul deschise
robinetele de aerisire sau, în lipsa acestora, supapele de siguranţă de pe tambur, de pe
supraîncălzitor şi de pe economizor.
(2) La cazanele cu străbate re forţată, înainte de aprinderea focului se realizează debitul
minim al apei de alimentare prevăzut de către producătorul cazanului.
Art.125 (1) Supraîncălzitoarele aflate permanent în drumul gazelor de ardere, fără
posibilitatea de a fi ocolite, trebuie să fie umplute cu apă.
(2) Dacă se dispune de o sursă sigură de abur, supraîncălzitoarele pot fi racordate la
această sursă în loc să fie umplute cu apă.
(3) Se admite pornirea cazanelor şi cu supraîncălzitoare uscate cu condiţia de a se lua
măsurile necesare pentru evitarea arderii ţevilor, consemnate în instrucţiunile de exploatare.
51
52 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
Art. 126 În cazul economizoarelor de tip fierbător, care au legătura Între tambur şi
colectoarele inferioare ale acestora, Înainte de aprinderea focului se deschid robinetele de pe
aceste legături.
Art. 127 Tnainte de aprinderea focului trebuie să fie efectuată ventilarea focarului şi a
canalelor de gaze de ardere pe durata de timp stabilită În instrucţiunile de exploata re (În
funcţie de construcţia cazanului), dar nu mai puţin de 10 minute, prin pornirea ventilatoarelor
de gaze de ardere şi de aer, cu deschiderea maximă a clapetelor de reglare sau, În lipsa
acestora, la valoarea maximă disponibilă a tiraj ului natural. Fac excepţie de la regula de mai
sus cazanele prevăzute cu preventilare automată sau preventilare controlată la care se
asigură evacuarea a cel puţin 5 volume de aer.
Art. 128 (1) La cazanele care funcţionează cu combustibil lichid, temperatura combustibilului
trebuie să fie adusă la valoarea stabilită În instrucţiunile de exploatare Înainte de aprinderea
focului.
(2) În cazul În care injecţia combustibil ului se realizează cu abur, conducta de aducţiune a
aburului trebuie să fie Încălzită În prealabil.
SECf/UNEA a 7-a
Aprinderea focului
Art.129 Aprinderea focului trebuie să fie conform instrucţiunilor Întocmite de producătorul
cazanului şi/sau instrucţiunilor Întocmite de proiectantul sălii cazane lor, dar nu mai puţin
decât cele stabilite În prezenta secţiune.
Art.130 Aprinderea focului În cazan se face numai În baza dispoziţiei responsabilului sălii
cazanelor Înscrisă În registrul de supraveghere, iar personalul de deservire trebuie să fie
anunţat din timp pentru a se asigura prezenţa acestuia pe toată perioada executării
manevrei.
Art.131 La aprinderea manuală a focului se ţine seama de următoarele:
a) dispozitivul de aprindere trebuie să fie Înlăturat din focar numai după obţinerea unei
flăcări stabile;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010
b) În cazul combustibilului gazos, la stingerea dispozitivului de aprindere se Întrerupe
alimentarea cu combustibil, se ventilează cazanul, după care se trece din nou la aprinderea
arzătorului;
c) atunci când cazanul este echipat cu mai multe arzătoare, aprinderea acestora se face
succesiv conform instrucţiunilor de exploatare;
d) dacă se sting toate sau numai o parte din arzătoarele aprinse, se Întrerupe imediat
alimentarea cu combustibil, se ventilează cazanul, după care aprinderea arzătoarelor se
repetă.
Art. 132 Aprinderea focului la cazanele prevăzute cu instalaţii de automatizare trebuie să se
facă În conformitate cu instrucţiunile de exploatare prevăzute În documentaţia tehnică,
urmărindu-se derularea şi realizarea corectă a secvenţelor automate de aprindere.
Art. 133 Tncălzirea cazan ului până la racordarea la conducta de abur se face conform
instrucţiunilor Întocmite de producătorul cazanului, iar În lipsa acestora conform instrucţiunilor
Întocmite de proiectantul sălii cazanelor.
Art.134 Dacă În urma creşterii volumului apei din cazan se atinge nivelul maxim, se elimină
apa până la 100 mm deasupra nivelului minim, urmărindu-se Închiderea etanşă a robinetelor
de golire sau de purjare, În funcţie de construcţia cazanului.
Art. 135 În timpul Încălzirii cazanului şuruburile armăturilor prevăzute cu garnituri de
etanşare trebuie să fie strânse numai cu chei normale, fără prelungitor, şi numai În prezenţa
responsabilului sălii cazanelor, astfel:
a) la cazanele cu o presiune nominală până la 64 bar inclusiv, atunci când presiunea din
cazan a atins cel mult 3 bar;
b) la cazanele cu o presiune nominală peste 64 bar, atunci când presiunea din cazan nu
depăşeşte 4 bar.
Art. 136 La cazanele prevăzute cu dispozitive de dilatare termică se urmăreşte În timpul
Încălzirii dilatarea, conform indicatoarelor de deplasare (repere).
53
54 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bis/1O.VI.201O
Art.137 Dacă supraÎncălzitoarele şi economizoarele sunt prevăzute cu canale de ocolire a
gazelor de ardere, clapetele pentru devierea acestor gaze trebuie să fie aşezate În poziţia
corespunzătoare, astfel Încât gazele de ardere să ocolească aceste instalaţii.
SECT/UNEA a 8-a
Pornirea cazanului
Art.138 Pornirea cazanului trebuie să se efectueze conform instrucţiunilor Întocmite de
producătorul acestuia şi/sau instrucţiunilor Întocmite de proiectantul sălii cazanelor dar nu
mai puţin decât cele stabilite În prezenta secţiune.
Art.139 SupraÎncălzitoarele umplute cu apă de răcire se golesc după ce presiunea din
cazan este conform celei stabilite În documentaţia tehnică de Însoţire. După golire se face
legătura Între supraÎncălzitor şi spaţiul de abur al cazanului.
Art.140 SupraÎncălzitoarele prevăzute cu canale pentru ocolirea gazelor de ardere se
introduc În circuitul de funcţionare al cazanului prin manevrarea corespunzătoare a
clapetelor, după ce s-a atins presiunea nominală a cazanului.
Art.141 (1) Economizorul izolabil (pe partea de gaze) se pune În funcţiune imediat după
alimentarea cazanului cu apă prin manevrarea clapetelor de conducere a gazelor de ardere
În poziţia necesară.
(2) Se controlează creşterea temperaturii apei În economizor până la atingerea stării
normale de funcţionare.
(3) În cazul folosirii unor combustibili cu umiditate mare, În scopul evitării formării
picăturilor de apă pe ţevile economizorului, clapetele pentru conducerea gazelor de ardere se
deschid atunci când temperatura acestora a atins valoarea stabilită În instrucţiunile de
exploatare.
Art.142 În cazul economizoarelor cu recirculaţie, În timpul pomirii şi Înainte de alimentarea
cazanului cu apă, recirculaţia se Închide.
Art.143 (1) Conectarea cazanului la conducta de abur principală trebuie să se facă prin
deschiderea treptată a robinetului principal după golirea completă de apă condensată a
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010
circuitului şi după încălzirea acestuia prin suflare cu abur.
(2) În timpul încălzirii se urmăreşte atent starea generală a conductei, a
compensatoarelor, a reazemelor şi a suspensiilor, precum şi dilatarea uniformă a acesteia.
(3) La apariţia vibraţiilor sau a şocurilor puternice trebuie să se întrerupă încălzirea până
la eliminarea cauzelor.
Ari. 144 (1) În cazul în care conectarea cazanului la conducta principală se face când
aceasta se află sub presiune, de exemplu când prin conductă circulă abur provenit de la alte
surse, presiunea în cazan trebuie să fie conform instrucţiunilor întocmite de către producător
sau de către proiectantul sălii cazanelor;
(2) În cazul în care conectarea cazan ului cu supraîncălzitor la conducta principală se face
în condiţiile de la alin. (1), temperatura aburului supraîncălzit trebuie să fie conform
instrucţiunilor întocmite de către producător sau de către proiectantul sălii cazanelor.
Ari. 145 Pe măsură ce se măreşte sarcina cazanului, eşaparea aburului în atmosferă se
micşorează conform prevederilor documentaţiei tehnice de însoţire şi/sau instrucţiunilor
elaborate de proiectantul centralei termice.
SECŢIUNEA a 9-a
Functionarea cazanului
Ari. 146 Funcţionarea cazanului trebuie să fie conform instrucţiunilor întocmite de
producătorul acestuia şi/sau instrucţiunilor întocmite de proiectantul sălii cazanului.
NOTĂ: În cazul cazanelor autorizate să funcţioneze în regim de exploatare fără
supraveghere permanentă, instrucţiunile de exploatare trebuie să detalieze prioritar
condiţionări le speciale pentru această modalitate de funcţionare; funcţionarea în regim de
supraveghere periodică S1-Sp 24 sau S1-Sp 72 se specifică în procesul-verbal de verificare
tehnică.
Ari. 147 În timpul funcţionării, personalul de deservire trebuie să supravegheze starea
cazanului şi a instalaţiilor auxiliare, a sistemului de automatizare, respectând cu stricteţe
regimul de exploatare stabilit pentru cazan.
Ari. 148 Tn timpul funcţionării cazanului se acordă o atenţie deosebită:
55
56 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
a) menţinerii nivelului normal al apei printr-o alimentare uniformă a cazanului; nu se
admite scăderea sau creşterea nivelului sub nivelul minim, respectiv peste nivelul maxim;
b) menţinerii presiunii nominale a aburului;
c) menţinerii temperaturii nominale a aburului supraÎncălzit şi a apei de alimentare;
d) funcţionării normale a arzătoarelor;
e) funcţionării normale a aparatelor de măsurare şi control, a instalaţiei de protecţie şi
reglare automată, a tuturor armăturilor şi altele asemenea;
f) menţinerii debitului de apă corespunzător cantităţii de combustibil şi debitului de abur
livrat (Ia cazanele cu străbate re forţată).
Ari. 149 Verificarea bunei funcţionări a manometrelor şi purjarea tubului sifon se efectuează
cel puţin o dată pe schimb.
Ari. 150 (1) Verificarea bunei funcţionări a indicatoarelor de nivel se efectuează astfel:
a) la cazanele cu presiunea nominală până la 15 bar inclusiv. se efectuează cel puţin o
dată pe schimb;
b) la cazanele cu presiunea nominală peste 15 bar şi până la 40 bar inclusiv, se
efectuează cel puţin o dată la 24 de ore;
c) la cazanele cu presiunea nominală peste 40 bar, se efectuează la intervalele stabilite
În instrucţiunile de exploata re.
(2) Compararea indicaţiilor indicatoarelor de nivel cu acţiune indirectă cu cele ale
indicatoarelor de nivel cu acţiune directă se face cel puţin o dată pe schimb.
(3) Cauzele ce au determinat defectele constatate trebuie să fie Înlăturate imediat, iar În
cazul În care acestea nu se pot Înlătura trebuie să fie anunţat responsabilul sălii cazanelor
pentru luarea măsurilor necesare.
Ari. 151 (1) Verificarea funcţionării supapelor de siguranţă se efectuează prin suflare astfel:
a) la cazanele cu presiunea nominală până la 40 bar inclusiv, se efectuează cel puţin o
dată la 24 ore;
b) la cazanele cu presiunea nominală peste 40 bar, se efectuează la intervalele stabilite
În instrucţiunile de exploata re a cazanului.
(2) Verificarea funcţionării supapelor de siguranţă la cazanele cu presiune nominală peste
40 bar trebuie să fie efectuată În prezenţa responsabilului sălii cazanelor.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010
(3) Orice defect constatat la supapele de siguranţă se aduce imediat la cunoştinţa
responsabilului sălii cazanelor sau RSVTI.
(4) Nu se admite funcţionarea cazanelor cu supape de siguranţă defecte sau dereglate.
(5) De asemenea, nu se admite blocarea sau Încărcarea suplimentară a supapelor de
siguranţă.
(6) Tn cazul Înlocuirii supapei de siguranţă cu o alta, de aceeaşi tipodimensiune, RSVTI
trebuie să menţioneze acest lucru Într-un proces-verbal care se ataşează la cartea cazanului.
Art. 152 (1) Verificarea bunei funcţionări a dispozitivelor de alimentare cu apă se face prin
pomirea pe timp scurt a fiecăruia dintre acestea.
(2) La cazanele cu presiunea nominală până la 40 bar inclusiv, verificarea bunei
funcţionări a dispozitivelor de alimentare cu apă se face cel puţin o dată pe schimb, iar la
cazanele cu presiunea nominală peste 40 bar, la intervalele stabilite În instrucţiunile de
exploatare.â
Art.153 Purjarea periodică a cazanului se face la intervalele şi cu durata stabilite În
instrucţiunile de exploatare. Se procedează astfel:
a) Înainte de pu~are se verifică buna funcţionare a indicatoarelor de nivel şi a
dispozitivelor de alimentare cu apă; nivelul apei În cazan trebuie să fie Între nivelul normal şi
nivelul maxim, iar după purjare să nu scadă sub nivelul minim;
b) În timpul pu~ării se urmăreşte nivelul apei În cazan; la apariţia În reţeaua de purjare a
vibraţiilor putemice sau a şocurilor hidraulice, purjarea trebuie să fie Întreruptă imediat;
c) după pu~are se controlează dacă robinetul de pu~are Închide etanş.
Art.154 Suflarea cenuşii şi a funinginii de pe suprafeţele de Încălzire ale cazanului trebuie
să se facă la intervalele stabilite În instrucţiunile de exploatare. Aceasta se efectuează În
sensul de evacuare a gazelor de ardere, Începând de la focar spre canalele de gaze,
asigurându-se În acest timp un tiraj mărit.
Art. 155 Aparatura de măsurare şi control, de protecţie, de monitorizare şi de reglare
automată a parametrilor de funcţionare trebuie să fie verificată la intervalele stabilite În
instrucţiunile de exploatare, ca de exemplu la cazanele care funcţionează În regim de
supraveghere nepermanentă, S1-Sp 24 sau S1-Sp 72, aceste verificări se suplimentează
obligatoriu cu autocontrolul elementelor sistemului de automatizare, cu autodiagnosticare şi
57
58 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
cu profilaxie automată pentru elementele sistemelor de protecţie automată, cu inregistrare
automată a evenimentelor şi parametrilor in perioadele de funcţionare cu supraveghere aflată
exclusiv in sarcina sistemului de automatizare.
Art.156 Rezultatele verificărilor efectuate conform art. 148-154 se inscriu in registrul de
supraveghere al sălii cazanelor.
NOTĂ: in cazul sălii cazanului echipat cu cazane nesupravegheate permanent, sistemul de
automatizare trebuie să cuprindă cel puţin un subansamblu de inregistrare automată a
tuturor parametrilor şi verificărilor efectuate prin autocontrol periodic, a tuturor evenimentelor
şi intervenţiilor automate efectuate de sistemul de automatizare in perioadele autorizate de
funcţionare fără supraveghere cu operator pentru restabilirea funcţionării normale sau
blocarea in caz de avarie.
Art.157 (1) Fochistul este obligat să oprească imediat cazanul din funcţiune atunci când:
a) nivelul apei a scăzut sub cel minim, fiind totuşi vizibil prin vizorul sticlei de nivel şi
continuă să scadă deşi cazanul este alimentat intens cu apă;
b) nivelul apei nu se mai vede prin vizorul sticlei de nivel şi nu reapare atunci când se
inchide robinetul care face legătura cu spaţiul de abur al sticlei de nivel; in acest caz, nu este
admisă alimentarea cu apă;
c) debitul de apă de alimentare, la cazanele cu străbate re forţată, a scăzut sub limita
minimă de siguranţă prevăzută in instrucţiunile de exploatare;
d) toate dispozitivele de alimentare cu apă sunt defecte;
e) toate indicatoarele de nivel nu funcţionează;
f) nivelul apei a trecut peste marginea superioară a sticlei de nivel şi prin purjarea
cazanului nivelul apei nu scade;
g) la elementele cazan ului, tambur, colectoare, camere de apă, ţevi, plăci tubulare, cutii
de foc şi altele asemenea au apărut deformaţii, cu excepţia deformaţiilor la ţevi care nu
afectează siguranţa in funcţionare, fisuri sau crăpături, cu excepţia fisurilor şi crăpăturiior la
ţevi care nu afectează siguranţa in funcţionare, scurgeri pe la imbinările sudate şi incălzirea
la roşu a unei părţi din peretele metalic;
h) s-au produs crăpături care afectează siguranţa in funcţionare sau dărâmături la zidăria
focarului sau a cazanului;
i) s-a incălzit la roşu o porţiune din scheletul metalic de susţinere a cazanului;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010
il combustibilul antrenat arde În canalele de gaze de ardere şi temperatura acestor gaze
creşte anormal;
k) sunt atinse limitele de declanşare prin protecţia automată a cazan ului, dar instalaţia de
automatizare nu realizează declanşarea;
1) s-a produs o explozie de gaze În focarul cazan ului;
m) a izbucnit un incendiu În sala cazanelor, care progresează rapid şi nu poate fi stins;
n) la stingerea accidentală a focului În camera de ardere.
(2) Funcţie de particularităţile funcţionale ale cazan ului, În instrucţiunile de exploatare se
stabilesc şi alte cazuri de oprire din funcţiune a cazanului.
(3) Cazurile de la alin. (1) de oprire din funcţiune a cazan ului trebuie să fie aduse la
cunoştinţa responsabilului sălii cazanelor şi RSVTI şi trebuie să fie Înscrise În registrul de
supraveghere, iar atunci când se soldează cu avarii/accidente se comunică la ISCIR,
procedându-se conform capitolului XI. Tn acest caz, RSVTI şi responsabilul sălii cazanelor
Întocmesc un raport de avarie cu situaţia tehnică a cazanului imediat după avarie, care poate
include şi fotografii ale zonei avariate, precum şi intervenţiile operate asupra zonei avariate
pentru a se evita riscuri suplimentare pe care avaria respectivă le poate genera.
Art. 158 La apariţia unor defecte de natura celor exceptate la art. 156 alin. (1) lit. g), precum
şi a curgerilor la Îmbinările mandrinate, a diferitelor defecte ale armăturii de control şi de
siguranţă şi ale instalaţiilor auxiliare, personalul de deservi re anunţă imediat responsabilul
sălii cazanului şi RSVTI; responsabilul sălii cazanului dispune măsurile necesare În vederea
eliminării defectelor respective.
Art. 159 (1) SupraÎncălzitorul cazanului se verifică În timpul funcţionării În ceea ce priveşte:
a) temperatura de supraÎncălzire, care trebuie să fie menţinută şi la sarcina redusă a
cazanului;
b) starea generală şi etanşeitatea serpentinelor;
c) Închiderea sigură a robinetului de umplere cu apă.
(2) În timpul opririi din funcţiune a cazanului se verifică sistemul de susţinere a
supraÎncălzitorului.
Art.160 (1) La funcţionarea economizorului se urmăreşte ca:
a) alimentarea cu apă să se facă În mod continuu;
59
60 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl10.V1.201O
b) temperatura apei la ieşirea din economizorul de tip nefierbător să fie mai mică decât
temperatura de fierbere din cazan cu valoarea indicată prin proiect;
c) temperatura apei la intrarea În economizor să fie de cel puţin 40’C;
d) purjarea să fie efectuată periodic.
(2) În cazul În care la economizor apare un defect care îl face impropriu funcţionării, se
procedează la izolarea acestuia şi la alimentarea cazanului prin conducta de ocolire.
(3) În cazul economizoarelor neizolabile se opreşte cazanul din funcţiune, căutând să se
menţină nivelul normal al apei până la răcirea suficientă a cazanului.
Art.161 Elementele cazanului (colectoarele, distribuitoarele, ţevile de legătură şi ţevile de
supraÎncălzitor), care funcţionează la o temperatură a pereţilor de 450’C şi mai mare, trebuie
să fie verificate În ceea ce priveşte deformaţiile şi modificările structurale.
SECf/UNEA a 10-a
Oprirea, răcirea şi golirea cazanului
Art. 162 Oprirea, răcirea şi golirea cazanului trebuie să fie conform instrucţiunilor Întocmite
de producătorul acestuia şi/sau instrucţiunilor Întocmite de proiectantul sălii cazanului care
trebuie să cuprindă cel puţin cerinţele din prezenta secţiune.
Art. 163 Înainte de oprirea cazanului din funcţiune se efectuează următoarele operaţii:
a) se alimentează cazanul cu apă până la un nivel puţin peste nivelul normal;
b) se reduce treptat arderea prin micşorarea cantităţii de combustibil şi de aer de ardere;
c) se ia măsuri pentru evitarea depăşirii temperaturii maxime admise În economizor (În
cazul economizoarelor izola bile).
Art. 164 Nu se admite stingerea focului cu apă, În afară de cazurile speciale prevăzute În
instrucţiunile de exploata re (stingerea unui incendiu), urmărindu-se ca jetul de apă să nu
pătrundă la pereţi şi la zidăria cazanului.
Art.165 Decuplarea cazanului de la conducta principală de abur se face conform
instrucţiunilor de exploatare.
Art.166 La oprirea din funcţiune a cazan ului se asigură răcirea corespunzătoare a
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJlO.V1.201O
supraÎncălzitorului, conform instrucţiunilor de exploatare.
Art. 167 (1) Răcirea cazanului Înainte de golirea apei se face continuu şi fără şocuri.
(2) Timpul şi modul de răcire se precizează În instrucţiunile de exploatare, În funcţie de
specificul cazan ului.
Art.168 (1) Golirea de apă a cazanului se executa conform instrucţiunilor de exploata re
după ce presiunea din cazan a scăzut complet, iar prin robinetul de aerisire sau, după caz,
prin supapele de siguranţă deschise În vederea aerisirii nu mai iese abur.
(2) După golire se deschid toate capacele şi se demontează robinetele În scopul răcirii
cazanului şi prin aerisire.
(3) Golirea cazanului şi a economizorului se face şi la opririle din funcţiune de scurtă
durată, dacă există pericol de Îngheţ.
SECŢIUNEA a 11-a
Revizii tehnice curente, curăţarea şi conservarea cazanelor
Art. 169 (1) Tn timpul funcţionării cazanului şi ori de câte ori acesta este oprit pentru curăţări
sau spăIări, responsabilul sălii cazanelor sau RSVTI este obligat să examineze starea
cazanului, efectuând revizii exterioare, revizii interioare şi Încercări la presiune hidraulică (Ia
presiunea nominală). Rezultatele acestor verificări şi Încercări trebuie să fie Înscrise În
registrul de supraveghere a cazanului.
(2) Intervalul de timp necesar pentru efectuarea verificărilor şi Încercărilor menţionate la
alin. (1) se precizează În instrucţiunile de exploatare.
(3) Dacă cu ocazia verificărilor şi Încercărilor menţionate la alin. (1) se constată deficienţe
care ar putea periclita siguranţa În funcţionare a cazanului, RSVTI dispune oprirea din
funcţionare a cazanului şi anunţă de Îndată ISCIR.
Art.170 (1) Curăţarea cazanului se face imediat după răcire şi golire, pentru a se evita
pietrificarea nămolului din cazan, astfel Încât suprafeţele metalice să rămână curate.
(2) Uneltele folosite la curăţarea cazan ului nu trebuie să aibă muchii ascuţite care să
degradeze suprafeţele metalice ale acestuia.
Art. 171 Tn afara suprafeţelor metalice ale cazan ului, trebuie să fie bine curăţate legăturile
61
62 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bis/1O.VI.201O
armăturiior cu cazanul, precum şi conductele de alimentare cu apă şi de golire.
Art. 172 Izolarea cazanului pe partea de abur, de apă, de purjare, de combustibil şi altele
asemenea se face prin flanşe oarbe dimensionate şi montate astfel Încât să fie asigurată
securitatea persoanelor ce efectuează lucrări din prezenta secţiune, de regulă, În faţa
robinetelor de Închidere pe partea cazanului oprit, cu excepţia robinetului de golire la care
flanşa oarbă se montează după acesta.
Art.173 La cazanele care au conducte Îmbinate prin sudare (fără flanşe), se admite ca
izolarea să se facă cu ajutorul a două robinete În serie, având Între ele un robinet de drenaj
În legătură cu atmosfera. Cele două robinete, precum şi robinetul de drenaj, trebuie să fie
blocate sigur (cu lacăt), primele În poziţia Închis, iar cel de drenaj, În poziţia deschis.
Art. 174 (1) Pentru lucrările de curăţare şi revizii tehnice curente, iluminarea cazanului se
face cu lămpi electrice portative cu tensiunea maximă de 24 V. Bornele Înfăşurării primare a
transfonnatorului trebuie să fie izolate.
(2) Nu se admite folosirea lămpi lor cu combustibil, precum cele cu acetilenă, benzină,
petrol şi altele asemenea, cu flacără deschisă şi a Iămpiior electrice alimentate prin
autotransformator.
(3) În cazul folosirii de aparate electrice portative la lucrările de curăţare şi revizie tehnică
curentă, ca de exemplu scule electrice, ventilatoare pentru răcire şi altele asemenea, trebuie
să fie luate măsuri speciale de protecţia muncii Împotriva electrocutării.
(4) Înainte de a se intra În focar şi În canalele de aer şi de gaze de ardere, acestea
trebuie să fie bine aerisite, după care registrul de fum sau clapetele de aer se Închid şi se
blochează.
(S) Pentru a permite curăţarea şi verificarea corespunzătoare a focarului şi a canalelor de
gaze de ardere, se prevăd, după caz, scări bine fixate, schele sau alte sisteme sigure.
(6) Lucrările de curăţare şi de revizie tehnică curentă nu pot Începe dacă temperatura În
interior este mai mare de 3S’C.
(7) Pentru prevenirea unor eventuale accidente, lucrările de curăţare şi de revizie tehnică
curentă a cazan ului se efectuează de cel puţin două persoane.
Art. 175 Acolo unde Îndepărtarea depunerilor pe cale mecanică prezintă dificultăţi din cauza
aderenţei acestora sau a imposibilităţii accesului la acestea, se efectuează o curăţare
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010
chimică a cazanului cu respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
Art. 176 (1) Pe timpul opririi Îndelungate din functiune, pentru evitarea deteriorării
suprafetelor interioare, cazanul trebuie să fie conservat conform documentatiei tehnice de
Însoţire sau a documentaţiei tehnice Întocmită de proiectantul sălii cazanului.
(2) Conservarea cazanului se face În stare umedă sau uscată, În funcţie de perioadele de
repaus şi de existenţa pericolului de Îngheţ.
CAPITOLUL VI
VERIFICAREA TEHNiCĂ PERIODiCĂ ŞI VERIFICAREA TEHNiCĂ NEPROGRAMATĂ
SECf/UNEA 1
Prevederi generale
Art. 177 (1) Cerinţele tehnice prevăzute În prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii
referitoare la verificarea tehnică periodică şi la verificarea tehnică neprogramată a cazanelor.
(2) Toate constatări le referitoare la verificarea tehnică periodică şi la verificarea tehnică
programată a cazanelor trebuie să fie consemnate de către inspectorul de specialitate din
cadruliSCIR sau de către RSVTI al deţinătorului/utilizatorului În procese-verbale de verificare
tehnică. Modelele proceselor-verbale de verificare tehnică sunt prevăzute În anexele 2 şi 3.
Art. 178 Verificările tehnice periodice se efectuează de către:
a) inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR, pentru cazanele de abur sau de apă
fierbinte cu debit mai mare de 2 t/h, respectiv 1 Gcal/h;
b) inspectorii de specialitate din cadrullSCIR sau de către RSVTI numai după obţinerea
Împutemicirii scrise de la ISCIR, pentru cazanele de abur sau de apă fierbinte cu un debit de
cel mult 2 t/h, respectiv 1 Gcal/h.
Art. 179 La sfârşitul duratei de viaţă fizică, precizată În documentaţia tehnică a cazanului
sau după expirarea duratei normale de funcţionare, prevăzută În Hotărârea Guvernului nr.
2.139/2004, atunci când nu este prevăzută În mod explicit durata de viaţă În documentaţia
tehnică, verificarea tehnică periodică a cazan ului se efectuează după efectuarea verificărilor
tehnice În utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic.
63
64 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bis/1O.VI.201O
Art. 180 Cazanul nu trebuie să fie utilizat cu tennenul de valabilitate al autorizării funcţionării
depăşit.
Art. 181 (1) Tn timpul utilizării, fiecare cazan trebuie să fie supus, la tennenul stabilit În
procesul-verbal de verificare tehnică, verificărilor tehnice periodice, care constau În revizii
interioare, Încercări la presiune hidraulică şi revizii exterioare. Cu această ocazie se verifică
modul În care se exploatează cazanul, starea tehnică a acestuia şi se acordă, după caz,
autorizarea funcţionării În continuare.
(2) La data stabilită pentru efectuarea verificărilor şi Încercărilor, deţinătorul/utilizatorul
trebuie să pregătească cazanul, având verificările şi Încercările de casă efectuate cu
rezultate corespunzătoare şi menţionate Într-un proces-verbal.
(3) Tncercările de casă constau, după caz, În Încercare hidraulică la presiune nominală,
verificare functională a instalaţiei de alimentare combustibili, verificare canale aer inclusiv
ventilatoare, verificare canale de gaze de ardere inclusiv ventilatoare gaze ardere,
preÎncălzitoare de aer, suporti aferenţi constructiei metalice de susţinere şi altele asemenea.
(4) La verificarea tehnică periodică trebuie să participe RSVTI, fochistul cazanului şi orice
altă persoană cu atribuţii legate de exploatarea cazanului solicitată de inspectorul de
specialitate din cadrul ISCIR.
(5) Deţinătorul/utilizatorul trebuie să asigure personalul auxiliar necesar efectuării
verificării.
(6) Dacă rezultatele verificării tehnice periodice corespund cu prevederile documentaţiei
tehnice a cazan ului şi ale prezentei prescripţii tehnice, inspectorul de specialitate din cadrul
ISCIR sau RSVTI prin procesul-verbal de verificare tehnică prevăzut la art. 176 alin. (2), se
acordă autorizarea funcţionării În continuare, stabilind şi data (ziua, luna şi anul) următoarei
verificări tehnice periodice. Această dată (ziua, luna şi anul) se stabileşte În funcţie de
complexitatea, locul de instalare, condiţiile de mediu şi regimul de functionare, vechimea În
serviciu şi starea tehnică ale cazanului.
(7) Tn cazul În care verificarea tehnică periodică se efectuează de către RSVTI,
deţinătorul/utilizatorul transmite la ISCIR o copie a procesului-verbal de verificare tehnică a
cazanului În tennen de 15 zile de la Întocmirea acestuia.
(8) Dacă rezultatele verificării tehnice periodice sunt necorespunzătoare, neconformităţile
se consemnează În procesul-verbal de verificare tehnică prevăzut la art. 176 alin. (2) şi nu se
acordă autorizarea funcţionării În continuare a cazanului. Tn cazul În care verificarea tehnică
periodică se efectuează de către RSVTI, deţinătorul/utilizatorul transmite la ISCIR o copie a
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010
procesului-verbal de verificare tehnică a cazanului În termen de 15 zile de la Întocmirea
acestuia
(9) Nu se acordă autorizarea funcţionării În continuare cu condiţia Înlăturării ulterioare a
unor deficienţe care afectează siguranţa În funcţionare a cazanului.
(10) eu ocazia verificării tehnice periodice, dacă inspectorul de specialitate din cadrul
ISelR consideră necesar, poate verifica pregătirea profesională şi comportarea În serviciu a
fochistului, laborantului-operator şi/sau automatistului pentru supraveghere şi Întreţinere
autorizat.
Art. 182 La cazanele cu funcţionare sezonieră, ca de exemplu cazanele de abur ale
producătorilor de zahăr, de conserve, de cărămidă şi altele asemenea, precum şi cazanele
de apă fierbinte pentru Încălzire, reviziile interioare şi Încercările la presiune hidraulică se
efectuează Înaintea Începerii sezonului de lucru, evitându-se programarea verificărilor şi
Încercărilor În timpul acestuia.
Art. 183 (1) Dacă la verificările tehnice periodice se constată defecţiuni vizibile care reduc
siguranţa În funcţionare a cazanului, În funcţie de natura, mărimea, tipul defectului, vechimea
În serviciu a cazanului sau condiţiile de exploata re a acestuia, inspectorul de specialitate din
cadrul ISelR sau RSVTI poate dispune efectuarea de examinări/investigaţii cu caracter
tehnic, În vederea evaluării tehnice a cazanului şi stabilirii condiţiilor În care poate funcţiona
cazanul În condiţii de siguranţă.
(2) Dacă la verificările tehnice periodice se constată că instalaţia prezintă pericol În
funcţionare inspectorul de specialitate din cadrul ISelR sau RSVTI, după caz, dispun oprirea
instalaţiei.
Art. 184 (1) eu ocazia fiecărei verificări tehnice periodice, deţinătorul/utilizatorul are obligaţia
de a efectua verificarea instalaţiei de ardere şi de automatizare ale cazan ului de către
persoane juridice autorizate conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile.
(2) Reacordarea autorizaţiei de funcţionare a cazanului, de către inspectorul de
specialitate din cadrul ISelR sau RSVTI, este condiţionată de prezentarea de către
deţinător/utilizator a raportului de verificări, Încercări şi probe având drept concluzie
respectarea condiţiilor de funcţionare În siguranţă impuse de producătorul cazan ului.
Valabilitatea acestui raport este de 30 de zile.
65
66 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
Art.185 Supapele de siguranţă se verifică conform prevederilor prescripţiei tehnice care
reglementează dispozitivele de siguranţă.
SECf/UNEA a 2-a
Revizia interioară
Art. 186 (1) Revizia interioară trebuie să fie efectuată cel puţin o dată la 4 ani. Inspectorul de
specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI poate stabili termene mai scurte În funcţie de starea
tehnică şi vechimea În serviciu a cazanului.
(2) Deţinătorul/utilizatorul este singurul răspunzător pentru respectarea termenelor
scadente pentru efectuarea reviziei interioare a cazan ului, chiar dacă termenele respective îi
sunt comunicate sau nu de ISCIR.
Art. 187 Tn cazurile În care datorită concepţiei constructive a cazanului verificarea interioară
nu poate fi efectuată, aceasta poate fi Înlocuită cu o Încercare la presiune hidraulică
completată, sau după caz, cu alte verificări tehnice (examinări nedistructive). Verificările
respective, precum metoda, volumul, criteriile de acceptare şi periodicitatea, trebuie să fie
precizate În instrucţiunile elaborate de producător şi detaliate În instrucţiunile interne
elaborate de deţinător/utilizator prin RSVTI cu acceptullSCIR.
Art. 188 Tn afară de termenul scadent, revizia interioară trebuie să se efectueze şi În
următoarele cazu ri:
a) după o Întrerupere a funcţionării cazanului mai mare de un an, Înainte de repunerea
acestuia În funcţiune;
b) după o nouă instalare/montare;
c) după efectuarea unor lucrări de reparare;
d) atunci când inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI are motive
temeinice să considere necesară o astfel de verificare;
e) atunci când este cerută, motivat, de către deţinătorul/utilizatorul cazanului.
Art. 189 (1) În vederea efectuării reviziei interioare, cazanul trebuie să fie oprit din funcţiune,
izolat de celelalte cazane, răcit, bine curăţat de piatră, de funingine şi altele asemenea, atăt
la interior cât şi la exterior, până la metal curat, iar pereţii cazanului nu trebuie să fie umezi
sau unşi.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010
(2) La cazanele care nu au funcţionat cel puţin un an, deţinătorul/utilizatorul trebuie să
prezinte inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR un document din care să rezulte că în
perioada nefuncţionării cazanul a fost conservat corespunzător.
Art.190 (1) Cazanele ignitubulare cu fascicul de ţevi demontabil se supun reviziei interioare,
în mod obligatoriu, cu fasciculul de ţevi scos în afara corpului cazan ului.
(2) Pentru verificarea ţevilor din mijlocul fasciculului, precum şi a unor părţi dinspre manta,
la cazanele ignitubulare cu fascicul nedemontabil inspectorul de specialitate din cadrullSCIR
poate solicita scoaterea unui număr de ţevi care să permită verificarea stării interioare a
cazanului. Instalaţia interioară din tambur trebuie să fie demontată dacă împiedică
examinarea.
Art.191 Pentru examinarea cazanelor cu străbatere forţată, cât şi a altor cazane cu sisteme
de ţevi inaccesibile pentru revizia interioară, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR
poate solicita examinarea printr-o metodă nedistructivă pentru stabilirea stării pereţilor. Atunci
când starea pereţilor ţevilor nu se poate stabili prin examinare nedistructivă, pot fi tăiate
bucăţi de ţevi de cel puţin 200 mm lungime în vederea examinării. Repararea acestor zone
se face conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
Art.192 La cazanele cu focar, pentru a face posibilă examinarea tuturor părţilor componente
precum suprafeţele de încălzire, canalele de gaze şi altele asemenea, trebuie să fie
efectuate amenajări, ca de exemplu schele, scări bine fixate sau alte sisteme sigure, care să
permită inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR să efectueze verificările în condiţii de
siguranţă.
Art.193 (1) La revizia interioară, o atenţie deosebită se acordă îmbinărilor sudate, precum şi
elementelor ambutisate.
(2) Conductele de alimentare din interiorul cazan ului trebuie să fie examinate în ceea ce
priveşte poziţia acestora faţă de nivelul minim al apei, precum şi dacă locul şi sensul de
intrare a apei în cazan nu împiedică buna circulaţie a apei în timpul funcţionării cazanului.
Art. 194 La camerele de apă se examinează, în principal:
a) starea puntiţelor dintre găurile ţevilor;
b) ovalizarea găurilor pentru tevi;
67
68 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
c) ţevile de legătură cu tamburii.
Art. 195 La revizia interioară se urmăreşte existenţa coroziunilor, fisurilor, crăpăturilor,
deformaţiilor vizibile şi altele asemenea, precizându-se În procesul-verbal de verificare:
a) numărul, suprafaţa, adâncimea, orientarea şi poziţia coroziunilor;
b) poziţia, suprafaţa şi săgeata deformaţiilor;
c) natura şi mărimea fisurilor sau crăpăturilor.
Art. 196 (1) La examinarea la exterior a suprafeţelor metalice din focar, a canalelor de gaze
de ardere şi altele asemenea, se urmăreşte existenţa unor eventuale defecte de genul celor
menţionate la art. 194.
(2) Verificarea existenţei şi integrităţii plăcii de timbru; În cazul inexistenţei sau deteriorării
plăcii de timbru cazanul se retimbrează conform capitolului X.
(3) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR poate solicita, Înlăturarea unei părţi din
zidăria sau izolaţia cazanului pentru a examina anumite porţiuni ale cazanului.
SECŢIUNEA a 3-a
Încercarea la presiune hidraulică
Art. 197 (1) Tncercarea la presiune hidraulică trebuie să fie efectuată cel puţin o dată la 8
ani. Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI poate stabili termene mai scurte
În funcţie de starea tehnică şi vechimea În serviciu a cazanului.
(2) Încercarea la presiune hidraulică se execută numai după efectuarea unei revizii
interioare cu rezultate corespunzătoare.
(3) Tncercarea la presiune hidraulică se efectuează cu apă sau alt lichid neutru.
(4) Temperatura maximă a lichidului de Încercare nu trebuie să depăşească SO·C, iar
temperatura minimă nu trebuie să fie mai scăzută de S·C.
Art. 198 (1) Încercarea la presiune hidraulică se efectuează În scopul verificării rezistenţei şi
etanşeităţii elementelor sub presiune ale cazanului şi pentru evidenţierea eventualelor
defecte care nu au putut fi depistate la revizia interioară. Încercarea se efectuează cu toate
armăturile montate şi izolate.
(2) La cazanele cu debite mari, se recomandă ca Înainte de efectuarea Încercării la
presiune hidraulică acestea să fie supuse unei Încercări cu aer comprimat a sistemului sub
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010
presiune (Încercare pneumatică). Aerul comprimat trebuie să aibă o presiune care să nu
depăşească 5 bar.
Art.199 (1) Valoarea presiunii hidraulice de Încercare şi durata Încercării trebuie să fie
conform prevederilor documentaţiei tehnice de Însoţire a cazan ului.
(2) În cazul În care durata Încercării nu este prevăzută de producător aceasta nu trebuie
să fie mai mică de 10 minute.
(3) În timpul Încercării de presiune hidraulică cazanul trebuie prevăzut cu un al doilea
manometru de control, În plus faţă de manometrul de Încercare.
(4) Clasa de precizie a manometrelor de control trebuie să aibă valoarea cel mult egală
cu 2,5.
(5) Manometrele trebuie verificate metrologic şi astfel alese Încât valoarea presiunii de
Încercare să se citească pe treimea mijlocie a scării gradate.
(6) Încercarea de presiune hidraulică se execută astfel Încât ridicarea şi coborârea
presiunii să se facă continuu şi fără şocuri.
(7) Se recomandă ca În cazul cazanelor cu parametri ridicaţi presiune P > 40 bar, debit
Q > 30 tlh, temperatura T > 250°C presiunile să fie Înregistrate pe toată durata Încercării.
Această condiţie se precizează În documentaţia tehnică Întocmită de proiectantul sălii
cazanului.
(8) În timpul umplerii cu lichidul de Încercare trebuie luate măsuri pentru eliminarea
completă a aerului, astfel Încât să nu se producă pungi de aer.
(9) Debitul de alimentare cu lichid se stabileşte astfel Încât evacuarea aerului să evite
crearea unei presiuni mai mari de 0,5 bar În cazan.
(10) Examinarea suprafeţelor cazanului se face numai după reducerea presiunii de
Încercare la valoarea presiunii maxime admisibile.
Art. 200 Deţinătorul/utilizatorul cazanului este singurul răspunzător de respectarea
termenelor scadente pentru efectuarea Încercării la presiune hidraulică, chiar dacă termenele
respective Îi sunt comunicate sau nu de către ISCIR.
Art. 201 În afara termenului scadent, Încercarea la presiune hidraulică trebuie să se fie
efectuată şi În următoarele cazuri:
a) după o Întrerupere a funcţionării cazanului mai mare de un an, Înainte de repunerea În
funcţiune a acestuia;
69
70 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl10.V1.201O
b) după O nouă montare;
c) În urma efectuării unor lucrări de reparare la sistemul sub presiune;
d) după o explozie de gaze În camera focarului sau În canalele de gaze de ardere;
e) atunci când se demolează zidăria sau Învelişul izolant al cazanului;
f) atunci când inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI, după caz, au
motive să solicite efectuarea Încercării;
g) atunci când este solicitată motivat de către deţinătorul/utilizatorul cazanului.
Art. 202 În funcţie de natura şi volumul lucrărilor de reparare, Încercarea la presiune
hidraulică poate să nu se mai efectueze dacă acest lucru este prevăzut În documentaţia
tehnică de reparare.
Art. 203 Cu ocazia efectuării Încercării la presiune hidraulică, supapele de siguranţă trebuie
blocate pentru a nu permite pierderea apei prin acestea, ca urmare a creşterii presiunii peste
presiunea la care sunt reglate. Pe toată durata efectuării Încercării nu se admit scurgeri.
Art. 204 Pentru creşterea presiunii În cazan pot fi folosite şi pompele de alimentare cu apă
ale cazanului, dacă debitul acestora poate fi reglat astfel Încât creşterea presiunii să nu
depăşească valorile prevăzute În documentaţia tehnică a cazanului.
Art. 205 După terminarea Încercării la presiune hidraulică trebuie să fie deblocate şi reglate
supapele de siguranţă. Datele şi elementele de reglare a supapelor de siguranţă trebuie să
fie consemnate În procesul-verbal de verificare tehnică de către inspectorul de specialitate
din cadrul ISelR sau RSVTI, după caz. Dacă verificarea supape lor de siguranţă a fost
efectuată anterior Încercării la presiune hidraulică, de către persoane juridice autorizate
conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile, atunci reglarea nu mai este necesară.
Art. 206 Dacă după Încercarea la presiune hidraulică sunt necesare remedieri, inspectorul
de specialitate din cadrul ISelR sau RSVTI hotărăşte dacă Încercarea la presiune hidraulică
trebuie să fie repetată după efectuarea remedierilor.
Art. 207 Înainte de a fi prezentat inspectorului de specialitate din cadrul ISelR sau RSVTI,
deţinătorul/utilizatorul trebuie să supună cazanul la o Încercare la presiunea nominală, În
scopul Înlăturării oricăror eventuale neetanşeităţi.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ1O.V1.201O
Art. 208 Încercarea la presiune hidraulică se consideră admisă În cazul În care, după
expirarea timpului de Încercare stabilit, nu se constată pierderi de presiune, deformaţii
remanente ale elementelor sub presiune şi scurgeri.
SECŢIUNEA a 4-a
Revizia exterioară
Art. 209 Revizia exterioară este o verificare tehnică neprogramată care se efectuează În
timpul funcţionării cazanului şi constă În examinarea tuturor elementelor care contribuie la
funcţionarea cazanului În condiţii de siguranţă, şi anume:
a) sala cazanelor, asupra condiţiilor pe care trebuie să le Îndeplinească, ca de exemplu
spaţii de acces şi deservire, iluminare, curăţenie şi altele asemenea;
b) funcţionarea armăturilor de siguranţă şi control, precum şi a instalaţiei de
automatizare;
c) personalul de deservire precum fochistul, laborantul-operator şi automatistul pentru
supraveghere şi Întreţinere, În legătură cu existenţa şi valabilitatea autorizaţiilor deţinute şi
cunoaşterea instrucţiunilor de exploata re a cazanului;
d) respectarea parametrilor principali ai cazanului, ca de exemplu debit, presiune,
temperatură şi altele asemenea, variaţiile de sarcină cu perioadele de suprasarcină precizate
ca durată şi intensitate, precum şi consecinţele pe care le au acestea asupra cazanului;
e) starea părţilor vizibile şi accesibile ale cazanului, a zidăriei acestuia, precum şi a
instalaţiilor auxiliare;
f) starea tehnică a instalaţiei de ardere şi dezvoltarea flăcărilor faţă de pereţii
suprafeţelor de Încălzire;
g) existenţa instrucţiunilor de exploatare În sala cazanelor;
h) existenţa registrelor de supraveghere a sălii cazanelor şi analizelor chimice, precum şi
modul În care se fac Înscrierile zilnice În acesta;
i) respectarea regimului chimic al cazan ului, urmărindu-se:
1) variaţia valorilor indicilor de calitate ai apei de alimentare, ai apei din cazan, ai
aburului şi ai condensatului şi compararea acestora cu valorile prevăzute În documentaţia
tehnică prezentată pentru obţinerea avizului obligatoriu de instalare a cazanului;
2) frecvenţa determinării indicilor chimici şi compararea acestora cu prevederile avizului
obligatoriu de instalare a cazan ului;
71
72 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
3) funcţionarea instalaţiei de tratare a apei de adaos şi, după caz, a condensatului la
parametrii proiectaţi (debit şi indici);
4) funcţionarea corespunzătoare a dispozitivelor pentru luarea probelor şi a aparatelor
de măsurare şi control a indicilor aflate pe cazan, pe instalaţiile de tratare a apei, pe
degazoare, pe reţeaua de condensat şi În laborator, prevăzute În avizul obligatoriu de
instalare a cazanului;
5) dotarea corespunzătoare a laboratorului, existenţa personalului autorizat şi
corectitudinea efectuării şi interpretării analizelor chimice.
SECŢIUNEA a 5-a
Verificarea tehnică privind regimul chimic
Art.210 Inspectorii de specialitate din cadrul ISelR efectuează verificări tehnice
neprogramate, privind regimul chimic, la toate cazanele supuse prevederilor prezentei
prescripţii tehnice.
Art.211 Inspectorul de specialitate din cadrul ISelR efectuează verificări tehnice
neprogramate asupra modului În care deţinătorii/utilizatorii cazanelor şi persoanele juridice
autorizate de către ISelR Îndeplinesc condiţiile privind regimul chimic, având În vedere
următoarele:
a) organizarea activităţii În centrala termică conform datelor din avizul obligatoriu de
instalare, prezentând autorizaţiile pentru personalul de deservire laborant-operator centrală
termică, autorizat conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabilă sau contract Întreţinere
regim chimic la cazane;
b) variaţia valorilor indicilor de calitate ai apei de alimentare, ai apei din cazan, ai aburului
şi ai condensatului şi compararea acestora cu valorile prevăzute În documentaţia tehnică
prezentată pentru obţinerea avizului obligatoriu de instalare a cazanului;
c) frecvenţa determinării indicilor chimici şi compararea acestora cu prevederile avizului
obligatoriu de instalare a cazanului;
d) funcţionarea instalaţiei de tratare a apei de adaos şi, după caz, a condensatului la
parametrii proiectaţi (debit şi indici);
e) funcţionarea corespunzătoare a dispozitivelor pentru luarea probelor şi a aparatelor de
măsurare şi control a indicilor aflate pe cazan, pe instalaţiile de tratare a apei, pe degazoare,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010
pe reţeaua de condensat şi În laborator, prevăzute În avizului obligatoriu de instalare a
cazanului;
f) dotarea corespunzătoare a laboratorului.
Art.212 Rezultatul verificărilor se consemnează Într-un proces-verbal conform modelului din
anexa 2.
SECŢIUNEA a 6-a
Prelungirea autorizării funcţionării şi modificarea termenelor scadente pentru
realizarea verificărilor tehnice periodice
Art.213 (1) Prelungirea autorizării funcţionării se poate acorda la solicitarea scrisă a
deţinătorilor/utilizatorilor, care se transmite la ISCIR cu minim 30 de zile Înainte de termenul
scadent.
(2) Solicitarea scrisă trebuie să fie Însoţită de memoriul tehnic conform art. 213 sau
art.214.
Art.214 (1) Atunci când cerinţele procesului tehnologic nu permit oprirea cazanului la data
scadentă prevăzută În procesul-verbal, se poate prelungi autorizarea funcţionării cu cel mult
12 luni.
(2) Prelungirea autorizaţiei de funcţionare se efectuează În baza unui memoriu tehnic
Întocmit de deţinătorul/utilizatorul cazan ului.
(3) Memoriul tehnic cuprinde, cel puţin, următoarele:
a) prezentarea/descrierea cazanului;
b) istoricul exploatării, precum verificări tehnice periodice, revizii, reparaţii, avarii şi altele
asemenea;
c) monitorizarea parametrilor de funcţionare pe perioada de la ultima verificare tehnică
periodică;
d) măsuri compensatorii;
e) concluzii privind funcţionarea În continuare În condiţii de siguranţă.
Art.215 (1) Atunci când cerinţele procesului tehnologic nu permit oprirea cazanului la data
scadentă pentru revizia interioară se poate prelungi autorizarea funcţionării până la termenul
scadent pentru revizia interioară şi Încercarea la presiune hidraulică.
73
74 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
(2) Prelungirea autorizării funcţionării se efectuează În baza unui memoriu tehnic de
analiză a riscurilor, Întocmit de persoana juridică autorizată pentru verificări tehnice În
utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic.
(3) Memoriul tehnic de analiză a riscurilor, avizat de RADTE, cuprinde, cel puţin,
următoarele:
a) prezentarea/descrierea cazanului;
b) istoricul exploatării, precum verificări tehnice periodice, revizii, reparaţii, avarii şi altele
asemenea;
c) monitorizarea parametrilor de funcţionare pe perioada de la ultima verificare tehnică
periodică;
d) identificarea şi evaluarea riscurilor astfel:
1) identificarea evenimentelor nedorite care duc la materializarea unui risc;
2) analiza mecanismelor prin care aceste evenimente nedorite ar putea să se producă
În general, aprecierea importanţei lor şi a probabilităţii apariţiei de efecte dăunătoare;
3) evaluarea riscurilor.
e) măsuri compensatorii;
f) concluzii privind funcţionarea În continuare În condiţii de siguranţă.
Art.216 Tn funcţie de concluziile memoriului tehnic, ISCIR decide continuarea verificărilor
tehnice sau respingerea solicitării de prelungire a autorizaţiei de funcţionare.
Art.217 (1) Inspectorul de specialitate din cadrullSCIR efectuează o revizie exterioară.
(2) Rezultatele verificărilor se consemnează Într-un proces-verbal conform modelului din
anexa 2 şi dacă sunt corespunzătoare, se acordă prelungirea autorizaţiei de funcţionare,
stabilindu-se termenul următoarei verificări tehnice (ziua, luna şi anul).
CAPITOLUL VII
REPARAREA CAZANELOR
SECŢIUNEA 1
Prevederi generale
Art.218 (1) Repararea cazanelor se face cu respectarea prevederilor prezentei prescripţii
tehnice şi a celorlalte acte normative aplicabile.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010
(2) Cerinţele tehnice prevăzute in prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii
referitoare la repararea cazanelor.
(3) Repararea cazanelor se efectuează de către producătorul acestora, de către persoane
juridice autorizate de către ISCIR sau de către persoane juridice autorizate de autorităţile
competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autorităţile competente din
statele membre trebuie să fie inregistrate in Registrul ISCIR al persoanelor juridice
autorizate.
(4) Condiţiile privind autorizarea de către ISCIR a persoanelor juridice care efectuează
repararea cazane lor precum şi condiţiile de inregistrare in Registrul ISCIR al persoanelor
juridice autorizate sunt stabilite in prescripţia tehnică aplicabilă. Autorizarea pentru repararea
cazanelor nu este necesară atunci când lucrările de reparare se efectuează de către
producătorul cazanului.
(5) Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor juridice autorizate care efectuează
repararea cazanelor sunt prevăzute la capitolul XIV.
(6) Toate constatările referitoare la repararea cazanelor trebuie să fie consemnate de
către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI in procese-verbale de verificare
tehnică. Modelele proceselor-verbale de verificare tehnică sunt prevăzute in anexele 2 şi 3.
Art.219 (1) Repararea cazanelor se face pe baza unei documentaţii tehnice preliminare de
reparare avizată de către RADTP.
(2) Atestarea persoanelor fizice care efectuează avizarea documentaţiilor preliminare de
reparare a cazanelor se face in condiţiile prevăzute de legislaţia in vigoare
(3) Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice care efectuează avizarea
documentaţiilor preliminare de reparare a cazanelor sunt prevăzute la capitolul XIV.
Art. 220 (1) La repararea cazanului se au in vedere cerinţele reglementărilor tehnice
aplicabile acestuia.
(2) Documentaţia tehnică preliminară de reparare a cazan ului trebuie să conţină cel puţin
documentele prevăzute in anexa 7.
(3) În cazul in care pe parcursul efectuării lucrărilor de reparare apar şi alte deficienţe
care nu au fost tratate in documentaţia tehnică preliminară de reparare, aceasta se
completează cu partea aferentă tratării acestor deficienţe.
(4) Tn cadrul lucrărilor de reparare se folosesc subansambluri construite de reparatori
autorizaţi in baza documentaţiei tehnice avizate de RADTP, cu excepţia
75
76 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
subansamblelor/componentelor reglementate conform Hotărârii Guvernului nr. 584/2004 cu
modificările şi completările ulterioare.
Art. 221 Lucrările de reparare la cazane, planificate sau neplanificate, se verifică de către
inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau de către RSVTI al deţinătorului/utilizatorului
împreună cu RSL al reparatorului.
Art.222 (1) Lucrările de reparare la cazane, care se verifică numai de către inspectorul de
specialitate din cadrullSCIR, sunl:
a) înlocuirea de virole, de funduri, de tamburi, de plăci tubulare, a fascicul ului de ţevi, a
pereţilor membrană, a economizoarelor, a supraîncălzitoarelor, a distribuitoarelor, a
colectoarelor, a camerelor secţionale, a tubului focar, a elementelor de conductă sau a altor
elemente sub presiune care se pot executa separat şi asambla la instalaţie;
b) repararea prin încărcare cu sudură a elementelor sub presiune care prezintă coroziuni
sau eroziuni, şi placarea suprafeţelor elementelor cazanelor;
c) remedierea prin sudare a fisurilor sau crăpăturilor din elementele sub presiune;
d) executarea la elementele sub presiune a unor suduri noi şi refacerea sau remedierea
celor existente;
e) remedierea zonelor de unde au fost prelevate probe;
f) înlocuirea ţevilor de fum, a ţevilor fierbătoare sau de ecran, a ţevilor de supraîncălzitor
sau economizor, a ţevilor schimbătoare de căldură, a ţevilor de apă-abur din limitele
cazanului, a ţevilor din componenţa pereţilor membrană, a serpentinelor suprafeţelor de
schimb de căldură de la cazane;
g) înlocuirea armăturiior de siguranţă cu alte tipodimensiuni care diferă de cele prevăzute
în documentaţia tehnică de însoţire a cazanului;
h) înlocuirea niturilor de la cazane;
i) curăţarea chimică a suprafeţelor interioare de schimb de căldură.
(2) Pentru lucrările de reparare (planificate sau neplanificate) altele decât cele menţionate
la alin. (1), verificarea tehnică după reparare se efectuează de către RSVTI al
deţinătorului/utilizatorului împreună cu RSL al reparatorului. Rezultatele verificării tehnice
după reparare trebuie să fie consemnate într-un proces-verbal de verificare tehnică al cărui
model este prevăzut în anexa 3. Procesul-verbal de verificare tehnică se ataşează la cartea
cazanului.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010
Art. 223 Dacă prin lucrările de reparare efectuate s-au modificat performanţele iniţiale ale
cazanului, scopul sau tipul acestuia, se aplică prevederile prezentei prescripţii tehnice
referitoare la retimbrarea cazanului.
SECŢIUNEA a 2-a
Etapele lucrărilor de reparare
Art. 224 (1) Înaintea începerii lucrărilor de reparare inspectorul de specialitate din cadrul
ISCIR sau RSVTI întocmeşte procesul-verbal de constatare în vederea introducerii în
reparare.
(2) Se interzice începerea lucrărilor de reparare fără procesul-verbal de constatare.
Art. 225 Acceptarea lucrărilor de reparare:
a) înaintea începerii lucrărilor de reparare, persoana juridică autorizată, întocmeşte un
memoriu tehnic de prezentare a lucrărilor de reparare, care cuprinde documentaţia
preliminară de reparaţie, lucrările de reparare ce urmează a se efectua şi condiţiile tehnice
de execuţie ale acestora, precum şi programul de examinări, verificări şi încercări ce
urmează a se efectua pe parcursul şi la finalul lucrărilor de reparare;
b) memoriul tehnic, vizat de deţinător/utilizator, trebuie să fie înaintat la ISCIR în vederea
acceptării începerii lucrărilor de reparare;
c) ISCIR analizează documentele înaintate de deţinător/utilizator şi întocmeşte procesulverbal
de acceptare. Se interzice începerea lucrărilor de reparare fără procesul-verbal de
acceptare al ISCIR. Prin procesul-verbal de acceptare a începerii lucrărilor de reparare,
ISCIR poate solicita ca anumite operaţii, examinări, verificări sau încercări să se efectueze în
prezenţa inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR. Persoana juridică autorizată este
obligată să solicite participarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR la operaţiile,
examinările, verificările sau încercările respective.
Art. 226 Pe parcursul reparaţiei se efectuează verificările prevăzute în memoriul de la
art. 224 lit. b). Persoana juridică autorizată prezintă inspectorului de specialitate din cadrul
ISCIR documentele specifice etapei respective ca de exemplu certificate de inspecţie
material pentru materialele de bază şi de adaos, lista sudorilor autorizaţi, lista procedurilor de
sudare aprobate, buletine de control şi altele asemenea; verificările se finalizează cu
încheierea unui proces-verbal de către inspectorul de specialitate din cadrullSCIR.
77
78 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
Art. 227 După finalizarea lucrărilor de reparare se efectuează următoarele verificări tehnice:
a) verificarea documentaţiei tehnice de reparare, care se depune la ISCIR În raza căreia
se află instalaţia, cu cel puţin 10 zile Înaintea datei propuse pentru efectuarea verificării
tehnice; documentaţia tehnică de reparare cuprinde cel puţin:
1) memoriu tehnic de repara re;
2) certificatele de inspecţie material ale materialelor Întrebuinţate pentru părţile supuse
presiunii sau care se asamblează prin sudare la acestea, cu precizarea caracteristicilor În
conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice În vigoare, specifice instalaţiei supuse
reparării;
3) documentaţiile tehnice pentru subansambluri, instalaţii de ardere sau alte dispozitive
şi aparate aferente cazan ului care au fost Înlocuite;
4) documente privind efectuarea pe parcursul lucrărilor de reparare şi În final a
verificării lucrărilor executate În conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice şi ale
documentaţiei tehnice preliminare de reparare;
5) lista procedurilor de sudare aprobate, folosite În executia Îmbinărilor sudate şi
specificatiile procedurilor de suda re (WPS) specifice, Întocmite de RTS, la care se ataşează
fişele de aprobare (WPQR), În conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice referitoare la
aprobarea procedurilor de sudare, În copie;
6) tabelul nominal cu sudorii autorizaţi conform prevederilor prescripţiei tehnice
referitoare la autorizarea sudorilor care au executat lucrările de sudare, Întocmit de RTS, la
care se ataşează autorizatiile sudorilor, În copie;
7) fişa şi diagrama de tratament termic, atunci când acesta este prevăzut În
documentatia tehnică preliminară de reparare;
8) documentele cuprinzând rezultatele examinărilor, verificărilor şi Încercărilor efectuate
de către persoane juridice autorizate/evaluate de ISCIR conform prevederilor prescripţiei
tehnice aplicabile;
9) procesul-verbal Întocmit de către RSVTI, În care sunt consemnate rezultatele
Încercărilor de casă, În care să se specifice că instalaţia poate fi supusă verificării tehnice În
vederea autorizării repunerii În functiune;
10)declaratia pentru lucrările de reparare efectuate, Întocmită conform modelului din
anexa 8;
b) revizia interioară, conform art. 185-195; cu această ocazie se verifică şi spălareapregătirea
suprafetelor interioare de schimb de căldură, cu respectarea prevederilor
prezentei prescriptii tehnice;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010
c) Încercarea la presiune hidraulică, conform ari. 196-207;
d) reglarea sau verificarea reglării supapelor de siguranţă, conform ari. 87;
e) Încercarea la cald (modul de efectuare a verificărilor şi Încercărilor şi documentele
care se Întocmesc trebuie să fie conform prevederilor prescripţiei tehnice care reglementează
activităţile În domeniul instalaţiilor de ardere şi automatizare).
NOTĂ: Tn cazul În care pe parcursul lucrărilor de reparare apar modificări faţă de
documentaţia tehnică preliminară de reparare acceptată de ISCIR, aceste modificări se
avizează de RADTP şi se transmit la ISCIR pentru acceptare.
Art.228 (1) Rezultatele verificărilor tehnice după reparare se consemnează de către
inspectorul de specialitate din cadrullSCIR În procesul-verbal de verificare tehnică.
(2) Tn procesul-verbal de verificare tehnică, Încheiat cu ocazia verificării tehnice În
vederea repunerii În funcţiune a cazanului, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR
stabileşte şi data (ziua, luna şi anul) următoarei verificări tehnice periodice, În conformitate cu
prevederile prezentei prescripţii tehnice.
(3) Efectuarea lucrărilor de reparare se consemnează În registrul de supraveghere a sălii
cazanelor de către RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.
SECŢIUNEA a 3-a
Dispozitii finale privind repararea cazanelor
Art. 229 Documentaţia tehnică a construcţiei metalice de susţinere a cazanului trebuie să
corespundă prevederilor tehnice prevăzute În actele normative În vigoare, aplicabile.
Art. 230 (1) După efectuarea Încercării la presiune hidraulică nu se mai efectuează lucrări
de suda re şi de deformare la rece sau la cald la elementele cazan ului care lucrează sub
presiune.
(2) Tn cazul În care la Încercarea la presiune hidraulică se constată neconformităţi,
acestea se Înlătură, după care Încercarea la presiune hidraulică se repetă.
Art. 231 Încercarea la presiune hidraulică a cazanelor se efectuează Înainte de vopsire şi,
după caz, Înainte de izolare sau Înzidire, la locul de funcţionare sau la sediul reparatorului,
după caz, reparatorului revenindu-i obligaţia de a asigura condiţiile corespunzătoare realizării
acesteia.
79
80 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl10.V1.201O
Art. 232 Verificarea tehnică după Înzidire sau izolare urmăreşte respectarea documentaţiei
tehnice preliminare de reparare În ceea ce priveşte linia de foc, poziţia nivelului minim şi a
indicatoarelor de nivel faţă de acest nivel, bolţile, etanşarea pereţilor, construcţia şi
amplasarea clapetelor de explozie, amplasarea gurilor de observare, a uşilor de vizitare şi
altele asemenea.
Art. 233 În cazul reparării unor cazane sau elemente ale acestora care datorită modului de
execuţie, montare sau exploatare necesită verificări şi Încercări suplimentare, precum
măsurarea deformaţiilor şi altele asemenea, sau atunci când unele dintre verificările şi
Încercările prevăzute În prezenta prescripţie tehnică nu pot fi efectuate, se pot efectua şi alte
verificări şi Încercări. Acestea se prevăd În documentaţia tehnică preliminară de reparare,
precizându-se tipul, volumul, condiţiile tehnice de execuţie şi criteriile de acceptare, precum
şi periodicitatea efectuării acestora În timpul utilizării cazanelor.
CAPITOLUL VIII
MONTAREA CAZANELOR VECHI
SECT/UNEA 1
Prevederi generale
Art.234 (1) Montarea cazanelor vechi se face cu respectarea prevederilor actelor normative
În vigoare.
(2) Cerinţele tehnice prevăzute În prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii
referitoare la montarea cazanelor vechi.
(3) Montarea cazanelor vechi se face de către producătorul acestora, de către persoana
juridică autorizată de către ISCIR sau de către persoana juridică autorizată de autorităţile
competente din statele membre. Persoana juridică autorizată de autorităţile competente din
statele membre trebuie să fie Înregistrată În Registrul ISCIR al persoanelor juridice
autorizate.
(4) Condiţiile privind autorizarea de către ISCIR a persoanelor juridice care efectuează
repararea cazane lor precum şi condiţiile de Înregistrare În Registrul ISCIR al persoanelor
juridice autorizate sunt stabilite În prescripţia tehnică aplicabilă. Autorizaţia pentru montarea
cazanelor vechi nu este necesară atunci când lucrările de montare se efectuează de către
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJlO.V1.201O
producătorul cazanului.
(5) Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor juridice autorizate care efectuează
montarea cazanelor vechi sunt prevăzute la capitolul XIV.
(6) Verificarea montării se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul
ISCIR.
(7) Toate constatările referitoare la montarea cazanelor vechi se consemnează de către
inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în procese-verbale de verificare tehnică. Modelul
procesului-verbal de verificare tehnică este prevăzut în anexa 2.
Art.235 (1) Montarea cazane lor vechi se face pe baza unei documentaţii tehnice
preliminare de montare avizată de către RADTP.
(2) Condiţiile privind atestarea de către ISCIR a persoanelor fizice care efectuează
avizarea documentaţiilor preliminare de reparare a cazanelor sunt conform legislaţiei în
vigoare.
(3) Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice care efectuează avizarea
documentaţiilor preliminare de montare a cazanelor sunt prevăzute la capitolul XIV.
Art. 236 Nu se admite începerea lucrărilor de montare a cazanelor vechi fără existenţa
avizului obligatoriu de instalare, obţinut conform prevederilor art. 71-76.
SECŢIUNEA a 2-a
Etapele necesare efectuării montării
Art. 237 Pentru acceptarea lucrărilor de montare se procedează astfel:
a) înaintea începerii lucrărilor de montare, persoana juridică autorizată, întocmeşte un
memoriu tehnic de prezentare a lucrărilor de montare, care cuprinde documentaţia tehnică
preliminară de montare, lucrările de montare ce urmează a se efectua şi condiţiile tehnice de
execuţie ale acestora, precum şi programul de examinări, verificări şi încercări ce urmează a
se efectua pe parcursul şi la finalul lucrărilor de montare;
b) memoriul tehnic, vizat de către deţinător/utilizator, trebuie să fie înaintat la ISCIR în
vederea acceptării începerii lucrărilor de montare. Se interzice începerea lucrărilor de
montare fără procesul-verbal de acceptare al ISCIR. Prin procesul-verbal de acceptare a
începerii lucrărilor de montare, ISCIR poate solicita ca anumite operaţii, examinări, verificări
sau încercări să se efectueze în prezenţa inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR.
81
82 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bis/1O.VI.201O
Persoana juridică autorizată este obligată să solicite participarea inspectorului de specialitate
din cadrullSCIR la operaţiile, examinările, verificările sau Încercările respective.
Art. 238 La verificarea montării cazanelor pe parcursul acesteia, se efectuează verificările
stabilite prin memoriul tehnic prevăzut la art. 236 lit. a). Tn aceste situaţii persoana juridică
autorizată pentru aceste lucrări, prezintă inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR
documentele specifice etapei respective, ca de exemplu certificate de inspecţie materiale de
baza şi de adaos, lista sud ori lor autorizaţi, lista procedurilor de suda re aprobate, buletine de
control şi altele asemenea; verificările sunt finalizate cu Încheierea de către inspectorul de
specialitate din cadrul ISCIR a unui proces-verbal.
Art. 239 După finalizarea lucrărilor de montare a cazanului vechi se efectuează următoarele
verificări tehnice:
a) verificarea documentaţiei tehnice de montare, care trebuie să fie depusă la ISCIR cu
cel puţin 15 zile Înaintea datei propuse pentru efectuarea verificării tehnice; documentaţia
tehnică de montare cuprinde cel puţin:
1) memoriu tehnic de montare;
2) certificatele de inspecţie ale materialelor utilizate pentru părţile supuse presiunii sau
care se asamblează prin sudare la acestea, cu precizarea caracteristicilor În conformitate cu
prevederile prescripţiilor tehnice În vigoare, specifice instalaţiei supuse montării;
3) documentaţiile tehnice pentru subansambluri, instalaţii de ardere sau alte dispozitive
şi aparate aferente cazan ului care au fost Înlocuite;
4) documentele privind efectuarea pe parcursul lucrărilor de montare şi În final a
verificării lucrărilor executate În conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice şi ale
documentaţiei tehnice preliminare de montare;
5) lista procedurilor de sudare aprobate, folosite În execuţia Îmbinărilor sudate şi
specificaţiile procedurilor de sudare (WSS) specifice, Întocmite de RTS, la care se ataşează
fişele de aprobare (WPQR), În conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice referitoare la
aprobarea procedurilor de sudare, În copie;
6) tabelul nominal cu sudorii autorizaţi conform prevederilor prescripţiei tehnice
referitoare la autorizarea sudorilor care au executat lucrările de sudare, Întocmit de RTS, la
care se ataşează autorizaţiile sudorilor, În copie;
7) fişa şi diagrama de tratament termic, atunci când acesta este prevăzut În
documentaţia tehnică preliminară de montare;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010
8) documentele cuprinzând rezultatele examinărilor, verificărilor şi incercărilor efectuate
de către laboratoare autorizate/evaluate de ISCIR conform prevederilor prescripţiei tehnice
aplicabilă;
9) procesul-verbal intocmit de către RSVTI, in care sunt consemnate rezultatele
incercărilor de casă, in care să se specifice că instalaţia poate fi supusă verificării tehnice in
vederea autorizării funcţionării;
10)declaraţia pentru lucrările de montare efectuate, intocmită conform modelului din
anexa 8.
b) raportul tehnic intocmit de persoana juridică autorizată pentru verificări tehnice in
utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic;
c) revizia interioară, conform art. 185-195; cu această ocazie se verifică şi spălareapregătirea
suprafeţelor interioare de schimb de căldură, cu respectarea prevederilor
prezentei prescripţii tehnice;
d) incercarea la presiune hidraulică, conform art. 196-207;
e) reglarea sau verificarea reglării dispozitivelor de siguranţă, conform art. 87;
f) incercarea la cald (modul de efectuare a verificărilor şi incercărilor şi documentele
care se intocmesc trebuie să fie conform prevederilor prescripţiei tehnice care reglementează
activităţile in domeniul instalaţiilor de ardere şi automatizare).
NOTĂ: Tn cazul in care pe parcursul lucrărilor de montare apar modificări faţă de
documentaţia preliminară acceptată de ISCIR, aceste modificări se avizează de RADTP şi se
transmit la ISCIR pentru acceptare.
SECŢIUNEA a 3-a
Dispozitii finale privind montarea cazanelor
Art.240 (1) Rezultatele verificării tehnice după montare se consemnează de către
inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, in procesul-verbal de verificare tehnică. Tn
procesul-verbal de verificare tehnică, incheiat cu ocazia verificării tehnice in vederea
repunerii in funcţiune, a cazanului vechi, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR
stabileşte data (ziua, luna şi anul) următoarei verificări tehnice periodice, in conformitate cu
prevederile prezentei prescripţii tehnice.
(2) Efectuarea lucrărilor de montare se consemnează in registrul de supraveghere a sălii
cazanelor de către RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.
83

Click pentru continuare