PRESCRIPTIE TEHNICA : CERINŢE TEHNICE PRIVIND PROIECTAREA, CONSTRUIREA, MONTAREA, REPARAREA, ÎNTREŢINEREA, REVIZIA, VERIFICAREA ŞI EXPLOATAREA INSTALAŢIILOR DE TRANSPORT PE PLAN îNCLINAT PENTRU MATERIALE partea 2

Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
– ISCIR-
– REGLEMENTARE TEHNICĂ NAŢIONALĂ-
PRESCRIPŢIE TEHNICĂ
PTR 16-2003
PTR

Descraca PDF cu PTR 16-2003 partea 2

 

Continuare :

PTR 16-2003
8.3.7 Înainte de prezentarea instalaţiei la verificarea tehnică oficială în vederea
autorizării de funcţionare, montatorul împreună cu deţinătorul instalaţiei de transport
pe plan înclinat vor efectua încercările de casă. încercările de casă se vor efectua în
conformitate cu prevederile instrucţiunilor de montaj şi încercări elaborate de
proiectant.
8.3.8 Efectuarea şi rezultatele încercărilor de casă se vor consemna într-un procesverbal,
încheiat între constructorul (montatorul) şi deţinătorul instalaţiei de transport pe
plan înclinat, care se va anexa la cartea instalaţiei. Este interzis transportul de persoane
pe durata rodajului instalaţiei, reglajelor şi încercărilor de casă.
8.4 Marcarea
8.4.1 Constructorul (montatorul) va efectua marcarea instalaţiei de transport pe plan
înclinat în conformitate cu prevederile documentaţiei tehnice. Marcarea se va efectua
în staţia de plecare şi trebuie să conţină cel puţin:
• tipul instalaţiei;
• denumirea şi sediul proiectantului;
• denumirea şi sediul constructorului (montatorului);
• denumirea şi sediul deţinătorului;
• capacitatea orară de transport într-un sens;
• viteza maximă de circulaţie a vehiculelor;
• capacitatea unui vehicul;
• anul construirii (montării).
8.4.2 Deţinătorul instalaţiei de transport pe plan înclinat trebuie să afişeze în staţii, în
spaţiile accesibile utilizatorilor, scheme explicative cu privire la:
• fluxul de circulaţie al utilizatorilor în staţii;
• modul în care se face încărcarea-descărcarea în/din vehicule;
• locul de amplasare a instalaţiei de transport pe plan înclinat în zonă.
8.4.3 Echipamentul mecanic şi electric al instalaţiilor de transport pe plan înclinat va
fi marcat conform standardelor şi prescripţiilor în vigoare referitoare la echipamentul
respectiv.
8.5 Punerea in funcţiune
8.5.1 Instalaţiile de transport pe plan înclinat, noi sau vechi montate din nou, pot fi
date în exploatare numai după obţinerea autorizaţiei de funcţionare eliberată de ISCIRINSPECTIT.
8.5.2 Înainte de punerea în funcţiune a instalaţiilor de transport pe plan înclinat,
deţinătorul acestora trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să se asigure că instalaţia ce unnează a fi exploatată respectă cerinţele esenţiale
menţionate la capitolul 3;
b) să se asigure că la fiecare instalaţie sunt inscripţionate lizibil, durabil şi vizibil
cel puţin marcajele cerute la pct. 8.4;
46
PTR
16–2003
c) să efectueze împreună cu constructorul (montatorul) rodajul, reglajele şi
încercările de casă pentru instalaţie;
d) să obţină autorizaţia de funcţionare a instalaţiei din partea ISCIR-INSPECT IT.
8.6 Autorizarea de funcţionare la prima punere in funcţiune
8.6.1 Autorizarea de funcţionare pentru instalaţia de transport pe plan înclinat se
eliberează de ISCIR-INSPECT IT.
8.6.2 În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare, deţinătorul instalaţiei de
transport pe plan înclinat va depune la ISCIR-INSPECT IT, în raza căreia se află
montată instalaţia, o documentaţie care va cuprinde:
a) cartea instalaţiei de transport pe plan înclinat (partea de construcţie şi montaj);
b) certificatele de calitate pentru componentele de securitate şi pentru subsisteme;
c) procesul-verbal cu rezultatele încercărilor de casă;
d) raportul încheiat în urma efectuării analizei de securitate (în copie);
e) procedura de verificare şi întreţinere a instalaţiei de transport pe plan înclinat,
care trebuie să conţină cel puţin următoarele:
gradul de calificare al personalului tehuic de deservire şi de exploatare
(mecauici trolişti) folosit;
instrucţiuui de întreţinere;
verificări tehuice periodice;
încercările şi verificările stabilite de proiectant;
f) copie de pe documentul/dovada de luare în evidenţă eliberat(ă) de ISCIRINSPECT
(dacă este cazul);
g) un memoriu tehuic al cărui conţinut este prezentat în anexa E.
8.6.3 Documentaţia menţionată la pct. 8.6.2 va fi înaintată la ISCIR-INSPECT IT, în
raza căreia se află montată instalaţia, cu adresă de însoţire prin care se solicită
autorizarea instalaţiei de transport pe plan înclinat.
8.6.4 Documentaţia incompletă va fi înapoiată deţinătorului pentru a fi completată.
8.6.5 ISCIR-INSPECT IT, în raza căreia se află montată instalaţia de transport pe
plan înclinat, va stabili cu deţinătorul data la care urmează să se efectueze verificarea
tehuică de către inspectorii de specialitate.
8.6.6 Până la data stabilită pentru verificarea tehuică, deţinătorul trebuie să
pregătească instalaţia de transport pe plan înclinat, având încercările de casă efectuate
cu rezultate corespunzătoare, precum şi utilajul şi sarcinile pentru încercări. De
asemenea, trebuie să asigure personalul de deservire şi auxiliar necesar. De la
verificarea tehnică nu trebuie să lipsească RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT IT, al
47
PTR 16-2003
deţinătorului şi personalul tehnic de specialitate pentru verificarea lucrărilor de
construire (montare) al constructorului (montatorului).
8.6.7 în cazul instalaţiilor de transport pe plan înclinat închiriate, la verificarea
tehnică va participa atât RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT IT, al deţinătorului cât
şi cel din unitatea care a închiriat instalaţia.
8. 7 Verificarea tehnică la prima punere în funcţiune
8.7.1 Prezenta prescripţie tehnică stabileşte condiţiile minime care trebuie să fie
respectate la efectuarea verificărilor tehnice.
8.7.2 înainte de începerea verificării tehnice, deţinătorul (persoană fizică sau
juridică) va efectua instructajul de protecţia muncii persoanelor participante la această
activitate. Celelalte persoane trebuie să fie îndepărtate din raza de acţiune a instalaţiei
de transport pe plan înclinat. Verificarea tehnică va fi condusă de către inspectorul de
specialitate al ISCIR-INSPECT IT.
8.7.3 Verificarea tehnică oficială trebuie să stabilească dacă:
a) există cartea instalaţiei de transport pe plan înclinat (partea de construcţie şi
montaj), este completă şi corespunde cu instalaţia de transport pe plan înclinat
prezentată pentru verificarea tehnică;
b) instalaţia de transport pe plan înclinat a fost executată, echipată şi instalată în
conformitate cu documentaţia tehnică a acesteia;
c) instalaţia de transport pe plan înclinat supusă la încercările şi verificările
prevăzute în prezenta prescripţie tehnică a corespuns şi funcţionează în condiţii
de securitate;
d) este asigurată întreţinerea, revizia şi supmvegherea tehnică şi există personalul
de exploatare (mecanici trolişti) autorizat şi de deservire instruit;
e) construcţia instalaţiei de transport pe plan înclinat şi îmbinările demontabile şi
nedemontabile nu prezintă defecte vizibile;
f) instalaţia electrică este echipată cu dispozitivele de protecţie necesare şi este
prevăzută cu inscripţionările specifice necesare;
g) există certificatul privind măsurările împotriva tensiunilor de atingere;
h) există certificatul privind continuităţile electrice;
i) există certificatul privind rezistenţa de izolaţie;
j) instalaţia de transport pe plan înclinat este prevăzută cu marcajele menţionate la
pct. 8.4.1 şi 8.4.2;
48
PTR
16–2003
k) a fost elaborat regulamentul de exploatare, verificându-se prin sondaj dacă
acesta este cunoscut de mecanicii trolişti şi de către personalul de deservire;
1) există documentul (dovada) de luare în evidenţă eliberat(ă) de ISCIRINSPECT
(dacă este cazul).
8.7.4 Verificarea tehnică constă din:
a) verificarea principalelor elemente componente;
b) încercări în gol;
c) încercări în sarcină;
d) alte încercări, prevăzute de proiectant.
8.7.5 Verificarea principalelor elemente componente constă în urmărirea îndeplinirii
condiţiilor enumerate la pct. 8.7.3.
8.7.6 încercările în gol, în sarcină şi alte încercări se vor efectua în conformitate cu
instrucţiunile elaborate de producătorul instalaţiei de transport pe plan înclinat sau de
proiectant.
8.7.6.1 Încercarea funcţionării în sarcină se va face încărcând vehiculele după cum
urmează:
a) pentru verificarea grupului de antrenare, vehiculul sau convoiul de vehicule din
staţia inferioară se va încărca cu o suprasarcină de 10% peste sarcina nominală,
iar vehiculul sau convoiul de vehicule din staţia superioară va fi neîncărcat.
Dacă diagrama tensiunilor din cablul tractor, la roata de antrenare, indică
puterea maximă la poruire cu vehiculele aflate în alte puncte de pe traseu,
atunci verificarea se va executa ţinând seama de diagrama respectivă;
b) pentru verificarea dispozitivelor de frânare ale grupului de antrenare, vehiculul
sau convoiul de vehicule din staţia superioară se va încărca cu o suprasarcină
de 10% peste sarcina nominală, iar vehiculul sau convoiul de vehicule din staţia
inferioară va fi neîncărcat; frânarea se va executa când vehiculul sau convoiul
de vehicule, aflate în coborăre, se află pe panta maximă a traseului.
8.7.6.2 Cu vehiculele sau convoaiele de vehicule încărcate ca la pct. 8.7.6.1 se vor
executa una sau mai multe curse la viteza nominală, executându-se mai multe porniri
şi opriri, cu care ocazie se vor verifica:
comportarea vehiculelor pe traseu şi în zonele de încrucişare ale acestora;
eficacitatea frânării vehiculelor pe şinele căii sau pe cablul de frânare;
instalaţia electrică şi de automatizare, inclusiv instalaţiile şi componentele
de securitate;
instalaţiile de semnalizare şi telecomunicaţie;
aderenţa cablului tractor pe roata de antrenare;
comportarea cablurilor pe traseu;
respectarea distanţelor de gabarit pe traseu şi în staţii;
49
PTR 16-2003
imbarcarea şi debarcarea în bune condiţiuni a vagonetelor pe platfonna
purtătoare;
cuplarea şi decuplarea vehiculelor în staţii, la instalaţiile cu cablu tractor în
circuit închis.
8.7.6.3 Verificarea frânării grupului de antrenare se va executa cu fiecare frână în
parte. Verificarea frânării se va face în condiţiile de încărcare menţionate la pct. 8.7.6.1
lit. b). Se vor măsura cursa şi timpul ftânării, solicitându-se dacă este cazul, reglarea
ftânelor.
8.7.6.4 Încercarea statică a vehiculelor se va executa în staţii prin încărcare cu o
suprasarcină de 100%. În timpul executării încercării statice se va observa dacă apar
deformaţii permanente la construcţia vehiculelor sau la suspensiile acestora.
8.7.7 Autorizarea funcţionării se acordă numai dacă la verificarea tehnică oficială se
constată îndeplinirea tuturor condiţiilor prevăzute în prezenta prescripţie tehnică.
Auturizarea funcţionării şi parametrii de funcţionare aprobaţi, precum şi data (luna şi
anul) stabilită pentru următoarea verificare tehnică periodică (la scadenţă) se înscriu
într-un proces-verbal confonn modelului din anexa D. Scadenţa următoarei verificări
nu va fi mai mare de 1 an.
8.7.8 Se interzice acordarea autorizaţiei de funcţionare pentru instalaţii de transport
pe plan înclinat în următoarele cazuri:
a) lipsesc sau funcţionează defectuos componentele de securitate şi subsistemele
instalaţiei de transport pe plan înclinat;
b) grupurile de antrenare (principal şi de rezervă) nu sunt în bună stare de
funcţionare;
c) nu au fost efectuate sau nu se prezintă buletinele cu rezultatul examinărilor
nedistructive ale subsistemelor prevăzute de proiectant sau de producător;
d) rezultatele examinărilor nedistructive sunt necorespunzătoare;
e) nu este asigurat personalul de exploatare (mecanici trolişti) autorizat ŞI
personalul de deservire instruit;
f) dispozitivele de ftânare prevăzute de proiectantul instalaţiei de transport pe
plan înclinat funcţionează defectuos sau prezintă jocuri peste limitele admise;
g) protecţia impotriva tensiunilor de atingere lipseşte sau este executată defectuos,
creând pericol de electrocutare;
h) lipsesc sau nu funcţionează dispozitivele de semnalizare optice sau acustice
prevăzute în documentaţie;
i) instalaţia electrică este executată defectuos, prezentând pericol de electrocutare;
j) dispozitivele de semnalizare şi telecomunicaţie prezintă deranjamente;
50
PTR
16–2003
k) modul de fixare a elementelor de rezistenţă, elementelor de tracţiune şi
dispozitivelor de fixare nu este corespunzător, putând genera avarii sau
accidente;
1) se constată fisuri la elementele de rezistenţă;
m) sunt slăbite sau lipsesc elementele de îmbinare (şuruburi sau nituri);
n) există deformaţii permanente vizibile la construcţia metalică;
o) încercările cu sarcină şi suprasarcină nu au avut rezultate corespunzătoare;
p) lipsa mijloacelor de salvare (unde este cazul);
q) suprafaţa terenului pe care este amplasată instalaţia de transport pe plan înclinat
prezintă denivelări sau obstacole care pun în pericol funcţionarea acesteia în
condiţii de securitate;
r) terenul pe care este amplasată instalaţia de transport pe plan înclinat nu asigură
rigiditatea necesară funcţionării;
s) nu sunt afişate instrucţiunile de utilizare sau de interzicere a accesului în zonele
periculoase;
t) dacă se constată orice altă defecţiune care poate periclita siguranţa în
funcţionare;
u) nu se poate identifica instalaţia corespunzătoare documentaţiei prezentate;
v) platformele şi accesul la instalaţia de transport pe plan înclinat nu asigură
protecţia utilizatorului (calitatea suprafeţelor, deformaţii, goluri, lipsă
balustrade mână curentă etc.);
8.7.9 În cazul constatării deficienţelor menţionate la pct. 8.7.8 inspectorii de
specialitate le vor consemna într-un proces-verbal, încheiat în donă exemplare,
originalul urmând a fi păstrat de deţinător.
8.7.10 După acordarea autorizaţiei de funcţionare, ISCIR-INSPECT IT va elibera
cartea instalaţiei de transport pe plan înclinat.
8.8 Verificarea tehnici periodicl (la scadenţl) şi verificarea tehnici
neprogramatl (inopinatl)
8.8.1 În timpul exploatării, instalaţiile de transport pe plan înclinat sunt supuse la
termenul scadent unor verificări tehnice periodice. Cu ocazia acestor lucrări se verifică
starea tehnică şi se acordă, după caz, autorizaţia de funcţionare în continuare. Scadenţa
următoarei verificări se stabileşte ţinându-se seama şi de starea tehnică a instalaţiei de
transport pe plan înclinat, de condiţiile de funcţionare, de regimul de funcţionare, dar
nu va fi mai mare de I an.
51
PTR 16-2003
8.8.2 Eliberarea autorizaţiei de funcţionare în continuare se va face conform
prevederilor prezentei prescripţii tehnice de către inspectorii de specialitate ai ISCIRINSPECTIT.
8.8.3 Verificarea tehnică periodică trebuie să stabilească, pe lângă cele menţionate la
pct. 8.7, şi dacă:
a) gradul de uzură al componentelor de securitate şi al subsistemelor nu constituie
un pericol pentru funcţionare;
b) exploatarea, întreţinerea şi revizia asigură funcţionarea instalaţiei de transport
pe plan înclinat în condiţii de securitate;
c) registrul de evidenţă a funcţionării instalaţiei de transport pe plan înclinat este
corect completat şi ţinut la zi.
8.8.4 Este interzisă acordarea autorizaţiei de funcţionare în continuare dacă se
constată prezenţa uneia sau mai multor deficienţe menţionate la pct. 8.7.8 şi a
următoarelor:
a) lipsa cărţii instalaţiei de transport pe plan înclinat;
b) întreţinere necorespunzătoare;
c) gradul de uzură al componentelor de securitate şi al subsistemelor pune în
pericol funcţionarea instalaţiei de transport pe plan înclinat.
8.8.5 Rezultatele verificării tehnice periodice se înscriu într-un proces-verbal,
conform modelului din anexa D.
8.8.6 Dacă instalaţia de transport pe plan înclinat nu a funcţionat mai mult de 90 de
zile, repunerea acesteia în funcţiune se va face numai după efectuarea unei verificări
tehnice de către RSVTI autorizat al deţinătorului, cu împuternicire din partea ISCIRINSPECT
IT. Rezultatele verificării tehnice vor fi consemnate într-un proces-verbal
în cartea instalaţiei de transport pe plan înclinat-partea de exploatare, conform
modelului din anexa D, iar copia procesului-verbal va fi înaintată la ISCIR-INSPECT
IT în raza căreia se află instalaţia. Scadenţa următoarei verificări nu poate să
depăşească termenul stabilit prin ultimul proces-verbal de verificare tehnică încheiat
de inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT.
8.8.7 Prevederile pct. 8.8.6 nu se aplică în cazul în care a fost depăşită scadenţa la
verificarea tehnică oficială.
8.8.8 Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT au dreptul, ca în afara
scadenţelor, să efectueze verificări tehnice neprogramate pentru a constata îndeplinirea
dispoziţiilor date privind starea tehnică a instalaţiei de transport pe plan înclinat
(remedierea unor deficienţe sau înlocuiri de piese, altele decât cele menţionate la pct.
8.7.8), modul de efectuare a întreţinerii şi reviziei, a exploatării, inclusiv completarea
la zi a registrului de evidenţă a funcţionării. Constatările se consemnează în registrul
52
PTR
16–2003
de evidenţă a funcţionării sau intr-un proces-verbal, după caz, conform modelului din
anexa D. Dispoziţiile date sunt obligatorii.
8.8.9 Dacă la verificările tehnice sau incercările efectuate in timpul exploatării de
către organele proprii de supraveghere tehnică ale deţinătorului se constată deficienţe
care periclitează siguranţa in funcţionare instalaţia de transport pe plan inclinat va fi
oprită din funcţiune. Constatările se consemnează in registrul de evidenţă a funcţionării
şi intr-un proces-verbal, conform modelului din anexa D. O copie a procesului-verbal
va fi inaintată la ISCIR-INSPECT IT in raza căreia se află insta1aţia.
8.9 Verificarea tehnică după lucrările de reparare
8.9.1 Instalaţiile de transport pe plan inclinat care au fost supuse unor lucrări de
reparare nu pot fi date in exploatare decât după efectuarea unei verificări tehnice de
către inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT, in condiţiile prevăzute de
prezenta prescripţie tehnică.
8.9.2 Categoriile de lucrări de reparare care se verifică de inspectorii de specialitate
ai ISCIR-INSPECT IT sunt următoarele:
a) lucrări care au drept scop creşterea parametrilor funcţionali existenţi: viteză,
capacitate de transport etc.;
b) înlocuirea sau modificarea construcţiilor metalice portante;
c) refacerea sau remedierea îmbinărilor sudate ale elementelor de rezistenţă;
d) înlocuirea, recondiţionarea sau transformarea de principiu a grupului de
antrenare;
e) înlocuirea staţiilor sau amplasamentului iniţial al staţiilor;
f) înlocuirea dispozitivelor de frânare cu alte tipodimensiuui, care diferă de cele
prevăzute in documentaţia tehnică;
g) modificarea construcţiei vehiculelor, a dispozitivelor de cuplare a acestora sau
înlocuirea vehiculelor cu altele de tip diferit;
h) modificarea de principiu a schemei electrice de acţionare;
i) modificarea instalaţiei de comandă;
j) înlocuirea totală a instalaţiei electrice;
k) înlocuirea componentelor de securitate cu alte tipodimensiuui, care diferă de
cele prevăzute in documentaţia tehnică;
1) înlocuirea subsistemelor cu alte subsisteme, care diferă de cele prevăzute in
documentaţia tehnică;
53
PTR 16-2003
m) înlocuirea instalaţii10r de semnalizare şi telecomunicaţie cu altele care diferă de
cele prevăzute în documentaţia tehnică;
n) înlocuirea sau recondiţionarea căii de rulare;
o) înlocuirea cablului tractor, de frânare sau a cablurilor de întindere.
8.9.3 Înaintea începerii lucrărilor de reparaţii, reparatorul, cu acordul deţinătorului,
va întocmi o documentaţie de reparaţie din care să rezulte lucrările care urmează să se
efectueze precum şi condiţiile tehnice de execuţie, verificări şi încercări.
Documentaţia se va înainta de ISCIR-INSPECT IT în raza căreia se află
montată telefericul pentru materiale în vederea acceptării începerii lucrărilor de
reparaţii, numai pentru reparaţiile menţionate la pct. 8.9.2, lit. a), b), c) şi e).
Se interzice începerea lucrărilor de reparaţii Iară procesul-verbal de acceptare
al ISCIR-INSPECT IT în raza căreia se află montat telefericul pentru materiale.
Procesul-verbal se întocmeşte pe un formular al cărui model este prezentat în anexa D.
În cazul lucrărilor de reparaţii prevăzute la pct. 8.9.2, lit. a), b), c) şi e), se
întocmeşte un proiect de reparaţii care se ataşează la documentaţie.
Proiectele de reparaţii pot fi întocmite de constructorul (montatorul) sau
reparatorul instalaţiei sau de un proiectant autorizat de ISCIR-INSPECT care îşi
asumă responsabilitatea.
ISCIR-INSPECT IT poate solicita documente din care să rezulte că lucrările
care se vor efectua la instalaţie vor fi corespunzătoare.
8.9.4 În vederea efectuării verificării tehnice după reparare, reparatorul sau
producătorul instalaţiei de transport pe plan înclinat va întocmi o documentaţie tehnică
cu următorul conţinut, pe care o va înainta la ISCIR-INSPECT IT în raza căreia îşi are
sediul deţinătorul:
a) copie de pe autorizaţia pentru efectuarea lucrărilor de reparare, eliberată de
către ISCIR-INSPECT IT;
b) tebnologia sau proiectul privind lucrările de reparare;
c) lista lucrărilor efectuate în cadrul reparaţiei;
d) tabelul cuprinzând materialele folosite în cadrul lucrărilor de reparare, cu
specificarea caracteristicilor tebnice şi a numărului certificatului de calitate
eliberat de fumizorul acestora;
e) copii de pe certificatele de calitate sau declaraţiile de conformitate ale
componentelor de securitate şi ale subsistemelor (în cazul înlocuirii acestora);
f) certificatul de calitate pentru sudurile executate în cadrul reparaţiei;
g) copie de pe certificatele de calitate ale elementelor de tracţiune;
h) procesul-verbal cu rezultatele corespunzătoare ale încercărilor de casă, semnat
şi de deţinătorul instalaţiei de transport pe plan înclinat;
54
PTR
16–2003
i) procesul-verbal de recepţie şi certificatul de calitate şi garanţie a reparaţiei.
8.9.5 Lucrările de reparare menţionate la pct. 8.9.2 vor fi executate numai de agenţi
economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT în acest scop. în cazul în care lucrările de
reparare sunt efectuate de producătorul instalaţiei de transport pe plan înclinat, nu este
necesară autorizarea acestuia de către ISCIR-INSPECT IT pentru lucrările de reparare.
8.9.6 Repararea instalaţiei de transport pe plan înclinat poate fi făcută de agenţi
economici care dispun de mijloace tehnice corespunzătoare şi sunt autorizaţi de
ISCIR-INSPECT IT.
8.9.7 Conţinutul documentaţiei necesare pentru obţinerea autorizaţiei de către agenţii
economici care repară instalaţii de transport pe plan înclinat este prezentat în anexa B.
8.9.8 Agentul economic autorizat pentru lucrări de reparare are următoarele obligaţii:
a) să execute lucrările de reparare în conformitate cu documentaţia tehnică de
reparaţie;
b) să prezinte instalaţia de transport pe plan înclinat şi toate documentaţiile
tehnice necesare, în timpul şi la sfilrşitul reparării, la verificările care se
efectuează de către inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau, cu
împuternicire scrisă din partea ISCIR-INSPECT IT, de către personalul tehnic
de specialitate propriu autorizat pentru verificarea lucrărilor de reparare;
c) să utilizeze pentru elementele de rezistenţă sudate tehnologii de execuţie şi de
examinare având la bază procedee de sudare omologate în conformitate cu
prevederile prescripţiilor tehnice în vigoare;
d) să folosească la lucrările de reparare numai personal calificat; sudorii vor fi
autorizaţi în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice în vigoare;
e) să solicite acordul scris al proiectantului dacă în timpul lucrărilor de reparare
apare necesitatea efectuării unor modificări în construcţia instalaţiilor;
f) să numească personal tehnic de specialitate propriu (ingineri, subingineri,
maiştri sau tehnicieni) pentru verificarea lucrărilor de reparare; modelul
deciziei de numire a personalului este prezentat în anexa G;
g) să numească responsabil tehnic cu sudura (ingineri sau maiştri), în cazul
efectuării unor lucrări de sudare la repararea elementelor de rezistenţă;
modelul deciziei de numire a responsabilului este prezentat în anexa G;
h) să întocmească şi să ţină la zi un registru de evidenţă pentru lucrările de
reparare, conform modelului din anexa C;
i) să asigure măsurile corespunzătoare astfel ca personalul tehnic de specialitate
propriu, autorizat de ISCIR-INSPECT IT, să-şi poată îndeplini în bune
condiţii sarcinile prevăzute la pct. 8.9.9 şi 8.9.10.
55
PTR 16-2003
8.9.9 Personalul tehnic autorizat de ISCIR-INSPECT IT pentru lucrările de reparare
are următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să cunoască legislaţia, prevederile prescripţiilor tehnice specifice – Colecţia
ISCIR în vigoare şi reglementările tehnice în domeniu;
b) să respecte în cadrul lucrărilor de reparare documentaţia tehnică a
producătorului şi documentaţia tehnică de reparare;
c) să verifice documentaţia tehnică întocmită pentru lucrările efectuate sub
aspectul respectării prevederilor prescripţiilor tehnice specifice – Colecţia
ISClR precum şi concordanta instalaţiei cu documentaţia respectivă;
d) să întocmească documente de verificare în care să consemneze constatările şi
rezultatele verificărilor şi examinărilor precum şi dispoziţiile obligatorii;
e) să verifice registrele de evidenţă a lucrărilor de reparare şi să urmărească
ţinerea la zi a acestora.
8.9.10 Responsabilul tehnic cu sudura autorizat de ISCIR-INSPECT IT, suplimentar
faţă de cerinţele din SR EN 719: 1995, are şi următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să cunoască legislaţia, prevederile prescripţiilor tehnice specifice – Colecţia
ISCIR, standardele şi alte normative în vigoare privind sudarea elementelor
instalaţiilor de transport pe plan înclinat;
b) să verifice dacă tehnologia de execuţie şi de examinare a elementelor sudate
este în concordanţă cu procedeele de sudare omologate;
c) să verifice documentaţia de reparare înainte de executarea lucrărilor astfel încât
soluţiile adoptate să asigure condiţii optime de sudare şi verificare iar starea de
tensiuni datorată ciclului termic de sudare să fie minimă;
d) să urmărească folosirea corectă a materialelor de adaos, funcţie de materialele
de bază utilizate, în conformitate cu procedeele de sudare omologate;
e) să verifice ca materialele de adaos să fie însoţite de certificate de calitate şi să
admită introducerea în lucru numai a materialelor de adaos prevăzute în
documentaţia de reparaţie;
t) să supravegheze astfel ca materialele de bază folosite să fie conforme cu
documentaţia de reparaţie;
g) să verifice modul în care se depozitează şi se introduc în lucru materialele de
adaos;
h) să participe la analiza şi stabilirea cauzelor eventualelor defecte datorate sudurii
şi să ia măsuri corespunzătoare pentru remedierea şi evitarea lor;
56
PTR
16–2003
i) să urmărească efectuarea verificării calităţii îmbinărilor sudate în urma
operaţiunilor de reparare, să verifice rezultatele obţinute şi să vizeze
documentele privind verificarea îmbinărilor sudate, care se ataşează la cartea
instalaţiei de transport pe plan înclinat;
j) să ţină la zi evidenţa poansoanelor sudorilor autorizaţi de ISCIR-INSPECT şi a
procedeelor de sudare omologate.
8.9.11 Verificarea tehnică după lucrările de reparare trebuie să stabilească, pe lângă
cele menţionate la pct. 8.8.3, şi dacă lucrările s-au efectuat corespunzător iar
materialele noi folosite sunt în conformitate cu tehnologia de reparare.
8.9.12 Lucrările, altele decât cele menţionate la pct. 8.9.2, pot fi executate şi de agenţi
economici care nu sunt autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT iar verificarea tehnică după
aceste reparaţii va fi efectuată de RSVTI al deţinătorului.
8.9.13 La verificarea tehnică după reparare se efectuează verificările prevăzute la pct.
8.7.
8.9.14 Dacă rezultatele verificării tehnice satisfac prevederile prezentei prescripţii
tehnice, prin procesul-verbal încheiat se acordă autorizaţia de funcţionare în
continuare stabilindu-se şi scadenţa următoarei verificări tehnice care nu va fi mai
mare de 1 an.
8.9.15 Efectuarea lucrărilor de reparare se va înscrie în registrul de evidenţă a
funcţionării instalaţiei de transport pe plan înclinat.
8.9.16 Documentaţia tehnică de reparare se va ataşa la cartea instalaţiei de transport pe
plan înclinat.
8.9.17 Dispoziţiile date de către inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau
de către RSVTI al deţinătorului, înscrise în procesele-verbale de verificare tehnică
periodică, neprogramată sau după reparaţii sau în registrul de evidenţă a funcţionării
instalaţiei de transport pe plan înclinat sunt obligatorii. Neîndeplinirea la termenele
stabilite a dispoziţiilor date atrage după sine anularea autorizaţiei de funcţionare.
8.9.18 Funcţionarea instalaţiilor de transport pe plan înclinat în afara termenului
înscris în autorizaţia de funcţionare, cu deficienţe la componentele de securitate şi
subsisteme care pun în pericol securitatea utilizatorilor şi protecţia mediului sau fără o
prealabilă verificare după reparaţii este interzisă şi se sancţionează conform legilor în
VIgoare.
9 EXPLOATAREA
9.1 Generalităţi
9.1.1 Întreţinerea şi revizia instalaţiilor de transport pe plan înclinat poate fi făcută de
agenţi economici care dispun de mijloace tehnice corespunzătoare şi sunt autorizaţi de
ISCIR-INSPECT IT, având autorizaţie conform modelului din Anexa Q.
57
PTR 16-2003
9.1.2 Conţinutul documentaţiei necesare pentru obţinerea autorizaţiei de intreţinere şi
revizie a instalaţiilor de transport pe plan înclinat este prezentat in anexa S.
9.1.3 Agentul economic autorizat pentru lucrări de intreţinere şi revizie tehnică are
unnătoarele obligaţii:
a) să execute lucrările de intreţinere şi revizie in conformitate cu prevederile
documentaţiei tehnice, regulamentului de exploatare şi prezentei prescripţii
tehnice;
b) să folosească la lucrările de intreţinere şi revizie numai personal calificat şi
instruit;
c) să fie dotat cu mijloace tehnice corespunzătoare in vederea efectuării
lucrărilor de întreţinere şi revizie;
d) să pregătească şi să prezinte instalaţiile la verificarea tehnică oficială la
scadenţă sau ori de câte ori se solicită de către ISCIR-INSPECT IT;
e) să oprească instalaţiile din funcţiune dacă in timpul exploatării apar
deficienţe care pot avea ca urmare avarii sau accidente;
1) să numească personal tehnic propriu care să fie autorizat de ISCIRINSPECT
IT pentru supravegherea lucrărilor de întreţinere şi revizie.
9.1.4 Personalul tehnic autorizat de ISCIR-INSPECT IT pentru lucrările de
intreţinere şi revizie tehnică are unnătoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să cunoască legislaţia, prescripţiile tehnice specifice, Colecţia ISCIR in
vigoare, şi reglementările tehnice in domeniu;
b) să respecte în cadrul lucrărilor efectuate prevederile documentaţiei tehnice,
regulamentului de exploatare şi prezentei prescripţii tehnice;
c) să verifice documentaţia tehnică intocmită pentru lucrările efectuate;
d) să intocmească documente de verificare in care să se consemneze
constatările şi rezultatele verificărilor şi examinărilor, precum şi dispoziţiile
obligatorii;
e) să verifice registrele de evidenţă a lucrărilor efectuate şi să unnărească
ţinerea la zi a acestora;
9.1.5 Pe baza prevederilor prezentei prescripţii tehnice, ale normativelor legale in
vigoare, normelor de protecţia muncii, instrucţiunilor de exploatare şi documentaţiei
tehnice, deţinătorul va intocmi regulamentul de exploatare care trebuie să conţină
instrucţiuui detaliate privind funcţionarea, exploatarea, repararea şi intreţinerea
instalaţiei de transport pe plan inclinat.
Regulamentul de exploatare trebuie să fie avizat de ISCIR-INSPECT IT in raza
căreia este montată instalaţia.
58
PTR
16–2003
9.1.6 Regulamentul de exploatare trebuie să conţină toate datele şi indicaţiile a căror
aplicare conduce la exploatarea in condiţii de securitate, atât cele cu caracter general
cât şi cele specifice instalaţiei.
9.1.7 Regulamentul de exploatare va conţine cel puţin unnătoarele date şi indicaţii:
dispoziţii generale, cuprinzând descrierea succintă a instalaţiei de transport
pe plan înclinat;
indicaţii privind personalul de exploatare (efective, condiţii de angajare,
funcţiuni, obligaţii şi răspunderi pentru fiecare funcţie in parte);
indicaţii privind personalul de deservire (efective, condiţii de angajare,
funcţiuni, obligaţii şi răspunderi pentru fiecare funcţie in parte);
date privind instalaţiile, subsistemele, componentele de securitate şi
dispozitivele de telecomunicaţie şi semnalizare;
norme de exploatare în condiţii normale, viteze, acceleraţii şi deceleraţii
admise;
norme de exploatare in condiţii excepţionale (chiciură sau zăpadă,
deranjamente );
norme de protecţia muncii şi măsuri de pază contra incendiilor specifice
instalaţiei;
indicaţii cu privire la deranjamentele posibile in exploatare şi modul de
remediere a deranjamentelor;
date privind reviziile, verificările şi incercările care trebuie să fie efectuate
intre două verificări tehnice periodice oficiale, cu indicarea operaţiilor care
se execută în cadrul fiecărei lucrări, a periodicităţii lucrărilor şi a
persoanelor care le efectuează;
indicaţii cu privire la lucrări de intreţinere curentă şi ungere a instalaţiei;
alte date şi indicaţii, in funcţie de specificul instalaţiei de transport pe plan
inclinat.
9.2 Norme generale de exploatare
9.2.1 Exploatarea instalaţiilor de transport pe plan inclinat trebuie să se facă in
conformitate cu prevederile prezentei prescrlpţii tehnice, regulamentul de exploatare,
cartea instalaţiei de transport pe plan inclinat, normele de protecţia muncii din
domeniul instalaţiilor de transport pe plan înclinat şi instrucţiunile interne elaborate de
deţinător.
9.2.2 Este interzisă funcţionarea instalaţiilor de transport pe plan inclinat dacă
componentele de securitate, subsistemele, dispozitivele de semnalizare şi
telecomunicaţie nu sunt in perfectă stare de funcţionare sau nu indeplinesc condiţiile
tehnice prescrise, precum şi dacă personalul de exploatare şi de deservire minim
prevăzut în regulamentul de exploatare nu este prezent la post şi apt pentru muncă.
9.2.3 Sarcina utilă maximă dintr-un vehicul nu o va depăşi pe cea prevăzută in
documentaţia tehnică şi inscrisă in procesul-verbal de autorizare a funcţionării.
Şeful instalaţiei poate să limiteze sarcina în vehicule, sub cea prevăzută in
documentaţia tehnică, dacă constată că pentru o situaţie dată admiterea sarcinii
maxime ar produce o supraincărcare a vehiculului.
59
PTR 16-2003
9.2.4 Pe traseul instalaţiei de transport pe plan inclinat, in zone accesibile publicului,
se vor monta plăci de avertizare pe care se vor inscrie interdicţii de staţionare şi
traversare a căilor de rulare.
9.2.5 În staţii se vor afişa, in spaţiile de lucru ale personalului staţiei, instrucţiuui
privind acordarea primului ajutor, instrucţiuui de prevenire şi stingere a incendiilor,
instrucţiuui de exploatare şi de protecţie a muncii, prevăzute de normativele in vigoare.
9.3 Norme pentru exploatarea normală
9.3.1 Exploatarea normală trebuie să se facă cu motorul principal, când instalaţia de
transport pe plan înclinat este în perfectă stare de funcţionare şi prezintă deplină
siguranţă in funcţionare, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
9.3.2 Personalul de exploatare trebuie să cunoască regulile de desfăşurare a activităţii
inscrise in regulamentul de exploatare şi instrucţiuuile primite. Mecauicul trolist
trebuie să urmărească permanent respectarea vitezelor, acceleraţiilor şi deceleraţiilor
prevăzute.
9.3.3 Şeful instalaţiei şi mecauicul trolist trebuie să asigure supravegherea generală şi
respectarea orarelor conform regimului de transport.
9.3.4 Nu este permisă exploatarea instalaţiei de transport pe plan inclinat decât pe
timp de zi. Fac excepţie instalaţiile de transport pe plan înclinat care sunt echipate
corespunzător şi prevăzute pentru funcţionare pe timp de noapte.
9.3.5 Funcţionarea instalaţiei de transport pe plan inclinat cu motorul de rezervă
trebuie să se limiteze la deplasările necesare pentru readucerea vehiculelor incărcate in
staţii, urmare a defectării motorului principal sau întreruperii alimentării lui.
9.3.6 Înainte de funcţionarea cu motorul de rezervă se vor executa, in prealabil, toate
manevrele şi verificările necesare. În timpul funcţionării se vor respecta vitezele
prescrise.
9.3.7 La antrenarea instalaţiei cu motorul de rezervă personalul va trebui să fie
pregătit in orice moment pentru oprirea instalaţiei prin comenzi manuale.
9.4 Norme de exploatare în caz de chiciură sau zăpadă
9.4.1 Dacă în timpul când instalaţia de transport pe plan inclinat a fost in repaus s-a
depus chiciură sau zăpadă pe cablu şi pe elementele metalice ale vehiculelor, staţiilor
sau liniei, exploatarea nu poate fi reluată decât după ce s-au executat următoarele
operaţii:
indepărtarea chiciurii sau a zăpezii, care ar putea periclita siguranţa in
funcţionare sau ar putea prezenta pericol de accidentare, înainte de punerea
in funcţiune a instalaţiei, de pe elementele metalice ale staţiilor şi de pe
rolele de conducere ale cablului tractor in lungul traseului;
indepărtarea chiciurii sau a zăpezii de pe cabluri şi de pe şine cu curăţitoare
speciale, prin efectuarea de curse la viteze corespunzătoare.
60
PTR
16–2003
9.4.2 Pentru inlăturarea stratului de zăpadă de pe calea de rulare a instalaţiei, trebuie
ca in fiecare din staţiile fmale să existe un dispozitiv special, sub forma unui plug de
zăpadă, care să se poată monta uşor la vehicule.
9.4.3 Se recomandă ca în perioada ninsorilor abundente să se execute cel puţin o
cursă pe oră pentru menţinerea in stare curată a căii, cablurilor şi roţilor.
9.4.4 Poteca sau scara de acces in lungul liniei trebuie curăţată de zăpadă şi
menţinută in stare practicabilă in orice condiţii atmosferice.
9.5 Norme de exploatare în caz de deranjamente
9.5.1 Regulamentul de exploatare trebuie să prevadă măsurile necesare ce trebuie
luate in cazul apariţiei unor deranjamente la diferite elemente ale instalaţiei de
traosport pe plan inclinat.
De asemenea, regulamentul de exploatare trebuie să indice măsurile care
trebuie luate în caz de oprire inopinată a instalaţiei de traosport pe plan înclinat ca
urmare a intrării în funcţiune a unor componente de securitate. Repunerea in funcţiune
se face numai cu avizul şefului instalaţiei şi numai după ce cauza care a provocat
oprirea a fost inlăturată.
9.5.2 În cazul când componentele de securitate sau subsistemele instalaţiei nu sunt in
stare de funcţionare ca urmare a unui deranjament, şeful instalaţiei va putea admite
funcţionarea instalaţiei de transport pe plan inclinat numai până la aducerea in staţii a
vehiculelor de pe traseu, luându-se măsurile locale necesare pentru evitarea avariilor şi
accidentelor.
9.5.3 Dacă in timpul traosportu1ui se produc deranjamente sau avarii se vor lua
următoarele măsuri:
– declanşarea opririi automate a instalaţiei de către mecanicul trolist; in caz că
aceasta nu funcţionează, se va comanda manual oprirea progresivă;
– stabilirea deranjamentului sau avariei produse, după oprire; dacă este posibil
şi sunt îndeplinite condiţiile de securitate, se execută manevrele de readucere
a vehiculelor in staţii cu viteză redusă;
– repunerea în funcţiune a instalaţiei de transport pe plan inclinat, in
conformitate cu prevederile pct. 9.7.23.
9.6 Personalul de supraveghere şi exploatare
9.6.1 Pentru funcţionarea in condiţii de siguranţă a instalaţiilor de traosport pe plan
inclinat, in conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, regulamentului de
exploatare şi instrucţiunilor interne sunt direct răspunzători deţinătorii sau cei care le
exploatează.
9.6.2 Deţinătorii sau cei care exploatează instalaţii de traosport pe plan inclinat
pentru materiale sunt obligaţi să obţină autorizaţia de funcţionare a acestora de la
ISCIR-INSPECT IT.
9.6.3 În vederea acordării autorizaţiei pentru funcţionarea instalaţiilor de traosport pe
plan inclinat pentru materiale, pe lângă documentaţia cerută la pct. 8.6.2 deţinătorul va
61
PTR 16-2003
înainta la ISCIR-INSPECT IT o documentaţie intocmită conform prevederilor anexei
E.
9.6.4 Deţinătorii instalaţiilor de transport pe plan inclinat au următoarele obligaţii şi
răspunderi:
a) să posede prescripţiile tehnice specifice – Colecţia ISCIR;
b) să execute lucrările de intreţinere şi revizie tehnică curentă in conformitate cu
procedura de revizie şi intreţinere a instalaţiei de transport pe plan inclinat;
c) să pregătească şi să prezinte instalaţiile de transport pe plan inclinat, precum şi
documentaţia tehnică prevăzută de prezenta prescripţie tehnică la verificările
tehnice care se efectuează de ISCIR-INSPECT IT in vederea autorizării
funcţionării instalaţiilor de transport pe plan inclinat sau ori de câte ori se
solicită de către ISCIR-INSPECT IT;
d) să numească RSVTI, in raport cu numărul şi complexitatea instalaţiilor de
transport pe plan înclinat, care va fi autorizat de ISCIR-INSPECT IT. RSVTI
al unităţilor menţionate răspunde împreună cu proprietarul instalaţiilor de
transport pe plan înclinat de luarea măsurilor pentru aplicarea prevederilor
prezentei prescripţii tehnice privind securitatea in funcţionare a acestora.
Modelul pentru decizia de numire a RSVTI este prezentat in anexa H, iar
modelul de autorizaţie atribuită acestuia este prezentat in anexa T. Atribuţiile
RSVTI sunt menţionate la pct. 9.6.7.
9.6.5 Prevederile pct. 9.6.4 se aplică şi celor care închiriază instalaţii de transport pe
plan înclinat în vederea utilizării.
9.6.6 RSVTI poate fi:
• inginer
• subinginer sau
• maistru
intr-una din specialităţile: mecanică, electrică sau electromecanică.
9.6.7 Responsabilul cu verificarea şi supravegherea tehnică a instalaţiilor (RSVTI),
autorizat de ISCIR-INSPECT IT, trebuie să posede cunoştinţe teoretice şi practice in
domeniul instalaţiilor de transport pe plan inclinat şi are următoarele sarcini:
să ţină evidenţa instalaţiilor intr-un registru (conform modelului prezentat
in anexa F) şi să urmărească efectnarea la termen a verificării tehnice
oficiale Iară de care instalaţiile respective nu pot funcţiona;
să urmărească pregătirea instalaţiilor şi sarcinilor de incercare necesare
pentru verificările tehnice oficiale şi să participe activ la efectuarea lor;
să supravegheze ca instalaţiile de transport pe plan inclinat să fie folosite în
conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, regulamentul de
exploatare, instrucţiunile interne şi normele de protecţia muncii;
să urmărească realizarea in termen a dispoziţiilor date prin proceseleverbale
de verificare tehnică, să examineze in mod regulat registrul de
evidenţă a funcţionării instalaţiei şi să ia măsuri pentru remedierea imediată
a defectelor semnalate;
62
PTR
16–2003
să urmărească afişarea în locurile stabilite a instrucţiunilor de exploatare;
să interzică manevrarea instalaţiilor de transport pe plan înclinat de către
persoane neautorizate;
să urmărească efectoarea periodică a instructajelor profesionale şi de
protecţia muncii cu personalul de exploatare şi de deservire;
să organizeze reexaminarea periodică a mecanicilor trolişti şi să participe în
comisia de reexaminare;
să urmărească efectoarea verificărilor periodice ale instalaţiei de protecţie
împotriva tensiunilor de atingere şi consemnarea rezultatelor acestora;
să colaboreze la întocmirea planului de întreţinere, revizii şi reparaţii şi să
urmărească îndeplinirea lui la termenele prevăzute;
să întocmească planul anual de verificări tehnice periodice şi să-I înainteze
la ISCIR-INSPECT IT în raza căreia îşi are sediul deţinătorul până la data
de 25 noiembrie;
să urmărească ca reparaţiile prevăzute la pct. 8.9.2 să fie executate numai
de agenţi economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT;
să urmărească efectuarea la termenele prevăzute a verificării cablurilor;
să urmărească modul în care se asigură supravegherea instalaţiilor de
transport pe plan înclinat de către şeful instalaţiei;
să ţină evidenţa mecanicilor trolişti; nu este admisă angajarea mecanicilor
trolişti fără avizul RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT IT.
9.6.8 Deţinătorul va numi pentru fiecare instalaţie de transport pe plan înclinat o
persoană calificată denumită „Şeful instalaţiei”. În raport cu importanţa instalaţiei de
transport pe plan înclinat pot fi numiţi ca şef al instalaţiei: ingineri, subingineri sau
maiştri în specialităţile mecanică, electromecanică, electrotehnică sau înrudite cu
acestea.
Nu se admite ca mecanicul trolist care manevrează instalaţia de transport pe
plan înclinat să fie numit şeful instalaţiei.
9.6.9 Dacă în zonă sunt grupate mai multe instalaţii de transport pe plan înclinat la
un loc, astfel încât traseele lor se întâlnesc sau pleacă din acelaşi punct sau traseele lor
se află în prelungire sau în paralel la distanţe de maximum 200 m, în aceste cazuri
poate fi numit un singur şef al instalaţiei pentru toate aceste instalaţii de transport pe
plan înclinat din zonă, cu condiţia ca pentru fiecare instalaţie de transport pe plan
înclinat să fie numit câte un înlocuitor competent al şefului instalaţiei în conformitate
cu prevederile pct. 9.6.23.
9.6.10 Şeful instalaţiei va fi confirmat, în scris, de către ISCIR-INSPECT IT în raza
căreia se găsesc instalaţiile de transport pe plan înclinat respective, pe baza
cunoştinţelor privind:
prescripţiile tehnice specifice, Colecţia ISCIR, în domeniu;
instalaţia pe care o va supraveghea şi coordona;
regulamentul de funcţionare a instalaţiei respective.
9.6.11 Şeful instalaţiei are următoarele obligaţii şi răspunderi principale:
supraveghează instalaţia şi urmăreşte ca funcţionarea şi exploatarea acesteia
să se facă în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice şi cu
regulamentul de exploatare; în cazul apariţiei unor defecţiuni care
periclitează securitatea în exploatare a instalaţiei de transport pe plan
63
PTR 16-2003
inclinat, trebuie să ia imediat măsuri de oprire şi să informeze, in scris,
conducerea unităţii deţinătoare;
controlează funcţionarea instalaţiei şi ia măsuri de inlăturare a defecţiunilor;
repartizează sarcinile personalului de exploatare şi deservire şi controlează
modul de executare a acestora;
răspunde de buna întreţinere a instalaţiei;
planifică şi unnăreşte efectuarea la termen a reviziilor şi reparaţiilor,
conduce efectiv aceste operaţii (care se execută cu personalul propriu) şi
răspunde de calitatea acestora;
răspunde de efectoarea la tennenele stabilite a verificărilor tehnice oficiale,
participă efectiv la aceste verificări şi ia măsuri pentru ducerea la
indeplinire a dispoziţiilor date;
unnăreşte indeplinirea prevederilor de protecţia muncii, de pază contra
incendiilor şi ale celorlalte norme in vigoare de către personalul din
subordine;
organizează şedinţe lunare de instructaj cu personalul de exploatare şi de
deservire a instalaţiei şi verifică la locul de muncă dacă acesta şi-a însuşit şi
aplică corect instructajul respectiv.
9.6.12 Manevrarea instalaţiilor de transport pe plan inclinat, respectiv manevrarea
grupului de antrenare şi comandă, se va face numai de mecanici trolişti, autorizaţi, in
conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.
9.6.13 Mecanicul trolist are următoarele obligaţii şi răspunderi principale:
execută personal manevrarea grupului de antrenare şi comandă al
instalaţiei; prezenţa sa este obligatorie la pupitrul de comandă in tot timpul
cât instalaţia de transport pe plan inclinat este in funcţiune;
aplică prevederile prezentei prescripţii tehnice şi ale regulamentului de
exploatare cu privire la antrenarea, frânarea şi comanda instalaţiei de
transport pe plan înclinat atât cu grupul principal de antrenare cât şi cu
grupul de rezervă; răspunde de aplicarea şi respectarea normelor de
protecţie a muncii şi măsurilor de pază contra incendiilor la postul de
comandă şi in sala maşinilor;
controlează personal grupul de antrenare, la inceputul fiecărui schimb,
precum şi componentele de securitate, subsistemele şi dispozitivele de
securitate şi semnalizare din staţia de antrenare şi ia măsurile necesare
pentru buna funcţionare; în cazul in care constată defecte in funcţionarea
instalaţiei de transport pe plan înclinat ia imediat măsuri de oprire.
9.6.14 Mecanicii trolişti vor fi reexaminaţi anual de către comisii de examinare
stabilite de deţinător, in conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.
Rezultatol va fi inscris in autorizaţie.
Dacă persoanele respective nu se prezintă la reexaminare sau dacă nu au
obţinut calificativul „Admis” nu-şi mai pot continua activitatea, caz in care deţinătorul
va trebui să comunice acest lucru la ISCIR-INSPECT IT care a eliberat autorizaţia şi
să solicite retragerea autorizaţiei.
9.6.15 Pe lângă personalul autorizat de către ISCIR-INSPECT IT, deţinătorul trebuie
să numească şi să instruiască personal necesar şi in număr suficient pentru asigurarea
deservirii instalaţiei.
64
PTR
16–2003
9.6.16 Personalul pentru asigurarea deservirii instalaţiei se stabileşte în funcţie de
tipul, capacitatea şi complexitatea instalaţiei de transport pe plan înclinat.
La instalaţii de transport pe plan înclinat pentru materiale trebuie să existe
însoţitori de vehicule (unde este cazul), cuplători, decuplători precum şi manipulanţi
pentru vehicule în staţii.
9.6.17 Personalul indicat la pct. 9.6.16 are, în principal, unnătoarele obligaţii şi
răspunderi:
– insoţitorii de vehicule:
• supraveghează încărcarea vehiculului în limitele stabilite (sarcina utilă);
• îndeplinesc întocmai dispoziţiile date în timpul transportului (prin
telefon sau dispozitive de semnalizare) de către mecanicul trolist;
comunică mecanicului trolist orice neregulă observată pe traseu, la
trecerea prin zona de încrucişare, cerând în caz de nevoie reducerea
vitezei sau oprirea funcţionării instalaţiei de transport pe plan înclinat (în
caz de forţă majoră acţionează asupra sistemului de frânare a vehiculului
pe şine sau cablu de frânare).
însoţitorul vehiculului trebuie să cunoască principiile de funcţionare a frânei de
siguranţă a vehiculului şi trebuie să poată executa la cererea mecanicului trolist
deblocarea acesteia de pe şine sau cablul de frânare. în cazul în care instalaţia de
transport pe plan înclinat este prevăzută cu posibilitatea comenzii din vehicul,
însoţitorul acestuia trebuie să fie mecanic trolist autorizat.
– cuplătorii şi decuplătorii de vehicule:
• supraveghează încărcarea vehiculelor în limitele admise;
• dirijează formarea convoiului de vehicule sau încărcarea platformelor
purtătoare;
• execută cuplarea şi decuplarea vehiculelor manual sau serniautomat, a
vehiculelor în staţii;
9.6.18 Pe lângă personalul minim menţionat la punctele anterioare deţinătorul
instalaţiei, în funcţie de prevederile documentaţiei tehnice şi după necesitate, va stabili
numărul corespunzător al persoanelor din schema fiecărei instalaţii.
9.6.19 Personalul care efectuează lucrările de întreţinere, revizie, verificări şi încercări
periodice prevăzute în regulamentul de exploatare va fi stabilit, specializat şi instruit de
către deţinătorul instalaţiei în funcţie de tipul instalaţiei de transport pe plan înclinat şi
regimul său de exploatare, cu condiţia să fie în număr suficient şi să acopere gama
funcţiilor (revizori de linie, de vehicule, de echipamente mecanice şi electrice, inclusiv
de instalaţii şi dispozitive de securitate) şi a meseriilor necesare (mecanică, lăcătuşerie,
electricitate şi automatizări).
Acest personal trebuie să intervină operativ la instalaţii atât pentru executarea
lucrărilor de întreţinere, revizie şi verificări de strictă specialitate cât şi pentru
înlăturarea defecţiunilor sau avariilor.
Personalul respectiv poate fi organizat şi în echipe, pe zone sau grupuri de
instalaţii.
9.6.20 Obligaţiile şi răspunderile personalului menţionat la pct. 9.6.19 rezultă din
prevederile de la subcapitolele „întreţinerea şi revizia” şi „Evidenţa exploatării”.
65
PTR 16-2003
9.6.21 Şeful instalaţiei, mecanicii trolişti, insoţitorii de vehicule şi revizorii de linie au
obligaţia să se prezinte anua1la examenele medicale, persoanele respective neputânduşi
continua activitatea Iară un asemenea aviz.
9.6.22 Personalul de exploatare şi deservire a instalaţiilor de transport pe plan înclinat
trebuie să primească sub semnătură regulamentul de exploatare a instalaţiei respective
şi, după caz, instrucţiuni scrise suplimentare referitoare la sarcinile fiecărui angajat.
Difuzarea documentelor menţionate se va face de către unităţile deţinătoare.
9.6.23 Unitatea deţinătoare trebuie ca pentru fiecare instalaţie de transport pe plan
inclinat să prevadă şi să asigure inlocuitori competenţi ai şefului instalaţiei şi
mecanicu1ui trolist, în cazul in care instalaţia de transport pe plan înclinat
funcţionează in mai multe schimburi, precum şi în perioadele in care aceştia lipsesc
(concediu de odihnă sau de boală etc.). Aceşti inlocuitori trebuie să indeplinească
aceleaşi condiţii ca titularii.
9.7 întreţinerea şi revizia
9.7.1 Întreţinerea şi revizia periodică a instalaţii10r de transport pe plan înclinat
trebuie să fie executate de personal calificat şi instruit în acest scop, sub directa
indrumare a şefului instalaţiei sau a mecanicului trolist, după caz.
9.7.2 Întreţinerea se va face potrivit instrucţiunilor date de proiectant şi înscrise
cartea tehnică a instalaţiei de transport pe plan inclinat, in regulamentul de exploatare
şi în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.
Prin instrucţiuni se vor indica:
elementele care trebuie curăţate şi unse, amplasarea tuturor punctelor de
ungere, reglajele şi jocurile care trebuie să fie respectate;
periodicitatea operaţiilor de intreţinere şi ungere;
precizări speciale preluate din cărţile tehnice ale uti1ajelor şi subansamblelor
cu funcţionare independentă etc.
Efectuarea operaţiilor de întreţinere se va consemna in registrul de evidenţă a
reviziilor.
9.7.3 Cablurile vor fi menţinute in stare curată şi vor fi unse cu produse
corespunzătoare. La cablurile tractoare unsoarea nu trebuie să micşoreze coeficienţii de
frecare dintre cablu şi roata de antrenare sub limita prevăzută în cartea instalaţiei de
transport pe plan înclinat.
9.7.4 Spălarea şi ungerea cablurilor nu trebuie să se facă cu produse care pot dizolva
unsoarea din inima cablului (ca de exemplu petrol sau motorină) pentru evitarea unor
uzuri premature.
9.7.5 Construcţiile metalice vor fi protejate anticoroziv prin vopsire la fiecare 5 ani
pentru a se evita degradarea lor.
9.7.6 Staţiile şi intreaga instalaţie trebuie să fie menţinute in perfectă stare de
curăţenie şi intreţinute corespunzător.
66
PTR
16–2003
9.7.7 Piesele de schimb necesare, in special cele de uzură curentă, trebuie să fie
asigurate cel puţin in cantitatea prevăzută in documentaţia tehnică.
9.7.8 Prin regulamentul de exploatare trebuie să se stabilească programul şi frecvenţa
reviziilor şi verificărilor instalaţiilor, in scopul asigurării unei exploatări in condiţii de
securitate. Lucrările care trebuie să se execute in cadrul reviziilor şi verificărilor
specificate in prezenta prescripţie tehnică trebuie să fie considerate un ruinim
obligatoriu.
9.7.9 Prima revizie generală a instalaţiei de transport pe plan inclinat se va executa
după o perioadă de 3 luni de la autorizarea de funcţionare. Data executării acestei
revizii se va comunica la ISCIR-INSPECT IT in raza căreia se află instalaţia.
La efectuarea acestei revizii va participa RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT
IT şi, după caz, inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT in raza căreia se află
instalaţia.
9.7.10 Reviziile şi verificările periodice vor fi efectuate de personalul prevăzut şi
noruinalizat in regulamentul de exploatare sau in instrucţiunile anexate la acesta.
9.7.11 Zilnic, inaintea inceperii transportului de pasageri, se vor verifica următoarele:
organele de intindere a cablurilor şi poziţia contragreutăţilor;
aparatajul şi alimentare a cu energie electrică;
organele de tracţiune, transmisiile intre motor şi roata de antrenare;
componentele de securitate;
dispozitivele de frânare;
instalaţiile şi dispozitivele de securitate, semnalizare şi telecomuuicaţie;
vehiculele şi sistemul de fixare;
Verificările menţionate la aliniatele precedente se efectuează, după caz, cu
instalaţia aflată în repaus, precum şi în timpul unei curse de probă la viteza noruinală.
revizia liniei la viteza prevăzută in cartea instalaţiei de transport pe plan
inclinat şi in regulamentul de exploatare.
9.7.12 Săptămânal, in afară de lucrările prevăzute la reviziile şi verificările zilnice, se
vor mai efectua următoarele:
verificarea detaliată a organelor frânelor;
verificarea detaliată a componentelor de securitate, a instalaţiilor şi a
dispozitivelor de securitate, semnalizare şi telecomuuicaţie;
revizia detaliată a vehiculelor şi a suspensiilor, a îmbinării elementelor de
rezistenţă, inclusiv examinarea fenomenelor de coroziune şi a eventualelor
fisuri;
revizia detaliată a căii (şine, încrucişări, role etc.) prin parcurgerea pe jos a
traseului;
o manevră de oprire cu frâna de siguranţă a grupului de antrenare;
o încercare in gol a motorului de rezervă;
verificarea incărcării bateriilor de acumulatoare.
9.7.13 Lunar, in afara lucrărilor prevăzute la reviziile şi verificările săptămânale, se
vor mai efectua următoarele:
controlul manşoanelor cablurilor;
67
PTR 16-2003
incercările frânelor la intrarea in staţii (cu măsurarea distanţelor de frânare),
ale dispozitivului de control la intrarea in staţii şi ale limitatoarelor de
sf’arşit de cursă;
verificarea stării tuturor pieselor supuse uzurii, cum sunt roţile, rolele,
suporţii rolelor, căptuşelile elastice, garniturile saboţilor de frână etc.;
antrenarea cu motorul de rezervă;
controlul stării vehiculelor, declanşarea manuală a frânelor vehiculelor (cu
instalaţia in repaus);
verificarea vizuală a stării fundaţiilor.
9.7.14 Semestrial, in afara lucrărilor prevăzute la reviziile şi verificările lunare, se vor
mai efectua următoarele:
controlul şuruburilor, a niturilor, a sudurilor vehiculului şi ale părţilor
mobile ale instalaţiei de transport pe plan înclinat;
verificarea punerii la pământ a construcţiilor metalice, echipamentelor
mecanice, transforrnatoarelor şi cablurilor şi măsurarea rezistenţei prizelor
de împărnântare şi a conexiunilor acestora;
controlul manşoanelor cablurilor, în interior.
9.7.15 Dacă se întrerupe funcţionarea instalaţiei de transport pe plan inclinat din cauza
condiţiilor atmosferice nefavorabile (furtună, ninsoare etc.), inainte de a se trece la
transportul materialelor se va efectua o cursă de probă.
În cazuri speciale, şeful instalaţiei poate decide dacă este necesară şi o vizitare
pe jos a traseului instalaţiei.
9.7.16 Rezultatele reviziilor şi verificărilor efectuate (zilnice, săptămânale, lunare,
semestriale) vor fi menţionate in registrele de evidenţă ale reviziilor şi verificărilor sub
semnătura persoualului care le-a efectuat.
9.7.17 Anual se va efectua cel puţin o revizie generală in cadrul căreia, in afara
lucrărilor prevăzute la reviziile şi verificările semestriale, se vor mai executa:
incercarea sub sarcină la parametrii la care este autorizată instalaţia, a frânei
de serviciu şi a frânei de siguranţă, cu măsurarea distanţelor de frânare;
incercarea la viteza prevăzută in regulamentul de exploatare a frânelor de
siguranţă a vehiculelor, cu măsurarea distanţelor de frânare;
incercarea funcţionării dispozitivelor de control pentru depăşirea vitezei;
revizia amănunţită a construcţiilor şi fundaţiilor, căii de rulare şi a staţiilor;
verificarea strângerii buloanelor de ancorare a construcţiilor metalice;
verificarea contragreutăţilor;
incercarea sub sarcină a motorului de rezervă;
examinarea magnetografică a cablurilor, după caz;
verificarea stării angrenajelor (joc, aspect etc.);
verificarea stării rulmenţilor;
verificarea stării sudurilor de rezistenţă;
Pe baza prevederilor din documentaţia tehnică şi din cartea tehnică a instalaţiei
de transport pe plan inclinat, precum şi a constatărilor rezultate din verificarea in
funcţionare a instalaţiei, deţinătorul va stabili, dacă este cazul, ca în afara lucrărilor
enumerate mai sus să se mai efectueze şi verificarea prin metode nedistructive a
elementelor mecanice a căror rupere pune in pericol siguranţa instalaţiei.
68
PTR
16–2003
9.7.18 Data efectuării reviziilor anuale se va comunica la ISCIR-INSPECT IT in raza
căreia se află instalaţia.
La efectuarea acestor revizii vor participa RSVTI din unitatea deţinătoare,
autorizat de ISCIR-INSPECT IT, şi, după caz, inspectorii de specialitate ai ISCIRINSPECT
IT în raza căreia se află instalaţia.
9.7.19 Durata reviziilor şi verificărilor menţionate la pct. 9.7.12, 9.7.13, 9.7.14 şi
9.7.17 se va stabili de către unitatea deţinătoare prin regulamentul de exploatare.
9.7.20 După revizia generală anuală, şeful instalaţiei va prezenta unităţii deţinătoare
un raport detaliat asupra stării tehnice a instalaţiei de transport pe plan inclinat, prin
care va aduce la cunoştinţa conducerii constatările sale şi va face propuneri concrete de
măsuri pl!.ntru menţinerea securităţii in exploatare a instalaţiei de transport pe plan
inclinat. In cazul când propunerile respective conduc la oprirea din funcţiune a
instalaţiei de transport pe plan inclinat şi introducerea ei in reparaţie, un exemplar al
raportului se va înainta la ISCIR-INSPECT IT in raza căreia se află instalaţia.
Un exemplar al raportului vizat de conducerea unităţii deţinătoare se anexează
la cartea instalaţiei de transport pe plan inclinat.
9.7.21 După fiecare 10.000 ore de funcţionare, dar nu mai târziu de 5 ani, unitatea
deţinătoare va verifica prin demontare:
frânele instalaţiei;
axele roţilor şi rolelor.
Verificarea sus menţionată se va efectua conform prevederilor pct. 3.14.6 din
cartea tehnică a instalaţiei de transport pe plan înclinat (anexa A6).
Data inceperii acestor verificări va fi comunicată la ISCIR-INSPECT IT in
raza căreia se află instalaţia, iar la repunerea in funcţiune se va solicita acesteia
verificările necesare în vederea reautorizării funcţionării instalaţiei.
9.7.22 Dacă funcţionarea instalaţiei este sezonieră, reviziile şi verificările periodice
pot fi intrerupte in timpul perioadelor de staţionare. în perioada de staţionare se vor lua
măsuri de conservare a instalaţiei.
Reinceperea exploatării trebuie să fie precedată de o revizie şi o verificare
detaliată a cablurilor şi căii de rulare, cu condiţia respectării prevederilor pct. 8.8.6.
9.7.23 După o întrerupere a exploatării datorită unei defecţiuni tehnice sau după
inlocuirea unor părţi ale instalaţiei se vor efectua toate incercările şi probele legate de
organele care au prezentat defecţiuni sau au fost inlocuite, precum şi verificările
necesare. în cazul executării unor lucrări de reparaţii, prevăzute la pct. 8.9.2,
exploatarea nu va fi reluată decât după ce, in baza verificărilor efectuate conform pct.
8.8, se autorizează funcţionarea instalaţiei de transport pe plan inclinat.
9.7.24 Cablurile instalaţiei (tractoare, de intindere şi de frânare) trebuie să fie
controlate periodic.
Controlul periodic constă din:
examinarea aspectului exterior, a uzurii generale, a coroziunii, a ungerii, a
deformării locale în secţiune transversală şi a reducerii diametrului;
examinarea ruperilor de sârme sau a punctelor unde incepe ruperea, a
uzurilor normale, a deformării cablării, a stării cablurilor la ieşirea din
manşoane şi pe reazemele fixe sau rotative.
69
PTR 16-2003
Examinarea cablurilor se face pe toată lungimea lor.
9.7.25 Frecvenţa controalelor cablurilor este cel puţin următoarea:
a) În timpul perioadei iniţiale de un an de la intrarea În exploatare,
cablurile de frânare (fixe) se vor controla după fiecare trei luni, iar
cablurile mobile (tractoare şi de Întindere) În fiecare lună; perioada
iniţială de un an se poate prelungi cu o durată egală cu aceea a
perioadelor de staţionare dacă funcţionarea instalaţiei de transport
pe plan Înclinat este sezonieră sau Încetează dintr-un anumit motiv
mai mult de o lună;
b) după expirarea perioadei iniţiale şi dacă din controalele efectuate rezultă o
comportare satisfăcătoare a cablului din toate punctele de vedere, intervalul
dintre controale poate fi prelungit până la 6 luni pentru cablurile fixe şi 3
luni pentru cablurile mobile.
Orice defecţiune constatată (uzură, coroziune, ruperea sârmelor sau alte
deteriorări) va fi reperată cu precizie şi va constitui obiectul unor examinări atente la
intervale de timp suficient de apropiate pentru a se urmării modul in care se comportă
defecţiunea, luându-se operativ măsurile care se impun.
9.7.26 Rezultatele controalelor periodice ale cablurilor instalaţiei, menţionate la pct.
9.7.24 şi 9.7.25, vor fi menţionate in registrul de evidenţă a reviziilor liniei instalaţiei
de transport pe plan inclinat sub senmătura personalului care le-a efectuat. Şeful
instalaţiei este obligat să ia cunoştinţă de cele menţionate şi să intreprindă măsurile ce
se impun pentru funcţionarea in condiţii de siguranţă a instalaţiei.
9.7.27 Cablurile tractoare trebuie să fie supuse unei examinări magnetografice, după
cum urmează:
la punerea in exploatare;
după primul, al patrulea şi al şaselea an de exploatare;
anual, după al şaselea an de exploatare.
Cablurile de frânare vor fi supuse unei examinări magnetografice la punerea in
exploatare şi apoi din cinci in cinci ani.
9.7.28 Unde nu se poate aplica examinarea magnetografică, cablurile de intindere vor
fi examinate nedistructiv cu radiaţii penetrante, pentru determinarea firelor rupte sau
fisurate.
Examinarea cu radiaţii penetrante se va face la punerea in exploatare şi apoi din
cinci in cinci ani in condiţiile menţionate la pct. 9.7.32.
9.7.29 Se recomandă ca examinările magnetografice, la diverse intervale asupra
aceluiaşi cablu, să fie efectuate la aceeaşi viteză şi pe cât posibil de aceeaşi echipă. În
funcţie de observaţiile făcute cu ocazia diferitelor verificări se pot stabili perioade mai
scurte pentru examinările magnetografice.
9.7.30 Examinările magnetografice se vor efectua numai de personal autorizat in
conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR.
70
PTR
16–2003
9.7.31 În buletinul de examinare magnetografică se vor inscrie toate datele care să
pennită reproductibilitatea controlului (tipul aparatului utilizat, parametrii de lucru,
metoda folosită, diametru! bobinei, viteza de deplasare etc.).
Buletinul de examinare şi celelalte documente incheiate cu ocazia examinării
magnetografice vor fi ataşate la cartea tehnică a instalaţiei de transport pe plan inclinat
pentru a fi puse la dispoziţia echipei care efectuează examinarea următoare.
Diagramele rezultate se vor păstra in arhiva deţinătorului şi vor fi prezentate la cererea
inspectorilor de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT.
9.7.32 În situaţia când nu se poate aplica examinarea magnetografică, cum ar fi unele
porţiuni din cablurile de frânare şi tractoare, se va face examinarea nedistructivă cu
radiaţii penetrante pentru determinarea firelor rupte sau fisurate, conform unei
proceduri avizate ISCIR-INSPECT.
Cu ocazia verificării oficiale, inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT
poate cere, după caz, examinarea cu radiaţii penetrante şi a altor zone ale cablurilor.
9.7.33 Înlocuirea cablurilor se va face având in vedere următoarele criterii:
existenţa unor sârme rupte;
gradul de uzură al cablului şi starea lui generală (uzura sârmelor exterioare,
gradul de corodare al sârmelor, deformări sau aplatisări etc.).
Pentru verificarea şi înlocuirea cablurilor se va examina vizual sau, după caz,
magnetografic starea generală a acestora pe toată lungimea şi se va stabili reducerea de
secţiune pe lungimea de referinţă, având in vedere criteriile stabilite la aliniatul
precedent.
Lungimea de referinţă se determină ca un multiplu al diametru!ui cablului (de)
şi este in funcţie de tipul cablului şi gradul de uzură al acestuia.
Pentru verificarea şi inlocuirea cablurilor se poate folosi, după caz, şi
examinarea cu radiaţii penetrante in condiţiile arătate la pct. 9.7.28 şi 9.7.32.
9.7.34 Cablurile se vor înlocui atunci când secţiunea utilă s-a micşorat faţă de
secţiunea utilă a cablului nou cu următoarele procente, pe lungimea de referinţă :
a) cabluri de frânare-tip inchis:
10 % pe lungimea de referinţă de cel puţin 180 ori diametru! cablului;
5 % pe lungimea de referinţă de cel puţin 30 ori diametrul cablului;
3 sârme exterioare rupte pe lungimea de un metru;
2 sârme exterioare alăturate rupte pe lungimea de minim 18 ori
diametru! cablului;
b) cabluri de frânare elicoidale, cu toroane:
15 % pe lungimea de referinţă de cel puţin 200 ori diametru! cablului;
10 % pe lungimea de referinţă de cel puţin 90 ori diametru! cablului;
8 sârme exterioare rupte pe lungimea de un metru;
c) cabluri tractoare:
25 % pe lungimea de referinţă de minim 500 ori diametrul cablului;
10 % pe lungimea de referinţă de minim 120 ori diametrul cablului;
6 % pe lungimea de referinţă de minim 30 ori diametrul cablului;
d) cabluri de intindere:
71
PTR 16-2003
8 % pe lungimea de referinţă de minim 120 ori diametrul cablului;
4 % pe lungimea de referinţă de minim 18 ori diametrul cablului;
Dacă nu este posibilă examinarea magnetografică sau examinarea cu
radiaţii penetrante, cablurile de întindere se vor îulocui obligatoriu după cel
mult 10 ani de exploatare.
e) toroane considerate în mod izolat:
35 % pe lungimea de referinţă de minim 18 ori diametrul toronului.
9.7.35 La determinarea procentolui de reducere a secţiunii utile se va ţine seama de
următoarele:
numărul total de sârme rupte pe lungimea de referinţă;
sârmele slăbite, corodate sau degradate se vor considera sârme rupte;
sârma care are mai multe rupturi pe lungimea de referinţă se va lua în calcul
o singură dată.
Dacă un toron are o slăbire evidentă se va considera în calculul secţiunii utile a
cablului ca fiind rupt.
În cazul când nu se dispune de date exacte (lipsa controlului magnetografic sau
cu radiaţii penetrante), numărul sârmelor rupte (N sr) pe lungimea de referinţă se va
calcula astfel :
pentru cabluri cu cablare paralelă:
N,,= număr de rupturi vizibile x 1,5;
pentru celelalte cabluri:
Nsr= număr de rupturi vizibile x 1,25.
9.7.36 Prin grija deţinătorului instalaţiei de transport pe plan înclinat se vor efectua
controale periodice asupra stabilităţii arborilor care în cădere ar periclita instalaţia,
încheindu-1ie de fiecare dată un proces-verbal de constatare.
Controlul se va efectua de către personalul silvic de specialitate de donă ori pe
an (toamna şi primăvara), atăt după fiecare furtonă puternică sau ploi abundente în
zonă cât şi înaintea fiecărei verificări tehnice în vederea eliberării autorizaţiei de
funcţionare (verificări tehnice periodice sau după reparaţii).
Instalaţia nu se va repune în funcţiune decât după înlăturarea arborilor marcaţi
pe teren ca neavând stabilitate şi menţionaţi în procesul-verbal de constatare.
9.8 Evidenţa exploatării
9.8.1 Pentru fiecare instalaţie de transport pe plan înclinat trebuie să se ţină la zi
registrul de evidenţă a funcţionării, care va fi păstrat de mecanicul trolist al instalaţiei
de transport pe plan înclinat.
9.8.2 Registrul de evidenţă a funcţionării instalaţiei de transport pe plan înclinat va
avea cel puţin următoarele coloane:
Data (ziua, luna, anul);
Ora pomirii (începerea schimbului);
Ora opririi (predarea la terminarea schimbului);
Timpul de funcţionare efectivă (ore);
Timpul de staţionare (ore);
Motivele staţionării;
Măsurile luate;
72
PTR
16–2003
Alte observaţii;
Semnătura mecanicului trolist care a predat, respectiv a celui care a
primit instalaţia (dacă instalaţia de transport pe plan înclinat a
funcţionat în schimburi).
9.8.3 Registrul de evidenţă a funcţionării va fi completat după terminarea fiecărui
schimb de lucru.
9.8.4 Pentru evidenţa reviziilor, verificărilor, încercărilor şi controalelor se vor ţine la
zi următoarele registre:
a) registru de evidenţă a reviziilor liniei instalaţiei de transport pe plan
înclinat;
b) registru de evidenţă a reviziilor vehiculelor;
c) registru de evidenţă a reviziilor echipamentelor mecanice şi electrice,
componentelor de securitate, subsistemelor, instalaţiilor şi dispozitivelor de
siguranţă, semnalizare şi telecomunicaţie.
9.8.5 Registrul de evidenţă a reviziilor liniei instalaţiei de transport pe plan înclinat
va fi completat de revizorul de linie şi va cuprinde următoarele coloane:
Data reviziei (cu menţionarea începutului schimbului);
Cablu de frânare,
Cablu tractor;
Cablu de compensaţie;
Cabluri de întindere;
Cabluri auxiliare;
Role, ghidaje, cale de rulare;
Alte observaţii;
Propuneri ale persoanei care a efectnat revizia;
Semnătura revizorului de linie.
9.8.6 Registrul de evidenţă a reviziilor vehiculelor va fi completat de revizorul
vehiculelor. Registrul va avea numărul de pagini necesar pentru fiecare vehicul pe care
se va nota numărul de ordine al vehiculelor respective.
Registrul de evidenţă a reviziilor vehiculelor va avea cel puţin următoarele
coloane:
Data reviziei (ziua, luna, anul);
Cărucior de rulare (inclusiv frâna);
Suspensia vehiculului;
Schelet de rezistenţă;
Alte observaţii;
Propuneri ale persoanei care a efectuat revizia;
Semnătura revizorului vehiculelor.
9.8.7 Registrul de evidenţă a reviziilor echipamentelor mecanice şi electrice,
componentelor de securitate, subsistemelor, instalaţiilor şi dispozitivelor de
semnalizare şi telecomunicaţie va fi ţinut prin grija mecanicului trolist.
Registrul va avea cel puţin următoarele coloane:
73
PTR 16-2003
Data reviziei;
Grup de antrenare;
Componente de securitate;
Instalaţii şi dispozitive de securitate;
Subsisteme;
Instalaţii de semna1izare şi telecomunicaţie;
Aparataj electric şi de automatizare;
Echipament mecanic din staţii;
Alte observaţii;
Propuneri ale persoanei care a efectuat revizia;
Semnătura persoanelor care au efectuat reviziile respective;
Viza mecanicului trolist.
9.8.8 În registrele de revizii, revizorii vor înscrie constatările şi măsurile luate, după
caz, şi propunerile care au rezultat din revizii. Registrul se completează chiar dacă
starea instalaţiei este corespunzătoare, menţionându-se acest lucru în coloana
respectivă. De asemenea, se vor înscrie constatările şi măsurile luate de şeful instalaţiei
din unitatea deţinătoare şi de către orice organ de verificare şi control al acesteia.
9.8.9 Toate registrele de evidenţă vor fi numerotate. Ele vor fi parafate (semnătură şi
ştampilă) de conducerea unităţii deţinătoare.
Şeful instalaţiei este obligat să controleze la perioadele de timp precizate în
regulamentul de exploatare, ţinerea la zi a registrelor de evidenţă.
10 REPARAREA
10.1 Repararea instalaţiilor de transport pe plan înclinat va fi efectuată în condiţiile
menţionate la pct. 8.9 de către unităţi autorizate de ISCIR-INSPECT IT, conform
metodologiei din Anexa P, şi care posedă autorizaţie conform modelului din Anexa Q
eliberată de ISCIR-INSPECT IT.
10.2 La lucrările de reparare a instalaţiilor de transport pe plan înclinat se vor lua
măsurile corespunzătoare pentru prevenirea avariilor şi accidentelor.
11 AV ARll ŞI ACCIDENTE
11.1 În cazul accidentelor de persoane sau al avariilor, deţinătorul de instalaţie de
transport pe plan înclinat are obligaţia să anunţe, telefonic sau prin fax, în cel mult 12
ore de la producere, ISCIR-INSPECT IT la care sunt înregistrate instalaţiile de
transport pe plan înclinat respective în vederea efectuării cercetărilor tehnice necesare
şi obligatorii.
11.2 Deţinătorul este obligat să nu modifice starea de fapt din momentul producerii
avariei sau accidentului până la sosirea inspectorilor de specialitate ai ISCIRINSPECT
IT la faţa locului, în afară de cazurile când menţinerea acestei stări ar
produce alte accidente sau ar periclita viaţa oamenilor sau securitatea instalaţiei.
Atunci când este necesar să se modifice starea de fapt din momentul avariei sau
accidentului, deţinătorul va face schiţe, fotografii sau înregistrări video ale situaţiei
existente.
74
PTR
16–2003
11.3 Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT trebuie să participe la
cercetarea avariilor şi accidentelor conform procedurilor ISCIR.
11.4 în vederea stabilirii cauzelor care au produs avarii sau accidente, deţinătorul
instalaţiei de transport pe plan înclinat va trimite la laboratoare de specialitate, pentru
cercetare, piese sau dispozitive precum şi probe de materiale, conform indicaţiilor
inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT consemnate în procesul-verbal de
constatare.
11.5 Dacă avaria sau accidentul s-a produs datorită unei defecţiuni a instalaţiei de
transport pe plan înclinat sau neasigurării condiţiilor care influenţează în mod direct
securitatea sa funcţională, instalaţia se va scoate din funcţiune.
Repunerea în funcţiune se va face după reparare şi o verificare tehnică oficială
completă.
12 DISPOZIŢII FINALE
12.1 Prezenta prescripţie tehnică se aplică instalaţiilor de transport pe plan înclinat
noi sau vechi destinate transportului de materiale.
12.2 Deţinătorul instalaţiei de transport pe plan înclinat pentru materiale este obligat
să anunţe în termen de maxim 15 zile ISCIR-INSPECT IT, în raza căreia este
înregistrată instalaţia, închirierea, vânzarea sau scoaterea din uz a acesteia.
12.3 în cazul unor abateri de la prevederile prezentei prescripţii tehnice,
proiectantul, constructorul (montatorul), contractantul principal, reparatorul sau
deţinătorul vor putea stabili, pe propria răspundere, soluţii compensatoare, motivate
corespunzător din punct de vedere tehnic, care să nu afecteze securitatea în funcţionare
a instalaţiilor de transport pe plan înclinat şi să excludă pericolul de avarii sau
accidente. Agenţii economici care au stabilit astfel de soluţii le vor supune avizării
principalilor factori interesaţi: proiectant, constructor (montator), deţinător, ISCIRINSPECT
şi, după caz, unităţi de cercetare, proiectare şi de învăţământ superior de
specialitate.
12.4 Dacă agentul economic a depus documente în baza cărora i s-a eliberat
autorizaţia şi acestea nu sunt conforme cu realitatea, autorizaţia este nulă de drept.
12.5 Nerespectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice se sancţionează
conform legislaţiei în vigoare mergând până la retragerea autorizaţiilor acordate.
12.6 Prezenta prescripţie tehnică intră în vigoare la data de 01.05.2004, dată la care
se abrogă ,,Prescripţii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi
verificarea instalaţiilor de ridicat pe plan înclinat, destinate transportului de persoane şi
materiale RI4-84″.
Până la data de 31.12.2004 se admit introducerea pe piaţă şi punerea în
funcţiune a instalaţiilor, a componentelor de securitate şi a subsistemelor destinate
acestora, care sunt în curs de realizare conform prevederilor prescripţiilor tehnice
R 14-84.
75
PTR 16-2003
12.7 Trimiterile făcute in text la alte prescripţii tehnice – Colecţia ISCIR sau alte
documente normative se referă la ediţiile in vigoare la data elaborării prezentei
prescripţii tehnice.
12.8 Orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei prescripţii tehnice îşi
incetează valabilitatea.
76
16–2003
ANEXA A
PTR
Autorizarea/reautorizarea agenţilor economici pentru executarea lucrărilor de
proiectare a instalaţillor de transport pe plan înclinat
A.I.I Proiectele de construire, montare şi reparare a instalaţiilor de transport pe plan
înclinat se elaborează de către agenţi economici de proiectare specializaţi şi autorizaţi
de ISCIR-INSPECT. Proiectele pot fi elaborate şi de către alţi agenţi economici,
urmând ca proiectele respective, pentru a putea fi folosite, să fie, în prealabil, verificate
de o unitate de proiectare autorizată de ISCIR-INSPECT şi avizate în conformitate cu
prevederile pct. A.l.3.
Agenţii economici de proiectare vor confirma în proiectele pe care le
elaborează că au respectat prevederile prescripţiilor telmice specifice în domeniu şi că
îndeplinesc prevederile pct. A.l.3 lit. a), b) şi c).
A.I.2 În vederea autorizării, unităţile de proiectare sau agenţii economici care au
unităţi de proiectare pentru lucrările menţionate la pct. A.l.l vor înainta la ISCIRINSPECT
o documentaţie întocmită în conformitate cu prevederile anexei Al.
A.I.3 Agenţii economici autorizaţi, respectiv unităţile de proiectare autorizate, au
următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să posede prescripţiile tehnice specifice domeniului pentru care solicită
autorizarea;
b) să numească personal telmic de specialitate, în număr necesar, care să
verifice proiectele elaborate din punct de vedere al securităţii în funcţionare
şi care să răspundă împreună cu proiectantul de aplicarea prevederilor
prescripţiei tehnice, semnând proiectele în acest sens;
c) să adopte soluţii constructive care să permită funcţionarea în condiţii de
securitate a instalaţiilor de transport pe plan înclinat şi să prevadă în
documentaţia telmică examinările şi încercările ce trebuie să fie efectuate la
agenţii economici producători şi reparatori, la locul de montaj şi la locul de
funcţionare, pentru verificarea parametrilor de securitate în funcţionare,
răspunzând de alegerea corectă a acestora (ţinând cont şi de analiza de
securitate) şi de respectarea prevederilor prescripţiei telmice;
d) să elaboreze, în cadrul proiectelor, desenul tip de ansamblu care să cuprindă
principalele date telmice şi care să permită verificarea parametrilor de
funcţionare în securitate a instalaţiilor de transport pe plan înclinat în timpul
execuţiei, la omologare şi la locul de montare pentru emiterea autorizaţiei
de funcţionare în exploatare;
e) să elaboreze instrucţiuni telmice privind exploatarea, întreţinerea, revizia şi
verificarea telmică a instalaţiilor de transport pe plan înclinat, care să
servească şi pentru pregătirea personalului de exploatare, întreţinere, revizie
şi verificare;
77
PTR 16-2003
ANEXA A ( continuare)
1) să solicite în scris la ISCIR-INSPECT avizarea conformă a proiectelor
elaborate, prezentând în acest scop desenul tip de ansamblu verificat de
personalul tehnic de specialitate propriu menţionat la lit. b); este interzisă
folosirea proiectelor, respectiv a desenului tip de ansamblu, fără avizul
conform al ISCIR-INSPECT:
g) să propună, în vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT, personalul
tehnic de specialitate care urmează să avizeze conform, în condiţiile
precizate în anexa A4, proiectele proprii sau elaborate de unităţi
neautorizate, respectiv desenele tip de ansamblu; orice schimbare a
personalului tehnic de specialitate, autorizat de ISCIR-INSPECT pentru
verificare şi avizare conformă, va fi comunicată la ISCIR-INSPECT şi va
deveni definitivă după confirmarea acesteia;
h) să înregistreze la ISCIR-INSPECT proiectele pe care le avizează conform
şi să ţină evidenţa acestora ;
i) să comunice periodic (cel puţin o dată pe trimestru) la ISCIR-INSPECT, în
raza căreia îşi are sediul, lista proiectelor elaborate şi avizate conform
pentru perioada expirată precum şi lista proiectelor pe care le vor elabora şi
care trebuie să fie avizate conform în perioada următoare;
j) să avizeze conform proiectele, respectiv desenele tip de ansamblu, pentru
care primeşte împuternicire scrisă din partea ISCIR-INSPECT.
A.l,4 Personalul tehnic de specialitate care verifică proiectele din punct de vedere al
securităţii în funcţionare, numit de agentul economic de proiectare şi autorizat de
ISCIR-INSPECT, are următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să verifice proiectele din punct de vedere al respectării prevederilor
prescripţiei tehnice;
b) să confirme că a efectuat verificarea pieselor scrise şi desenate ale
proiectului prin aplicarea ştampilei pe desenul tip de ansamblu, în
conformitate cu prevederile din anexa A4.
A.l,5 Personalul tehnic de specialitate autorizat de ISCIR-INSPECT să avizeze
conform proiectele are următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să avizeze conform desenele tip de ansamblu ale proiectelor pentru care a
primit împuternicire din partea ISCIR-INSPECT;
b) să confirme avizarea conformă prin aplicarea ştampilei pe desenul tip de
ansamblu, în conformitate cu prevederile din anexa A4, precizând şi
numărul de exemplare avizate în procesul-verbal încheiat în urma avizării
conforme;
c) să participe la întrunirile periodice organizate de ISCIR-INSPECT.
78
16–2003
ANEXA A (sffirşit)
PTR
A.1.6 Personalul tehnic de specialitate ce urmează a fi autorizat de ISCIR-INSPECT
pentru avizarea confonnă de proiecte trebuie să fie absolvent al unui institut de
învăţământ superior tehnic de specialitate şi să aibă o vechime în specialitate de cel
puţin 8 ani, din care cel puţin 3 ani în proiectare sau 5 ani în construcţia, exploatarea
sau verificarea instalaţiilor de transport pe cablu.
A.l.7 În vederea autorizării agenţilor economici de proiectare, în conformitate cu
prevederile prezentei anexe, ISCIR-INSPECT are unnătoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să verifice concordanţa dintre datele înscrise în documentaţia (conform
anexei Al) prezentată de unitatea de proiectare care solicită autorizarea şi
situaţia din unitatea respectivă precum şi existenţa prescripţii10r tehnice
specifice în domeniu, întocmind un proces-verbal asupra constatărilor
făcute;
b) să verifice din punct de vedere al cunoaşterii prevederilor prescripţiei
tehnice personalul tehnic de specialitate propus pentru avizarea confonnă;
c) să elibereze în baza constatărilor făcute, în cazul îndeplinirii condiţiilor de
autorizare autorizaţia de proiectare conform modelului din anexa A2.
79
PTR 16-2003
ANEXA Al
Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea/reactuaIizarea autorizaţiei de a
proiecta instalaţii de transport pe plan înclinat
Documentaţia se întocmeşte de către agentul economic solicitant şi se
înaintează la ISCIR-INSPECT. Documentaţia va fi constituită din:
a) adresă (domeniul solicitat, documente aoexate etc.);
b) acte agent economic (în copie):
• statut (act constitutiv) actualizat la zi;
• certificat de înregistrare;
c) procedură privind modul de executare a activităţii de proiectare (orgaoizare şi
responsabilităţi, prescripţii tehnice, standarde şi normative de proiectare
specifice domeniului de proiectare solicitat);
d) lista personalului calificat propus pentru autorizare (original);
e) deciziile de numire ale personalului propriu propus pentru autorizare (original),
conform modelului din aoexa A3;
f) curriculum vitae pentru personalul propriu propus pentru autorizare (original);
g) documentele de studii şi calificare pentru personalul propriu propus pentru
autorizare (în original şi o copie);
h) lista principalelor proiecte elaborate de personalul pentru care se solicită
autorizarea (original).
NOTĂ: În cazul existenţei unor subuoităţi (filiale, ateliere etc.) pentru care se solicită
autorizarea şi care au un alt sediu decât al agentului economic solicitaot se vor indica
pentru fiecare adresele acestora şi, după caz, datele menţionate mai sus.
80
16–2003
ANEXAA2
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE ŞI INSTALA ŢIILOR DE RIDICAT
ISCIR-INSPECT
AUTORIZAŢIA DE PROIECTARE
Nr …………………… din ……………… .
PTR
În baza prevederilor legale în vigoare, a prescripţiei tehnice PT R 16 şi în urma
verificărilor efectuate şi consemnate în procesul-verbal m ……………………………….. .
din …………………………. .
I Se auton.z eaza- pentru proi.e ctare de 1) ……………………………………………………. .
agentul economic ……………………………… din …………………………….. str ……………………….. .
m …………………… judeţ / sector ……………………….. din cadrul 2) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
unitatea de proiectare ……………………………. din …………………………… str …………………….. .
m …………………J ·ud eţ/ sector. …………………….u rmare cerem.. m……………….. din. . ………… .
II Se autorizează pentru avizare conformă de proiecte proprii sau elaborate de
unităţi neautorizate următoarele persoane, (salariaţi ai unităţii de proiectare):3) ……….. .
În cazul schimbării denumirii, întreruperii activităţii sau desfiinţării …………. .
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4) are obligaţia să anunţe în termen de 15 zile ISCIR-INSPECT.
Autorizaţia poate fi retrasă de ISCIR-INSPECT în baza documentului de
constatare a comiterii unor abateri de la prevederile legale.
Pre zenta autonz.aţ.I.e este vaI a b1·l a- paAna- Ia dat a d e 5) ………………………….. .
Se consideră reinnoirea autorizaţiei numai cazul in care cererea scrisă
de reinnoire va fi depusă la ISCIR-INSPECT cu cel puţin 30 zile calendaristice
inainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei. Tn caz contrar se
consideră autorizare nouă
INSPECTOR DE STAT ŞEF
(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)
INSPECTOR ŞEF ISCIR-INSPECT
(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)
Inspector de specialitate
1) Se indică succint domeniul autorizaţiei.
2) Se completează pentru filialele sau unităţile având alt sediu.
3) Se indică numele şi prenumele persoanelor.
4) Se va indica unitatea de proiectare.
5) Se va indica data efectivă (ziua, luna, anul)-maxim 2 ani.
81
PTR 16-2003
ANEXAA3
Model de decizie pentru numirea personalului tehnic de specialitate pentru
avizare conformă a proiectelor
ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC
DECIZIE
nr ……….. din ……………… .
Agentul economic ……………………………………. reprezentat prin …………….. .
manager (director),
Având în vedere legislaţia cu privire la funcţionarea în condiţii de securitate a
instalaţiilor de transport pe plan înclinat, prin care agenţii economici de proiectare sunt
obligaţi să numească personal tehnic de specialitate pentru avizarea confonnă a
proiectelor, care să fie autorizat de ISCIR-INSPECT în vederea aplicării prevederilor
prescripţiei tehnice PT R16,
DECIDE:
1 D-ul (D-na) …………………………… de specialitate …………………….. având funcţia
de ………………………………. începând cu data de ……………………………….. se numeşte
responsabil cu avizarea confonnă a proiectelor din cadrul ………………………………… ,
urmând a fi autorizat de ISCIR-INSPECT.
2 Responsabilul cu avizarea confonnă a proiectelor este obligat să cunoască şi
să aplice întocmai prevederile legislaţiei în vigoare şi ale prescripţiilor tehnice
specifice, sarcinile acestuia fiind cele care rezultă din prescripţia tehnică PT R 16.
3 Activitatea responsabilului cu avizarea confonnă a proiectelor va fi
coordonată şi îndrumată din partea conducerii de ……………………………………….. , care
răspunde împreună cu acesta de luarea măsurilor pentru aplicarea legislaţiei în vigoare
şi a prevederilor prescripţiilor tehnice specifice.
4 încălcarea obligaţiilor prevăzute în prevederile prescripţiilor tehnice
specifice, atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă sau penală a
celor vinovaţi.
5 Prezenta decizie anulează decizia anterioară nr ……………… din …………. .
şi devine definitivă după autorizarea responsabilului de către ISCIR-INSPECT.
MANAGER,
Numele şi prenumele
(Semnătura şi ştampila)
Data ……………… .
82
OFICIUL JURIDIC
Numele şi prenumele
(Semnătura)
16–2003
ANEXAA4
Verificarea şi avizarea conformă a proiectelor
A.4.1 Verificările în faza de proiectare constau din:
PTR
a) verificarea proiectelor în ceea ce priveşte concordanţa acestora cu prevederile
prescripţiei tehnice;
b) avizarea conformă a desenului tip de aosamblu cu pnvrre la respectarea
prevederilor prescripţiei tehnice. Această avizare va consta din:
– avizarea preliminară a desenului tip de aosamblu, înainte de introducerea în
execuţie, reparaţie etc. a instalaţiei de traosport pe plao înclinat;
– avizarea definitivă (finală) a desenului tip de aosamblu, la terminarea
execuţiei, reparaţiei (numai când se modifică proiectul iniţial) etc, a
instalaţiei de traosport pe plao înclinat, cuprinzând tnate modificările
introduse în timpul acestora în desenul tip de aosamblu care va fi introdus
în cartea insta1aţiei de traosport pe plao înclinat-partea de construcţie.
După avizarea confonnă a desenului tip de aosamblu (preliminară şi definitivă)
acesta se va înregistra la ISCIR-INSPECT, fără de care nu se poate acorda autorizaţia
de funcţionare a instalaţiei.
Un exemplar din desenul tip de aosamblu se va traosmite la ISC!R-INSPECT
IT pe teritoriul căreia se află unitatea de proiectare respectivă.
A.4.2 Verificarea proiectelor, în ceea ce priveşte concordanţa acestora cu prevederile
prescripţiei tehnice, se efectuează de către agenţii economici de proiectare autorizaţi de
ISC!R-INSPECT conform prevederilor aoexei A. În acest scop agenţii economici de
proiectare autnrizaţi vor numi personal de specialitate care să efectueze verificarea
pieselor scrise şi desenate ale proiectului. Confirmarea verificării se va face pe desenul
tip de ansamblu, consemnându-se pe acesta prin ştampilare pe original şi copii,
unnătnarele:
– Denumirea agentului economic de proiectare, autnrizat de ISCIR-INSPECT
-” Verificat, corespunde prescripţiei tehnice PT R 16–2003″
– Numele şi prenumele. _____________ _
-Data, ______________________ _
-Semnătura~ ________________ __
A.4.3 A vizarea confonnă a desenului tip de ansamblu, cu pnvrre la respectarea
prevederilor prescripţiei tehnice, se efectuează de către ISCIR-INSPECT. Avizarea
conformă de către ISCIR-INSPECT se va efectua numai după verificarea proiectelor
respective de către o unitate autnrizată de ISC!R-INSPECT. Această avizare conformă
se poate efectua şi de către personalul propriu de specialitate din unităţile de
proiectare, autnrizat de ISCIR-INSPECT în acest scop conform prevederilor aoexei A,
dar numai cu acordul scris aIISC!R-INSPECT.
A.4.4 Confirmarea avizării conforme pe desenul tip de ansamblu se face
consemnându-se prin ştampilare pe un număr de exemplare (minim 2 copii) inclusiv
originalul, unnătnarele:
83
PTR 16-2003
ANEXA A4 (sfărşit)
a) în cazul în care avizarea se face de către ISCIR-INSPECT:
AVIZAT conform
ISCIR-INSPECT
Numele, _______ _
Dam. ______________ ___
Prenumele, ______ _
Serrmănrra. _______ _
b) în cazul în care avizarea se face de către personalul propriu de specialimte din
unităţile de proiectare, autorizat de ISCIR-INSPECT şi împuternicit în scris de
ISCIR-INSPECT pentru proiectul respectiv:
AVIZAT conform
AUTORIZAT ISCIR-INSPECT
Denumirea unităţii====-::–: __ ;-:-____ –-; _ __
Scrisoarea ISCIR-INSPECT de împuternicire nr. , __ _
Numele Prenumele, ______ _
Dam Serrmănrra. ___________ __
A.4.S A vizarea conformă a desenului tip de ansamblu este valabilă până la
modificarea acestuia ca urmare a modificării prescripţiei tehnice, a modificărilor
intervenite în diferite faze de asimilare (prototip, serie zero, serie) sau a modernizării
insmIaţiei . În cazul întreruperii fabricaţiei mai mult de un an, proiectul trebuie să fie
reavizat conform la reluarea acesteia.
A.4.6 Agentul economic în cadrul caruta se avizează conform desenele tip de
ansamblu va reţine câte un exemplar din fiecare. Acestea vor fi înscrise într-un
registru de evidenţă conform modelului din anexa A5.
A.4.7 Agentul economic de proiecmre răspunde de concepţia corectă a soluţiilor
constructive, de alegerea materialelor, de calculul de rezistenţă al insmlaţiilor
proiectate potrivit condiţiilor de funcţionare în condiţii de securimte, a condiţiilor
telmice de execuţie şi control în conformimte cu prevederile legale în vigoare, inclusiv
ale prescripţiei telmice.
A.4.8 A vizarea conformă a proiectelor, respectiva desenelor tip de ansamblu, pentru
insmIaţiile de transport pe plan înclinat pentru materiale care se procură din import se
va face de către ISCIR-INSPECT, după ce, în prealabil, acestea au fost verificate prin
grija solicitantului în ceea ce priveşte concordanţa cu prevederile prescripţiei telmice
de către un agent economic de proiectare autorizat de către ISCIR-INSPECT.
84
Nr. Nr. Denumirea
crt. proiect proiectulni
VERIFICAT conform PT
ISCIR (2)
Nume şi
Semnătura prenume
Obs,ervaţii:
16–2003
ANEXA AS
PTR
Registru de avizări conforme proiecte de (1)
Nr. şi data adresei
Unitatea de Parametrii
ISCIR-lNSPECT de
proiectare maximi Beneficiar
împuternicire peotru
AVIZARE
CONFORMĂ
A VIZAT CONFORM
Nr. şi data
înregistrării la
ISCIR- Obs.(3)
Nume şi
Semnătura Data
lNSPECT
prenume
(1) In cuprinsul regisirului, acesta se subîmparte peniru fiecare tip de proiect (execuţie,
montaj sau reparaţii) şi instalaţie.
(2) Împuternicit prin decizie dată de conducerea unităţii (poate fi şi personal autorizat
de ISCIR-INSPECT, dar avizare a conformă o efectuează ISCIR-INSPECT sau altă
persoană autorizată din unitate peniru avizare prin precizare pe decizie).
(3) Se mai pot trece şi alte rubrici în funcţie de specificul unităţii de proiectare.
85
PTR 16-2003
ANEXA A6
CARTEA INSTALAŢIEI DE TRANSPORT PE PLAN ÎNCLINAT
– PARTEA DE CONSTRUCTIE –
(MODEL)
86
16–2003
ANEXA A 6 ( continuare)
Denumirea unităţii constructoare :
Adresa: ………………………………… .
CARTEA INSTALAŢIEI DE TRANSPORT PE PLAN ÎNCLINAT
– PARTEADECONSTRUCTIE –
Tipul instalaţiei de transport pe plan înclinat : ………………………. .
Nr. de fabricaţie
Anul fabricaţiei
PTR
NOTĂ: Cartea instalaţiei de transport pe plan înclinat se va păstra sub cheie în cabina
de comandă din staţia de antrenare, pentru a sta la dispoziţia organelor de
verificare.
87
PTR 16-2003
ANEXA A 6 (continuare)
LISTADOC~~;~~~~~~~~~STALAŢIEI
(piese scrise şi desenate)
Nr. Denumirea
crt. documentului
Data …………………….. .
Verificat CTC
(numele, prenumele, semnătura
şi ştampila)
Simbolul sau numărul Numărul de file
documentului
88
Întocmit ……………………….. .
(numele, prenumele şi semnătura)
Organ de verificare
autorizat de ISCIR-INSPECT
(numele, prenumele, semnătura
şi ştampila)
16–2003
ANEXA A 6 (continuare)
1 Date generale
Denumirea şi adresa unităţii deţinătoare
Denumirea şi adresa unităţii de proiectare
Denumirea şi adresa unităţii constructoare
Tipul instalaţiei de transport pe plan inclinat
Numărul de fabricaţie
Anul de fabricaţie
Capacitatea orară de transport
Regimul de transport
Viteza maximă de circulaţie a vehiculelor
2 Condiţii tehnice de instalare
Zona şi locul în care este amplasată instalaţia:
Locul de montare şi altitudinea:
Staţiei inferioare
Staţiei superioare :
Staţiei intennediare :
Temperatura minimă de exploatare:
Gabarite de liberă trecere in profil transversal:
Traversări:
Paralelisme:
Menţiuni speciale cu privire la:
Natura terenului de fundare a construcţiilor:
Măsuri contra pericolului avalanşelor:
3 Caracteristici şi date tehnice de bază
3.1 Caracteristicile liniei (căii de rulare)
Lungimea in proiecţie orizontală, m:
Lungimea pe inclinare, m:
Diferenţa de uivel intre staţiile finale, m:
Diferenţa de nivel intre staţiile finale şi cele intennediare, m:
Diferenţa de nivel maximă in lungul traseului, m:
Înclinarea medie a căii, %:
Înclinarea maximă a cablului purtător incărcat, %:
Ecartamentul căii, m:
Numărul căilor, buc:
89
PTR
PTR 16-2003
ANEXA A 6 (continuare)
Tipul şi caracteristicile încrucişării:
Raze de racordare în plan orizontal:
Maxime,m:
Minime,m:
Raze de racordare în plan vertical:
Maxime,m:
Minime,m:
3.2 Cabluri
3.2.1 Caracteristicile cablurilor x)
Destinaţia cablurilor XX} :
Specificaţia cablului, conform standardului:
Masa cablului pe metru liniar, kglm:
Secţiunea metalică a cablului, mm”:
Diametrul (înălţimea) sârmelor exterioare, mm:
Forta teoretică de rupere a cablului, N:
Forţa reală de rupere a cablului, N:
Coeficient de securitate:
Fumizorul cablului:
Număr certificat de calitate:
XI w Tabelul se completeaza conform datelor din certificatele de calitate ale fumizorilor
de cabluri.
xx) Se vor înscrie în tabel caracteristicile pentru:
3.2.1.1 Cablu tractor
3.2.1.2 Cablu de frână
3.2.1.3 Cablu de întindere
3.2.1.4 Cablu de compensaţie
3.2.2 Întinderea cablurilor
Locul (staţia) unde se ancorează:
Sistem de întindere:
Masa contragreutăţii, tone:
Cursa maximă, m:
3.2.3 Frângerea maximă a cablului pe o rolă (cablul tractor, cablul de compensaţie),
în grade şi minute
3.2.4 Raportul între diametrul cablului şi organele de înfăşurare (roţi, role, tamburi):
Cablu tractor:
Cablu de frână:
Cabluri de întindere:
3.3 Viteze
Maximă de regim, m/s:
La trecerea prin zona încrucişării, m/s:
La antrenarea de rezervă, m/s:
De revizie, m/s:
90
16–2003
ANEXA A 6 ( continuare)
3.4 Vehicule
Denumirea şi adresa unităţii constructoare:
Tipul vehiculului:
Dispozitivul de cuplare sau de prindere:
Caracteristicile frânei de securitate:
Nr. şi data declaraţiei de omologare/conformitate:
Capacitatea utilă a unui vehicul, kg:
Masa proprie a vehiculului, kg:
Numărul vehiculelor sau a convoaielor pe linie, buc:
Numărul vehiculelor în convoi (maxim), buc:
3.5 Staţii
Elemente caracteristice Staţia Staţia
inferioară superioară
Funcţii tehnologice
Funcţii pentru public
Spaţii de securitate, m: – –
– faţă de vehicule
– pentru personal
Poziţia, hm
Suprafaţa desfăşurată, m”
3.6 Regimul şi capacitatea de transport
Regimul de transport:
Un schimb:
Două schimburi:
Capacitatea de transport:
3.7 Grup de antrenare’)
Denumirea şi adresa unităţii fumizoare:
Staţia
intermediară

Denumirea şi adresa unităţii constructoare a subansamblelor respective:
PTR
Tipul grupului de antrenare (fix sau mobil, roată de antrenare orizontală sau
verticală, cu sau fără tambur etc.):
• Roata sau tambur de antrenare:
Diametrul, mm:
Numărul canalelor de ÎnÎaşurare:
Materialul de căptuşire a canalelor:
Turaţia nominală, rot/miu:
91
PTR 16-2003
ANEXA A 6 ( continuare)
• Motor de acţionare:
a) Motor electric:
Tip ‘}
Felul curentului
Tensiunea, V
Curentul nominal, A
Frecvenţa, Hz
Puterea, kW
Incălzirea admisibilă a bobinajului
motorului electric, °c (K)
Turaţia , rot/min
DA,(%)
Frecvenţa de conectare (c/h) . . }
Execuţia (normală, cu protecţie contra
umidităţii, prafului, apei,
pentru mediul marin etc.)
exploziei,
Masa,kg
Număr şi an de fabricatie
b) Motor termic:
Tip
Combustibil utilizat
Turaţia roţii de antrenare pe treptele
cutiei de viteze, rot/min
Număr şi an de fabricaţie
.) Se va completa pentru grupul de antrenare principal şi, după caz, pentru grupul de
antrenare de rezervă şi cel al instalaţiei de salvare .
•• ) Se va scrie: asincron cu rotor bobinat sau în scurtcircuit, de curent continuu cu
excitaţie în serie, în derivaţie şi altele .
••• ) c/h – conectări/oră.
3.8 Frâne
Caracteristicile frânelor·):
Rolul functional al frânei
Tipul (sistemul) frânei
Diametrul tamburului de frână, nun
Număr de frâne, buc.
Coeficient de securitate al frânării
Felul organului de închidere
(contragreutăţi, arcuri )
Felul organului de deschidere
(hidraulic, pneumatic, manual )
92
16–2003
ANEXA A 6 (continuare)
Cursa organului de închidere, mm
Cursa sabotilor (discurilor ), mm
Spatiul de frânare a instalatiei, mm
Timpul de frânare a instalatiei, s
‘) Se va completa pentru toate frânele de serviciu şi de securitate.
3.9 Comanda instalaţiei
Postul de comandă:
Amplasament:
PTR
Lista echipamentelor şi aparatelor prevăzute în postul de comandă, exclusiv
pupitrul de comandă:
Pupitrul de comandă:
Caracteristici:
Felul curentului în circuitul de comandă:
Tensiunea, V:
Frecvenţa, Hz:
Tipul automatului de protecţie:
Accelerări maxime admise, m/s2
:
Decelerări maxime admise, m/s2
:
3.10 Instalaţii şi dispozitive de securitate
3.10.1 Instalaţii şi dispozitive de securitate pentru evitarea sau semnalizarea automată
a deraierii cablului tractor de pe role:
Dispozitive mecanice:
• Tipul:
• Locul de amplasare:
Instalaţia electrică :
• Locul de amplasare:
Circuitul de control:
• Felul curentului:
• Tensiunea, V:
• Frecvenţa, Hz:
3.10.2 Ghidajele pentru vehicule în staţii:
Tipul constructiv:
Locul de amplasare:
înclinarea transversală:
3.10.3 Dispozitive pentru controlul automat al vitezei:
Numărul dispozitivelor:
Tipul constructiv:
Locul de montare:
Viteza la care intră în funcţiune:
• Semnalizare:
• Blocare:
93
PTR 16-2003
ANEXA A6 ( continuare)
3.10.4 Limitatoare automate (mecanice) de sf’arşit de cursă pentru vehicule,
contragreutăţi, cărucioare de întindere:
Felullimitatoru1ui Vehicule Contragreutăţi Cărucioare de întindere
Electrice Tipul
Locul de
amplasare
Mecanice Tipul
Locul de
amplasare
3.10.5 Dispozitivul cu program prestabilit:
Tipul constructiv:
Locul de montare:
3.10.6 Instalaţia de paratrăsnet:
Tipul:
Locul de amplasare:
3.10.7 Alte instalaţii şi dispozitive de securitate:
Tipul:
Locul de amplasare:
3.11 Instalaţii de semnalizare şi telecomunicaţie
3.11.1 Instalaţia de semnalizare:
Felul Caracteristici De De De De
semnalizării exploatare avertizare avarie deranjamente
Tipul liniei
Semnaliza (aeriană, îngropată\
re Felul curentului
acustică Tensiunea, V
Frecvenţa, Hz
Tipul liniei
Semnaliza (aeriană, îngropată\
re Felul curentului
optică Tensiunea, V
Frecvenţa, Hz
3.11.2 Instalaţia telefonică:
Tipul liniei (aeriană, îngropată):
Locul de amplasare a aparatelor telefonice:
3.11.3 Alte instalaţii de telecomunicaţie:
Felul instalaţiei:
Locul de amplasare:
94
PTR
16–2003
ANEXA A6 ( continuare)
3.12 Alte probe, Încercări, examinări, măsurări *)
*) Se completează în cazul efectuării altor încercări şi rnăsurări determinate de
particularităţile constructive ale instalaţiei de transport pe plan înclinat, ca de exemplu:
încercarea la suprapresiune a corpurilor cilindrilor hidraulici, corpului distribuitoarelor
etc.
3.13 Concluzii
Se certifică cele ce urmează:
1) Instalaţia de transport pe plan înclinat a fost executată în conformitate cu
prevederile prescripţiei tehnice …………………………………….. , standardele şi
celelalte normative în vigoare.
2) La verificările efectuate s-a constatat că instalaţia de transport pe plan înclinat
corespunde prescripţiei tehnice indicate mai sus şi documentaţiei tehnice de
execuţie şi montaj.
3) încercările sub sarcină ale instalaţiei de transport pe plan înclinat au fost
efectuate cu rezultate corespunzătoare, după cum urmează ……………………. .
în conformitate cu prescripţia tehnică indicată mai sus s-au efectuat următoarele
încercări ale instalaţiei de transport pe plan înclinat : ………………………………… ..
4) Instalaţia de transport pe plan înclinat corespunde pentru funcţionarea în
condiţii de securitate la parametrii indicaţi în prezenta carte.
5) Prezenta carte conţine …… file.
Data ………….. anul ………….. .
95
Director (sau împutemicitnl său)
(numele, prenumele, semnătura şi
ştampila)
Şeful compartimentului de
control tehnic de calitate
(numele, prenumele, semnătura)
Responsabil tehnic autorizat de
ISCIR-INSPECT
PTR 16-2003
(numele, prenumele, semnătura)
ANEXA A6 ( continuare)
3.14 Anexe obligatorii
3.14.1 BREVIAR DE CALCUL:
a) Dimensionarea cablurilor: tractor, de frânare, de compensaţie, de întindere,
telefonic, de semoalizare şi blocare. Verificările se vor referi la coeficienţii
de securitate, raportul între sarcioa concentrată şi secţiunea metalică a
cablului respectiv;
b) Tabelul cu rezultatele calculelor de trasare a lioiei;
c) Calculul puterii de antrenare, ioclusiv verificarea aderenţei cablului pe roata
de antrenare.
3.14.2 DESENUL TIP DE ANSAMBLU
Se va anexa desenul tip de ansamblu complet întocmit conform modelului dio
anexaA7.
3.14.3 PROCESE-VERBALE, BULETINE DE ÎNCERCĂRI, CERTIFICATE DE
CALITATE ŞI ALTE ACTE
3.14.3.1 Proces-verbal priviod rodajul iostalaţiei încheiat între unitatea constructoare
şi beneficiar (unitatea deţinătoare).
3.14.3.2 Proces-verbal al încercărilor de casă încheiat între unitatea constructoare şi
beneficiar (unitatea deţinătoare).
3.14.3.3 Certificatul (certificatele) de calitate priviod lucrările de construcţii aferente
iostalaţiei de transport pe plan înclioat (staţii, fundaţii). Certificatele se
eliberează de către unităţile care au executat lucrările respective.
3.14.3.4 Buletio de măsurări electrice ale rezistenţelor prizelor de legare la pământ,
ioclusiv ale conexiunilor, rezistenţelor de izolaţie ale conductoarelor,
motoarelor şi aparatajului electric şi ale aparatajului electric de protecţie.
3.14.3.5 Buletio de măsurări priviod cotele fundaţiilor, cotele la cablu, staţii,
contragreutate, ioclusiv priviod masa contragreutăţii verificată după montaj.
3.14.3.6 Buletin cuprinzând rezultatele controlului nedistructiv al elementelor
iostalaţiei de transport pe plan înclioat pentru care prin documentaţia tehoică
s-au prevăzut asemenea controale.
3.14.3.7 Certificatele de calitate (copii) priviod cablurile iostalaţiei şi elementele de
legătură sau înnădire a cablurilor.
96
PTR
16–2003
ANEXA A6 ( continuare)
3.14.3.8 Certificatele de calitate privind execuţia organelor şi elementelor principale
ale instalaţiei:
Grupul de antrenare (reductor, frâne, roţi, motoare, aparataj electric etc.);
Dispozitive de întindere (roţi, tije, plăci de bază etc.);
Vehicule (elemente de suspendare, cadrul de rezistenţă etc.);
Structura de rezistenţă: la staţii, confecţii metalice, fundaţii etc.
3.14.3.9 Buletin de verificare metrologică a aparatelor de măsurare şi control ale
instalaţiei de transport pe plan înclinat.
3.14.3.10 Act cu măsurările privind paralelismul, perpendicularitatea, înclinarea şi
coaxialitatea roţilor de antrenare, întoarcere, deviere, susţinere etc. din staţii.
3.14.3.11 Act cu măsurările (încercările) privind simularea ruperii cablului tractor.
3.14.3.12 Act cu măsurările (încercările) privind rezistenţa la alunecare pe cablul de
frânare a f’alcilor frânei cărucioru1ui vehiculelor.
3.14.4 INSTRUCŢIUNI DE MONTAJ
Se vor anexa instrucţiunile de montaj şi de încercări sub sarcma, m
conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice (calea de rulare, grupul de antrenare,
dispozitivele de întindere, dispozitivele de prindere a vehiculelor la cablul tractor etc.)
3.14.5 INSTRUCŢIUNI DE EXPLOATARE ŞI ÎNTREŢINERE
a) Descrierea funcţionării instalaţiei;
b) Norme specifice de exploatare (normală, în caz de chiciură şi zăpadă, în caz
de deranjamente);
c) Norme de protecţie a muncii şi măsuri de pază contra incendiilor, specifice
instalaţiei;
d) Revizii ziluice, săptămâna1e, lunare, semestriale, revizia generală (anuală);
e) Instrucţiuni specifice de întreţinere (cabluri, vehicule, echipamente
mecanice, grup de antrenare);
f) Schema de ungere cu indicarea lubrifianţilor, locurilor de ungere,
periodicitatea şi modul în care trebuie să se efectueze ungerea;
g) Lista defectelor posibile şi modul de depistare şi înlăturare operativă;
h) Recomandări de depanări în caz de urgenţă;
i) Lista pieselor de schimb şi desenele pieselor de uzură, inclusiv lista
ru1menţilor;
j) Lista sculelor, aparatelor, dispozitivelor, utilajelor şi persoanelor necesare
întreţinerii, reviziei, reparării, exploatării şi verificării instalaţiei de
transport pe plan înclinat;
97
PTR 16-2003
ANEXA A6 (stărşit)
3.14.6 ~i~~;r= ~~~~~l:~I~;~~i:~;~~~~
Acestea se vor elabora în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice şi vor avea
unnătorul conţinut:
a) lista elementelor portante care preiau forţe transmise de cabluri sau sarcini
utile ale vehiculelor. Lista se va întocmi, pe cât posibil, tabelar, având
elementele grupate pe ansamble, subansamble, metode de examinare
(distructivă, nedistructivă) etc., din care să rezulte:
numărul desenului de ansamblu sau subansamblu;
simbolul şi denumirea elementului;
periodicitatea verificării;
metode de examinare (distructivă, nedistructivă, cu tehnica de lucru şi
criteriile de acceptare);
menţiuni cu privire la scoaterea din uz ,după caz;
observaţii.
b) explicitarea unor verificări care nu pot fi redate sub formă tabelară.
În cazul elementelor (repere, ansamble sau subansamble) pentru care există prevederi
de verificare tehnică şi criterii de scoatere din uz în prescripţia tehnică (cabluri) sau în
documentele de evaluare şi certificare se va face trimitere la acestea fără alte detalieri.
3.14.7 LISTA PERSONALULUI MINIM DE EXPLOATARE A INSTALAŢIEI DE
TRANSPORT PE PLAN ÎNCLINAT ÎN CONDIŢII DE SECURITATE
NOTE: Cu privire la întocmirea şi ţinerea la zi a cărţii tehnice a instalaţiei:
l Cartea instalaţiei de transport pe plan înclinat se întocmeşte de către unitatea
constructoare pe baza datelor din documentaţia tehnică şi a celorlalte
documente primite sau întocmite pe parcursul construirii, rodajului şi a
încercărilor de casă.
2 Beneficiarul şi proiectantul au obligaţia de a pune la dispoziţia unităţii
constructoare documentele de care dispun, necesare întocmirii cărţii tehnice
a instalaţiei în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice.
3 Toate documentele întocmite cu ocazia reviziilor, reparaţiilor şi a altor
lucrări efectuate la instalaţii de transport pe plan înclinat se vor adăuga la
carte, pe baza unui borderou separat ( deschis) ţinut la zi de către deţinătorul
instalaţiei.
98
16–2003
ANEXAA7
DESENUL TIP DE ANSAMBLU
(CONŢINUT)
PTR
Desenul tip de ansamblu pentru instalaţiile de transport pe plan înclinat destinate
transportului de materiale trebuie să aibă următorul conţinut:
A Piese scrise:
I Date generale cu privire la instalaţie cuprinzând:
– denumirea şi tipul instalaţiei de transport pe plan înclinat;
– beneficiarul instalaţiei de transport pe plan înclinat;
– proiectantul instalaţiei de transport pe plan înclinat.
2 Condiţii tehnice de instalare:
– zona şi locul de montare a instalaţiei de transport pe plan înclinat, cu
descrierea sumară a traseului;
– traversări, paralelisme, intersecţii, balizare, poduri, viaducte, ziduri de
sprijin şi interdicţii de acces;
– căi de acces în zonă;
– temperatura minimă de lucru.
3 Caracteristicile tehnice principale ale instalaţiei, cuprinzând:
– lungimea şi diferenţa de nivel a traseului;
– ecartamentul căii de rulare;
– înclinarea maximă, medie şi minimă a căii de rulare;
– capacitatea orară de transport;
– viteze:
• nominală;
• de revizie;
– tipul şi capacitatea vehiculului;
– grupul de antrenare (tip, putere, sistem de frânare):
• principal;
• de rezervă;
– cablurile instalaţiei de transport pe plan înclinat (tip, coeficient de
securitate, sisteme de întindere):
• de frânare;
• tractoare;
• de compensaţie;
• de întindere;
• telefonice;
• de semna1izare;
• de blocaj;
• auxiliare;
– roţi, role, tamburi etc.;
– rapoartele dintre diametru! cablului şi diametrele sau razele elementelor
respective;
– felul şi amplasarea comenzii;
99
PTR 16-2003
ANEXA A7 (continuare)
– staţii:
• tip constructiv;
• coeficient de securitate la stabilitate;
• gradul seismic de calcul;
– vehicule: tip, capacitate de transport, dimensiuni, echipamente,
coeficienţi de securitate;
– instalaţii şi dispozitive de securitate:
• tipul, amplasarea şi rolul lor;
– instalaţii de semna1izare şi telecomunicaţie:
• tipul, amplasarea şi rolul lor;
4 Lista elementelor de rezistenţă ale construcţiilor metalice şi ale
echipamentului mecanic din structura de rezistenţă (de calcul) a instalaţiei de
transport pe plan înclinat cu indicarea denumirii şi numărului de desen de
ansamblu unde pot fi găsite, marca şi calitatea oţelului, standardul sau
norma, felul şi volumul verificărilor, ana1izelor, încercărilor şi controalele
distructive şi nedistructive cu rezultatele impuse prin documentaţia tehnică.
5 Lista sudurilor de rezistenţă ale construcţiilor metalice din structnra de
rezistenţă (de calcul) a instalaţiei de transport pe plan înclinat cu indicarea
simbolului sudurii conform standardului, numărului de desen de ansamblu
unde pot fi găsite, a materialelor de bază şi pentru sudare ( de adaos) cu
marca şi standardul respectiv, felul şi volumul de verificare, încercările şi
controalele distructive şi nedistructive cu rezultatele impuse prin
documentaţia tehnică şi procedeul de sudare omologat.
6 Lista dispozitivelor de securitate şi a contactelor electrice de securitate.
În cadrul acestei liste se vor evidenţia următoarele:
– denumirea;
– număr desen, standard, cod sau normă internă;
– desenul unde se găseşte amplasat, cu simbolul respectiv;
– numărul de bucăţi şi, după caz, numărul declaraţiei de conformitate.
7 Tabelul de reglaje care va cuprinde reglajele stabilite pentru releele de timp,
releele termice şi eventual cele electromagnetice de curent maximal şi cele
de tensiune minimă. Tabelul va cuprinde şi motoarele cu protecţiile aferente,
mecanismul antrenat, tipul motoru1ui, puterea (kW), DA (%), rotaţia
(rot/min)., siguranţele fuzibile, valoarea de reglaj a releelor maximale şi
termice şi, după caz, a timpului de acţionare a releelor de timp.
g Descrierea de principiu a funcţionării instalaţiei de transport pe plan înclinat
(grup de antrenare şi frânare, comanda instalaţiei, dispozitive de securitate).
9 Alte date:
– măsurări şi încercări în timpul execuţiei şi probelor de casă;
– marcarea (dimensiuni, conţinut şi loc de amplasare);
100