PRESCRIPTIE TEHNICA : CERINTE TEHNICE PRIVIND PROIECTAREA , CONSTRUIREA , MONTAREA, EXPLOATAREA SI VERIFICAREA TEHNICA A TRAPELOR DE SCENA,TRAPELOR DE DECORURI SI INSTALATILOR PENTRU INCENDIU IN SALILE DE SPECATOLE partea 2

MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR.
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
– ISCIR
– REGLEMENTARE TEHNICĂ NAŢIONALĂPRESCRIPŢIE
TEHNICĂ PT R 18-2003
ediţia 1,

Descarca PDF cu PRESCRIPŢIE TEHNICĂ PT R 18-2003 ( 2 )

Continuare

C. Echipamentul electric
1. Motoare electrice
Caracteristici/Destinaţia
Tip
Anul de fabricaţie
Nr. de fabricaţie
Tensiunea V
Curentul A
Frecvenţa Hz
Puterea kW
DA%
Turaţia rot/min
Proces-verbal de omologare
sau norma internă
2. Automatul de protecţie
– Tip
– Curentul
Tracţiune
– Proces-verbal de omologare
sau norma internă
D. Componente de securitate
1. Dispozitive de acţionare mecanică
Servomotor pentru frână
I Caracteristici/Destinaţia Limitator de viteză Paracăzătoare
(Dispozitive I
I
glisiere)
de prindere pe
I ______ ~––––––––––– _______________ _
Tipul dispozitivului
Construcţia
Viteza la care intră în
funcţionare
Proces-verbal de omologarei
sau norma internă
ANEXAC
(continuare)
2. întreruptoare
I Caracteristici/Destinaţia
pentru I
I
manuală
întreruptoare de cursă
I–~–––––––––––––
Tip
Construcţie
Acţionare
Proces-verbal de omologarei
sau norma internă
3. Dispozitive de semnalizare
– Tipul
De manivelă
acţionare
– Sens de mers ______________________________________________ __
E. Alte date şi caracteristici
Legarea la pământ
III. DESENE ŞI SCHEME
1. Desenul tip de ansamblu*
2. Scheme cinematice
3. Scheme de ungere
* Desenul tip de ansamblu va cuprinde cel puţin următoarea
documentaţie:
– desenul plan de ansamblu al instalaţiei în care se vor înscrie
caracteristicile tehnice;
– tipul trapei, amplasarea troliului (tip şi caracteristici), sarcina trapei
(poziţie fIxă, în mişcare, număr persoane) viteza şi cursa trapei, nr. staţiilor,
regim de funcţionare, date constructive ale trapei (dimensiuni, masa, mod de
iluminare), felul curentului de alimentare şi comandă (V, Hz), felul
comenzll;
– camera maşinii şi rolelor (amplasare, construcţie, dimensiuni);
– glisiere (tip şi dimensiuni); role de conducere (nr., diametru, profIlul
şanţului, destinaţie); frâne (tip, caracteristici, acţionare);
– cabluri şi lanţuri (construcţie, destinaţie);
– contragreutate (date constructive); tampoane de amortizare (construcţie,
destinaţie);
– componente de securitate şi de senmalizare (caracteristici, destinaţie);
întreruptoare (caracteristici, destinaţie); contacte electrice;
– lista elementelor de rezistenţă a construcţiei metalice portante sub formă
de tabel (nr. crt., denumire, nr. desen în care este reprezentat, buc., material,
caracteristici chimice şi mecanice);
– lista sudurilor de rezistenţă sub formă de tabel (nr. crt., poz., simbol
sudură, reprezentarea grafIcă a sudurii, nr. desen, în care este poziţionată, nr.
suduri, felul controlului (lung., clasă calitate), încercări mecanice, nr.
procedură de sudare omologată;
– desenele în care sunt poziţionate elementele sudurilor de rezistenţă;
– scheme electrice de principiu (circuite de forţă, de comandă, de
senmalizare );
– foaia de gardă a desenului tip de ansamblu (DTA) care va cuprinde
conţinutul DTA şi senmăturile de verifIcare şi avizare conform anexei G.
ANEXAC
(continuare)
IV. CERTIFICATE
1. Certificate pentru motoarele electrice*
2. Certificate pentru cabluri şi lanţuri, după caz*
3. Certificat pentru piesele şi ansamblurile sudate conform tabel 1
* Se anexează copie de pe certificatele eliberate de firma constructoare.
V. INSTRUCŢIUNI DE EXPLOATARE A TRAPEI
(Se Întocmesc de firma constructoare; ele vor cuprinde la urmă lista
defecţiunilor posibile şi cauzele apariţiei lor, după modelul de mai jos).
VI. LISTA DEFECŢIUNILOR POSIBILE LA TRAP Ă
I Nr. I Defecţiuni de funcţionare Cauzele defecţiunilor Mijloace
pentru 1
1 crt. 1 remediere
şi de 1
1 1 către cine
1
1 1-,–-________________________ _
-,––_––,- 1
__ 1-,–-_____ –– ______________ _
-,––_––,- 1
__ 1-,–-_____ –– ______________ _
-,––_––,- 1
__ 1-,–-_____ –– ______________ _
-,––_––;- 1
__ 1-,–-_____ –– ______________ _
-,––_––,- 1
__ 1-,–-_____ –– ______________ _
___ 1
VII. DIVERSE
ANEXAC
(continuare)
Tabelul 1
CERTIFICAT PENTRU PIESELE ŞI ANSAMBLURILE SUDATE
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A – Denumirea
B – Înveliş
C – Numele şi prenumele
D – Autorizaţia Nr.
E – Unghiul de încovoiere
1 Marca 1 B
1
E 1 Rezistenţa 1 EI
1 1 1
rupere I
1 1
1 Rezistenţa del C
rupere
1 Kgf/mm’2
1
Ila rupere Ila
__ 7
1=–-;– – – – ––- – – –- – –
__1 – ;-1-=–,–– – – – –– – – –- – –
1-,––-;– _________________________ _
__ 1-
1-,––-;– _________________________ _
1
ANEXAC
(sfârşit)
VII. CERTIFICAT GENERAL AL TRAPEI
(dat de fIrma montatoare)
FilTna _________________ cusemulîn
_–:–:––: _____ str. ––:–c:-:–– nr.
___ judeţul __________ tutelată de
sectorul
_______________ confIrmă prin prezentul certifIcat
că trapa
_____ sarcma
______ –-:-:c _ –-:-:–:–__________ nr. pers.
_____ staţii montată la
construită de firma
––––-~~~~– __ -:–______ .,–-_ cu nr. de fabricaţie ________ _
în anul ––a fost montată de
______________ la data de
Toate materialele componente ale instalaţiei corespund proiectului
respectiv, prevederilor din prescripţiile telmice ISCIR şi standardelor pentru
materiale.
Instalaţia este completă, cuprinzând toate componentele de securitate şi de
protecţie corespunzătoare.
Troliul trapei rodat în firmă este centrat cu motorul electric respectiv.
Trapa a fost construită pentru regimul de
funcţionare cu până la conectări/oră şi DA%
Menţiuni speciale
Trapa este dotată cu întreaga documentaţie telmică prevăzută de
prescripţiile telmice R 18 în vederea autorizării de funcţionare.
OBSERVAŢII: _____________ _
DIRECTORUL FIRMEI
(sau delegatul său)
Data =c=:-c-::=-==-==-==
AUTOR1ZAT DE ISCIR,
ANEXAD
ŞEFUL SERVICIULUI CTC
RESPONSABILUL TEHNIC
CARTEA CORTINEI PENTRU INCENDIU
PARTEA DE CONSTRUCŢIE
ANEXAD
(continuare)
LISTA DOCUMENTAŢIEI
livrată cu cartea cortinei pentru incendiu
(piese scrise şi desenate)
I Denumirea documentaţiei
de file I
Simbolul sau numărul documentului Numărul
I ______ ~––––- ___________________________________ _
Data
VERIFICAT
Şef compartiment control
tehnic de calitate (CTC)
(numele, semnătura şi ştampila)
ştampila)
ANEXAD
(continuare)
1. DATE GENERALE
Denumirea şi adresa unităţii deţinătoare
îNTOCMIT ~ _ ~~ _ ~ _ _
(numele şi semnătura)
Organ de verificare
autorizat de ISCIR
(numele, semnătura şi
Denumirea şi adresa unităţii de proiectare
Denumirea şi adresa unităţii constructoare
Tipul cortinei pentru incendiu
Numărul de fabricaţie _________ anul montării
II. DATE CONSTRUCTIVE ŞI FUNCŢIONALE
A. Caracteristici tehnice
1. Amplasarea troliului
2. Sarcina __________________ kg.
3. Viteza m/s.
4. Cursa cortinei m.
5. Numărul staţiilor
6. Regimul de funcţionare
7. Felul curentului de alimentare
Tensiunea ________ V, Frecvenţa ______ Hz
8. Felul comenzii
unde se face
9. Felul curentului de comandă
Tensiunea ________ V, Frecvenţa ______ Hz
10. Tipul troliului
caracteristici
B. Organele principale ale instalaţiei:
1. Camera maşinii şi camera rolelor
Caracteristici Camera maşinii Camera rolelor
Amplasare
Construcţia
Dimensiunile
2. Glisierele
– Tipul celor de la cortina pentru incendiu
– Dimensiuni
– Tipul celor de la contragreutate
– Dimensiuni
ANEXAD
(continuare)
3. Frâna
– Tip
– Caracteristici principale
– Acţionare
4. Rolele de conducere
I Construcţia/Destinaţia
contragreutate I
I–~–––––-
Numărul
Diametrul
Profilul şanţului
5. Cabluri
La cortină pentru incendiu La
I Construcţia/Destinaţia
contragreutate I
La cortină pentru incendiu
I~~–––––
Simbolizarea completă
conform standard
Număr
Fixare prin
6. Cortina pentru incendiu
– Construcţia metalică, dimensiunea de gabarit
– Masa cortinei pentru incendiu
– Modul de iluminare
7. Contragreutatea
– Construcţia
kg.
– Masa contragreutăţii inclusiv jugul
______________________________ kg.
8. Tampoane de amortizare
I Construcţia/Destinaţia
contragreutate I
I–~–––––
Tip
Dimensiuni principale
ANEXAD
(continuare)
La cortină pentru incendiu
La
La
C. Echipamentul electric
1. Motoare electrice
Caracteristici/Destinaţia
Tip
Anul de fabricaţie
Nr. de fabricaţie
Tensiunea V
Curentul A
Frecvenţa Hz
Puterea kw
DA%
Turaţia rot/min
Proces-verbal de omologare
sau norma internă
2. Automatul de protecţie
– Tip
– Curentul
Tracţiune
– Proces-verbal de omologare
sau norma internă
D. Componente de securitate
1. Componente cu acţionare mecanică
Servomotor pentru frână
1 Caracteristici/Destinaţia Limitator de viteză Paracăzătoare
(Dispozitive 1
1
glisiere)
de prindere pe
1 __ –,-_____________________ _
Tipul dispozitivului
Construcţia
Viteza la care intră în
funcţionare
Proces-verbal de omologarei
sau norma internă
2. întreruptoare
Caracteristici/Destinaţia
manuală
Tip
Construcţie
Acţionare
Proces-verbal de omologarei
sau norma internă
ANEXAD
(continuare)
de cursă
3. Dispozitive de semnalizare:
întreruptoare
la organe de manivelă
de tracţiune acţionată
a) Dispozitive de alarmă (sonerie, clopot, sirenă)
Sursa de alimentare
Amplasamentul dispozitivului
Modul de acţionare
b) Indicatoare optice sens de mers
E. Alte date şi caracteristici
Legarea la pământ
III. DESENE ŞI SCHEME
1. Desenul tip de ansamblu*
2. Scheme cinematice
3. Scheme de ungere
* Desenul tip de ansamblu va cuprinde cel puţin următoarea
documentaţie:
– desenul plan de ansamblu al instalaţiei în care se vor înscrie
caracteristicile tehnice;
– tipul cortinei pentru incendiu, amplasarea troliului (tip şi caracteristici),
sarcina trapei (poziţie fIxă, în mişcare, număr persoane), viteza şi cursa
trapei, nr. staţiilor, regim de funcţionare, date constructive ale trapei
(dimensiuni, masa, mod de iluminare), felul curentului de alimentare şi
comandă (V, Hz), felul comenzii;
– camera maşinii şi rolelor (amplasare, construcţie, dimensiuni);
– glisiere (tip şi dimensiuni); role de conducere (nr., diametru, profIlul
şanţului, destinaţia); frâne (tip, caracteristici, acţionare);
– cabluri şi lanţuri (construcţie, destinaţie);
– contragreutate (date constructive); tampoane de amortizare (construcţie,
destinaţie);
– componente de securitate şi de semnalizare ( caracteristici, destinaţie);
întreruptoare (caracteristici, destinaţie); contacte electrice;
– lista elementelor de rezistenţă a construcţiei metalice portante sub formă
de tabel (nr. crt.; denumire, nr. desen în care este reprezentat, buc., material,
caracteristici chimice şi mecanice);
-lista sudurilor de rezistenţă sub formă de tabel (nr. crt., poz., simbolul
sudură, reprezentarea grafică a sudurii, nr. desen în care este poziţionată, nr.
suduri, felul controlului (lung., clasă calitate), încercări mecanice, nr.
procedeu de sudare omologat;
– desenele în care sunt poziţionate elementele sudurilor de rezistenţă;
– scheme electrice de principiu (circuite de forţă, de comandă, de
semnalizare);
– foaia de gardă a desenului tip de ansamblu (DTA) care va cuprinde
conţinutul DTA şi semnăturile de verificare şi avizare conform anexei G.
ANEXAD
(continuare)
IV. CERTIFICATE
1. Certificate pentru motoarele electrice*
2. Certificate pentru cabluri şi lanţuri, după caz*
3. Certificat pentru piesele şi ansamblurile sudate conform tabell.
V. INSTRUCŢIUNI DE EXPLOATARE A CORTINEI PENTRU
INCENDIU
(Se întocmesc de firma constructoare; ele vor cuprinde la urmă lista
defecţiunilor posibile şi cauzele apariţiei lor, după modelul de mai jos).
VI. LISTA DEFECŢIUNILOR POSIBILE LA CORTINĂ PENTRU
INCENDIU
INr. I Defecţiuni de Cauzele defecţiunilor Mijloace pentru
remediere I
Iert. I funcţionare şi de către cine
I
I
VII. DIVERSE
ANEXAD
(continuare)
Tabelul 1
CERTIFICAT PENTRU PIESELE ŞI ANSAMBLURILE SUDATE
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A – Denumirea
B – Înveliş
C – Numele şi prenumele
D – Autorizaţia Nr.
E – Unghiul de încovoiere
IPiese 1 Metode 1 Electrodl Proprietăţile 1 Sudori 1 Rezultatele
încercărilor I
lansambluri Ide mecanice ale de control ale
epruvetelorl
1 Isudarel materialului
1
1 de aport
1
1 ___ –,–-
1 –=–=––;-;- _-,–_––;-:-:-_ –=–-;-_=_ –;–:–,––-:–:-=–c,–::c-:-::–c;–
1 A IPoziţial 1 Marca 1 B Rezistenţa del C DI Sudura cap
Sudura prin 1
1 1 1 rupere la cap
presiune I
1 1 1 1 Kgf/mmA 2
I––;––~- ___ ~–~–I
1 1 1 Rezistenţa 1
E 1 Rezistenţa 1 EI
1 1 1 Ila rupere Ila
rupere I
1 1 __ 7
1
=–-;– –– – – –––– – – –– – –
__1 – ;-1-=–,–– – – – –– – – –- – –
1-,––-;– _________________________________ _
__ 1-
1-,––-;– _________________________________ _
1
ANEXAD
(sfârşit)
VIII. CERTIFICAT GENERAL AL CORTINEI PENTRU INCENDIU
(dat de firma montatoare)
Firma _______________ cu sediul în
_–-:–-:––-: _____ str. ____ –:-__ :––nr. sectorul
_judeţul _________ .”.tutelată de
_____________ confirmă prin prezentul certificat că,
cortina pentru incendiu
_________________ ––:~––-sarcma
montată la
–––––~
––––construită de firma _________________ cu nr. de fabricaţie
în anul a fost montată de
––– –~l~a~da-t-a~de~~–-~–~
Toate materialele componente ale instalaţiei corespund proiectului
respectiv, prevederilor din prescripţiile tehnice ISCIR, standardelor pentru
materiale precum şi NPSI.
Instalaţia este completă, cuprinzând toate componentele de securitate şi de
protecţie corespunzătoare.
Troliul cortinei pentru incendiu rodat în firmă este centrat cu motorul
electric respectiv.
Cortina de incendiu a fost construită
pentru regimul de funcţionare
_______ ~:–~~~~–––-cupânăla
–-::-::––-:_:- conectări/oră şi DA% ______ __
Menţiuni speciale:
Cortina pentru incendiu este dotată cu întreaga documentaţie tehnică
prevăzută de prescripţia tehnică PT R 18 în vederea autorizării de
funcţionare.
OBSERVAŢII:
DIRECTORUL FIRMEI
(sau delegatul său) ŞEFUL SERVICIULUI CTC
L.A.
Data –––––- RESPONSABILUL TEHNIC
AUTORIZAT DE ISCIR,
ANEXAE
PROCES-VERBAL
DE RECEPŢIE INTERNĂ
Nr. Data ––––––
Subsemnaţii
în cadrul CTC al firmei
––––––––––––– cu ocazia controlului rmal de calitate al trapei (cortinei) ______________________ :–
montată la __ :–:–:–=-:–:,––_____________________ executat în ziua de
________ de faţă fiind:
________ ~–~=__~––––=__–=__––~~am
constatat că instalaţia a fost executată conform documentaţiei tehnice şi cu
respectarea prescripţiei telmice PT R 18 în vigoare.
După efectuarea verificării şi încercării în conformitate cu prevederile
prescripţiei telmice PT R 18 instalaţia a corespuns şi poate fi prezentată la
verificare tehnică oficială în vederea autorizării de funcţionare.
CONTROLCTC DIRECTOR ŞEF ECIllPĂ
ANEXAF
Registru de evidenţ~ a instalaţiilor
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A – Nr. de fabricaţie/an de fabricaţie
B – Producător/Monta tor
C – Proces-verbal/autorizaţie funcţionare/data autorizării
Nr. INr. I Locul I Denumire, I ABI C
Scadenţa I Obs. I
înregistrarei înregistrarei funcţionării I parametrii I Ide
I
intern I ISCIR- linstalaţiei Iprincipalil
verificare I I
IINSPECT IT I (localitatea, I
I strada, nr.,
I judeţ)
-;–-,–– –– –– –– – – – –-
––,–-;– –- –– –- – – – –
ANEXAG
Verificarea şi autorizarea trapelor şi instalaţiilor de cortină pentru
incendiu
G.I Verificarea proiectării
G.l.1 Verificările în faza de proiectare constau din:
a) verificarea proiectelor în ceea ce priveşte concordanţa acestora cu
prevederile prescripţiei tehnice;
b) avizarea conformă a desenului tip de ansamblu cu privire la respectarea
prevederilor prescripţiei tehnice.
Această avizare va consta din avizarea desenului tip de ansamblu, la
terminarea execuţiei, reparaţiei (numai când se modifică proiectul iniţial)
etc., a trapei sau instalaţiei de cortină pentru incendiu, cuprinzând toate
modificările introduse în timpul acestora în desenul tip de ansamblu care va
fi introdus în cartea trapei (cortinei) – partea de construcţie.
După avizarea conformă a desenului tip de ansamblu acesta se va
înregistra la ISCIR-INSPECT, fără de care nu se poate acorda autorizaţia de
funcţionare a trapei sau instalaţiei de cortină pentru incendiu.
Un exemplar din desenul tip de ansamblu se va transmite la ISCIRINSPECT
IT pe teritoriul căreia se află unitatea de proiectare respectivă.
G.l.2 Verificarea proiectelor, în ceea ce priveşte concordanţa acestora cu
prevederile prescripţiei tehnice, se efectuează de către agenţii economici de
proiectare autorizaţi de ISCIR-INSPECT conform prevederilor anexei A. În
acest scop agenţii economici de proiectare autorizaţi vor numi personal de
specialitate care să efectueze verificarea pieselor scrise şi desenate ale
proiectului. Confirmarea verificării se va face pe desenul tip de ansamblu,
consemnându-se pe acesta prin ştampilare pe original şi copii, următoarele:
– Denumirea agentului economic de proiectare, autorizat de ISCIRINSPECT
– „Verificat, corespunde prescripţiei tehnice PT R 18-2003”
– Numele şi prenumele
– Data _________ _
– Semnătura
–::––::–:–
G.l.3 Avizarea conformă a desenului tip de ansamblu, cu privire la
respectarea prevederilor prescripţiei tehnice, se efectuează de către ISCIRINSPECT.
Avizarea conformă de către ISCIR-INSPECT se va efectua
numai după verificarea proiectelor respective de către o unitate autorizată de
ISCIR-INSPECT. Această avizare conformă se poate efectua şi de către
personalul propriu de specialitate din unităţile de proiectare, autorizat de
ISCIR-INSPECT în acest scop conform prevederilor anexei A, dar numai cu
acordul scris al ISCIR-INSPECT.
G.1.4 Confirmarea avizării conforme pe desenul tip de ansamblu se face
consemnându-se prin ştampilare pe un număr de exemplare (minim 2 copii)
inclusiv originalul, următoarele:
ANEXAG
(continuare)
a) în cazul în care avizarea se face de către ISCIR-INSPECT:
AVIZAT conform
ISCIR-INSPECT
Numele _________ Prenumele _________ _
Data Semnătura –-:-c––-:–:––,–
b) în cazul în care avizarea se face de către personalul propriu de
specialitate din unităţile de proiectare, autorizat de ISCIR-INSPECT şi
împuternicit în scris de ISCIR-INSPECT pentru proiectul respectiv:
AVIZAT conform
AUTORIZAT ISCIR
Denumirea unităţii
Scrisoarea ISCIR-INSPECT de împuternicire nr.
–~/––––
Numele Prenumele –––-
Data Semnătura~~ _ ~~ _ ~
G.I.5 Avizarea conformă a desenului tip de ansamblu este valabilă până la
modificarea acestuia ca urmare a modificării prescripţiei telmice sau a
modernizării trapei sau instalaţiei de cortină pentru incendiu. În cazul
întreruperii fabricaţiei mai mult de un an, proiectul trebuie să fie reavizat
conform la reluarea acesteia.
G.1.6 Agentul economic în cadrul căruia se avizează conform desenele tip
de ansamblu va reţine câte un exemplar din fiecare. Acestea vor fi înscrise
într-un registru de evidenţă conform modelului din anexa R.
G.I.7 Avizarea conformă a proiectelor, respectiva desenelor tip de
ansamblu, pentru trapele sau instalaţiile de cortină pentru incendiu care se
procură din import se va face de către ISCIR-INSPECT, după ce, în
prealabil, acestea au fost verificate prin grija solicitantului în ceea ce
priveşte concordanţa cu prevederile prescripţiei telmice de către un agent
economic de proiectare autorizat de către ISCIR-INSPECT.
G.2 Verificarea construirii, montării şi reparării trapelor sau instalaţiilor
de cortină pentru incendiu
G.2.1 Verificarea în timpul şi la terminarea construirii, montării şi
reparării instalaţiilor se execută de către inspectorii de specialitate ai ISCIRINSPECT
IT sau de către personalul propriu de specialitate de la agentul
economic producător, montator sau reparator, autorizat în acest scop
conform prevederilor anexei B şi împuternicit în scris de ISCIR-INSPECT
IT.
Instalaţiile care se verifică de inspectorii de specialitate ai ISCIRINSPECT
IT în unităţile constructoare, montatoare sau reparatoare se
stabilesc de ISCIR-INSPECT IT. Celelalte instalaţii se verifică de către
personalul autorizat din unităţile respective, în baza acordului scris aIISCIRINSPECTIT.
ANEXAG
(continuare)
G.2.2 Rezultatele verificărilor instalaţiilor vor fi consemnate de
persoanele care le-au efectuat astfel:
a) pentru verificările efectuate pe parcursul execuţiei, montării şi
reparaţiei precum şi pentru verificările executate la terminarea montării şi
reparaţiei se vor încheia documente de verificare (procese-verbale, buletine
etc.);
b) pentru verificările fmale efectuate la terminarea construirii, montării (în
cazul în care montarea se execută la unitatea constructoare) sau reparaţiei cu
bune rezultate se va semna şi cartea instalaţiei – partea de construcţie
(documentaţia de montare/documentaţia de reparaţie), conform prevederilor
prescripţiei tehnice.
G.3 Autorizarea funcţionării trapelor sau instalaţiilor de cortină pentru
incendiu
G.3.1 La prima punere în funcţiune
G.3.1.1 Trapele şi instalaţiile de cortine pentru incendiu pot fi date în
exploatare numai după verificarea tehnică oficială şi eliberarea autorizaţiei
de funcţionare de către:
a) ISCIR-INSPECT IT prin inspectorii de specialitate pentru trapele de
scenă stabile cu acţionare mecanică şi instalaţiile de cortine pentru incendiu.
Acestea se înregistrează în evidenţa tehnică a ISCIR-INSPECT IT.
Verificările periodice la scadenţă sau după reparaţii la aceste instalaţii pot fi
efectuate şi de către RSVTI al deţinătorului, cu împuternicire scrisă din
partea ISCIR-INSPECT IT.
b) RSVTI al deţinătorului pentru trapele de scenă stabile cu acţionare
manuală, trapele de scenă transportabile, trap ele de persoane transportabile
şi trapele de decoruri. Verificările tehnice periodice la scadenţă sau după
reparaţii la aceste instalaţii vor fi efectuate de către RSVTI al deţinătorului.
G.3.1.2 Deţinătorul instalaţiei, de acord cu montatorul şi după efectuarea
recepţiei interne (punctul 7.4.1.), va comunica în scris cu cel puţin 7 zile
înainte la ISCIR-INSPECT IT, data cerută la care instalaţia va putea fi
prezentată verificării tehnice, în vederea obţinerii autorizării de funcţionare.
La verificarea tehnică oficială este obligatorie prezenţa delegatului firmei
constructoare sau de montaj şi a deţinătorului instalaţiei.
G.3.1.3 Cartea instalaţiei se compune din:
a) partea de construcţie;
b) partea de montaj;
c) partea de exploatare.
G.3.1.4 Verificarea tehnică oficială în vederea autorizării de funcţionare,
are ca scop să stabilească următoarele:
a) dacă instalaţia a fost montată în conformitate cu documentaţia tehnică
şi cu prescripţia tehnică;
b) dacă instalaţia supusă la încercări conform prescripţiei tehnice,
corespunde şi funcţionează normal;
c) dacă este asigurată o întreţinere şi o supraveghere corespunzătoare şi
dacă instalaţiile sunt manevrate de persoane instruite.
ANEXAG
(continuare)
G.3.1.5 Verificarea tehnică oficială constă din verificarea principalelor
elemente componente ale instalaţiei şi din încercări în gol şi sub sarcină, în
limitele caracteristicilor tehnice de funcţionare pentru care instalaţia a fost
proiectată.
Încercările în gol se execută cu instalaţia fără sarcină, de la pupitrul de
comandă, verificându-se funcţionarea instalaţiei acţionată de pe panoul de
comandă.
Încercările sub sarcină sunt de două feluri: statice şi dinamice.
G.3.1.6 Încercarea statică se face cu platforma situată în partea cea mai de
jos a cursei în aşa fel ca între tampoane şi platformă să mai rămână 200 –
250 mm. Timpul de încercare este de 10 minute. Sarcina de încercare este
următoarea:
a) o dată şi jumătate sarcina nominală, cu excepţia trapelor acţionate
hidraulic;
b) de două ori sarcina nominală în cazul trapelor de scenă acţionate
hidraulic.
La încercarea statică se verifică alungirea suspensiilor şi soliditatea fixării
lor, rezistenţa troliului, rezistenţa platformei şi a contragreutăţii, siguranţa
funcţionării frânei.
G.3.1.7 Încercarea statică în cazul trapelor de scenă hidraulice cu
acţionare directă se face în poziţia cea mai de sus a platfonnelor, timp de 10
minute; coborârea platfonnei în acest interval de timp nu trebuie să
depăşească 100 mm.
În timpul încercării este interzis accesul persoanelor pe trapă; sarcina de
încercare va fi constituită numai din greutăţi.
G.3.1.8 Instalaţia de cortină pentru incendiu se încearcă cu suprasarcină
de 100% din sarcina nominală care este diferenţa de masă între cortina de
incendiu şi contragreutatea ei, inclusiv jugul. Pentru probe această diferenţă
nu poate fi luată sub 500 kg.
G.3.1.9 Încercările dinamice se execută prin deplasări repetate ale
instalaţiei încărcate cu sarcina nominală plus 10% pentru trape şi cu sarcina
nominală plus 25% la cortine pentru incendiu. Prin încercările dinamice se
verifică buna funcţionare a instalaţiei şi în special a motorului, troliului,
frânei, aparatelor de comandă, contactelor electrice precum şi a
semnalizărilor optice şi acustice.
La fel ca în cazul încercărilor statice, la încercările dinamice suprasarcina
va fi constituită din greutăţi.
G.3. 1. 10 Dacă rezultatele verificării tehnice oficiale corespund
prescripţiei tehnice, inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT,
respectiv RSVTI al deţinătorului, autorizat de ISCIR-INSPECT IT
întocmeşte procesul-verbal din cartea instalaţiei – partea de exploatare prin
care se autorizează funcţionarea instalaţiei respective. Modelul de procesverbal
de verificare este prezentat în anexa H.
Cartea instalaţiei completată, se predă deţinătorului de către ISCIRINSPECTIT.
În procesul-verbal se înscriu parametrii pentru care a fost autorizată
instalaţia.
Data (luna, anul) stabilită pentru următoarea verificare tehnică nu va putea
depăşi trei ani pentru trape de decoruri şi cortine pentru incendiu şi doi ani
pentru trape de scenă.
G.3.1.11 Dispoziţiile date de către inspectorul de specialitate aIISCIRINSPECT
IT sau RSVTI prin procesul-verbal întocmit cu ocazia verificării
tehnice în vederea autorizării sunt obligatorii pentru toţi factorii care
participă la realizarea şi exploatarea trapelor de scenă, trapelor de decoruri şi
instalaţiilor de cortine pentru incendiu; neîndeplinirea la tennenele stabilite a
dispoziţiilor date atrage după sine anularea autorizaţiei de funcţionare, fără o
altă înştiinţare din partea ISCIR-INSPECT IT.
ANEXAG
(continuare)
G.3.2 Trape şi instalaţii de cortine pentru incendiu aflate în exploatare
G.3.2.1 Trapele şi instalaţiile de cortine pentru incendiu sunt supuse în
timpul exploatării unor verificări tehnice oficiale periodice care se
efectuează de către:
a) ISCIR-INSPECT IT, prin inspectorii de specialitate, sau de către
responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI)
cu acordul scris al ISCIR-INSPECT IT pentru instalaţiile menţionate la pct.
G.3.1.1, alin. a);
b) responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor
(RSVTI) pentru instalaţiile menţionate la pct. G.3.1.1, alin. b).
G.3.2.2 Agenţii economici care deţin trape şi instalaţii de cortine pentru
incendiu vor comunica în termen de 15 zile la ISCIR-INSPECT IT în raza
cărora îşi desfăşoară activitatea datele despre instalaţiile vândute altor
deţinători, inclusiv adresa acestora, şi despre cele scoase definitiv din
funcţiune.
G.3.2.3 La verificarea tehnică periodică a instalaţiei se execută
următoarele:
a) verificarea principalelor elemente componente ale instalaţiei;
b) încercarea în gol şi sub sarcină, conform pct. G.3.1.5 …… G.3.1.9;
Cu această ocazie se vor stabili următoarele:
c) dacă instalaţia supusă la încercări conform prescripţiei tehnice, a
corespuns;
d) dacă este asigurată o întreţinere şi o supraveghere corespunzătoare;
e) dacă personalul care manevrează instalaţiile este instruit.
Rezultatul verificării periodice se înscrie în cartea instalaţiei, într-un
proces-verbal, stabilindu-se data următoarei verificări.
G.3.2.4 În cadrul verificării tehnice periodice se verifică starea tehnică a
trapei sau instalaţiei de cortină pentru incendiu în conformitate cu
prevederile prescripţiei tehnice şi în cazul când rezultatele verificării sunt
corespunzătoare se acordă autorizaţia de funcţionare în continuare,
întocmindu-se un proces-verbal în cartea trapei (cortinei) conform modelului
din anexa H. În cazul în care verificarea tehnică se va efectua de către
responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI),
acesta va înainta un exemplar al procesului-verbal de verificare la ISCIRINSPECT
IT, pentru instalaţiile menţionate la pct. G.3.1.1, alin. a).
G.3.2.5 În funcţie de condiţiile şi regimul de funcţionare, gradul de
complexitate al instalaţiei, prin procesul-verbal de autorizare se stabilesc
parametrii funcţionali şi scadenţa (luna, anul) următoarei verificări în
confoTInÎtate cu pct. G.3.l.lO.
G.3.2.6 Deficienţele menţionate în procesul-verbal din cartea instalaţiei,
trebuie remediate la termenele stabilite; remedierea deficienţelor se execută
de personalul tehnic autorizat care face întreţinerea sau de către agentul
economic reparator autorizat; lucrările efectuate se consemnează în registrul
de supraveghere.
Neîndeplinirea dispoziţiilor date prin procesul-verbal, atrage după sine
anularea autorizaţiei de funcţionare la expirarea termenului stabilit pentru
remedieri; personalul care face întreţinerea instalaţiei va menţiona aceasta în
registrul de supraveghere, va opri instalaţia, odată cu încetarea întreţinerii,
comunicând aceasta la ISCIR-INSPECT IT.
ANEXAG
(continuare)
G.3.2.7 Dacă la verificarea periodică a instalaţiei se constată că starea
tehnică pune în primejdie viaţa celor care o folosesc sau este pericol de
avarii, atunci funcţionarea instalaţiei va fi imediat oprită; în procesul-verbal
prin care instalaţia se opreşte din funcţiune, se înscriu cauzele opririi, care
vor fi notate şi în registrul de supraveghere.
Nu se acordă autorizaţia de funcţionare, în următoarele cazuri:
a) lipseşte, nu funcţionează sau funcţionează defectuos chiar numai un
dispozitiv de zăvorâre automată de la uşa de acces a puţului trapei;
b) lipseşte, nu funcţionează sau funcţionează defectuos limitatorul de
viteză, limitatorul sau întreruptorul de cursă;
c) cablurile de tracţiune au atins limite de uzură peste limitele admise
conform PT R 14-2002;
d) troliul sau piesele componente au defecte vizibile periculoase (uzură,
jocuri etc.) care depăşesc limitele stabilite de constructor sau prezintă alte
defecte care peric1itează securitatea în funcţionare;
e) frâna funcţionează defectuos;
t) aparatajul electric de comandă se află în stare avansată de uzură şi nu
mai prezintă siguranţă în funcţionare;
g) rezistenţa de izolaţie a conductorilor este prea mică, iar legătura
electrică la pământ are o rezistenţă mai mare de 4 ohrni;
h) glisierele nu sunt suficient fixate şi se mişcă în timpul mersului trapei
sau a cortinei pentru incendiu;
i) lipsesc împrejmuiri corespunzătoare, din care cauză se pot produce
accidente sau avarii;
j) întreţinerea instalaţiei nu se face de personal instruit, nu se face regulat,
sau calitatea întreţinerii este necorespunzătoare.
G.3.2.8 Autorizarea funcţionării în continuare a trapelor şi instalaţiilor de
cortine pentru incendiu cu ocazia verificării tehnice periodice, prin
responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI),
trebuie să se facă în aceleaşi condiţii ca şi autorizarea de funcţionare
efectuată prin inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT.
GA Dispoziţii finale
GAJ Punerea în funcţiune a trapelor şi instalaţiilor de cortine pentru
incendiu neautorizate, în afara termenelor scadente sau fără o verificare
tehnică după reparaţii este interzisă şi se sancţionează conform legislaţiei în
vigoare, mergând până la retragerea autorizaţiilor acordate de ISCIRINSPECTIT.
GA.2 Procesul-verbal de verificare care se încheie de către inspectorii de
specialitate ai ISCIR-INSPECT sau de către responsabilul cu supravegherea
şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) va cuprinde cel puţin
verificările şi încercările efectuate, constatările şi rezultatele acestor
verificări şi încercări parametrii de funcţionare, scadenţa de verificare şi
dispoziţiile obligatorii stabilite.
GA.3 În cazul când inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT nu
s-a putut prezenta la data stabilită sau cel mult după 48 ore de la data
stabilită, verificarea tehnică periodică sau se va efectua de către
responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI)
fără altă comunicare. Dacă după această perioadă de timp (48 de ore) nu s-a
efectuat verificarea tehnică periodică sau după reparaţie, întreţinătorul este
obligat să oprească din funcţiune trapa sau instalaţia de cortină.
ANEXAG
(sfârşit)
GAA Dreptul de a elibera autorizaţia de funcţionare pentru trapele şi
instalaţiile de cortine pentru incendiu noi sau vechi montate din nou sau de a
o prelungi după verificările oficiale periodice sau după reparaţii la trapele şi
instalaţiile de cortine pentru incendiu aflate în exploatare revine numai
inspectorilor de specialitate ai ISCIR-INSPECT, respectiv RSVTI, autorizat
şi împuternicit în scris de ISCIR-INSPECT în acest sens.
Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT pot lua în considerare
verificările şi încercările efectuate de personalul tehnic de specialitate,
autorizat de ISCIR-INSPECT, al montatorului sau reparatorului în sensul de
a nu mai repeta încercările respective.
GA.5 Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT respectiv RSVTI,
autorizat de ISCIR-INSPECT, au obligaţia să interzică funcţionarea ori de
câte ori constată că nu sunt îndeplinite condiţiile de siguranţă în funcţionarea
trapelor sau instalaţiilor de cortine pentru incendiu, în conformitate cu
prevederile prescripţiei tehnice şi ale legislaţiei în vigoare.
GA.6 Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT au dreptul de a
efectua verificări tehnice prin sondaj la toate trapele sau instalaţiile de
cortine pentru incendiu precum şi de a efectua verificări prin sondaj asupra
modului în care montatorii, reparatorii, întreţinătorii şi deţinătorii execută
lucrările specifice prevăzute în prescripţia tehnică. De asemenea, RSVTI are
dreptul de a efectua verificări inopinate la trapele sau instalaţiile de cortine
pentru incendiu aflate în exploatare luând, după caz, măsuri pentru
respectarea prevederilor prescripţiei tehnice.
GA.7 Verificarea îndeplinirii tuturor condiţiilor şi normelor de protecţia
muncii pe durata efectuării verificărilor şi încercărilor trapelor sau
instalaţiilor de cortine pentru incendiu precum şi asigurarea echipamentului
de protecţie necesar sunt exclusiv în sarcina deţinătorului.
De efectuarea instructajului de protecţia muncii pentru persoanele care
participă la verificări şi încercări răspund agenţii economici din care fac
parte persoanele respective, în cazurile când activitatea se desfăşoară în
mediu normal. În cazul când verificările şi încercările se desfăşoară în alte
medii decât normal (exploziv, toxic etc.) agentul economic în incinta căruia
are loc activitatea respectivă va efectua un instructaj suplimentar specific
mediului, înainte de începerea lucrărilor, tuturor celor care participă la aceste
lucrări.
GA.8 În cazul nepregătirii trapelor sau instalaţiilor de cortine în vederea
efectuării verificării, vinovaţii vor fi sancţionaţi în baza procesului-verbal
încheiat de organul de verificare, iar trapa (instalaţia de cortină) nu va putea
funcţiona decât după efectuarea verificării.
GA.9 În vederea efectuării în bune condiţii a verificării tehnice a trapelor
sau instalaţiilor de cortine pentru incendiu, montatorii, reparatorii şi
deţinătorii, după caz, sunt obligaţi să pună la dispoziţia inspectorilor de
specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau RSVTI:
a) datele, informaţiile sau documentele în legătură cu verificarea tehnică a
trapelor sau instalaţiilor de cortine pentru incendiu;
b) personalul şi echipamentul de lucru şi protecţie necesar;
c) mijloacele de transport, dacă nu există mijloace publice de transport la
şi de la locul respectiv.
ANEXAH
I ROMÂNIA I INSPECŢIA
I
I Inspecţia de stat pentru controlul Proces-verbal
I TERITORIALĂ ….. I
I cazanelor, recipientelor sub Ide verificare tehnicăIAdresa
………. I
I presiune şi instalaţiilor de ridicat Inr . I Telefon
••••••••• I
I – ISCIR – I Fax
…………. I
I ______ ~––––––––––––––––-
încheiat astăzi ……………… cu ocazia …………….. .
efectuat în baza H.G. nr. 1.340/2001 , H.G. nr. 19/2001 şi Decretului
nr. 587/1973 , modificat şi completat prin Decretul nr. 417/1985 ,
aplicabile, şi Prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, la
………………………………………………….. tip
………………… cu numărul de fabricaţie/inventar ……….•….
şi cartea instalaţiei nr …………. având parametrii ultimei
verificări
Denumirea agentului economic
· ………………………………….. … din localitatea
……………………. str ………………………….. nr.
· ……. judeţ/sector ……………………. cod fiscal
Verificarea s-a efectuat la ……………………….. din
locali tatea ………….•…•..••..•..•…•.. str.
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. nr. …….. judeţ/ sector
Subsemnatul*l) …………………………….. am constatat
următoarele:
Am dat următoarele dispoziţii:
După această verificare s-a admis*2)
Scadenţa următoarei verificări se fixează la data de
Pentru această verificare se va plăti suma de …………….. lei
de către …………………………… , din localitatea
· …………………… .. str …………………. nr. . …. .
judeţ/sector …………………… în cont
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. deschis la Banca
· …………………….. filiala ……………………. .
Am luat la cunoştinţă
Organ de Directorul agentului Responsabil cu Delegatul
agentului
verificare economic sau supravegherea şi economic
montator,
delegatul său verificarea tehnică reparator
*1) Funcţia, numele şi prenumele.
*2) Se vor înscrie parametrii de funcţionare ai instalaţiei în
funcţie de felul (tipul) acesteia.
ANEXA I
Verificarea reparaţiilor trapelor şi instalaţiilor de cortine pentru incendiu
1.1 Generalităţi
Prezenta anexă conţine prevederi tehnice minime obligatorii care se referă
la verificarea tehnică efectuată de inspectorii de specialitate ai ISCIRINSPECT
sau de personalul tehnic de specialitate al deţinătorilor, autorizat
de ISCIR-INSPECT, a reparaţiilor efectuate la trapele şi instalaţiile de
cortine care fac obiectul prescripţiei tehnice.
1.2 Specificarea reparaţiilor care se verifică de inspectorii de specialitate ai
ISCIR-INSPECT sau de responsabilul cu supravegherea şi verificarea
tehnică a instalaţiilor (RSVTI)
1.2.1 Lucrările de reparare sunt:
a) lucrări din care rezultă modificarea parametrilor funcţionali existenţi
(sarcina, viteza, cursa);
b) înlocuirea sau recondiţionarea troliului sau a părţilor componente
(melc, roată me1cată, ax, tambur, roata de fricţiune etc.);
c) transformarea de principiu a mecanismului de acţionare (trecerea de la
acţionarea manuală la acţionarea mecanică, de la tambur la roata de fricţiune
etc.);
d) modificarea principiului de funcţionare a principalelor elemente de
construcţie; înlocuirea completă a frânei troliului;
e) înlocuirea componentelor de securitate cu alte tipodimensiuni;
f) înlocuirea platformei sau a cortinei pentru incendiu;
g) modificarea de principiu a schemei electrice;
h) recondiţionarea totală a instalaţiei electrice;
i) modificarea parţială a instalaţiei trapei sau a cortinei pentru incendiu
(mutarea troliului, schimbarea construcţiei, schimbarea dimensiunilor
puţului trapelor sau al camerei troliului, înlocuirea motorului electric etc.).
1.2.2 În vederea autorizării funcţionării după reparaţie a trapelor şi
instalaţiilor de cortine pentru incendiu, menţionate la pct. G.3.1.1, alin. a),
deţinătorul trebuie să solicite în scris la ISCIR-INSPECT IT efectuarea
verificării propunând şi data în acest scop (de acord cu reparatorul).
1.2.3 Dacă în cadrul reparaţiilor (planificate sau neplanificate) nu s-au
executat lucrările definite la pct. 1.2.1, verificarea tehnică a reparaţiei se va
efectua de către personalul tehnic de specialitate al reparatorului şi al
deţinătorului.
1.3 Verificarea tehnică a reparaţiilor
1.3.1 În cazul reparaţiilor prevăzute la pct. 1.2.1 se întocmeşte un proiect
de reparaţie care se ataşează la documentaţia de reparaţie. Proiectele de
reparaţie trebuie să fie avizate de proiectantul şi/sau constructorul trapei
(cortinei) pentru reparaţiile prevăzute la pct. 1.2.1.
1.3.2 În vederea efectuării verificării tehnice a reparării, modificării sau
modernizării trapelor sau cortinelor pentru incendiu, reparatorul va întocmi o
documentaţie minimă care va cuprinde:
a) autorizaţia de reparare eliberată de ISCIR-INSPECT IT (copie);
b) proiectul de reparaţie şi lista lucrărilor efectuate;
c) descrierea instalaţiei şi caracteristicile tehnice;
d) descrierea lucrărilor şi reparaţiilor efectuate;
e) desenul tip de ansamblu al instalaţiei cu precizarea în tabelele de
elemente şi suduri de rezistenţă ale construcţiei metalice, numai a părţilor
înlocuite sau reparate;
ANEXA I
(continuare)
t) schema electrică de principiu, dacă s-a modificat;
g) certificatul de calitate al cablului sau a altor subansambluri sau piese
importante (roată me1cată, tambur etc.) în caz de înlocuire;
h) numele şi numărul de autorizaţie al sudorului dacă au fost executate
lucrări de suduri la structura de rezistenţă;
i) procesul-verbal de recepţie prin care se atestă calitatea reparaţiei,
instalaţia putând fi prezentată verificării oficiale.
1.3.3 Documentaţia tehnică de reparaţie va fi depusă şi înregistrată la
ISCIR-INSPECT IT cu cel puţin 7 zile înainte de data propusă pentru
verificare.
ISCIR-INSPECT IT va stabili cu deţinătorul sau reparatorul:
a) fie data la care urmează să se efectueze verificarea de către ISCIRINSPECT
IT (care nu va depăşi 30 de zile de la data solicitării);
b) fie încredinţarea efectuării verificării şi eliberării autorizaţiei de
funcţionare după reparaţie responsabilului cu supravegherea şi verificarea
tehnică a instalaţiilor (RSVTI) al deţinătorului.
În acest caz, ISCIR-INSPECT IT va face cunoscut deţinătorului, cu cel
puţin 48 ore înainte de data propusă pentru verificare, obligaţia efectuării
verificării şi eliberării autorizaţiei de funcţionare după reparaţie, restituind
documentaţia primită.
În cazul în care verificarea tehnică după reparaţie se va efectua de către
responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI),
acesta va înainta un exemplar al procesului-verbal de verificare la ISCIRINSPECTIT.
1.3.4 Documentaţia tehnică de reparaţie incompletă va fi înapoiată
deţinătorului sau reparatorului, după caz, pentru a fi completată iar data
verificării va fi stabilită în condiţiile arătate anterior după completarea
acesteia. Documentaţia tehnică de reparaţie completată va fi înaintată la
ISCIR-INSPECT cu o nouă adresă de însoţire. Din documentaţie poate lipsi
procesul-verbal al încercărilor de casă, care va fi predat organului de
verificare la faţa locului înainte de începerea verificării. Nepredarea
procesului-verbal sau constatarea în acesta a unor lipsuri sau deficienţe
atrage după sine neefectuarea verificării, trapa sau instalaţia de cortină
pentru incendiu considerându-se nepregătite.
1.3.5 La data stabilită pentru verificare deţinătorul şi reparatorul trebuie să
pregătească trapa sau instalaţia de cortină pentru incendiu, având
echipamentul şi sarcinile pentru încercări pregătite. De asemenea, se va
asigura personalul de manevrare şi deservire necesar. La verificare vor
participa reprezentanţii deţinătorului, dintre care nu trebuie să lipsească
responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI)
şi reprezentanţii reparatorului.
1.3.6 Trapele şi instalaţiile de cortine pentru incendiu la care s-au efectuat
reparaţii supuse verificării conform pct. 1.2.1, pot fi date în exploatare numai
după verificarea lor care constă din următoarele operaţii:
a) verificarea documentaţiei tehnice de reparaţie;
b) examinarea reparaţiei, modificării sau modernizării şi corespondenţa
lucrărilor efectuate cu documentaţia tehnică;
c) încercările în gol şi sub sarcină, se efectuează conform pct. G.3.1.5 ….. .
G.3.1.9.
ANEXA I
(sfârşit)
1.3.7 Autorizarea funcţionării în continuare a trapelor şi instalaţiilor de
cortine pentru incendiu se acordă numai dacă la verificarea tehnică periodică
sau după reparaţie se constată îndeplinirea condiţiilor de securitate
menţionate în prescripţia tehnică. Rezultatele verificării se vor consemna
într-un proces-verbal conform modelului din anexa H, care va fi scris în
cartea trapei (cortinei), scadenţa de verificare stabilindu-se conform pct.
G.3.1.10.
1.3.8 Efectuarea lucrărilor de reparaţii se va înscrie de către responsabilul
cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) în registrul de
supraveghere şi în cartea trapei (cortinei) la rubrica evidenţa exploatării.
1.3.9 Autorizarea funcţionării în continuare a trapelor şi instalaţiilor de
cortine pentru incendiu cu ocazia verificării tehnice după reparare, prin
responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI),
trebuie să se facă în aceleaşi condiţii ca şi autorizarea de funcţionare
efectuată prin inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT.
1.3.10 Documentaţia tehnică de reparaţie se va anexa la cartea trapei
(cortinei).
1.3.11 În cazul când inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT nu
s-a putut prezenta la data stabilită sau cel mult după 48 ore de la data
stabilită, verificarea tehnică după reparaţie se va efectua de către
responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI)
fără altă comunicare. Dacă după această perioadă de timp (48 de ore) nu s-a
efectuat verificarea tehnică periodică sau după reparaţie, întreţinătorul este
obligat să oprească trapa sau instalaţia de cortină din funcţiune.
1.3.12 Reparatorii autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT să efectueze reparaţii
la trape sau instalaţii de cortine vor ţine la zi evidenţa lucrărilor executate
care se verifică de către ISCIR-INSPECT IT într-un registru numerotat şi
întocmit conform modelului din anexa S.
ANEXAJ
Model de registru de supraveghere al trapei (cortinei)
REGISTRUL DE SUPRAVEGHERE PENTRU TRAP A (CORTINA)
Într-un registru format A4 pentru fiecare trapă (cortină) în parte se vor
scrie următoarele.
1. PE COPERTĂ SE VA SCRIE:
– pe faţă, cu litere mari:
Registru de supraveghere pentru trapa (cortina) -,-:-_____ –-:-
– pe verso titlul prescripţiei tehnice PT R 18, după care se trece conţinutul
următor:
– se înscriu cel puţin lucrările de întreţinere conform pct. 9.3.3.
– acest conţinut se va înscrie pe două coloane.
Pe aceeaşi pagină jos se va face un cadru cu următorul conţinut:
Periodicitatea întreţinerii
Periodicitatea reviziei tehnice generale
I
Periodicitatea ungerii instalaţiei
Viza RSVTI
2. PE COPERTA INTERIOARĂ SE VA SCRIE:
– pe faţă, în partea de sus:
Denumirea deţinătorului şi adresa completă.
– mai jos cu litere mari:
Registrul de supraveghere pentru trapa (cortina) ______ _
– nr. (din evidenţa ISCIR-INSPECT IT, unde este cazul)
– la mijloc se scriu următoarele date:
sarcma :–_-:-:-_____________ _
număr de staţii ___________ _
locul montării –––––
stradaşinr.~–~-~~~~–~
– în partea de jos se vor face două cadre cu următorul conţinut:
ATENŢIE:
Acest registru se va păstra numai în camera troliului.
– Cheia camerei troliului se va păstra de către deţinătorul trapei
(cortinei) I
I într-un loc cunoscut şi uşor accesibil, pentru a fi la îndemână
pentru I
I intervenţii şi întreţinere.
I
I – Prin predarea instalaţiei de la un beneficiar la altul, se va preda
şi I
I registrul de supraveghere.
I
I–__ ~ _ ––––––––-
Registrul de supraveghere este valabil numai dacă poartă semnătura
deţinătorului şi viza RSVTI pe ultima pagină.
– De păstrarea în perfectă stare a registrului răspunde deţinătorul
trapei (cortinei).
– Pe verso se va face un tabel denumit „Tabel cu personalul tehnic de
întreţinere” care se completează de şeful de echipă pe durata de timp cât
efectuează întreţinerea.
Capul de tabel va avea următoarele coloane:
1. numărul curent;
2. numele şefului de echipă;
3. şi 4. durata întreţinerii !acute de aceeaşi echipă; împărţită în două
coloane: data începerii şi data terminării;
5. Observaţii.
ANEXAJ
(sfârşit)
3. PE PAGINA URMĂTOARE:
– pe faţă se va repeta tabelul indicat mai sus;
– pe verso se va face un tabel denumit „Deranjamente şi defecţiuni”. Sub
titlu se va scrie în paranteză: Se înscriu în ordinea constatării lor în timpul
exploatării de către personalul de manevrare, personalul de întreţinere, sau
de deţinător, respectiv RSVTI, precum şi de inspectorii de specialitate ai
ISCIR-INSPECT IT.
Capul de tabel va avea următoarele coloane:
1. numărul curent;
2.,3. şi 4. data împărţită în trei coloane: ziua, luna, anul;
5. deranjamente sau defecţiuni constatate în timpul exploatării;
6. măsuri de remediere;
7. numele şi semnătura celui care a !acut constatarea sau remedierea;
8. semnătura RSVTI.
Sub tabel, pe fiecare pagină se va scrie data când s-a eliberat autorizaţia
de funcţionare.
Asemenea tabel se va repeta pe restul paginilor până la finele registrului.
4. PE ULTIMA PAGINĂ
Se vor scrie următoarele:
Se certifică de noi că prezentul registru conţine __ pagini numerotate
(în cifre şi litere).
Semnătura şi ştampila deţinătorului (RSVTI)
ANEXAK
Model de decizie pentru numirea personalului tehnic de specialitate
responsabil cu supravegherea lucrărilor de construire, montare, întreţinere,
revizie telmică şi reparare trape (cortine) sau a RSVTI
ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC
DECIZIE
nr ……….. din ……………… .
Agentul economic ……………………………………….. reprezentat prin
………………………………… manager (director),
Având în vedere legislaţia cu privire la funcţionarea în condiţii de
securitate a instalaţiilor mecanice sub presiune şi de ridicat, prin care agenţii
economici autorizaţi pentru construire, montare, reparare, întreţinere şi
revizie telmică precum şi cei care deţin aceste instalaţii sunt obligaţi să
numească personal tehnic de specialitate* 1), în raport cu numărul şi
complexitatea instalaţiilor, care să fie autorizat de ISCIR-INSPECT IT în
vederea aplicării prevederilor prescripţiilor telmice ISCIR specifice,
DECIDE:
1. D-nul (D-na) ………………………………….. de specialitate*l)
…………………….. având funcţia de ……………………………. începând cu data de
…………………….. se numeşte responsabil*2) …………………………………… din
cadrul …………………… , urmând a fi autorizat de ISCIR-INSPECT IT.
2. Responsabilul*2) …………………………………………… este obligat să
cunoască şi să aplice întocmai prevederile legislaţiei în vigoare şi ale
prescripţiilor telmice specifice, sarcinile acestuia fiind cele care rezultă din
acestea.
3. Activitatea responsabilului*2) ……………………………… va fi coordonată
şi îndrumată din partea conducerii de ………………………… , care răspunde
împreună cu acesta de luarea măsurilor pentru aplicarea legislaţiei în vigoare
şi a prevederilor prescripţiilor telmice specifice.
4. Încălcarea obligaţiilor prevăzute în prevederile prescripţiilor telmice
specifice, atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă sau
penală a celor vinovaţi.
5. Prezenta decizie anulează decizia anterioară nr ……………… din …………. .
şi devine definitivă după autorizarea responsabilului de către ISCIRINSPECT.
MANAGER,
Numele şi prenumele
(Semnătura şi ştampila)
Data: ………… ..
OFICIUL JURIDIC
Numele şi prenumele
(Semnătura)
* 1) Personalul tehnic de specialitate responsabil cu supravegherea
lucrărilor de construire, montare, reparare, revizii tehnice şi întreţinere trape
(instalaţii de cortine) poate fi format din: ingineri, subingineri, maiştri sau
tehnicieni de specialitate.
Responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor
(RSVTI) trebuie să fie inginer, subinginer, maistru sau tehnician de
specialitate.
*2) Se va completa astfel:
„cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor” sau
„cu supravegherea lucrărilor de reparare, revizii tehnice şi întreţinere a
trapelor (instalaţiilor de cortine pentru incendiu).”
ANEXAL
Model de autorizaţie pentru responsabilul cu supravegherea şi verificarea
tehnică a instalaţiilor (RSVTI)
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
ISCIR-INSPECT IT ……………… .
AUTORIZAŢIE PENTRU SUPRAVEGHEREA ŞI VERIFICAREA
TEHNICĂ A INSTALAŢlILOR
AUTORIZAŢIA Nr.*) ……………. .
Numele şi prenumele ………………. Data şi locul naşterii ………. .
Cod numeric personal ……………………………………………. .
În baza prevederilor legale în vigoare şi urmare adresei nr …………… din
tul
. . . ww ……………… a agen UI econOITIlC …………………………….. se autonzeaza sa
execute în cadrul unităţii:
a ) supraveg he rea teh nl· caw ŞI’ ven’f ic area* *) ………… …… …………… dm’
dotarea sau folosinţa agentului economic.
Data ………… .
ANEXAL
(sÎarşit)
INSPECTOR ŞEF,
(Senmătura, ştampila)
Posesorul autorizaţiei are obligaţiile şi răspunderile prevăzute de legislaţia
în vigoare şi prescripţiile tehnice specifice. Răspunde, împreună cu
conducerea agentului economic, de luarea măsurilor pentru aplicarea
prevederilor prescripţiilor tehnice specifice.
Autorizaţia este valabilă numai în cadrul agentului economic pentru care a
fost autorizat personalul.
Autorizaţia poate fi retrasă de ISCIR-INSPECT în baza documentului de
constatare a comiterii unor abateri de la prevederile legale.
Pr .. al b’IW
A W ezenta autonzaţie este val a pana 1a dat a d e ***) ……………… ..
*) Se va trece numărul de înregistrare al agentului economic în evidenţa
ISCIR-INSPECT supra numărul de ordine al autorizaţiei.
Exemple: B 175/1; B 275/2; G 1305/1.
**) Se va trece, după caz: instalaţii de ridicat, instalaţii mecanice sub
presiune şi de ridicat etc.
***) Se va indica data efectivă (ziua, luna, anul).
Autorizaţia se va acorda pe maximum 2 ani.
ANEXAM
Metodologie pentru instruirea personalului manevrant al trapelor sau
instalaţiilor de cortine pentru incendiu
M.I Generalităţi
Instruirea este obligatorie pentru personalul de deservire (manevranţi) a
trapelor sau instalaţiilor de cortine pentru incendiu. Carnetul de manevrant
se eliberează de către deţinătorul instalaţiilor, individual persoanelor care,
prin promovarea examenelor de absolvire, fac dovada îndeplinirii condiţiilor
specificate în prezenta anexă privind capabilitatea teoretică şi practică de a
exercita activitatea de deservire a trapelor sau instalaţiilor de cortine pentru
incendiu.
M.2 Condiţii de absolvire a cursului
M.2.1 Eliberarea carnetului de manevrant se face pe baza unui exarnen
susţinut în faţa comisiei tehnice indicate la pct. M.5.3.
M.2.2 Pentru a fi admişi la examen candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
a) au vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi;
b) fac dovada unei minime pregătiri profesionale în activitatea operativă
pentru care solicită instruirea sau într-o activitate operativă înrudită din
domeniu;
c) îndeplinesc condiţiile de sănătate pentru deservirea şi/sau manevrare a
trapelor sau instalaţiilor de cortine şi prezintă o adeverinţă medicală cu
menţiunea „Apt pentru prestarea activităţii de manevrant trape şi cortine”;
d) fac dovada că au absolvit cursurile de instruire, organizate conform
prevederilor de la pct. M.3;
e) îndeplinesc condiţiile de practică stabilite în prezenta anexă.
M.3 Organizarea cursurilor
M.3.I În vederea instruirii personalului de deservire şi/sau manevrare a
trapelor sau cortinelor trebuie să se organizeze şi să se deruleze cursuri de
instruire de către agentul economic deţinător.
M.3.2 Cursurile se vor preda pe baza programei analitice specificate în
anexa T, care prevede minimum de cunoştinţe necesare şi de durată a
cursurilor în vederea instruirii personalului de deservire şi/sau manevrare.
Cursurile vor fi predate de ingineri, telmicieni sau instructori de
specialitate sau de specialităţi înrudite domeniului pentru care se va face
instruirea de către deţinător, care au competenţa telmică necesară şi
experienţă profesională în domeniul exploatării trapelor şi cortine lor de
incendiu şi care cunosc prevederile prescripţiei tehnice.
ANEXAM
(continuare)
M.4 Examinarea cursanţilor şi eliberarea carnetului de manevrant
M.4.1 Agentul economic organizator al cursurilor va asigura urmărirea
frecvenţei participării cursanţilor la lecţiile teoretice şi practice ţinute şi
verificarea nivelului de însuşire a cunoştinţelor teoretice şi practice predate.
Pe această bază, agentul economic va elibera cursanţilor, la încheierea
stagiului de pregătire, adeverinţe de absolvire.
M.4.2 Examinarea candidaţilor se face de către o comisie tehnică
compusă din:
a) RSVTI al agentului economic deţinător – preşedintele comisiei;
b) responsabilul cursului;
d) unul sau mai mulţi lectori ai cursului.
M.4.3 Înainte de începerea examenului, comisia de examinare va verifica:
a) dacă au fost respectate prevederile pct. M.2.2;
b) catalogul cursului de instruire;
c) adeverinţele de absolvire a cursului, prevăzute la pct. M.4.I;
d) adeverinţele de practică pe trape sau instalaţii de cortine de tipul celor
pentru care se solicită instruirea.
M.4.4 Examenul de absolvire constă într-o probă teoretică şi o probă
practică având ca scop verificarea însuşirii cunoştinţelor prevăzute în
programa analitică a cursului de instruire şi a dobândirii deprinderilor
practice necesare pentru deservirea unei trape sau cortine de tipul celui
pentru care se solicită instruirea.
M.4.5 Pentru obţinerea carnetului de manevrant eliberat de către agentul
economic deţinător, candidatul trebuie să fie declarat „ADMIS” atât la proba
teoretică cât şi la proba practică. În cazul când la una din probe a obţinut
rezultate nesatisfăcătoare, candidatul va fi declarat „RESPINS” la examen.
M.4.6 Rezultatele examenelor vor fi consemnate de comisie într-un
proces-verbal care va purta un număr dat de RSVTI.
M.4.7 Pe baza datelor din procesul-verbal, agentul economic deţinător va
elibera candidaţilor care au reuşit la examen un carnet de manevrant tip,
conform modelului din anexa U, în care se va înscrie tipul trapei sau cortinei
pentru a cărui deservire este instruit absolventul. Evidenţa carnetelor de
manevrant eliberate se va ţine la agentul economic deţinător emitent.
M.5 Verificări periodice
M.5.l Persoanele instruite, în conformitate cu prevederile prezentei anexe,
au obligaţia să se prezinte din doi în doi ani la examinarea medicală,
prezentând rezultatul comisiei menţionate la pct. M.5.3.
M.5.2 Pentru împrospătarea cunoştinţelor profesionale, persoanele
instruite conform prezentei anexe vor fi instruite periodic, odată cu
instructajul de protecţia muncii, de către personalul tehnic de specialitate
desemnat pentru acest scop de către conducerea agentului economic
deţinător de trape sau cortine iar rezultatele instruirii periodice vor fi
consemnate într-un proces-verbal.
ANEXAM
(continuare)
M.5.3 Persoanele instruite, în conformitate cu prevederile prezentei anexe,
vor fi examinate anual pentru verificarea cunoştinţelor profesionale şi a
deprinderilor practice de către o comisie numită de conducerea agentului
economic deţinător la care acestea îşi desfăşoară activitatea.
Din comisie va face parte obligatoriu şi responsabilul cu supravegherea şi
verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI), autorizat de ISCIR-INSPECT IT,
în calitate de preşedinte al comisiei.
Rezultatele examinărilor vor fi consemnate într-un proces-verbal de
verificare.
M.5,4 Persoanelor instruite, în conformitate cu prevederile prezentei
anexe, care practică activitatea de manevrant trape sau cortine pentru care
deţin carnet de manevrant şi nu se prezintă la examinările menţionate la pct.
M.S.I şi M.5.3 sau persoanelor instruite care, în urma examinărilor
respective, obţin rezultate necorespunzătoare li se vor retrage carnetele de
manevrant de către agentul economic deţinător pe timp limitat sau definitiv,
după caz.
M.5.5 Persoanele care au întrerupt practicarea efectivă a activităţii de
manevrant trape sau cortine pentru care sunt instruite, mai mult de un an pot
să reia practicarea activităţii respective numai cu condiţia respectării
prevederilor de la pct. M.S.l şi M.5.3.
M.5.6 Carnetul de manevrant este valabil numai pentru deservirea trapelor
sau instalaţiilor de cortine pentru incendiu ale agentului economic deţinător
care a eliberat carnetul.
M.6 Sancţionarea personalului
M.6.1 Personalul instruit, în conformitate cu prevederile prezentei anexe,
poate fi verificat de către inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT
precum şi de către organele în drept ale agentului economic deţinător la
locul de muncă, în timpul efectuării activităţilor de deservire şi/sau
manevrare a trapelor sau cortinelor, cu privire la modul cum îşi îndeplineşte
sarcinile de serviciu şi cum aplică cunoştinţele teoretice şi practice.
Verificarea se va efectua în prezenţa RSVTI sau a altor persoane
competente desemnate de conducerea agentului economic. În cazul în care în
urma verificărilor efectuate se constată deficienţe tehnice la trape sau
cortine, datorate personalului de deservire şi/sau manevrare instruit, sau alte
abateri care peric1itează securitatea în funcţionare a acestora, în funcţie de
gravitatea lor, se vor lua următoarele măsuri:
a) sesizarea conducerii agentului economic deţinător pentru aplicarea de
sancţiuni prevăzute în regulamentul de ordine interioară;
b) consemnarea în carnetul de manevrant a abaterii constatate;
c) aplicarea unei amenzi, în cazul în care abaterea se încadrează în
prevederile legislaţiei în vigoare privind stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor;
d) retragerea carnetului de manevrant pe timp limitat sau definitiv, în
funcţie de gravitatea abaterii comise;
e) retragerea definitivă a carnetului după comiterea a 5 abateri consemnate
în carnetul de manevrant.
ANEXAM
(sfârşit)
Măsurile de la lit. a) şi b) se vor lua pe baza procesului-verbal de
verificare întocmit de către cei care constată abaterile.
Măsurile de la lit. c) se vor aplica numai de către ISCIR-INSPECT IT, pe
baza procesului-verbal de verificare întocmit de inspectorul de specialitate al
ISCIR-INSPECT IT.
Măsurile precizate la lit. d) şi e) vor fi aplicate de emitentul carnetului şi
vor fi aduse la cunoştinţa persoanelor sancţionate, în scris.
M.6.2 În cazul în care personalul instruit se prezintă la locul de muncă sub
influenţa alcoolului sau deserveşte trapa sau cortina necorespunzător, astfel
încât peric1itează securitatea în funcţionare a acestuia, conducerea agentului
economic deţinător, pe lângă sancţiunile prevăzute în regulamentul de ordine
interioară, poate retrage carnetul de manevrant pe termen limitat sau
definitiv.
M.7 Dispoziţii finale
M. 7.1 Personalul instruit, conform prevederilor prezentei anexe, este
obligat să poarte permanent, la locul de muncă, carnetul de manevrant
asupra sa. Lipsa carnetului de manevrant, la verificarea efectuată de către
persoanele îndreptăţite, este echivalentă cu exploatarea trapelor sau
cortinelor de către personal neinstruit pentru deservire şi/sau manevrare.
M.7.2 Nerespectarea prevederilor prezentei anexe de către persoanele
instruite sau folosirea de către agenţii economici deţinători de personal fără
instruire, la exploatarea trapelor sau cortinelor care conform prevederilor
prescripţiei tehnice necesită personal de deservire instruit, va fi sancţionată
conform legislaţiei în vigoare pe baza proceselor-verbale de constatare
întocmite de inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT.
ANEXAN
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
ISCIR-INSPECT
AUTORIZAŢIA DE PROIECTARE
Nr ………… din ……….. .
În baza prevederilor legale în vigoare, a prescripţiei tehnice PT R 18 şi în
urma verificărilor efectuate şi consemnate în procesul-verbal nr ………….. .
din ……………… .
1. Se autorizează pentru proiectare de* 1) ………………………….. agentul
economic ………………. din ………… str ……………….. nr ……. judeţ/sector
………………. din cadrul*2) ………………… unitatea de proiectare ……………….. .
din ………………………… str …………………… nr ……. judeţ/sector …………….. .
urmare ceren..l nr. ………………. din . ………… .
II. Se autorizează pentru avizare conformă de proiecte proprii sau
elaborate de unităţi neautorizate următoarele persoane, (salariaţi ai unităţii
de proiectare):*3)
În cazul schimbării denumirii, întreruperii activităţii sau desfiinţării
…………….. *4) are obligaţia să anunţe în termen de 15 zile ISCIR-INSPECT.
Autorizaţia poate fi retrasă de ISCIR-INSPECT în baza documentului de
constatare a comiterii unor abateri de la prevederile legale.
Prezenta autorizaţie este valabilă până la data de*5) ………………. .
INSPECTOR DE STAT ŞEF INSPECTOR ŞEF ISCIR-INSPECT
(numele, prenumele,
semnătura şi ştampila)
(numele, prenumele,
semnătura şi ştampila)
Inspector de specialitate
* 1) Se indică succint domeniul autorizaţiei.
*2) Se completează pentru filialele sau unităţile având alt sediu.
*3) Se indică numele şi prenumele persoanelor.
*4) Se va indica unitatea de proiectare.
*5) Se va indica data efectivă (ziua, luna, anul) – maximum 2 ani.
ANEXA O
Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea/reactualizarea autorizaţiei de a
efectua lucrări de construire, montare, întreţinere, revizie tehnică şi reparare
trape şi instalaţii de cortine pentru incendiu
Documentaţia se întocmeşte de către agenţii economici care efectuează
lucrări de construire, montare, întreţinere, revizii tehnice şi reparare trape
sau instalaţii de cortine şi se înaintează la ISCIR-INSPECT IT în raza căreia
îşi are sediul agentul economic. Documentaţia este constituită dintr-un
memoriu tehnic din care să rezulte că agentul economic poate efectua lucrări
de construire, montare, reparare, întreţinere şi revizii în condiţii optime şi de
siguranţă, în conformitate cu normele legale în vigoare şi prevederile
documentaţiei tehnice.
Memoriul tehnic trebuie să cuprindă următoarele:
a) felul lucrărilor (construire, montare, reparare etc.);
b) domeniul autorizaţiei, cu precizarea parametrilor maximi şi a
caracteristicilor principale;
c) dotarea minimă cu piese de schimb (relee, contactori, inclusiv miezuri
şi bobine, blocuri de relee termice, componente electronice, siguranţe
fuzibile, patine şi căptuşeli pentru patine, dispozitive de semnalizare,
ferodouri etc.);
d) calitatea principalelor materiale de bază folosite (conform cu gruparea
din prescripţiile tehnice ISCIR specifice);
e) domeniul de dimensiuni al materialelor de bază ce vor fi utilizate, cu
precizarea pentru fiecare grupă a limitelor de grosime pentru ţevi (conform
prevederilor prescripţiilor tehnice ISCIR specifice);
t) procedurile de sudare (cap la cap „manual” cu arc electric a tablelor, cap
la cap „manual” cu arc electric a ţevilor etc.) ce vor fi folosite în execuţie, cu
precizarea pentru fiecare procedură a tipurilor de îmbinări (cap la cap, de
racord, în colţ) ce vor fi executate şi poziţiile de sudare folosite;
g) eficienţa metodelor şi mijloacelor de examinare nedistructivă din
dotare, pentru punerea în evidenţă a eventualelor defecte ce ar putea să apară
în execuţie, în materialele de bază şi îmbinările sudate, funcţie de calitatea şi
grosimea acestora precum şi a procedurilor de sudare aplicate;
h) numele, pregătirea şi vechimea în specialitate a personalului tehnic
pentru supravegherea lucrărilor de construire, montare, reparare şi verificare
a instalaţiilor precum şi a responsabilului tehnic cu sudura, propuşi de
agentul economic să fie autorizaţi de către ISCIR-INSPECT.
La memoriu se vor ataşa documente care vor cuprinde următoarele:
a) dotarea cu utilaje de execuţie, conform datelor din tabelul 1;
b) proceduri de sudare omologate, conform datelor din tabelul 2;
c) metodele folosite pentru verificarea calităţii produselor executate
precum şi dotarea cu laborator pentru efectuarea examinărilor nedistructive
(autorizat de ISCIR-INSPECT) şi laborator pentru efectuarea încercărilor
mecanice, tehnologice, metalografice şi analizelor chimice (autorizat de
ISCIR-INSPECT); în cazul în care agentul economic nu dispune de
laboratoare proprii se va anexa contractul de colaborare (copie) încheiat cu
alt agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT pentru efectuarea
examinărilor; de asemenea se va prezenta şi dotarea cu standuri pentru
încercări şi verificări, conform datelor din tabelul 3;
ANEXA O
(continuare)
d) pregătirea şi activitatea practică în domeniu a personalului de execuţie
şi control, conform datelor din tabelul 4;
e) natura şi volumul lucrărilor efectuate în colaborare cu alţi agenţi
economici, conform datelor din tabelul 5.
Tabelul 1
INr. 1
1 Obs.
1 crt. 1
1
1
1
1
1_-
Utilajul pentru execuţie Tipul (marca) şi
caracteristicile
principale*)
1 Tăiere:
I
a) foarfeci;
I
b) ghilotine;
I
e) aparate oxiacetilenice;
I
d) aparate cu plasmă;
I
e) alte maşini şi aparate.
I
2 Formare:
a) îndoire;
I
b) maşini de îndoit;
I
e) maşini şi dispozitive pentru prelucrarea
I
rostului;
I
d) maşini unelte.
I
3 Sudare:
a) convertizoare;
I
b) transformatoare;
I
e) tractoare de sudare;
I
d) aparatură WIG, TIG sau MIG.
I
4 Tratament termic:
I
a) cuptoare;
I
b) instalaţii de tratament local;
I
e) dispozitive de preîncălzire înainte de
I
sudare.
I
*) Pentru utilajul de sudare se va menţiona, după caz, aparatura de
stabilire, măsurare şi reglare a parametrilor regimurilor de sudare.
Tabelul 2
INr. I Procedura I Tipul
I Obs. *) I
INr. fişei IGrupa de IGrupa de I Poziţia
Iert. Ide sudarel îmbinăriilde omologareloţeluri Igrosimi şil de
sudare I I
I I lag. econ./ lacoperite Idiametrul
I
I IISCIR I de fişa de I acoperit
I
I lomologare Ide fişa del
I
I I omologare
I
I
1_-;-;–::-
*) Pentru fişele de omologare a procedurilor de sudare, preluate de
la alţi agenţi economici, se va menţiona agentul economic care a
efectuat omologarea.
ANEXA O
(sfârşit)
Tabelul 3
INr. I Utilajul pentru verificare şi control
buc. ; I Obs. I
Iert. I
I I
I I
I I
ITip (marca) şi
I Caracteristicile
I principale
I I __ ~ ____________________________________________ __
I
1 I Pentru măsurarea şi verificarea
I
I dimensiunilor:
I
I a) dispozitive pentru măsurarea diametrelor;
I
I b) şabloane pentru verificarea abaterilor;
I
I e) calibre pentru verificarea filetelor;
I
I d) dispozitive pentru verificarea
I
I paralelismului, denivelărilor şi
I
I verticalităţii;
I
I e) aparate şi dispozitive pentru măsurarea
I
I deformaţiilor.
I
2 I Standuri pentru rodaje la mecanisme
I
3 I Standuri pentru verificarea subansamblelor
I
4 I Standuri pentru încercări, echipamente cu
I
I aparatură de măsurare şi control, în
I
I conformitate cu prevederile prescripţiilor
I
I tehnice, şi normele de fabricaţie:
I
I a) la presiune hidraulic~;
I
I b) sub sarcin~;
I
I c) a componentelor de securitate (pentru
I
I limitarea presiunii, sarcinii, vitezei).
I
I–~–––––––––––––––––
Tabelul 4
INr. Personalul de execuţie, Specialitatea*)
Iert. I nominalizat
Număr Obs.
I I~~~ _ ~~~~ ___ _
I 1 I Sudori autorizaţi
I 2 I Personal pentru
I I examinări nedistructive,
I I din care:
I I – ingineri;
I I – tehnicieni;
I I – operatori.
I I~~ ___ ~~ _____ ~
*) Pentru sudori se va menţ~ona conform prescripţiei ehnice
specifice.
Tabelul 5
INr. Natura
Obs.
Iert. I colaborării
I
I
I
I
I
I
ANEXAP
Lucrările cuprinse Denumirea agentului
în contractul de economic cu care se
colaborare şi felul efectuează colaborarea
în care se realizează
ISCIR
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
ISCIR-INSPECT IT ………………………….. ..
Str ……………. nr …… telefon ……….. .
AUTORIZAŢIE
nr …….. din …………….. .
În baza prevederilor legale în vigoare, a prescripţiei tehnice PT R 18 şi în
urma verificărilor efectuate şi consemnate în procesul-verbal nr ………….. din
1. Se autorizează pentru * 1) …………………………………. agentul economic
…………………………………… din ………………….. str ………………….. nr ………… .
urmare ceren..l nr. …………… dI’ n…………………..
II. Se autorizează pentru supravegherea lucrărilor de mai sus următorul
personal tehnic de specialitate:
şi responsabilul tehnic cu sudura …………………………………… ..
În cazul schimbării denurnirii, întreruperii activităţii sau desfiinţării
*2) bl’ . – .. … …. … ….. …… . ………………………………… are o Igaţta sa anunţe IA n termen
de 15 zile ISCIR-INSPECT IT emitentă a autorizaţiei.
Autorizaţia poate fi retrasă de ISCIR-INSPECT IT în baza documentului
de constatare a comiterii unor abateri de la prevederile legale.
Prezenta autorizaţie este valabilă până la data de*3) ………………. .
Se consideră reînnoirea autorizaţiei numai cazul în care cererea scrisă de
reînnoire va fi depusă la ISCIR-INSPECT IT cu cel puţin 30 de zile
calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate al autorizaţi ei.
În caz contrar se consideră autorizare nouă.
INSPECTOR ŞEF
(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)
* 1) Se va indica succint domeniul autorizaţiei (construire, montare,
reparare, întreţinere şi revizie tehnică).
*2) Se va indica agentul economic.
*3) Se va indica data efectivă (ziua, luna, anul) – maximum 2 ani.
ANEXAR
Registru de avizări conforme proiecte de*l)
INr. INr. I Denumirea IUnitatea delParametriilBeneficiarlNr. şi data
adresei 1
Icrt.lproiectlproiectuluilproiectare Imaximi
INSPECT de 1
1 1 1
I împuternicire
1 1 1
AVIZARE 1
1 1 1
1
1
FINAL
IObs.*3)1
1 ISCIR-
1 pentru
1 CONFORM!\.
INr. şi data
1 ______ ~–––––––––––––––lînregistrării
1
1 VERIFICAT conform AVIZAT CONFORM Ila
1 1
1 PT ISCIR*2) IISCIRINSPECT
1 1
I–-~–––––––––––
1
INume şi prenume 1 Semnătura 1 Nume şi prenume 1 Semnătura 1 Data 1
1 1
1––;–– ________________________ __
1––
1––;–– ________________________ __
1––
Obs. :
*1) în cuprinsul registrului, acesta se subîmparte pentru fiecare
tip de proiect (execuţie, montaj sau reparaţii) şi instalaţiile (trape,
instalaţii de cortine pentru incendiu etc.).
*2) împuternicit prin decizie dată de conducerea unităţii (poate fi
şi personal autorizat de ISCIR-INSPECT, dar avizarea conformă o
efectuează ISCIR-INSPECT sau altă persoană autorizată din unitate
pentru avizare prin precizare pe decizie) .
*3) Se mai pot trece şi alte rubrici în funcţie de specificul
unităţii de proiectare.
ANEXAS
Registru pentru evidenţa lucrărilor de construire, montare şi
reparare trape şi instalaţii de cortine pentru incendiu
INr. IFelul şi 1 Documentaţie 1 Parametrii 1 Beneficiarul 1 Procesverbal
1 Obs. 1
Icrt.*) 1 tipul Itehnică de Itrapei 1 (denumire Ide recepţie
1 1
1 1 trapei 1 execuţie 1 (cortinei) **) 1 şi sediu) 1 (nr. şi
data) 1 1
1 1 (cortinei) 1 (unitatea
1 1
1 1 1 proiectantă, 1
1 1
1 1 1 nr. şi data) 1
1 1
1 1-,–_________________________ _
1 1
*) Este acelaşi cu numărul de fabricaţie menţionat în cartea
ascensorului.
**) Pentru trape sau cortine: sarcina nominală (kg).
NOTE:
(1) Pentru agenţii economici autorizaţi să efectueze lucrări de montare la
trape (cortine) se va folosi modelul de registru completat cu o coloană în
plus în care se va scrie agentul economic constructor (denumire şi sediu);
(2) Pentru agenţii economici autorizaţi să efectueze lucrări de reparare la
trape (cortine) se va folosi modelul de registru completat cu trei coloane în
plus în care se va scrie:
– agentul economic constructor (denumirea şi sediul);
– numărul şi anul fabricaţiei, numărul autorizaţiei de funcţionare;
– elementele reparate sau înlocuite, caracteristicile lor constructive.
ANEXA T
Programa analitică pentru cursul de pregătire în vederea
autorizării interne a manevranţilor trapelor sau instalaţiilor de
cortine pentru incendiu
Numărul
orelor del
I. Partea teoretică şi practică predare
I Teoretică I Practică I
I ______ ~–––––––––––––– _____ __
a) Noţiuni generale
I
– Felurile curentului electric; Surse de curent folosite
la instalaţia unei trape sau cortine
– Protecţia prin legare electrică la pămănt
– Siguranţe, contacte, electromagneţi, relee, automate de
protecţie etc.
I b) Clasificarea trapelor sau cortinelor; Descrierea
3 I
tipurilor uzuale
– Clasificarea după destinaţie, modul de deservire,
acţionare, amplasare, construcţie puţ, viteze etc.
– Descrierea ansamblurilor părţii mecanice (puţ,
platformă, cabluri, glisiere, cameră troliu, troliu
etc. )
– Descrierea ansamblurilor părţii electrice (instalaţia
electrică, sistemele de comandă şi acţionare, panoul de
comandă şi iluminat etc.)
2
10
I c) Componente de securitate
2 I
– Dispozitive de prindere pe glisiere (paracăzătoare)
– Limitatorul de viteză
– Limitatoare de sfgrşit de cursă
– Contacte electrice de securitate
– Frâne cu electromagneţi sau servomotor
– Tampoane
I d) Responsabilităţile manevranţilor
3 I
10
3
I ______ ~–––––––––––––– _____ __
(autorizare periodică şi după reparaţie) şi încercări
în sarcină
– Autorizaţia de funcţionare (cartea trapei, cortinei)
– Registrul de supraveghere şi instrucţiuni de exploatare
– Regim de lucru
întreţinerea, revizia tehnică şi repararea trapelor sau
cortinelor
Analiza cauzelor care determină deranjamente mai
frecvente la instalaţii şi măsuri de luat
– Modul de executare a comenzilor; Comenzi nepermise
ANEXA T
(sfârşit)
10
NumArul
orelor del
I. Partea teoreticA şi practicA predare
I Teoretică I Practică I
I ______ ~–––––––––––––– _____ __
f) Avarii şi accidente la trape sau cortine
I
I – Cauzele avariilor şi accidentelor
I
I – Măsuri pentru evitarea şi eliminarea avariilor şi
I
I accidentelor
I
2
I––~–––––––––––––– _____ __
I g) Tehnica securităţii muncii
2 I
I – Legislaţia în vigoare privind protecţia muncii
I
I – Echipamentul de protecţie
I
I – Măsuri de prim ajutor în caz de avarii, de incendiu şi
I
I în caz de accidente la trape sau cortine etc.
I
5
I–-~––––––––––––––-
h) Legislaţie, regulamente, instrucţiuni
I
– Decret nr. 587/1973 şi Decret nr. 417/1985 ,
H.G. nr. 1340/2001
– PT R 18, în vigoare
– Instrucţiuni tehnice interne întocmite de deţinător
i) Educaţie
I
I – Disciplina în muncă; Respectarea legislaţiei, a
I
I PT – Colecţia ISCIR, a normelor de tehnica securi tAţii
I
I şi protecţiei muncii etc.
I
4
2
I––~–––––––––––––– _____ __
Recapitulaţie:
1. Partea teoretică ……………………… 48 ore
Partea practică ………………………… 20 ore
II. Verificarea însuşirii cunoştinţelor – 1 oră/candidat
ANEXAU
(Coperta carnetului)
CARNET DE MANEVRANT
Denumirea agentului economic _______________ _
(pe prima copertă, în interior)
Posesorul carnetului are obligaţia să cunoască şi să aplice întocmai
prevederile Prescripţiilor tehnice – Colecţia ISCIR şi ale instrucţiunilor
specifice referitoare la exploatarea instalaţiilor respective. Acesta trebuie să
se prezinte din doi în doi ani la examenul medical şi anua1la verificarea
cunoştinţelor în faţa comisiei din unitatea unde lucrează.
Carnetul este personal, se va păstra permanent asupra posesorului în bună
stare şi se va prezenta la cererea delegatului ISCIR-INSPECT sau a RSVTI
al deţinătorului.
Posesorul carnetului nu poate deservi decât instalaţii de tipul celor înscrise
în carnet.
Este interzisă deservirea instalaţiilor dacă acestea nu sunt autorizate să
funcţioneze, exceptând cazurile în care se execută verificări şi încercări în
vederea punerii în funcţiune sau omologării prototipurilor.
Carnetul se poate retrage de către RSVTI al deţinătorului când posesorul
este găsit sub influenţa alcoolului în timpul serviciului sau când se constată
că a săvârşit abateri grave care periclitează securitatea instalaţiei şi a
persoanelor.
Modificarea carnetului de manevrant se consideră falsificare de acte
publice şi se sancţionează conform legii.
În cazul pierderii carnetului de manevrant persoana în cauză poate obţine
un nou carnet de la agentul economic emitent. * 1)
* 1) În cazul în care este necesar textul se va continua şi pe interiorul
ultimei coperte.
(pagina 1)
Denunrireaagennuuiecononllc
CARNET DE MANEVRANT
Nr ……….. *1) ………. .
……….. *2)
* 1) Numărul carnetului se va scrie pe fiecare pagină, în partea de jos.
*2) În partea de jos, dreapta sau stânga, se va scrie numărul paginii
respective (pe toate paginile carnetului).
ANEXAU
(continuare)
(pagina 2)
CARNET DE MANEVRANT*l)
Numele ……………………………………………. .
Prenumele …………………………………………. .
Data şi locul naşterii ……………………………… .
CNP*2) ……………………………………………. .
Instruit pentru a deservi ………………………….. ..
Eliberat de*3) …………………………………….. .
în baza procesului-verbal nr ……….. din ………….. .
Delegat agentului econonllc …………………………. ..
(Semnătura şi ştampila)
Nr. _____ _
* 1) Completarea carnetului se va face cu tuş negru.
*2) CNP – Cod numeric personal.
*3) Denumirea agentului economic emitent.
(paginile 3 – 10)
Nr. proces-verbal
Data
*1)
EXAMINĂRI ANUALE
Denumirea deţinătorului
Nr.
Preşedintele comisiei
(numele, prenumele,
semn~tura, ştampila)
*1) Pe fiecare pagin~ se vor tip~ri 5 rânduri.
ANEXAU
(sfârşit)
(paginile 11 şi 12)
ABATERI
de la normele legale în vigoare
I Nr. proces-verbal Natura abaterii Organul care a constatat
abaterea I
Data Sancţiunea I (numele, prenumele, semnătura,
ştampila) I
I ______ ~––––––––––––––––-
*1)
Nr. ____________ __
*1) Pe fiecare pagină se vor tipări 3 …… 5 rânduri.
ANEXA V
Instalaţii care nu fac obiectul prescripţiei tehnice
Nu fac obiectul prevederilor prescripţiei tehnice următoarele instalaţii:
a) ascensoarele de materiale din magaziile de decoruri ale scenei, precum
şi ascensoarele de persoane din încăperile alăturate scenei;
b) ascensoarele special proiectate şi construite cu destinaţie militară şi
pentru poliţie şi ordine publică;
c) pasarelele mobile, pasarelele de lumini, barele de lumini, culisele şi
turnurile de lumini;
d) cortinele din pluş;
e) cortinele pentru incendiu cu funcţionare pe orizontală;
f) culisantele mobile şi scenele turnante.
Instalaţiile menţionate la lit. b), c), d), e) şi f) vor fi supuse prevederilor
prescripţiilor tehnice elaborate de ministerele în administrarea cărora se află
acestea.