PRESCRIPŢIE TEHNICĂ : CAZANE DE APĂ CALDĂ ŞI CAZANE DE ABUR DE JOASĂ PRESIUNE partea 1

 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
Anexa nr.6
MINISTERUL ECONOMIEI COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune şi Instalatiilor de Ridicat
-ISCIR –

Descarca PDF cu PT C9-2010

Indicativ: PT C 9-2010 Ediţia 1
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010
CAPITOLUL I
GENERALITĂŢI
SECTIUNEA 1
Scop
367
Art. 1 (1) Prezenta prescripţie tehnică stabileşte condiţiile şi cerinţele tehnice pentru
instalarea, montarea, punerea În funcţiune, autorizarea funcţionării, supraveghere şi
verificare tehnică În utilizare, revizia, repararea şi lucrările de Întreţinere la cazanele pentru
apă caldă şi cazanele pentru abur de joasă presiune.
(2) Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică doar În măsura În care nu există alte
dispoziţii specifice (cu acelaşi obiectiv) În legislaţia comunitară de armonizare.
SECf/UNEA a 2-a
Domeniu de aplicare
Art. 2 (1) Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică la:
a) cazanele pentru apă caldă cu temperatura maximă a apei calde de cel mult 110’C şi
având puterea mai mare de 400 kW;
b) cazanele pentru abur de joasă presiune cu presiunea maximă a aburului de cel mult
0,05 MPa (0,5 bar) şi având debitul mai mare de 0,6 Vh.
(2) Echipamentele prevăzute la alin. (1) se denumesc În continuare „cazane”.
(3) Condiţiile şi cerinţele pentru montare se aplică numai cazanelor vechi, care au mai
funcţionat.
Art. 3 Cazanele construite, introduse pe piaţă şi puse În funcţiune conform reglementărilor În
vigoare la data realizării lor pot fi reparate, Întreţinute şi exploatate conform prevederilor
prezentei prescripţii tehnice.
Art. 4 Se acceptă funcţionarea În condiţiile prezentei prescripţii tehnice şi a cazanelor:
a) pentru apă fierbinte la temperatura maximă de 1200C cu condiţia ca elementele de
siguranţă (termostatele de siguranţă) să fie limitate la 11 O°C de către producător sau de către
persoane juridice autorizate conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile;
b) pentru abur cu presiunea maximă de 1 bar cu condiţia ca elementele de siguranţă
368 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bis/1O.VI.201O
(supapă de siguranţă, presostate) să fie limitate la 0,5 bar.
Art. 5 Prevederile prezentei prescripţii tehnice nu se aplică la:
a) cazanele instalate pe nave, platforme marine fixe şi mobile;
b) cazanele din componenta obiectivelor nucleare.
SECŢIUNEA a 3-a
Referinte normative
Art. 6 (1) Prezenta prescripţie tehnică face referiri la următoarele acte normative:
a) Legea nr. 64/2008, privind functionarea În condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub
presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată În
Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificările şi
completările ulterioare;
b) Legea nr. 307/2006 privind apărarea Împotriva incendiilor, publicată În Monitorul
Oficial al României, Partea 1, nr. 633 din 21 iulie 2006;
c) Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii În muncă, publicată În Monitorul Oficial al
României, Partea 1, nr. 646 din 26 iulie 2006;
d) Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999 privind
calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale,
publicată În Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 502 din 11 iulie 2002;
e) Legea nr. 355/2002 pentru aprobarea Ordonanta Guvernului nr. 39/1998 privind
activitatea de standardizare naţională, cu modificările şi completările ulterioare, publicată În
Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 447 din 26 iunie 2002;
f) Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi functionarea Inspecţiei de
Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat,
publicată În Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu
modificările şi completările ulterioare;
g) Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă
a echipamentelor sub presiune, publicată În Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 404
din 16 mai 2004, cu modificările şi completările ulterioare;
h) Hotărârea Guvernului nr. 666/2002 privind cerinţele minime de randament la
fabricarea sau la punerea În functiune a generatoarelor de căldură pentru Încălzirea şi/sau
producerea apei calde În clădirile neindustriale noi sau existente şi izolaţia sistemului de
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010 369
distribuţie a agentului termic pentru incălzire şi/sau producere a apei calde menajere in
clădirile neindustriale noi.
i) Hotărârea Guvemului nr. 453/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă
a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi, publicată in Monitorul Oficial al României,
Partea 1, nr. 300 din 6 mai 2003, cu modificările şi completările ulterioare;
il Hotărârea Guvemului nr. 1029/2008 privind condiţiile de introducere pe piaţă a
maşinilor, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 674 din 30 septembrie
2008;
k) Hotărârea Guvemului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea
şi duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, publicată in Monitorul Oficial al
României, Partea 1, nr. 46 din 31 ianuarie 2005;
1) Hotărârea Guvemului nr. 2.176/2004 pentru modificarea unor Hotărâri ale Guvemului
in scopul eliminării unor dispoziţii privind obligativitatea aplicării standardelor şi actualizării
referirilor la standarde, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 1236 din 22
decembrie 2004;
m) Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 382/2009 pentru aprobarea
Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea si verificarea
tehnica in utilizare a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI,
publicat in Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 677 din 9 octombri 2009;
n) Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 401/2005 privind aplicarea sigiliilor la
instalaţiile şi echipamentele neautorizate sau care nu prezintă siguranţă in funcţionare
conform prescripţiilor tehnice, Colectia ISCIR, publicat in Monitorul Oficial al României,
Partea 1, nr. 726 din 10 august 2005;
o) Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea
Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate in domeniul ISCIR, publicat in
Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 750 din 4 noiembrie 2009;
370 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl10.V1.201O
SECf/UNEA a 4-a
Termeni, definitii şi abrevieri
Art. 7 (1) Tn sensul prezentei prescripţii tehnice, termenii şi expresiile de mai jos au
următoarele semnificaţii:
a) acceptare – actiunea prin care se admite şi se dă un acord scris privind folosirea unor
materiale, proceduri şi altele asemenea În baza unor verificări preliminare şi În conformitate
cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;
b) accesibilitate pentru utilizare şi intreţinere – caracteristică a cazanului de a permite
personalului de deservire sau de Întreţinere accesul la piesele componente În timpul
exploatării sau Întreţinerii;
c) accesorii de securitate – dispozitive destinate protejării echipamentelor sub presiune
Împotriva depăşirii limitelor admise. Aceste dispozitive cuprind:
1) dispozitive de limitare directă a presiunii, ca supape de siguranţă, membrane de
rupere etc;
2) dispozitive de limitare a presiunii, temperaturii şi a nivelului de fluid, care fie
determină acţiuni de corectare, fie actiuni de Închidere sau de Închidere şi blocare, cum ar fi
presostate, termostate, nivostate, sonde de nivel, precum şi dispozitive de măsurare şi
control cu funcţie de securitate;
3) dispozitive de urmărire a curgerii, fluxostate, care determină actiuni de Închidere sau
de corectie;
d) accesorii pentru reglarea presiunii – dispozitive cu rol funcţional, care au o incintă
pentru suprapresiune;
e) accident – eveniment fortuit, imprevizibil, care Întrerupe functionarea normală a unui
cazan, provocând avarii şi/sau afectând viaţa sau sănătatea oamenilor ori mediul;
f) armătura brută a cazanului – dispozitiv care nu se află sub presiunea mediului de
lucru, destinat asigurării deservirii şi functionării normale a focarului şi a canalelor de gaze
(grătar, uşă de vizitare, gură de observare şi altele asemenea);
g) armătura fină a cazanului – dispozitiv sau aparat aflat sub presiunea mediului de
lucru, destinat asigurării fu nctionării normale a cazanului (supapă de siguranţă, indicator de
nivel, organ de Închidere şi reglare, aparate de măsurare, control şi protectie şi altele
asemenea);
h) autoritate competentă – orice organism sau autoritate dintr-un stat membru cu rol de
control ori de reglementare În ceea ce priveşte activităţile de servicii, În special autorităţile
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ1O.V1.201O 371
administrative, precum şi ordinele profesionale şi asociaţiile profesionale sau alte organisme
profesionale care, În exercitarea competenţei de autoreglementare, creează cadrul legal
pentru accesul la activităţile de servicii ori exercitarea acestora;
i) autorizare – activitatea de evaluare şi atestare, efectuată de către ISeIR, a
competenţei şi capabil ităţi i unei persoane fizice sau juridice de a desfăşura o activitate
specifică În legătură cu un cazan;
j) autorizarea funcţionării – acordul emis de ISelR pentru deţinătorii/utilizatorii de
cazane, după caz, stabilit prin prezenta prescripţie tehnică, În scopul atestării faptului că un
cazan Îndeplineşte toate condiţiile şi cerinţele pentru a fi utilizat În condiţii de siguranţă;
k) autorizaţie – document emis de ISelR prin care se acordă unei persoane fizice sau
juridice dreptul de a desfăşura activităţi reglementate de prezenta prescripţie tehnică;
1) avarie – deteriorare suferită de un cazan, care scoate din funcţiune cazanul respectiv;
m) cazan de abur de joasă presiune – instalaţia care produce abur saturat la o presiune
de cel mult 0,05 Mpa (0,5 bar), şi care este utilizat În afara acestei instalaţii, folosind căldura
produsă prin arderea combustibililor, căldura recuperată din gazele fierbinţi rezultate dintr-un
proces tehnologic sau prin folosirea energiei electrice;
n) cazan de apă caldă – instalaţia care produce apă caldă la o temperatură de cel mult
110oe, şi care este utilizată În afara acestei instalaţii În circuit Închis, folosind căldura produsă
prin arderea combustibililor, căldura recuperată din gazele fierbinţi rezultate dintr-un proces
tehnologic sau prin folosirea energiei electrice;
o) cazan sfabil- cazanul care prin construcţie este destinat să funcţioneze pe o fundaţie
fixă;
p) cerinţă – orice obligaţie, interdicţie, condiţie sau limitare impusă prestatorilor ori
beneficiarilor de servicii, care este prevăzută În actele cu caracter normativ sau administrativ
ale autorităţilor competente ori care rezultă din jurisprudenţă, practici administrative, norme
ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asociaţiilor profesionale ori ale altor
organizaţii profesionale, adoptate În exercitarea competenţei lor de autoreglementare;
clauzele contractelor colective de muncă negociate de partenerii sociali nu sunt, În sine,
considerate cerinţe;
q) debit nominal de abur – debitul maxim continuu de abur pe care cazanul trebuie să-I
asigure la presiunea şi temperatura nominală a aburului;
r) debit nominal caloric al cazanului de apă caldă – cantitatea maximă continuă de
căldură preluată de apa caldă În unitatea de timp, la temperatura maximă a apei;
s) declaraţie de conformitate – procedura prin care producătorul sau reprezentantul său
372 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
autorizat declară că echipamentul sub presiune introdus pe piaţă respectă toate cerinţele
esenţiale de securitate aplicabile acestuia;
t) detinător – persoana fizică sau juridică ce deţine cu orice titlu o instalaţie/echipament
În exploatare;
u) dispozitiv de alimentare – echipament destinat alimentării cu apă a cazanului;
v) documentatie tehnică – totalitatea documentelor şi instrucţiunilor elaborate, conform
prevederilor prezentei prescripţii tehnice, de către producător pentru construirea, montarea,
instalarea, punerea În funcţiune, realizarea reviziilor, reparaţiilor, totalitatea documentelor
Întocmite de către persoanele fizice sau juridice autorizate pentru efectuarea acestor activităţi
În vederea realizării sarcinilor specifice ce le revin; documentaţia tehnică include, după caz,
descrierea generală a instalaţiei/echipamentului, proiectele de execuţie, procesul de
fabricaţie, schemele şi circuitele pentru componentele instalatiilor/echipamentelor, descrieri şi
explicatii necesare pentru Întelegerea acestor desene şi scheme, rezultatele calculelor de
proiectare, rapoartele Încercărilor şi examinărilor şi altele asemenea.
w) durata normală de functionare – durata de utilizare În care se recuperează, din
punct de vedere fiscal, valoarea de achiziţie a cazanului pe calea amortizării;
x) expert ISCIR – persoana fizică autorizată de către ISeIR, pe baza evaluării
capabiiitătii şi competenţei sale, În scopul realizării de sarcini specifice;
y) expertiză tehnică – investigatia/examinarea cu caracter tehnic a unui cazan;
z) focar- partea cazanului În care are loc arderea combustibilului;
aa) fochist – persoană fizică autorizată de către ISelR pentru deservirea cazanelor de
apa caldă şi a cazanelor de abur de joasă presiune;
bb) gură de curătare – armătură brută de formă ovală sau circulară care permite
curăţarea suprafeţelor din spaţiul apă-abur;
ce) indicator de nivel – armătură fină destinată indicării nivelului apei din cazanul de
abur (din tambur);
dd) inspector de specialitate din cadrul ISCIR – persoană fizică angajată În cadrul
ISeIR, care efectuează verificări tehnice şi alte sarcini specifice conform prevederilor
prezentei prescripţii tehnice;
ee) instalare – activitatea de fixare/amplasare a cazanului la locul utilizării şi/sau de
conectare a acestuia la alte instalaţii sau echipamente În vederea asigurării condiţiilor de
funcţionare;
ff) instalatie de ardere – instalatia destinată transportului combustibil ului În limitele
cazanului, introducerii combustibil ului şi aerului sau a amestecului combustibil-aer În focar, În
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010 373
scopul producerii şi Întreţinerii procesului de ardere;
gg) instalaţie de automatizare (monitorizare şi comandă) – ansamblul elementelor (de
exemplu: traductoare, echipamente de prelucrare a datelor şi semnalelor, organe de
execuţie, aparate de măsurare, afişare şi Înregistrare a parametrilor funcţionali etc.) cu
ajutorul cărora se realizează conducerea, supravegherea şi protecţia cazan ului În regim
automat sau semiautomat;
hh) instalaţii auxiliare/anexe ale cazanului – instalaţii destinate asigurării funcţionării
normale a cazanului ca de exemplu: instalaţii de alimentare cu apă, de tiraj şi insuflare, de
preparare şi alimentare cu combustibil, de evacuare a cenuşii şi a zgurii, de purificare a
gazelor de ardere, instalaţii de curăţare exterioară a suprafeţelor schimbătoare de căldură,
de tratare a apei şi altele asemenea;
ii) introducerea pe piată – acţiunea de a face disponibilă/disponibil, pentru prima dată,
contra cost sau gratuit, o/un instalaţie/echipament În vederea distribuirii şi/sau utilizării;
li) izolaţie – partea constructivă a cazanului destinată izolării termice a diferitelor
elemente ale cazanului;
kk)incercări de casă – verificări pentru a demonstra buna funcţionare a cazanului;
II) inregistrare – acţiunea de a Înregistra cazanele În evidenţa ISCIR;
mm) intretinere – totalitatea operaţiilor prin care se asigură menţinerea unui cazan
În parametrii de funcţionare În condiţii de siguranţă;
nn) inzidire – partea constructivă a cazanului destinată asigurării etanşeităţii focarului şi a
canalelor gazelor de ardere, precum şi izolării termice a acestora;
00) limitele cazanului (pe circuitul apă-abur) – robinetul de alimentare cu apă şi
robinetul principal de Închidere, iar În lipsa acestora de primele Îmbinări (sudate sau cu
flanşă) ale cazanului de la conductele de legătură pentru alimentarea cu apă, respectiv
pentru fumizarea aburului sau a apei calde;
pp) montare – activitatea de Îmbinare a componentelor unui cazan, conform
documentaţiei tehnice, În vederea funcţionării acestuia;
qq) nivelul maxim al apei – nivelul maxim de apă până la care poate funcţiona cazanul
de abur fără ca apa să pătrundă sau să fie antrenată În conducta de abur;
rr) nivelul minim al apei – nivelul până la care poate scădea apa În cazan fără pericol de
supraÎncălzire a elementelor acestuia şi fără perturbarea circulaţiei apei. Nivelul minim
corespunde cu limita inferioară de protecţie de avarie definită În prescripţia tehnică aplicabilă;
ss) operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalatiilor –
persoană fizică autorizată de către ISCIR pentru supravegherea şi verificarea tehnică a
374 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
instalaţiilor care se supune prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile;
tt) persoană juridică – orice entitate constituită potrivit legii naţionale precum şi cele
constituite În temeiul dreptului altui stat membru sau reglementat de acesta, indiferent dacă
acestea sunt considerate sau nu ca având personalitate juridică;
uu) personal tehnic de specialitate – angajat al persoanei juridice autorizate, desemnat
de către acesta prin decizie internă şi nominalizat În autorizaţia eliberată de către ISCIR;
w)practică inginerească – ansamblul activităţilor prin care un echipament este proiectat
şi fabricat luând În considerare toti factorii relevanti care Îi infiuentează siguranţa;
echipamentul este verificat, fabricat şi livrat cu instrucţiuni pentru instalare/montare, utilizare
şi Întretinere pentru a-i asigura siguranta funcţionării În timpul duratei de viaţă prevăzut;
producătorul este responsabil pentru aplicarea practicii inginereşti;
ww) prescripţie tehnică – normă tehnică elaborată de către ISCIR şi aprobată prin ordin
al ministrului, publicat În Monitorul Oficial al României, Partea 1, care conţine, pentru domenii
clar definite, conditii şi cerinte tehnice referitoare la instalatii/echipamente şi la activităţi
specifice domeniului de activitate, prevăzute În Legea 64/2008, ce se realizează În legătură
cu acestea, În vederea introducerii pe piată, punerii În funcţiune şi utilizării
instalatiilor/echipamentelor respective În conditii de siguranţă În functionare;
xx)presiune – presiunea relativă la presiunea atmosferică, adică presiunea măsurată. Tn
consecinţă, vacuumul se exprimă printr-o valoare negativă;
yy)presiune de Încercare – presiunea la care se Încearcă hidraulic cazanul pentru
verificarea rezistenţei şi etanşeitătii acestuia, stabilită de producător sau conform prevederilor
prezentei prescriptii tehnice, după caz;
zz)presiune maximă – presiunea maximă admisă În exploatarea cazan ului şi care se
inscripţionează pe placa de timbru a acestuia;
aaa) presiunea nominală – presiunea maximă continuă a apei calde sau a aburului, la
ieşirea din cazan, În condiţiile debitului nominal şi temperaturii nominale;
bbb) producător – persoana fizică sau juridică, responsabilă pentru proiectarea şi/sau
realizarea unei/unui instalaţii/echipament În scopul introducerii pe piaţă şi/sau al punerii În
funcţiune, În numele său, precum şi orice persoană fizică sau juridică, care construieşte,
montează, instalează, ambalează sau etichetează o/un instalatie/echipament În vederea
introducerii pe piată şi/sau punerii În funcţiune sub nume propriu;
cec) punerea În funcţiune – actiunea care are loc În momentul primei utilizări a unui
cazan;
ddd) regim de autorizare şi verificare tehnică – totalitatea conditiilor, cerinţelor,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010 375
examinărilor, Încercărilor şi/sau evaluărilor la care este supus, cu caracter obligatoriu, un
cazan, pe parcursul realizării şi utilizării, precum şi deciziile luate În legătură cu aceasta, În
scopul de a se asigura funcţionarea În condiţii de siguranţă, conform prescripţiilor tehnice.
eee) registru – orice evidenţă sau bază de date administrată de o autoritate competentă,
În format electronic ori pe hârtie, cuprinzând informaţii cu privire la prestatorii de servicii În
general sau prestatorii de servicii autorizaţi Într-un domeniu specific;
fff) reparare – ansamblul de lucrări şi operaţiuni ce se execută prin Înlăturarea
neconformităţilor/defecţiunilor constatate la un cazan, În scopul aducerii acestuia la
parametrii iniţiali sau la alţi parametri care asigură funcţionarea În condiţii de siguranţă a
acesteia, conform prescripţiilor tehnice;
ggg) repunerea În funcţiune – acţiunea care are loc În momentul primei utilizări a unui
cazan, ulterior reparării, efectuării unei revizii şi/sau efectuării unei intervenţii de Întreţinere a
acestuia, conform prezentei prescripţii tehnice;
hhh) revizie – activitatea, de regulă planificată, ce constă În ansamblul operaţiunilor ce se
execută asupra unui cazan În scopul reglării sau Înlocuirii pieselor şi aparatelor Înglobate de
acesta, conform prezentei prescripţii tehnice;
iii) stat membru – stat membru al uniunii europene sau al Spaţiului Economic European;
jjj) suprafaţa de Încălzire a cazanului – suprafaţa pereţilor elementelor cazanului
destinată transmiterii căldurii de la sursa de căldură la mediul de lucru, măsurată pe partea
sursei de căldură;
kkk) supraveghere nepermanentă – supravegherea intermitentă a cazanului În timpul
funcţionării, efectuată de către personalul de deservi re la intervale de timp stabilite de
proiectanUproducător În funcţie de gradul de automatizare şi de protecţie al cazanului;
III) supraveghere permanentă – supravegherea de către personalul de deservire a
cazanelor şi a instalaţiilor anexe, efectuată tot timpul cât acestea se află În funcţiune;
mmm) temperatura apei de alimentare – temperatura apei la intrarea În cazan;
nnn) temperatura maximă a apei calde – temperatura maximă admisă pentru apa
caldă, măsurată după robinetul principal al cazanului;
000) temperatura minimă a apei calde – temperatura minimă cu care apa caldă
trebuie să intre În cazan;
ppp) utilizator – persoană fizică sau juridică ce are În folosinţă un cazan;
qqq) verificare tehnică – totalitatea examinărilor şi/sau Încercărilor ce se realizează, În
baza documentaţiei tehnice aplicabile unui cazan şi prevederilor prescripţiilor tehnice, În
scopul evaluării măsurii În care cazanul satisface cerinţele de funcţionare În condiţii de
376 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bis/1O.VI.201O
siguranţă;
rrr) verificare tehnică periodică – verificare tehnică desfăşurată periodic conform
prevederilor prezentei prescriptii tehnice;
sss) verificare tehnică in utilizare pentru investigatiUexaminări cu caracter tehnic –
ansamblu de verificări, examinări şi Încercări pentru stabilirea stării tehnice, evaluarea duratei
remanente de funcţionare şi stabilirea condiţiilor de funcţionare În siguranţă la o/un
instalaţie/echipament.
(2) În conţinutul prezentei prescripţii tehnice sunt folosite următoarele abrevieri:
a) ISCIR- Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor Recipientelor sub Presiune şi
Instalaţiilor de Ridicat;
b) RADTA – Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaţiei
tehnice de automatizare;
c) RAD TE – Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaţiei
tehnice de verificări tehnice În utilizare pentru investigatii/examinări cu caracter tehnic;
d) RADTI – Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaţiei
tehnice de instalare;
e) RADTP – Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaţiei
tehnice preliminare de montare/reparare;
f) RSL – Personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrărilor;
g) RSVTI- Operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor;
h) RTS – Personal tehnic de specialitate, responsabil tehnic cu sudura.
CAPITOLUL II
INSTALAREA/MONTAREA CAZANELOR
SECŢIUNEA 1
Prevederi generale
Art.8 (1) În situaţia În care nu se aduce atingere condiţiilor de introducere pe piaţă şi
punere În funcţiune, stabilite prin reglementări tehnice ce transpun directive europene,
cazanele pot fi instalate sau montate numai dacă sunt respectate prevederile prezentei
prescripţii tehnice.
(2) Instalarea/montarea cazanelor se efectuează de către producătorul acestora, de către
persoane juridice autorizate de către ISCIR sau de către persoane juridice autorizate de
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010 377
autorităţile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autorităţile
competente din statele membre trebuie să fie Înregistrate În Registrul ISCIR al persoanelor
juridice autorizate. Condiţiile privind autorizarea de către ISCIR a persoanelor juridice care
efectuează instalarea/montarea cazanelor precum şi condiţiile de Înregistrare În Registrul
ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite În prescripţia tehnică aplicabilă.
Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice sau juridice sunt prevăzute la capitolul XIII
din prezenta prescripţie tehnică. Pentru serviciile prestate, producătorul cazanelor sau
persoana juridică autorizată pentru instalarea/montarea cazanelor, după caz, trebuie să
Întocmească şi să emită o declaraţie Întocmită conform modelului din anexa 1.
(3) Cerinţa de autorizare pentru instalare/montare nu se aplică producătorilor care
instalează/montează cazane fabricate de către ei.
(4) Toate constată riie referitoare la instalarea/montarea cazanelor se consemnează de
către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR În procese-verbale de verificare tehnică.
Modelul procesului-verbal de verificare tehnică este prevăzut În anexa 2.
Art. 9 (1) Cerinţele tehnice prevăzute În prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii
referitoare la instalarea/montarea cazane lor.
(2) Montarea cazanelor În vederea funcţionării constă din activităţi de Îmbinare a
componentelor acestora, executate conform unei documentaţii tehnice, ca de exemplu:
cazane livrate pe elemente, arzătoare sau sisteme de ardere livrate separat.
(3) La instalare se efectuează amplasarea cazanelor pe poziţie şi racordarea acestora la
utilităţi precum circuitele de apă, combustibil, energie electrică şi gaze arse, conform
documentaţiei de instalare.
SECTIUNEA a 2-a
Conditii generale privind instalarea cazanelor
Art.10 (1) Construcţia sălii cazanelor trebuie să fie În conformitate cu prevederile actelor
normative aplicabile, În vigoare.
(2) În situaţiile În care, conform legii, este necesară obţinerea unor avize suplimentare
specifice, această obligaţie revine deţinătorului/utilizatorului cazanului.
NOTĂ: Pentru instalaţia de alimentare cu gaze petroliere lichefiate se aplică şi prevederile
prescripţiei tehnice aplicabile.
378 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
Art. 11 (1) Cazanele se instalează În săli proprii amplasate la subsolul, demisolul, parterul
sau etajele clădirilor de producţie din categoriile C, D şi E de pericol de incendiu, ale clădirilor
de depozitare a materialelor necombustibile şi ale clădirilor civile, conform actelor normative
În vigoare.
(2) Nu se admite amplasarea sălii cazanelor având perete comun sau imediat sub
Încăperi cu persoane care nu se pot evacua singure, ca de exemplu spitale, şcoli, grădiniţe
de copii, creşe sau similare, sau sub căile de evacuare ale acestora.
(3) Sala cazanelor trebuie să fie separată de Încăperile alăturate prin pereţi sau planşee
cu rezistenţă mecanică corespunzătoare, uşi necombustibile şi fără goluri pentru ferestre.
Art.12 (1) Instalarea cazanelor se efectuează În baza unei documentaţii tehnice de
instalare, avizată de către RADTI, care trebuie să respecte condiţiile precizate de producător
În documentaţia tehnică de Însoţire a cazanelor şi anexelor aferente şi care trebuie Întocmită
În conformitate cu actele normative În vigoare.
(2) La documentaţia tehnică de instalare menţionată la alin. (1), se anexează următoarele
documente avizate de către RADTI:
a) instrucţiunile de exploatare ale centralei termice;
b) schema termomecanică;
c) fişa centralei termice conform modelului din anexa 3.
(3) Tn cazul centralelor termice automatizate se anexează şi documentaţia tehnică de
automatizare avizată de către RADTA.
(4) Se exceptează de la prevederile de la alin (1) – (3), cazanele mobile, cele utilizate În
foraj, pe şantiere sau similare şi cazanele cu funcţionare temporară până la maxim un an.
SECf/UNEA a 3-a
Instalarea cazanelor În container
Art.13 Cazanele de apă caldă şi cazanele de abur de joasă presiune pot fi instalate În
container dacă prin documentaţia tehnică a acestora se prevede acest lucru de către
producător.
Art.14 Amplasarea containerului trebuie să respecte condiţiile prevăzute de legislaţia În
vigoare, limitele exterioare containerului asimilându-se limitelor exterioare sălii cazanelor.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010 379
SECŢIUNEA a 4-a
Conditii generale privind montarea cazanelor
Art. 15 Documentaţia tehnică de montare cuprinde următoarele:
a) documentaţia tehnică preliminară de montare avizată de RADTP;
b) declaraţii de conformitate pentru elementele componente (armături, dispozitive de
siguranţă şi altele asemenea) care echipează cazanul, după caz;
c) procesul-verbal În care sunt consemnate rezultatele Încercărilor de casă şi prin care
se confirmă că În continuare cazanul poate fi supus verificărilor tehnice În vederea obţinerii
autorizaţiei funcţionării;
d) declaraţia Întocmită conform modelului din anexa 1.
CAPITOLUL III
AUTORIZAREA FUNCŢIONĂRII
SECŢIUNEA 1
Prevederi generale
Art. 16 Cerinţele tehnice prevăzute În prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii
referitoare la punerea În funcţiune şi autorizarea funcţionării cazanelor.
Art. 17 Se admite autorizarea funcţionării următoarelor tipuri de cazane:
a) cazane noi care respectă cerinţele privind introducerea pe piaţă, stabilite de
reglementările tehnice ce transpun directive europene specifice: HG 453/2003, HG 584/2004
cu modificările şi completă riie ulterioare şi HG 1029/2008.
b) cazane vechi care au mai funcţionat şi:
1) provin din Uniunea Europeană:
1. care respectă cerinţele privind introducerea pe piaţă stabilite, prin directivele
europene specifice, cu excepţia celor prevăzute la lit. c);
II. care au fost construite anterior intrării În vigoare a directivelor europene aplicabile
şi care au fost introduse pe piaţă cu respectarea reglementărilor naţionale ale statului
membru În care au fost construite;
2) provin din afara Uniunii Europene:
380 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl10.V1.201O
1. care respectă cerinţele prevăzute la introducerea pe piaţă stabilite prin directivele
europene specifice, cu excepţia celor prevăzute la lit. c);
c) cazane de abur de joasă presiune construite după practici inginereşti.
NOTĂ: Directivele europene aplicabile sunt:
a) 90/396/EEC – Aparate de gaz -(privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a
aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi) – pentru cazane de apă caldă pe
combustibili gazoşi;
b) 97/23 EC – Echipamente sub presiune – (referitor la la proiectarea, fabricarea şi
evaluarea conformităţii echipamentelor sub presiune şi a ansamblurilor care au o presiune
maximă admisi bilă PS mai mare de 0,5 bar şi care stabileşte condiţiile de introducere pe
piaţă a acestora) – pentru cazane de apă caldă pe combustibili solizi cu alimentare manuală;
c) 2006/42/EC – Maşini – (referitor la conditiile introducerii pe piata a masinilor) pentru
cazane de apă caldă pe combustibili solizi cu alimentare automată.
Art.18 Obţinerea autorizării funcţionării acordate de către ISCIR nu absolvă deţinătorul/
utilizatorul de obligaţia obţinerii tuturor celorlalte autorizaţii reglementate de legislaţia În
vigoare.
SECŢIUNEA a 2-a
Conditii privind autorizarea funcţionării
Art. 19 Cazanele nu trebuie să fie utilizate fără autorizarea funcţionării de către ISCIR.
Art. 20 (1) Autorizarea funcţionării cazanelor se face de către inspectorii de specialitate din
cadrul ISCIR.
(2) Toate constatări le referitoare la autorizarea funcţionării sunt consemnate de către
inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR În procese-verbale de verificare tehnică. Modelul
procesului-verbal de verificare tehnică este prevăzut În anexa 2.
(3) Cazanele se Înregistrează În evidenţa ISCIR În raza căreia sunt instalate.
Art. 21 Pentru obţinerea autorizării funcţionării, deţinătorul/utilizatorul cazanului nou trebuie
să solicite, În scris, la ISCIR În raza căreia se instalează cazanul, efectuarea verificării
tehnice necesare. Solicitarea trebuie să fie Însoţită de o documentaţie tehnică care conţine:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ1O.V1.201O 381
a) documentaţia tehnică de instalare cu precizările de la art. 12;
b) instrucţiuni pentru instalare/montare, punere în funcţiune, exploata re şi întreţinere
cazan/cazane şi ale centralei termice;
c) documentaţia tehnică de însoţire a cazanului;
d) documentaţia tehnică de însoţire a dispozitivelor de siguranţă; buletinul de
verificare/reglare a supapelor de siguranţă emis de o persoană juridică autorizată conform
prescripţiei tehnice aplicabile, dacă de la data construirii/reglării a trecut o perioadă mai mare
de 1 an de zile şi dacă producătorul dispozitivelor de siguranţă nu prevede o altă perioadă de
valabilitate a reglării;
e) documentul care confirmă efectuarea cu rezultate corespunzătoare a pregătirii a
suprafeţelor interioare, dacă acesta este specificat În documentaţia de însoţire a cazanului;
f) copii ale autorizaţiilor personalului de deservi re, după caz;
g) declaraţia pentru activitatea de instalare Întocmită conform modelului din anexa 1.
Ar!. 22 Pentru obţinerea autorizării funcţionării la cazanele care au mai funcţionat,
deţinătorul/utilizatorul cazanului, trebuie să solicite, în scris, la ISelR în raza căreia este
instalat cazanul, efectuarea verificării tehnice necesare. Solicitarea trebuie să fie însoţită de o
documentaţie tehnică care conţine:
a) documentaţia tehnică de instalare cu precizările de la art. 12;
b) instrucţiuni pentru instalare/montare, punere în funcţiune, exploata re şi Întreţinere
cazan/cazane şi ale centralei termice;
c) documentaţia tehnică de Însoţire a cazanului;
d) documente privind rezultatele verificărilor efectuate în timpul utilizării (cartea
cazanului);
e) documentaţia tehnică de însoţire a dispozitivelor de siguranţă; buletinul de
verificare/reglare a supapelor de siguranţă emis de o persoană juridică autorizată conform
prescripţiei tehnice aplicabile, dacă de la data construirii/reglării a trecut o perioadă mai mare
de 1 an de zile şi dacă producătorul dispozitivelor de siguranţă nu prevede o altă perioadă de
valabilitate a reglării;
f) documentul care confirmă efectuarea cu rezultate corespunzătoare a pregătirii a
suprafeţelor interioare, dacă acesta este specificat în documentaţia de însoţire a cazanului;
g) copii ale autorizaţiilor personalului de deservire, după caz;
h) declaraţia pentru activitatea de instalare/montare întocmită conform modelului din
anexa 1;
382 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010
i) declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului in care să se menţioneze ultimul loc
de funcţionare, acolo unde este cazul;
il raportul tehnic intocmit de persoane juridice autorizate conform prescripţiei tehnice
aplicabile pentru activitatea de „verificări tehnice in utilizare pentru investigaţii/examinări cu
caracter tehnic” la cazanele care au funcţionat şi a căror durată de funcţionare este mai mare
decât durata de funcţionare stabilită de producător, sau in lipsa acesteia, durata normală de
funcţionare stabilită conform prevederilor Hotărârii Guvemului nr. 2.139/2004.
NOTĂ: Pregătirea suprafeţelor interioare menţionată la art. 21 lit. e) şi art. 22 lit. f), se
execută de către persoane juridice autorizate in conformitate cu prevederile prezentei
prescripţii tehnice pentru activitatea de intreţinere prin spălare chimică.
SECŢIUNEA a 3-a
Verificarea tehnică in vederea autorizării functionării
Art. 23 În vederea autorizării funcţionării cazanului, inspectorul de specialitate din cadrul
ISCIR efectuează sau se asigură că sunt efectuate, după caz, următoarele activităţi:
a) verificarea existenţei şi a conţinutului documentaţiei conform art. 21 sau art. 22, după
caz;
b) verificarea condiţiilor de instalare/montare a cazanului in ceea ce priveşte respectarea
prevederilor documentaţiei tehnică de instalare/montare, precum şi verificarea echipării
cazanului cu aparatura de măsurare, control şi automatizare şi cu supape de siguranţă, in
funcţie de nivelul de supraveghere;
c) revizia interioară conform capitolului V, secţiunea a 2-a;
d) incercarea la presiune hidraulică conform capitolului V, secţiunea a 3-a;
e) verificarea reglării supapelor de siguranţă conform prevederilor prescripţiei tehnice
aplicabile;
f) incercarea la cald conform art. 28; modul de efectua re a verificărilor şi incercărilor şi
documentele care se intocmesc trebuie să fie conform prevederilor prescripţiei tehnice care
reglementează activităţile in domeniul instalaţiilor de ardere şi automatizare;
g) verificarea existenţei registrului de supraveghere.
Art. 24 (1) Revizia interioară se efectuează in condiţiile precizate la capitolul V secţiunea a
2-a şi constă in verificarea interioară şi verificarea exterioară a cazanului, astfel:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bis/1O.VI.201O 383
a) verificarea interioară-examinarea păr\ilor componente ale cazanului şi, În special, a
pereţilor metalici accesibili ai elementelor sub presiune, atât pe partea dinspre apă, cât şi pe
partea dinspre gazele de ardere, În scopul constatării stării tehnice a cazanului;
b) verificarea exterioară-examinarea tuturor elementelor cazanului la exterior, În scopul
constatării stării suprafeţelor, a Îmbinărilor sudate şi a depistării eventualelor defecte ca
urmare a operaţiilor de transport şi instalare/montare, precum şi a comportării cazanului faţă
de acţiunea mediului ambiant.
(2) Verificarea exterioară cuprinde verificarea plăcii de timbru precum şi verificarea
existenţei marcaj ului de conformitate, atunci când cerinţa de marcare îi este aplicabilă.
Art. 25 (1) incercarea la presiune hidraulică se efectuează În condiţiile precizate la capitolul
V secţiunea a 3-a.
(2) Pentru cazanele noi, livrate complet asamblate de către producător, Încercarea la
presiune hidraulică la locul de instalare nu este obligatorie dacă sunt Îndeplinite cumulativ
următoarele condiţii:
a) Încercarea la presiune hidraulică a fost efectuată la producător şi de la data efectuării
acesteia nu au trecut mai mult de 2 ani;
b) cazanul nu a suferit deformaţii locale vizibile ca urmare a operaţiilor de transport şi
instalare/montare;
c) În timpul instalării nu au fost executate lucrări de sudare la păr\ile sub presiune ale
cazanului.
Art. 26 După efectuarea Încercării la presiune hidraulică se efectuează verificarea
funcţionării dispozitivelor de siguranţă care echipează cazanul.
Art. 27 După efectuarea verificării documentaţiei, reviziei interioare şi a Încercării la
presiune hidraulică, inspectorul de specialitate din cadrullSCIR Întocmeşte un proces-verbal,
sau după caz procese-verbale de verificare tehnică, cu menţionarea rezultatelor verificărilor.
Art. 28 (1) incercarea la cald constă În următoarele verificări principale:
a) verificarea funcţionării armăturilor de siguranţă şi de control;
b) verificarea realizării funcţiilor de reglare, de protecţie, de semnalizare şi de
monitorizare ale instalaţiei de automatizare;
c) verificarea funcţionării instalaţiei de ardere;
384 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
d) verificarea funcţionării principalelor instalaţii auxiliare aferente cazanului;
e) verificarea realizării principalilor parametri de funcţionare ai cazanului;
f) verificarea dilatării libere la cazanele prevăzute cu această posibilitate;
g) verificarea existenţei instrucţiunilor de exploatare a cazanului şi verificarea prin sondaj,
a modului de Însuşire a acestora de către personalul de deservire.
(2) Tncercarea la cald se face În prezenţa RSVTI şi personalului de deservi re, după caz,
de către:
a) producătorul acestuia, caz În care nu este necesar ca acesta să fie autorizat conform
prevederilor prescripţiei tehnice privind sistemele de ardere şi automatizare;
b) persoana juridică, care efectuează lucrări la instalaţia de automatizare şi de ardere,
autorizată conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabilă.
Art. 29 (1) Tn scopul realizării Încercării la cald ISCIR trebuie să fie anunţat de către
deţinător/utilizator cu cel puţin 7 zile Înainte de data stabilită pentru această operaţie.
(2) Tn cazul În care inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR nu participă la Încercarea
la cald se ia În considerare documentul Întocmit de persoanele juridice menţionate la art. 28
alin. (2).
Art.30 (1) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR poate solicita efectuarea şi a altor
verificări şi Încercări, În afara celor prevăzute la art. 23. În limitele prevăzute de producător,
privind funcţionarea În condiţii de siguranţă a cazanului. Tn acest caz participarea
inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR este obligatorie.
(2) La verificările prevăzute la alin. (1) trebuie să participe RSVTI al
deţinătorului/utilizatorului şi personalul de deservi re al cazanului, dacă este cazul,
reprezentanţii persoanei juridice care au efectuat instalarea/montarea şi punerea În funcţiune
a cazanului, iar la solicitarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR, orice altă
persoană implicată În instalarea/montarea, punerea În funcţiune, deţinerea/utilizarea
cazanului.
SECŢIUNEA 8 4-8
Concluziile verificării tehnice În vederea autorizării funcţionării
Art. 31 Autorizarea funcţionării cazanului se acordă numai după ce au fost efectuate
activităţile prevăzute la art. 23 şi rezultatele acestora asigură funcţionarea În condiţii de
siguranţă a cazanului/cazanelor. conform procesului-verbal, Întocmit de inspectorul de
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bis/1O.VI.201O 385
specialitate din cadrul ISCIR, prevăzut În anexa 2, unde se consemnează parametrii de
funcţionare şi data efectuării următoarei verificări tehnice (ziua, luna şi anul), cu respectarea
prevederilor art. 96 alin. (1) şi art. 105 alin. (1); procesul-verbal de verificare tehnică se
ataşează la cartea cazanului.
Art. 32 Dacă rezultatele verificării tehnice sunt necorespunzătoare, deficientele se
consemnează În procesul-verbal de verificare tehnică şi nu se acordă autorizarea funcţionării
cazanului.
Art. 33 Este interzisă acordarea autorizării funcţionării cazanului În condiţiile Îndeplinirii
unor dispoziţii ulterioare menţionate În procesul-verbal de verificare tehnică.
Art. 34 (1) Pentru fiecare cazan care a obtinut autorizarea funcţionării, la prima autorizare a
funcţionării, se Întocmeşte o carte a cazanului, ce trebuie să conţină:
a) documentatia tehnică mentionată la art. 21 sau art. 22, după caz;
b) partea de evidentă a verificărilor, eliberată de ISCIR, care se compune din:
1) copertă fixă;
2) parte legată cu coperta ce conţine informaţii referitoare la amplasare şi verificările
tehnice efectuate;
3) parte prevăzută cu sistem de ataşare a documentelor şi documentaţiilor Întocmite pe
toată durata de utilizare a cazanului.
(2) Cartea cazan ului se păstrează de către detinător/utilizator.
CAPITOLUL IV
UTILIZAREA/EXPLOATAREA CAZANELOR
SECT/UNEA 1
Prevederi generale
Art. 35 Pentru funcţionarea În condiţii de siguranţă, deţinătorii/utilizatorii au obligaţia să
asigure pe toată perioada de utilizare a cazanului operator autorizat RSVTI.
Art. 36 Autorizarea/reautorizarea RSVTI se efectuează În conformitate cu legislaţia În
vigoare.
386 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
SECf/UNEA a 2-a
Supravegherea cazanelor
Art. 37 Modul de supraveghere a cazanelor este precizat În fişa centralei termice, care se
Întocmeşte conform modelului din anexa 3.
Art. 38 Supravegherea În regim permanent se efectuează de către fochişti autorizaţi.
Art. 39 Supravegherea În regim nepermanent se efectuează de către fochişti autorizaţi sau
de personal tehnic din cadrul deţinătorului/utilizatorului, instruit de către persoana juridică ce
efectuează punerea În funcţiune, pe baza instructiunilor specifice emise de către
producătorul cazan ului, precum şi ale celor referitoare la centrala termică, emise de
proiectantul centralei termice.
Art. 40 Tntr-o centrală termică pot functiona simultan maxim 3 cazane În regim de
supraveghere nepermanentă cu puterea maximă de 1.000 kW fiecare sau un debit maxim de
1 Uh fiecare, cu excepţia celor alimentate cu combustibil solid.
SECf/UNEA a 3-a
Organizarea sălii cazane lor
Art.41 (1) Accesul În sala cazane lor a persoanelor străine de exploatarea cazanelor şi a
instalaţiilor auxiliare ale acestora este interzis fără aprobarea, prealabilă, din partea
conducerii deţinătorului/utilizatorului.
(2) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, precum şi personalul propriu de
supraveghere al deţinătorului/utilizatorului, poate intra oricând În sala cazanelor, pe baza
legitimaţiei de serviciu sau a delegaţiei speciale de control.
Art. 42 Nu se admite a se da sălii cazanelor altă Întrebuinţare În afara celei de exploatare
şi Întretinere a cazanelor şi a instalatiilor auxiliare.
Art. 43 Spatiile de acces şi de deservire ale diferitelor locuri de muncă din sala cazanelor
precum şi căile spre uşile sălii trebuie să fie Întotdeauna libere. Uşile trebuie să fie descuiate
tot timpul cât cazanele sunt În functiune.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010 387
Art. 44 În sala cazanelor trebuie să existe un telefon sau alte mijloace de semnalizare şi
comunicare rapidă cu exteriorul, În special cu conducerea deţinătorului/utilizatorului, cu
locurile de consum a apei calde sau a aburului, care să evite deplasările personalului de
deservire a cazanelor şi părăsirea sălii cazanelor.
Art. 45 (1) Tn sala cazanelor trebuie să se afişeze, la loc vizibil, instrucţiuni de
utilizare/exploata re care să ţină seama de specificul fiecărui cazan din sala cazanelor.
(2) De asemenea, se afişează instrucţiuni interne privind atribuţiile personalului şi modul
de deservire a cazanelor, precum şi panouri cu instrucţiuni de protecţia muncii.
(3) În cazul instalaţiilor complexe, atunci cănd volumul acestor instrucţiuni nu permite
afişarea acestora, personalul de deservi re trebuie să aibă individual, la dispoziţie În sala
cazanelor, aceste instrucţiuni.
SECT/UNEA 8 4-8
Personalul de deservire şi organizarea muncii În centrala termică
Art. 46 Deţinătorul/utilizatorul, cei Însărcinaţi În scris de către acesta, precum şi Întreg
personalul de deservire sunt obligaţi să cunoască şi să respecte prevederile prezentei
prescripţii tehnice, instrucţiunile de utilizare a cazanelor precum şi instrucţiunile generale ale
sălii cazane lor, elaborate de către proiectantul acesteia, precum şi toate dispoziţiile actelor
normative În vigoare care reglementează exploatarea cazanelor.
Art. 47 Fochiştii care deservesc cazanele trebuie să fie autorizaţi În conformitate cu
prevederile prescripţiei tehnice aplicabile.
Art. 48 Personalul de deservi re Îndeplineşte În timpul funcţionării cazanului numai sarcinile
legate de exploatarea acestuia, conform instrucţiunilor de exploata re şi instrucţiunilor interne.
Art. 49 Obligaţiile şi responsabilităţile personalului de deservire sunt prevăzute la capitolul
XIII secţiunea a 4-a.
388 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bis/1O.VI.201O
SECf/UNEA a 5-a
Evidenta exploatării cazanelor
Art. 50 (1) Pentru fiecare sală a cazanelor trebuie să existe un registru de supraveghere cu
evidenţa funcţionării, numerotat, sigilat şi semnat de conducerea deţinătorului/utilizatorului se
păstrează in condiţii bune in sala cazanelor sau a instalaţiei tehnologice.
(2) Înscrierile in registru trebuie să fie vizibile, lizibile şi de neşters, nefiind permise
corecturi sau ştersături ci numai anulări contrasemnate de persoana care le-a efectuat.
Art.51 În registrul de supraveghere pot face inscrieri fochistul, RSVTI, factorii responsabili
ai deţinătorului/utilizatorului (conducerea deţinătorului/utilizatorului şi persoanele insărcinate
in scris de către aceasta), precum şi alte persoane din exploatare, conform atribuţiilor ce le
revin prin instrucţiunile interne (inclusiv prin specificaţiile rezultate din autorizarea de către
ISCIR a funcţionării cazanului in regim de supraveghere nepermanentă, dacă este cazul).
Art. 52 Fochistul inscrie in registrul de supraveghere următoarele:
a) constatările privind starea cazan ului, a instalaţiilor auxiliare, a armăturilor, a sistemului
de automatizare şi altele asemenea, efectuate la preluarea serviciului;
b) ora la care efectuează operaţiile de verificare a armăturiior şi instalaţiilor auxiliare, a
elementelor principale ale instalaţiei de automatizare din sistemul de protecţie automată şi
operaţiile principale in funcţionarea cazanului, inclusiv constatările făcute;
c) ora la care s-au produs anumite defecţiuni sau fenomene anormale in exploatarea
cazanului, indicând locul şi felul defecţiunii, precum ora şi modul de remediere a acestora;
d) ora aprinderii şi stingerii focului.
Art. 53 (1) Lucrările de reparare efectuate, inclusiv a curăţărilor de piatră, la instalaţia de
cazane, se menţionează in registrul de supraveghere.
(2) RSVTI inscrie in registrul de supraveghere data, locul, felul lucrării de reparare şi
operaţiile efectuate.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010 389
SECŢIUNEA a 6-a
Pregătirea cazanului pentru aprinderea focului
Art. 54 Pregătirea cazanului pentru aprinderea focului trebuie să fie conform instrucţiunilor
Întocmite de producătorul acestuia şi/sau instrucţiunilor Întocmite de proiectantul sălii
cazanelor, dar nu mai puţin decât cele stabilite În prezenta secţiune.
Art. 55 Tnainte de aprinderea focului la cazan, trebuie să se verifice:
a) să nu existete persoane sau obiecte şi scule uitate În focar şi În canalele de fum;
b) starea focarului şi a canalelor de fum, a dispozitivelor de Închidere şi altele
asemenea;
c) funcţionarea aparatelor de măsurare, de control şi de automatizare, existenţa
buletinelor de verificare metrologică şi/sau a certificatelor de etalonare a acestora;
d) funcţionarea armăturilor, a dispozitivelor de alimentare, a instalaţiei de tratare a apei,
a instalaţiilor pentru arderea combustibilului, a ventilatoarelor de aer şi de gaze de ardere şi
altele asemenea;
e) poziţionarea contragreutăţilor supapelor de siguranţă şi, respectiv, integritatea
sigiliilor dispozitivelor de siguranţă care echipează cazanul.
Art. 56 Cazanul de abur de joasă presiune se umple cu apă până la nivelul minim,
Iăsându-se tot timpul deschise robinetele de aerisire sau, În lipsa acestora, supapele de
siguranţă.
Art. 57 La cazanele de apă caldă, Înainte de aprinderea focului se umple circuitul cu apă şi
se pomesc pompele de circulaţie.
Art. 58 Tnainte de aprinderea focului trebuie să fie efectuată ventilarea focarului şi a
canalelor de gaze de ardere pe durata de timp stabilită În instrucţiunile de exploatare (În
funcţie de construcţia cazanului), dar nu mai puţin de 10 minute, prin pornirea ventilatoarelor
de gaze de ardere şi de aer, cu deschiderea maximă a clapetelor de reglare sau, În lipsa
acestora, la valoarea maximă disponibilă a tiraj ului natural. Fac excepţie de la regula de mai
sus cazanele prevăzute cu preventilare automată sau preventilare controlată la care se
asigură evacuarea a cel puţin 5 volume de aer.
390 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bis/10.VI.201O
Art. 59 (1) La cazanele care funcţionează cu combustibil lichid, temperatura combustibilului
trebuie să fie adusă la valoarea stabilită În instrucţiunile de exploatare Înainte de aprinderea
focului.
(2) Tn cazul În care injecţia combustibil ului se realizează cu abur, conducta de aducţiune a
aburului trebuie să fie Încălzită În prealabil.
SECŢIUNEA a 7-a
Aprinderea focului
Art. 60 Aprinderea focului trebuie să fie conform instrucţiunilor Întocmite de producătorul
cazanului şi/sau instrucţiunilor Întocmite de proiectantul sălii cazanelor, dar nu mai puţin
decât cele stabilite În prezenta secţiune.
Art. 61 La aprinderea manuală a focului se ţine seama de următoarele:
a) dispozitivul de aprindere trebuie să fie Înlăturat din focar numai după obţinerea unei
flăcări stabile;
b) În cazul combustibilului gazos, la stingerea dispozitivului de aprindere se Întrerupe
alimentarea cu combustibil, se ventilează cazanul conform prevederilor art. 58, după care se
trece din nou la aprinderea arzătorului.
Art. 62 Aprinderea focului la cazanele prevăzute cu instalaţii de automatizare trebuie să se
facă În conformitate cu instrucţiunile de utilizare/exploatare prevăzute În documentaţia
tehnică, urmărindu-se derularea şi realizarea corectă a secvenţelor automate de aprindere.
Art. 63 Tncălzirea cazanului de abur de joasă presiune până la racordarea la conducta de
abur se face conform instrucţiunilor de utilizare/exploatare Întocmite de producătorul
cazanului, iar În lipsa acestora conform instrucţiunilor Întocmite de proiectantul sălii
cazanelor.
Art. 64 Dacă În urma creşterii volumului apei din cazanul de abur de joasă presiune se
atinge nivelul maxim, se elimină apa până la 100 mm deasupra nivelului minim, urmărindu-se
Închiderea etanşă a robinetelor de golire sau de pu~are, În funcţie de construcţia cazan ului.
Art. 65 La cazanele prevăzute cu dispozitive de dilatare termică se urmăreşte În timpul
Încălzirii dilatarea, conform indicatoarelor de deplasare (repere).
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ1O.V1.201O
SECŢIUNEA a 8-a
Pornirea cazanului
391
Art. 66 Pornirea cazanului trebuie să se efectueze conform instrucţiunilor Întocmite de
producătorul acestuia şi/sau instrucţiunilor Întocmite de proiectantul sălii cazanelor dar nu
mai puţin decât cele stabilite În prezenta secţiune.
Art.67 (1) Conectarea cazanului de abur de joasă presiune la conducta de abur principală
trebuie să se facă prin deschiderea treptată a robinetului principal după golirea completă de
apă condensată şi după Încălzirea acesteia prin suflare cu abur.
(2) În timpul Încălzirii se urmăreşte atent starea generală a conductei, a
compensatoarelor, a reazemelor şi a sus pensiilor, precum şi dilatarea uniformă a acesteia.
(3) La apariţia vibraţiilor sau a şocurilor puternice trebuie să se Întrerupă funcţionarea
cazanului până la eliminarea cauzelor.
SECŢIUNEA a 9-a
Funcţionarea cazanului
Art. 68 Funcţionarea cazanului trebuie să fie conform instrucţiunilor Întocmite de
producătorul acestuia şi/sau instrucţiunilor Întocmite de proiectantul sălii cazanului.
NOTĂ: În cazul cazanelor autorizate să funcţioneze În regim de exploatare fără
supraveghere permanentă, instrucţiunile de exploatare trebuie să detalieze prioritar
condiţionările speciale pentru această modalitate de funcţionare; funcţionarea În regim de
supraveghere periodică S1-Sp 24 sau S1-Sp 72 se specifică În procesul-verbal de verificare
tehnică.
Art. 69 Tn timpul funcţionării cazanului, personalul de deservi re trebuie să supravegheze
starea cazanului şi a instalaţiilor auxiliare, a sistemului de automatizare, respectând cu
stricteţe regimul de exploatare stabilit pentru cazan.
Art. 70 Tn timpul funcţionării cazanului se acordă o atenţie deosebită:
392 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bis/1O.VI.201O
a) menţinerii nivelului normal al apei, la cazanele de abur de joasă presiune, printr-o
alimentare uniformă a acestora; nu se admite scăderea sau creşterea nivelului sub nivelul
minim, respectiv peste nivelul maxim;
b) menţinerii presiunii nominale a aburului şi a apei calde;
c) menţinerii temperaturii nominale a aburului şi a apei calde;
d) funcţionării normale a arzătoare lor;
e) funcţionării normale a aparatelor de măsurare şi control, a instalaţiei de protecţie şi
reglare automată, a tuturor armăturilor şi altele asemenea.
Art. 71 Verificarea bunei funcţionări a manometrelor, indicatoarelor de nivel şi purjarea
tubului sifon (Ia cazanele de abur de joasă presiune) se efectuează cel puţin o dată pe
schimb.
Art.72 (1) Verificarea supapelor de siguranţă se efectuează prin suflarea acestora.
(2) Orice defect constatat la supapele de siguranţă se aduce imediat la cunoştinţa RSVTI.
(3) Nu se admite funcţionarea cazane lor cu supape de siguranţă defecte sau dereglate.
(4) Nu se admite blocarea sau incărcarea suplimentară a supapelor de siguranţă.
(5) Tn cazul inlocuirii supapei de siguranţă cu o alta, de aceeaşi tipodimensiune, RSVTI
trebuie să menţioneze acest lucru intr-un proces-verbal care se ataşează la cartea cazanului.
Art. 73 Verificarea bunei funcţionări a dispozitivelor de alimentare cu apă se face prin
pornirea pe timp scurt a fiecăruia dintre acestea.
Art.74 Purjarea periodică a cazanului de abur de joasă presiune se face la intervalele şi cu
durata stabilite in instrucţiunile de exploatare. Se procedează astfel:
a) inainte de purjare se verifică buna funcţionare a indicatoarelor de nivel şi a
dispozitivelor de alimentare cu apă; nivelul apei in cazan trebuie să fie intre nivelul normal şi
nivelul maxim, iar după purjare să nu scadă sub nivelul minim;
b) in timpul pu~ării se urmăreşte nivelul apei in cazan; la apariţia in reţeaua de purjare a
vibraţiilor puternice sau a şocurilor hidraulice, purjarea trebuie să fie intreruptă imediat;
c) după pu~are se controlează dacă robinetul de purjare inchide etanş.
Art. 75 Aparatura de măsurare şi control, de protecţie, de monitorizare şi de reglare
automată a parametrilor de funcţionare trebuie să fie verificată la intervalele stabilite in
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010 393
instrucţiunile de exploatare ca de exemplu la cazanele care funcţionează În regim de
supraveghere nepermanentă, S1-Sp 24 sau S1-Sp 72, aceste verificări se suplimentează
obligatoriu cu autocontrolul elementelor sistemului de automatizare, cu autodiagnosticare şi
cu profilaxie automată pentru elementele sistemelor de protecţie automată, cu Înregistrare
automată a evenimentelor şi parametrilor În perioadele de functionare cu supraveghere aflată
exclusiv În sarcina sistemului de automatizare.
Art. 76 Rezultatele verificărilor efectuate conform ari. 71 – 75 se Înscriu În registrul de
supraveghere al sălii cazanelor.
NOTĂ: În cazul sălii cazanului echipat cu cazane nesupravegheate permanent, sistemul de
automatizare trebuie să cuprindă cel puţin un subansamblu de Înregistrare automată a
tuturor parametrilor şi verificărilor efectuate prin autocontrol periodic, a tuturor evenimentelor
şi intervenţiilor automate efectuate de sistemul de automatizare În perioadele autorizate de
functionare fără supraveghere cu operator pentru restabilirea functionării normale sau
blocarea În caz de avarie.
Art. 77 (1) Fochistul este obligat să oprească imediat cazanul din functiune atunci când:
a) la cazanul de abur de joasă presiune nivelul apei a scăzut sub cel minim, fiind totuşi
vizibil prin vizorul sti clei de nivel şi continuă să scadă deşi cazanul este alimentat intens cu
apă;
b) nivelul apei nu se mai vede prin vizorul sticlei de nivel şi nu reapare atunci când se
Închide robinetul care face legătura cu spaţiul de abur al sticlei de nivel; În acest caz, nu este
admisă alimentarea cu apă;
c) toate dispozitivele de alimentare cu apă sunt defecte;
d) toate indicatoarele de nivel, la cazanul de abur de joasă presiune, nu functionează;
e) nivelul apei, la cazanul de abur de joasă presiune, a trecut peste marginea superioară
a sticlei de nivel şi prin pu~area cazan ului nivelul apei nu scade;
f) la elementele cazanului, tambur, plăci tubulare, cutii de foc şi altele asemenea au
apărut deformaţii, scurgeri pe la Îmbinările sudate şi Încălzirea la roşu a unei părţi din
peretele metalic;
g) s-au produs crăpături care afectează siguranţa În functionare sau dărâmături la zidăria
focarului sau a cazanului;
h) s-a Încălzit la roşu o porţiune din scheletul metalic de susţinere a cazanului;
394 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bis/1O.VI.201O
i) combustibilul antrenat arde În canalele de gaze de ardere şi temperatura acestor gaze
creşte anormal;
il sunt atinse limitele de declanşare prin protecţia automată a cazan ului, dar instalaţia de
automatizare nu realizează declanşarea;
k) s-a produs o explozie de gaze În focarul cazanului;
1) a izbucnit un incendiu În sala cazanelor, care progresează rapid şi nu poate fi stins;
m) la stingerea accidentală a focului În camera de ardere.
(2) În functie de particularitătile functionale ale cazanului, În instructiunile de
utilizare/exploata re se stabilesc şi alte cazuri de oprire din functiune a cazanului.
(3) Cazurile de la alin. (1) de oprire din functiune a cazanului trebuie să fie aduse la
cunoştinţa RSVTI şi trebuie să fie Înscrise În registrul de supraveghere, iar atunci când se
soldează cu avarii/accidente se comunică la ISCIR, procedându-se conform capitolului X. Tn
acest caz, RSVTI Întocmeşte un raport de avarie cu situatia tehnică a cazanului imediat după
avarie, care poate include şi fotografii ale zonei avariate, precum şi intervenţiile operate
asupra zonei avariate pentru a se evita riscuri suplimentare pe care avaria respectivă le
poate genera.
SECT/UNEA a 10-a
Oprirea, răcirea şi golirea cazanului
Art. 78 Oprirea, răcirea şi golirea cazanului trebuie să fie conform instrucţiunilor de
utilizare/exploatare Întocmite de producătorul acestuia şi/sau instructiunilor Întocmite de
proiectantul sălii cazanelor care trebuie să cuprindă cel putin cerintele din prezenta sectiune.
Art. 79 Nu se admite stingerea focului cu apă, În afară de cazurile speciale prevăzute În
instrucţiunile de utilizare/exploata re.
Art. 80 La oprirea din functiune a cazanului se asigură răcirea corespunzătoare conform
instructiunilor de utilizare/exploatare.
Art. 81 (1) Răcirea cazanului Înainte de golirea apei se face treptat.
(2) Timpul şi modul de răcire se precizează În instructiunile de utilizare/exploata re, În
funcţie de specificul cazanului.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010 395
Art.82 (1) Golirea de apă a cazanului se face treptat, numai după ce temperatura a scăzut
suficient şi presiunea din cazan a scăzut complet, iar prin robinetul de aerisire sau, după caz,
prin supapele de siguranţă deschise în vederea aerisirii nu mai iese abur/apă.
(2) Golirea cazanului se face şi la opririle din funcţiune de scurtă durată, dacă există
pericol de îngheţ.
SECŢ/UNEA a 11-a
Revizii tehnice curente, curălarea şi conservarea cazanelor
Art. 83 (1) În timpul funcţionării cazanului şi ori de câte ori acesta este oprit pentru revizii
tehnice curente, operatorul RSVTI este obligat să examineze starea cazanului, efectuând
revizii exterioare, revizii interioare şi încercări la presiune hidraulică (Ia presiunea nominală).
Rezultatele acestor verificări şi încercări trebuie înscrise în registrul de supraveghere.
(2) Intervalul de timp necesar pentru efectuarea verificărilor şi încercărilor menţionate la
alin. (1) sunt precizate în instrucţiunile de exploatare.
(3) Dacă cu ocazia verificărilor şi încercărilor menţionate la alin. (1) se constată deficienţe
care ar putea periclita siguranţa în funcţionare a cazanului, RSVTI dispune oprirea din
funcţionare a cazanului şi anunţă de îndată ISCIR.
Art.84 (1) Curăţarea cazanului se face imediat după răcire şi golire, pentru a se evita
pietrificarea nămolului din cazan, astfel încât suprafeţele metalice să rămână curate.
(2) Uneltele folosite la curăţarea cazan ului nu trebuie să aibă muchii ascuţite care să
degradeze suprafeţele metalice ale acestuia.În afara suprafeţelor metalice ale cazanului,
trebuie să fie bine curăţate legăturile armăturiior cu cazanul, precum şi conductele de
alimentare cu apă şi de golire.
Art. 85 Izolarea cazanului se face prin flanşe oarbe dimensionate şi montate astfel încât să
fie asigurată securitatea persoanelor ce efectuează lucrări din prezenta secţiune, de regulă,
în faţa robinetelor de închidere pe partea cazanului oprit, cu excepţia robinetului de golire la
care flanşa oarbă se montează după acesta.
Art. 86 Acolo unde îndepărtarea depunerilor pe cale mecanică prezintă dificultăţi din cauza
aderenţei acestora sau a imposibiiităţii accesului la acestea, se efectuează o curăţare
chimică a cazanului cu respectarea instrucţiunilor de exploatare.

Click pentru continuare