PRESCRIPTIE TEHNICA : CERINŢE TEHNICE PRIVIND PROIECTAREA, CONSTRUIREA, MONTAREA, EXPLOATAREA ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A ASCENSOARELOR CU SCIDP partea 2

PTR13-2003
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
-ISCIR-
– REGLEMENTARE TEHNICĂ NAŢIONALĂ-
PRESCRIPŢIE TEHNICĂ

Descarca PDF cu PTR13-2003 partea 2

Continuare  :

PT R 13-2003
ANEXA C (continuare)
C.3.1.7 Încercarea statică a ascensoarelor cu schip acţionate hidraulic se efectuează cu schipul în
poziţia limită superioară, incărcat cu o sarcină mai mare cu 50% decât sarcina nominală,
timp de 10 minute; coborârea schipului în acest interval de timp nu trebuie să fie mai mare
de 100mm.
C.3.1.8 Încercarea dinamică se efectuează cu schipul încărcat cu sarcina nominală şi apoi cu o
sarcină mai mare cu 10% decât sarcina nominală şi constă din executarea repetată a tuturor
manevrelor admise, verificându-se funcţionarea nonnală a instalaţiei în condiţiile pentru
care a fost proiectată; de asemenea, in cadrul acestei incercări, se verifică şi componentele
de securitate. După încercarea dinamică se verifică comportarea schipului propriu-zis,
suspensia acestuia şi a contragreutăţii precum şi funcţionarea în condiţii de siguranţă a
frânei.
C.3.1.9 Verificarea dispozitivelor de prindere pe glisiere, a dispozitivelor de limitare a vitezei de
coborâre în caz de spargere a conductelor precum şi verificarea etanşeităţii instalaţiei
hidraulice, după caz, se efectuează cu schipul încărcat cu o sarcină mai mare cu 10% decât
sarcina nominală.
În timpul încercărilor statice şi dinamice este interzis accesul persoanelor în benă; sarcina
de incercare trebuie să fie constituită numai din greutăţi.
C.3.1.10 Dacă rezultatele verificării tehnice oficiale sunt corespunzătoare, inspectorul de
specialitate al ISCIR-INSPECT IT întocmeşte procesul verbal prin care se autorizează
funcţionarea ascensorului cu schip. Procesul verbal se întocmeşte în cartea ascensoruluipartea
de exploatare confonn modelului din anexa K. Dacă rezultatele sunt
necorespunzătoare, deficienţele se consemnează în procesul-verbal şi nu se acordă
autorizaţia de funcţionare.
C.3.1.11 In funcţie de condiţiile şi regimul de funcţionare, gradul de complexitate al ascensorului
cu schip, precum şi de capacitatea tehnică a deţinătoruiui de a asigura o supraveghere
corespunzătoare in timpul exploatării, prin procesul-verbal de autorizare se stabilesc
parametrii funcţionali şi scadenţa (luna, anul) unnătoarei verificări, care nu va fi mai mare
de 2 ani. La ascensoarele cu schip incluse în linii tehnologice (ca de exemplu cele care
deservesc furnale sau cuptoare de var), verificarea tehnică se va efectua ţinând seama şi de
prevederile instrucţiunilor de exploatare elaborate de proiectantul general al liniei
tehnologice, iar scadenţa unnătoarei verificări se stabileşte confonn planului de opriri a
liniei tehnologice respective (cu ocazia reparaţiilor capitale), dar nu mai mare de 7 ani.
C.3.1.12 Este interzisă acordarea autorizaţiei de funcţionare în unnătoarele cazuri:
a) cartea ascensorului-partea de construcţie şi de montaj lipsesc sau sunt incomplete;
b) lipsesc sau funcţionează defectuos componentele de securitate;
c) frâna funcţionează defectuos;
d) sistemul de semnalizare optică şi acustică este incomplet sau funcţionează defectuos;
e) instalaţia electrică este executată defectuos şi prezintă pericol de electrocutare;
30
PTR13-2003
ANEXA C (continuare)
t) lipsă certificat privind măsurările impotriva tensiunii de atingere;
g) lipsă certificat privind rezistenţa de izolaţie;
h) la verificările şi încercările în gol şi în sarcină (statice şi dinamice) s-au obţinut
rezultate necorespunzătoare;
i) personalul de deservire (manevrare) a instalaţiei nu este instruit.
C.3.1.13 Cartea ascensoru1ui (partea de construcţie şi de montaj) impreună cu partea de exploatare
formează cartea ascensoru1ui cu schip, care va purta un număr de înregistrare, dat de
deţinător, din registrul de evidenţă a instalaţiilor întocmit conform modelului din anexa L.
C.3.2 Ascensoare cu schip aflate în exploatare
C.3.2.1 în timpul exploatării, ascensoarele cu schip sunt supuse la termenul scadent unor verificări
tehnice periodice. Verificările şi încercările se vor efectua conform prevederilor pct.
C.3.1.3 … C.3.1.9. Cu această ocazie se verifică starea tehnică a ascensoru1ui şi se acordă,
după caz, autorizaţia de funcţionare în continuare.
C.3.2.2 Dacă rezultatele verificărilor tehnice şi încercărilor, comparativ cu prevederile
documentaţiei tehnice însoţitoare şi ale prezentei prescripţii tehnice, au corespuns se
întocmeşte un proces-verbal de verificare prin care se acordă autorizarea de funcţionare în
continuare. în funcţie de condiţiile şi regimul de funcţionare, de gradul de complexitate al
instalaţiei precum şi de capacitatea tehnică a deţinătoru1ui de a asigura o supraveghere
corespunzătoare în timpul exploatării prin procesul-verbal de autorizare se stabileşte
scadenţa (luna, anul) următoarei verificări, care nu va fi mai mare de 2 ani. Rezultatele
verificării tehnice se vor consemna în cartea ascensoru1ui-partea de exploatare Dacă
rezultatele sunt necorespunzătoare, deficienţele(menţionate la pct. C.3.1.12) se
consemnează în procesul-verbal şi nu se acordă autorizaţia de funcţionare. Opririle din
funcţiune, inclusiv cauzele acestora, se vor înscrie în registrul de supraveghere a
ascensoru1ui.
C.3.2.3 La verificarea tehnică oficială periodică este obligatorie prezenţa personalului autorizat al
întreţinătoru1ui.
C.3.2.4 Dacă ascensoru1 nu a fost verificat la scadenţă el trebuie oprit imediat din funcţiune până
la executarea verificărilor tehnice, autorizaţia de funcţionare anulându-se de la sine odată
cu depăşirea scadenţei.
C.3.2.5 Responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică (RSVTI) al agentului economic
deţinător precum şi inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT au dreptul să
efectueze verificări neprogramate pentru a constata dacă sunt respectate prevederile
prezentei prescripţii tehnice şi dispoziţiile date cu ocazia verificărilor anterioare.
C.3.2.6 Examinările şi încercările periodice nu trebuie să fie mai dure decât cele cerute înainte de
punerea în funcţiune a ascensoru1ui. Aceste încercări nu trebuie, prin repetarea lor, să
cauzeze uzura excesivă sau scăderea rezistenţei care ar duce la diminuarea securităţii
ascensoru1ui.
31
PT R 13-2003
ANEXA C (sffirşit)
C.4 Dispoziţii finale
C.4.1 Punerea în funcţiune a ascensoarelor cu schip neautorizate, în afara termenelor scadente sau
Iară verificare tehnică la scadenţă este interzisă şi se sancţionează conform legislaţiei în
vigoare, mergând până la retragerea autorizaţiilor acordate de ISCIR-INSPECT IT.
C.4.2 Procesul-verbal de verificare care se încheie de către responsabilul cu supravegherea şi
verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) va cuprinde cel puţin verificările şi încercările
efectuate, constatările şi rezultatele acestor verificări şi încercări şi dispoziţiile obligatorii
stabilite.
C.4.3 Dreptol de a prelungi autorizaţia de funcţionare după verificările tehnice periodice, la
ascensoarele cu schip aflate în exploatare, revine responsabilului cu supravegherea şi
verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI), autorizat de ISCIR-INSPECT.
C.4.4 Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT şi responsabilul cu supravegherea şi
verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) au obligaţia să interzică funcţionarea ori de câte
ori constată că nu sunt îndeplinite condiţiile de siguranţă în funcţionarea ascensoarelor cu
schip, în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice şi ale legislaţiei în vigoare.
C.4.S Inspectorii de specialitate ai ISCIR -INSPECT au dreptol de a efectua verificări tehnice prin
sondaj la toate ascensoarele cu schip precum şi de a efectua verificări prin sondaj asupra
modului în care montatorii, reparatorii, întreţinătorii şi deţinătorii execută lucrările specifice
sau exploatează aceste instalaţii.
C.4.6 Verificarea îndeplinirii tuturor condiţiilor şi normelor de protecţia muncii, pe durata
efectuării verificărilor şi încercărilor ascensoarelor cu schip, precum şi asigurarea
echipamentolui de protecţie necesar sunt exclusiv în sarcina deţinătomlui.
De efectuarea instructajului de protecţia muncii pentru persoanele care participă la verificări
şi încercări răspund agenţii economici din care fac parte persoanele respective, în cazurile
când activitatea se desfăşoară în mediu normal. în cazul când verificările şi încercările se
desfăşoară în alte medii decât normal (exploziv, toxic etc.) agentul economic în incinta
căruia are loc activitatea respectivă va efectua un instructaj suplimentar specific mediului,
înainte de începerea lucrărilor, tuturor celor care participă la aceste lucrări.
C.4.7 în cazul nepregătirii ascensoarelor cu schip în vederea efectuării verificării, ascensoml cu
schip nu va putea funcţiona decât după efectuarea verificării.
C.4.8 în vederea efectuării în bune condiţii a verificării tehnice a ascensoarelor cu schip,
montatorii, reparatorii, după caz, sunt obligaţi să pună la dispoziţia inspectorilor de
specialitate ai ISCIR-INSPECT IT:
a) datele, informaţiile sau documentele în legătură cu verificarea tehnică a ascensoarelor;
b) personalul şi echipamentol de lucru şi protecţie necesar;
c) mijloacele de transport, dacă nu există mijloace publice de transport la şi de la locul
respectiv.
32
ANEXAD
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
ISCIR-INSPECT
AUTORIZAŢIA DE PROIECTARE
Nr …………………… din ……………… .
PTR13-2003
În baza prevederilor legale în vigoare, a prescripţiei tehnice PT R 13 şi în unna verificărilor
efectuate şi consemnate în procesul – verbal nr ………………………… din …………………………. .
I Se auton.z eaza- pentru proi.e ctare d e 1) ………………………………………….. .
agentul economic ……………………………… din …………………………….. str ……………………. .
nr …………………… judeţ / sector ……………………….. din cadrul 2) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
unitatea de proiectare ……………………………. din …………………………… str ………………….. .
nr. ………………..J ‘ud eţ/ sector. ……………………. unnare cerem.. nr……………….. din .. ……….. .
II Se autorizează pentru avizare conformă de proiecte ~roprii sau elaborate de unităţi
neautorizate următoarele persoane (salariaţi ai unităţii de proiectare):3
În cazul schimbării denumirii, întreruperii activităţii sau desfiinţării
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4) are obligaţia să anunţe în termen de 15 zile ISCIR-INSPECT.
Autorizaţia poate fi retrasă de ISCIR -INSPECT în baza documentului de constatare a
comiterii unor abateri de la prevederile legale.
Prez ent a auto n.z aţ i’ eeste vaIa b 1’l a- paAna- Ia data d e 5) ………………………….. .
INSPECTOR DE STAT ŞEF
(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)
INSPECTOR ŞEF ISCIR-INSPECT
(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)
Inspector de specialitate
1) Se indică succint domeniul autorizaţiei.
2) Se completează pentru filialele sau unităţile având alt sediu.
3) Se indică numele şi prenumele persoanelor.
4) Se va indica unitatea de proiectare.
5) Se va indica data efectivă (ziua, luna, anul)-maximum 2 aui.
33
PT R 13-2003
ANEXAE
Model de decizie pentru numirea personalului tehnic de specialitate responsabil cu
supravegherea lucrărilor de construire, montare, Întreţinere, revizie tehnică şi
reparare ascensoare sau a responsabilului cu supravegherea şi
verificarea tehnică a instalaţillor (RSVTI)
ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC
DECIZIE
nr ……….. din ……………… .
Agentul economic ……………………………………. reprezentat prin ……………… manager (director),
Având în vedere legislaţia cu privire la funcţionarea în condiţii de securitate a instalaţiilor
mecanice sub presiune şi de ridicat, prin care agenţii economici autorizaţi pentru construire,
montare, reparare, întreţinere şi revizie tehnică precum şi cei care deţin aceste instalaţii sunt obligaţi
să numească personal tehnic de specialitatel
), în raport cu numărul şi complexitatea instalaţiilor,
care să fie autorizat de ISCIR-INSPECT IT în vederea aplicării prevederilor prescripţiilor tehnice
ISCIR specifice,
DECIDE:
1 D-ul (D-na) …………………………… de specialitatel) …………………….. având funcţia de
………………………… începând cu data de ……………………………….. se numeşte responsabil2
)
………………………………………………….. din cadrul ……………………………. , urmând a fi
autorizat de ISCIR-INSPECT IT.
2 Responsabilul2
) ……………………………………………. este obligat să cunoască şi
să aplice întocmai prevederile legislaţiei în vigoare şi ale prescripţiilor tehnice specifice, sarcinile
acestuia fiind cele care rezultă din acestea.
3 Activitatea responsabilului2
) ••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••• •••••• ………. va fi
coordonată şi îndrumată din partea conducerii de ……………………………………….. , care răspunde
împreună cu acesta de luarea măsurilor pentru aplicarea legislaţiei în vigoare şi a prevederilor
prescripţiilor tehnice specifice.
4 încălcarea obligaţiilor prevăzute în prevederile prescripţiilor tehnice specifice, atrage,
după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă sau penală a celor vinovaţi.
5 Prezenta decizie anulează decizia anterioară nr ……………… din ………….. şi devine
definitivă după autorizarea responsabilului de către ISCIR-INSPECT.
MANAGER,
Numele şi prenumele
(Semnătura şi ştampila)
Data: ……………………… .
OFICIUL JURIDIC
Numele şi prenumele
(Semnătura)
1) Personalul tehnic de specialitate responsabil cu supravegherea lucrărilor de construire, montare, reparare, revizii
tehnice şi iDtreţinere ascensoare poate fi format din: ingineri, subingineri, maiştri sau tehnicieni de specialitate.
Responsabilul cu supravegherea şi verificarea tebnică a instalaţiilor (Rsvn) trebuie să fie inginer, subinginer, maistru
sau tehnician de specialitate.
2) Se va completa astfel:
„cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor” sau
„cu supravegherea lucrărilor de reparare, revizii tehnice şi întreţinere ascensoare.”
34
PTR13-2003
ANEXAF
Registru de avizărî conforme proiecte de (1)
Nr. şi data adresei ISCIRNr.
Nr. Denumirea Unitatea de Parametrii INSPECT de împuternicire
crt. proiect proiectului proiectare maximi Beneficiar pentru
AVIZARE CONFORMĂ
FINAL Nr. şi data Obs””
VERIFICAT confonn PT ISCIR ,., A VIZAT CONFORM !nregistrării la
Nume şi prenume Semnătura Nume şi prenume Semnătura Data ISCIR-INSPECT
NOTE:
(1) În cuprinsul registrului, acesta se subâmparte pentru fiecare tip de proiect (execuţie, montare sau reparare) şi
instalaţie (ascensoare cu schip etc.).
(2) împuternicit prin decizie dată de conducerea unităţii (poate fi şi personal autorizat de ISCIR-INSPECT, dar avizarea
conformă o efectuează ISCIR-INSPECT sau altă persoană autorizată din unitate pentru avizare, prin precizare pe
decizie).
(3) Se mai pot trece şi alte rubrici în funcţie de specificul unităţii de proiectare.
35
PT R 13-2003
ANEXAG
Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea/reactualizarea autorizaţiei
de a efectua lucrări de construire, montare, intreţinere, revizie tehnică
şi reparare ascensoare cu schip
Documentaţia se întocmeşte de către agenţii economici care efectuează lucrări de construire,
montare, întreţinere, revizii tehnice şi reparare ascensoare cu schip şi se înaintează la ISCIRINSPECT-
IT în raza căreia îşi are sediul agentul economic. Documentaţia este constituită
dintr-un memoriu tehnic din care să rezulte că agentul economic poate efectua lucrări de
construire, montare, reparare, întreţinere şi revizii în condiţii optime şi de siguranţă, în
conformitate cu legislaţia în vigoare şi prevederile documentaţiei tehnice.
Memoriul tehnic trebuie să cuprindă următoarele:
a) felul lucrărilor (construire, montare, reparare etc.);
b) domeniul autorlzaţiei, cu precizarea parametrilor maximi şi a caracteristicilor principale;
c) dotarea minimă cu piese de schimb (relee, contactori, inclusiv miezuri şi bobine,
componente electronice, siguranţe fuzibile, dispozitive de semnalizare, ferodouri etc.);
d) calitatea principalelor materiale de bază folosite (conform cu gruparea din prescripţiile
tehnice ISCIR specifice);
e) domeniul de dimensiuni al materialelor de bază ce vor fi utilizate, cu precizarea pentru
fiecare grupă a limitelor de grosime pentru ţevi (conform prevederilor prescripţiilor
tehnice ISCIR specifice);
f) procedurile de sudare (cap la cap „manual” cu arc electric a tablelor, cap la cap „manual”
cu arc electric a ţevilor etc.) ce vor fi folosite în execuţie, cu precizarea pentru fiecare
procedură a tipurilor de îmbinări (cap la cap, de racon!, în colţ) ce vor fi executate şi
poziţiile de sudare folosite;
g) eficienţa metodelor şi mijloacelor de examinare nedistructivă din dotare, pentru punerea
în evidenţă a eventualelor defecte ce ar putea să apară în execuţie, în materialele de bază
şi îmbinările sudate, funcţie de calitatea şi grosimea acestora precum şi a procedurilor de
sudare aplicate;
h) numele, pregătirea şi vechimea în specialitate a persoualului tehnic pentru supravegherea
lucrărilor de construire, montare, reparare, întreţinere, revizie tehnică şi verificare a
instalaţiilor precum şi a responsabilului tehnic cu sudura, propuşi de agentul economic
să fie autorizaţi de către ISCIR -INSPECT.
La memoriu se vor ataşa documente care vor cuprinde următoarele:
a) dotarea cu utilaje de execuţie, conform datelor din tabelul 1;
b) proceduri de sudare omologate, conform datelor din tabelul 2;
c) metodele folosite pentru verificarea calităţii produselor executate precum şi dotarea cu
laborator pentru efectuarea examinărilor nedistructive (autorizat de ISCIR -INSPECT) şi
laborator pentru efectuarea încercărilor mecanice, tehnologice, metalografice şi
analizelor chimice (autorizat de ISCIR-INSPECT); în cazul în care agentul economic nu
dispune de laboratoare proprii, se va anexa contractul de colaborare (copie) încheiat cu
alt agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT pentru efectuarea exarninărilor;de
asemenea, se va prezenta şi dotarea cu standuri pentru încercări şi verificări, conform
datelor din tabelul 3;
36
Nr.
crt.
1
2
3
4
Nr.
crt.
PTR13-2003
ANEXA G (continuare)
d) pregătirea şi activitatea practică în domeniu a personalului de execuţie şi control,
conform datelor din tabelul 4;
e) natura şi volumul lucrărilor efectuate în colaborare cu alţi agenţi economici, conform
datelor din tabelul 5.
Tabelul 1
Tipul (marca) şi Obs.
Utilajul pentru execuţie caracteristicile
principaleX)
Tăiere:
a) foarfeci;
b) gbilotine;
c) aparate oxiacetilenice;
d) aparate cu plasmă;
e) alte maşini şi aparate.
Formare:
a) îndoire;
b) ambutisare;
c) maşini de îndoit;
d) maşini şi dispozitive pentru prelucrarea rostulni;
e )maşini unelte (strunguri, maşini de frezat, raboteze, maşini de
alezat, maşini de rectificat, maşini de găurit).
Sudare:
a) convertizoare;
b) transformatoare;
c) tractoare de sudare;
d) aparatură WIG, TIG sau MIG;
e) maşini de sudat prin rezistenţă;
f) aparate pentru sudare în baie de zgură.
Tratament termic:
a) cuptoare;
b) instalaţii de tratament local;
c) dispozitive de preîncălzire înainte de sudare.
x) Pentru utilajul de sudare se va menţiona, după caz, aparatura de stabilire, măsurare şi
reglare a parametrilor regimurilor de sudare.
Tabelul 2
Grupa de
Grupa de
Nr. fişei de
oţeluri
grosimi şi
Procedura Tipul omologare
acoperite de diametru! Poziţia de Obs.X)
de sudare îmbinării Ag.econ.l
fişa de
acoperite de sudare
ISCIR
omologare fişa de
omologare
XJ .. Pentru fişele de omologare a procedunlor de sudare, preluate de la alţt agenţI eCOnOmICI,
se va menţiona agentul economic care a efectuat omologarea.
37
PT R 13-2003
ANEXA G (sfârşit)
Tabelul 3
Nr. Utilajul pentru verificare şi control Tip (marca) şi buc.; Obs.
crt. Caracteristicile
principale
1 Pentru măsurarea şi verificarea dimensiunilor:
a) dispozitive pentru măsurarea diametrelor;
b) şabloane pentru verificarea abaterilor de la forma
geometrică;
c) aparate şi dispozitive pentru verificarea paralelismului,
denivelărilor şi verticalităţii;
d) aparate şi dispozitive pentru măsurarea deformaţiilor;
2 Standuri pentru rodaje la mecanisme
3 Standuri pentru verificarea subansamblurilor
4 Standuri pentru Încercări, echipamente cu aparatură de
măsurare şi control, În conformitate cu prevederile
prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, şi normele de
fabricaţie:
a) la presiune hidraulică;
b) sub sarcină;
c) a componentelor de securitate (pentru limitarea presiunii,
sarcinii vitezei).
Tabelul 4
Nr.
Personalul de execuţie nominalizat Specialitatea Xl Număr Obs.
crt.
1 Sudori autorizaţi
2 Personal pentru examinări nedistructive,
di.n c.a re: .
-mgmen
– tehnicieni
– operatori
Xl Pentru sudori se va menţiona conform prescripţiei tehnice specifice.
Tabelul 5
Nr.
Lucrările cuprinse În Denumirea agentului
crt.
Natura colaborării contractul de colaborare şi economic cu care se
Obs.
felul în care se realizează efectuează colaborarea
38
Nr.
crt.x)
PTR13-2003
ANEXAH
Registru pentru evidenţa lucrărilor de construire, montare şi reparare
ascensoare cu schip
Documentaţie
Felul şi tehnică de
Nr. şi data Parametrii Beneficiarul Proces-verbal
tipul execuţie actului de ascensorului (denumire de recepţie ascenso- (unitatea
omologare xx) şi sediu) (m. şi data)
rului proiectantă, m.
şi data)
x) Este acelaşi cu numărul de fabricaţie menţionat în cartea ascensorului.
xx) Pentru ascensoare: sarcina nominală (kg); viteza (mls); numărul de staţii.
NOTE:
Obs.
(1) Pentru agenţii economici autorizaţi să efectueze lucrări de montare la ascensoare cu
schip se va folosi modelul de registru completat cu o coloană în plus în care se va scrie
agentul economic constructor (denumire şi sediu);
(2) Pentru agenţii economici autorizaţi să efectueze lucrări de reparare la ascensoare cu
schip se va folosi modelul de registru completat cu trei coloane în plus în care se vor scrie:
agentul economic constructor (denumirea şi sediul);
numărul şi anul fabricaţiei, numărul procesului-verbal al autorizaţiei de funcţionare;
elementele reparate sau înlocuite, caracteristicile lor constructive.
39
PT R 13-2003
ANEXAI
ISCIR
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
ISCIR-INSPECT IT ……………………………….. .
Str ……………. Dr …••….•••… telefon ……………….. .
AUTORIZAŢIE
Dr ••••••••••• din ………………… .
în baza prevederilor legale în vigoare, a prescripţiei tehnice PT R 13 şi în unna
verificărilor efectuate şi consemnate în procesul – verbal Dr ••••••••••••• din ………….. .
I Se autorizează pentru 1) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• agentul economic
…………………………………… din …………………………. str ……………….. Dr ••.•….••….•••…• unnare cererii Dr .
…………………… din …………………….. .
II Se autorizează pentru supravegherea lucrărilor de mai sus unnătorul personal tehnic de
specialitate: ………………………………………………………………………………………….. .
şi responsabilul tehnic cu sudura ………………………………………………………………………. .
în cazul schimbării denumirii, întreruperii activităţii sau desfiinţării2) …………………. .
are
obligaţia să anunţe în termen de 15 zile ISCIR – INSPECT IT emitentă a autorizaţiei.
Autorizaţia poate fi retrasă de ISCIR -INSPECT IT în baza documentului de constatare a
comiterii unor abateri de la prevederile legale.
Prez enta auton.zaţ.ie este vaI a b1’l a- pa• na- I a dat a de 3) ………………………….. .
Se consideră reînnoirea autorizaţiei numai cazul în care cererea scrisă de reînnoire va
fi depusă la ISCIR-INSPECT IT cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea
termenului de valabilitate al autorizaţiei. în caz contrar se consideră autorizare nouă.
INSPECTOR ŞEF
(numele, prenumele semnătura şi ştampila)
1) Se va indica succint domeniul autorizaţiei (construire, montare, reparare, întreţinere şi revizie
tehnică).
2) Se va indica agentul economic.
3) Se va indica data efectivă (ziua, luna, anul)-maximum 2 ani.
40
PTR13-2003
ANEXAJ
Verificarea reparaţiilor ascensoarelor cu scbip
J.1 Generalităţi
Prezenta anexă conţine prevederi tehnice minUne obligatorii care se referă la verificarea
tehnică a reparaţiilor executate la ascensoarele care fac obiectul prescripţiei tehnice efectuată
de personalul tehnic de specialitate al agenţilor economici deţinători, autorizat de ISCIRINSPECTIT.
J.2 Specificarea reparaţiilor care se verifică de către RSVTI al deţinătorului
J.2.1 Lucrările de reparare sunt:
a) înlocuirea sau modificarea construcţiei metalice, refacerea sau remedierea îmbinărilor
sudate ale elementelor de rezistenţă;
b) modificarea de principiu a schemei electrice de acţionare (forţă, comandă, semnalizare);
c) înlocuirea totală a instalaţiei electrice;
d) înlocuirea componentelor de securitate ale ascensorului cu alte tipodimensiuni;
e) înlocuirea troliului şi înlocuirea sau recondiţionarea elementelor cinematice ale sale;
f) înlocuirea completă a frânei cu alte tipodimensiuni.
J.2.2 Dacă în cadrul reparaţiilor (planificate sau neplanificate) s-au efecutat lucrări care nu sunt
cuprinse la pct. J.2.1, şi nu afectează securitatea în exploatare a ascensorului, verificarea
tehnică a reparaţiei se va efectua de către personalul tehnic de specialitate al reparatorului şi
al deţinătorului.
J.2.3 Lucrările de reparaţii ale ascensoarelor se vor executa cu respectarea prevederilor prescripţiei
tehnice şi ale documentaţiei tehnice de reparaţie.
J.3 Verificarea tehnică a reparaţiilor
J.3.1 în cazul reparaţiilor prevăzute la pct. J.2.1 se întocmeşte un proiect de reparaţie care se
ataşează la documentaţia de reparaţie. Proiectele de reparaţii trebuie să fie avizate de
proiectantul şi/sau constructorul ascensorului pentru reparaţiile prevăzute la pct. J.2.1.
J.3.2 în vederea efectuării verificării tehnice a reparaţiei, reparatorul va întocmi o documentaţie
minimă care va cuprinde:
a) autorizaţia de reparare eliberată de ISCIR-INSPECT IT (copie);
b) proiectul sau tehnologia de reparaţie;
c) certificatele de calitate( declaraţiile de conformitate) ale subansamblelor sau pieselor
importante (motoare, reductoare, componente de securitate), în cazul în care cele vechi
au fost înlocuite;
d) schema cinematică, schema electrică şi desenul tip de ansamblu ale instalaţiei, dacă cu
ocazia reparaţiei s-au efectuat modificări ale acestora;
e) procesul-verbal în care sunt consemnate rezultatele încercărilor de casă, în care să se
specifice că instalaţia se poate supune verificărilor tehnice oficiale în scopul autorizării
funcţionării;
f) certificat de calitate (inspecţie) a reparaţiei;
g) certificat de garanţie a reparaţiei.
41
PT R 13-2003
ANEXA J (sfărşit)
J.3.3 La data stabilită pentru verificare deţinătorul şi reparatorul trebuie să pregătească ascensorul,
având echipamentul şi sarcinile pentru încercări pregătite. De asemenea, se va asigura
personalul de manevrare şi deservire necesar. La verificare nu trebuie să lipsească
reprezentanţii reparatorului.
J.3.4 Verificarea tehnică a reparaţiei constă din:
verificarea documentaţiei tehnice de reparaţie;
verificarea execuţiei reparaţiei şi efectuarea verificărilor şi încercărilor de la pct.
C.3.1.3 … C.3.1.9.
J.3.5 Rezultatele verificărilor se consemnează de către cel care a efectuat verificarea într-uo
proces-verbal, conform modelului din anexa K.
în procesul-verbal încheiat cu ocazia verificării în vederea autorizării de funcţionare se
stabileşte şi data următoarei verificări, care nu va fi mai mare de 2 ani.
J.3.6 Dacă rezultatele suot necorespuozătoare, deficienţele (menţionate la pct. C.3.1.12) se
consemnează în procesul-verbal şi nu se acordă autorizaţia de funcţionare. Opririle din
funcţiuoe, inclusiv cauzele acestora, se vor înscrie în registrul de supraveghere a
ascensorului.
J.3.7 Documentaţia tehnică de reparaţie se va anexa la cartea ascensorului.
J.3.8 Efectuarea lucrărilor de reparaţii se va înscrie în registrul de supraveghere a ascensorului şi
în cartea ascensorului – partea de exploatare, la rubrica evidenţa exploatării.
J.3.9 Reparatorii autorizaţi de ISCIR-!NSPECT IT să efectueze reparaţii la ascensoare vor ţine la
zi evidenţa lucrărilor executate într-uo registru numerotat şi întocmit conform modelului din
anexaH.
J.3.10 Punerea în funcţiuoe a ascensoarelor cu schip Iară o verificare tehnică după reparaţie este
interzisă şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare, mergând până la retragerea
autorizaţiilor acordate de ISCIR -!NSPECT IT.
J.3.11 Examinările şi încercările după reparaţie nu trebuie să fie mai dure decât cele cerute înainte
de puoerea în funcţiuoe a ascensorului. Aceste încercări nu trebuie, prin repetarea lor, să
cauzeze uzura excesivă sau scăderea rezistenţei care ar duce la diminuarea securităţii
ascensorului.
42
PTR13-2003
ANEXAK
ROMANIA INSPECŢIA
Inspecţia de stat pentru contrulul Proce&-verbal TERITORIALĂ ……………….. .
cazanelor, recipientelor sub de verificare tehnică Adresa …………………………….
presiune şi instalaţiilor de ridicat nr …………….. Telefon ……………………………
-ISCIR- Fax ………………………………..
Incheiat astăzi ……………… cu ocazia ……………… efectuat in baza HG 1.340/2001, HG 19/2001 şi
Decretului nr. 587/1973, modificat şi completat prin Decretul nr. 417/1985, aplicabile, şi Prescripţiilor tehnice,
Colecţia [SCIR, la ……………………………………………………………………. tip ………………… cu
numărul de fabricaţie/inventar …………… şi cartea instalaţiei nr …………. având parametrii ultimei
verificări ……………………………………………………………………………………………………….. .
Den.11l11irea agentului economic ……………………………………………….. …. din localitatea
………………………. str ……………………………………. nr ……… judeţ/sector ……………………. cod
fiscal …………… .
Verificarea s-a efectuat la ……………………….. din localitatea …………………………………. str.
…………………… ………… nr ……… judetlsector …………………………………………………. .
SubsenmatuP) …………………………………………………………… 0.0 aIn constatat următoarele:
Am dat următoarele dispoziţii : ………………………………………………………………….. .
După această verificare s-a admis’) ……………………………………………………………………. .
Scadenta următoarei verificări se fixează la data de ………………………………………………. ..
Pentru această verificare se va plăti suma de …………….. Iei de către …………………………… din
localitatea ……………………… str ……………………………. nr ……. judeţ/sector ……………… in cont
…………………………… deschis la Banca ……………………… filiala ………………………….. .
Organ de
verificare
1) Funcţia, numele şi prenumele.
Directorul agentului
economic sau
delegatul său
Am luat la cunoştinţă
Responsabil cu
supravegherea şi
verificarea tehnică
l) Se VOT inscrie parametrii de funcţionare ai instalaţiei in funcţie de felul (tipul) acesteia.
43
Delegatul agentului
economic montatar,
reparator
PT R 13-2003
ANEXAL
Model de registru pentru evidenta instalaţiilor
Locul
Nr.1nre- funcJionării Denumire Nr.de Proces-verbal!
Scadeota
gistrare insta1aţiilor instalaţie, fabricaJiei Producători autorizaţie
următoarei Ob •.
intern
(.ecţia, locali- parametrii aode Montator functionare!
verificări tatea, strada, m., principali fabricaţie data autorizării
sector. iudet)
44
ANEXAM
Model de autorizaţie pentru responsabilul cu supravegherea
şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI)
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
ISCIR-INSPECT IT …………………………….. .
PTR13-2003
AUTORIZAŢIE PENTRU SUPRAVEGHEREA ŞI VERIFICAREA
TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR
AUTORIZAŢIA Nr .. ) ……………………. .
Numele şi prenumele …………………………. Data şi locul naşterii ……………….. .
Cod numeric personal …………………………………………………………………. ..
în baza prevederilor legale în vigoare şi urmare adresei nr. . …………………. din
. …. ……. …….. …….. a agentului economic.. …….. ……. …… …….. ……. …… . . . . . . . . . . . …….. …… ……. …….. se
autorizează să efectueze în cadrul unităţii:
a) supmve ghe rea Ş1· v·efn ic area teb oic a- xx) ……………………………………………………… .
din dotarea sau folosinţa agentului economic.
Data ……………….. .
INSPECTOR ŞEF,
(Senmătura, ştampila)
45
PT R 13-2003
ANEXA M (sffirşit)
Posesorul autorizaţiei are obligaţiile şi răspunderile prevăzute de legislaţia în vigoare şi
prescripţiile tehnice specifice. Răspunde, împreună cu conducerea agentului economic, de luarea
măsurilor pentru aplicarea prevederilor prescripţiilor tehnice specifice.
Autorizaţia este valabilă numai în cadrul agentului economic pentru care a fost autorizat
personalul.
Autorizaţia poate fi retrasă de ISCIR-INSPECT în baza documentului de constatare a
comiterii unor abateri de la prevederile legale.
Pre zenta auton.zaţ.le este vaI ab 1’l a- pa• na- I a dat a d e xxx) …………………….. .
xj Se va trece numărul de înregistrare al agentului economic în evidenţa ISCIR-!NSPECT IT supra numărul de ordine al
autorizaţiei.
Exemple: B 175/1; B 275/2; G 1305/1.
II) Se va trece, după caz: instalaţii de ridicat, instalaţii mecanice sub presiune şi de ridicat etc.
=) Se va indica data efectivă (ziua, luua, anul).
Autorizaţia se va acorda pe maximum 2 aui.
46
ANEXAN
CARTEA ASCENSORULUI CU SCHIP
– PARTEA DE CONSTRUCŢIE(
MODEL)
47
PTR13-2003
PT R 13-2003
ANEXA N ( continuare)
Denumirea agentului economic constructor:
Adresa:
CARTEA ASCENSORULUI CU SCHIP
– PARTEA DE CONSTRUCŢIE-
(MODEL)
Nr. de fabricaţie ………………………. .
Anul fabricaţiei ………………………. .
48
PTR13-2003
ANEXA N ( continuare)
Lista documentaţiei livrate cu cartea ascensoru1ui
Denumirea actului Simbolul actului Numărul de file
Data …………………….. .
Verificat:
ŞefcoD1partimentcontrol
tehnic de calitate
(numele, prenumele, semnătura şi ştantpila)
Intocmit ……………………….. .
(numele, prenumele şi semnătura)
Organ de verificare autorizat de
ISCIR-INSPECT IT
(numele, prenumele, seD1Dătura şi ştantpila)
1 Date generale
Al!:ent economic constructor
Tipul ascensoru1ui cu schip
Numărul de fabricaţie
Anul de fabricaţie
Numărul şi data documentului de omologare
Mecanismul de acţionare
Temperatura admisibilă la care poate să funcţioneze, vC
(temperatura minimă şi maximă)
Mediul înconjurător în care poate să funcţioneze
ascensoru1 (uscat, UDled – gradul de umiditate, cu pericol
de explozie sau incendiu etc.)
Norme tehnice de bază conform cărora s-a executat
ascensoru1 (simbolul şi denumirea lor)
49
PT R 13-2003
ANEXA N ( continuare)
I 2 Caracteristici şi date tehnice de bază’ I
2.1 Parametri principali
Sarcina nominală, kg (t) (capacitatea nominală şi
densitatea volumetrică maximă)
Viteze de deplasare, m/s
-nominală
-redusă
Grupa de functionare
Numărul de staţii
Numărul uşilor puţului
Cursa ascensoru1ui cu schip, m
Tipul troliului(mecanismul de acţionare)
Felul
Tensiunea (V),
Frecvenţa abaterea admisibilă
curentului
% (±)
(Hz)
Circuit de forţă In regim normal:
La poruirea motoru1ui
electric:
Circuit de comandă
Circuit de iluruinat
Circuit de semnalizare
2.2 Motoare electrice
Destinatie
Tipul şi simbolul conform standard
Puterea,kW
Turaţia, rot/min
Masa,kg
2.3 Frâne
Tip (sistem) -}
Momentul de frânare la care se rejl;lează frâna( daNm)
Diametrul tamburului de frână, mm
Coeficientul de si – al frânării
Tipul
Acţionarea Forţa de închidere, daN
frânei Cursa organului de acţionare, mm
-) Se va indica. cu • A – saboţi, m forma de con etc.
• Pentru instalatiile acţionate altfel decât electric tabelele se vor completa corespunzător
50
PTR13-2003
ANEXA N ( continuare)
2.4 Reductor
Tip (simbolizat confonn standardului)
Numărul de fabricatie
Anul de fabricaţie
Raport de transmisie
Masa,kg
2.5 Uşa puţului
Construcţia
Dimensiunea golului uşii (lăţimea x înăltimea), mm
Acţionare (manuală, electrică, hidraulică etc.)
Modul de deschidere a închizătorului uşii puţului la
oprirea schipului la nivelul staţiei de oprire
Modul de deschidere a uşii puţului când lipseşte
schipul din statie
2.6 Schipul şi contragreutatea
Dimensiunile nominale ale schipului, mm
Modul de descărcare a schipului
Dimensiunile contragreutătii, mm ( în cazul în care există)
Masa,kg
– Schip:
– Contragreutatea:
2.7 Cabluri de oţel *)
Caracteristica Schip Contra- Limitator
greutate de viteză
Simbolizarea completă a
cablului şi standardul
Numărul de cabluri
Lungimea unui cablu, m
Forţa reală de rupere a
cablului, daN
Oi Tabelul se completeaza° conform datelor din certificatele constructorulm cablurilor.
51
PT R 13-2003
ANEXA N ( continuare)
2.8 Componente de securitate
Schipului ContralUeutătii
Tip
Paracăzătoare Conectare la slăbirea şi ruperea cablului,
la mărirea vitezei
Tip (cu pendul, centrifuj1;a! etc.)
Limitator de Viteza de punere în funcţiune a
viteză paracăzătoarelor,mls
Masa dispozitivului de întindere, kg
Tampoane Tip (cu arc, hidraulic etc.)
Numărul
Mărimea cursei, mm
Tipul
Limitatori Destinatia
cursă Numărul
Distanţa până la opritor îu momentul
deconectării motomlui
Contacte Tipul
electrice de Locul de montare
siguranţă Destinaţia
Număr
I 2.9 Alte probe, încercări, examinări, măsurări *) I
„) Se completează in cazul efectuării altor încercări şi măsurări determinate de particularităţile constructive
ale ascensorului cu schip, ca de exemplu: incercarea la suprapresiune a corpurilor cilindrilor hidraulici,
corpului distribuitoarelor etc.
Nr.
crt.
O
Nr.
crt.
O
2.10 Certificate de calitate pentru materialele folosite la construirea
elementelor de rezistenţă (tabelul 1) menţionate în desenul de ansamblu
precum şi pentru asamblarea prin sudare a acestora (tabelul 2)
Tabelul I
Denumirea Felul Marca materialului Nr. şi data
elementului semifabricatului şi standardul sau certificatului de
şi nr. desenului utilizat norma calitate
I 2 3 4
Tabelul 2
Procedura
Numele şi Exaruinările şi
Denumirea
de sudare
prenumele încercările sudurilor
elementului Simbolul
omologată,
sudomlui, nr. şi Poanson şi rezultatele acestora
sudat şi nr. sudurii data autorizării sudor conform
desenului
aplicată la
sau prelungirii documentaţiei
sudare
autorizaţiei tehnice
1 2 3 4 5 6
52
PTR13-2003
ANEXA N (continuare)
3 Concluzii
3.1 Ascensorul cu schip, numărul de fabricaţie …………… , a fost executat în conformitate
cu prescripţia tehnică PT R 13, standardele şi celelalte normative în vigoare.
3.2 La verificările efectuate s-a constatat că ascensorul cu schip corespunde prescripţiei
tehnice indicate mai sus, şi documentaţiei de execuţie.
3.3 În conformitate cu prescripţia tehnică menţionată mai sus au fost efectuate, cu rezultate
corespunzătoare, următoarele încercări:
• încercarea statică cu o sarcină de ………………… kg
• încercarea dinamică cu o sarcină de ……………… kg


(se completează cu toate încercările efectuate, funcţie de specificul ascensorului)
3.4 Ascensorul cu schip corespunde prototipului omologat cu acordul ISCIR-INSPECT·.
3.5 Ascensorul cu schip corespunde pentru funcţionarea în condiţii de securitate la
parametrii indicaţi în prezenta carte.
3.6 Prezenta carte conţine ………….. file.
Director
sau împuternicitul său
(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)
Data …………………. . Şeful compartimentului control tehnic de calitate
(numele, prenumele şi semnătura)
Responsabil tehnic autorizat de ISCIR-INSPECT
(numele, prenumele şi semnătura)
Anexe obligatorii
1 Desenul tip de ansamblu (având următorul conţinut):
1.1 Desenul plan de ansamblu
Pe desenul plan de ansamblu al ascensorului cu schip se vor menţiona caracteristicile tehnice
principale astfel:
Denumirea:
Codul:
1.1.1 Caracteristici principale
Sarcina nominală: (kg sau t)( Se poate exprima în capacitate nominală indicânduse
totodată şi densitatea volumetrică maximă):
Viteza nominală (mls):
Nr. de staţii:
Nr. de accese:
.. Se completează numai în cazul fabricaţiei de serie
53
PT R 13-2003
ANEXA N ( continuare)
Amplasarea camerei troliului faţă de puţ:
Cursa maximă (m):
Tensiunea şi frecvenţa de alimentare (V, Hz) :
Grupa de funcţionare :
Mediul înconjurător în care poate să funcţioneze ascensorul cu schip:
1.1.2 Schipul
Dimensiuni nominale (mm):
Modul de descărcare al schipului:
Masa schipului (kg):
1.1.3 Contragreutatea
Dimensiuni (nun):
Masa(kg) :
1.1.4 Cabluri de oţel
Destinaţia
Caracteristica Tracţiune Intreruptor de Limitator
sÎarşit de cursă de viteză
Diametrul necesar (mm)
Numărul de cabluri
Simbolizare conform
standardului
Modul de fixare a cablului
1.1.5 Glisiere
În desen se vor indica dimensiunile şi modul de montare a glisierelor pentru schip şi
contragreutate.
1.1.6 Tampoane şi opritoare
În desen se vor indica: tipul, numărul, amplasarea şi cursa tampoanelor pentru schip şi
contragreutate.
1.1.7 Troliul de acţionare
Tipul troliului:
Tipul reductorului, simbolizat conform standard:
Raportul de transmisie al reductorului:
Tipul motorului electric de acţionare, simbolizat conform standard:
Puterea motorului electric (kW):
Turaţia motorului electric (rotJmin):
Tipul frânei:
Acţionarea frânei:
Diametru! tamburului de frână (mm):
Coeficientul de siguranţă al frânării:
54
Nr.
crt.
ANEXA N (sfărşit)
1.1.8 Comanda
Felul comenzii:
Tensiunea circuitului electric de comandă (V):
1.1.9 Semnalizarea
Optică:
Acustică:
1.1.10 Dispozitive de securitate
Locul
Tipul dispozitivului
amplasării
Domeuiul
Buc. de
acţionare
PTR13-2003
Nr. şi data
procesului-verbal de
omologare
1.2 Desenele de execuţie ale subansamblurilor construcţiei metalice ale schipului (benzi) şi
suspensiei acestuia, în care se vor arăta elementele de rezistenţă sudate, materialele din care
se execută acestea precum şi sudurile de rezistenţă, exaruinările şi încecările sudurilor
precum şi condiţiile de admisibilitate.
1.3 Schema de principiu şi desfăşurată pentru instalaţia electrică de acţionare.
1.4 Schema de principiu şi desfăşurată pentru instalaţia electrică de comandă.
1.5 Borderoul desenului tip de ansamblu.
Desenul plan de ansamblu din cadrul desenului tip de ansamblu va cuprinde semnăturile de
verificare şi avizare.
NOTĂ: Pentru ascensoarele cu schip cu acţionare hidraulică, în desenul plao de aosamblu se vor
menţiona caracteristicile tehnice şi funcţiooale specifice acestui tip de ascensor. De asemenea, se vor
întocmi schemele electrice şi hidraulice de principiu desfăşurate.
2 Instrucţiuni de exploatare
Instrucţiuuile de exploatare vor cuprinde, printre altele, descrierea funcţionării instalaţiei,
inclusiv reglarea frânei şi a componentelor de securitate, indicaţii cu privire la întreţinere,
revizii, ungere, deranjamente posibile în exploatare şi modul de înlăturare a acestora.
3 Instrucţiuni de montare
Instrucţiuuile de montare vor cuprinde, printre altele, modul în care trebuie să fie executate şi
verificate lucrările de montare, parametrii principalelor aparate electrice, mărcile şi secţiuuile
conductoarelor şi indicaţii cu privire la modul în care trebuie efectuate încercările de casă.
55
PT R 13-2003
ANEXA O
Responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI)
0.1 Agenţii economici care deţin (exploatează) ascensoare cu schip au următoarele
obligaţii şi răspunderi:
a) să posede prescripţiile tehnice specifice;
b) să pregătească şi să prezinte ascensoarele precum şi documentaţia tehnică la
verificările care se efectuează de către inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT
IT sau de RSVTI al deţinătoru1ui, în vederea autorizării funcţionării ascensoarelor;
c) să numească personal tehnic pentru supravegherea şi verificarea tehnică a
instalaţiilor (RSVTI), ingineri şi tehnicieni de specialitate, în raport cu numărul şi
complexitatea ascensoarelor, care să fie autorizat de ISCIR-INSPECT IT în raza
căreia îşi au sediul; modelul pentru decizia de numire a personalului propus pentru
autorizare este prezentat în anexa E; modelul autorizaţiei emise de ISCIR -INSPECT
IT este prezentat în anexa M;
d) să ia măsurile corespunzătoare astfel încât personalul tehnic de specialitate propriu
autorizat de ISCIR-INSPECT să-şi poată îndeplini în bune condiţii sarcinile
prevăzute la pct. 0.2 şi să comunice în scris la ISCIR-INSPECT IT în raza căreia îşi
au sediul orice schimbare a personalului tehnic respectiv şi să o definitiveze numai
după confmnarea acesteia de către ISCIR-INSPECT.
0.2 Personalul tehnic autorizat de ISCIR -INSPECT IT pentru supravegherea şi
verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) are următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să cunoască legislaţia în vigoare, prescripţiile tehnice specifice şi standardele în
domeniu;
b) să participe la testările şi întrunirile periodice organizate de ISCIR-INSPECT;
c) să întocmească şi să ţină la zi un registru de evidenţă a ascensoarelor, conform
modelului din anexa L;
d) să urmărească pregătirea ascensoarelor, echipamentelor şi sarcinilor de încercare
necesare pentru verificarea tehnică oficială şi să participe la efectuarea acesteia;
e) să supravegheze ca ascensoarele să fie folosite în conformitate cu prevederile
prescripţiei tehnice, instrucţiunile de exploatare şi normele de protecţia muncii;
f) să urmărească realizarea la termen a dispoziţiilor date prin procesele-verbale cu
ocazia verificărilor tehnice oficiale, să examineze în mod regulat registrul de
supraveghere a ascensoru1ui şi să ia măsuri pentru remedierea imediată a
defectelor semnalate.
56
PTR13-2003
ANEXAP
Registru de supraveghere a ascensoarelor cu schip
Registrul de supraveghere se întocmeşte pentru fiecare ascensor cu schip în parte şi va
cuprinde următoarele:
P.1 Pe copertă se vor menţiona următoarele:
1) Denumirea şi adresa deţinătorului:
2) Numărul şi anul fabricaţiei ascensorului:
3) Numărul de înregistrare în evidenţa deţinătorului:
4) Caracteristicile tehnice principale ale instalaţiei:
5) Periodicitatea stabilită pentru lucrările de întreţinere, revizie
tehnică curentă şi revizie generală:
6) Actul normativ care a stat la baza stabilirii celor de la pct. 5):
P.2 în interior se vor scrie pe coloane:
1) Numărul curent;
2) Data;
3) Operaţiile de întreţinere, revizie curentă, revizii generale efectuate precum şi
constatarea unor deficienţe sau deranjamente în timpul exploatării;
4) Principalele lucrări executate ca urmare a celor de la pct. 3);
5) Numele, prenumele şi semnătura persoanei care a constatat deficienţe sau
deranjamente ale instalaţiei;
6) Numele, prenumele şi semnătura persoanei responsabile pentru efectuarea
lucrărilor de întreţinere, revizie curentă, revizie generală sau pentru înlăturarea
deficienţelor şi deranjamentelor constatate în timpul exploatării;
7) Observaţii.
P.3 Pe ultima pagină se va scrie:
Se certifică de noi că prezentul registru, conţine ……. pagini numerotate (în cifre şi litere).
(Numele, semnătura şi ştampila deţinătorului)
57
PT R 13-2003
ANEXA R
Metodologie pentru instruirea
personalului manevrant al ascensoarelor cu schip
R.1 Generalităţi
Instruirea este obligatorie pentru personalul de deservire (manevranţi) a ascensoarelor cu
schip. Carnetul de manevrant se eliberează de către deţinătorul instalaţiilor, iudividual,
persoanelor care, prin promovarea examenelor, fac dovada îndepliuirii condiţiilor specificate
în prezenta anexă priviud capabilitatea teoretică şi pmctică de a exercita activitatea de
deservire a ascensoarelor cu schip.
R.2 Condiţii de instruire
R.2.1 Absolvirea cursului de iustruire a manevranţilor se face pe baza unui examen susţinut în
faţa comisiei tehnice iudicate la pct. R.5.3
R.2.2 Pentru a fi admişi la examen candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) au vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi;
b) fac dovada unei minime pregătiri profesionale;
c) îndepliuesc condiţiile de sănătate pentru deservirea şi/sau manevrarea ascensoarelor cu
schip şi preziută o adeverinţă medicală cu menţiunea ,,Apt pentru prestarea activităţii de
manevrant ascensoare cu schip”;
d) fac dovada că au absolvit cursurile de instruire în vederea autorizării, organizate
conform prevederilor de la pct. R.3;
e) îndepliuesc condiţiile de practică stabilite în prezenta anexă.
R.3 Organizarea cursurilor
R.3.1 În vederea iustruirii personalului de deservire şi/sau manevrare a ascensoarelor cu schip
trebuie să se organizeze şi să se deruleze cursuri de instruire de către agentul economic
deţiuător.
R.3.2 Cursurile se vor preda pe baza progmmei analitice specificate în anexa S, care prevede
minimum de cunoştiuţe necesare şi de durată a cursurilor în vederea iustruirii personalului
de deservire şi/sau manevrare.
Cursurile vor fi predate de ingineri, tehnicieni sau instructori de specialitate sau de
specialităţi înrudite domeniulni pentru care se va face instruirea de către deţiuător, care au
competenţa tehnică necesară şi experienţă profesională în domeniul exploatării
ascensoarelor cu schip şi care cunosc prevederile prescripţiei tehnice.
58
PTR13-2003
ANEXA R ( continuare)
R.4 Examinarea cursanţilor şi eliberarea carnetului de manevrant
R.4.1 Agentul economic organizator al cursurilor va asigura urmărirea frecvenţei participării
cursanţilor la lecţiile teoretice şi practice ţinute şi verificarea nivelului de însuşire a
cunoştinţelor teoretice şi practice predate. Pe această bază, agentul economic va elibera
cursanţilor, la încheierea stagiului de pregătire, adeverinţe de absolvire.
R.4.2 Examinarea candidaţilor se face de către o comisie tehnică compusă din :
a)
b)
c)
RSVTI al agentului economic deţinător – preşedintele comisiei;
responsabilul cursului;
unul sau mai mulţi lectori ai cursului.
R.4.3 înainte de începerea examenului, comisia de examinare va verifica:
a) dacă au fost respectate prevederile pct. R.2.2;
b) catalogul cursului de instruire;
c) adeverinţele de absolvire a cursului, prevăzute la pct. R.4.l;
d) adeverinţele de practică pe ascensoare cu schip.
R.4.4 Examenul de absolvire constă într-o probă teoretică şi o probă practică având ca scop
verificarea însuşirii cunoştinţelor prevăzute în programa analitică a cursului de instruire şi a
dobândirii deprinderilor practice necesare pentru deservirea unui ascensor cu schip.
R.4.S Pentru obţinerea carnetului de manevrant, candidatul trebuie să fie declarat „ADMIS” atât la
probă teoretică cât şi la proba practică. În cazul când la una din probe a obţinut rezultate
nesatisfăcătoare, candidatul va fi declarat „RESPINS” la examen.
R.4.6 Rezultatele examenelor vor fi consemnate de comisie într-un proces-verbal care va purta un
număr dat de RSVTI.
R.4.7 Pe baza datelor din procesul-verbal, agentul economic deţinător va elibera candidaţilor care
au reuşit la examen un carnet de autorizare tip, conform modelului din anexa T, în care se va
înscrie tipul ascensoru1ui cu schip.
Evidenţa carnetelor de manevrant eliberate se va ţine la agentul economic deţinător emitent.
R.S Verificări periodice
R.S.1 Persoanele instruite, în conformitate cu prevederile prezentei anexe, au obligaţia să se
prezinte din doi în doi ani la examinarea medicală, prezentând rezultatul comisiei
menţionate la pct. R.5.3.
59
PT R 13-2003
ANEXA R (continuare)
R.S.2 Pentru improspătarea cunoştinţelor profesionale, persoanele instruite conform prezentei
anexe vor fi instruite periodic, odată cu instructajul de protecţia muncii, de către personalul
tehnic de specialitate desemnat pentru acest scop de către conducerea agentului economic
deţinător de ascensoare cu schip iar rezultatele instruirii periodice vor fi consemnate într-un
proces-verbal.
R.S.3 Persoanele instruite, în conformitate cu prevederile prezentei anexe, vor fi examinate anual
pentru verificarea cunoştinţelor profesionale şi a deprinderilor practice de către o comisie
numită de conducerea agentului economic deţinător la care acestea îşi desfăşoară activitatea.
Din comisie va face parte obligatoriu şi responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică
a instalaţiilor (RSVTI), autorizat de ISCIR -INSPECT IT. în calitate de preşedinte al
comisiei. Rezultatele examinărilor vor fi consemnate într-un proces-verbal de verificare.
R.S.4 Persoanelor instruite, în conformitate cu prevederile prezentei anexe, care practică
activitatea de manevrant ascensoare cu schip pentru care deţin carnet de manevrant şi nu se
prezintă la examinările menţionate la pct. R.5.! şi R.5.3 sau persoanelor care, în urma
examinărilor respective, obţin rezultate necorespunzătoare li se vor retrage carnetele de
manevrant de către agentul economic deţinător pe timp limitat sau defmitiv, după caz.
R.S.S Persoanele care au întrerupt practicarea efectivă a activităţii de manevrant ascensoare cu
schip pentru care sunt instruite, mai mult de un an pot să reia practicarea activităţii
respective numai cu condiţia respectării prevederilor de la pct. R.5.! şi R.5.3.
R.S.6 Carnetul de manevrant este valabil numai pentru deservirea ascensoarelor cu schip ale
agentului economic deţinător care l-a eliberat.
R.6 Sancţionarea personalului manevrant
R.6.1 Personalul instruit, în conformitate cu prevederile prezentei anexe, poate fi verificat de către
inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT precum şi de către organele în drept ale
agentului economic deţinător la locul de muncă, în timpul efectuării activităţilor de deservire
şi/sau manevrare a ascensoarelor cu schip, cu privire la modul cum îşi îndeplineşte sarcinile
de serviciu şi cum aplică cunoştinţele teoretice şi practice.
Verificarea se va efectua în prezenţa RSVTI sau a altor persoane competente desemnate de
conducerea agentului economic. În cazul în care în urma verificărilor efectuate se constată
deficienţe tehnice la ascensoare cu schip, datorate personalului de deservire şi/sau
manevrare, sau alte abateri care periclitează securitatea în funcţionare a acestora, în funcţie
de gravitatea lor, se vor lua următoarele măsuri:
a) sesizarea conducerii agentului economic deţinător pentru aplicarea de sancţiuni
prevăzute în regulamentul de ordine interioară;
b) consemnarea în carnetul de manevrant a abaterii constatate;
c) aplicarea unei amenzi, în cazul în care abaterea se încadrează în prevederile legislaţiei în
vigoare privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor;
d) retragerea carnetului de manevrant pe timp limitat sau definitiv, în funcţie de gravitatea
abaterii comise;
e) retragerea definitivă a carnetului după comiterea a 5 abateri consemnate în carnetul de
manevrant.
60
PTR13-2003
ANEXA R (sffirşit)
Măsurile de la lit. a) şi b) se vor lua pe baza procesului-verbal de verificare întocruit de
către cei care constată abaterile.
Măsurile de la lit. c) se vor aplica numai de către ISCIR -INSPECT IT, pe baza procesului –
verbal de verificare întocmit de inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT.
Măsurile precizate la lit. d) şi e) vor fi aplicate de emitentul carnetului şi vor fi aduse la
cunoştinţa persoanelor sancţionate, în scris.
R.6.2 În cazul în care personalul instruit se prezintă la locul de muncă sub influenţa alcoolului sau
deserveşte ascensoru1 cu schip necorespunzător, astfel încât periclitează securitatea în
funcţionare a acestuia, conducerea agentului economic deţinător, pe lângă sancţiuuile
prevăzute în regulamentul de ordine interioară, poate retrage carnetul de manevrant pe
termen limitat sau defiuitiv.
R. 7 Dispoziţii finale
R. 7.1 Personalul instruit, conform prevederilor prezentei anexe, este obligat să poarte permanent,
la locul de muncă, carnetul de manevrant asupra sa. Lipsa carnetului de manevrant, la
verificarea efectuată de către persoanele îndreptăţite, este echivalentă cu exploatarea
ascensoarelor cu schip de către personal neinstruit pentru deservire şi/sau manevrare.
R. 7.2 Nerespectarea prevederilor prezentei anexe de către persoanele instruite sau folosirea de
către agenţii economici deţinători de personal Iară instruire, la exploatarea ascensoarelor cu
schip care conform prevederilor prescripţiei tehuice necesită personal de deservire instruit,
va fi sancţionată conform legislaţiei în vigoare pe baza proceselor-verbale de constatare
întocruite de inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT.
61
PT R 13-2003
ANEXAS
Programa analitică pentru cursul de pregătire în vederea instruirii manevranţilor
ascensoarelor cu schip
1 Partea teoretică şi practică
a) Noţiuni generale
• Felurile curentului electric; Surse de curent folosite
la instalaţia unui ascensor cu schip
• Protecţia prin legare electrică la pământ
• Siguranţe, contacte, electromagneţi, relee, automate
de protecţie etc.
b) Clasificarea ascensoarelor cu schip; Descrierea
tipurilor uzuale
• Clasificarea după destinaţie, modul de deservire,
acţionare, amplasare, construcţie puţ, viteze etc.
• Descrierea ansamblurilor părţii mecanice (puţ, schip,
cabluri, glisiere, cameră troliu, troliu etc.)
• Descrierea ansamblurilor părţii electrice (instalaţia
electrică, sistemele de comandă şi acţionare etc.)
c) Componente de securitate
• Limitatorul de viteză
• Limitatoare de sÎarşit de cursă
• Contacte electrice de securitate
• Frâne
• Tampoane
d) Responsabilităţile manevranţilor
e) Manevrarea şi exploatarea ascensoarelor cu schip:
• Verificarea tehuică a ascensoarelor cu schip
(verificare periodică şi după reparaţie) Autorizaţia de
funcţionare (cartea ascensorului cu schip)
• Registrul de supraveghere Şi instrucţiuni de
exploatare
• Regim de lucru
• Întreţinerea, reViZia tehnică şi repararea
ascensoarelor cu schip
• Analiza cauzelor care determină deranjamente mai
frecvente la instalaţii şi măsuri de luat
• Modul de executare a comenzilor; Comenzi
nepennise
62
Numărul orelor de
predare
Teoretică Practică
2
10 3
10 2
3 3
10 10
Recapitulaţie:
ANEXA S (stărşit)
1 Partea teoretică şi practică
f) Avarii şi accidente la ascensoare cu schip
• Cauzele avariilor şi accidentelor
• Măsuri pentru evitarea Ş1 eliminarea avariilor Ş1
accidentelor
g) Tehnica securităţii muncii
• Legislaţia in vigoare privind protecţia muncii
• Echipamentul de protecţie
• Măsuri de prim ajutor in caz de avarii, de incendiu şi
in caz de accidente la ascensoare cu schip etc.
h) Legislaţie, regulamente, instrucţiuni
• Decret 587/1973 şiDecret417/1985,HG 1340/2001
• PT R 13, in vigoare
• Instrucţiuni tehnice interne intocmite de deţinător
i) Educaţie
• Disciplina in muncă; Respectarea legislaţiei, a PTColecţia
ISCIR, a normelor de tehnica securităţii şi
protecţiei muncii etc.
1 Partea teoretică ……………………… 48 ore
Partea practică ………………………. 20 ore
II Verificarea insuşirii cunoştinţelor – l oră/candidat
63
PTR13-2003
Numărul orelor de
predare
Teoretică Practică
2
5 2
4
2
PT R 13-2003
ANEXAT
(Coperta carnetului)
CARNETDEMANEVRANT
Denumirea agentului economic ________________ _
(Pe prima copertă, în interior)
Posesorul carnetului are obligaţia să cunoască şi să aplice întocmai prevederile Prescripţiilor
tehnice – Colecţia ISCIR şi ale instrucţiunilor specifice referitoare la exploatarea instalaţiilor
respective. Acesta trebuie să se prezinte din doi în doi ani la examenul medical şi anual la
verificarea cunoştinţelor în faţa comisiei din unitatea unde lucrează.
Carnetul este personal, se va păstra permanent asupra posesorului în bună stare şi se va
prezenta la cererea delegatului ISCIR -INSPECT şi a RSVTI al deţinătorului.
Posesorul carnetului nu poate deservi decât instalaţii de tipul celor înscrise în carnet.
Este interzisă deservirea instalaţiilor dacă acestea nu sunt autorizate să funcţioneze,
exceptând cazurile în care se execută verificări şi încercări în vederea punerii în funcţiune sau
omologării prototipurilor.
Carnetul se poate retrage de către RSVTI al deţinătorului când posesorul este găsit sub
influenţa alcoolului în timpul serviciului sau când se constată că a săvârşit abateri grave care
periclitează securitatea instalaţiei şi a persoanelor.
Modificarea carnetului se consideră falsificare de acte publice şi se sancţionează conform legii.
În cazul pierderii carnetului persoana în cauză poate obţine un nou carnet de la agentul
economic emitent. 1)
1) În cazul in care este necesar textul se va continua şi pe interiorul ultimei coperte.
(pagina 1)
Denumirea agentului economic. ____________ _
CARNET DE MANEVRANT
Nr.–––-I
)––––
2)
1) Numărul carnetului se va scrie pe fiecare pagină, în partea de jos.
2) În partea de jos, dreapta sau stânga, se va scrie numărul paginii respective (pe toate paginile
carnetului).
64
PTR13-2003
ANEXA T ( continuare)
(pagina 2)
CARNET DE MANEVRANT 1)
Numele ………………………………………………………………….. .
Prenumele ……………………………………………………………….. .
Data ~i locul naşterii …………………………………………………….. .
CW …………………………………………………………………….. .
Instruit pentru a deservi ………………………………………………… .
Eliberat de 3) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
în baza procesului-verbal m ……….. din ……………………………… .
Delegat agentului economic ……………………………………………… ..
(Semnătura şi ştampila)
Nr. __ _
1) Completarea carnetului se va face cu tuş negru.
2) CNP – Cod numeric personal.
3) Denumirea agentului economic emitent.
(Paginile 3 – 10)
EXAMINĂRI ANUALE
Nr. proces-verbal Preşedintele comisiei
Data Denumirea deţinătomlui (numele, prenumele,
semnătura, ştampila)
1)
Nr. ___ _
1) Pe fiecare pagină se vor tipări 5 rânduri.
65
PTR13 2003
ANEXA T (sfârşit)
(paginile 11 şi 12)
ABATERI
de la normele legale în vigoare
Organul care a constatat
Nr. proces-verbal Natura abaterii abaterea
Data Sancţiunea (numele, prenumele,
semnătura, ştampila)
1)
Nr. ____ _
1) Pe fiecare pagină se vor tipări 3 …… 5 rânduri.
66
PTR13-2003
ANEXAU
Instalaţii
care nu fac obiectul prescripţiei tehnice
Nu fac obiectul prevederilor prescripţiei tehnice unnătoarele instalaţii:
a) ascensoarele cu schip mobile, precum şi cele ataşate betonierelor mobile, având
sarcina nominală de până la 1 t inclusiv (care pot fi mutate dintr-un loc în altul, după
necesităţi);
b) ascensoarele cu schip din exploatările miniere;
c) ascensoarele cu schip (încărcătoarele de cărbuni) din staţiile şi depourile de cale
ferată;
d) ascensoarele cu schip de pe construcţii plutitoare sau de pe nave;
e) ascensoarele cu schip cu acţionare manuală;
t) ascensoarele special proiectate şi construite cu destinaţie militară şi pentru poliţie şi
ordine publică.
Aceste instalaţii trebuie să fie supuse regimului prevăzut în prescripţiile tehnice elaborate de
ministerele în administrarea cărora se află acestea, ţinând seama în mod corespunzător de
prezenta prescripţie tehnică.
67
PT R 13-2003
MODIFICĂRI DUPĂ
PUBLICARE
Evidenţa modificărilor şi completărilor
Indicativul documentului Mouitorul Oficial,
de modificare şi Partea 1, Puncte modificate
completare Nr.lan
68