PRESCRIPŢIE TEHNICĂ : CERINŢE TEHNICE PRIVIND PROIECTAREA, CONSTRUIREA, MONTAREA, EXPLOATAREA ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A TRAPELOR DE SCENĂ, TRAPELOR DE DECORURI SI INSTALATILOR DE CORTINE TINE PENTRU COLECŢIA INSPECŢIEI DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT partea 2

– REGLEMENTARE TEHNICĂ NAŢIONALĂ-
PRESCRIPŢIE TEHNICĂ
PTR 18-2003 ( 2 )

Descarca PDF cu REGLEMENTARE TEHNICĂ NAŢIONALĂ- PRESCRIPŢIE TEHNICĂ PTR 18-2003 partea 2

Continuare :

PTR 18-2003
ANEXA C (continuare)
B Organele principale ale instalaţiei:
1 Camera maşinii şi camera ralelor
2 Glisiere
– Tipul celor de la trapă _______________ _
-Dimensiuni.~~––––––-
– Tipul celor de la contragreutate ____________ _
-Dimensiuni ____________________ _
3 Frâna
-T~ _ ~~~~~–––––
– Caracteristici principale === ____________ _
-AcţlOnare
4 Role de conducere
La contragreutate
Constructia/Destinatia La trapă (car de greutătil
Numărul
Diametru!
Profilul santului
5 Cabluri
La contragreutate
Construcţia/Destinaţia La trapă (car de greutăţi)
Simbolizarea completă confonn
standard
Număr
Fixare prin
6 Trapa
– Construcţia metalică, dimensiunea de gabarit __________ _
– Masa trapei ______________ kg.
– Modul de illlmjnare ––––––––––––
51
PTR18-2003
ANEXA C (continuare)
7 Contragreutate a
–Construcpa~~~~~~~~~ _________________ ~ ___ __
– Masa contragreutăpi, inclusiv jugul ___________________ kg.
8 Tampoane de amortizare
La contragreutate
Construcţia/Destinaţia La trapă (car de greutăţi)
Tip
Dimensiuni principale
C Echipamentul electric
1 Motoare electrice
Caracteristici!Destinaţia Tracţiuoe Servomotor pentru frină
TiP
Anul de fabricaţie
Nr. de fabricaţie
Tensiuoea V
Curentu\A
Frecvenţa Hz
PutereakW
DA%
Turaţia rotlmin
Proces verbal de omologare
sau norma internă
2. Automatul de protecpe
– T~, __ ~ ___________________________________________ ___
–Cmentul,~~~ __ ~ ___________________________________ __
– Proces verbal de omologare, ___________________________________ sau norma internă
~––––––––––––––
D Componente de securitate
1 Dispozitive de acţionare mecanică
Paracăzătoare(Dispozitive de
Caracteristici!Destinaţia Limitator de viteza prindere pe glisiere)
Tipul dispozitivului
Construcţia
Viteza la care intră în
Fuocţionare
Proces verbal de omologare
sau norma internă
52
PTR 18-2003
ANEXA C (continuare)
2 Între ruplt o are
De manivela pentru
CaracteristicilDestinaţia Întreruptoare de cursa acţionare manuală
Tip
Construcţie
Acţionare
Proces verbal de omologare
sau norma internă
3 Dispozitive de semnalizare
–T~m~ _____________________________________________________ _
– Sens de mers –––––––––––––––––-
E Alte date şi caracteristici
Legarea la pfunânt ________________________________________________ __
m DESENE ŞI SCHEME
1. Desenm tip de ansamblu *
2. Scheme cinematice
3. Scheme de ungere
*Desenm tip de ansamblu va cuprinde cel pUM următoarea documentaţie:
– desep.ul plan de ansamolu al instalaţiei în care se vor înscrie caracteristicile
tehnice’
– !;ipm.trăpei, amplasarea trolimvi (tip .si caracterisţici), san;ţna trapc;i (poziţie fixă,
m unşcare, numar persoane) Viteza ŞI cursa trapel, m. staţiilor, regim de
funcţionare, date constructive ale trapei (dimensiuni, masa, mod ae iluminare),
felul curentiJllli qe alimentare şi comanda N, Itz), felul cpm~ii;
camera maşlml ŞI rolelor (amplasare, constnicţje, dunenslUru);
glisiere (tiL’ si dunensiuni) ; role de conducere (m., diametru, profi1m şanţWui,
aestin~ţi!l ; ~e (tip, cara~teristi”i, a~tionare);
cablun ŞI an~ (construcţie, .destmaţie); . .
conţra~utate (dăte constructive) ; tampoane de amortizare (construcţie,
fdoemstipnoan, een)tie d e secunt.l ltc; §l. d e sţJInD.al l’ zare ~car acteri.stJ..c.l, dest’i naţ’i)e;
mtreruptoare (caractenstiCl, destinaţie) ; con te electrice;
lista elementelor de rezistenţi! a construcţiei metalice portante sub fonnă de tabel
(ru;. c,rt., qenurnirc;, m. desen în care este reprezentat, buc., material, caracteristici
chumce ŞI mecaruce);
lista sudurilor de rezlsten1* sub fonnă de tabel (m. crt., poz., simbol sudură,
reprezentarea graficii a sudurii, m. deselb în care este poziţionată, m. sudun, felm
controlml!i (lung., clasa calitate), încercari mecanice, m. procedură de sudaie
omologata;
desenele în care sunt pozitionate elementele sudurilor de rezistentă;
scheme electrice de principiu (circuite de fortă. de comandă, de semnalizare)~
foaia de gardă a desenmui tip ae ansamblu (DTA) care va cuprinde continutiu
DTA şi semnăturile de verificare şi avizare conform anexei G. ‘
53
PTR18-2003
ANEXA C (continuare)
IV CERTIFICATE
1. Certificate pentru motoarele electrice *
2. Certificate pentru cabluri şi lanţuri, după caz *
3. Certificat pentru piesele ŞI ansamblunle sudate conform tabel 1
V INSTRUCŢIUNI DE EXPLOATARE A TRAPEI
(Se întocmesc de firma constructoare; ele vor cuprinde la urmă lista defecţiunilor posibile şi
cauzele apariţiei lor, după modelul de mai jos).
VI LISTA DEFECŢIUNILOR POSffiILE LA TRAP Ă
Nr. Mijloace pentru remediere
crt. Defecţiuni de funcţionare Cauzele defecţiunilor şi de către cine
VII DIVERSE
* Se anexează copie de pe certificatele eliberate de firma constructoare.
54
PTR 18-2003
ANEXA C (continuare)
CERTIFICAT PENTRU PIESELE ŞI ANSAMBLURILE SUDATE
Tabelul 1
Proprietăţile
Piese mecanice ale Rezultatele încercărilor de control
ansambluri Electrod materialului Sudori ale epruvetelor
~ de aport
.g Sudura cap la cap Sudura prin presiune
oi Rezistenţa de .~ ” ·i ·i I oi .g ~ .,. – oi ….. ” ” {l ~ ;.:::: rupere 1 i ·01 ” .~
il o ::E ::E j KgfJmm2
~ …: Rezistenţa Unghiul de Rezistenţa Unghiul de ~
Ci Z Il; <Z la rupere încovoiere la rupere încovoiere
55
PTR18-2003
ANEXA C (sIarşit)
VII CERTIFICAT GENERAL AL TRAPEI
(dat de fIrma montatoare)
Firma _________ –,–_______ cu sediul în _____ _
__ ~~–––––-str.–-~~~–––––––.m.,––
sectorul =-___________ –ljudeţuI_–-::===””..-:=
tutelată de corifrrrnă pnn prezentul certifIcat că
trapa, ________________________________________ ~~~––––
_________ ~~–~~~––––––––sarcma,–––––
m.pers. staţii montată la ––=:…”..”–:r:,…,.-.,.”,.,..,.,,,.,––––
construită de fIrma cu m. de fabricaţie, ____________ _ lma d aantau ld~e,-_ -_-_–_-_:=_~_a_~f_o_~_s~_t_~_m~_o_~_n~_t_a~_~_~_de_~_-_–_-_-_–_~_-_–_-_–_-_-_–_-_-_–_-_-_–_-_-_–______________ ___ _
Toate materialele componente ale instalaţiei corespund proiectului respectiv, prevederilor din
prescripţiile tehnice ISCIR şi standardelor pentru matena1e.
Instalaţia este completă, cuprinzând toate componentele de securitate şi de protecţie
corespunzătoare.
Troliul trapei rodat m frrrnă este centrat cu motorul electric respectiv.
Trapa __________________ =:”‘=:’l!”T::-a fost construită pentru re~ul de funcţionare
______________________ cu plină Ia conectări/ora şi DA %, _____ __
Menţiuni speciale
Trapa este dotată cu întreaga documentaţie tehnică prevăzută de prescripţiile tehnice R 18 în
veoerea autorizării de funcţionare.
OBSERVAŢII: __________ _
DIRECTORUL FIRMEI
(sau delegatul său)
Data, ___________ __
ŞEFUL SERVICIULUI CTC
RESPONSABILUL TEHNIC AUTORIZAT DE ISCIR,
56
ANEXAD
CARTEA CORTINEI PENTRU INCENDIU
PARTEA DE CONSTRUCŢIE
57
PTR 18-2003
PTR18-2003
ANEXA D (continuare)
LISTA DOCUMENTAŢEI
livrată cu cartea cortinei pentru incendiu
Denumirea documentaţiei
Dam, ___________ ___
VERIFICAT
Şef compartiment control
tehnic de calitate (CTC)
(numele, semnătura şi ştampila)
(piese scrise şi desenate)
Simbolul sau numărul documentului Numărul de file
58
ÎNTOCMIT _-=––,-__ _
(numele şi semnătura)
Organ de verificare
autorizat de ISCIR
(numele, semnătura şi ştampila)
PTR 18-2003
ANEXA D (continuare)
I DATE GENERALE
Denumirea şi adresa unităţii deţinătoare ______________ _
Denumirea şi adresa unităţii de proiectare ______________ _
Denumirea şi adresa unităţii constructoare ______________ _
Tipul cortinei pentru incendiu. _________________ _
Numărul de fabricaţie’–________ anul montării~ ___ _
II DATE CONSTRUCTIVE ŞI FUNCŢIONALE
A Caracteristici tehnice
1 Amplasarea troliului ____________ -:-______ _
2 Sarcina __________________ kg.
3 Viteza mls.
4 Cursa cortinei m ..
5 Numărul staţiilor.,–___________________ _
6 Regimul de funcţionare
7 Felul curentului de alime-n-tar-e––––––-
Tensiunea V, Frecvenţa Hz
~––- –– –-
8 Felul comenzii
unde se face
.~–~~––––––-
9 Felul curentului de comandă,_=-=-=––––::=–––
Tensiunea,….,.. ____ V,Frecvenţa _____ Hz ___ _
10 Tipul troliului ______________________ _
caracreristici _______________________ _
B Organele principale ale instalaţiei:
1

si camera rolelor
r L rolelor
I c P rucl1a
2 Glisierele
– Tipul celor de la cortină pentru incendiu, ________ _
– Dimensiuni:–;-__ –__ ––––
– Tipul celor de la contragreutare ____________ _
-Dimensiuni. ___________________ _
59
PTR18-2003
ANEXA D (continuare)
3 Frâna
-Tip,_–-::–:–:–:–:–:-_____________ _
– Caracteristici principale ______________ _
-Acţionare ___________________ _
4 Rolele de conducere
Construcţia/Destinaţia La cortină pentru incendiu La contragreutate
Numărul
Diametru!
Profilul şanţu!ui
5 Cabluri
Construcţia/Destinaţia La cortină pentru incendiu La contragreutate
Simbolizarea completa conform
standard
Număr
Fixare prin
6 Cortina pentru incendiu
– Construcţia metaiică, dimensiunea de gabarit __________ _
– Masa cortinei pentru incendiu ______________ kg.
– Modul de illlminare ––––––
7 Contragreutatea
– Construcţia’–_..,.,-,–,–,……,_–,-_________ ,–__ _
– Masa contragreutăţii inclusiv jugul _________ –‘kg.
8 Tampoane de amortizare
Construcţia/Destinaţia La cortină pentru incendiu La contragreutate
Tip
Dimensiuui principale
60
C Echipamentul electric
1 Motoare electrice
CaracteristicilDestinaţia
Tip
Anul de fabricatie
Nr. de fabricatie
Tensiunea V
Curentul A
Frecvenţa Hz
Putereakw
DA%
Turatia rotJmin
Proces verbal de omologare
sau norma internă
PTR 18-2003
ANEXA D (continuare)
Tracţiune Servomotor pentru frână
2 Automatul de protecţie
– Tip
-Cm~en-tul~––––––––––––––––-
– Proces verbal de omologare, ____________________________ _
sau norma internă
~––––––––––––––
D Componente de securitate
1 C omponente cu actionare mecamca
Paracăzătoare(Dispozitive de
CaracteristicilDestinaţia Limitator de viteză prindere pe ldisiere)
Tipul dispozitivului
Construcţia
Viteza la care intră fu
functionare
Proces verbal de omologare
sau norma internă
2 Întreruptoare
CaracteristicilDestinaţia Întreruptoare
la organe de manivelă
de cursă de tractiune actionată manuală
rrip
Construcţie
k\ctionare
rn>ces verbal de omologare sau
Inorma internă
61
PTR18-2003
ANEXA D (continuare)
3 Dispozitive de semnalizare:
a) Dispozitive de alarmă(sonerie, clopot, sirenă)
Sursa de alimentare _____________________ _
Amplasamentul dispozitivului _________________ _
Modul de acţionare, _____________________ _
b) Indicatoare optice sens de mers
E Alte date şi caracteristici
Legarea la pământ ______________________ _
III DESENE SI SCHEME
1. Desenul tip de ansamblu *
2. Scheme cinematice
3 Scheme de ungere
*Desenul tip de ansamblu va cuprinde cel pUM următoarea documentaţie:
– desepul plan de ansamblu al instalaţiei în care se vor înscrie caracteristicile
tehnice·
– tipul ~o’rtin~i pentpl,inct;ndiu, amphy;area troliului ltip şi .caracteristic.i), sarcina
trap.C)1 (pozlţţe fixa m ~lşcare, numar perso~e), vIteza ŞI. cursa trapel, m.
stawlor, regIm de fuîîCţionare. date constructive ale tra,pei.(dimenslum, masa, mod
de dummarc;),. fe\ul curentulm de alimentare şi .colIl!IDdă t V, .Rz), felul comenzii;
camera maşmll ŞI rolelor (amplasare, construcne, dunenslUm);
glisi~e (t~· şj 9imelJ.siuni) ; rol~ qe. conqucere (m., diametru, profilul şanţului,
aestm~ţi\t ; Ir~e (tip, cara~tenst1″I, a~ţionare);
cablun ŞI anţw;:i (construcţie, .destmaţie); . .
conţragţeutate (dăte constructive) ; tainpoane de amortizare (construcţie,
destinaţIe)·
componente de securitate §i de semnalizare (caracteristici, destinaţie) ;
întreruptoare (caracteristicI, destinaţie) ; contacte electrice;
lista elementelor de rezistenţă a construcţiei metalice portante sub fonnă de tabel
(m;. c.rt. ; (ienumit:e, m. desen în care este reprezentat,lJUc., material, caracteristici
ch11ll1ce ŞI mecamce);
lista sudurilor de rezlstenw sub fonnă de tabel (m. crt., pOZ., simbolul sudură,
reprezentarea grafică a sudurii, m. desen în care este poziţiona~ m. suduri, telul
controlului (lung., clasa calitate), încercări mecanice, m. procedeu de sudaie
omologat;
desenele m care sunt pozitionate elementele sudurilor de rezistentă;
scheme electrice de principiu (circuite de fortă. de comandă, de semnalizare)~
foaia de gardă a desenului tip ae ansamblu (DT A) care va cuprinde conţinutill
DT A şi semnăturile de verificare şi avizare conform anexei G .
62
PTR 18-2003
ANEXA D (continuare)
IV CERTIFICATE
1 Certificate pentru motoarele electrice *
2 Certificate pentru cabluri şi lanţuri, după caz *
3 Certificat pentru piesele ŞI ansamblunle sudate conform tabel 1.
V INSTRUCŢIUNI DE EXPLOATARE A CORTINEI PENTRU INCENDIU
(Se intocmesc de firma constructoare; ele vor cuprinde la urma lista defecţiunilor posibile şi
cauzele apariţiei lor, după modelul de mai jos).
VI LISTA DEFECŢIUNILOR POSIBILE LA CORTINĂ PENTRU INCENDIU
Nr. Mijloace pentru remediere
crt. Defecţiuni de funcţionare Cauzele defecţiunilor şi de către cine
VII DIVERSE
63
PTR 18 – 2003
ANEXA D (continuare)
CERTIFICAT PENTRU PIESELE SI ANSAMBLURILE SUDATE
Tabelul!
Proprietăţile
Piese mecanice ale Rezultatele inc=ărilor de control
ansambluri Electrod materialului Sudori ale epruvetelor 1 de aport
-8 Sudura cap la cap Sudura prin presiune oi Rezistenta de .~ ” .~ -8 .,. – ·i I oi oi .,.
….. ” ”
~ ~ ‘” rupere 1 i ’01 ” .~
il o ::;a ::;a j KgfJmm2
~ …: Rezistenţa Unghiul de Rezistenţa Unghiul de ~
~ Z .. <Z la rupere încovoiere la rupere încovoiere
64
PTR 18-2003
ANEXA D (stărşit)
VIII CERTIFICAT GENERAL AL CORTINEI PENTRU INCENDIU
(dat de fuma montatoare)
Finna __________ ,.-_______ cu sediul în _____ _
_ ,.–-;-________ ,str. __ –,–:–-, ________ –!nr. __ _
sectoru1;;;:-___________ Jjudeţul._–-;==:;r:=
tutelată de confiririă pnn prezentul certificat că,
cortina pentru mcendîu _______________ –:==:-_____ _
__ –:~–––––––,sarctna~––~
montată la
construită d”‘e:cfuma==::::::::::::~~=.::::::::::::=.::::~~~::::::::::::::::::::.-=cu=-=nr=.–,d:;-:e:-:t1i’:a’Lb::;ri-=-ca::-;ţt:;-:e· =–-
în anul ~ ___ ,a fost montată de ‘–––
la data de’–__________________________ _
Toate materialele componente ale instalaţiei corespund proiectului respectiv, prevederilor din
prescripţiile tehnice ISCIR, standardelor pentru materiale precum şi NPSI.
Instalaţia este completă, cuprinzând toate componentele de securitate şi de protecţie
corespunzătoare.
Troliul cortinei pentru incendiu rodat în firmă este centrat cu motorul electric respectiv.
Cortină de incendiu _____________ a fost construită pentru regimul de
funcţionare
____: :::::::::::::..-c”‘u””p””an””·” ‘ă'”‘j”‘a::::::::::””co”‘n”‘e'”‘ctărl/=,.,o”‘ra”‘”‘s””t. D..'” ‘A….”,o/c””.- –
Menţiuni speciale:
Cortina pentru incendiu este dotată cu întreaga documentaţie tehnică prevăzută de prescripţia
tehnică PT R 18 în vederea autorizării de funcţionare.
OBSERVAŢll: ___________________ _
DIRECTORUL FIRMEI
(sau delegatul său)
L.A
Data. _____ _
ŞEFUL SERVICIULUI CTC
RESPONSABILUL TEHNIC AUTORIZAT DE ISCIR,
65
PT R 18-2003
ANEXAE
PROCES– VERBAL
DE
RECEPŢIE INTERNĂ
Nr . ….,.,. ___________ Data ___________ _
Subserrmapi ______________________________________________________ mcruruuICTCalfinnei _____________________ _
___________________________ cu ocazia controlului final de calitate al trapei (cortinei)
montată la
executat m-=Z1″”u·:a–::-Cd”e;:::========’dre:-‘fi”‘aţ㔑·”fi”‘in=d:-:~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_ ______
am constatat că instalaţia a fost executată conform documentapei tehnice şi cu respectarea
prescripţiei tehnice PT R 18 m vigoare.
După efectuarea verificării şi mcercării în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice
PT R 18 instalapa a corespuns şi poate fi prezentată la verificare tehnică oficială m vederea
autorizării de funcponare.
CONTROLCTC DIRECTOR ŞEF ECHIPĂ
66
PTR 18-2003
ANEXAF
Registru de evidenţă a insta1aţiilor
Locul
Nr. Nr. !nre- funcţioomii Denumire, Nr.de Proces-verbal/ Scadeoţa
inre- gistrare iostalaţiei parametrii fabricaţiei Producători autorizaţie de Obs
gistrare ISCIR- (localitatea, priocipali an de Montator funcţionarei verificare
intern INSPRCT strada,m., fabricaţie data autorizării
IT iudet)
67
PT R 18-2003
ANEXAG
Verificarea şi autorizarea trapelor şi instalaţiilor de cortină pentru incendiu
G.I Verificarea proiectArii
G.1.1 Verificările în faza de proiectare constau din:
a) verificarea proiectelor în ceea ce priveşte concordanţa acestora cu prevederile
prescripţiei tehnice;
b) avizarea conformă a desenului tip de ansamblu cu privire la respectarea prevederilor
prescripţiei tehnice.
Această avizare va consta din avizarea desenului tip de ansamblu, la terminarea execuţiei,
reparaţiei (numai când se modifică proiectul iniţial) etc., a trapei sau instalaţiei de cortină
pentru incendiu, cuprinzând toate modificările introduse în timpul acestora în desenul tip
de ansamblu care va fi introdus în cartea trapei (cortinei) – partea de construcţie.
După avizarea conformă a desenului tip de ansamblu acesta se va înregistra la ISCIRINSPECT,
fără de care nu se poate acorda autorizaţia de fimcţionare a trapei sau instalaţiei
de cortină pentru incendiu.
Un exemplar din desenul tip de ansamblu se va transmite la ISCIR-INSPECT IT pe
teritoriul căreia se află unitatea de proiectare respectivă.
G.I.2 Verificarea proiectelor, în ceea ce priveşte concordanţa acestora cu prevederile prescripţiei
tehnice, se efectuează de către agenţii economici de proiectare autorizaţi de ISCIRINSPECT
conform prevederilor anexei A. în acest scop agenţii economici de proiectare
autorizaţi vor numi personal de specialitate care să efectueze verificarea pieselor scrise şi
desenate ale proiectului. Confirmarea verificării se va face pe desenul tip de ansamblu,
consemnându-se pe acesta prin ştampilare pe original şi copii, următoarele:
– Denumirea agentului economic de proiectare, autorizat de ISCIR -INSPECT
-” Verificat, corespunde prescripţiei tehnice PT R 18-2003″
– Numele şi prenumele _____________ _
– Data
-Semn~ă~tura––––
G.I.3 A vizarea conformă a desenului tip de ansamblu, cu privire la respectarea prevederilor
prescripţiei tehnice, se efectuează de către ISCIR-INSPECT. Avizarea conformă de către
ISCIR-INSPECT se va efectua numai după verificarea proiectelor respective de către o
unitate autorizată de ISCIR-INSPECT. Această avizare conformă se poate efectua şi de
către personalul propriu de specialitate din unităţile de proiectare, autorizat de ISCIRINSPECT
în acest scop conform prevederilor anexei A, dar numai cu acordul scris al
ISCIR-INSPECT.
G.I.4 Confirmarea avizării conforme pe desenul tip de ansamblu se face consemnându-se prin
ştampilare pe un număr de exemplare (minim 2 copii) inclusiv originalul, următoarele:
68
ANEXA G (continuare)
a) în cazul în care avizarea se face de către ISCIR-INSPECT:
AVIZAT confonn
ISCIR-INSPECT
PTR 18-2003
Numele’–____ -=-_-::-_ Prenumele, ______ _
Dam._ ________ __ Semnătura. _––
b) în cazul în care avizarea se face de către personalul propriu de specialimte din
unităţile de proiecWe, autorizat de ISCIR-INSPECT şi împuternicit în scris de
ISCIR -INSPECT pentru proiectul respectiv:
AVIZAT confonn
AUTORIZAT ISCIR
Denumireaunimţii~~~~~–~~–-~–––
Scrisoarea ISCIR-INSPECT de împuternicire m, / ______ _
Numele Prenumele, ______ _
Dam Semnătura. _____ __
G.1.S A vizarea conformă a desenului tip de ansamblu este valabilă până la modificarea acestuia
ca urmare a modificării prescripţiei tehnice sau a modernizării trapei sau insmlaţiei de
cortină pentru incendiu, În cazul întreruperii fabricaţiei mai mult de un an, proiectul
trebuie să fie reavizat conform la reluarea acesteia.
G.1.6 Agentul economic în cadrul căruia se avizează confonn desenele tip de ansamblu va reţine
câte un exemplar din fiecare. Acestea vor fi înscrise într-un registru de evidenţă confonn
modelului din anexa R.
G.1.7 Avizarea conformă a proiectelor, respectiva desenelor tip de ansamblu, pentru trapele sau
insmlaţiile de cortină pentru incendiu care se procură din import se va face de către ISCIRINSPECT,
după ce, în prealabil, acestea au fost verificate prin grija solicitantului în ceea
ce priveşte concordanţa cu prevederile prescripţiei tehnice de către un agent economic de
proiectare autorizat de către ISCIR -INSPECT,
G.2 Verificarea construirii, montării şi reparării trapelor sau instalaţilor de cortină
pentru incendiu
G.2.1 Verificarea în timpul şi la terminarea construirii, monmrii şi reparării insmlaţiilor se
execum de către inspectorii de specialimte ai ISCIR-INSPECT IT sau de către personalul
propriu de specialimte de la agentul economic producător, monmtor sau reparator,
autorizat în acest scop confonn prevederilor anexei B şi împuternicit în scris de ISCIRINSPECTIT,
Insmlaţiile care se verifică de inspectorii de specialimte ai ISCIR-INSPECT IT în unimţile
constructoare, monmtoare sau reparatoare se smbilesc de ISCIR-INSPECT IT, Celelalte
insmlaţii se verifică de către personalul autorizat din unimţile respective, în baza acordului
scris al ISCIR-INSPECT IT.
69
PT R 18-2003
ANEXA G (continuare)
G.2.2 Rezultatele verificărilor instalaţiilor vor fi consemnate de persoanele care le-au efectuat
astfel:
a) pentru verificările efectuate pe parcursul execuţiei, montării şi reparaţiei precum şi
pentru verificările executate la terminarea montării şi reparaţiei se vor încheia
documente de verificare (procese verbale, buletine etc.);
b) pentru verificările finale efectuate la terminarea construirii, montării (în cazul în care
montarea se execută la unitatea constructoare) sau reparaţiei cu bune rezultate se va
semna şi cartea instalaţiei-partea de construcţie (documentaţia de montare /
documentaţia de reparaţie), conform prevederilor prescripţiei tehnice .
G.3 Autorizarea funcţionării trapelor sau instalaţilor de cortină pentru incendiu
G.3.1 La prima punere În funcţiune
G.3.1.1 Trapele şi instalaţiile de cortine pentru incendiu pot fi date în exploatare numai după
verificarea tehnică oficială şi eliberarea autorizaţiei de funcţionare de către:
a) ISCIR-INSPECT IT prin inspectorii de specialitate pentru trupele de scenă stabile cu
acţionare mecanică şi instalaţiile de cortine pentru incendiu. Acestea se înregistrează
în evidenţa tehnică a ISCIR-INSPECT IT. Verificările periodice la scadenţă sau după
reparaţii la aceste instalaţii pot fi efectuate şi de către RSVTI al deţinătorului, cu
împuternicire scrisă din partea ISCIR -INSPECT IT.
b) RSVTI al deţinătoru1ui pentru trupele de scenă stabile cu acţionare manuală, trupele
de scenă transportabile, trupele de persoane transportabile şi trapele de decoruri.
Verificările tehnice periodice la scadenţă sau după reparaţii la aceste instalaţii vor fi
efectuate de către RSVTI al deţinătoru1ui.
G.3.1.2 Deţinătorul instalaţiei, de acord cu montatoru1 şi după efectuarea recepţiei interne
(punctul 7.4.1.), va comunica în scris cu cel puţin 7 zile înainte la ISCIR-INSPECT IT,
data cerută la care instalaţia va putea fi prezentată verificării tehnice, în vederea obţinerii
autorizării de funcţionare.
La verificarea tehnică oficială este obligatorie prezenţa delegatului firmei constructoare
sau de montaj şi a deţinătorului instalaţiei.
G.3.1.3 Cartea instalaţiei se compune din:
a~ partea de construcţie;
b partea de montaj;
c partea de exploatare.
G.3.1.4 Verificarea tehnică oficială în vederea autorizării de funcţionare, are ca scop să
stabilească următoarele:
a) dacă instalaţia a fost montată în conformitate cu documentaţia tehnică şi cu
prescripţia tehnică;
b) dacă instalapa supusă la încercări conform prescripţiei tehnice, corespunde şi
funcţioneaza noriDal;
c) dacă este asigurată o întreţinere şi o supraveghere corespunzătoare şi dacă
instalaţiile sunt manevrate de persoane instruite.
70
PTR 18-2003
ANEXA G (continuare)
G.3.1.5 Verificarea tehnică oficială constă din verificarea principalelor elemente componente ale
instalaţiei şi din încercări în gol şi sub sarcină, în limitele caracteristicilor tehnice de
funcţionare pentru care instalaţia a fost proiectată.
încercările în gol se execută cu instalaţia fără sarcină, de la pupitrul de comandă,
verificându-se funcţionarea instalaţiei acţionată de pe panoul de comandă.
încercările sub sarcină sunt de două feluri: statice şi dinamice.
G.3.1.6 Încercarea statică se face cu platforma situată în partea cea mai de jos a cursei în aşa fel
ca între tampoane şi platformă să mai rămână 200-250 mm. Timpul de încercare este de
10 minute. Sarcina de încercare este următoarea:
a) o dată şi jumătate sarcina nomiua1ă, cu excepţia trapelor acţionate hidraulic;
b) de două ori sarcina nominală în cazul trapelor de scenă acţionate hidraulic.
La mcercarea statică se verifică alungirea suseensiilor şi soliditatea fixării lor, rezistenţa
troliului, rezistenţa platformei şi a contragreutăţii, siguranţa funcţionării frânei.
G.3.1.7 Încercarea statică în cazul trapelor de scenă hidraulice cu acţionare directă se face în
poziţia cea mai de sus a platformelor, timp de 10 minute; coborârea platformei în acest
interval de timp nu trebuie să depăşească 100 mm.
În timpul încercării este interzis accesul persoanelor pe trapă ; sarcina de încercare va fi
constituită numai din greutăţi.
G.3.1.8 Instalaţia de cortină pentru incendiu se încearcă cu suprasarcină de 100% din sarcina
nomiua1ă care este diferenţa de masă între cortina de incendiu şi contragreutatea ei,
inclusiv jugul. Pentru probe această diferenţă nu poate fi luată sub 500 kg.
G.3.1.9 încercările dinamice se execută prin deplasări repetate ale instalaţiei încărcate cu sarcina
nomiua1ă plus 10% pentru trape şi cu sarcina nomiua1ă plus 25% la cortine pentru
incendiu. Prin încercările dinamice se verifica buna funcţionare a instalaţiei şi în special
a motorului, troliului, frânei, aparatelor de comandă, contactelor electrice precum şi a
semna1izărilor optice şi acustice.
La fel ca în cazul încercărilor statice, la încercările dinamice suprasarcina va fi
constituită din greutăţi.
G.3.1.10 Dacă rezultatele verificării tehnice oficiale corespund prescripţiei tehnice, inspectorul de
specialitate al ISClR -INSPECT IT, respectiv RSVTI al deţinătorului, autorizat de
ISCIR-INSPECT IT întocmeşte procesul verbal din cartea instalaţiei – partea de
exploatare prin care se autorizează funcţionarea instalaţiei respective. Modelul de
proces-verbal de verificare este prezentat în anexa H.
Cartea instalaţiei completată, se predă deţinătorului de către ISCIR-INSPECT IT.
În procesul verbal se înscriu parametrii pentru care a fost autorizată instalaţia.
Data (luna, anul) stabilită pentru următoarea verificare tehnică nu va putea depăşi trei ani
pentru trape de decoruri şi cortine pentru incendiu şi doi ani pentru trape de scenă.
G.3.1.11 Dispoziţiile date de către inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT sau RSVTI
prin procesul verbal întocmit cu ocazia verificării tehnice în vederea autorizării sunt
obligatorii pentru toţi factorii care participă la realizarea şi exploatarea trapelor de scenă,
trapelor de decoruri şi instalaţiilor de cortine pentru incendiu; neândeplinirea la
termenele stabilite a dispoziţiilor date, atrage după sine anularea autorizaţiei de
funcţionare, fără o altă înştiinţare din partea ISCIR-INSPECT IT.
71
PT R 18-2003
ANEXA G (continuare)
G.3.2 Trape şi instalaţii de cortine pentru incendiu aflate În exploatare
G.3.2.1 Trapele şi instalaţiile de cortine pentru incendiu sunt supuse în timpul exploatării unor
verificări tehnice oficiale periodice care se efectuează de către:
a) ISCIR-INSPECT IT, prin inspectorii de specialitate, sau de către responsabilul cu
supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) cu acordul scris al ISCIRINSPECT
IT pentru instalaţiile menţionate la pct. G.3.1.1, alin. a);
b) responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) pentru
instalaţiile menţionate la pct. G.3.1.1, alin b).
G.3.2.2 Agenţii economici care deţin trape şi instalaţii de cortine pentru incendiu vor comunica
în termen de 15 zile la ISCIR – INSPECT IT în raza cărora îşi desfăşoară activitatea
datele despre instalaţiile vândute altor deţinători, inclusiv adresa acestora, şi despre cele
scoase definitiv din funcţiune.
G.3.2.3 La verificarea tehnică periodică a instalaţiei se execută următoarele:
a) yerificarea l’rincip!llelor el~~nte componente ale instalaţiei;
b) mcercarea m gol Şi sub sarcma, conform pct. G.3.1.5 …… G.3.1.9;
Cu această ocazie se vor stabili următoarele: C} dacă instalaţia supusă la încercări conform prescripţiei tehnice, a corespuns;
d dacă este aSigurată o întreţinere §i o supraveghere corespunzătoare;
e dacă personalul care manevreaza instalaţiile este instruit.
Rezultatul verificării periodice se înscrie în cartea instalaţiei, într-un proces-verbal,
stabilindu-se data următoarei verificări.
G.3.2.4
G.3.2.5
G.3.2.6
În cadrul verificării tehnice periodice se verifică starea tehnică a trapei sau instalaţiei de
cortină pentru incendiu în confonnitate cu prevederile prescripţiei tehnice şi în cazul
când rezultatele verificării sunt corespunzătoare se acordă autonzaţia de funcţionare în
continuare, înţocmindu-se un proces-verbal în cartea trapei (cortinei) conform modelului
din anexa H. In cazul în care verificarea tehnică se va efectua de către responsabilul cu
supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI), acesta va înainta un
exemplar al procesului-verbal de verificare la rSCIR-INSPECT IT, pentru instalaţiile
menţlOnate la pct. G.3.1.1, alin. a).
În funcţie de condiţiile şi regimul de funcţionare, gradul de complexitate al instalaţiei,
prin procesul-verbal de autorizare se stabilesc parametrii funcţionali şi scadenţa (luna,
anul) următoarei verificări în confonnitate cu pct G.3.1.10.
Deficienţele menţionate în procesul verbal din cartea instalaţiei, trebuie remediate la
termenele stabilite; remedierea deficienţelor se execută de personalul tehnic autorizat
care face întreţinerea sau de către agentul economic reparator autorizat; lucrările
efectuate se consemnează în registrul de supraveghere.
Neândeplinirea dispoziţiilor date prin procesul verbal, atrage după sine anularea
autorizaţiei de funcţionare la expirarea termenului stabilit pentru remedieri; personalul
care face întreţinerea instalaţiei va menţiona aceasta în registrul de supraveghere, va opri
instalaţia, odată cu încetarea întreţinerii, comunicând aceasta la ISCIR-INSPECT IT.
72
PTR 18-2003
ANEXA G (continuare)
G.3.2.7 Dacă la verificarea periodică a instalaţiei se constată că starea tehnică pune în primejdie
viaţa celor care o folosesc sau este pericol de avarii, atunci funcţionarea instalaţiei va fi
imediat oprită; în procesul-verbal prin care instalaţia se opreşte din funcţiune, se înscriu
cauzele opririi, care vor fi notate şi în registrul de supraveghere.
Nu se acordă autorizaţia de funcţionare, în următoarele cazuri:
a) lipseşte, nu funcponează sau funcţionează defectuos chiar numai un dispozitiv de
zavorâre automată de la uşa de acces a put!Ilui trapei;
b) lipseşte, nu funcţionează sau funcţioneaza defectuos limitatorul de viteză, limitatorul
sau întreruptorul de cursă;
c) cablurile de tractiune au atins limite de uzură peste limitele admise conform PT R14-
2002; ,
d) troliul sau piesele componente au defecte vizibile periculoase (uzură, jocuri etc.) care
depăşesc limitele stabilite de constructor sau prezintă alte defecte care perichtează
securitatea în funcţionare;
e) frâna funcţionează defectuos;
f) aparatajul electric de comandă se află în stare avansată de uzură şi nu mai prezintă
SIguranţă în funcţionare;
g) rezistenţa de izolaţie a conductorilor este prea mică, iar legătura electrică la pământ
are o rezistenţă maI mare de 4 ohmi;
h) glisierele nu sunt suficient fixate ŞI se mişcă în timpul mersului trapei sau a cortinei
pentru incendiu;
i) lipsesc împrejmuiri corespunzătoare, din care cauză se pot produce accidente sau
avarii;
j) întretinerea instalatiei nu se face de personal instruit, nu se face regulat, sau calitatea
întreţinerii este necorespunzătoare.
G.3.2.8 Autorizarea funcţionării în continuare a trapelor şi instalaţiilor de cortine pentru incendiu
cu ocazia verificării tehnice periodice, prin responsabilul cu supravegherea şi verificarea
tehnică a instalaţiilor (RSVTI), trebuie să se facă în aceleaşi condiţii ca şi autorizarea de
funcţionare efectuată prin inspectorii de specialitate ai ISCIR-!NSPECT IT.
G.4 Dispoziţii finale
G.4.1 Punerea în funcţiune a trapelor şi insta1aţiilor de cortine pentru incendiu neautorizate, în
afara termenelor scadente sau fără o verificare tehnică după reparaţii este interzisă şi se
sancţionează conform legislaţiei în vigoare, mergând până la retragerea autorizaţiilor
acordate de ISCIR-!NSPECT IT.
G.4.2 Procesul-verbal de verificare care se încheie de către inspectorii de specialitate ai ISCIR!
NSPECT sau de către responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a
instalaţiilor (RSVTI) va cuprinde cel puţin verificările şi încercările efectuate,
constatările şi rezultatele acestor verificări şi încercări parametrii de funcţionare,
scadenţa de verificare şi dispoziţiile obligatorii stabilite.
G.4.3 în cazul când inspectorul de specialitate al ISCIR-!NSPECT IT nu s-a putut prezenta la
data stabilită sau cel mult după 48 ore de la data stabilită, verificarea tehnică periodică
sau se va efectua de către responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a
instalaţiilor (RSVTI) fără altă comunicare. Dacă după această perioadă de timp (48 de
ore) nu s-a efectuat verificarea tehnică periodică sau după reparaţie, întreţinătoru1 este
obligat să oprească din funcţiune trapa sau instalaţia de cortină.
73
PT R 18-2003
ANEXA G (sfărşit)
G.4.4 Dreptul de a elibera autorizaţia de funcţionare pentru trapele şi instalaţiile de cortine
pentru incendiu noi sau vechi montate din nou sau de a o prelungi după verificările
oficiale periodice sau după reparaţii la trapele şi instalaţiile de cortine pentru incendiu
aflate în exploatare revine numai inspectorilor de specialitate ai ISCIR -INSPECT,
respectiv RSVTI, autorizat şi împuternicit în scris de ISCIR-INSPECT în acest sens.
Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT pot lua în considerare verificările şi
încercările efectuate de personalul tehnic de specialitate, autorizat de ISCIR -INSPECT,
al montatorului sau reparatorului în sensul de a nu mai repeta încercările respective.
G.4.S Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT respectiv RSVTI, autorizat de ISCIRINSPECT,
au obligaţia să interzică funcţionarea ori de câte ori constată că nu sunt
îndeplinite condiţiile de siguranţă în funcţionarea trapelor sau instalaţiilor de cortine
pentru incendiu, în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice şi ale legislaţiei în
vigoare.
G.4.6 Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT au dreptul de a efectua verificări tehnice
prin sondaj la toate trapele sau instalaţiile de cortine pentru incendiu precum şi de a
efectua verificări prin sondaj asupra modului în care montatorii, reparatorii, întreţinătorii
şi deţinătorii execută lucrările specifice prevăzute în prescripţia tehnică. De asemenea,
RSVTI are dreptul de a efectua verificări inopinate la trapele sau instalaţiile de cortine
pentru incendiu aflate în exploatare luând, după caz, măsuri pentru respectarea
prevederilor prescripţiei tehnice.
G.4.7 Verificarea îndeplinirii tuturor condiţiilor şi normelor de protecţia muncii pe durata
efectuării verificărilor şi încercărilor trapelor sau instalaţiilor de cortine pentru incendiu
precum şi asigurarea echipamentului de protecţie necesar sunt exclusiv în sarcina
deţinătorului.
De efectuarea instructajului de protecţia muncii pentru persoanele care participă la
verificări şi încercări răspund agenţii economici din care fac parte persoanele respective,
în cazurile când activitatea se desfăşoară în mediu normal. În cazul când verificările şi
încercările se desfăşoară în alte medii decât normal (exploziv, toxic etc .. ) agentul
economic în incinta căruia are loc activitatea respectivă va efectua un instructaj
suplimentar specific mediului, înainte de începerea lucrărilor, tuturor celor care participă
la aceste lucrări.
G.4.8 În cazul nepregătirii trapelor sau instalaţiilor de cortine în vederea efectuării verificării,
vinovaţii vor fi sancţionaţi în baza procesului-verbal încheiat de organul de verificare, iar
trapa (instalaţia de cortină) nu va putea funcţiona decât după efectuarea verificării.
G.4.9 În vederea efectuării în bune condiţii a verificării tehnice a trapelor sau instalaţiilor de
cortine pentru incendiu, montatorii, reparatorii şi deţinătorii, după caz, sunt obligaţi să
pună la dispoziţia inspectorilor de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau RSVTI;
a) datele, informaţiile sau documentele în legătură cu verificarea tehnică a trapelor sau
instalaţiilor de cortine pentru incendiu;
b) personalul şi echipamentul de lucru şi protecţie necesar;
c) mijloacele de transport, dacă nu există mijloace publice de transport la şi de la locul
respectiv.
74
PTR 18-2003
ANEXAH
ROMÂNIA INSPECŢIA
Inspecţia de stat pentru controlul Proces-verbal TERITORIALĂ ……………….. .
cazanelor, recipientelor sub de verificare tehnică Adresa ………………………..
presiune şi instalaţiilor de ridicat m …………….. Telefon ……………………….
-ISCIR- Fax ……………………………
Încheiat astăzi ……………… cu ocazia ……………… efectuat In baza HG 1.340/2001, HG 1912001 şi
Decretului nr. 587/1973, modificat şi completst prin Decretul nr. 417/1985, aplicabile, şi Prescripţiilor
tehuice, Colecţia ISeIR, la …………………………………………………………………… .
tip ………………… cu numărul de fabricaţie/inventar …………… şi cartea instalaţiei nr …………. având
parametrii ultimei verificări ………………………………………………………………………………….. .
Denumirea agentului economic …………………………………………………… din localitatea
………………………. str ……………………………………. nr ……… judet/sector …………………… .
cod fiscal …………… .
Verificarea s-a efectuat la ……………………….. din localitatea ……………………………….. ..
str ………………………………. nr ……… judetfsector …………………………………………………. .
Subsemnatull ) …………………………..•………………………………… am. constatat următoarele:
Am dat următoarele dispoziţii : ………………………………………………………………….. .
După această verificare s-a admis” ……………………………………………………………………. .
Scadenta următoarei verificări se fixează la data de ……………………………………………….. .
Pentru această verificare se va plăti suma de …………….. lei de către ………………………….. .
din localitatea ……………………… str ……………………………. nr ……. judetfsector ……………… In
cont …………………………… deschis la Banca ……………………… filiala …………………………. ..
Organ de
verificare
1) Funcţia, numele şi prenumele.
Directorul agentului
economic sau
delegatul său
Am luat la cunoştinţă
Responsabil cu
supravegherea şi
verificarea tehuică
2) Se vor inscrie parametrii de funcţionare ai instalaţiei în funcţie de felul ( tipul ) acesteia.
75
Delegatul agentului
economic montator,
reparator
PT R 18-2003
ANEXA I
Verificarea reparaţiilor trapelor şi instalaţiilor de cortine pentru incendiu
1.1 Generalităţi
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
Prezenta anexă conţine prevederi tehnice minime obligatorii care se referă la verificarea
tehnică efectuată de inspectorii de specialitate ai ISCIR -INSPECT sau de personalul tehnic
de specialitate al deţinătorilor, autorizat de ISCIR-INSPECT, a reparaţiilor efectuate la
trapele şi instalaţiile de cortine care fac obiectul prescripţiei tehnice.
Specificarea reparaţiilor care se verifică de inspectorii de specialitate ai ISCIRINSPECT
sau de responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor
(RSVTI)
Lucrările de reparare sunt:
a) lucrări din care rezultă modificarea parametrilor funcţionali existenţi (sarcina,
viteza, cursa);
b) înlocuirea sau reconditionarea troliului sau a părtilor componente (melc, roată
melcată, ax, tambur, roata de frictiune etc.); ,
c) transformarea de principiu a meCanismului de acţionare (trecerea de la acţionarea
manuală la acţionarea mecanică, de la tambur la roata de fricţiune etc.);
d) modificarea principiului de funcţionare a principalelor elemente de construcţie;
înlocuirea completă a frânei troliului;
e) înlocuirea componentelor de securitate cu alte tipodimensiuni;
f) înlocuirea platformei sau a cortinei pentru inceniliu;
g) modificarea de princ!}>iu a schemei electrice;
li) recondiţionarea totala a instalaţiei electrice;
i) modificarea parţială a instalaţiei tral’ei sau a cortinei pentru incendiu (mutarea
troliului, schilnbarea construcţiei, schlmbarea dimensiunilor puţului trapelor sau al
camerei troliului, înlocuirea motorului electric etc.).
În vederea autorizării funcţionării după reparaţie a trapelor şi instalaţiilor de cortine
pentru incendiu, menţionate la pct. G.3.l.1, alin a), deţinătorul trebuie să solicite în scris
la ISCIR – INSPECT IT efectuarea verificării propunând şi data în acest scop (de acord
cu reparatorul).
Dacă în cadrul reparaţiilor (planificate sau neplanificate) nu s-au executat lucrările
definite la pct. 1.2.1, verificarea tehnică a reparaţiei se va efectua de către personalul
tehnic de specialitate al reparatorului şi al deţinătorului.
Verificarea tehnică a reparaţiilor
În cazul reparaţiilor prevăzute la pct. 1.2.1 se întocmeşte un proiect de reparaţie care se
ataşează la documentaţia de reparaţie. Proiectele de reparaţie trebuie să fie avizate de
proiectantul şi/sau constructorul trapei( cortinei) pentru reparaţiile prevăzute la pct. 1.2.1.
În vederea efectuării verificării tehnice a reparării, modificării sau modernizării trapelor
sau cortinelor pentru incendiu, reparatorul va întocmi o documentaţie minimă care va
cuprinde:
~ autorizaţia de reparare eliberată de ISCIR-INSPECT IT (copie);
b proiectul de reparaţie şi lista lucrărilor efectuate;
c âescrierea instalaţiei ŞI caracteristicile tehnice;
descrierea lucrărilor i reparaţiilor efectuate;
e desenul tip de ansamblu ii! instalaţiei cu precizarea în tabelele de elemente şi suduri
de rezistenţă ale construcţiei metalice, numai a părţilor înlocuite sau reparate;
76
PTR 18-2003
ANEXA 1 (continuare)
f) schema electrică de principiu, dacă s-a modificat;
g) certificatul de calitate al cablului sau a altor subansambluri sau piese importante
(roată melcată, tambur etc.) în caz de înlocuire’
h) numele şi numărul de autorizaţie al sudorului dacă au fost executate lucrări de suduri
la structura de rezistenţă;
i) procesul ~erba). d~ ~licepne prin care se atestă calitatea reparaţiei, instalaţia putănd fi
prezentată venficam ofiCIale.
1.3.3 Documentaţia tehnică de reparaţie va fi depusă şi înregistrată la ISCIR-INSPECT IT cu
cel puţin 7 zile înainte de data propusă pentru verificare.
ISCIR – INSPECT IT va stabili cu deţinătorul sau reparatorul:
a) fie data la care urmează să se efectueze verificarea de către ISCIR-INSPECT IT
(care nu va depăşi 30 de zile de la data solicitării);
b) fie încredinţarea efectuării verificării şi eliberării autorizaţiei de funcţionare după
reparaţie responsabilului cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor
(RSVTD al deţinătorului.
În acest caz, ISCIR – INSPECT IT va face cunoscut deţinătorului, cu cel puţin 48 ore
înainte de data propusă pentru verificare, obligaţia efectuării verificării şi eliberării
autorizaţiei de funcţionare după reparaţie, restituind documentaţia primită.
În cazul în care verificarea tehnică după reparaţie se va efectua de către responsabilul cu
supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI), acesta va înainta un
exemplar al procesului-verbal de verificare la ISCIR-INSPECT IT.
1.3.4 Documentaţia tehnică de reparaţie incompletă va fi înapoiată deţinătorului sau
reparatorului, după caz, pentru a fi completată iar data verificării va fi stabilită în
condiţiile arătate anterior după completarea acesteia. Documentaţia tehnică de reparaţie
completată va fi înaintată la ISCIR-INSPECT cu o nouă adresă de însoţire. Din
documentaţie poate lipsi procesul-verbal al încercărilor de casă, care va fi predat
organului de verificare la faţa locului înainte de începerea verificării. Nepredarea
procesului-verbal sau constatarea în acesta a unor lipsuri sau deficienţe atrage după sine
neefectuarea verificării, trapa sau instalaţia de cortină pentru incendiu considerându-se
nepregătite.
1.3.5 La data stabilită pentru verificare deţinătorul şi reparatorul trebuie să pregătească trapa
sau instalaţia de cortină pentru incendiu, având echipamentul şi sarcinile pentru încercări
pregătite. De asemenea, se va asigura personalul de manevrare şi deservire necesar. La
verificare vor participa reprezentanţii deţinătorului, dintre care nu trebuie să lipsească
responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTD şi
reprezentanţii reparatorului.
1.3.6 Trapele şi instalaţiile de cortine pentru incendiu la care s-au efectuat reparaţii supuse
verificării conform pct. I.2.1, pot fi date în exploatare numai după verificarea lor care
constă din următoarele operaţii:
a) verificarea documentaţiei tehnice de reparaţie’
b) examinarea reparaţiei, modificării sau modernizării şi corespondenţa lucrărilor
efectuate cu documentaţia tehnică;
c) încercările în gol şi sub sarcină, se efectuează conformpct.G.3.l.S …… G.3.1.9.
77
PT R 18-2003
ANEXA 1 (siarşit)
1.3.7 Autorizarea funcţionării în continuare a trapelor şi instalaţiilor de cortine pentru incendiu
se acordă numai dacă la verificarea tehnică periodică sau după reparaţie se constată
îndeplinirea condiţiilor de securitate menţionate în prescripţia tehnică. Rezultatele
verificării se vor consemna într-un proces-verbal conform modelului din anexa R, care
va fi scris în cartea trapei (cortinei), scadenţa de verificare stabilindu-se conform pct.
G.3.1.lO.
1.3.8 Efectuarea lucrărilor de reparaţii se va înscrie de către responsabilul cu supravegherea şi
verificarea tehnică a insta1aţiilor (RSVTD în registrul de supraveghere şi în cartea trapei
(cortinei) la rubrica evidenţa exploatării.
1.3.9 Autorizarea funcţionării în continuare a trapelor şi instalaţiilor de cortine pentru incendiu
cu ocazia verificării tehnice după reparare, prin responsabilul cu supravegherea
verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVT1), trebuie să se facă în aceleaşi condiţii ca şi
autorizarea de funcţionare efectuată prin inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT
IT.
1.3.10 Documentaţia tehnică de reparaţie se va anexa la cartea trapei (cortinei).
1.3.11 În cazul când inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT nu s-a putut prezenta la
data stabilită sau cel mult după 48 ore de la data stabilită, verificarea tehnică după
reparaţie se va efectua de către responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a
instalaţiilor (RSVT1) fără altă comuuicare. Dacă după această perioadă de timp (48 de
ore) nu s-a efectuat verificarea tehnică periodică sau după reparaţie, întreţinătorul este
obligat să oprească trapa sau instalaţia de cortină din funcţiune.
1.3.12 Reparatorii autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT să efectueze reparaţii la trape sau instalaţii
de cortine vor ţine la zi evidenţa lucrărilor executate care se verifică de către ISCIRINSPECT
IT într-un registru numerotat şi întocmit conform modelului din anexa S.
78
PTR 18-2003
ANEXAJ
Model de registru de supraveghere al trapei (cortinei)
REGISTRUL DE SUPRAVEGHERE PENTRU TRAPA (CORT1NA), _____ _
Într-un registru fonnat ~ pentru fiecare trapă (cortină) în parte se vor scrie unnătoarele.
1 PE COPERTA SE VA SCRIE:
pe faţă, cu litere mari:
Registru de supraveghere {lentru trapa ( cortina)
pe v~rso titlul prescripţiei tehriice PT R f8, aupă care'””s::-:e'”‘tr”‘e::-:c”‘e”””‘c”‘o”‘n”‘ţtn”‘u”‘tu=junnator:
se îoscriu cel putin lucrările de îotretinere confonn pct.9.3.3.
acest conţinut se va îoscrie pe două coloane.
Pe aceeaşi pagină jos se va face un cadru cu unnătorul conţinut:
Periodicitatea îotreţinerii’-:” ___ ..,-________________ _
Periodicitatea reviziei tehnice generale, _______________ _
Periodicitatea ungerii instalaţiei, ___________________ _
VuaRSVTI~ _____________________ _
2 PE COPERTA INTERIOARA SE VA SCRIE:
pe fată, îo partea de sus:
, Denumirea deţinătorului si adresa completă.
mai jos cu litere mari :
Registrul de sU{lraveghere pentru trapa ( cortina)
nr. (din eVIdenţa ISCIR-INSPECT IT, unde'”::e::lst=e-::”câZUi=””)–
la mlJloc se scnu unnătoarele date:
sarcina;–:–:-;-______________ _
nunUrrdestaţii ______________ _
locul montării _______________ _
strada şi nr.
îo partea de jos se vor face::-:rdo=ua:1-‘c=aare==-=cu=unna=”‘-t=o=rut:’-:cC=o=nţtn=u”‘t::-: –-
ATENŢIE:
f- Acest registru se v~ăstra numai îo camera troliului.
r- Cheia camerei troli ui se va [lăstra de către deţinătorul traJlei( cortinei) îotr-un loc cunoscut
şi uşor accesibil, pentru a fi la îoilemână Eentru interventii şi mtretinere.
r- Prin predarea mstalaţiei de la un bene ciar la altul, se va preda’ şi registrul de supraveghere.
r- Ri§\strul de sU’praveghere este valabil numai dacă poartă semnătura deţinătorului şi
~a VTI pe ultuneaJ lagină.
f- De păstrarea îo p ectă stare a registrului răspunde deţinătorul trapei( cortinei).
– Pe verso se va face un tabel denumit” Tabel cu personalul tehnic de îotreţinere”
care se completează de şeful de echipă pe durata de timp cât efectuează
îotreţinerea.
Capul de tabel va avea unnătoarele coloane:
1 numărul curent;
2 numele şefului de echipă;
3 şi 4 durata îotreţinerii făcute de aceeaşi echipă; împărţită îo două coloane:
data îoc~erii şi data terminării;
5 ObservaţÎ1.
79
PT R 18-2003
ANEXA J (sfărşit)
3 PE PAGINA URMĂTOARE:
pe faţă se va repeta tabelul indicat mai sus;
pe verso se va face un tabel denumit „Deranjamente si defecţiuni”. Sub titlu se va
scrie în paranteză: Se înscriu în ordinea constatării lor în timpul exploatării de către
personalul de manevrare, personalul de întretinere, sau de detmător, respectiv
RSVTI, precum şi de inspectorii de specialitate iri ISCIR-INSPEC’r IT.
Capul de tabel va avea următoarele coloane:
1 numărul curent;
2,3 şi 4 data împărţită în trei coloane: ziua, luna, anul;
5 deranjamente sau defecţiuni constatate în timpul exploatării;
6 măsuri de remediere;
7 numele şi senmătura celui care a făcut constatarea sau remedierea;
8 senmătura RSVTI.
Sub tabel, pe fiecare pagină se va scrie data când s-a eliberat autorizaţia de
funcţionare.
Asemenea tabel se va repeta pe restul paginilor până la fmele registrului
4 PE ULTIMA PAGINĂ
Se vor scrie următoarele:
Se certifică de noi că prezentul registru conţine _-tpagini numerotate (în cifre şi litere).
Semnătura şi ştampila deţinătorului (RSV11)
80
PTR 18-2003
ANEXAK
Model de decizie pentru numirea personalului tehnic de specialitate responsabil cu
supravegherea lucrărilor de construire, montare, întreţinere, revizie tehnică şi reparare
trape (cortine) sau a RSVTI
ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC
DECIZIE
nr ……….. din ……………… .
Agentul economic ……………………………………. reprezentat prin ……………… manager (director),
Având în vedere legislaţia cu privire la funcţionarea în condiţii de securitate a instalaţiilor
mecanice sub presiune şi de ridicat, prin care agenţii economici autorizaţi pentru construire,
montare, reparare, întreţinere şi revizie telmică precum şi cei care deţin aceste instalaţii sunt
obligaţi să numească personal telmic de specialitate!), în raport cu numărul şi complexitatea
instalaţiilor, care să fie autorizat de ISCIR-!NSPECT IT în vederea aplicării prevederilor
prescripţiilor telmice ISCIR specifice,
DECIDE:
1 D-ul (D-na) …………………………… de specialitatel) …………………….. având funcţia de
……………. ………….. începând cu data de ……………………………….. se numeşte responsabil2
)
………………………………………………….. din cadrul ……………………………. , urmând a fi
autorizat de ISCIR-!NSPECT IT.
2 Responsabilul2
) ……………………………………………. este obligat să cunoască
şi să aplice întocmai prevederile legislaţiei în vigoare şi ale prescripţiilor telmice specifice,
sarcinile acestuia fiind cele care rezultă din acestea.
3 Activitatea responsabilului2
) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • … va fi
coordonată şi îndrumată din partea conducerii de ……………………………………….. , care răspunde
împreună cu acesta de luarea măsurilor pentru aplicarea legislaţiei în vigoare şi a prevederilor
prescripţiilor telmice specifice.
4 încălcarea obligaţiilor prevăzute în prevederile prescripţiilor tebnice specifice,
atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă sau penală a celor vinovaţi.
5 Prezenta decizie anulează decizia anterioară nr ……………… din ………….. şi
devine defiuitivă după autorizarea responsabilului de către ISCIR-!NSPECT.
MANAGER,
Numele şi prenumele
(Semnătura şi ştampila)
Data: ……………………… .
OFICIUL JURIDIC
Numele şi prenumele
(Semnătura)
1} Personalul tehnic de specialitate responsabil cu supravegherea lucrărilor de construire, montare, reparare, revizii
tehnice şi Intreţinere trape (instalatii de cortine) poate fi format din: ingineri, subingineri, maiştri sau tehnicieni de
specialitate.
Responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalatiilor (RSVTI) trebuie să fie inginer, subinginer,
maistru sau tehnician de specialitate.
2) Se va completa astfel:
„cu supravegherea şi verificarea tehnică a insta\aţiilor” sau
„cu supravegherea lucrărilor de reparare, revizii tehnice şi Intretinere a trapelor (instalaţiilor de cortine pentru
incendiu).”
81
PT R 18-2003
ANEXAL
Model de autorizaţie pentru responsabilul cu supravegherea
şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI)
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
ISCIR-INSPECT IT …………………………….. .
AUTORIZAŢIE PENTRU SUPRAVEGHEREA ŞI VERIFICAREA
TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR
AUTORIZAŢIA Nr.x) ……………………. .
Numele şi prenumele …………………………. Data şi locul naşterii.. ……………… .
Cod numeric personal. ………………………………………………………………… ..
În baza prevederilor legale in vigoare şi urmare adresei nr. .. ………………… din
………….. …….. …… a agentului economic.. …….. …… …… …………………. . . . . . . . . . . ……… …… …… ……… se
autorizează să execute în cadrul unităţii:
a ) supraveg be rea te bnic”a ŞI’ vfeni c area xx) …………………………………………………….. .
din dotarea sau folosinţa agentului economic.
Data ……………….. .
INSPECTOR ŞEF,
(Semnătura, ştampila)
82
PTR 18-2003
ANEXA L (sfilrşit)
Posesorul autorizaţiei are obligaţiile şi răspunderile prevăzute de legislaţia în vigoare şi
prescripţiile tehnice specifice. Răspunde, împreună cu conducerea agentului economic, de luarea
măsurilor pentru aplicarea prevederilor prescripţiilor tehnice specifice.
Autorizaţia este valabilă numai în cadrul agentului economic pentru care a fost
autorizat personalul.
Autorizaţia poate fi retrasă de ISClR -INSPECT in baza documentului de constatare a
comiterii unor abateri de la prevederile legale.
Pre zenta auton.zaţ.ie este vala bl’l a- pa-na- I a dat a de xxx) …………………….. .
‘j Se va trece numărul de înregistrare al agentului economic în evidenţa ISCIRINSPECT
supra numărul de ordine al autorizaţiei.
Exemple: B 175/1; B 27512; G 1305/1.
nj Se va trece, după caz: instalaţii de ridicat, instalaţii mecauice sub presiuoe şi de
ridicat etc.
=j Se va indica data efectivă (ziua, luna, aoul).
Autorizaţia se va acorda pe maximum 2 ani.
83
PT R 18-2003
ANEXAM
Metodologie pentru instruirea personalului manevrant al trapelor sau instalaţiilor de
cortine pentru incendiu
M.l Generalităţi
Instruirea este obligatorie pentru personalul de deservire (manevranţi) a trapelor sau
instalaţiilor de cortine pentru incendiu . Carnetul de manevrant se eliberează de către
deţinătorul instalaţiilor, individual persoanelor care, prin promovarea examenelor de
absolvire, fac dovada îndeplinirii condiţiilor specificate în prezenta anexă privind
capabilitatea teoretică şi practică de a exercita activitatea de deservire a trapelor sau
instalaţiilor de cortine pentru incendiu.
M.2 Condiţii de absolvire a cursului
M.2.1 Eliberarea carnetului de manevrant se face pe baza unui examen susţinut în faţa comisiei
tehnice indicate la pct. M.5.3
M.2.2 Pentru a fi admişi la examen candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) au vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi;
b) fac dovada unei minime pregătiri profesionale în activitatea operativă pentru care
solicită instruirea sau într-o activitate operativă înrudită din domeniu;
c) îndeplinesc condiţiile de sănătate pentru deservirea şi/sau manevrarea trapelor sau
instalaţiilor de cortine şi prezintă o adeverinţă medicală cu menţiunea „Apt pentru
prestarea activităţii de manevrant trape şi cortine”;
d) fac dovada că au absolvit cursurile de instruire, organizate conform prevederilor de la
pct. M.3;
e) îndeplinesc condiţiile de practică stabilite în prezenta anexă.
M.3 Organizarea cursurilor
M.3.1 În vederea instruirii personalului de deservire şi/sau manevrare a trapelor sau cortinelor
trebuie să se organizeze şi să se deruleze cursuri de instruire de către agentul economic
deţinător.
M.3.2 Cursurile se vor preda pe baza programei analitice specificate în anexa T, care prevede
minimum de cunoştinţe necesare şi de durată a cursurilor în vederea instruirii personalului
de deservire şi/sau manevrare.
Cursurile vor fi predate de ingineri, tehnicieni sau instructori de specialitate sau de
specialităţi înrudite domeniului pentru care se va face instruirea de către deţinător, care au
competenţa tehnică necesară şi experienţă profesională în domeniul exploatării trapelor şi
cortinelor de incendiu şi care cunosc prevederile prescripţiei tehnice.
84
PTR 18-2003
ANEXA M ( continuare)
M.4 Examinarea cursanţilor şi eliberarea carnetului de manevrant
M.4.1 Agentul economic organizator al cursurilor va asigura unnărirea frecvenţei participării
cursanţilor la lecţiile teoretice şi practice ţinute şi verificarea nivelului de însuşire a
cunoştinţelor teoretice şi practice predate. Pe această bază, agentul economic va elibera
cursanţilor, la încheierea stagiului de pregătire, adeverinţe de absolvire.
M.4.2 Examinarea candidaţilor se face de către o comisie tehnică compusă din:
a) RSVTI al agentului economic deţinător – preşedintele comisiei;
b) responsabilul cursului;
d) unul sau mai mulţi lectori ai cursului.
M.4.3 Înainte de începerea examenului, comisia de examinare va verifica:
a) dacă au fost respectate prevederile pct. M.2.2;
b) catalogul cursului de instruire;
c) adeverinţele de absolvire a cursului, prevăzute la pct. MA.I;
d) adeverinţele de practică pe trape sau instalaţii de cortine de tipul celor pentru care
se solicită instruirea.
M.4.4 Examenul de absolvire constă într-o probă teoretică şi o probă practică având ca scop
verificarea însuşirii cunoştinţelor prevăzute în programa analitică a cursului de instruire şi
a dobândirii deprinderilor practice necesare pentru deservirea unei trape sau cortine de
tipul celui pentru care se solicită instruirea.
M.4.S Pentru obţinerea cametuluide manevrant eliberat de către agentul economic deţinător,
candidatul trebuie să fie declarat „ADMIS” atât la probă teoretică cât şi la proba practică.
În cazul când la una din probe a obţinut rezultate nesatisfăcătoare, candidatul va fi declarat
„RESPINS” la examen.
M.4.6 Rezultatele examenelor vor fi consemnate de comisie într-un proces-verbal care va purta
un număr dat de RSVTI.
M.4.7 Pe baza datelor din procesul-verbal, agentul economic deţinător va elibera candidaţilor
care au reuşit la examen un camet de manevrant tip, conform modelului din anexa U, în
care se va înscrie tipul trapei sau cortinei pentru a cărui deservire este instruit absolventul.
Evidenţa cametelor de manevrant eliberate se va ţine la agentul economic deţinător
emitent.
M.S VeriticAri periodice
M.S.1 Persoanele instruite, în conformitate cu prevederile prezentei anexe, au obligaţia să se
prezinte din doi în doi ani la examinarea medicală, prezentând rezultatul comisiei
menţionate la pct. M.5.3.
M.S.2 Pentru împrospătarea cunoştinţelor profesionale, persoanele instruite conform prezentei
anexe vor fi instruite periodic, odată cu instructajul de protecţia muncii, de către personalul
tehnic de specialitate desemnat pentru acest scop de către conducerea agentului economic
deţiuător de trape sau cortine iar rezultatele instruirii periodice vor fi consemnate într-un
proces-verbal.
85
PT R 18-2003
ANEXA M ( continuare)
M.S.3 Persoanele instruite, în conformitate cu prevederile prezentei anexe, vor fi examinate anual
pentru verificarea cunoştinţelor profesionale şi a deprinderilor practice de către o comisie
numită de conducerea agentului economic deţinător la care acestea îşi desfăşoară
activitatea.
Din comisie va face parte obligatoriu şi responsabilul cu supravegberea şi verificarea
tehnică a instalaţiilor (RSVTl), autorizat de ISClR -INSPECT IT. în calitate de preşedinte
al comisiei.
Rezultatele examinărilor vor fi consemnate într-un proces-verbal de verificare.
M.S.4 Persoanelor instruite, în conformitate cu prevederile prezentei anexe, care practică
activitatea de manevrant trape sau cortine pentru care deţin carnet de manevrant şi nu se
prezintă la examinările menţionate la pct. M.5.1 şi M.5.3 sau persoanelor instruite care, în
urma examinărilor respective, obţin rezultate necorespunzătoare li se vor retrage carnetele
de manevrantde către agentul economic deţinător pe timp limitat sau definitiv, după caz.
M.S.S Persoanele care au întrerupt practicarea efectivă a activităţii de manevrant trape sau cortine
pentru care sunt instruite, mai mult de un an pot să reia practicarea activităţii respective
numai cu condiţia respectării prevederilor de la pct. M.5.1 şi M.5.3.
M.S.6 Carnetul de manevrant este valabil numai pentru deservirea trapelor sau instalaţiilor de
cortine pentru incendiu ale agentului economic deţinător care a eliberat carnetul.
M.6 Sancţionarea personalului
M.6.1 Personalul instruit, în conformitate cu prevederile prezentei anexe, poate fi verificat de
către inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT precum şi de către organele în drept
ale agentului economic deţinător la locul de muncă, în timpul efectuării activităţilor de
deservire şi/sau manevrare a trapelor sau cortinelor, cu privire la modul cum îşi
îndeplineşte sarcinile de serviciu şi cum aplică cunoştinţele teoretice şi practice.
Verificarea se va efectua în prezenţa RSVTI sau a altor persoane competente desemnate de
conducerea agentului economic. În cazul în care în urma verificărilor efectuate se constată
deficienţe tehnice la trape sau cortine, datorate personalului de deservire şi/sau manevrare
instruit, sau alte abateri care periclitează securitatea în funcţionare a acestora, în funcţie de
gravitatea lor, se vor lua următoarele măsuri:
a) sesizarea conducerii agentului economic deţinător pentru aplicarea de sancţiuni
prevăzute în regulamentul de ordine interioară;
b) consemnarea în carnetul de manevrant a abaterii constatate;
c) aplicarea unei amenzi, în cazul în care abaterea se încadrează în prevederile legislaţiei
în vigoare privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor;
d) retragerea carnetului de manevrant pe timp limitat sau defmitiv, în funcţie de
gravitatea abaterii comise;
e) retragerea defmitivă a carnetului după comiterea a 5 abateri consemnate în carnetul de
manevrant.
86
PTR 18-2003
ANEXA M (srarşit)
Măsurile de la lit. a) şi b) se vor lua pe baza procesului-verbal de verificare întocruit de
către cei care constată abaterile.
Măsurile de la lit. c) se vor aplica numai de către ISCIR-INSPECT IT, pe baza procesului –
verbal de verificare întocmit de inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT.
Măsurile precizate la lit. d) şi e) vor fi aplicate de eruitentul carnetului şi vor fi aduse la
cunoştinţa persoanelor sancţionate, în scris.
M.6.2 În cazul în care personalul instruit se prezintă la locul de muncă sub influenţa alcoolului
sau deserveşte trapa sau cortina necorespunzător, astfel încât periclitează securitatea în
funcţionare a acestoia, conducerea agentului econoruic deţinător, pe lângă sancţiunile
prevăzute în regulamentul de ordine interioară, poate retrage carnetul de manevrant pe
termen limitat sau definitiv.
M.7 Dispoziţii finale
M.7.1 Personalul instruit, conform prevederilor prezentei anexe, este obligat să poarte permanent,
la locul de muncă, carnetul de manevrant asupra sa. Lipsa carnetului de manevrant, la
verificarea efectuată de către persoanele îndreptăţite, este echivalentă cu exploatarea
trapelor sau cortinelor de către personal neinstruit pentru deservire şi/sau manevrare.
M.7.2 Nerespectarea prevederilor prezentei anexe de către persoanele instruite sau folosirea de
către agenţii econoruici deţinători de personal rară instruire, la exploatarea trapelor sau
cortinelor care conform prevederilor prescripţiei tehnice necesită personal de deservire
instruit, va fi sancţionată conform legislaţiei în vigoare pe baza proceselor-verbale de
constatare întocruite de inspectorii de specialitate ai ISClR -INSPECT.
87
PT R 18-2003
ANEXAN
1NSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRES1UNE ŞI 1NSTALAŢIILOR DE RIDICAT
ISCIR-1NSPECT
AUTORIZAŢIA DE PROIECTARE
Nr …………………… din …………….. ..
În baza prevederilor legale in vigoare, a prescripţiei tehnice PT R 18 şi in urma
verificărilor efectuate şi consemnate in procesul verbal m ………………………. ..
din …………………………. .
I Se autorizează pentru proiectare de 1) ………………………………………….. .
agentul economic ……………………………… din …………………………….. str …………………… ..
m …………………… judeţ / sector ……………………….. din cadrul 2) ………………………………… .
unitatea de proiectare ……………………………. din …………………………… str ………………….. .
m ………………… judeţ / sector …………………….. urmare cererii m ……………….. din ………… ..
II Se autorizează pentru avizare conformă de proiecte pro~rii sau elaborate de
unităţi neautorizate următoarele persoane, (salariaţi ai unităţii de proiectare):
În cazul schimbării denumirii, întreruperii activităţii sau desfinţării
……………………………… 4) are obligaţia să anunţe în tennen de 15 zile ISCIR-1NSPECT.
Autorizaţia poate fi retrasă de ISCIR-1NSPECT in baza documentului de constatare a
comiterii unor abateri de la prevederile legale.
P rezenta auton.zaţ.ie este vala bl’l a- paAna- Ia dat a d e 5) ………………………….. .
1NSPECTOR DE STAT ŞEF
(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)
1NSPECTOR ŞEF ISCIR-1NSPECT
(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)
Inspector de specialitate
1) Se indică succint domeniul autorizaţiei.
2) Se completează pentru filialele sau unităţile având alt sediu.
3) Se indică numele şi prenumele persoanelor.
4) Se va indica unitatea de proiectare.
5) Se va indica data efectivă (ziua, luna, anul) – maximum 2 ani.
88
PTR 18-2003
ANEXA O
Conţinutul documentaţiei
pentru obţinerea/reactualizarea autorizaţiei de a efectua lucrări de construire, montare,
întreţinere, revizie tehnică şi reparare trape şi instalaţii de cortine pentru incendiu
Documentaţia se întocmeşte de către agenţii economici care efectuează lucrări de
construire, montare, întreţinere, revizii tehnice şi reparare trape sau instalaţii de cortine şi se
înaintează la ISCIR-INSPECT-IT în raza căreia îşi are sediul agentul economic. Documentaţia
este constituită dintr-un memoriu tehnic din care să rezulte că agentul economic poate efectua
lucrări de construire, montare, reparare, întreţinere şi revizii în condiţii optime şi de siguranţă, în
conformitate cu normele legale în vigoare şi prevederile documentaţiei tehnice.
Memoriul tehnic trebuie să cuprindă următoarele:
a) felul lucrărilor (construire, montare, reparare etc.);
b) domeniul autorlzaţiei, cu precizarea parametrilor maximi şi a caracteristicilor
principale;
c) dotarea minimă cu piese de schimb (relee, contactori, inclusiv miezuri şi bobine,
blocuri de relee termice, componente electronice, siguranţe fuzibile, patine şi căptuşeli
pentru patine, dispozitive de semnalizare, ferodouri etc.);
d) calitatea principalelor materiale de bază folosite (conform cu gruparea din prescripţiile
tehnice ISCIR specifice);
e) domeniul de dimensiuni al materialelor de bază ce vor fi utilizate, cu precizarea pentru
fiecare grupă a limitelor de grosime pentru ţevi (conform prevederilor prescripţiilor
tehnice ISCIR specifice);
t) procedurile de sudare (cap la cap „manual” cu arc electric a tablelor, cap la cap
„manual” cu arc electric a ţevilor etc.) ce vor fi folosite în execuţie, cu precizarea
pentru fiecare procedură a tipurilor de îmbinări (cap la cap, de racord, în colţ) ce vor fi
executate şi poziţiile de sudare folosite;
g) eficienţa metodelor şi mijloacelor de examinare nedistructivă din dotare, pentru
punerea în evidenţă a eventualelor defecte ce ar putea să apară în execuţie, în
materialele de bază şi îmbinările sudate, funcţie de calitatea şi grosimea acestora
precum şi a procedurilor de sudare aplicate;
h) numele, pregătirea şi vechimea în specialitate a personalului tehnic pentru
supravegherea lucrărilor construire, montare, reparare şi verificare a instalaţiilor
precum şi a responsabilului tehnic cu sudura, propuşi de agentul economic să fie
autorizaţi de către ISCIR-INSPECT.
La memoriu se vor ataşa documente care vor cuprinde următoarele:
a) dotarea cu utilaje de execuţie, conform datelor din tabelul 1 ;
b) proceduri de sudare omologate, conform datelor din tabelul 2;
c) metodele folosite pentru verificarea calităţii produselor executate precum şi dotarea cu
laborator pentru efectuarea examinărilor nedistructive (autorizat de ISCIR -INSPECT)
şi laborator pentru efectuarea încercărilor mecanice, tehnologice, metalografice şi
analizelor chimice (autorizat de ISCIR-INSPECT); în cazul în care agentul economic
nu dispune de laboratoare proprii se va anexa contractul de colaborare (copie) încheiat
cu alt agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT pentru efectuarea examinărilor;
de asemenea se va prezenta şi dotarea cu standuri pentru încercări şi verificări,
conform datelor din tabelul 3;
89
PT R 18-2003
Nr.
crt.
1
2
3
4
ANEXA O (continuare)
d) pregătirea şi activitatea practică în domeniu a personalului de execuţie şi control,
conform datelor din tabelul 4;
e) natura şi volumul lucrărilor efectuate în colaborare cu alţi agenţi economici, conform
datelor din tabelul 5.
Tabelul I
Tipul (marca) şi Obs.
Utilajul pentro execuţie caracteristicile
principaleXJ
Tăiere:
a) foarfeci;
b) ghilotine;
c) aparate oxiacetilenice;
d) aparate cu plasmă;
e) alte maşini şi aparate.
Formare:
a) îndoire;
b) maşini de îndoit;
c) maşini şi dispozitive pentru prelucrarea rostulni;
d) maşini unelte.
Sudare:
a) convertizoare;
b) transformatoare;
c) tractoare de sudare;
d) aparatură WIG, TIG sau MIG.
Tratament termic:
a) cuptoare;
b) instalaţii de tratament local;
c) dispozitive de preîncălzire înainte de sudare.
x) Pentru utilajul de sudare se va menţiona, după caz, aparatura de stabilire, măsurare şi
reglare a parametrilor regimurilor de sudare.
Tabelul 2
Grupa de
Nr. fişei de Grupa de grosimi şi
Nr. Procedura Tipul omologare oţeluri diametrul Poziţia de Obs.XJ
crt. de sudare imbinării ag.econ./ acoperite de acoperit de sudare
ISCIR fişa de fişa de
omologare omologare
x) Pentru fişele de omologare a procedurilor de sudare, preluate de la alţi agenţi economici,
se va menţiona agentul economic care a efectuat omologarea.
90
PTR 18-2003
ANEXA O (sfârşit)
Tabelul 3
Nr. Utilajul pentru verificare şi control Tip (marca) şi buc.; Obs.
crt. Caracteristicile
principale
1 Pentru măsurarea şi verificarea dimensiunilor:
a) dispozitive pentru măsurarea diametrelor;
b) şabloane pentru verificarea abaterilor;
c) calibre pentru verificarea filetelor;
d)dispozitive pentru verificarea paralelismului,
denivelărilor şi verticalităţii;
e) aparate şi dispozitive pentru măsurarea deformaţiilor.
2. Standuri pentru rodaje la mecanisme:
3. Standuri pentru verificarea subansamblelor:
4. Standuri pentru încercări, echipamente cu aparatură de
măsurare şi control, în conformitate cu prevederile
prescripţiilor tehnice, şi normele de fabricaţie:
a) la presiune hidraulică;
b) sub sarcină;
c) a componentelor de securitate (pentru limitarea
Ipresiunii, sarcinii, vitezei).
Tabelul 4
Nr. Personalul de execuţie, nominalizat Specialitatea X) Număr Obs.
crt.
1 Sudori autorizaţi
2 Personal pentru examinări nedistructive,
din care:
– ingineri;
– tehnicieni;
– operatori.
X) Pentru sudori se va menţiona conform prescripţiei tehnice specifice.
Tabelul 5
Nr. Lucrările cuprinse în Denumirea agentului
crt. Natura colaborării contractul de colaborare şi economic cu care se Obs.
felul în care se realizează efectuează colaborarea
91
PT R 18-2003
ANEXAP
ISCIR
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
ISCIR-INSPECT IT ……………………………….. .
Str ……………. nr …………… telefon ……………….. .
AUTORIZAŢIE
nr ……….. din ………………… .
În baza prevederilor legale în vigoare, a prescripţiei tehnice PT R 18 ŞI m unna
verificărilor efectuate şi consemnate în procesul- verbal nr …………. din ………….. .
I Se autorizează pentru 1) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• agentul economic
…………………………………… din …………………………. str ……………….. nr ………………… unnare cererii
nr ……………………. din …………………….. .
II Se autorizează pentru supravegherea lucrărilor de mai sus unnătoml personal tehnic
de specialitate: ………………………………………………………………………………………….. .
şi responsabilul tehnic cu sudura ………………………………………………………………………. .
În cazul schimbării denumirii, întreruperii activitătii sau desfiintării …………………. .
2) ”
are obligaţia să anunţe în termen de 15 zile ISCIR – INSPECT IT emitentă a autorizaţiei.
Autorizaţia poate fi retrasă de ISCIR-INSPECT IT în baza documentului de constatare
a comiterii unor abateri de la prevederile legale.
P rezenta auton.zaţ.ie este vala bI’l a- paAna- la dat a de 3) ………………………….. .
Se consideră reînnoirea autorizaţiei numai cazul în care cererea scrisă de reînnoire
va fi depusă la ISCIR-INSPECT IT cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea
termenului de valabilitate al autorizaţiei. În caz contrar se consideră autorizare nouă.
INSPECTOR ŞEF
(numele, prenumele semnătura şi ştampila)
1) Se va indica succint domeniul autorizaţiei (construire, montare, reparare, întreţinere şi
revizie tehnică).
2) Se va indica agentul economic.
3) Se va indica data efectivă (ziua, luna, anul) – maximum 2 ani.
92
PTR 18-2003
ANEXAR
Registru de aviziri conforme proiecte de (1)
Nr. şi data adresei ISCIRNr.
Nr. Denwnirea Unitatea de Parametrii Beneficiar INSPECT de Împuternicire
crt. proiect proiectului proiectare maxirni pentru
AVIZARE CONFORMĂ
FINAL Nr. şi data Obs·”)
VERIFICAT conform PT ISCIR ,.) A VIZAT CONFORM !nregistrării la
Nume şi prenume Semnătura Nume şi prenume Semnătura Data ISCIRINSPECT
Obs.:
(1) In cuprinsul registrului, acesta se subâmparte peotru fiecare tip de proiect (execuţie, montaj sau reparaţii) şi
instalaţiile (trape, instalaţii de cortine pentru incendiu etc.).
(2) Imputernicit prin decizie dată de conducerea uuităţii (poate fi şi personalautorizat de ISCIR-INSPECT, dar
avizarea conformă o efectuează ISCIR-INSPECT sau altă persoană autorizată din uuitate peotru avizare prin precizare
ge decizie).
) se mai pot trece şi alte rubrici în funcţie de specificul uuităţii de proiectare.
93
PT R 18-2003
ANEXAS
Registru pentru evidenţa lucrărilor de construire, montare şi reparare
trape şi instalaţii de cortine pentru incendiu
Documentaţie
Nr. Felul şi tehnică de Parametrii Beneficiarul Proces-verbal
crt.x
) tipul execuţie trapei (denumire de recepţie
trapei (unitatea ( cortinei)xx) şi sediu) (nr. şi data)
(cortinei) proiectantă, nr.
şi data)
x) Este acelaşi cu numărul de fabricaţie menţionat în cartea ascensorului.
xx) Pentru trape sau cortine: sarcina nominală (kg).
NOTE:
Obs.
(1) Pentru agenţii economici autorizaţi să efectueze lucrări de montare la trape (cortine) se
va folosi modelul de registru completat cu o coloană în plus în care se va scrie agentul economic
constructor (denumire şi sediu);
(2) Pentru agenţii economici autorizaţi să efectueze lucrări de reparare la trape (cortine) se
va folosi modelul de registru completat cu trei coloane în plus în care se va scrie:
– agentul economic constructor (denumirea şi sediul);
– numărul şi anul fabricaţiei, numărul autorizaţiei de funcţionare ;
– elementele reparate sau înlocuite, caracteristicile lor constructive.
94
PTR 18-2003
ANEXAT
Programa analitică pentru cursul de pregătire în vederea autorizării interne a
manevranţilor trapelor sau instalaţiilor de cortine pentru incendiu
1 Partea teoretică şi practică
a) Noţiuni generale
• Felurile curentului electric; Surse de curent folosite
la insta1aţia unei trape sau cortine
• Protecţia prin legare electrică la pământ
• Siguranţe, contacte, electromagneţi, relee, automate
de protecţie etc.
b) Clasificarea trapelor sau cortinelor; Descrierea
tipurilor uzuale
• Clasificarea după destinaţie, modul de deservire,
acţionare, amplasare, construcţie puţ, viteze etc.
• Descrierea ansamblurilor părţii mecanice (puţ,
platformă, cabluri, glisiere, cameră troliu, troliu etc.)
• Descrierea ansamblurilor părţii electrice (instalaţia
electrică, sistemele de comandă şi acţionare, panoul
de comandă şi iluminat etc.)
c) Componente de securitate
• Dispozitive de prindere pe glisiere (paracăzătoare)
• Limitatoru1 de viteză
• Limitatoare de sf’arşit de cursă
• Contacte electrice de securitate
• Frâne cu electromagneţi sau servomotor
• Tampoane
d) Responsabilităţile manevranţilor
e) Manevrarea şi exploatarea trapelor sau a cortinelor:
• Verificarea tehnică a trapelor sau cortinelor
(autorizare periodică şi după reparaţie) şi încercări în
sarcină
• Autorizaţia de funcţionare (cartea trapei, cortinei)
• Registrul de supraveghere şi instrucţiuni de
exploatare
• Regim de lucru
• Întreţinerea, revizia tehnică şi repararea trapelor sau
cortinelor
• Analiza cauzelor care determină deranjamente mai
frecvente la instalaţii şi măsuri de luat
• Modul de executare a comenzilor; Comenzi
nepermise
95
Numărul orelor de
predare
Teoretică Practică
2 –
10 3
10 2
3 3
10 10
PT R 18-2003
ANEXA T (sflirşit)
1 Partea teoretică şi practică
t) Avarii şi accidente la trape sau cortine
• Cauzele avariilor şi accidentelor
• Măsuri pentru evitarea şi eliminarea avariilor şi
accidentelor
g) Tehnica securităţii muncii
• Legislaţia în vigoare privind protecţia muncii
• Echipamentul de protecţie
• Măsuri de prim ajutor în caz de avarii, de incendiu şi
în caz de accidente la trape sau cortine etc.
h) Legislaţie, regulamente, instrucţiuni
• Decret 587/1973 şi Decret 417/1985, HG 1340/2001
• PT R 18, în vigoare
• Instrucţiuni tehnice interne întocmite de deţinător
i) Educaţie
• -Disciplina în muncă; Respectarea legislaţiei, a PTColecţia
ISCIR, a normelor de tehnica securităţii ŞI
protecţiei muncii etc.
Recapitulaţie:
1 Partea teoretică ……………………… 48 ore
Partea practică ……………………… .20 ore
II Verificarea însuşirii cunoştinţelor – 1 oră/candidat
96
Numărul orelor de
predare
Teoretică Practică
2 –
5 2
4
2
ANEXAU
(Coperta carnetului)
CARNET DE MANEVRANT
PTR 18-2003
Denumirea agentului economic, _______________ _
(Pe prima copertă, în interior)
Posesorul carnetului are obligaţia să cunoască şi să aplice întocmai prevederile
Prescripţiilor tehnice – Colecţia ISClR şi ale instrucţiunilor specifice referitoare la exploatarea
instalaţiilor respective. Acesta trebuie să se prezinte din doi în doi ani la examenul medical şi
anual la verificarea cunoştinţelor în faţa comisiei din unitatea unde lucrează.
Carnetul este personal, se va păstra permanent asupra posesorului în bună stare şi se va
prezenta la cererea delegatului ISClR -INSPECT sau a RSVTI al deţinătorului.
Posesorul carnetului nu poate deservi decât instalaţii de tipul celor înscrise în carnet.
Este interzisă deservirea instalaţiilor dacă acestea nu sunt autorizate să funcţioneze,
exceptâod cazurile în care se execută verificări şi încercări în vederea punerii în funcţiune sau
omologării prototipurilor.
Carnetul se poate retrage de către RSVTI al deţinătorului când posesorul este găsit sub
influenţa alcoolului în timpul serviciului sau când se constată că a săvârşit abateri grave care
periclitează securitatea instalaţiei şi a persoanelor.
Modificarea carnetului de manevrant se consideră falsificare de acte publice şi se sancţionează
conform legii.
În cazul pierderii carnetului de manevrant persoana în cauză poate obţine un nou carnet de la
agentul economic emitent. 1)
1) În cazu1 In care este necesar textul se va continua şi pe interiorul ultimei coperte.
(Pagina 1)
Denumirea agentului economic, _____________ _
CARNET DE MANEVRANT
Nr.–––-I
)––––
2)
1) Numărul carnetului se va scrie pe fiecare pagină, în partea de jos.
2) În partea de jos, dreapta sau stânga, se va scrie numărul paginii respective (pe toate
paginile carnetului).
97
PT R 18-2003
ANEXA U (continuare)
(Pagina 2)
CARNET DE MANEVRANT1
)
Numele ………………………………………………………………….. .
Prenumele ……………………………………………………………….. .
Data ~i locul naşterii …………………………………………………….. .
CNP2
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Instruit pentru a deservi ………………………………………………… .
Eliberat de 3) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
în baza procesului-verbal nr ……….. din …………………………….. ..
Delegat agentului economic ………………………………………………. .
(Semnătura şi ştampila)
Nr., ____ _
1) Completarea carnetului se va face cu tuş negru.
2) CNP – Cod numeric personal.
3) Denumirea agentului economic emitent.
(Paginile 3 – 10)
EXAMINĂRI ANUALE
Preşedintele comisiei
Nr. proces-verbal Denumirea deţinătoru1ui (numele, prenumele,
Data semnătura, ştampila)
1)
Nr. ___ _
1) Pe fiecare pagină se vor tipări 5 rânduri.
98
PTR 18-2003
ANEXA U (sfârşit)
(paginile 11 şi 12)
ABATERI
de la normele legale in vigoare
Organul care a constatat
Nr. proces-verbal Natura abaterii abaterea
Data Sancţiunea (numele, prenumele,
semnătura, ştampila)
1)
Nr. ____ _
1) Pe fiecare pagină se vor tipări 3 …… 5 rânduri.
99
PT R 18-2003
ANEXA V
Instalaţii care nu fac obiectul prescripţiei tehnice
Nu fac obiectul prevederilor prescripţiei tehnice următoarele instalaţii:
a)
b)
c)
ascensoarele de materiale din ma$aziile de decoruri ale scenei, precum şi
ascensoarele de persoane din incaperile alăturate scenei;
ascensoarele special proiectate şi construite cu destinaţie militară şi pentru poliţie
şi ordine publică;
pas~lele mobile, pasarelele de lumini, barele de lumini, culisele şi turnurile de
lummt;
cortinele din pluş;
cortinele pentru mcendiu cu funcţionare pe orizontală;
culisantere mobile şi scenele turnante.
Instalaţiile menţionate la lit. b), c), d), e) şi f) vor fi supuse prevederilor prescripţiilor
tehnice elaborate de ministerele in administrarea cărora se află acestea.
100
MODIFICĂRI DUPĂ
PUBLICARE
PTR 18-2003
Evidenţa modificărilor şi completărilor
Indicativul documentului Monitorul Oficial,
de modificare şi Partea 1, Puncte modificate
completare Nr./an
101