PRESCRIPŢIE TEHNICĂ : CAZANE DE APĂ CALDĂ ŞI CAZANE DE ABUR DE JOASĂ PRESIUNE partea 2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bis/1O.V1.201O
Anexa nr.6
MINISTERUL ECONOMIEI COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune şi Instalatiilor de Ridicat
-ISCIR –

Descarca PDF cu PT C9-2010

Continuare :

396 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
Art. 87 (1) Pe timpul opririi Îndelungate din funcţiune, pentru evitarea deteriorării
suprafeţelor interioare, cazanul trebuie să fie conservat conform instrucţiunilor de
utilizare/exploatare.
(2) Conservarea cazanului se face În stare umedă sau uscată, În funcţie de perioadele de
repaus şi de existenţa pericolului de Îngheţ.
CAPITOLUL V
VERIFICAREA TEHNiCĂ PERIODiCĂ ŞI VERIFICAREA TEHNiCĂ NEPROGRAMATĂ
SECŢIUNEA 1
Prevederi generale
Art. 88 (1) Cerinţele tehnice prevăzute În prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii
referitoare la verificarea tehnică periodică şi la verificarea tehnică neprogramată a cazanelor.
(2) Toate constatările referitoare la verificarea tehnică periodică şi la verificarea tehnică
neprogramată a cazanelor trebuie să fie consemnate de către inspectorul de specialitate din
cadrullSCIR sau de către RSVTI al deţinătorului/utilizatorului În procese-verbale de verificare
tehnică. Modelele proceselor-verbale de verificare tehnică sunt prevăzute În anexele 2 şi 4.
Art. 89 Verificările tehnice periodice, la cazanele care fac obiectul prezentei prescripţii
tehnice, se efectuează de către:
a) inspectorii de specialitate din cadrulISCIR, pentru cazanele de abur de joasă presiune
sau de apă caldă cu debit mai mare de 1 tlh, respectiv 1.000 kW;
b) inspectorii de specialitate din cadrul ISelR sau de către RSVTI numai după obţinerea
Împuternicirii scrise de la ISCIR, pentru cazanele de abur de joasă presiune sau de apă
caldă cu debit de cel mult 1 tlh, respectiv 1.000 kW.
Art. 90 La sfârşitul duratei de viaţă fizică, precizată În documentaţia tehnică a cazan ului
sau după expirarea duratei normale de funcţionare, prevăzută În Hotărârea Guvernului nr.
2.139/2004, atunci când nu este prevăzută În mod explicit durata de viaţă În documentaţia
tehnică, verificarea tehnică periodică a cazanului se efectuează după efectuarea verificărilor
tehnice În utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010 397
Art. 91 Cazanul nu trebuie să fie utilizat cu termenul de valabilitate al autorizării
funcţionării depăşit.
Art. 92 (1) Tn timpul utilizării, fiecare cazan trebuie să fie supus, la termenul stabilit În
procesul-verbal de verificare tehnică, verificărilor tehnice periodice, care constau În revizii
interioare, Încercări la presiune hidraulică şi revizii exterioare. Cu această ocazie se verifică
modul În care se exploatează cazanul, starea tehnică a acestuia şi se acordă, după caz,
autorizaţia de funcţionare În continuare.
(2) La data stabilită pentru efectuarea verificărilor şi Încercărilor, deţinătorul/utilizatorul
trebuie să pregătească cazanul, având verificările şi Încercările de casă efectuate cu
rezultate corespunzătoare şi menţionate Într-un proces-verbal.
(3) Tncercările de casă constau, după caz, În Încercare hidraulică la presiune nominală,
verificare funcţională a instalaţiei de alimentare combustibili, verificare canale aer inclusiv
ventilatoare, verificare canale de gaze de ardere inclusiv ventilatoare gaze ardere,
preÎncălzitoare de aer, suporţi aferenţi construcţiei metalice de susţinere şi altele asemenea.
(4) La verificarea tehnică periodică trebuie să participe RSVTI, fochistul cazanului şi orice
altă persoană cu atribuţii legate de exploatarea cazanului solicitată de inspectorul de
specialitate din cadrullSCIR.
(5) Deţinătorul/Utilizatorul trebuie să asigure personalul auxiliar necesar efectuării
verificării.
(6) Dacă rezultatele verificării tehnice periodice corespund cu prevederile documentaţiei
tehnice a cazan ului şi ale prezentei prescripţii tehnice, inspectorul ISCIR sau RSVTI prin
procesul-verbal de verificare tehnică prevăzut la art. 88 alin. (2), se acordă autorizarea
funcţionării În continuare, stabilind şi data (ziua, luna şi anul) următoarei verificări tehnice
periodice. Această dată (ziua, luna şi anul) se stabileşte În funcţie de complexitatea, locul de
instalare/montare, condiţiile de mediu şi regimul de funcţionare, vechimea În serviciu şi
starea tehnică ale cazanului.
(7) Tn cazul În care verificarea tehnică periodică se efectuează de către RSVTI,
deţinătorul/utilizatorul transmite la ISCIR o copie a procesului-verbal de verificare tehnică a
cazanului În termen de 15 zile de la Întocmirea acestuia.
(8) Dacă rezultatele verificării tehnice periodice sunt necorespunzătoare, neconformităţile
se consemnează În procesul-verbal de verificare tehnică prevăzut la art. 88 alin. (2) şi nu se
acordă autorizarea funcţionării În continuare a cazan ului. Tn cazul În care verificarea tehnică
periodică se efectuează de către RSVTI, deţinătorul/utilizatorul transmite la ISCIR o copie a
398 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
procesului-verbal de verificare tehnică a cazanului in termen de 15 zile de la intocmirea
acestuia
(9) Nu se acordă autorizarea funcţionării in continuare cu condiţia inlăturării ulterioare a
unor deficienţe care afectează siguranţa in funcţionare a cazanului.
(10) Cu ocazia verificării tehnice periodice, dacă inspectorul de specialitate din cadrul
ISCIR consideră necesar, poate verifica pregătirea profesională şi comportarea in serviciu a
fochistului autorizat.
Art.93 (1) Dacă la verificările tehnice periodice se constată defecţiuni vizibile care reduc
siguranţa in funcţionare a cazanului, in funcţie de natura, mărimea, tipul defectului, vechimea
in serviciu a cazan ului sau condiţiile de exploata re a acestuia, inspectorul de specialitate din
cadrul ISCIR sau RSVTI poate dispune efectuarea de examinări/investigaţii cu caracter
tehnic, in vederea evaluării tehnice a cazanului şi stabilirii condiţiilor in care poate funcţiona
cazanul in condiţii de siguranţă.
(2) Dacă la verificările tehnice periodice se constată că instalaţia prezintă pericol in
functionare inspectorul de specialitate din cadrullSCIR sau RSVTI, după caz, dispun oprirea
instalatiei.
Art. 94 (1) Cu ocazia fiecărei verificări tehnice periodice, deţinătorul/utilizatorul are obligatia
de a efectua verificarea instalaţiei de ardere şi de automatizare ale cazanului de către o
persoană juridică autorizată conform prevederilor prescriptiei tehnice aplicabilă.
(2) Reacordarea autorizării funcţionării cazanului, de către inspectorul de specialitate din
cadrul ISCIR sau RSVTI, este conditionată de prezentarea de către detinător/utilizator a
raportului de verificări, incercări şi probe având drept concluzie respectarea conditiilor de
funcţionare in siguranţă impuse de producătorul cazan ului. Valabilitatea acestui raport este
de 30 de zile.
Art. 95 Supapele de siguranţă se verifică conform prevederilor prescripţiei tehnice
aplicabile.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010
SECŢIUNEA a 2-a
Revizia interioară
399
Art. 96 (1) Revizia interioară trebuie să fie efectuată cel puţin o dată la 4 ani. Inspectorul de
specialitate din cadrullSCIR sau RSVTI poate stabili termene mai scurte În funcţie de starea
tehnică şi vechimea În serviciu a cazanului.
(2) Deţinătorul/utilizatorul este singurul răspunzător pentru respectarea termenelor
scadente pentru efectuarea reviziei interioare a cazanului, chiar dacă termenele respective îi
sunt comunicate sau nu de către ISCIR.
Art. 97 În afară de termenul scadent, revizia interioară trebuie să se efectueze şi În
următoarele cazu ri:
a) după o Întrerupere a funcţionării cazanului mai mare de un an, Înainte de repunerea
acestuia În funcţiune;
b) după o nouă instalare/montare;
c) după efectuarea unor lucrări de reparare;
d) atunci când inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI are motive
temeinice să considere necesară o astfel de verificare;
e) atunci cănd este cerută, motivat, de către deţinătorul/utilizatorul cazanului.
Art. 98 (1) Tn vederea efectuării reviziei interioare, cazanul trebuie să fie oprit din funcţiune,
izolat de celelalte cazane, răcit, bine curăţat de piatră, de funingine şi altele asemenea, atât
la interior cât şi la exterior, până la metal curat, iar pereţii cazanului nu trebuie să fie umeziţi
sau unşi.
(2) La cazanele care nu au funcţionat cel puţin un an, deţinătorul/utilizatorul trebuie să
prezinte inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR un document din care să rezulte că În
perioada nefuncţionării cazanul a fost conservat corespunzător.
Art. 99 La revizia interioară, o atenţie deosebită este acordată Îmbinărilor sudate, precum
şi elementelor ambutisate.
Art. 100 (1) La revizia interioară se urmăreşte existenţa coroziunilor, fisurilor, crăpăturilor,
deformaţiilor vizibile şi altele asemenea, precizându-se În procesul-verbal de verificare:
a) numărul, suprafaţa, adâncimea, orientarea şi poziţia coroziunilor;
400 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl10.V1.201O
b) poziţia, suprafaţa şi săgeata deformaţiilor;
c) natura şi mărimea fisurilor sau crăpăturilor.
(2) Cu ocazia verificării interioare se verifică şi starea suprafeţelor interioare a elementelor
cazanului.
Art.101 (1) La examinarea la exterior a suprafetelor metalice din focar, a canalelor de gaze
de ardere şi altele asemenea, se urmăreşte existenţa unor eventuale defecte de genul celor
menţionate la art. 101.
(2) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR poate să solicite, înlăturarea unei părţi din
izolatia cazanului pentru a examina anumite porţiuni ale cazanului.
SECf/UNEA a 3-a
Încercarea la presiune hidraulici
Art.102 (1) Încercarea la presiune hidraulică se execută numai după efectuarea unei revizii
interioare cu rezultate corespunzătoare.
(2) Încercarea la presiune hidraulică se efectuează cu apă sau alt lichid neutru, la o
presiune stabilită conform documentaţiei tehnice.
(3) Temperatura maximă a lichid ului de încercare nu trebuie să depăşească SO·C, iar
temperatura minimă nu trebuie să fie mai scăzută de S·C.
Art. 103 Încercarea la presiune hidraulică se efectuează în scopul verificării rezistentei şi
etanşeitătii elementelor sub presiune ale cazanului şi pentru evidentierea eventualelor
defecte care nu au putut fi depistate la revizia interioară. Încercarea se efectuează cu toate
armăturile montate şi izolate.
Art.104 (1) Valoarea presiunii hidraulice de încercare şi durata încercării trebuie să fie
conform prevederilor documentaţiei tehnice de însoţire a cazanului.
(2) În cazul în care durata încercării nu este prevăzută de producător aceasta nu trebuie
să fie mai mică de 10 minute.
(3) În timpul încercării de presiune hidraulică cazanul trebuie prevăzut cu un al doilea
manometru de control, în plus fată de manometrul de încercare.
(4) Clasa de precizie a manometrelor de control trebuie să aibă valoarea cel mult egală
cu 2,5.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.201O 401
(5) Manometrele trebuie verificate metrologic şi astfel alese Încât valoarea presiunii de
Încercare să se citească pe treimea mijlocie a scării gradate.
(6) Tncercarea de presiune hidraulică se execută astfel Încât ridicarea şi coborârea
presiunii să se facă continuu şi fără şocuri.
(7) Tn timpul umplerii cu lichidul de Încercare trebuie luate măsuri pentru eliminarea
completă a aerului, astfel Încât să nu se producă pungi de aer.
(8) Debitul de alimentare cu lichid se stabileşte astfel Încât evacuarea aerului să evite
crearea unei presiuni periculoase În cazan.
(9) Examinarea suprafeţelor cazanului se face numai după reducerea presiunii de
Încercare la valoarea presiunii maxime admisibile.
Art. 105 (1) Tncercarea la presiune hidraulică trebuie să fie efectuată cel puţin o dată la 4
ani. Inspectorul de specialitate din cadrul ISelR sau RSVTI, după caz, pot reduce acest
interval În funcţie de starea tehnică şi vechimea În serviciu a cazanului.
(2) Deţinătorul/utilizatorul cazanului este singurul răspunzător de respectarea termenelor
scadente pentru efectuarea Încercării la presiune hidraulică, chiar dacă termenele respective
Îi sunt comunicate sau nu de către ISelR.
Art. 106 Tn afara termenului scadent, Încercarea hidraulică de presiune la rece se
efectuează şi În următoarele cazuri:
a) după o Întrerupere a funcţionării cazan ului mai mare de un an, Înainte de repunerea În
functiune a acestuia;
b) În urma efectuării unor lucrări de reparare;
c) după o explozie de gaze În camera focarului sau În canalele gazelor de ardere;
d) atunci când inspectorul de specialitate din cadrul ISelR sau RSVTI, după caz, au
motive să solicite efectuarea Încercării;
e) atunci când este solicitată motivat de către deţinătorul/utilizatorul cazanului.
Art.107 Tn funcţie de natura şi volumul lucrărilor de reparare, Încercarea la presiune
hidraulică poate să nu se mai efectueze dacă acest lucru este prevăzut În documentatia
tehnică de reparare.
Art. 108 eu ocazia efectuării Încercării la presiune hidraulică, supapele de siguranţă trebuie
izolate sau blocate pentru a nu permite pierderea apei prin acestea, ca urmare a creşterii
402 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bis/10.VI.201O
presiunii peste presiunea la care sunt reglate. Pe toată durata efectuării Încercării nu se
admit scurgeri.
Art.109 După terminarea Încercării la presiune hidraulică supapele de siguranţă trebuie să
fie deblocate şi reglate. conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile Datele şi
elementele de reglare a supapelor de siguranţă trebuie să fie consemnate În procesul-verbal
de verificare tehnică de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI. după
caz, iar certificatele/buletinele de verificare şi regla re, se ataşează la cartea cazanului. Dacă
verificarea supapelor de siguranţă a fost efectuată anterior Încercării la presiune hidraulică,
de către o persoană juridică autorizată conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile,
atunci reglarea nu mai este necesară.
Art.110 Tncercarea la presiune hidraulică se consideră admisă În cazul În care, după
expirarea timpului de Încercare stabilit, nu se constată pierderi de presiune, deformaţii
remanente ale elementelor sub presiune şi scurgeri.
SECŢIUNEA a 4-a
Revizia exterioară
Art. 111 Revizia exterioară este verificare tehnică neprogramată care se execută inopinat În
timpul funcţionării cazanului şi constă În examinarea tuturor elementelor care contribuie la
funcţionarea cazanului În condiţii de siguranţă, şi anume:
a) funcţionarea armăturiior de siguranţă şi control, precum şi a instalaţiei de
automatizare;
b) verificarea valabilităţii autorizaţiilor deţinute şi cunoaşterea instrucţiunilor de
utilizare/exploatare a cazanului de către personalul de deservi re;
c) respectarea parametrilor principali ai cazanului (debit, presiune, temperatură şi altele
asemenea);
d) starea părţilor vizibile şi accesibile ale cazanului, precum şi a instalaţiilor auxiliare;
e) starea tehnică a instalaţiei de ardere şi dezvoltarea flăcărilor fată de pereţii
suprafeţelor de Încălzire;
f) existenţa instrucţiunilor de utilizare/exploatare În sala cazanelor;
g) existenţa registrului de supraveghere, precum şi modul În care se fac Înscrierile
zilnice În acesta.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bis/10.VI.201O
SECŢIUNEA a 5-a
Prelungirea autorizării funcţionării şi modificarea termenelor scadente pentru
realizarea verificărilor tehnice periodice
403
Art.112 (1) Prelungirea autorizării funcţionării se poate acorda la solicitarea scrisă a
deţinătorilor/utilizatorilor, care se transmite la ISCIR cu minim 30 de zile Înainte de termenul
scadent.
(2) Solicitarea scrisă trebuie să fie Însoţită de memoriul tehnic menţionat la art. 113,
alin. (3).
Art.113 (1) Atunci când cerinţele procesului tehnologic nu permit oprirea cazanului la data
scadentă prevăzută În procesul-verbal, se poate prelungi autorizarea funcţionării cu cel mult
12 luni.
(2) Prelungirea autorizării funcţionării se efectuează În baza unui memoriu tehnic Întocmit
de deţinătorul/utilizatorul cazanului.
(3) Memoriul tehnic cuprinde, cel puţin, următoarele:
a) prezentarea/descrierea cazanului;
b) istoricul exploatării (verificări tehnice periodice, revizii, reparaţii, avarii şi altele
asemenea);
c) monitorizarea parametrilor de funcţionare pe perioada de la ultima verificare tehnică
periodică;
d) măsuri compensatorii;
e) concluzii privind funcţionarea În continuare În condiţii de siguranţă.
Art. 114 Tn funcţie de concluziile memoriu lui tehnic, ISCIR decide continuarea verificărilor
tehnice sau respingerea solicitării de prelungire a autorizării funcţionării.
Art.115 (1) Inspectorul de specialitate din cadruliSCIR efectuează o revizie exterioară.
(2) Rezultatele verificărilor se consemnează Într-un proces-verbal conform modelului din
anexa 2 şi dacă sunt corespunzătoare, se acordă prelungirea autorizării funcţionării,
stabilindu-se termenul următoarei verificări tehnice (ziua, luna şi anul).
404 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
CAPITOLUL VI
REPARAREA CAZANELOR
SECTfUNEA 1
Prevederi generale
Art. 116 (1) Repararea cazanelor se face cu respectarea prevederilor prezentei prescriptii
tehnice şi a celorlalte acte normative aplicabile.
(2) Cerinţele tehnice prevăzute in prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii
referitoare la repararea cazanelor.
(3) Repararea cazanelor se efectuează de către producătorul acestora, de către persoane
juridice autorizate de către ISCIR sau de către persoane juridice autorizate de autorităţile
competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autorităţile competente din
statele membre trebuie să fie inregistrate in Registrul ISCIR al persoanelor juridice
autorizate.
(4) Conditiile privind autorizarea de către ISCIR a persoanelor juridice care efectuează
repararea cazane lor precum şi condiţiile de inregistrare in Registrul ISCIR al persoanelor
juridice autorizate sunt stabilite in prescripţia tehnică aplicabilă.
(5) Autorizarea pentru repararea cazanelor nu este necesară atunci când lucrările de
reparare se efectuează de către producătorul cazanului.
(6) Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor juridice autorizate care efectuează
repararea cazanelor sunt prevăzute la capitolul XIII.
(7) Toate constatările referitoare la repararea cazanelor trebuie să fie consemnate de
către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI in procese-verbale de verificare
tehnică. Modelele proceselor-verbale de verificare tehnică sunt prevăzute in anexele 2 şi 4.
Art.117 Repararea cazanelor este consemnată in procese-verbale de verificare tehnică de
către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR sau de către RSVTI. ca urmare a unor
defecţiuni depistate in următoarele situaţii:
a) cu ocazia VTP;
b) cu ocazia derulării unor verificări tehnice in utilizare pentru investigaţii/examinări cu
caracter tehnic;
c) in exploatarea cazanului şi semnalate de deţinători/utilizatori prin grija RSVTI.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010 405
Art. 118 Nu se admite Începerea lucrărilor de reparare fără procesul-verbal de acceptare a
Începerii lucrărilor de reparare Întocmit de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.
Art.119 (1) Lucrările de reparare cazane, care se verifică numai de către inspectorul de
specialitate din cadrullSCIR. sunt:
a) Înlocuirea de virole, de funduri, de tamburi, de plăci tubulare, a fascicul ului de ţevi, a
tubului focar sau a altor elemente sub presiune care se pot executa separat şi asambla la
instalaţie;
b) repararea prin Încărcare cu sudură a elementelor sub presiune care prezintă coroziuni
sau eroziuni;
c) remedierea prin sudare a fisurilor sau crăpăturilor din elementele sub presiune;
d) executarea la elementele sub presiune a unor suduri noi şi refacerea sau remedierea
celor existente;
e) remedierea zonelor de unde au fost prelevate probe;
f) Înlocuirea ţevilor de fum;
g) Înlocuirea armăturilor de siguranţă cu alte tipodimensiuni care diferă de cele prevăzute
În documentaţia tehnică de Însoţire a cazanului;
h) curăţa rea chimică a suprafeţelor interioare de schimb de căldură.
(2) Pentru lucrările de reparare altele decât cele menţionate la alin. (1). verificarea tehnică
după reparare se efectuează de către RSVTI al deţinătorului/utilizatorului Împreună cu RSL
al reparatorului. Rezultatele verificării tehnice după reparare trebuie să fie consemnate Întrun
proces-verbal de verificare tehnică al cărui model este prevăzut În anexa 4. Procesulverbal
de verificare tehnică se ataşează la cartea cazanului.
Art.120 (1) Repararea cazanelor se face pe baza unei documentaţii tehnice preliminare de
reparare avizată de către RADTP.
(2) Atestarea persoanelor fizice care efectuează avizarea documentaţiilor preliminare de
reparare a cazanelor se face În condiţiile prevăzute de legislaţia În vigoare
(3) Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice care efectuează avizarea
documentaţiilor preliminare de reparare a cazanelor sunt prevăzute la capitolul XIII,
secţiunea a 3-a.
Art. 121 Tn cazul În care pe parcursul efectuării lucrărilor de reparare apar şi alte defecte
care nu au fost cuprinse În documentaţia tehnică preliminară de reparare. aceasta se
406 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl10.V1.201O
completează şi se prezintă la ISCIR În vederea acceptării.
Art. 122 (1) La repararea cazanului se au În vedere cerinţele reglementărilor tehnice
aplicabile acestuia.
(2) Tn cadrul lucrărilor de reparare se folosesc subansambluri construite de reparatori
autorizaţi În baza documentaţiei tehnice avizate de RADTP şi subansambluril componente
construite În conformitate cu reglementările naţionale care transpun cerinţele din directivele
europene aplicabile.
(3) Documentaţia tehnică preliminară de reparare, avizată de RADTP trebuie să cuprindă
cel puţin următoarele:
a) memoriul tehnic de reparare care trebuie să conţină:
1) date generale privind cazanul;
2) istoricul de funcţionare şi de reparare, precum şi altele asemenea;
3) tehnologii de reparare, lista de proceduri de sudare;
b) desene cu precizarea zonelor ce urmează a fi reparate, cu menţionarea tuturor
elementelor ce trebuie să fie reparate sau Înlocuite, detalii despre suduri, tehnologie de
control;
c) breviarul de calcul de rezistenţă În cazul unor modernizări sau a unor modificări
tehnologice ale cazanului.
SECT/UNEA a 2-a
Etapele lucrărilor de repara re
Art. 123 Înaintea Începerii lucrărilor de reparare, persoana juridică reparatoare autorizată, cu
acordul deţinătorului/utilizatorului cazanului, prezintă la ISCIR, În vederea acceptării Începerii
lucrărilor de reparare, documentaţi tehnică preliminară de reparare prevăzută la art. 122,
alin. (3).
Art. 124 În urma analizei documentaţiei Întocmită conform art. 122, alin. (3), acceptarea
Începerii lucrărilor de reparare se face prin Încheierea unui proces-verbal de verificare
tehnică, ocazie cu care se stabilesc şi eventualele puncte de staţionare obligatorie, Însoţit de
un exemplar al documentaţiei ştampilat de inspectorul de specialitate din cadrullSCIR.
Art. 125 Pe parcursul reparaţiei se efectuează verificările prevăzute În memoriul tehnic de
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bis/10.VI.201O 407
reparare menţionat la art. 122, alin. (3) lit. a) şi verificările stabilite la art. 124. Persoana
juridică reparatoare prezintă inspectorului de specialitate din cadrul ISelR documentele
specifice etapei respective, precum certificate de inspecţie material, materiale de bază şi de
adaos, lista sud ori lor autorizaţi, lista procedurilor de sudare aprobate, buletine de examinări
şi altele asemenea; verificările se finalizează cu încheierea de către inspectorul de
specialitate din cadrul ISelR de procese-verbale de verificare tehnică.
Art. 126 După finalizarea lucrărilor de reparare, reparatorul întocmeşte şi depune la ISelR
documentaţia tehnică de reparare, compusă din următoarele documente:
a) documentaţia preliminară de reparare acceptată conform art. 122, alin (3);
b) tabelul nominal cu sudorii, autorizaţi de către ISeIR, care au executat lucrările de
sudare, întocmit de RTS;
c) harta marcajelor lucrărilor de suda re efectuate;
d) certificatele de inspecţie material pentru materialele de sudare folosite;
e) documentele de Însoţire a subansamblurilor de cazan certificate, dacă este cazul;
f) fişa şi diagrama de tratament termic, dacă este cazul;
g) buletinele cu rezultatele examinărilor nedistructive/distructive efectuate;
h) copii ale proceselor-verbale pentru verificările tehnice efectuate pe parcursul lucrărilor
de reparare;
i) procesul-verbal în care sunt consemnate rezultatele încercărilor de casă, în care să fie
specificat că echipamentul poate fi supus verificărilor tehnice În vederea autorizării
funcţionării cazanului;
j) documentaţiile tehnice pentru subansambluri sau alte dispozitive şi aparate aferente
cazanului care au fost înlocuite;
k) documentaţiile tehnice pentru subansambluri, instalaţii de ardere sau alte dispozitive şi
aparate aferente cazanului care au fost înlocuite;
1) declaraţia privind lucrările de reparare efectuate, întocmită conform modelului din
anexa 1.
Art. 127 După finalizarea lucrărilor de reparare se efectuează următoarele verificări tehnice:
a) verificarea documentaţiei tehnice de reparare;
b) revizia interioară, conform prevederilor art. 96 -101;
c) încercarea la presiune hidraulică conform, prevederilor art. 102 – 108 şi art. 110;
d) verificarea dispozitivelor de siguranţă, conform prevederilor art. 109.
408 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl10.V1.201O
Art. 128 (1) Rezultatele verificărilor tehnice după reparare se consemnează de către
inspectorul de specialitate din cadrullSCIR În procesul-verbal de verificare tehnică.
(2) Tn procesul-verbal de verificare tehnică, Încheiat cu ocazia verificării tehnice În
vederea repunerii În funcţiune a cazanului, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR
stabileşte şi data (ziua, luna şi anul) următoarei verificări tehnice periodice, În conformitate cu
prevederile prezentei prescripţii tehnice.
(3) Documentaţia tehnică de reparare se ataşează la cartea cazanului.
Art.129 Efectuarea lucrărilor de reparare se consemnează În registrul de evidenţă a
lucrărilor de instalare/montarelreparare cazane conform modelului din anexa 5.
Art. 130 Dacă prin lucrările de reparare efectuate s-au modificat performanţele iniţiale ale
cazanului, scopul sau tipul acestuia, se aplică prevederile prezentei prescripţii tehnice
referitoare la retimbrarea cazanului.
SECŢIUNEA a 3-a
Dispozitii finale privind repararea cazanelor
Art.131 Documentaţia tehnică a construcţiei metalice de susţinere a cazanului trebuie să
corespundă prevederilor tehnice prevăzute În actele normative În vigoare, aplicabile.
Art. 132 (1) După efectuarea Încercării la presiune hidraulică nu se mai efectuează lucrări
de sudare şi de deformare la rece sau la cald la elementele cazanului care lucrează sub
presiune.
(2) Tn cazul În care la Încercarea la presiune hidraulică se constată neconformităţi,
acestea se Înlătură, după care Încercarea la presiune hidraulică se repetă.
Art. 133 Încercarea la presiune hidraulică a cazanelor se efectuează Înainte de vopsire şi,
după caz, Înainte de izolare sau Înzidire, la locul de funcţionare sau la sediul reparatorului,
după caz, reparatorului revenindu-i obligaţia de a asigura condiţiile corespunzătoare realizării
acesteia.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bis/10.VI.201O 409
Art.134 Verificarea tehnică după izolare urmăreşte respectarea documentaţiei tehnice
preliminare de reparare În ceea ce priveşte: poziţia nivelului minim şi a indicatoarelor de nivel
faţă de acest nivel, etanşarea pereţilor, amplasarea gurilor de observare, a uşilor de vizitare
şi altele asemenea.
Art. 135 Tn cazul reparării unor cazane sau elemente ale acestora care datorită modului de
execuţie, montare sau exploata re necesită verificări şi Încercări suplimentare ca de exemplu
măsurarea deformaţiilor şi altele asemenea sau atunci când unele dintre verificările şi
Încercările prevăzute În prezenta prescripţie tehnică nu pot fi efectuate, se pot efectua şi alte
verificări şi Încercări. Acestea se prevăd În documentaţia tehnică preliminară de reparare,
precizându-se tipul, volumul, condiţiile tehnice de execuţie şi criteriile de acceptare, precum
şi periodicitatea efectuării acestora În timpul utilizării cazanelor.
CAPITOLUL VII
MONTAREA CAZANELOR VECHI
SECŢIUNEA 1
Prevederi generale
Art. 136 (1) Montarea cazanelor vechi se face cu respectarea prevederilor actelor normative
În vigoare.
(2) Cerinţele tehnice prevăzute În prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii
referitoare la montarea cazanelor vechi.
(3) Montarea cazanelor vechi se face de către producătorul acestora, de către persoana
juridică autorizată de către ISCIR sau de către persoana juridică autorizată de autorităţile
competente din statele membre. Persoana juridică autorizată de autorităţile competente din
statele membre trebuie să fie Înregistrată În Registrul ISCIR al persoanelor juridice
autorizate.
(4) Condiţiile privind autorizarea de către ISCIR a persoanelor juridice care efectuează
repararea cazanelor precum şi condiţiile de Înregistrare În Registrul ISCIR al persoanelor
juridice autorizate sunt stabilite În prescripţia tehnică aplicabilă. Autorizaţia pentru montarea
cazanelor vechi nu este necesară atunci când lucrările de montare se efectuează de către
producătorul cazan ului.
(5) Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor juridice care efectuează montarea
410 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bis/10.VI.201O
cazanelorvechi sunt prevăzute la capitolul XIII, secţiunea a 3-a.
(6) Verificarea montării se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul
ISCIR.
(7) Toate constatări le referitoare la montarea cazanelor vechi se consemnează de către
inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR În procese-verbale de verificare tehnică. Modelul
procesului-verbal de verificare tehnică este prevăzut În anexa 2.
Art.137 (1) Montarea cazanelor vechi se face pe baza unei documentaţii tehnice
preliminare de montare avizată de către RADTP.
(2) Condiţiile privind atestarea de către ISCIR a persoanelor fizice care efectuează
avizarea documentaţiilor preliminare de reparare a cazanelor sunt conform legislaţiei În
vigoare.
(3) Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice care efectuează avizarea
documentaţiilor preliminare de montare a cazanelor sunt prevăzute la capitolul XIII, secţiunea
a 3-a.
SECŢIUNEA a 2-a
Etapele necesare efectuării montării
Art. 138 Acceptarea lucrărilor de montare:
a) Înaintea Începerii lucrărilor de montare, persoana juridică autorizată, Întocmeşte un
memoriu tehnic de prezentare a lucrărilor de montare, care cuprinde documentaţia tehnică
preliminară de montare, lucrările de montare ce urmează a se efectua şi condiţiile tehnice de
execuţie ale acestora, precum şi programul de examinări, verificări şi Încercări ce urmează a
se efectua pe parcursul şi la finalul lucrărilor de montare;
b) memoriul tehnic, vizat de către deţinător/utilizator, trebuie să fie Înaintat la ISCIR În
vederea acceptării Începerii lucrărilor de montare. Se interzice Începerea lucrărilor de
montare fără procesul-verbal de acceptare al ISCIR. Prin procesul-verbal de acceptare a
Începerii lucrărilor de montare, ISCIR poate solicita ca anumite operaţii, examinări, verificări
sau Încercări să se efectueze În prezenţa inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR.
Persoana juridică autorizată este obligată să solicite participarea inspectorului de specialitate
din cadrullSCIR la operaţiile, examinările, verificările sau Încercările respective.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ1O.V1.201O 411
Art. 139 (1) La verificarea montării cazanelor pe parcursul acesteia, se efectuează
verificările stabilite prin memoriul tehnic prevăzut la art. 140. În aceste situaţii persoana
juridică autorizată pentru aceste lucrări, prezintă inspectorului de specialitate din cadrul
ISelR documentele specifice etapei respective ca de exemplu certificate de inspecţie
materiale de baza şi de adaos, lista sudorilor autorizaţi, lista procedurilor de sudare aprobate,
buletine de control şi altele asemenea; verificările sunt finalizate cu Încheierea de către
inspectorul de specialitate din cadrul ISelR a unui proces-verbal.
(2) Efectuarea lucrărilor de montare se consemnează În registrul de evidentă a lucrărilor
de instalare/montare/reparare cazane conform modelului din anexa 5.
Art. 140 După finalizarea lucrărilor de montare a cazanului vechi, se efectuează următoarele
verificări tehnice:
a) verificarea documentaţiei tehnice de montare, care este depusă la ISelR cu cel puţin
15 zile Înaintea datei propuse pentru efectuarea verificării tehnice; documentatia tehnică de
montare cuprinde cel putin:
1) memoriu tehnic de montare;
2) certificatele de inspecţie ale materialelor utilizate pentru părţile supuse presiunii sau
care se asamblează prin suda re la acestea, cu precizarea caracteristicilor În conformitate cu
prevederile prescripţiilor tehnice În vigoare, specifice instalaţiei supuse montării;
3) documentaţiile tehnice pentru subansambluri, instalaţii de ardere sau alte dispozitive
şi aparate aferente cazan ului care au fost Înlocuite;
4) documentele privind efectuarea pe parcursul lucrărilor de montare şi În final a
verificării lucrărilor executate În conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice si ale
documentatiei preliminare de montare;
5) lista procedurilor de sudare aprobate, folosite În execuţia Îmbinărilor sudate şi
specificaţiile procedurilor de sudare (WPS) specifice, Întocmite de RTS, la care se ataşează
fişele de aprobare (WPQR), În conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice referitoare la
aprobarea procedurilor de sudare, În copie;
6) tabelul nominal cu sudorii autorizaţi conform prevederilor prescripţiei tehnice
referitoare la autorizarea sud ori lor care au executat lucrările de sudare, Întocmit de RTS, la
care se ataşează autorizatiile sudorilor, În copie;
7) fişa şi diagrama de tratament termic, atunci când acesta este prevăzut În
documentaţia tehnică preliminară de montare;
412 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
8) documentele cuprinzând rezultatele examinărilor, verificărilor şi Încercărilor efectuate
de către laboratoare autorizate/evaluate de ISCIR conform prevederilor prescripţiei tehnice
aplicabile;
9) procesul-verbal Întocmit de către RSVTI În care sunt consemnate rezultatele
Încercărilor de casă, În care să se specifice că instalaţia poate fi supusă verificării tehnice În
vederea autorizării funcţionării;
10) declaraţia pentru lucrările de montare efectuate, Întocmită de către persoana
juridică autorizată conform modelului din anexa 1;
b) raportul tehnic Întocmit de o persoană juridică autorizată pentru verificări tehnice În
utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic;
c) revizia interioară, care se va efectua conform art. 96 – 101; cu această ocazie se
verifică şi spălarea-pregătirea suprafeţelor interioare de schimb de căldură, cu respectarea
prevederilor prezentei prescripţii tehnice;
d) Încercarea la presiune hidraulică conform art. 102 – 108 şi art. 110;
e) reglarea sau verificarea reglării dispozitivelor de siguranţă, conform art. 109;
f) Încercarea la cald (modul de efectuare a verificărilor şi Încercărilor şi documentele
care se Întocmesc trebuie să fie conform prevederilor prescripţiei tehnice care reglementează
activităţile În domeniul instalaţiilor de ardere şi automatizare).
NOTĂ: Tn cazul În care pe parcursul lucrărilor de montare apar modificări faţă de
documentaţia preliminară acceptată de ISCIR, aceste modificări se avizează de RADTP şi se
transmit la ISCIR pentru acceptare.
SECf/UNEA a 3-a
Dispozitii finale privind montarea cazanelor
Art. 141 (1) Rezultatele verificării tehnice după montare se consemnează de către
inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, În procesul-verbal de verificare tehnică. Tn
procesul-verbal de verificare tehnică, Încheiat cu ocazia verificării tehnice În vederea
repunerii În funcţiune, a cazanului vechi, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR
stabileşte data (ziua, luna şi anul) următoarei verificări tehnice periodice, În conformitate cu
prevederile prezentei prescripţii tehnice.
(2) Efectuarea lucrărilor de montare se consemnează În registrul de supraveghere de
către RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bis/1O.VI.201O
CAPITOLUL VIII
VERIFICĂRI TEHNICE IN UTILIZARE PENTRU INVESTIGAŢII/EXAMINĂRI CU
CARACTER TEHNIC A CAZANELOR
SECŢIUNEA 1
Domeniu de aplicare
413
Art.142 (1) Verificarea tehnică În utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic a
cazanelor se efectuează de către producătorul acestora, de către persoane juridice
autorizate de către ISCIR sau de către persoane juridice autorizate de autorităţile
competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autorităţile competente din
statele membre trebuie să fie Înregistrate În Registrul ISCIR al persoanelor juridice
autorizate. Condiţiile privind autorizarea de către ISCIR a persoanelor juridice care
efectuează verificarea tehnică În utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic a
cazanelor precum şi condiţiile de Înregistrare În Registrul ISCIR al persoanelor juridice
autorizate sunt stabilite În prescripţia tehnică aplicabilă. Obligaţiile şi responsabilităţile
persoanelor fizice sau juridice sunt prevăzute la capitolul XII din prezenta prescripţie tehnică.
(2) Cerinţa de autorizare pentru verificarea tehnică În utilizare pentru
investigaţii/examinări cu caracter tehnic a nu se aplică producătorilor cazanelor fabricate de
aceştia.
Art. 143 Verificarea tehnică În utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic, se
efectuează În scopul evaluării stării tehnice, esti mării duratei de funcţionare remanente şi
stabilirii condiţiilor de funcţionare În siguranţă a cazanelor.
Art. 144 Verificarea tehnică În utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic se
efectuează În următoarele cazuri:
a) dacă s-au produs avarii şi/sau accidente la cazane;
b) dacă În urma verificărilor tehnice periodice, efectuate conform prezentei prescripţii
tehnice, se obţin rezultate necorespunzătoare; cazanele la care se constată zone de
coroziune, care ar putea periclita funcţionarea În condiţii de siguranţă;
c) atunci când cazanul urmează să fie repus În funcţiune după o perioadă de timp În care
a fost oprit, fără să fie conservat În mod corespunzător (conform instrucţiunilor de exploatare
414 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
şi unor proceduri specifice), iar repunerea acestuia În funcţiune ar putea periclita siguranţa În
funcţionare;
d) la sfârşitul duratei de viaţă a cazanului, atunci când aceasta este stabilită prin
documentaţia tehnică;
e) la expirarea duratei normale de funcţionare prevăzută În Hotărârea Guvernului nr.
2.139/2004, atunci când prin documentaţia tehnică nu este prevăzută durata de viaţă a
cazanului;
f) atunci când documentaţia tehnică a cazanului lipseşte sau este incompletă;
g) la cazanele menţionate la ar!. 17 lit. b);
h) atunci când la cazanul aflat În funcţiune se constată o funcţionare anormală a acestuia
precum depăşirea parametrilor maximi de funcţionare, apariţia unor deformaţii ale corpului
sub presiune şi altele asemenea.
SECŢIUNEA a 2-a
Conditii privind efectuarea verificărilor tehnice În utilizare pentru investigatii/examinări
cu caracter tehnic
Art. 145 (1) Persoana juridică autorizată pentru efectuarea de verificări tehnice În utilizare
pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic Întocmeşte un program de
investigaţii/examinări care cuprinde cel puţin următoarele:
a) descrierea cazan ului din punct de vedere constructiv şi al parametrilor de funcţionare
(volum, presiune, temperatură, debit); se anexează desenul tip de ansamblu;
b) prezentarea eventualelor lucrări de reparare care au fost efectuate anterior sau a altor
evenimente (avarii, accidente şi altele asemenea) care au avut loc În timpul perioadei de
funcţionare la cazan;
c) planuri care cuprind examinările, verificările şi Încercările care se propun a fi efectuate
la cazan; se Întocmesc schiţe care cuprind, după caz, poziţionarea exactă a punctelor şi
locurilor unde urmează să se efectueze examinări nedistructive şi a zonelor din care
urmează să fie prelevate epruvete pentru Încercări distructive;
d) menţionarea condiţiilor de execuţie a examinărilor, verificărilor şi Încercărilor care se
propun a fi efectuate la cazan precum prescripţii tehnice, standarde şi altele asemenea,
precum şi a criteriilor de acceptare a rezultatelor obţinute.
(2) Programul de investigaţii/examinări trebuie să fie avizat de responsabilul cu avizarea
documentaţiei tehnice de examinări RADTE al persoanei juridice autorizate de ISCIR.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010 415
Art.146 Programul Întocmit conform art. 145, se Înaintează la ISCIR pentru acceptare.
Art.147 (1) Reprezentantul persoanei juridice autorizată pentru efectuarea de verificări
tehnice În utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic participă la toate
examinările, verificările şi Încercările prevăzute În programul acceptat de ISCIR.
(2) Examinările nedistructive/distructive se efectuează În conformitate cu prevederile
prescripţiei tehnice aplicabile.
Art. 148 ISCIR poate solicita ca anumite examinări, verificări sau Încercări să se efectueze
În prezenţa inspectorului de specialitate din cadrullSCIR. Persoana juridică autorizată pentru
efectuarea de verificări tehnice În utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic are
obligaţia să solicite, cu cel puţin 5 zile Înainte, participarea inspectorului de specialitate din
cadruliSCIR la efectuarea acestora.
Art. 149 (1) Pe baza rezultatelor obţinute În urma examinărilor, verificărilor şi Încercărilor
efectuate, persoana juridică autorizată de ISCIR pentru efectuarea de verificări tehnice În
utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic Întocmeşte raportul tehnic care
conţine concluziile finale privind posibilitatea funcţionării În condiţii de siguranţă a cazanului.
(2) Raportul tehnic trebuie să fie avizat de RADTE al persoanei juridice autorizate.
(3) Raportul tehnic Împreună cu buletinele şi certificatele cu rezultatele obţinute, breviarul
de calcul de rezistenţă şi procesele-verbale Întocmite de inspectorul de specialitate din cadrul
ISCIR, după caz, Întocmit ca urmare a examinărilor, verificărilor şi Încercărilor efectuate
conform programului acceptat de ISCIR, se transmit la ISCIR pentru acceptare.
Art.150 (1) După acceptarea de către ISCIR a raportului tehnic, deţinătorul/utilizator trebuie
să respecte concluziile menţionate În raportul tehnic Întocmit de persoana juridică autorizată
pentru efectuarea de verificări tehnice În utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter
tehnic.
(2) Tn cazul obţinerii unor rezultate corespunzătoare deţinătorul/utilizatorul solicită la
ISCI R efectuarea examinări lor şi verificărilor În vederea obţinerii autorizaţi ei funcţionării a
cazanului conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
(3) Dacă În urma examinărilor, verificărilor şi Încercărilor efectuate rezultă necesitatea
efectuării unor lucrări de reparare la cazan, acestea trebuie să fie efectuate conform
prevederilor prezentei prescripţii tehnice, iar examinările şi verificările În vederea obţinerii
autorizării funcţionării să fie efectuate ulterior.
416 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bis/1O.VI.201O
Art.151 Documentaţia tehnică acceptată de ISCIR (programul de investigaţii/examinări,
raportul tehnic şi documentele aferente acestuia) trebuie să fie ataşată la cartea cazanuluipartea
de exploata re, urmând a fi prezentată inspectorului de specialitate din cadrullSCIR În
vederea obţinerii autorizării funcţionării.
CAPITOLUL IX
TIMBRAREA ŞI RETIMBRAREA CAZANELOR
Art. 152 (1) Cazanele a căror montare, reparare, utilizare şi verificare se efectuează În
conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, aflate În funcţionare fără placa de
timbru, trebuie să fie timbrate În conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.
(2) Aplicarea plăcii de timbru la cazanele aflate În funcţionare se poate face În
următoarele situaţii:
a) atunci când aceasta lipseşte, este deteriorată sau este ilizibilă;
b) atunci când se reduc parametrii de funcţionare ai cazanului În urma reparării sau a
efectuării unor investigaţii/examinări cu caracter tehnic.
Art. 153 (1) Pentru cazanele la care placa de timbru nu există sau este deteriorată, aceasta
trebuie reconstituită de către deţinător/utilizator, În baza documentaţiei existente (din care să
rezulte parametrii de funcţionare, numărul de fabricaţie/an, denumirea fabricantului).
(2) Placa de timbru se poate aplica numai dacă pe cazan există marcate prin poansonare
cel puţin datele (numărul de fabricaţie/an şi denumirea fabricantului) care să permită
stabilirea cu certitudine a faptului că documentaţia tehnică aparţine acestuia.
(3) Placa de timbru trebuie să fie conform documentaţiei tehnice de Însoţire şi se aplică
de către RSVTI al deţinătorului/utilizatorului care Întocmeşte un proces-verbal În cartea
cazanului. Datele care trebuie să fie Înscrise pe placa de timbru se stabilesc pe baza
documentaţiei tehnice existente a cazan ului.
Art.154 (1) Pentru cazanele la care placa de timbru nu există sau este deteriorată şi la care
nu există documentaţie tehnică, placa de timbru se poate aplica numai dacă pe cazan există
marcate prin poansonare cel puţin datele care să permită identificarea parametrilor de
funcţionare.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010 417
(2) Documentaţia tehnică se reconstituie În urma efectuării unor investigaţii/examinări cu
caracter tehnic, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice;
(3) Dacă numărul şi anul de fabricaţie nu pot fi identificate, persoana juridică care a
efectuat investigaţiile/examinările cu caracter tehnic, alocă un număr unic de identificare.
(4) Placa de timbru este aplicată de către RSVTI al deţinătorului/utilizatorului care
Întocmeşte un proces-verbal În cartea cazanului.
Art. 155 În cazul reducerii parametrilor de funcţionare ai cazanelor, ca urmare a efectuării
unor investigaţii/examinări cu caracter tehnic conform prevederilor prezentei prescripţii
tehnice, se efectuează retimbrarea conform art. 154 alin. (4).
Art. 156 Cazanele la care placa de timbru nu există sau este deteriorată şi pentru care
deţinătorul/utilizatorul nu posedă documentaţia tehnică şi nu există marcate prin poansonare
cel puţin datele care să permită identificarea parametrilor de funcţionare trebuie să fie scoase
din uz.
CAPITOLUL X
AVARII ŞI ACCIDENTE
Art. 157 În cazul avariilor care determină oprirea din funcţiune sau funcţionarea În condiţii de
nesiguranţă a unui cazan, precum şi În cazurile de accidente provocate la cazane, persoana
fizică sau juridică care deţine/utilizează cazanul are obligatia de a opri din funcţionare
cazanul şi de a anunţa de Îndată ISCIR despre producerea evenimentului; cu această ocazie
se anunţă cel puţin următoarele date: numele şi prenumele şi funcţia persoanei care anunţă,
modul În care poate fi contactat În vederea unor eventuale date suplimentare, data, ora şi
locul producerii avariei/accidentului, felul cazanului, urmările avariei/accidentului.
Art. 158 Persoana fizică sau juridică care deţine/utilizează cazanul la care s-a produs avaria
sau accidentul are următoarele obligatii de Îndeplinit prin RSVTI:
a) să ia măsurile necesare pentru ca starea de fapt produsă de avarie sau În timpul
accidentului să rămână nemodificată până la sosirea inspectorilor de specialitate din cadrul
ISCIR, cu excepţia cazului În care situaţia respectivă ar constitui un pericol pentru viaţa şi
sănătatea persoanelor;
b) să ia toate măsurile de asigurare a conditiilor de securitate;
418 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bis/1O.VI.201O
c) să izoleze pe cât posibil zona de lucru a cazanului avariat sau la care s-a produs
accidentul;
d) să Întocmească un raport cu situaţia tehnică a cazanului imediat după avarie/accident,
care include şi fotografii ale cazanului avariat, precum şi intervenţiile efectuate până la
sosirea inspectorilor de specialitate din cadrullSCIR;
e) să pună la dispozitia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR autorizatia de
funcţionare a cazan ului (cartea cazanului) precum şi raportul de mai sus (În cazurile
justificate raportul nu mai este necesar).
Art.159 Inspectorii de specialitate din cadruliSCIR Întocmesc procesul-verbal de constatare
a avariei sau accidentului şi de oprire din funcţiune a instalaţiei/echipamentului.
Art. 160 (1) Cazanul care a suferit avarii În urma cărora s-a determinat oprirea lui din
funcţionare. trebuie să fie supus unor investigatii/examinări cu caracter tehnic, În vederea
evaluării stării tehnice a acestora, efectuate conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice
şi ale prescriptiilor tehnice aplicabile.
(2) Investigaţiile/examinările cu caracter tehnic nu sunt necesare În măsura În care
persoana fizică sau juridică detinătoare/utilizatoare renunţă la utilizarea cazanului avariat şi
decide scoaterea din uz şi casarea acestuia.
Art.161 Expertizele În caz de avarii sau accidente la cazane se realizează de către experţii
ISCIR.
CAPITOLUL XI
SCOATEREA DIN UZ ŞI CASAREA CAZANELOR
Art. 162 (1) Scoaterea din uz a cazane lor se face de către detinător/utilizator, În următoarele
cazuri:
a) dacă În urma verificărilor tehnice periodice sau În urma investigatiilor/examinărilor cu
caracter tehnic cazanul nu mai Îndeplineşte condiţiile de sigurantă În funcţionare;
b) atunci când detinătorul renunţă din proprie iniţiativă la acestea.
(2) Oprirea din funcţionare şi conservarea cazanului nu Înseamnă scoatere din uz.
Art. 163 Cazanele scoase din uz sunt casate prin grija detinătorului/utilizatorului.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010 419
Art.164 Operaţia de casare a cazanului se confirmă printr-un proces-verbal Întocmit de
către RSVTI şi semnat de către reprezentantului deţinătorului/utilizatorului.
Art.165 Placa de timbru a cazanului trebuie să fie demontată şi distrusă În prezenţa RSVTI
al unitătii detinătoare/utilizatoare. Acest fapt trebuie mentionat În procesul-verbal Încheiat.
Art.166 Procesul-verbal Încheiat se ataşează la cartea cazanului şi rămâne În arhiva
deţinătorului/utilizatorului.
Art. 167 (1) Deţinătorul/utilizatorul comunică, În scris, scoaterea din uz şi casarea cazanului
la ISCIR, În vederea scoaterii din evidenţa proprie a acestuia.
(2) Comunicarea se transmite la ISCIR În termen de 15 zile de la Întocmirea procesuluiverbal
menţionat la art. 166.
Art.168 Este interzisă repunerea În funcţiune şi exploatarea cazanelor scoase din uz şi
casate.
CAPITOLUL XII
ATESTĂRI ŞI AUTORlZĂRI
Art. 169 (1) ISCIR atestă persoanele fizice pentru următoarele activităţi:
a) avizarea documentatiei tehnice de instalare;
b) avizarea documentaţiei tehnice preliminare de montare;
c) avizarea documentaţiei tehnice preliminare de reparare.
(2) ISCIR autorizează persoanele juridice pentru următoarele activităţi:
a) instalarea/montarea cazanelor;
b) montarea cazanelor vechi;
c) repararea cazanelor;
d) Întreţinerea prin spălare chimică a cazanelor;
e) verificări tehnice În utilizare pentru investigatii/examinări cu caracter tehnic.
(3) ISCIR autorizează următoarele persoane fizice:
a) RSVTI;
b) fochişti.
420 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl10.V1.201O
Art. 170 Metodologia de atestare/autorizare/actualizare/exlindere a domeniului de autorizare
pentru activităţile prevăzute la ari. 169, precum şi condiţiile şi documentaţia necesară sunt
prevăzute in prescripţia tehnică şi celelalte reglementări aplicabile.
Art. 171 Obţinerea autorizaţiei emise de ISCIR nu absolvă persoana fizică sau juridică de
obligaţia obţinerii tuturor celorlalte autorizaţii reglementate de legislaţia in vigoare.
CAPITOLUL XIII
OBLIGAŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI
SECf/UNEA 1
Prevederi generale
Art. 172 Producătorii, persoanele fizice sau juridice autorizate de ISCIR, deţinătorii/utilizatorii
cazanelor trebuie să respecte prevederile Legii 64/2008, legea privind funcţionarea in condiţii
de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare
de combustibil.
SECf/UNEA a 2-a
Obligatiile şi responsabilitătile detinătoriior/utilizatoriior cazanelor
Art. 173 Deţinătorul/utilizatorul de cazane are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
a) să nu permită modificarea cerinţelor şi condiţiilor stabilite prin documentaţia de
instalare/montare şi autorizaţia de funcţionare;
b) să nu permită alimentarea altor consumatori din instalaţia electrică a cazanului;
c) să indeplinească la termenele prevăzute măsurile dispuse de inspectorii de
specialitate din cadrul ISCIR şi RSVTI prin procesul-verbal de verificare tehnică;
d) să ia măsuri corespunzătoare astfel ca RSVTI, precum şi personalul de deservire a
cazanelor să-şi poată indeplini in condiţii bune sarcinile prevăzute.
Art.174 Să comunice la ISCIR, in scris, in termen de 15 zile, decizia de schimbare a
RSVTI.
Art. 175 Tn cazul transferului dreptului de proprietate, fostul deţinător/utilizator are obligaţia
să inştiinţeze, in scris, in termen de 15 zile, ISCIR pentru scoaterea din evidenţă a cazanului.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ1O.V1.201O 421
Art. 176 În cazul transferului dreptului de proprietate, noul deţinător/utilizator are obligaţia să
solicite În scris la ISCIR autorizarea funcţionării acestuia
SECŢIUNEA a 3-a
Obligatiile şi responsabilitătile persoanelor fizice sau juridice
atestate/autorizate de ISelR
Art. 177 Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice atestate pentru avizarea
documentaţiei tehnice de instalare, documentaţiei tehnice preliminare de montare, de
reparare:
a) să cunoască actele normative În vigoare, prescriptiile tehnice şi standardele aplicabile;
b) să verifice dacă au fost adoptate soluţii tehnice care să permită funcţionarea cazanelor
În condiţii de siguranţă;
c) să verifice dacă au fost prevăzute În documentaţia tehnică, verificările şi Încercările ce
trebuie să fie efectuate de montatori/reparatori la locul de funcţionare, În concordanţă cu
prevederile prezentei prescripţii tehnice;
d) să avizeze documentaţiile tehnice, respectiv desenele de ansamblu şi breviarele de
calcul, acolo unde este cazul;
e) să urmărească existenţa În documentaţiile avizate a precizărilor legate de
standardele, codurile de proiectare şi normativele folosite;
f) să ţină evidenţa documentaţiilor tehnice pe care le verifică şi le avizează conform, În
registru a cărui model este prevăzut În anexa 6;
g) la cerere să pună la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR, datele,
informaţiile şi documentele În legătură cu obiectul autorizaţiei deţinute;
h) să participe la instructaje profesionale şi la examinări organizate de ISCIR (când este
cazul);
i) să confirme avizarea documentaţiei cu privire la respectarea prevederilor prezentei
prescripţii tehnice, prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:
1) pentru avizarea documentaţiei În vederea instalării:
Numele şi prenumele:
ATESTAT RADTI – IMSP
Nr.:
AVIZAT CORESPUNDE o)
Data: Semnătura:
422 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
.) Se menţionează indicativele principalelor prescripţii tehnice utilizate.
2) pentru avizarea documentaţiei preliminare de montare/reparare:
Numele şi prenumele:
ATESTAT RADTP -IMSP
Nr.:
AVIZAT CORESPUNDE .)
Data: Semnătura:
• Se menţionează mdlcallvele principalelor prescriptii tehnice utilizate.
Art. 178 Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor juridice autorizate pentru efectuarea de
verificări tehnice În utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic:
a) să ia măsuri corespunzătoare astfel ca personalul propriu, nominalizat, să-şi poată
Îndeplini În bune condiţii sarcinile prevăzute;
b) să Întocmească programul de verificări tehnice În utilizare pentru investigaţii/examinări
cu caracter tehnic;
c) să Întocmească rapoartele tehnice În urma efectuării de verificări tehnice În utilizare
pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic;
d) să Întocmească memoriul tehnic de analiză a riscurilor;
e) să aibă dotările tehnice specifice domeniului de autorizare;
f) să tină la zi registre de evidenţă a lucrărilor efectuate, conform modelului din anexa 7;
g) să comunice, În scris, În termen de 15 zile, la ISCIR orice schimbare a RADTE; să
asigure că personalul nou propus Începe activitatea specifică numai după autorizarea
acestuia de către ISCIR;
h) să desfăşoare activitătile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor
prezentei prescripţii tehnice şi instrucţiunilor specifice ale constructorului cazanului (unde
este cazul);
i) la cerere să pună la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR datele,
informatiile şi documentele În legătură cu obiectul autorizatiei detinute, solicitate de către
acesta cu ocazia controalelor efectuate.
Art. 179 Obligatiile şi responsabiiitătile persoanelor fizice nominalizate În cadrul autorizaţiilor
persoanelor juridice pentru efectuarea de verificări tehnice În utilizare pentru
investigatii/examinări cu caracter tehnic:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010 423
a) să cunoască actele normative În vigoare, prescripţiile tehnice şi standardele specifice;
b) să adopte soluţii tehnice care să permită funcţionarea cazane lor În condiţii de
siguranţă;
c) să prevadă În documentaţia investigaţiilor/examinărilor cu caracter tehnic verificările şi
Încercările ce trebuie să fie efectuate de montatori/reparatori la locul de funcţionare, În
concordanţă cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;
d) să estimeze termenul cu care se poate prelungi durata de utilizare la cazanele pentru
care au fost efectuate verificări tehnice În utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter
tehnic la expirarea duratei de viaţă sau duratei normale de utilizare;
e) să avizeze documentaţiile tehnice, rapoartele tehnice, respectiv desenele de
ansamblu şi breviarele de calcul (unde este cazul);
f) să urmărească existenţa În documentaţiile avizate a precizărilor legate de
standardele, codurile de proiectare şi normativele folosite;
g) să ţină evidenţa documentaţiilor tehnice pe care le verifică şi le avizează, Într-un
registru, conform modelului din anexa 7;
h) la cerere să pună la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR datele,
informaţiile şi documentele În legătură cu obiectul autorizaţiei deţinute;
i) să participe la instructaje profesionale şi la examinările organizate de ISCIR, când
este cazul;
j) să confirme avizarea documentaţiei cu privire la respectarea prevederilor prezentei
prescripţii tehnice prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:
.)
Numele şi prenumele:
RADTEIMSP ………………………………………..
AVIZAT CORESPUNDE:
Data: Semnătura:
.) Se Înscrie denumirea persoanei juridice.
Ari. 180 Persoanele juridice autorizate pentru instalare, montare şi reparare au următoarele
obligaVi şi responsabilităţi:
a) să Întocmească şi să ţină la zi registre de evidenţă a lucrărilor efectuate conform
modelului din anexa 5;
b) să ia măsuri corespunzătoare astfel ca RSL şi RTS să-şi poată Îndeplini În bune
condiţii sarcinile prevăzute;
424 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
c) să comunice, În scris, În termen de 15 zile, la ISCIR orice decizie de schimbare a
RSURTS; să asigure că personalul nou propus efectuează activităţile specifice numai după
atestarea acestora de către ISCIR;
d) să desfăşoare activităţile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor
prescripţiei tehnice şi instrucţiunilor specifice ale producătorului cazanului (unde este cazul);
e) să Înceapă execuţia lucrărilor de reparare numai după existenţa procesului-verbal al
inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR prin care se dispune Începerea acestor lucrări;
f) să execute lucrările de montare/reparare În conformitate cu documentaţiile tehnice
preliminare avizate de RADTP;
g) să supună avizării RADTP documentaţiile tehnice de montare/reparare, În cazul În
care, pe parcursul montăriilreparării apar modificări faţă de documentaţia tehnică preliminară
avizată;
h) să solicite efectuarea verificării cazanelor de către inspectorul de specialitate din
cadrulISCIR, Înainte de asamblare şi În fazele În care examinarea acestora este posibilă;
i) să pună la dispoziţia deţinătorului/utilizatorului documentaţia tehnică de reparare;
j) să pregătească cazanul, În mod corespunzător, În vederea efectuării verificărilor şi
Încercărilor În conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;
k) să pună la dispoziţie personalul şi utilajele necesare verificării cazanului;
1) să emită la finalizarea lucrărilor declaraţia conform anexei 1.
Art. 181 Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor juridice autorizate pentru Întreţinere prin
spălare chimică a cazanelor:
a) să Întocmească şi să ţină la zi registre de evidenţă a lucrărilor efectuate, conform
modelului din anexa 5;
b) să Înceapă lucrările de spălare chimică numai după verificarea existenţei procesuluiverbal
al inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR prin care se dispune efectuarea
spălării chimice;
c) să anunţe la ISCIR data finalizării lucrărilor de spălare chimică;
d) să comunice, la ISCIR, În termen de 15 zile de la data Începerii lucrărilor de Întreţinere
regim chimic la cazane În timpul funcţionării, deţinătorii/utilizatorii ale căror cazane le-au
preluat la Întreţinere;
e) să Întocmească tehnologii specifice În concordanţă cu tehnologiile prevăzute În
documentaţia de autorizare de spălare chimică pentru fiecare caz În parte, În funcţie de tipul
cazanului şi de analiza depunerilor;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010 425
f) să utilizeze produse chimice care nu trebuie să influenţeze negativ valorile celorlalţi
indici chimici impuşi sau valoarea pu~ei cazanului; se interzice utilizarea unor produse care
conduc la apariţia unor depuneri de substanţe organice;
g) să Încheie la un interval de maxim 30 de zile, documente din care să reiasă rezultatele
obţinute În cursul operaţiei de Întreţinere regim chimic la cazane pe circuitul apă-aburcondensat
al cazanelor, care trebuie să fie anexate la cartea cazanului;
h) să ia măsuri corespunzătoare astfel ca RSL să-şi poată Îndeplini În bune condiţii
sarcinile prevăzute;
i) să comunice, În scris, În termen de 15 zile, la ISelR orice decizie de schimbare a
RSL; să asigure că personalul nou propus efectuează activităţile specifice numai după
nominalizarea acestuia de ISeIR;
j) să desfăşoare activităţile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor
prezentei prescripţii tehnice şi instrucţiunilor specifice ale producătorului cazanului;
k) să emită la finalizarea lucrărilor de spălare chimică, declaraţia conform anexei 1.
Art. 182 Obligaţiile şi responsabilităţile responsabilului cu supravegherea lucrărilor (RSL):
a) să cunoască legislaţia În domeniu, prescripţiile tehnice, standardele şi normativele
aplicabile;
b) să menţioneze În documentaţiile Întocmite precizările legate de standardele, codurile
de proiectare şi normativele folosite;
c) să completeze la zi registrele de evidenţă a lucrărilor efectuate;
d) să verifice periodic, cel puţin o dată pe an, pregătirea tehnică a personalului de
montare/repararelîntreţinere, consemnând rezultatele Într-un proces-verbal;
e) să urmărească execuţia pe faze de lucru a lucrărilor de montare/reparare, din punct
de vedere al respectării prevederilor prescripţiei tehnice şi ale documentaţiei tehnice
preliminare de montare/reparare şi să supună la Încercări instalaţiile respective;
f) să verifice documentaţia tehnică Întocmită pentru lucrările efectuate sub aspectul
respectării prevederilor prezentei prescripţii tehnice;
g) să participe la instruirile periodice organizate de ISeIR;
h) să confirme avizarea documentaţiei cu privire la respectarea prevederilor prezentei
prescripţii tehnice, prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:
426 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bis/1O.VI.201O
.)
Numele şi prenumele:
RSL IMSP ………………………………………………..
Data: Semnătura:
. . .) Se Înscrie denumirea persoanei JUridice .
Art.183 RTS are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
a) să cunoască legislaţia, prevederile prescripţiilor tehnice, standardele şi alte acte
normative aplicabile;
b) să verifice dacă tehnologia de execuţie şi de examinare a elementelor sudate este În
concordanţă cu procedura de suda re aprobată;
c) să verifice documentaţia tehnică preliminară de instalare, montare şi/sau reparare
Înainte de lansarea acestuia În execuţie, astfel Încât soluţiile adoptate să asigure condiţii
optime de sudare şi verificare;
d) să asigure alegerea corectă a materialelor de adaos, funcţie de materialele de bază
utilizate, În conformitate cu procedurile de sudare aprobate;
e) să verifice calitatea materialelor de adaos şi să admită introducerea În execuţie numai
a materialelor de adaos prevăzute În documentaţia tehnică;
f) să ia măsurile necesare ca la repararea elementelor instalaţiilor să se folosească
numai tehnologii stabilite pe baza procedurilor de sudare aprobate;
g) să supravegheze ca materialele de bază introduse În execuţie să fie conforme cu
documentaţia tehnică preliminară de montare/reparare;
h) să urmărească efectuarea verificării calităţii Îmbinărilor sudate şi să vizeze
documentele privind verificarea Îmbinărilor sudate, care se ataşează la documentaţia
tehnică;
i) să stabilească cauzele eventualelor defecte şi să ia măsuri corespunzătoare pentru
remedierea şi evitarea acestora;
j) să participe la Întrunirile şi instructajele organizate de ISeIR;
k) să confirme avizarea documentaţiei cu privire la respectarea prevederilor prezentei
prescripţii tehnice prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010 427
*)
Numele şi prenumele:
RTS ………………………………………………………
Data: Semnătura:
*1 . Se mscne denumirea persoanei Jundlce .
SECTIUNEA a 4-a
Obligatiile şi responsabilitătile personalului de deservi re
Art. 184 (1) Fochistul are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
a) să cunoască bine cazanul şi deservi rea corectă a acestuia, urmărind continuu
funcţionarea normală a acestuia;
b) să cunoască şi să aplice instrucţiunile de exploatare;
c) să înscrie în registrul de supraveghere datele referitoare la funcţionarea cazanelor
prevăzute la art. 52;
d) să supravegheze direct şi permanent funcţionarea cazanului şi a instalaţiilor anexe şi
să înregistreze parametrii cazanului la intervalele stabilite prin instrucţiunile interne şi
prezenta prescriptie tehnică;
e) să comunice şefilor ierarhici defectele constatate şi să consemneze în registrul de
supraveghere;
f) să oprească din funcţiune cazanul în cazurile prevăzute la art. 77;
g) să predea şi să ia în primire serviciul numai după verificarea funcţionării
corespunzătoare a cazanului; rezultatul predării-primirii se consemnează în registrul de
supraveghere sub semnătura ambilor fochişti.
(2) Nu se admite predarea şi preluarea serviciului în timpul efectuării unor manevre pentru
înlăturarea unor situaţii de avarii.
SECTIUNEA a 5-a
Obligatiile şi responsabilitătile RSVTI
Art.185 RSVTI are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
a) răspunde, împreună cu deţinătorul/utilizatorul, de luarea măsurilor necesare pentru
aplicarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice privind siguranţa în funcţionare a
cazanelor;
428 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
b) să vizeze registrul de supraveghere la interval de 3 luni prin aplicarea ştampilei În
registru;
c) să verifice funcţionarea dispozitivelor de siguranţă la interval de 3 luni şi să
menţioneze acest lucru În registru de supraveghere;
d) să efectueze verificarea tehnică pentru care are acest drept conform; verificările la
cazan se efectuează după obţinerea Împuternicirii scrise de la ISCIR;
e) să transmită la ISCIR copiile proceselor-verbale pentru care a primit Împuternicire, În
termen de 15 zile de la Întocmire;
f) să anunţe de Îndată producerea unei avarii sau a unui accident;
g) să efectueze examinarea personalului de deservi re, cu respectarea prevederilor
prescripţiei tehnice aplicabile.
CAPITOLUL XIV
MĂSURI ADMINISTRATIVE
Art.186 (1) Nerespectarea obligaţiilor şi responsabilităţilor de către persoanele fizice sau
juridice autorizate sau de către personalul tehnic de specialitate atestat, prevăzute/prevăzut
În prezenta prescripţie tehnică precum şi În cazul În care condiţiile de acordare a autorizaţiei
nu mai sunt Îndeplinite, se pot aplica următoarele măsuri administrative, În funcţie de natura
acestora cu:
a) avertisment;
b) suspendarea, pe o perioada de până la 6 luni, a autorizaţiei/atestatului
eliberate/eliberat de către ISCIR;
c) retragerea autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de către ISCIR.
(2) Aplicarea măsurilor administrative prevăzute la alin. (1) se face cu respectarea
prevederilor legale În vigoare şi a principiului proporţionalităţii.
(3) Aplicarea În termen de 6 luni a două măsuri administrative precizate la alin. (1) lit. a),
atrage suspendarea pe o perioadă de până la 6 luni a autorizaţiei/atestatului
eliberate/eliberat de către ISCIR.
(4) Aplicarea În termen de un an a două măsuri administrative precizate la alin. (1) lit. b),
atrage retragerea autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de către ISCIR.
(5) Contestarea deciziei de sancţionare şi modul de reacordare a autorizaţiilor/atestatelor
suspendate sau retrase se efectuează În conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice
aplicabile.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010
CAPITOLUL XV
TARIFE
429
Art. 187 Pentru activităţile efectuate de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, În
conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, se aplică tarifele stabilite În lista de
tarife ISCIR care reglementează acest lucru.
CAPITOLUL XVI
DISPOZIŢII FINALE
Art.188 (1) În cazul În care cartea cazanului se deteriorează sau se pierde, ISCIR, la
solicitarea deţinătorului/utilizatorului, eliberează duplicat la partea de exploatare.
(2) Solicitarea deţinătorului/utilizatorului trebuie să fie Însoţită de documentaţia tehnică a
cazanului prevăzută la art. 22 sau de documentaţia tehnică Întocmită În scopul eliberării
duplicatului de către persoana juridică autorizată pentru verificări tehnice În utilizare pentru
examinări/investigaţii cu caracter tehnic.
Art.189 Documentele care se depun la ISCIR trebuie să fie redactate/traduse În limba
română de către un traducător autorizat.
Art.190 Termenele de soluţionare a cererilor depuse la ISCIR sunt cele stabilite conform
legislaţiei În vigoare.
Art. 191 Inspectorii de specialitate din cadruliSCIR au dreptul de a efectua verificări tehnice
neprogramate la cazanele supuse prevederilor prezentei prescripţii tehnice, precum şi asupra
modului În care persoanele fizice autorizate/atestate sau persoane juridice autorizate Îşi
desfăşoară activităţile reglementate de prezenta prescripţie tehnică, luând, după caz,
măsurile necesare pentru respectarea prevederilor acesteia.
Art. 192 Autorizaţiile eliberate până la data intrării În vigoare a prezentei prescripţii tehnice
rămân valabile până la data expirării acestora, cu excepţia autorizaţiilor personalului de
deservire. Autorizaţiile personalului de deservire emise de ISCIR până la data intrării În
vigoare a prezentei prescripţii tehnice, trebuie să fie preschimbate conform prevederilor
prescripţiei tehnice aplicabilă.
430 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bis/10.VI.201O
Art.193 La instalaţiile şi echipamentele neautorizate pentru funcţionare de către ISelR sau
care nu prezintă siguranţă În funcţionare, inspectorii de specialitate din cadrul ISelR au
dreptul să aplice sigilii, În conformitate cu prevederile legale.
Art. 194 Pe perioada valabilităţii autorizaţiei, persoana fizică autorizată/atestată sau
persoana juridică autorizată poate fi supravegheată de ISelR privind menţinerea capabiiităţii
tehnice de a efectua activitatea specifică pentru care a fost autorizată.
Art. 195 (1) Pentru acordarea de derogări de la prevederile prezentei prescripţii tehnice,
persoana solicitantă depune la ISelR următoarele:
a) cerere de solicitare cu menţionarea derogării de la prevederile prescripţiei tehnice;
b) memoriu justificativ care să cuprindă descrierea situaţiei (date despre cazan,
amplasament, deservi re), desene, calcule, soluţiile compensatorii propuse;
c) avize, după caz, de la constructorul cazan ului, de la un avizator atestat ISelR pentru
documentaţii de montare, instalare, reparare.
(2) Pe baza documentaţiei depuse, ISelR avizează sau respinge motivat, În scris,
solicitarea.
Art.196 Anexele 1-7 fac parte integrantă din prezenta prescripţie tehnică.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ1O.V1.201O
ANEXA 1
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
Nr …………………………… .
Noi, ……………………………………………………………………………………………………………………… ,
(denumirea completă a persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate)
…………………………………………………………………………………………………………………………….. ,
(sediul)
cu Certificat de Înregistrare/Autorizaţie nr ………………………….. ./ ……………………………………. ,
asigurăm, garantăm şi declarăm pe propria răspundere că produsul/serviciul
(denumirea, tipul sau modelul, numărul lotului, şa~ei sau seriei, eventual sursele şi numărul
de exemplare)
431
la care se referă această declaraţie nu pune În pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii,
nu produce un impact negativ asupra mediului şi este În conformitate cu:
(titlul şi/sau numărul şi data publicării
documentului/documentelor normativ/normative)
(locul şi data emiterii) (numele şi prenumele În clar şi ştampila)
432 MONITORUL OFICiAl Al ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl10.V1.2010
ANEXA 2
(model)
Proces-verbal de verificare tehnică
ncheial astăzi …………………………….. …… cu ocazia …………. ……… efectuat(A) Tn baza prevaderilor1)
……………………….. o…. ……………… şi ‘prescripVilor tehnice aplicabile2
) •••••••• …………………………….. Ia
tip ………………… cu numArul de fabricaUe ……………. …… şi cartea instalaţiei nr. …….. ……… avAnd
parametrii ultimei verificări …………………………………………………………………………………………….. ‘ ..
Deţinătorul/Utilizatorul …………………………………………. din localitatea. ……………………………………….. .
str …………………………. nr ……. judeVsector …………………… eUl ……………… /J …………………………… .
Verificarea s-a efectuat la ……………………………………….. din localitatea ……………………………………. str .
……………………………… nr …………. judeVsector ……………………….. Tel./Fax …………………………… .
Subsemnatul3
) • • •• •• •• • •• •• •• •• •• •• • . • •• •• • •• •• •• •• •• •• • . • •• •• •• •• • •• •• •• •• • •• •• •• •••• •• •• ••••• •• am constatat unnătoarele:
Am dat urmAtoarele dispoziUi: …………………………………………………………………………………………….. .
D~pi~~~·~·~·rffi~~~~·~d;,;i~·4i·:::::::::::::::::::. .: .. : .. : :::::::::::::::::::::::::::::.:::::. …. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Scadenta următoarei verificări se fixează la data de ………………………………………………………………………………. .
Pentru această verificare se plăteşte suma de ………………….. Iei conform PT ……… Anexa ……. Pct ……….. ,
de către …………………………… din localitatea ……………………… str ……………………………. nr …… .
judeVs&etor ……………… Tn cont …………………………… deschis la BancafTrazoreria …………………….. .
filiala ……………………….. .
Reprezentant
ISeIR,
DeUnAtor/
Utilizalor,
Am luat la cunoştintă
Operator responsabil cu
supravegherea şi
verificarea tehnică
a instalaVilor,
Delegatul montatorulul.
reparalorului,
TtltretinAlorulul
1) Se precizează actul nonnativ Tn vigoare la data Tntocmirii procesului-verbal (Legea nr. 6412008 privind
functionarea Tn condiUi de siguranţă a inst&laţiilor sub presiune, inslalaUiior de ridicat şi a aparatelor
consumatoare de combustibil), care a stat la baza efectuArii verificării tehnice.
2) Se precizează prescripUa tehnică aplicabilA care a stat la baza efectuării verificării tehnice.
3) FunCUa, numele şi prenumele.
„) Se precizează parametrii de funcţionare ai instalatiei, functie da felul (tipul) acesteia.
6) Se precizează: ISelR sau Inspecţia teritorială ISelR …………….. 8) •••••••••••
8) Localitatea da reşedintă.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010
ANEXA 3
FIŞA CENTRALEI TERMICE
Întocmită la data …………………………… .
PROPRIETAR/DEŢINĂ TOR
Adresă: ……………………………………. .
CENTRALA TERMICA
Adresă: ……………………………………. .
Parametrii cazanelor din centrala termică’
Cazan 1 Cazan 2
Putere/Debit Putere/Debit
Presiune Presiune
Temperatură Temperatură
Combustibil Combustibil
Personal de deservi re:
Fochişti autorizaţi nr. D
Tipul supravegherii:
Permanentă D
Nepermanentă D
sau
la D
Etc.
Putere/Debit
Presiune
Temperatură
Combustibil
ore
Tnscrieri minime În registrul de supraveghere a centralei termice:
Cazan apă caldă
presiune agent termic: tur
retur
temperatură agent termic: tur
presiune combustibil:
altele:
RAD.T.I.
(Semnătură şi ştampilă)
retur
D
B
B
Cazan abur de joasă presiune
– presiune abur:
– presiune combustibil:
– altele:
Deţinător/utilizator
(Semnătură şi, după caz, ştampilă)
433
D
D
434 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl10.V1.201O
IMpUTERNICIRE
InspeCiia teritorială
ISelR Nr ……………. ..
ANEXA 4
(model)
Proces-verbal de verificare tehnică pentru RSVTI
DETINATOR/UTILlZATOR
Proces-verbal Adresa …………………………………..
de verificare tehnică
nr …………… ..
Telefon ……………………………….. ..
Fax …………………………………….. .
ncheiat astăzi ………. ………………. cu ocazia …. …………………………………….. efectuat(ă) Tn baza
prevederilor’)……. ………… ……. …… şi’prescripţiilor tehnice aplicabile2
) ………………………………………….. , la
…………………………………………………………………………… tip ……………… ………….. cu numărul de fabricaije
………… …………………….. şi cartea instalaţiei nr. ………. ………………. având parametrii ultimei
verificări ……………………………………………………………………………………………………………………………….. .
Deţinătorul/Utilizatorul ………………………………………………………………….. din localitatea ………………….. .
str ………………………………. nr ………… judeVsector …………………… CUI …………….. ./J ……………….. ..
Verificarea s-a efectuat la …………………………………………………… din localitatea ……………………………… str .
………….. …………….. nr …………. judeVsec!or ……………………….. Tel./Fax ……………………………….. .
Subsemnatul’) ………………………………………………… am constatat următoarele: …………………………………….. ..
Am dat următoarele dispoziţii: …………………………………………………………………………………………………….. .
Scadenta următoarei verificări se fixează la data de ……………………………………………………………………… .
Operator responsabil cu
supravegherea şi
verificarea tehnică
a instalatiiler,
Deţinător/Utilizator,
Am luat la cunoştinţă
Delegatul montatorului,
reparaterului,
întretinătorului
1) Se precizează actul normativ Tn vigoare la data Tntocmirii procesului-verbal (Legea nr. 64/2008 privind
functionarea Tn condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat şi a aparatelor
consumatoare de combustibil), care a stat la baza efectuării verificării tehnice.
2) Se precizează prescripţia tehnică aplicabilă, Colectia ISCIR, care a stat la baza efectuării verificării tehnice.
‘) Functia, numele şi prenumele.
4) Se precizează parametrii de functionare ai instalaţiei, functie de felul (tipul) acesteia.
ANEXA 5
REGISTRU de evidentă a lucrărilor de 1) …………………….. cazane
Detinătorl
Nr. fabricatieI Nr. înregistrare Lucrările de Utilizator
Nr. Tip caza nI instalarelmontarel Parametrii (denumirelnume
crt.
anul
producător
în evidenta
repararelspăIări cazanului 2) şi prenume,
fabricatiei ISCIR
chimice efectuate sediul
domiciliu)
1) Se va scrie: .INSTALAREIMONTAREIREPARAREISPĂLARE CHIMICĂ”, conform obiectului autorizatiei.
2) Presiune (bar), temperatură (0C), debit (tlh sau Gcal/h), etc.
Declaratie de
conformitate
(nr. şi data)
Obs.
;;:
oz
~
~ r
o
‘T1
C’i
~
~
El
~
!li
I
z
‘”
~
g;
le.
~ o :s;
~ o
t:;
‘”
ANEXA 6
Re gl.5 t ru d e eVI· d en0r.o;0 aV•l za- rl• d ocumen t aAOI·I· t e h m.c e ……………….. . 1) 2)
Nr. Tipul Documentaţie de
Deţinător/Utilizator
AVIZAT corespunde Obs.
crt. cazanului
1) Parametrii maximi de
cazan
prescriptiei tehnice ISelR
………………. lucru ai cazanului
(denumire/nume şi
Nume şi prenume
prenume,
RADTP/RADTI
sediu/domiciliu) semnătura şi data ef~ctuării
verificării
1)Tn cuprinsul său, registrul se va Împărţi pe tipuri de documentaţii tehnice (de instalare/montare, preliminare de montare/reparare)
2) Se mai pot introduce şi alte rubrici, În funcţie de specificul activităţii.

!;l
;;:
o z
~
~ r
o
.”
(‘i
~
~
El
~
!li
I
,z..
~
2:
~
o :s;
~ o
ANEXA 7
Registru de evidentă a lucrărilor de investigatii/examinări cu caracter tehnic a cazanelor 1)
Tip cazan; AVIZAT raport tehnic
Nr.
nr./an
Parametri Deţinător/Utilizator Nr. raport tehnic şi Nume şi crt. fabricaţie; nr.
maximi cazan data
prenume Semnătura şi Înregistrare În
evidenta ISelR dala
1) Se mai pot introduce şi alte rubrici, În funcţie de specificul activităţii evaluatorului.
Obs.
;;:
oz
~
~ r
o
.”
C’i
~
~
El
~
!li
I
,z..
~
g:
le.
~ o :s;
~ o
t:;
„”PT C9-2010 Cazane de apa calda si cazane de abur de joasa pr. 2 pdfooor