PRESCRIPŢIE TEHNICĂ : CERINŢE TEHNICE PRIVIND PROIECTAREA, CONSTRUIREA, MONTAREA, REPARAREA, ÎNTREŢINEREA, REVIZIA, VERIFICAREA ŞI EXPLOATAREA TELEFERICELOR PENTRU MATERIALE COLECŢIA INSPECŢIEI DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT partea 4

PRESCRIPŢIE TEHNICĂ : CERINŢE TEHNICE PRIVIND PROIECTAREA, CONSTRUIREA, MONTAREA, REPARAREA, ÎNTREŢINEREA, REVIZIA, VERIFICAREA ŞI EXPLOATAREA TELEFERICELOR PENTRU MATERIALE COLECŢIA INSPECŢIEI DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT ( 4 )

Descarca pdf cu Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat partea 4

Continuare :

PTR 12-2003

Dispozitive de întindere (roţi, tije, plăci de bază etc.);
Vehicule (elemente de suspendare, cadrul de rezistenţă etc.);
ANEXA A6 ( continuare)
Structura de rezistenţă: la staţii, confecţii metalice, fundaţii etc.
3.15.3.9 Buletin de verificare metrologică a aparatelor de măsurare şi control ale
telefericului pentru materiale.
3.15.3.10 Act cu măsurările privind paralelismul, perpendicularitatea, înclinarea şi
coaxialitatea roţilor de antrenare, întoarcere, deviere, susţinere etc. din staţii.
3.15.4 INSTRUCŢIUNI DE MONTAJ
Se vor anexa instrucţiunile de montaj şi de încercări sub sarcină, în conformitate cu
prevederile prescripţiei tehnice (grupul de antrenare, dispozitivele de întindere,
dispozitivele de prindere a vehiculelor la cablul tractor etc.)
3.15.5 INSTRUCŢIUNI DE EXPLOATARE ŞI ÎNTREŢINERE
a) Descrierea funcţionării instalaţiei;
b) Norme specifice de exploatare (normală, în caz de chiciură, vânt,
vizibilitate redusă, deranjamente);
c) Norme de protecţie a muncii şi măsuri de pază contra incendiilor, specifice
instalaţiei;
d) Revizii zilnice, săptămâna1e, lunare, semestriale, revizia generală (anuală);
e) Instrucţiuni specifice de întreţinere (cabluri, vehicule, echipamente
mecanice, grup de antrenare);
f) Schema de ungere cu indicarea lubrifianţilor, locurilor de ungere,
periodicitatea şi modul în care trebuie să se efectueze ungerea;
g) Lista defectelor posibile şi modul de depistare şi înlăturare operativă;
h) Recomandări de depanări în caz de urgenţă;
i) Lista pieselor de schimb şi desenele pieselor de uzură, inclusiv lista
rubnenţilor;
j) Lista sculelor, aparatelor, dispozitivelor, utilajelor şi persoanelor necesare
întreţinerii, reviziei, reparării, exploatării şi verificării telefericului pentru
materiale;
3.15.6 INSTRUCŢIUNI PENTRU VERIFICĂRI TEHNICE PE PARCURSUL
EXPLOATĂRII TELEFERICULUI PENTRU MATERIALE
Acestea se vor elabora în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice şi vor avea
următorul conţinut :
a) lista elementelor portante care preiau forţe transmise de cabluri sau sarcini
utile ale vehiculelor. Lista se va întocmi, pe cât posibil, tabelar, având
elementele grupate pe ansamble, subansamble, metode de examinare
(distructivă, nedistructivă) etc., din care să rezulte:
numărul desenului de ansamblu sau subansamblu;
simbolul şi denwnirea elementului;
120
PTR
12-2003
periodicitatea verificării;
ANEXA A6 (sfârşit)
metode de examinare (distructivă, nedistructivă, cu tehnica de lucru şi
criteriile de acceptare);
menţiuni cu privire la scoaterea din uz ,după caz;
observaţii.
b) explicitarea unor verificări care nu pot fi redate sub formă tabelară.
În caznl elementelor (repere, ansamble sau subansamble) pentru care există prevederi
de verificare tehnică şi criterii de scoatere din uz în prescripţia tehnică (cabluri) sau în
documentele de evaluare şi certificare se va face trimitere la acestea Iară alte detalieri.
3.15.7 LISTA PERSONALULUI MINIM DE EXPLOATARE A TELEFERICULUI
PENTRU MATERIALE ÎN CONDIŢII DE SECURITATE
NOTE: Cu privire la întocmirea şi ţinerea la zi a cărţii tehnice a instalaţiei:
1 Cartea telefericului pentru materiale se întocmeşte de către unitatea
constructoare pe baza datelor din documentaţia tehnică şi a celorlalte
documente primite sau întocmite pe parcursul construirii, rodajului şi a
încercărilor de casă.
2 Beneficiarul şi proiectantul au obligaţia de a pune la dispoziţia unităţii
constructoare documentele de care dispun, necesare întocmirii cărţii tehnice
a instalaţiei în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice.
3 Toate documentele întocmite cu ocazia reviziilor, reparaţiilor şi a altor
lucrări efectuate la teleferice pentru materiale se vor adăuga la carte, pe baza
unui borderou separat (deschis) ţinut la zi de către deţinătorul instalaţiei.
121
PTR 12-2003
ANEXAA7
DESENUL TIP DE ANSAMBLU
(CONŢINUT)
Desenul tip de ansamblu pentru telefericele pentru materiale trebuie să aibă unnătoru1
conţinut:
A Piese scrise:
1 Date generale cu privire la instalaţie cuprinzând:
– denumirea şi tipul telefericului pentru materiale;
– beneficiarul telefericului pentru materiale;
– proiectantul telefericului pentru materiale.
2 Condiţii tehnice de instalare:
– zona şi locul de montare a telefericului pentru materiale, cu descrierea
sumară a traseului;
– traversări, paralelisme, intersecţii, balizare şi interdicţii de acces;
– căi de acces în zonă;
– viteza maximă admisă a vântului;
– temperatura minimă de lucru.
3 Caracteristicile tehnice principale ale instalaţiei, cuprinzând:
– lungimea şi diferenţa de nivel a traseului;
– ecartarnentulliniei;
– înclinarea maximă, medie şi minimă a liniei;
– capacitatea orară de transport;
– viteze:
• nominală;
• de revizie;
– tipul şi capacitatea vehiculului;
– grupul de antrenare (tip, putere, sistem de frânare):
• principal;
• de rezervă;
– cablurile telefericului pentru materiale (tip, coeficient de securitate,
sisteme de întindere):
• purtătoare;
• tractoare;
• de compensaţie;
• de întindere;
• telefonice;
• de semnalizare;
• de blocaj;
• auxiliare;
– roţi, role, saboţi etc.;
– rapoartele dintre diametrul cablului şi diametrele sau razele elementelor
respective;
– felul şi amplasarea comenzii;
122
PTR
12-2003
ANEXA A7 (continuare)
– staţii:
• tip constructiv;
• coeficient de securitate la stabilitate;
• gradul seismic de calcul;
– vehicule: tip, capacitate de transport, dimensiuni, echipamente,
coeficienţi de securitate;
– pilouii:
• tip constructiv;
• coeficient de securitate;
– instalaţii şi dispozitive de securitate:
• tipul, amplasarea şi rolul lor;
– instalaţii de semnalizare şi telecomunicaţie:
• tipul, amplasarea şi rolul lor;
4 Lista elementelor de rezistenţă ale construcţiilor metalice şi ale
echipamentului mecanic din structura de rezistenţă (de calcul) a telefericului
pentru materiale cu indicarea denumirii şi numărului de desen de ansamblu
unde pot fi găsite, marca şi calitatea oţelului, standardul sau norma, felul şi
volumul verificărilor, analizelor, încercărilor şi controalele distructive şi
nedistructive cu rezultatele impuse prin documentaţia tehnică.
5 Lista sudurilor de rezistenţă ale construcţiilor metalice din structura de
rezistenţă (de calcul) a telefericului pentru materiale cu indicarea simbolului
sudurii conform standardului, numărului de desen de ansamblu unde pot fi
găsite, a materialelor de bază şi pentru sudare (de adaos) cu marca şi
standardul respectiv, felul şi volumul de verificare, încercările şi controalele
distructive şi nedistructive cu rezultatele impuse prin documentaţia tehnică
şi procedeul de sudare omologat.
6 Lista dispozitivelor de securitate şi a contactelor electrice de securitate.
În cadrul acestei liste se vor evidenţia următoarele:
– denumirea;
– număr desen, standard, cod sau normă internă;
– desenul unde se găseşte amplasat, cu simbolul respectiv;
– numărul de bucăţi şi, după caz, numărul declaraţiei de conformitate.
7 Tabelul de reglaje care va cuprinde reglajele stabilite pentru releele de timp ,
releele termice şi eventual cele electromagnetice de curent maxima! şi cele
de tensiune minimă. Tabelul va cuprinde şi motoarele cu protecţiile aferente,
mecanismul antrenat, tipul motorului, puterea (kW), DA (%), rotaţia
(rot/min)., siguranţele fuzibile, valoarea de reglaj a releelor maximale şi
termice şi, după caz, a timpului de acţionare a releelor de timp.
8 Descrierea de principiu a funcţionării telefericului pentru materiale (grup de
antrenare şi frânare, comanda instalaţiei, dispozitive de securitate).
123
PTR 12-2003
ANEXA A7 (continuare)
9 Alte date:
– măsurări şi încercări în timpul execuţiei şi probelor de casă;
– marcarea (dimensiuni, conţinut şi loc de amplasare);
– instrucţiuni specifice privind funcţionarea telefericului pentru materiale în
condiţii de securitate (altele decât cele prevăzute în prescripţia tehnică).
10 Borderoul desenului tip de ansamblu conţinând toate piesele scrise şi
desenate ale acestuia.
B Piese desenate
1 Traseul telefericului pentru materiale, planul de situaţie şi profilul
longitudinal cu reprezentarea următoarelor elemente:
amplasarea în plan a staţiilor;
ecartamente;
spaţii de securitate, în profil transversal;
gabarite de liberă trecere faţă de teren, în profil longitudinal;
distanţele dintre piloni şi înălţimea acestora.
2 Staţii, plan şi secţiune prin spaţiile tebnologice ale staţiilor din care să
rezulte:
3 Pilonii:
amplasarea grupurilor de antrenare şi a sistemelor de întindere a
cablurilor, precum şi a postului de comandă şi a panourilor electrice;
gabarite de liberă trecere a vehiculelor;
spaţii de securitate şi de circulaţie.
echipamentul pilonilor (bateriile cu role, saboţii, platformele ŞI
scările de acces, ghidaje etc.);
elemente din structura de rezistenţă;
sudurile de rezistenţă şi îmbinările prin şuruburi a tronsoanelor;
gabarite, spaţii de securitate şi de circulaţie;
schema scărilor de acces şi platformelor.
4 Vehicule, desenul de ansamblu din care să rezulte:
dimensiunile de gabarit;
sistemul de fixare a cablului tractor şi sistemul de rulare pe cabluri;
elemente de rezistenţă ale suspensiei vehiculului;
efortul de strângere pe cablu a dispozitivelor de prindere;
echipamentul cu care se dotează vehiculul.
5 Grupuri de antrenare, desene de ansamblu şi, după caz, şi de subansamblu,
din care să rezulte :
principalele caracteristici funcţionale şi dimensionale;
schemele cinematice;
schemele hidraulice şi pneumatice;
sistemul de frânare;
124
12-2003
sistemul de ungere;
ansamblul roţilor de antrenare, deviere şi susţinere.
ANEXA A7 (sfârşit)
6 Scheme electrice de principiu pentru:
– instalaţia de alimentare (de forţă);
instalaţia de comandă;
PTR
instalaţiile de semnalizare, blocare, telecomandă, telecomunicaţie şi
iluminat;
instalaţia de protecţie;
pozarea aparatelor şi a elementelor electrice pe panouri, în dulapuri,
în şi pe pupitrul de comandă;
în scheme vor fi indicate tensiunile de exploatare ale circuitelor electrice şi
prin legendă se vor evidenţia principalele elemente ale schemei. Tot aici se vor
evidenţia şi întreruptoarele de pe circuitul de alimentare precum şi măsurile de
protecţie a instalaţiilor electrice, conform normativelor şi standardelor în
vigoare.
7 Schema comenzilor
Schema va cuprinde toate comenzile care se pot efectua de la postul
(posturile) de comandă precum şi, după caz, indicarea mişcărilor şi a sensurilor
acestora.
8 Desenele de ansamblu ale manşoanelor.
9 Desenele de ansamblu ale sistemelor de întindere a cablurilor.
125
PTR 12-2003
ANEXAB
Conţinutul documentaţiei pentru obţinerealreactualizarea autorizaţiei
pentru construirea (montarea) sau repararea telefericelor pentru materiale
Documentaţia se întocmeşte de către agenţii economici care efectuează lucrări de
construire (montare) sau reparare a telefericelor pentru materiale şi se înaintează la
ISClR-lNSPECT IT.
Documentaţia va conţine un memoriu tehnic în care se vor preciza următoarele:
a) felul lucrărilor (construire, montare, reparare);
b) domeniul autorizaţiei;
c) calitatea principalelor materiale de bază folosite (conform grupelor din
prescripţiile tehnice în vigoare);
d) domeniul de dimensiuni ale materialelor de bază ce vor fi utilizate, cu
precizarea pentru fiecare grupă a limitelor de grosime pentru ţevi (conform
prevederilor prescripţiilor tehnice în vigoare);
e) procedurile de sudare omologate de agentul economic solicitant ce vor fi
executate şi poziţiile de sudare folosite;
f) eficienţa metodelor şi mijloacelor de examinare nedistructivă din dotare,
pentru punerea în evidenţă a eventualelor defecte ce ar putea să apară în execuţie în
persoanele de bază şi îrnbinările sudate funcţie de calitatea şi grosimea acestora,
precum şi a procedurilor de sudare aplicate;
g) punctele de control pe fluxul de montare sau reparare;
h) numele, pregătirea şi vechimea în specialitate a personalului tehnic pentru
verificarea lucrărilor de construire (montare) şi/sau reparare a telefericelor pentru
materiale precum şi a responsabilului tehnic cu sudura, propuşi de agentul economic să
fie autorizaţi de către ISClR-lNSPECT IT;
i) decizia de numire a personalului conform anexei G.
La memoriul tehnic se vor ataşa documente care vor preciza:
a) dotarea cu utilaje de execuţie, conform datelor din tabelul 1;
b) procedurile de sudare omologate, conform datelor din tabelul 2;
c) metodele folosite pentru verificarea calităţii lucrărilor executate, precum şi
dotarea cu laborator de efectuare a examinărilor nedistructive (autorizat de ISClRlNSPECT)
şi laborator de efectuarea încercărilor mecanice, tehnologice, metalografice
şi analize chimice (autorizat de ISCIR-lNSPECT). În cazul în care agentul economic
nu dispune de laboratoare proprii se va anexa o copie după contractul de colaborare
încheiat cu alt agent economic autorizat de ISClR-lNSPECT pentru efectuarea
examinărilor;
d) dotarea cu standuri pentru încercări şi verificări, conform datelor din tabelul
3· ,
e) pregătirea şi activitatea practică în domeniu a personalului de execuţie şi
control, conform datelor din tabelul 4;
f) natura şi volumul lucrărilor efectuate în colaborare cu alţi agenţi economici,
conform datelor din tabelul 5.
126
PTR
12-2003
ANEXA B ( continuare)
Tabelull
Nr.
Tipul (marca) şi
Utilajul pentru execuţie caracteristicile Observaţii crt. principale’)
I Tăiere:
a) foarfeci;
b) ghilotine;
c) aparate oxiacetilenice;
d) aparate cu plasmă;
ei alte maşini şi aparate.
2 Fonnare:
a) îndoire;
b) ambutisare;
c) maşini de îndoit;
d) maşini şi dispozitive pentru prelucrarea rostului
la table şi ţevi;
e) maşini de mandrinat ţevi;
f) maşini unelte.
3 Sudare:
a) convertizoare;
b) transformatoare;
c) tractoare de sudare;
d) aparatură WIG, TIG sau MIG;
e) maşini de sudat prin rezistenţă a ţevilor;
f) aparate pentru sudare în baie de zgură.
4 Tratamente tennice:
a) cuptoare;
b) instalaţii de tratament local;
ci dispozitive de preîncălzire înaiote de sudare.
‘) Pentru utilajul de sudare se va menţiona, după caz, aparatura de stabilire, măsurare şi reglare a
parametrilor regimului de sudare.
Tabelul 2
Nr. Procedeul Tipul Nr. fişei de Grupa de Grupa de Poziţia de Observaţii
crt. de sudare îmbinării omologare oţeluri grosimi şi sudare
agent acoperită diametru!
economici de fişa de acoperite
ISCIR omologare de fişa de
omologare
127
PTR 12-2003
ANEXA B (sfărşit)
Tabelul 3
Tipul (marca) şi DT.
Nr.
Utilajul pentru verificare şi control
bucăţi;
Observaţii
crt. caracteristicile
principale
I Pentru măsurarea şi verificarea dimensiunilor:
a) dispozitive pentru măsurarea diametrelor şi
ovalităţii;
b) şabloane pentru verificarea abaterilor de la forma
geometrică;
c) calibre pentru verificarea filetelor;
d) aparate şi dispozitive pentru verificarea
paralelismului, denivelărilor, verticalităţii;
e) aparate şi dispozitive pentru măsurarea
deformaţiilor.
2 Standuri pentru rodaje la mecanisme
3 Standuri pentru verificarea subansamblurilor
4 Standuri pentru incercări, ecbipamente cu aparatură
de măsurare şi control, in conformitate cu prevederile
prescripţiilor tehnice ISeIR şi normele de fabricaţie:
a) la presiune hidraulică;
b) la presiune pneumatică;
c) sub sarcină;
d) a componentelor de securitate.
Tabelul 4
Nr. Personalul de execuţie nominalizat Specialitatea” Număr Observaţii
crt.
I Sudori autorizaţi
2 Personal pentru examinări nedistructive,
diu care:
– ingineri;
– tehnicieni;
– operatori.
1) Pentru sudori se va menţiona specialitatea conform prevederilor prescripţiilor tehnice în vigoare.
Tabelul 5
Nr. Natora Lucrările cuprinse in Denuntirea agentului Observaţii
crt. colaborării contractul de colaborare şi economic cu care se
felul în care se realizează efectuează colaborarea
128
Nr.
eri.
Nr.
eri.
PTR
12-2003
ANEXAC
Registru pentru evidenţa lucrărilor de construire (montare)
a telefericelor pentru materiale
Felul şi Ageutul Documeutaţi Nr. şi data Parametrii Deţiuătorul Procestipul
economic de execuţie actului de instalaţiei instalaţiei verbal de
instalaţiei constructor (uuitatea certificare (deuumire recepţie
Felul şi
tipul
instalaţiei
(deuumire proiectantă, şi sediu)
şi sediu) nr. şi data)
Registru pentru evidenţa lucrărilor de reparare
a telefericelor pentru materiale
Agentul Numă- Docu- Nr. şi Paraml>- Deţiuă- Elemeneconomic
rul şi menta- data 1rii torul te
construc- anul ţie de actului instala- instala- reparate
tor fabrica- execuţie de ţiei ţiei sau
(deuumire ţiei; (unita- certifi- (deuu- inlocuite;
şi sediu) numă- tea care mire şi caracterul
proiec- sediu) risticile
autori- tantă, lor
zaţiei Dr. şi construcde
data) tive
funcţionare
129
(nr. şi
data)
Procesverbal
de
recepţie
(nr. şi
data)
Obs.
Obs.
PTR 12-2003
ANEXAD
INSPECŢIA ROMÂNIA
Inspecţia de stat pentru contrulul
cazanelor, recipientelor sub
presiune şi instalaţiilor de ridicat
-ISCIRProces-
verbal TERITORIALĂ …………………….. .
de verificare tehnică nr ……………. . Adresa ……………………………… .
Telefon ……………………………… .
Fax ………………………………….. .
încheiat astăzi ……………… cu ocazia ……………… efectuat in baza HG 1.340/2001, HG 19/2001 şi
Decretului Dr. 587/1973, modificat şi completat priu Decretul Dr. 417/1985, aplicabile, şi prescripţiilor
tehuice, Colecţia ISCIR, la ……………………………………………………. tip …………………………. .
cu numărul de fabricaţie/inventar …………… şi cartea instalaţiei Dr •••••••••.••• având parametrii ultimei
verificări ………………………………………………………………………………………………………… .
Denumirea agentului economic ………………………………………………………. din localitatea
………………………. str ……………………………………. Dr ••••••••• judetlsector …………………… .
cod fiscal …………… .
Verilicarea s-a efectuat la ………………………………… din localitatea ………………… str .
•••••••.••••••••••.••••••. ………. Dr ••••••.•• judeţ/sector ………………………. ..
Subsemnatul’) ………………………………………… am constatat următoarele: ………………… .
Am dat următoarele dispoziţii : ……………………………………………………………………. .
După această verificare s-a admis'” …………………………………………………………… .
Scadenta următoarei verificări se fixează la data de ………………………………………………… ..
Peotru această verificare se va plăti suma de ………………….. Iei de către ……………………. .
…………………………… din localitatea ……………………… str ………………………………. Dr ••••.••
judeţ/sector ……………… in cont …………………………… deschis la Banca…………………… filiala
Organ de
verificare
Directorul ageotului
economic sau
delegatul său
1) Funcţia, numele şi prenumele.
Am luat la cunoştioţă
Responsabil cu
supravegherea şi
verificarea tehuică
,) Se vor inscrie parametrii de funcţionare ai instalaţiei, funcţie de felul (tipul) acesteia.
130
Delegatul ageotului
economic montator,
reparator
PTR
12-2003
ANEXAE
Conţinutul documentaţiei pentru obţinerealreactualizarea autorizaţiei de
funcţionare a telefericelor pentru materiale
Documentaţia se întocmeşte de către deţinător sau de către utilizator şi se
înaintează la ISCIR-INSPECT IT, înaintea autorizării funcţionării sau la scadenţă.
Documentaţia trebuie să conţină un memoriu tehnic în care se vor preciza următoarele:
Nr.
a) tipul instalaţiei pentru care se solicită autorizarea, conform tabelului de
IDalJos:
Felul şi tipul Parametrii Seria şi Producătorul Locul de Observaţii
înregistrare la instalaţiei funcţionali numărul de instalaţiei funcţionare
ISCIRINSPECTIT
fabricaţie
b) numele şi prenumele RSVTI din cadrul societăţii deţinătoare şi
numărul autorizaţiei;
c) dotarea cu aparate, dispozitive şi sarcini pentru efectuarea probelor şi
încercărilor la punerea în funcţiune, după remontare şi la verificările
tehnice periodice la scadenţă;
d) personalul de exploatare calificat şi autorizat (numele, prenumele,
funcţia şi numărul autorizaţiei);
e) personalul de deservire (numele, prenumele, funcţia şi specialitatea);
f) personalul pentru întreţinere şi revizie (numele, prenumele, funcţia).
131
PTR 12-2003
ANEXAF
EVIDENŢA INSTALAŢIILOR
Numirde Denumirea Locul Număr de Unitatea Proc … Scaden)a Observaţii
fnregistrare insta1aţiei, funcţionirii fabricaţie sau constructoare verbal! urmiroarei
parametrii instalaţiei inventar! an autorizaţie verificări
principali (locali …… de fabricaţie de
strada, nr., funcţionarei
sector,judeţ) data
au.toriTării
132
PTR
12-2003
ANEXAG
Model pentru decizia de numire a personalului tehuic pentru construirea
(montarea) şi/sau repararea telefericelor pentru materiale, precum şi a
responsahilului tehnic cu sudura, propuşi de agentul economic să fie autorizaţi de
ISCIR-INSPECT IT
ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC
DECIZIA NR. •••••••••••••••••
din …………….. .
Unitatea ……………………………………………………… reprezentată prin
…………………………… manager (director),
Având în vedere legislaţia cu privire la funcţionarea în condiţii de securitate a
telefericelor pentru materiale, prin care unităţile constructoare, montatoare şi
reparatoare sunt obligate să numească personal tehnic (iugiueri, subiugiueri şi maiştrii
de specialitate) în raport cu numărul şi complexitatea iustalaţiilor, care să fie autorizat
de ISCIR-INSPECT în vederea aplicării măsurilor prevăzute de prescripţiile tehnice,
DECIDE:
I DI. (D-na.) ………………………………. de specialitate …………………….. .
având funcţia de ……………………………………………….. , începând cu data de
………………. se numeşte responsabil cu verificarea lucrărilor de montare (reparare
sau montare şi reparare) la iustalaţiile de transport pe cablu pentru materiale din cadrul
……………………………………. , urmând a fi autorizat de ISCIR-INSPECT.
2 Responsabilul cu verificarea lucrărilor de montare (reparare sau montare şi
reparare) la instalaţiile de transport pe cablu pentru materiale este obligat să cunoască
şi să respecte întocmai prevederile legislaţiei în vigoare şi prescripţiilor tehnice,
sarcinile acestuia fiiud cele care rezultă din prescripţiile tehnice specifice, Colecţia
ISCIR.
3 Activitatea responsabilului cu verificarea lucrărilor de montare (reparare sau
montare şi reparare) la iustalaţiile de transport pe cablu pentru materiale va fi
coordonată şi îndrumată din partea conducerii de ………………………………………. ,
care răspunde împreună cu acesta de luarea măsurilor pentru aplicarea legislaţiei în
vigoare şi a prescripţiilor tehnice.
4 încălcarea obligaţiilor prevăzute de prescripţiile tehnice specifice, Colecţia
ISCIR, atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă sau penală a celor
viuovaţi.
5 Prezenta decizie anulează decizia anterioară nr …………. din …………… .
şi deviue definitivă după autorizarea responsabilului de către ISCIR-INSPECT.
MANAGER
Numele şi prenumele
(Semnătura şi ştampila)
133
OFICIUL JURIDIC
Numele şi prenumele
(Semnătura)
PTR 12-2003
ANEXAH
Model pentru decizia de numire a responsabilului cu supravegherea
şi verificarea tehnică a telefericelor pentru materiale,
propus de agentul economic să fie autorizat de ISCIR-INSPECT IT
ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC
DECIZIA NR. •••••••••••••••••
din …………….. .
Unitatea ………………………………………………………. reprezentată prin
…………………………… manager (director),
Având în vedere legislaţia cu privire la funcţionarea în condiţii de securitate a
telefericelor pentru materiale, prin care unităţile care folosesc aceste instalaţii sunt
obligate să numească personal tehnic (ingineri, subingineri şi maiştrii de specialitate)
în raport cu numărul şi complexitatea instalaţiilor, care să fie autorizat de ISClRINSPECT
în vederea aplicării măsurilor prevăzute de prescripţiile tebnice,
DECIDE:
1 D1. (D-na.) ………………………………. de specialitate …………………….. .
având funcţia de ……………………………………………….. , începând cu data de
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. se numeşte responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a
instalaţiilor de transport pe cablu pentru materiale din cadrul ……………………….. .
………………………………….. .. , urmând a fi autorizat de ISClR-INSPECT.
2 Responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor de transport
pe cablu pentru materiale este obligat să cunoască şi să respecte întocmai prevederile
legislaţiei în vigoare şi prescripţiile tehnice, sarcinile acestuia fiind cele care rezultă
din prescripţiile tehnice specifice, colecţia ISClR.
3 Activitatea responsabilului cu supravegherea şi verificarea tehnică a
instalaţiilor de transport pe cablu pentru materiale va fi coordonată şi îndrumată din
partea conducerii de ……………………………………….. , care răspunde împreună cu
acesta de luarea măsurilor pentru aplicarea legislaţiei în vigoare şi a prescripţiilor
tehnice.
4 încălcarea obligaţiilor prevăzute de prescripţiile tebnice, colecţia ISCIR, atrage,
după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă sau penală a celor vinovaţi.
5 Prezenta decizie anulează decizia anterioară nr …………. din ……………. şi
devine definitivă după autorizarea responsabilului de către ISClR-INSPECT.
MANAGER
Numele şi prenumele
(Semnătura şi ştampila)
134
OFICIUL JURIDIC
Numele şi prenumele
(Semnătura)
PTR
12-2003
ANEXA I
Autorizarea personalului de exploatare pentru telefericele pentru materiale
1.1 Persoanele care manevrează teleferice pentru materiale, denumite în continuare
,,mecanici trolişti”, trebuie să fie autorizate în confonnitate cu prevederile prescripţiei
tehnice.
1.2 ISCIR-INSPECT IT eliberează autorizaţia de mecanic trolist manevranţilor de
la mecanismele de antrenare ale telefericelor pentru materiale.
1.3 Nu este necesară autorizarea de către ISCIR-INSPECT IT, frind suficientă
numai instruirea de către uuitatea deţinătoare, a personalului de deservire pentru
teleferice pentru materiale.
Rezultatele instruirii se vor înscrie în fişa de protecţie a muncii. Aceste
consemnări constituie permis de lucru pe perioada de valabilitate a instructajului şi
sunt emise sub uuica responsabilitate a deţinătoru1ui.
Unitatea deţinătoare va fi verificată anual de către ISCIR-INSPECT IT cu
privire la confonnitatea instructajelor efectuate cu prevederile prescripţiilor tehnice
specifice, Colecţia ISCIR.
1.4 Persoanele care urmează să susţină examenul de autorizare ca mecanic trolist
pentru teleferice pentru materiale. trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi;
b) să facă dovada unei minime pregătiri profesionale în activitatea operativă
pentru care solicită autorizarea din partea ISCIR-INSPECT IT sau într-Q
activitate operativă înrudită din domeniu;
c) să fie apte din punct de vedere medical, pentru a putea practica activitatea
operativă de mecanic trolist pentru teleferice pentru materiale;
d) să facă dovada că au absolvit cursurile de specializare în vederea autorizării
de către ISCIR-INSPECT IT, organizate în confonnitate cu prevederile din
anexaJ;
e) să aibă un stagiu de practică de minim 200 ore ca ajutor al unui mecanic
trolist autorizat pentru teleferice pentru materiale.
1.5 Personalul de deservire pentru teleferice pentru materiale trebuie să fie calificat
în specialitatea mecanică, electromecanică sau alte specialităţi înrudite .
Personalul de deservire pentru teleferice pentru materiale este :
revizor de linie;
revizor de vehicule;
electrician (electronist) întreţinere şi revizie;
matisor;
agent canton de supraveghere;
manipulanţi pentru vehicule;
şeful instalaţiei.
135
I
PTR 12-2003
ANEXA I (continuare)
PROGRAMA ANALITICĂ
pentru cursul de pregătire în vederea autorizării mecanicilor trolişti
de la teleferice pentru materiale
Partea teoretică şi practică
a) Descrierea ŞI clasificarea telefericelor pentru
materiale. şi a mecanismelor de antrenare
b) Descrierea mecanismelor uzuale inclusiv instalaţiile
hidraulicepentru antrenare şifrânare
c) Echipamentul electric şi de automatizare a
. telefericelor Pentru materiale.
d) Dispozitive de securitate la teleferice pentru
materiale
– Limitatori de sfârşit de cursă
– Limitatori de viteză
Numărul orelor de redare
Teoretică Practică
22 2
50 20
35 15
30 12
.. : … c:n:cllÎ1:lJl.ele\:1:rÎc;.de. sl:1I1I1Bl~. şi.<it: 1lIo.cart: .etc:……… ……………… . ________________ _
c) Dispozitive de frânare 10 10
–––– ––- ––––––
d) Cabluri (materiale, construcţie, modul de îmbinare, 10 6
uzura permisă, metode de verificare şi întreţinere
…. etc,) … ..
e). Dispozitive de fixare a vehiculelor
t) Manevrarea şi exploatarea mecanismelor de
antrenare a telefericelor pentru materiale
– Punerea În funcţiune
– Manevre permise şi nepermise
– Organizarea exploatării; Registrul de supraveghere
10 10 –––––– ––––––
25 25
– Cauzele deranlamentelorşi Înlăturarea acestora ……… _. __________ ………….. g) Întreţinerea, revizia, repararea şi verificarea tehnică
oficială a telefericelor pentru materiale
– Tntreţinerea
– Revizia
– Repararea
– Verificarea tehnică oficială; Autorizarea de
functionare;
Î~cercări statice şi dinamice; Verificări periodice la
15 10
scadenţă ……… _________________ …….. ..
h) Exerciţii.de semnaliZarea c.01nenzii ……. .? …………….. ? ……. .
….. .i ). ….o .l?ligaţiile .şi !:ăsp’lID,<iertl~ .1}!-!l’ill!!ÎciloJ: 1:[()lişti. ……………. } L ………. JL. … .
136

12-2003
j) A varii şi accidente la teleferice pentru materiale
– Cauzele avariilor şi accidentelorMăsuri pentru evitarea şi eliminarea avariilor şi
accidentelor
ANEXA 1 (sFarşit)
Partea teoretică şi practică
k) Tehnica securităţii muncii
Legislaţia in vigoare
Echipamentul de protecţie
Măsuri de prim ajutor in caz de avarii, accidente şi
de incendiu
1) Legislaţie, regulamente, instrucţiuni
Decret 587/1973 şi Decret 417/1985
Prescripţii tehnice – Colecţia ISCIR în vigoare pentru
teleferice
– Instrucţiuni tehnice interne intocmite de deţinător
–––––––––_. __ ._––––––––––––––––
m)
1
Disciplina în muncă; Respectarea legislaţiei, a
prescripţiilor tehnice – Colecţia ISCIR, a normelor
de tehnica securităţii şi protecţia muncii etc.)
Recapitulaţie:
Partea teoretică ………………………. .
Partea practică ……………………….. .
255 ore
135 ore
PTR
10 10
Numărul orelor de predare
Teoretică Practică
10 10
–––– ––- ––––––
10 –
…….. _––– –––––– –
6 –
II Verificarea însuşirii cunoştinţelor – o oră pentru fiecare candidat.
137
PTR 12-2003
ANEXAJ
Metodologia referitoare la autorizarea şi gradul de calificare al personalului de
exploatare (mecanici trolişti) pentru telefericele pentru materiale
J.l Autorizarea personalului tehnic de exploatare pentru teleferice pentru
materiale
J.l.l Autorizaţia din partea ISCIR-INSPECT este obligatorie pentru personalul
de exploatare menţionat. Autorizaţia se eliberează individual persoanelor care, prin
promovarea examenelor de autorizare, fac dovada indeplinirii condiţiilor specificate in
prescripţia tehnică privind capabilitatea teoretică şi practică de a exercita activitatea
operativă şi! sau de deservire a telefericelor pentru materiale.
J .1.2 Responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI),
autorizat de ISCIR-lNSPECT IT, definit in prescripţia tehnică, nu face obiectul
acestei metodologii.
J.2 Definiţii
J.2.1 Activitate operativă = oricare dintre activităţile definite la pct. J.2.5, J.2.6 şi
J.2.9, care implică contactul nemijlocit cu instalaţiile.
J.2.3 Autorizaţia ISCIR-INSPECT IT = act (document) legal care confirmă
competenţa profesională, însuşirea cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor practice
adecvate necesare exploatării instalaţiilor in condiţii de securitate şi care dovedeşte
acceptul (permisiunea) ISCIR-lNSPECT IT ca deţinătorul să presteze activităţile
operative de exploatare la tipurile de instalaţii specificate in autorizaţie.
J.2.3 Capabilitate teoretică şi practică de a exercita activitatea de operare şi/sau
deservire = capacitatea de a inţelege modul de funcţionare a instalaţiilor exploatate
precum şi aptitudinile confirmate ale persoanelor instruite şi autorizate de a efectua
activităţile definite la pct. J.2.5, J.2.6 şi J.2.9 la instalaţiile aflate in exploatare la
deţinători, in regim de garantare a securităţii in funcţionare.
J .2.4 Cursuri organizate În vederea autorizării personalului de către ISCIRINSPECT
= modalitatea practică de realizare de către o unitate de specialitate
organizatoare a cursurilor a specializării în vederea autorizării de către ISCIRlNSPECT
IT a absolvenţilor.
J.2.5 Deservirea echipamentelor/instalaţiilor supuse prevederilor prescripţiei
tehnice = termen echivalent cu cel definit la pct. J.2.1, dar care evidenţiază mai bine
categoriile de activităţi specifice verificărilor şi intervenţiilor curente la subansamblele
138
PTR
12-2003
şi componentele instalaţiilor, atât in timpul funcţionării efective a acestora cât şi in
perioadele de oprire pentru revizie tehnică, in scopul aducerii şi menţinerii acestor
instalaţii in regimul de funcţionare la parametrii de performanţă şi securitate proiectaţi,
pe toată durata acestora de utilizare. Termenul operare, in sensul prescripţiei tehnice,
având preponderent semnificaţia de maoevrare, este utilizat împreună cu termenul
deservire pentru a sublinia toată gama de activităţi specifice utilizării (exploatării)
echipamentelor/instalaţiilor in condiţii de securitate.
ANEXA J (continuare)
J.2.6 Deservirea şi supravegherea operativă a instalaţiilor supuse prevederilor
prescripţiei tehnice = ansamblu de operaţii şi activităţi specifice (maoevrare, reglare,
ajustare, urmărire şi inregistrare a parametrilor de funcţionare, intervenţie, comaodă,
conducere etc.) efectuate de personal instruit şi autorizat la sau in legătură cu
instalaţiile aflate in exploatare, in scopul aducerii şi menţinerii acestora în regimurile
de funcţionare la parametrii de performanţă şi securitate proiectaţi.
J .2. 7 Dovezi de capabilitate practică operativă pentru persoanele care au studii
superioare de specialitate (ingineri sau subingineri) şi care solicită autorizarea din
partea ISCIR-INSPECT IT pentru practicarea uneia dintre activităţile definite la
pct. J.2.5, J.2.6 şi J.2.9 = acte doveditoare (referinţe de la locurile de muncă
aoterioare, adeverinţe de practică etc.) care confirmă nivelul aptitudinilor practice la
efectuarea activităţilor la care se referă prescripţia tehnică, activităţi ce implică
contactul nemijlocit cu instalaţia. De asemenea, capabilitatea practică operativă
implică şi existenţa adeverinţei medicale de confirmare a faptului că solicitantul
(caodidatul) este apt, din punct de vedere medical, pentru practicarea activităţii
respective.
J .2.8 Mijloace tehnico-didactice specializate adecvate scopului = ansamblu de
dotări, disponibilităţi şi structură orgaoizatorică adecvate activităţii de instruire/
specializare tehnică, pe care trebuie să le deţină unitatea de specialitate organizatoare
de cursuri. Aceste mijloace trebuie să demonstreze capacitatea unităţii de specialitate
organizatoare a cursurilor de a derula aceste cursuri in regim de îndeplinire a
prevederilor prescripţiei tehnice şi de a garaota absolvenţilor un nivel corespunzător de
pregătire (instruire) tehnică specializată.
J .2.9 Operare a instalaţiilor supuse prevederilor prescripţiei tehnice = aosamblu
de operaţii şi activităţi specifice (maoevrare, reg1are, urmărire şi înregistrare de
parametri de funcţionare, intervenţie, comaodă, conducere etc.) efectuate de personal
instruit şi autorizat la pornirea, funcţionarea in regimuri tranzitorii sau stabilizate sau
oprirea instalaţiilor aflate in exploatare curentă. Termenul este folosit cu aceeaşi
senmificaţie generală ca şi termenul definit la pct. J.2.6, dar cu o conotaţie mai
restrictivă la operaţiuni legate de conducerea instalaţiilor in timpul funcţionării efective
a acestora.
J.2.10 Persoane cu studii superioare de specialitate = ingineri sau subingineri,
absolvenţi ai unei facultăţi tehnice, cu sau Iară diplomă, care au cunoştinţe teoretice
in domeniu.
139
PTR 12-2003
J.2.11 Proceduri de testare şi evaluare = metode de verificare şi comparare a
nivelului de îndeplinire de către candidaţi a criteriilor şi condiţiilor specificate în
prescripţia tehnică, în vederea autorizării acestom de către ISCIR-INSPECT IT.
J.2.12 Specializare în vederea autorizării de către ISCffi-INSPECT IT = instruire
didactică, teoretică şi practică, într-un cadru organizat a personalului de manevrare a
instalaţiilor supuse prevederilor prescripţiei tehnice, efectuată în scopul dobândirii
unor cunoştinţe teoretice şi deprinderi practice specifice pentru asigumrea
operăriildeservirii instalaţiilor în condiţii de securitate.
ANEXA J (continuare)
J.2.13 Supraveghere operativă a instalaţiilor supuse prevederilor prescripţiei
tehnice = ansamblu de operaţii şi activităţi specifice (manevrare, reglare, ajustare,
urmărire şi înregistrare de parametri de fimcţionare, intervenţie, comandă, conducere
etc.) efectuate de personal instruit şi autorizat, în timpul fimcţionării instalaţiilor, şi
orientate preponderent asupm prevenirii intrării parametrilor de fimcţionare în domenii
interzise ( de avarie). În principal, termenul se referă la activităţile de urmărireînregistrare
a parametrilor de fimcţionare, prelucrarea datelor pentru stabilirea
strategiei de conducere a instalaţiilor aflate în fimcţiune, controlul şi verificarea
realizării fimcţiilor sistemelor de automatizare ale instalaţiilor, verificarea preciziei de
lucru a aparaturii de măsumre, reglare şi protecţie automată. Termenul se utilizează în
conjuncţie cu termenii „operare”, „deservire” sau „manevrare”, pe care îi
completează în semnificaţie atunci când se fac referiri la modul de exploatare a
instalaţiilor în condiţii de securitate.
J.2.14 Unitate de specialitate = persoană juridică (agent economic, instituţie,
organizaţie profesională, asociaţie etc.) care poate face dovada că are cuprinsă în
statutul legal de fimcţionare activitatea de instruire/specializare tehnică a viitorului
personal manevrant şi că posedă personal de instruire calificat, competent şi cu
experienţă în domeniu şi mijloacele tehnico-didactice adecvate scopului.
J.3 Condiţii de autorizare
J.3.1 Autorizarea personalului de exploatare pentru instalaţiile de transport pe cablu
pentru materiale se face pe baza unui examen susţinut în faţa comisiei tehnice indicate
la pct. J.6.3.
J.3.2 Pentru a fi admişi la examen, în vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT
IT, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) au vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi;
b) fac dovada unei minime pregătiri profesionale în activitatea operativă
pentru care solicită autorizarea din partea ISCIR-INSPECT IT sau într-Q
activitate operativă înrudită din domeniu;
c) îndeplinesc condiţiile de sănătate pentru manevrarea instalaţiei şi prezintă o
adeverinţă medicală cu menţiunea ,Apt pentru manevrarea telefericului
pentru materiale”;
d) fac dovada că au absolvit cursurile de specializare, în vederea autorizării de
către ISCIR-INSPECT IT, organizate conform prevederilor de la pct. J.4;
e) îndeplinesc condiţiile de pmctică stabilite în prezenta metodologie.
140
PTR
12-2003
J .3.3 Persoanele care au studii superioare de specialitate, ingineri sau subingineri, şi
care solicită autorizarea din partea ISCIR-INSPECT IT pentru manevrarea instalaţiilor
se pot înscrie direct la examenul de autorizare, cu condiţia să prezinte dovezi de
capabilitate practică operativă echivalente celor pentru îndeplinirea prevederilor de la
pct. J.3.2, lit. b), c) şi e).
ANEXA J (continuare)
J.4 Organizarea cursurilor În vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT
J.4.1 în vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT IT a personalului de
exploatare pentru teleferice pentru materiale trebuie să se organizeze şi să se deruleze
cursuri de către o unitate de specialitate (agent economic, institut, asociaţie
profesională etc.), care îndeplineşte condiţiile legale privind derularea activităţilor de
perfecţionare şi/sau specializare a personalului şi care face dovada că dispune de
instructori de specialitate (lectori calificaţi şi specializaţi) şi de mijloacele tehnicodidactice
specializate adecvate scopului.
J .4.2 Cursurile se vor preda pe baza programei analitice specificate în anexa 1, care
prevede minimum de cunoştinţe necesare şi de durată a cursurilor, în vederea
autorizării personalului de exploatare.
De la caz la caz, în funcţie de complexitatea instalaţiilor şi a lucrărilor practice
ce trebuie efectuate, în vederea autorizării absolvenţilor de către ISCIR-INSPECT IT,
programa analitică menţionată va fi dezvoltată corespunzător.
Cursurile vor fi predate de ingineri, tehnicieni sau instructori de specialitate sau
de specialităţi înrudite domeniului pentru care se va face autorizarea de către ISCIRINSPECT
IT, care au competenţa tehnică necesară şi experienţă profesională în
domeniul exploatării instalaţiilor şi care cunosc prevederile prescripţiilor tehnice
specifice – Colecţia ISCIR.
J.S A vizarea cursurilor de specializare
J.S.1 Cursurile vor fi avizate de către ISCIR-INSPECT IT. In acest scop, unitatea de
specialitate care organizează aceste cursuri va depune la ISCIR-INSPECT IT, cu cel
puţin 15 zile înainte de începerea (deschiderea) cursurilor, în două exemplare, cu
excepţia dosarelor menţionate la lit. f), următoarele:
a) programa analitică Întocmită conform anexei 1, dezvoltată pe lecţii şi
desfăşurată sub formă de orar, care va cuprinde:
obiectul (tema) lecţiei – teorie şi practică;
numărul de ore – teorie şi practică;
data, ora şi locul desfăşurării lecţiilor;
numele şi prenumele lectorului;
b) suportul de curs (materialele/cursurile scrise care se vor pune la dispoziţia
cursanţilor, ca documente de referinţă, pentru şedinţele teoretice cel puţin), incluzând
şi bibliografia care a stat la baza întocmirii acestuia;
141
PTR 12-2003
c) tabelul cuprinzând numele şi prenumele lectorilor, pregătirea profesională a
acestora, conformpct. J.4.1, funcţia şi locul de muncă actual, după caz;
d) tabelul cuprinzând numele şi prenumele, data şi locul naşterii, codul numeric
personal, pregătirea şcolară şi calificarea profesională a cursanţilor şi, eventual, locul
de muncă actual;
ANEXA J (continuare)
e) tabelul cuprinzând numele şi prenumele cursanţilor şi a supraveghetorului de
practică, tipul instalaţiei pe care se efectuează practica şi orarul de efectuare a stagiului
de practică;
f) dosarele personale ale cursanţilor (într-un singur exemplar), întocmite de
unitatea de specialitate organizatoare a cursului, care trebuie să conţină următoarele
acte:
– copie de pe certificatul de naştere;
– copie de pe actul de absolvire a învăţământului obligatoriu;
– adeverinţă medicală, prevăzută la pct. J.3.2, lit. c);
Deschiderea cursurilor nu se va face decât după obţinerea avizului din partea
ISCIR-INSPECT IT.
J.S.2 Pentru avizarea cursurilor, ISCIR-INSPECT IT va efectua următoarele:
a) va verifica toate documentele prezentate, conform pct. J.5.1, şi va confirma că
s-au acceptat prin avizarea acestora cu semnătura şi ştampila inspectorului de
specialitate desemnat;
b) va verifica şi va confirma, după caz, respectarea prevederilor de la pct. J.5.1 şi
J.4.2;
c) verificările efectuate conform celor precizate la lit. a) şi b), constatările şi
propunerile privind avizarea cursurilor vor fi consemnate de către inspectorul de
specialitate desemnat într-un proces-verbal încheiat în două exemplare.
Procesul-verbal va fi conform modelului din anexa D, adaptat corespunzător.
d) procesul-verbal menţionat la lit. c) va fi prezentat conducerii ISCIRINSPECT
IT care va analiza şi va lua decizia corespunzătoare privind avizarea
cursului. Decizia va fi comunicată unităţii de specialitate organizatoare a cursului.
Comunicarea oficială va fi însoţită de un exemplar al procesului-verbal,
menţionat anterior, şi un exemplar al documentelor menţionate la pct. J.5.1, lit. a) …. f)
şi acceptate conform prevederilor de la pct. J.5.2, lit. a).
Acest exemplar din documentele care au stat la baza avizării cursului, împreună
cu dosarele personale ale candidaţilor, se păstrează de către unitatea de specialitate
organizatoare a cursului, care răspunde de corectitudinea completării şi păstrării
acestora, conform legislaţiei în vigoare.
142
PTR
12-2003
e) un exemplar al docwnentelor menţionate la pct. J.5.l, lit. a) …. e),
împreună cu un exemplar al procesului-verbal menţionat la pct. J.5.2, lit. c), se vor
păstra la ISCIR.-INSPECT IT, ca anexă la copia comunicării.
J .5.3 Se pot efectua modificări ulterioare în docwnentele care au stat la baza avizării
cursului, numai în intervalul de 15 zile menţionat la pct. J.5.l, alin.!, numai la
solicitarea scrisă şi motivată a unităţii de specialitate organizatoare a cursului şi numai
cu avizul ISCIR.-INSPECT IT.
ANEXA J (continuare)
J .5.4 Verificările care stau la baza avizării cursurilor reprezintă raportul de evaluare
a capabilităţii profesionale şi a legalităţii unităţii de specialitate organizatoare a
cursurilor.
A vizarea cursurilor se efectuează de către ISCIR.-INSPECT IT pentru fiecare
curs (sesiune de cursuri) în parte.
J.5.5 Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT vor efectua, pe parcurs,
verificări privind modul în care se desfăşoară cursurile, luând măsurile care se impun,
mergând până la anularea avizului de curs.
J.6 Examinarea cursanţilor şi eliberarea carnetului de autorizare
J.6.1 Unitatea de specialitate organizatoare a cursurilor va asigura urmanrea
frecvenţei participării cursanţilor la lecţiile teoretice şi practice ţinute şi verificarea
nivelului de însuşire a cunoştinţelor teoretice şi practice predate. Pe această bază,
unitatea de specialitate va eliberă cursanţilor, la încheierea stagiului de pregătire,
adeverinţe de absolvire. Adeverinţa de absolvire a cursurilor (formular conform
modelului din anexa K) constituie act doveditor pentru îndeplinirea uneia din
condiţiile de participare la examenul de autorizare de către ISCIR-INSPECT, conform
pct. J.3.2, lit. d).
J.6.2 Data şi locul examinării, în vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT IT,
propuse de unitatea organizatoare a cursurilor precwn şi numărul candidaţilor care vor
participa la examen vor fi comunicate, în scris, la ISCIR-INSPECT IT cu cel puţin 15
zile înainte de către conducerea unităţii de specialitate care a organizat cursurile.
ISCIR.-INSPECT IT va confrrma unităţii de specialitate data exactă la care se va face
examinarea candidaţilor.
J .6.3 Examinarea candidaţilor se face de către o comisie tehnică compusă din:
a) delegatul ISCIR.-INSPECT IT – preşedintele comisiei;
b) responsabilul cursului;
c) responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor, autorizat
de ISCIR.-INSPECT, al agentului economic deţinător unde au loc examinările
practice;
143
PTR 12-2003
d) unul sau mai mulţi lectori ai cursului.
J .6.4 Înainte de începerea examenului, comisia de examinare va verifica:
a) dacă au fost respectate prevederile pct. J.3.2 şi J.5;
b) catalogul cursului;
c) adeverinţele de absolvire a cursului, prevăzute la pct. J.6.1 şi întocmite
conform modelului din anexa K;
ANEXA J (continuare)
d) adeverinţele de practică pe instalaţii de tipul celor pentru care se solicită
autorizarea, întocmite conform modelului din anexa L;
e) existenţa unei fotografii mărimea Y. cm pentru fiecare candidat.
Candidaţii care au dosare incomplete nu vor fi primiţi la examen.
J .6.5 Dosarele candidaţilor menţionaţi la pct. J.3.3 vor conţine următoarele:
a) fotocopie şi originalul diplomei de absolvire a studiilor superioare de
specialitate (pentru absolvenţii cu diplomă);
sau
b) fotocopie şi originalul adeverinţei de absolvire şi foii matricole (pentru
absolvenţii fără diplomă);
c) adeverinţă care să prezinte dovezi de capabilitate practică operativă echivalente
celor pentru îndeplinirea prevederilor de la pct. J.3.2, lit. b) şi e);
d) adeverinţă medicală, conform pct. J.3.2, lit.c);
e) o fotografie Y. cm.
J.6.6 Examenul de autorizare constă într-o probă teoretică şi o probă practică, având
ca scop verificarea însuşirii cunoştinţelor prevăzute în programa analitică a cursului şi
a dobândirii deprinderilor practice necesare pentru deservirea unei instalaţii de tipul
celei pentru care se solicită autorizarea. Lucrarea scrisă se ataşează la dosarul
candidatului menţionat la pct. J.5.1, liU).
J.6.7 Pentru a fi autorizat de către ISCIR-INSPECT IT, candidatul trebuie să fie
declarat „ADMIS”, atăt la probă teoretică cât şi la proba practică. În cazul când la una
din probe a obţinut rezultate nesatisfăcătoare, candidatul va fi declarat „RESPINS” la
examen.
J .6.8 Candidatul „RESPINS” se poate prezenta la o nouă examinare în termen de
maxim un an de la terminarea cursului. În această perioadă de timp, candidatul îşi va
îmbunătăţi pregătirea teoretică şi va efectua un nou stagiu de practică, confirmat prin
eliberarea unei noi adeverinţe de practică, conform modelului din anexa L.
144
PTR
12-2003
J.6.9 Rezultatele examenelor vor fi consemnate de comisie intr-un proces-verbal tip,
conform modelului din anexa M, care va purta un număr dat de inspectorul ISCIRINSPECT
IT. Un exemplar din procesul-verbal va fi luat de inspectorul ISCIRINSPECT
IT care a participat la examene.
J.6.10 Pe baza datelor din procesul-verbal, ISCIR-INSPECT IT va eliberă
candidaţilor care au reuşit la examen un carnet de autorizare tip, conform modelului
din anexa N, in care se vor inscrie tipul instalaţiei pentru a cărei deservire este
autorizat absolventul.
Carnetul de autorizare se înmânează de către ISCIR-INSPECT IT absolvenţilor
care au reuşit la examen pe bază de semoătură de primire.
ANEXA J (continuare)
J.6.11 în cazul pierderii carnetului de autorizare, in baza unei cereri scrise din partea
posesorului şi la care se va anexa dovada publicării pierderii carnetului in mass-media
şi conform prevederilor legale aplicabile in astfel de cazuri, unitatea ISCIR-INSPECT
IT emitentă va elibera un nou carnet de autorizare (duplicat).
J. 7 Verificări periodice
J.7.1 Persoanele autorizate, in conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice, au
obligaţia să se prezinte anual la examinarea medicală, prezentând rezultatul comisiei
menţionate la pct. J.7.3.
J. 7.2 Pentru împrospătarea cunoştioţelor profesionale, persoanele autorizate vor fi
instruite periodic, odată cu instructajul de protecţia muncii, de către personalul tehnic
de specialitate desemnat pentru acest scop de către conducerea agentului economic
deţinător de instalaţii, iar rezultatele instruirii periodice vor fi consemnate intr-un
proces-verbal.
J. 7.3 Persoanele autorizate vor fi examinate anual pentru verificarea cunoştioţelor
profesionale şi a deprinderilor practice de către o comisie numită de conducerea
agentului economic deţinător la care acestea îşi desfăşoară activitatea.
Din comisie va face parte obligatoriu şi responsabilul cu supravegherea şi
verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI), autorizat de ISCIR-INSPECT.
Rezultatele examinărilor vor fi consemoate intr-un proces-verbal de verificare.
J. 7.4 Persoanelor autorizate care practică activitatea operativă pentru care deţin
carnet de autorizare şi nu se prezintă la exarninările menţionate la pct. J.7.1 şi J.7.3 sau
persoanelor autorizate care, in urma examinărilor respective, obţin rezultate
necorespunzătoare, li se vor retrage carnetele de autorizare de către agentul economic
deţinător de instalaţii unde lucrează posesorii carnetelor pe timp limitat sau defiuitiv,
după caz.
În cazul iniţierii procedurii de retragere defiuitivă a carnetelor de autorizare,
agenţii economici deţinători, care intenţionează să aplice o astfel de măsură, vor
depune carnetele retrase la ISCIR-INSPECT IT emitentă, comunicând in scris şi
motivele retragerii acestora.
Retragerea carnetului de autorizare rămâne definitivă numai după confmnarea
scrisă a acesteia de către ISCIR-INSPECT IT in cauză.
145
PTR 12-2003
J.7.S Persoanele care au întrerupt practicarea efectivă a activităţii operative pentru
care sunt autorizate mai mult de un an pot să reia practicarea activităţii operative
respective numai cu condiţia respectării prevederilor de la pct. J.7.1 şi J.7.3.
J. 7.6 Persoanelor autorizate, transferate de la alţi agenţi economici deţinători sau de
la alte secţii ale aceluiaşi agent economic deţinător, li se poate încredinţa deservirea
instalaţiilor de tipul celor pentru care sunt autorizate numai după efectuarea unui
instructaj de specialitate şi a unei practici de acomodare de minimum 50 ore, în raport
cu complexitatea instalaţiei şi numai după examinarea acestora, conform prevederilor
de la pct. J.7.3.
ANEXA J (continuare)
Pregătirea teoretică şi practică se va face pe baza unei programe analitice
întocmite de agentul economic deţinător şi avizate de RSVTI, autorizat de ISCIRINSPECT.
J.8 Sancţionarea personalului autorizat
J.8.1 Personalul autorizat poate fi verificat de către inspectorii de specialitate ai
ISCIR-INSPECT IT precum şi de către organele în drept ale agentului economic
deţinător la locul de muncă, în timpul efectuării activităţilor de operare/manevrare a
instalaţiilor, cu privire la modul cum îşi îndeplineşte sarcinile de serviciu şi cum aplică
cunoştinţele teoretice şi practice.
Verificarea se va efectua în prezenţa RSVTI sau a altor persoane competente
desemnate de conducerea agentului economic. In cazul în care, în urma verificărilor
efectuate se constată deficienţe telmice la instalaţii, datorate personalului de manevrare
autorizat, sau alte abateri care periclitează securitatea în funcţionare a instalaţiilor, în
funcţie de gravitatea lor, se vor lua următoarele măsuri:
a) sesizarea conducerii agentului economic deţinător, pentru aplicarea de
sancţiuni prevăzute în regulamentul de ordine interioară;
b) consemnarea în carnetul de autorizare a abaterii constatate;
c) aplicarea unei amenzi, în cazul în care abaterea se încadrează în prevederile
legislaţiei în vigoare privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor;
d) retragerea carnetului de autorizare pe timp limitat sau definitiv, în funcţie de
gravitatea abaterii comise;
e) retragerea definitivă a carnetului după comiterea a 5 abateri consemnate în
carnetul de autorizare.
Abaterile consemnate în carnetul de autorizare vor fi aduse la cunoştinţa
ISCIR-INSPECT IT emitente pentru a fi înregistrate în evidenţa telmică a acestora.
Măsurile de la lit. a) şi b) se vor lua pe baza procesului-verbal de verificare
întocmit de către cei care constată abaterile.
146
PTR
12-2003
Măsurile de la lit. c), d) şi e) se vor aplica numai de către ISCIR-INSPECT IT,
pe baza procesului-verbal de verificare întocmit de inspectorul de specialitate al
ISCIR-INSPECT IT.
Măsurile precizate la lit. d) şi e) vor fi aduse la cunoştinţa persoaoelor
saocţionate, în scris, şi vor fi, în prealabil, aprobate de conducerea ISCIR-INSPECT
IT.
Deciziile de aplicare a măsurilor precizate la lit. d) şi e) pot fi contestate de
către persoaoele saocţionate, în termen de 15 zile de la comunicarea scrisă a acestora,
la conducerea ISCIR-INSPECT IT.
J .8.2 În cazul în care personalul autorizat se prezintă la locul de muncă sub influenţa
alcoolului sau deserveşte instalaţia necorespunzător, astfel încât periclitează
ANEXA J (sfârşit)
securitatea în funcţionare a acesteia, conducerea agentului economic deţinător, pe
lângă saocţiunile prevăzute în regulamentul de ordine interioară, poate propune
retragerea cametului de autorizare pe termen limitat sau definitiv.
Retragerea carnetului de autorizare devine definitivă numai după confmnarea
scrisă traosmisă de ISCIR-INSPECT IT agentului economic deţinător care a iniţiat
această măsură de saocţionare.
J.8.3 Carnetele de autorizare retrase definitiv se depun la ISCIR-INSPECT IT
emitentă.
J.9 Personalul autorizat este obligat să poarte permaoent, la locul de muncă,
carnetul de autorizare asupra sa. Lipsa carnetului de autorizare, la verificarea efectuată
de către persoaoele îndreptăţite, este echivalentă cu exploatarea instalaţiilor de către
personal neinstruit şi neautorizat de ISCIR-INSPECT IT pentru operare/maoevrare şi
se saocţionează conform prevederilor legale.
J.I0 În cazul uzurii avansate sau deteriorării accidentale a carnetului de autorizare
eliberat de ISCIR-INSPECT IT, în baza unei cereri scrise şi motivate, ISCIRINSPECT
IT va elibera alt carnet de autorizare, pentru înlocuirea celui uzat, cu
condiţia depunerii carnetului de autorizare uzat la ISCIR-INSPECT IT.
J.11 Orice modificare, adăugire sau ştersătură efectuată în carnetul de autorizare de
către persoaoe neautorizate, atrage după sine aoularea carnetului de autorizare şi
saocţionarea celui vinovat conform legii.
147
PTR 12-2003
ANEXAK
Model pentru adeverinţa de absolvire a cursurilor pentru autorizarea
mecanicilor trolişti pentru exploatarea telefericelor pentru materiale
UNITATEA
Localitatea ………………….. .
ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE
Nr. –––Wn––––––
Prin prezenta se adevereşte că dl. (dna.) ………………………………………………………. ..
angajat la …………………………… 1) …………………………………………. născu! (ă) la data de
………………………………….. in localitatea ………………………………………… „. sector/ judeţ
…………………………… având ca studii de bază …………………………………… şi calificarea
……………………………………… a urmat şi a absolvit cursul de specializare ţiout la ………… ”
2)
••••••••••••••••••••••• 0.0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
de la ………… ” ……. până la ” .. ” …… ” ” .. ” .. _
Prezenta adeverinţă s-a eliberat pentru a-i servi absolventu1ui la examenul de autorizare de
către ISC!R-INSPECT ca ………….. ” .. 3) …….. ” ………. ” ••
DIRECTOR, RESPONSABIL DE CURS,
( Numele, prenumele, sernnătura, ştampila) (Numele, prenumele, sernnătura)
148
PTR
12-2003
1) Se va scrie denunrirea agentului economic şi localitatea de reşedinţă.
2) Locul de desf”aşurare a cursului de specializare.
3) Se va preciza „activitatea operativă” pentru care a fost instruit absolventul.
ANEXAL
Model pentru adeverinţa de efectuare a practicii obligatorii pentru autorizarea
mecanicilor trolişti pentru exploatarea telefericelor pentru materiale
UNITATEA
Localitatea ………………….. .
ADEVERINŢĂ DE PRACTICĂ
Nr.–––-din–––––
Prin prezenta se adevereşte că dl. ( dna.) ……………………………………………………… ..
născut (ă) la data de ……………. În localitatea ………………………………………………………… .
judeţul …………… angajat la ………………………. 1) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
a efectuat practică la (tipul şi parametrii instalaţiei) ……………………………………………………. ..
sub supravegherea dlui. . ……………………………. 2) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• de la
………………….. până la …………………… totaIizând ……………… ore.
Prezenta adeverînţă s-a eliberat pentru a-i servi la examenul de autorizare.
DIRECTOR, RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA
ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A
INSTALAŢIILOR,
(Numele, prenumele, (Numele, prenumele, semnătura)
semnătura, ştampila)
1) Se va scrie denumirea agentului economic şi localitatea de reşedinţă.
SUPRAVEGHETOR
DE PRACTICA,
(Numele, prenumele,
semnătura)
2) Se va scrie numele şi prenumele supraveghetoruIui de practică sub supravegherea căruia s-a efectuat
practica.
149
PTR 12-2003
150

PT R 12-2003
ANEXA M
UNITATEA
(care a organizat cursul de specializare)
Localitatea ……………………….. .
PROCES-VERBAL Nr ………………. din
……………………………… UU LLI. ……………. A.<.U,u …. LU ……………….. O’U-.. .&LoU.I. … …u. ……………………………………………………….. .u.u..””‘ …… u .. …… l.nLl.~ ..
Nr. Numele Data Locul CNP” Pregătirea Unitatea Rezultatul obţinut Grupa şi Numărul Semnătura Obs.
eri. şi naşterii naşterii şcolară la care la examen tipul carnetuIni de primire
prenumele (localitatea, anterioară lucrează Admis (A) iostalaţiei de
judeţ) şi Respins (R) pentrocare autorizare
localitatea teoretic practic se
eliberează
autorizaţia
Dosarele caodidaţilor de mai sus au fost verificate de către comisie şi găsite complete iar cele ale caodidaţilor reuşiţi, împreună cu lucrarea scrisă şi uo exemplar din
procesul-verbal, au rămas la uoitatea de specialitate organizatoare a cursului.
PREŞEDINTE COMISIE
(numele, prenumele, seruoătura, ştampila)
1) CNP – Cod numeric personal.
DIRECTOR UNITATE ORGANIZATOARE
(numele, prenumele, seruoătura, ştampila)
150
RESPONSABIL CURS,
(numele, prenumele, seruoătura)
ALŢI MEMBRI AI COMISIEI
(numele, prenumele, semnătura)
12-2003
ANEXAN
( Coperta carnetului de autorizare)
(Sigla ISCIR)
AUTORIZAŢIE
Inspectia de Stat pentru Contrulul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
-ISCIR-
(pe prima copertă, în interior)
PTR
Posesorul autorizaţiei are obligaţia să cunoască şi să aplice întocmai prevederile
Prescripţiilor tehnice – Colecţia ISCIR şi ale instrucţiunilor specifice referitoare la exploatarea
instalaţiilor respective. Acesta trebuie să se prezinte anual la examenul medical şi anual la
verificarea cunoştinţelor în faţa comisiei din unitatea unde lucrează.
Autorizaţia este personală, se va păstra permanent asupra posesorului în bună stare şi
se va prezenta la cererea delegatului ISCIR-INSPECT şi a organelor împuternicite ale
deţinătorului.
Posesorul autorizaţiei nu poate manevra decât instalaţii de tipul celor înscrise în
autorizaţie.
Este interzisă manevrarea instalaţiilor dacă acestea nu sunt autorizate să funcţioneze,
exceptând cazurile în care se execută verificări şi încercări în vederea punerii în funcţiune sau
evaluării şi certificării. Autorizaţia se poate retrage de către organele oficiale de verificare ale
deţinătorului, când posesorul este găsit sub influenţa alcoolului în timpul serviciului sau când
se constată că a săvârşit abateri grave care periclitează securitatea instalaţiei şi a persoanelor.
Autorizaţia poate fi retrasă de ISCIR-INSPECT, pe baza cererii deţinătorului, atunci
când:
– se constată abateri de la instrucţiunile de manevrare a instalaţiilor;
– personalul are o slabă pregătire în meseria respectivă şi dă dovadă de lipsă de interes în
împrospătarea cunoştinţelor profesionale;
– se constată modificări, adăugiri sau ştersături în carnetul de autorizare, fără viza ISCIRINSPECT.
Modificarea carnetului de autorizare se consideră falsificare de acte publice şi se
sancţionează conform legii.
– după notarea a 5 abateri în carnet, când se retrage definitiv autorizaţia.
În cazul pierderii carnetului de autorizare, persoana în cauză poate obţine un nou carnet
de la ISCIR-INSPECT, în baza unei cereri scrise, vizată de unitatea unde lucrează , cu
condiţia publicării pierderii conform normelor legale privind pierderea actelor oficiale.l
)
1) În cazul in care este necesar, textul se va continua şi pe interiorul ultimei coperte.
151
PTR 12-2003
ANEXA N ( continuare)
(pagina 1)
ROMÂNIA
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi
Instalaţiilor de Ridicat
– ISCIR –
AUTORIZAŢIE
Nr.–––-1)- –––-
2)
1) Numărul autorizaţie; se va scrie pe fiecare pagină, in partea de jos.
2) În parlea de jos, dreapta sau stânga, se va scrie numărul paginii respecrive (pe toate paginile carnetului).
(pagina 2)
AUTORIZAŢIE DE _____ 1) _________ _
Nwne1e ………………………………………………………………….. .
Prenwne1e ……………………………………………………………….. .
Data şi locn1 naşterii …………………………………………………….. .
CNP …………………… 2) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Se autorizează a deservi ………………………………………………… .
din grupa ………… ( ……………… ) tipn1 …………………………….. .
Eliberat de ……………………… 3) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
în baza procesn1ui-verbal nr ……….. din ……………………………… .
Delegat ISCIR-INSPECT IT …………………………………………… .
(Semnătura şi ştampila)
Nr .. ___ _
1) Completarea carnetului se va face cu tuş negru.
2) CNP – Cod numeric personal.
3) Denumirea ISCIR-!NSPECT IT emitente.
152
12-2003
ANEXA N ( continuare)
(pagina 3)
Data eliberării ………………… .
Completat de …………………. .
INSPECTOR ŞEF ISCIR-INSPECT IT
(numele, prenumele, semnătura, ştampila)
Nr.––––-
1) Localitatea de reşedinţă.
(paginile 4, 5 şi 6)
1)
Loc pentru fotografie
Semnătnra posesorului
EXTINDEREA VALABILITĂŢII AUTORIZAŢIEI
1) ISCIR-INSPECT IT ……………………………………………………….. .
Nr. proces-verbal şi data …………………………………………….. .
Se antorizează a deservi ……………… din grupa ……… ( …………….. )
tipnI …………………………. .
Preşedinte comisie
(numele, prenumele, semnătnra, ştampila)
2)
Nr. ___ _
NOTA- Textul de la pc!.!) se va repeta de 2 ori pe pagină.
153
PTR
PTR 12-2003
ANEXA N (sfărşit)
(paginile 7, 8, 9 şi 10)
EXAMINĂRI ANUALE
Nr. proces-verbal Denumirea deţinătoru1ui Preşedintele comisiei
Data (numele, prenumele, semnătura,
ştampila)
1)
Nr .. ___ _
1) Pe fiecare pagină se vor tipări 5 rânduri.
(paginile 11 şi 12)
ABATERI
de la nonnele legale în vigoare
Organul care a constatat
Nr. proces-verbal Natura abaterii abaterea
Data Sancţiunea (numele, prenumele,
semnătura, ştampila)
1)
Nr. ____ _
1) Pe fiecare pagină se vor tipări 3 ……… 5 rânduri.
154
12-2003
ANEXA O
Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei (reautorizarea) de a
efectua analiza de securitate pentru telefericele pentru materiale
PTR
Documentaţia se întocmeşte de către agentul economic solicitant, care se înaintează la
ISCIR-lNSPECT şi va conţine un memoriu tehnic în care se vor preciza următoarele:
a) domeniul pentru care se solicită autorizarea;
b) dotarea cu mijloace de examinare şi investigare prin laboratoare proprii sau angajate
cu contract, autorizate de către ISCIR-lNSPECT;
c) numele şi prenumele, pregătirea teoretică (obligatoriu absolvent al învăţământului
superior tehnic), vechlmea în specialitate şi cea în domeniu pentru personalul propriu
propus să avizeze studiile pentru analiza de securitate, care unnează să fie autorizat
de ISCIR-lNSPECT;
d) document din care să rezulte că vechimea în specialitate pentru personalul propriu
propus este de cel puţin 10 aui;
e) decizia de numire a personalului pentru avizare conform anexei G.
Obligaţiile agentului economic, care unnează să fie autorizat de ISCIR-lNSPECT
pentru a efectua analiza de securitate pentru teleferice pentru materiale, sunt următoarele:
• să posede prescripţiile tehnice-Colecţia ISCIR în domeniu;
• să elaboreze programul de analize specific scopului urmărit, care unnează să fie
prezentat spre avizare la ISCIR-lNSPECT;
• să numească personal de specialitate, ce urmează să fie autorizat de ISCIRlNSPECT,
absolvent al învăţământului tehnic superior şi cu o vechlme
corespunzătoare în domeniu mai mare de 10 aui;
• la elaborarea şi avizarea analizei de securitate să utilizeze numai buletine de
examinare, încercare şi testare emise de laboratoare autorizate de ISCIR-lNSPECT.
155
PTR 12-2003
ANEXAP
Metodologia de autorizare (reautorizare) a agenţilor economici care construiesc
(montează), repară şi efectuează analiza de securitate pentru teleferice pentru materiale
P.I Autorizarealreautorizarea agenţilor economici care construiesc (montează) şi/sau
repară teleferice pentru materiale
În vederea autorizăriiireautorizării agenţilor economici cere construiesc (montează)
şilsau repară teleferice pentru materiale în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice,
ISCIR-INSPECT IT, prin inspectorii săi de specialitate, are unnătoarele obligaţii şi
răspunderi:
a) să verifice concordanţa dintre datele din documentaţia tehnică prezentată de agenţii
economici care solicită autorizarealreautorizarea şi situaţia existentă la agentul
economic;
b) să verifice personalul tehnic propus, privind pregătirea în domeniu şi cunoaşterea
prevederilor prescripţiilor tehnice specifice – Colecţia ISCIR;
c) să verifice existenţa la agentul economic a prescripţiilor tehnice specifice – Colecţia
ISCIR în domeniu;
d) să întocmească un proces-verbal (conform modelului din anexa D, adaptat
corespunzător) asupra constatărilor făcute privind verificările menţionate la lit a), b)
şi c);
e) în cazul îndeplinirii condiţiilor de autorizare/reautorizare şi pe baza constatărilor
lacute în conformitate cu prevederile lit. a) … d), ISCIR-INSPECT IT în raza căreia
îşi are sediul agentul economic va eliberă autorizaţia conform modelului din Anexa
Q.
P.2 Autorizarealreautorizarea agenţilor economicI care efectuează analiza de
securitate la teleferice pentru materiale
În vederea autorizăriiireautorizării agenţilor economici pentru efectuarea analizei de
securitate la teleferice pentru materiale, ISCIR-INSPECT, prin inspectorii săi de specialitate,
are următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să verifice concordanţa dintre datele din documentaţia tehnică prezentată de agenţii
eConOmICI care solicită autorizarealreautorizarea şi situaţia existentă la agentul
economic;
b) să verifice existenţa la agentul economic a prescripţiilor tehnice–Colecţia ISCIR în
domeniu;
156
PTR
12-2003
ANEXA P (sf’arşit)
c) să verifice existenţa procedurilor pentru efectuarea analizei de securitate, care
urmează să fie avizate de ISCIR-INSPECT;
d) să verifice personalul tehnic propus, privind pregătirea în domeniu şi cunoaşterea
prevederilor prescripţiilor tehnice specifice – Colecţia ISCIR;
e) să întocmească un proces-verbal (conform modelului din anexa D, adaptat
corespunzător) asupra constatărilor tăcute privind verificările menţionate la lit. a) …
d);
f) în cazul îndeplinirii condiţiilor de autorizare/reautorizare şi pe baza constatărilor
făcute în conformitate cu prevederile lit. a) … e), ISCIR-INSPECT va elibera
autorizaţia conform modelului din anexa R.
157
PTR 12-2003
ANEXAQ
Model pentru autorizaţia eliberată agenţilor economici
care construiesc (montează), repară, întreţin şi revizuiesc teleferice pentru materiale
ISCIR
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE
ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
ISC!R-INSPECT
INSPECŢIA TERITORIALĂ ……………………… .
Str …………………………. nr …… telefon ………. .
AUTORIZAŢIA NR. ……………… din ••••••••••••••••••••••••
În baza prevederilor legale în vigoare şi în urma verificărilor efectuate şi consemnate în
procesul-verbal m ……………… din …………….. .
ISe auton.z eaza- pentru 1) ……………………………………………………………….. .
agentul economic …………………………………………………….. din ………………….. .
str ……………………………………. m ……… unnare cererii m …………… din ………… .
II Se autorizează pentru supravegherea tehnică a lucrărilor de mai sus următorul
personal tehnic de specialitate ……………………………………………………………. şi
responsabilul tehnic cu sudura ……………………………………………………………. .
În cazul schimbării denumirii, întreruperii activităţii sau desfiinţării ………………….. .
.•.•.•.•.. ..••.•.••.•.•.•.•.•.•.•… 21 are obligaţia să anunţe în tennen de maxim 15 zile ISCIRINSPECT
IT care a eliberat autorizaţia.
Autorizaţia poate fi retrasă de ISCIR-INSPECT IT în baza documentului de constatare a
comiterii unor abateri de la prevederile legale.
Pre zenta auton.zaţ.le este vaI ab 1·l a- pa• n-a I a dat a d e ,) …………………………. .
Se consideră reînnoirea autorizaţiei numai cazul în care cererea scrisă de reînnoire va fi
depusă la ISCIR-INSPECT IT cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea
termenului de valabilitate a autorizaţiei. În caz contrar se consideră autorizare nouă.
INSPECTOR ŞEF
(numele, prenumele, semnătura
şi ştampila)
L.S.
ŞEF BIROU
(numele, prenumele şi semnătura)
1} Se va indica domeniul autorizaţiei.
2l Se va indica agentul economic.
,) Se va indica data efectivă (ziua, luna şi anul)-maxim 2 ani.
158
ISCIR
12-2003
ANEXAR
Model pentru autorizaţia eliberată agenţilor economici care
efectuează analiza de securitate pentru teleferice pentru materiale
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE
ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
ISC!R-INSPECT
Str ……………………. nr ….. telefon ……………. .
AUTORIZAŢIA NR. •••••••••••••••••• din ••••••••••••••••••••••••
PTR
În baza prevederilor legale în vigoare şi în urma verificărilor efectuate şi consemnate în
procesul-verbal nr ……………… din …………….. .
1 Se autorizează agentul economic’) ………………………………………………… .
din ………………… str ……………………………………. nr ……… judeţ/sector ………. .
urmare cererii nr …………… din …………. să efectueze analiza de securitate la teleferice
pentru materiale – ……………….. i> supuse prevederilor prescripţiilor tehnice, Colecţia
ISCIR.
II Se autorizează pentru efectuarea lucrărilor menţionate la pct. 1 ………………….. .
Schimbarea din orice motiva persoanelor autorizate va fi comunicată în scris la ISCIRINSPECT
şi devine definitivă numai după confirmarea scrisă a acesteia. În cazul schimbării
d enUm.l fl..l , ,m trerupem. .act.iV I.t ă-ţi.i. sau d esf i·m ţă_ri.i. ………………………………………… ,) are
obligaţia să anunţe în termen de maxim 15 zile ISCIR-INSPECT.
Prez enta auton.zaţ.ie este vala bl·l a- pa, n-a 1a dat a d e ,) …………………………. .
Se consideră reînnoirea autorizaţiei nunIai cazul în care cererea scrisă de reînnoire va fi
depusă la ISCIR-INSPECT cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea
termenului de valabilitate a autorizaţiei. În caz contrar se consideră autorizare nouă.
INSPECTOR DE STAT ŞEF
(numele, prenumele şi senmătura şi ştampila)
L.S.
INSPECTOR ŞEF ISCIR-INSPECT
(numele, prenumele şi senmătura şi ştampila)
Inspector de specialitate
,) Se va indica agentul economic.
i> Se va indica tipul instalaţiei (instalaţie de transport pe plan înclinat).
,) Se va indica data efectivă (ziua, luna şi anul)-maxirn 2 ani.
159
PTR 12-2003
ANEXA S
Conţinutul documentaţiei pentru obţinerealreactualizarea autorizaţiei de a întreţine şi
revizui tehnic teleferice pentru materiale
Documentaţia se întocmeşte de către agenţii economici care efectuează lucrări de
întreţinere şi revizie tehnică la teleferice pentru materiale şi se înaintează la ISCIR-INSPECT
IT în raza căreia îşi are sediul agentul economic.
Documentaţia va fi constimită dintr-uo memoriu tehnic din care să rezulte că agentul
economic poate efectua lucrări de întreţinere şi revizie tehnică la teleferice pentru materiale în
condiţii optime şi de securitate, în conformitate cu normele legale în vigoare, prevederile
documentaţiei tehnice, regulamentului de exploatare şi ale unităţii constructoare (montatoare).
Memoriul tehnic trebuie să cuprindă şi următoarele:
a) felul lucrărilor şi domeniul de activitate;
b) dotarea minimă cu piese de schimb;
c) numele, pregătirea şi vechimea în specialitate a personalului tehnic responsabil
cu întreţinerea şi revizia tehnică, propus de agentul economic să fie autorizat de
ISCIR-INSPECT IT;
d) decizia de numire a personalului tehnic, conform anexei G.
Memoriul tehnic va fi însoţit de documente din care să rezulte următoarele:
a) utilajele, sculele, dispozitivele, verificatoarele, aparatura de măsurare şi control
şi de intervenţie etc.;
b) pregătirea şi activitatea practică în domeniu a personalului de specialitate.
Modelul autorizaţiei eliberate agenţilor economici care întreţin şi revizuiesc teleferice
pentru materiale este prezentat în anexa Q.
160
12-2003
ANEXAT
Model de autorizaţie pentru responsabilul cu supravegherea
şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI)
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE ŞI INSTALAŢlILOR DE RIDICAT
ISCIR-INSPECT IT …………………………….. .
AUTORIZAŢIE PENTRU SUPRAVEGHEREA ŞI VERIFICAREA
TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR
AUTORIZAŢIA Nr.x) ……………………. .
Numele şi prenumele …………………………. Data şi locul naşterii ……………….. .
Cod numeric personal ………………………………………………………………….. .
PTR
în baza prevederilor legale în vigoare şi urmare adresei M. . ••….•••…•••……• din
………………………. a agentului economic ……………………………………………………………………….. .
se autorizează să execute în cadrul unităţii:
a) supravegherea xx) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• din dotarea
sau folosinţa agentului economic.
Data ……………….. .
INSPECTOR ŞEF,
(Semnătura, ştampila)
161
PTR 12-2003
ANEXA T (sf’arşit)
Posesorul autorizaţiei are obligaţiile şi răspunderile prevăzute de legislaţia în
vigoare şi prescripţiile tehnice specifice. Răspunde, împreună cu conducerea agentului
economic, de luarea măsurilor pentru aplicarea prevederilor prescripţiilor tehnice specifice.
Autorizaţia este valabilă numai în cadrul agentului economic pentru care a fost
autorizat personaluL
Autorizaţia poate fi retrasă de ISCIR-INSPECT în baza documentului de
constatare a comiterii unor abateri de la prevederile legale.
Pre zenta auton.za.pe este vala bl·l a- pa• na- 1a dat a de xxx) …………………….. .
x) Se va trece numărul de înregistrare al agentului economic în evidenţa ISCIR-INSPECT
supra numărul de ordine al autorizaţiei.
Exemple: BV 175/1; S 275/2; PL 1305/1.
xx) Se va trece, după caz: instalaţii de ridicat, instalaţii mecauice sub presiune etc.
xxx) Se va indica data efectivă (ziua, luna, anul).
Autorizaţia se va acorda pe maximum 2 ani.
162
PTR
12-2003
ANEXAU
Instalaţii care nu fac obiectul prescripţiei tehnice
Nu fac obiectul prescripţiei tehnice următoarele instalaţii, care sunt reglementate prin
alte prescripţii tehnice:
a) instalaţii de transport pe cablu pentru persoane;
b) instalaţii de transport pe plan înclinat;
c) tramvaie acţionate cu cabluri în construcţie tradiţională;
d) trenuri cu cremalieră;
e) instalaţii trase cu lanţuri;
f) teleferice pentru materiale aflate în subordinea Ministerului Apărării N aţiona1e,
Ministerului de Interne;
163
PTR 12-2003
MODIFICĂRI DUPĂ
PUBLICARE
Evidenţa modificărilor şi completărilor
Indicativul documentului de Monitorul Oficial, Partea 1,
modificare şi completare Nr./an
164
Puncte modificate