PRESCRIPTIE TEHNICA : CERINŢE TEHNICE PRIVIND PROIECTAREA, CONSTRUIREA, MONTAREA, EXPLOATAREA ŞI VERIFICAREA TEHNICA SI A ASCENSOARELOR DE  CONSTRUCTIE SPECIALA PENTRU MATERIALE partea 1

PTR17-2003
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
-ISCIR-
– REGLEMENTARE TEHNICĂ NAŢIONALĂ-
PRESCRIPŢIE TEHNICĂ
PT R 17 -2003

Descarca PDF cu PRESCRIPTIE TEHNICA : CERINŢE TEHNICE PRIVIND PROIECTAREA, VERIFICAREA TEHNICA A ASCENSOARELOR

COLECŢIA INSPECŢIEI DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALA ŢIILOR DE
RIDICAT
– ISCIR-
– EDIŢIE OFICIALĂ –
Nr. referinţă: PT R 17 – 2003 Ediţia 1
1
PTR17-2003
Scopul principal al prescripţiilor tehuice este crearea unui cadru legal unitar În vederea
aplicării întocmai a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind asigurarea
protecţiei utilizatorilor, mediului înconjurător şi proprietăţii.
Prevederile prezentei prescripţii tehuice sunt obligatorii pentru toţi cei care proiectează,
construiesc, montează, repară, întreţin, deţin, exploatează sau verifică ascensoare de
construcţie specială pentru materiale.
Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt răspunzători de aplicarea corectă a acesteia.
ISClR
Str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5
BUCUREŞTI WWW.ISCIT.ro
Cod: 726111
Telefon: (+4021) 411.97.60; 411.97.61
Fax: (+4021) 411.98.70
E-mail: iscir@fx.ro
Reproducerea sau utilizarea integrală sau parţială a prezentei prescripţii tehnice în orice
publicaţii şi prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfIlmare etc.) este
interzisă dacă nu există acordul scris al ISCIR.
Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt obligaţi să se asigure că sunt În posesia ediţiei
oficiale tipărite.
2
PTR17-2003
MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
– ISCIR-
– REGLEMENTARE TEHNICĂ NAŢIONALĂ –
PRESCRIPŢIE TEHNICĂ
PT R 17 -2003
CERINŢE TEHNICE
PRIVIND PROIECTAREA, CONSTRillREA, MONTAREA, EXPLOATAREA
ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A ASCENSOARELOR DE CONSTRUCŢIE
SPECIALĂ PENTRU MATERIALE
Aprobată cu Ordinul Ministrului Industriei şi Resurselor nr. __
din , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. din ––
COLECŢIA INSPECŢIEI DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR. RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE
RIDICAT
– ISCIR-
– EDIŢIE OFICIALĂ –
Nr. referinţă: PT R 17 – 2003 Ediţia 1
3
PTR17-2003
Membrii Comitetului Tehnic CT-R-02 care au participat la elaborarea prezentei
prescripţii tehnice:
Preşedinte: Ing. Alexandru Hârţan
Membri :
Ing. Aristotel Costea – Responsabil de carte
Ing. Ionel Dumitriu
Ing. Mibai-Costel Iordache
Ing. Leonard-Alexandru Popescu
Consultanţă juridică: Consilier Alexandru Păcurar
4
PTR17-2003
CUPRINS
Pagina
1 Generalităţi 7
1.1 Scop 7
1.2 Domeniu de aplicare mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm””””””” 7
1.3 Referinţe normative 7
1.3.1 Legi şi hotărâri 7
1.3.2 Standarde 7
1.4 Termeni şi definiţii._~~ _________________ ~ 8
1.5 Abrevieri 10
2 Proiectarea 10
3 Construirea şi montarea 13
4 Autorizarea de funcţionare 15
5 Exploatarea 16
5.1 Supravegherea 16
5.2 Manevrarea 17
5.3 Întreţinerea şi revizia 18
6 Repararea 19
7 Verificarea tehnică periodică programată şi neprogramată 20
8 Avarii şi accidente 21
9 Dispoziţii rmale 22
Anexa A
AnexaB
AnexaC
AnexaD
AnexaE
AnexaF
-Autorizarea agenţilor economici pentru executarea lucrărilor de
proiectare, construire, montare, reparare, întreţinere şi revizie
tehnică a ascensoarelor de construcţie specială pentru materiale
-Conţinutul documentaţiei pentru ohţinerea autorizaţiei de a
proiecta ascensoare de construcţie specială pentru materiale
-Verificarea şi autorizarea ascensoarelor de construcţie
specială pentru materiale
-Model autorizaţie de proiectare
-Model de decizie pentru numirea personalului tehnic de
specialitate responsabil cu supravegherea lucrărilor de
constmire, montare, întreţinere, revizie tehnică şi reparare
ascensoare sau a (RSVTI)
-Registru de avizări conforme proiecte
5
23
31
32
39
PTR17-2003
CUPRINS (sfârşit)
Pagina
AnexaG -Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea
Ireactualizarea autorizaţiei de a efectua lucrări de construire,
montare, întreţinere, revizie tehnică şi reparare ascensoare
de construcţie specială pentru materiale 42
AnexaH – Registru pentru evidenţa lucrărilor de construire,
montare şi reparare ascensoare de construcţie specială
pentru materiale 46
Anexa 1 – Model de autorizaţie pentru efectuarea lucrărilor de
construire, montare, întreţinere, revizie tehnică şi
reparare ascensoare 47
AnexaJ – Verificarea reparaţiilor ascensoarelor de construcţie
specială pentru materiale 48
AnexaK – Model de proces-verbal de verificare 51
AnexaL – Model de registru de evidenţă a instalaţiilor 52
AnexaM -Model de autorizaţie pentru responsabilul cu supravegherea
şi verificarea tehnică a instalaţiilor 53
AnexaN -Cartea ascensorului de construcţie specială pentru materiale
– partea de construcţie 55
Anexa O – Responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a
instalaţiilor (RSVTI) 66
AnexaP -Registru de supraveghere pentru ascensoare de construcţie
specială pentru materiale 67
AnexaR – Metodologie pentru instruire a personalului manevrant al
ascensoarelor de construcţie specială pentru materiale 68
AnexaS – Programa analitică pentru cursul de pregătire în vederea
autorizării interne a manevranţilor ascensoarelor de
construcţie specială pentru materiale «« 72
AnexaT – Model carnet de manevrant ascensoare de construcţie
specială pentru materiale 74
AnexaU – Instalaţii care nu fac obiectul prescripţiei tehnice 77
Modificări după publicare 78
6
PTR17-2003
1 GENERALITĂŢI
1.1 Scop
Prezenta prescripţie tehnică face parte din reglementările tehnice naţionale referitoare la
ascensoare de construcţie specială pentru materiale, denumite în continuare „ascensoare” sau
„instalaţii”.
Autoritatea tehnică ce asigură punerea în aplicare şi respectarea prevederilor din prezenta
prescripţie tehnică este ISCIR- Inspecţia de Stat pentru Contrulul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, care, în conformitate cu prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 1.340/2001, este organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea
Ministerului Industriei şi Resurselor având ca principal obiect de activitate asigurarea în
numele statului a protecţiei utilizatorilor şi securitatea în funcţionare pentru instalaţiile în
categoria cărora se integrează şi ascensoarele de construcţie specială pentru materiale.
Documentele, documentaţia tehnică precum şi inscripţionările privind informarea şi
avertizarea utilizatorilor trebuie să fie redactate sau traduse în limba română.
1.2 Domeniu de aplicare
Prezenta prescripţie tehnică se aplică ascensoarelor de construcţie specială pentru materiale cu
acţionare mecanică (electrică, hidraulică, pneumatică). Sarcinile nominale şi dimensiunile
principale ale ascensoarelor de construcţie specială pentru materiale, cu acţionare electrică, sunt
prevăzute de STAS 6186-89.
Este interzisă construirea şi punerea în funcţiune ascensoarelor de construcţie specială pentru
materiale cu acţionare manuală.
Instalaţiile care nu fac obiectul prezentei prescripţii tehnice sunt menţionate în anexa U.
1.3 Referinţe normative
Prezenta prescripţie tehnică face referiri explicite sau implicite la acte legislative, standarde,
prescripţii tehnice şi alte reglementări naţionale.
1.3.1 Legi şi hotărâri
• Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei
de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de
Ridicat
• Legea nr. 90/1996 privind protecţia muncii
• Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
• Legea nr. 137/1996 Legea protecţiei mediului
1.3.2 Standarde
• STAS 7526-91
• STAS 6979-83
• STAS 3208-72
Instalaţii de ridicat. Transmisii prin cablu. Reguli de calcul şi
prescripţii de proiectare
Instalaţii de ridicat. Tambure pentru cabluri de oţel. Caneluri
Instalaţii de ridicat. Role pentru cabluri de oţel. Diametre de
înf’aşurare şi profilul şanţului
7
PTR17-2003
• SRISO 4301-1:1994
• STAS 6186-89
• SR EN 719:1995
• SREN757:1998
• SR EN 1600:2000
• STAS 500/1-89
• STAS 500/2-80
• STAS 1125/1-91
• STAS 1125/6–90
• STAS 1126–87
• STAS 7194-79
• STAS 8183-80
• STAS 8324-86
• STAS R 8542-79
• STAS 1010811-81
• STAS 10382-88
• STAS 12604/5-90
1.4 Termeni şi definiţii
Instalaţii de ridicat. Clasificare. Partea 1: Generalităţi.
Ascensoare de construcţie specială pentru materiale. Sarcini
nominale şi dimensiuni principale
Coordonarea sudării. Sarcini şi responsabilităţi
Materiale pentru sudare. E1ectrozi înveliţi pentru sudarea
manuală cu arc electric a oţe1uri1or cu limită de curgere ridicată.
Clasificare
Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru sudarea
manuală cu arc electric a oţe1urilor inoxidabile şi refractare.
Clasificare
Oţeluri de uz general pentru construcţii. Condiţii tehnice
generale de calitate
Oţe1uri de uz general pentru construcţii. Mărci
Sudarea metalelor. E1ectrozi înveliţi pentru sudarea cu arc
electric. Condiţii tehnice generale de calitate
Sudarea metalelor. E1ectrozi înveliţi pentru încărcarea prin
sudare. Condiţii tehnice de calitate
Sudarea metalelor. Sârmă plină de oţel pentru sudare
Sudabilitatea oţelurilor. Elemente de bază
Oţe1uri pentru ţevi fără sudură de uz general. Mărci şi condiţii
tehnice de calitate
Oţellaminat la cald. Profile din oţel silicios
Alegerea oţelurilor pentru construcţii metalice
Construcţii civile, industriale şi agricole. Prescripţii pentru
proiectarea construcţiilor din ţevi de oţel
Oţeluri pentru ţevi utilizate la temperaturi scăzute. Mărci şi
condiţii tehnice de calitate
Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe.
Prescripţii de proiectare, execuţie şi verificare
1.4.1 activitate de reparare – ansamblu de lucrări şi operaţiuni specializate de investigare a
defectelor apărute, asigurare a pieselor de schimb, efectuare a depanărilor şi/sau în1ocuirilor
de componente defecte şi încercare funcţională a ascensomlui pentru demonstrarea calităţii
reparaţiei efectuate menite să readucă ascensoml în stare bună de funcţionare în condiţii de
securitate. Capacitatea unui agent economic de a efectua lucrările de reparare trebuie să fie
confirmată printr-o autorizaţie emisă de ISCIR-INSPECT IT;
1.4.2 ascensor de construcţie specială pentru materiale – ascensoml de materiale a cărui cabină
sau platformă se deplasează prin împingere într-un puţ amplasat sub trotuar, în curţi
interioare, terase, vitrine, în magazine, depozite sau secţii de fabricaţie;
1.4.3 autorizarea funcţionării – ansamblu de activităţi de verificare tehnică şi validare a
rezultatelor măsurărilor şi încercărilor funcţionale efectuate la punerea în funcţiune iniţială a
ascensoare1or sau cu ocazia verificărilor tehnice periodice ale acestora, în scopul confirmării
îndeplinirii condiţiilor de funcţionare în securitate a ascensoarelor montate la deţinători. Se
efectuează de către ISCIR-INSPECT IT;
8
PTR17-2003
1.4.4 componente de securimte – componente omologate/certificate care au rolul să asigure
funcţionarea ascensorului de construcţie specială pentru materiale fără pericol de avarii sau
accidente;
1.4.5 deţinătorul ascensorului – persoană fizică sau juridică care are ascensoare în proprietate
directă sau în altă formă de posesie;
1.4.6 glisiere – elemente rigide care asigură ghidarea platformei sau contragreutăţii;
1.4.7 manevrant ascensor de construcţie specială pentru materiale – persoană instruită special
care manevrează ascensoare de construcţie specială pentru materiale;
1.4.8 organism de inspecţie – ISCIR – INSPECT, organism pentru supravegherea şi verificarea
tehnică în funcţionare a ascensoarelor;
1.4.9 proiectant – persoană juridică ce îşi asumă responsabilitatea proiectării ascensoarelor şi a
proiectelor de reparaţii la ascensoare;
1.4.10 puţ – spaţiu în care se deplasează platforma (cabina), la ascensoarele de construcţie specială
pentru materiale verticale;
1.4.11 revizie tehnică curentă – ansamblu de operaţii de control a stării unui ascensor menite să
corecteze eventualele abateri de la starea de funcţionare normală şi să preîntâmpine apariţia
unor defecte majore. Activitatea se efectuează numai de către agenţi economici autorizaţi de
ISCIR-INSPECT IT;
1.4.12 sarcină nominală – sarcina pentru care a fost proiectat şi construit ascensorul de construcţie
specială pentru materiale exprimată în daN, pentru care poate să fie utilizat în condiţii de
siguranţă;
1.4.13 verifICare tehnică periodică – activitate solicitată de deţinător, la intervale predeterminate
sau ori de câte ori deţinătorul consideră necesar, pentru a se asigura că ascensorul pe care îl
deţine şi utilizează satisface cerinţele de funcţionare în siguranţă. Activitatea cuprinde un
ansamblu de verificări şi încercări menite să constate starea de bună funcţionare în condiţii
de siguranţă a ascensorului şi că acesta îşi îndeplineşte rolul funcţional conform
specificaţiilor producătorului. Activitatea se efectuează de către ISCIR-INSPECT IT sau de
către RSVTI autorizat de ISCIR-INSPECT IT;
1.4.14 viteză nominală (v) – viteza exprimată în metri pe secundă a cabinei sau platformei pentru
care a fost proiectat şi construit ascensorul.
Termenii şi definiţiile menţionaţi(te) anterior se aplică numai în sensul prezentei prescripţii
tehnice.
9
PTR17-2003
1.5 Abrevieri
• IT -Inspecţia Teritorială
• PT – Prescripţie tehnică
• RSVTI – Responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor
• RTS – Responsabil Tehnic cu Sudura
2 PROIECTAREA
2.1 Condiţii generale
2.1.1 Condiţia de bază pe care trebuie să o îndeplinească proiectarea ascensoarelor de construcţie
specială pentru materiale este asigurarea funcţionării acestora în condiţii de siguranţă pe
toată perioada de utilizare prevăzută în documentaţia tehnică.
2.1.2 Proiectele pentru construirea şi repararea ascensoarelor de construcţie specială pentru
materiale se vor elabora de către agenţi economici de proiectare autorizaţi de ISCIRINSPECT.
2.1.3 Condiţiile privind autorizarea agenţilor economici de proiectare precum şi obligaţiile şi
răspunderile acestora sunt prevăzute în anexa A.
2.1.4 Proiectantul trebuie să-şi asume responsabilitatea privind concepţia soluţiilor constructive,
alegerea materialelor, calculul de rezistenţă al tuturor elementelor instalaţiilor şi
componentelor, potrivit condiţiilor de funcţionare date, precum şi pentru stabilirea
metodelor pentru încercări şi verificări tehnice.
2.1.5 La proiectarea elementelor portante (de rezistenţă) ale ascensoarelor de construcţie specială
pentru materiale, proiectantul trebuie să ţină seama de solicitările ce apar în cazul
încercărilor statice şi solicitările seismice ce pot apărea în construcţiile respective conform
zonării seismice a teritoriului României.
2.2 Putul ascensorului
2.2.1 Dimensiunile principale precum şi spaţiile libere, inferior şi superior, ale puţului trebuie să
corespundă prevederilor STAS 6186-89.
10
PTR17-2003
2.2.2 Ascensoarele de construcţie specială pentru materiale cu numai două staţii, pot avea in locul
uşii de acces de la staţia superioară un chepeng. Accesul prin chepeng trebuie astfel realizat
incât să fie protejat împotriva pătrunderii apei sau zăpezii în puţ; eventualele scurgeri de apă
nu trebuie să afecteze funcţionarea in condiţii de securitate a instalaţiei.
2.2.3 În cazurile menţionate la pct. 2.2.2 puţul ascensorului trebuie să fie amplasat la o distanţă de
cel puţin 300 mm de la peretele clădirii în vederea montării ramei chepengului.
2.3 Camera troliului
2.3.1 Dimensiunile camerei troliului precum şi ale uşii de acces respective trebuie să corespundă
prevederilor STAS 6186-89.
2.3.2 Ascensoarele de construcţie specială pentru materiale cu acţionare hidraulică sau
pneumatică pot avea amplasat sistemul de acţionare intr-o cameră separată sau in dulapuri
metalice cu posibilitatea de încuiere şi protecţie necesară.
2.4 Uşile de acces ale puţului
2.4.1 Ascensoarele de construcţie specială pentru materiale, la care accesul în puţ, la staţia
superioară, se face prin chepeng, trebuie să fie prevăzute cu dispozitiv de zăvorâre automată
a chepengului şi cu contacte electrice de control al zăvorârii.
2.4.2 Închiderea, deschiderea şi zăvorârea chepengului trebuie să se facă de către dispozitivele
montate in acest scop pe cabiuă sau platformă.
2.5 Glisierele cabinei şi contragreutăţii
2.5.1 La ascensoarele de construcţie specială pentru materiale cu altă acţionare decât electrică se
admite şi alt sistem de ghidare decât pe glisiere, stabilit prin documentaţia tehnică a
ascensorului.
2.5.2 Cabina
2.5.3 La ascensoarele de construcţie specială pentru materiale, cu chepeng, având sarcina
nominală de pâuă la 250 daN inclusiv, două staţii, viteza nominală de până la 0,5 mJs
inclusiv şi o cursă de pâuă la 5 m inclusiv, se admite inlocuirea cabinei cu o platformă.
11
PTR17-2003
2.5.4 Platformele trebuie să fie prevăzute pe cel puţin două părţi cu borduri având înălţimea
maximă de 200 rom, pentru a împiedica căderea sarcinilor.
2.5.5 Platformele sunt admise şi pentru sarcini mai mari de 250 daN la ascensoarele de construcţie
specială care au uşile la puţ verticale, iar platforma trebuie să fie împrejmuită cu balustrade
de protecţie inalte de 1000 mm cu bordură conform pct. 2.5.4.
2.6 Contragreutatea
2.6.1 Ascensoarele de construcţie specială pentru materiale cu acţionare hidrauiică sau
pneumatică pot fi construite Iară contragreutate.
2.7 Cabluri şi lanţuri de tracţiune
2.7.1 Utilizarea lanţurilor drept organe de tracţiune, la ascensoarele cu acţionare electrică, este
interzisă.
2.7.2 La cablurile de tracţiune se admite o deviere a acestora de la planul care trece prin şanţul
roţii de fricţiune şi al roţilor de conducere al cablurilor, de până la 7%.
2.8 Roţi de fricţiune, roţi de conducere şi tamburi
2.8.1 Se admite montarea roţilor de conducere in puţul ascensoru1ui.
2.8.2 Roţile de conducere ale cablurilor trebuie să fie prevăzute cu siguranţe care să împiedice
ieşirea cablurilor din şanţuri.
2.9 Componente de securitate
2.9.1 Ascensoarele de construcţie specială pentru materiale trebuie prevăzute cu următoarele
componente de securitate:
a) paracăzătoare;
b) limitatar de viteză;
c) intreruptar de sfârşit de cursă;
d) contacte electrice pentru controlul închiderii uşilor de acces la puţ, cabină sau
chepeng;
e) contacte electrice pentru controlul zăvorârii uşilor de acces la puţ;
12
PTR17-2003
f) contact electric allimitatoru1ui de viteză;
g) contact electric la paracăzătoare;
h) contact electric pentru controlul slăbirii cablurilor de tracţiune (contact de cablu
moale);
i) contact electric al întinderii cablului limitatoru1ui de viteză;
j) opritoare sau tampoane amortizoare;
k) dispozitiv de limitare a vitezei de coborâre în caz de spargere a conductelor la
ascensoarele acţionate hidraulic.
2.9.2 De asemenea, ascensoarele de construcţie specială pentru materiale trebuie să fie prevăzute
şi cu următoarele:
a) dispozitiv de semnalizare acustică şi optică;
b) butoane care să acţioneze întrerupătoru1 de avarie;
c) buton de „STOP” pe pupitrul de comandă.
2.9.3 Ascensoarele de construcţie specială pentru materiale pot să nu fie prevăzute cu limitatoare
de cursă; întrerupătoarele de sfârşit de cursă sunt obligatorii; la ascensoarele la care tro!iul
este prevăzut cu tambur se admite ca întrerupătoru1 de sfârşit de cursă să fie acţionat de
tro!iu.
2.9.4 Ascensoarele de construcţie specială pentru materiale cu platformă, pot să nu fie prevăzute
cu !imitator de viteză şi paracăzătoare.
2.10 Echipament electric
2.10.1 La ascensoarele de construcţie specială pentru materiale, la care accesul în puţ la staţia
superioară se face prin chepeng, cutia de comandă trebuie să se amplaseze numai la staţia
superioară, asigurându-se o bună vizibilitate a cabinei sau platformei ascensoru1ui;
comenzile trebuie să poată fi executate numai atât timp cât butonul este apăsat. Cutia de
comandă trebuie să fie prevăzută cu posibilităţi de încuiere.
3 CONSTRUIREA ŞI MONTAREA
3.1 Condiţia de bază pe care trebuie să o satisfacă construirea şi montarea ascensoarelor de
construcţie specială pentru materiale este asigurarea funcţionării în condiţii de securitate pe
toată perioada de utilizare prevăzută în documentaţia tehnică a ascensoru1ui.
3.2 Construirea şi montarea ascensoarelor de construcţie specială pentru materiale trebuie să fie
efectuată de agenţi economici care dispun de mijloacele tehnice corespunzătoare, personal
tehnic calificat şi sunt autorizaţi de ISCIR-!NSPECT IT.
13
PTR17-2003
Condiţiile privind autorizarea agenţilor economici pentru construire şi montare (producător
şi montator) precum şi obligaţiile şi răspunderile acestora sunt prevăzute în anexa A.
3.3 Pentru fiecare instalaţie construită, agentul economic care construieşte ascensoru1 (denumit
în continuare producător) trebuie să completeze şi să remită beneficiarului, odată cu
instalaţia „Cartea ascensoru1ui de construcţie specială pentru materiale – partea de
construcţie”, conform modelului din anexa N. Numărul de evidenţă din registrul
constructorului pe care îl poartă cartea ascensoru1ui se va înscrie şi pe placa de fabricaţie
care se va aplica în loc vizibil, pe instalaţie (pe jug, pe panoul de comandă etc.).
3.4 Cartea ascensoru1ui de construcţie specială pentru materiale – partea de construcţie se
completează de către producător, pe răspundere proprie, pentru fiecare ascensor în parte.
3.5 La lucrările de construire şi montare se vor respecta Normele Tehnice de protecţia muncii
specifice şi Normele Tehnice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor valabile pe teritoriul
României.
3.6 La terminarea lucrărilor agentul economic care efectuează lucrările de montare (denumit în
continuare montator) trebuie să efectueze verificarea şi reglarea întregii instalaţii. Punerea în
funcţiune a ascensoru1ui de construcţie specială pentru materiale, se va face numai după ce
au fost îndepliuite următoarele condiţii:
a) toate lucrările de montare au fost terminate;
b) lucrările puţului sau căilor de ghidare şi a camerei sau împrejmuirii mecauismului de
acţionare au fost fiuisate;
c) s-au montat toate componentele de securitate;
d) s-a asigurat ungerea tuturor elementelor componente ale ascensoru1ui de construcţie
specială pentru materiale, supuse frecării;
e) au fost îndepărtate toate elementele străine de instalaţie din puţ şi din camera sau
împrejmuirea mecanismului de acţionare (scule, schele, dispozitive etc.);
f) instalaţia a fost legată electric la pământ, acest lucru fiind atestat printr-un buletin de
măsurări.
3.7 Înainte de prezentarea ascensoru1ui la verificare în vederea autorizării funcţionării,
montatoru1 trebuie să efectueze încercările de casă verificând concordanţa instalaţiei cu
documentaţia tehnică şi prezenta prescripţie tehnică, calitatea execuţiei şi funcţionarea
corectă a instalaţiei; rezultatele trebuie să se consemneze într-un proces-verbal de probe de
casă.
14
PTR17-2003
3.8 Pentru fiecare instalaţie montată montatorul trebuie să completeze şi să remită
beneficiarului, imediat după terminarea lucrărilor „Cartea ascensorului de construcţie
specială pentru materiale – partea de montaj” care va purta un număr de evidenţă din
registrul montatorului şi trebuie să cuprindă următoarele:
a) documentul din care să rezulte că lucrările de montare s-au executat în conformitate cu
documentaţia tehnică şi instrucţiunile de montare;
b) certificatul de calitate privind execuţia construcţiei puţului;
c) certificatele de calitate ale mecanismelor care se asamblează la locul de montaj;
d) certificatele (buletinele) măsurătorilor izolaţiei şi verificării instalaţiei de protecţie
împotriva tensiunilor de atingere precum şi buletinul rezistenţei prizei de legare la
pământ;
e) fişa de măsurători dimensionale ale spaţiilor de siguranţă inferior şi superior şi a
distanţei dintre contragreutate şi pereţii puţului respectiv cabina;
f) procesul verbal de efectuare a încercărilor de casă, menţionat la pct. 3.7.
NOTĂ: În cazul în care atât construirea cât şi montarea sunt executate de o singură firmă se
admite să se livreze beneficiarului numai „Cartea ascensorului de construcţie specială pentru
materiale – partea de construcţie” în care se vor îngloba şi documentele menţionate la aliniatele
a, b şic.
4 AUTORIZAREA DE FUNCŢIONARE
4.1 Ascensoarele de construcţie specială pentru materiale nu pot fi puse în funcţiune decât după
obţinerea autorizaţiei de funcţionare, în urma unei verificări tehnice oficiale efectuate în
conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice. Verificările tehnice oficiale la
punerea în funcţiune se vor efectua de către ISCIR – INSPECT IT în a cărei rază de
activitate se află ascensorul, conform metodologiei prevăzute în anexa C.
4.2 Numai ascensoarele de construcţie specială pentru materiale cu sarcina nominală peste 100
kg se înregistrează în evidenţa tehnică a ISCIR-INSPECT IT. Verificările periodice la
scadenţă sau după reparaţii la aceste instalaţii pot fi efectuate şi de către RSVTI al
deţinătorului, cu împuternicire scrisă din partea ISCIR -INSPECT IT.
4.3 La ascensoarele de construcţie specială pentru materiale cu sarcina nominală până 100 kg
inclusiv, verificările periodice la scadenţă sau după reparaţii vor fi efectuate, de către RSVTI
al deţinătoru1ui.
4.4 La data stabilită pentru verificare, deţinătorul şi întreţinătorul trebuie să pregătească
ascensorul şi să pună la dispoziţie echipamentul, sarcinile pentru încercări şi personalul de
manevrare şi deservire necesar . La verificare nu trebuie să lipsească responsabilii cu
supravegherea tehnică ai deţinătorului, montatorului şi întreţinătorului.
15
PTR17-2003
4.5 Autorizarea funcţionării se acordă numai dacă la verificarea tehnică oficială se constată
îndeplinirea condiţiilor prevăzute în prescripţia tehnică.
4.6 Evidenţa ascensoarelor va fi ţinută de către deţinători într-un registru, conform modelului
din anexaL.
4.7 Deţinătorul este obligat să păstreze în bună stare cartea ascensorului şi să o transmită odată
cu ascensorul în cazul transferării acestuia.
5 EXPLOATAREA
5.1 Supravegherea
5.1.1 Exploatarea ascensoarelor de construcţie specială pentru materiale trebuie să se facă în
conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, normelor de protecţia muncii din
sectorul de activitate respectiv, instrucţiunilor de exploatare din cartea ascensorului şi
instrucţiunilor elaborate de deţinător.
5.1.2 Pentru exploatarea în condiţii de siguranţă a ascensoarelor de construcţie specială pentru
materiale, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice sunt direct
răspunzători agenţii economici care deţin şi/sau utilizează asemenea instalaţii.
5.1.3 Exploatarea ascensoarelor de construcţie specială pentru materiale trebuie să fie
supravegheată de responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor
(RSVTI) al agentului economic deţinător sau utilizator, autorizat de ISCIR-INSPECT IT.
5.1.4 Responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) se autorizează
în conformitate cu prevederile anexei O.
5.1.5 Pentru fiecare ascensor deţinătorul trebuie să posede un registru de supraveghere, ţinut la zi,
în care personalul de deservire a ascensorului şi cel care efectuează întreţinerea şi revizia
tehnică sunt obligaţi să înscrie, sub semnătură, toate observaţiile referitoare la funcţionarea
instalaţiei, inclusiv remedierile efectuate. În cazul transferării ascensorului la un alt deţinător
registrul de supraveghere va însoţi instalaţia.
16
PTR17-2003
5.1.6 Registrul de supraveghere, intocmit conform modelului din anexa P, se va numerota şi viza
de conducerea deţinătoru1ui şi se va completa zilnic., in conformitate cu prevederile
prezentei prescripţii tehnice.
5.1.7 La solicitarea celui care a făcut constatarea, personalul tehnic responsabil cu efectuarea
remedierilor inscrise in registrul de supraveghere va lua la cunoştintă sub semnătură despre
cele constatate.
5.1.8 Dacă in timpul exploatării se constată deficienţe care periclitează funcţionarea in condiţii de
securitate a instalaţiei, aceasta se va opri imediat din funcţiune, se consemnează in registrul
de supraveghere motivele opririi şi se anunţă imediat RSVTI.
5.1.9 Responsabilul cu supravegherea tehnică a iustalaţiilor (RSVTI), autorizat de ISCIRINSPECT
IT, va verifica periodic registrul de supraveghere şi modul de rezolvare a
observaţiilor inscrise in acesta cel puţin o dată pe lună.
5.2 Manevrarea
5.2.1 Ascensoarele de construcţie specială pentru materiale se manevrează numai de personal
instruit special (denumit in contiuuare manevranţi). Manevranţii trebuie să fie şcolarizaţi in
raport cu importanţa instalaţiei pe care o deservesc de către agentul economic deţinător in
conformitate cu prevederile din anexa R.
5.2.2 Manevranţii trebuie să fie supuşi periodic unor instructaje şi reexaminări in vederea
împrospătării cunoştiuţelor, conform metodologiei prevăzute în anexa R. Efectuarea
instructaj elor se va consemna in fişa personală de iustructaj pentru protecţia muncii.
5.2.3 îndatoririle manevranţilor sunt următoarele:
a) să cunoască şi să respecte prevederile prezentei prescripţii tehnice, iustrucţiunile de
exploatare şi normele de protecţia muncii la locul de lucru;
b) să verifice înaiute de inceperea lucrului:
legăturile la iustalaţiile de protecţie împotriva tensiunilor de atingere;
buna funcţionare a componentelor de securitate şi semnalizare;
starea cablului de tracţiune şi modul de fixare a acestuia;
buna funcţionare a troliului şi a frânei, având platforma (cabiua) descărcată;
dacă pe traseul platformei nu există obstacole.
17
PTR17-2003
c) să controleze dacă iluminatul este corespunzător;
d) să nu ridice sarcini mai mari decât sarcina nominală sau care depăşesc dimensiunile
platformei (cabinei);
e) să nu transporte persoane cu ascensorul de construcţie specială pentru materiale;
f) să nu pună în funcţiune ascensorul dacă instalaţia electrică este defectă, nu funcţionează
componentele de securitate sau se produce un zgomot anormal la troliu sau la ghidajele
platformei (cabinei);
g) să nu manevreze ascensorul dacă condiţiile de protecţia muncii, pentru locul acestuia de
lucru, nu sunt îndeplinite;
h) să decupleze imediat întreruptorul din camera troliului în cazul întreruperii curentului
electric în timpul lucrului;
i) la terminarea lucrului să deconecteze întreruptorul principal, să-I asigure cu cheia şi să
predea ascensorul manevrantului din schimbul următor (dacă se lucrează în mai multe
schimburi).
5.2.4 Manevrantul este obligat să oprească funcţionarea ascensorului când constată deficienţe
periculoase care pot conduce la avarii sau accidente. Cele constatate se vor consemna în
registrul de supraveghere şi se vor aduce imediat la cunoştinţa responsabilului cu
supravegherea şi verificarea tehuică (RSVTD.
5.3 întreţinerea şi revizia
5.3.1 Condiţia de bază pe care trebuie să o satisfacă întreţinerea şi revizia tehuică a ascensoarelor
este asigurarea funcţionării în condiţii de securitate pe toată perioada de utilizare prevăzută
în documentaţia tehuică a ascensorului.
5.3.2 în timpul exploatării ascensoarele de construcţie specială pentru materiale vor fi supuse unor
lucrări de întreţinere şi revizii tehuice periodice şi generale, care se vor executa de către
agenţi economici autorizaţi conform prevederilor din anexa A.
5.3.3 Periodicitatea efectuării lucrărilor de întreţinere şi de revizii periodice şi generale ale
instalaţiei se stabileşte de agentul economic care execută aceste lucrări în acord cu agentul
economic deţinător, ţinând seama de destinaţia ascensorului, starea sa tehuică, vechimea
instalaţiei şi regimul de funcţionare. Periodicitatea lucrărilor menţionate mai sus se va
înscrie în registrul de supraveghere. Revizia tehnică generală va fi efectuată la un interval de
maximum doi ani.
18
PTR17-2003
5.3.4 Întreţinerea se va efectua potrivit instrucţiunilor aflate in cartea ascensoru1ui şi condiţiilor
specifice de lucru şi va cuprinde ansamblul de lucrări care să asigure funcţionarea în condiţii
de securitate a instalaţiei. În cadrul lucrărilor de intreţinere se vor executa, printre altele,
următoarele operaţii: ungerea instalaţiei conform schemei de ungere elaborată de proiectant,
inlocuirea sau repararea pieselor de uzură, revizuirea dispozitivelor de semnalizare precum
şi a aparatelor de comandă, curăţirea instalaţiei şi a camerei troliului etc.
5.3.5 Reviziile tehnice curente şi reviziile tehnice generale se vor executa in conformitate cu
instrucţiunile de exploatare elaborate de proiectantul instalaţiei şi au ca scop asigurarea
continuităţii in funcţionare a ascensorului. În cadrul reviziilor tehnice se va executa şi
remedierea deficienţelor semnalate şi rămase nerezolvate in cadrul lucrărilor de intreţinere.
Calitatea reviziilor tehnice generale va fi atestată printr-un certificat care se ataşează de către
deţinător, după recepţia lucrării, la cartea ascensorului.
5.3.6 Efectuarea operaţiilor de întreţinere şi revizie tehnică, inclusiv constatările şi remedierile
deficienţelor se consemnează in registrul de supraveghere a ascensorului.
5.3.7 În cazul constatării unor defecţiuni importante care necesită oprirea din funcţiune a
ascensorului pe o perioadă mai mare de timp, în vederea efectuării reparaţiilor necesare, va
fi informat deţinătorul ascensorului. În registrul de supraveghere a ascensorului se vor
consemna data şi ora inceperii şi, respectiv, tenninării lucrărilor de intreţinere planificate sau
accidentale.
5.3.8 În cazul in care, cu ocazia efectuării lucrărilor de intreţinere, sunt constatate deficienţe care
afectează securitatea in funcţionare a ascensorului, intreţinătorul, prin personalul său tehnic
de specialitate, este obligat să oprească ascensorul din funcţiune, făcând menţiunea
respectivă in registrul de supraveghere a ascensorului.
5.3.9 Neefectuarea lucrărilor de intreţinere şi a reviziilor tehnice la termenele stabilite conduce la
anularea de la sine a autorizaţiei de funcţionare a ascensorului.
6 REPARAREA
6.1 Condiţia de bază pe care trebuie să o satisfacă repararea, modificarea sau modernizarea
ascensoarelor de construcţie specială pentru materiale este asigurarea funcţionării in condiţii
de securitate pe toată perioada de utilizare prevăzută in documentaţia tehnică a ascensorului.
19
PTR17-2003
6.2 Repararea, modificarea sau modernizarea ascensoarelor de construcţie specială pentru
materiale trebuie să fie efectuată de agenţi economici care dispuo de mijloacele tehnice
corespunzătoare şi suot autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT conform prevederilor anexei A.
Repararea componentelor de securitate se va face numai de către producătorul acestora.
6.3 Documentaţia tehnică pentru repararea ascensoarelor se va elabora de către proiectanţi
autorizaţi în limitele şi condiţiile prevăzute în anexa J. Proiectul de reparaţie pentru
reparaţiile menţionate în anexa J trebuie să fie avizat de proiectantul şi/sau constructorul
ascensorului.
6.4 Reparatorul răspuode de alegerea corectă a procedeelor tehnologice de execuţie şi de
calitatea execuţiei şi a materialelor folosite, în conformitate cu prevederile prezentei
prescripţii tehnice, cu prevederile documentaţiei tehnice pentru reparare şi cu instrucţiunile
de reparare a ascensoarelor. Condiţiile privind autorizarea reparatorilor precum şi obligaţiile
şi responsabilităţile ce le revin suot prevăzute în anexa A.
6.5 La lucrările de reparare, reparatorul va respecta Normele Tehnice de protecţia muocii şi
Normele Tehnice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor valabile pe teritoriul României.
6.6 Ascensoarele care au fost supuse unor lucrări de reparaţii nu vor fi repuse în funcţiune decât
pe baza unei verificări tehnice oficiale efectuate în conformitate cu prevederile din anexa J,
de către:
a) ISCIR -INSPECT IT, prin inspectorii de specialitate, sau de către responsabilul cu
supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) al deţinătorului, cu
acordul scris al ISCIR-INSPECT IT pentru instalaţiile menţionate la pct. 4.2;
b) responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) al
deţioătoruiui pentru instalaţiile menţionate la pct. 4.3.
6.7 La verificarea tehnică după reparaţie este obligatorie prezenţa delegaţilor deţioătorului,
reparatorului şi întreţinătorului.
6.8 Exarninările şi încercările după reparaţie nu trebuie să fie mai dure decât cele cerute înainte
de puoerea în funcţiuoe a ascensorului. Aceste încercări nu trebuie, prin repetarea lor, să
cauzeze uzura excesivă sau scăderea rezistenţei care ar duce la diminuarea securităţii
ascensorului.
20
PTR17-2003
7 VERIFICAREA TEHNICĂ PERIODICĂ ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ
NEPROGRAMATĂ
7.1 Ascensoarele de construcţie specială pentru materiale sunt supuse in timpul exploatării unor
verificări tehnice oficiale periodice care se efectuează de către:
a. ISCIR -INSPECT IT, prin inspectorii de specialitate, sau de către responsabilul cu
supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) al deţinătorului, cu
acordul scris al ISCIR-INSPECT IT pentru instalaţiile menţionate la pct. 4.2;
b. responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) al
deţinătorului pentru instalaţiile menţionate la pct. 4.3.
7.2 Agenţii economici care deţin ascensoare de construcţie specială pentru materiale vor
comunica in termen de 15 zile la ISCIR – INSPECT IT in raza căreia îşi desf’aşoară
activitatea datele despre ascensoarele vândute altor deţinători, inclusiv adresa acestora, şi
despre cele scoase defmitiv din funcţiune.
7.3 Autorizarea funcţionării in continuare a ascensoarelor, cu ocazia verificării tehnice oficiale
periodice, care se efectuează de către RSVTI se va efectua in aceleaşi condiţii ca şi
autorizarea de funcţionare efectuată de către inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT
IT. În acest caz, un exemplar al procesului-verbal de verificare se va înainta imediat la
ISCIR – INSPECT IT in a cărei rază de activitate se află ascensorul ( pentru instalaţiile care
se înregistrează la ISCIR-INSPECT IT).
7.4 La verificarea tehnică oficială periodică este obligatorie prezenţa delegatului deţinătorului şi
a delegatului intreţinătorului.
7.5 Dacă ascensorul nu a fost verificat la scadenţă el trebuie să fie oprit imediat din funcţiune
până la efectuarea verificărilor tehnice, autorizaţia de funcţionare anulându-se de la sine
odată cu depăşirea scadenţei.
7.6 Deţinătorul este singutu1 răspunzător pentru respectarea termenelor scadente de efectuare a
verificărilor, chiar dacă termenele respective îi sunt sau nu comunicate de către ISCIRINSPECTIT.
7.7 Responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică (RSVTI) al agentului economic
deţinător precum şi inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT au dreptul să efectueze
verificări neprogramate pentru a constata dacă sunt respectate prevederile prezentei
prescripţii tehnice şi dispoziţiile date cu ocazia verificărilor anterioare.
21
PTR17-2003
7.8 Examinările şi încercările periodice nu trebuie să fie mai dure decât cele cerute la punerea în
funcţiune a ascensorului. Aceste încercări nu trebuie, prin repetarea lor, să cauzeze uzura
excesivă sau scăderea rezistenţei care ar duce la diminuarea securităţii ascensorului.
8 AV ARD ŞI ACCIDENTE
8.1 în cazul avariilor produse la ascensoarele de construcţie specială pentru materiale precum şi
în cazuri de accidente provocate de acestea, agenţii economici deţinători sunt obligaţi să
anunţe, telefonic sau prin fax, în cel mult 24 ore de la constatare ISCIR – INSPECT IT în a
cărei rază de activitate îşi are sediul deţinătorul ascensorului în vederea efectuării
cercetărilor tehnice necesare şi obligatorii.
8.2 Deţinătorul ascensorului este obligat să ia toate măsurile necesare astfel ca situaţia produsă
de avarie sau în timpul accidentului să rămână nemodificată până la sosirea inspectorului de
specialitate al ISCIR – INSPECT IT în a cărei rază de activitate îşi are sediul deţinătorul
ascensorului, cu excepţia cazului când situaţia respectivă ar pune în pericol viaţa persoanelor
sau ar crea alte situaţii periculoase. Atunci când este necesar să se modifice starea de fapt
din momentul avariei sau accidentulni, deţinătorul ascensorului va face fotografii sau schiţe
ale locului unde s-a produs avaria sau accidentul.
8.3 în vederea stabilirii cauzelor care au produs avarii sau accidente, deţinătorul ascensorului va
trimite la laboratoare de specialitate, pentru cercetare, piese sau dispozitive precum şi probe
de materiale, conform dispoziţiilor consemnate în procesul-verbal de constatare.
9 DISPOZIŢII FINALE
9.1 în cazul unor abateri de la prevederile prezentei prescripţii tehnice referitoare la proiectarea,
construirea, montarea şi repararea ascensoarelor de construcţie specială pentru materiale,
proiectanţii, producătorii, montatorii şi reparatorii vor putea stabili, pe propria răspundere,
soluţii compensatoare motivate corespunzător din punct de vedere tehnic, care să nu
afecteze securitatea în funcţionare a ascensoarelor şi să excludă pericolul de avarii sau
accidente. Proiectanţii, producătorii, montatorii şi reparatorii care au stabilit astfel de soluţii
le vor supune avizării principalilor factori interesaţi: proiectant, producător, montator,
deţinător şi ISCIR – INSPECT.
22
PTR17-2003
9.2 Dacă agentul economic autorizat pentru efectuarea lucrărilor menţionate in prescripţia
tehnică a depus documente in baza cărora i s-a eliberat autorizaţia şi acestea sunt
neconforme cu realitatea, autorizaţia este nulă de drept.
9.3 Nerespectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice se sancţionează conform legislaţiei
in vigoare, mergând până la retragerea autorizaţiilor acordate. Nerespectarea prevederilor
prezentei prescripţii tehnice referitoare la componentele de securitate conduce inclusiv la
retragerea autorizaţiei acordate.
9.4 Trimiterile făcute în text la alte reglementări tehnice sau documente normative se referă la
ediţiile in vigoare pe perioada aplicării prezentei prescripţii tehnice.
9.5 Odată cu intrarea in vigoare a prezentei prescripţii tehnice ,”Prescripţii tehnice privind
proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea ascensoarelor de construcţie
specială pentru materiale R 13-83 ” îşi încetează valabilitatea.
9.6 Orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei prescripţii tehnice îşi incetează
valabilitatea.
23
PTR17-2003
ANEXA A
Autorizarea agenţilor economici
pentru executarea lucrărilor de proiectare, construire, montare, reparare, intreţinere şi
revizie tehnică a ascensoarelor de construcţie specială pentru materiale
A.I Proiectarea ascensoarelor de construcţie specială pentru materiale
A.I.I Proiectele de construire, montare şi reparare a ascensoarelor de construcţie specială pentru
materiale se elaborează de către agenţi economici de proiectare autorizaţi de ISClRINSPECT.
Proiectele pot fi elaborate şi de către alţi agenţi economici, urmând ca proiectele
respective, pentru a putea fi folosite, să fie, în prealabil, verificate de o unitate de proiectare
autorizată de ISCIR -INSPECT şi avizate în conformitate cu prevederile pct. A.l.3.
Agenţii economici de proiectare vor confirma în proiectele pe care le elaborează că au
respectat prevederile prescripţiilor tehnice specifice în domeniu şi că îndeplinesc prevederile
pct. A.1.3lit. a), b) şi c).
A.I.2 În vederea autorizării, unităţile de proiectare sau agenţii economici care au unităţi de
proiectare pentru lucrările menţionate la pct. A.l.1 vor înainta la ISClR-INSPECT o
documentaţie întocmită în conformitate cu prevederile anexei B.
A.1.3 Agenţii economici autorizaţi, respectiv unităţile de proiectare autorizate, au următoarele
obligaţii şi răspunderi:
a) să posede prescripţiile tehnice specifice domeniului pentru care solicită autorizarea;
b) să numească personal tehnic de specialitate, în număr necesar, care să verifice proiectele
elaborate din punct de vedere al siguranţei în funcţionare şi care să răspundă împreună
cu proiectantul de aplicarea prevederilor prescripţiei tehnice, semnând proiectele în acest
sens;
c) să adopte soluţii constructive care să permită funcţionarea în condiţii de securitate a
ascensoarelor de construcţie specială pentru materiale şi să prevadă în documentaţia
tehnică examinările şi încercările ce trebuie să fie efectuate la agenţii economici
producători şi reparatori, la locul de funcţionare, pentru verificarea parametrilor de
siguranţă în funcţionare, răspunzând de alegerea corectă a acestora şi de respectarea
prevederilor prescripţiei tehnice;
d) să elaboreze, în cadrul proiectelor, desenul tip de ansamblu care să cuprindă principalele
date tehnice şi care să permită verificarea parametrilor de funcţionare în siguranţă a
ascensoarelor de construcţie specială pentru materiale în timpul execuţiei, la omologare
şi la locul de montare pentru emiterea autorizaţiei de funcţionare în exploatare;
e) să elaboreze instrucţiuni tehnice privind exploatarea, întreţinerea, revizia şi verificarea
tehnică a ascensoareIor de construcţie specială pentru materiale, care să servească şi
pentru pregătirea personalului de exploatare, întreţinere, revizie şi verificare;
t) să solicite în scris la ISClR-INSPECT avizarea conformă a proiectelor elaborate,
prezentând în acest scop desenul tip de ansamblu verificat de personalul tehnic de
specialitate propriu menţionat la lit. b); este interzisă folosirea proiectelor. respectiva
desenului tip de ansamblu. fără avizul conform al ISCIR-INSPECT:
24
PTRl7-2003
ANEXA A (continuare)
g) să propună, in vederea autorizării de către ISCIR -INSPECT, personalul tehnic de
specialitate care unnează să avizeze conform, in condiţiile precizate în anexa C,
proiectele proprii sau elaborate de unităţi neautorizate, respectiv desenele tip de
ansamblu; orice schimbare a personalului tehnic de specialitate, autorizat de ISCIRINSPECT
pentru verificare şi avizare conformă, va fi comunicată la ISCIR-INSPECT şi
va deveni definitivă după confirmarea acesteia;
h) să înregistreze la ISCIR-INSPECT proiectele pe care le avizează conform şi să ţină
evidenţa acestora;
i) să comunice periodic (cel puţin o dată pe trimestru) la ISCIR-INSPECT, lista proiectelor
elaborate şi avizate conform pentru perioada expirată precum şi lista proiectelor pe care
le vor elabora şi care trebuie să fie avizate conform in perioada următoare;
j) să avizeze conform proiectele, respectiv desenele tip de ansamblu, pentru care primeşte
împuternicire scrisă din partea ISCIR-INSPECT.
A.l.4 Personalul tehnic de specialitate care verifică proiectele din punct de vedere al securităţii in
funcţionare, numit de agentol economic de proiectare şi autorizat de ISCIR-INSPECT, are
următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să verifice proiectele din punct de vedere al respectării prevederilor prescripţiei tehnice;
b) să confirme că a efectuat verificarea pieselor scrise şi desenate ale proiectului prin
aplicarea ştampilei pe desenul tip de ansamblu, in conformitate cu prevederile anexei C.
A.l.S Personalul tehnic de specialitate autorizat de ISCIR-INSPECT să avizeze conform proiectele
are unnătoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să avizeze conform desenele tip de ansamblu ale proiectelor pentru care a primit
împuternicire din partea ISCIR-INSPECT;
b) să confirme avizarea conformă prin aplicarea ştampilei pe desenul tip de ansamblu, in
conformitate cu prevederile din anexa C, precizând şi numărul de exemplare avizate;
c) să participe la intrunirile periodice organizate de ISCIR-INSPECT.
A.l.6 Personalul tehnic de specialitate ce unnează a fi autorizat de ISCIR-INSPECT pentru
avizarea conformă de proiecte trebuie să fie absolvent al unui institut de invăţământ superior
tehnic de specialitate şi să aibă o vechime in specialitate de cel puţin 8 ani, din care cel puţin
3 ani în proiectare sau 5 ani in construcţia, exploatarea sau verificarea ascensoarelor.
A.l.7 În vederea autorizării agenţilor economici de proiectare, in conformitate cu prevederile
prezentei anexe, ISCIR-INSPECT are următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să verifice concordanţa dintre datele inscrise in documentaţia prezentată de unitatea de
proiectare care solicită autorizarea şi situaţia din unitatea respectivă precum şi existenţa
prescripţiilor tehnice specifice in domeniu, intocmind un proces-verbal asupra
constatărilor făcute;
b) să verifice, din punct de vedere al cunoaşterii prevederilor prescripţiei tehnice,
personalul tehnic de specialitate propus pentru autorizare;
c) să elibereze in baza constatărilor făcute, in cazul indeplinirii condiţiilor de autorizare,
autorizaţia de proiectare conform modelului din anexa D.
25
PTR17-2003
ANEXA A (continuare)
A.2 Construirea şi montarea ascensoarelor de construcţie specială pentru materiale
A.2.1 În vederea acordării autorizaţiei, agentul economic care construieşte sau montează
ascensoare va înainta la ISCIR -lNSPECT IT în raza căreia îşi are sediul o documentaţie
întocmită în conformitate cu prevederile anexei G.
A.2.2 Agenţii economici autorizaţi să execute lucrările de construire şi montare au următoarele
obligaţii şi răspunderi:
a) să execute lucrările de construire şi montare în conformitate cu documentaţia tehnică
valabilă la data introducerii în fabricaţie, cu prevederile procesului tehnologic de
execuţie, cu cele cuprinse în Sistemul de Management al Calităţii, după caz, cu cele din
documentaţia de omologare precum şi cu cele din prescripţia tehnică, răspunzând de
aplicarea corespunzătoare a acestora pe toată durata prevăzută pentru utilizarea
instalaţiei;
b) să introducă în fabricaţia de serie numai instalaţii omologate cu acordul ISCIRlNSPECT
şi să repete încercările de tip asupra instalaţiilor din fabricaţie la intervalele
stabilite cu ocazia omologării sau la cererea inspectorilor de specialitate ai ISCIRlNSPECT,
în vederea verificării corespondenţei cu prototipul omologat;
c) să pregătească şi să prezinte instalaţiile şi toate documentaţiile tehnice necesare, în
timpul şi la sfârşitul construirii şi montării, la verificările care se efectuează de către
inspectorii de specialitate ai ISCIR-lNSPECT sau de către organele proprii autorizate de
ISCIR-lNSPECT în acest scop, în condiţiile precizate în anexa C;
d) să folosească la lucrările de construire şi montare pentru elementele sudate tehnologii de
execuţie şi de examinare având la bază proceduri de sudare omologate în conformitate
cu prevederile prescripţiilor tehnice specifice în vigoare;
e) să folosească la lucrările de construire şi montare numai personal calificat; sudorii şi
personalul care execută examinările nedistructive vor fi autorizaţi în conformitate cu
prevederile prescripţiilor tehnice specifice în vigoare;
t) să întocmească şi să prezinte odată cu ascensorul de construcţie specială pentru materiale
documentaţia tehnică prevăzută de prescripţia tehnică;
g) să numească personal tehnic propriu pentru supravegherea lucrărilor care fac obiectul
autorizării şi responsabil tehnic cu sudura, ingineri şi tehnicieni de specialitate, în raport
cu numărul şi complexitatea instalaţiilor, care să fie autorizat în acest scop de ISCIRlNSPECT
IT în raza căreia îşi au sediul; prin Responsabil Tehnic cu Sudura (RTS), în
sensul prevederilor prescripţiei tehnice, se înţelege „Coordonatorul sudor” definit în
standardul SR EN 719; personalul de specialitate ce urmează a fi autorizat de ISCIRlNSPECT
ca Responsabil Tehnic cu Sudura (RTS) trebuie să aibă o vechime în
domeniul proiectării sau aplicării tehnologiilor de sudare utilizate la construirea,
montarea sau repararea instalaţiilor, după cum urmează:
• minim 2 ani pentru absolvenţii unui institut de învăţământ superior tehnic;
• minim 5 ani pentru maiştri sau tehnicieni, cu specialitatea sudură.
h) să posede prescripţiile tehnice specifice domeniului de lucrări pentru care solicită
autorizarea;
26
PTR17-2003
ANEXA A (continuare)
i) să intocmească şi să ţină la zi un registru de evidenţă pentru fiecare categorie de lucrări
pentru care au fost autorizaţi; registrele vor fi numerotate, vizate şi sigilate de ISCIRINSPECT
IT in raza căreia îşi au sediul şi vor cuprinde datele prevăzute in anexa H; la
agenţii economici care au subunităţi in teritoriu va exista pentru fiecare subunitate un
registru de evidenţă a lucrărilor executate;
j) să ia măsurile corespunzătoare astfel ca personalul telmic propriu, autorizat de ISCIRINSPECT,
să-şi poată indeplini în bune condiţii sarcinile prevăzute la pct. A.2.3 şi A.2.4
şi să comunice in scris la ISCIR-INSPECT IT in raza căreia îşi au sediul orice schimbare
a personalului telmic respectiv, menţionat la lit. g), şi să o definitiveze numai după
confirmarea acestuia de către ISCIR-INSPECT IT; până la definitivarea schimbării
personalului tehnic respectiv nu se vor putea efectua lucrări care fac obiectul autorizaţiei;
k) să comunice periodic (cel puţin odată pe trimestru) la ISCIR-INSPECT IT în raza căreia
îşi au sediul necesarul de verificări şi încercări privind:
• prototipurile ascensoarelor de construcţie specială pentru materiale pe care le vor
omologa;
• ascensoarele de construcţie specială pentru materiale noi pe care le vor construi,
monta, sau repara;
• numărul sudorilor pe care urmează a-i pregăti in vederea autorizării;
să implementeze Sistemul de Management al Calităţii, să elaboreze proceduri de
verificare a calităţii, de control şi incercări specifice şi să le aplice efectiv.
A.2.3 Personalul tehnic autorizat de ISCIR -INSPECT pentru supravegherea lucrărilor de
construire, montare şi verificare a ascensoarelor de construcţie specială pentru materiale are
următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să cunoască legislaţia, prescripţia tehnică şi standardele in domeniu;
b) să verifice introducerea in fabricaţie numai a documentaţiei tehnice de execuţie având
desenul tip de ansamblu avizat conform de către ISCIR-INSPECT sau de către
persoanele din unităţile de proiectare autorizate de ISCIR-INSPECT in acest scop;
autorizatia agentilor economici de proiectare trebuie să fie valabilă la data avizării
conforme a proiectelor;
c) să verifice introducerea in fabricaţie a materialelor şi execuţia pe faze de lucru şi la
terminarea constroirii, montării sau reparării, din punct de vedere al respectării
prevederilor prescripţiei tehnice şi ale documentaţiei telmice de execuţie, şi să supună la
incercări ascensoarele de construcţie specială pentru materiale;
d) să verifice documentaţia tehnică intocmită pentru lucrările efectuate (cartea ascensoru1ui
de construcţie specială pentru materiale – partea de construcţie sau montare) sub aspectul
respectării prevederilor prescripţiei telmice precum şi concordanţa ascensoru1ui de
construcţie specială pentru materiale cu documentaţia respectivă;
e) să încheie documente de verificare in care să consemneze constatările şi rezultatele
verificărilor şi examinărilor precum şi dispoziţiile obligatorii;
f) să verifice registrele de evidenţă a lucrărilor executate şi să urmărească ţinerea la zi a
acestora;
g) să participe la intrunirile periodice organizate de ISCIR -INSPECT.
27
PTR17-2003
ANEXA A (continuare)
A.2.4 Responsabilul tehnic cu sudura autorizat de ISCIR -INSPECT, suplimentar faţă de cerinţele
din SR EN 719, are şi următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să cunoască legislaţia, prevederile prescripţiilor tehnice specifice, standardele şi alte
normative în vigoare privind sudarea elementelor instalaţiilor;
b) să verifice dacă tehnologia de execuţie şi de examinare a elementelor sudate este în
concordanţă cu procedura de sudare omologată;
c) să verifice documentaţia tehnică de execuţie înainte de lansarea acesteia în fabricaţie
astfel încât soluţiile constructive adoptate să asigure condiţii optime de sudare şi
verificare iar starea de tensiuni datorate ciclului termic de sudare să fie minimă;
d) să asigure alegerea corectă a materialelor de adaos, funcţie de materialele de bază
utilizate în conformitate cu procedurile de sudare omologate, astfel încât prin condiţiile
tehnologice impuse să se realizeze o îmbinare sudată corectă a instalaţiei;
e) să aibă grijă ca materialele de adaos să fie însoţite de certificatele de calitate prevăzute
de standarde şi să admită introducerea în fabricaţie numai a materialelor de adaos
prevăzute în documentaţia tehnică sau stabilite ca echivalente la omologarea procedurii
de sudare;
f) să asigure condiţiile necesare pentru efectuarea probelor şi încercărilor în vederea
omologării procedurilor de sudare în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice
specifice şi să ia măsurile necesare ca la construirea, montarea şi repararea elementelor
ascensoarelor de construcţie specială pentru materiale să se folosească numai tehnologii
stabilite pe baza procedurilor de sudare omologate;
g) să supravegheze ca materialele de bază intruduse în fabricaţie să fie conforme cu
documentaţia tehnică de execuţie;
h) să verifice modul în care se depozitează şi se introduc în fabricaţie materialele de adaos,
luând măsuri pentru preîntâmpinarea eventualelor schimbări faţă de tehnologia elaborată
şi de procedura de sudare omologată;
i) să organizeze, să îndrume şi să verifice activitatea privind specializarea şi autorizarea
sudorilor şi să ţină evidenţa lucrărilor efectuate de aceştia, în conformitate cu prevederile
prescripţiilor tehnice specifice;
j) să urmărească efectoarea verificării calităţii îmbinărilor sudate pe fluxul tehnologic de
execuţie, să verifice rezultatele obţinute şi să vizeze documentele privind verificarea
îmbinărilor sudate, care se ataşează la cartea ascensoru1ui de construcţie specială pentru
materiale;
k) să participe la analiza şi stabilirea cauzelor eventualelor defecte datorate sudurii şi să ia
măsurile corespunzătoare pentru remedierea şi evitarea lor în viitor;
1) să ţină la zi evidenţa poansoanelor sudorilor autorizaţi de ISCIR-INSPECT şi a
procedurilor de sudare omologate;
m) să participe la întrunirile periodice organizate de ISCIR-INSPECT.
A.2.S În vederea autorizării agenţilor economici de construire sau de montare, în conformitate cu
prevederile prescripţiei tehnice, ISCIR-INSPECT are următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să verifice concordanţa dintre datele din documentaţia prezentată de agenţii economici
care solicită autorizarea şi situaţia existentă la aceştia;
28
PTR17-2003
ANEXA A (continuare)
b) să verifice personalul tehnic de specialitate propus privind pregătirea în domeniu şi
cunoaşterea prevederilor prescripţiilor tehnice ISCIR;
c) să verifice existenţa la agentul economic a prescripţiilor tehnice ISCIR în domeniu;
d) să întocmească un proces-verbal asupra constatărilor făcute privind verificările
prevăzute la lit. a), b) şi c).
A.2.6 În cazul îndeplinirii condiţiilor de autorizare prevăzute de prescripţia tehnică şi pe baza
constatărilor făcute în conformitate cu prevederile pct. A.2.5, ISCIR-INSPECT IT în raza
căreia îşi are sediul agentul economic va elibera autorizaţia conform modelului din anexa I.
A.3 întreţinerea, revizia tehnică şi repararea ascensoarelor de construcţie specială pentru
materiale
A.3.1 În vederea acordării autorizaţiei, agentul economic va înainta la ISCIR-INSPECT IT în raza
căreia îşi are sediul o documentaţie tehnică întocmită în conformitate cu prevederile
anexei G.
A.3.2 Agenţilor economici autorizaţi să execute întreţinerea, reVIZIa tehnică şi repararea
ascensoarelor de construcţie specială pentru materiale le revin sarcinile prevăzute la pct.
A.2.2. (cele specifice domeniului de autorizare) precum şi următoarele:
a) să fie dotaţi cu mijloace tehnice corespunzătoare în vederea înlăturării operative a
deranjamentelor care se pot ivi în exploatare şi să ţină evidenţa deranjamentelor
respective;
b) să prezinte ascensoarele de construcţie specială pentru materiale la verificarea tehnică
oficială la scadenţă sau ori de câte ori se solicită de către ISCIR-INSPECT IT;
c) să oprească din funcţiune ascensoarele de construcţie specială pentru materiale dacă în
timpul exploatării apar deficienţe care pot avea ca urmare avarii sau accidente;
d) să comunice periodic (cel puţin odată pe trÎnlestru) la ISCIR-INSPECT IT în raza căreia
îşi au sediul, pentru ascensoarele care se înregistrează la ISCIR-INSPECT IT, necesarul
de verificări şi încercări privind:
• ascensoarele de construcţie specială pentru materiale aflate în exploatare scadente
pentru verificarea periodică;
• ascensoarele de construcţie specială pentru materiale aflate în exploatare care
urmează să fie reparate.
A.3.3 Reparaţiile executate la instalaţiile de categoria celor care nu trebuie să fie verificate de
inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT, conform prevederilor anexei J, vor fi
efectuate numai de agenţi economici autorizaţi să execute astfel de reparaţii.
A.3.4 Personalului tehnic propriu autorizat de ISCIR -INSPECT pentru supravegherea lucrărilor de
întreţinere, revizie tehnică şi reparare a ascensoarelor de construcţie specială pentru
materiale îi revin, conform specificului său de activitate, sarcinile prevăzute la pct. A.2.3
(cele specifice domeniului de autorizare) precum şi următoarele:
29
PTR17-2003
ANEXA A (sffirşit)
a) să ia măsuri pentru oprirea din funcţiune a ascensoarelor de construcţie specială pentru
materiale care nu mai prezintă siguranţă în exploatare, anunţănd aceste opriri la ISCIRINSPECT
IT în raza căreia se află montat ascensoru1;
b) să verifice periodic, cel puţin o dată pe an, pregătirea tehnică a personalul de întreţinere şi
reparare a ascensoarelor de construcţie specială pentru materiale, consemnând rezultatele
într-un proces-verbal;
c) să verifice, prin sondaj, ţinerea la zi a registrelor de supraveghere a instalaţiilor, completarea
corectă a acestora şi consemnarea sub semnătură în acestea;
d) să participe la întrunirile periodice organizate de ISCIR -INSPECT IT.
A.3.S Responsabilului tehnic cu sudura, autorizat de ISCIR-INSPECT, îi revin obligaţiile ŞI
răspunderile prevăzute la pct. A.2.4.
A.3.6 în vederea autorizării agenţilor economici de întreţinere, revizie tehnică şi reparare a
ascensoarelor de construcţie specială pentru materiale şi în conformitate cu prevederile
prescripţiei tehnice, ISCIR-INSPECT IT îi revin sarciuile prevăzute la pct. A.2.5.
A.3.7 în cazul îndeplinirii condiţiilor de autorizare prevăzute de prescripţia tehnică şi pe baza
constatărilor tăcute în conformitate cu prevederile pct. A.2.5, ISCIR-INSPECT IT în raza
căreia îşi are sediul agentul economic va elibera autorizaţia conform modelului din anexa 1.
30
PTR17-2003
ANEXAB
Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de a proiecta
ascensoare de construcţie specială pentru materiale
Documentaţia se întocmeşte de către agentul economic solicitant şi se înaintează la ISCIRINSPECT.
Documentaţia care va fi constituită din:
a) adresă (domeniul solicitat, documente anexate etc.);
b) acte agent economic (copie):
– statut (actul constitutiv) actualizat;
– certificat de înmatriculare;
– certificat de înregistrare fiscală sau CUI (cod unic de înregistrare fiscală).
c) procedură privind modul de executare a activităţii de proiectare (organizare şi
responsabilităţi, prescripţii tehnice, standarde şi nonnative de proiectare specifice
domeniului de proiectare solicitat);
d) lista personalului calificat propus pentru autorizare (original);
e) deciziile de numire a personalului propus pentru autorizare (original);
f) curriculum vitae pentru personalul propus pentru autorizare (original);
g) documentele de studii şi calificare pentru personalul propriu propus pentru
autorizare (în original şi o copie);
h) lista principalelor proiecte elaborate de personalul pentru care se solicită
autorizarea (original).
NOTĂ: în cazul existenţei unor subunităţi (filiale, ateliere etc) pentru care se solicită
autorizarea şi care au un alt sediu decât agentul economic solicitant, se vor indica
adresele acestora şi, după caz, datele menţionate la aliniatele a), d), e), f), şi g).
31
PTR17-2003
ANEXAC
Verificarea şi autorizarea ascensoarelor de construcţie specială pentru materiale
C.I Verificarea proiectării
C.I.I Verificările în faza de proiectare constau din:
a) verificarea proiectelor în ceea ce priveşte concordanta acestora cu prevederile
prescripţiei tehnice;
b) avizarea conformă a desenului tip de ansamblu cu privire la respectarea prevederilor
prescripţiei tehnice.
Această avizare va consta din:
– avizarea desenului tip de ansamblu, la terminarea execuţiei, reparaţiei (numai când se
modifică proiectul iuiţial) etc. a ascensorului de construcţie specială pentru materiale,
cuprinzând toate modificările introduse în timpul acestora în desenul tip de ansamblu care va
fi introdus în cartea ascensorului de construcţie specială pentru materiale – partea de
construcţie.
După avizarea conformă a desenului tip de ansamblu acesta se va înregistra la ISCIRINSPECT,
Iară de care nu se poate acorda autorizaţia de funcţionare a ascensorului de
construcţie specială pentru materiale.
Un exemplar din desenul tip de ansamblu se va transmite la ISCIR-INSPECT IT pe teritoriul
căreia se află unitatea de proiectare respectivă.
C.I.2 Verificarea proiectelor, în ceea ce priveşte concordanta acestora cu prevederile prescripţiei
tehnice, se efectuează de către agenţii economici de proiectare autorizaţi de ISCIRINSPECT
conform prevederilor anexei A. În acest scop agenţii economici de proiectare
autorizaţi vor numi personal de specialitate care să efectueze verificarea pieselor scrise şi
desenate ale proiectului. Confumarea verificării se va face pe desenul tip de ansamblu,
consemnându-se pe acesta prin ştampilare pe original şi copii, următoarele:
– Denumirea agentului economic de proiectare, autorizat de ISCIR-INSPECT
-” Verificat, corespunde prescripţiei tehnice PT R 17-2003″
– Numele şi prenumele, _____________ _
– Data
-Semn~ă~tura––––
C.I.3 Avizarea conformă a desenului tip de ansamblu, cu privire la respectarea prevederilor
prescripţiei tehnice, se efectuează de către ISCIR -INSPECT. A vizarea conformă de către
ISCIR-INSPECT se va efectua numai după verificarea proiectelor respective de către o
uuitate autorizată de ISCIR -INSPECT. Această avizare conformă se poate efectua şi de către
personalul propriu de specialitate din unităţile de proiectare, autorizat de ISCIR-INSPECT în
acest scop conform prevederilor anexei A, dar numai cu acordul scris al ISCIR-INSPECT.
C.I.4 Confumarea avizării conforme pe desenul tip de ansamblu se face consemnându-se prin
ştampilare pe un număr de exemplare (minim 2 copii) inclusiv originalul, următoarele:
32
ANEXA C ( continuare)
a) in cazul în care avizarea se face de către ISCIR-INSPECT:
AVIZAT conform
ISCIR-INSPECT
PTRl7-2003
Numele, ____ ::-_,,-_ Prenumele, _______ _
Dam~_________ S~ăhrra~ _____ _
b) in cazul in care avizarea se face de către personalul propriu de specialitate din unităţile de
proiectare, autorizat de ISCIR -INSPECT şi împuternicit in scris de ISCIR -INSPECT pentru
proiectul respectiv:
AVIZAT conform
AUTORIZAT ISCIR
Denumirea unităţii===::-:–-:-__ ––:–:-____ –:-_______ _
Scrisoarea ISCIR-INSPECT de împuternicire nr. / ______ _
Numele Prenumele, _______ _
Dam,__________ S~ăhrra~ _____ _
C.l.S Avizarea conformă a desenului tip de ansamblu este valabilă până la modificarea acestuia ca
urmare a modificării prescripţiei tehnice , a modificărilor interveuite in diferite faze de
asimilare (prototip, serie zero, serie) sau a modernizării ascensorului de construcţie specială
pentru materiale . În cazul intreruperii fabricaţiei mai mult de un an, proiectul trebuie să fie
reavizat conform la reluarea acesteia.
C.l.6 Agentul economic în cadrul căruia se avizează conform desenele tip de ansamblu va reţine
câte un exemplar din fiecare. Acestea vor fi inscrise intr-un registru de evidenţă conform
modelului din anexa F.
C.l.7 Avizarea conformă a proiectelor, respectiva desenelor tip de ansamblu, pentru ascensoarele
de construcţie specială pentru materiale care se procură din import se va face de către
ISCIR-INSPECT, după ce, în prealabil, acestea au fost verificate prin grija solicimntului, in
ceea ce priveşte concordanţa cu prevederile prescripţiei tebnice, de către un agent economic
de proiectare autorizat de către ISCIR-INSPECT.
C.2 Verificarea construirii, montării şi reparării ascensoarelor de construcţie specială
pentru materiale
C.2.l Verificarea in timpul şi la terminarea construirii, montării şi reparării instalaţiilor se execută
de către inspectorii de specialimte ai ISCIR -INSPECT IT sau de către personalul propriu de
specialimte de la agentul economic producător, monmtor sau reparator, autorizat in acest
scop conform prevederilor anexei A şi împuteroicit în scris de ISCIR-INSPECT IT.
Instalaţiile care se verifică de inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT in unităţile
constructoare, monmtoare sau reparatoare se smbilesc de ISCIR -INSPECT IT. Celelalte
instalaţii se verifică de către personalul autorizat din unităţile respective, în baza acordului
scris al ISCIR-INSPECT IT.
33
PTR17-2003
ANEXA C ( continuare)
C.2.2 Rezultatele verificărilor instalaţiilor vor fi consemnate de persoanele care le-au efectuat
astfel:
a) pentru verificările efectuate pe parcursul execuţiei, montării şi reparaţiei precum şi
pentru verificările executate la terminarea montării şi reparaţiei se vor încheia documente
de verificare (procese-verbale, buletine etc.).
b) pentru verificările finale efectuate la terminarea construirii, montării (în cazul în care
montarea se execută la unitatea constructoare) sau reparaţiei cu bune rezultate se va
semna şi cartea instalaţiei-partea de construcţie (documentaţia de montare/documentaţia
de reparaţie), conform prevederilor prescripţiei tehnice .
C.3 Autorizarea funcţionării ascensoarelor de construcţie specială pentru materiale
C.3.1 La prima punere În funcţiune
C.3.1.1 Prezentarea ascensoru1ui la verificarea tehnică oficială se va face de către montator, data
verificării stabilindu-se de către ISCIR -INSPECT IT de comun acord cu deţinătorul
instalaţiei.
C.3.1.2 Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare se va prezenta inspectoru1ui de specialitate al
ISCIR-INSPECT IT, următoarea documentaţie tehnică:
a) cartea ascensoru1ui de construcţie specială pentru materiale – partea de construcţie;
b) cartea ascensoru1ui de construcţie specială pentru materiale – partea de montaj;
c) procesul – verbal cu probe de casă cu rezultate corespunzătoare;
d) certificatele privind măsurările împotriva tensiunilor de atingere, rezistenţa de izolaţie şi
reglarea automatelor şi instalaţiei de protecţie;
e) document/dovadă de luare în evidenţă eliberat(ă) de ISCIR-INSPECT în conformitate cu
reglementările ISCIR în vigoare la data efectuării importului.
C.3.1.3 în cazul instalaţiilor procurate din import cartea ascensoru1ui de construcţie specială
pentru materiale – partea de construcţie va fi tradusă în limba română.
C.3.1.4 Verificarea tehnică oficială în vederea autorizării de funcţionare trebuie să stabilească
dacă:
a) documentaţia tehnică, cartea ascensoru1ui de construcţie specială pentru materiale –
partea de construcţie şi partea de montaj este completă şi corespunde cu instalaţia;
b) ascensoru1 a fost executat, echipat şi montat în conformitate cu prescripţia tehnică;
c) ascensoru1, supus încercărilor şi verificărilor prevăzute în prescrlpţia tehnică, a
corespuns şi funcţionează normal;
d) este asigurată întreţinerea, revizia tehnică şi supravegherea corespunzătoare şi dacă
personalul de deservire este instruit;
e) instalaţia electrică este prevăzută cu dispozitivele de protecţie necesare şi cu inscripţiile
necesare;
t) sunt prevăzute marcările, plăcuţele de fabricaţie şi de avertizare, conform prescripţiei
tehnice.
34
PTR17-2003
ANEXA C (continuare)
C.3.1.S Verificarea tehnică oficială constă din:
a) verificarea principalelor elemente componente ale instalaţiei;
b) incercări in gol;
c) incercări in sarcină (statice şi dinamice);.
d) alte încercări.
C.3.1.6 Verificarea principalelor elemente componente ale instalaţiei constă din verificarea
corespondenţei acestora cu documentaţia tehnică de execuţie şi de montaj respectiv cu
desenul tip de ansamblu şi cu prevederile prescripţiei tehnice. Dacă rezultatele verificărilor
sunt corespunzătoare se vor efectua incercările in gol.
C.3.1. 7 Încercările in gol se efectuează prin manevrarea ascensomlui, fără sarcină. Cu această
ocazie se verifică funcţionarea componentelor de securitate. Dacă rezultatele incercărilor
in gol au corespuns se vor efectua încercările in sarcină.
C.3.1.8 Încercarea statică are ca scop verificarea alunecării cablurilor in şanţurile roţilor de
fricţiune, rezistenţei troliului, rezistenţei elementelor portante ale cabinei sau platformei,
siguranţa funcţionării frânei. Încercarea se execută cu cabina sau platforma situată la staţia
inferioară, timp de 10 minute, incărcat cu o sarcină mai mare cu 50% decât sarcina
nominală.
C.3.1.9 La ascensoarele cu acţionare hidraulică incercarea statică se execută cu cabina sau
platforma in poziţia limită superioară, timp de 10 minute, încărcat cu o sarcină mai mare
cu 50% decât sarcina nomina1ă; în acest interval de timp coborârea cabinei sau platformei
nu trebuie să fie mai mare de 100 mm.
C.3.1.10 Încercarea dinamică are ca scop, printre altele, verificarea funcţionării troliului, aparatelor
de comandă, precizia opririi cabinei sau platformei in staţii, dispozitivelor de zăvorâre
mecanică şi electrică ale uşilor de acces ale puţului, contactelor electrice de siguranţă
precum şi a semnalizărilor.
Încercarea dinamică se execută prin deplasări repetate ale cabinei sau platformei incărcate
cu sarcina nominală şi cu o sarcină majorată cu 10% faţă de sarcina nominală, ţinând cont
şi de condiţiile de funcţionare prevăzute de producător în instrucţiunile de exploatare.
C.3.1.11 În cadrul incercării dinamice se va verifica buna funcţionare a limitatorului de viteză şi a
paracăzătoarelor; in timpul acestei verificări sarcina va fi majorată cu 10% faţă de sarcina
nominală.
În timpul încercărilor statice şi dinamice este interzis accesul persoanelor in cabină;
sarcina de incercare trebuie să fie constituită numai din greutăţi.
35
PTR17-2003
ANEXA C (continuare)
C.3.1.12 Dacă rezultatele verificării tehnice oficiale sunt corespunzătoare, inspectorul de
specialitate al ISCIR -INSPECT IT care a efectuat verificarea intocmeşte procesul verbal
prin care se autorizează funcţionarea ascensorului. Autorizarea funcţionării şi parametrii
de funcţionare aprobaţi precum şi scadenţa stabilită pentru următoarea verificare tehnică
periodică se inscriu intr-un proces-verbal (întocmit conform modelului din anexa K) din
cartea ascensorului-partea de exploatare. Dacă rezultatele sunt necorespunzătoare,
deficienţele se consemnează in procesul-verbal şi nu se acordă autorizaţia de funcţionare.
C.3.1.13 În funcţie de condiţiile şi regimul de funcţionare, locul de instalare şi complexitatea
instalaţiei, prin procesul verbal de autorizare se stabileşte scadenţa (luna, anul) următoarei
verificări, care nu va fi mai mare de trei ani.
C.3.1.14 Este interzisă acordarea autorizaţiei de funcţionare in următoarele cazuri:
• cartea ascensorului-partea de construcţie şi de montaj lipsesc sau sunt incomplete;
• lipsesc, nu funcţionează sau funcţionează defectuos componentele de securitate;
• frâna funcţionează defectuos;
• sistemul de semnalizare optică şi acustică nu funcţionează sau funcţionează defectuos;
• instalaţia electrică este executată defectuos şi prezintă pericol de electrocutare;
• lipsă certificat privind măsurările împotriva tensiunii de atingere (priza de împământare);
• lipsă certificat privind rezistenţa de izolaţie;
• Ia verificările şi incercările in gol şi în sarcină s-au obţinut rezultate necorespunzătoare;
• personalul de deservire (manevrare) a instalaţiei nu este instruit;.
• se constată alte deficienţe care afectează siguranţa în funcţionare a ascensorului.
C.3.1.1S Cartea ascensorului-partea de exploatare este eliberată de ISCIR-INSPECT IT in raza
căreia s-a efectuat montajul instalaţiei şi se completează de către inspectorii de specialitate
ai ISCIR -INSPECT IT sau RSVTI după executarea verificării tehnice oficiale. Partea de
construcţie şi montaj, împreună cu partea de exploatare formează cartea ascensorului,
prevăzută cu numărul de înregistrare din evidenţa ISCIR -INSPECT IT sau a deţinătorului.
C.3.2 Ascensoare de construcţie specială pentru materiale aflate în exploatare
C.3.2.1 În timpul exploatării, ascensoarele de construcţie specială pentru materiale sunt supuse la
termenul scadent unor verificări tehnice periodice. Cu această ocazie se verifică starea
tehnică a ascensorului şi se efectuează verificările şi incercările de la pct.
C.3.l.S … C.3.1.1l. Dacă rezultatele verificării sunt corespunzătoare se acordă autorizaţia
de funcţionare in continuare şi se stabileşte scadenţa (luna şi anul) următoarei verificări
periodice (care nu va fi mai mare de 2 ani), intocmindu-se un proces-verbal in cartea
ascensorului (partea de exploatare) conform modelului din anexa K. În cazul in care
verificarea tehnică se va efectua de către RSVTI al deţinătorului, cu împuteroicire scrisă
din partea ISCIR-INSPECT IT, acesta va inainta un exemplar al procesului-verbal de
verificare la ISCIR-INSPECT IT (pentru ascensoarele menţionate la pct. 4.2).
36
PTR17-2003
ANEXA C (continuare)
C.3.2.2 Dacă rezultatele sunt necorespunzătoare, deficienţele ( menţionate la pct. C.3 .1.14) se
consemnează în procesul-verbal şi nu se acordă autorizaţia de funcţionare. Opririle din
funcţiune, inclusiv cauzele acestora, se vor înscrie în registrul de supraveghere a
ascensorului.
C.3.2.3 Data efectuării verificărilor se stabileşte de comun acord de către ISCIR-INSPECT IT,
întreţinător şi deţinător.
C.3.2.4 Datele stabilite pentru verificarea ascensoarelor de construcţie specială pentru materiale de
către ISCIR-INSPECT, prin inspectorii de specialitate, sau de către responsabilul cu
supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) nu trebuie să depăşească
scadenta operaţiei de verificare oficială înscrisă în cartea ascensorului. în caz contrar,
ascensorul de construcţie specială pentru materiale se opreşte din funcţiune de către
întreţinător.
C.3.2.S în cazul când inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT nu s-a putut prezenta la
data stabilită sau cel mult după 48 ore de la data stabilită, verificarea tehnică periodică se
va efectua de către responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor
(RSVTI) fără altă comunicare. Dacă după această perioadă de timp (48 de ore) nu s-a
efectuat verificarea tehnică periodică, întreţinătorul este obligat să oprească ascensorul din
funcţiune.
C.3.2.6 Autorizarea funcţionării în continuare a ascensoarelor de construcţie specială pentru
materiale cu ocazia verificării tehnice periodice, prin responsabilul cu supravegherea şi
verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI), trebuie să se facă în aceleaşi condiţii ca şi
autorizarea de funcţionare efectuată prin inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT.
C.3.2.6 Autorizarea funcţionării în continuare a ascensorului de construcţie specială pentru
materiale se acordă numai dacă la verificarea tehnică periodică se constată îndeplinirea
condiţiilor de securitate menţionate în prescripţia tehnică.
C.4 Dispoziţii fmale
C.4.1 Punerea în funcţiune a ascensoarelor neautorizate, în afara termenelor scadente sau Iară o
verificare tehnică la scadenţă este interzisă şi se sancţionează conform legislaţiei în
vigoare, mergând până la retragerea autorizaţiilor acordate de ISCIR-INSPECT IT.
C.4.2 Procesul-verbal de verificare care se încheie de către inspectorii de specialitate ai ISCIRINSPECT
sau de către responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor
(RSVTI) va cuprinde cel puţin verificările şi încercările efectuate, constatările şi
rezultatele acestor verificări şi încercări şi dispoziţiile obligatorii stabilite.
C.4.3 Dreptul de a elibera autorizaţia de funcţionare pentru ascensoarele de construcţie specială
pentru materiale noi sau vechi montate din nou revine numai ISCIR-INSPECT IT. Dreptul
de prelungi autorizaţia de funcţionare după verificările oficiale periodice sau după
reparaţii, la ascensoarele de construcţie specială pentru materiale aflate în exploatare,
revine ISCIR-INSPECT IT, respectiv responsabilului cu supravegherea şi verificarea
tehnică a instalaţiilor RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT IT (pentru ascensoarele
menţionate la pct. 4.2 numai cu împuternicire scrisă din partea ISCIR-INSPECT IT).
37
PTR17-2003
ANEXA C (sfârşit)
Inspectorii de specialitate ai ISCIR -INSPECT pot lua în considerare verificările şi
încercările efectuate de personalul tehnic propriu de specialitate, autorizat de ISCIRINSPECT,
al montatoru1ui sau reparatoru1ui în sensul de a nu mai repeta încercările şi
verificările respective.
C.4.4 Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT şi responsabilul cu supravegherea şi
verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) au obligaţia să interzică funcţionarea ori de câte
ori constată că nu sunt îndeplinite condiţiile de securitate în funcţionarea ascensoarelor de
construcţie specială pentru materiale, în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice şi
ale legislaţiei în vigoare.
C.4.S Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT au dreptul de a efectua verificări tehnice
prin sondaj la toate ascensoarele de construcţie specială pentru materiale precum şi de a
efectua verificări prin sondaj asupra modului în care montatorii, reparatorii, întreţinătorii şi
deţinătorii execută lucrările specifice prevăzute în prescripţia tehnică. De asemenea,
responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) are dreptul de
a efectua verificări inopinate la ascensoarele de construcţie specială pentru materiale aflate
în exploatare luând, după caz, măsuri pentru respectarea prevederilor prescripţiei tehnice.
C.4.6 Verificarea îndeplinirii tuturor condiţiilor şi normelor de protecţia muncii, pe durata
efectuării verificărilor şi încercărilor ascensoarelor de construcţie specială pentru materiale,
precum şi asigurarea echipamentului de protecţie necesar sunt exclusiv în sarcina
deţinătoru1ui.
De efectuarea instructajului de protecţia muncii pentru persoanele care participă la verificări
şi încercări răspund agenţii economici din care fac parte persoanele respective, în cazurile
când activitatea se desfăşoară în mediu normal. În cazul când verificările şi încercările se
desfăşoară în alte medii decât normal (exploziv, toxic etc.) agentul economic în incinta
căruia are loc activitatea respectivă va efectua un instructaj suplimentar specific mediului,
înainte de începerea lucrărilor, tuturor celor care participă la aceste lucrări.
C.4.7 în cazul nepregătirii ascensoarelor de construcţie specială pentru materiale în vederea
efectuării verificării, vinovaţii vor fi sancţionaţi în baza procesului-verbal încheiat de
organul de verificare, iar ascensorul de construcţie specială pentru materiale nu va putea
funcţiona decât după efectuarea verificării.
C.4.8 în vederea efectuării în bune condiţii a verificării tehnice a ascensoarelor de construcţie
specială pentru materiale, montatorii, reparatorii, şi deţinătorii de ascensoare, după caz, sunt
obligaţi să pună la dispoziţia inspectorilor de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau RSVTI:
a) datele, informaţiile sau documentele în legătură cu verificarea tehnică a ascensoarelor;
b) personalul şi echipamentul de lucru şi protecţie necesar;
c) mijloacele de transport, dacă nu există mijloace publice de transport la şi de la locul
respectiv.
38
ANEXAD
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
ISCIR-INSPECT
AUTORIZAŢIA DE PROIECTARE
Nr …………………… din ……………… .
PTR17-2003
În baza prevederilor legale în vigoare, a prescripţiei tehnice PT R 17 şi în unna verificărilor
efectuate şi consemnate în procesul – verbal nr ………………………… din …………………………. .
I Se auton.z eaza- pentru proi.e ctare d e 1) ………………………………………….. .
agentul economic ……………………………… din …………………………….. str ……………………. .
nr …………………… judeţ / sector ……………………….. din cadrul 2) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
unitatea de proiectare ……………………………. din …………………………… str ………………….. .
nr. ………………..J ‘ud eţ/ sector. ……………………. unnare cerem.. nr……………….. din .. ……….. .
II Se autorizează pentru avizare conformă de proiecte ~roprii sau elaborate de unităţi
neautorizate următoarele persoane (salariaţi ai unităţii de proiectare):3
În cazul schimbării denumirii, întreruperii activităţii sau desfiinţării
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4) are obligaţia să anunţe în termen de 15 zile ISCIR-INSPECT.
Autorizaţia poate fi retrasă de ISCIR -INSPECT în baza documentului de constatare a
comiterii unor abateri de la prevederile legale.
Prez ent a auto n.z aţ i’ eeste vaIa b 1’l a- paAna- Ia data d e 5) ………………………….. .
INSPECTOR DE STAT ŞEF
(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)
INSPECTOR ŞEF ISCIR-INSPECT
(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)
Inspector de specialitate
1) Se indică succint domeniul autorizaţiei.
2) Se completează pentru filialele sau unităţile având alt sediu.
3) Se indică numele şi prenumele persoanelor.
4) Se va indica unitatea de proiectare.
5) Se va indica data efectivă (ziua, luna, anul)-maximum 2 aui.
39
PTR17-2003
ANEXAE
Model de decizie pentru numirea personalului tehnic de specialitate responsabil cu
supravegherea lucrărilor de construire, montare, Întreţinere, revizie tehnică şi
reparare ascensoare sau a responsabilului cu supravegherea şi
verificarea tehnică a instalaţillor (RSVTI)
ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC
DECIZIE
nr ……….. din ……………… .
Agentul economic ……………………………………. reprezentat prin ……………… manager (director),
Având în vedere legislaţia cu privire la funcţionarea în condiţii de securitate a instalaţiilor
mecanice sub presiune şi de ridicat, prin care agenţii economici autorizaţi pentru construire,
montare, reparare, întreţinere şi revizie tehnică precum şi cei care deţin aceste instalaţii sunt obligaţi
să numească personal tehnic de specialitatel
), în raport cu numărul şi complexitatea instalaţiilor,
care să fie autorizat de ISCIR-INSPECT IT în vederea aplicării prevederilor prescripţiilor tehnice
ISCIR specifice,
DECIDE:
1 D-ul (D-na) …………………………… de specialitatel) …………………….. având funcţia de
………………………… începând cu data de ……………………………….. se numeşte responsabil2
)
………………………………………………….. din cadrul ……………………………. , urmând a fi
autorizat de ISCIR-INSPECT IT.
2 Responsabilul2
) ……………………………………………. este obligat să cunoască şi
să aplice întocmai prevederile legislaţiei în vigoare şi ale prescripţiilor tehnice specifice, sarcinile
acestuia fiind cele care rezultă din acestea.
3 Activitatea responsabilului2
) ••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••• •••••• ………. va fi
coordonată şi îndrumată din partea conducerii de ……………………………………….. , care răspunde
împreună cu acesta de luarea măsurilor pentru aplicarea legislaţiei în vigoare şi a prevederilor
prescripţiilor tehnice specifice.
4 încălcarea obligaţiilor prevăzute în prevederile prescripţiilor tehnice specifice, atrage,
după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă sau penală a celor vinovaţi.
5 Prezenta decizie anulează decizia anterioară nr ……………… din ………….. şi devine
definitivă după autorizarea responsabilului de către ISCIR-INSPECT.
MANAGER,
Numele şi prenumele
(Semnătura şi ştampila)
Data: ……………………… .
OFICIUL JURIDIC
Numele şi prenumele
(Semnătura)
1) Personalul tehnic de specialitate responsabil cu supravegherea lucrărilor de construire, montare, reparare, revizii
tehnice şi iDtreţinere ascensoare poate fi format din: ingineri, subingineri, maiştri sau tehnicieni de specialitate.
Responsabilul cu supravegherea şi verificarea tebnică a instalaţiilor (Rsvn) trebuie să fie inginer, subinginer, maistru
sau tehnician de specialitate.
2) Se va completa astfel:
„cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor” sau
„cu supravegherea lucrărilor de reparare, revizii tehnice şi întreţinere ascensoare.”
40

Click pentru continuare