PRESCRIPŢIE TEHNICĂ : CERINŢE TEHNICE PRIVIND PROIECTAREA, CONSTRUIREA, MONTAREA, REPARAREA, ÎNTREŢINEREA, REVIZIA, VERIFICAREA ŞI EXPLOATAREA TELEFERICELOR PENTRU MATERIALE COLECŢIA INSPECŢIEI DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT partea 3

PRESCRIPŢIE TEHNICĂ : CERINŢE TEHNICE PRIVIND PROIECTAREA, CONSTRUIREA, MONTAREA, REPARAREA, ÎNTREŢINEREA, REVIZIA, VERIFICAREA ŞI EXPLOATAREA TELEFERICELOR PENTRU MATERIALE COLECŢIA INSPECŢIEI DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT ( 3 )

PT R 12–2003

Descarca pdf cu Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat partea 3

Continuare :

e) să verifice ca materialele de adaos să fie însoţite de certificate de calitate şi să admită introducerea în lucru numai a materialelor de adaos prevăzute în documentaţia de reparaţie;
f) să supravegheze astfel ca materialele de bază folosite să fie conforme cu documentaţia de reparaţie;
g) să verifice modul în care se depozitează şi se introduc în lucru materialele de adaos;
h) să participe la analiza şi stabilirea cauzelor eventualelor defecte datorate sudurii şi să ia măsuri corespunzătoare pentru remedierea şi evitarea lor;
i) să urmărească efectuarea verificării calităţii îmbinărilor sudate în urma operaţiunilor de reparare, să verifice rezultatele obţinute şi să vizeze documentele privind verificarea îmbinărilor sudate, care se ataşează la cartea telefericului pentru materiale;
j) să ţină la zi evidenţa poansoanelor sudorilor autorizaţi de ISCIR–INSPECT şi a procedeelor de sudare omologate.
8.9.11 Verificarea tehnică după lucrările de reparare trebuie să stabilească, pe lângă cele menţionate la pct. 8.8.3, şi dacă lucrările s–au efectuat corespunzător iar materialele noi folosite sunt în conformitate cu tehnologia de reparare.
8.9.12 Lucrările, altele decât cele menţionate la pct. 8.9.2, pot fi executate şi de agenţi economici care nu sunt autorizaţi de ISCIR–INSPECT IT iar verificarea tehnică după aceste reparaţii va fi efectuată de RSVTI al deţinătorului.
8.9.13 La verificarea tehnică după reparare se efectuează verificările prevăzute la pct. 8.7.
8.9.14 Dacă rezultatele verificării tehnice satisfac prevederile prezentei prescripţii tehnice, prin procesul-verbal încheiat se acordă autorizaţia de funcţionare în continuare stabilindu–se şi scadenţa următoarei verificări tehnice care nu va fi mai mare de 1 an.
8.9.15 Efectuarea lucrărilor de reparare se va înscrie în registrul de evidenţă a funcţionării telefericului pentru materiale.
8.9.16 Documentaţia tehnică de reparare se va ataşa la cartea telefericului pentru materiale.
8.9.17 Dispoziţiile date de către inspectorii de specialitate ai ISCIR–INSPECT IT sau de către RSVTI al deţinătorului, înscrise în procesele–verbale de verificare tehnică periodică, neprogramată sau după reparaţii sau în registrul de evidenţă a funcţionării telefericului pentru materiale sunt obligatorii. Neîndeplinirea la termenele stabilite a dispoziţiilor date atrage după sine anularea autorizaţiei de funcţionare.
8.9.18 Funcţionarea telefericelor pentru materiale în afara termenului înscris în autorizaţia de funcţionare, cu deficienţe la componentele de securitate şi subsisteme 81
PT R 12–2003 .
care pun în pericol securitatea utilizatorilor şi protecţia mediului sau fără o prealabilă verificare după reparaţii este interzisă şi se sancţionează conform legilor în vigoare.
9 EXPLOATAREA
9.1 Generalităţi
9.1.1 Întreţinerea şi revizia telefericelor pentru materiale poate fi făcută de agenţi economici care dispun de mijloace tehnice corespunzătoare şi sunt autorizaţi de ISCIR–INSPECT IT, având autorizaţie conform modelului din Anexa Q.
9.1.2 Conţinutul documentaţiei necesare pentru obţinerea autorizaţiei de întreţinere şi revizie a telefericelor pentru materiale este prezentat în anexa S.
9.1.3 Agentul economic autorizat pentru lucrări de întreţinere şi revizie tehnică are următoarele obligaţii:
a) să execute lucrările de întreţinere şi revizie în conformitate cu prevederile documentaţiei tehnice, regulamentului de exploatare şi prezentei prescripţii tehnice;
b) să folosească la lucrările de întreţinere şi revizie numai personal calificat şi instruit;
c) să fie dotat cu mijloace tehnice corespunzătoare în vederea efectuării lucrărilor de întreţinere şi revizie;
d) să pregătească şi să prezinte instalaţiile la verificarea tehnică oficială la scadenţă sau ori de câte ori se solicită de către ISCIR–INSPECT IT;
e) să oprească instalaţiile din funcţiune dacă în timpul exploatării apar deficienţe care pot avea ca urmare avarii sau accidente;
f) să numească personal tehnic propriu care să fie autorizat de ISCIR–INSPECT IT pentru supravegherea lucrărilor de întreţinere şi revizie.
9.1.4 Personalul tehnic autorizat de ISCIR–INSPECT IT pentru lucrările de întreţinere şi revizie tehnică are următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să cunoască legislaţia, prescripţiile tehnice specifice, Colecţia ISCIR în vigoare, şi reglementările tehnice în domeniu;
b) să respecte în cadrul lucrărilor efectuate prevederile documentaţiei tehnice, regulamentului de exploatare şi prezentei prescripţii tehnice;
c) să verifice documentaţia tehnică întocmită pentru lucrările efectuate;
d) să întocmească documente de verificare în care să se consemneze constatările şi rezultatele verificărilor şi examinărilor, precum şi dispoziţiile obligatorii;
82
PT R
12–2003
e) să verifice registrele de evidenţă a lucrărilor efectuate şi să urmărească ţinerea la zi a acestora;
9.1.5 Pe baza prevederilor prezentei prescripţii tehnice, ale normativelor legale în vigoare, normelor de protecţia muncii, instrucţiunilor de exploatare şi documentaţiei tehnice, deţinătorul va întocmi regulamentul de exploatare care trebuie să conţină instrucţiuni detaliate privind funcţionarea, exploatarea, repararea şi întreţinerea telefericului pentru materiale.
Regulamentul de exploatare trebuie să fie avizat de ISCIR–INSPECT IT în raza căreia este montată instalaţia.
9.1.6 Regulamentul de exploatare trebuie să conţină toate datele şi indicaţiile a căror aplicare conduce la exploatarea în condiţii de securitate, atât cele cu caracter general cât şi cele specifice instalaţiei.
9.1.7 Regulamentul de exploatare va conţine cel puţin următoarele date şi indicaţii:
– dispoziţii generale, cuprinzând descrierea succintă a telefericului pentru materiale;
– indicaţii privind personalul de exploatare (efective, condiţii de angajare, funcţiuni, obligaţii şi răspunderi pentru fiecare funcţie în parte);
– indicaţii privind personalul de deservire (efective, condiţii de angajare, funcţiuni, obligaţii şi răspunderi pentru fiecare funcţie în parte);
– date privind instalaţiile, subsistemele, componentele de securitate şi dispozitivele de telecomunicaţie şi semnalizare;
– norme de exploatare în condiţii normale, viteze, acceleraţii şi deceleraţii admise;
– norme de exploatare în condiţii excepţionale (vânt, chiciură, vizibilitate redusă, deranjamente);
– norme de protecţia muncii şi măsuri de pază contra incendiilor specifice instalaţiei;
– indicaţii cu privire la deranjamentele posibile în exploatare şi modul de remediere a deranjamentelor;
– date privind reviziile, verificările şi încercările care trebuie să fie efectuate între două verificări tehnice periodice oficiale, cu indicarea operaţiilor care se execută în cadrul fiecărei lucrări, a periodicităţii lucrărilor şi a persoanelor care le efectuează;
– indicaţii cu privire la lucrări de întreţinere curentă şi ungere a instalaţiei;
– alte date şi indicaţii, în funcţie de specificul telefericului pentru materiale.
9.2 Norme generale de exploatare
9.2.1 Exploatarea telefericelor pentru materiale trebuie să se facă în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, regulamentul de exploatare, cartea telefericului pentru materiale, normele de protecţia muncii din domeniul telefericelor pentru materiale şi instrucţiunile interne elaborate de deţinător.
9.2.2 Este interzisă funcţionarea telefericelor pentru materiale dacă componentele de securitate, subsistemele, dispozitivele de semnalizare şi telecomunicaţie nu sunt în perfectă stare de funcţionare sau nu îndeplinesc condiţiile tehnice prescrise, precum şi dacă personalul de exploatare şi de deservire minim prevăzut în regulamentul de exploatare nu este prezent la post şi apt pentru muncă.
83
PT R 12–2003 .
9.2.3 Sarcina utilă maximă dintr-un vehicul nu o va depăşi pe cea prevăzută în documentaţia tehnică şi înscrisă în procesul–verbal de autorizare a funcţionării.
Şeful instalaţiei poate să limiteze sarcina în vehicule, sub cea prevăzută în documentaţia tehnică, dacă constată că pentru o situaţie dată admiterea sarcinii maxime ar produce o supraîncărcare a vehiculului.
9.2.4 Pe traseul telefericului pentru materiale, în zone accesibile publicului, se vor monta plăci de avertizare pe care se vor înscrie interdicţii de staţionare şi traversare a căilor de rulare.
9.2.5 În staţii se vor afişa, în spaţiile de lucru ale personalului staţiei, instrucţiuni privind acordarea primului ajutor, instrucţiuni de prevenire şi stingere a incendiilor, instrucţiuni de exploatare şi de protecţie a muncii, prevăzute de normativele în vigoare.
9.3 Norme pentru exploatarea normală
9.3.1 Exploatarea normală trebuie să se facă cu motorul principal, când telefericul pentru materiale este în perfectă stare de funcţionare şi prezintă deplină siguranţă în funcţionare, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
9.3.2 Personalul de exploatare trebuie să cunoască regulile de desfăşurare a activităţii înscrise în regulamentul de exploatare şi instrucţiunile primite. Mecanicul trolist trebuie să urmărească permanent respectarea vitezelor, acceleraţiilor şi deceleraţiilor prevăzute.
9.3.3 Şeful instalaţiei şi mecanicul trolist trebuie să asigure supravegherea generală şi respectarea regimului de transport.
9.3.4 Nu este permisă exploatarea telefericului pentru materiale decât pe timp de zi. Fac excepţie telefericele pentru materiale care sunt echipate corespunzător şi prevăzute pentru funcţionare pe timp de noapte.
9.3.5 Funcţionarea telefericului pentru materiale cu motorul de rezervă trebuie să se limiteze la deplasările necesare pentru readucerea vehiculelor încărcate în staţii, urmare a defectării motorului principal sau întreruperii alimentării lui.
9.3.6 Înainte de funcţionarea cu motorul de rezervă se vor executa, în prealabil, toate manevrele şi verificările necesare. În timpul funcţionării se vor respecta vitezele prescrise.
9.3.7 La antrenarea instalaţiei cu motorul de rezervă personalul va trebui să fie pregătit în orice moment pentru oprirea instalaţiei prin comenzi manuale.
9.4 Norme de exploatare în caz de vânt
9.4.1 Exploatarea în caz de vânt cu viteză sau presiune care nu necesită întreruperea transportului se va efectua cu atenţie sporită la trecerea peste piloni şi la intrarea în staţii. Dacă vehiculele telefericului pentru materiale cu mers pendular nu sunt încărcate la sarcina nominală, se va proceda la încărcarea cu lest până la sarcina prevăzută în regulamentul de exploatare a instalaţiei.
Exploatarea instalaţiei trebuie să fie întreruptă în următoarele condiţii:
84
PT R
12–2003
– presiunea (viteza) vântului depăşeşte valoarea admisă, înscrisă în cartea telefericului pentru materiale;
– există riscul ca vehiculele înclinate să lovească în ghidaje;
– există pericolul iminent de furtună, chiar dacă presiunea (viteza) vântului este mai mică decât valoarea admisă înscrisă în cartea telefericului pentru materiale.
9.4.2 Dacă se consideră necesară întreruperea exploatării, vehiculele trebuie să fie aduse în staţii cu o viteză de deplasare redusă.
9.4.3 La reluarea exploatării după o întrerupere din cauza vântului trebuie să fie verificată şi asigurată poziţia corectă a cablurilor pe reazemele lor.
9.5 Norme de exploatare în caz de chiciură
9.5.1 Dacă în timpul când telefericul pentru materiale a fost în repaus s–a depus chiciură pe cabluri şi pe elementele metalice ale vehiculelor, staţiilor sau liniei, exploatarea nu poate fi reluată decât după ce s–au executat următoarele operaţii :
– îndepărtarea chiciurii care ar putea periclita siguranţa în funcţionare sau ar putea prezenta pericol de accidentare, înainte de punerea în funcţiune a instalaţiei, de pe elementele metalice ale staţiilor şi de pe rolele de conducere ale cablului tractor în lungul traseului;
– îndepărtarea chiciurii prin efectuarea de curse la viteze corespunzătoare.
9.6 Norme de exploatare în caz de vizibilitate redusă
9.6.1 Exploatarea telefericelor pentru materiale pe timp cu vizibilitate redusă (ceaţă, ninsoare abundentă, ploaie, întuneric etc.) trebuie să fie făcută cu atenţie sporită.
În cazul când la vizibilitate redusă se adaugă şi alte condiţii locale (vânt cu intensitate redusă, ploaie cu gheaţă etc.) care îngreunează transportul, telefericele pentru materiale vor funcţiona cu o viteză redusă corespunzător faţă de viteza nominală prescrisă. Reducerea vitezei se va stabili de către şeful instalaţiei împreună cu mecanicul trolist.
9.6.2 Se interzice funcţionarea pe timp cu vizibilitate redusă (ceaţă, ninsoare abundentă, ploaie, întuneric etc.) a telefericului pentru materiale la care stabilitatea cablurilor pe piloni nu este controlată automat prin dispozitive de siguranţă.
9.7 Norme de exploatare în caz de deranjamente
9.7.1 Regulamentul de exploatare trebuie să prevadă măsurile necesare ce trebuie luate în cazul apariţiei unor deranjamente la diferite elemente ale telefericului pentru materiale.
De asemenea, regulamentul de exploatare trebuie să indice măsurile care trebuie luate în caz de oprire inopinată a telefericului pentru materiale ca urmare a intrării în funcţiune a unor componente de securitate. Repunerea în funcţiune se face numai cu avizul şefului instalaţiei şi numai după ce cauza care a provocat oprirea a fost înlăturată.
9.7.2 În cazul când componentele de securitate sau subsistemele instalaţiei nu sunt în stare de funcţionare ca urmare a unui deranjament, şeful instalaţiei va putea admite 85
PT R 12–2003 .
funcţionarea telefericului pentru materiale numai până la aducerea în staţii a vehiculelor de pe traseu, luându–se măsurile locale necesare pentru evitarea avariilor şi accidentelor.
9.7.3 Dacă în timpul funcţionării se produc deranjamente sau avarii se vor lua următoarele măsuri:
– declanşarea opririi automate a instalaţiei de către mecanicul trolist; în caz că aceasta nu funcţionează, se va comanda manual oprirea progresivă;
– stabilirea deranjamentului sau avariei produse, după oprire; dacă este posibil şi sunt îndeplinite condiţiile de securitate, se execută manevrele de readucere a vehiculelor în staţii cu viteză redusă;
9.7.4 Fiecare teleferic pentru materiale trebuie să dispună de mijloace necesare pentru efectuarea operaţiilor de salvare a personalului din vehiculul de revizie, iar personalul folosit trebuie să cunoască metodologia privind organizarea şi efectuarea acestor operaţii.
9.8 Personalul de supraveghere şi exploatare
9.8.1 Pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă a telefericelor pentru materiale, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, regulamentului de exploatare şi instrucţiunilor interne sunt direct răspunzători deţinătorii sau cei care le exploatează.
9.8.2 Deţinătorii sau cei care exploatează teleferice pentru materiale sunt obligaţi să obţină autorizaţia de funcţionare a acestora de la ISCIR–INSPECT IT.
9.8.3 În vederea acordării autorizaţiei pentru funcţionarea telefericelor pentru materiale, pe lângă documentaţia cerută la pct. 8.6.2 deţinătorul va înainta la ISCIR–INSPECT IT o documentaţie întocmită conform prevederilor anexei E.
9.8.4 Deţinătorii telefericelor pentru materiale au următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să posede prescripţiile tehnice specifice – Colecţia ISCIR;
b) să execute lucrările de întreţinere şi revizie tehnică curentă în conformitate cu procedura de revizie şi întreţinere a telefericului pentru materiale;
c) să pregătească şi să prezinte telefericele pentru materiale, precum şi documentaţia tehnică prevăzută de prezenta prescripţie tehnică la verificările tehnice care se efectuează de ISCIR–INSPECT IT în vederea autorizării funcţionării telefericelor pentru materiale sau ori de câte ori se solicită de către ISCIR–INSPECT IT;
d) să numească RSVTI, în raport cu numărul şi complexitatea telefericelor pentru materiale, care va fi autorizat de ISCIR–INSPECT IT. RSVTI al unităţilor menţionate răspunde împreună cu proprietarul telefericelor pentru materiale de luarea măsurilor pentru aplicarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice privind securitatea în funcţionare a acestora. Modelul pentru decizia de numire a RSVTI este prezentat în anexa H, iar modelul de autorizaţie atribuită acestuia este prezentat în anexa T. Atribuţiile RSVTI sunt menţionate la pct. 9.8.7.
86
PT R
12–2003
9.8.5 Prevederile pct. 9.8.4 se aplică şi celor care închiriază teleferice pentru materiale în vederea utilizării.
9.8.6 RSVTI poate fi:
• inginer
• subinginer sau
• maistru
într–una din specialităţile: mecanică, electrică sau electromecanică.
9.8.7 Responsabilul cu verificarea şi supravegherea tehnică a instalaţiilor (RSVTI), autorizat de ISCIR–INSPECT IT, trebuie să posede cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul telefericelor pentru materiale şi are următoarele sarcini:
– să ţină evidenţa instalaţiilor într–un registru (conform modelului prezentat în anexa F) şi să urmărească efectuarea la termen a verificării tehnice oficiale fără de care instalaţiile respective nu pot funcţiona;
– să urmărească pregătirea instalaţiilor şi sarcinilor de încercare necesare pentru verificările tehnice oficiale şi să participe activ la efectuarea lor;
– să supravegheze ca telefericele pentru materiale să fie folosite în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, regulamentul de exploatare, instrucţiunile interne şi normele de protecţia muncii;
– să urmărească realizarea în termen a dispoziţiilor date prin procesele–verbale de verificare tehnică, să examineze în mod regulat registrul de evidenţă a funcţionării instalaţiei şi să ia măsuri pentru remedierea imediată a defectelor semnalate;
– să urmărească afişarea în locurile stabilite a instrucţiunilor de exploatare;
– să interzică manevrarea telefericelor pentru materiale de către persoane neautorizate;
– să urmărească efectuarea periodică a instructajelor profesionale şi de protecţia muncii cu personalul de exploatare şi de deservire;
– să organizeze reexaminarea periodică a mecanicilor trolişti şi să participe în comisia de reexaminare;
– să urmărească efectuarea verificărilor periodice ale instalaţiei de protecţie împotriva tensiunilor de atingere şi consemnarea rezultatelor acestora;
– să colaboreze la întocmirea planului de întreţinere, revizii şi reparaţii şi să urmărească îndeplinirea lui la termenele prevăzute;
– să întocmească planul anual de verificări tehnice periodice şi să–l înainteze la ISCIR–INSPECT IT în raza căreia îşi are sediul deţinătorul până la data de 25 noiembrie;
– să urmărească ca reparaţiile prevăzute la pct. 8.9.2 să fie executate numai de agenţi economici autorizaţi de ISCIR–INSPECT IT;
– să urmărească efectuarea la termenele prevăzute a verificării cablurilor;
– să urmărească modul în care se asigură supravegherea telefericelor pentru materiale de către şeful instalaţiei;
– să ţină evidenţa mecanicilor trolişti; nu este admisă angajarea mecanicilor trolişti fără avizul RSVTI, autorizat de ISCIR–INSPECT.
9.8.8 Deţinătorul va numi pentru fiecare instalaţie de transport pe plan înclinat o persoană calificată denumită ”Şeful instalaţiei”. În raport cu importanţa telefericului pentru materiale pot fi numiţi ca şef al instalaţiei: ingineri, subingineri sau maiştri în specialităţile mecanică, electromecanică, electrotehnică sau înrudite cu acestea.
87
PT R 12–2003 .
Nu se admite ca mecanicul trolist care manevrează telefericul pentru materiale să fie numit şeful instalaţiei.
9.8.9 Dacă în zonă sunt grupate mai multe teleferice pentru materiale la un loc, astfel încât traseele lor se întâlnesc sau pleacă din acelaşi punct sau traseele lor se află în prelungire sau în paralel la distanţe de maximum 200 m, în aceste cazuri poate fi numit un singur şef al instalaţiei pentru toate aceste teleferice pentru materiale din zonă, cu condiţia ca pentru fiecare instalaţie să fie numit câte un înlocuitor competent al şefului instalaţiei în conformitate cu prevederile pct. 9.8.23.
9.8.10 Şeful instalaţiei va fi confirmat, în scris, de către ISCIR–INSPECT IT în raza căreia se găsesc telefericele pentru materiale respective, pe baza cunoştinţelor privind :
– prescripţiile tehnice specifice, Colecţia ISCIR, în domeniu;
– instalaţia pe care o va supraveghea şi coordona;
– regulamentul de funcţionare a instalaţiei respective.
9.8.11 Şeful instalaţiei are următoarele obligaţii şi răspunderi principale:
– supraveghează instalaţia şi urmăreşte ca funcţionarea şi exploatarea acesteia să se facă în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice şi cu regulamentul de exploatare; în cazul apariţiei unor defecţiuni care periclitează securitatea în exploatare a telefericului pentru materiale, trebuie să ia imediat măsuri de oprire şi să informeze, în scris, conducerea unităţii deţinătoare;
– controlează funcţionarea instalaţiei şi ia măsuri de înlăturare a defecţiunilor;
– repartizează sarcinile personalului de exploatare şi deservire şi controlează modul de executare a acestora;
– răspunde de buna întreţinere a instalaţiei;
– planifică şi urmăreşte efectuarea la termen a reviziilor şi reparaţiilor, conduce efectiv aceste operaţii (care se execută cu personalul propriu) şi răspunde de calitatea acestora;
– răspunde de efectuarea la termenele stabilite a verificărilor tehnice oficiale, participă efectiv la aceste verificări şi ia măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor date;
– urmăreşte îndeplinirea prevederilor de protecţia muncii, de pază contra incendiilor şi ale celorlalte norme în vigoare de către personalul din subordine;
– organizează şedinţe lunare de instructaj cu personalul de exploatare şi de deservire a instalaţiei şi verifică la locul de muncă dacă acesta şi-a însuşit şi aplică corect instructajul respectiv.
9.8.12 Manevrarea telefericelor pentru materiale, respectiv manevrarea grupului de antrenare şi comandă, se va face numai de mecanici trolişti, autorizaţi, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.
9.8.13 Mecanicul trolist are următoarele obligaţii şi răspunderi principale:
– execută personal manevrarea grupului de antrenare şi comandă al instalaţiei; prezenţa sa este obligatorie la pupitrul de comandă în tot timpul cât telefericul pentru materiale este în funcţiune;
– aplică prevederile prezentei prescripţii tehnice şi ale regulamentului de exploatare cu privire la antrenarea, frânarea şi comanda telefericului pentru 88
PT R
12–2003
materiale atât cu grupul principal de antrenare cât şi cu grupul de rezervă; răspunde de aplicarea şi respectarea normelor de protecţie a muncii şi măsurilor de pază contra incendiilor la postul de comandă şi în sala maşinilor;
– controlează personal grupul de antrenare, la începutul fiecărui schimb, precum şi componentele de securitate, subsistemele şi dispozitivele de securitate şi semnalizare din staţia de antrenare şi ia măsurile necesare pentru buna funcţionare; în cazul în care constată defecte în funcţionarea telefericului pentru materiale ia imediat măsuri de oprire.
9.8.14 Mecanicii trolişti vor fi reexaminaţi anual de către comisii de examinare stabilite de deţinător, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice. Rezultatul va fi înscris în autorizaţie.
Dacă persoanele respective nu se prezintă la reexaminare sau dacă nu au obţinut calificativul ”Admis” nu–şi mai pot continua activitatea, caz în care deţinătorul va trebui să comunice acest lucru la ISCIR–INSPECT IT care a eliberat autorizaţia şi să solicite retragerea autorizaţiei.
9.8.15 Pe lângă personalul autorizat de către ISCIR–INSPECT, deţinătorul trebuie să numească şi să instruiască personal necesar şi în număr suficient pentru asigurarea deservirii instalaţiei.
9.8.16 Personalul pentru asigurarea deservirii instalaţiei se stabileşte în funcţie de tipul, capacitatea şi complexitatea telefericului pentru materiale.
La teleferice pentru materiale trebuie să existe agenţi pentru manevrarea şi încărcarea (descărcarea) vehiculelor şi agent la fiecare canton de pe traseu.
9.8.17 Personalul indicat la pct. 9.8.16 are, în principal, următoarele obligaţii şi răspunderi :
– agenţi de peron pentru manevrarea vehiculelor:
• răspund de păstrarea ordinii pe peron şi de intrarea şi de ieşirea vehiculelor din staţie;
• manevrează vehiculele în interiorul staţiei, supraveghează efectuarea cuplării, decuplării, încărcarea şi descărcarea vehiculelor;
• acţionează asupra butonului de oprire automată a telefericului atunci când încărcarea sau descărcarea din vehicule sau cuplarea acestora nu s–a efectuat corespunzător;
– agenţii de supraveghere din cantoanele de pază:
• supraveghează permanent tronsonul de linie asupra căruia au vizibilitate;
• comunică mecanicului trolist orice neregulă observată pe traseu, iar în caz de necesitate acţionează asupra butonului de oprire automată a telefericului, comunicând motivul opririi la postul de comandă.
9.8.18 Pe lângă personalul minim menţionat la punctele anterioare deţinătorul instalaţiei, în funcţie de prevederile documentaţiei tehnice şi după necesitate, va stabili numărul corespunzător al persoanelor din schema fiecărei instalaţii.
9.8.19 Personalul care efectuează lucrările de întreţinere, revizie, verificări şi încercări periodice prevăzute în regulamentul de exploatare va fi stabilit, specializat şi instruit de 89
PT R 12–2003 .
către deţinătorul instalaţiei în funcţie de tipul telefericului pentru materiale şi regimul său de exploatare, cu condiţia să fie în număr suficient şi să acopere gama funcţiilor (revizori de linie, de vehicule, de echipamente mecanice şi electrice, inclusiv de instalaţii şi dispozitive de securitate) şi a meseriilor necesare (mecanică, lăcătuşerie, electricitate şi automatizări).
Acest personal trebuie să intervină operativ la instalaţii atât pentru executarea lucrărilor de întreţinere, revizie şi verificări de strictă specialitate cât şi pentru înlăturarea defecţiunilor sau avariilor.
Personalul respectiv poate fi organizat şi în echipe, pe zone sau grupuri de instalaţii.
9.8.20 Obligaţiile şi răspunderile personalului menţionat la pct. 9.8.19 rezultă din prevederile de la subcapitolele ”Întreţinerea şi revizia” şi „Evidenţa exploatării”.
9.8.21 Şeful instalaţiei, mecanicii trolişti şi revizorii de linie au obligaţia să se prezinte anual la examenele medicale, persoanele respective neputându–şi continua activitatea fără un asemenea aviz.
9.8.22 Personalul de exploatare şi deservire a telefericelor pentru materiale trebuie să primească sub semnătură regulamentul de exploatare a instalaţiei respective şi, după caz, instrucţiuni scrise suplimentare referitoare la sarcinile fiecărui angajat.
Difuzarea documentelor menţionate se va face de către unităţile deţinătoare.
9.8.23 Unitatea deţinătoare trebuie ca pentru fiecare instalaţie să prevadă şi să asigure înlocuitori competenţi ai şefului instalaţiei şi mecanicului trolist, în cazul în care telefericul pentru materiale funcţionează în mai multe schimburi, precum şi în perioadele în care aceştia lipsesc (concediu de odihnă sau de boală etc.). Aceşti înlocuitori trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii ca titularii.
9.9 Întreţinerea şi revizia
9.9.1 Întreţinerea şi revizia periodică a telefericelor pentru materiale trebuie să fie executate de personal calificat şi instruit în acest scop, sub directa îndrumare a şefului instalaţiei sau a mecanicului trolist, după caz.
9.9.2 Întreţinerea se va face potrivit instrucţiunilor date de proiectant şi înscrise cartea tehnică a telefericului pentru materiale, în regulamentul de exploatare şi în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.
Prin instrucţiuni se vor indica:
– elementele care trebuie curăţate şi unse, amplasarea tuturor punctelor de ungere, reglajele şi jocurile care trebuie să fie respectate;
– periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi ungere;
– precizări speciale preluate din cărţile tehnice ale utilajelor şi sub– ansamblelor cu funcţionare independentă etc.
Efectuarea operaţiilor de întreţinere se va consemna în registrul de evidenţă a reviziilor.
9.9.3 Cablurile vor fi menţinute în stare curată şi vor fi unse cu produse corespunzătoare. La cablurile tractoare unsoarea nu trebuie să micşoreze coeficienţii de 90
PT R
12–2003
frecare dintre cablu şi roata de antrenare sub limita prevăzută în cartea telefericului pentru materiale.
9.9.4 Spălarea şi ungerea cablurilor nu trebuie să se facă cu produse care pot dizolva unsoarea din inima cablului (ca de exemplu petrol sau motorină) pentru evitarea unor uzuri premature.
9.9.5 Construcţiile metalice vor fi protejate anticorosiv prin vopsire la fiecare 5 ani pentru a se evita degradarea lor.
9.9.6 Staţiile şi întreaga instalaţie trebuie să fie menţinute în perfectă stare de curăţenie şi întreţinute corespunzător.
9.9.7 Piesele de schimb necesare, în special cele de uzură curentă, trebuie să fie asigurate cel puţin în cantitatea prevăzută în documentaţia tehnică.
9.9.8 Prin regulamentul de exploatare trebuie să se stabilească programul şi frecvenţa reviziilor şi verificărilor instalaţiilor, în scopul asigurării unei exploatări în condiţii de securitate. Lucrările care trebuie să se execute în cadrul reviziilor şi verificărilor specificate în prezenta prescripţie tehnică trebuie să fie considerate un minim obligatoriu.
9.9.9 Prima revizie generală a telefericului pentru materiale se va executa după o perioadă de 3 luni de la autorizarea de funcţionare. Data executării acestei revizii se va comunica la ISCIR–INSPECT IT în raza căreia se află instalaţia.
La efectuarea acestei revizii va participa RSVTI, autorizat de ISCIR–INSPECT şi, după caz, inspectorii de specialitate ai ISCIR–INSPECT IT în raza căreia se află instalaţia.
9.9.10 Reviziile şi verificările periodice vor fi efectuate de personalul prevăzut şi nominalizat în regulamentul de exploatare sau în instrucţiunile anexate la acesta.
9.9.11 Zilnic, înaintea începerii transportului de pasageri, se vor verifica următoarele:
– organele de întindere a cablurilor şi poziţia contragreutăţilor;
– aparatajul şi alimentarea cu energie electrică;
– organele de tracţiune, transmisiile între motor şi roata de antrenare;
– componentele de securitate;
– dispozitivele de frânare;
– instalaţiile şi dispozitivele de securitate, semnalizare şi telecomunicaţie;
– vehiculele şi sistemul de cuplare;
Verificările menţionate la aliniatele precedente se efectuează, după caz, cu instalaţia aflată în repaus, precum şi în timpul unei curse de probă la viteza nominală.
– revizia liniei la viteza prevăzută în cartea telefericului pentru materiale şi în regulamentul de exploatare.
9.9.12 Săptămânal, în afară de lucrările prevăzute la reviziile şi verificările zilnice, se vor mai efectua următoarele:
– verificarea detaliată a organelor frânelor;
– verificarea detaliată a componentelor de securitate, a instalaţiilor şi a dispozitivelor de securitate, semnalizare şi telecomunicaţie;
91
PT R 12–2003 .
– revizia detaliată a vehiculelor şi a suspensiilor, a îmbinării elementelor de rezistenţă, inclusiv examinarea fenomenelor de coroziune şi a eventualelor fisuri;
– o manevră de oprire cu frâna de siguranţă a grupului de antrenare;
– verificarea încărcării bateriilor de acumulatoare.
9.9.13 Lunar, în afara lucrărilor prevăzute la reviziile şi verificările săptămânale, se vor mai efectua următoarele:
– controlul manşoanelor cablurilor;
– încercările frânelor la intrarea în staţii (cu măsurarea distanţelor de frânare), ale dispozitivului de control la intrarea în staţii şi ale limitatoarelor de sfârşit de cursă;
– verificarea stării tuturor pieselor supuse uzurii, cum sunt roţile, rolele, suporţii rolelor, căptuşelile elastice, garniturile saboţilor de frână etc.;
– antrenarea cu motorul de rezervă;
– controlul stării vehiculelor, inclusiv a aparatelor de cuplare;
– verificarea vizuală a stării pilonilor şi a fundaţiilor prin parcurgerea pe jos a traseului.
9.9.14 Semestrial, în afara lucrărilor prevăzute la reviziile şi verificările lunare, se vor mai efectua următoarele:
– controlul şuruburilor, a niturilor, a sudurilor vehiculului şi ale părţilor mobile ale telefericului pentru materiale;
– verificarea punerii la pământ a construcţiilor metalice, echipamentelor mecanice, transformatoarelor şi cablurilor şi măsurarea rezistenţei prizelor de împământare şi a conexiunilor acestora;
– deplasarea aparatelor de cuplare fixă în lungul cablului purtător–tractor;
– un exerciţiu de salvare a personalului de întreţinere şi revizie a liniei.
9.9.15 Dacă se întrerupe funcţionarea telefericului pentru materiale din cauza condiţiilor atmosferice nefavorabile (furtună, ninsoare etc.), înainte de a se trece la transportul materialelor se va efectua o cursă de probă.
În cazuri speciale, şeful instalaţiei poate decide dacă este necesară şi o vizitare pe jos a traseului instalaţiei.
9.9.16 Rezultatele reviziilor şi verificărilor efectuate (zilnice, săptămânale, lunare, semestriale) vor fi menţionate în registrele de evidenţă ale reviziilor şi verificărilor sub semnătura personalului care le–a efectuat.
9.9.17 Anual se va efectua cel puţin o revizie generală în cadrul căreia, în afara lucrărilor prevăzute la reviziile şi verificările semestriale, se vor mai executa :
– încercarea sub sarcină la parametrii la care este autorizată instalaţia, a frânei de serviciu şi a frânei de siguranţă, cu măsurarea distanţelor de frânare;
– încercarea funcţionării dispozitivelor de control pentru depăşirea vitezei;
– revizia amănunţită a construcţiilor şi fundaţiilor şi a staţiilor;
– verificarea strângerii buloanelor de ancorare a construcţiilor metalice;
– verificarea contragreutăţilor;
– încercarea sub sarcină a motorului de rezervă;
– examinarea magnetografică a cablurilor, după caz;
– verificarea stării angrenajelor (joc, aspect etc.);
92
PT R
12–2003
– verificarea stării rulmenţilor;
– verificarea stării sudurilor de rezistenţă;
– verificarea verticalităţii şi coliniarităţii elementelor liniei.
Pe baza prevederilor din documentaţia tehnică şi din cartea tehnică a telefericului pentru materiale, precum şi a constatărilor rezultate din verificarea în funcţionare a instalaţiei, deţinătorul va stabili, dacă este cazul, ca în afara lucrărilor enumerate mai sus să se mai efectueze şi verificarea prin metode nedistructive a elementelor mecanice a căror rupere pune în pericol siguranţa instalaţiei.
9.9.18 Data efectuării reviziilor anuale se va comunica la ISCIR–INSPECT IT în raza căreia se află instalaţia.
La efectuarea acestor revizii vor participa RSVTI din unitatea deţinătoare, autorizat de ISCIR–INSPECT, şi, după caz, inspectorii de specialitate ai ISCIR–INSPECT IT în raza căreia se află instalaţia.
9.9.19 Durata reviziilor şi verificărilor menţionate la pct. 9.9.12, 9.9.13, 9.9.14 şi 9.9.17 se va stabili de către unitatea deţinătoare prin regulamentul de exploatare.
9.9.20 După revizia generală anuală, şeful instalaţiei va prezenta unităţii deţinătoare un raport detaliat asupra stării tehnice a telefericului pentru materiale, prin care va aduce la cunoştinţa conducerii constatările sale şi va face propuneri concrete de măsuri pentru menţinerea securităţii în exploatare a telefericului pentru materiale. În cazul când propunerile respective conduc la oprirea din funcţiune a telefericului pentru materiale şi introducerea lui în reparaţie, un exemplar al raportului se va înainta la ISCIR–INSPECT IT în raza căreia se află instalaţia.
Un exemplar al raportului vizat de conducerea unităţii deţinătoare se anexează la cartea telefericului pentru materiale.
9.9.21 După fiecare 10.000 ore de funcţionare, dar nu mai târziu de 5 ani, unitatea deţinătoare va verifica prin demontare:
– frânele instalaţiei;
– axele roţilor şi rolelor.
Verificarea sus menţionată se va efectua conform prevederilor pct. 3.15.6 din cartea tehnică a telefericului pentru materiale (anexa A6).
Data începerii acestor verificări va fi comunicată la ISCIR–INSPECT IT în raza căreia se află instalaţia, iar la repunerea în funcţiune se va solicita acesteia verificările necesare în vederea reautorizării funcţionării instalaţiei.
9.9.22 Dacă funcţionarea instalaţiei este sezonieră, reviziile şi verificările periodice pot fi întrerupte în timpul perioadelor de staţionare. În perioada de staţionare se vor lua măsuri de conservare a instalaţiei.
Reînceperea exploatării trebuie să fie precedată de o revizie şi o verificare detaliată a cablurilor şi căii de rulare, cu condiţia respectării prevederilor pct. 8.8.6.
9.9.23 După o întrerupere a exploatării datorită unei defecţiuni tehnice sau după înlocuirea unor părţi ale instalaţiei se vor efectua toate încercările şi probele legate de organele care au prezentat defecţiuni sau au fost înlocuite, precum şi verificările necesare. În cazul executării unor lucrări de reparaţii, prevăzute la pct. 8.9.2, exploatarea nu va fi reluată decât după ce, în baza verificărilor efectuate conform pct. 8.8, se autorizează funcţionarea telefericului pentru materiale.
93
PT R 12–2003 .
9.9.24 Cablurile instalaţiei (tractoare, purtătoare, purtătoare–tractoare şi de întindere) trebuie să fie controlate periodic.
Controlul periodic constă din:
– examinarea aspectului exterior, a uzurii generale, a coroziunii, a ungerii, a deformării locale în secţiune transversală şi a reducerii diametrului;
– examinarea ruperilor de sârme sau a punctelor unde începe ruperea, a uzurilor normale, a deformării cablării, a stării cablurilor la ieşirea din manşoane şi pe reazemele fixe sau rotative .
Examinarea cablurilor se face pe toată lungimea lor.
9.9.25 Frecvenţa controalelor cablurilor este cel puţin următoarea:
a) în timpul perioadei iniţiale de un an de la intrarea în exploatare, cablurile purtătoare (fixe) se vor controla după fiecare trei luni, iar cablurile mobile (tractoare, purtătoare–tractoare şi de întindere) în fiecare lună; perioada iniţială de un an se poate prelungi cu o durată egală cu aceea a perioadelor de staţionare dacă funcţionarea telefericului pentru materiale este sezonieră sau încetează dintr-un anumit motiv mai mult de o lună;
b) după expirarea perioadei iniţiale şi dacă din controalele efectuate rezultă o comportare satisfăcătoare a cablului din toate punctele de vedere, intervalul dintre controale poate fi prelungit până la 6 luni pentru cablurile fixe şi 3 luni pentru cablurile mobile.
Orice defecţiune constatată (uzură, coroziune, ruperea sârmelor sau alte deteriorări) va fi reperată cu precizie şi va constitui obiectul unor examinări atente la intervale de timp suficient de apropiate pentru a se urmării modul în care se comportă defecţiunea, luându–se operativ măsurile care se impun.
9.9.26 Rezultatele controalelor periodice ale cablurilor instalaţiei, menţionate la pct. 9.9.24 şi 9.9.25, vor fi menţionate în registrul de evidenţă a reviziilor liniei telefericului pentru materiale sub semnătura personalului care le–a efectuat. Şeful instalaţiei este obligat să ia cunoştinţă de cele menţionate şi să întreprindă măsurile ce se impun pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiei.
9.9.27 Cablurile tractoare şi purtătoare–tractoare trebuie să fie supuse unei examinări magnetografice, după cum urmează:
– la punerea în exploatare;
– după primul, al patrulea, al şaptelea şi al zecelea an de exploatare;
– anual, după al zecelea an de exploatare.
Cablurile purtătoare vor fi supuse unei examinări magnetografice la punerea în exploatare şi apoi din cinci în cinci ani.
9.9.28 Unde nu se poate aplica examinarea magnetografică, cablurile de întindere vor fi examinate nedistructiv cu radiaţii penetrante, pentru determinarea firelor rupte sau fisurate.
Examinarea cu radiaţii penetrante se va face la punerea în exploatare şi apoi din cinci în cinci ani în condiţiile menţionate la pct. 9.9.32.
94
PT R
12–2003
9.9.29 Se recomandă ca examinările magnetografice, la diverse intervale asupra aceluiaşi cablu, să fie efectuate la aceeaşi viteză şi pe cât posibil de aceeaşi echipă. În funcţie de observaţiile făcute cu ocazia diferitelor verificări se pot stabili perioade mai scurte pentru examinările magnetografice.
9.9.30 Examinările magnetografice se vor efectua numai de personal autorizat în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR.
9.9.31 În buletinul de examinare magnetografică se vor înscrie toate datele care să permită reproductibilitatea controlului (tipul aparatului utilizat, parametrii de lucru, metoda folosită, diametrul bobinei, viteza de deplasare etc.).
Buletinul de examinare şi celelalte documente încheiate cu ocazia examinării magnetografice vor fi ataşate la cartea tehnică a telefericului pentru materiale pentru a fi puse la dispoziţia echipei care efectuează examinarea următoare. Diagramele rezultate se vor păstra în arhiva deţinătorului şi vor fi prezentate la cererea inspectorilor de specialitate ai ISCIR–INSPECT IT.
9.9.32 În situaţia când nu se poate aplica examinarea magnetografică, cum ar fi unele porţiuni din cablurile purtătoare şi tractoare, se va face examinarea nedistructivă cu radiaţii penetrante pentru determinarea firelor rupte sau fisurate, conform unei proceduri avizate ISCIR–INSPECT.
Cu ocazia verificării oficiale, inspectorul de specialitate al ISCIR–INSPECT IT poate cere, după caz, examinarea cu radiaţii penetrante şi a altor zone ale cablurilor.
9.9.33 Înlocuirea cablurilor se va face având în vedere următoarele criterii:
– existenţa unor sârme rupte;
– gradul de uzură al cablului şi starea lui generală (uzura sârmelor exterioare, gradul de corodare al sârmelor, deformări sau aplatisări etc.).
Pentru verificarea şi înlocuirea cablurilor se va examina vizual sau, după caz, magnetografic starea generală a acestora pe toată lungimea şi se va stabili reducerea de secţiune pe lungimea de referinţă, având în vedere criteriile stabilite la aliniatul precedent.
Lungimea de referinţă se determină ca un multiplu al diametrului cablului (dc) şi este în funcţie de tipul cablului şi gradul de uzură al acestuia.
Pentru verificarea şi înlocuirea cablurilor se poate folosi, după caz, şi examinarea cu radiaţii penetrante în condiţiile arătate la pct. 9.9.28 şi 9.9.32.
9.9.34 Cablurile se vor înlocui atunci când secţiunea utilă s–a micşorat faţă de secţiunea utilă a cablului nou cu următoarele procente:
– cabluri purtătoare, de întindere şi auxiliare …….………………… 10 %;
– cabluri tractoare sau de compensaţie …………………………….. 15%;
9.9.35 La determinarea procentului de reducere a secţiunii utile se va ţine seama de următoarele :
– numărul total de sârme rupte pe lungimea de referinţă;
– sârmele slăbite, corodate sau degradate se vor considera sârme rupte;
– sârma care are mai multe rupturi pe lungimea de referinţă se va lua în calcul o singură dată.
Dacă un toron are o slăbire evidentă se va considera în calculul secţiunii utile a cablului ca fiind rupt.
95
PT R 12–2003 .
9.9.36 Prin grija deţinătorului telefericului pentru materiale se vor efectua controale periodice asupra stabilităţii arborilor care în cădere ar periclita instalaţia, încheindu-se de fiecare dată un proces–verbal de constatare.
Controlul se va efectua de către personalul silvic de specialitate de două ori pe an (toamna şi primăvara), atât după fiecare furtună puternică sau ploi abundente în zonă cât şi înaintea fiecărei verificări tehnice în vederea eliberării autorizaţiei de funcţionare (verificări tehnice periodice sau după reparaţii).
Instalaţia nu se va repune în funcţiune decât după înlăturarea arborilor marcaţi pe teren ca neavând stabilitate şi menţionaţi în procesul–verbal de constatare.
9.10 Evidenţa exploatării
9.10.1 Pentru fiecare instalaţie trebuie să se ţină la zi registrul de evidenţă a funcţionării, care va fi păstrat de mecanicul trolist al telefericului pentru materiale.
9.10.2 Registrul de evidenţă a funcţionării telefericului pentru materiale va avea cel puţin următoarele coloane :
– Data (ziua, luna, anul);
– Ora pornirii (începerea schimbului);
– Ora opririi (predarea la terminarea schimbului);
– Timpul de funcţionare efectivă (ore);
– Timpul de staţionare (ore);
– Motivele staţionării;
– Măsurile luate;
– Alte observaţii;
– Semnătura mecanicului trolist care a predat, respectiv a celui care a primit instalaţia (dacă telefericul pentru materiale a funcţionat în schimburi).
9.10.3 Registrul de evidenţă a funcţionării va fi completat după terminarea fiecărui schimb de lucru.
9.10.4 Pentru evidenţa reviziilor, verificărilor, încercărilor şi controalelor menţionate la pct. 9.9.12, 9.9.13, 9.9.14, 9.9.15, 9.9.16, 9.9.23 şi 9.9.24 se vor ţine la zi următoarele registre:
a) registru de evidenţă a reviziilor liniei telefericului pentru materiale;
b) registru de evidenţă a reviziilor vehiculelor;
c) registru de evidenţă a reviziilor echipamentelor mecanice şi electrice, componentelor de securitate, subsistemelor, instalaţiilor şi dispozitivelor de siguranţă, semnalizare şi telecomunicaţie.
9.10.5 Registrul de evidenţă a reviziilor liniei telefericului pentru materiale va fi completat de revizorul de linie şi va cuprinde următoarele coloane:
– Data reviziei (cu menţionarea începutului schimbului);
– Cablu purtător;
– Cablu tractor;
– Cablu de compensaţie;
96
PT R
12–2003
– Cabluri de întindere;
– Cabluri auxiliare;
– Role, ghidaje, saboţi;
– Alte observaţii;
– Propuneri ale persoanei care a efectuat revizia;
– Semnătura revizorului de linie.
9.10.6 Registrul de evidenţă a reviziilor vehiculelor va fi completat de revizorul vehiculelor. Registrul va avea numărul de pagini necesar pentru fiecare vehicul pe care se va nota numărul de ordine al vehiculului respectiv.
Registrul de evidenţă a reviziilor vehiculelor va avea cel puţin următoarele coloane:
– Data reviziei (ziua, luna, anul);
– Căruciorul de rulare;
– Dispozitivul de cuplare fixă sau automată;
– Suspensia vehiculului;
– Schelet de rezistenţă;
– Alte observaţii;
– Propuneri ale persoanei care a efectuat revizia;
– Semnătura revizorului vehiculelor.
9.10.7 Registrul de evidenţă a reviziilor echipamentelor mecanice şi electrice, componentelor de securitate, subsistemelor, instalaţiilor şi dispozitivelor de semnalizare şi telecomunicaţie va fi ţinut prin grija mecanicului trolist.
Registrul va avea cel puţin următoarele coloane:
– Data reviziei;
– Grup de antrenare;
– Componente de securitate;
– Instalaţii de semnalizare şi telecomunicaţie;
– Aparataj electric şi de automatizare;
– Echipament mecanic din staţii;
– Alte observaţii;
– Propuneri ale persoanei care a efectuat revizia;
– Semnătura persoanelor care au efectuat reviziile respective;
– Viza mecanicului trolist.
9.10.8 În registrele de revizii, revizorii vor înscrie constatările şi măsurile luate, după caz, şi propunerile care au rezultat din revizii. Registrul se completează chiar dacă starea instalaţiei este corespunzătoare, menţionându–se acest lucru în coloana respectivă. De asemenea, se vor înscrie constatările şi măsurile luate de şeful instalaţiei din unitatea deţinătoare şi de către orice organ de verificare şi control al acesteia.
9.10.9 Toate registrele de evidenţă vor fi numerotate. Ele vor fi parafate (semnătură şi ştampilă) de conducerea unităţii deţinătoare.
Şeful instalaţiei este obligat să controleze la perioadele de timp precizate în regulamentul de exploatare, ţinerea la zi a registrelor de evidenţă.
97
PT R 12–2003 .
10 REPARAREA
10.1 Repararea telefericelor pentru materiale va fi efectuată în condiţiile menţionate la pct. 8.9 de către unităţi autorizate de ISCIR–INSPECT IT, conform metodologiei din Anexa P, şi care posedă autorizaţie conform modelului din Anexa Q eliberată de ISCIR–INSPECT IT.
10.2 La lucrările de reparare a telefericelor pentru materiale se vor lua măsurile corespunzătoare pentru prevenirea avariilor şi accidentelor.
11 AVARII ŞI ACCIDENTE
11.1 În cazul accidentelor de persoane sau al avariilor, deţinătorul telefericului pentru materiale are obligaţia să anunţe, telefonic sau prin fax, în cel mult 12 ore de la producere, ISCIR–INSPECT IT la care sunt înregistrate telefericele pentru materiale respective în vederea efectuării cercetărilor tehnice necesare şi obligatorii.
11.2 Deţinătorul este obligat să nu modifice starea de fapt din momentul producerii avariei sau accidentului până la sosirea inspectorilor de specialitate ai ISCIR–INSPECT IT la faţa locului, în afară de cazurile când menţinerea acestei stări ar produce alte accidente sau ar periclita viaţa oamenilor sau securitatea instalaţiei.
Atunci când este necesar să se modifice starea de fapt din momentul avariei sau accidentului, deţinătorul va face schiţe, fotografii sau înregistrări video ale situaţiei existente.
11.3 Inspectorii de specialitate ai ISCIR–INSPECT IT trebuie să participe la cercetarea avariilor şi accidentelor conform procedurilor ISCIR.
11.4 În vederea stabilirii cauzelor care au produs avarii sau accidente, deţinătorul telefericului pentru materiale va trimite la laboratoare de specialitate, pentru cercetare, piese sau dispozitive precum şi probe de materiale, conform indicaţiilor inspectorului de specialitate al ISCIR–INSPECT IT consemnate în procesul–verbal de constatare.
11.5 Dacă avaria sau accidentul s–a produs datorită unei defecţiuni a telefericului pentru materiale sau neasigurării condiţiilor care influenţează în mod direct securitatea sa funcţională, instalaţia se va scoate din funcţiune.
Repunerea în funcţiune se va face după reparare şi o verificare tehnică oficială completă.
12 DISPOZIŢII FINALE
12.1 Prezenta prescripţie tehnică se aplică telefericelor pentru materiale noi sau vechi destinate transportului de materiale.
12.2 Deţinătorul telefericului pentru materiale este obligat să anunţe în termen de maxim 15 zile ISCIR–INSPECT IT, în raza căreia este înregistrată instalaţia, închirierea, vânzarea sau scoaterea din uz a acesteia.
12.3 În cazul unor abateri de la prevederile prezentei prescripţii tehnice, proiectantul, constructorul (montatorul), reparatorul sau deţinătorul vor putea stabili, pe propria răspundere, soluţii compensatoare, motivate corespunzător din punct de
98
PT R
12–2003
vedere tehnic, care să nu afecteze securitatea în funcţionare a telefericelor pentru materiale şi să excludă pericolul de avarii sau accidente. Agenţii economici care au stabilit astfel de soluţii le vor supune avizării principalilor factori interesaţi: proiectant, constructor (montator), deţinător, ISCIR–INSPECT şi, după caz, unităţi de cercetare, proiectare şi de învăţământ superior de specialitate.
12.4 Dacă agentul economic a depus documente în baza cărora i s–a eliberat autorizaţia şi acestea nu sunt conforme cu realitatea, autorizaţia este nulă de drept.
12.5 Nerespectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice se sancţionează conform legislaţiei în vigoare mergând până la retragerea autorizaţiilor acordate.
12.6 Prezenta prescripţie tehnică intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, dată la care se abrogă „Prescripţii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea telefericelor destinate transportului de materiale R12–82”.
12.7 Trimiterile făcute în text la alte prescripţii tehnice – Colecţia ISCIR sau alte documente normative se referă la ediţiile în vigoare la data elaborării prezentei prescripţii tehnice.
12.8 Orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei prescripţii tehnice îşi încetează valabilitatea.
99
PT R 12–2003 .
ANEXA A
Autorizarea / reautorizarea agenţilor economici pentru executarea lucrărilor de proiectare a telefericelor pentru materiale
A.1.1 Proiectele de construire, montare şi reparare a telefericelor pentru materiale se elaborează de către agenţi economici de proiectare specializaţi şi autorizaţi de ISCIR–INSPECT. Proiectele pot fi elaborate şi de către alţi agenţi economici, urmând ca proiectele respective, pentru a putea fi folosite, să fie, în prealabil, verificate de o unitate de proiectare autorizată de ISCIR–INSPECT şi avizate în conformitate cu prevederile pct. A.1.3.
Agenţii economici de proiectare vor confirma în proiectele pe care le elaborează că au respectat prevederile prescripţiilor tehnice specifice în domeniu şi că îndeplinesc prevederile pct. A.1.3 lit. a), b) şi c).
A.1.2 În vederea autorizării, unităţile de proiectare sau agenţii economici care au unităţi de proiectare pentru lucrările menţionate la pct. A.1.1 vor înainta la ISCIR–INSPECT o documentaţie întocmită în conformitate cu prevederile anexei A1.
A.1.3 Agenţii economici autorizaţi, respectiv unităţile de proiectare autorizate, au următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să posede prescripţiile tehnice specifice domeniului pentru care solicită autorizarea;
b) să numească personal tehnic de specialitate, în număr necesar, care să verifice proiectele elaborate din punct de vedere al securităţii în funcţionare şi care să răspundă împreună cu proiectantul de aplicarea prevederilor prescripţiei tehnice, semnând proiectele în acest sens;
c) să adopte soluţii constructive care să permită funcţionarea în condiţii de securitate a telefericelor pentru materiale şi să prevadă în documentaţia tehnică examinările şi încercările ce trebuie să fie efectuate la agenţii economici producători şi reparatori, la locul de montaj şi la locul de funcţionare, pentru verificarea parametrilor de securitate în funcţionare, răspunzând de alegerea corectă a acestora (ţinând cont şi de analiza de securitate) şi de respectarea prevederilor prescripţiei tehnice;
d) să elaboreze, în cadrul proiectelor, desenul tip de ansamblu care să cuprindă principalele date tehnice şi care să permită verificarea parametrilor de funcţionare în securitate a telefericelor pentru materiale în timpul execuţiei şi la locul de montare pentru emiterea autorizaţiei de funcţionare în exploatare;
e) să elaboreze instrucţiuni tehnice privind exploatarea, întreţinerea, revizia şi verificarea tehnică a telefericelor pentru materiale, care să servească şi pentru pregătirea personalului de exploatare, întreţinere, revizie şi verificare;
100
PT R
12–2003
ANEXA A (continuare)
f) să solicite în scris la ISCIR–INSPECT avizarea conformă a proiectelor elaborate, prezentând în acest scop desenul tip de ansamblu verificat de personalul tehnic de specialitate propriu menţionat la lit. b); este interzisă folosirea proiectelor, respectiv a desenului tip de ansamblu, fără avizul conform al ISCIR–INSPECT;
g) să propună, în vederea autorizării de către ISCIR–INSPECT, personalul tehnic de specialitate care urmează să avizeze conform, în condiţiile precizate în anexa A4, proiectele proprii sau elaborate de unităţi neautorizate, respectiv desenele tip de ansamblu; orice schimbare a personalului tehnic de specialitate, autorizat de ISCIR–INSPECT pentru verificare şi avizare conformă, va fi comunicată la ISCIR–INSPECT şi va deveni definitivă după confirmarea acesteia;
h) să înregistreze la ISCIR–INSPECT IT proiectele pe care le avizează conform şi să ţină evidenţa acestora ;
i) să comunice periodic (cel puţin o dată pe trimestru) la ISCIR–INSPECT IT, în raza căreia îşi are sediul, lista proiectelor elaborate şi avizate conform pentru perioada expirată precum şi lista proiectelor pe care le vor elabora şi care trebuie să fie avizate conform în perioada următoare;
j) să avizeze conform proiectele, respectiv desenele tip de ansamblu, pentru care primeşte împuternicire scrisă din partea ISCIR–INSPECT.
A.1.4 Personalul tehnic de specialitate care verifică proiectele din punct de vedere al securităţii în funcţionare, numit de agentul economic de proiectare şi autorizat de ISCIR–INSPECT, are următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să verifice proiectele din punct de vedere al respectării prevederilor prescripţiei tehnice;
b) să confirme că a efectuat verificarea pieselor scrise şi desenate ale proiectului prin aplicarea ştampilei pe desenul tip de ansamblu, în conformitate cu prevederile din anexa A4.
A.1.5 Personalul tehnic de specialitate autorizat de ISCIR–INSPECT să avizeze conform proiectele are următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să avizeze conform desenele tip de ansamblu ale proiectelor pentru care a primit împuternicire din partea ISCIR–INSPECT;
b) să confirme avizarea conformă prin aplicarea ştampilei pe desenul tip de ansamblu, în conformitate cu prevederile din anexa A4, precizând şi numărul de exemplare avizate în procesul–verbal încheiat în urma avizării conforme;
c) să participe la întrunirile periodice organizate de ISCIR–INSPECT.
101
PT R 12–2003 .
ANEXA A (sfârşit)
A.1.6 Personalul tehnic de specialitate ce urmează a fi autorizat de ISCIR–INSPECT pentru avizarea conformă de proiecte trebuie să fie absolvent al unui institut de învăţământ superior tehnic de specialitate şi să aibă o vechime în specialitate de cel puţin 8 ani, din care cel puţin 3 ani în proiectare sau 5 ani în construcţia, exploatarea sau verificarea instalaţiilor de transport pe cablu.
A.1.7 În vederea autorizării agenţilor economici de proiectare, în conformitate cu prevederile prezentei anexe, ISCIR–INSPECT are următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să verifice concordanţa dintre datele înscrise în documentaţia (conform anexei A1) prezentată de unitatea de proiectare care solicită autorizarea şi situaţia din unitatea respectivă precum şi existenţa prescripţiilor tehnice specifice în domeniu, întocmind un proces–verbal asupra constatărilor făcute;
b) să verifice din punct de vedere al cunoaşterii prevederilor prescripţiei tehnice personalul tehnic de specialitate propus pentru avizarea conformă;
c) să elibereze în baza constatărilor făcute, în cazul îndeplinirii condiţiilor de autorizare autorizaţia de proiectare conform modelului din anexa A2.
102
PT R
12–2003
ANEXA A1
Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea/reactualizarea autorizaţiei de a proiecta teleferice pentru materiale
Documentaţia se întocmeşte de către agentul economic solicitant şi se înaintează la ISCIR–INSPECT. Documentaţia va fi constituită din:
a) adresă (domeniul solicitat, documente anexate etc.);
b) acte agent economic (în copie):
• statut (act constitutiv) actualizat la zi;
• certificat de înregistrare;
c) procedură privind modul de executare a activităţii de proiectare (organizare şi responsabilităţi, prescripţii tehnice, standarde şi normative de proiectare specifice domeniului de proiectare solicitat);
d) lista personalului calificat propus pentru autorizare (original);
e) deciziile de numire ale personalului propriu propus pentru autorizare (original), conform modelului din anexa A3;
f) curriculum vitae pentru personalul propriu propus pentru autorizare (original);
g) documentele de studii şi calificare pentru personalul propriu propus pentru autorizare (în original şi o copie);
h) lista principalelor proiecte elaborate de personalul pentru care se solicită autorizarea (original).
NOTE: În cazul existenţei unor subunităţi (filiale, ateliere etc.) pentru care se solicită autorizarea şi care au un alt sediu decât al agentului economic solicitant se vor indica pentru fiecare adresele acestora şi, după caz, datele menţionate mai sus.
103
PT R 12–2003 .
ANEXA A2
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
ISCIR-INSPECT
AUTORIZAŢIA DE PROIECTARE
Nr. ………………….. din ……………….
În baza prevederilor legale în vigoare, a prescripţiei tehnice PT R 12 şi în urma verificărilor efectuate şi consemnate în procesul–verbal nr.……………………………….. din…………………………..
I Se autorizează pentru proiectare de 1)………………………………………….………….
agentul economic………………………………din……………………………..str…………………………
nr……………………judeţ / sector………………………..din cadrul 2)………………………………..….
unitatea de proiectare…………………………….din……………………………str………………….…..
nr…………………judeţ / sector……………………..urmare cererii nr………………..din……………
II Se autorizează pentru avizare conformă de proiecte proprii sau elaborate de unităţi neautorizate următoarele persoane, (salariaţi ai unităţii de proiectare):3)…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
În cazul schimbării denumirii, întreruperii activităţii sau desfiinţării ………….. ………………………………4) are obligaţia să anunţe în termen de 15 zile ISCIR–INSPECT.
Autorizaţia poate fi retrasă de ISCIR–INSPECT în baza documentului de constatare a comiterii unor abateri de la prevederile legale.
Prezenta autorizaţie este valabilă până la data de 5) ……………………………
Se consideră reînnoirea autorizaţiei numai cazul în care cererea scrisă de reînnoire va fi depusă la ISCIR–INSPECT cu cel puţin 30 zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei. În caz contrar se consideră autorizare nouă
INSPECTOR DE STAT ŞEF INSPECTOR ŞEF ISCIR–INSPECT
(numele, prenumele, semnătura şi ştampila) (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)
Inspector de specialitate
1) Se indică succint domeniul autorizaţiei.
2) Se completează pentru filialele sau unităţile având alt sediu.
3) Se indică numele şi prenumele persoanelor.
4) Se va indica unitatea de proiectare.
5) Se va indica data efectivă (ziua, luna, anul)–maxim 2 ani.
104
PT R
12–2003
ANEXA A3
Model de decizie pentru numirea personalului tehnic de specialitate pentru avizare conformă a proiectelor
ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC
D E C I Z I E
nr. ……….din ……………….
Agentul economic ……………………………………. reprezentat prin ……………… manager (director),
Având în vedere legislaţia cu privire la funcţionarea în condiţii de securitate a telefericelor pentru materiale, prin care agenţii economici de proiectare sunt obligaţi să numească personal tehnic de specialitate pentru avizarea conformă a proiectelor, care să fie autorizat de ISCIR–INSPECT în vederea aplicării prevederilor prescripţiei tehnice PT R12,
D E C I D E :
1 D-ul (D-na) ……………………………de specialitate……………………..având funcţia de ………………..…………….. începând cu data de…….………………………….se numeşte responsabil cu avizarea conformă a proiectelor din cadrul ……………………………..…., urmând a fi autorizat de ISCIR–INSPECT.
2 Responsabilul cu avizarea conformă a proiectelor este obligat să cunoască şi să aplice întocmai prevederile legislaţiei în vigoare şi ale prescripţiilor tehnice specifice, sarcinile acestuia fiind cele care rezultă din prescripţia tehnică PT R 12.
3 Activitatea responsabilului cu avizarea conformă a proiectelor va fi coordonată şi îndrumată din partea conducerii de ……………………………………….., care răspunde împreună cu acesta de luarea măsurilor pentru aplicarea legislaţiei în vigoare şi a prevederilor prescripţiilor tehnice specifice.
4 Încălcarea obligaţiilor prevăzute în prevederile prescripţiilor tehnice specifice, atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă sau penală a celor vinovaţi.
5 Prezenta decizie anulează decizia anterioară nr. …………….. din ………….. şi devine definitivă după autorizarea responsabilului de către ISCIR–INSPECT.
MANAGER, OFICIUL JURIDIC
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
(Semnătura şi ştampila) (Semnătura)
Data ……………….
105
PT R 12–2003 .
ANEXA A4
Verificarea şi avizarea conformă a proiectelor
A.4.1 Verificările în faza de proiectare constau din:
a) verificarea proiectelor în ceea ce priveşte concordanţa acestora cu prevederile prescripţiei tehnice;
b) avizarea conformă a desenului tip de ansamblu cu privire la respectarea prevederilor prescripţiei tehnice. Această avizare va consta din:
– avizarea preliminară a desenului tip de ansamblu, înainte de introducerea în execuţie, reparaţie etc. a telefericului pentru materiale;
– avizarea definitivă (finală) a desenului tip de ansamblu, la terminarea execuţiei, reparaţiei (numai când se modifică proiectul iniţial) etc, a telefericului pentru materiale, cuprinzând toate modificările introduse în timpul acestora în desenul tip de ansamblu care va fi introdus în cartea telefericului pentru materiale–partea de construcţie.
După avizarea conformă a desenului tip de ansamblu acesta se va înregistra la ISCIR–INSPECT, fără de care nu se poate acorda autorizaţia de funcţionare a instalaţiei.
Un exemplar din desenul tip de ansamblu se va transmite la ISCIR–INSPECT IT pe teritoriul căreia se află unitatea de proiectare respectivă.
A.4.2 Verificarea proiectelor, în ceea ce priveşte concordanţa acestora cu prevederile prescripţiei tehnice, se efectuează de către agenţii economici de proiectare autorizaţi de ISCIR–INSPECT conform prevederilor anexei A. În acest scop agenţii economici de proiectare autorizaţi vor numi personal de specialitate care să efectueze verificarea pieselor scrise şi desenate ale proiectului. Confirmarea verificării se va face pe desenul tip de ansamblu, consemnându-se pe acesta prin ştampilare pe original şi copii, următoarele:
– Denumirea agentului economic de proiectare, autorizat de ISCIR–INSPECT
-”Verificat, corespunde prescripţiei tehnice PT R 12–2003”
– Numele şi prenumele___________________________________
– Data____________________________
– Semnătura_______________________
A.4.3 Avizarea conformă a desenului tip de ansamblu, cu privire la respectarea prevederilor prescripţiei tehnice, se efectuează de către ISCIR–INSPECT. Avizarea conformă de către ISCIR–INSPECT se va efectua numai după verificarea proiectelor respective de către o unitate autorizată de ISCIR–INSPECT. Această avizare conformă se poate efectua şi de către personalul propriu de specialitate din unităţile de proiectare, autorizat de ISCIR–INSPECT în acest scop conform prevederilor anexei A, dar numai cu acordul scris al ISCIR–INSPECT.
A.4.4 Confirmarea avizării conforme pe desenul tip de ansamblu se face consemnându–se prin ştampilare pe un număr de exemplare (minim 2 copii) inclusiv originalul, următoarele:
106
PT R
12–2003
ANEXA A4 (sfârşit)
a) în cazul în care avizarea se face de către ISCIR–INSPECT:
AVIZAT conform
ISCIR–INSPECT
Numele____________________ Prenumele_________________
Data______________________ Semnătura_________________
b) în cazul în care avizarea se face de către personalul propriu de specialitate din unităţile de proiectare, autorizat de ISCIR–INSPECT şi împuternicit în scris de ISCIR–INSPECT pentru proiectul respectiv:
AVIZAT conform
AUTORIZAT ISCIR–INSPECT
Denumirea unităţii_______________________________________
Scrisoarea ISCIR–INSPECT de împuternicire nr._______/_______
Numele____________________ Prenumele_________________
Data______________________ Semnătura_________________
A.4.5 Avizarea conformă a desenului tip de ansamblu este valabilă până la modificarea acestuia ca urmare a modificării prescripţiei tehnice, a modificărilor intervenite în diferite faze de asimilare (prototip, serie zero, serie) sau a modernizării instalaţiei . În cazul întreruperii fabricaţiei mai mult de un an, proiectul trebuie să fie reavizat conform la reluarea acesteia.
A.4.6 Agentul economic în cadrul căruia se avizează conform desenele tip de ansamblu va reţine câte un exemplar din fiecare. Acestea vor fi înscrise într–un registru de evidenţă conform modelului din anexa A5.
A.4.7 Agentul economic de proiectare răspunde de concepţia corectă a soluţiilor constructive, de alegerea materialelor, de calculul de rezistenţă al instalaţiilor proiectate potrivit condiţiilor de funcţionare în condiţii de securitate, a condiţiilor tehnice de execuţie şi control în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv ale prescripţiei tehnice.
A.4.8 Avizarea conformă a proiectelor, respectiv a desenelor tip de ansamblu, pentru telefericele pentru materiale care se procură din import se va face de către ISCIR–INSPECT, după ce, în prealabil, acestea au fost verificate prin grija solicitantului în ceea ce priveşte concordanţa cu prevederile prescripţiei tehnice de către un agent economic de proiectare autorizat de către ISCIR–INSPECT.
107
PT R 12–2003 .
ANEXA A5
Registru de avizări conforme proiecte de (1)
………………………………………………………………………………………………………..
Nr.
crt.
Nr. proiect
Denumirea proiectului
Unitatea de proiectare
Parametrii maximi
Beneficiar
Nr. şi data adresei ISCIR–INSPECT de împuternicire pentru
AVIZARE CONFORMĂ
VERIFICAT conform PT ISCIR (2)
AVIZAT CONFORM
Nume şi prenume
Semnătura
Nume şi prenume
Semnătura
Data
Nr. şi data înregistrării la ISCIR–INSPECT
Obs.(3)
Observaţii:
(1) În cuprinsul registrului, acesta se subîmparte pentru fiecare tip de proiect (execuţie, montaj sau reparaţii) şi instalaţie.
(2) Împuternicit prin decizie dată de conducerea unităţii (poate fi şi personal autorizat de ISCIR–INSPECT, dar avizarea conformă o efectuează ISCIR–INSPECT sau altă persoană autorizată din unitate pentru avizare prin precizare pe decizie).
(3) Se mai pot trece şi alte rubrici în funcţie de specificul unităţii de proiectare.
108
PT R
12–2003
ANEXA A6
CARTEA TELEFERICULUI PENTRU MATERIALE
– PARTEA DE CONSTRUCTIE –
(MODEL)
109
PT R 12–2003 .
ANEXA A6 (continuare)
Denumirea unităţii constructoare :
………………………………………………
Adresa: ………………………………….
CARTEA TELEFERICULUI PENTRU MATERIALE
– PARTEA DE CONSTRUCTIE –
Tipul telefericului pentru materiale : ………………………..
Nr. de fabricaţie : ………………………..
Anul fabricaţiei : ………………………..
NOTĂ : Cartea telefericului pentru materiale se va păstra sub cheie în cabina de comandă din staţia de antrenare, pentru a sta la dispoziţia organelor de verificare.
110
PT R
12–2003
ANEXA A6 (continuare )
LISTA DOCUMENTAŢIEI LIVRATE CU CARTEA TELEFERICULUI PENTRU MATERIALE
(piese scrise şi desenate)
Nr.
crt.
Denumirea documentului
Simbolul sau numărul documentului
Numărul de file
Data ……………………… Întocmit…………………………
(numele, prenumele şi semnătura)
Verificat CTC Organ de verificare
autorizat de ISCIR–INSPECT
………………………………… ………………………………… (numele, prenumele, semnătura (numele, prenumele, semnătura şi ştampila) şi ştampila)
111
PT R 12–2003 .
ANEXA A6 (continuare )
1 Date generale
Denumirea şi adresa unităţii deţinătoare
Denumirea şi adresa unităţii de proiectare
Denumirea şi adresa unităţii constructoare
Tipul telefericului pentru materiale
Numărul de fabricaţie
Anul de fabricaţie
Capacitatea orară de transport
Regimul de transport
Viteza maximă de circulaţie a vehiculelor
2 Condiţii tehnice de instalare
Zona şi locul în care este amplasată instalaţia:
Locul de montare şi altitudinea:
– Staţiei inferioare :
– Staţiei superioare :
– Staţiei intermediare :
Temperatura minimă de exploatare:
Gabarite de liberă trecere în profil transversal:
Distanţe verticale dintre vehicule şi sol:
Sistemul de salvare a personalului de întreţinere şi revizie:
Traversări:
Paralelisme:
Cantoane de supraveghere în lungul liniei:
Balizajul şi iluminarea instalaţiei:
Menţiuni speciale cu privire la:
– Natura terenului de fundare a construcţiilor:
– Măsuri contra pericolului avalanşelor:
3 Caracteristici şi date tehnice de bază
3.1 Caracteristicile liniei
Lungimea în proiecţie orizontală, m:
Lungimea pe înclinare, m:
Diferenţa de nivel între staţiile finale, m:
Diferenţa de nivel între staţiile finale şi cele intermediare, m:
Diferenţa de nivel maximă în lungul traseului, m:
Înclinarea medie a traseului, %:
Înclinarea maximă a cablului purtător încărcat, %:
Ecartamentul liniei, m: 112
PT R
12–2003
ANEXA A6 (continuare )
3.2 Piloni
Număr
pilon
Poziţia
(hm)
Înălţimea
(m)
Construcţia pilonilor
Deschiderea între piloni
(m)
3.3 Cabluri
3.3.1 Caracteristicile cablurilor x)
Destinaţia cablurilor xx) :
Specificaţia cablului, conform standardului:
Masa cablului pe metru liniar, kg/m:
Secţiunea metalică a cablului, mm2:
Diametrul (înălţimea) sârmelor exterioare, mm:
Forţa teoretică de rupere a cablului, N:
Forţa reală de rupere a cablului, N:
Coeficient de securitate:
Furnizorul cablului:
Număr certificat de calitate:
x) Tabelul se completează conform datelor din certificatele de calitate ale furnizorilor de cabluri.
xx) Se vor înscrie în tabel caracteristicile pentru:
3.3.1.1 Cablu tractor
3.3.1.2 Cablu purtător
3.3.1.3 Cablu purtător–tractor
3.3.1.4 Cablu de întindere
3.3.1.5 Cablu de compensaţie
3.3.2 Întinderea cablurilor
– Locul (staţia) unde se ancorează:
– Sistem de întindere:
– Masa contragreutăţii, tone:
– Cursa maximă, m:
3.3.3 Frângerea maximă a cablului pe o rolă (cablul tractor, cablul de compensaţie), în grade şi minute
3.3.4 Raportul între diametrul cablului şi organele de înfăşurare (roţi, role, tamburi):
– Cablu tractor:
– Cablu purtător:
– Cablu purtător–tractor:
– Cabluri de întindere:
113
PT R 12–2003 .
ANEXA A6 (continuare)
3.4 Viteze
– Maximă de regim, m/s:
– La trecerea peste piloni, m/s:
– La antrenarea de rezervă, m/s:
– De revizie, m/s:
3.5 Vehicule
– Denumirea şi adresa unităţii constructoare:
– Tipul vehiculului:
– Dispozitivul de cuplare sau de prindere:
– Nr. şi data declaraţiei de omologare/conformitate:
– Capacitatea utilă a unui vehicul, kg:
– Masa proprie a vehiculului, kg:
– Numărul vehiculelor pe linie, buc:
– Distanţa între vehicule, m:
– Tipul vehiculului de revizie:
3.6 Staţii
Elemente caracteristice
Staţia inferioară
Staţia superioară
Staţia intermediară
Funcţii tehnologice
Funcţii pentru personal
Spaţii de securitate, m:– faţă de vehicule
– pentru personal
Poziţia, hm
Suprafaţa desfăşurată, m2
3.7 Regimul şi capacitatea de transport
Regimul de transport:
– Un schimb:
– Două schimburi:
Capacitatea de transport:
3.8 Grup de antrenare* )
– Denumirea şi adresa unităţii furnizoare:
– Denumirea şi adresa unităţii constructoare a subansamblelor respective:
– Tipul grupului de antrenare (fix sau mobil, roată de antrenare orizontală sau verticală, cu sau fără tambur etc.):
114
PT R
12–2003
ANEXA A6 (continuare)
• Roata de antrenare:
– Diametrul, mm:
– Numărul canalelor de înfăşurare:
– Materialul de căptuşire a canalelor:
– Turaţia nominală, rot/min:
• Motor de acţionare:
a) Motor electric:
Tip ** )
Felul curentului
Tensiunea, V
Curentul nominal, A
Frecvenţa, Hz
Puterea, kW
Încălzirea admisibilă a bobinajului motorului electric, 0C (K)
Turaţia , rot/min
DA, (%)
Frecvenţa de conectare (c/h) *** )
Execuţia (normală, cu protecţie contra umidităţii, prafului, apei, exploziei, pentru mediul marin etc.)
Masa, kg
Număr şi an de fabricaţie
b) Motor termic :
Tip
Combustibil utilizat
Turaţia roţii de antrenare pe treptele cutiei de viteze, rot/min
Număr şi an de fabricaţie
* ) Se va completa pentru grupul de antrenare principal şi, după caz, pentru grupul de antrenare de rezervă.
** ) Se va scrie: asincron cu rotor bobinat sau în scurtcircuit, de curent continuu cu excitaţie în serie, în derivaţie şi altele.
*** ) c/h – conectări/oră
3.9 Frâne
– Caracteristicile frânelor * ):
Rolul funcţional al frânei
Tipul (sistemul) frânei
Diametrul tamburului de frână, mm
115
PT R 12–2003 .
ANEXA A6 (continuare)
Număr de frâne, buc.
Coeficient de securitate al frânării
Felul organului de închidere
(contragreutăţi, arcuri )
Felul organului de deschidere
(hidraulic, pneumatic, manual )
Cursa organului de închidere, mm
Cursa saboţilor (discurilor ), mm
Spaţiul de frânare a instalaţiei, mm
Timpul de frânare a instalaţiei, s
* ) Se va completa pentru toate frânele de serviciu şi de securitate.
3.10 Comanda instalaţiei
Postul de comandă:
– Amplasament:
– Lista echipamentelor şi aparatelor prevăzute în postul de comandă, exclusiv pupitrul de comandă:
Pupitrul de comandă:
– Caracteristici:
– Felul curentului în circuitul de comandă:
– Tensiunea, V:
– Frecvenţa, Hz:
– Tipul automatului de protecţie:
– Accelerări maxime admise, m/s2:
– Decelerări maxime admise, m/s2:
3.11 Instalaţii şi dispozitive de securitate
3.11.1 Instalaţii şi dispozitive de securitate pentru evitarea sau semnalizarea automată a deraierii cablului tractor de pe role:
– Dispozitive mecanice:
• Tipul:
• Locul de amplasare:
– Instalaţia electrică :
• Locul de amplasare:
– Circuitul de control:
• Felul curentului:
• Tensiunea, V:
• Frecvenţa, Hz:
3.11.2 Ghidajele pentru vehicule în staţii:
– Tipul constructiv:
– Locul de amplasare:
– Înclinarea transversală:
116
PT R
12–2003
ANEXA A6 (continuare)
3.11.3 Dispozitive pentru controlul automat al vitezei:
– Numărul dispozitivelor:
– Tipul constructiv:
– Locul de montare:
– Viteza la care intră în funcţiune:
• Semnalizare:
• Blocare:
3.11.4 Limitatoare automate (mecanice) de sfârşit de cursă pentru vehicule, contragreutăţi, cărucioare de întindere:
Felul limitatorului
Vehicule
Contragreutăţi
Cărucioare de întindere
Tipul
Electrice
Locul de amplasare
Tipul
Mecanice
Locul de amplasare
3.11.5 Dispozitivul cu program prestabilit:
– Tipul constructiv:
– Locul de montare:
3.11.6 Instalaţia de paratrăsnet:
– Tipul:
– Locul de amplasare:
3.11.7 Alte instalaţii şi dispozitive de securitate:
– Tipul:
– Locul de amplasare:
3.12 Instalaţii de semnalizare şi telecomunicaţie
3.12.1 Instalaţia de semnalizare:
Felul
semnalizării
Caracteristici
De exploatare
De
avertizare
De
avarie
De deranjamente
Tipul liniei
(aeriană, îngropată)
Felul curentului
Tensiunea, V
Semnalizare
acustică
Frecvenţa, Hz
Tipul liniei
(aeriană, îngropată)
Felul curentului
Tensiunea, V
Semnalizare
optică
Frecvenţa, Hz
117
PT R 12–2003 .
ANEXA A6 (continuare)
3.12.2 Instalaţia telefonică :
– Tipul liniei (aeriană, îngropată):
– Locul de amplasare a aparatelor telefonice:
3.12.3 Alte instalaţii de telecomunicaţie:
– Felul instalaţiei:
– Locul de amplasare:
3.13 Alte probe, încercări, examinări, măsurări *)
*) Se completează în cazul efectuării altor încercări şi măsurări determinate de particularităţile constructive ale telefericului pentru materiale, ca de exemplu: încercarea la suprapresiune a corpurilor cilindrilor hidraulici, corpului distribuitoarelor etc.
3.14 Concluzii
Se certifică cele ce urmează:
1) Telefericul pentru materiale a fost executat în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice …………………………………….., standardele şi celelalte normative în vigoare.
2) La verificările efectuate s-a constatat că telefericul pentru materiale corespunde prescripţiei tehnice indicate mai sus şi documentaţiei tehnice de execuţie şi montaj.
3) Încercările sub sarcină ale telefericului pentru materiale au fost efectuate cu rezultate corespunzătoare, după cum urmează ………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….
În conformitate cu prescripţia tehnică indicată mai sus s-au efectuat următoarele încercări ale telefericului pentru materiale: …………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………..
4) Telefericul pentru materiale corespunde pentru funcţionarea în condiţii de securitate la parametrii indicaţi în prezenta carte.
5) Prezenta carte conţine …… file.
Director (sau împuternicitul său)
…………………………………………….
(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)
Data …………..anul…………… Şeful compartimentului de
control tehnic de calitate
…………………………………………….
(numele, prenumele, semnătura)
Responsabil tehnic autorizat de
ISCIR–INSPECT
118
PT R
12–2003
…………………………………………….
(numele, prenumele, semnătura)
ANEXA A6 (continuare)
3.15 Anexe obligatorii
3.15.1 BREVIAR DE CALCUL:
a) Dimensionarea cablurilor: tractor, purtător, purtător–tractor, de compensaţie, de întindere, telefonic, de semnalizare şi blocare. Verificările se vor referi la coeficienţii de securitate, raportul între sarcina concentrată şi secţiunea metalică a cablului respectiv;
b) Tabelul cu rezultatele calculelor de trasare a liniei;
c) Calculul puterii de antrenare, inclusiv verificarea aderenţei cablului pe roata de antrenare.
3.15.2 DESENUL TIP DE ANSAMBLU
Se va anexa desenul tip de ansamblu complet întocmit conform modelului din anexa A7.
3.15.3 PROCESE-VERBALE, BULETINE DE ÎNCERCĂRI, CERTIFICATE DE CALITATE ŞI ALTE ACTE
3.15.3.1 Proces-verbal privind rodajul instalaţiei încheiat între unitatea constructoare şi beneficiar (unitatea deţinătoare).
3.15.3.2 Proces-verbal al încercărilor de casă încheiat între unitatea constructoare şi beneficiar (unitatea deţinătoare).
3.15.3.3 Certificatul (certificatele) de calitate privind lucrările de construcţii aferente telefericului pentru materiale (staţii, piloni, fundaţii). Certificatele se eliberează de către unităţile care au executat lucrările respective.
3.15.3.4 Buletin de măsurări electrice ale rezistenţelor prizelor de legare la pământ, inclusiv ale conexiunilor, rezistenţelor de izolaţie ale conductoarelor, motoarelor şi aparatajului electric şi ale aparatajului electric de protecţie.
3.15.3.5 Buletin de măsurări privind cotele fundaţiilor, cotele la cablu, staţii, contragreutate, inclusiv privind masa contragreutăţii verificată după montaj.
3.15.3.6 Buletin cuprinzând rezultatele controlului nedistructiv al elementelor telefericului pentru materiale pentru care prin documentaţia tehnică s-au prevăzut asemenea controale.
3.15.3.7 Certificatele de calitate (copii) privind cablurile instalaţiei şi elementele de legătură sau înnădire a cablurilor.
3.15.3.8 Certificatele de calitate privind execuţia organelor şi elementelor principale ale instalaţiei:
– Grupul de antrenare (reductor, frâne, roţi, motoare, aparataj electric etc.);
119

Click pentru continuare