PRESCRIPTIE TEHNICA : CERINTE TEHNICE PRIVIND PROIECTAREA , CONSTRUIREA, MONTAREA, EXPLOATAREA SI VERIFICAREA TEHNICA A TRAPELOR DE SCENA,TRAPELOR DE DECORURI SI INSTALATILOR PENTRU INCENDIU IN SALILE DE SPECATOLE partea 1

MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR.
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
– ISCIR
– REGLEMENTARE TEHNICĂ NAŢIONALĂPRESCRIPŢIE
TEHNICĂ PT R 18-2003
ediţia 1,

Descarca PDF cu PRESCRIPŢIE TEHNICĂ PT R 18-2003

Colecţia Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat – ISCIR
– Ediţie oficială –
Scopul principal al prescripţiilor tehnice este crearea unui cadru legal
unitar în vederea aplicării întocmai a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.
1.340/2001 privind asigurarea protecţiei utilizatorilor, mediului înconjurător
şi proprietăţii.
Prevederile prezentei prescripţii tehnice sunt obligatorii pentru toţi cei
care proiectează, construiesc, montează, repară, întreţin, deţin, exploatează
sau verifică trape de scenă, trape de decoruri şi instalaţii de cortine pentru
incendiu din sălile de spectacole.
Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt răspunzători de aplicarea
corectă a acesteia.
ISCIR
Str. Sf. Elefterie nr. 47 – 49, sector 5
BUCUREŞTI www.iscir.ro
Cod: 762111
Telefon: (+4021) 411.97.60; 411.97.61
Fax: (+4021) 411.98.70
E-mail: iscir@fx.ro
Reproducerea sau utilizarea integrală ori parţială a prezentei prescripţii
tehnice în orice publicaţii şi prin orice procedeu (electronic, mecanic,
fotocopiere, microfilmare etc.) este interzisă dacă nu există acordul scris al
ISCIR.
Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt obligaţi să se asigure că sunt
în posesia ediţiei oficiale tipărite.
1. GENERALITĂŢI
1.1 Scop
Prezenta prescripţie tehnică face parte din reglementările tehnice naţionale
referitoare la trape de scenă, trape de decoruri şi instalaţii de cortine pentru
incendiu din sălile de spectacole denumite în continuare „trape”, „cortine”
sau „instalaţii”.
Autoritatea tehnică ce asigură punerea în aplicare şi respectarea
prevederilor din prezenta prescripţie tehnică este ISCIR – Inspecţia de Stat
pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de
Ridicat, care, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.
1.340/2001 , este organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea
Ministerului Industriei şi Resurselor având ca principal obiect de activitate
asigurarea în numele statului a protecţiei utilizatorilor şi securitatea în
funcţionare pentru instalaţiile în categoria cărora se integrează şi trapele de
scenă, trapele de decoruri şi instalaţiile de cortine pentru incendiu din sălile
de spectacole.
Documentele, documentaţia tehnică precum şi inscripţionările privind
informarea şi avertizarea utilizatorilor trebuie să fie redactate sau traduse în
limba română.
1.2 Clasificare
1.2.1 Trapele de scenă se clasifică astfel:
a) după amplasare:
– trape montate în casa scenei;
– trape montate în sală;
– trape montate în buzunarele scenei.
b) după modul de acţionare:
– cu acţionare manuală;
– cu acţionare mecanică (electrică, hidraulică, pneumatică etc.);
– cu acţionare mixtă (manuală şi mecanică).
1.2.2 Instalaţiile de cortine pentru incendiu se execută numai cu acţionare
mixtă (manuală şi mecanică).
1.3 Domeniu de aplicare
Prezenta prescripţie tehnică se aplică trapelor de scenă, trapelor de
decoruri şi instalaţiilor de cortine pentru incendiu din sălile de spectacole.
Instalaţiile care nu fac obiectul prescripţiei sunt menţionate în anexa x.
1.4 Referinţe normative
Prezenta prescripţie tehnică face referiri explicite sau implicite la acte
legislative, standarde, prescripţii telmice şi alte reglementări naţionale.
1.4.1 Legi şi hotărâri
– Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea
Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi
Instalaţii10r de Ridicat
– Legea nr. 90/1996 privind protecţia muncii
– Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
1.4.2 Standarde
– SR EN 719:1995
responsabilităţi
– SR EN 757:1998
pentru
cu limită
– SR EN 1600:2000
pentru
– SR EN 10113/1:1995
construcţii
Condiţii
– STAS 500/1-89
Condiţii
– STAS 500/2-80
Mărci
– STAS 1125/1-91
sudarea
calitate
– STAS 1125/6-90
calitate
– STAS 1126-87
sudare
– STAS 6168-90
de
generale
– STAS 7194-79
– STAS 8183-80
general. Mărci
Coordonarea sudării. Sarcini şi
Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi
sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor
de curgere ridicată. Clasificare
Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi
sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor
inoxidabile şi refractare. Clasificare
Produse laminate la cald din oţel uri de
sudabile cu granulaţie fină. Partea 1:
generale de livrare
Oţeluri de uz general pentru construcţii.
tehnice generale de calitate
Oţeluri de uz general pentru construcţii.
Sudarea metalelor. Electrozi înveliţi pentru
cu arc electric. Condiţii tehnice generale de
Sudarea metalelor. Electrozi înveliţi pentru
încărcarea prin sudare. Condiţii tehnice de
Sudarea metalelor. Sârmă plină de oţel pentru
Măsuri de siguranţă contra incendiilor. Scări
salvare în caz de incendiu. Prescripţii
Sudabilitatea oţelurilor. Elemente de bază
Oţel uri pentru ţevi fără sudură de uz
– STAS 8324-86
silicios
– STAS R 8542-79
metalice
– STAS 10108/1-81
din ţevi
– STAS 12604/5-90
Instalaţii
execuţie şi
– STAS 6221-89
agrozootehnice.
Prescripţii de
şi condiţii tehnice de calitate
Oţel laminat la cald. Profile din oţel
Alegerea oţelurilor pentru construcţii
Construcţii civile, industriale şi agricole.
Prescripţii pentru proiectarea construcţiilor
de oţel
Protecţia împotriva electrocutărilor.
electrice fixe. Prescripţii de proiectare,
verificare
Construcţii civile, industriale şi
Iluminatul natural al încăperilor.
calcul
– SR EN 1363/1:2001 încercări de rezistenţă la foc. Partea 1:
Condiţii
generale
– SR EN 1363/2:2001 încercări de rezistenţă la foc. Partea 2:
Proceduri
– STAS 7771/2-82
Determinarea
1.5 Termeni şi definiţii
alternative şi suplimentare
Măsuri de siguranţă contra incendiilor.
rezistenţei la foc a uşilor
1.5.1 autorizarea funcţionării – ansamblu de activităţi de verificare tehnică
şi validare a rezultatelor măsurărilor şi încercărilor funcţionale efectuate la
punerea în funcţiune iniţială a trapelor (cortinelor) sau cu ocazia verificărilor
tehnice periodice ale acestora, în scopul confirmării îndeplinirii condiţiilor
de securitate în funcţionare a trapelor (cortinelor) montate la deţinători. Se
efectuează de către ISCIR-INSPECT IT sau de către RSVTI, autorizat de
ISCIR-INSPECT IT;
1.5.2 componente de securitate – componente omologate/certificate care
au rolul să asigure funcţionarea trapei de scenă, trapei de decoruri, precum şi
a cortinei pentru incendiu fără pericol de avarii sau accidente;
1.5.3 deţinătorul trapei (cortinei) – persoană fizică sau juridică care are
trape (cortine) în proprietate directă sau în altă formă de posesie;
1.5.4 contragreutate – un ansamblu format din mai multe elemente
suspendate de cablul de tracţiune şi care asigură echilibrarea sarcinii;
1.5.5 glisiere – elemente rigide care asigură ghidarea cabinei sau
contragreutăţii;
1.5.6 instalaţia de cortină pentru incendiu – instalaţia cu funcţionare
intermitentă, care serveşte la ridicarea sau coborârea pe verticală a unei
cortine metalice rezistente la foc, ghidată pe glisiere rigide sau pe alte
sisteme, care să permită respectarea prevederilor din prescripţia tehnică;
cortina pentru incendiu se foloseşte pentru separarea scenei de restul
încăperilor, împiedicând în caz de incendiu, trecerea flăcărilor şi a fumului.
1.5.7limitator de viteză – componentă de securitate care la depăşirea unei
viteze stabilite acţionează paracăzătoarele şi comandă oprirea platformei
trapei;
1.5.8 manevrant trapă (cortină) – persoană instruită special care
manevrează trape de scenă sau instalaţii de cortine pentru incendiu;
1.5.9 organism de inspecţie – ISCIR-INSPECT, organism pentru
supravegherea şi verificarea tehnică în funcţionare a trapelor (cortinelor);
1.5.10 paracăzător – componentă de securitate destinată să oprească şi să
menţină oprită pe glisiere platforma trapei sau contragreutate a în cazul
depăşirii vitezei;
1.5.11 platforma trapei de decoruri – este formată dintr-o platformă lungă
ce circulă pe glisiere rigide printr-un puţ care prin rafturile amplasate pe
părţile lungi ale acestuia, constituie şi depozit pentru decoruri rulate;
acţionarea poate fi manuală, mecanică sau mixtă;
1.5.12 platforma trapei de scenă – partea componentă a trapei de scenă
formată dintr-un schelet metalic prevăzut în partea superioară cu o podea;
1.5.13 portalul cortinei pentru incendiu – scheletul de rezistenţă în formă
de cadru, care susţine cortina pentru incendiu, iar uneori şi contragreutăţile şi
elementele de suspendare ale acestora;
1.5.14 portalul scenei – construcţia din pereţi antifoc care mărgineşte
golurile scenei înspre sala de spectacol sau încăperile laterale (buzunarele
scenei);
1.5.15 proiectant – persoană juridică ce îşi asumă responsabilitatea
proiectării trapelor sau a instalaţiilor de cortine şi a proiectelor de reparaţii la
acestea;
1.5.16 puţ – spaţiu în care se deplasează platforma trapei sau a grupului de
trape, contragreutăţile trapei sau contragreutăţile cortinei pentru incendiu;
1.5 .17 revizie tehnică curentă – ansamblu de operaţii de control a stării
unei instalaţii menite să corecteze eventualele abateri de la starea de
funcţionare normală şi să preîntâmpine apariţia unor defecte majore.
Activitatea se efectuează numai de către agenţi economici autorizaţi de
ISCIR-INSPECT IT;
1.5.18 sarcina nominală – masa pentru care trapa a fost dimensionată,
exprimată în kg; sarcina nominală la trapa de scenă mai poate fi exprimată şi
în număr de persoane, în care caz se consideră masa medie a unei persoane
egală cu 75 kg; prin sarcina nominală a cortinei pentru incendiu se înţelege
diferenţa dintre masa cortinei pentru incendiu şi masa contragreutăţii (carul
de greutăţi);
1.5.19 tampon – componentă de securitate aflată în fundătura puţului sau
la nivelul minim atins destinată pentru a prelua şocul la depăşirea limitei
inferioare a cursei de către trapă sau cortină;
1.5 .20 trapa de decoruri – instalaţie de ridicat pe verticală, cu funcţionare
intermitentă, care are o platformă ghidată pe glisiere rigide sau pe alte
sisteme, care să permită respectarea prevederilor prescripţiei tehnice; pe
platformă se transportă decoruri sau materiale între nivelul scenei şi
nivelurile inferioare; transportul persoanelor pe platforma trapei de decoruri
este interzisă;
1.5 .21 trapa de scenă – instalaţie de ridicat pe verticală cu funcţionare
intermitentă, care are o platformă ghidată pe glisiere rigide sau pe alte
sisteme, care să permită respectarea prevederilor prescripţiei tehnice; trapele
de scenă servesc la montarea pe suprafaţa lor a decorurilor, susţinerea
culisantelor cu decoruri, ridicarea sau coborârea persoanelor (actori,
figuranţi) sau a decorurilor pentru a se obţine diferite efecte de scenă;
1.5.22 verificare tehnică periodică – activitate solicitată de deţinător, la
intervale predeterminate sau ori de câte ori deţinătorul consideră necesar,
pentru a se asigura că instalaţia pe care o deţine şi utilizează satisface
cerinţele de funcţionare în siguranţă; activitatea cuprinde un ansamblu de
verificări şi încercări menite să constate starea de funcţionare în condiţii de
siguranţă a instalaţiei şi că aceasta îşi îndeplineşte rolul funcţional conform
specificaţiilor producătoru1ui. Activitatea se efectuează de către ISCIRINSPECT
IT sau, după caz, de către RSVTI autorizat şi împuternicit de
ISCIR-INSPECT IT în acest sens;
1.5.23 viteza nominală – viteza de calcul (exprimată în metri pe secundă) a
trapei încărcată cu sarcina nominală în timpul urcării; la cortine pentru
incendiu, viteza nominală este viteza de calcul la coborâre; viteza nominală
a trapelor este maximum 0,5 m/s, iar viteza nominală a cortinelor pentru
incendiu, va fi stabilită în aşa fel încât să se asigure coborârea ei în cel mult
40 secunde.
Termenii şi defmiţiile menţionate anterior se aplică numai în sensul
prezentei prescripţii tehnice.
1.6 Abrevieri
– IT – Inspecţia Teritorială
– PT – Prescripţie tehnică
– RSVTI – Responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a
instalaţiilor
– RTS – Responsabil Tehnic cu Sudura
2. PROIECTAREA
2.1 Condiţia de bază pe care trebuie să o îndeplinească proiectarea
trapelor de scenă, trapelor de decoruri şi instalaţiilor de cortine este
asigurarea funcţionării acestora în condiţii de securitate pe toată perioada de
utilizare prevăzută în documentaţia tehnică.
2.2 Proiectele pentru construirea, montarea şi repararea trapelor de scenă,
trapelor de decoruri şi instalaţiilor de cortine trebuie să fie elaborate de
agenţi economici de proiectare autorizaţi de ISCIR-INSPECT. Proiectele
trapelor şi instalaţiilor de cortine pentru incendiu pot fi elaborate şi de către
alţi agenţi economici de proiectare, cu condiţia ca proiectele respective –
pentru a putea fi folosite să fie verificate de un agent economic de proiectare
autorizat. Condiţiile privind autorizarea agenţilor economici de proiectare
precum şi obligaţiile şi răspunderile acestora sunt prevăzute în anexa A.
2.3 Proiectantul trebuie să-şi asume responsabilitatea privind concepţia
soluţiilor constructive, alegerea materialelor, calculul de rezistenţă al tuturor
elementelor instalaţiilor şi componentelor, potrivit condiţiilor de funcţionare
date, precum şi pentru stabilirea metodelor pentru încercări şi verificări
tehnice.
2.4 Trapele de scenă, trapele de decoruri şi instalaţiile de cortine pentru
incendiu, se consideră instalaţii unicat şi se vor executa numai pe baza unor
proiecte elaborate pentru fiecare instalaţie în parte.
3. CONSTRUIREA
3.1 Prevederi generale
3.1.1 Condiţia de bază pe care trebuie să o satisfacă construirea trapelor
de scenă, trapelor de decoruri şi instalaţiilor de cortine pentru incendiu este
asigurarea funcţionării în condiţii de securitate pe toată perioada de utilizare
prevăzută în documentaţia tehnică a acestora.
3.1.2 Trapele de scenă, trapele de decoruri şi instalaţiile de cortine trebuie
să fie construite numai de agenţi economici autorizaţi ISCIR-INSPECT.
Condiţiile privind autorizarea agenţilor economici pentru construire
(producător) precum şi obligaţiile şi răspunderile acestora sunt prevăzute în
anexaB.
3.1.3 Agentul economic care a construit trapa de scenă sau de decoruri
(producător) va completa şi preda beneficiarului „Cartea trapei – partea de
construcţie”, conform modelului din anexa C. Agentul economic care a
construit instalaţia de cortină pentru incendiu (producător) va completa şi
preda beneficiarului „Cartea cortinei – partea de construcţie”, conform
modelului din anexa D.
3.1.4 Cartea trapei (cortinei) – partea de construcţie se completează de
către producător, pe răspundere proprie, pentru fiecare instalaţie în parte.
3.1.5 Cartea trapei (cortinei) – partea de construcţie va purta un număr de
evidenţă din registrul firmei constructoare care trebuie înscris ca număr de
fabricaţie pe plăcuţa indicatoare a instalaţiei care se află pe carcasa troliului,
sau în alt loc vizibil.
3.1.6 La lucrările de construire, montare şi reparare se vor respecta
Normele Tehnice de protecţia muncii specifice şi Normele Tehnice pentru
prevenirea şi stingerea incendiilor valabile pe teritoriul României.
3.2 Puţul
3.2.1 Pereţii puţului trapelor pot fi:
a) netezi, astfel încât să se excludă posibilitatea accidentării persoanelor
aflate pe platformă;
b) cu pasarele pentru a se asigura accesul pe trapele de scenă;
c) cu rafturi pentru decoruri, la trapele de decoruri.
La trapele de scenă în care accesul pe platformă este asigurat de pe
pasarele situate sub nivelul scenei, puţul va fi executat cu pereţi compacţi
sau din plasă de sârmă cu diametrul sârmei de cel puţin 2 mm având ochiuri
cu latura de cel mult 30 mm.
3.2.2 În cazul în care sub nivelul scenei sunt prevăzute prin proiect
pasarele care asigură şi accesul la trapa de scenă sau rafturi pentru trapa de
decoruri, proiectantul va preciza condiţiile de protecţia muncii, condiţii ce
vor fi însuşite de beneficiar înainte de intrarea proiectului în execuţie.
Este interzisă punerea în execuţie a proiectului respectiv, în cazul în care
beneficiarul nu a fost de acord cu acesta.
3.2.3 Separarea spaţiului în care este montată trapa, sau grupul de trape,
de restul încăperilor de sub scenă, se va face conform prevederilor din
proiect şi a actelor normative în vigoare care reglementează astfel de lucrări.
3.2.4 Contragreutăţile trapelor sau ale cortinei pentru incendiu, vor avea
puţuri proprii.
3.2.5 Puţul contragreutăţilor trapei sau al cortinei pentru incendiu, va fi
executat din pereţi compacţi, sau din plasă de sârmă, cu diametrul sârmei de
cel puţin 2 mm având ochiuri cu latura de cel mult 15 mm. Acestea vor fi
prevăzute cu uşi de vizitare cel puţin la partea inferioară, pentru revizie,
întreţinere, reparaţie şi verificare.
3.2.6 Puţul trebuie să fie suficient de rezistent şi rigid, astfel încât să nu
sufere nici o deformaţie permanentă la acţiunea unor eforturi normale sau
accidentale, cauzate de contragreutăţile, respectiv de platformă sau cortină.
Eforturile transmise de cortină, se iau în considerare în cazul când glisierele
acesteia sunt fixate pe unul din pereţii puţului contragreutăţilor.
3.2.7 Se admite ca sub planşeul inferior al puţului să existe încăperi cu
diverse destinaţii sau spaţiu circulant pentru persoane, dacă prin proiect s-a
prevăzut planşeul inferior al puţului cu piese de rezistenţă care să suporte
(fără să producă distrugeri clădirii) lovitura provocată de căderea liberă a
contragreutăţii, a trapei sau a cortinei pentru incendiu, de la înălţimea cea
mal mare.
În cazul folosirii planşeului consolidat, este necesar să se prezinte
organelor de verificare, cu ocazia autorizării de funcţionare, un act de
garanţie, din partea firmei care a executat lucrarea, că a respectat prevederile
din proiect.
3.2.8 Iluminatul puţului, se va asigura prin:
a) becuri fixate în partea inferioară a acestuia, în spaţiul necirculat al
platformei, în cazul când pereţii puţului sunt netezi de sus până jos;
b) becuri fixate pe pasarele, în cazul când în puţ sunt prevăzute pasarele
de acces la trapele de scenă;
c) becuri fixate pe pereţi, între rafturi, în trapele de decoruri;
d) becuri fixate la distanţe corespunzătoare, pe înălţimea puţului, în
puţurile pentru contragreutăţi.
La puţurile pentru contragreutăţi, care sunt amplasate în casa sau
buzunarele scenei şi au pereţii din plasă de sârmă, iluminatul poate fi
asigurat de iluminatul general al casei sau buzunarului scenei.
În toate cazurile, becurile folosite pentru iluminat vor fi protejate de
corpuri etanşe şi cu siguranţă mărită.
3.2.9 Iluminatul natural al puţului, se face prin ferestre fixe, dublate spre
interiorul puţului cu plasă de sârmă fixată la nivelul peretelui interior al
puţului.
3.2.10 Ferestrele vor fi aşezate la minimum 2000 mm de la sol sau de altă
platformă de acces.
3.2.11 Se admite o abatere de +/-10 mm de la verticală, a pereţilor
puţurilor trapelor sau a marginii pasarelei de acces.
3.2.12 Puţul, la partea inferioară, se va prevedea cu un spaţiu liber,
denumit spaţiu liber inferior, care nu este străbătut de podeaua trapei în
cursele normale de lucru şi care serveşte ca refugiu personalului de
întreţinere sau reparaţie; în acest spaţiu se instalează tampoanele de
amortizare. Spaţiul liber inferior trebuie să fie de minimum 1250 mm; el se
măsoară din fundul puţului până la pragul primului acces în puţ.
În cazul în care spaţiul liber inferior are înălţimea mai mare de 2000 mm,
va fi prevăzut cu uşă dotată cu un contact electric pentru întreruperea
curentului de comandă la deschiderea uşii; cheia uşii va fi păstrată într-un
loc cunoscut şi uşor accesibil. Uşa trebuie să se deschidă numai spre
exterior.
Dacă spaţiul liber inferior are o adâncime peste 1400 mm, la care nu este
posibil crearea unui acces, se va prevedea o scară fixă care să permită
accesul în acest spaţiu.
3.2.13 În cazul în care podeaua scenei este constituită din mai multe
platforme de trape alăturate, în proiect se vor preciza condiţii de protecţie a
muncii pentru persoanele transportate cu astfel de platforme.
Condiţiile prevăzute în proiect vor fi însuşite de beneficiar înainte de
intrarea proiectului în execuţie.
Este interzisă punerea în execuţie a proiectului respectiv, în cazul în care
beneficiarul nu a fost de acord cu acesta.
3.3 Uşile de acces ale puţului
3.3.1 Accesul la puţul platformei trapei de scenă sau de decoruri, pentru
intrarea persoanelor, pentru încărcarea şi descărcarea decorurilor şi
materialelor trebuie prevăzut cu uşi montate în acelaşi plan vertical cu faţa
interioară a peretelui puţului, exceptându-se accesul pe platformă direct de
pe scenă, care se face fără uşi de acces.
3.3.2 Uşile de acces se execută în construcţii adecvate folosirii acestora şi
se prevăd cu componentele de securitate prevăzute la pct. 4.5.1.
Nu se admit uşi ghilotină. Uşile rabatabile trebuie să se deschidă numai în
afară.
Uşile culisante se pot prevedea la orice tip de trapă.
3.3.3 Uşile de acces vor fi de construcţie rezistentă şi care să asigure
funcţionarea lor normală. Ele se pot executa din metal, foaia uşii fiind
compactă, sau formată dintr-o ramă metalică cu plasă de sârmă, în cazul
când accesul pe trapa de scenă se face de pe pasarele.
3.3.4 înălţimea uşilor de acces va fi de cel puţin 1860 mm.
3.3.5 Uşile de acces se acţionează manual.
3.3.6 Uşile de acces în puţul platformei se echipează cu dispozitive de
zăvorâre electromecanice, care se montează la o înălţime de maximum 1100
mm faţă de nivelul palierului.
Elementele componente ale dispozitivului de zăvorâre trebuie astfel
montate încât să nu fie posibilă manevrarea lor din exterior (când trapa nu se
află în dreptul uşii de acces respectivă) de către persoana care foloseşte
trapa.
3.3.7 Uşile de acces la puţul platformei trapei, acţionate manual, se vor
prevedea cu dispozitive de zăvorâre cu blocaj mecanic.
3.3.8 În cazul în care accesul în puţul trapei se face de pe pasarelă, uşa de
acces din exterior pe pasarela respectivă trebuie să fie asigurată cu cheie; în
asemenea cazuri este obligatoriu ca uşile de acces la puţul trapei să fie
prevăzute cu blocaje electromecanice.
3.3.9 Uşile de vizitare la puţurile contragreutăţilor trebuie să fie închise cu
cheia.
3.3.10 Atât dispozitivele de zăvorâre electromecanică cât şi dispozitivele
pentru deschiderea uşilor din interiorul puţului vor fi astfel montate încât să
nu depăşească faţa interioară a uşilor.
3.4 Camera troliului
3.4.1 Troliul se montează într-o încăpere destinată exclusiv acestui scop,
denumită camera troliului.
3.4.2 Troliul mai poate fi montat:
a) în puţul trapei sub platformă;
b) pe scheletul metalic al trapei, imediat sub platformă.
În cazul în care troliul este amplasat în puţul trapei sub platformă, spaţiul
de siguranţă, de la partea superioară a troliului până la limita inferioară a
cursei platformei trapei, când aceasta se sprijină pe tampoane rigide, trebuie
să fie de minimum 1250 rom.
3.4.3 Camera troliului va fi astfel dimensionată încât să asigure
amplasarea instalaţiei şi a următoarelor spaţii libere de siguranţă:
a) pe cel puţin două părţi ale troliului, minimum 500 rom;
b) în zona de acţionare manuală a troliului, minimum 1000 rom;
c) în faţa pupitrului de comandă, minimum 800 rom;
d) înălţimea liberă a camerei, minimum 2000 rom;
e) de la punctul cel mai de sus al troliului la plafonul camerei, minimum
100 rom.
În cazul în care troliul este amplasat pe scheletul metalic al trapei se vor
asigura suplimentar următoarele:
f) chepeng pentru accesul persoanelor în instalaţie, asigurat printr-un
blocaj mecanic;
g) scară de acces având lăţimea de minimum 500 rom.
3.4.4 Pereţii camerei troliului trebuie să fie construiţi din materiale
incombustibile, cu rezistenţă la foc de cel puţin 4 ore. Aceeaşi condiţie se
aplică şi pentru plafonul şi podeaua camerei troliului. Nu se admite ca
împrejmuirea camerei troliului să fie executată din plasă de sârmă.
3.4.5 Camera troliului instalaţiei de cortină pentru incendiu, amplasată în
zona scenei, delimitată de cortină metalică şi sub nivelul scenei, se va
prevedea suplimentar cu un iluminat de siguranţă şi panică, pentru a asigura
intervenţia de urgenţă în caz de incendiu, la întreruperea alimentării electrice
de la reţea.
3.4.6 Camera troliului instalaţiei de cortine pentru incendiu trebuie să
permită o comunicare rapidă cu încăperea formaţiei de pompieri de lângă
scenă, precum şi posibilităţi de evacuare în deplină siguranţă a persoanelor
aflate în ea, chiar după ce incendiul a luat proporţii.
Accesul în camera troliului trebuie să fie în afară de orice pericol,
întotdeauna liber şi în permanenţă iluminat suficient.
3.4.7 Uşa de la camera troliului trebuie să stea în permanenţă încuiată
(cheia se va păstra într-un loc cunoscut şi uşor accesibil). Accesul în camera
troliului este permis numai personalului instruit şi autorizat. Este interzisă
depozitarea materialelor sau a oricăror obiecte în camera troliului, aceasta
trebuind să fie în permanenţă liberă şi curată.
3.5 Platforma trapei de scenă
3.5.1 Platforma este partea componentă a trapei de scenă formată dintr-un
schelet metalic prevăzut în partea superioară cu o podea.
3.5.2 Platforma se va construi astfel încât între marginile ei exterioare, pe
tot perimetrul şi marginile scenei să existe un spaţiu de maximum 20 mm,
astfel încât să nu se producă acroşări. De asemenea, nu se admite un spaţiu
mai mare de 20 mm între trape alăturate.
3.5.3 Platformele trapelor de scenă se construiesc din materiale
corespunzătoare, încât să nu se deformeze în timpul folosirii şi să asigure un
mers silenţios.
3.5.4 Este interzisă comandarea acţionării trapei de scenă de pe platformă.
3.5.5 Viteza platformei trapei de scenă nu trebuie să depăşească 0,5 mls.
3.5.6 Podeaua platformei trapei de scenă va fi astfel dimensionată, încât să
poată suporta o sarcină de 500 kg/mp în poziţie fixă.
3.5.7 În mişcare sarcina poate fi mai mică decât sarcina pe care o suportă
platforma trapei de scenă în poziţie fIXă, dar minimum 200 kg/mp.
3.5.8 Pe platforma trapei de scenă, lateral şi lângă pupitrul de comandă, se
fIXează o placă metalică cu inscripţii durabile, conţinând instrucţiunile de
folosire a trapei de scenă, sarcinile menţionate la pct. 3.5.6 şi 3.5.7, precum
şi denumirea producătorului.
3.6 Platforma trapei de decoruri
3.6.1 Trapa de decoruri este formată dintr-o platformă lungă ce circulă pe
glisiere rigide printr-un puţ care prin rafturile amplasate pe părţile lungi ale
acestuia, constituie şi depozit pentru decoruri rulate. Acţionarea poate fi
manuală, mecanică sau mixtă.
3.6.2 Este interzisă transportarea oamenilor pe platforma trapei de
decoruri. Accesul personalului pe platforma trapei se permite numai când
aceasta este oprită în staţie, pentru încărcarea sau descărcarea decorurilor de
pe trapă. Pentru acest lucru trebuie prevăzute accese suficiente spre a putea
fi folosite toate rafturile. Înălţimea uşii de acces la puţ se poate reduce până
la 1500 mrn.
3.6.3 Se interzice amplasarea comenzii trapei pe platforma acesteia.
Comanda platformei se va face numai din exterior, de la contacte de
comandă amplasate la uşile de acces ale puţului trapei.
3.6.4 La trapele de decoruri acţionate manual, uşile de acces la puţ vor fi
prevăzute numai cu blocaj mecanic, care să nu permită deschiderea când
platforma nu este la nivelul respectiv. Închiderea şi blocarea uşilor de acces
în puţ se va face numai de la exterior. Sistemul de blocare nu trebuie să
permită închiderea uşii din interior.
3.7 Cortina pentru incendiu
3.7.1 Cortina pentru incendiu trebuie construită în conformitate cu
prescripţia tehnică şi celelalte acte normative în vigoare (din punct de vedere
constructiv, al izolării termice etc.) referitoare la astfel de tipuri de instalaţii.
3.7.2 Cortina pentru incendiu va fi calculată astfel încât să reziste în
poziţie coborâtă pe o parte cât şi pe alta la o presiune de 45 kgflmp.
3.7.3 Cortina pentru incendiu trebuie să depăşească marginile superioare
şi laterale ale portalului său cu minimum 0,50 m în fiecare parte.
3.7.4 Coborârea cortinei pentru incendiu trebuie să se facă în timpul
prevăzut la pct. 1.5.23 şi să fie comandată din cel puţin trei puncte şi anume:
din încăperea formaţiei de pompieri, din casa scenei şi din camera troliului.
3.7.5 Cortina pentru incendiu va fi prevăzută cu un schelet metalic
propriu, de rezistenţă, în care sunt fixate elementele de suspendare (urechi,
bolţuri, role etc.).
Scheletul de rezistenţă se dimensionează cu un coeficient de siguranţă de
minimum 5, iar elementele de suspendare cu un coeficient de minimum 10.
3.7.6 Portalul cortinei pentru incendiu, defmit la punctul 1.5.13 din
prescripţia tehnică, se va executa fie din beton armat şi profile metalice, fie
numai din profile metalice, în conformitate cu standardele şi normativele în
vigoare privind construcţiile din beton sau metalice; părţile laterale ale
porta1ului pot fi chiar puţurile contragreutăţilor cortinei pentru incendiu.
3.7.7 În calculul de rezistenţă al portalului cortinei pentru incendiu, se vor
adopta coeficienţii de siguranţă prevăzuţi la punctul 3.7.5. din prescripţia
tehnică.
3.7.8 Toate îmbinările sudate, de rezistenţă, se vor executa numai de
sudori autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT în conformitate cu prescripţiile
tehnice specifice în vigoare.
3.7.9 Pentru lucrările de întreţinere, revizie, reparare şi verificare a
cortinei pentru incendiu, a elementelor de suspendare a acesteia, precum şi a
rolelor de conducere a cablului de tracţiune, glisierelor şi componentelor de
securitate etc., se vor prevedea scări de acces, podeste sau pasarele prevăzute
cu balustrade sau coşuri de protecţie, după caz, în conformitate cu
standardele şi normele de protecţie a muncii în vigoare, astfel încât accesul
să se facă uşor şi fără pericol de accidente.
3.7.10 Cortina pentru incendiu trebuie prevăzută pe fiecare parte cu patine
de alunecare sau de rostogolire, construite şi montate în aşa fel încât căderea
căptuşelilor, rolelor sau blocarea arcurilor, să nu permită ieşirea cortinei de
pe glisiere. Patinele şi rolele vor trebui să fie căptuşite cu material de uzură
uşor de înlocuit; nu se admit căptuşeli din lemn.
3.7.11 Lângă cutia de comandă se fixează o placă metalică cu inscripţii,
conţinând instrucţiuni de folosire a cortinei pentru incendiu, caracteristici
tehnice şi denumirea firmei constructoare.
3.8 Glisiere
3.8.1 Glisierele servesc la ghidarea:
a) trapei de scenă;
b) trapei de decoruri;
c) cortinei pentru incendiu;
d) contragreutăţilor.
În cazul trapelor prevăzute cu paracăzătoare, glisierele au şi rolul unor
elemente de susţinere.
3.8.2 Glisierele se construiesc, după caz, din cablu de oţel, din oţel de
diferite profiluri (prelucrate pe suprafeţele de alunecare) sau din profil
special.
3.8.3 Calcularea glisierelor pentru trapele prevăzute cu paracăzătoare (din
punct de vedere al rezistenţei, rigidităţii etc.) se face pentru cazul cel mai
dezavantajos, când trapa este blocată pe glisiere şi este încărcată cu sarcina
nominală plus 10%, la viteza corespunzătoare acţionării limitatorului de
viteză.
3.8.4 Glisierele se montează în poziţie verticală. Se admite o abatere de la
verticală de maximum 115000 dar nu mai mare de 4 mrn pe lungimea totală a
cursel.
Glisierele trebuie să fie rectilinii. Se admite o abatere de cel mult 1/1 000
dar nu mai mare de 4 mrn pe lungimea totală a cursei.
3.8.5 Glisierele vor avea un plan simetric comun. Distanţa dintre
suprafeţele interioare ale glisierelor trebuie să fie menţinută constant cu
abateri de cel mult +/-2 mrn.
Glisierele se aşează astfel în puţ, încât îmbinările tronsoanelor să nu fie în
dreptul consolelor ci la minimum 300 mrn de acestea, deasupra consolelor.
3.8.6 Lungimea totală a glisierelor trebuie să fie astfel încât să nu fie
posibilă ieşirea patinelor sau rolelor prevăzute la trapă, cortina pentru
incendiu sau contragreutate de pe glisiere.
3.9 Troliul
3.9.1 Troliul este mecanismul care are rolul de acţionare a deplasării
trapei, cortinei pentru incendiu şi a contragreutăţilor lor respective, prin
intermediul cablurilor, cremalierelor, lanţurilor de tracţiune, precum şi prin
alte sisteme.
Elementele troliului se dimensionează astfel încât să reziste fără deformări
permanente la încercările statice şi dinamice ale trapei sau cortinei pentru
incendiu, cu suprasarcinile respective.
Dimensionarea va avea la bază următorii coeficienţi de siguranţă:
a) pentru piese din oţellaminat: 8
b) pentru piese din oţel turnat, fontă sau alte materiale: 10
3.9.2 Orice troliu cu acţionare electrică trebuie să fie prevăzut cu o frână
electromagnetică sau cu servomotor, care se deschide la pornirea motorului
principal. Troliile cortinelor pentru incendiu trebuie să se prevadă
suplimentar cu regulator de viteză; instalaţiile cu acţionare hidraulică sau
pneumatică (atât trapele de scenă cât şi instalaţiile de cortine pentru
incendiu) vor fi dotate cu frână şi după caz, suplimentar, cu regulator de
viteză specific acestor moduri de acţionare.
3.9.3 În cazul acţionării mixte, la trapele de scenă şi la instalaţiile de
cortine pentru incendiu, acţionarea manuală trebuie să se facă numai după ce
s-a întrerupt sursa de alimentare a acţionării mecanice. Acţionarea manuală
trebuie să se facă fără eforturi mari şi forţa aplicată la manivelă nu trebuie să
depăşească 15 daN.
3.9.4 Troliul trebuie să funcţioneze silenţios, iar zgomotele şi vibraţiile nu
trebuie să depăşească valorile admise.
3.9.5 Troliile pot avea dispozitivul de tracţiune cu tambur, cu roată de
fricţiune, cu roţi dinţate pe lanţ galle sau pe cremaliere, cu şurub me1cat sau
alte sisteme.
Tamburul va avea lungimea astfel calculată, încât pentru fiecare cablu
fixat pe el să se prevadă cel puţin 2 spire de rezervă, atunci când trapa
respectiv contragreutatea se află la limita de jos a cursei.
Unghiul de înfăşurare al cablurilor, în cazul roţii de fricţiune, precum şi
celelalte sisteme de tracţiune vor fi astfel construite încât să împiedice
deplasarea trapei sau a cortinei pentru incendiu cu o suprasarcină de 100% .
3.9.6 Troliul trebuie să fie rodat în gol şi sub sarcină, în ambele sensuri, la
firma constructoare. Rezultatele obţinute se înscriu în documentaţia tehnică
ce însoţeşte fiecare produs.
3.9.7 Troliul va fi marcat la loc vizibil cu o tăbliţă metalică pe care se va
înscrie:
a) denumirea firmei constructoare;
b) tipul troliului;
c) numărul şi anul de fabricaţie;
d) sarcina nominală, în kg;
e) raportul de transmisie.
Pe motorul electric se marchează cu săgeţi şi inscripţii sus şi jos sensul de
mers al trapei sau al cortinei pentru incendiu.
3.9.8 Comanda pentru acţionarea trapei de scenă se face numai din
exterior. Trapa de scenă poate fi acţionată şi de pe platformă, numai manual,
în cazul când troliul de antrenare este amplasat pe trapă.
3.10 Role de conducere
3.10.1 Rolele de conducere (scripeţi de traseu) servesc la conducerea
cablurilor de tracţiune; ele sunt aşezate după caz, în diferite puncte, pentru
devierea cablului, fixate de construcţii de rezistenţă. Rolele de conducere
trebuie să fie prevăzute cu apărători aşezate faţă de rolă la o distanţă egală cu
jumătate din diametrul cablului.
Încăperile în care sunt amplasate rolele de conducere trebuie închise cu
cheia, care se păstrează de către deţinătorul instalaţiei, într-un loc cunoscut şi
uşor accesibil, împreună cu cheia de la camera troliului.
Accesul la rolele de conducere trebuie să se facă uşor, în afară de orice
pericol şi este permis numai personalului instruit special pentru acest scop şi
autorizat.
3.10.2 Diametrul rolelor se determină conform prevederilor de la punctul
3.11.8.
Canalele pentru cabluri practicate pe role, se execută astfel încât să
asigure o conducere corectă şi fără uzură prematură a cablurilor de tracţiune.
3.10.3 Axele rolelor de conducere vor fi montate în plan orizontal; se
admit abateri de orizonta1itate de +/-0,5% .
Axele rolelor de conducere se montează astfel încât canalele de ungere să
fie dispuse în poziţie opusă presiunii exercitate de ele.
3.11 Organe de tracţiune
3.11.1 Organele de tracţiune servesc la suspendarea şi deplasarea trapei,
cortinei pentru incendiu şi a contragreutăţilor. Acestea pot fi cabluri, lanţuri
de tracţiune (Galle), şuruburi melcate, cremaliere precum şi alte sisteme.
3.11.2 Organele de suspendare se calculează luând în considerare valoarea
maximă a sarcinii, satisfăcând relaţia:
Pl
K >/~ ––G
+ Q
n
în care:
P1 = forţa reală de rupere a organului de tracţiune;
K = coeficientul de siguranţă definit la punctul 3.11.3 şi care trebuie să fie
minimum 10;
G = greutatea trapei sau a cortinei metalice;
Q = greutatea corespunzătoare sarcinii nominale; la cortine pentru
incendiu sarcina nominală este zero;
n = numărul organelor de tracţiune ale trapei sau cortinei pentru incendiu.
3.11.3 Coeficientul de siguranţă este raportul dintre forţa reală de rupere şi
greutatea suspendată de organul de tracţiune.
3.11.4 Elementele de antrenare se calculează luând în considerare
valoarea maximă a greutăţii sarcinii, satisfăcând relaţia:
P2
K >/~ ––Ql
nl
în care:
P2 = forţa reală de rupere a elementului de antrenare;
K = coeficientul de siguranţă definit la punctul 3.11.3 şi care trebuie să fie
de minimum 10;
Q 1 = greutatea corespunzătoare sarcinii nominale.
La cortine pentru incendiu sarcina nominală este diferenţa dintre masa
cortinei pentru incendiu şi contragreutate. În calcul această diferenţă nu
poate fi luată mai mică de 500 kg.
nI = numărul elementelor de antrenare ale trapei sau ale cortinei pentru
incendiu.
3.11.5 Prinderea organelor de tracţiune la trapă, cortină metalică sau
contragreutate se face astfel încât încărcările să fie egal repartizate pe toate
aceste elemente.
3.11.6 Cablurile se execută din sârmă de oţel, conform standardelor în
vigoare cu rezistenţa la rupere 120 – 180 daN/mmI\2.
3.11.7 Cablurile de tracţiune trebuie să aibă diametrul de minimum 9 mm
şi să fie de tipul (H+6X19) conform simbolizării standardizate.
3.11.8 Diametrul minim de fund, al tamburului sau al rolelor de conducere
(D), se determină cu relaţia:
D >/= (e -l)d
în care:
d = diametrul cablului în mm;
e = coeficient în funcţie de tipul instalaţiei
pentru trape de decoruri şi cortine pentru incendiu: e = 30;
pentru trape de scenă: e = 40.
3.11.9 Atunci când suspendarea trapei respectiva cortinei pentru incendiu
sau a contragreutăţilor se face numai pe cabluri, acestea trebuie să fie de
aceeaşi construcţie şi de aceleaşi dimensiuni. În cazul folosirii mai multor
role sau grupe de role, la suspendarea platformei trapei, cortinei şi
contragreutăţilor, toate ramurile aceluiaşi cablu se consideră ca un cablu
separat.
3.11.10 Montarea cablului de tracţiune la punctele fixe trebuie să fie
executată în mod îngrijit şi sigur, respectându-se cel puţin următoarele:
a) în cazul prinderii cablurilor cu c1eme, se montează cel puţin trei c1eme
la legarea fiecărui cablu, îndoirea cablurilor Iacându-se în jurul unor piese
speciale de protecţie (ocheţi); capătul de cablu se prinde în c1eme aşezate în
tandem, care să strângă cu ajutorul şuruburilor ambele ramuri astfel încât să
se asigure o rezistenţă solidă a legăturii, cel puţin egală cu forţa de rupere a
cablului;
b) în cazul matisării capetelor cablului (împletire) aceasta trebuie să se
facă pe o lungime de cel puţin 30d (d = diametrul cablului) şi nu mai puţin
de 300 nun. Matisarea cablurilor trebuie patronată cu sânnă moale de minim
1 nun pe toată lungimea matisării, în aşa fel încât să nu rămână capete de
sârmă ale cablului în afară. Îndoirea cablurilor se face şi în acest caz în jurul
unor piese speciale de protecţie (ocheţi). Matisarea trebuie corect executată
în aşa fel încât să se asigure o rezistenţă solidă a legăturii, cel puţin egală cu
forţa de rupere a cablului;
c) în cazul prinderii cablurilor de tambur, se vor prevedea trei c1eme de
cablu; numărul c1emelor poate fi redus în mport cu numărul şicane lor
(numărul găurilor prin care intră şi iese capătul de cablu în tambur) sau cu
numărul spirelor de rezervă ale cablului care rămân înfăşurate pe tambur la
poziţiile limită; în orice caz cel puţin două c1eme sunt obligatorii; în
interiorul tamburului se lasă capete de cabluri de cca 600 nun lungime, bine
legate cu sânnă moale.
3.11.11 Lungimea cablurilor va fi realizată astfel ca:
a) atunci când trapa sau cortina pentru incendiu acţionează asupra
limitatorului de cursă superior, contragreutăţile trebuie să se găsească la
distanţa de cel mult 100 nun de tamponul respectiv;
b) atunci când trapa sau cortina pentru incendiu acţionează asupra
limitatorului de cursă inferior şi se aşează pe tampon, contragreutatea
precum şi elementele de suspensie nu trebuie să atingă plafonul puţului.
3.11.12 Verificarea în exploatare a cabluri10r şi lanţurilor se face în
conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice PT R 14 în vigoare.
3.12 Contragreutatea
3.12.1 Contragreutatea este un ansamblu format din mai multe elemente,
suspendate de cablul de tracţiune şi care serveşte la echilibrarea parţială a
sarcinii (aproximativ 1/2 din sarcina nominală).
3.12.2 Contragreutate a instalaţiei de cortină pentru incendiu echilibrează
parţial masa proprie a cortinei.
Diferenţa neechilibmtă trebuie să fie suficient de mare pentru a învinge
frecările din instalaţie şi a asigura coborârea cortinei în momentul
întreruperii sursei de acţionare mecanică, prin deschiderea frânei şi intrarea
în funcţiune a regulatorului de viteză centrifugal. La echilibrarea cortinei
pentru incendiu se va avea în vedere şi posibilitatea acţionării manuale
pentru ridicarea ei, astfel încât efortul depus de o persoană să nu depăşească
15 daN la manivela de acţionare.
3.12.3 Contragreutatea poate fi formată din mai multe blocuri din fontă,
sau beton, aşezate într-un cadru solid de oţel, susţinut de cel puţin doi tiranţi.
Din acest cadru, nu trebuie să fie posibilă ieşirea pe latemlă a vreunui bloc
de contragreutate, încărcarea şi descărcarea cadrului trebuie să fie posibilă
numai pe la partea superioară lui.
Blocurile contragreutăţilor se aşează astfel încât spaţiile dintre blocuri să
nu fie mai mari de 5 tnnl.
3.12.4 Cadrul pentru contragreutate trebuie să fie prevăzut cu dispozitive
de ghidare, care să asigure o deplasare pe verticală fără şocuri şi deplasări în
plan orizontal.
Patinele de alunecare se căptuşesc cu material de uzură uşor de înlocuit.
3.l2.5 Dacă contragreutatea trece prin spaţiu circulant, pe toată înălţimea
încăperii se va construi un cadru îmbrăcat cu plasă de sârmă care să
protejeze spaţiul circulant de eventuale accidente. La fel trebuie procedat şi
cu spaţiile de deasupra pasarelelor fixe, pe care se circulă.
3.l2.6 Latura unui ochi al plasei nu trebuie să depăşească 15 tnnl, iar
grosimea sârmei din care este făcută plasa, să nu fie sub 2 tnnl.
3.l2.7 Distanţa dintre contragreutate şi părţile cele mai apropiate ale
zidului, respectiv dintre contragreutate şi împrejmuirea puţului, trebuie să fie
de minimum 50 tnnl.
3.l2.8 Contragreutatea trebuie să reziste, fără deformări permanente, la
efortul maxim transmis la aşezarea pe tampoane.
3.l2.9 Partea superioară a cadrului (carului) contragreutăţii se prevede cu
un dispozitiv de suspensie.
3.l2.l0 În împrejmuirea contragreutăţii se execută deschideri pentru
revizia şi ungerea glisierelor, prevăzute cu uşi închise cu cheia în
permanenţă. Cheile trebuie să fie păstrate de către deţinătorul instalaţiei întrun
loc potrivit, la îndemână, la fel ca şi cele de la camera troliului şi rolelor
de conducere.
4. Componente de securitate
4.1 Prevederi generale
4.1.1 Componentele de securitate sunt destinate să asigure funcţionarea
trapei de scenă, trapei de decoruri, precum şi a cortinei pentru incendiu rară
pericol de avarii sau accidente.
4.2 Paracăzătoare
4.2.1 Platforma trapei şi în unele cazuri şi contragreutatea, se prevede cu
dispozitive speciale de prindere pe glisiere, denumite paracăzătoare, care
trebuie să intre în funcţiune imobilizând platforma sau contragreutate a pe
glisiere, în următoarele cazuri:
a) la ruperea cablurilor de tracţiune;
b) la depăşirea vitezei nominale, la coborârea platfonnei sau
contragreutăţii, peste limita admisă, care va fi de maximum 40% .
4.2.2 Paracăzătoarele se montează şi se reglează astfel, încât oprirea trapei
sau contragreutăţii să se facă concomitent pe toate glisierele pe o distanţă de
aproximativ 100 mrn.
4.2.3 La trapele acţionate hidraulic se admite ca în locul paracăzătoarelor
să se prevadă un dispozitiv special care să împiedice căderea platfonnei
trapei în cazul ruperii conductelor de lichid; acest dispozitiv trebuie să
asigure coborârea platfonnei trapei cu cel mult 0,6 m/s.
4.2.4 Mecanismele paracăzătoarelor trebuie să fie inaccesibile pentru
persoanele ce folosesc trapa.
4.2.5 Paracăzătoarele se marchează de firma constructoare confonn
standardelor sau nonnelor în vigoare; din marcare nu trebuie să lipsească:
a) denumirea finnei constructoare;
b) tipul.
4.2.6 Instalaţiile de cortine pentru incendiu (cortinele propriu-zis şi
contragreutăţile) nu trebuie să fie prevăzute cu paracăzătoare, fiind însă
obligatorii unnătoarele măsuri:
a) suspendarea cortinei şi implicit a contragreutăţii va fi realizată prin cel
puţin 4 cabluri, astfel încât ruperea unui cablu să nu ducă la căderea cortinei
sau contragreutăţii;
b) antrenarea cortinei va fi asigurată prin două cabluri, dimensionate
fiecare pentru a putea prelua întreaga sarcină; ruperea unui cablu nu trebuie
să afecteze posibilitatea de coborâre manuală a cortinei;
c) troliul cortinei de incendiu trebuie să fie prevăzut cu regulator de
viteză, care să asigure timpul de cădere al cortinei (în momentul dispariţiei
sursei de alimentare şi numai după ce s-a decuplat manual frâna
mecanismului de acţionare) fără însă ca viteza de coborâre a cortinei să
depăşească 0,5 m/sec.
4.2.7 Trapele de scenă, trapele de decoruri cât şi contragreutăţile lor, nu
trebuie să fie prevăzute cu paracăzătoare dacă se îndeplinesc unnătoarele
condiţii:
a) suspendarea trapei şi contragreutăţii vor fi asigurate de un număr
suficient de cabluri sau organe de tracţiune, în aşa fel încât ruperea unui
cablu să nu ducă la pierderea stabilităţii platfonnei trapei, sau a
contragreutăţii;
b) acţionarea trapei va fi asigurată de un număr suficient de elemente de
antrenare (care pot fi cabluri) în aşa fel încât ruperea unuia din elementele de
antrenare să nu ducă la pierderea stabilităţii platfonnei trapei sau a
contragreutăţii;
c) prevederea cu un contact electric, a trapelor acţionate mecanic, care să
acţioneze prin întreruperea circuitului de comandă şi care să conducă la
oprirea trapei din funcţiune în cazul ruperii vreunui organ de tracţiune.
4.3 Limitatoare de viteză
4.3.1 Limitatorul de viteză este o componentă de securitate care
acţionează în următoarele moduri:
a) asupra paracăzătoarelor şi asupra circuitului de comandă pe care îl
întrerupe, la trapele prevăzute cu paracăzătoare, când viteza acestora
depăşeşte cu maximum 40% viteza nominală;
b) asupra circuitului de comandă pe care îl întrerupe, la trapele fără
paracăzătoare, când viteza acestora depăşeşte cu maximum 40% viteza
nominală;
c) menţine constantă viteza de coborâre a cortinei pentru incendiu.
4.3.2 La trapele având cursa până la 4 m, limitatorul de viteză nu este
obligatoriu.
4.3.3 Limitatorul de viteză se marchează de fIrma constructoare conform
standardelor sau normelor în vigoare; din marcare nu trebuie să lipsească:
a) denumirea fIrmei constructoare;
b) tipul;
c) viteza la care acţionează limitatorul de viteză.
4.4 Limitatoare şi întreruptoare de cursă
4.4.1 Trapele trebuie să fIe prevăzute cu limitatoare şi întreruptoare de
cursă, independente, care să funcţioneze în mod sigur atunci când platforma
trapei depăşeşte limitele normale ale cursei astfel:
a) limitator de cursă, care trebuie să oprească automat platforma la
depăşirea poziţiilor extreme a cursei, cu cel mult 100 mm, limitatorul
întrerupe circuitul de comandă înainte de intrarea în funcţiune a
întreruptorului de cursă şi permite primirea comenzilor de mişcare în sens
opus;
b) întreruptor de cursă, care trebuie să oprească automat platforma sau
cortina pentru incendiu la depăşirea poziţiilor extreme ale cursei cu cel mult
300 mm; Întreruptorul acţionează direct asupra circuitului de alimentare al
motorului electric prin deconectarea automatului de protecţie.
4.4.2 Trapele de scenă cu acţionare manuală nu trebuie să fIe prevăzute cu
limitatoare de cursă; trebuie să fIe însă prevăzute cu opritori şi tampoane
rigide.
4.4.3 Cortina pentru incendiu va fi prevăzută cu minimum două
limitatoare de cursă (pentru fiecare sens de mers) care să întrerupă circuitul
de comandă şi să permită comanda de mişcare în sens opus.
De asemenea, cortina pentru incendiu trebuie să fie prevăzută şi cu
întreruptor de cursă pentru poziţia de mers în sus a cortinei, care să întrerupă
direct circuitul de alimentare a motorului electric prin deconectarea
automatului de protecţie.
4.5 Contacte electrice
4.5.1 În circuitul de comandă al trapei sau a cortinei pentru incendiu se
montează următoarele contacte electrice:
a) la trapele prevăzute cu paracăzătoare, un contact electric care întrerupe
acest circuit concomitent cu acţionarea paracăzătoarelor;
b) la trape, un contact electric în circuitul electric allimitatorului de viteză
care îndeplineşte aceleaşi funcţiuni cu cel de la aliniatul „a”;
c) contacte electrice la uşile de acces ale puţului, care trebuie să asigure
următoarele condiţii de funcţionare a trapei:
– pornirea platformei trapei să fie posibilă numai când toate uşile de acces
ale puţului sunt închise;
– oprirea platformei trapei la deschiderea, indiferent din ce motive, a uneia
din uşile de acces ale puţului;
d) contacte electrice, care să întrerupă acest circuit în momentul slăbirii
sau ruperii vreunui element de antrenare sau organ de suspendare; aceste
contacte se vor monta în camera troliului cât mai aproape de acesta;
e) un contact electric, prevăzut la un dispozitiv, care va întrerupe acest
circuit în momentul acţionării manuale a trap ei sau cortinei pentru incendiu.
4.6 Întreruptoare automate
4.6.1 Trapele şi cortinele pentru incendiu acţionate cu motoare electrice
de curent trifazic trebuie să fie prevăzute cu întreruptoare automate care să
declanşeze:
a) la întreruperea unei faze;
b) la scurtcircuite;
c) la suprasarcini;
d) la intrarea în funcţiune a întreruptorului de cursă.
4.7 Frâne
4.7.1 Trapele şi cortinele pentru incendiu se prevăd cu o frână
electromagnetică sau cu servomotor, care să deschidă la pornirea motorului
de acţionare.
4.8 Tampoane
4.8.1 Tampoanele sunt componente de securitate, aşezate în fundul
puţului sau la nivelul minim atins de trapă sau cortină, nepermiţând lovirea
lor de fundul puţului şi având posibilitatea de a prelua sau diminua şocul la
depăşirea limitei inferioare a cursei de către trapă sau cortină.
Acestea pot fi cuprinse în construcţia contragreutăţii sau a cortinei pentru
incendiu.
4.8.2 Trapele de scenă şi contragreutăţile lor trebuie să aibă tampoane din
lemn de esenţă moale, sau plăci de cauciuc, montate în puţ pe socluri de
beton sau din metal.
Înălţimea tampoanelor trebuie să permită realizarea unei distanţe minime
de 1250 mm între fundul puţului şi peretele cel mai de jos al trapei.
4.8.3 La cortinele pentru incendiu rolul tampoanelor amortizoare este
preluat de perna izolantă care se montează pe toată lungimea cortinei.
Contragreutăţile cortinei pentru incendiu trebuie să aibă tampoane din
lemn de esenţă moale, sau plăci din cauciuc montate în puţ pe socluri de
beton sau din metal.
4.9 Dispozitive de zăvorâre electromecanice
4.9.1 Dispozitivele de zăvorâre electromecanice se prevăd cu contacte
electrice atât pentru întreruperea comenzii cât şi pentru controlul electric al
zăvorârii. Deschiderea uşilor de acces la puţ, este admisă numai la o
denivelare a podelei platformei trapei faţă de pragul palierelor în limitele +/-
150mm.
5. ECHIPAMENTUL ELECTRIC
5.1 Prevederi generale
5.1.1 Echipamentul electric al trapei sau cortinei pentru incendiu va
corespunde standardelor sau normativelor tehnice în vigoare, astfel încât să
nu fie posibile deranjamente şi pericole de accidente.
5.1.2 Tensiunea admisă pentru aparatajul electric de comandă este de
maximum 48 V la curent alternativ şi de maximum 65 V la curent continuu;
tensiunea maximă pentru iluminarea puţului este de 220 V.
Tensiunea maximă admisă pentru iluminarea platformei trapei, pentru
lămpile şi pentru circuitul de semnalizare este de 24 V.
5.1.3 Contactoarele (inversoare electromagnetice şi electromecanice)
trebuie să fie astfel montate încât să permită trecerea curentului către
motorul de acţionare imediat după ce frâna a fost deschisă; în cazul
acţionării cu contacte inversoare electromagnetice acţionarea motorului şi a
electromagnetului de frână poate fi simultană.
5.1.4 Pentru evitarea scurtcircuitării şi electrocutării, legăturile flexibile de
la contactoarele mobile se izolează conform normelor tehnice în vigoare.
5.1.5 Releele de staţii se montează în principiu pe panoul de comandă; ele
trebuie să funcţioneze sigur şi silenţios.
5.1.6 Cutiile cu butoane de comandă din staţii şi indicatoarele optice se
montează la o înălţime de 1500 mm de la palier sau podea; semnalizarea
poziţiei platformei sau sensului de mers poate fi montată şi deasupra uşilor
de acces.
5.1.7 Cutiile cu butoane de comandă la trape şi la cortine pentru incendiu
trebuie să fie prevăzute şi cu un buton de oprire cu inscripţia „OPRIRE”.
5.1.8 Schema electrică a trapelor sau a cortinelor pentru incendiu trebuie
să fie astfel concepută, încât după apăsarea pe unul din butoanele de
comandă să nu fie posibilă, până la oprirea platformei trapei sau cortinei
pentru incendiu, altă comandă prin apăsarea pe vreun alt buton, cu excepţia
butonului de oprire. O astfel de schemă poate fi înlocuită numai cu scheme
de funcţionare după program.
5.1.9 În cazul alimentării circuitelor de comandă independent de circuitul
motorului electric, trebuie să se asigure deconectarea automată a circuitelor
de comandă odată cu întreruperea alimentării motorului electric.
5.1.10 Părţile metalice ale echipamentului electric ale instalaţiei care nu se
află normal sub tensiune, trebuie să fie legate de o instalaţie corespunzătoare
de protecţie (legare la nul sau la pământ), executată şi dimensionată conform
normelor tehnice în vigoare; valoarea rezistenţei de legare la pământ nu
trebuie să depăşească 4 ohmi. Pentru legarea la pământ se pot utiliza şi
instalaţiile de protecţie existente în clădirea respectivă, precum şi prizele de
pământ naturale existente. Pentru a evita comenzi false, bobinele
contactoarelor şi ale releelor de staţii se leagă electric la pământ printr-un
conductor comun. În circuitul de legare la pământ, nu este permis să se
monteze întreruptoare, separatoare sau siguranţe fuzibile.
5.1.11 Pentru lămpile fixe situate sub 2,5 m înălţime de la pardoseală
(paliere) se va utiliza tensiune redusă, de maximum 24 V.
5.1.12 Instalaţia electrică se realizează astfel:
a) în camera troliului şi spaţiul rezervat rolelor de conducere se va monta
cel puţin câte o lampă fixă cu întreruptor pe perete şi o priză pentru lampă
portativă; aceste circuite de iluminare se conexează înaintea automatului de
protecţie sau se alimentează de la altă sursă;
b) alimentarea cu energie electrică a trapei se poate realiza printr-o
coloană în puţul trapei;
c) coloanele electrice ale platformei trapei se montează astfel încât
tuburile de protecţie să nu fie strivite;
d) nu sunt admise în puţ corpuri de iluminat, alimentate cu combustibil de
orice fel;
e) în camera troliului se prevede un tablou de distribuţie aşezat cât mai
aproape de uşă şi dotat cu întreruptoare trifazice cu pârghie şi siguranţe
calibrate.
5.1.13 Pentru circuitele de alimentare a becurilor de iluminat din camera
troliului şi din spaţiul rezervat rolelor conducătoare trebuie să se folosească
o tensiune redusă de maximum 24 V; conductorii circuitelor electrice ale
trapelor şi cortinelor pentru incendiu (forţă, lumină, semnalizare, comandă
etc.) trebuie să fie numai din cupru; nu se admit conductori din aluminiu;
întreruptoarele trifazice cu pârghie de pe tabloul de distribuţie trebuie să fie
prevăzute cu apărători corespunzătoare.
5.1.14 Instalaţiile de cortine pentru incendiu trebuie să fie alimentate cu
energie electrică din două surse independente, ale căror coloane pot trece
printr-un acelaşi tablou. Tabloul electric al instalaţiilor de cortine pentru
incendiu trebuie să fie separat de al celorlalte instalaţii şi să fie alimentat
înaintea întreruptoru1ui general.
5.1.15 Întreg echipamentul electric inclusiv componentele de securitate
electrice ale trapelor de scenă şi instalaţiile de cortine pentru incendiu vor
corespunde încăperilor considerate cu mediu umed, pentru a rezista
umidităţii şi ploii artificiale ce se produc cu ocazia exerciţiilor, probelor
periodice şi intervenţiilor de stingere. În fundul puţului trapei se va prevedea
în loc corespunzător o priză pentru lampă portativă astfel ca să fie asigurat
iluminatul în timpul reviziei tehnice, întreţinerii, reparării şi verificării.
5.1.16 Legătura între instalaţia electrică din camera troliului şi platforma
trapei sau dintre platforma trapei şi sursa de alimentare, pupitre de comandă
şi butoane de comandă se face prin cabluri electrice flexibile. Cablurile se
fixează cu unul din capete la cutia de conexiuni montată în puţ, iar cu
celălalt capăt la cutia de conexiuni montată la trapă, asigurându-se contra
smulgerii. Cablul flexibil se montează astfel încât în timpul funcţionării
trapei sau în cazul când platforma trapei se află în punctul cel mai de jos al
cursei, să nu atingă peretele şi fundătura puţului sau platforma trapei; de
asemenea, se va evita montarea cablului flexibil prea aproape de consolele
glisierelor sau de dispozitivele de zăvorâre electromecanice.
5.1.17 În spaţiul de siguranţă al puţului se instalează întreruptoare pentru
circuitul de comandă cu indicarea poziţiilor” deschis” şi „închis”.
5.2 Semnalizare
5.2.1 Trapele de scenă şi instalaţiile de cortine pentru incendiu trebuie să
fie prevăzute cu dispozitive de semnalizare optică la cutiile tuturor
butoanelor de comandă, prin care să se indice sensul de mişcare a trapei, sau
cortinei, precum şi întreruperea circuitului de comandă.
Tensiunea de alimentare a semnalizării trebuie să fie de maximum 24 V.
6.MARCARE
6.1 Toate elementele componente ale trapelor şi cortinelor pentru incendiu
indicate în prescripţia tehnică pentru care s-au prevăzut plăcuţe indicatoare
se marchează vizibil, prin gravare sau poansonare cu datele indicate în
standarde şi prescripţia tehnică.
6.2 Pe partea exterioară a uşilor de acces ale puţului trapei precum şi a
uşilor de la camera troliului şi spaţiul rolelor de conducere se fixează plăcuţe
cu următoarele inscripţii, după caz:
Trapă numai pentru materiale
Trapă de scenă pentru persoane
Camera troliului
– intrarea oprită –
Camera rolelor trapei (cortinei)
– intrarea oprită –
…………….. kg.
…………….. kg.
în mişcare
……………. kg.
în poziţie fixă
La trapele de scenă cu comandă numai din exterior se aplică astfel de
plăcuţe la toate uşile de acces ale puţului.
La toate trapele, pe uşa de acces a primei staţii, sau în apropierea acesteia,
se înscrie numărul de inventar.
6.3 În camera troliului, atât a trapei cât şi a cortinei pentru incendiu, se
ataşează într-un dosar lângă panoul de comandă sau se afişează într-o ramă
sub sticlă sau material plastic transparent, schema de principiu şi de execuţie
a instalaţiei electrice a trapei sau a cortinei pentru incendiu.
7. MONTAREA
7.1 Prevederi generale
7.1.1 Condiţia de bază pe care trebuie să o satisfacă montarea trapelor de
scenă, trapelor de decoruri şi instalaţiilor de cortine pentru incendiu este
asigurarea funcţionării în condiţii de securitate pe toată perioada de utilizare
prevăzută în documentaţia tehnică a acestora.
7.1.2 Trapele de scenă, trapele de decoruri şi instalaţiile de cortine trebuie
să fie montate numai de agenţi economici autorizaţi ISCIR-INSPECT.
Condiţiile privind autorizarea agenţilor economici pentru montare
(montator) precum şi obligaţiile şi răspunderile acestora sunt prevăzute în
anexa B. Montarea trebuie să se efectueze pe baza unor proiecte întocmite
conform prevederilor pct. 2.2.
7.1.3 La lucrările de montare se vor respecta Normele Tehnice de
protecţia muncii specifice şi Normele Tehnice pentru prevenirea şi stingerea
incendiilor valabile pe teritoriul României.
7.104 Pentru fiecare instalaţie montată, agentul economic care efectuează
lucrările de montare (montatoru1), va completa şi preda beneficiarului
imediat după terminarea lucrărilor „Cartea trapei (cortinei) – partea de
montaj”, care va cuprinde următoarele:
a) documentul din care să rezulte că lucrările de montare s-au executat în
conformitate cu documentaţia tehnică şi instrucţiunile de montare;
b) certificatul de calitate privind execuţia construcţiei puţului pentru trape;
c) certificatele de calitate ale mecanismelor care se asamblează la locul de
montare;
d) certificatele măsurărilor izolaţiei şi verificării şi reglării instalaţiei de
protecţie împotriva tensiunilor de atingere;
e) desenele cuprinzând dimensiunile de gabarit şi spaţiile de siguranţă, cu
indicarea acceselor la instalaţie;
f) fişa de măsurări dimensionale, cu abateri efective după terminarea
montării;
g) proces-verbal de recepţie internă, conform modelului din anexa E.
7.1.5 Montatoru1 pregăteşte şi prezintă instalaţia de trapă sau cortină
pentru incendiu, pentru verificarea tehnică oficială efectuată de ISCIRINSPECT
IT sau de responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a
instalaţiilor (RSVTI), autorizat de ISCIR-INSPECT IT al deţinătoru1ui.
7.2 Reglarea şi verificarea instalaţiei
7.2.1 Montatoru1 efectuează reglarea şi verificarea întregii instalaţii în
funcţie de caracteristicile tehnice constructive şi funcţionale specifice
instalaţiei respective.
Verificarea şi reglarea instalaţiei se va face numai după ce în prealabil s-a
efectuat măsurarea şi s-a prezentat buletinul de măsurare al legării instalaţiei
la priza de pământ.
7.2.2 Punerea în mişcare a instalaţiei în vederea reglării şi verificării, cu
ajutorul motorului electric de acţionare, se face numai după ce au fost
îndeplinite următoarele condiţii:
a) toate lucrările de montare au fost terminate;
b) construcţia puţului, camera troliului şi spaţiul rolelor de conducere au
fost finisate;
c) s-a asigurat ungerea tuturor elementelor componente ale instalaţiei
supuse frecării;
d) s-a executat reglarea şi verificarea funcţionării sub tensiune, a
aparatajului de comandă şi al tuturor componentelor de securitate.
7.3 Încercările funcţionale
7.3.1 Încercările funcţionale, se efectuează ţinându-se seama de
caracteristicile tehnice constructive şi funcţionale specifice instalaţiei
respective.
7.3.2 Aceste operaţii se execută în condiţii normale de funcţionare, cu
ajutorul motorului electric, urmărindu-se reglarea tuturor aparatelor şi
componentelor de securitate pentru a funcţiona în bune condiţii şi pentru a
corespunde documentaţiei şi prescripţiei tehnice.
În acest scop se efectuează toate încercările verificându-se în special
următoarele:
a) frâna trapei sau a cortinei pentru incendiu şi contactoarele inversoare
electromagnetice, astfel ca oprirea să se facă fără şocuri;
b) rezistenţa la pornire a motorului electric astfel ca pornirea lui să nu fie
bruscă, iar curentul de pornire să fie în limitele admise;
c) funcţionarea limitatorului de viteză, astfel ca acesta să acţioneze în
limitele prevăzute;
d) funcţionarea automatului de protecţie care să deconecteze automat:
– la întreruperea unei faze;
– la scurtcircuite;
– la suprasarcini;
– la intrarea în funcţiune a întreruptorului de cursă.
e) funcţionarea tuturor dispozitivelor de zăvorâre de la uşile de acces ale
puţului;
f) funcţionarea tuturor contactelor electrice;
g) funcţionarea limitatoarelor şi întreruptoarelor de cursă;
h) existenţa siguranţelor fuzibile calibrate corespunzător;
i) funcţionarea semnalizării optice şi acustice;
j) efectuarea încercărilor de sarcină.
7.4 Verificarea montajului
7.4.1 Înainte de prezentarea trapei sau cortinei pentru incendiu la
verificarea tehnică oficială, montatorul trebuie să efectueze o recepţie
internă, verificându-se calitatea execuţiei şi funcţionarea corectă a instalaţiei,
iar rezultatele se consemnează într-un proces-verbal, conform modelului din
anexaE.
În cazul obţinerii unor rezultate corespunzătoare, montatorul anexează
două exemplare din procesul-verbal la documentaţia tehnică a instalaţiei, pe
baza căreia aceasta va putea să fie prezentată la verificarea tehnică oficială
în vederea autorizării de funcţionare de către ISCIR-INSPECT IT.
8. PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE
8.1 Generalităţi
8.1.1 În vederea asigurării funcţionării în condiţii de securitate, agenţii
economici care deţin sau folosesc instalaţii de scenă, au următoarele obligaţii
şi răspunderi:
a) să înregistreze instalaţiile la ISCIR-INSPECT IT în raza căreia
funcţionează instalaţia; să întocmească şi să ţină la zi evidenţa centralizată a
acestora, într-un registru conform modelului din anexa F;
b) să supună instalaţiile la verificarea tehnică oficială după caz, fie de
către ISCIR-INSPECT IT, fie de deţinător (RSVTI) în vederea autorizării
funcţionării, pregătind instalaţiile şi creând toate condiţiile necesare în
scopul verificării;
c) să obţină, înainte de punerea în funcţiune, de la ISCIR-INSPECT IT
autorizaţia de funcţionare pentru instalaţiile noi, vechi montate din nou sau
cele aflate în exploatare la scadenţă în conformitate cu prevederile din anexa
G.
Este interzisă punerea în funcţiune a unor asemenea instalaţii fără
autorizaţie de funcţionare.
d) să ia măsurile necesare ca instalaţiile să fie folosite în condiţii de
securitate, executând reviziile curente, reparaţiile şi întreţinerea lor
permanentă, conform normelor legale şi prescripţiei tehnice;
e) să elaboreze şi să doteze fiecare loc de muncă cu instrucţiuni tehnice
specifice privind exploatarea în condiţii normale, precum şi măsurile ce
trebuie luate în caz de avarii, întreruperi şi dereglări ale instalaţiilor;
f) să folosească, în exploatarea instalaţiilor, personal instruit de către
deţinător conform pct. 9.2; folosirea personalului neinstruit în exploatarea
instalaţiilor este interzisă;
g) să ţină evidenţa reparaţiilor şi deranjamentelor la fiecare instalaţie în
parte.
8.2 Autorizarea de funcţionare
8.2.1 Trapele de scenă şi instalaţiile de cortine pentru incendiu din sălile
de spectacol care fac obiectul prescripţiei tehnice, pot fi date în exploatare
numai dacă au autorizaţie de funcţionare eliberată după caz fie de către
ISCIR-INSPECT IT în a cărei rază de activitate se află instalaţiile
respective, fie de către deţinător prin RSVTI conform metodologiei
prevăzute în anexa G.
8.2.2 La data stabilită pentru verificare, montatorul şi deţinătorul trebuie
să pregătească trapa sau instalaţia de cortină pentru incendiu şi să pună la
dispoziţie echipamentul şi sarcinile pentru încercări. De asemenea, va
asigura şi personalul de manevrare şi deservire necesar. La verificare nu
trebuie să lipsească responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a
instalaţiilor al deţinătorului şi montatorului, autorizaţi de ISCIR-INSPECT
IT.
8.2.3 Pentru autorizarea funcţionării unei instalaţii, la prima punere în
funcţiune, deţinătorul va depune la ISCIR-INSPECT IT, o cerere scrisă la
care va anexa următoarele:
a) cartea trapei (cortinei) – partea de construcţie;
b) cartea trapei (cortinei) – partea de montaj;
c) procesul-verbal cu probe de casă cu rezultate corespunzătoare;
d) document/dovadă de luare în evidenţă eliberat(ă) de ISCIR-INSPECT
în conformitate cu reglementările ISCIR în vigoare la data efectuării
importului.
8.2.4 În cazul instalaţiilor procurate din import cartea trapei (cortinei) –
partea de construcţie va fi tradusă în limba română.
8.2.5 Cartea instalaţiei – partea de exploatare este eliberată de ISCIRINSPECT
IT în raza căreia s-a efectuat montajul instalaţiei.
8.2.6 Cartea instalaţiei – partea de exploatare se completează de către
inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau RSVTI după
executarea verificării tehnice oficiale.
8.2.7 Partea de construcţie şi montaj, împreună cu partea de exploatare
formează cartea instalaţi ei, prevăzută cu numărul de înregistrare din evidenţa
ISCIR-INSPECT IT sau a deţinătorului.
8.2.8 Evidenţa trapelor şi instalaţiilor de cortine pentru incendiu va fi
ţinută de către deţinători într-un registru, conform modelului din anexa F.
8.2.9 Deţinătorul este obligat să păstreze în bună stare cartea trapei
(cortinei) şi să o transmită odată cu trapa (cortina) în cazul transferării
acesteia.
8.3 Verificarea tehnică periodică programată şi neprogramată
8.3.1 În timpul exploatării, trapele şi cortinele sunt supuse unor verificări
tehnice periodice efectuate de ISCIR-INSPECT IT sau RSVTI, autorizat de
ISCIR-INSPECT IT, al deţinătorului, conform prevederilor din anexa G; cu
ocazia acestor verificări se urmăreşte starea tehnică a instalaţiei respective şi
se acordă, după caz, autorizaţie de funcţionare în continuare.
8.3.2 Verificarea tehnică periodică a instalaţiei se face în termenul înscris
în cartea instalaţiei, în prezenţa deţinătorului, a RSVTI şi a manevrantului
instalaţiei; scadenţa de verificare se stabileşte în raport cu starea tehnică a
instalaţiei, dar nu va putea depăşi termenele prevăzute la pct. G.3.1.lO.
8.3.3 Data efectuării verificărilor se stabileşte de comun acord de către
ISCIR-INSPECT IT, întreţinător şi deţinător.
8.3.4 Datele stabilite pentru verificarea trapelor şi instalaţiilor de cortine
pentru incendiu de către ISCIR-INSPECT, prin inspectorii de specialitate,
sau de către RSVTI nu trebuie să depăşească scadenţa operaţiei de verificare
oficială înscrisă în cartea trapei (cortinei). În caz contrar, trapa sau instalaţia
de cortină pentru incendiu se opreşte din funcţiune de către întreţinător.
8.3.5 Deţinătorul este singurul răspunzător pentru respectarea termenelor
scadente de efectuare a verificărilor, chiar dacă termenele respective îi sunt
sau nu comunicate de către ISCIR-INSPECT IT.
8.3.6 În cadrul verificărilor neprogramate se urmăreşte modul de
executare a întreţinerii, respectarea dispoziţiilor date cu ocazia verificării
periodice etc., mai puţin încercările sub sarcină. Constatările şi rezultatele
verificării se înscriu într-un proces-verbal din cartea instalaţiei.
La aceste verificări trebuie să ia parte reprezentantul deţinătorului,
RSVTI, întreţinătorul şi persoanele însărcinate cu manevrarea instalaţiilor.
9. EXPLOATAREA
9.1 Supravegherea
9.1.1 Pentru buna funcţionare a trapei sau a cortinei pentru incendiu, în
conformitate cu prevederile prescripţiei, sunt direct răspunzători deţinătorii
instalaţiilor.
9.1.2 Deţinătorul instalaţiilor va numi printr-o decizie conform modelului
din anexa K o persoană care se va ocupa cu supravegherea instalaţiilor.
Această persoană este numită: responsabil cu supravegherea şi verificarea
tehnică a instalaţiilor (RSVTI); numele acestuia se trece în registrul de
supraveghere al trapelor şi cortinelor. RSVTI va fi autorizat de ISCIRINSPECT
IT şi i se va elibem o autorizaţie conform modelului din anexa L.
9.1.3 Responsabilul tehnic cu supravegherea are următoarele sarcini:
a) să cunoască legislaţia în vigoare, prescripţiile tehnice specifice şi
standardele în domeniu;
b) să urmărească pregătirea instalaţiilor, echipamentelor şi sarcinilor de
încercare necesare pentru verificarea tehnică oficială şi să participe la
efectuarea acesteia;
c) să urmărească realizarea la termen a dispoziţiilor date prin proceseleverbale
cu ocazia verificărilor tehnice oficiale, să examineze în mod regulat
registrul de supraveghere şi să ia măsuri pentru remedierea imediată a
defectelor semnalate;
d) să supmvegheze funcţionarea normală a instalaţiilor şi să urmărească,
ca folosirea acestora să se facă de către personal instruit şi autorizat în
confonllÎtate cu prescripţia tehnică şi cu instrucţiunile elabomte de
constructor;
e) să urmărească executarea reviziei şi întreţinerii periodice de către o
firmă autorizată de ISCIR-INSPECT IT;
f) să urmărească efectuarea lunară a instructajului de protecţia muncii şi a
instructajului profesional periodic cu tot personalul ce deserveşte instalaţiile
şi să participe în comisia de examinare a acestom;
g) să întocmească, să verifice şi să vizeze cel puţin o dată pe lună registrul
de supraveghere al instalaţiei (întocmit conform anexei D.
h) să participe la testările şi întrunirile periodice organizate de ISCIRINSPECT;
9.1.4 Deţinătorii de instalaţii pentru trape şi cortine pentru incendiu sunt
obligaţi să stabilească un loc potrivit şi la îndemână în care se vor păstra
cheile de la camera troliului, camera rolelor de conducere, precum şi de la
alte uşi încuiate care aparţin instalaţiei, în vederea folosirii cheilor pentru
intervenţii operative şi numai de către persoane autorizate.
9.1.5 Este interzisă folosirea camerei troliului sau a camerei rolelor de
conducere în alte scopuri (depozitare materiale, circulaţia persoanelor etc.).
9.1.6 Se interzice scurtcircuitarea, chiar temporară a componentelor de
securitate.
9.2 Manevrarea
9.2.1 Tmpele şi instalaţiile de cortine pentru incendiu pot fi manevrate
numai de persoane instruite special în acest scop, denumiţi manevranţi, care
în urma unui instructaj efectuat de deţinător, au reuşit la examenul depus în
faţa unei comisii de examinare numită de conducerea agentului economic
deţinător de instalaţii; rezultatele examenului se vor consemna într-un
proces-verbal, de către comisia care a făcut examinarea. Persoanele reuşite
la examen vor fi afişate la locul de manevrare a trapei sau cortinei pentru
incendiu.
9.2.2 Metodologia instruirii personalului manevrant este prezentată în
anexaM.
9.2.3 Instalaţiile de cortine pentru incendiu vor fi verificate şi se vor face
probe de funcţionare a acestora, înaintea fiecărui spectacol, repetiţii sau
oricărei alte manifestări.
9.3 Întreţinerea şi revizia
9.3.1 Condiţia de bază pe care trebuie să o satisfacă întreţinerea şi revizia
trapelor şi cortinelor este asigurarea funcţionării în condiţii de securitate pe
toată perioada de utilizare prevăzută în documentaţia tehnică a acestora.
Întreţinerea şi revizia trapelor şi a cortinelor pentru incendiu trebuie să fie
efectuată de agenţi economici autorizaţi în conformitate cu prevederile
anexei B.
9.3.2 Periodicitatea efectuării lucrărilor de întreţinere a instalaţiei se
urmăreşte de responsabilul tehnic cu supravegherea. În registrul de
supraveghere se indică lucrările de întreţinere efectuate, sub semnătura
persoanei care a executat lucrarea.
9.3.3 La lucrările periodice de întreţinere trebuie să se execute cel puţin
următoarele:
a) curăţirea troliului, camerei troliului, camerei rolelor de conducere,
trapei şi puţului;
b) completarea cu ulei a băii troliului şi a tuturor lagărelor;
c) verificarea stării de uzură a lagărelor şi a bunei funcţionări a sistemului
de ungere;
d) umplerea cu unsoare consistentă a ungătoarelor şi verificarea gresării;
e) verificarea îmbinărilor cu şuruburi;
t) stabilirea gradului de uzură a căptuşelii saboţilor frânei, verificarea
funcţionării frânei şi reglarea ei;
g) verificarea şi reglarea strângerii rulmentului axial al troliului;
h) stabilirea gradului de uzură a organelor de tracţiune şi suspendare de la
trape sau cortine pentru incendiu şi de la contragreutăţi; verificările
periodice ale acestor elemente se fac la fiecare şase luni şi se consemnează
în cartea instalaţiei;
i) ungerea pieselor supuse frecării (ghidaje, balamale etc.);
j) curăţirea şi reglarea tuturor contactelor aparatajului electric de
comandă; verificarea funcţionării nonnale a sistemului electric de comandă
şi senmalizare;
k) verificarea funcţionării şi reglarea automatului de protecţie;
1) verificarea funcţionării limitatoarelor şi întreruptoarelor de cursă;
m) verificarea uniformităţii întinderii cablurilor de tracţiune şi egalizarea
lor;
n) verificarea uzurii ghidajelor platformei, cortinei pentru incendiu şi ale
contragreutăţii;
o) ungerea glisierelor platformei, cortinei pentru incendiu şi ale
contragreutăţii; spălarea glisierelor minim o dată la 3 luni;
p) verificarea dispozitivelor de zăvorâre şi a contactelor electrice de la
uşile de acces ale puţului trapei, reglarea şi ungerea blocajelor mecanice;
q) verificarea sistemului de semnalizare optică şi acustică;
r) verificarea funcţionării nonnale a instalaţiei după efectuarea întreţinerii;
s) verificarea existenţei instrucţiunilor de exploatare şi a plăcilor
indicatoare de sarcină;
t) înscrierea tuturor defecţiunilor constatate în registrul de supraveghere al
instalaţiei.
Cu aceeaşi ocazie, se vor mai face înlocuirea pieselor de uzură.
La lucrările de întreţinere efectuate suplimentar (săptămânal) se execută
numai operaţiile de la al. a, b, c, d, i, k, 1, m, o, q şi s.
9.3.4 Dacă la lucrările periodice de întreţinere se constată unele defecte la
cablurile de tracţiune (ruperi de sârme, senme de uzură etc.), atunci
întreţinerea periodică se face la termene mai scurte, specificându-se de
fiecare dată rezultatele constatărilor în registrul de supraveghere, până la
oprirea instalaţiei pentru înlocuirea cablurilor conform prevederilor
capitolului „organe de tracţiune” din prescripţia tehnică.
9.3.5 Personalul însărcinat cu întreţinerea va înscrie în registrul de
supraveghere al instalaţiei constatările şi remedierile efectuate cu ocazia
întreţinerii.
9.3.6 În cazul când securitatea funcţionării instalaţiei este periclitată,
RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT IT este obligat să oprească instalaţia,
făcând menţiunea în registrul de supraveghere şi să anunţe imediat ISCIRINSPECTIT.
9.3.7 Dacă o instalaţie a fost oprită din funcţiune mai mult de 15 zile,
repunerea ei în funcţiune se face numai după o verificare (inclusiv curăţirea
şi ungerea) efectuată de personalul care execută întreţinerea.
9.3.8 În timpul efectuării întreţinerilor periodice, personalul de întreţinere
trebuie să afişeze pe toate uşile de acces la puţul trapei, tăbliţe inscripţionate
cu „TRAPE ÎN REVIZIE”.
9.3.9 Pe lângă întreţinerea periodică, la fiecare instalaţie se face o revizie
generală, la un interval de 12 luni.
Revizia generală se execută întotdeauna înaintea efectuării verificării
tehnice periodice, cu o durată stabilită astfel încât să existe timp suficient
pentru executarea unei reparaţii care s-ar constata necesară, până la
efectuarea verificării tehnice periodice.
Neexecutarea unei revizii generale anuale conduce la oprirea din
funcţiune a instalaţiei; RSVTI va înscrie oprirea din funcţiune în registrul de
supraveghere, iar repunerea în funcţiune se va face numai după efectuarea
reviziei generale şi eventual a verificării tehnice efectuată de către ISCIRINSPECT
IT, dacă instalaţia este scadentă pentru această verificare.
9.3.10 Revizia generală constă din examinarea generală a instalaţiei şi din
remedierea deficienţelor constatate; cu această ocazie se vor efectua pe lângă
operaţiile menţionate la punctul 9.3.3. şi următoarele:
a) demontarea părţii superioare a carcasei reductorului şi verificarea stării
de uzură a melcului, roţii melcate, lagărelor şi a rulmentului axial;
b) spălarea lagărelor motorului electric şi înlocuirea uleiului;
c) spălarea şi montarea la loc a carcasei troliului, umplerea cu ulei
proaspăt;
d) verificarea instalaţiei electrice din camera troliului, din puţ şi de pe
platformă;
e) demontarea rolelor de conducere, spălarea, ungerea axelor şi lagărelor.
Se recomandă ca reviziile generale să se facă în perioada de pauză dintre
stagiuni.
La instalaţiile de cortine pentru incendiu, data începerii reviziilor generale
precum şi durata acestora se va anunţa atât formaţiei de pompieri a
deţinătorului, cât şi a subunităţii de pompieri din sector pentru a se lua
măsuri operative de organizare a intervenţiei în caz de incendiu, în funcţie de
această situaţie sau de câte ori instalaţia nu poate fi folosită (oprirea
accidentală).
9.4 Repararea
9.4.1 Condiţia de bază pe care trebuie să o satisfacă repararea trapelor şi
cortinelor este asigurarea funcţionării în condiţii de securitate pe toată
perioada de utilizare prevăzută în documentaţia tehnică a acestora.
Repararea, modificarea sau modernizarea trapelor şi a cortinelor pentru
incendiu trebuie să fie efectuată de agenţi economici autorizaţi de ISCIRINSPECT
IT în conformitate cu prevederile anexei B. Repararea
componentelor de securitate se va face numai de către producătorul acestora.
9.4.2 Documentaţia tehnică pentru repararea trapelor (cortinelor) se va
elabora de către proiectanţi autorizaţi, în limitele şi condiţiile prevăzute în
anexa 1. Proiectul de reparaţie pentru reparaţiile menţionate în anexa I
trebuie să fie avizat de proiectantul şi/sau constructorul trapei (cortinei).
9.4.3 Reparatorul răspunde de alegerea corectă a procedeelor tehnologice
de execuţie şi de calitatea execuţiei şi a materialelor folosite, în conformitate
cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, cu prevederile documentaţiei
tehnice pentru reparare şi cu instrucţiunile de reparare a trapelor şi
cortinelor. Condiţiile privind autorizarea reparatorilor precum şi obligaţiile şi
responsabilităţile ce le revin sunt prevăzute în anexa B.
9.4.4 La lucrările de reparare, reparatorul va respecta Normele Tehnice de
protecţia muncii şi Normele Tehnice pentru prevenirea şi stingerea
incendiilor valabile pe teritoriul României.
10. A V ARII ŞI ACCIDENTE
10.1 În cazul avariilor care determină oprirea din funcţiune sau
funcţionarea în condiţii de nesiguranţă a trapelor sau cortinelor pentru
incendiu precum şi în cazuri de accidente provocate de acestea, agenţii
economici deţinători sunt obligaţi să anunţe, telefonic sau prin fax, în cel
mult 24 ore de la constatare, ISCIR-INSPECT IT în raza căreia se află
instalaţia în vederea efectuării cercetărilor tehnice necesare şi obligatorii.
10.2 Deţinătorul instalaţiei este obligat să ia toate măsurile necesare astfel
ca situaţia produsă de avarie sau în timpul accidentului să rămână
nemodificată până la sosirea inspectorului de specialitate al ISCIRINSPECT
IT în a cărei rază de activitate îşi are sediul deţinătorul instalaţi ei,
cu excepţia cazului când situaţia respectivă ar pune în pericol viaţa
persoanelor sau ar crea alte situaţii periculoase. Atunci când este necesar să
se modifice starea de fapt din momentul avariei sau accidentului, deţinătorul
instalaţiei va face fotografii sau schiţe ale locului unde s-a produs avaria sau
accidentul.
10.3 În vederea stabilirii cauzelor care au produs avaria sau accidentul,
deţinătorul instalaţiei va trimite în laboratorul de specialitate, pentru
cercetare, piese sau dispozitive precum şi probe de materiale, conform
dispoziţiilor consenmate în procesul-verbal de constatare.
11. DISPOZIŢII FINALE
11.1 În cazul unor abateri de la prevederile prezentei prescripţii tehnice
referitoare la proiectarea, construirea, montarea şi repararea trapelor şi
cortinelor pentru incendiu, proiectanţii, producătorii, montatorii şi reparatorii
vor putea stabili, pe propria răspundere, soluţii compensatoare motivate
corespunzător din punct de vedere tehnic, care să nu afecteze securitatea în
funcţionare a trapelor (cortinelor) şi să excludă pericolul de avarii sau
accidente. Proiectanţii, producătorii, montatorii şi reparatorii care au stabilit
astfel de soluţii le vor supune avizării principalilor factori interesaţi:
proiectant, producător, montator, deţinător şi ISCIR-INSPECT.
11.2 Dacă agentul economic autorizat pentru efectuarea lucrărilor
menţionate în prescripţia tehnică a depus documente în baza cărora i s-a
eliberat autorizaţia şi acestea sunt neconforme cu realitatea, autorizaţia este
nulă de drept.
11.3 În cazul în care cartea trapei (cortinei) se deteriorează sau se pierde,
aceasta trebuie să fie eliberată în duplicat, la cererea deţinătorului, de către
ISCIR-INSPECT IT la care este înregistrată instalaţia. Documentaţia tehnică
însoţitoare se va elabora conform modelului prezentat în anexele C şi D de
către un proiectant de specialitate şi va fi asigurată de către deţinător.
11.4 Odată cu intrarea în vigoare a prezentelor prescripţii tehnice
„Prescripţii tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi
verificarea trapelor de scenă, trapelor de decoruri şi instalaţiilor de cortine
pentru incendiu din sălile de spectacol R 15 – 83”, se anulează.
11.5 Nerespectarea prezentelor prescripţii tehnice se sancţionează
conform legislaţiei în vigoare.
ANEXA A
Autorizarea agenţilor economici pentru executarea lucrărilor de proiectare
a trapelor şi instalaţiilor de cortine pentru incendiu
A.1 Proiectele de construire, montare şi reparare a trapelor şi instalaţiilor
de cortine pentru incendiu se elaborează de către agenţi economici de
proiectare autorizaţi de ISCIR-INSPECT. Proiectele pot fi elaborate şi de
către alţi agenţi economici, urmând ca proiectele respective, pentru a putea fi
folosite, să fie, în prealabil, verificate de o unitate de proiectare autorizată de
ISCIR-INSPECT şi avizate în conformitate cu prevederile pct. A. 3.
Agenţii economici de proiectare vor confirma în proiectele pe care le
elaborează că au respectat prevederile prescripţiilor tehnice specifice în
domeniu şi că îndeplinesc prevederile pct. A.3lit. a), b) şi c).
A2 În vederea autorizării, unităţile de proiectare sau agenţii economici
care au unităţi de proiectare pentru lucrările menţionate la pct. Al vor
înainta la ISCIR-INSPECT o documentaţie care va fi constituită din:
a) cerere (domeniul solicitat, documente anexate etc.);
b) acte firmă (copie):
– statutul (actul constitutiv) actualizat la zi;
– certificat de înmatriculare;
– certificatul de înregistrare fiscală.
c) procedură privind modul de executare a activităţii de proiectare cu
organizare şi responsabilităţi, prescripţii tehnice, standardele şi normativele
de proiectare specifice domeniului de proiectare solicitat;
d) lista de personal calificat propus pentru autorizare (original);
e) deciziile de numire a personalului (original);
f) curriculum vitae ale personalului (original);
g) documentele de studii şi calificare pentru personalul propriu propus
pentru autorizare (în original şi o copie);
h) lista principalelor proiecte elaborate de personalul pentru care se cere
autorizarea (original).
NOTĂ:
În cazul existenţei unor subunităţi (filiale, ateliere etc.) pentru care se
solicită autorizarea şi care au un alt sediu decât agentul economic solicitant,
se vor indica adresele acestora şi, după caz, datele menţionate la aliniatele a),
d), e), f) şi g).
ANEXA A
(continuare)
A3 Agenţii economici autorizaţi, respectiv unităţile de proiectare
autorizate, au următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să posede prescripţiile tehnice specifice domeniului pentru care solicită
autorizarea;
b) să numească personal tehnic de specialitate, în număr necesar, care să
verifice proiectele elaborate din punct de vedere al siguranţei în funcţionare
şi care să răspundă împreună cu proiectantul de aplicarea prevederilor
prescripţiei tehnice, semnând proiectele în acest sens;
c) să adopte soluţii constructive care să permită funcţionarea în condiţii de
siguranţă a trapelor şi instalaţiilor de cortine pentru incendiu şi să prevadă în
documentaţia tehnică examinările şi încercările ce trebuie să fie efectuate la
agenţii economici producători şi reparatori, la locul de montaj şi la locul de
funcţionare, pentru verificarea parametrilor de siguranţă în funcţionare,
răspunzând de alegerea corectă a acestora şi de respectarea prevederilor
prescripţiei tehnice;
d) să elaboreze, în cadrul proiectelor, desenul tip de ansamblu care să
cuprindă principalele date tehnice şi care să permită verificarea parametrilor
de funcţionare în siguranţă a trapelor (cortinelor) în timpul execuţiei, la
omologare şi la locul de montare pentru emiterea autorizaţiei de funcţionare
în exploatare;
e) să elaboreze instrucţiuni tehnice privind exploatarea, întreţinerea,
revizia şi verificarea tehnică a trapelor şi instalaţiilor de cortine pentru
incendiu care să servească şi pentru pregătirea personalului de exploatare,
întreţinere, revizie şi verificare;
t) să solicite în scris la ISCIR-INSPECT avizarea conformă a proiectelor
elaborate, prezentând în acest scop desenul tip de ansamblu verificat de
personalul tehnic de specialitate propriu menţionat la lit. b); este interzisă
folosirea proiectelor, respectiva desenului tip de ansamblu, fără avizul
conform al ISCIR-INSPECT;
g) să propună, în vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT, personalul
tehnic de specialitate care urmează să avizeze conform, în condiţiile
precizate în anexa G, proiectele proprii sau elaborate de unităţi neautorizate,
respectiv desenele tip de ansamblu; orice schimbare a personalului tehnic de
specialitate, autorizat de ISCIR-INSPECT pentru verificare şi avizare
conformă, va fi comunicată la ISCIR-INSPECT şi va deveni definitivă după
confirmarea acesteia;
h) să înregistreze la ISCIR-INSPECT proiectele pe care le avizează
conform şi să ţină evidenţa acestora;
i) să comunice periodic (cel puţin o dată pe trimestru) la ISCIRINSPECT,
în raza căreia îşi are sediul, lista proiectelor elaborate şi avizate
conform pentru perioada expirată precum şi lista proiectelor pe care le vor
elabora şi care trebuie să fie avizate conform în perioada următoare;
j) să avizeze conform proiectele, respectiv desenele tip de ansamblu,
pentru care primeşte împuternicire scrisă din partea ISCIR-INSPECT.
ANEXA A
(sfârşit)
A.4 Personalul tehnic de specialitate care verifică proiectele din punct de
vedere al siguranţei în funcţionare, numit de agentul economic de proiectare
şi autorizat de ISCIR-INSPECT, are următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să verifice proiectele din punct de vedere al respectării prevederilor
prescripţiei tehnice;
b) să confirme că a efectuat verificarea pieselor scrise şi desenate ale
proiectului prin aplicarea ştampilei pe desenul tip de ansamblu, în
conformitate cu prevederile din anexa G.
A5 Personalul tehnic de specialitate autorizat de ISCIR-INSPECT să
avizeze conform proiectele are următoarele obligaţii şi răspunderi:
a. să avizeze conform desenele tip de ansamblu ale proiectelor pentru care
a primit împuternicire din partea ISCIR-INSPECT;
b. să confirme avizarea conformă prin aplicarea ştampilei pe desenul tip
de ansamblu, în conformitate cu prevederile din anexa G, precizând şi
numărul de exemplare avizate;
c. să participe la întrunirile periodice organizate de ISCIR-INSPECT.
A6 Personalul tehnic de specialitate ce urmează a fi autorizat de ISCIRINSPECT
pentru avizare a conformă de proiecte trebuie să fie absolvent al
unui institut de învăţământ superior tehnic de specialitate şi să aibă o
vechime în specialitate de cel puţin 8 ani, din care cel puţin 3 ani în
proiectare sau 5 ani în construcţia, exploatarea sau verificarea trapelor şi
instalaţiilor de cortine pentru incendiu.
A 7 În vederea autorizării agenţilor economici de proiectare, în
conformitate cu prevederile prezentei anexe, ISCIR-INSPECT are
următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să verifice concordanţa dintre datele înscrise în documentaţia prezentată
de unitatea de proiectare care solicită autorizarea şi situaţia din unitatea
respectivă precum şi existenţa prescripţiilor tehnice specifice în domeniu,
întocmind un proces-verbal asupra constatărilor făcute;
b) să verifice din punct de vedere al cunoaşterii prevederilor prescripţiei
tehnice personalul tehnic de specialitate propus pentru autorizare;
c) să elibereze în baza constatărilor făcute, în cazul îndeplinirii condiţiilor
de autorizare autorizaţia de proiectare conform modelului din anexa N.
ANEXAB
Autorizarea agenţilor economici pentru executarea lucrărilor de
construire, montare, reparare, întreţinere şi revizii tehnice a trapelor şi
instalaţiilor de cortine pentru incendiu
B.I Construirea şi montarea trapelor şi instalaţiilor de cortine pentru
incendiu
B,1.1 În vederea acordării autorizaţi ei, agentul economic care construieşte
sau montează trape şi instalaţii de cortine pentru incendiu va înainta la
ISCIR-INSPECT IT în raza căreia îşi are sediul o documentaţie întocmită în
conformitate cu prevederile anexei O.
B.1.2 Agenţii economici autorizaţi să execute lucrările de construire şi
montare au următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să execute lucrările de construire şi montare în conformitate cu
documentaţia tehnică valabilă la data introducerii în fabricaţie, cu
prevederile procesului tehnologic de execuţie, cu cele cuprinse în Sistemul
de Management al Calităţii precum şi cu cele din prescripţia tehnică,
răspunzând de aplicarea corespunzătoare a acestora pe toată durata prevăzută
pentru utilizarea instalaţiei;
b) să pregătească şi să prezinte instalaţiile şi toate documentaţiile tehnice
necesare, în timpul şi la sfârşitul construirii şi montării, la verificările care se
efectuează de către inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT sau de
către organele proprii autorizate de ISCIR-INSPECT în acest scop, în
condiţiile precizate în anexa G;
c) să folosească la lucrările de construire şi montare pentru elementele
sudate tehnologii de execuţie şi de examinare având la bază proceduri de
sudare omologate în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice
specifice în vigoare;
d) să folosească la lucrările de construire şi montare numai personal
calificat; sudorii şi personalul care execută examinările nedistructive vor fi
autorizaţi în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice specifice în
VIgoare;
e) să întocmească şi să prezinte odată cu trapa şi instalaţia de cortine
pentru incendiu documentaţia tehnică prevăzută de prescripţia tehnică;
t) să numească personal tehnic propriu pentru supravegherea lucrărilor
care fac obiectul autorizării şi responsabil tehnic cu sudura, ingineri şi
tehnicieni de specialitate, în raport cu numărul şi complexitatea instalaţiilor,
care să fie autorizat în acest scop de ISCIR-INSPECT IT în raza căreia îşi au
sediul; prin Responsabil Tehnic cu Sudura (RTS), în sensul prevederilor
prescripţiei tehnice, se înţelege „Coordonatorul sudor” definit în standardul
SR EN 719; personalul de specialitate ce urmează a fi autorizat de ISCIRINSPECT
ca Responsabil Tehnic cu Sudura (RTS) trebuie să aibă o vechime
în domeniul proiectării sau aplicării tehnologiilor de sudare utilizate la
construirea, montarea sau repararea instalaţiilor, după cum urmează:
– minim 2 ani pentru absolvenţii unui institut de învăţământ superior
tehnic;
– minim 5 ani pentru maiştri sau tehnicieni, cu specialitatea sudură.
ANEXAB
(continuare)
g) să posede prescripţiile tehnice specifice domeniului de lucrări pentru
care solicită autorizarea;
h) să întocmească şi să ţină la zi un registru de evidenţă pentru fiecare
categorie de lucrări pentru care au fost autorizaţi;
i) să ia măsurile corespunzătoare astfel ca personalul tehnic propriu,
autorizat de ISCIR-INSPECT, să-şi poată îndeplini în bune condiţii sarcinile
prevăzute la pct. B.1.3 şi B.1.4 şi să comunice în scris la ISCIR-INSPECT
IT în raza căreia îşi au sediul orice schimbare a personalului tehnic respectiv,
menţionat la lit. f) şi să o definitiveze numai după confirmarea acestuia de
către ISCIR-INSPECT IT; până la definitivarea schimbării personalului
tehnic respectiv nu se vor putea efectua lucrări care fac obiectul autorizaţiei;
j) să comunice periodic (cel puţin odată pe trimestru) la ISCIR-INSPECT
IT în raza căreia îşi au sediul, pentru instalaţiile care se înregistrează la
ISCIR-INSPECT IT, necesarul de verificări şi încercări privind:
– trapele şi instalaţiile de cortine pentru incendiu noi pe care le vor
construi, monta, sau repara;
– numărul sudorilor pe care urmează a-i pregăti în vederea autorizării;
să implementeze Sistemul de Management al Calităţii, să elaboreze
proceduri de verificare a calităţii, de control şi încercări specifice şi să le
aplice efectiv.
B.1.3 Personalul tehnic autorizat de ISCIR-INSPECT pentru
supravegherea lucrărilor de construire, montare şi verificare a trapelor şi
instalaţiilor de cortine pentru incendiu are următoarele obligaţii şi
răspunderi:
a) să cunoască legislaţia, prescripţia tehnică şi standardele în domeniu;
b) să verifice introducerea în fabricaţie numai a documentaţiei tehnice de
execuţie având desenul tip de ansamblu avizat conform de către ISCIRINSPECT
sau de către persoanele din unităţile de proiectare autorizate de
ISCIR-INSPECT în acest scop; autorizaţia agenţilor economici de proiectare
trebuie să fie valabilă la data avizării conforme a proiectelor.
c) să verifice introducerea în fabricaţie a materialelor şi execuţia pe faze
de lucru şi la terminarea construirii, montării sau reparării, din punct de
vedere al respectării prescripţiei tehnice şi ale documentaţiei tehnice de
execuţie, şi să supună la încercări trapele şi instalaţiile de cortine pentru
incendiu;
d) să verifice documentaţia tehnică întocmită pentru lucrările efectuate
(cartea trapei sau instalaţiei de cortine pentru incendiu – partea de construcţie
sau montare) sub aspectul respectării prevederilor prescripţiei tehnice
precum şi concordanţa instalaţiei cu documentaţia respectivă;
ANEXAB
(continuare)
e) să încheie documente de verificare în care să consemneze constatările şi
rezultatele verificărilor şi examinărilor precum şi dispoziţiile obligatorii;
f) să verifice registrele de evidenţă a lucrărilor executate şi să urmărească
ţinerea la zi a acestora;
g) să participe la întrunirile periodice organizate de ISCIR-INSPECT.
B.1.4 Responsabilul tehnic cu sudura autorizat de ISCIR-INSPECT IT,
suplimentar faţă de cerinţele SR EN 719, are şi următoarele obligaţii şi
răspunderi:
a) să cunoască legislaţia, prevederile prescripţiilor tehnice specifice,
standardele şi alte normative în vigoare privind sudarea elementelor
instalaţiilor;
b) să verifice dacă tehnologia de execuţie şi de examinare a elementelor
sudate este în concordanţă cu procedura de sudare omologată;
c) să verifice documentaţia tehnică de execuţie înainte de lansarea acesteia
în fabricaţie astfel încât soluţiile constructive adoptate să asigure condiţii
optime de sudare şi verificare iar starea de tensiuni datorate ciclului termic
de sudare să fie minimă;
d) să asigure alegerea corectă a materialelor de adaos, funcţie de
materialele de bază utilizate în conformitate cu procedurile de sudare
omologate, astfel încât prin condiţiile tehnologice impuse să se realizeze o
îmbinare sudată corectă a instalaţi ei;
e) să aibă grijă ca materialele de adaos să fie însoţite de certificatele de
calitate prevăzute de standarde şi să admită introducerea în fabricaţie numai
a materialelor de adaos prevăzute în documentaţia tehnică sau stabilite ca
echivalente la omologarea procedurii de sudare;
f) să asigure condiţiile necesare pentru efectuarea probelor şi încercărilor
în vederea omologării procedurilor de sudare în conformitate cu prevederile
prescripţiilor tehnice specifice şi să ia măsurile necesare ca la construirea,
montarea şi repararea elementelor trapelor (cortinelor) să se folosească
numai tehnologii stabilite pe baza procedurilor de sudare omologate;
g) să supravegheze ca materialele de bază introduse în fabricaţie să fie
conforme cu documentaţia tehnică de execuţie;
h) să verifice modul în care se depozitează şi se introduc în fabricaţie
materialele de adaos, luând măsuri pentru preîntâmpinarea eventualelor
schimbări faţă de tehnologia elaborată şi de procedura de sudare omologată;
i) să organizeze, să îndrume şi să verifice activitatea privind specializarea
şi autorizarea sudorilor şi să ţină evidenţa lucrărilor efectuate de aceştia, în
conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice specifice;
j) să urmărească efectuarea verificării calităţii îmbinărilor sudate pe fluxul
tehnologic de execuţie, să verifice rezultatele obţinute şi să vizeze
documentele privind verificarea îmbinărilor sudate, care se ataşează la cartea
trapei (cortinei);
k) să participe la analiza şi stabilirea cauzelor eventualelor defecte
datorate sudurii şi să ia măsurile corespunzătoare pentru remedierea şi
evitarea lor în viitor;
ANEXAB
(continuare)
1) să ţină la zi evidenţa poansoanelor sudorilor autorizaţi de ISCIRINSPECT
şi a procedurilor de sudare omologate;
m) să participe la întrunirile periodice organizate de ISCIR-INSPECT.
B.1.5 În vederea autorizării agenţilor economici de construire sau de
montare, în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice, ISCIRINSPECT
are următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să verifice concordanţa dintre datele din documentaţia prezentată de
agenţi economici care solicită autorizarea şi situaţia existentă la aceştia;
b) să verifice personalul tehnic de specialitate propus privind pregătirea în
domeniu şi cunoaşterea prevederilor prescripţiilor tehnice ISCIR;
c) să verifice existenţa la agentul economic a prescripţiilor tehnice ISCIR
în domeniu;
d) să întocmească un proces-verbal asupra constatărilor făcute privind
verificările prevăzute la lit. a), b) şi c).
B.l.6 În cazul îndeplinirii condiţiilor de autorizare prevăzute de
prescripţia tehnică şi pe baza constatărilor făcute în conformitate cu
prevederile pct. B.I.5, ISCIR-INSPECT IT în raza căreia îşi are sediul
agentul economic va elibera autorizaţia conform modelului prezentat în
anexaP.
B.2 Întreţinerea, revizia tehnică şi repararea trapelor şi instalaţiilor de
cortine pentru incendiu
B.2.1 În vederea acordării autorizaţi ei, agentul economic va înainta la
ISCIR-INSPECT IT în raza căreia îşi are sediul o documentaţie tehnică
întocmită în conformitate cu prevederile anexei P.
B.2.2 Agenţilor economici autorizaţi să execute întreţinerea, revizia
tehnică şi repararea trapelor şi instalaţiilor de cortine pentru incendiu le revin
sarcinile prevăzute la pct. B.1.2. (specifice domeniului de autorizare) precum
şi următoarele:
a) să fie dotaţi cu mijloace telmice corespunzătoare în vederea înlăturării
operative a deranjamentelor care se pot ivi în exploatare şi să ţină evidenţa
deranjamentelor respective;
b) să prezinte trapele şi instalaţiile de cortine pentru incendiu la
verificarea tehnică oficială la scadenţă sau ori de câte ori se solicită de către
ISCIR-INSPECT IT;
c) să oprească trapele şi instalaţiile de cortine pentru incendiu din
funcţiune dacă în timpul exploatării apar deficienţe care pot avea ca urmare
avarii sau accidente;
d) să comunice periodic (cel puţin odată pe trimestru) la ISCIR-INSPECT
IT în raza căreia îşi au sediul necesarul de verificări şi încercări privind:
ANEXAB
(sfârşit)
– trapele şi instalaţiile de cortine pentru incendiu aflate în exploatare
scadente pentru verificarea periodică;
– trapele şi instalaţiile de cortine pentru incendiu aflate în exploatare care
urmează să fie reparate.
B.2.3 Reparaţiile executate la instalaţiile de categoria celor care nu trebuie
să fie verificate de inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT conform
prevederilor anexei 1, vor fi efectuate numai de agenţi economici autorizaţi
să execute astfel de reparaţii.
B.2.4 Personalului telmic propriu autorizat de ISCIR-INSPECT pentru
supravegherea lucrărilor de întreţinere, revizie tehnică şi reparare a trapelor
şi instalaţiilor de cortine pentru incendiu îi revin, conform specificului său
de activitate, sarcinile prevăzute la pct. B.l.3 (specifice domeniului de
autorizare) precum şi următoarele:
a) să ia măsuri pentru oprirea din funcţiune a trapelor şi instalaţiilor de
cortine pentru incendiu care nu mai prezintă siguranţă în exploatare,
anunţând aceste opriri la ISCIR-INSPECT IT în raza căreia se află montată
instalaţia;
b) să verifice periodic, cel puţin o dată pe an, pregătirea tehnică a
personalul de întreţinere şi reparare a trapelor şi instalaţiilor de cortine
pentru incendiu, consemnând rezultatele într-un proces-verbal;
c) să verifice, prin sondaj, ţinerea la zi a registrelor de supraveghere a
instalaţiilor, completarea corectă a acestora şi consemnarea sub semnătură în
acestea;
d) să participe la întrunirile periodice organizate de ISCIR-INSPECT IT.
B.2.5 Responsabilului tehnic cu sudura, autorizat de ISCIR-INSPECT, îi
revin obligaţiile şi răspunderile prevăzute la pct. B.I.4.
B.2.6 În vederea autorizării agenţilor economici de întreţinere, revizie
tehnică şi reparare a trapelor şi instalaţiilor de cortine pentru incendiu şi în
conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice, ISCIR-INSPECT IT îi revin
sarcinile prevăzute la pct. B.1.5.
B.2.7 În cazul îndeplinirii condiţiilor de autorizare prevăzute de
prescripţia tehnică şi pe baza constatărilor !acute în conformitate cu
prevederile pct. B.l.5, ISCIR-INSPECT IT în raza căreia îşi are sediul
agentul economic va elibera autorizaţia conform modelului prezentat în
anexaP.
ANEXAC
CARTEA TRAPEI
PARTEA DE CONSTRUCŢIE
LISTA DOCUMENTAŢIEI
livrată cu cartea trapei
(piese scrise şi desenate)
I Denumirea documentaţiei ISimbolul sau numărul documentului Numărul
de file 1
1 __ -,–-_________________________ _
Data _____ _
VERIFICAT
Şef compartiment control
tehnic de calitate (CTC)
(numele, semnătura şi ştampila)
ştampila)
ANEXAC
(continuare)
1. DATE GENERALE
Denumirea şi adresa deţinătorului
îNTOCMIT .,.-_–,,-,_–:-_
(numele şi semnătura)
Organ de verificare
autorizat de ISCIR
(numele, semnătura şi
Denumirea şi adresa agentului economic de proiectare
Denumirea şi adresa agentului economic producător
Tipul trapei*
Numărul de fabricaţie ________ anul montării
II. DATE CONSTRUCTIVE ŞI FUNCŢIONALE
A. Caracteristici tehnice
1. Amplasarea troliului
2. Sarcina _________ Îll poziţie fixă kg.
______________ Îll mişcare kg.
_______________ număr persoane
3. Viteza trapei __________________ mls
4. Cursa trapei m
5. Numărul staţiilor
6. Regimul de funcţionare
7. Felul curentului de alimentare
Tensiunea _______ V, Frecvenţa ______ Hz
8. Felul comenzii
unde se face
9. Felul curentului de comandă
Tensiunea V, Frecvenţa Hz ––– ––
10. Tipul troliului
Caracteristici
* Se va completa funcţie de tipul trapei „de scenă” sau „de decoruri” la fel
se completează şi pe copertă.
NOTĂ:
Cartea trapei se va păstra sub cheie în apropierea locului unde
funcţionează trapa pentru a sta la dispoziţia organului de verificare.
ANEXAC
(continuare)
B. Organele principale ale instalaţiei:
1. Camera maşinii şi camera rolelor
Caracteristici Camera maşinii Camera rolelor
Amplasare
Construcţia
Dimensiunile
2. Glisiere
– Tipul celor de la trapă __________________________ __
– Dimensiuni
– Tipul celor de la contragreutate
– Dimensiuni
3. Frâna
– Tip
– Caracteristici principale
– Acţionare
4. Role de conducere
Construcţia/Destinaţia
Numărul
Diametrul
Profilul şanţului
5. Cabluri
Construcţia/Destinaţia
Simbolizarea completă
conform standard
Număr
Fixare prin
6. Trapa
La trapă
La trapă
La contragreutate
(car de greutăţi)
La contragreutate
(car de greutăţi)
– Construcţia metalică, dimensiunea de gabarit
– Masa trapei kg.
– Modul de iluminare
ANEXAC
(continuare)
7. Contragreutatea
–––––––––––––
– Construcţia __ ~~~~~~~~–~–~––––~–
– Masa contragreutăţii, inclusiv jugul ___________ kg.
8. Tampoane de amortizare
Construcţia/Destinaţia La trapă
Tip
Dimensiuni principale
La contragreutate
(car de greutăţi)

Click pentru continuare