PRESCRIPTIE TEHNICA : CAZANE DE ABUR, CAZANE DE APĂ FIERBINTE, SUPRAÎNCĂLZITOARE ŞI ECONOMIZOARE INDEPENDENTE partea 3

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
Anexa nr.2
MINISTERUL ECONOMIEI COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor şi Instalaţiilor de Ridicat

Decarca PDF CU PT C1-2010 Cazane de abur, cazane de apa fierbinte ( 3 )

Continuare :

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bis/1O.VI.201O
CAPITOLUL IX
VERIFICĂRI TEHNICE ÎN UTILIZARE PENTRU INVESTIGATII/EXAMINĂRI CU
CARACTER TEHNIC A CAZANELOR
SECTIUNEA 1
Domeniu de aplicare
Art.241 (1) Verificarea tehnică În utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic a
cazanelor se efectuează de către producătorul acestora, de către persoane juridice
autorizate de către ISCIR sau de către persoane juridice autorizate de autorităţile
competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autorităţile competente din
statele membre trebuie să fie Înregistrate În Registrul ISCIR al persoanelor juridice
autorizate. Condiţiile privind autorizarea de către ISCIR a persoanelor juridice care
efectuează verificarea tehnică În utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic a
cazanelor precum şi condiţiile de Înregistrare În Registrul ISCIR al persoanelor juridice
autorizate sunt stabilite În prescripţia tehnică aplicabilă. Obligaţiile şi responsabilităţile
persoanelor fizice sau juridice sunt prevăzute la capitolul XII din prezenta prescripţie tehnică.
(2) Cerinţa de autorizare pentru verificarea tehnică În utilizare pentru
investigaţii/examinări cu caracter tehnic a nu se aplică producătorilor cazanelor fabricate de
aceştia.
Art. 242 Verificarea tehnică În utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic, se
efectuează În scopul evaluării stării tehnice, estimării duratei de funcţionare remanente şi
stabilirii condiţiilor de funcţionare În siguranţă a cazanelor.
Art. 243 Verificarea tehnică În utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic se
efectuează În următoarele cazuri:
a) dacă s-au produs avarii şi/sau accidente la cazane;
b) dacă În urma verificărilor tehnice periodice, efectuate conform prezentei prescripţii
tehnice, se obţin rezultate necorespunzătoare; cazanele la care se constată zone de
coroziune, care ar putea periclita funcţionarea În condiţii de siguranţă;
c) atunci când cazanul urmează să fie repus În funcţiune după o perioadă de timp În care
a fost oprit, fără să fie conservat În mod corespunzător (conform instrucţiunilor de exploatare
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010
şi unor proceduri specifice), iar repunerea acestuia În funcţiune ar putea periclita siguranţa În
funcţionare;
d) la sfârşitul duratei de viaţă a cazanului, atunci când aceasta este stabilită prin
documentaţia tehnică;
e) la expirarea duratei normale de funcţionare prevăzută În Hotărârea Guvernului nr.
2.139/2004, atunci când prin documentaţia tehnică nu este prevăzută durata de viaţă a
cazanului;
f) atunci când documentaţia tehnică a cazanului lipseşte sau este incompletă;
g) la cazanele de la ar!. 78 lit. b);
h) atunci când la cazanul aflat În funcţiune se constată o funcţionare anormală a
acestuia, precum depăşirea parametrilor maximi de funcţionare, apariţia unor deformaţii ale
corpului sub presiune şi altele asemenea.
SECŢIUNEA 8 2-8
Conditii privind efectuarea verificărilor tehnice În utilizare pentru investigatii/examinări
cu caracter tehnic
Art. 244 (1) Persoana juridică autorizată pentru efectuarea de verificări tehnice În utilizare
pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic Întocmeşte un program de
investigaţii/examinări care cuprinde cel puţin următoarele:
a) descrierea cazan ului din punct de vedere constructiv şi al parametrilor de funcţionare
(volum, presiune, temperatură, debit); se anexează desenul tip de ansamblu;
b) prezentarea eventualelor lucrări de reparare care au fost efectuate anterior sau a altor
evenimente, ca de exemplu avarii, accidente şi altele asemenea, care au avut loc În timpul
perioadei de funcţionare la cazan;
c) planuri care cuprind examinările, verificările şi Încercările care se propun a fi efectuate
la cazan; se Întocmesc schiţe care cuprind, după caz, poziţionarea exactă a punctelor şi
locurilor unde urmează să se efectueze examinări nedistructive şi a zonelor din care
urmează să fie prelevate epruvete pentru Încercări distructive;
d) menţionarea condiţiilor de execuţie a examinărilor, verificărilor şi Încercărilor care se
propun a fi efectuate la cazan, precum prescripţii tehnice, standarde şi altele asemenea,
precum şi a criteriilor de acceptare a rezultatelor obţinute.
(2) Programul de investigaţii/examinări trebuie să fie avizat de responsabilul cu avizarea
documentaţiei tehnice de examinări RADTE al persoanei juridice autorizate.
85
86 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
Art.245 Programul Întocmit confonn art. 243, se Înaintează la ISelR pentru acceptare.
Art. 246 (1) Programul de investigaţii/examinări, acceptat de ISelR, se efectuează sub
supravegherea persoanei juridice autorizate pentru verificări tehnice În utilizare pentru
investigaţii/examinări cu caracter tehnic.
(2) Examinările nedistructive/distructive se efectuează În conformitate cu prevederile
prescripţiei tehnice aplicabile.
Art.247 (1) ISelR poate solicita ca anumite examinări, verificări sau Încercări să se
efectueze În prezenţa inspectorului de specialitate din cadrul ISelR. Persoana juridică
autorizată pentru efectuarea de verificări tehnice În utilizare pentru investigaţii/examinări cu
caracter tehnic are obligaţia să solicite, cu cel puţin 5 zile Înainte, participarea inspectorului
de specialitate din cadrul ISelR la efectuarea acestora.
(2) Reprezentantul persoanei juridice autorizate pentru efectuarea de verificări tehnice În
utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic participă la toate examinările,
verificările şi Încercările prevăzute În programul acceptat de ISelR.
Art. 248 (1) Pe baza rezultatelor obţinute În urma examinărilor, verificărilor şi Încercărilor
efectuate, persoana juridică autorizată pentru efectuarea de verificări tehnice În utilizare
pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic Întocmeşte raportul tehnic care conţine
concluziile finale privind posibilitatea funcţionării În condiţii de siguranţă a cazanului.
(2) Raportul tehnic trebuie să fie avizat de RADTE al persoanei juridice.
(3) Raportul tehnic Împreună cu buletinele şi certificatele cu rezultatele obţinute, breviarul
de calcul de rezistenţă şi procesele-verbale Întocmite de inspectorul de specialitate din cadrul
Isel R, după caz, Întocmit ca urmare a examinărilor, verificărilor şi Încercărilor efectuate
confonn programului acceptat de ISelR, se transmit la ISelR pentru acceptare.
Art.249 (1) După acceptarea de către ISelR a raportului tehnic, deţinătorul/utilizator trebuie
să respecte concluziile menţionate În raportul tehnic Întocmit de persoana juridică autorizată
pentru efectuarea de verificări tehnice În utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter
tehnic.
(2) Tn cazul obţinerii unor rezultate corespunzătoare deţinătorul/utilizatorul solicită la
ISelR efectuarea examinărilor şi verificărilor În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare a
cazanului conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010
(3) Dacă În urma examinărilor, verificărilor şi Încercărilor efectuate rezultă necesitatea
efectuării unor lucrări de reparare la cazan, acestea trebuie să fie efectuate conform
prevederilor prezentei prescripţii tehnice, iar examinările şi verificările În vederea obţinerii
autorizaţiei de funcţionare efectuate ulterior.
Art. 250 Documentaţia tehnică acceptată de ISCIR (programul de investigaţii/examinări,
raportul tehnic şi documentele aferente acestuia) trebuie să fie ataşată la cartea cazanului,
urmând a fi prezentată inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR În vederea obtinerii
autorizării functionării.
CAPITOLUL X
TIMBRAREA ŞI RETIMBRAREA CAZANELOR
Art. 251 (1) Cazanele a căror montare, reparare, utilizare şi verificare se efectuează În
conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice, aflate În functionare fără placa de
timbru, trebuie să fie timbrate În conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice.
(2) Aplicarea plăcii de timbru la cazanele aflate În functionare se poate face În
următoarele situaţii:
a) atunci când aceasta lipseşte, este deteriorată sau este ilizibilă;
b) atunci când se reduc parametrii de funcţionare ai cazanului În urma reparării sau a
efectuării unor investigaţii/examinări cu caracter tehnic.
Art.252 (1) Pentru cazanele la care placa de timbru nu există sau este deteriorată, aceasta
trebuie reconstituită de către deţinător/utilizator, În baza documentaţiei existente (din care să
rezulte parametrii de funcţionare, numărul de fabricaţie/an, denumirea fabricantului).
(2) Placa de timbru se poate aplica numai dacă pe cazan există marcate prin poansonare
cel puţin datele (numărul de fabricatie/an şi denumirea fabricantului) care să permită
stabilirea cu certitudine a faptului că documentaţia tehnică aparţine acestuia.
(3) Placa de timbru trebuie să fie conform documentatiei tehnice de Însoţire şi se aplică
de către RSVTI al detinătorului/utilizatorului care Întocmeşte un proces-verbal În cartea
cazanului. Datele care trebuie să fie Înscrise pe placa de timbru se stabilesc pe baza
documentatiei tehnice existente a cazan ului.
87
88 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bis/1O.VI.201O
Art. 253 (1) Pentru cazanele la care placa de timbru nu există sau este deteriorată şi la care
nu există documentaţie tehnică, placa de timbru se poate aplica numai dacă pe cazan există
marcate prin poansonare cel puţin datele care să permită identificarea parametrilor de
funcţionare.
(2) Documentaţia tehnică se reconstituie În urma efectuării unor investigaţii/examinări cu
caracter tehnic, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice;
(3) Dacă numărul şi anul de fabricaţie nu pot fi identificate, persoana juridică autorizată
care a efectuat investigaţiile/examinările cu caracter tehnic, alocă un număr unic de
identificare.
(4) Placa de timbru este aplicată de către RSVTI al deţinătorului/utilizatorului care
Întocmeşte un proces-verbal În cartea cazanului.
Art. 254 Tn cazul reducerii parametrilor de funcţionare ai cazanelor, ca urmare a efectuării
unor investigaţii/examinări cu caracter tehnic conform prevederilor prezentei prescripţii
tehnice, se efectuează retimbrarea conform art. 252 alin. (4).
Art. 255 Cazane le la care placa de timbru nu există sau este deteriorată şi pentru care
deţinătorul/utilizatorul nu posedă documentaţia tehnică şi nu există marcate prin poansonare
cel puţin datele care să permită identificarea parametrilor de funcţionare trebuie să fie scoase
din uz.
CAPITOLUL XI
AVARII ŞI ACCIDENTE
Art. 256 Tn cazul avariilor care determină oprirea din funcţiune sau funcţionarea În condiţii de
nesiguranţă a unui cazan, precum şi În cazurile de accidente provocate la cazan,
deţinătorul/utilizatorul acestuia are obligaţia de a-I opri din funcţionare şi de a anunţa de
Îndată ISCIR despre producerea evenimentului; cu această ocazie se anunţă cel puţin
următoarele date: numele şi prenumele şi funcţia persoanei care anunţă, modul În care poate
fi contactat În vederea unor eventuale date suplimentare, data, ora şi locul producerii
avariei/accidentului, felul cazanului, urmările avariei/accidentului.
Art. 257 Deţinătorul/utilizatorul cazanului la care s-a produs avaria sau accidentul are
următoarele obligaţii de Îndeplinit prin RSVTI:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010
a) să ia măsurile necesare pentru ca starea de fapt produsă de avarie sau În timpul
accidentului să rămână nemodificată până la sosirea inspectorilor de specialitate din cadrul
ISCIR, cu excepţia cazului În care situaţia respectivă ar constitui un pericol pentru viaţa şi
sănătatea persoanelor;
b) să ia toate măsurile de asigurare a condiţiilor de securitate;
c) să izoleze pe cât posibil zona de lucru a cazanului avariat sau la care s-a produs
accidentul;
d) să Întocmească un raport cu situatia tehnică a cazanului imediat după avarie/accident,
care include şi fotografii ale cazanului avariat, precum şi interventiile efectuate până la
sosirea inspectorilor de specialitate din cadrulISCIR;
e) să pună la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR autorizarea
funcţionării cazanului (cartea cazanului) precum şi raportul de mai sus (În cazurile justificate
raportul nu mai este necesar).
Art.258 Inspectorii de specialitate din cadrullSCIR Întocmesc procesul-verbal de constatare
a avariei sau accidentului şi de oprire din funcţiune a instalatiei/echipamentului.
Art. 259 (1) Cazanul care a suferit avarii În urma cărora s-a determinat oprirea lui din
funcţionare, trebuie să fie supus unor investigaţii/examinări cu caracter tehnic În vederea
evaluării stării tehnice a acestora, efectuate conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice
şi ale prescripţiilor tehnice aplicabile.
(2) Investigatiile/examinările cu caracter tehnic nu sunt necesare În măsura În care
deţinătorul/utilizatorul renunţă la utilizarea cazanului avariat şi decide scoaterea din uz şi
casarea acestuia.
Art. 260 Expertizele În caz de avarii sau accidente la cazane se realizează de către experţii
ISCIR.
CAPITOLUL XII
SCOATEREA DIN UZ ŞI CASAREA CAZANELOR
Art. 261 (1) Scoaterea din uz a cazanelor se face de către deţinător/utilizator, În următoarele
cazuri:
a) dacă În urma verificărilor tehnice periodice sau În urma investigaţiilor/examinărilor cu
89
90 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bis/10.VI.201O
caracter tehnic cazanul nu mai Îndeplineşte condiţiile de siguranţă În funcţionare;
b) atunci când deţinătorul renunţă din proprie iniţiativă la acestea.
(2) Oprirea din funcţionare şi conservarea cazane lor nu Înseamnă scoatere din uz.
Art. 262 Cazanele scoase din uz sunt casate prin grija deţinătorului/utilizatorului.
Art. 263 Operaţia de casare a cazanului se confirmă printr-un proces-verbal Întocmit de
către RSVTI şi semnat de către reprezentantului deţinătorului/utilizatorului.
Art. 264 Placa de timbru a cazan ului trebuie să fie demontată şi distrusă În prezenţa RSVTI
al unităţii deţinătoare/utilizatoare. Acest fapt trebuie menţionat În procesul-verbal Încheiat.
Art. 265 Procesul-verbal Încheiat se ataşează la cartea cazanului, şi rămâne În arhiva
deţinătorului/utilizatorului.
Art.266 (1) Deţinătorul/utilizatorul comunică, În scris, scoaterea din uz şi casarea cazanului
la ISCIR, În vederea scoaterii din evidenţa proprie a acestuia.
(2) Comunicarea se transmite la ISCIR În termen de 15 zile de la Întocmirea procesuluiverbal
menţionat la art. 263.
Art. 267 Este interzisă repunerea În funcţiune şi exploatarea cazanelor scoase din uz şi
casate.
CAPITOLUL XIII
ATESTĂRI ŞI AUTORIZĂRI
Art. 268 (1) ISCIR atestă persoanele fizice pentru următoarele activităţi:
a) avizarea documentaţiei tehnice pentru obţinerea avizului obligatoriu de instalare;
b) avizarea documentaţiei tehnice preliminare de montarelreparare;
(2) ISCIR autorizează persoane juridice pentru următoarele activităţi:
a) instalarea cazanelor;
b) montarea cazanelor vechi;
c) repararea cazanelor;
d) Întreţinerea prin spălare chimică a cazanelor;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ1O.V1.201O
e) Întreţinerea regimului chimic al cazanelor;
1) verificări tehnice În utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic.
(3) ISCIR autorizează următoarele persoane fizice:
a) RSVTI;
b) fochişti;
c) laborant-operator centrală termică;
d) automatist pentru supraveghere şi Întreţinere cazane.
Art. 269 Metodologia de atestare/autorizare/actualizare/exlindere a domeniului de autorizare
pentru activităţile prevăzute la art. 267, precum şi condiţiile şi documentaţia necesară sunt
prevăzute În prescripţiile tehnice şi celelalte reglementări aplicabile.
Art.270 Obţinerea autorizaţi ei emise de ISCIR nu absolvă persoana fizică sau persoana
juridică de obligaţia obţinerii tuturor celorlalte autorizaţii reglementate de legislaţia În vigoare.
CAPITOLUL XIV
OBLIGAŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI
SECf/UNEA 1
Prevederi generale
Art. 271 Producătorii, persoanele fizice sau juridice autorizaţi/autorizate, deţinătorii/utilizatorii
cazanelor trebuie să respecte prevederile Legii 64/2008, legea privind funcţionarea În condiţii
de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare
de combustibil.
SECŢIUNEA a 2-a
Obligatiile şi responsabilitătile detinătorilor/utilizatorilor cazanelor
Art. 272 Deţinătorul/utilizatorul de cazane are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
a) să nu permită modificarea cerinţelor şi condiţiilor stabilite prin avizul obligatoriu de
instalare şi autorizarea funcţionării;
b) să nu permită alimentarea altor consumatori din instalaţia electrică a cazanului;
c) să Îndeplinească la termenele prevăzute măsurile dispuse de inspectorii de
91
92 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
specialitate din cadrul ISCIR şi RSVTI prin procesul-verbal de verificare tehnică;
d) să ia măsuri corespunzătoare astfel ca RSVTI, precum şi personalul de deservire a
cazanelor să-şi poată Îndeplini În condiţii bune sarcinile prevăzute.
Art.273 Să comunice la ISCIR, În scris, În termen de 15 zile, decizia de schimbare a
RSVTI.
Art.274 În cazul transferului dreptului de proprietate, fostul deţinător/utilizator are obligaţia
să Înştiinţeze, În scris, În termen de 15 zile, ISCIR pentru scoaterea din evidenţă a cazanului.
Art. 275 În cazul transferului dreptului de proprietate, noul deţinător/utilizator are obligaţia să
Înştiinţeze, În scris, În termen de 15 zile, ISCIR pentru luarea În evidenţă a cazanului.
SECŢIUNEA a 3-a
Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice sau juridice atestate/autorizate de
ISelR
Art. 276 Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice atestate pentru avizarea
documentaţiei tehnice În vederea obţinerii avizului obligatoriu de instalare, documentaţiei
tehnice preliminare de instalare, de montare, de reparare:
a) să cunoască actele normative În vigoare, prescripţiile tehnice şi standardele aplicabile;
b) să verifice dacă au fost adoptate soluţii tehnice care să permită funcţionarea cazanelor
În condiţii de siguranţă;
c) să verifice dacă au fost prevăzute În documentaţia tehnică, verificările şi Încercările ce
trebuie să fie efectuate de montatori/reparatori la locul de funcţionare, În concordanţă cu
prevederile prezentei prescripţii tehnice;
d) să avizeze documentaţiile tehnice, respectiv desenele de ansamblu şi breviarele de
calcul (unde este cazul);
e) să urmărească existenta În documentaţiile avizate a precizărilor legate de
standardele, codurile de proiectare şi normativele folosite;
f) să ţină evidenta documentaţiilor tehnice pe care le verifică şi le avizează conform, În
registru a cărui model este prevăzut În anexa 10;
g) la cerere să pună la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR, datele,
informaţiile şi documentele În legătură cu obiectul autorizaţiei deţinute;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010
h) să participe la instructaje profesionale şi la examinări organizate de ISCIR (când este
cazul);
i) să confirme avizarea documentaţiei cu privire la respectarea prevederilor prezentei
prescripţii tehnice, prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:
1) pentru avizarea documentaţiei În vederea obţinerii avizului obligatoriu de
instalare:
Numele şi prenumele:
ATESTAT RADTI – IMSP
Nr.:
AVIZAT CORESPUNDE *}
Data: Semnătura:
* Se menţloneaza- .In dlcatlvele pnnclpalelor prescnpţii tehnice utilizate.
2) pentru avizarea documentaţiei preliminare de montare/reparare:
Numele şi prenumele:
ATESTAT RADTP – IMSP ………………………..
Nr.:
AVIZAT CORESPUNDE *}
Data: Semnătura:
* Se menţloneaza- .In dlcallvele pnnclpalelor prescripţii tehnice utilizate.
Art. 277 Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor juridice pentru efectuarea de verificări
tehnice În utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic:
a) să ia măsuri corespunzătoare astfel ca personalul propriu, nominalizat, să-şi poată
Îndeplini În bune condiţii sarcinile prevăzute;
b) să Întocmească programul de verificări tehnice În utilizare pentru investigaţii/examinări
cu caracter tehnic;
c) să Întocmească rapoartele tehnice În urma efectuării de verificări tehnice În utilizare
pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic;
d) să Întocmească memoriul tehnic de analiză a riscurilor;
e) să aibă dotările tehnice specifice domeniului de autorizare;
f) să ţină la zi registre de evidenţă a lucrărilor efectuate, conform modelului din anexa 9;
g) să comunice, În scris, În termen de 15 zile, la ISCIR orice schimbare a RADTE; să
asigure că personalul nou propus Începe activitatea specifică numai după autorizarea
acestuia de către ISCIR;
93
94 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
h) să desfăşoare activităţile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor
prezentei prescripţii tehnice şi instrucţiunilor specifice ale constructorului cazanului (unde
este cazul);
i) la cerere să pună la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul ISelR datele,
informaţiile şi documentele În legătură cu obiectul autorizaţiei deţinute, solicitate de către
acesta cu ocazia controalelor efectuate.
Art. 278 Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice nominalizate În cadrul autorizaţiilor
persoanelor juridice pentru efectuarea de verificări tehnice În utilizare pentru
investigaţii/examinări cu caracter tehnic:
a) să cunoască actele normative În vigoare, prescripţiile tehnice şi standardele specifice;
b) să adopte soluţii tehnice care să permită funcţionarea cazane lor În condiţii de
siguranţă;
c) să prevadă În documentaţia investigaţiilor/examinărilor cu caracter tehnic verificările şi
Încercările ce trebuie să fie efectuate de montatori/reparatori la locul de funcţionare, În
concordanţă cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;
d) să estimeze termenul cu care se poate prelungi durata de utilizare la cazanele pentru
care au fost efectuate verificări tehnice În utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter
tehnic la expirarea duratei de viaţă sau duratei normale de utilizare;
e) să avizeze documentaţiile tehnice, rapoartele tehnice, respectiv desenele de
ansamblu şi breviarele de calcul (unde este cazul);
f) să urmărească existenţa În documentaţiile avizate a precizărilor legate de
standardele, codurile de proiectare şi normativele folosite;
g) să ţină evidenţa documentaţiilor tehnice pe care le verifică şi le avizează, Într-un
registru, conform modelului din anexa 10;
h) la cerere să pună la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul ISelR datele,
informaţiile şi documentele În legătură cu obiectul autorizaţiei deţinute;
i) să participe la instructaje profesionale şi la examinările organizate de ISelR (când
este cazul);
j) să confirme avizarea documentaţiei cu privire la respectarea prevederilor prezentei
prescripţii tehnice prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010
*)
Numele şi prenumele:
RADTEIMSP ………………………………………..
AVIZAT CORESPUNDE:
Data: Semnătura:
* . . .
Se Inscne denumirea persoanei Jundlce.
Art. 279 Persoanele juridice autorizate pentru instalare, montare şi reparare au următoarele
obligaUi şi responsabilităţi:
a) să Întocmească şi să tină la zi registre de evidentă a lucrărilor efectuate;
b) să ia măsuri corespunzătoare astfel ca RSL şi RTS să-şi poată Îndeplini În bune
condiţii sarcinile prevăzute;
c) să comunice, În scris, În termen de 15 zile, la ISCIR orice decizie de schimbare a
RSURTS; să asigure că personalul nou propus efectuează activităţile specifice numai după
atestarea acestora de către ISCIR;
d) să desfăşoare activitătile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor
prescriptiei tehnice şi instrucţiunilor specifice ale producătorului cazanului (unde este cazul);
e) să Înceapă executia lucrărilor de instalare şi/sau montare numai după obtinerea
avizului obligatoriu de instalare;
f) să Înceapă execuţia lucrărilor de reparare numai după existenţa procesului-verbal al
inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR prin care se dispune Începerea acestor lucrări;
g) să execute lucrările de montare/reparare În conformitate cu documentaţiile tehnice
preliminare avizate de RADTP şi acceptate de către ISCIR;
h) să supună avizării RADTP documentatiile tehnice de montare/reparare, În cazul În
care, pe parcursul montării/reparării apar modificări fată de documentatia tehnică preliminară
avizată;
i) să solicite efectuarea verificării cazanelor de către inspectorul de specialitate din
cadrullSCIR, Înainte de asamblare şi În fazele În care examinarea acestora este posibilă;
j) să pună la dispoziţia deţinătorului/utilizatorului documentatia tehnică de reparare;
k) să pregătească cazanul, În mod corespunzător, În vederea efectuării verificărilor şi
Încercărilor În conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice;
1) să pună la dispoziţie personalul şi utilajele necesare verificării cazanului;
m) să emită la finalizarea lucrărilor declaraţia conform anexei 8.
95
96 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
Art. 280 Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor juridice autorizate pentru Întreţinere:
a) să Întocmească şi să ţină la zi registre de evidenţă a lucrărilor efectuate, conform
modelului din anexa 11;
b) să Înceapă lucrările de spălare chimică numai după verificarea existenţei procesuluiverbal
al inspectorului de specialitate din cadrul ISelR prin care se dispune efectuarea
spălării chimice;
c) să anunţe la ISelR data finalizării lucrărilor de spălare chimică;
d) să comunice, la ISeIR, În termen de 15 zile de la data Începerii lucrărilor de Întreţinere
regim chimic la cazane În timpul funcţionării, deţinătorii/utilizatorii ale căror cazane le-au
preluat la Întreţinere;
e) să Întocmească tehnologii specifice În concordanţă cu tehnologiile prevăzute În
documentaţia de autorizare de spălare chimică pentru fiecare caz În parte, În funcţie de tipul
cazanului şi de analiza depunerilor;
f) să utilizeze produse chimice care nu trebuie să influenţeze negativ valorile celorlalţi
indici chimici impuşi sau valoarea pu~ei cazanului; se interzice utilizarea unor produse care
conduc la apariţia unor depuneri de substanţe organice;
g) să Încheie la un interval de maxim 30 de zile, documente din care să reiasă rezultatele
obţinute În cursul operaţiei de Întreţinere regim chimic la cazane pe circuitul apă-aburcondensat
al cazanelor, care trebuie să fie anexate la cartea cazan ului;
h) să ia măsuri corespunzătoare astfel ca RSL să-şi poată Îndeplini În bune condiţii
sarcinile prevăzute;
i) să comunice, În scris, În termen de 15 zile, la ISelR orice decizie de schimbare a
RSL; să asigure că personalul nou propus efectuează activităţile specifice numai după
nominalizarea acestuia de ISeIR;
j) să desfăşoare activităţile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor
prezentei prescripţii tehnice şi instrucţiunilor specifice ale producătorului cazan ului;
k) să emită la finalizarea lucrărilor de spălare chimică, declaraţia conform anexei 8.
Art. 281 Obligaţiile şi responsabilităţile responsabilului cu supravegherea lucrărilor (RSL):
a) să cunoască legislaţia În domeniu, prescripţiile tehnice, standardele şi normativele
aplicabile;
b) să menţioneze În documentaţiile Întocmite precizările legate de standardele, codurile
de proiectare şi normativele folosite;
c) să completeze la zi registrele de evidenţă a lucrărilor efectuate;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010
d) să verifice periodic, cel puţin o dată pe an, pregătirea tehnică a personalului de
montare/reparare/intreţinere, consemnând rezultatele Într-un proces-verbal;
e) să urmărească execuţia pe faze de lucru a lucrărilor de montare/repara re, din punct
de vedere al respectării prevederilor prescripţiei tehnice şi ale documentaţiei tehnice
preliminare de montare/reparare şi să supună la Încercări instalaţiile respective;
f) să verifice documentaţia tehnică Întocmită pentru lucrările efectuate sub aspectul
respectării prevederilor prezentei prescripţii tehnice;
g) să participe la instruirile periodice organizate de ISeIR;
h) să confirme avizarea documentaţiei cu privire la respectarea prevederilor prezentei
prescripţii tehnice, prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:
*J
Numele şi prenumele:
RSL IMSP ………………………………………………
Data: Semnătura:
. .
*) Se Înscne denumirea persoanei Jundlce .
Art.282 RTS are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
a) să cunoască legislaţia, prevederile prescripţiilor tehnice, standardele şi alte acte
normative aplicabile;
b) să verifice dacă tehnologia de execuţie şi de examinare a elementelor sudate este În
concordanţă cu procedura de sudare aprobată;
c) să verifice documentaţia tehnică preliminară de instalare, montare şi/sau reparare
Înainte de lansarea acestuia În execuţie, astfel Încât soluţiile adoptate să asigure condiţii
optime de sudare şi verificare;
d) să asigure alegerea corectă a materialelor de adaos, funcţie de materialele de bază
utilizate, În conformitate cu procedurile de sudare aprobate;
e) să verifice calitatea materialelor de adaos şi să admită introducerea În execuţie numai
a materialelor de adaos prevăzute În documentaţia tehnică;
f) să ia măsurile necesare ca la repararea elementelor instalaţiilor să se folosească
numai tehnologii stabilite pe baza procedurilor de sudare aprobate;
g) să supravegheze ca materialele de bază introduse În execuţie să fie conforme cu
documentaţia tehnică preliminară de montare/reparare;
h) să urmărească efectuarea verificării calităţii Îmbinărilor şi să vizeze documentele
privind verificarea Îmbinărilor sudate, care se ataşează la documentaţia tehnică;
97
98 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bis/1O.VI.201O
i) să stabilească cauzele eventualelor defecte şi să ia măsuri corespunzătoare pentru
remedierea şi evitarea acestora;
il să participe la Întrunirile şi instructajele organizate de ISCIR;
k) să confirme avizarea documentaţiei cu privire la respectarea prevederilor prezentei
prescripţii tehnice prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:
.}
Numele şi prenumele:
RTS ……………………………………………………..
Data: Semnătura:
.) Se Înscne denumirea persoanei Jundlce.
SECŢIUNEA a 4-a
Obligatiile şi responsabilitătile personalului de deservi re
Art. 283 Responsabilul sălii cazanelor are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
a) Întocmeşte instrucţiuni pentru exploatarea, Întreţinerea şi revizia tehnică a cazanelor,
potrivit specificului acestora şi ţinând seama de instrucţiunile producătorului;
b) repartizează sarcinile personalului de deservi re şi controlează modul cum acestea
sunt Îndeplinite;
c) informează conducerea deţinătorului/utilizatorului asupra posibilităţii de exploatare a
cazanelor, ţinând seama de starea acestora şi de timpul de oprire pentru Întreţinere, revizii
tehnice, lucrări de reparare şi verificări tehnice;
d) stabileşte ora pomirii şi opririi cazanelor În registrul de exploata re a cazanului;
e) controlează funcţionarea cazane lor şi ia, după caz, măsuri pentru Înlăturarea
defectelor;
f) ţine la zi registrul de evidenţă a intervenţiilor şi a lucrărilor de reparare;
g) urmăreşte realizarea indicilor de calitate ai apei de alimentare;
h) conduce reviziile tehnice curente şi participă la verificările tehnice efectuate;
i) răspunde de pregătirea cazanelor pentru verificările tehnice necesare;
il organizează instruirea şi verifică anual, În comisia numită de deţinător/utilizator, nivelul
cunoştinţelor teoretice şi practice ale fochiştilor;
k) răspunde de respectarea atribuţiilor stabilite prin instrucţiunile interne.
Art. 284 Fochistul şef are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010
a) să cunoască cazanele din punct de vedere al deservirii;
b) să cunoască şi să aplice instrucţiunile de exploatare;
c) să ia toate măsurile necesare astfel ca pomirea şi oprirea cazanului să se facă În
condiţii de siguranţă;
d) să controleze functionarea armăturiior de siguranţă şi de control, a dispozitivelor de
alimentare şi altele asemenea, şi contrasemnează rezultatele În registrul de supraveghere;
e) să Înscrie În registrul de supraveghere datele referitoare la funcţionarea cazanelor
prevăzute la art. 119;
f) să Înlăture defectele semnalate de fochişti, iar În cazul În care nu se pot Înlătura să
anunţe pe responsabilul sălii cazanelor;
g) să asiste la primirea-predarea serviciului de către fochişti şi să contrasemneze În
registrul de supraveghere.
Art. 285 (1) Fochistul are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
a) să cunoască bine cazanul şi deservi rea corectă a acestuia, urmărind continuu
functionarea normală a acestuia;
b) să cunoască şi să aplice instrucţiunile de exploatare;
c) să Înscrie În registrul de supraveghere datele referitoare la funcţionarea cazanelor
prevăzute la art. 117;
d) să supravegheze direct şi permanent funcţionarea cazanului şi a instalaţiilor anexe şi
să Înregistreze parametrii cazanului la intervalele stabilite prin instrucţiunile interne şi
prezenta prescriptie tehnică;
e) să comunice şefilor ierarhici defectele constatate şi să consemneze În registrul de
supraveghere;
f) să oprească din funcţiune cazanul În cazurile prevăzute la art. 156;
g) să predea şi să ia În primire serviciul numai după verificarea functionării
corespunzătoare a cazanului; rezultatul predării-primirii se consemnează În registrul de
supraveghere sub semnătura ambilor fochişti.
(2) Nu se admite predarea şi preluarea serviciului În timpul efectuării unor manevre pentru
Înlăturarea unor situaţii de avarii În sala cazanelor.
Art. 286 Laborantul-operator centrală termică are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
a) să cunoască instalaţia de tratare a apei, circuitul apă-abur-condensat al centralei
termice şi instructiunile de exploatare;
99
100 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl10.V1.201O
b) să asigure supravegherea indicilor de calitate ai fluidelor prin efectuarea analizelor
chimice În conformitate cu standardele aplicabile În vigoare şi cu frecvenţa impusă prin avizul
obligatoriu de instalare;
c) să cunoască implicaţiile depăşirii valorilor indicilor de calitate asupra funcţionării În
condiţii de siguranţă a cazanelor;
d) să ia măsurile necesare pentru Încadrarea indicilor de calitate În valorile impuse de
avizul obligatoriu de instalare;
e) să consemneze Într-un registru de analize chimice valorile tuturor indicilor de calitate
ai fluidelor, să semneze pentru acestea şi să comunice şefului ierarhic superior orice abatere
constatată faţă de indicii de calitate admişi;
f) să predea şi să preia schimbul verificând funcţionarea corespunzătoare a instalaţiei de
tratare a apei şi indicii de calitate ai fluidelor; rezultatul predării-primirii schimbului se
consemnează, obligatoriu, În registrul de analize chimice.
SECŢIUNEA a 5-a
Obligaţiile şi responsabilităţile RSVTI
Art. 287 RSVTI are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
a) răspunde, Împreună cu deţinătorul/utilizatorul, de luarea măsurilor necesare pentru
aplicarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice privind siguranţa În funcţionare a
cazanelor;
b) să lunar vizeze registrul de supraveghere prin aplicarea ştampilei În registru;
c) să verifice funcţionarea dispozitivelor de siguranţă la interval de 3 luni şi să
menţioneze acest lucru În registru de supraveghere;
d) să efectueze verificarea tehnică pentru care are acest drept conform art. 177 lit. b);
verificările la cazan se efectuează după obţinerea Împuternicirii scrise de la ISCIR;
e) să transmită la ISCIR copiile proceselor-verbale pentru care a primit Împuternicire, În
termen de 15 zile de la Întocmire;
f) să anunţe de Îndată producerea unei avarii sau a unui accident;
g) să efectueze examinarea personalului de deservi re, cu respectarea prevederilor
prescripţiei tehnice aplicabile.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.201O 101
CAPITOLUL XV
MĂSURI ADMINISTRATIVE
Art. 288 (1) Nerespectarea obligaţiilor şi responsabilităţilor de către persoanele fizice sau
juridice autorizate sau de către personalul tehnic de specialitate atestat, prevăzute/prevăzut
in prezenta prescripţie tehnică precum şi in cazul in care condiţiile de acordare a autorizaţiei
nu mai sunt indeplinite, se pot aplica următoarele măsuri administrative, in funcţie de natura
acestora cu:
a) avertisment;
b) suspendarea, pe o perioada de până la 6 luni, a autorizaţiei/atestatului eliberate de
către ISCIR;
c) retragerea autorizaţiei/atestatului eliberate de către ISCIR.
(2) Aplicarea măsurilor administrative prevăzute la alin. (1) se face cu respectarea
prevederilor legale in vigoare şi a principiului proporţionalităţii.
(3) Aplicarea in termen de 6 luni a două măsuri administrative precizate la alin. (1) lit. a),
atrage suspendarea pe o perioadă de până la 6 luni a autorizaţiei/atestatului eliberate de
către ISCIR.
(4) Aplicarea in termen de un an a două măsuri administrative precizate la alin. (1) lit. b),
atrage retragerea autorizaţiei/atestatului eliberate de către ISCIR.
(5) Contestarea deciziei de sancţionare şi modul de reacordare a autorizaţiilor/atestatelor
suspendate sau retrase se efectuează in conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice
aplicabile.
CAPITOLUL XVI
TARIFE
Art. 289 Pentru activităţile efectuate de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, in
conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, se aplică tarifele stabilite de lista de
tarife ISCIR care reglementează acest lucru.
CAPITOLUL XVII
DISPOZIŢII FINALE
Art.290 (1) Tn cazul in care cartea cazanului se deteriorează sau se pierde, ISCIR, la
102 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl10.V1.201O
solicitarea deţinătorului/utilizatorului, eliberează duplicat la partea de exploata re.
(2) Solicitarea deţinătorului/utilizatorului trebuie să fie Însoţită de documentaţia tehnică a
cazanului prevăzută la art. 69, alin. (1), lit. b) sau de documentaţia tehnică Întocmită de
persoana juridică autorizată pentru verificări tehnice În utilizare pentru examinări/investigaţii
cu caracter tehnic.
Art. 291 Documentele care se depun la ISelR trebuie să fie redactate/traduse În limba
română de către un traducător autorizat.
Art.292 Termenele de soluţionare a cererilor depuse la ISelR sunt cele stabilite conform
legislaţiei În vigoare.
Art.293 Inspectorii de specialitate din cadrul ISelR au dreptul de a efectua verificări tehnice
neprogramate la cazanele supuse prevederilor prezentei prescripţii tehnice, precum şi asupra
modului În care persoanele fizice autorizate/atestate sau persoane juridice autorizate Îşi
desfăşoară activităţile reglementate de prezenta prescripţie tehnică, luând, după caz,
măsurile necesare pentru respectarea prevederilor acesteia.
Art. 294 Autorizaţiile eliberate până la data intrării În vigoare a prezentei prescripţii tehnice
rămân valabile până la data expirării acestora, cu excepţia autorizaţiilor personalului de
deservire. Autorizaţiile personalului de deservi re emise de ISelR până la data intrării În
vigoare a prezentei prescripţii tehnice, trebuie să fie preschimbate conform prevederilor
prescripţiei tehnice aplicabilă.
Art.295 La instalaţiile şi echipamentele neautorizate pentru funcţionare de către ISelR sau
care nu prezintă siguranţă În funcţionare, inspectorii de specialitate din cadrul ISelR au
dreptul să aplice sigilii, În conformitate cu prevederile legale.
Art. 296 Pe perioada valabilităţii autorizaţiei, persoana fizică autorizatălatestată sau
persoana juridică autorizată poate fi supravegheată de ISelR privind menţinerea capabilităţii
tehnice de a efectua activitatea specifică pentru care a fost autorizată.
Art. 297 (1) Pentru acordarea de derogări de la prevederile prezentei prescripţii tehnice,
persoana solicitantă depune la ISelR următoarele:
a) cerere de solicitare cu menţionarea derogării de la prevederile prescripţiei tehnice;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010 103
b) memoriu justificativ care să cuprindă descrierea situaţiei (date despre cazan,
amplasament, deservire), desene, calcule, soluţiile compensatorii propuse;
c) avize, după caz, de la constructorul cazanului, de la un avizator atestat ISCIR pentru
documentaţii de montare, instalare, reparare.
(2) Pe baza documentaţiei depuse, ISCIR avizează sau respinge motivat, În scris,
solicitarea.
Art.298 Anexele 1-11 fac parte integrantă din prezenta prescripţie tehnică.
104 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
ANTETISCIR
ANEXA 1
(model)
AVIZ OBLIGATORIU DE INSTALARE CAZANE
Nr. ___ –-‘/data _____ _
Către,
(Denumirea persoanelor fizice sau juridice; adresa persoanelor fizice sau juridice)
Având În vedere solicitarea formulată prin adresa dvs. nr. din şi
ţinând seama de constată riie menţionate În procesul-verbal de verificare tehnică
nr. din , Încheiat În urma verificărilor efectuate:
Tn temeiul prevederilor Legii nr. 64/2008 şi În conformitate cu cerinţele tehnice şi condiţiile
stabilite În prescripţia tehnică PT C 1, se acordă AVIZUL OBLIGATORIU DE INSTALARE
pentru următoarele cazane:
Tip cazan
Debit (tlh)
Presiunea nominală (bar)
Combustibil
Cazanele se montează În centrala termică (clădire independentă nouă, extinsă, modernizată
prin Înlocuirea cazanelor vechi şi altele asemenea) aparţinând persoanei fizice sau juridice
_-:–::–:-:–___ ‘ localitatea , str. , nr. __ _
sector/judeţ , conform documentaţiei prezentate.
Avizul obligatoriu de instalare se acordă cu obligaţia respectării prevederilor prescripţiilor
tehnice În vigoare, precum şi ale procesului-verbal de verificare tehnică menţionat mai sus.
INSPECTOR ŞEF,
(Numele şi prenumele,
semnătura şi ştampila)
INSPECTOR DE SPECIALITATE,
(Numele şi prenumele
şi semnătura)
NOTĂ: Un exemplar din documentaţia avizată Împreună cu avizul acordat se arhivează la
ISCIR pentru a se urmări În timp menţinerea datelor prevăzute de documentaţie (indici
chimici, date privind amplasarea şi altele asemenea).
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bis/10.VI.2010 105
ANEXA 2
(model)
Proces-verbal de verificare tehnică
Proces-verbal
* de verificare tehnică
nr. …………… .
IselR
………………………5.) ………………….
Adresa …………………………………. .
Telefon ………………………………… .
Fax …………………………………….. .
Încheiat astăzi ………………………………….. cu ocazia …………………. efectuat(ă) în baza prevederilor1
)
……………………………………………. şi a prescripţiilor tehnice aplicabile2
) …………………………….. , ••••••• Ia
tip ………………… cu numărul de fabricaţie …………………. şi cartea instalaţiei nr. …………….. având
parametrii ultimei verificări ………………………………………………………………………………………………. .
Deţinătorul/Utilizatorul …………………………………………. din localitatea ……………………………………….. .
str …………………………. nr ……. judettsector …………………… CUI ………. ……. .IJ …… ……………………… .
Verificarea s-a efectuat la ……………………………………….. din localitatea ……………………………………. str .
……. ……. ……. …………… nr …………. judettsector ……………………….. Tel./Fax …………………………… .
Subsemnatul3
) ..••.•…•..•.•.•..•.•.•.••…•.•…••.•…•..•.••.•.•.•..•.•.•…•..•…•.•• •.•.•• am constatat următoarele:
Am dat următoarele dispoziţii: …………………………………………………………………………………………….. .
D······~········ ·t·~····· ··fi·············· ·d····:·· 4i···································· ……………………………………………………… .
upa aceas a ven lcare s-a a mls …………………………………………………………………………………….. .
Scadenta următoarei verificări se fixează la data de ………………………………………………………………………………. .
Pentru această verificare se plăteşte suma de ………………….. Iei conform PT ……… Anexa ……. Pct.. ……… ,
de către …………………………… din localitatea ……………………… str. …………………………… nr. . …. .
judettsector ……………… în cont …………………………… deschis la BancalTrezoreria …………………….. .
filiala ……………………….. .
Reprezentant
ISCIR,
Deţinător/
Utilizator,
Am luat la cunoştinţă
Operator responsabil cu
supravegherea şi
verificarea tehnică
a instalaţiilor,
Delegatul montatorului,
reparatorului,
întreţinătorului
1) Se precizează actul normativ în vigoare la data întocmirii procesului-verbal (Legea nr. 64/2008 privind
funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţii lor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor
consumatoare de combustibil), care a stat la baza efectuării verificării tehnice.
2) Se precizează prescripţia tehnică aplicabilă care a stat la baza efectuării verificării tehnice.
3) Funcţia, numele şi prenumele.
4) Se precizează parametrii de funcţionare ai instalaţiei, funcţie de felul (tipul) acesteia.
5) Se precizează: ISCIR sau Inspecţia teritorială ISCIR …………….. 6) .•.•…•…
6) Localitatea de reşedinţă.
106 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl10.V1.201O
IMpUTERNICIRE
InspeCiia teritorială
ISelR Nr ……………. ..
ANEXA 3
(model)
Proces-verbal de verificare tehnică pentru RSVTI
DETINATOR/UTILlZATOR
Proces-verbal
de verificare tehnică
Adresa …………………………………. .
nr …………… ..
Telefon ……………………………….. ..
Fax …………………………………….. .
ncheiat astăzi ………. ………………. cu ocazia …. …………………………………….. efectuat(ă) Tn baza
prevederilor’) ………………………….. şi a prescriptiilor tehnice aplicabile2
) ………………………………………….. , la
…………………………………………………………………………… tip ……………… ………….. cu numărul de fabricaije
………… …………………….. şi cartea instalatiei nr. ………. ………………. având parametrii ultimei
verificări ……………………………………………………………………………………………………………………………….. .
Detinălorul/Utilizatorul ………………………………………………………………….. din localitatea ………………….. .
str ………………………………. nr ………… judeVsector …………………… CUI …………….. ./J ……………….. ..
Verificarea s-a efectuat la ……………………………………………………. din localitatea ……………………………… .
str ………………………….. nr …………. judeVsector ……………………….. TeI.lFax ………………………………. ..
Subsemnatul’) ………………………………………………… am constatat următoarele: …………………………………….. ..
Am dat următoarele dispozitii: …………………………………………………………………………………………………….. .
Scadenta următoarei verificări se fixează la data de …………………………………………………………………….. ..
Operator responsabil cu
supravegherea şi
verificarea tehnică
a instalatiilor,
Detinălor/Utilizalor,
Am luat la cunoştinţă
Delegatul montatorului,
reparatorului,
întretinălorului
1) Se precizează actul normativ Tn vigoare la data Tntocmirii procesului-verbal (Legea nr. 64/2008 privind
functionarea Tn conditii de siguranţă a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat şi a aparatelor
consumatoare de combustibil), care a stat la baza efectuării verificării tehnice.
2) Se precizează prescriptia tehnică aplicabilă, Colectia ISCIR, care a stat la baza efectuării verificării tehnice.
‘) Functia, numele şi prenumele.
4) Se precizează parametrii de functionare ai instalatiei, functie de felul (tipul) acesteia.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJl0.V1.2010
ANEXA 4
(model)
Fişa tehnică privind regimul chimic al cazanului/cazanelor
107
Detinător/utilizator ………………………………………………………………………………… ..
Locul de montare a cazanului (adresă) ………………………………………………………… ..
Cazane de abur/apă fierbinte …………………………………………………………………….. .
Dotare:
Caracteristici funcţionale
Cazane Tip Buc. Presiune Debit Temp. Supr. Categorie Obs.
(bar) (tlh, Combustibil Gcal/h)
(DC) (m2
)
Existente
Nou
montate
Pregătirea suprafeţelor interioare ale cazanelor nou montate se efectuează conform ….
……………………….. , elaborată de ………………………………………… , prin procedeul
Conservarea la stagnare a suprafeţelor interioare ale cazanelor se efectuează conform …… .
………………………….. ….. elaborată de …………………………………… , anexată la cartea
cazanului nr …………………………… , astfel:
Felul opririi
Reactivi de conservare
Obs.
Uscată Umedă Cantitate
D t- I scurtă::S 21 zile
ura a I lungă: > 21 zile
Balanta apă-abur-condensat
Fluid UM
Valori
Maxim Mediu Minim
Abur total produs tlh
Purjă preliminată
%
tlh
Condensat recuperat %
tlh
Apă de adaos necesară
%
tlh
108 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bis/10.VI.201O
ANEXA 4 (continuare)
Indicii de calitate ai fluidelor din circuitul termic
Nr.
ADă Abur
crt. Indici Simbol U.M. 00 00 Din Supra- Brută adaos alimentare cazan Saturat incalzit
–!.- Calciu Ca mvaln
2 ‘oc Magneziu Mg” mvalll
–a ‘B” Sodiu Na· mvalll
-+- ‘c Bica.rbonaţi HCO mvalll
-4– .2 Cloruri CI” mvalll
c SulfaU 506 4 2- .. mvalll
7 Silice totală Si02 ppm
8 Substante
organice S.O. ppm
9 Susoensii So Dom
10 ConduclivitatB V ~S/cm
11 PH oH –
12 A1calinitate ~m· .om” mvalll
13 A1calinitate ~p” .p’ mvalll
14 Exces foslal PO, Dom
15 Exces hidrazină N,H, Dom
16 Oxigen dizolvat o, ppm
17 Fier Fa Dom
18 Cu ru Cu ppm
19 Ulei UI ppm Pentru apa bruta- se prezintă- -In onglnal buletinul de analiza- a Indicilor chlmlcl.
Pentru fiecare indice de calitate se precizează frecvenţa de determinare.
Condensat Apă
1 2 da injaC\ia
Laboratorul (punctul) chimic este amplasat ………………………. şi are dotarea
corespunzătoare pentru a efectua analizele indicilor chimici la cazanele de abur (de apă
fierbinte). Dotarea laboratorului (punctului) chimic cu sticlărie şi reactivi este anexată la
prezentul document.
NOTĂ: Tn cazul contractului de Întreţinere În funcţionare privind regimul chimic cu o persoană
juridică autorizată se precizează acest lucru, nemaifiind necesare dotările de la aliniatul
precedent.
Instalaţia de tratare a apei este de tipul ………….. ………………… şi este fabricată de
Documentaţia tehnică a instalaţiei de tratare a apei, Împreună cu ……….. fişe tehnice cu
caracteristici minime ale schimbătorilor de ioni folosiţi În instalaţia de tratare a apei sunt
anexate la prezentul document şi fac parte integrantă din avizul obligatoriu de instalare
pentru regimul chimic al cazanelor de abur (de apă fierbinte).
Degazarea apei de alimentare:
a) Degazarea termică se face În degazoare tip ……………………………………………….. ..
Degazoare Presiune Temperatură Debit Rezervă Aparatură de măsurare, control şi
apă reglare
buc.
bar C Uh T PreÎncălzitor Dellazor
b) Degazarea chimică sau termochimică se face cu ………….. În cantitate de ……… g/m3
apă, În exces de …………… mgll.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJl0.V1.2010 109
ANEXA 4 (sfârşit)
Dozarea fosfatului trisodic se face prin:
a) picurare În rezervorul de apă de alimentare, În cantitate de ………… g/h;
b) cu pompă dozatoare În tambur, În cantitate de ……………… g/m3h ;
c) În aspiraţia pompei de alimentare ………………… g/m3h.
Proceduri de condiţionare şi scop: ……………………………………………….. ..
(fn situaţia În care se prevede condiţionarea apei de alimentare şi din cazan)
Dispozitive individuale de prelevat probe, conform standardelor În vigoare:
Fluid Loc de prelevare Indici urmăriţi
de adaos
Apă de alimentare
din cazan
Abur
saturat
supraÎncălzit
Condensat recuperat
Aparate de măsurare şi control pentru supravegherea regimului chimic:
Aparate In instalaţia de La cazane In laborator
tratare
existente
prevăzute
Personalul laborant-operator centrală termică, autorizat În conformitate cu prevederile
prescripţiei tehnice aplicabilă:
Existent: ……………. ..
Prevăzut: …………….. .
Total: ……………… .
NOTĂ: Proiectantul precizează În mod expres că sarcinile laborantului-operator centrală
termică pot fi preluate de fochist, În condiţiile impuse de prescripţia tehnică sau că
supravegherea regimului chimic poate fi efectuată de către o persoană juridică autorizată.
Semnături:
Persoană fizică/juridică Semnătura şi ştampila
Proiectant
Furnizor abur
Consumator abur
AVIZAT RADTI
110 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisll0.V1.2010
ANEXA 5
Caracteristici fizico-chimice şi functionale ale masei schimbătoare de ioni
Caracteristici Indici de calitate şi utilizare Nr. cr1. UM Valori
Denumire ionit 1 –
Tip 2 –
Ţara şi firma producătoare 3 –
Structură 4′} –
Grupa funclională 5′} –
Matrice 6′} –
OuI Culoare 7 – ‘i!! Granulaţie: – domeniu dimensiuni 8a’} mm
:E – dimensiune efectivă 8b’} mm u
• – coeficient de uniformitate 8c’} – ou Formă ionică de livrare 9′} – ‘Oi
ii: Greutate volumetrică 10″ g/cm
Umiditate 11′ %
Variaţia volumului din forma regenerat – 12*’ %
epuizat
Domeniul de PH 13′} –
Temperatura maximă de utilizare 14″ C
Capacitate totală de schimb 15″ val/m·
Apă de afânare: – calitate 16 –
.I!.! – consum specific 17 m·/m· c Viteza (Ia 20 „C) 18 mIh
il!! Variatia volumului de ionit 19 % ce Debit 20 mU/h
Durată 21 min
Reactiv de regenerare 22 –
I!! Nivel de regenerare 23 kg 100%/m·
I! Exces fală de teorie 24 %
OI
~
c Concentraţie soluţie 25 % OI
OI Temperatura solutiei 26 uC
c &! Incărcarea specifică 27 mim h o
‘B’ Durată 28 min c
::1 Apă de spălare – calitate 29 – IL .I!.! – consum specific 30 m·/m· iiaii. Tncărcare specifică 31 mU/muh CI) Controlul sPălării 32 mvalA
Debit 33 min
I!! .. Incărcare specifică 34 mim h Debit 35 mO/h
c Pierderea de presiune (Ia 20″C) 36 mCAlm o
1r Viteza (Ia 20″C) 37 mIh c
::1 Valoarea de străpungere 38 mvalA
IL Capacitatea volumică utilă de schimb 39 val/mU
NOTA: Indicii 9 aranta ti de p roducător sunt insemnat i cu *’.
Proiectant,
(Numele şi prenumele şi semnătura)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.201O 111
ANEXA 6
Breviar de calcul pentru instalatiile de tratare a apei
Instala~e de tratare a apei de adaos (condensat) .,
Din centrala ……………………………………..
Specificatie
Nr.
eri. UM Valori
Tip de ionit 1 –
Denumirea ionitului 2 –
Ion re~nut: – calitata 3 –
Caracteristici – cantitate 4 mvalll
generale Indice de străpungere 5 –
Valoare de străpungere 6 mval/l
Capacitatea de operare 7 mvaln
Debit apă ieşire filtru 8 mOfh
Durată ciclu 9 h
Volum de ionit 10 litri
I!! năn.ime strat ionit 11 m
.~ Suprafată filtrare 12 m
:a:J. Diametru filtru 13 m
W Viteză de filtrare 14 mlh
Incărcare specifică 15 mim h
Produelia de apă pe ciclu 16 m
I!! Apă de afânare: – calitate 17 –
IV – cantitate 18 mO
c
il! Viteza de afânare 19 mlh ce Durată 20 min
Reactiv de regenerare 21 –
i Nivel de regenerare 22 kg 100%mO
Consumul re eneranUfiltru 23 k.q 100%
II ~ Concentratie 24 % a. C Comercial
O I!! I! Densitate 25 aii
I! .. c Concentraţia 26 %
II .. C ‘” Necesar regenerant 27 kg
I'”I &! Diluat
Comerciallfiltru 28 m Il! Apă de dilu~e: – calitate 29 –
– cantitate 30 mO
Tolai solutie regenerare 31 mO
Viteza de regenerare 32 m/h
Durată 33 min
Apă de spălare: – calitate 34 –
I!! – cantitate 35 m
;I;V; Viteza de spălare: – lentă 36 m/h a. – finală 37 m/h
II) Control final spălare 38 mval/h
Durată 39 min
Duritate: – temporară 40 mval/l
Cationi – permanentă 41 mval/l
” Sodiu şi potasiu 42 mval/l ~ Bicarbona~ 43 mval/l
S Anioni Cloruri 44 mval/l .5 e Sultaţi 45 mval/l
~c Silice 46 ppm
o Substante organice 47 ppm U
Conduclivitate electrică 48 ~S/cm
Reziduu fix 49 ppm
U
Apometru 50 –
::Il Conductometru 51 – C Alte aparate 52 – ., .. Se speCifică tipul Instalaţlel de tratare. demlnerallzare ŞI altele asemenea.
Proiectant,
(Numele şi prenumele şi semnătura)
112 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
ANEXA 7
Continutul minim al documentatiei preliminare de montare/reparare cazane
7.1 Documentaţia preliminară de montare/reparare cazane trebuie să conţină cel puţin:
7.2
a)
1) Desenul de ansamblu;
2) Breviarul de calcul de rezistenţă al elementelor sub presiune şi al elementelor
portante sudate direct de elementele sub presiune (unde este cazul);
3) Breviarul de calcul pentru dimensionarea/alegerea dispozitivelor de siguranţă (unde
este cazul);
4) Instructiuni pentru încercarea la presiune hidraulică la rece, după caz, şi pentru
verificări la cald;
5) Instrucţiuni pentru pregătirea suprafeţelor interioare ale cazanului (unde este cazul);
6) Instrucţiuni de conservare (unde este cazul);
7) Condiţii tehnice de încercări pentru atestarea parametrilor (unde este cazul).
Desenul de ansamblu trebuie să conţină următoarele date:
caracteristici tehnice funcţionale:
1) debitul nominal;
2) debitul minim reglat;
3) debitul minim de durată;
4) debitul de vârf;
5) debitul caloric pentru cazanele de apă fierbinte;
6) presiunea nominală;
7) presiunea nominală a supraîncălzitorului intermediar;
8) presiunea maximă;
9) presiunea maximă a supraîncălzitorului intermediar;
10) presiunea minimă a aburului sau a apei fierbinţi;
11) presiunea hidraulică de încercare a cazanului;
12) presiunea hidraulică de încercare a supraîncălzitorului intermediar;
13) temperatura nominală a aburului;
14) temperatura nominală a aburului supraîncălzit intermediar;
15) temperatura nominală/maximă şi minimă de ieşire/intrare a apei fierbinţi;
16) debitul nominal al apei de alimentare;
17) presiunea apei de alimentare la limita cazanului;
18) temperatura apei de alimentare;
19) tipul combustibililor şi puterea calorică inferioară a acestora;
20) parametrii combustibililor la intrarea în instalaţia de ardere;
21) natura, debitul şi parametrii gazelor de proces pentru cazanele recuperatoare;
22) încărcarea termică nominală a spaţiului din focar (camera de radiaţie);
23) presiunea la sarcina nominală în focar (suprapresiunea/depresiunea);
24) instalaţia de ardere: tip, producător, numărul de arzătoare, debitele unitare
maxime/minime de combustibil şi agentul de pulverizare şi parametrii acestuia;
b) caracteristici tehnice constructive:
1) dimensiunile principale ale cazanului propriu-zis (exclusiv scările, platformele şi
canalele de aer şi de gaze de ardere);
2) tipul focarului;
3) volumul focarului;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010 113
ANEXA 7 (sfârşit)
4) suprafaţa sistemului vaporizator (de încălzire pentru cazanele de apă fierbinte):
a) de radiaţie;
b) de convectie;
5) suprafaţa:
a) preîncălzitorului de aer;
b) preîncălzitorului de apă;
c) economizorului treapta 1;
d) economizorului treapta II;
e) economizorului treapta III;
f) supraîncălzitorului primar treapta 1;
g) supraîncălzitorului primar treapta II;
h) supraîncălzitorului primar treapta III;
i) supraîncălzitorului intermediar treapta 1;
j) supraîncălzitorului intermediar treapta II;
6) suprafaţa totală de încălzire;
7) volumul interior total al cazanului;
8) volumul de apă din cazan;
9) volumul de apă din tambur (Ia nivelul minim şi la nivelul maxim);
10) spaţiul de abur din tambur (Ia nivelul minim şi la nivelul maxim);
11) suprafaţa de separare a aburului din tambur (Ia nivelul minim şi la nivelul
maxim);
12) date cu privire la poziţia nivelului apei din tambur şi sistemele de supraveghere,
reglare şi protecţie a nivelului (poziţia nivelului de referintă în raport cu axa
tamburului).
c) conditii tehnice de executie:
1) mărcile materialelor de bază şi simbolurile materialelor de adaos, conform
standardelor, pentru fiecare element calculat sau care se sudează de acestea;
2) clasa de calitate a tablelor;
3) detaliile rosturilor îmbinărilor sudate (forme şi dimensiuni);
4) date privind sudurile cap la cap;
5) coeficientii de rezistenţă ai îmbinărilor sudate longitudinale;
6) tehnica de verificare;
7) date privind sudurile de racorduri şi în colt;
8) dimensiunile sudurilor în colt;
9) volumul de examinare nedistructivă, în procente, şi metoda de examinare.
d) alte date:
1) date privind racordurile (cu functia lor tehnologică) şi gurile de vizitare, uşile de
vizitare, clapetele de explozie, cu indicarea diametrului, a presiunii nominale, după
caz, şi a tipului suprafetelor de etanşare;
2) schema circuitului apă-abur;
3) dimensiunile de legătură ale cazanului;
4) datele suplimentare pentru elementele supuse la fluaj.
114 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
ANEXA 8
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
Nr ………………………….. ..
Noi, ……………………………………………………………………………………………………………………… ,
(denumirea completă a persoanei juridice autorizate)
…………………………………………………………………………………………………………………………….. ,
(sediul)
cu Certificat de Înregistrare/Autorizatie nr ………………………….. ./ ……………………………………. ,
asigurăm, garantăm şi declarăm pe propria răspundere că produsul/serviciul
(denumirea, tipul sau modelul, numărul lotului, şa~ei sau seriei, eventual sursele şi numărul
de exemplare)
la care se referă această declaraţie nu pune În pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii,
nu produce un impact negativ asupra mediului şi este În conformitate cu:
(titlul şi/sau numărul şi data publicării
documentului/documentelor normativ/normative)
(locul şi data emiterii) (numele şi prenumele În clar şi ştampila)
ANEXA 9
Registru de evidentă a lucrărilor de investigaţii/examinări cu caracter tehnic a cazanelor1
)
Tip cazan; AVIZAT raport tehnic
Nr.
nr./an
Parametri Deţinător/Utilizator Nr. raport tehnic şi Nume şi crt. fabricaţie; nr.
maximi cazan data
prenume Semnătura şi Înregistrare În
evidenta ISelR data
1) Se mai pot introduce şi alte rubrici, În funcţie de specificul activităţii.
Obs.
;;:
oz
~
~ r
o
.”
C’i
~
~
El
~
!li
I
,z..
~
!l:
le.
~ o :s;
~ o
~
~ ‘”
ANEXA 10
Re gl.s t ru d e eVI· den.~-a aV.lz a_r l. d ocumen ta.~·I·I t e h m.c e ……………….. . 1) 2)
Nr. Tipul Documentaţie de
Deţinător/Utilizator
AVIZAT corespunde Obs.
crt. cazanului •••••••••••••••••• 1).
Parametrii maximi de
cazan
orescriotiei tehnice ISelR
lucru ai cazan ului
(denumire/nume şi
Nume şi prenume
prenume, RADTP/RADTI
sediu/domiciliu) semnătura şi data ef~ctuării
verificării
‘lTfn cuprinsul său, registrul se Împarte pe tipuri de documentaţii tehnice (pentru obţinerea avizului obligatoriu de instalare, preliminare
de montare/reparare).
2) Se mai pot introduce şi alte rubrici, În funcţie de specificul activităţii.
~
~
CJ)
;;:
oz
~
~ r
o
.”
(‘i
~
~
El
~
!li
I
,z..
~
~ o :s;
~ o
ANEXA 11
Registru de evidentă a lucrărilor de 1) …………………….. cazane
Detinătorl
Nr. fabricatieI Nr. Înregistrare Lucrările de Utilizator
Nr. Tip cazanl instalarelmontarel Parametrii (denumire/nume
crt.
anul
producător
În evidenta
repararelîntretinere cazanului 2) şi prenume,
fabricatiei ISCIR
efectuate sediul
domiciliu)
1) Se scrie: „INSTALAREIMONTARElREPARARElfNTRETINERE’, conform autorizatiei.
2) Presiune (bar), temperatură (C), debit (Vh sau Gcal/h) şi altele asemenea.
Declaratie de
conformitate
(nr. şi data)
Obs.
;;:
oz
~
~ r
o
.”
C’i
~
~
El
~
!li
I
,z..
~
!l:
le.
~ o :s;
~ o
~
~ „”