PRESCRIPTIE TEHNICA : CERINŢE TEHNICE PRIVIND PROIECTAREA, CONSTRUIREA, OMOLOGAREA, INSTALAREA, UTILIZAREA ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ PERIODICĂ A APARATELOR CONSUMATOARE DE COMBUSTIBILI LICHIZI partea 1

PT A 3-2003
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
-ISCIR-
– REGLEMENTARE TEHNICA NAŢIONALA PT
A3-2003

Descarca PDF cu PT A3-2003

COLECŢIA INSPECŢIEI DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALA ŢIILOR DE
RIDICAT
– ISCIR-
– EDIŢIE OFICIALĂ –
Nr. referinţă: PT A3 – 2003 Ediţia 1
1
PT A 3-2003
Scopul principal al prescripţillor tehnice este asigurarea securităţii persoanelor, mediului
înconjurător şi proprietăţii (de stat sau private).
Prevederile prezentei prescripţii tehnice sunt obligatorii pentru toţi cei care proiectează,
construiesc, importă, distribuie, montează, instalează, repară, Întreţin, utilizează sau verifică
aparate consumatoare de combustibili lichizi şi instalaţii în care sunt integrate aceste aparate.
Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt răspunzători de aplicarea corectă a acesteia.
ISCIR
Str. Sf. Elefterie DT. 47-49, sector 5
BUCUREŞTI www.iscir.ro
Cod: 726111
Telefon: (+4021) 411.97.60; 411.97.61
Fax: (+4021) 411.98.70
E-mail: iscir@fX.ro
Reproducerea sau utilizarea integrală sau parţială a prezentei prescripţii tehnice În orice
publicaţii şi prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microIDmare etc.) este
interzisă dacă nu există acordul scris al ISeIR.
Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt obligaţi să se asigure că sunt În posesia ediţiei
oficiale tipărite.
2
PT A 3-2003
MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
-ISCIR-
– REGLEMENTARE TEHNICĂ NAŢIONALĂ –
PT A 3-2003
CERINŢE TEHNICE
PRIVIND PROIECTAREA, CONSTRUIREA, OMOLOGAREA,
INSTALAREA, UTILIZAREA ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ PERIODICĂ
A APARATELOR CONSUMATOARE DE COMBUSTIBILI LICHIZI
Aprobată cu Ordinul Ministrului Industriei şi Resurselor nr. ____ din
____ ” publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. din
COLECŢIA INSPECŢIEI DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR. RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE
RIDICAT
– ISCIR-
– EDIŢIE OFICIALĂ –
Nr. referinţă: PT A 3-2003 Ediţia 1
3
PT A 3-2003
Membrii Comitetului Tehnic CT-A-Ol care au participat la elaborarea prezentei prescripţii tehnice:
Preşedinte : Ing. Mihaela Drăgan
Membri: – Ing. Gheorghe Bucătaru
– Ing. Cristian Braun
– Ing. Ana-Cristina Tudose – Responsabil de carte
Consultanţă juridică: Consilier Alexandru Păcurar
4
PT A 3-2003
CUPRINS
Pagina
1 Generalităţi ………………………………………………………………………………………………………………. 7
1.1 Scop ………………………………………………………………………………………………………………….. 7
1.2 Domeniu de aplicare …………………………………………………………………………………………….. 7
1.3 Referinţe normative ……………………………………………………………………………………………… 8
1.4 Definiţii ……………………………………………………………………………………………………………… 9
1.5 Abrevieri …………………………………………………………………………………………………………… 13
2 Cerinţe privind proiectarea, construirea şi utilizarea ……………………………………………………. 14
2.1 Generalităţi ……………………………………………………………………………………………………….. 14
2.2 Documentaţia tehnică de identificare …………………………………………………………………….. 14
2.3 Materiale …………………………………………………………………………………………………………… 16
2.4 Securitatea în funcţionare a aparatului …………………………………………………………………… 16
2.5 Funcţionarea aparatelor ……………………………………………………………………………………….. 17
2.6 Instrucţiuni de montare/instalare, întreţinere şi reparare …………………………………………… 17
2.7 Instrucţiuni de utilizare ……………………………………………………………………………………….. 18
2.8 Marcaje …………………………………………………………………………………………………………….. 19
3 Omologarea aparatelor …………………………………………………………………………………………….. 20
4 Condiţii de introducere pe piaţă a aparatelor ………………………………………………………….. 33
5 Instalare şi reguli de utilizare în condiţii de securitate …………………………………………………. 35
6 Autorizarea/înregistrarea prestatorilor de specialitate ………………………………………………….. 37
7 Condiţii privind scoaterea din uz şi casarea aparatelor …………………………………………………. 47
8 Dispoziţii fmale ………………………………………………………………………………………………………. 48
Anexe:
Anexa A – Combustibili de încercare …………………………………………………….. .
Anexa B – Încercări specifice aparatelor cu evacuare la coş …………………………….. .
Anexa C – încercări specifice aparatelor de gătit. ……………………………………….. .
Anexa D – încercări specifice ansamblului sobă cu cazan pentru baie ……………………. .
Anexa E – Model autorizaţie ……………………………………………………………….. .
Anexa F – Model certificat ……………………………………………………………….. ..
Anexa G – Model de certificat de înregistrare a producătorilor de aparate ……………….. .
Anexa K – Model de certificat de înregistrare a distribuitorilor de aparate ……………….. .
Anexa L – Model de certificat de înregistrare a prestatorilor de specialitate ……………. .
Anexa M – Model de certificat de omologare/înregistrare ……………………………….. ..
5
PT A 3-2003
Anexa N – Model de autorizaţie …………………………………………………………. .
Anexa O – Cerere de admitere la autorizare a laboratoru1ui de încercări ………………… .
Anexa P – Cerere de admitere la autorizare a laboratoru1ui de încercări …………………… .
Modificări după publicare
6
PT A 3-2003
1 GENERALITĂŢI
1.1 Scop
Prezenta prescripţie tehnice face parte din reglementările tehnice naţionale referitoare la
aparatele cu grad de risc în exploatare şi tratează aparatele consumatoare de combustibili lichizi.
Prezenta prescripţie tehnică stabileşte cerinţele tehnice minime obligatorii pe care trebuie să
le respecte aparatele consumatoare de combustibili lichizi pentru a putea fi acceptată exploatarea lor
la utilizatorii finali.
Prezenta prescripţie tehnică reglementează utilizarea în condiţii de securitate a aparatelor
consumatoare de combustibili lichizi mcordate sau nu la o conductă de evacuare a produselor de
ardere.
Prescripţia tehnică defineşte în mod unitar semnificaţia termenilor privind apamtele
consumatoare de combustibili lichizi (referitori la construire, încercare şi verificare) şi stabileşte
cerinţele esenţiale de securitate obligatorii la echiparea şi instalarea apamtelor.
Prezenta prescripţie tehnică stabileşte condiţiile de proiectare, execuţie şi încercare în
vederea omologării apamtelor, condiţiile tehnice de instalare, verificare tehnică periodică a
menţinerii parametrilor de funcţionare, performanţă şi securitate ai apamtelor precum şi valorile
minime ale randamentului şi valorile maxime ale emisiilor la care apamtele pot fi acceptate pentru
utilizarea în continuare.
Prescripţia tehnică stabileşte, de asemenea, condiţiile minime pe care trebuie să le respecte
prestatorii de specialitate pentru confirmarea capabilităţii lor tehnice de a executa lucrări la, sau în
legătură cu aceste apamte (proiectanţi, instalatori, prestatori care efectuează încercări în vederea
omologării aparatelor sau verificări tehnice periodice).
Aceste condiţii se pot grupa astfel:
a) condiţii care se adresează producătorilor: condiţii tehnice privind proiectarea,
construirea şi încercarea apamtelor consumatoare de combustibili lichizi în vederea
omologării;
b) condiţii care se adresează prestatorilor de specialitate: condiţii tehnice pentru
instalarea, repararea şi service-ul, precum şi pentru cei abilitaţi să execute verificări
tehnice periodice în timpul exploatării;
c) condiţii care se adresează utiIizatorilor finali.
Autoritatea tehnică care asigură supmvegherea aplicării şi respectării prevederilor din
prezenta prescrlpţie tehnică este ISCIR-Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, care, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.
1.340/ 200 1, este organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Industriei
şi Resurselor, având ca principal obiect de activitate asigurarea în numele statului a protecţiei
utilizatorilor şi securităţii în funcţionare pentru instalaţiile şi apamtele din categoria cărom fac parte
şi aparatele consumatoare de combustibili lichizi.
1.2 Domeniu de aplicare
Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică tuturor categoriilor de aparate echipate cu
unul sau mai multe arzătoare cu vaporizare, cu sau fără rezervor, racordate sau nu la o conductă de
evacuare a gazelor de ardere şi care sunt folosite în scopul:
– încălzirii locuinţelor sau a altor spaţii similare acestom;
– preparării sau încălzirii produselor alimentare;
– producerii apei calde menajere.
7
PT A 3-2003
Prevederile prezentei prescripţii tehnice sunt obligatorii pentru aparatele produse in unităţi
de producţie specializate şi care sunt destinate desfacerii şi comercializării pe piaţă.
1.2.1 Categorii de aparate
Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică următoarelor tipuri de aparate
consumatoare de combustibili lichizi:
• Sobe metalice pentru incălzit;
• Sobe metalice cu cazane pentru baie;
• Aparate de gătit;
• încălzitoare catalitice.
1.2.2 Nu fac obiectul prezentei prescripţii tehnice aparatele consumatoare de combustibili lichizi
destinate utilizării în domeniul transportului naval, MApN, MI, SRI, dar pentru care prevederile
acestei prescripţii, privind funcţionarea in condiţii de securitate, pot fi utilizate ca ghid.
1.2.3 Prezenta prescripţie tehnică stabileşte un mod unitar de evaluare şi atestare a securităţii în
funcţionare a aparatelor consumatoare de combustibili lichizi in vederea:
a) introducerii pe piaţă a aparatelor noi;
b) reintroducerii pe piaţă a unui aparat care a fost utilizat (schimbarea utilizatorului final).
1.3 Referinţe normative
Prezenta prescripţie tehnică face referiri explicite sau implicite la acte legislative, standarde,
normative şi alte reglementări naţionale.
1.3.1 Legi şi hotăriri
• Hotărârea Guvernului nr. 1.340/200 I privind orgauizarea şi funcţionarea Inspecţiei de
Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
• Hotărârea Guvernului nr. 394/1995 privind obligaţiile care revin agenţilor economici –
persoane fizice sau juridice – in comercializarea produselor de folosinţă indelungată
destinate consumatorilor, republicată in 1997
• Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor republicată,
aprobată prin Legea m. 11/1994
• Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului m. 462/1993 privind
„Condiţiile tehnice privind protecţia atmosferei” şi ,,Norma metodologică privind
determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare”
1.3.2 Standarde
Standardele aplicabile sunt următoarele:
SREN 1: 2001, Sobe cu combustibil lichid cu arzătoare cu vaporizare, racordate la o
conductă de evacuare a produselor de ardere
8
SR EN 10088-2: 1998,
SR EN 24006-2000,
SR ISO 7-1 :2000,
SR ISO 7145:1997,
SR 6226:1995,
SR 6397:1995,
STAS 54-80,
STAS 177-89,
STAS 4369-81,
STAS 6563-83,
STAS 6793-86,
STAS 9149-85,
STAS 9394-73,
1.4 Detiniţii
PT A 3-2003
Oţeluri inoxidabile. Partea 2: Condiţii tehnice de livrare a tablelor şi
benzilor pentru utilizări generale
Măsurarea debitului fluidelor în conducte închise. Vocabular şi
simboluri
Filete pentru ţevi cu etanşare în filet. Dimensiuni, toleranţe şi notare
Măsurarea debitului fluidelor în conducte închise de secţiune
circulară. Metode de măsurare a vitezei într-un singur punct
Sobe metalice cu combustibili solizi. Condiţii tehnice generale de
calitate
Maşini de gătit metalice cu combustibili solizi, pentru uz casnic.
Condiţii tehnice generale de calitate
Combustibil lichid uşor
Produse petroliere. Combustibil lichid pentru uz neindustrial, tip P şi
tipM
Instalaţii de încălzire şi ventilare. Terminologie
Măsurarea presiunii, vitezei şi debitului cu tuburi Pitot-Prandtl.
Metode de măsurare
Coşuri, canale de fum pentru focare obişnuite la construcţii civile.
Prescripţii generale
Instalaţii de ardere şi arzătoare de combustibil gazos şi lichid.
Clasificare şi terminologie
Măsuri de securitate contra incendiilor. Opritoare de flăcări pentru
rezervoare de lichide combustibile. Condiţii tehnice generale de
calitate
În sensul prezentei prescripţii tehnice, următorii termeni se definesc astfel:
1.4.1 accesibilitate pentru întreţinere şi utilizare – caracteristică a aparatulni de a permite
utilizatorului [mal sau personalului de specialitate accesul la piesele componente în timpul
utilizării şi întreţinerii, fără a conduce la situaţii care pot provoca prejudicii sau răniri ale
acestora.
1.4.2 accesorii pentru manevrare – ustensile speciale livrate împreună cu aparatul pentru
manevrarea organelor mobile şi/sau calde.
9
PT A 3-2003
1.4.3 activitate de instalare – ansamblul operaţiunilor de poziţionare a aparatului la locul
de funcţionare, de fixare a acestuia pe poziţia de funcţionare şi de racordare la circuitele
tehnologice de apă, aer de ardere, alimentare cu combustibil, evacuare gaze de ardere,
energie auxiliară (electrică, pneumatică sau hidraulică). Această activitate se poate efectua
numai de către un agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT.
1.4.4 activitate de montare – ansamblul operaţiunilor de asamblare la locul de funcţionare
a aparatelor, la care, prin proiect, se permite livrarea pe subansambluri. Această activitate
poate presupune efectuarea unor operaţii care necesită autorizare din partea ISCIRINSPECT
(sudarea, brazarea şi alte procese speciale). Această activitate se poate efectua
numai de către un agent economic autorizat de producătorul aparatului sau reprezentantul
autorizat al acestuia şi înregistrat la ISCIR -INSPECT.
1.4.5 activitate de punere în funcţiune – ansamblul lucrărilor de specialitate după
instalarea aparatului la locul de funcţionare la utilizatorul fmal, cu scopul de a demonstra, pe
baza încercărilor funcţionale în condiţii reale, funcţionarea aparatului la parametrii de
securitate şi performanţă declaraţi de producător. Această activitate se poate efectua numai
de către un agent economic autorizat de producătorul aparatului sau reprezentantul autorizat
al acestuia şi înregistrat la ISCIR -INSPECT.
1.4.6 activitate de reparare – ansamblul lucrărilor şi operaţiilor specializate de:
– investigarea defectelor apărute şi remedierea lor;
– înlocuirea componentelor defecte;
– încercarea funcţională a aparatului la repunerea acestuia în stare de funcţionare, în
condiţii de securitate.
Această activitate se poate efectua numai de către un agent economic autorizat de
producătorul aparatului sau reprezentantul autorizat al acestuia şi înregistrat la
ISCIR-INSPECT.
1.4.7 adaptorul gurii de evacuare – piesă de legătură între gura de evacuare a gazelor de
ardere din aparat şi conducta de racordare la coş.
1.4.8 aer de ardere – aer furnizat camerei de ardere şi care este utilizat total sau parţial
pentru ardere.
1.4.9 aparat consumator de combustibili lichizi (denumit în continuare aparat)-
generator de căldură care utilizează combustibil lichid.
1.4.10 aparat cu flacără deschisă – aparat de încălzire portabil neracordat la o conductă
sau la un dispozitiv special de evacuare a produselor de ardere echipat cu unul sau mai multe
arzătoare, un circuit de alimentare precum şi organe de reglare, control sau acţionare.
După modul de distribuţie a căldurii produse se disting mai multe categorii de aparate:
– cu convertor radiant (R);
– cu convertor radiant suflant (RS);
– cu convertor suflant, cu reglare electronică (SRE).
1.4.11 aparat folosit în mod normal – este un aparat:
– corect instalat şi întreţinut regulamentar, conform instrucţiunilor producătorului;
– folosit la o variaţie normală a calităţii caracteristicilor combustibilului recomandat
de producător;
10
PT A 3-2003
– utilizat în conformitate cu destinaţia sa.
1.4.12 arzător cu vaporizare – parte a aparatului în care combustibilul evaporat sub
efectul căldurii se amestecă cu aerul necesar arderii şi formează un amestec de vapori de
combustibil şi aer de ardere.
1.4.13 cameră de ardere – parte componentă a aparatului unde are loc arderea.
1.4.14 combustibil de încercare – combustibil de calitate comercială, utilizat la încercările
aparatului în vederea omologării.
1.4.15 combustibili recomandaţi – combustibili de calitate comercială recomandaţi de
producător în instrucţiunile de utilizare ale aparatului şi care permit atingerea performanţelor
declarate.
1.4.16 conductă de racordare – conductăItubuiatură prin care gazele de ardere sunt
evacuate din aparat spre coş.
1.4.17 debit (consum) orar – cantitate de combustibil consumat prin arderea, în timpul
unei ore de funcţionare, la un regim determinat.
1.4.18 debit masic al produselor de ardere – masa produselor de ardere evacuată în
unitatea de timp.
1.4.19 debit specific – debitul apei calde menajere declarat de producător care corespunde
la o creştere a temperaturii medii cu 30K.
1.4.20 derivate de păcură – substanţe organice care se depun pe hârtia de filtru la
determinarea indicelui de înnegrire.
1.4.21 dispozitiv de aprindere – dispozitiv încorporat în aparat cu rolul de a aprinde
amestecul de vapori de combustibil şi aer de ardere.
1.4.22 dispozitiv de reglare şi protecţie – dispozitiv auxiliar cu rolul de a asigura, după o
reglare prealabilă, execuţia automată a programului de funcţionare a aparatului în condiţii de
securitate.
1.4.23 dispozitiv de securitate – dispozitiv al aparatului cu rolul de a asigura protecţia
bunurilor şi persoanelor împotriva următoarelor riscuri:
– poluarea atmosferei;
– creşterea în intensitate a flăcării;
– şocuri şi răsturnări;
– scăderea energiei auxiliare.
1.4.24 distribuitor autorizat de producător/reprezentant autorizat al producătoruiui –
agent economic care asigură furnizarea aparatelor şi serviciile asociate postvânzării,
conform legislaţiei în vigoare. Distribuitorul autorizat asigură legătura dintre producător şi
utilizatorul final şi este înregistrat la ISCIR-INSPECT.
1.4.25 gaze calde – gaze care circulă în interiorul aparatului.
11
PT A 3-2003
1.4.26 indice de înnegrire – gradul de innegrire produs de funingine pe hârtia de filtru.
1.4.27 instalator – agent economic, autorizat de ISCIR-INSPECT şi recunoscut de
producător care execută activităţi de instalare. Instalatorul poate efectua şi punerea în
funcţiune reglarea şi repararea aparatului.
1.4.28 interval de reÎncărcare/realimentare – perioadă de timp în care arderea este
menţinută cu o singură alimentare cu combustibil, fără intervenţia utilizatorului.
1.4.29 introducere pe piaţă – acţiunea de a face disponibil un aparat, contra cost sau
gratuit, în vederea distribuirii şi/sau utilizării lui.
1.4.30 încărcare termică – cantitatea de căldură egală cu produsul dintre debitul masic orar
şi puterea calorifică inferioară a combustibilului.
1.4.31 \imitator de aer de ardere – dispozitiv destinat limitării aerului necesar arderii.
1.4.32 omologarea aparatelor – ansamblul activităţilor de determinare, prin încercări
specifice, a respectării condiţiile de securitate şi a parametrilor de performanţă declaraţi de
producător.
1.4.33 organ de comandă – element, racordat sau integrat în regulatorul de debit cu nivel
constant, care este destinat reglării debitului de combustibil între poziţia de închidere şi
poziţia maximă.
1.4.34 prestator de specialitate – persoană juridică înregistrată/autorizată de ISCIRINSPECT
care efectuează servicii/activităţi (lucrări) specializate: distribuţie, instalare,
punere în funcţiune, service şi garanţie, încercări în vederea omologării, investigaţii pentru
evaluarea securităţii în funcţionare a aparatelor vechi şi reparare.
1.4.35 producător – agent economic înregistrat la ISCIR -INSPECT care lŞl asumă
responsabilitatea privind proiectarea, execuţia şi calitatea unui aparat pentru introducerea lui
pe piaţă.
1.4.36 produse de ardere – gaze de ardere care sunt evacuate prin ştuţul de evacuare al
aparatului.
1.4.37 putere calorifică – cantitate de căldură produsă prin arderea completă, la presiune
constantă şi egală cu 1013,25 mbar, a unităţii de volum sau de masă de combustibil lichid,
exprimată în kJ/kg. Se disting două tipuri de puteri calorifice:
– putere caiorifică superioară (H.): apa rezultată din ardere este considerată condensată;
– putere caiorifică inferioară (Hi): apa rezultată din ardere este în stare de vapori.
1.4.38 putere de Încălzire – cantitatea de căldură utilă furnizată de aparat, într-un regim
dat, în unitatea de timp.
1.4.39 putere de încălzire nominală – puterea furnizată în unitatea de timp atunci când
aparatul funcţionează la sarcina nominală şi care este indicată pe placa de timbru a
aparatului.
12
PT A 3-2003
1.4.40 randament – raportul dintre puterea de incălzire şi încărcarea termică.
1.4.41 regim maxim – regim care se obţine atunci când organul de comandă este fixat în
poziţia maximă (manevrat până la poziţia de tamponare).
1.4.42 regim minim – regim care se obţine atunci când organul de comandă este fixat in
poziţia minimă .
1.4.43 regulator de debit cu nivel constant – dispozitiv care permite reglarea debitului de
combustibil spre arzător.
1.4.44 revizie – ansamblul operaţiilor de control a stării unui aparat cu scopul de a corecta
eventualele abateri de la starea de fimcţionare normală şi de a preintâmpina apariţia unor
defecte majore. Activitatea se efectuează numai de către prestatori de specialitate inregistraţi
la ISCIR-INSPECT.
1.4.45 rezervor de combustibil – parte componentă a aparatului din care se face
alimentarea arzătoru1ui cu combustibil.
1.4.46 service – ansamblul activităţilor, specifice fiecărui tip de aparat, efectuate in vederea
menţinerii fimcţionării aparatelor in condiţii de securitate. Aceste activităţi sunt efectuate de
agenţi economici specializaţi care deţin manuale de service elaborate de producător,
redactate sau traduse in limba română.
1.4.47 stare de regim – stare de fimcţionare care corespunde unei anumite încărcări termice
şi în timpul căreia temperatura produselor de ardere in tronsonul de măsurare nu variază mai
mult de 5 K în 15 min.
1.4.48 termometru cu inerţie redusă – instrument de măsurat la care timpul de răspuns
este astfel încât 90% din creşterea de temperatură să fie obţinută in miuim 5 s, în domeniu
de temperaturi de la 15 °C la 100 °C, atunci când elementul sensibil este imersat in apă.
1.4.49 tavă de recuperare – parte a aparatului, mobilă sau fixă, amplasată sub rezervoru1
de combustibil, cu rolul de a colecta eventualele scurgeri.
1.4.50 utilizator rmal – persoană fizică sau juridică care deţine un aparat consumator de
combustibil lichid pe care îl exploatează pentru uz propriu, conform instrucţiunilor de
utilizare ale producătorului.
1.4.51 ventilator de aer de ardere – dispozitive destinate introducerii aerului necesar
arderii.
1.5 Abrevieri
MApN – Ministerul Apărării Naţionale
MI – Ministerul de Interne
SRI – Serviciul Român de Informaţii
13
PT A 3-2003
2 CERINŢE PRIVIND PROIECTAREA, CONSTRUIREA ŞI UTILIZAREA
APARATELOR
2.1 Generalităţi
Pentru fiecare tip de aparat din categoria celor definite, producătorul trebuie să deţină o
documentaţie tehnică (desene tebnice şi documente) care identifică:
tipul aparatului;
parametrii de performanţă şi securitate garantaţi;
principiile de proiectare şi execuţie ale aparatului;
detaliile constructive şi de asamblare ale aparatului;
standardele care au stat la baza proiectării aparatului;
materialele folosite;
procedeele de sudare;
dispozitivele de securitate, reglare şi control ale aparatului;
metodele de încercare în timpul procesului de producţie şi la final;
procedurile/caietol de sarcini de încercare a aparatului în vederea omologării;
instrucţiunile de instalare şi utilizare;
instrucţiunile de întreţinere, exploatare şi verificare tehnică periodică a aparatului.
Această documentaţie tehnică trebuie să asigure laboratoarelor autorizate informaţiile
necesare privind efectuarea încercărilor de omologare ale aparatului şi să permită evaluarea
conformităţii aparatelor cu cerinţele prezentei prescripţii tehnice.
Documentaţia de mai sus, completată cu rezultatele încercărilor de omologare, trebuie
avizată de ISCIR-INSPECT şi reprezintă DOSARUL TEHNIC al aparatului. Acesta constituie baza
aprobării pentru introducerea pe piaţă a aparatului.
2.2 Documentaţia tehnică de identificare
Documentaţia tebnică de identificare va cuprinde cel puţin următoarele:
desenul tip de ansamblu al aparatului (a se vedea pct. 2.2.1);
descrierea funcţională a aparatului (a se vedea pct. 2.5);
instrucţiuni de montare, instalare, întreţinere şi reparare (a se vedea pct. 2.6);
instrucţiuni de utilizare (a se vedea pct. 2.7);
– lista echipamentelor încorporate în aparat.
2.2.1 Desenul tip de ansamblu al aparatului
Desenul tip de ansamblu (format din una sau mai multe planşe) trebuie să conţină suficiente
schiţe, vederi şi secţiuni pentru definirea completă a aparatului.
De asemenea, desenul tip de ansamblu al aparatului trebuie să conţină toate informaţiile
privind: caracteristicile constructive, condiţiile tebnice de execuţie şi încercare, caracteristicile
funcţionale şi parametrii garantaţi.
2.2.1.1 Caracteristici constructive
În funcţie de categoria aparatului, desenul tip de ansamblu trebuie să conţină, după caz:
• denumirea aparatului;
14
PT A 3-2003
• denumirea comercială şi simbolul;
• puterea nominală;
• placa de timbru (modul de etichetare al aparatelor destinate utilizatorilor finali din
România);
• dimensiunile de gabarit;
• masa aparatului;
• suprafaţa de încălzire;
• secţiunea canalelor pentru evacuarea gazelor de ardere ;
• secţiunea pentru alimentarea cu aer necesar arderii;
• dimensiunile ştuţului de racordare la coş;
• soluţiile de fixare a arzătoarelor care să asigure montarea şi demontarea lor corectă şi
sigură;
• soluţiile de fixare a conductelor de alimentare ;
• cotele de poziţionare a elementelor aparatului care pot influenţa funcţionarea;
• distanţa dintre ştuţul sau conducta de alimentare a arzătoruiui cu combustibil şi nivelul
combustibilului în regulatorul de debit şi nivel constant;
• modul de etanşare a aparatului;
• modul de etanşare a circuitului de alimentare cu combustibil;
• modul de evacuare a gazelor de ardere;
• metodele de protecţie anticorozivă a aparatului, rezervorului şi circuitului de combustibil ;
• reglarea regimurilor de funcţionare ;
• dispozitivele de reglare şi securitate ;
• dispozitivele de aprindere ;
• schema circuitului de combustibil;
• procedeele de sudare utilizate.
2.2.1.2 Condiţii tehnice
în funcţie de categoria aparatului, desenul tip de ansamblu trebuie să conţină, după caz:
• standardele/specificaţiile tehnice care au stat la baza proiectării aparatului;
• materialele de bază şi de adaos utilizate precum şi clasa de calitate;
• metodele de control şi de încercare prevăzute.
2.2.1.3 Caracteristici funcţionale
în funcţie de categoria aparatului, desenul tip de ansamblu trebuie să conţină, după caz:
• tipul şi calitatea combustibilului utilizat;
• consumul orar de combustibil: maxim (normal), minim (redus), mediu (intermediar);
• încărcarea termică;
• neetanşeitatea admisă;
• condiţiile de stabilitate a flăcării ;
• temperaturile maxime admise ale suprafeţelor aparatului şi ale elementelor de
manevrare şi reglare;
• temperatura maximă admisă a combustibilului din rezervor;
• valoarea maximă admisă a reziduurilor de ardere;
• condiţiile de efectuare a încercării de anduranţă;
• modul de reglare a regimurilor de funcţionare;
• timpul de intrare în regim.
15
PT A 3-2003
2.2.1.4 Parametri garantaţi
În funcţie de categoria aparatului, desenul tip de aosamblu trebuie să conţină, după caz:
• raodamentul termic minim;
• raodamentul termic minim la diferite regimuri de funcţionare;
• conţinut maxim de CO (Il = 1) % în gazele de ardere;
• capacitatea termică minimă;
• temperatura maximă şi minimă a gazelor de ardere la coş;
• regimul termic al cuptorului;
• indicele de fum maxim (indice Bacharach).
NOTĂ: În desenul tip de aosamblu se vor indica numai acele condiţii constructive,
funcţionale şi tehnice precum şi performaoţele garaotate care sunt specifice aparatului.
2.3 Materiale
Calitatea materialelor, forma şi dimensiunile părţilor componente ale aparatului trebuie să
asigure funcţionarea în condiţii de securitate şi rezistenţa la solicitările mecaoice, chimice şi termice
care pot apare în timpul funcţionării.
La construcţia aparatului este interzisă utilizarea a materialelor pe bază de azbest, a aliajelor
care conţin în formula lor chimică cadmiu precum şi a materialelor care pot prezenta riscuri pentru
sănătatea utilizatorilor. Materialele utilizate la construcţia aparatului trebuie să fie necombustibile.
Materialele de izolaţie termică se utilizează doar pentru părţile aparatului care intră în
contact cu flacăra sau cu produsele de ardere.
2.4 Securitatea in funcţionare a aparatului
2.4.1 Condiţii generale
Condiţiile generale pentru securitatea în funcţionare a aparatului sunt:
a) forma şi dimensiunile părţilor componente, proiectarea şi modul de execuţie a acestora,
precum şi metodele de asamblare şi instalare (dacă asamblarea şi montarea se fac la locul de
funcţionare) trebuie să asigure:
fiabilitatea şi securitatea aparatului în condiţiile de exploatare precum şi la solicitările
mecaoice, chimice şi termice;
etanşeitatea circuitelor gazelor de ardere care să excludă riscul degajării de produse de
ardere în incinta unde este instalat aparatul;
b) elementele de comaodă, închidere, blocare, maoevrare, securitate şi accesoriile electrice
trebuie montate pe aparat astfel încât, în condiţii normale de exploatare, temperaturile suprafeţelor
lor să nu depăşească temperaturile maxime admise specificate de producător;
c) pentru aparatele prevăzute cu izolaţie termică, aceasta trebuie să reziste la solicitările
termice şi mecaoice normale ;
d) elementele aparatului care necesită o demontare periodică pentru curăţare şi întreţinere
trebuie prevăzute cu indicatoare astfel încât să se excludă posibilitatea remontării lor incorecte.
2.4.2 Cerinţe privind funcţionarea in condiţii de securitate
Pentru asigurarea funcţionării în condiţii de securitate trebuie respectate următoarele cerinţe
minime:
16
PT A 3-2003
a) conţinutul maxim de ca în produsele de ardere nu trebuie să depăşească, pe întreg
domeniu de reg1are, 0,4 glMJ, la arderea unei cantităţi de combustibil corespunzătoare la IMJ;
b) indicele de înnegrire nu trebuie să depăşească valoarea 3 atunci când se utilizează
motorină şi valoarea 2 atunci când se utilizează petrol;
c) în timpul încercărilor temperatura produselor de ardere trebuie să fie cuprinsă între 90 K
şi 350 K faţă de temperatura ambiantă;
d) temperatura combustibilului din rezervor nu trebuie să depăşească temperatura ambiantă
cu mai mult de 20 K pentru motorină şi 15 K pentru petrol;
e) producătorul aparatelor trebuie să furnizeze, în instrucţiunile de instalare, toate
informaţiile necesare privind izolarea pereţilor şi/sau a planşeului şi să specifice distanţele de
securitate impuse;
f) temperatura pereţilor, a planşeului sau a altei structuri adiacente aparatului, din materiale
combustibile, nu trebuie să depăşească temperatura ambiantă cu mai mult de 60 K;
g) temperaturile organelor de manevrare nu trebuie să depăşească temperatura ambiantă cu
mai mult de:
– 35K pentru metal;
– 45K pentru porţelan;
– 60K pentru material plastic sau alte materiale similare; pentru evitarea riscului de
accidentare la manevrare, aparatul trebuie livrat cu un accesoriu corespunzător;
h) în timpul funcţionării aparatului nu trebuie să se producă scăpări de gaze de ardere sau
fum în încăpere;
i) toate dispozitivele de acţionare şi reg1are trebuie prevăzute cu marcaje vizibile şi durabile
iar poziţiile de lucru deschis/închis trebuie să fie uşor recunoscute.
2.5 Funcţionarea aparatelor
Descrierea modului de funcţionare al aparatului este o componentă a documentaţiei tehoice
de identificare, care trebuie să respecte următoarele condiţii:
a) să constituie, în cadrul dosarului tehnic al aparatului, un capitol pentru înţelegerea corectă
a modului de funcţionare şi exploatare al aparatului;
b) să constituie suport de instruire teoretică şi practică în cadrul cursurilor de
formare/specializare pentru instalatori;
c) să constituie instrucţiuni pentru utilizatorul final, suficient de clare şi detaliate în vederea
exploatării corecte.
2.6 Instrucţiuni de montare/instalare, întreţinere şi reparare
Instrucţiunile de montare/instalare, funcţionare, întreţinere şi reparare (denumite în
continuare „Instrucţiuni de instalare”) se întocmesc în limba română de către producător sau
reprezentantul autorizat al acestuia. Acestea trebuie să indice toate caracteristicile tehnice specifice
fiecărui tip de aparat, la care se adaugă următoarele:
• condiţiile de amplasare, de racordare la coş şi distanţele de securitate necesare în raport
cu materialele combustibile sau orice altă recomandare privind protecţia împotriva
incendiilor;
• cerinţele privind alimentare a cu aer de ardere şi, dacă este necesar, cerinţele privind
aerisirea şi alimentarea cu aer în timpul funcţionării;
• cerinţele privind tirajul minim al coşului de fum pentru a obţine puterea nominală;
• temperatura medie a gazelor de ardere la puterea nominală, în ac;
• instrucţiunile privind întreţinerea curentă a aparatului şi a anexelor;
17
PT A 3-2003
• detaliile privind instalarea şi funcţionarea oricărui echipament de securitate şi control;
• descrierea sumară a aparatului şi un desen schematic, cu poziţionarea principalelor
elemente constructive;
• deficienţele posibile în timpul exploatării precum şi modul de remediere;
• lista pieselor de schimb ;
• certificatul de calitate, cu termenul de garanţie precizat şi lista prestatorilor de
specialitate atestaţi pentru efectuarea intervenţiilor în perioada de garanţie;
• fişa de supraveghere pentru observaţii în timpul exploatării;
• orice alte informaţii specifice tipului de aparat, utile pentru o instalare corectă şi
funcţionare în condiţii de securitate.
În cazul aparatelor care urmează a fi asamblate la locul de funcţionare, producătorul trebuie:
a) să precizeze ordinea de montare a elementelor componente;
b) să pună la dispoziţie procedura de asamblare în limba română precum şi metodele de
verificare a corectitudinii operaţiei de asamblare.
2.7 Instrucţiuni de utilizare
Instrucţiunile de utilizare trebuie redactate în limba română şi trebuie să fie:
• lizibile, clare, explicite, utile, uşor de reţinut;
• să nu presupună cunoştinţe de specialitate.
Se recomandă ca instrucţiunile de utilizare să conţină pictograme care să descrie
operaţiile/manevrele pe care, eventual, trebuie să le efectueze utilizatorul în timpul exploatării
aparatului precum şi restricţiile de intervenţie asupra aparatului.
Informaţiile esenţiale din instrucţiunile de utilizare trebuie dublate cu informaţii
inscripţionate pe aparat, pe butoanele/manetele care sunt acţionate şi cu etichete de avertisment
pentru a evita riscul manevrărilor incorecte.
Instrucţiunile de utilizare trebuie să conţină lista unităţilor de service şi de asistenţă tehnică
autorizate care pot efectua servicii pentru utilizarea aparatului în condiţii de securitate.
Instrucţiunile de utilizare trebuie să conţină toate informaţiile referitoare la:
• destinaţia, modul şi posibilităţile de funcţionare ale aparatului;
• tipul combustibilului lichid recomandat;
• modul de alimentare, de aprindere şi de punere în funcţiune;
• modul de intrare în regim;
• modul de reglare pentru funcţionarea la diferite regimuri;
• funcţionarea corectă a dispozitivelor de reglare şi de comandă;
• reîncărcarea, inclusiv masa maximă de combustibil recomandată;
• întreţinerea curentă şi curăţarea periodică a arzătorului, a suprafeţelor exterioare şi a
organelor de reglare;
• modul de oprire în condiţii de securitate;
• conservarea aparatului şi, eventual, a instalaţiei tehnologice în care acesta este integrat;
• verificarea aparatului după o perioadă de oprire îndelungată;
• un avertisment împotriva modificărilor neautorizate ale aparatului;
• recomandarea de a nu utiliza decât piesele de schimb furnizate de producător.
18
PT A 3-2003
2.8 Marcaje
Fiecare aparat trebuie să fie marcat lizibil şi durabil. Marcajul trebuie să fie accesibil pentru
citirea informaţiilor, atunci când aparatul este instalat definitiv.
Marcarea trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:
• numele producătorului sau simbolul de identificare;
• tipul şi numărul de model sau simbolul aparatului;
• puterea termică nominală a aparatului, în kilowaţi;
• tipul combustibilului;
• marcajul de înregistrare a omologării de tip.
Toate aparatele trebuie să fie marcate cu următorul avertisment: „A se utiliza numai cu
combustibilii recomandaţi. Respectaţi instrucţiunile de utilizare!”
Parametrii inscripţionaţi pe placa de timbru trebuie să fie aceeaşi cu parametrii specificaţi în
documentaţia tehnică a aparatului, confrrmaţi prin încercările de omologare.
Dacă se utilizează o etichetă, aceasta trebuie să fie durabilă şi rezistentă la temperatură şi
umiditate. În condiţii normale de funcţionare, eticheta nu trebuie să se dezlipească sau să se
deterioreze, astfel încât citirea informaţiilor să fie dificilă.
Modelul de placă de timbru este prezentat în figura 1.
I
…………………………………
Producător: I
I I Tip: ………………… An fabricaţie: . …………..
Putere termică nominală:
I I
………………
17= I
…………
I
Denumire I I Număr de înregistrare ISCIR I ………… I
aparat: al omologării tipului
Se va utiliza numai cu combustibilii recomandaţi ! Se vor respecta instrucţiunile de utilizare ! (~CI!.
__ 1 ‘:c’f:.~~~
Nr. de înregistrare ISCIR al
Fi al – Model de Iacă de timbru
producătoru1ui
gur p
19
PT A 3-2003
3 OMOLOGAREA APARATELOR
3.1 Generalităţi
Omologarea reprezintă totalitatea activităţilor de verificări şi încercări pe care producătorul
este obligat să le execute în vederea confirmării oficiale a realizării parametrilor de performanţă şi
securitate în funcţionare ai fiecărui tip de aparat.
Omologarea aparatelor este sarcina producătorului.
încercările în vederea omologării au drept scop verificarea caracteristicilor tehnice şi a
securităţii în funcţionare a aparatelor în raport cu documentaţia de omologare, precum şi verificarea
funcţionării dispozitivelor încorporate (dispozitive de reglare şi de supraveghere, de protecţie, de
dozare a combustibilului).
încercările oficiale în vederea omologării se pot efectua numai în laboratoare autorizate de
ISCIR-INSPECT pentru astfel de activităţi. Autorizarea laboratoarelor se face conform prevederilor
de la cap.6.
Validarea rezultatelor obţinute la încercări şi confirmarea respectării cerinţelor privind
securitatea în funcţionare a aparatului se face de către ISCIR-INSPECT, prin emiterea certificatului
de omologare şi de înregistrare a tipului de aparat.
Înregistrarea tipului de aparat omologat la ISCIR-INSPECT constituie acceptul/aprobarea
fabricaţiei de serie a aparatului şi a introducerii lui pe piaţă.
3.2 Etapele omologării
Etapele omologării sunt:
• întocmirea documentaţiei de omologare (pct. 3.2.1);
• admiterea la încercări în urma examinării şi avizării documentaţiei (pct. 3.2.2);
• examinarea prototipului (pct. 3.2.3);
• efectuarea încercărilor/măsurărilor (pct. 3.2.4);
• întocmirea rapoartelor şi buletinelor de încercări (pct. 3.2.5);
• înregistrarea omologării la ISCIR-INSPECT (pct. 3.2.6).
3.2.1 întocmirea documentaţiei de omologare
Pentru efectuarea încercărilor în vederea omologării, producătorul trebuie să întocmească
documentaţia tehnică conform prevederilor capitolului 2, la care se adaugă obligatoriu, „Caietul
de sarcini pentru încercare în vederea omologArii”.
Caietul de sarcini pentru încercare în vederea omologării descrie concret condiţiile
de efectuare a încercărilor pentru aparatul supus omologării şi se întocmeşte de către
proiectantul sau producătorul aparatului, cu respectarea cerinţelor prezentei prescripţii tehnice
şi ale standardelor aplicabile şi trebuie să conţină cel puţin următoarele:
a) descrierea aparatului şi domeniul de utilizare;
b) principalele caracteristici constructive şi funcţionale ale aparatului;
c) caracteristicile combustibilului utilizat;
d) schiţa standului/instalaţiei propus( e) pentru efectuarea încercărilor;
e) lista aparatelor utilizate pentru încercări, indicând pentru fiecare: caracteristicile,
clasa de exactitate (exactitatea), locul de amplasare şi indicativul de recunoaştere pe
schema standuluilinstalaţiei de încercare;
20
PT A 3-2003
f) enumerarea, în ordinea lor, a examinărilor, verificărilor şi determinărilor care se vor
efectua pe prototipul supus încercărilor de omologare;
g) condiţiile în care se vor efectua încercările, durata acestora, intervalele de timp la care se
fac citirile aparatelor de măsurat, metodele de încercare precum şi mijloacele materiale
şi personalul necesar;
h) abaterile admisibile la valorile caracteristicilor funcţionale şi la performanţele garantate
prevăzute în desenul tip de ansamblu;
i) condiţiile de efectuare a încercării de anduranţă, durata acesteia, caracteristicile de
urmărit, criteriile de apreciere a rezultatelor în funcţie de datele deţinute de proiectant
privind durabilitea şi fiabilitatea elementelor componente ale aparatului comparativ cu cele
declarate de producător, alte observaţii;
j) stabilirea numărului de aparate care vor fi supuse încercării de anduranţă;
k) examinările şi verificările care vor fi efectuate pentru aparatele din producţia de serie.
3.2.2 Admiterea la încercări în urma examinării şi avizării documentaţiei
Înainte de începerea încercărilor şi măsurărilor, se examinează documentaţia tehnică de
încercare pentru a verifica :
a) existenţa şi corectitudinea documentelor şi documentaţiilor tehnice prevăzute 1 a
pct.3.2.1;
b) conformitatea caietului de sarcini pentru încercări cu prevederile prezentei prescripţii
tehnice.
3.2.2.1 Condiţii de admitere la Încercări în vederea omologării
Începerea încercărilor/măsurărilor în vederea omologării se poate face numai după
examinarea documentaţiei tehnice, verificarea caietului de sarcini avizat şi verificarea conformităţii
constructive a prototipului cu documentaţia prezentată.
NOTĂ: Avizarea caietului de sarcini se face împreună cu avizarea proiectului aparatului de
către agenţii economici autorizaţi de ISCIR-lNSPECT pentru avizarea proiectelor. Autorizarea
agenţilor economici pentru avizarea proiectelor se face conform cap.6.
Dacă laboratorul acceptă prototipul la încercările în vederea omologării se întocmeşte
raportul de verificare a documentaţiei şi se comunică în scris la ISCIR-lNSPECT programul şi
data începerii încercărilor şi măsurărilor.
3.2.3 Examinarea prototipului
Prototipul se examinează în raport cu desenul tip de ansamblu în ceea ce priveşte:
– principalele subansambluri şi părţi componente;
– conformitatea principalelor caracteristici constructive şi dimensionale.
Dacă în urma examinării rezultă neconcordanţe sau deficienţe, prototipul se va respinge.
În acest caz în raportul de examinare a prototipului se precizează motivele care au stat la
baza deciziei de respingere.
Prototipul se va restitui producătorului pentru remedieri, modificări sau completări.
După eliminarea neconformităţilor constatate iniţial se va relua examinarea prototipului.
21
PT A 3-2003
3.2.4 Efectuarea încercărilor/măsurărilor
Modul de efectuare a încercărilor/măsurărilor în vederea omologării este prezentat în
procedurile de lucru specifice (avizate de ISCIR-INSPECT ) ale laboratoarelor autorizate. Aceste
proceduri trebuie să respecte cerinţele prezentei prescripţii tehnice.
Laboratoarele autorizate trebuie să deţină:
– proceduri de încercare generale, aplicabile oricărui tip de aparat;
– proceduri de încercare specifice pentru diferite tipuri de aparate.
3.2.5 Întocmirea rapoartelor şi buletinelor de încercări
Pentru fiecare etapă a procedurii de încercare rezultatele obţinute trebuie notate în formulare
specifice fiecărui laborator şi acceptate de ISCIR-INSPECT cu ocazia autorizării laboratorului.
La finalizarea încercărilor, laboratorul care a efectuat încercările va întocmi un raport final
de încercări în vederea omologării. Acest raport final conţine mai multe rapoarte de încercare pentru
fiecare tip de încercare precum şi rapoartele de verificare a documentaţiei şi de examinare a
prototipului.
Rapoartele [male trebuie să conţină datele de identificare ale laboratorului care a efectuat
încercările, toate informaţiile referitoare la aparat, la modul de lucru precum şi următoarele :
– numele şi adresa producătorului;
– numărul de autorizaţie allaboratorului;
– denumirea şi datele de identificare ale tipului de aparat;
– identificarea prototipului pe care s-au efectuat încercările (serie fabricaţie/an);
– metodele de încercare;
– rezultatele încercărilor (buletine de încercări, fişe de calcul, diagrame etc.); un exemplu de
buletin de încercare este prezentat în tabelul 2;
– aparatura specifică utilizată la încercări (seria aparatului de măsurat);
– buletinul de analiză a combustibilului utilizat (a se vedea anexa A);
– declaraţie că cerinţele din prezenta prescripţie tehnică sunt sau nu respectate (acolo unde
este cazul se vor trece valorile măsurate care să justifice rezoluţia); un exemplu de declaraţie
este prezentat în tabelul 1;
– copia plăcii de timbru a aparatului;
– fotografii ale aparatului;
– alte menţiuni referitoare la aparatul încercat;
– numele şi semnătura responsabilului cu lucrările de încercare în vederea omologării şi a
şefului de laborator.
Raportul [mal de încercare împreună cu dosarul tehnic se prezintă la ISCIR -INSPECT
pentru analiză şi decizie privind înregistrarea şi emiterea certificatului de omologare al aparatului.
22
PT A 3-2003
Tabelul 1 – Exemplu de declaraţie a verificării respectării cerinţelor din prezenta prescripţie tehnică
la efectuarea încercărilor în vederea omologării
Laborator/nr. autorizaţie: Declaraţie de
……………………… verificare: .•….•…..•… Data: ..•…
Cerinţa din PT Al-2003 La ce se referă
Cerinţi respectati Observaţii
(da sau nu)
2.3 Materiale
….. ……..
…. . ……..
2.4 Securitate în funcţionare
…….. ………
2.8 Marcaie
etc ….. . ………..
Laborant: ………………. Şeflaborator: ……
(Numele şi semnatura) (Numele li .emnitara)
Tabelul 2 – Exemplu de buletin de încercări
Laboratorul: : ………….. Autorizaţia nr : ……. Buletin nr : ……………. /Data : ……
Conform Tip de
Tip
Încercarea la procedurii instalaţie Aparat serie
sarcină: ……. nr: …. /stand pentru
aparat: … nr ………. Tip combustibil: …
încercări: …. . ….
Rezultatele încercării
Unitate de
Valoare Valoare
Valoare
Parametru măsură
măsurată calculată
declarată de Observaţii
producător
Randament % Clasa de eficienţă:
Cantitate de combustibil kg
Temperatora gazelor de °c ardere evacuate
Conţinut maxim de CO în
gazele de ardere %
Consum orar de kglh
combustibil
Indice Bacharach
Timp de intrare în regim a h
aparatului
Temperaturi maxime ale °c
suprafetelor exterioare
Capacitate termică minimă
Altele
Laborant: ………………. Şef Laborator: ……
(Numele şi semnatura) (Numele şi semnătora)
23
PT A 3-2003
3.2.6 înregistrarea omologArii la ISCIR-INSPECT
Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va prezenta la ISCIR -INSPECT
dosarul tehnic al aparatului împreună cu raportul fmal al încercărilor eliberat de laboratorul
autorizat. În urma analizării dosarului tehnic şi a rapoartelor de încercări, ISCIR -INSPECT poate
solicita refacerea unor încercări în prezenţa inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT.
După fmalizarea încercărilor ISCIR-INSPECT va decide asupra eliberării certificatului de
omologare şi înregistrării tipului de aparat.
Certificatul de omologare/înregistrare la ISCIR-INSPECT este conform modelului din
anexaK.
3.3 Verificări şi încercări în laboratore autorizate
3.3.1 Verificări şi încercări de tip
Verificările şi încercările de tip se efectuează în vederea omologării tipurilor de aparate.
Pentru aceste încercări pot fi prezentate modele noi de aparate înainte de a le introduce în
producţia de serie. Evaluarea conformităţii aparatului (cu prevederile prezentei prescripţii tehnice şi
ale caietului de sarcini) se face pe baza încercărilor efectuate pentru:
• aparatele din producţia de serie înainte de intrarea în vigoare a prezentei, care nu au fost
supuse încercărilor de omologare. Evaluarea conformităţii acestora se face pe baza
rapoartelor încercărilor de performanţă iar prelungirea înregistrării producătorului se
face numai după definitivarea încercării de anduranţă, conform programului de încercări
stabilit prin caietul de sarcini;
• aparatele noi din import care au fost supuse încercărilor de tip de către un organism
naţional. Pentru acestea se refac doar încercările care lipsesc din dosarul tehnic
prezentat, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
3.3.2 Verificări de tip suplimentare
Verificările de tip suplimentare se efectuează doar pentru extinderi de gamă sau modificări
aduse unui aparat deja omologat Acestea au scopul:
– să constate dacă aparatul modificat corespunde prevederilor prezentei prescripţii tehnice;
– să înregistreze tipul modificat, corespunzător prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
De asemenea, pentru aparatele din import verificarea de tip suplimentară are scopul de a
efectua numai încercările care nu au fost efectuate de alte laboratoare.
3.3.3 Verificări de tip ulterioare
Verificarea de tip ulterioară se efectuează la producătorii întregistraţi la ISCIR-INSPECT cu
scopul de a constata dacă produsele realizate au aceleaşi performanţe cu prototipul omologat.
Dacă în 3 ani încercarea de anduranţă nu a fost fmalizată la nici-un aparat dintr-o
tipodimensiune, înregistrarea producătorului nu se reactualizează.
Verificările de tip, verificările de tip suplimentare, verificările de tip ulterioare, înregistrarea,
modificările şi completările înregistrării aparatelor se efectuează la solicitarea producătorului.
Prin solicitare, producătorul se obligă să realizeze părţile constructive, instrucţiunile de
montare, manualul de utilizare şi celelalte documente conform documentaţiei verificate şi avizate.
De asemenea, se obligă să folosească marcajul RO care atestă verificarea şi supravegherea
aparatului precum şi numărul de înregistrare primit numai în condiţiile aplicării celor de mai sus.
24
PT A 3-2003
De asemenea, solicitantul trebuie să se angajeze să nu publice rapoartele de verificare ale
laboratoru1ui autorizat sau extrase din acestea.
3.4 Cerinţe tehnice privind modul de efectuare a examinărilor, verificărilor,
determinărilor şi incercărilor in vederea omologării aparatelor
3.4.1 Examinări şi incercări pentru toate tipurile de aparate
Examinările şi încercările pentru toate tipurile de aparate se vor efectua conform schemei
de mai jos :
13.4.1.1 II EXAMINAREA
. DOCUMENTAŢIEI
1 3.4.1.2 1:=1 ==VE=RI=F=I=C=ARE===A===:
ETANSEITĂUI
+
13
.
4
.
1.31 I
MĂSURAREA TEMPERATURll AMBIANTE
1
3

4

1
.4 l’ DETERMINAREA CONSUMULUI DE
COMBUSTIBIL SI A ÎNCĂRCĂRTJ TERMICE
1
3

4

1

5
1,
VERIFICAREA STABILITĂŢII FLĂCĂRII ŞI
CALTTĂTTJ ARDERTJ
B I
VERIFICAREA LA SUPRAÎNCĂLZIRE
EXAMINAREA PROTOTIPULUI
(din punct de vedere constructiv)
I
+ 3.4.1.9 ÎNCERCĂRI
SECURITATE
I
DE
I 3.4.1.7 II DETERMINAREA PIERDERILOR DE CĂLDURĂ ŞI CALCULULRANDAMENTULUI
I 3.4.1.8 II ÎNCERCAREA DE ANDURANŢĂ
Cerinţele prezentate îo continuare trebuie să se regăsească în orice procedură a unui
laborator autorizat de ISCIR -INSPECT pentru efectuarea îocercărilor îo vederea omologării
aparatelor consumatoare de combustibili lichizi.
3.4.1.1 Examinarea documentaţiei şi a prototipului (din punct de vedere constructiv)
Se vor efectua următoarele:
• se stabilesc punctele de staţionare îo desfăşurarea procedurii de îocercare (punctele de
staţionare specifică verificările şi îocercările care pot conduce la respingerea
prototipului);
• se verifică documentaţia de omologare comparativ cu cerinţele de la pct. 3.2.1;
• se elaborează raportul de verificare a documentaţiei;
• se examinează prototipul îo raport cu desenul tip de ansamblu, conform pct. 3.2.3;
• se elaborează raportul de examinare a prototipului.
3.4.1.2 Verificarea etanşeităţii
Verificarea etanşeităţii se efectuează folosind instalaţia prezentată in figura 2.
Verificare etanşeităţii circuitului de alimentare cu combustibil se efectuează prio control vizual,
cu rezervoru1 de combustibil plin şi robinetul de îochidere a alimentării îo poziţia deschis. În condiţiile
25
PT A 3-2003
în care regulatorul de debit este închis şi apoi deschis, circuitul de alimentare nu trebuie să prezinte
scurgeri sau prelingeri datorate unor neetanşeităţi.
Verificarea se efectuează atât înainte cât şi după efectuarea tuturor încercărilor.
Pentru depistarea neetanşeităţilor se va folosi hârtie albă de filtru care se aşază sub aparat şi apoi
se trece de-a lungul circuitului de combustibil, pe suprafaţa exterioară a elementelor susceptibile de a fi
neetanşe.
Aparatele neetanşe vor fi retrase de la încercări pentru înlăturarea neetanşeităţilor. După
remedierea deficienţelor, aparatele vor fi examinate din nou pentru verificarea etanşeităţii.
4
·rB „1 ~~ 3 ,
Instalaţia se compune din :
1 – ventilator
2 – debitmetru
3 – tronson de măsurare
Dimensiuni în mm
4 – indicator de tiraj, cu diviziunea scalei de 0,01 mbar (0,1 mm H20)
5 – aparat supus verificării
Figura 2 – Instalaţie pentru verificarea aparatelor
3.4.1.3 Temperatura ambiantă se măsoară la o înălţime de 1,5 m şi la o distanţă de 3 m de aparatul
încercat cu ajutorul unui termometru atârnat liber şi ferit de eventualele radiaţii.
3.4.1.4 Consumul de combustibil se determină prin cântărire sau prin măsurare volumetrică, pentru
fiecare arzător al aparatului, după intrarea în regim de temperatură (cel puţin 30 min de funcţionare).
încărcarea tennică a arzătorului este produsul dintre consumul orar de combustibil (q) şi puterea
calorifică inferioară a combustibilului utilizat (Hi):
I=q-Hi J/h (kcal/h) (1)
Valorile obţinute pentru consumul de combustibil, respectiv încărcarea termică trebuie să se
încadreze în limitele prevazute în standard sau în caietul de sarcini.
3.4.1.5 Verificarea calităţii arderii constă în determinarea conţinutului de oxid de carbon din gazele de
ardere prelevate de la fiecare arzător în parte, la toate regimurile de funcţionare posibile care sunt
prevăzute de proiectant sau producător. Determinarea se face în următoarele condiţii:
a) aparatul este în regim de temperatură ;
b) prelevările se efectuează în condiţiile de funcţionare cele mai dezavantajoase;
c) proba prelevată trebuie răcită înainte de introducerea în aparatul de măsurat;
26
PT A 3-2003
d) incinta în care este instalat aparatul trebuie ventilată corespunzător în timpul încercărilor
astfel încât aerul să aibă în permanenţă un conţinut de C02 care să nu depăşească valoarea de 0,2%
(aproxima~v 2471 mg/m3
) iar conţinutul de CO să nu depăşească valoarea de 0,002 % (aproximativ
22,9mg/m ).
Se efectuează minimum 2 determinări. Rezultatele se însumează şi se calculează media lor.
Conţinutul procentual de CO raportat la gazele de ardere uscate şi Iară exces de aer se
calculează cu relaţia:
CO( 11= 1) = COmăs• Il (2)
unde:
COmăs = conţinutul de CO măsurat în gazele de ardere uscare diluate, în % din volum;
Il = coeficientul de exces de aer în gazele de ardere.
Pentru a preveni unele erori de măsurare, datorate diluţiei prea mari a gazelor de ardere, probele
de gaz prelevate trebuie sa aibă un conţinut de C02 mai mare sau cel puţin egal cu 2 %.
Valorile conţinutului de monoxid de carbon în gazele de ardere trebuie să respecte
prevederile corespunzătoare din standard sau din caietul de sarcini.
3.4.1.6 Verificarea la supraîncălzire
Verificarea la supraîncălzire a pereţilor aparatului, a suportului aparatului precum şi a
suprafeţelor panourilor din jurul aparatului se efectuează la regim maxim de funcţionare, după realizarea
unui echilibru al temperaturilor. Un exemplu de realizarea a standului de încercare la supraîncă1zire este
prezentat în figura 3. Dimensiunile stand ului trebuie alese astfel încât, pentru cele mai mari aparate, să
se respecte distanţa de 300 mm între aparat şi perete,.
1 – Dispozitive pentru racordare
2 – Locaşul ştuţului pentru racordare
3 – h ~ 500 mm deasupra aparatului
4 – Pardoseală şi pereţi vopsiţi cu vopsea ,,negru mat”
Figura 3 – Exemplu de stand de încercare la supraîncă1zire
27
PT A 3-2003
Verificarea supraîncă1zirii pereţilor aparatului se efectuează după determinarea (cu tennoculori)
punctelor cu temperatura cea mai ridicată. Măsurarea propriu zisă se efectuează în aceste puncte, cu
tennocupluri a căror joncţiune caldă trebuie să fie în contact cu suprafaţa peretelui aparatului. Un
exemplu de amplasare a termocuplurilor este prezentat în figura 4.
La verificarea supraîncălzirii suportului aparatului şi a suprafeţelor panourilor învecinate se
utilizează standul de încercare din figura 3 alcatuit din 3 panouri de lemn cu grosimea de 25 mm,
suprafeţele expuse radiaţiei tennice fiind vopsite cu vopsea ,,negru mat”. Unul din panouri se foloseşte
drept suport de aşezare al aparatului încercat, iar celelalte două sunt aşezate perpendicular, cât mai
aproape posibil de aparat (partea care se apreciază că are temperatura cea mai ridicată), la distanţa
indicată de proiectant. Acest panou trebuie să depăşească adâncimea aparatului cu 50 mm. înălţimea
celor două panouri verticale va fi de 1,8 m.
1 – Dispozitiv de măsurare
2 – Termocuplu
3-Lemn
4 – Faţa anterioară a peretelui vopsită cu vopsea ,,negru mat”
Figura 4 – Secţiunea peretelui de încercare
Măsurarea temperaturii suprafeţei pereţilor laterali şi ai suportului de aşezare se face cu
tennocupluri încorporate în pereţi, în centrul geometric al acestora.
Tennocuplurile vor pătrunde în panouri prin partea exterioară iar joncţiunea caldă a acestora
trebuie să se găsească la 3 mm de suprafaţa interioară care se află spre aparat.
Valorile obţinute pentru temperaturi trebuie să se încadreze în limitele prevăzute în standard sau
în caietul de sarcini.
Verificarea supraîncălzirii combustibilului din rezervor se face prin detenninarea
temperaturii acestuia, cu rezervorul plin şi după o anumită perioadă de funcţionare (stabilită în
standard sau în caietul de sarcini), la regim maxim. Măsurarea se face cu ajutorul unui tennometru
cu inerţie redusă care se introduce în rezervor până la 20 mm deasupra fundului rezervorului.
Valorile obţinute la nmăsurarea temperaturii trebuie să se încadreze în limitele prevăzute în
standard sau în caietul de sarcini.
28
PT A 3-2003
3.4.1.7 Determinarea pierderilor de căldură şi calculul randamentuIui
Detenninarea pierderilor de căldură se face cu următoarele relaţii :
sau, în procente din puterea calorifică inferioară Hi a combustibilului de încercare:
Q
q= -xIOO
Hi
unde Q şi CPm sunt exprimate în kJ/kg sau în kJ/m3.K.
(4)
Randamentul se calculează în procente cu următoarea relaţie
11 =100 -q (5)
Puterea termică, P, trebuie calculată în kW pe baza cantităţii de combustibil ars în timp de l h, M, a
puterii calorifice inferioare a combustibilului de încercare, Hi şi a randamentului, cu următoarea
formulă:
M xH; x 11
P =
100 x3.600
(6)
În timpul încercărilor de funcţionare se efectuează analiza produselor de ardere şi se
determină conţinutul mediu, în procente volumetrice de C02 şi CO J!l produselor de ardere uscate.
Cantitatea de monoxid de carbon în produsele de ardere (CO) se exprimă în g!MJ, în regim
maxim, cu următoarea formulă (ecuaţie în valori numerice):
– 28 C CO
CO =-x
H
xco CO xlO.000
12 i 2+
Pentru combustibilul de încercare cu:
C= 85,5%
Hi = 42.900 kJ/kg, rezultă:
CO =465 x CO
, CO2+CO
– CO
CO =47 xCO2
29
(7)
(8)
(9)
PT A 3-2003
Pentru toate celelalte reglări cantitatea de monoxid de carbon (CO) se exprimă in gIMJ, cu
următoarea formulă (ecuaţie in valori numerice):
– (CO) Dt
CO =47 x ! x-(
C02)! Dmax
(10)
Debitul masic al produselor de ardere se calculează cu relaţia:
C 11,2H Thxl,3
m = +–x–
0,536 x(C0
2
+CO) 100 3,6
(11)
În relaţiile de mai sus simbolurile utilizate au următoarele semnificaţii:
C=
CO=
CO2=
(CO)I=
(C02) =
(CO) =
DI=
Dmax=
H=
1:,=
tr=
M=
P=
H;=
Q=
Q=
H=
Cpm=
m=
conţinut de carbon al combustibilului de incercare, in procente de masă ;
conţinut de monoxid de carbon in produsele de ardere la regim maxim, in procente
volumetrice;
conţinut de dioxid de carbon in produsele de ardere la regim maxim, in procente
volumetrice;
conţinut de monoxid de carbon în produsele de ardere la regimul considerat, in procente
volumetrice;
conţinut de dioxid de carbon in produsele de ardere la regimul considerat, în procente
volumetrice;
conţinut de oxid de carbon in produsele de ardere, in gIMJ;
debit de combustibil la regimul considerat, in kg/h;
debit de combustibil la regimul maxim, in kg/h;
conţinut de hidrogen al combustibilului de incercare, in procente de masă;
temperatura ambiantă, in aC;
temperatura produselor de ardere, in aC;
cantitate de combustibil de încercare arsă intr-o oră de funcţionare, in kg/h;
putere termică a sobei, in kW;
putere calorifică inferioară a combustibilului de incercare, in kJ/kg;
pierdere de căldură sensibilă a produselor de ardere raportată la unitatea de masă a
combustibilului de incercare, in kJ/kg;
procent de pierdere de căldură sensibilă a produselor de ardere Q, raportată la puterea
calorifică inferioară, H;, a combustibilului de incercare, in %;
randamentul sobei, in%;
caldură specifică a produselor de ardere umede in funcţie de temperatură şi compoziţia
produselor de ardere, in kg /m3xK (valori nominale) (a se vedea figura 5);
debit masic al produselor de ardere, în gls.
30
PT A 3-2003
6″
li!
I..l.. 500 ‘C .2 •••
5l ~” I 1• •
c.
I!!
~ ‘o.
i!:.
E
{! ,..
!,. v V / V
~1 11 -9 v ~
1/ i v r,'”r
/
/ v v 1/
II / / /
/ / / /
‘ …. 10 ‘ …. )2 1 , )’ ‘ l J6 ‘ , l8 ‘~ !;’O ‘ , I. 😕 1 ~ t.1.. 1\11.6 1/.6
c:cm –
Figura 5 – Căldura specifică a gazelor de ardere umede
3.4.1.8 Încercarea de anduranţă se efectuează în scopul verificarii durabilităţii şi fiabilităţii
aparatului şi a elementelor lui componente.
Condiţiile în care se efectuează încercarea şi durata ei vor fi stabilite de proiectant pentru
fiecare tip de aparat şi se vor prevăzute în desenul tip de ansamblu şi, după caz, în caietul de sarcini.
La sf’arşitul încercării de anduranţă se verifică, conform prevederilor prezentei prescripţii
tehnice: conţinutul de ca în gazele de ardere, indicele de fum, randamentul şi consumul de
combustibil. Valorile obţinute trebuie să carespundă prevederilor din standard sau din caietul de
sarcini. De asemenea, se verifică funcţionarea normală a robinetelor şi dispozitivelor de securitate şi
reglare şi dacă nu s-a produs deteriorarea sau murdărirea elementelor aparatului (arzătoare, organe
de manevrare, elemente încălzite, dispozitive anexe etc.) care pot influenţa funcţionarea acestuia.
3.4.1.9 Încercări de securitate
Pentru fiecare încercare de determinare a parametrilor de performanţă ai aparatului la
un anumit regim de funcţionare (maxim, minim sau mediu) îi sunt asociate şi încercări de
securitate.
Acestea se referă la verificarea securităţii din punct de vedere al utilizatorului care
execută manevrele şi operaţiunile în timpul exploatării curente a aparatului. Toate operaţiile
care sunt în sarcina utilizatorului: încărcarea aparatului, reglarea dispozitivelor de comandă, trebuie
să fie uşor de executat, să fie eficiente şi să se desfăşoare fără pericol. Aceste cerinţe trebuie
evaluate în timpul tuturor încercărilor de funcţionare.
Încercările de securitate specifice fiecărui tip de aparat trebuie precizate de
proiectant/producător în caietul de sarcini pentru încercare.
3.4.2 Examinări şi încercări specifice
Examinările şi încercările specifice se vor efectua pentru aparatele menţionate mai jos.
– aparate cu evacuarea gazelor de ardere la coş (a se vedea anexa B);
– aparate de gătit (a se vedea anexa C);
– sobe metalice cu cazan pentru baie (a se vedea anexa D);
– încălzitoare catalitice (a se vedea anexa E).
31
PT A 3-2003
3.5 Dispozitive, aparate şi instalaţii pentru efectuarea încercărilor
Standurile de incercare a prototipurilor in vederea omologării trebuie să cuprindă aparate
de măsurare, dispozitive şi instalaţii comune pentru incercarea tuturor tipurilor de aparate (a se
vedea figura 5), după cum urmează:
a) aparat pentru determinarea conţinutului de Ceh şi CO sau (CO+H2) din gazele de ardere, cu
exactitatea de 2% din indicaţia maximă, cu citire directă sau cu inregistrator ;
b) aparat tip „Orsat” pentru determinarea conţinutului de Ceh din gazele de ardere, cu exactitate
de 0,2 % voi;
c) aparat pentru determinarea conţinutului de CO din gazele de ardere in concentraţii mai mici
de 0,1%, cu exactitatea de cel puţin 1 % din indicaţia maximă;
d) instalaţie pentru determinarea supraincălzirii pereţilor aparatului, a suportului aparatului,
precum şi a suprafeţelor panourilor dinjurul aparatului incercat, conform figurii 3;
e) trusă de tennocupluri pentru măsurarea temperaturii suprafeţelor exterioare ale aparatului şi
ale elementelor de manevrare şi de reglare, cu exactitatea de 10cC ;
f) tennometru cu alcool pentru măsurarea temperaturii ambiante, cu exactitatea de 0,5 ·C;
g) tennometru cu mercur pentru măsurarea temperaturii combustibilului de la O cC până la
100cC, cu exactitatea de 0,5 cC ;
h) termocupluri sau termometre pentru măsurarea temperaturii gazelor de ardere la coş
cu exactitatea de 0,50C şi scala O CC … 600CC ;
i) articulaţie hidraulică şi dispozitiv cu clapetă pentru reglarea tiraj ului, conform
SR6226;
j) cronometre cu totalizator până la 30 minute;
k) baaculă pentru măsurarea consumului de combustibil;
1) tronson de măsurare izolat termic;
m) micromanometru pentru măsurarea tirajului cu exactitatea de 0,005 mbar (0,05 mm H20);
n) aparat tip Bacharach pentru determinarea indicelui de fum in gazele de ardere.
32
6 8
1
1 – aparat de încercat
2 – instalaţia pentru determinarea temperaturii pereţilor adiacenţi
3 – tronson izolat termic pentru măsurare
4 – indicator de tiraj
PT A 3-2003
5 – recipient pentru menţinerea con:stantă a lipiturii reci a termocuplului
6 – aparat pentru indicarea temperaturii măsurate de termocuplu
7 – filtru pentru gazele de ardere
8 – aparat pentru analiza gazelor de ardere
9 – basculă pentru determinarea consumului de combustibil
Figura 5 – Instalaţie de încercare a aparatelor consumatoare de combustibil lichid
cu racordare la coş
NOTĂ: Dotarea laboratorului constituie unul din criteriile de evaluare pentru autorizarea de către
ISCIR-INSPECT.
4 CONDIŢII DE INTRODUCERE PE PIAŢĂ A APARATELOR
4.1 Condiţii de introducere pe piaţă a aparatelor noi
4.1.1 Se admite introducerea pe piaţă numai a tipurilor de aparate consumatoare de combustibili
lichizi care sunt înregistrate la ISCIR-INSPECT şi au marcajul de înregistrare.
4.1.2 înregistrarea la ISCIR-INSPECT se obţine prin:
a) omologarea aparatelor, conform condiţiilor descrise la capitolul 3;
b) acceptarea de către ISCIR-INSPECT a documentaţiei tehnice verificate şi avizate
conform pct. 3.2.1 şi 3.2.2, a încercărilor aparatelor efectuate în laboratoare autorizate
independente şi a certificatelor de tip ale aparatelor obţinute de producători de la alte
organisme competente.
Procedura de înregistrare presupune următoarele etape:
– verificarea şi acceptarea dosarului tehnic şi a rapoartelor de încercări, conform prevederilor
prezentei prescriptii tehnice;
– auditul tehnic la producător pentru verificarea capabilităţii tehnice a acestuia de a produce
aparate conform prototipului omologat.
33
PT A 3-2003
4.1.3 Auditul tehnic la producător presupune:
– verificarea aplicării procedurilor de execuţie proprii, comparativ cu cerinţele prezentei
prescripţii tehnice privind calitatea execuţiei (sistemul de calitate);
– realizarea la aparatele din producţia de serie a parametrilor de securitate şi perfonnanţă, în
conformitate cu cerinţele prezentei prescripţii tehnice.
La efectuarea auditului tehnic, ISCIR-INSPECT poate solicita participarea la efectuarea
unor încercări din procedura de încercare care a stat la baza certificării aparatului. Acestea se
efectuează în laboratoare autorizate sau pe stand urile de încercare ale producătorului.
În baza acestor verificări, producătorul va primi certificat de înregistrare la ISCIRINSPECT,
iar tipurile de aparate admise vor avea marcajul de înregistrare la ISCIR -INSPECT.
Înregistrarea tipului de aparat la ISCIR-INSPECT reprezintă atestarea oficială a respectării
cerinţelor privind securitatea în funcţionare.
Distribuirea aparatelor se face numai prin distribuitori autorizaţi (recunoscuţi) de producător
şi înregistraţi la ISCIR-INSPECT, confonn prevederilor pct. 6.2.
Distribuitorul autorizat de producător este obligat să asigure asistenţă tehnică şi suport
tehnic utilizatorului [mal în perioada de garanţie, în condiţiile stabilite la pct. 6.2 (cu personal
propriu sau prin alţi agenţi economici autorizaţi de producător şi înregistraţi la ISCIR-INSPECT).
4.1.4 Aparatele din import sunt acceptate cu condiţia respectării prevederilor prezentei prescripţii
tehnice, confonn celor de mai sus. Pentru aceasta ISCIR -INSPECT va elibera, în conformitate cu
procedurile în vigoare, un Aviz tehnic în vederea importu1ui, care reprezintă acceptul preliminar
de introducere a aparatului pe piaţă. Avizul poate condiţiona distribuirea/punerea în funcţiune a
aparatului de efectuarea unor verificări şi încercări suplimentare de către prestatori de specialitate
autorizaţi, pentru stabilirea stării tehnice a aparatului şi a parametrilor de securitate şi perfonnanţă
garantaţi.
Respectarea acestor condiţii asigură protecţia utilizatorului [mal şi sunt responsabilitatea
distribuitorului autorizat, confonn legislaţiei în vigoare.
4.1.5 Producătorii au responsabilitatea, confonn prevederilor prezentei prescripţii tehnice, să asigure
condiţiile tehnice de pregătire/formare şi specializare a prestatorilor de specialitate care execută instalarea,
punerea în funcţiune, service-ul şi garanţia aparatelor pe care le introduc pe piaţă.
Producătorii au obligaţia să asigure instrucţiuni complete de instalare şi utilizare în limba română,
confonn legislaţiei naţionale în vigoare, servicii de garanţie şi piese de schimb pentru aparatele introduse pe
piaţă.
4.2 Condiţii pentru acceptarea utilizării aparatelor vechi (uzate)
4.2.1 Introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a aparatelor vechi este posibilă numai după
efectuarea unor verificări şi încercări prealabile, care permit identificarea stării tehnice actuale şi a
gradului de securitate în funcţionare al aparatelor.
În vederea acceptării funcţionării aparatelor vechi, trebuie avute în vedere următoarele:
a) refacerea şi reconstituirea documentaţiei tehnice de identificare a aparatelor respective,
verificarea şi avizarea ei de către agenţi economici de specialitate autorizaţi de ISCIR -INSPECT
pentru avizarea proiectelor; documentaţia va fi pusă la dispoziţia ISCIR-INSPECT pentru
înregistrare;
b) efectuarea verificărilor şi investigaţiilor tehnice de către un prestator de specialitate
autorizat de ISCIR-INSPECT, într-un laborator autorizat, pentru a verifica dacă aparatul
funcţionează în condiţii de securitate; verificările şi investigaţiile tehnice se efectuează pe baza unui
34
PT A 3-2003
caiet de sarcini avizat în prealabil de ISCIR-INSPECT şi pe baza rezultatelor obţinute se va decide
asupra eliberării acceptului de utilizare.
4.2.2 În urma verificărilor şi investigaţiilor tehnice prestatorul de specialitate va întocmi un raport
în care va specifica dacă aparatul funcţionează în condiţii de securitate. Raportul se va transmite la
ISCIR -INSPECT pentru înregistrarea aparatului.
4.2.3 Pentru introducerea în ţară a aparatelor vechi (uzate), provenite din import, sunt valabile
prevederile de la pct. 4.1.4.
4.2.4 Acceptul de introducere pe piaţă a aparatelor din import se acordă numai cu condiţia
respectării integrale a prevederilor de mai sus de către producătorii/reprezentanţii tehnici ai
acestora.
5 INSTALARE ŞI REGULI DE UTILIZARE îN CONDIŢll DE SECURITATE
5.1 Generalităţi
Prezenta prescripţie tehnică, elaborată în baza legislaţiei în vigoare privind funcţionarea în
condiţii de securitate a aparatelor consumatoare de combustibili lichizi şi a instalaţiilor în care
acestea sunt integrate, stabileşte unnătoarele:
– utilizatorul final are obligaţia să supună aparatele unor verificări tehnice periodice cel puţin
o dată la 4 (patru) ani, din momentul expirării perioadei de garanţie;
– instalaţia de evacuare a gazelor de ardere (coşul ) trebuie supusă verificărilor şi lucrărilor
de întreţinere cel puţin o dată pe an;
– aparatele instalate şi puse în funcţiune la utilizatorii finali din România vor fi înregistrate, luate în
evidenţă şi supuse verificărilor tehnice de către prestatorii de specialitate înregistraţi la ISCIRINSPECT
şi autorizaţi de producător sau reprezentantul autoriza1 al acestuia;
– prestatorii de specialitate autorizaţi de producător şi înregistraţi la ISCIR-INSPECT pentru
instalare, punere în funcţiune, service, reparare şi pentru efectuarea verificărilor tehnice
periodice trebuie să facă dovada cunoştinţelor tehnice şi de specialitate atunci cînd prezintă
dosarul cu cererea de înregistrare la ISCIR-INSPECT.
5.2 Cerinţe generale pentru aparate
5.2.1 Camera de ardere trebuie să rămână etanşă în timp şi să aibă un element de obturare (de
exemplu: capac, uşa) care nu se închide prin zăvorâre, astfel încât să poată compensa o eventuală
suprapresiune.
5.2.2 Aparatul trebuie să aibă cel puţin un filtru amplasat în amonte sau în interiorul cuvei de
nivel constant şi o sită la orificiul de umplere al rezervorului. Filtru! trebuie să reţină particulele cu
diametru! mai mare de 0,25 mm. Filtrele şi sita trebuie să fie uşor de demontat pentru curăţare.
5.2.3 Regulatorul de debit cu nivel constant sau dispozitivele de alimentare similare trebuie să
menţină constant debitul de combustibil spre arzător, corespunzător poziţiei de reglare alese.
Poziţiile de închidere şi de deschidere maximă trebuie să aibă un opritor.
5.2.4 Aparatul trebuie dotat cu un dispozitiv de securitate care să împiedice deversările de
combustibil din rezervor.
35
PT A 3-2003
5.2.5 Oricare ar fi regimul de funcţionare al aparatului, aportul de aer furnizat de ventilator nu
trebuie să creeze suprapresiune în camera de ardere şi funcţionarea trebuie să se facă fără zgomot.
Funcţionarea arzătorului trebuie corelată cu cea a ventilatorului. În particular, în caz de defectare a
ventilatorului, alimentarea cu combustibil a arzătorului trebuie întreruptă, asttel încât indicele de
înnegrire să nu depăşească valoarea maximă admisă în timpul funcţionării arzătorului Iară
ventilator.
După întreruperea totală a debitolui de combustibil spre arzător ca urmare a întreruperii
alimentării cu curent electric, în cazul funcţionării neautomate (aprindere neautomată),
alimentare a cu combustibil a arzătorului trebuie restabilită manual, după restabilirea alimentării
cu curent electric. În cazul funcţionării automate (aprindere automată), după restabilirea
alimentării cu curent electric, trebuie garantată o aprindere Iară explozie.
5.2.6 Conductele de combustibil nu trebuie să fie elemente portante ale constructiei. Conductele
trebuie să fie rezistente la coroziune şi temperatorile maxim admise nu trebuie să depăşească
valoarea indicată de producător. Conductele demontabile trebuie racordate cu racorduri metalice,
cu cel puţin patru spire de filet. Circuitul de combustibil trebuie să fie etanş astfel încât să nu se
constate scurgeri sau prelingeri.
5.2.7 Volumul util al rezervorului de combustibil trebuie să asigure o funcţionare:
– de cel puţin 10 h la o putere nominală P::; 8 kW;
– de cel puţin 8 h la o putere nominală P> 8 kW.
Orificiul de umplere al rezervorului trebuie să aibă un obturator.
Debitul combustibilului din rezervor spre arzător trebuie să poată fi întrerupt prin
intermediul unui dispozitiv de oprire, amplasat înaintea regulatorului de debit cu nivel constant.
Dacă dispozitivul acţionează prin rotire, închiderea trebuie să se efectueze în sensul acelor de
ceasornic.
5.2.8 Rezervoarele încorporate trebuie să aibă un indicator de nivel.
5.2.9 Pentru a colecta eventualele scurgeri, aparatele trebuie prevăzute cu o tavă de recuperare
fixă sau mobilă amplasată sub rezervorul de combustibil. înălţimea interioară a tăvii trebuie să fie
de cel puţin 10 rom şi capacitatea de cel puţin 1 d m3

5.2.10 Ştuţul de evacuare trebuie proiectat pentru racordarea exterioară sau interioară a
conductei de evacuare, să aibă o formă circulară, cel puţin pe lungimea de îmbinare şi să permită
racordarea la o conductă de evacuare cu diametru conform standardelor în vigoare. Trebuie să fie
posibilă racordarea unei conducte de evacuare cu diametrul D pe o lungime de D/4 ~ 30 rom.
5.2.11 Nu sunt admise şubere ale ştuţului sau alte dispozitive mobile de strangulare a trecerii
produselor de ardere.
5.2.12 Limitatoarele de tiraj trebuie să poată fi reglate la tirajul maxim indicat de producător.
Această valoare trebuie menţionată în instrucţiunile de instalare. Limitatoarele de tiraj şi
limitatoarele de aer de ardere încorporate trebuie reglate de producător şi să funcţioneze automat.
5.2.13 Dimensiunile conductei de evacuare a gazelor de ardere trebuie corelate cu dimensiunile
focarului, să fie verticală, cu dimensiuni corespunzătoare, conform STAS 6793. Conducta de
evacuare trebuie executată din tablă de oţel cu o grosime minimă de 5 rom şi protejată
corespunzător împotriva coroziunii.
36
PT A 3-2003
Având in vedere posibilele efecte negative ale reziduurilor de ardere asupra structurii
coşului precum şi cerinţele severe impuse de standardele din domeuiu, pentru eliminarea oricărui
pericol in funcţionarea coşurilor de fum care deservesc aparate de uz neindustrial, se impune
respectarea următoarelor prevederi:
a) coşurile de fum trebuie amplasate conform documentaţiei tehnice astfel incât, prin poziţia
lor să asigure randamentul maxim al focarelor racordate, evacuarea completă a fumului sau a
gazelor de ardere, să nu prezinte pericol de incendiu şi să permită curăţarea in condiţii optime;
b) secţiunea liberă a canalului de fum se va stabili prin calcul de dimensionare; in cazul
secţiuuilor circulare, diametrul acestora nu va fi mai mic decât diametrul stuţului de evacuare al
instalaţiei de ardere;
c) numărul maxim de racordări trebuie să respecte prevederile STAS 6793; aparatele cu o
putere termică nominală mai mare de 8 kW se vor racorda la coşuri de fum separate;
d) pentru inspecţia şi curăţarea coşului de fum se va monta obligatoriu la baza acestuia o
uşiţă metalică dublă, etanşă şi termorezistentă;.
e) coşurile de fum pentru focare de uz neindustrial se execută din materiale necombustibile,
rezistente la foc şi la acţiunea corozivă a fumului şi a gazelor de ardere.
Verificarea şi curăţarea coşurilor de fum se va efectua numai de personal autorizat, la
intervale de maxim 1 an, folosind numai peria metalică.
6 AUTORIZAREAlÎNREGISTRAREA PRESTATORILOR DE
SPECIALITATE
6.1 Generalităţi
Proiectarea, construirea, distribuirea, incercările in vederea omologării, instalarea, punerea
in funcţiune, service-ul şi garanţia care se efectuează la aparatele consumatoare de combustibili
lichizi sunt lucrări specializate care trebuie efectuate de agenţi economici de specialitate care dispun
de personal tehnic calificat/specializat şi de dotarea tehnică corespunzătoare tipului de lucrări
efectuate.
Aceste lucrări necesită coordonarea şi supravegherea tehnică a operaţiilor cu scopul:
– de a asigura securitatea in funcţionare a aparatelor;
– de a obţine încrederea utilizatorului final in procesul de proiectare, construire, instalare,
punere in funcţiune, incercare in vederea omologării, service-ului şi garanţiei aparatelor;
– de a obţine fiabilitatea aparatelor in utilizare.
Autorizareaf’mregistrarea la ISCIR-INSPECT confirmă existenţa dovezilor de capabilitate,
pe care ISCIR-INSPECT le validează in urma procedurilor de evaluare.
î nre2J,’St ra rea 1a ISCIR: ŞI. omo1 o j[area a parat e1 o r aSigura:
AI/entilor …. nomici de speeialitate: Tipurilor de aparate omolol/ale :
• implementarea procedurilor de asigurare a calităţii • confinnarea respectării condiţiilor de securitate în
funcţionare şi recunoaşterea oficială a perfonnanţelor
aparatului
• recunoaştere oficială a capabilităţii tehnice de • acceptarea introducerii pe piaţă a tipului de aparat
specialitate
• supravegherea periodică a activităţiilor de către ISCIR- • aprobarea producţiei de serie a tipului de aparat
INSPECT
• criterii de imbunătăţire a activităţilor • obţinerea unei poziţii avantajoase în preferinţele clienţilor
• consolidarea încrederii clienţilor în agentul economic • consolidarea încrederii clienţilor în tipul de aparat
• circulatia produselor si serviciilor pe piată cu respectarea prevederilor le2ale
37
PT A 3-2003
Pentru producători înregistrarea la ISCIR-INSPECT confirmă că au capacitatea de a menţine
condiţiile de producţie şi parametrii pentru fiecare aparat, demonstate la omologarea prototipului.
Pentru distribuitori înregistrarea la ISCIR-INSPECT confirmă că au capacitatea de a asigura
serviciile obligatorii asociate livrării aparatului la utilizatorii finali: documentaţie în limba română,
instalare, service, garanţie, piese de schimb.
Valabilitatea autorizaţieiJînregistrării la ISCIR-INSPECT este de 3 ani de la data emiterii
documentului, în condiţiile în care prestatoruI nu comite abateri de la prevederile prezentei
prescripţii tehnice.
6.2 Tipuri de activităţi pentru care este necesară autorizarea/’mregistrarea la ISCIRINSPECT
6.2.1 Proiectarea aparatelor şi a instalaţiilor
în acest domeuiu ISCIR-INSPECT autorizează agenţi economici pentru verificarea şi
avizarea proiectelor de aparate consumatoare de combustibili lichizi.
Proiectele pot fi elaborate şi de alţi agenţi economici cu activitate de proiectare. Acestea vor
fi verificate şi avizate de un agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT pentru avizarea
proiectelor.
Modelul de autorizaţie pentru agenţi economici este prezentat în anexa F.
6.2.1.1 Condiţii de autorizare a agenţilor economici pentru verificarea şi avizarea proiectelor
în vederea autorizării pentru verificarea şi avizarea proiectelor de aparate şi instalaţii, agenţii
economici vor înainta la ISCIR -INSPECT o documentaţie care trebuie să conţină dovezile de
capabilitate tehnică privind respectarea următoarelor cerinţe:
a) agentul economic este specializat în domeuiul respectiv şi poate prezenta dovezi de
capabilitate tehnică în acest sens;
b) agentul economic îşi desfăşoară activităţile pentru care solicită autorizarea din partea
ISCIR -INSPECT, în regim de asigurare a calităţii şi garantare a securităţii în funcţionare a
aparatelor;
c) cunoaşte şi respectă, în derularea activităţilor desfăşurate, prevederile prezentei prescripţii
tehnice;
d) cunoaşte şi deţine standardele specifice din domeuiul pentru care solicită autorizarea din
partea ISCIR-INSPECT;
e) dispune de:
– mijloacele tehnico – materiale proprii corespunzătoare;
– personal propriu calificat şi specializat în domeniu pentru verificarea proiectelor;
– personal cu pregătire tehnică superioară investit cu responsabilităţile de supraveghere
tehnică şi avizarea conformităţii proiectelor;
f) deţine proceduri proprii referitoare la lucrările de verificare şi avizare pe care la execută în
regim de asigurare a calităţii şi a securităţii în funcţionare.
6.2.1.2 Dosarul de autorizare trebuie să conţină:
a) opisul documentelor;
b) cerere explicită privind domeuiul pentru care solicită autorizarea;
c) precizarea tipurilor de aparate pentru care doreşte să obţină autorizaţia de avizare
proiecte;
d) memoriu de prezentare a agentului economic, care va conţine:
38
PT A 3-2003
– elementele de identificare (denumire corectă şi completă a agentului economic, adresă,
telefon etc.);
– profilul agentului economic;
– organigrama de funcţionare;
– sistemul de asigurare a calităţii implementat;
– certificări/autorizaţii obţinute de la alte organisme;
– alte date relevante, dacă este cazul;
e) actele legale ale agentului economic:
– copie de pe statutul agentului economic (trebuie evidenţiate codurilor CAEN asociate
tipurilor de activităţi pentru care se solicită autorizarea din partea ISCIR-INSPECn;
– copie de pe Certificatul de Înregistrare la Camera de Comerţ şi Iudustrie;
f) lista personalului propriu de specialitate:
– personal propriu calificat şi specializat în domeniu pentru verificarea proiectelor;
– personal tehnic propriu cu pregătire tehnică superioară investit prin decizie cu
responsabilităţile de supraveghere tehnică şi avizarea conformităţii proiectelor.
La această listă trebuie să se anexeze documente din care să rezulte:
– pregătirea profesională;
– calificările şi specializările personalului;
– evidenţierea experienţei în domeniu (curriculum vitae).
ISCIR-INSPECT poate solicita şi verificarea documentelor din care să rezulte că
personalul tehnic de specialitate propus de agentul economic pentru autorizare este angajat al
acestuia şi are experienţă în domeniu.
g) proceduri proprii referitoare la lucrările de verificare şi avizare pe care la execută în regim
de asigurare a calităţii şi a securităţii în funcţionarea aparatelor.
Pentru a putea fi autorizaţi de ISCIR -INSPECT, agenţii economici trebuie să lucreze în sistem
de asigurare a calităţii. Nu este obligatoriu ca sistemul de asigurare a calităţii să fie certificat de o
terţă parte.
În acest sens, solicitantul va prezenta în dosarul de autorizare cel puţin următoarele proceduri:
• procedură de contractare/deschidere a lucrărilor;
• procedură de elaborare proiecte pentru aparate consumatoare de combustibili lichizi ŞI
instalaţii;
• procedură de verificare proiecte;
• procedură de avizare proiecte;
• procedură de înregistrare la ISCIR-INSPECT a proiectelor avizate;
• alte proceduri.
Dosarul poate conţine şi alte dovezi de capabilitate tehnică pe care solicitantul le consideră
relevante în sprijinul cererii de autorizare.
6.2.1.3 Eliberarea autorizaţiei pentru agentul economic
După analiza dosarului, dacă se constată respectarea condiţiilor de mai sus, personalul tehnic
propus pentru autorizare de către agentul economic va susţine un examen de evaluare a însuşirii
prevederilor prezentei prescripţii tehnice şi ale standardelor aplicabile privind:
– adoptarea soluţiilor constructive care să permită funcţionarea în condiţii de securitate a
aparatelor, instalaţiilor şi dispozitivelor de securitate ale acestora;
– necesitatea prevederii în documentaţia tehnică a aparatului a examinărilor şi încercărilor
care trebuie efectuate;
39
PT A 3-2003
– elaborarea instrucţiunilor tehnice pentru instalarea, punerea in funcţiune, exploatarea,
intreţinerea, revizia şi repararea aparatelor şi instalaţiilor.
În cazul promovării examenului, ISCIR-INSPECT va elibera agentului economic o
autorizaţie. Termenul de valabilitate al autorizaţiei este de 2 (doi) ani.
6.2.2 Construirea aparatelor
În acest domeniu ISCIR-INSPECT inregistrează producătorii de aparate.
Modelul de certificat de inregistrare a producătorilor de aparate este prezentat in anexa G.
6.2.2.1 Înregistrarea producătorilor de aparate
Orice agent economic inregistrat in Registrul Comerţului din România şi care are in statut ca
obiect de activitate (codul CAEN corespunzător) producerea de aparate consumatoare de
combustibili lichizi, poate solicita inregistrarea la ISCIR-INSPECT dacă:
a) agentul economic este specializat in domeniul respectiv şi poate prezenta dovezile de
capabilitate tehnică in acest sens;
b) agentul economic îşi desfăşoară activităţile de producţie în regim de asigurare a calităţii şi
garantare a securităţii in funcţionare a aparatelor;
c) dispune de:
– mijloace tehnico – materiale proprii adecvate;
– personal propriu calificat pentru execuţie şi supraveghere tehnică a lucrărilor efectuate;
d) deţine proceduri proprii referitoare la lucrările pe care la execută in regim de asigurare a
calităţii şi a securităţii in funcţionare a aparatelor;
e) produc in serie aparatele omologate;
f) are distribuitori autorizaţi; asigură condiţiile de instruire a peronalului pentru instalare,
punere in funcţiune, service şi garanţie a aparatelor;
g) asigură documentaţia de însoţire a aparatului, conform prevederilor prezentei prescripţii
tehnice.
6.2.2.2 Cerinţe privind conţinutul dosarului in vederea înregistrării producătorului
Dosarul trebuie să conţină următoarele:
a) cerere explicită privind domeniul pentru care solicită înregistrarea la ISCIR-INSPECT ;
b) precizarea tipurilor de aparate;
c) memoriu de prezentare, care va conţine:
– elementele de identificare (denumire corectă şi completă a agentului economic, adresă,
telefon etc.);
– profilul agentului economic;
– organigrama de funcţionare;
– prezentarea sistemului de asigurare a calităţii implementat;
– prezentarea dotărilor tehnico-materiale;
– certificări/autorizaţii obţinute de la ISCIR-INSPECT sau de la alte organisme;
– actele legale ale agentului economic;
– alte date relevante, dacă este cazul;
d) copii de pe certificatele de omologare ale tipurilor de aparate pe care le produce;
e) documentaţia sistemului de asigurare a calităţii implementat (manualul de asigurare a
calităţii);
40

Click pentru continuare