PRESCRIPŢIE TEHNICĂ : CERINŢE TEHNICE PRIVIND PROIECTAREA, CONSTRUIREA, MONTAREA, EXPLOATAREA ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A ASCENSOARELOR PENTRU ŞANTIERE DE CONSTRUCŢII partea 1

PTR 15-2003
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
-ISCIR-
– REGLEMENTARE TEHNICĂ NAŢIONALĂ-
PRESCRIPŢIE TEHNICĂ
PTR 15-2003

Descarca PDF cu PTR 15-2003

COLECŢIA INSPECŢIEI DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALA ŢIILOR DE
RIDICAT
– ISCIR-
– EDIŢIE OFICIALĂ –
Nr. referinţă: PT R 15 – 2003 Ediţia 1
1
PTR 15-2003
Scopul principal al prescripţiilor tehuice este crearea unui cadru legal unitar în vederea
aplicării întocmai a prevederilor Hotăririi Guvernului nr. 1.340/2001 privind asigurarea
protecţiei utilizatorilor, mediului înconjurător şi proprietăţii.
Prevederile prezentei prescripţii tehuice sunt obligatorii pentru toţi cei care proiectează,
construiesc, montează, repară, întreţin, deţin, exploatează sau verifică ascensoare pentru
şantiere de construcţii.
Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt răspunzători de aplicarea corectă a acesteia.
ISClR
Str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5
BUCUREŞTI www.iscir.ro
Cod: 726111
Telefon: (+4021) 411.97.60; 411.97.61
Fax: (+4021) 411.98.70
E-mail: iscir@fx.ro
Reproducerea sau utilizarea integrală sau parţială a prezentei prescripţii tehnice în orice
publicaţii şi prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfIlm are etc.) este
interzisă dacă nu există acordul scris al ISCIR.
Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt obligaţi să se asigure că sunt în posesia ediţiei
oficiale tipărite.
2
PTR 15-2003
MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
• ISCIR-
– REGLEMENTARE TEHNICĂ NAŢIONALĂ –
PRESCRlPŢIE TEHNICĂ
PTR15-2003
CERINŢE TEHNICE
PRIVIND PROIECTAREA, CONSTRUIREA, MONTAREA, EXPLOATAREA
ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A ASCENSOARELOR PENTRU ŞANTIERE
DE CONSTRUCŢII
Aprobată cu Ordinul Ministrului Industriei şi Resurselor nr. __
din , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1,
nr. din ––
COLECŢIA INSPECŢIEI DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE
RIDICAT
– ISCIR-
– EDIŢIE OFICIALĂ –
Nr. referinţă: PT R 15 – 2003 Ediţia 1
3
PTR 15-2003
Membrii Comitetului Tehnic CT-R-02 care au participat la elaborarea prezentei
prescripţii tehnice :
Preşedinte : Ing. Alexandru Hârţan – Responsabil de carte
Membri :
Ing. Aristotel Costea
Ing. Ionel Dumitriu
Ing. Mibai-Costel Iordache
Ing. Leonard-Alexandru Popescu
Consultanţă juridică: Consilier Alexandru Păcurar
4
PTR 15-2003
CUPRINS
1 Generalităţi
1.1 Scop
1.2 Clasificarea ascensoare1or pentru şantiere de construcţii
1.3 Domeniu de aplicare
1.4 Referinţe normative
1.4.1 Legi şi hotărâri
1.4.2 Standarde
1.5 Termeni şi defIniţii
1.6 Abrevieri
2 Proiectarea
3 Construirea şi montarea
4 Autorizarea de funcţionare
5 Exploatarea
6 Repararea
7 Verificarea tehnică periodică programată şi neprogramată _
8 Avarii şi accidente
9 Dispoziţii fmale
Anexa A – Autorizarea agenţilor economici pentru executarea lucrărilor
de proiectare, construire, montare, reparare, Întreţinere şi
revizie tehnică a ascensoarelor
Anexa B – Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de a
proiecta ascensoare
Anexa C – Verificarea şi autorizarea ascensoarelor pentru şantiere de
construcţii
Anexa D – Model de autorizaţie de proiectare
Anexa E – Model de decizie pentru numirea personalului tehnic de
specialitate responsabil cu supravegherea lucrărilor de
construire, montare, întreţinere, revizie tehnică şi reparare
Pagina
7
7
7
8
8
8
9
9
11
11
19
20
21
25
26
27
28
29
35
36
43
ascensoare sau a (RSVTI) _____________ ~~~~«~”~~ 44
Anexa F – Registru de avizări conforme proiecte 45
Anexa G – Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea/reactualizarea
autorizaţiei de a efectua lucrări de construire, montare,
întreţinere, revizie tehnică şi reparare ascensoare pentru
şantiere de construcţii
5
46
PTR 15-2003
CUPRINS (sfârşit)
Anexa H – Registru pentru evidenţa lucrărilor de construire,
montare şi reparare ascensoare
Anexa I – Model de autorizaţie pentru efectuarea lucrărilor
de construire, montare, întreţinere, revizie tehnică
şi reparare ascensoare
Anexa J – Verificarea reparaţiilor ascensoarelor pentru
Pagina
49
50
şantiere de construcţii ___________ ~~~.~~~~~~~~~.~~~_~~~. 51
Anexa K – Model de proces-verbal de verificare 54
Anexa L – Model de registru pentru evidenţa instalaţiilor 55
Anexa M – Model de autorizaţie pentru responsabilul cu
supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor
Anexa N – Cartea ascensorului pentru şantiere de construcţii
Anexa O – Responsabilul cu supravegherea şi verificarea
tehnică a instalaţiilor (RSVTI)
Anexa P – Registru de supraveghere pentru ascensoare
Anexa R – Autorizarea liftierilor pentru ascensoare de
persoane şi materiale pentru şantiere de construcţii
Anexa S – Programa analitică pentru cursul de pregătire în
vederea autorizării liftierilor pentru ascensoare de
persoane pentru şantiere de construcţii
Anexa T – Model pentru adeverinţa de absolvire a cursurilor
pentru autorizarea liftierilor
Anexa U – Model pentru adeverinţa de efectuare a practicii
obligatorii pentru autorizarea liftierilor
Anexa V – Model de proces-verbal de autorizare liftieri
Anexa X – Model carnet de autorizare liftier
Anexa Y – Instalaţii care nu fac obiectul prescripţiei tehnice
Modificări după publicare
6
56
58
69
70
71
79
82
.~_~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~ 83
84
85
………………………………………………… 89
90
PTR 15-2003
1 GENERALITĂŢI
1.1 Scop
Prezenta prescripţie tehnică face parte din reglementările tehnice naţionale referitoare la
ascensoare pentru şantiere de construcţii, denumite în continuare „ascensoare” sau
„instalaţii”.
Autoritatea tehnică ce asigură punerea în aplicare şi respectarea prevederilor din prezenta
prescripţie tehnică este ISCIR- Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, care, în conformitate cu prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 1.340/2001, este organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea
Ministerului Industriei şi Resurselor având ca principal obiect de activitate asigurarea în
numele statului a protecţiei utilizatorilor şi securitatea în funcţionare pentru instalaţiile în
categoria cărora se integrează şi ascensoarele pentru şantiere de construcţii.
Documentele, documentaţia tehnică precum şi inscripţionările privind informarea ŞI
avertizarea utilizatorilor trebuie să fie redactate sau traduse în linIba română.
1.2 Clasificarea ascensoarelor pentru şantiere de construcţii
1.2.1 După felul sarcinii:
a) pentru persoane şi materiale;
b) pentru materiale.
1.2.2 După felul platformei port-sarcină:
a) cu platformă simplă;
b) cu platformă prevăzută cu braţ, cupă sau alte dispozitive autodescărcătoare;
c) cu cabină.
1.2.3 După amplasarea platformei port-sarcină faţă de glisiere:
a) cu platformă port-sarcină care se deplasează între două sau mai multe glisiere;
b) cu platformă port-sarcină care se deplasează în consolă faţă de glisiere.
1.2.4 După modul de deplasare a platformei port-sarcină:
a) cu deplasare numai în lungul glisierelor;
b) cu deplasare în lungul glisierelor, executilnd şi o mişcare de rotaţie în plan vertical (cu
cupă autodescărcătoare);
c) cu deplasare în lungul glisierelor, executilnd şi o mişcare de rotaţie în plan orizontal.
1.2.5 După felul puţului:
a) cu puţ ancorat la sol;
b) cu puţ ancorat la o clădire sau instalaţie;
c) cu puţ în interiorul unui coş de funI aflat în construcţie;
d) cu catarg cu un montant;
e) cu catarg cu doi sau mai mulţi montanţi.
1.2.6 După felul glisierelor:
a) cu glisiere rigide din profile de oţellaminat;
b) cu glisiere rigide din lemn ecarisat;
c) cu glisiere elastice din cabluri de oţeL
7
PTR 15-2003
1.2.7 După felul mecanismului de antrenare a platformei port-sarcină:
a) cu troliu (cu tambur sau cu roată de fricţiune);
b) cu angrenaj pinion-cremalieră;
c) cu acţionare hidraulică.
1.2.8 După locul de amplasare a mecanismului de antrenare a platformei port-sarcină:
a) cu troliu amplasat jos în afara puţului;
b) cu troliu amplasat sus deasupra puţului;
c) cu mecanismul de antrenare amplasat pe platforma port-sarcină.
1.2.9 După modul de transport al ascensorului:
a) transportabil cu cărucior propriu de transport;
b) transportabil în stare demontată fără cărucior propriu de transport.
1.2.10 După felul comenzii:
a) cu comandă de pe platforma port-sarcină;
b) cu comandă de pe platforma port-sarcină şi din staţii;
c) cu comandă din staţii;
d) cu comandă din camera troliului.
Sarcina nominală este sarcina maximă, exprimată în kg sau t, pentru care poate fi utilizat
ascensorul în condiţii de securitate.
În cazul transportului de persoane, sarcina medie pentru o persoană se va considera de 75
kg. Sarcina nominală se alege din gama sarcinilor nominale, conform standardelor în
VIgoare.
Viteza nominală este viteza de deplasare a platformei port-sarcină, exprimată în m/s.
1.3 Domeniu de aplicare
Prezenta prescripţie tehnică se aplică ascensoarelor cu acţionare mecanică (electrică sau
hidraulică) pentru şantiere de construcţii
Instalaţiile care nu fac obiectul prezentei prescripţii tehnice sunt menţionate în anexa Y.
1.4 Referinţe normative
Prezenta prescripţie tehnică face referiri explicite sau implicite la acte legislative, standarde,
prescripţii tehnice şi alte reglementări naţionale.
1.4.1 Legi şi hotărâri
• Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat
pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
• Legea nr. 90/1996 privind protecţia muncii
• Legea nr. 1011995 privind calitatea în construcţii
• Legea nr. 137/1996 privind protecţia mediului
8
1.4.2


1.5
Standarde
SR EN 719:1995
SREN757:1998
SR EN 1600:2000
SREN 10113/1:1995
STAS 500/1-89
STAS 500/2-80
STAS 1125/1-91
STAS 1125/6-90
STAS 1126-87
STAS 6168-90
STAS 7194–79
STAS 8183-80
STAS 8324–86
STAS R 8542-79
STAS 10101/20-90
STAS 10108/1-81
STAS 10382-88
STAS 12604/5-90
Termeni şi definiţii
PTR 15-2003
Coordonarea sudării. Sarcini şi responsabilităţi
Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru sudarea manuală
cu arc electric a oţelurilor cu limită de curgere ridicată. Clasificare
Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru sudarea manuală
cu arc electric a oţelurilor inoxidabile şi refractare. Clasificare
Produse laminate la cald din oţeluri de construcţii sudabile cu
granulaţie fină. Partea 1: Condiţii generale de livrare
Oţeluri de uz general pentru construcţii. Condiţii tehnice generale de
calitate
Oţeluri de uz general pentru construcţii. Mărci
Sudarea metalelor. Electrozi înveliţi pentru sudarea cu arc electric.
Condiţii tehnice generale de calitate
Sudarea metalelor. Electrozi înveliţi pentru încărcarea prin sudare.
Condiţii tehnice de calitate
Sudarea metalelor. Sârmă plină de oţel pentru sudare
Măsuri de siguranţă contra incendiilor. Scări de salvare în caz de
incendiu. Prescripţii generale
Sudabilitatea oţelurilor. Elemente de bază
Oţeluri pentru ţevi fără sudură de uz general. Mărci şi condiţii
tehnice de calitate
Oţellarninat la cald. Profile din oţel silicios
Alegerea oţelurilor pentru construcţii metalice
Acţiuni în construcţii. Încărcări date de vânt
Construcţii civile, industriale şi agricole. Prescripţii pentru
proiectarea construcţiilor din ţevi de oţel
Oţeluri pentru ţevi utilizate la temperaturi scăzute. Mărci şi condiţii
tehnice de calitate
Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe.
Prescripţii de proiectare, execuţie şi verificare
Termenii şi definiţiile menţionaţi(te) în continuare se aplică numai în sensul prezentei
prescripţii tehnice.
1.5.1 activitate de reparare – ansamblu de lucrări şi operaţiuni specializate de investigare a
defectelor apărute, asigurare a pieselor de schimb, efectnare a depanărilor şi/sau înlocuirilor
de componente defecte şi încercare funcţională a ascensorului pentru demonstrarea calităţii
reparaţiei efectuate, menite să readucă ascensorul în stare bună de funcţionare în condiţii de
securitate; capacitatea unui agent economic de a efectua lucrările de reparare trebuie să fie
confirmată printr-o autorizaţie emisă de ISCIR-INSPECT IT;
1.5.2 ascensor pentru şantiere de construcţii – instalaţia de ridicat demontabilă, cu funcţionare
intermitentă şi durată limitată în acelaşi punct de lucru, care transportă pe verticală
„materiale” sau „persoane şi materiale” pe platforme respectiv în cabine ghidate pe glisiere;
9
PTR 15-2003
1.5.3 ascensor electric cu roată de fricţiune – ascensor ale cărui cabluri de tracţiune sunt
acţionate prin frecarea cu canalele roţii motoare a troliului;
1.5.4 ascensor electric cu tambur – ascensor suspendat de lanţuri sau cabluri şi antrenat prin alt
procedeu decât prin frecare;
1.5.5 autorizarea funcţionării – ansamblu de activităţi de verificare tehnică şi validare a
rezultatelor măsurărilor şi încercărilor funcţionale efectuate la punerea în funcţiune iniţială a
ascensoarelor sau cu ocazia verificărilor tehnice periodice ale acestora, în scopul confirmării
îndeplinirii condiţiilor de securitate în funcţionare a ascensoarelor; se efectuează de către
ISCIR-INSPECT IT;
1.5.6 cabină – componentă a ascensorului care transportă pe verticală „materiale”, sau „persoane
şi materiale”;
1.5.7 contragreutate – masă rigidă ghidată care asigură echilibrarea cabinei;
1.5.8 componente de securitate – componente omologate/certificate care au rolul să asigure
funcţionarea ascensorului pentru şantiere de construcţii Iară pericol de avarii sau accidente;
1.5.9 deţinătorul ascensorului – persoană fizică sau juridică care are ascensoare în proprietate
directă sau în altă formă de posesie;
1.5.10 glisiere – elemente rigide sau elastice care asigură ghidarea cabinei sau contragreutăţii;
1.5.11 jug – structură metalică care susţine cabina sau contragreutatea legată de suspensie;
1.5.12 liftier- persoană instruită şi autorizată care deserveşte ascensoare de persoane şi materiale
pentru şantiere de construcţii.
1.5.13 limitator de viteză – componentă de securitate care la depăşirea uneI viteze stabilite
acţionează paracăzătoarele şi comandă oprirea ascensorului;
1.5.14 manevrant trolist – persoană care manevrează ascensoare pentru şantiere de construcţii cu
comandă de la punct fix (de materiale);
1.5.15 organism de inspecţie – ISClR – INSPECT, organism pentru supravegherea şi verificarea
tehnică în funcţionare a ascensoarelor;
1.5.16 paracăzător ~omponentă de securitate destinată să oprească şi să menţină oprită pe glisiere
cabina sau contragreutatea în cazul depăşirii vitezei;
1.5.17 platformă port-sarcină – platformă destinată să transporte pe verticală „materiale” sau
„persoane şi materiale”;
1.5.18 proiectant – persoană fizică sau juridică ce îşi asumă responsabilitatea proiectării
ascensoarelor şi a proiectelor de reparaţii la ascensoare;
10
PTR 15-2003
1.5.19 puţ – spaţiu în care se deplasează cabina şi/sau contragreutatea;
1.5.20 revizie tehnică curentă – ansamblu de operaţii de control a stării unui ascensor menite să
corecteze eventualele abateri de la starea de funcţionare normală şi să preîntâmpine apariţia
unor defecte majore; activitatea se efectuează numai de către agenţi economici autorizaţi de
ISCIR-INSPECT IT;
1.5.21 sarcină nominală – sarcina, exprimată în t sau kg, pentru care a fost proiectat şi construit
ascensorul;
1.5.22 spaţiul superior al puţului – parte a puţului cuprinsă între nivelul cel mai de sus deservit şi
plafonul puţului;
1.5.23 utilizator – persoană care foloseşte serviciile unui ascensor;
1.5.24 verifICare tehnică periodică – activitate solicitată de deţinător, la intervale predeterminate
sau ori de câte ori deţinătorul consideră necesar, pentru a se asigura că ascensorul pe care îl
deţine şi utilizează satisface cerinţele de funcţionare în siguranţă; activitatea cuprinde un
ansamblu de verificări şi încercări menite să constate starea de bună funcţionare în condiţii
de siguranţă a ascensorului şi că acesta îşi îndeplineşte rolul funcţional conform
specificaţiilor producătorului; activitatea se efectuează de către ISCIR-INSPECT IT sau,
după caz, de către RSVTI autorizat şi împuternicit de ISCIR -INSPECT IT în acest sens;
1.5.25 viteză nominală (v) – viteza în metri pe secundă a cabinei sau platformei port-sarcină pentru
care a fost proiectat şi construit ascensorul.
1.6 Abrevieri
• IT – Inspecţia teritorială
• PT – Prescripţie tehnică
• RSVTI – Responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor
• RTS – Responsabil Tehnic cu Sudura
2 PROIECTAREA
2.1 Cerinţe tebnice generale
2.1.1 Condiţia de bază pe care trebuie să o îndeplinească proiectarea ascensoarelor este asigurarea
funcţionării acestora în condiţii de siguranţă pe toată perioada de utilizare prevăzută în
documentaţia tehnică;
2.1.2 Proiectele pentru construirea şi repararea ascensoarelor se vor elabora de către agenţi
economici de proiectare autorizaţi de ISCIR-INSPECT. Condiţiile privind autorizarea
agenţilor economici de proiectare precum şi obligaţiile şi răspunderile acestora sunt
prevăzute în anexa A.
11
PTR 15-2003
2.1.3 Proiectantul trebuie să-şi asume responsabilitatea privind concepţia soluţiilor constructive,
alegerea materialelor, calculul de rezistenţă al tuturor elementelor instalaţiilor şi
componentelor, potrivit condiţiilor de funcţionare date precum şi pentru stabilirea metodelor
pentru încercări şi verificări tehnice.
2.1.4 La proiectarea elementelor portante (de rezistenţă) ale ascensoarelor, proiectantul trebuie să
ţină seama şi de solicitările seismice ce pot apărea în construcţiile respective conform
zonării seismice a teritoriului României.
2.2 Puţul ascensorului
2.2.1 Puţul ascensorului se va amplasa lângă clădirea sau instalaţia pe care o deserveşte acesta.
Este interzisă sprijinirea puţului de schelele aflate în apropierea sa.
2.2.2 Stâlpii verticali de susţinere (montanţii) se vor sprijini la partea de jos pe uo suport capabil
să preia şi să transmită forţele verticale maxime ce pot apărea în timpul funcţionării şi se vor
ancora sau cala cu dispozitive special construite în acest scop. La instalaţiile la care nu se
prevede ancorarea montanţilor sau catargului, în cartea ascensorului – partea de construcţie
se va preciza înălţimea maximă şi viteza maximă a vântului până la care este admisă
funcţionarea.
2.2.3 Ancorarea se poate face cu ancoraje elastice (cabluri de oţel) sau cu ancoraje rigide.
Ancorajele elastice trebuie să fie prevăzute cu dispozitive de tensionare.Felul ancorării,
dimensiunile ancorajelor şi numărul şi locul lor de fixare se vor stabili prin documentaţia
tehnică. Pentru ancorajele elastice, coeficientul de siguranţă la tracţiuoe faţă de rezistenţa la
rupere va fi de cel puţin 4. Pentru ancorajele rigide calculele se vor face conform
standardelor şi normativelor în vigoare privind proiectarea construcţiilor metalice. La toate
tipurile de ascensoare este interzisă ancorarea cu ancoraje executate din oţel rotund (oţel
beton).
2.2.4 Locurile de ancorare, mărimea şi sensul încărcărilor transmise de ascensor asupra clădirii
sau instalaţiei pe care o deserveşte se vor indica în instrucţiunile de montaj elaborate de
proiectantul ascensorului şi se va ataşa la cartea ascensorului – partea de construcţie.
Montarea ascensorului ancorat de o clădire sau de o instalaţie se va face numai pe baza uoui
proiect de montaj care va conţine cel puţin cotele necesare amplasării, staţiile şi puoctele de
ancorare cu toate detaliile necesare execuţiei. Elaboratorul proiectului de montaj răspuode
de rezistenţa şi stabilitatea elementelor de care se ancorează ascensorul şi va cere în acest
sens avizul proiectantului clădirii sau instalaţiei.
2.2.5 Locul de fixare a ancorajelor în pământ va fi împrejmuit pentru ca acestea să nu fie
deteriorate de trecerea vehiculelor.
2.2.6 Puţul se va construi din lemn ecarisat, ţevi sau profile laminate din oţel. Se admite
construcţia puţului din lemn numai până la o înălţime de cel mult 20 m inclusiv.
Se interzice folosirea lemnului rotund (bile).
12
PTR 15-2003
2.2.7 Puţul trebuie să fie împrejmuit pe intreaga inălţime cu plasă de sârmă sau cu scânduri
(şipci). Plasa de sârmă va avea diametru! sârmei de cel puţin 2 mm şi ochiurile cu latura sau
diametru! de cel mult 30 mm. Dacă se folosesc scânduri sau şipci acestea vor fi amplasate in
exteriorul montanţilor cu un gol intre ele de cel mult 30 mm.
La ascensoarele cu cabină sau cele având platforma împrejmuită pe toate laturile, astfel incât
să fie exclusă deplasarea sau căderea sarcinii in timpul deplasării platformei pe glisiere, se
admite ca puţul să fie împrejmuit pe o înălţime de minimum 2 m de la sol, dar numai cu
plasă din sârmă.
La ascensoarele prevăzute cu cărucior propriu de transport şi la care platforma circulă in
consolă faţă de turnul de ghidare se admite ca împrejmuirea de la sol a locului de oprire a
platformei să fie inlocuită cu panouri indicatoare de securitate (plăci de avertizare) privind
interdicţia trecerii pe sub platforma port-sarcină, dacă sunt indeplinite următoarele condiţii:
a) platforma este împrejmuită pe toate laturile şi este echipată cu paracăzătoare cu
prindere instantanee in cazul ruperii cablului de tracţiune;
b) locul de comandă se află în imediata apropiere a turnului de ghidare.
2.2.8 La ascensoarele utilizate la construirea coşuri 1 or de fum puţul este delimitat in secţiune
verticală (longitudinală) de staţia inferioară şi staţia superioară. Distanţa cuprinsă intre staţii
este delimitată de glisiere plus un spaţiu de siguranţă lateral pe toate laturile şi pe toată
înălţimea, de 500 mm. Nu este necesară împrejmuirea pe toată înălţimea, conform
prevederilor pct. 2.2.7.
2.2.9 Pentru revizia roţilor de conducere a cablului de tracţiune, respectiv a electropalanului, in
cazul ascensoarelor acţionate cu electropalan, se vor amenaja la partea superioară a puţului
podeste şi scări de acces prevăzute cu balustrade.
Podestele vor avea o lăţime de minim 400 mm. Balustradele vor avea o inălţime de cel puţin
1 m şi vor fi prevăzute cu mână curentă, bordură de protecţie cu inălţimea de 100 mm şi o
bară intermediară montată intre mina curentă şi bordura de protecţie.
2.2.9.1 Se exceptează de la prevederile pct. 2.2.9, ascensoarele de tipul cu catarg pentru materiale
precum şi ascensoarele care transportă persoane şi la care revizia respectivă se poate executa
de pe tavanul cabinei, special amenajat în acest scop şi având îngrădiri de protecţie.
2.2.10 Accesul la platforma sau cabina ascensorului trebuie să se facă pe un plan orizontal, fără
denivelări faţă de nivelul etajului deservit. Locul de acces va fi bine iluminat şi nealunecos.
2.2.11 Puţul ascensorului va fi prevăzut cu un spaţiu de siguranţă superior, care trebuie să fie de cel
puţin 1 m.
2.2.12 Se interzice amplasarea in interiorul puţului a oricăror instalaţii străine de ascensor ca de
exemplu instalaţii electrice, de apă etc. Interdicţia se referă la zona delimitată în condiţiile
prevăzute la punctul 2.2. 7 şi 2.2.8.
2.3 Camera troliului
2.3.1 Troliul ascensorului se va monta într-o incăpere denumită camera troliului, amplasată lateral
faţă de puţ sau deasupra puţul ui.
13
PTR 15-2003
2.3.1.1 Se exceptează de la prevederile pct. 2.3.1 ascensoarele acţionate prin electropalan, cele
transportabile la care mecanismul de acţionare este cuplat la căTuciorul de transportat
precum şi cele ale căror mecanisme sunt instalate în cabină sau pe platformă, deplasarea
acestora Iacându-se printr-un angrenaj pinion-cremalieră.
2.3.2 Camera troliului va fi astfel dimensionată încît în jurul troliului să ramână un spaţiu liber de
acces de cel puţin 1 m pentru executarea lucrărilor de montaj, întreţinere, reparaţii, depanări
accidentale şi verificare. Pardoseala va fi din scânduri, iar acoperişul suficient de rezistent
pentru a nu fi deteriorat de eventualele materiale căzute de la înălţime. Luminatorul, dacă
există, se va proteja cu plasă de sârmă. Pentru protecţia manevrantului se va prevedea un
grătar din lemn uscat sau un covor din cauciuc.
2.3.3 Uşa camerei troliului se va amplasa în apropierea locului de manevră al manevrantului şi se
va deschide în afară. Cheia se va păstra la manevrant sau la administratorul şantierului.
2.3.4 Mecanismele de acţionare şi dispozitivele de comandă, montate pe căTuciorul de transport
sau în cabină precum şi cele ale ascensoarelor prevăzute cu electropalan vor fi protejate
corespunzător împotriva intemperiilor şi deteriorărilor mecanice.
2.3.5 În cazul în care dispozitivele de comandă ale ascensoarelor nu sunt amplasate într-o
încăpere cu posibilităţi de încuiere se vor lua măsuri constructive care să împiedice
manevrarea instalaţiilor de către personal neautorizat, respectiv neinstruit. Exemplu de
măsuri constructive: cheie de contact la dispozitivul de comandă, închiderea întreruptorului
principal cu un dispozitiv care să-i asigure starea deconectată sau amplasarea lui într-o cutie
prevăzută cu un dispozitiv de încuiere etc.
2.4 Uşi de acces ale puţului
2.4.1 La staţia de bază de la sol, puţul sau împrejmuirea va fi prevăzută cu uşă de acces cu un
canat sau mai multe canate, având înălţimea de cel puţin 1,8 m, şi cu dispozitiv de închidere.
2.4.2 La staţiile superioare, puţul sau platforma de acces la acesta va fi prevăzută, de asemenea,
cu uşi de acces sau balustrade mobile echipate cu dispozitive de închidere.
2.5 Platforma port-sarcină (platformă, cabină)
2.5.1 Pereţii laterali ai cabinei şi uşile de acces pot fi executate din plasă de sârmă având
diametru1 sârmei de cel puţin 2 mm şi ochiuri cu latura sau diametrul de cel puţin 30 mm.
Tavanul şi pardoseala cabinei se vor executa din material compact. Înălţimea liberă până la
tavanul cabinei trebuie să fie de cel puţin 1,96 m.
2.5.2 Ascensoarele la care se admite transportul persoanelor trebuie să fie prevăzute cu cabină
având uşi de acces cu înălţimea de cel puţin 1,8 m. La ascensoarele a căror cabină este
antrenată de un angrenaj pinion-cremalieră se admite ca uşii e de acces la puţ să fie culisante
pe verticală cu respectarea următoarelor condiţii:
a) la staţia de încărcare (de bază) de la sol, uşile de acces la puţ şi la cabină vor fi
constituite din câte un singur canat culisant prevăzut în partea inferioară cu câte două
tampoane din cauciuc;
14
PTR 15-2003
b) la staţiile de descărcare, uşa de acces la cabină va fi constituită din două canaturi
culisante, echilibrate intre ele; canatul superior va fi prevăzut cu două tampoane de cauciuc,
iar cursa canatului inferior va fi prevăzută cu opritoare;
c) cablurile de susţinere şi de echilibrare a canaturilor uşilor culisante precum şi elementele
de fixare şi legătură ale acestora trebuie să aibă un coeficient de siguranţă faţă de rupere de
cel puţin 15.
2.5.3 Platformele trebuie să fie prevăzute cu cel puţin 2 pereţi latera1i cu inăl ţimea de minimum
800 mm pentru a împiedica căderea sarcinilor.
2.5.4 Atonci când cu platforma port-sarcină se transportă roabe, tomberoane, containere etc.,
acestea se vor fixa cu opritori pentru evitarea deplasărilor accidentale. Atonci când cu
platforma port-sarcină se transportă tuburi de oxigen, acestea se vor fixa in brăţări metalice,
iar sarcina maximă admisibilă se va reduce la jumătate din sarcina nominală.
2.5.5 Platformele port-sarcină care au posibilitatea să se rotească in plan orizontal vor fi
prevăzute cu un dispozitiv care să asigure fixarea la poziţia dorită, nefiind permisă rotirea
liberă in jurul axului respectiv in timpul deplasării pe verticală. De asemenea, se va prevedea
un dispozitiv de blocare a roţii platformei la palierul deservit dacă platforma nu se sprijină
direct pe acesta.
2.6 Contragreutate
2.6.1 Contragreutatea, dacă este prevăzută prin proiect, trebuie să echilibreze cabina şi o parte din
sarcină. Masa contragreutaţii se va stabili de către proiectantul ascensorului şi se va inscrie
in cartea ascensorului-partea de construcţie.
2.7 Glisiere
2.7.1 Glisierele ascensoarelor se vor executa din profile de oţeL La ascensoarele cu viteză
nominală de până la 0,5 m/s inclusiv se admit glisiere din lemn. Ascensoarele utilizate la
construcţia coşurior de fum pot fi prevăzute cu glisiere elastice din cabluri de oţel. Glisierele
elastice trebuie să aibă minimum 2 ramuri ale aceluiaşi cablu şi să fie tensionate cu ajutorul
unor greutăţii sau trolii. Coeficientul de siguranţă al cablurilor faţă de rupere va fi de cel
puţin 10, calculat in funcţie de sarcina statică.
2.8 Troliu
2.8.1 Ascensoarele pentru şantiere de construcţii trebuie să fie acţionate cu un troliu reversibil.
Troliile ascensoarelor destinate transportului de persoane vor fi dimensionate având la bază
următorii coeficienţi de siguranţă faţă de rupere:
a) pentru piese din oţel: 5
b) pentru piese din fontă şi alte materiale: 6
Troliile şi mecanismele ascensoarelor destinate numai transportului de materiale vor fi
dimensionate conform standardelor în vigoare, incadrarea in grupa de funcţionare fiind
justificată prin proiect.
2.8.2 La ascensoarele destinate transportului de persoane nu se admite acţionarea cu electropalan.
15
PTR 15-2003
2.8.3 La troliile prevăzute cu tambur, pe care înfăşurarea cablului se face în mai multe straturi,
bordurile tamburului trebuie să depăşească stratul superior cu puţin de două ori diametrul
cablului.
2.8.4 În timpul funcţionării ascensorului se admite o deviere a cablului de la direcţia de înfăşurare
de cel mult 1/15 pentru tamburi cu caneluri şi de cel mult 1/40 pentru tamburi netezi.
2.9 Cabluri de tracţiune
2.9.1 La ascensoarele pentru şantiere de construcţii nu se admite suspendarea platformei portsarcină
(platformă, cabină) pe lanţuri.
2.9.2 Suspendarea platformei port-sarcină se va face prin cel puţin două cabluri separate. La
ascensoarele la care nu se admite transportul persoanelor precum şi la cele destinate
construcţiei coşurilor de fiun se admite ca suspendarea platformei port-sarcină (platformă,
cabină) să se facă printr-un singur cablu de tracţiune.
2.9.3 La ascensoarele la care antrenarea cabinei se face prin intermediul unui angrenaj pinioncrema1ieră
se admite ca legătura între cabină şi contragreutate să se facă printr-un singur
cablu de tracţiune.
2.10 Roţi de fricţiune, roţi de conducere şi tamburi
2.10.1 Diametrul roţilor de conducere se va determina cu formula:
D~e·d.,
unde: D= diametrul minim al roţilor de conducere (mm)
d.,= diametrul cablului (mm)
e = coefieient de multiplicare având valoarea 30
2.10.2 Roţile de conducere trebuie să fie protejate prin apărători pentru a împiedica atât antrenarea
de către cablul de tracţiune a unor materiale de construcţie (nisip, mortar etc.) care pot
degrada instalaţia cât şi ieşirea cablului din şanţul roţii.
2.11 Componente de securitate şi de semnalizare
2.11.1 Ascensoarele trebuie să fie echipate cel puţin cu următoarele componente de securitate şi de
semna1izare:
a) limitatoare de sfârşit de cursă, care întrerup circuitul de comandă atunci când cabina sau
platforma depăşeşte cu 300 mm poziţia de lucru de la staţia cea mai de sus şi când cabina
sau platforma ajung în staţia de la sol;
b) întreruptor de sfârşit de cursă, care întrerupe circuitul de alimentare când cabina sau
platforma depăşeste cu 500 mm poziţia de lucru de la staţia de lucru cea mai de sus; la
ascensoarele utilizate la construirea coşurilor de fiun nu este obligatorie existenţa
întreruptorului de sfiârşit de cursă;
16
PTR 15-2003
c) opritoare speciale montate pe glisiere care în cazul nefuncţionării limitatoarelor de sflirşit
de cursă opresc platforma port-sarcină la o distanţă de cel mult 600 mm deasupra staţiei de
lucru superioare; se exceptează ascensoare 1 e destinate construirii coşurilor de fum; la
ascensoarele la care platforma port-sarcină se deplasează prin antrenare pe cremalieră rolul
opritoarelor este preluat de tronsonul de capăt al catargului care se montează fără
cremalieră;
d) paracăzătoare – aceste dispozitive nu sunt obligatorii la ascensoarele la care sunt
îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) nu se admite transportul persoanelor;
b) platforma port-sarcină se deplasează în interiorul unui puţ;
c) este interzis transportul materialelor inflamabile, explozive sau acide;
e) Iimitator de viteză – la ascensoarele care transportă persoane, cu excepţia instalaţiilor
utilizate pentru construirea coşurilor de fum dacă prin proiect s-au prevăzut alte soluţii
tehnice compensatoare; la ascensoarele la care platforma port-sarcină se deplasează prin
antrenare pe cremalieră, limitatorul de viteză trebuie să acţioneze atunci când platforma
port-sarcină depăşeşte, din orice motiv, viteza nominală cu 15 00040%, oprind platforma
port-sarcină prin blocarea pinionului pe cremalieră pe o distanţă de cel mult 2 m faţă de
locul în care acesta s-a aflat în momentul producerii defecţiunii;
t) dispozitiv de intrerupere a circuitului de comandă în cazul ruperii cablului de legătură
între platforma port-sarcină şi contragreutate, în cazul în care platforma port-sarcină se
deplasează prin antrenare pe cremalieră;
g) blocaje mecanice ale uşilor de acces ale puţului sau ale balustradelor mobile montate la
palierele de deservire, care să permită deschiderea acestora numai dacă platforma portsarcină
se află în dreptul palierului deservit;
h) blocaje mecanice la uşile de acces ale cabinei -Ia ascensoarele la care încărcarea şi
descărcarea la nivelurile superioare se face pe o altă uşă decât cea de la sol (staţia inferioară)
se va prevedea un blocaj mecanic; acesta trebuie să permită deschiderea uşii de acces în
cabină numai când cabina se află la sol;
i) contacte electrice de securitate la uşile de acces ale puţului şi cabinei sau la
balustradele mobile montate la palierele deservite, care să întrerupă circuitul de comandă
când una din uşi nu este închisă; această cerinţă nu este obligatorie pentru ascensoarele la
care este interzis transportul persoanelor precum şi pentru cele utilizate la construirea
coşurilor de fum;
j) dispozitiv de blocare a platformei la palierul deservit, care să împiedice căderea
platformei în cazul ruperii cablului de tracţiune în timpul staţionării platformei la palierul
respectiv; acest dispozitiv trebuie să intre în funcţiune automat la deschiderea uşii de acces a
puţului sau balustradei mobile montate la palierul deservit; dispozitivul menţionat este
obligatoriu numai la ascensoarele care nu sunt prevăzute cu paracăzătoare; la instalaţiile
echipate cu platformă având posibilitatea să se rotească în plan orizontal, dacă platforma nu
se sprijină direct pe palierul deservit, acest dispozitiv este obligatoriu, independent de
existenţa paracăzătoarelor;
17
PTR 15-2003
k) buton de oprire de pe panoul de comandl- la ascensoarele utilizate 1 a construirea
coşurilor de fum se va prevedea buton de oprire la fiecare palier deservit;
1) dispozitive de semnalizare, care să asigure transmiterea eficientă a comenzilor de lucru sau
de oprire între manevrantu I instalaţiei şi responsabilii de palier; la instalaţiile utilizate
pentru transport de persoane se va prevedea şi în cabină un dispozitiv de semna1izare; sursa
de alimentare a dispozitivului de semnalizare va fi independentă de cea a circuitului de
comandă; la ascensoarele utilizate la construirea coşurilor de fum se va prevedea la fiecare
palier deservit atât dispozitiv de semnalizare acustic, care să fie bine auzit în cabină şi în
camera troliului, cât şi un dispozitiv optic care să fie vizibil la toate palierele deservite şi în
camera troliului; de asemenea, ascensoarele utilizate la construirea coşurior de fum vor fi
prevăzute cu o instalate de telecomunicaţie care să permită comunicaţii între manevrant şi
responsabilii tuturor palierelor deservite.
2.12 Echipament electric
2.12.1 La ascensoarele pentru şantiere de construcţii tensiunea maximă admisă pentru circuitul de
comandă este 42 V în curent alternativ şi 65 V în curent continuu.
În cazuri justificate prin proiect, se admit pentru circuitul de comandă tensiuni de până la cel
mult 220 V cu respectarea cel puţin a următoarelor condiţii:
a) carcasa cutiei de comandă trebuie să fie executată din material electroizolant;
b) cutia de comandă va fi protejată contra tensiunilor de atingere prin legare la pământ
conform standardelor în vigoare; valoarea rezistenţei de dispersie a instalaţiei de
legare la pământ nu trebuie să depăşească 4 obmi; rezultatele măsurării vor fi atestate
printr-un buletin de verificări care se va ataşa la cartea ascensonului;
c) circuitul de comandă va fi prevăzut cu transformator de separare sau cu transformator
coborâtor de tensiune.
2.12.2 Fiecare ascensor va avea un tablou de distribuţie echipat cu cel puţin un întreruptor, fuzibile
şi bloc de relee termice, care să protejeze corespunzător motorul electric de acţionare.
Tabloul de distribuţie va fi montat într-un dulap metalic prevăzut cu dispozitiv de încuiere.
Este interzisă alimentarea altor consumatori de energie electrică din tabloul de distribuţie al
ascensorului.
2.12.3 La troliile acţionate prin controler, conectarea întreruptorului automat trebuie să fie posiblă
numai când maneta de comandă se află în poziţia „zero”.
2.12.4 Elementele de comandă manuală trebuie să fie prevăzute cu inscripţii care să indice felul
comenzilor. Pe cât posibil, sensul de mişcare al elementelor de comandă manuală va
corespunde cu sensul mişcării organului de maşină sau mecanismului comandat.
2.12.5 Accesul la puţul ascensorului şi în camera troliului trebuie să fie permanent iluminat în
timpul lucrului, natural sau artificial.
18
PTR 15-2003
2.13 Carcase, apărători, plase de protecţie
2.13.1 Piesele în mişcare, care preziotă pericol de accidente, vor fi prevăzute cu apărători de
protecţie în conformitate cu normele de protecţie a muncii în vigoare. Cablul de tracţiune va
fi prevăzut cu apărători de protecţie atăt în ioteriorul camerei troliului cât şi în afară până la
puţ. Apărătorile de protecţie ale cablului de tracţiune pot fi executate din tablă sau din plasă
de sârmă de oţel având diametrul sârmei de 2 mm şi ochiurile cu diametru sau latura de cel
mult 30 mm.
2.14 PIăcuţe indicatoare
2.14.1 În camera troliului, pe uşile de acces ale puţului şi pe balustradele mobile montate la
palierele deservite se va fixa câte o plăcuţă pe care se va iodica sarcina nominală. La
ascensoarele destinate numai transportului de materiale, în aceleaşi locuri, se va mai iodica:
„Transportul persoanelor ioterzis”. Pe plăcuţele indicatoare montate în camera troliului şi la
staţia de bază se mai înscrie şi scadenţa verificării tehuice.
2.14.2 Pe jugul platformei port-sarcioă se va fixa o plăcuţă metalică, într-un loc vizibil, cu
următorul conţinut:
a) agentul economic constructor al iostalaţiei;
b) numărul şi anul fabricaţiei;
c) tipul iosta1aţiei;
d) sarcioa şi viteza nomioală.
2.14.3 În jurul puţului şi camerei troliului se va asigura o zonă interzisă accesului de persoane,
marcată vizibil prin tăblii indicatoare de securitate (pIăcuţe avertizoare). Mărimea acestei
zone se stabileşte de deţinătorul iostalaţiei funcţie de condiţiile locale. La locul de muncă al
manevrantului se va prevedea o tăblie iodicatoare de securitate (plăcuţă avertizoare) cu
inscripţia” Verificaţi legăturile iostalaţiei la reţeaua de protecţie, înainte de pornire”.
3 CONSTRUIREA ŞI MONTAREA
3.1 Condiţia de bază pe care trebuie să o satisfacă construirea şi montarea ascensoarelor pentru este
asigurarea funcţionării acestora în condiţii de securitate pe toată perioada de utilizare prevăzută
în documentaţia tehuică a ascensorului.
3.2 Construirea şi montarea ascensoarelor pentru şantiere de construcţii trebuie să fie efectuată de
agenţi economici care dispun de mijloacele tehnice corespunzătoare, personal tehuic calificat şi
sunt autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT. Condiţiile privind autorizarea agenţilor economici pentru
construire şi montare (producător şi montator) precum şi obligaţiile şi răspunderile acestora sunt
prevăzute în anexa A.
3.3 Agentul economic care a construit ascensorul va completa şi preda beneficiarului „Cartea
ascensorului pentru şantiere de construcţii – partea de construcţie”, conform modelului din
anexa N. Numărul de evidenţă din registrul producătorului, pe care îl poartă cartea ascensorului,
se va înscrie şi pe plăcuţa de fabricaţie menţionată la pct. 2.14.2.
19
PTR 15-2003
3.4 Cartea ascensorului pentru şantiere de construcţii- partea de construcţie se completează de către
producător, pe răspundere proprie, pentru fiecare ascensor în parte.
3.5 La lucrările de construire şi montare se vor respecta Normele Tehnice de protecţia muncii
specifice şi Normele Tehnice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor valabile pe teritoriul
României.
3.6 Pentru fiecare instalaţie montată, agentul economic care efectuează lucrările de montaj va
completa şi preda beneficiarului imediat după terminarea lucrărilor „Cartea ascensorului pentru
şantiere de construcţii – partea de montaj”, care va purta un numar de evidenţă din registrul
montatorului şi va cuprinde următoarele:
a) documentul din care să rezulte că lucrările de montaj s-au executat în conformitate cu
documentaţia tehnică şi instrucţiuuile de montaj;
b) certificatul de calitate privind execuţia construcţiei puţului;
c) certificatele de calitate ale mecauismelor care se asamblează la locul de montaj;
d) certificatele măsurărilor izolaţiei şi verificării şi reglării instalaţiei de protecţie împotriva
tensiuuilor de atingere;
e) desenele cuprinzând dimensiuuile de gabarit şi spaţiile de siguranţă, cu indicarea acceselor
la instalaţie;
f) fişa de măsurării dimensionale, cu abateri efective după terminarea montajului;
g) proces-verbal de efectuare a încercărilor de casă.
4 AUTORIZAREA FUNCŢIONĂRll (LA PRIMA PUNERE îN FUNCŢIUNE)
4.1 Ascensoarele nu pot fi puse în funcţiune decât după obţinerea autorizaţiei de funcţionare, în
urma unei verificări tehnice oficiale efectuate în conformitate cu prevederile prezentei
prescripţii tehnice. Verificările tehnice oficiale se vor efectua de către ISCIR – INSPECT IT în a
cărei rază de activitate se află ascensorul conform metodologiei prevăzute în anexa C.
4.2 Numai ascensoarele pentru şantiere de construcţii de persoane şi materiale se înregistrează în
evidenţa tehnică a ISCIR-INSPECT IT. Verificările periodice la scadenţă sau după reparaţii la
aceste instalaţii pot fi efectuate şi de către RSVTI al deţinătorului, cu împuteruicire scrisă din
partea ISCIR-INSPECT IT.
4.3 La ascensoarele pentru şantiere de construcţii de materiale verificările periodice la scadenţă sau
după reparaţii vor fi efectuate, de către RSVTI al deţinătorului.
4.4 La data stabilită pentru verificare, deţinătorul şi întreţinătorul trebuie să pregătească ascensorul
şi să pună la dispoziţie echipamentul şi sarcinile pentru încercări. De asemenea, va asigura şi
personalul de manevrare şi deservire necesar. La verificare nu trebuie să lipsească responsabilii
cu supravegherea tehnică ai deţinătorului, montatorului şi întreţinătorului.
4.5 Autorizarea funcţionării se acordă numai dacă la verificarea tehnică oficială se constată
îndeplinirea condiţiilor prevăzute în prescripţia tehnică.
20
PTR 15-2003
4.6 Evidenţa ascensoarelor va fi ţinută de către deţinători intr-un registru, conform modelului din
anexa L.
4.7 Deţinătorul este obligat să păstreze in bună stare cartea ascensorului pentru şantiere de
construcţii şi să o transmită odată cu ascensorul in cazul transferării acestuia.
5 EXPLOATAREA
5.1 Supravegherea
5.1.1 Exploatarea ascensoarelor trebuie să se facă în conformitate cu prevederile prezentei
prescripţii tehnice, normelor de protecţia muncii din sectorul de activitate respectiv,
instrucţiuuilor de exploatare din cartea ascensorului pentru şantiere de construcţii şi
instrucţiuuile elaborate de agentul economic deţinător.
5.1.2 Pentru exploatarea in condiţii de siguranţă, in conformitate cu prevederile prezentei
prescripţii tehnice, sunt direct răspunzători agenţii economici care deţin şi utilizează
asemenea instalaţii.
5.1.3 Exploatarea ascensoarelor trebuie să fie supravegheată de responsabilul cu supravegherea şi
verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVT1) al agentului economic deţinător, autorizat de
ISCIR-INSPECT IT.
5.1.4 Responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) se autorizează
in conformitate cu prevederile anexei O.
5.1.5 Pentru fiecare ascensor, deţinătorul trebuie să posede un registru de supraveghere, ţinut la zi,
in care personalul de deservire a ascensorului şi cel care efectuează intreţinerea sunt obligaţi
să înscrie, sub semnătură, toate observaţii! e referitoare la instalaţie, inclusiv remedierile
efectuate.
5.1.6 Registrul de supraveghere, intocmit conform modelului din anexa P, se va numerota şi viza
de conducerea deţinătorului, se va completa şi se va ţine la zi, in conformitate cu prevederile
prezentei prescripţii tehnice.
5.1.7 La solicitarea celui care a tăcut constatarea, personalul tehnic responsabil cu efectuarea
remedierilor înscrise in registrul de supraveghere va lua cunoştintă, sub semnătură, despre
cele constatate. RSVTI al deţinătorului va verifica periodic registrul de supraveghere şi
modul de rezolvare a observaţiilor inscrise in acesta.
5.1.8 Dacă se constată deficienţe care periclitează funcţionarea în condiţii de securitate a
instalaţiei, aceasta se va opri imediat din funcţiune, consemnându-se in registrul de
supraveghere motivele opririi.
5.2 Manevrarea
5.2.1 Manevrarea ascensoarelor pentu şantiere de construcţii de persoane şi materiale se va face
de către liftieri autorizaţi conform prevederilor din anexa R.
21
PTR 15-2003
5.2.2 Manevrarea ascensoarelor pentru şantiere de construcţii cu comandă de la punct fix
( de materiale) şi a celor utilizate la construcţia coşurilor de fum se va face de către
manevranţi trolişti instruiţi de către agentul economic deţinător conform metodologiei din
anexaR.
5.2.3 La fiecare palier trebuie să fie numiţi unul sau mai mulţi responsabili de palier şi instruiţi
special în acest scop de către agentul economic care exploatează ascensorul. Responsabilii
de palier vor fi numiţi de către conducerea şantierului şi vor fi menţionaţi nominal în
registrul de supraveghere a ascensorului.
5.3 Îndatoririle manevrantului trolist şi ale liftierului
5.3.1 îndatoririle principale ale manevrantului trolist sunt următoarele:
a) să cunoască şi să respecte prevederile prezentei prescripţii tehnice, instrucţiuuile de
exploatare, codul de semnalizare folosit pe şantiere şi normele de protecţia muncii la
locul de lucru;
b) să verifice înainte de începerea lucrului:
legăturile la instalaţiile de protecţie împotriva tensiuuilor de atingere;
buna funcţionare a componentelor de securitate şi a dispozitivelor de semnalizare;
starea cablului de tracţiune şi modul de fixare a acestuia, a ancorajelor şi modul
acestora de fixare;
fixarea troliului şi, după caz, a roţilor de conducere;
starea reazemelor de calare precum şi existenţa legăturii la instalaţia de protecţie
împotriva tensiuuilor accidentale;
buna funcţionare a troliului şi a frânei, având platforma port-sarcină descărcată;
dacă pe traseul cabinei nu există obstacole.
c) să controleze dacă iluminatul este corespunzător;
d) să manevreze instalaţia numai după ce, în prealabil, a dat semnalul de poruire;
e) să respecte semnalizarea dată de responsabilii de palier şi să urmărească permanent
poziţia platformei port-sarcină;
t) să nu ridice sarcini mai mari decât sarcina nominală sau care depăşesc conturul
platformei port-sarcină;
g) să nu încarce pe platformă grinzi, traverse sau scânduri care încap numai în poziţia
verticală sau înclinată, fără a le asigura corespunzător;
h) să nu transporte persoane cu ascensorul destinat numai transportului de materiale;
i) să manevreze corespunzător troliul şi frâna pentru a nu se produce şocuri;
j) să nu dea comandă de poruire dacă uşile cabinei, platformei, de acces la puţ sau
balustradele mobile de la palierele deservite de ascensor nu sunt închise, respectiv dacă
nu a primit semnalul corespunzător de la responsabilii de paliere;
k) să nu manevreze ascensorul dacă nu există indicator de poziţie a platformei port-sarcină,
la ascensoarele prevăzute cu acest dispozitiv;
1) să nu pună în funcţiune ascensorul dacă instalaţia electrică este defectă, nu funcţionează
componentele de securitate sau se produce un zgomot anormal la troliu, la roţile de
conducere sau la ghidajele platformei port-sarcină;
m) să nu manevreze ascensorul dacă condiţiile de protecţia muncii, pentru locul acestuia de
lucru, nu sunt îndepliuite;
22
PTR 15-2003
n) să o~rească funcţionarea ascensorului pe timp de furtună sau dacă temperatura este sub
-20 C;
o) să pună elementele de comandă în poziţia „zero” şi să decupleze imediat întreruptorul
din camera troliului în cazul întreruperii curentului electric în timpul lucrului;
p) la terminarea lucrului să coboare platforma port-sarcină la staţia de bază, să deconecteze
întreruptorul principal şi să-I asigure cu cheia şi să predea ascensorul manevrantului
trolist din schimbul următor (dacă se lucrează în mai multe schimburi).
5.3.2 Liftierii de la ascensoarele cu însoţitor, în afară de îndatoririle de la pct. 5.3.1, cu excepţia
lit. h) şi il, vor respecta şi următoarele condiţii:
a) să însoţească permanent cabina;
b) să urmărească permanent ca uşa camerei troliului să fie încuiată;
c) să închidă înainte de pornire uşile cabinei şi puţului;
d) să întreţină în stare de curăţenie interiorul cabinei;
e) să dea alarmă în cazul opririi între paliere;
1) să permită numai transportul acelor persoane care au fost aprobate de şeful de
şantier;
g) să nu transporte simultan persoane şi materiale, dacă acestea din urmă nu sunt
asigurate corespunzător pe platformă.
5.3.3 Manevrantul trolist sau liftierul sunt ob ligaţi să oprească funcţionarea ascensorului când
constată deficienţe periculoase care pot conduce la avarii sau accidente. Cele constatate se
vor consemna în registrol de supraveghere şi se vor aduce imediat la cunoştinţa şefului de
şantier şi a responsabilului cu supravegherea şi verificarea tehnică (RSVTI) al agentului
economic deţinător.
5.4 îndatoririle responsabililor de palier
5.4.1 Îndatoririle principale ale responsabililor de palier sunt următoarele:
a) să cunoască şi să respecte instrucţiunile de exploatare şi de protecţie a muncii la locul
de lucru;
b) să nu permită accesul persoanelor pe platforma port-sarcină a ascensorului destinat
transportului de materiale;
c) să nu încarce platforma sau cabina cu sarcini mai mari decât cea admisă;
d) să aşeze sarcina sau eventualele mijloace de transport (roabe, containere, vagonete
etc.) în aşa fel încât să nu iasă din conturul platformei port-sarcină şi să blocheze
poziţia acestora cu opritori împotriva unor deplasări accidentale;
e) după încărcarea sau descărcarea platformei port-sarcină să închidă uşile acesteia şi
ale puţului şi apoi să dea semnalul de pornire; dacă platforma poate executa şi o
mişcare de rotaţie sau bascu1are, să dea semnalul de pornire numai după ce aceasta a
revenit în poziţia normală de deplasare pe verticală;
1) să verifice dacă uşile puţului sunt închise, când platforma port-sarcină nu este la
palierul respectiv, şi dacă accesul este liber, bine iluminat şi nealunecos;
g) să semnalizeze imediat oprirea ascensorului dacă observă un pericol ce ar putea da
naştere la accidente sau avarii sau dacă aude zgomote anormale în funcţionarea
ascensorului şi să anunţe imediat conducerea şantierului şi RSVTI al agentului
economic deţinător;
23
PTR 15-2003
h) să nu permită apropierea de palierul deservit a nici unei persoane şi să nu introducă el
insuşi o parte a corpului său pe traseul platformei port-sarcină, când aceasta nu se
află la palierul deservit;
i) la sosirea platformei port-sarcină în dreptul palierului deservit să o blocheze la acest
nivel (la ascensoarele la care acest dispozitiv este obligatoriu) şi numai după această
operaţie este permisă încărcarea sau descărcarea platformei port-sarcină; să nu dea
semnalul de pornire decât după ce a efectuat deblocarea platformei şi a inchis uşa
acesteia şi uşa de acces la puţ sau balustrada mobila de la palierul deservit.
5.5 întreţinerea şi revizia
5.5.1 tu timpul exploatării ascensoarele vor fi supuse unor lucrări de întreţinere şi revizii periodice
şi generale, care se vor executa de către agenţi economici autorizaţi conform prevederilor
dinanexaA.
5.5.2 Periodicitatea efectuării lucrărilor de intreţinere şi de revizii periodice şi generale ale
instalaţiei se stabileşte de agentul economic care execută aceste lucrări in acord cu agentul
economic deţinător, ţinând seama de destinaţia ascensorului, starea sa tehnică, vechimea
instalaţiei şi regimul de funcţionare. Periodicitatea lucrărilor menţionate mai sus se va
înscrie in registrul de supraveghere.
5.5.3 tutreţinerea se va efectua potrivit instrucţiunilor aflate in cartea ascensorului şi condiţiilor
specifice de lucru şi va cuprinde ansamblul de lucrări care să asigure funcţionarea in condiţi
de siguranţă a instalaţiei.
5.5.4 Reviziile periodice şi reviziile generale se vor executa in conformitate cu instrucţiunile de
exploatare elaborate de proiectantul instalaţiei şi au ca scop asigurarea continuităţii în
funcţionarea ascensorului. tu cadrul reviziilor se va executa şi remedierea deficienţelor
semnalate şi rămase nerezolvate in cadrul lucrărilor de intreţinere. Calitatea reviziilor
generale va fi atestată printr-un certificat care se ataşează de către deţinător, după recepţia
lucrării, la cartea ascensorului.
5.5.5 tu cadrul lucrărilor periodice de intreţinere şi revizii tehnice curente trebuie să se execute cel
puţin următoarele operaţii:
a) curăţirea troliului, camerei maşinii, camerei roţilor de conducere, cabinei şi puţului;
b) completarea cu ulei a băii troliului şi a tuturor lagărelor;
c) verificarea stării de uzură a lagărelor şi a bunei funcţionări a sistemelor de ungere;
d) umplerea cu unsoare consistentă a ungătoarelor şi verificarea gresării;
e) verificarea îmbinărilor cu şuruburi de la troliu;
f) stabilirea gradului de uzură al saboţilor frânei, verificarea funcţionării frânei şi reglarea
acesteia;
g) curăţirea şi reglarea inelelor colectoare şi a periilor electromotorului precum şi
verificarea bunei stări a elementelor din cauciuc de la cuplajul elastic al troliului;
h) verificarea şi reglarea strângerii ruhnentului axial al reductorului melcat;
i) stabilirea gradului de uzură al cablurilor de tracţiune a cabinei (platformei) şi
contragreutăţii, în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice PT R 14-2002;
24
PTR 15-2003
j) ungerea pieselor supuse frecării (balamale, dispozitive de inchidere a uşilor cabinei etc.);
k) verificarea funcţionării nonna1e a sistemului electric de forţă, comandă şi semnalizare;
1) verificarea siguranţelor fuzibile;
m) verificarea funcţionării componentelor de securitate in condiţiile stabilite de producător;
n) verificarea şi reglarea opririi cabinei in staţii;
o) verificarea uniformităţii întinderii cablurilor de tracţiune şi egalizarea acestora;
p) verificarea sistemului de semnalizare optică şi acustică;
q) verificarea funcţionării nonna1e a ascensorului după efectuarea întreţinerii;
r) verificarea existenţei instrucţiunilor de exploatare.
5.5.6 Efectuarea operaţiilor de intreţinere şi revizie se consemnează in registrul de supraveghere a
ascensorului.
5.5.7 Constatările şi remedierile efectuate cu ocazia lucrărilor de intreţinere se vor consemna în
registrul de supraveghere a ascensorului. De asemenea, in cazul constatării unor defecţiuni
importante care necesită oprirea din funcţiune a ascensorului pe o perioadă mai mare ~
timp, în vederea efectuării reparaţiilor necesare, va fi informat deţinătorul ascensorului. In
registrul de supraveghere a ascensorului se vor consemna data şi ora inceperii şi, respectiv,
terminării lucrărilor de intreţinere planificate sau accidentale.
5.5.8 În cazul în care, cu ocazia efectuării lucrărilor de intreţinere, sunt constatate deficienţe care
afectează securitatea in funcţionare a ascensorului, întreţinătorul, prin personalul său tehnic
de specialitate, este obligat să oprească ascensorul din funcţiune, făcând menţiunea
respectivă in registrul de supraveghere a ascensorului. De asemenea, va anunţa imediat
ISClR – INSPECT IT (pentru ascensoarele înregistrate la ISCIR-INSPECT IT).
5.5.9 În timpul efectuării lucrărilor de intreţinere sau de revizii tehnice curente, echipa de
intreţinere trebuie să afişeze pe toate uşile de acces la puţ tăbliţe cu menţiunea ,,ASCENSOR
ÎN REVIZIE”, care interzic utilizarea ascensorului pe toată durata lucrărilor respective.
5.5.10 Neefectuarea lucrărilor de întreţinere şi a reviziilor la termenele stabilite conduce la anularea
de la sine a autorizaţiei de funcţionare a ascensorului.
6 REPARAREA
6.1 Condiţia de bază pe care trebuie să o satisfacă repararea ascensoarelor este asigurarea
funcţionării în condiţii de securitate pe toată perioada de utilizare prevăzută in documentaţia
tehnică a ascensorului.
6.2 Repararea ascensoarelor trebuie să fie făcută de agenţi economici care dispun de mijloacele
tehnice corespunzătoare şi sunt autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT conform prevederilor
anexei A. Repararea componentelor de securitate se va face numai de către producătorul
acestora.
6.3 Documentaţia tehnică pentru repararea ascensoarelor se va elabora de către proiectanţi
autorizaţi in condiţiile prevăzute in anexa J. Proiectul de reparaţie pentru reparaţiile
menţionate in anexa J trebuie să fie avizat de proiectantul şi/sau constructorul ascensorului.
25
PTR 15-2003
6.4 Reparatoru1 răspunde de alegerea corectă a procedeelor tehnologice de execuţie şi de
calitatea execuţiei şi a materialelor folosite, in conformitate cu prevederile prezentei
prescripţii tehnice, cu prevederile documentaţiei tehnice pentru reparare şi cu instrucţiunile
de reparare a ascensoarelor. Condiţiile privind autorizarea reparatorilor precum şi obligaţiile
şi responsabilităţile ce le revin sunt prevăzute in anexa A.
6.5 La lucrările de reparare, reparatoru1 va respecta Normele Tehnice de protecţia muncii şi
Normele Tehnice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor valabile pe teritoriul României.
6.6 Ascensoarele care au fost supuse unor lucrări de reparaţii nu vor fi repuse în funcţiune decât
pe baza unei verificări tehnice oficiale efectuate in conformitate cu prevederile din anexa J,
de către:
a) ISCIR-INSPECT IT, prin inspectorii de specialitate, sau de către responsabilul cu
supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) al deţinătoru1ui, cu
acordul scris al ISCIR-INSPECT IT pentru instalaţiile menţionate la pct. 4.2;
b) responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTD al
deţinătoru1ui pentru instalaţiile menţionate la pct. 4.3.
6.7 La verificarea tehnică după reparaţie este obligatorie prezenţa delegaţilor deţinătorului,
reparatoru1ui şi întreţinătoru1ui.
6.8 Examinările şi incercările după reparaţie nu trebuie să fie mai dure decât cele cerute înainte
de punerea în funcţiune a ascensoru1ui. Aceste incercări nu trebuie, prin repetarea lor, să
cauzeze uzura excesivă sau scăderea rezistenţei care ar duce la diminuarea securităţii
ascensorului.
7 VERIFICAREA TEHNICĂ PERIODICĂ PROGRAMATĂ ŞI NEPROGRAMATĂ
(INOPINATĂ)
7.1 Ascensoarele pentru şantiere de construcţii sunt supuse în timpul exploatării unor verificări
tehnice oficiale periodice care se efectuează de către:
a) ISCIR -INSPECT IT, prin inspecturii de specialitate, sau de către responsabilul cu
supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) al deţinătoru1ui, cu
acordul scris al ISCIR-INSPECT IT pentru instalaţiile menţionate la pct. 4.2;
b) responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTD al
deţinătoru1ui pentru instalaţiile menţionate la pct. 4.3.
7.2 Agenţii economici care deţin ascensoare vor comunica in termen de 15 zile la ISCIR –
INSPECT IT in raza căreia îşi desfăşoară activitatea datele despre ascensoarele vândute altor
deţinători, inclusiv adresa acestora, şi despre cele scoase definitiv din funcţiune.
7.3 Autorizarea funcţionării in continuare a ascensoarelor, cu ocazia verificării tehnice oficiale
periodice, care se efectuează de către RSVTI se va efectua în aceleaşi condiţii ca şi
autorizarea de funcţionare efectuată de către inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT
IT. În acest caz, un exemplar al procesului-verbal de verificare se va inainta imediat la
ISCIR – INSPECT IT in a cărei rază de activitate se află ascensoru1.
26
PTR 15-2003
7.4 La verificarea tehnică oficială periodică este obligatorie prezenţa delegatului deţinătorului şi
a delegatului întreţinătorului.
7.5 Dacă ascensorul nu a fost verificat la scadenţă el trebuie să fie oprit imediat din funcţiune
până la efectoarea verificărilor tehnice, autorizaţia de funcţionare anulându-se de la sine
odată cu depăşirea scadenţei.
7.6 Deţinătorul este singurul răspunzător pentru respectarea termenelor scadente de efectuare a
verificărilor, chiar dacă termenele respective îi sunt sau nu comunicate de către ISCIRINSPECTIT.
7.7 Responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică (RSVTI) al agentului economic
deţinător precum şi inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT au dreptul să efectueze
verificări neprogramate pentru a constata dacă sunt respectate prevederile prezentei
prescripţii tehnice şi dispoziţiile date cu ocazia verificărilor anterioare.
7.8 Examinările şi încercările periodice nu trebuie să fie mai dure decât cele cerute la punerea în
funcţiune a ascensorului. Aceste încercări nu trebuie, prin repetarea lor, să cauzeze uzura
excesivă sau scăderea rezistenţei care ar duce la diminuarea securităţii ascensorului.
8 AV ARII ŞI ACCIDENTE
8.1 În cazul avariilor care determină oprirea din funcţiune sau funcţionarea în condiţii de
nesiguranţă a ascensoarelor precum şi în cazuri de accidente provocate de acestea, agenţii
economici deţinători sunt obligaţi să anunţe, telefonic sau prin fax, în cel mult 24 ore de la
constatare ISClR – INSPECT IT în a cărei rază de activitate îşi are sediul deţinătorul
ascensorului în vederea efectuării cercetărilor tehnice necesare şi obligatorii.
8.2 Deţinătorul ascensorului este obligat să ia toate măsurile necesare astfel ca situaţia produsă
de avarie sau în timpul accidentului să rărnână nemodificată până la sosirea inspectorului de
specialitate al ISClR – INSPECT IT în a cărei rază de activitate îşi are sediul deţinătorul
ascensorului, cu excepţia cazului când situaţia respectivă ar pune în pericol viaţa persoanelor
sau ar crea alte situaţii periculoase. Atunci când este necesar să se modifice starea de fapt
din momentul avariei sau accidentului, deţinătorul ascensorului va face fotografii sau schiţe
ale locului unde s-a produs avaria sau accidentul.
8.3 În vederea stabilirii cauzelor care au produs avarii sau accidente, deţinătorul ascensorului va
trimite la laboratoare de specialitate, pentru cercetare, piese sau dispozitive precum şi probe
de materiale, conform dispoziţiilor consemnate în procesul-verbal de constatare.
27
PTR 15-2003
9 DISPOZIŢII FINALE
9.1 În cazul unor abateri de la prevederile prezentei prescripţii tehnice referitoare la proiectarea,
construirea, montarea şi repararea ascensoarelor, proiectanţii, producătorii, montatorii şi
reparatorii vor putea stabili, pe propria răspundere, soluţii compensatoare motivate
corespunzător din punct de vedere tehnic, care să nu afecteze securitatea în funcţionare a
ascensoarelor şi să excludă pericolul de avarii sau accidente. Proiectanţii, producătorii,
montatorii şi reparatorii care au stabilit astfel de soluţii le vor supune avizării principalilor
factori interesaţi: proiectant, producător, montator, deţinător şi ISCIR – INSPECT.
9.2 Dacă agentul economic autorizat pentru efectuarea lucrărilor menţionate în prescripţia
tehnică a depus documente în baza cărora i s-a eliberat autorizaţia şi acestea sunt
neconforme cu realitatea, autorizaţia este nulă de drept.
9.3 În cazul în care cartea ascensoru1ui se deteriorează sau se pierde, aceasta trebuie să fie
eliberată în duplicat, la cererea deţinătoru1ui, de către ISCIR-INSPECT IT la care este
înregistrat ascensoru1. Documentaţia tehnică însoţitoare se va elabora conform modelului
prezentat în anexa N de către un proiectant de specialitate şi va fi asigurată de către
deţinător.
9.4 Nerespectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice se sancţionează conform legislaţiei
în vigoare, mergând până la retragerea autorizaţiilor acordate. Nerespectarea prevederilor
prezentei prescripţii tehnice referitoare la componentele de securitate conduce inclusiv la
retragerea autorizaţiei acordate.
9.5 Trimiterile făcute în text la alte reglementări tehnice sau documente normative se referă la
ediţiile în vigoare pe perioada aplicării prezentei prescripţii tehnice.
9.6 Odată cu intrarea în vigoare a prezentei prescripţii tehnice îşi încetează valabilitatea
„Prescripţii tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea
ascensoarelor pentru şantierele de construcţii R 11-83 „.
9.7 Orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei prescripţii tehnice îşi încetează
valabilitatea.
28
PTR 15-2003
ANEXA A
Autorizarea agenţilor economici pentru executarea lucrărilor de proiectare, construire,
montare, reparare, întreţinere şi revizie tehnică a ascensoarelor
A.I Proiectarea ascensoarelor
A.I.I Proiectele de construire, montare şi reparare a ascensoarelor se elaborează de către agenţi
economici de proiectare specializaţi şi autorizaţi de ISClR -INSPECT. Proiectele pot fi
elaborate şi de către alţi agenţi economici, urmând ca proiectele respective, pentru a putea fi
folosite, să fie, în prealabil, verificate de o unitate de proiectare autorizată de ISClRINSPECT
şi avizate în conformitate cu prevederile pct. AI.3.
Agenţii economici de proiectare vor confirma în proiectele pe care le elaborează că au
respectat prevederile prescripţiilor tehnice specifice în domeniu şi că îndeplinesc prevederile
pct. A1.3lit. a), b) şi c).
A.I.2 În vederea autorizării, unităţile de proiectare sau agenţii economici care au unităţi de
proiectare pentru lucrările menţionate la pct. Al.1 vor înainta la ISClR-INSPECT o
documentaţie întocmită în conformitate cu prevederile anexei B.
A.I.3 Agenţii economici autorizaţi, respectiv unităţile de proiectare autorizate, au următoarele
obligaţii şi răspunderi:
a) să posede prescripţiile tehnice specifice domeniului pentru care solicită autorizarea;
b) să numească personal tehnic de specialitate, în număr necesar, care să verifice proiectele
elaborate din punct de vedere al siguranţei în funcţionare şi care să răspundă împreună
cu proiectantul de aplicarea prevederilor prescripţiei tehnice, semnând proiectele în acest
sens;
c) să adopte soluţii constructive care să permită funcţionarea în condiţii de siguranţă a
ascensoarelor şi să prevadă în documentaţia tehnică examinările şi încercările ce trebuie
să fie efectuate la agenţii economici producători şi reparatori, la locul de montaj şi la
locul de funcţionare, pentru verificarea parametrilor de siguranţă în funcţionare,
răspunzând de alegerea corectă a acestora şi de respectarea prevederilor prescripţiei
tehnice;
d) să elaboreze, în cadrul proiectelor, desenul tip de ansamblu care să cuprindă principalele
date tehnice şi care să permită verificarea parametrilor de funcţionare în siguranţă a
ascensoarelor în timpul execuţiei, la omologare şi la locul de montare pentru emiterea
autorizaţiei de funcţionare în exploatare;
e) să elaboreze instrucţiuni tehnice privind exploatarea, întreţinerea, revizia şi verificarea
tehnică a ascensoarelor, care să servească şi pentru pregătirea personalului de exploatare,
întreţinere, revizie şi verificare;
f) să solicite în scris la ISClR-INSPECT avizarea conformă a proiectelor elaborate,
prezentând în acest scop desenul tip de ansamblu verificat de personalul tehnic de
specialitate propriu menţionat la lit. b); este interzisă folosirea proiectelor. respectiva
desenului tip de ansamblu. fără avizul conform al ISCIR-INSPECT:
29
PTR 15-2003
ANEXA A (continuare)
g) să propună, in vederea autorizării de către ISCIR -INSPECT, personalul tehnic de
specialitate care unnează să avizeze conform, in condiţiile precizate în anexa C,
proiectele proprii sau elaborate de unităţi neautorizate, respectiv desenele tip de
ansamblu; orice schimbare a personalului tehnic de specialitate, autorizat de ISCIRINSPECT
pentru verificare şi avizare conformă, va fi comunicată la ISCIR-INSPECT şi
va deveni definitivă după confirmarea acesteia;
h) să înregistreze la ISCIR-INSPECT proiectele pe care le avizează conform şi să ţină
evidenţa acestora;
i) să comunice periodic (cel puţin o dată pe trimestru) la ISCIR-INSPECT, lista proiectelor
elaborate şi avizate conform pentru perioada expirată precum şi lista proiectelor pe care
le vor elabora şi care trebuie să fie avizate conform in perioada următoare;
j) să avizeze conform proiectele, respectiv desenele tip de ansamblu, pentru care primeşte
împuternicire scrisă din partea ISCIR-INSPECT.
A.I.4 Personalul tehnic de specialitate care verifică proiectele din punct de vedere al siguranţei in
funcţionare, numit de agentol economic de proiectare şi autorizat de ISCIR-INSPECT, are
următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să verifice proiectele din punct de vedere al respectării prevederilor prescripţiei tehnice;
b) să confirme că a efectuat verificarea pieselor scrise şi desenate ale proiectului prin
aplicarea ştampilei pe desenul tip de ansamblu, in conformitate cu prevederile anexei C.
A.I.5 Personalul tehnic de specialitate autorizat de ISCIR-INSPECT să avizeze conform proiectele
are unnătoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să avizeze conform desenele tip de ansamblu ale proiectelor pentru care a primit
împuternicire din partea ISCIR-INSPECT;
b) să confume avizarea conformă prin aplicarea ştampilei pe desenul tip de ansamblu, in
conformitate cu prevederile din anexa C, precizând şi numărul de exemplare avizate;
c) să participe la intrunirile periodice organizate de ISCIR -INSPECT.
A.I.6 Personalul tehnic de specialitate ce unnează a fi autorizat de ISCIR-INSPECT pentru
avizarea conformă de proiecte trebuie să fie absolvent al unui institut de invăţământ superior
tehnic de specialitate şi să aibă o vechime in specialitate de cel puţin 8 ani, din care cel puţin
3 ani în proiectare sau 5 ani in construcţia, exploatarea sau verificarea ascensoarelor.
A.I.7 În vederea autorizării agenţilor economici de proiectare, in conformitate cu prevederile
prezentei anexe, ISCIR-INSPECT are următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să verifice concordanţa dintre datele inscrise in documentaţia prezentată de unitatea de
proiectare care solicită autorizarea şi situaţia din unitatea respectivă precum şi existenţa
prescripţiilor tehnice specifice in domeniu, intocmind un proces-verbal asupra
constatărilor făcute;
b) să verifice, din punct de vedere al cunoaşterii prevederilor prescripţiei tehnice,
personalul tehnic de specialitate propus pentru autorizare;
c) să elibereze in baza constatărilor făcute, in cazul indeplinirii condiţiilor de autorizare,
autorizaţia de proiectare conform modelului din anexa D.
30
PTR 15-2003
ANEXA A (continuare)
A.2 Construirea şi montarea ascensoarelor
A.2.1 În vederea acordării autorizaţiei, agentul economic care construieşte sau montează
ascensoare va înainta la ISClR -INSPECT IT în raza căreia îşi are sediul o documentaţie
întocmită în conformitate cu prevederile anexei G.
A.2.2 Agenţii economici autorizaţi să execute lucrările de construire şi montare au următoarele
obligaţii şi răspunderi:
a) să execute lucrările de construire şi montare în conformitate cu documentaţia tehnică
valabilă la data introducerii în fabricaţie, cu prevederile procesului tehnologic de
execuţie, cu cele cuprinse în Sistemul de Management al Calităţii, după caz, cu cele din
documentaţia de omologare precum şi cu cele din prescripţia tehnică, răspunzând de
aplicarea corespunzătoare a acestora pe toată durata prevăzută pentru utilizarea
instalaţiei;
b) să introducă în fabricaţia de serie numai instalaţii omologate cu acordul ISClRINSPECT
şi să repete încercările de tip asupra instalaţiilor din fabricaţie la intervalele
stabilite cu ocazia omologării sau la cererea inspectorilor de specialitate ai ISClRINSPECT,
în vederea verificării corespondenţei cu prototipul omologat;
c) să pregătească şi să prezinte instalaţiile şi toate documentaţiile tehnice necesare, în
timpul şi la sfârşitul construirii şi montării, la verificările care se efectuează de către
inspectorii de specialitate ai ISClR-INSPECT sau de către organele proprii autorizate de
ISClR-INSPECT în acest scop, în condiţiile precizate în anexa C;
d) să folosească la lucrările de construire şi montare pentru elementele sudate tehnologii de
execuţie şi de examinare având la bază proceduri de sudare omologate în conformitate
cu prevederile prescripţiilor tehnice specifice în vigoare;
e) să folosească la lucrările de construire şi montare numai personal calificat; sudorii şi
personalul care execută examinările nedistructive vor fi autorizaţi în conformitate cu
prevederile prescripţiilor tehnice specifice în vigoare;
1) să întocmească şi să prezinte odată cu ascensorul documentaţia tehnică prevăzută de
prescripţia tehnică;
g) să numească personal tehnic propriu pentru supravegherea lucrărilor care fac obiectul
autorizării şi responsabil tehnic cu sudura, ingineri şi tehnicieni de specialitate, în raport
cu numărul şi complexitatea instalaţiilor, care să fie autorizat în acest scop de ISClRINSPECT
IT în raza căreia îşi au sediul; prin Responsabil Tehnic cu Sudura (RTS), în
sensul prevederilor prescripţiei tehnice, se înţelege „Coordonatorul sudor” defiuit în
standardul SR EN 719; personalul de specialitate ce urmează a fi autorizat de ISClRINSPECT
ca Responsabil Tehnic cu Sudura (RTS) trebuie să aibă o vechime în
domeniul proiectării sau aplicării tehnologiilor de sudare utilizate la construirea,
montarea sau repararea instalaţiilor, după cum urmează:
• minim 2 ani pentru absolvenţii unui institut de învăţământ superior tehnic;
• minim 5 ani pentru maiştri sau tehnicieni, cu specialitatea sudură.
h) să posede prescripţiile tehnice specifice domeniului de lucrări pentru care solicită
autorizarea;
31
PTR 15-2003
ANEXA A (continuare)
i) să intocmească şi să ţină la zi un registru de evidenţă pentru fiecare categorie de lucrări
pentru care au fost autorizaţi; registrele vor fi numerotate, vizate şi sigilate de ISCIRINSPECT
IT in raza căreia îşi au sediul şi vor cuprinde datele prevăzute in anexa H; la
agenţii economici care au subunităţi in teritoriu va exista pentru fiecare subunitate un
registru de evidenţă a lucrărilor executate;
j) să ia măsurile corespunzătoare astfel ca personalul telmic propriu, autorizat de ISCIRINSPECT,
să-şi poată indeplini în bune condiţii sarcinile prevăzute la pct. A.2.3 şi A.2.4
şi să comunice in scris la ISCIR-INSPECT IT in raza căreia îşi au sediul orice schimbare
a personalului telmic respectiv, menţionat la lit. g), şi să o definitiveze numai după
confirmarea acestuia de către ISCIR-INSPECT IT; până la definitivarea schimbării
personalului tehnic respectiv nu se vor putea efectua lucrări care fac obiectul autorizaţiei;
k) să comunice periodic (cel puţin odată pe trimestru) la ISCIR-INSPECT IT in raza căreia
îşi au sediul (pentru ascensoarele care se înregistrează la ISCIR-INSPECT IT) necesarul
de verificări şi încercări privind:
• prototipurile ascensoarelor pe care le vor omologa;
• ascensoarele noi pe care le vor construi, monta, sau repara;
• numărul sudorilor pe care urmează a-i pregăti in vederea autorizării;
să implementeze Sistemul de Management al Calităţii, să elaboreze proceduri de
verificare a calităţii, de control şi incercări specifice şi să le aplice efectiv.
A.2.3 Personalul tehnic autorizat de ISClR -INSPECT pentru supravegherea lucrărilor de
construire, montare şi verificare a ascensoarelor are următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să cunoască legislaţia, prescripţia tehnică şi standardele in domeniu;
b) să verifice introducerea in fabricaţie numai a documentaţiei tehnice de execuţie având
desenul tip de ansamblu avizat conform de către ISCIR-INSPECT sau de către
persoanele din unităţile de proiectare autorizate de ISCIR-INSPECT in acest scop;
autorizatia agentilor economici de proiectare trebuie să fie valabilă la data avizării
conforme a proiectelor;
c) să verifice introducerea in fabricaţie a materialelor şi execuţia pe faze de lucru şi la
terminarea construirii, montării sau reparării, din punct de vedere al respectării
prevederilor prescripţiei tehnice şi ale documentaţiei telmice de execuţie, şi să supună la
incercări ascensoarele;
d) să verifice documentaţia tehnică intocmită pentru lucrările efectuate (cartea ascensorului
pentru şantiere de construcţii – partea de construcţie sau montare) sub aspectul
respectării prevederilor prescripţiei telmice precum şi concordanţa ascensorului cu
documentaţia respectivă;
e) să incheie documente de verificare in care să consemneze constatările şi rezultatele
verificărilor şi examinărilor precum şi dispoziţiile obligatorii;
f) să verifice registrele de evidenţă a lucrărilor executate şi să urmărească ţinerea la zi a
acestora;
g) să participe la intrunirile periodice organizate de ISClR -INSPECT.
A.2.4 Responsabilul telmic cu sudura autorizat de ISCIR-INSPECT, suplimentar faţă de cerinţele
din SR EN 719, are şi următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să cunoască legislaţia, prevederile prescripţiilor telmice specifice, standardele şi alte
normative in vigoare privind sudarea elementelor instalaţiilor;
32
PTR 15-2003
ANEXA A (continuare)
b) să verifice dacă tehnologia de execuţie şi de examinare a elementelor sudate este in
concordanţă cu procedura de sudare omologată;
c) să verifice documentaţia tehnică de execuţie inainte de lansarea acesteia in fabricaţie
astfel încât soluţiile constructive adoptate să asigure condiţii optime de sudare şi
verificare iar starea de tensiuni datorate ciclului termic de sudare să fie minimă;
d) să asigure alegerea corectă a materialelor de adaos, funcţie de materialele de bază
utilizate in conformitate cu procedurile de sudare omologate, astfel încât prin condiţiile
tehnologice impuse să se realizeze o îmbinare sudată corectă a instalaţiei;
e) să aibă grijă ca materialele de adaos să fie insoţite de certificatele de calitate prevăzute
de standarde şi să admită introducerea în fabricaţie numai a materialelor de adaos
prevăzute in documentaţia tehnică sau stabilite ca echivalente la omologarea procedurii
de sudare;
f) să asigure condiţiile necesare pentru efectuarea probelor şi încercărilor in vederea
omologării procedurilor de sudare in conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice
specifice şi să ia măsurile necesare ca la construirea, montarea şi repararea elementelor
ascensoarelor să se folosească numai tehnologii stabilite pe baza procedurilor de sudare
omologate;
g) să supravegheze ca materialele de bază introduse in fabricaţie să fie conforme cu
documentaţia tehnică de execuţie;
h) să verifice modul în care se depozitează şi se introduc in fabricaţie materialele de adaos,
luând măsuri pentru preintâmpinarea eventualelor schimbări faţă de tehnologia elaborată
şi de procedura de sudare omologată;
i) să organizeze, să indrume şi să verifice activitatea privind specializarea şi autorizarea
sudorilor şi să ţină evidenţa lucrărilor efectuate de aceştia, in conformitate cu prevederile
prescripţiilor tehnice specifice;
j) să urmărească efectuarea verificării calităţii îmbinărilor sudate pe fluxul tehnologic de
execuţie, să verifice rezultatele obţinute şi să vizeze documentele privind verificarea
îmbinărilor sudate, care se ataşează la cartea ascensoru1ui;
k) să participe la analiza şi stabilirea cauzelor eventualelor defecte datorate sudurii şi să ia
măsurile corespunzătoare pentru remedierea şi evitarea lor în viitor;
1) să ţină la zi evidenţa poansoanelor sudorilor autorizaţi de ISCIR-INSPECT şi a
procedurilor de sudare omologate;
m) să participe la intrunirile periodice organizate de ISCIR-INSPECT.
A.2.S în vederea autorizării agenţilor economici de construire sau de montare, in conformitate cu
prevederile prescripţiei tehnice, ISCIR-INSPECT are următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să verifice concordanţa dintre datele din documentaţia prezentată de agenţii economici
care solicită autorizarea şi situaţia existentă la aceştia;
b) să verifice personalul tehnic de specialitate propus privind pregătirea in domeniu şi
cunoaşterea prevederilor prescripţiilor tehnice ISCIR;
c) să verifice existenţa la agentul economic a prescripţiilor tehnice ISCIR în domeniu;
d) să întocmească un proces-verbal asupra constatărilor făcute privind verificările
prevăzute la lit. a), b) şi c).
A.2.6 în cazul indeplinirii condiţiilor de autorizare prevăzute de prescripţia tehnică şi pe baza
constatărilor făcute in conformitate cu prevederile pct. A.2.5, ISCIR-INSPECT IT in raza
căreia îşi are sediul agentul economic va elibera autorizaţia conform modelului din anexa I.
33
PTR 15-2003
ANEXA A ( continuare)
A.3 întreţinerea, revizia tehnică şi repararea ascensoarelor
A.3.1 În vederea acordării autorizaţiei, agentul economic va înainta la ISCIR-INSPECT IT în raza
căreia îşi are sediul o documentaţie tehnică întocmită conform anexei G.
A.3.2 Agenţilor economici autorizaţi să execute întreţinerea, revizia tehnică şi repararea
ascensoarelor le revin sarcinile prevăzute la pct. A.2.2. (cele specifice domeniului de
autorizare) precum şi următoarele:
a) să fie dotaţi cu mijloace tehnice corespunzătoare în vederea îulăturării operative a
deraojamentelor care se pot ivi în exploatare şi să ţină evidenţa deranjamentelor
respective;
b) să prezinte ascensoarele la verificarea tehnică oficială la scadenţă sau ori de câte ori se
solicită de către ISCIR-INSPECT IT;
c) să oprească din funcţiune ascensoarele dacă în timpul exploatării apar deficienţe care pot
avea ca urmare avarii sau accidente;
d) să comunice periodic (cel puţin odată pe trimestru) la ISCIR-INSPECT IT în raza căreia
îşi au sediul necesarul de verificări şi încercări privind:
• ascensoarele aflate în exploatare scadente pentru verificarea periodică;
• ascensoarele aflate în exploatare care urmează să fie reparate.
A.3.3 Reparaţiile executate la instalaţiile de categoria celor care nu trebuie să fie verificate de
inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT, conform prevederilor anexei J, vor fi
efectuate numai de agenţi economici autorizaţi să execute astfel de reparaţii.
A.3.4 Personalului tehnic propriu autorizat de ISCIR-INSPECT pentru supravegherea lucrărilor de
întreţinere, revizie tehnică şi reparare a ascensoarelor ii revin, conform specificului său de
activitate, sarcinile prevăzute la pct. A.2.3 (cele specifice domeuiului de autorizare) precum
şi următoarele:
a) să ia măsuri pentru oprirea din funcţiune a ascensoarelor care nu mai prezintă siguranţă
în exploatare, anunţând aceste opriri la ISCIR-INSPECT IT;
b) să verifice periodic, cel puţin o dată pe an, pregătirea tehnică a personalul de întreţinere
şi reparare a ascensoarelor, consenmând rezultatele într-un proces-verbal;
c) să verifice, prin sondaj, ţinerea la zi a registrelor de supraveghere a instalaţiilor,
completarea corectă a acestora şi consemnarea sub semnătură în acestea;
d) să participe la întruuirile periodice organizate de ISCIR -INSPECT IT.
A.3.5 Responsabilului tehnic cu sudura, autorizat de ISCIR-INSPECT, îi revin obligaţiile şi
răspunderile prevăzute la pct. A.2.4.
A.3.6 În vederea autorizării agenţilor economici de întreţinere, revizie tehnică şi reparare a
ascensoarelor şi în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice, ISClR -INSPECT IT îi
revin sarcinile prevăzute la pct. A.2.5.
A.3.7 În cazul îndepliuirii condiţiilor de autorizare prevăzute de prescripţia tehnică şi pe baza
constatărilor tăcute în conformitate cu prevederile pct. A.2.5, ISCIR-INSPECT IT în raza
căreia îşi are sediul agentul economic va elibera autorizaţia conform modelului din anexa 1.
34
PTR 15-2003
ANEXAB
Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei
de a proiecta ascensoare
Docwnentaţia se întocmeşte de către agentul economic solicitant şi se înaintează la ISCIRINSPECT.
Docwnentaţia care va fi constituită din:
a) adresă (domeniul solicitat, docwnente aoexate etc.);
b) acte agent economic ( copie):
• statut ( actul constitutiv) actualizat;
• certificat de înmatriculare;
• certificat de înregistrare fiscală sau CUI (cod unic de înregistrare fiscală).
c) procedură privind modul de executare a activităţii de proiectare (organizare şi
responsabilităţi, prescripţii tehnice, standarde şi normative de proiectare specifice
domeniului de proiectare solicitat);
d) lista personalului calificat propus pentru autorizare (original);
e) deciziile de nuroire a personalului propus pentru autorizare (original);
f) curriculwn vitae pentru personalul propus pentru autorizare (original);
g) docwnentele de studii şi calificare pentru personalul propriu propus pentru
autorizare (în original şi o copie);
h) lista principalelor proiecte elaborate de personalul pentru care se solicită
autorizarea (original).
NOTĂ: În cazul existenţei unor subunităţi (filiale, ateliere etc) pentru care se solicită
autorizarea şi care au un alt sediu decât agentul economic solicitant, se vor indica
adresele acestora şi, după caz, datele menţionate la aliniatele a), d), e), f) şi h).
35
PTR 15-2003
ANEXAC
Verificarea şi autorizarea ascensoarelor pentru şantiere de construcţii
C.I Verificarea proiectării
C.I.I Verificările în faza de proiectare constau din:
a) verificarea proiectelor în ceea ce priveşte concordanţa acestora cu prevederile
prescripţiei tehnice;
b) avizarea conformă a desenului tip de ansamblu cu privire la respectarea prevederilor
prescripţiei tehnice.
Această avizare va consta din avizarea desenului tip de ansamblu, la terminarea execuţiei,
reparaţiei (numai când se modifică proiectul iniţial) etc. a ascensoru1ui, cuprinzând toate
modificările introduse în timpul acestora în desenul tip de ansamblu care va fi introdus în cartea
ascensoru1ui pentru şantiere de construcţii – partea de construcţie.
După avizarea conformă a desenului tip de ansamblu acesta se va înregistra la ISCIRINSPECT,
Iară de care nu se poate acorda autorizaţia de funcţionare a ascensoru1ui.
Un exemplar din desenul tip de ansamblu se va transmite la ISCIR-INSPECT IT pe teritoriul
căreia se află unitatea de proiectare respectivă.
C.I.2 Verificarea proiectelor, în ceea ce priveşte concordanţa acestora cu prevederile prescripţiei
tehnice, se efectuează de către agenţii economici de proiectare autorizaţi de ISCIRINSPECT
conform prevederilor anexei A. În acest scop agenţii economici de proiectare
autorizaţi vor numi personal de specialitate care să efectueze verificarea pieselor scrise şi
desenate ale proiectului. Confirmarea verificării se va face pe desenul tip de ansamblu,
consemnându-se pe acesta prin ştampilare pe original şi copii, următoarele:
– Denumirea agentului economic de proiectare, autorizat de ISCIR-INSPECT
-” Verificat, corespunde prescripţiei tehnice PT R 15-2003″
– Numele şi prenumele, _____________ _
– Data
-Semn~ă~tura––––
C.I.3 Avizarea conformă a desenului tip de ansamblu, cu privire la respectarea prevederilor
prescripţiei tehnice, se efectuează de către ISCIR-INSPECT. Avizarea conformă de către
ISCIR-INSPECT se va efectua numai după verificarea proiectelor respective de către o
unitate autorizată de ISCIR-INSPECT. Această avizare conformă se poate efectua şi de către
personalul propriu de specialitate din unităţile de proiectare, autorizat de ISCIR -INSPECT în
acest scop conform prevederilor anexei A, dar numai cu acordul scris al ISCIR -INSPECT.
C.1.4 Confirmarea avizării conforme pe desenul tip de ansamblu se face consemnându-se prin
ştampilare pe un număr de exemplare (minim 2 copii) inclusiv originalul, următoarele:
a) în cazul în care avizarea se face de către ISCIR-INSPECT:
AVIZAT conform
ISCIR-INSPECT
Numele, ____ =-_::-_ Prenumele _______ _
Data,__________ Semnătura~ _____ _
36
PTR 15-2003
ANEXA C (continuare)
b) in cazul in care avizarea se face de către personalul propriu de specialitate din unităţile de
proiectare, autorizat de ISCIR -INSPECT şi împuternicit in scris de ISCIR -INSPECT pentru
proiectul respectiv:
AVIZAT conform
AUTORIZAT ISCIR
DenumITeaunităţii~==~~~ ___ ~~ _______ ~ _____________ __
Scrisoarea ISCIR-INSPECT de împuternicire nr. / _____________ __
Numele Prenumele ______________ __
Dam.___________________ S~ătura~ ___________ _
C.1.S Avizarea conformă a desenului tip de ansamblu este valabilă până la modificarea acestuia ca
urmare a modificării prescripţiei tehnice , a modificărilor interveuite in diferite faze de
asimilare (prototip, serie zero, serie) sau a modernizării ascensoru1ui. în cazul intreruperii
fabricaţiei mai mult de un an, proiectul trebuie să fie reavizat conform la reluarea acesteia.
C.1.6 Agentul economic în cadrul căruia se avizează conform desenele tip de ansamblu va reţine
câte un exemplar din fiecare. Acestea vor fi inscrise intr-un registru de evidenţă conform
modelului din anexa F.
C.1.7 Avizarea conformă a proiectelor, respectiva desenelor tip de ansamblu, pentru ascensoarele
care se procură din import se va face de către ISCIR-INSPECT, după ce, in prealabil,
acestea au fost verificate prin grija solicimntului, in ceea ce priveşte concordanţa cu
prevederile prescripţiei tehnice, de către un agent economic de proiectare autorizat de către
ISCIR-INSPECT.
C.2 Verificarea construirii, montării şi reparării ascensoarelor pentru şantiere de
construcţii
C.2.1 Verificarea in timpul şi la terminarea construirii, montării şi reparării instalaţiilor se execută
de către inspectorii de specialimte ai ISCIR -INSPECT IT sau de către personalul propriu de
specialimte de la agentul economic producător, monmtor sau reparator, autorizat in acest
scop conform prevederilor anexei A şi împuteruicit în scris de ISCIR-INSPECT IT.
Insmlaţiile care se verifică de inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT in unităţile
constructoare, monmtoare sau reparatoare se smbilesc de ISCIR-INSPECT IT. Celelalte
instalaţii se verifică de către personalul autorizat din unităţile respective, in baza acordului
scris al ISCIR -INSPECT IT.
C.2.2 Rezulmtele verificărilor instalaţiilor vor fi consemnate de persoanele care le-au efectuat
astfel:
a) pentru verificările efectuate pe parcursul execuţiei, montării şi reparaţiei precum şi pentru
verificările execumte la terminarea montării şi reparaţiei se vor incheia documente de
verificare (procese-verbale, buletine etc.).
b) pentru verificările finale efectuate la terminarea construirii, montării (în cazul în care
montarea se execută la unimtea constructoare) sau reparaţiei cu bune rezulmte se va semna
şi cartea instalaţiei-partea de construcţie (documenmţia de monmre/documenmţia de
reparaţie), conform prevederilor prescripţiei tehnice .
37
PTR 15-2003
C.3 Autorizarea funcţionării ascensoarelor pentru şantiere de construcţii
C.3.1 La prima punere în funcţiune
C.3.1.1 Prezentarea ascensorului la verificarea tehnică oficială se va face de către montator, data
verificării stabilindu-se de comun acord cu deţinătorul instalaţiei.
C.3.1.2 Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare se va prezenta inspectorului de specialitate al
ISClR-INSPECT IT, următoarea documentaţie tehnică:
a) cartea ascensorului pentru şantiere de construcţii – partea de construcţie;
b) cartea ascensorului pentru şantiere de construcţii – partea de montaj;
c) procesul – verbal cu probe de casă cu rezultate corespunzătoare;
d) certificatele privind măsurările impotriva tensiuuilor de atingere, rezistenţa de izolaţie şi
reglarea automatelor şi instalaţiei de protecţie;
e) document/dovadă de luare în evidenţă eliberat(ă) de ISClR-INSPECT în confonnitate cu
reglementările ISClR în vigoare la data efectuării importului.
C.3.1.3 În cazul instalaţiilor procurate din import cartea ascensorului pentru şantiere de construcţii
– partea de construcţie va fi tradusă în limba română.
C.3.1.4 Verificarea tehnică în vederea autorizării de funcţionare trebuie să stabilească dacă:
a) documentaţia: cartea ascensorului pentru şantiere de construcţii (partea de construcţie şi
partea de montaj) este completă şi corespunde cu instalaţia;
b) ascensorul a fost executat, echipat şi montat în confonnitate cu prevederile prezentei
prescripţii tehnice;
c) ascensorul supus încercărilor şi verificărilor prevăzute în prezenta prescripţie tehnică a
corespuns şi funcţionează normal;
d) este asigurată întreţinerea, revizia şi supravegherea corespunzătoare, iar personalul de
deservire este instruit şi autorizat;
e) instalaţia electrică este echipată cu dispozitivele de protecţie necesare şi prevăzută cu
inscripţii de avertizare;
f) sunt prevăzute pe instalaţii marcările (plăcuţe de fabricaţie şi tăbliile indicatoare de
securitate p lăcuţe de avertizare), conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
C.3.1.S Verificarea tehnică constă din:
a) verificarea principalelor elemente componente ale instalaţiei;
b) încercări în gol;
c) încercări în sarcină (statice şi dinaruice);
d) alte încercări.
C.3.1.6 Verificarea principalelor elemente componente ale instalaţiei constă în verificarea
corespondenţei acestora cu documentaţia tehnică de execuţie, de montaj, respectiv cu
desenul tip de ansamblu şi cu prevederile prezentei prescripţii tehnice. Dacă rezultatele
verificărilor au corespuns se vor efectua încercările în gol.
C.3.1. 7 Încercările în gol se efectuează prin manevrarea ascensorului fără sarcină. Cu această
ocazie se verifică funcţionarea componentelor şi contactelor electrice de securitate. Dacă
rezultatele încercărilor în gol au corespuns se vor efectua încercările în sarcină.
38
PTR 15-2003
ANEXA C (continuare)
C.3.1.8 Încercarea statică se efectuează cu platforma port-sarcină ridicată la 500 nun de la poziţia
limită inferioară, timp de 10 minute, încărcată cu o sarcină mai mare cu 50 % decât sarcina
nominală la ascensoarele cu tambur şi cu o sarcină mai mare cu 100 % decât sarcina
nominală la ascensoarele cu roată de fricţiune sau la care platfonna port-sarcină se
deplasează pe crema1ieră. La încercarea statică se verifică alungirea cablurilor şi
soliditatea fixării lor, alunecarea cablurilor în şanţurile roţilor de fricţiune, comportarea
platfonnei port-sarcină, suspensia acesteia şi a contragreutăţii, comportarea construcţiei
portante şi siguranţa funcţionării frânei.
C.3.1.9 Încercarea statică a ascensoarelor acţionate hidraulic se efectuează cu platformna portsarcină
în poziţia limită superioară încărcată cu o sarcină mai mare cu 50% decât sarcina
nominală, timp de 10 minute. Coborârea platfonnei, în acest interval, de timp nu trebuie să
fie mai mare de 100 nun.
C.3.1.10 Încercarea dinamică se efectuează cu platforma port-sarcină încărcată iniţial cu sarcina
nominală şi apoi cu o sarcină mai mare cu 10 % decât sarcina nominală şi constă în
executarea repetată a tuturor manevrelor admise, verificându-se funcţionarea nonnală a
ascensoarelor în condiţiile şi regimul de funcţionare pentru care a fost proiectat. La
efectuarea încercării sub sarcină se verifică comportarea platfonnei port-sarcină, suspensia
acesteia şi a contragreutăţii precum şi siguranţa funcţionării frânei. Dacă rezultatele sunt
corespunzătoare se trece la verificarea funcţionării paracăzătoarelor, a dispozitivelor de
limitare a vitezei de coborâre în caz de spargere a conductelor precum şi la verificarea
etanşeităţii instalaţiei hidraulice, după caz, care se efectuează cu platfonna port-sarcină
încărcată cu o sarcină mai mare cu 10 % decât sarcina nominală.
În timpul încercărilor statice şi dinamice este interzis accesul persoanelor în cabină;
sarcina de încercare trebuie să fie constituită numai din greutăţi.
C.3.1.11 În funcţie de specificul instalaţiei se vor efectua şi alte încercări, în condiţiile stabilite în
cartea ascensorului.
C.3.1.12 Dacă rezultatele verificării tebnice oficiale sunt corespunzătoare, inspectorul de
specialitate al ISCIR-INSPECT IT care a efectuat verificarea întocmeşte procesul-verbal
prin care se autorizează funcţionarea ascensoru1ui. Autorizarea funcţionării şi parametrii
de funcţionare aprobaţi precum şi data (luna şi anul) stabilită pentru următoarea verificare
tebnică periodică se înscriu într-un proces-verbal (întocmit confonn modelului din anexa
K) din cartea ascensorului-partea de exploatare.Dacă rezultatele sunt necorespunzătoare,
deficienţele se consemnează în procesul-verbal şi nu se acordă autorizaţia de funcţionare.
C.3.1.13 În funcţie de condiţiile şi regimul de funcţionare, gradul de complexitate al insta1aţiei
precum şi de capacitatea tebnică a deţinătorului de a asigura o supraveghere
corespunzătoare în timpul exploatării, prin procesul-verbal de autorizare se stabileşte
scadenţa (luna, anul) următoarei verificări, care nu va fi mai mare de 2 ani.
39
PTR 15-2003
ANEXA C (continuare)
C.3.1.14 Este interzisă acordarea autorizaţiei de funcţionare in următoarele cazuri:
• cartea ascensomlui-partea de construcţie şi de montaj lipsesc sau sunt incomplete;
• lipsesc sau funcţionează defectuos componentele de securitate;
• frâna funcţionează defectuos;
• sistemul de semnalizare optică şi acustică este incomplet sau funcţionează defectuos;
• instalaţia electrică este executată defectuos şi prezintă pericol de electrocutare;
• elementele de rezistenţă ale cabinei (platformei) sunt fixate necorespunzător;
• lipsă certificat privind măsurările împotriva tensiunii de atingere (priza de împământare);
• lipsă certificat privind rezistenţa de izolaţie;
• la verificările şi incercările in gol şi in sarcină s-au obţinut rezultate necorespunzătoare;
• personalul de deservire (manevrare) a instalaţiei nu este instruit şi autorizat.
C.3.1.15 Cartea ascensomlui-partea de exploatare este eliberată de ISCIR-INSPECT IT in raza
căreia s-a efectuat montajul instalaţiei şi se completează de către inspectorii de specialitate
ai ISClR -INSPECT IT după executarea verificării tehnice oficiale. Partea de construcţie şi
montaj, împreună cu partea de exploatare formează cartea ascensorului, prevăzută cu
numărul de înregistrare din evidenţa ISClR -INSPECT IT sau a deţinătomlui.
C.3.2 Ascensoare pentru şantiere de construcţii aflate in exploatare
C.3.2.1 În timpul exploatării, ascensoarele pentru şantiere de construcţii sunt supuse la termenul
scadent unor verificări tehnice periodice. Cu această ocazie se verifică starea tehnică a
ascensomlui şi se efectuează verificările şi incercările de la pct. C.3.1.5 … C.3.1.11. Dacă
rezultatele verificării sunt corespunzătoare se acordă autorizaţia de funcţionare in
continuare şi se stabileşte data (luna şi anul) următoarei verificări periodice (care nu va fi
mai mare de 2 ani), intocmindu-se un proces-verbal in cartea ascensomlui (partea de
exploatare) conform modelului din anexa K. în cazul în care verificarea tehnică se va
efectua de către responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor
(RSVTI), cu împuternicire scrisă din partea ISCIR-INSPECT IT, acesta va inainta un
exemplar al procesului-verbal de verificare la ISCIR-INSPECT IT (pentru ascensoarele
menţionate la pct. 4.2).
C.3.2.2 Dacă rezultatele sunt necorespunzătoare, deficienţele (menţionate la pct. C.3.1.14) se
consemnează în procesul-verbal şi nu se acordă autorizaţia de funcţionare. Opririle din
funcţiune, inclusiv cauzele acestora, se vor inscrie in registrul de supraveghere a
ascensomlui.
C.3.2.3 Data efectuării verificărilor se stabileşte de comun acord de către ISCIR-INSPECT IT,
intreţinător şi deţinător.
C.3.2.4 Datele stabilite pentru verificarea ascensoarelor de către ISCIR-INSPECT, prin inspectorii
de specialitate, sau de către responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a
instalaţiilor (RSVTI) nu trebuie să depăşească scadenţa operaţiei de verificare oficială
înscrisă in cartea ascensomlui. în caz contrar, ascensorul se opreşte din funcţiune de către
întreţinător.
40
PTR 15-2003
ANEXA C (continuare)
C.3.2.5 În cazul când inspectorul de specialitate al ISCIR -INSPECT IT nu s-a putut prezenta la
data stabilită sau cel mult după 48 ore de la data stabilită, verificarea tehnică periodică se
va efectua de către responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor
(RSVTI) fără altă comunicare. Dacă după această perioadă de timp (48 de ore) nu s-a
efectuat verificarea tehnică periodică, întreţinătorul este obligat să oprească ascensorul din
funcţiune.
C.3.2.6 Autorizarea funcţionării în continuare a ascensoarelor cu ocazia verificării tehnice
periodice, prin responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor
(RSVTI), trebuie să se facă în aceleaşi condiţii ca şi autorizarea de funcţionare efectuată
prin inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT.
C.3.2.6 Autorizarea funcţionării în continuare a ascensorului se acordă numai dacă la verificarea
tehnică periodică se constată îndeplinirea condiţiilor de securitate menţionate în prescripţia
tehnică.
C.4 Dispoziţii finale
C.4.1 Punerea în funcţiune a ascensoarelor neautorizate, în afara termenelor scadente sau fără o
verificare tehnică la scadenţă este interzisă şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare,
mergând până la retragerea autorizaţiilor acordate de ISCIR-INSPECT IT.
C.4.2 Procesul-verbal de verificare care se încheie de către inspectorii de specialitate ai ISCIRINSPECT
sau de către responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor
(RSVTI) va cuprinde cel puţin verificările şi încercările efectuate, constatările şi rezultatele
acestor verificări şi încercări şi dispoziţiile obligatorii stabilite.
C.4.3 Dreptul de a elibera autorizaţia de funcţionare pentru ascensoarele noi sau vechi montate din
nou revine numai ISCIR -INSPECT IT. Dreptul de prelungi autorizaţia de funcţionare după
verificările tehnice periodice sau după reparaţie, la ascensoarele aflate în exploatare, revine
numai inspectorilor de specialitate ai ISCIR -INSPECT, respectiv responsabilului cu
supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor RSVTI, autorizat de ISCIR -INSPECT
(pentru ascensoarele menţionate la pct. 4.2 numai cu împuternicire scrisă din partea ISCIRINSPECT
IT ).
Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT pot lua în considerare verificările şi
încercările efectuate de personalul tehnic propriu de specialitate, autorizat de ISCIRINSPECT,
al montatorului sau reparatorului în sensul de a nu mai repeta încercările şi
verificările respective.
C.4.4 Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT şi responsabilul cu supravegherea şi
verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) au obligaţia să interzică funcţionarea ori de câte
ori constată că nu sunt îndeplinite condiţiile de siguranţă în funcţionarea ascensoarelor, în
conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice şi ale legislaţiei în vigoare.
41
PTR 15-2003
ANEXA C (sffirşit)
C.4.5 Inspectorii de specialitate ai ISCIR -INSPECT au dreptul de a efectua verificări tehnice prin
sondaj la toate ascensoarele precum şi de a efectua verificări prin sondaj asupra modului în
care montatorii, reparatorii, întreţinătorii şi deţinătorii execută lucrările specifice prevăzute
în prescripţia tehnică. De asemenea, responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a
instalaţiilor (RSVTI) are dreptul de a efectua verificări inopinate la ascensoarele aflate în
exploatare luând, după caz, măsuri pentru respectarea prevederilor prescripţiei tehnice.
C.4.6 Verificarea îndeplinirii tuturor condiţiilor şi normelor de protecţia muncii, pe durata
efectuării verificărilor şi încercărilor ascensoarelor, precum şi asigurarea echipamentului de
protecţie necesar sunt exclusiv în sarcina deţinătoru1ui.
De efectuarea instructajului de protecţia muncii pentru persoanele care participă la verificări
şi încercări răspund agenţii economici din care fac parte persoanele respective, în cazurile
când activitatea se desfăşoară în mediu normal. în cazul când verificările şi încercările se
desfăşoară în alte medii decât normal (exploziv, toxic etc.) agentul economic în incinta
căruia are loc activitatea respectivă va efectua un instructaj suplimentar specific mediului,
înainte de începerea lucrărilor, tuturor celor care participă la aceste lucrări.
C.4.7 în cazul nepregătirii ascensoarelor în vederea efectuării verificării, vinovaţii vor fi
sancţionaţi în baza procesului-verbal încheiat de organul de verificare, iar ascensoru1 nu va
putea funcţiona decât după efectuarea verificării.
C.4.8 În vederea efectuării în bune condiţii a verificării tehnice a ascensoarelor, montatorii,
reparatorii şi deţinătorii de ascensoare, după caz, sunt obligaţi să pună la dispoziţia
inspectorilor de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT:
a) datele, informaţiile sau documentele în legătură cu verificarea tehnică a ascensoarelor;
b) personalul şi echipamentul de lucru şi protecţie necesar;
c) mijloacele de transport, dacă nu există mijloace publice de transport la şi de la locul
respectiv.
42
ANEXAD
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
ISCIR-INSPECT
AUTORIZAŢIA DE PROIECTARE
Nr …………………… din …………….. ..
PTR 15-2003
În baza prevederilor legale în vigoare, a prescripţiei tehnice PT R 15 şi în urma verificărilor
efectuate şi consemnate în procesul – verbal m ………………………… din ………………………… ..
I S e auton.z eaza- pentru prO.i ectare de 1) ………………………………………….. .
agentul economic ……………………………… din …………………………….. str …………………… ..
m …………………… judeţ / sector ……………………….. din cadrul 2) ………………………………… .
unitatea de proiectare ……………………………. din …………………………… str ………………….. .
m ………………… judeţ / sector …………………….. urmare cererii m ……………….. din ………… ..
II Se autorizează pentru avizare confonnă de proiecte rprii sau elaborate de unităţi
neautorizate unnătoarele persoane (salariaţi ai unităţii de proiectare):
În cazul schimbării denumirii, întreruperii activităţii sau desfiinţării
……………………………… 4) are obligaţia să anunţe în tennen de 15 zile ISCIR-INSPECT.
Autorizaţia poate fi retrasă de ISCIR -INSPECT în baza documentului de constatare a
comiterii unor abateri de la prevederile legale.
Pre zenta auton.zaţ.le este vala bl’l a- pa• na- 1a dat a d e 5) ………………………….. .
INSPECTOR DE STAT ŞEF
(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)
INSPECTOR ŞEF ISCIR-INSPECT
(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)
Inspector de specialitate
1) Se indică succint domeniul autorizaţiei.
2) Se completează pentru filialele sau unităţile având alt sediu.
3) Se indică numele şi prenumele persoanelor.
4) Se va indica unitatea de proiectare.
5) Se va indica data efectivă (ziua, luna, anul)-maximum 2 ani.
43
PTR 15-2003
ANEXAE
Model de decizie pentru numirea personalului tehnic de specialitate responsabil cu
supravegherea lucrărilor de construire, montare, Întreţinere, revizie tehnică şi
reparare ascensoare sau a responsabilului cu supravegherea şi
verificarea tehnică a instalaţillor (RSVTI)
ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC
DECIZIE
nr ……….. din ……………… .
Agentul economic ……………………………………. reprezentat prin ……………… manager (director),
Având în vedere legislaţia cu privire la funcţionarea în condiţii de securitate a instalaţiilor
mecanice sub presiune şi de ridicat, prin care agenţii economici autorizaţi pentru construire,
montare, reparare, întreţinere şi revizie tehnică precum şi cei care deţin aceste instalaţii sunt obligaţi
să numească personal tehnic de specialitatel
), în raport cu numărul şi complexitatea instalaţiilor,
care să fie autorizat de ISCIR-INSPECT IT în vederea aplicării prevederilor prescripţiilor tehnice
ISCIR specifice,
DECIDE:
1 D-ul (D-na) …………………………… de specialitatel) …………………….. având funcţia de
………………………… începând cu data de ……………………………….. se numeşte responsabil2
)
………………………………………………….. din cadrul ……………………………. , urmând a fi
autorizat de ISCIR-INSPECT IT.
2 Responsabilul2
) ……………………………………………. este obligat să cunoască şi
să aplice întocmai prevederile legislaţiei în vigoare şi ale prescripţiilor tehnice specifice, sarcinile
acestuia fiind cele care rezultă din acestea.
3 Activitatea responsabilului2
) ••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••• •••••• ………. va fi
coordonată şi îndrumată din partea conducerii de ……………………………………….. , care răspunde
împreună cu acesta de luarea măsurilor pentru aplicarea legislaţiei în vigoare şi a prevederilor
prescripţiilor tehnice specifice.
4 încălcarea obligaţiilor prevăzute în prevederile prescripţiilor tehnice specifice, atrage,
după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă sau penală a celor vinovaţi.
5 Prezenta decizie anulează decizia anterioară nr ……………… din ………….. şi devine
definitivă după autorizarea responsabilului de către ISCIR-INSPECT.
MANAGER,
Numele şi prenumele
(Semnătura şi ştampila)
Data: ……………………… .
OFICIUL JURIDIC
Numele şi prenumele
(Semnătura)
1) Personalul tehnic de specialitate responsabil cu supravegherea lucrărilor de construire, montare, reparare, revizii
tehnice şi iDtreţinere ascensoare poate fi format din: ingineri, subingineri, maiştri sau tehnicieni de specialitate.
Responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (Rsvn) trebuie să fie inginer, subinginer, maistru
sau tehnician de specialitate.
2) Se va completa astfel:
„cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor” sau
„cu supravegherea lucrărilor de reparare, revizii tehnice şi întreţinere ascensoare.”
44
PTR 15-2003
ANEXAF
Registru de avizări conforme proiecte de (1)
Nr. şi data adresei ISCIRNr.
Nr. Denumirea Unitatea de Parametrii INSPECT de împuternicire
crt. proiect proiectului proiectare maxirni Beneficiar pentru
AVIZARE CONFORMĂ
FINAL Nr. şi data Obs””
VERIFICAT confonn PT ISCIR ,., A VIZAT CONFORM 1nregistrării la
Nume şi prenume Semnătura Nume şi prenume Semnătura Data ISCIR-INSPECT
NOTE:
(1) În cuprinsul registrului, acesta se sublmparte pentru fiecare tip de proiect (execuţie, montaj sau reparaţii) şi instalaţie
&ascensoare pentru şantiere de construcţii etc.).
( ) Împuternicit prin decizie dată de conducerea unităţii (poate fi şi personal autorizat de ISCIR-INSPECT, dar avizarea
conformă o efectuează ISCIR-INSPECT sau altă persoană autorizată din unitate pentru avizare, prin precizare pe
decizie).
(3) Se mai pot trece şi alte rubrici in funcţie de specificul unităţii de proiectare.
45

Click pentru continuare