PRESCRIPTIE TEHNICA : CERINŢE TEHNICE PRIVIND UTILIZAREA INSTALAŢIILOR DE TRANSPORT PE CABLU PENTRU PERSOANE TELECABINE partea 2

R 7-2003
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
– ISCIRREGLEMENTARE
TEHNICĂ NAŢIONALĂ-
PRESCRIPŢIE TEHNICĂ
PTR 7-2003

Descarca PDF cu PTR 7-2003 partea 2

Continuare :

PT
R 7-2003
h) să participe la analiza şi stabilirea cauzelor eventualelor defecte datorate sudurii
şi să ia măsuri corespunzătoare pentru remedierea şi evitarea lor;
i) să urmărească efectuarea verificării calităţii îmbinărilor sudate în urma
operaţiunilor de reparare, să verifice rezultatele obţinute şi să vizeze
documentele privind verificarea îrnbinărilor sudate, care se ataşează la cartea
telecabinei;
j) să ţină la zi evidenţa poansoanelor sudorilor autorizaţi de ISCIR-INSPECT şi a
procedeelor de sudare omologate.
8.9.11 Verificarea tehnică după lucrările de reparare trebuie să stabilească, pe lângă
cele menţionate la pct. 8.8.3, şi dacă lucrările s-au efectuat corespunzător lar
materialele noi folosite sunt în conformitate cu tehnologia de reparare.
8.9.12 Lucrările, altele decât cele menţionate la pct. 8.9.2, pot fi executate şi de agenţi
economici care nu sunt autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT iar verificarea tehnică după
aceste reparaţii va fi efectuată de RSVTI al deţinătoru1ui.
8.9.13 La verificarea tehnică după reparare se efectuează verificările prevăzute la pct.
8.7.
8.9.14 Dacă rezultatele verificării tehnice satisfac prevederile prezentei prescripţii
tehnice, prin procesul-verbal încheiat se acordă autorizaţia de funcţionare în
continuare stabilindu-se şi scadenţa următoarei verificări tehnice care nu va fi mai
mare de I an.
8.9.15 Efectuarea lucrărilor de reparare se va înscrie în registrul de evidenţă a
funcţionării telecabinei.
8.9.16 Documentaţia tehnică de reparare se va ataşa la cartea telecabinei.
8.9.17 Dispoziţiile date de către inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau
de către RSVTI al deţinătorului, înscrise în procesele-verbale de verificare tehnică
periodică, neprogramată sau după reparaţii sau în registrul de evidenţă a funcţionării
telecabinei sunt obligatorii. Neîndeplinirea la termenele stabilite a dispoziţiilor date
atrage după sine anularea autorizaţiei de funcţionare.
8.9.18 Funcţionarea telecabinelor în afara termenului înscris în autorizaţia de
funcţionare, cu deficienţe la componentele de securitate şi subsisteme care pun în
pericol securitatea utilizatorilor şi protecţia mediului sau fără o prealabilă verificare
după reparaţii este interzisă şi se sancţionează conform legilor în vigoare.
9 EXPLOATAREA
9.1 Generalităţi
9.1.1 Întreţinerea şi revizia telecabinelor poate fi făcută de agenţi economici care
dispun de mijloace tehnice corespunzătoare şi sunt autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT,
având autorizaţie conform modelului din anexa S.
41
PTR 7-2003
9.1.2 Conţinutul docwnentaţiei necesare pentru obţinerea autorizaţiei de întreţinere şi
revizie a telecabinelor este prezentat în anexa U.
9.1.3 Agentul economic autorizat pentru lucrări de întreţinere şi revizie tehnică are
unnătoarele obligaţii:
a) să execute lucrările de întreţinere şi revizie în conformitate cu prevederile
docwnentaţiei tehnice, regulamentului de exploatare şi prezentei prescripţii
tehnice;
b) să folosească la lucrările de întreţinere şi revizie numai personal calificat şi
instruit;
c) să fie dotat cu mijloace tehnice corespunzătoare în vederea efectuării
lucrărilor de întreţinere şi revizie;
d) să pregătească şi să prezinte instalaţiile la verificarea tehnică oficială la
scadenţă sau ori de câte ori se solicită de către ISCIR-INSPECT IT;
e) să oprească instalaţiile din funcţiune dacă în timpul exploatării apar
deficienţe care pot avea ca urmare avarii sau accidente;
1) să nwnească personal tehnic propriu care să fie autorizat de ISCIRINSPECT
IT pentru supravegherea lucrărilor de întreţinere şi revizie.
9.1.4 Personalul tehnic autorizat de ISCIR-INSPECT IT pentru lucrările de
întreţinere şi revizie tehnică are următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să cunoască legislaţia, prescripţiile tehnice specifice, Colecţia ISCIR în
vigoare, şi reglementările tehnice în domeniu;
b) să respecte în cadrul lucrărilor efectuate prevederile documentaţiei
tehnice, regulamentului de exploatare şi prezentei prescripţii tehnice;
c) să verifice documentaţia tehnică întocmită pentru lucrările efectuate;
d) să întocmească docwnente de verificare în care să se consemneze
constatările şi rezultatele verificărilor şi exaruinărilor, precwn şi
dispoziţiile obligatorii;
e) să verifice registrele de evidenţă a lucrărilor efectuate şi să urmărească
ţinerea la zi a acestora;
9.1.5 Pe baza prevederilor prezentei prescripţii tehnice, ale normativelor legale în
vigoare, nonnelor de protecţia muncii, instrucţiunilor de exploatare şi docwnentaţiei
tehnice, deţinătorul va întocmi regulamente de exploatare care trebuie să conţină
instrucţiuni detaliate privind funcţionarea, exploatarea, repararea şi întreţinerea
telecabinelor.
Regulamentul de exploatare trebuie să fie avizat de ISCIR-INSPECT IT în raza
căreia este montată instalaţia.
42
PT
R 7-2003
9.1.6 Regulamentul de exploatare trebuie să conţină toate datele şi indicaţiile a căror
aplicare conduce la exploatarea in condiţii de securitate, atât cele cu caracter general
cât şi cele specifice instalaţiei.
9.1.7 Regulamentul de exploatare va conţine cel puţin unnătoarele date şi indicaţii:
dispoziţii generale, cuprinzând descrierea succintă a telecabinei;
indicaţii privind personalul de exploatare (efective, condiţii de angajare,
funcţiuni, obligaţii şi răspunderi pentru fiecare funcţie in parte);
indicaţii privind personalul de deservire (efective, condiţii de angajare,
funcţiuni, obligaţii şi răspunderi pentru fiecare funcţie in parte);
date privind instalaţiile, subsistemele, componentele de securitate şi
dispozitivele de telecomunicaţie şi semnalizare;
norme de exploatare în condiţii normale, viteze, acceleraţii şi deceleraţii
admise;
norme de exploatare în condiţii excepţionale (vânt, chiciură, vizibilitate
redusă, deranjamente);
norme de protecţia muncii şi măsuri de pază contra incendiilor specifice
instalaţiei;
indicaţii cu privire la deranjamentele posibile in exploatare şi modul de
remediere a deranjamentelor;
regulile şi mijloacele utilizate pentru salvarea persoanelor aflate în vehicule
la oprirea accidentală a telecabinei;
date privind reviziile, verificările şi incercările care trebuie să fie efectuate
intre două verificări tehnice periodice oficiale, cu indicarea operaţiilor care
se execută în cadrul fiecărei lucrări, a periodicităţii lucrărilor şi a
persoanelor care le efectuează;
indicaţii cu privire la lucrări de intreţinere curentă şi ungere a instalaţiei;
alte date şi indicaţii, in funcţie de specificul telecabinei.
9.2 Norme generale de exploatare
9.2.1 Exploatarea telecabinelor trebuie să se facă în conformitate cu prevederile
prezentei prescripţii telmice, regulamentul de exploatare, cartea telecabinei, normele de
protecţia muncii din domeniul telecabinelor şi instrucţiunile interne elaborate de
deţinător.
9.2.2 Este interzisă funcţionarea telecabinelor dacă componentele de securitate,
subsistemele, dispozitivele de semnalizare şi telecomunicaţie nu sunt in perfectă stare
de funcţionare sau nu îndeplinesc condiţiile telmice prescrise, precum şi dacă
personalul de exploatare şi de deservire minim prevăzut in regulamentul de exploatare
nu este prezent la post şi apt pentru muncă.
9.2.3 Numărul maxim de persoane (sarcina utilă maximă) dintr-un vehicul nu va
depăşi pe cel prevăzut în documentaţia telmică şi înscris in procesul-verbal de
autorizare a funcţionării.
Şeful instalaţiei poate să limiteze sarcina in vehicule, sub cea prevăzută in
documentaţia tehnică, dacă constată că pentru o situaţie dată admiterea sarcinii
maxime ar produce o supraîncărcare a vehiculului.
43
PTR 7-2003
9.2.4 În cazul transportului de copii, în grup, cu vârsta medie sub 14 ani, masa medie
a acestora se va considera 50 kglpersoană.
9.2.5 În fiecare telecabină se vor afişa vizibil instrucţiunile cu privire la
comportamentul obligatoriu al persoanelor în timpul transportului şi interdicţia privind
deschiderea uşilor.
În staţii se va afişa interzicerea transportului de persoane în stare de ebrietate.
Copiii sub 10 ani sau persoanele cu handicap trebuie să fie însoţiţi( te) de o persoană
majoră.
9.2.6 Pe pilonii telecabinelor amplasaţi în zone accesibile publicului se vor monta
plăci de avertizare pe care se vor înscrie interdicţiile de staţionare sub linie şi de urcare
pe piloni.
9.2.7 În staţii se vor afişa:
în staţiile în care circulă şi staţionează publicul : instrucţiuni cu privire
la comportamentul obligatoriu al persoanelor în timpul transportului şi
în staţii.
în spaţiile de lucru ale personalului staţiei: instrucţiuni privind
acordarea primului ajutor, instrucţiuni de prevenire şi stingere a
incendiilor, instrucţiuni de exploatare şi de protecţie a muncii, prevăzute
de normativele în vigoare.
9.3 Norme pentru exploatarea normală
9.3.1 Exploatarea normală trebuie să se facă cu motorul principal, când telecabina
este în perfectă stare de funcţionare şi prezintă deplină siguranţă în funcţionare,
conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
9.3.2 Personalul de exploatare trebuie să cunoască regulile de desfăşurare a activităţii
înscrise în regulamentul de exploatare şi instrucţiunile primite. Mecanicul trolist
trebuie să urmărească permanent respectarea vitezelor, acceleraţiilor şi deceleraţiilor
prevăzute.
9.3.3 Şeful instalaţiei şi mecanicul trolist trebuie să asigure supravegherea generală şi
respectarea orarelor conform regimului de transport.
9.3.4 Nu este permisă exploatarea telecabinei decât pe timp de zi. Fac excepţie
telecabinele care sunt echipate corespunzător şi prevăzute pentru funcţionare pe timp
de noapte.
9.3.5 Funcţionarea telecabinei cu motorul de rezervă trebuie să se limiteze la
deplasările necesare pentru readucerea vehiculelor încărcate în staţii, urmare a
defectării motorului principal sau întreruperii alimentării lui.
9.3.6 Înainte de funcţionarea cu motorul de rezervă se vor executa, în prealabil, toate
manevrele şi verificările necesare. În timpul funcţionării se vor respecta vitezele
prescrise.
44
PT
R 7-2003
9.3.7 La antrenarea instalaţiei cu motorul de rezervă personalul va trebui să fie
pregătit în orice moment pentru oprirea instalaţiei prin comenzi manuale.
9.4 Norme de exploatare în caz de vânt
9.4.1 Exploatarea în caz de vânt cu viteză sau presiune care nu necesită întreruperea
transportului se va efectua cu atenţie sporită la trecerea peste piloni şi la intrarea în
staţii. Dacă vehiculele telecabinei cu mers pendular nu sunt încărcate la sarcina
nominală, se va proceda la încărcarea cu lest până la sarcina prevăzută în regulamentul
de exploatare a telecabinei.
Exploatarea instalaţiei trebuie să fie întreruptă în următoarele condiţii:
presiunea (viteza) vântului depăşeşte valoarea admisă, înscrisă în cartea
telecabinei;
– există riscul ca vehiculele înclinate să lovească în ghidaje;
– există pericolul iminent de furtună, chiar dacă presiunea (viteza) vântului este
mai mică decât valoarea admisă înscrisă în cartea telecabinei.
9.4.2 Dacă se consideră necesară întreruperea exploatării, vehiculele trebuie să fie
aduse în staţii cu o viteză de deplasare redusă. În timpul aducerii vehiculelor în staţii,
însoţitorii de cabine trebuie să rămână în legătură cu postul de comandă al telecabinei
pentru a da mecanicului trolist indicaţiile în legătură cu manevrele necesare.
9.4.3 La reluarea exploatării după o întrerupere din cauza vântului trebuie să fie
verificată şi asigurată poziţia corectă a cablurilor pe reazemele lor.
9.5 Norme de exploatare în caz de chiciură
Dacă în timpul când telecabina a fost în repaus s-a depus chiciură pe cablu şi
pe elementele metalice ale staţiilor şi vehiculelor, exploatarea nu poate fi reluată decât
după ce s-au executat următoarele operaţii :
îndepărtarea chiciurii, care ar putea periclita siguranţa în funcţionare sau ar
putea prezenta pericol de accidentare, înainte de punerea în funcţiune a
instalaţiei;
îndepărtarea chiciurii de pe cabluri şi de pe reazemele acestora pe piloni
prin efectuarea de curse fără pasageri la viteze corespunzătoare.
9.6 Norme de exploatare în caz de vizibilitate redusă
9.6.1 Exploatarea telecabinelor pe timp cu vizibilitate redusă (ceaţă, ninsoare
abundentă, ploaie, întuneric etc.) trebuie să fie tăcută cu atenţie sporită.
În cazul când la vizibilitate redusă se adaugă şi alte condiţii locale (vânt cu
intensitate redusă, ploaie cu gheaţă etc.) care îngreunează transportul, telecabinele vor
funcţiona cu o viteză redusă corespunzător faţă de viteza nominală prescrisă.
Reducerea vitezei se va stabili de către şeful instalaţiei împreună cu mecanicul trolist.
9.6.2 Se interzice funcţionarea pe timp cu vizibilitate redusă (ceaţă, ninsoare
abundentă, ploaie, întuneric etc.) a telecabinei la care stabilitatea cablului tractor pe
piloni nu este controlată automat prin dispozitive de siguranţă.
45
PTR 7-2003
9.7 Norme de exploatare în caz de deranjamente
9.7.1 Regulamentul de exploatare trebuie să prevadă măsurile necesare ce trebuie
luate în caznl apariţiei unor deranjamente la diferite elemente ale telecabinei.
De asemenea, regulamentnl de exploatare trebuie să indice măsurile care
trebuie luate în caz de oprire inopinată a telecabinei ca urmare a intrării în funcţiune a
unor componente de securitate. Repunerea în funcţiune se face numai cu avizul şefului
instalaţiei şi numai după ce cauza care a provocat oprirea a fost înlătnrată.
9.7.2 În caznl când componentele de securitate sau subsistemele instalaţiei nu sunt în
stare de funcţionare ca urmare a unui deranjament, şeful instalaţiei va putea admite
funcţionarea telecabinei numai până la aducerea în staţii a pasagerilor aflaţi în vehicule
pe traseu, luându-se măsurile locale necesare pentru evitarea avariilor şi accidentelor.
9.7.3 Dacă în timpul transportnlui de persoane se produc deranjamente sau avarii se
vor lua următoarele măsuri:
– declanşarea opririi automate a instalaţiei de către mecauicul trolist; în caz că
aceasta nu funcţionează, se va comanda manual oprirea progresivă;
– stabilirea deranjamentnlui sau avariei produse, după oprire; dacă este posibil
şi sunt îndeplinite condiţiile de securitate, se execută manevrele de readucere
a vehiculelor în staţii cu viteză redusă; dacă aducerea vehiculelor în staţii nu
este posibilă sau nu sunt îndeplinite condiţiile de securitate, se procedează la
salvarea persoanelor, în conformitate cu regulamentul de exploatare a
telecabinei;
– repunerea în funcţiune a telecabinei, în conformitate cu prevederile pct.
9.9.23.
9.7.4 Fiecare telecabină trebuie să dispună de mijloacele necesare pentru efectnarea
operaţiilor de salvare, iar personalul folosit trebuie să cunoască regulile privind
orgauizarea şi efectnarea acestei operaţii.
9.8 Personalul de supraveghere şi exploatare
9.8.1 Pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă a telecabinelor, în conformitate cu
prevederile prezentei prescripţii tehnice, regulamentului de exploatare şi instrucţiuuilor
interne sunt direct răspunzători deţinătorii sau cei care le exploatează.
9.8.2 Deţinătorii sau cei care exploatează telecabine sunt obligaţi să obţină
autorizaţia de funcţionare a acestora de la ISClR-lNSPECT IT.
9.8.3 În vederea acordării autorizaţiei pentru funcţionarea telecabinelor, pe lângă
documentaţia cerută la pct. 8.6.2 deţinătorul va înainta la ISClR-lNSPECT IT o
documentaţie întocmită conform prevederilor anexei E.
9.8.4 Deţinătorii care utilizează telecabine au următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să posede prescripţiile tehuice specifice – Colecţia ISClR;
b) să execute lucrările de întreţinere şi revizie tehuică curentă în conformitate cu
procedura de inspecţie şi întreţinere a telecabinei;
46
PT
R 7-2003
c) să pregătească şi să prezinte telecabinele, precum şi documentaţia tehnică
prevăzută de prezenta prescripte tehnică la verificările tehnice care se
efectuează de ISCIR-INSPECT IT în vederea autorizării funcţionării
telecabinelor sau ori de câte ori se solicită de către ISCIR-INSPECT IT;
d) să numească RSVTI, în raport cu numărul şi complexitatea telecabinelor, care
va fi autorizat de ISCIR-INSPECT IT. RSVTI al unităţilor menţionate
răspunde împreună cu proprietarul telecabinelor de luarea măsurilor pentru
aplicarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice privind securitatea în
funcţionare a acestora. Modelul pentru decizia de numire a RSVTI este
prezentat în anexa H, iar modelul de autorizaţie atribuită acestuia este prezentat
în anexa El. Atribuţiile RSVTI sunt menţionate la pct. 9.8.7.
9.8.5 Prevederile pct. 9.8.4 se aplică şi celor care închiriază telecabine în vederea
utilizării.
9.8.6 RSVTI poate fi:
• inginer
• subinginer sau
• maistru
într-una din specialităţile: mecanic, electric sau electromecanic.
9.8.7 Responsabilul cu verificarea şi supravegherea tehnică a instalaţiilor (RSVTI),
autorizat de ISCIR-INSPECT IT, trebuie să posede cunoştinţe teoretice şi practice în
domeuiul telecabinelor şi are următoarele sarcini:
să ţină evidenţa instalaţiilor într-un registru (conform modelului prezentat
în anexa F) şi să urmărească efectuarea la termen a verificării tehnice
oficiale Îară de care instalaţiile respective nu pot funcţiona;
să urmărească pregătirea instalaţiilor şi sarcinilor de încercare necesare
pentru verificările tehnice oficiale şi să participe activ la efectuarea lor;
să supravegheze ca telecabinele să fie folosite în conformitate cu
prevederile prezentei prescripţii tehnice, regu1amentul de exploatare,
instrucţiunile interne şi normele de protecţia muncii;
să urmărească realizarea în termen a dispoziţiilor date prin proceseleverbale
de verificare tehnică, să examineze în mod regulat registrul de
evidenţă a funcţionării instalaţiei şi să ia măsuri pentru remedierea imediată
a defectelor semnalate;
să urmărească afişarea în locurile stabilite a instrucţiunilor de exploatare;
să interzică manevrarea telecabinelor de către persoane neautorizate;
să urmărească efectuarea periodică a instructajelor profesionale şi de
protecţia muncii cu personalul de exploatare şi de deservire;
să organizeze reexaminarea periodică a mecauicilor trolişti şi să participe în
comisia de reexaminare;
să urmărească efectuarea verificărilor periodice ale instalaţiei de protecţie
împotriva tensiunilor de atingere şi consemnarea rezultatelor acestora;
să colaboreze la întocmirea planului de întreţinere, revizii şi reparaţii şi să
urmărească îndeplinirea lui la termenele prevăzute;
47
PTR 7-2003
să întocmească planul anual de verificări tehnice periodice şi să-I înainteze
la ISCIR-INSPECT IT în raza căreia îşi are sediul deţinătorul până la data
de 25 noiembrie;
să urmărească ca reparaţiile prevăzute la pct. 8.9.2 să fie executate numai
de agenţi economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT;
să urmărească efectuarea la tennenele prevăzute a verificării cablurilor;
să urmărească modul în care se asigură supravegherea telecabinelor de către
şeful instalaţiei;
să ţină evidenţa mecanicilor trolişti; nu este admisă angajarea mecanicilor
trolişti fără avizul RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT IT.
9.8.8 Deţinătorul va numi pentru fiecare telecabină o persoană calificată denumită
„Şeful instalaţiei”. în raport cu importanţa telecabinei pot fi numiţi ca şef al instalaţiei:
ingineri, subingineri sau maiştri în specialităţile mecanică, electromecanică,
electrotehnică sau înrudite cu acestea.
Nu se admite ca mecanicul trolist care manevrează telecabina să fie numit şeful
instalaţiei.
9.8.9 Dacă în zonă sunt grupate mai multe telecabine la un loc, astfel încât traseele lor
se întâlnesc sau pleacă din acelaşi punct sau traseele lor se află în prelungire sau în
paralel la distanţe de maximum 200 m, în aceste cazuri poate fi numit un singur şef al
instalaţiei pentru toate aceste telecabine din zonă, cu condiţia ca pentru fiecare
telecabină să fie numit câte un înlocuitor competent al şefului instalaţiei în
conformitate cu prevederile pct. 9.8.23.
9.8.10 Şeful instalaţiei va fi confirmat, în scris, de către ISCIR-INSPECT IT în raza
căreia se găsesc telecabinele respective, pe baza cunoştinţelor privind:
prescripţiile tehnice specifice, Colecţia ISCIR, în domeniu;
instalaţia pe care o va supraveghea şi coordona;
regulamentul de funcţionare a instalaţiei respective.
9.8.11 Şeful instalaţiei are următoarele obligaţii şi răspunderi principale:
supraveghează instalaţia şi urmăreşte ca funcţionarea şi exploatarea acesteia
să se facă în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice şi cu
regulamentul de exploatare; în cazul apariţiei unor defecţiuni care
periclitează securitatea în exploatare a telecabinei, trebuie să ia imediat
măsuri de oprire şi să informeze, în scris, conducerea unităţii deţinătoare;
controlează funcţionarea instalaţiei şi ia măsuri de înlăturare a defecţiunilor;
repartizează sarcinile personalului de exploatare şi deservire şi controlează
modul de executare a acestora;
răspunde de buna întreţinere a instalaţiei;
planifică şi urmăreşte efectuarea la termen a reviziilor şi reparaţiilor,
conduce efectiv aceste operaţii (care se execută cu personalul propriu) şi
răspunde de calitatea acestora;
răspunde de efectuarea la tennenele stabilite a verificărilor tehnice oficiale,
participă efectiv la aceste verificări şi ia măsuri pentru ducerea la
îndeplinire a dispoziţiilor date;
urmăreşte îndeplinirea prevederilor de protecţia muncii, de pază contra
incendiilor şi ale celorlalte norme în vigoare de către personalul din
subordine;
48
PT
R 7-2003
organizează şedinţe lunare de instructaj cu personalul de exploatare şi de
deservire a instalaţiei şi verifică la locul de muncă dacă acesta şi-a însuşit şi
aplică corect instructajul respectiv.
9.8.12 Manevrarea telecabinelor, respectiv manevrarea grupului de antrenare şi
comandă, se va face numai de mecanici trolişti, autorizaţi, în conformitate cu
prevederile prezentei prescripţii tehnice.
9.8.13 Mecanicul trolist are următoarele obligaţii şi răspunderi principale:
execută personal manevrarea grupului de antrenare şi comandă al
instalaţiei; prezenţa sa este obligatorie la pupitrul de comandă în tot timpul
cât telecabina este în funcţiune;
aplică prevederile prezentei prescripţii tehnice şi ale regulamentului de
exploatare cu privire la antrenarea, frânarea şi comanda telecabinei atât cu
grupul principal de antrenare cât şi cu grupul de rezervă şi cel al cabinei de
salvare; răspunde de aplicarea şi respectarea normelor de protecţie a muncii
şi măsurilor de pază contra incendiilor la postul de comandă şi în sala
maşinilor;
controlează personal grupul de antrenare, la începutul fiecărui schimb,
precum şi componentele de securitate, subsistemele şi dispozitivele de
siguranţă şi semnalizare din staţia de antrenare şi ia măsurile necesare
pentru buna funcţionare; în cazul în care constată defecte în funcţionarea
telecabinei ia imediat măsuri de oprire.
9.8.14 Mecanicii trolişti vor fi reexaminaţi anual de către comisii de examinare
stabilite de deţinător, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.
Rezultatul va fi înscris în autorizaţie.
Dacă persoanele respective nu se prezintă la reexaminare sau dacă nu au
obţinut calificativul „Admis” nu-şi mai pot continua activitatea, caz în care deţinătorul
va trebui să comunice acest lucru la ISC!R-INSPECT IT care a eliberat autorizaţia şi
să solicite retragerea autorizaţiei.
9.8.15 Pe lângă personalul autorizat de către ISCIR-INSPECT IT, deţinătorul trebuie
să numească şi să instruiască personal necesar şi în număr suficient pentru asigurarea
deservirii instalaţiei.
9.8.16 Personalul pentru asigurarea deservirii instalaţiei se stabileşte în funcţie de
tipul, capacitatea şi complexitatea telecabinei.
La telecabine trebuie să existe însoţitori de cabine (dacă acestea au capacitate
mai mare de 1 O persoane) şi agenţi de peron.
La telecabinele prevăzute cu cantoane de pază pe traseu trebuie să fie câte un
agent la fiecare canton.
9.8.17 Personalul indicat la pct. 9.8.16 are, în principal, următoarele obligaţii şi
răspunderi :
– însoţitorii de cabine:
• supraveghează încărcarea cabinei în limitele stabilite (sarcina utilă, în
număr de persoane sau kg);
• manevrează închiderea şi deschiderea uşilor cabinelor;
• conduc şi execută personal operaţia de salvare a persoanelor din cabină;
49
PTR 7-2003
• îndeplinesc întocmai dispoziţiile date în timpul transportului (prin
telefon sau dispozitive de semnalizare) de către mecanicul trolist;
comunică mecanicului trolist orice neregulă observată pe traseu, la
trecerea peste piloni sau în cabină, cerând în caz de nevoie reducerea
vitezei sau oprirea funcţionării telecabinei (în caz de forţă majoră
acţionează asupra frânei de siguranţă de pe căruciorul cabinei).
Însoţitorul cabinei trebuie să cunoască principiile de funcţionare a frânei de
siguranţă de pe căruciorul cabinei şi trebuie să poată executa la cererea mecanicului
trolist deblocarea acesteia de pe cablul purtător. În cazul în care telecabina este
prevăzută cu posibilitatea comenzii din cabină, însoţitorul cabinei trebuie să fie
mecanic trolist autorizat.
– agenţii de peron:
• răspund de păstrarea ordinii pe peron şi de respectarea fluxului de
circulaţie prevăzut;
• urmăresc deplasarea vehiculelor în interiorul staţiei, supraveghează şi
ajută la îmbarcarea şi debarcarea persoanelor înlşi din vehicule;
– agenţii de supraveghere din cantoanele de pază:
• ţin sub supraveghere permanentă tronsonul de linie asupra
căruia au vizibilitate;
• comunică mecanicului trolist orice neregulă observată pe traseu, iar în
caz de necesitate acţionează asupra butonului de oprire a telecabinei,
comunicând imediat motivul opririi la postul de comandă.
9.8.18 Pe lângă personalul minim menţionat la punctele anterioare deţinătorul
instalaţiei, în funcţie de prevederile documentaţiei tehnice şi după necesitate, va stabili
numărul corespunzător al persoanelor din schema fiecărei instalaţii.
9.8.19 Personalul care efectuează lucrările de întreţinere, revizie, verificări şi încercări
periodice prevăzute în regulamentul de exploatare va fi stabilit, specializat şi instruit de
către deţinătorul instalaţiei în funcţie de tipul telecabinei şi regimul său de exploatare,
cu condiţia să fie în număr suficient şi să acopere gama funcţiilor (revizori de linie, de
vehicule, de echipamente mecanice şi electrice, inclusiv de instalaţii şi dispozitive de
securitate) şi a meseriilor necesare (mecanică, lăcătuşerie, electricitate şi automatizări).
Acest personal trebuie să intervină operativ la instalaţii atât pentru executarea
lucrărilor de întreţinere, revizie şi verificări de strictă specialitate cât şi pentru
înlăturarea defecţiunilor sau avariilor.
Personalul respectiv poate fi organizat şi în echipe, pe zone sau grupuri de
instalaţii.
9.8.20 Obligaţiile şi răspunderile personalului menţionat la pct .9.8.19 rezultă din
prevederile de la subcapitolele „Întreţinerea şi revizia” şi ,,Evidenţa exploatării”.
9.8.21 Şeful instalaţiei, mecanicii trolişti, însoţitorii de cabine şi revizorii de linie au
obligaţia să se prezinte anual la examenele medicale, persoanele respective neputânduşi
continua activitatea fără un asemenea aviz.
50
PT
R 7-2003
9.8.22 Personalul de exploatare şi deservire a telecabinelor trebuie să primească sub
semnătură regulamentul de exploatare a instalaţiei respective şi, după caz, instrucţiuni
scrise suplimentare referitoare la sarcinile fiecărui angajat.
Difuzarea documentelor menţionate se va face de către unităţile deţinătoare.
9.8.23 Unitatea deţinătoare trebuie ca pentru fiecare telecabină să prevadă şi să asigure
înlocuitori competenţi ai şefului instalaţiei şi mecanicului trolist, în cazul în care
telecabina funcţionează în mai multe schimburi, precum şi în perioadele în care aceştia
lipsesc (concediu de odihnă sau de boală etc.). Aceşti înlocuitori trebuie să
îndeplinească aceleaşi condiţii ca titularii.
9.9 întreţinerea şi revizia
9.9.1 Întreţinerea şi revizia periodică a telecabinelor trebuie să fie executate de
personal calificat şi instruit în acest scop, sub directa îndrumare a şefului instalaţiei
sau a mecanicului trolist, după caz.
9.9.2 Întreţinerea se va face potrivit instrucţiunilor date de proiectant şi înscrise
cartea tehnică a telecabinei, în regulamentul de exploatare şi în conformitate cu
prevederile prezentei prescripţii tehnice.
Prin instrucţiuni se vor indica:
elementele care trebuie curăţate şi unse, amplasarea tuturor punctelor de
ungere, reglajele şi jocurile care trebuie să fie respectate;
periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi ungere;
precizări speciale preluate din cărţile tehnice ale utilajelor ŞI
subansamblelor cu funcţionare independentă etc.
Efectuarea operaţiilor de întreţinere se va consemna în registml de evidenţă a
reviziilor.
9.9.3 Cablurile vor fi menţinute în stare curată şi vor fi unse cu produse
corespunzătoare. La cablurile tractoare unsoarea nu trebuie să lnÎcşoreze coeficienţii de
frecare dintre cablu şi roata de antrenare sub liInita prevăzută în cartea telecabinei.
9.9.4 Spălarea şi ungerea cablurilor nu trebuie să se facă cu produse care pot dizolva
unsoarea din inima cablului (ca de exemplu petrol sau motorină) pentru evitarea unor
uzuri premature.
9.9.5 Cablurile purtătoare ale telecabinelor trebuie să fie deplasate în lungul saboţilor
conform instrucţiunilor de exploatare şi întreţinere din cartea telecabinei, dar cel puţin
o dată la 15 ani sau la 15.000 ore de funcţionare efectivă. În aceste intervale, porţiunile
cablurilor purtătoare care vin în contact cu saboţii se vor ţine sub observaţie şi se va
măsura periodic diametml pentru a depista eventualele lnÎcşorări ale acestuia.
Îndeplinirea obligaţiilor de mai sus va fi consemnată, prin grija şi pe
răspunderea şefului instalaţiei în registml de evidenţă a reviziilor liniei telecabinei.
9.9.6 Staţiile şi întreaga instalaţie trebuie să fie menţinute în perfectă stare de
curăţenie şi întreţinute corespunzător.
9.9.7 Piesele de schimb necesare, în special cele de uzură curentă, trebuie să fie
asigurate cel puţin în cantitatea prevăzută în documentaţia tehnică.
51
PTR 7-2003
9.9.8 Prin regulamentul de exploatare trebuie să se stabilească programul şi frecvenţa
reviziilor şi verificărilor instalaţiilor, in scopul asigurării unei exploatări in condiţii de
securitate. Lucrările care trebuie să se execute in cadrul reviziilor şi verificărilor
specificate in prezenta prescripţie tehnică trebuie să fie considerate un minim
obligatoriu.
9.9.9 Prima revizie generală a telecabinei se va executa după o perioadă de 3 luni de
la autorizarea de funcţionare. Data executării acestei revizii se va comunica la ISCIRINSPECT
IT în raza căreia se află instalaţia.
La efectuarea acestei revizii va participa RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT
IT şi, după caz, inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT in raza căreia se află
instalaţia.
9.9.10 Reviziile şi verificările periodice vor fi efectuate de personalul prevăzut şi
nomina1izat în regulamentul de exploatare sau in instrucţiunile anexate la acesta.
9.9.11 Zilnic, înaintea inceperii transportului de pasageri, se vor verifica următoarele:
organele de intindere a cablurilor şi poziţia contragreutăţilor;
aparatajul şi alimentarea cu energie electrică;
organele de tracţiune şi transmisiile între motor şi roata de antrenare;
componentele de securitate;
dispozitivele de frânare;
instalaţiile şi dispozitivele de siguranţă, senmalizare şi telecomunicaţie;
căruciorul şi cabina;
Verificările menţionate la aliniatele precedente se efectuează, după caz, cu
instalaţia aflată în repaus, precum şi în timpul unei curse de probă la viteza nominală.
revizia liniei la viteza prevăzută în cartea telecabinei şi in regulamentul de
exploatare.
9.9.12 Săptămânal, in afară de lucrările prevăzute la reviziile şi verificările zilnice, se
vor mai efectua următoarele:
verificarea detaliată a organelor frânelor ;
verificarea detaliată a componentelor de securitate, a instalaţiilor şi a
dispozitivelor de siguranţă, semnalizare şi telecomunicaţie;
revizia detaliată a vehiculelor şi a suspensiilor, a îmbinării elementelor de
rezistenţă, inclusiv examinarea fenomenelor de coroziune şi a eventualelor
fisuri şi verificarea echipamentului de salvare;
revizia contragreutăţilor, a dispozitivelor de intoarcere şi de ancorare a
cablurilor;
o manevră de oprire cu frâna de siguranţă pe roata de antrenare;
o încercare in gol a motorului de rezervă şi de salvare;
verificarea incărcării bateriilor de acumulatoare.
9.9.13 Lunar, in afara lucrărilor prevăzute la reviziile şi verificările săptămânale, se
vor mai efectua următoarele:
contrulul manşoanelor cablurilor şi a ancorării cablurilor, a stării
tronsoanelor de cablu din vecinătatea saboţilor şi a variaţiei lungimii
cablurilor;
52
PT
R 7-2003
incercările frânelor la intrarea in staţii (cu măsurarea distanţelor de frânare),
ale dispozitivului de control la intrarea în staţii şi ale limitatoarelor de
sf’arşit de cursă;
verificarea stării tuturor pieselor supuse uzurii, cum sunt roţile, rolele,
suporţii rolelor, căptuşelile elastice, gamiturile saboţilor de frână etc.;
antrenarea cu motorul de rezervă şi de salvare;
controlul stării vehiculelor, declanşarea manuală a frânelor cărucioarelor
(cu instalaţia in repaus);
verificarea vizuală a stării pilonilor şi a fundaţiilor.
9.9.14 Semestrial, in afara lucrărilor prevăzute la reviziile şi verificările lunare, se vor
mai efectua următoarele:
controlul şuruburilor, a niturilor, a sudurilor vehiculului şi ale părţilor
mobile ale telecabinei;
verificarea punerii la pământ a construcţiilor metalice, echipamentelor
mecanice, transformatoarelor şi cablurilor şi măsurarea rezistenţei prizelor
de împământare şi a conexiunilor acestora;
controlul manşoanelor cablurilor, in interior.
9.9.15 Dacă se intrerupe funcţionarea telecabinei din cauza condiţiilor atmosferice
nefavorabile (furtună, ninsoare etc.), inainte de a se trece la transportul de persoane se
va efectua o cursă de probă.
În cazuri speciale, şeful instalaţiei poate decide dacă este necesară şi o vizitare
pe jos a traseului instalaţiei.
9.9.16 Rezultatele reviziilor şi verificărilor efectuate (zilnice, săptămâna1e, lunare,
semestriale) vor fi menţionate în registrele de evidenţă ale reviziilor şi verificărilor sub
semnătura personalului care le-a efectuat.
9.9.17 Anual se va efectua cel puţin o revizie generală in cadrul căreia, in afara
lucrărilor prevăzute la reviziile şi verificările semestriale, se vor mai executa:
incercarea sub sarcină la parametrii la care este autorizată instalaţia, a frânei
de serviciu şi a frânei de siguranţă, cu măsurarea distanţelor de frânare;
incercarea la viteza prevăzută in regulamentul de exploatare a frânei de
siguranţă a căruciorului, cu măsurarea distanţelor de frânare;
incercarea funcţionării dispozitivelor de control pentru depăşirea vitezei;
revizia amănunţită a construcţiilor, acoperişului şi masivelor de ancoraj;
verificarea strângerii buloanelor de ancorare a construcţiilor metalice;
verificarea contragreutăţilor;
incercarea sub sarcină a motorului de rezervă;
un exerciţiu de salvare a pasagerilor aflaţi in vehicule;
verificarea verticalităţii şi coliniarităţii elementelor liniei;
examinarea magnetografică a cablurilor, după caz;
verificarea stării angrenajelor Goc, aspect etc.);
verificarea stării ru1menţilor;
verificarea stării sudurilor de rezistenţă;
Pe baza prevederilor din documentaţia tehnică şi din cartea tehnică a
telecabinei, precum şi a constatărilor rezultate din verificarea in funcţionare a
instalaţiei, deţinătorul va stabili, dacă este cazul, ca in afara lucrărilor enumerate mai
53
PTR 7-2003
sus să se mai efectueze şi verificarea prin metode nedistructive a elementelor mecanice
a căror rupere pune în pericol siguranţa instalaţiei.
9.9.18 Data efectuării reviziilor anuale se va comunica la ISCIR-INSPECT IT în raza
căreia se află instalaţia.
La efectuarea acestor revizii vor participa RSVTI din unitatea deţinătoare,
autorizat de ISCIR-INSPECT, şi, după caz, inspectorii de specialitate ai ISCIRINSPECT
IT în raza căreia se află instalaţia.
9.9.19 Durata reviziilor şi verificărilor menţionate la pct. 9.9.12, 9.9.13, 9.9.14 şi
9.9.17 se va stabili de către unitatea deţinătoare prin regulamentul de exploatare.
9.9.20 După revizia generală anuală, şeful instalaţiei va prezenta unităţii deţinătoare
un raport detaliat asupra stării tehnice a telecabinei, prin care va aduce la cunoştinţa
constatările sale şi va face propuneri concrete de măsuri pentru menţinerea securităţii
în exploatare a telecabinei. În cazul când propunerile respective conduc la oprirea din
funcţiune a telecabinei şi introducerea ei în reparaţie, un exemplar al raportului se va
inainta la ISCIR-INSPECT IT în raza căreia se află instalaţia.
Un exemplar al raportului avizat de conducerea unităţii deţinătoare se anexează
la cartea telecabinei.
9.9.20.1 O dată la 3 ani , în prezenţa inspectomlui de specialitate al ISCIR-INSPECT
IT , se vor mai efectua următoarele încercări:
funcţionarea automată a frânei căruciomlui pe cablul purtător când
tensiunea în cablul tractor scade, prin simularea ruperii cablului tractor în
staţie;
măsurarea efortului care provoacă alunecarea frânei pe cablul purtător.
Înscrierea rezultatelor şi propunerilor care au rezultat din acestea se va face ca şi
la revizia generală anuală.
9.9.21 După fiecare 10.000 ore de funcţionare, dar nu mai târziu de 5 ani, unitatea
deţinătoare va verifica prin demontare:
frânele instalaţiei;
cărucioarele cablurilor;
axele roţilor şi rolelor.
Verificarea sus menţionată se va efectua conform prevederilor pct. 3.14.6 din
cartea tehnică a telecabinei (anexa A).
Data începerii acestor verificări va fi comunicată la ISCIR-INSPECT IT în
raza căreia se află instalaţia, iar la repunerea în funcţiune se va solicita acesteia
verificările necesare în vederea reautorizării funcţionării instalaţiei.
9.9.22 Dacă funcţionarea instalaţiei este sezonieră, reviziile şi verificările periodice
pot fi întrerupte în timpul perioadelor de staţionare. în perioada de staţionare se vor lua
măsuri de conservare a instalaţiei.
Reînceperea exploatării trebuie să fie precedată de o revizie şi o verificare
detaliată a cablurilor, cu condiţia respectării prevederilor pct. 8.8.6.
9.9.23 După o întrerupere a exploatării datorită unei defecţiuni tehnice sau după
inlocuirea unor părţi ale instalaţiei se vor efectua toate încercările şi probele legate de
organele care au prezentat defecţiuni sau au fost înlocuite, precum şi verificările
54
PT
R 7-2003
necesare. În cazul executării unor lucrări de reparaţii, prevăzute la pct. 8.9.2,
exploatarea nu va fi reluată decât după ce, în baza verificărilor efectuate conform pct.
8.8, se autorizează funcţionarea telecabinei.
9.9.24 Cablurile instalaţiei (purtătoare, tractoare, de întindere şi auxiliare) trebuie să
fie controlate periodic.
Controlul periodic constă din :
examinarea aspectului exterior, a uzurii generale, a coroziunii, a ungerii, a
defonnării locale în secţiune transversală şi a reducerii diametrului;
examinarea ruperilor de sârme sau a punctelor unde începe ruperea, a
uzurilor nonnale, a defonnării cablării, a stării cablurilor la ieşirea din
manşoane şi pe reazemele fixe sau rotative .
Examinarea cablurilor se face pe toată lungimea lor. Viteza de control este în
funcţie de starea cablului, dar nu va depăşi 0,5 m/s.
9.9.25 Frecvenţa controalelor cablurilor este cel puţin următoarea:
a) În timpul perioadei iniţiale de un an de la intrarea În exploatare,
cablurile purtătoare (fixe) şi cele auxiliare se vor controla după
fiecare trei luni. iar cablurile mobile (tractoare şi de Întindere) În
fiecare lună; perioada iniţială de un an se poate prelungi cu o durată
egală cu aceea a perioadelor de staţionare dacă funcţionarea
telecabinei este sezonieră sau Încetează dintr-un anumit motiv mai
mult de o lună;
b) după expirarea perioadei iniţiale şi dacă din controalele efectuate rezultă o
comportare satisfăcătoare a cablului din toate punctele de vedere. intervalul
dintre controale poate fi prelungit până la 6 luni pentru cablurile fixe şi
auxiliare şi 3 luni pentru cablurile mobile; în caz contrar sau în funcţie de
vechimea în exploatare a cablului, intervalele dintre controale se vor reduce
din nou la 3 luni, respectiv la o lună sau, după caz, se vor micşora.
Orice defecţiune constatată (uzură, coroziune, ruperea sârmelor sau alte
deteriorări) va fi reperată cu precizie şi va constitui obiectul unor examinări atente la
intervale de timp suficient de apropiate pentru a se urmării modul în care se comportă
defecţiunea, luându-se operativ măsurile care se impun.
9.9.26 Rezultatele controalelor periodice ale cablurilor instalaţiei, menţionate la pct.
9.9.24 şi 9.9.25, vor fi menţionate în registrul de evidenţă a reviziilor liniei telecabinei
sub semnătura personalului care le-a efectuat. Şeful instalaţiei este obligat să ia
cunoştinţă de cele menţionate şi să întreprindă măsurile ce se impun pentru
funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiei.
9.9.27 Cablurile tractoare trebuie să fie supuse unei examinări magnetografice, după
cum urmează:
la punerea în exploatare;
după primul, al patrulea şi al şaselea an de exploatare;
anual, după al şaselea an de exploatare.
Cablurile purtătoare vor fi supuse unei examinări magnetografice la punerea în
exploatare şi apoi din cinci în cinci ani.
55
PTR 7-2003
9.9.28 Unde nu se poate aplica examinarea magnetografică, cablurile de întindere vor
fi examinate nedistructiv cu radiaţii penetrante, pentru determinarea frrelor rupte sau
fisurate.
Examinarea cu radiaţii penetrante se va face la punerea în exploatare şi apoi din
cinci în cinci ani în condiţiile menţionate la pct. 9.9.32.
9.9.29 Se recomandă ca examinările magnetografice, la diverse intervale asupra
aceluiaşi cablu, să fie efectuate la aceeaşi viteză şi pe cât posibil de aceeaşi echipă. În
funcţie de observaţiile făcute cu ocazia diferitelor verificări se pot stabili perioade mai
scurte pentru examinările magnetografice.
9.9.30 Examinările magnetografice se vor efectua numai de personal autorizat în
conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR.
9.9.31 În buletinul de examinare magnetografică se vor înscrie toate datele care să
permită reproductibilitatea controlului (tipul aparatului utilizat, parametrii de lucru,
metoda folosită, diametru! bobinei, viteza de deplasare etc.).
Buletinul de examinare şi celelalte documente încheiate cu ocazia examinării
magnetografice vor fi ataşate la cartea tehnică a telecabinei pentru a fi puse la
dispoziţia echipei care efectuează examinarea următoare. Diagramele rezultate se vor
păstra în arhiva deţinătoru1ui şi vor fi prezentate la cererea inspectorilor de specialitate
ai ISCIR-INSPECT IT.
9.9.32 În porţiunile de cablu unde nu se poate aplica examinarea magnetografică, cum
ar fi cablurile purtătoare şi de întindere din incinta staţiilor, se va face examinarea
nedistructivă cu radiaţii penetrante pentru determinarea frrelor rupte sau fisurate,
conform unei proceduri avizate ISCIR-INSPECT.
Cu ocazia verificării oficiale, inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT
poate cere, după caz, examinarea cu radiaţii penetrante şi a altor zone ale cablurilor.
9.9.33 Înlocuirea cablurilor se va face având în vedere următoarele criterii:
existenţa unor sârme rupte;
gradul de uzură al cablului şi starea lui generală (uzura sârmelor exterioare,
gradul de corodare al sârmelor, deformări sau aplatisări etc.).
Pentru verificarea şi îu10cuirea cablurilor se va examina vizual sau, după caz,
magnetografic starea generală a acestora pe toată lungimea şi se va stabili reducerea de
secţiune pe lungimea de referinţă, având în vedere criteriile stabilite la aliniatul
precedent.
Lungimea de referinţă se determină ca un multiplu al diametru!ui cablului (de)
şi este în funcţie de tipul cablului şi gradul de uzură al acestuia.
Pentru verificarea şi înlocuirea cablurilor se poate folosi, după caz, şi
examinarea cu radiaţii penetrante în condiţiile arătate la pct. 9.9.28 şi 9.9.32.
9.9.34 Cablurile se vor îu10cui atunci când secţiunea utilă s-a micşorat faţă de
secţiunea utilă a cablului nou cu următoarele procente, pe lungimea de referinţă :
a) cabluri purtătoare-tip închis:
10 % pe lungimea de referinţă de cel puţin 180 ori diametru! cablului;
5 % pe lungimea de referinţă de cel puţin 30 ori diametru! cablului;
56
PT
R 7-2003
3 sârme exterioare rupte pe lungimea de un metru;
2 sârme exterioare alăturate rupte pe lungimea de minim 18 ori
diametru! cablului;
b) cabluri purtătoare elicoidale, cu toroane:
15 % pe lungimea de referinţă de cel puţiu 200 ori diametru! cablului;
10 % pe lungimea de referinţă de cel puţiu 90 ori diametru! cablului;
8 sârme exterioare rupte pe lungimea de un metru;
c) cabluri tractoare:
25 % pe lungimea de referinţă de miuim 500 ori diametrul cablului;
10 % pe lungimea de referinţă de miuim 120 ori diametrul cablului;
6 % pe lungimea de referinţă de miuim 30 ori diametrul cablului;
d) cabluri de întiudere:
8 % pe lungimea de referinţă de miuim 120 ori diametru! cablului;
4 % pe lungimea de referinţă de miuim 18 ori diametru! cablului;
Dacă nu este posibilă examinarea magnetografică sau examiuarea cu
radiaţii penetrante, cablurile de întiudere se vor înlocui obligatoriu după cel
mult 10 ani de exploatare.
e) toroane considerate în mod izolat:
35 % pe lungimea de referinţă de miuim 18 ori diametrul toronului.
9.9.35 La determinarea procentului de reducere a secţiunii utile se va ţine seama de
următoarele:
numărul total de sârme rupte pe lungimea de referinţă;
sârmele slăbite, corodate sau degradate se vor considera sârme rupte;
sârma care are mai multe rupturi pe lungimea de referinţă se va lua în calcul
o siugură dată.
Dacă un toron are o slăbire evidentă se va considera în calculul secţiunii utile a
cablului ca fiind rupt.
în cazul când nu se dispune de date exacte (lipsa controlului magnetografic sau
cu radiaţii penetrante), numărul sârmelor rupte (N,,) pe lungimea de referinţă se va
calcula astfel :
pentru cabluri cu cablare paralelă:
NSI= număr de rupturi vizibile x 1,5;
pentru celelalte cabluri:
N SI = număr de rupturi vizibile x 1,25.
9.9.36 Prin grija deţiuătorului telecabinei se vor efectua controale periodice asupra
stabilităţii arborilor care în cădere ar periclita iustalaţia, încheiudu-se de fiecare dată un
proces-verbal de constatare.
Controlul se va efectua de către personalul silvic de specialitate de două ori pe
an (toamna şi primăvara), atât după fiecare furtună puternică sau ploi abundente în
zouă cât şi înaintea fiecărei verificări tehnice în vederea eliberării autorizaţiei de
funcţionare (verificări tehnice periodice sau după reparaţii).
Instalaţia nu se va repune în funcţiune decât după înlăturarea arborilor marcaţi
pe teren ca neavând stabilitate şi menţionaţi în procesul-verbal de constatare.
57
PTR 7-2003
9.10 Evidenţa exploatării
9.10.1 Pentru fiecare telecabină trebuie să se ţină la zi registrul de evidenţă a
funcţionării, care va fi păstrat de mecanicul trolist al telecabinei.
9.10.2 Registrul de evidenţă a funcţionării telecabinei va avea cel puţin unnătoarele
coloane:
Data (ziua, luna, anul);
Ora pomirii (inceperea schimbului);
Ora opririi (predarea la terminarea schimbului);
Timpul de funcţionare efectivă (ore);
Timpul de staţionare (ore);
Motivele staţionării;
Măsurile luate;
Numărul de persoane transportate la urcare;
Numărul de persoane transportate la coborâre;
Alte observaţii;
Semnătura mecanicului trolist care a predat, respectiv a celui care a
primit instalaţia (dacă telecabina a funcţionat in schimburi).
9.10.3 Registrul de evidenţă a funcţionării va fi completat după terminarea fiecărui
schimb de lucru.
9.10.4 Pentru evidenţa reviziilor, verificărilor, incercărilor şi controalelor menţionate
la pct. 9.9.12, 9.9.13, 9.9.14, 9.9.15, 9.9.16, 9.9.23 şi 9.9.24 se vor ţine la zi
unnătoarele registre:
a) registru de evidenţă a reviziilor liniei telecabinei;
b) registru de evidenţă a reviziilor vehiculelor;
c) registru de evidenţă a reviziilor echipamentelor mecanice şi electrice,
componentelor de securitate, subsistemelor, instalaţiilor şi dispozitivelor de
siguranţă, semnalizare şi telecomunicaţie.
9.10.5 Registrul de evidenţă a reviziilor liniei telecabinei va fi completat de revizorul
de linie şi va cuprinde următoarele coloane:
Data reviziei (cu menţionarea inceputului schimbului);
Cablu purtător,
Cablu tractor;
Cablu de compensaţie;
Cabluri de intindere;
Cabluri auxiliare;
Piloni, saboţi, role, ghidaje;
Alte observaţii;
Propuneri ale persoanei care a efectuat revizia;
Semnătura revizorului de linie.
58
PT
R 7-2003
9.10.6 Registrul de evidenţă a reviziilor vehiculelor va fi completat de revizorul
vehiculelor. Registrul va avea numărul de pagini necesar pentru fiecare vehicul pe care
se va nota numărul de ordine al vehiculelor respective.
Registrul de evidenţă a reviziilor vehiculelor va avea cel puţin următoarele
coloane:
Data reviziei (ziua, luna, anul);
Cărucior de rulare (inclusiv frâna);
Suspensia vehiculului;
Schelet de rezistenţă;
Uşi;
Alte observaţii;
Propuneri ale persoanei care a efectuat revizia;
Semnătura revizorului vehiculelor.
9.10.7 Registrul de evidenţă a reviziilor echipamentelor mecanice şi electrice,
componentelor de securitate, subsistemelor, instalaţiilor şi dispozitivelor de
semnalizare şi telecomunicaţie va fi ţinut prin grija mecanicului trolist.
Registrul va avea cel puţin următoarele coloane:
Data reviziei;
Grup de antrenare;
Componente de securitate;
Instalaţii şi dispozitive de siguranţă;
Subsisteme;
Instalaţii de semnalizare şi telecomunicaţie;
Aparataj electric şi de automatizare;
Echipament mecanic din staţii;
Alte observaţii;
Propuneri ale persoanei care a efectuat revizia;
Semnătura persoanelor care au efectuat reviziile respective;
Viza mecanicului trolist.
9.10.8 în registrele de revizii, revizorii vor înscrie constatările şi măsurile luate, după
caz, şi propunerile care au rezultat din revizii. Registrul se completează chiar dacă
starea instalaţiei este corespunzătoare, menţionându-se acest lucru în coloana
respectivă. De asemenea, se vor înscrie constatările şi măsurile luate de şeful instalaţiei
din unitatea deţinătoare şi de către orice organ de verificare şi control al acesteia.
9.10.9 Toate registrele de evidenţă vor fi numerotate. Ele vor fi parafate (senmătură şi
ştampilă) de conducerea unităţii deţinătoare.
Şeful instalaţiei este obligat să controleze la perioadele de timp precizate în
regulamentul de exploatare, ţinerea la zi a registrelor de evidenţă.
10 REPARAREA
10.1 Repararea telecabinelor va fi efectuată în condiţiile menţionate la pct. 8.9 de
către unităţi autorizate de ISCIR-INSPECT IT, conform metodologiei din anexa R, şi
care posedă autorizaţie conform modelului din anexa S eliberată de ISCIR-INSPECT
IT.
59
PTR 7-2003
10.2 La lucrările de reparare a telecabinelor se vor lua măsurile corespunzătoare
pentru prevenirea avariilor şi accidentelor.
11 AV ARll ŞI ACCIDENTE
11.1 În cazul accidentelor de persoane sau al avariilor, deţinătorul de telecabină are
obligaţia să anunţe, telefonic sau prin fax, în cel mult 12 ore de la producere, ISCIRINSPECT
IT la care sunt înregistrate telecabinele respective în vederea efectuării
cercetărilor tehnice necesare şi obligatorii.
11.2 Deţinătorul este obligat să nu modifice starea de fapt din momentul producerii
avariei sau accidentului până la sosirea inspectorilor de specialitate ai ISCIRINSPECT
IT la faţa locului, în afară de cazurile când menţinerea acestei stări ar
produce alte accidente sau ar periclita viaţa oamenilor sau securitatea instalaţiei.
Atunci când este necesar să se modifice starea de fapt din momentul avariei sau
accidentului, deţinătorul va face schiţe, fotografii sau înregistrări video ale situaţiei
existente.
11.3 Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT trebuie să participe la
cercetarea avariilor şi accidentelor conform procedurilor ISCIR.
11.4 În vederea stabilirii cauzelor care au produs avarii sau accidente, deţinătorul
telecabinei va trimite la laboratoare de specialitate, pentru cercetare, piese sau
dispozitive precum şi probe de materiale, conform indicaţiilor inspectorului de
specialitate al ISCIR-INSPECT IT consemnate în procesul-verbal de constatare.
11.5 Dacă avaria sau accidentul s-a produs datorită unei defecţiuni a telecabinei sau
neasigurării condiţiilor care influenţează în mod direct securitatea sa funcţională,
instalaţia se va scoate din funcţiune.
Repunerea în funcţiune se va face după reparare şi o verificare tehnică oficială
completă.
12 DISPOZIŢII FINALE
12.1 Prezenta prescripţie tehnică se aplică telecabinelor noi sau vechi destinate
transportului de persoane.
12.2 Deţinătorul telecabinei este obligat să anunţe în termen de maxim 15 zile
ISCIR-INSPECT IT, în raza căreia este înregistrată instalaţia, închirierea, vânzarea sau
scoaterea din uz a acesteia.
12.3 În cazul unor abateri de la prevederile prezentei prescripţii tehnice,
proiectantul, constructorul (montatorul), contractantul principal, reparatorul sau
deţinătorul vor putea stabili, pe propria răspundere, soluţii compensatoare, motivate
corespunzător din punct de vedere tehnic, care să nu afecteze securitatea în funcţionare
a telecabinelor şi să excludă pericolul de avarii sau accidente. Agenţii economici care
au stabilit astfel de soluţii le vor supune avizării principalilor factori interesaţi:
proiectant, constructor (montator), deţinător, ISCIR-INSPECT şi, după caz, unităţi de
cercetare, proiectare şi de învăţământ superior de specialitate.
60
PT
R 7-2003
12.4 Dacă agentul economic a depus documente in baza cărora i s-a eliberat
autorizaţia şi acestea nu sunt conforme cu realitatea, autorizaţia este nulă de drept.
12.5 Nerespectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice se sancţionează
conform legislaţiei in vigoare mergând până la retragerea autorizaţiilor acordate.
12.6 Prezenta prescripţie tehnică intră in vigoare la data de 01.05.2004, dată la care
se abrogă ,,Prescripţii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi
verificarea telefericelor destinate transportului de persoane R3-90″ (conform
prevederii Hotărârii Guvernului nr. 433/2002, art.28).
Până la data de 31.12.2004 se admit introducerea pe piaţă şi punerea în
funcţiune a instalaţiilor, a componentelor de securitate şi a subsistemelor destinate
acestora, care sunt in curs de realizare conform prevederilor prescripţiilor tehnice R 3-
90 (conform prevederii Hotărârii Guvernului nr. 433/2002, art.27).
12.7 Trimiterile făcute in text la alte prescripţii tehnice–Colecţia ISeIR sau alte
documente normative se referă la ediţiile in vigoare pe perioada aplicării prezentei
prescripţii tehnice.
12.8 Orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei prescripţii tehnice îşi
incetează valabilitatea.
61
PTR 7-2003
ANEXA A
CARTEA TELECABINEI
– PARTEA DE CONSTRUCTIE –
(MODEL)
62
R 7-2003
ANEXA A (continuare)
Denumirea unităţii constructoare :
Adresa: ………………………………… .
CARTEA TELECABINEI
– PARTEADECONSTRUCTIE –
Tipul telecabinei
Nr. de fabricaţie
Anul fabricaţiei
PT
NOTĂ: Cartea telecabinei se va păstra sub cheie in cabina de comandă din staţia de
antrenare, pentru a sta la dispoziţia organelor de verificare.
63
PTR 7-2003
ANEXA A (continuare)
LISTA DOCUMENTAŢIEI LIVRATE CU CARTEA TELECABINEI
Nr. Denumirea
crt. documentului
Data …………………….. .
Verificat CTC
(numele, prenumele, semnătura
şi ştampila)
Simbolul sau numărul Numărul de file
documentului
64
întocmit ……………………….. .
(numele, prenumele şi semnătura)
Organ de verificare
autorizat de ISCIR-INSPECT
(numele, prenumele, semnătura
şi ştampila)
R 7-2003
ANEXA A (continuare)
1 Date generale
Denumirea şi adresa unităţii deţinătoare
Denumirea şi adresa unităţii de proiectare
Denumirea şi adresa unităţii constructoare
Tipul telecabinei
Numărul de fabricaţie
Anul de fabricaţie
Capacitatea orară de transport
Regimul de transport
Viteza maximă de circulaţie a vehiculelor
2 Condiţii tehnice de instalare
Zona şi locul în care este amplasată instalaţia:
Locul de montare şi altitudinea:
Staţiei inferioare
Staţiei superioare :
Staţiei intennediare :
Temperatura minimă de exploatare:
Viteza maximă a vântului admisă in exploatare:
Lăţimea culoarului de pădure defrişată:
Spaţii minime de siguranţă in profil transversal:
Distanţele verticale intre sol şi vehicule (incărcate şi descărcate):
Maxime ……………………….. m , in sectorul de traseu:
Minime ………………………… m , in sectorul de traseu:
Sistemul de salvare a pasagerilor:
Traversări:
Paralelisme:
Intersecţii:
Menţiuni speciale cu privire la:
Natura terenului de fundare a construcţiilor:
Măsuri contra pericolului avalanşelor:
Cantoane de pază in lungul liniei (poziţia hectometrică):
Balizarea şi iluminarea instalaţiei:
65
PT
PTR 7-2003
ANEXA A (continuare)
3 Caracteristici şi date tehnice de bază
3.1 Caracteristicile liniei
Lungimea în proiecţie orizontală, m:
Lungimea pe înclinarea corzilor, m:
Diferenţa de nivel între staţiile finale, m:
Diferenţa de nivel între staţiile finale şi cele intermediare, m:
Diferenţa de nivel maximă în lungul traseului, m:
înclinarea medie a traseului, %:
înclinarea maximă a cablului purtător încărcat, %:
Ecartarnentulliniei, m:
3.2 Piloni
Număr Poziţia înălţimea Construcţia pilonilor Deschiderea între piloni
pilon (Imi) (m) (m)
3.3 Cabluri
3.3.1 Caracteristicile cablurilor x)
Destinaţia cablurilor XX} :
Specificatia cablului, conform standardului:
Masa cablului pe metru liniar, kg/m:
Secţiunea metalică a cablului, mm·:
Diametru! (înălţimea) sârmelor exterioare, mm:
Forţa teoretică de rupere a cablului, N:
Forţa reală de rupere a cablului, N:
Coeficient de si –
Fumizorul cablului:
Număr certificat de calitate:
XJ Tabelul se completeaza- conform datelor din certificatele de cahtate ale fumizorilor
de cabluri.
xx) Se vor înscrie în tabel caracteristicile pentru:
3.3.1.1 Cablul purtător
3.3.1.2 Cablul tractor
3.3.1.3 Cablul de intindere a cablului purtător
3.3.1.4 Cablul de intindere a cablului tractor
3.3.1.5 Cablul telefonic
3.3.1.6 Cablul de intindere a cablului telefonic
3.3.1.7 Cablul de blocaj
3.3.1.8 Cablul cabinei de salvare
3.3.1.9 Cablul de semnalizare
3.3.1.10 Cablul de compensaţie
66
3.3.2 Ancorarea cablurilor
R 7-2003
ANEXA A (continuare)
Locul (staţia) unde se ancorează:
Sistem de ancorare:
Coeficient de siguranţă la stabilitate:
3.3.3 Întinderea cablurilor
Locul ( staţia) unde se ancorează:
Sistem de intindere:
Masa contragreutăţii, tone:
Cursa maximă, m:
PT
3.3.4 Frângerea maximă a cablului pe o rolă componentă a bateriei cu role (cablul
tractor, cablul de compensaţie, cablul cabinei de salvare), in grade şi minute
3.4 Viteze
Maximă de regim, mls:
La trecerea peste piloni, mls:
La antrenarea de rezervă, mls:
Cabina de salvare, mls:
De revizie, mls:
3.5 Vehicule
Denumirea şi adresa unităţii constructoare:
Tipul vehiculului:
Cărucioru1 de rulare:
Caracteristicile frânei de siguranţă:
Nr. şi data declaraţiei de conformitate (la vehiculele fabricate in serie):
Capacitatea utilă a unui vehicul (nr. persoane, kg):
Masa proprie a vehiculului, kg:
Numărul de vehicule pe linie:
3.6 Staţii
Elemente caracteristice Staţia Staţia Staţia Cantoane
inferioară superioară intermediară de pază
Functii tehnologice
Funcţii pentru public
Spatii de siguranţă, m: – – – –
– fată de vehicule
– pentru personal
– pentru public
67
PTR 7-2003
ANEXA A (continuare)
3.7 Grup de antrenare’)
Denumirea şi adresa unităţii fumizoare:
Denumirea şi adresa unităţii constructoare a subansamblelor respective:
Tipul grupului de antrenare (fIx sau mobil, roată de antrenare orizontală sau
verticală etc.):
• Roata de antrenare:
Diametru!, mm:
Numărul canalelor de ÎnÎaşurare:
Materialul de căptuşire a canalelor:
Turaţia nominală, rotJmin:
• Motorul de acţionare:
a) Motorul electric:
Tip .}
Felul curentului
Tensiunea, V
Curentul nominal, A
Frecvenţa, Hz
Puterea, kW
Incălzirea admisibilă a bobinajului
motorului electric, °c (K)
Turaţia , rotJmin
DA,(%)
Frecvenţa de conectare (c/h) . . }
Execuţia (normală, cu protecţie contra
umidităţii, prafului, apei, exploziei,
pentru mediul marin etc.)
Masa kl!;
Număr şi an de fabricaţie
b) Motorul termic:
Tip
Combustibil utilizat
Turaţia roţii de antrenare pe treptele
cutiei de viteze, rotJmin
Număr şi an de fabricaţie
* ) Se va completa pentru grupul de antrenare principal şi, după caz, pentru grupul de
antrenare de rezervă şi cel al insta1aţiei de salvare.
** ) Se va scrie: asincron cu rotor bobinat sau în scurtcircuit, de curent continuu cu
excitaţie în serie, în derivaţie şi altele.
*** ) c/h – conectări/oră.
68
3.8 Frâne
R 7-2003
ANEXA A (continuare)
Caracteristicile frânelor’):
Rolul funcţional al frânei
Tipul (sistemul) frânei
Diametru! tamburu1ui de frână, mm
Număr de frâne, buc.
Coeficient de si – al frânării
Felul organului de închidere
(contragreutăţi, arcuri)
Felul organului de deschidere
(hidraulic, pneumatic, manual)
Cursa organului de închidere, mm
Cursa saboţilor (discurilor), mm
Spaţiul de frânare a instalaţiei, mm
Timpul de frânare a instalaţiei, s
* ) Se va completa pentru toate frânele de serviciu şi de siguranţă.
3.9 Comanda instalaţiei
Postul de comandă:
Amplasament:
PT
Lista echipamentelor şi aparatelor prevăzute în postul de comandă, exclusiv
pupitrul de comandă:
Pupitrul de comandă:
Caracteristici:
Felul curentului în circuitul de comandă:
Tensiunea, V:
Frecvenţa, Hz:
Tipul automatului de protecţie:
Accelerări maxime admise, mls2
:
Decelerări maxime admise, mls2
:
3.10 Instalaţii şi dispozitive de siguranţă
3.10.1 Instalaţii şi dispozitive de siguranţă pentru evitarea sau semnalizarea automată
a deraierii cablului purtător-tractor de pe role:
Dispozitive mecanice:
• Tipul:
• Locul de amplasare:
Instalaţia electrică :
• Locul de amplasare:
Circuitul de control:
• Felul curentului:
• Tensiunea, V:
• Frecvenţa, Hz:
69
PTR 7-2003
ANEXA A (continuare)
3.10.2 Ghidajele pentru vehicule în staţii şi pe piloni:
Tipul constructiv:
Locul de amplasare:
Înclinarea transversală:
3.10.3 Dispozitive pentru controlul automat al vitezei:
Numărul dispozitivelor:
Tipul constructiv:
Locul de montare:
Viteza la care intră în funcţiune:
• Semnalizare:
• Blocare:
3.10.4 Circuitele electrice pentru controlul automat şi blocare:
Tipul liniei (aeriană, îngropată):
Felul curentulni:
Tensiunea, V:
Frecvenţa, Hz:
3.10.5 Limitatoare automate (mecanice) de sf’arşit de cursă pentru vehicule,
contragreutăţi, cărucioare de Întindere:
Felullimitatorului Vehicule Contragreutăti Cărucioare de întindere
Electrice Tipul
Locul de
amplasare
Mecanice Tipul
Locul de
amplasare
3.10.6 Dispozitivul cu program prestabilit (telecabine cu mers pendular):
Tipul constructiv:
Locul de montare:
3.10.7 Anemometrele
Locul de amplasare:
Felul semnalelor de avertizare:
Viteza vântului la care anemometrul începe să emită semnale de avertizare,
m/s (km/h):
3.10.8 Instalaţia de paratrăsnet:
Tipul:
Locul de amplasare:
3.10.9 Alte instalaţii şi dispozitive de siguranţă:
Tipul:
Locul de amplasare:
70
PT
R 7-2003
ANEXA A (continuare)
3.11 Instalaţii de semnalizare şi telecomunicaţie
3.11.1 Instalaţia de semnalizare:
Felul Caracteristici De De De De
semnalizării exploatare avertizare avane deraniamente
Tipul liniei
Semnaliza (aeriană, ingropată’
re Felul curentului
acustică Tensiunea, V
Frecvenţa, Hz
Tipul liniei
Semnaliza (aeriană, ingropată\
re Felul curentului
optică Tensiunea, V
Frecvenţa, Hz
3.11.2 Instalaţia telefonică:
Tipul liniei (aeriană, îngropată):
Locul de amplasare a aparatelor telefonice:
3.11.3 Alte instalaţii de telecomunicaţie:
Felul instalaţiei:
Locul de amplasare:
3.12 Alte probe, încercări, examinări, măsurări .)
*) Se completează in cazul efectuării altor incercări şi măsurări determinate de
particularităţile constructive ale telecabinei, ca de exemplu: încercarea la suprapresiune
a corpurilor cilindrilor hidraulici, corpului distribuitoarelor etc.
71
PTR 7-2003
ANEXA A (continuare)
3.13 Concluzii
Se certifică cele ce urmează:
1) Telecabina a fost executată în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice
…………………………………….. , standardele şi celelalte nonnative în vigoare.
2) La verificările efectnate s-a constatat că telecabina corespunde prescripţiei
tehnice indicate mai sus şi documentaţiei tehnice de execuţie şi montaj.
3) încercările sub sarcină ale telecabinei au fost efectuate cu rezultate
corespunzătoare, după cum urmează …………………………………………………….. .
În conformitate cu prescripţia tehnică indicată mai sus s-au efectnat următoarele
încercări ale telecabinei : ………………………………………………………………………… .
4) Telecabina corespunde pentru funcţionarea în condiţii de signranţă la
parametrii indicaţi în prezenta carte.
5) Prezenta carte conţine …… file.
Data ………….. anul ………….. .
72
Director (sau îrnputernicitul său)
(numele, prenumele, semnătura şi
ştampila)
Şeful compartimentului de
control tehnic de calitate
(numele, prenumele, semnătura)
Responsabil tehnic autorizat de
ISCIR-INSPECT
(numele, prenumele, semnătura)
PT
R 7-2003
ANEXA A (continuare)
3.14 Anexe obligatorii
3.14.1 BREVIAR DE CALCUL:
a) Dimensionarea cablurilor: purtător, tractor, de compensaţie, de întindere,
telefonic, de salvare. Verificările se vor referi la coeficienţii de siguranţă,
mportul între sarcina concentrată şi secţiunea metalică a cablului respectiv;
b) Tabelul cn reznltatele calcnlelor de trasare a liniei;
c) Calculul puterii de antrenare, inclusiv verificarea aderenţei cablului pe roata
de antrenare.
3.14.2 DESENUL TIP DE ANSAMBLU
Se va anexa desenul tip de ansamblu complet întocmit conform modelului din
anexa Al.
3.14.3 PROCESE-VERBALE, BULETINE DE ÎNCERCĂRI, CERTIFICATE DE
CALITATE ŞI ALTE ACTE
3.14.3.1 Proces-verbal privind rodajul instalaţiei încheiat între unitatea constructoare
şi beneficiar (unitatea deţinătoare).
3.14.3.2 Proces-verbal al încercărilor de casă încheiat între unitatea constructoare şi
beneficiar (unitatea deţinătoare).
3.14.3.3 Proces-verbal încheiat de unitatea deţinătoare cu o unitate specializată
privind stabilitatea arborilor, care în cădere ar pune în pericol linia
instalaţiei.
3.14.3.4 Certificatul (certificatele) de calitate privind lucrările de construcţii aferente
instalaţiei telecabinei (staţii, fundaţii, piloni). Certificatele se eliberează de
către unităţile care au executat lucrările respective.
3.14.3.5 Buletin de măsurări electrice ale rezistenţelor prizelor de legare la pământ,
inclusiv ale conexiunilor, rezistenţelor de izolaţie ale conductoarelor,
motoarelor şi apamtajului electric şi ale apamtajului electric de protecţie.
3.14.3.6 Buletin de rnăsurări privind coliniaritatea pilonilor şi poziţia lor
hectometrică, cotele fundaţiilor, cotele la cablu, staţii, contragreutate,
inclusiv privind masa contragreutăţii verificată după montaj.
3.14.3.7 Buletin cuprinzând rezultatele controlului nedistructiv al elementelor
telecabinei pentru care prin documentaţia tehnică s-au prevăzut asemenea
controale.
3.14.3.8 Certificatele de calitate (copii) privind cablurile insta1aţiei şi elementele de
legătură sau înnădire a cablurilor.
73
PTR 7-2003
ANEXA A (continuare)
3.14.3.9 Certificatele de calitate privind execuţia organelor şi elementelor principale
ale instalaţiei:
Grupul de antrenare (reductor, frâne, roţi, motoare, aparataj electric etc.);
Dispozitive de întindere (roţi, tije, plăci de bază etc.);
Vehicule (elemente de suspendare, cadrul de rezistenţă etc.);
Dispozitive de salvare;
Structura de rezistenţă: la staţii, confecţii metalice, fundaţii etc.
3.14.3.10 Buletin de verificare metrologică a aparatelor de măsurare şi control ale
telecabinei.
3.14.3.11 Act cu măsurările privind paralelismul, perpendicularitatea, înclinarea şi
coaxialitatea roţilor de antrenare, întoarcere, deviere, susţinere etc. din staţii.
3.14.3.12 Act cu măsurările de pe traseu privind înălţimile minime şi maxime reale ale
vehiculelor faţă de sol (pe fiecare deschidere de piloni).
3.14.3.13 Act cu măsurările privind presiunile (apăsările) cablurilor purtătoare pe
saboţi, cu vehiculele încărcate şi neîncărcate.
3.14.3.14 Act cu măsurările (încercările) privind simularea ruperii cablului tractor.
3.14.3.15 Act cu măsurările (încercările) privind rezistenţa la alunecare pe cablul
purtător al făIciior frânei cărucioru1ui cabinelor.
3.14.4 INSTRUCŢIUNI DE MONTAJ
Se vor anexa instrucţiunile de montaj şi de încercări sub sarcină, în conformitate cu
prevederile prescrlpţiei tehnice.
3.14.5 INSTRUCŢIUNI DE EXPLOATARE ŞI ÎNTREŢINERE
a) Descrierea funcţionării instalaţiei;
b) Norme specifice de exploatare (normală, în caz de vânt, în caz de chiciură,
în caz de vizibilitate redusă, în caz de deranjamente);
c) Norme de protecţie a muncii şi măsuri de pază contra incendiilor, specifice
instalaţiei;
d) Revizii ziluice, săptărnânale, lunare, semestriale, revizia generală (anuală);
e) Instrucţiuni specifice de întreţinere (cabluri, vehicule, echipamente
mecanice, grup de antrenare);
f) Schema de ungere cu indicarea lubrifianţilor, locurilor de ungere,
periodicitatea şi modul în care trebuie să se efectueze ungerea;
g) Lista defectelor posibile şi modul de depistare şi înlăturare operativă;
h) Recomandări de depanări în caz de urgenţă;
i) Lista pieselor de schimb şi desenele pieselor de uzură, inclusiv lista
ruimenţilor;
74
PT
R 7-2003
j) Lista sculelor, aparatelor, dispozitivelor, utilajelor şi materialelor necesare
intreţinerii, reviziei, reparării, exploatării şi verificării telecabinei;
ANEXA A (sfârşit)
3.14.6 INSTRUCŢIUNI PENTRU VERIFICĂRI TEHNICE PE PARCURSUL
EXPLOATĂRII TELECABINEI
Acestea se vor elabora in conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice şi vor avea
unnătorul conţinut:
a) lista elementelor portante care preiau forţe transmise de cabluri sau sarcini
utile ale vehiculelor. Lista se va întocmi, pe cât posibil, tabelar, având
elementele grupate pe ansamble, subansamble, metode de examinare
(distructivă, nedistructivă) etc., din care să rezulte:
numărul desenului de ansamblu sau subansamblu;
simbolul şi denumirea elementului;
periodicitatea verificării;
metode de examinare (distructivă, nedistructivă, cu tehnica de lucru şi
criteriile de acceptare);
menţiuni cu privire la scoaterea din uz ,după caz;
observaţii.
b) explicitarea unor verificări care nu pot fi redate sub formă tabelară.
În cazul elementelor (repere, ansamble sau subansamble) pentru care există prevederi
de verificare tehnică şi criterii de scoatere din uz în prescripţia tehnică (cabluri) sau in
documentele de evaluare şi certificare (vehicule, dispozitive de salvare etc.) se va face
trimitere la acestea fără alte detalieri.
3.14.7 SISTEMUL ŞI SCHEMA DE SALVARE
Se va anexa sistemul şi schema de salvare precum şi metodologia de salvare a
pasagerilor.
3.14.8 LISTA PERSONALULUI MINIM DE EXPLOATARE A TELECABINEI ÎN
CONDIŢII DE SIGURANŢĂ
NOTE: Cu privire la întocmirea şi ţinerea la zi a cărţii tehnice a instalaţiei:
1 Cartea telecabinei se intocmeşte de către unitatea constructoare pe baza
datelor din documentaţia tehnică şi a celorlalte documente primite sau
intocmite pe parcursul construirii, rodajului şi a incercărilor de casă.
2 Beneficiarul şi proiectantul au obligaţia de a pune la dispoziţia unităţii
constructoare documentele de care dispun, necesare întocmirii cărţii
tehnice a instalaţiei in conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice.
3 Toate documentele intocmite cu ocazia reviziilor, reparaţiilor şi a altor
lucrări efectuate la telecabine se vor adăuga la carte, pe baza unui
borderou separat (deschis) ţinut la zi de către deţinătorul instalaţiei.
75
PTR 7-2003
ANEXA Al
DESENUL TIP DE ANSAMBLU
(CONŢINUT)
Desenul tip de ansamblu pentru telecabinele destinate transportului de persoane
trebuie să aibă unnătoru1 conţinut:
A Piese scrise:
1 Date generale cu privire la instalaţie cuprinzând:
– denumirea şi tipul telecabinei;
– beneficiarul telecabinei;
– proiectantul telecabinei.
2 Condiţii tehnice de instalare:
– zona şi locul de montare a telecabinei, cu descrierea sumară a traseului;
– traversări, paralelisme, intersecţii, balizare şi interdicţii de acces;
– căi de acces în zonă;
– temperatura minimă de lucru.
3 Caracteristicile tehnice principale ale instalaţiei, cuprinzând:
– lungimea şi diferenţa de uivel a traseului;
– ecartamentul telecabinei în staţii şi pe linii;
– înclinarea maximă a cablurilor purtătoare;
– capacitatea orară de transport;
– viteze:
• nominală;
• de revizie;
• a instalaţiei de salvare;
– tipul şi capacitatea vehiculului;
– grupul de antrenare (tip, putere, sistem de frânare):
• principal;
• de rezervă;
– cablurile telecabinei (tip, coeficient de siguranţă, sisteme de întindere):
• purtătoare;
• tractoare;
• de compensaţie;
• de întindere;
• telefonice;
• de semnalizare;
– roţi, role, baterii de role;
– rapoartele dintre diametru! cablului şi diametrele sau razele elementelor
respective;
– piloui:
• tipul constructiv;
• coeficient de siguranţă la stabilitate;
– felul şi amplasarea comenzii;
76
PT
R 7-2003
– staţii:
• tip constructiv;
ANEXA Al ( continuare)
• coeficient de siguranţă la stabilitate;
• gradul seismic de calcul;
– vehicule: tip, capacitate de transport, dimensiuni, echipamente,
coeficienţi de siguranţă;
– instalaţii şi dispozitive de siguranţă:
• tipul, amplasarea şi rolul lor;
– instalaţii de semnalizare şi telecomunicaţie:
• tipul, amplasarea şi rolul lor;
– sistemul şi mijloacele de salvare din vehicule a persoanelor şi descrierea
procedurii de salvare.
4 Lista elementelor de rezistenţă ale construcţiilor metalice şi ale
echipamentului mecanic din structura de rezistenţă (de calcul) a telecabinei
cu indicarea denumirii şi numărului de desen de ansamblu unde pot fi găsite,
marca şi calitatea oţelului, standardul sau norma, felul şi volumul
verificărilor, analizelor, încercărilor şi controalele distructive şi nedistructive
cu rezultatele impuse prin documentaţia tehnică.
5 Lista sudurilor de rezistenţă ale construcţiilor metalice din structura de
rezistenţă (de calcul) a telecabinei cu indicarea simbolului sudurii conform
standardului, numărului de desen de ansamblu unde pot fi găsite, a
materialelor de bază şi pentru sudare (de adaos) cu marca şi standardul
respectiv, felul şi volumul de verificare, încercările şi controalele distructive
şi nedistructive cu rezultatele impuse prin documentaţia tehnică şi procedeul
de sudare omologat.
6 Lista dispozitivelor de siguranţă şi a contactelor electrice de siguranţă.
În cadrul acestei liste se vor evidenţia următoarele:
– denumirea;
– număr desen, standard, cod sau normă internă;
– desenul unde se găseşte amplasat, cu simbolul respectiv;
– numărul de bucăţi şi, după caz, numărul declaraţiei de conformitate.
7 Tabelul de reglaje care va cuprinde reglajele stabilite pentru releele de timp,
releele termice şi eventual cele electromagnetice de curent maximal şi cele
de tensiune minimă. Tabelul va cuprinde şi motoarele cu protecţiile aferente,
mecanismul antrenat, tipul motoru1ui, puterea (kW), DA (%), rotaţia
(rot/min)., siguranţele fuzibile, valoarea de reglaj a releelor maximale şi
termice şi, după caz, a timpului de acţionare a releelor de timp.
g Descrierea de principiu a funcţionării telecabinei (grup de antrenare şi
frânare, comanda instalaţiei, dispozitive de siguranţă).
9 Alte date:
– măsurări şi încercări în timpul execuţiei şi probelor de casă;
– marcarea (dimensiuni, conţinut şi loc de amplasare);
77
PTR 7-2003
– instrucţiuni specifice privind funcţionarea telecabinei în condiţii de
siguranţă (altele decât cele prevăzute în prescripţia tehnică).
ANEXA Al (continuare)
10 Borderoul desenului tip de ansamblu conţinând toate piesele scrise şi
desenate ale acestuia.
B Piese desenate
I Traseul telecabinei, planul de situaţie şi profilul longitudinal cu
reprezentarea următoarelor elemente:
amplasarea în plan a staţiilor şi pilonilor;
ecartamente;
spaţii de siguranţă, în profil transversal;
gabarite de liberă trecere faţă de teren, în profil longitudinal;
distanţele dintre piloni şi înălţimea acestora.
2 Staţii, plan şi secţiune prin spaţiile tehnologice ale staţiilor din care să
rezulte:
amplasarea grupurilor de antrenare şi a sistemelor de întindere a
cablurilor, precum şi a postului de comandă şi a panourilor electrice;
gabarite de liberă trecere a vehiculelor;
spaţii de siguranţă şi de circulaţie;
accesul şi evacuarea pasagerilor la punctul de îmbarcare, respectiv
debarcare.
3 Pilonii, schema de principiu şi desenul de ansamblu cu indicarea
următoarelor:
echipamentul pilonilor (baterii cu role, platforme, saboţi, ghidaje,
scări etc.);
elemente din structura de rezistenţă;
sudurile de rezistenţă şi îmbinările prin şuruburi ale tronsoanelor din
corpul central;
gabarite şi spaţii de siguranţă la trecerea vehiculelor peste piloni;
schema şi desenul de ansamblu al scărilor de acces şi platformelor;
desenele de ansamblu ale bateriilor cu role, saboţilor şi ghidajelor.
4 Vehicule, desenul de ansamblu din care să rezulte:
dimensiunile de gabarit exterioare şi interioare;
sistemul de fixare a cablului tractor şi de rulare pe cablul purtător;
elemente de rezistenţă ale suspensiei cabinei;
enumerarea instalaţiilor, dispozitivelor, echipamentelor şi aparatelor
cu care se dotează cabina;
efortul de frânare a cabinei pe cablu.
5 Grupuri de antrenare, desene de ansamblu şi, după caz, şi de subansamblu,
din care să rezulte:
principalele caracteristici funcţionale şi dimensionale;
schemele cinematice;
schemele hidraulice şi pneumatice;
78
sistemul de frânare;
sistemul de ungere;
R 7-2003
ansamblul roţilor de antrenare, deviere, întoarcere şi susţinere.
ANEXA Al (sfârşit)
6 Scheme electrice de principiu pentru:
– instalaţia de alimentare (de forţă);
– instalaţia de comandă;
PT
– instalaţiile de semnalizare, blocare, telecomandă, telecomunicaţie şi
iluminat;
– pozarea aparatelor şi a elementelor electrice pe panouri, în dulapuri,
în şi pe pupitrul de comandă;
În scheme vor fi indicate tensiunile de exploatare ale circuitelor
electrice şi prin legendă se vor evidenţia principalele elemente ale schemei. Tot
aici se vor evidenţia şi întreruptoarele de pe circuitul de alimentare precum şi
măsurile de protecţie a instalaţiilor electrice, conform normativelor şi
standardelor în vigoare.
7 Schema comenzilor
Schema va cuprinde toate comenzile care se pot efectua de la postul
(posturile) de comandă precum şi, după caz, indicarea mişcărilor şi a sensurilor
acestora.
8 Desenele de ansamblu ale manşoanelor.
9 Desenele de ansamblu ale sistemelor de întindere a cablurilor.
79
PTR 7-2003
ANEXAB
Conţinutul documentaţiei pentru obţinerealreactualizarea autorizaţiei
pentru construirea (montarea) sau repararea telecabinelor
Documentaţia se intocmeşte de către agenţii economici care efectuează lucrări
de construire (montare) sau reparare a telecabinelor şi se înaintează la ISCIRINSPECTIT.
Documentaţia va conţine un memoriu tehnic in care se vor preciza următoarele:
a) felul lucrărilor (construire, montare, reparare);
b) domeniul autorizaţiei;
c) calitatea principalelor materiale de bază folosite (conform grupelor din
prescripţiile tehnice in vigoare);
d) domeniul de dimensiuni ale materialelor de bază ce vor fi utilizate, cu
precizarea pentru fiecare grupă a limitelor de grosime pentru ţevi (conform
prevederilor prescripţiilor tehnice in vigoare);
e) procedurile de sudare omologate de agentul economic solicitant ce vor fi
executate şi poziţiile de sudare folosite;
f) eficienţa metodelor şi mijloacelor de examioare nedistructivă din dotare,
pentru punerea in evidenţă a eventualelor defecte ce ar putea să apară în execuţie in
materialele de bază şi îmbinările sudate funcţie de calitatea şi grosimea acestora,
precum şi a procedurilor de sudare aplicate;
g) punctele de control pe fluxul de montare sau reparare;
h) numele, pregătirea şi vechimea in specialitate a personalului tehnic pentru
verificarea lucrărilor de construire (montare) şi/sau reparare a telecabinelor precum şi a
responsabilului tehnic cu sudura, propuşi de agentul economic să fie autorizaţi de către
ISCIR-INSPECT IT;
i) decizia de numire a personalului conform anexei G.
La memoriul tehnic se vor ataşa documente care vor preciza:
a) dotarea cu utilaje de execuţie, conform datelor din tabelul 1;
b) procedurile de sudare omologate, conform datelor din tabelul 2;
c) metodele folosite pentru verificarea calităţii lucrărilor executate, precum şi
dotarea cu laborator de efectuare a examioărilor nedistructive (autorizat de ISCIRINSPECT)
şi laborator de efectuarea incercărilor mecanice, tehnologice, metalografice
şi analize chimice (autorizat de ISCIR-INSPECT). În cazul în care agentul economic
nu dispune de laboratoare proprii se va anexa o copie după contractul de colaborare
incheiat cu alt agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT pentru efectuarea
examioărilor;
d) dotarea cu standuri pentru incercări şi verificări, conform datelor din tabelul
3;
e) pregătirea şi activitatea practică în domeniu a personalului de execuţie şi
control, conform datelor din tabelul 4;
f) natura şi volumul lucrărilor efectuate in colaborare cu alţi agenţi economici,
conform datelor din tabelul 5.
80

Click pentru continuare