PRESCRIPTIE TEHNICA : CERINŢE TEHNICE PRIVIND UTILIZAREA INSTALAŢIILOR DE TRANSPORT PE CABLU PENTRU PERSOANE TELEGONDOLE partea 2

8-2003
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
– ISCIR-
– REGLEMENTARE TEHNICĂ NAŢIONALĂ –
PRESCRIPŢIE TEHNICĂ
PTR8-2003
PTR

Descarca PDF cu PTR8-2003 partea 2

Continuare :

PTR
8-2003
8.9.11 Verificarea tehnică după lucrările de reparare trebuie să stabilească, pe lângă
cele menţionate la pct. 8.8.3, şi dacă lucrările s-au efectuat corespunzător iar
materialele noi folosite sunt în conformitate cu tehnologia de reparare.
8.9.12 Lucrările, altele decât cele menţionate la pct. 8.9.2, pot fi executate şi de agenţi
economici care nu sunt autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT iar verificarea tehnică după
aceste reparaţii va fi efectuată de RSVTI al deţinătoru1ui.
8.9.13 La verificarea tehnică după reparare se efectuează verificările prevăzute la pct.
8.7.
8.9.14 Dacă rezultatele verificării tehnice satisfac prevederile prezentei prescripţii
tehnice, prin procesul-verbal încheiat se acordă autorizaţia de funcţionare în
continuare stabilindu-se şi scadenţa următoarei verificări tehnice care nu va fi mai
mare de I an.
8.9.15 Efectuarea lucrărilor de reparare se va înscrie în registrul de evidenţă a
funcţionării telegondolei.
8.9.16 Documentaţia tehnică de reparare se va ataşa la cartea telegondolei.
8.9.17 Dispoziţiile date de către inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau
de către RSVTI al deţinătorului, înscrise în procesele-verbale de verificare tehnică
periodică, neprogramată sau după reparaţii sau în registrul de evidenţă a funcţionării
telegondolei sunt obligatorii. Neîndeplinirea la termenele stabilite a dispoziţiilor date
atrage după sine anularea autorizaţiei de funcţionare.
8.9.18 Funcţionarea telegondolelor în afara termenului înscns m autorizaţia de
funcţionare, cu deficienţe la componentele de securitate şi subsisteme care pun în
pericol securitatea utilizatorilor şi protecţia mediului sau fără o prealabilă verificare
după reparaţii este interzisă şi se sancţionează conform legilor în vigoare.
9 EXPLOATAREA
9.1 Generalităţi
9.1.1 Întreţinerea şi revizia telegondolelor poate fi făcută de agenţi economici care
dispun de mijloace tehnice corespunzătoare şi sunt autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT,
având autorizaţie conform modelului din anexa S.
9.1.2 Conţinutul documentaţiei necesare pentru obţinerea autorizaţiei de întreţinere şi
revizie a telegondolelor este prezentat în anexa U.
9.1.3 Agentul economic autorizat pentru lucrări de întreţinere şi revizie tehnică are
următoarele obligaţii:
a) să execute lucrările de întreţinere şi revizie în conformitate cu prevederile
documentaţiei tehnice, regulamentului de exploatare şi prezentei prescripţii
tehnice;
41
PTR8-2003
b) să folosească la lucrările de intreţinere şi revizie numai personal calificat şi
instruit;
c) să fie dotat cu mijloace tehnice corespunzătoare in vederea efectuării
lucrărilor de întreţinere şi revizie;
d) să pregătească şi să prezinte instalaţiile la verificarea tehnică oficială la
scadenţă sau ori de câte ori se solicită de către ISCIR-INSPECT IT;
e) să oprească instalaţiile din funcţiune dacă in timpul exploatării apar
deficienţe care pot avea ca urmare avarii sau accidente;
1) să numească personal tehnic propriu care să fie autorizat de ISCIRINSPECT
IT pentru supravegherea lucrărilor de întreţinere şi revizie.
9.1.4 Personalul tehnic autorizat de ISCIR-INSPECT IT pentru supravegherea
lucrărilor de intreţinere şi revizie tehnică are următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să cunoască legislaţia, prescripţiile tehnice specifice, Colecţia ISCIR in
vigoare, şi reglementările tehnice in domeniu;
b) să respecte in cadrul lucrărilor efectuate prevederile documentaţiei
tehnice, regulamentului de exploatare şi prezentei prescripţii tehnice;
c) să verifice documentaţia tehnică intocmită pentru lucrările efectuate;
d) să intocmească documente de verificare in care să se consemneze
constatările şi rezultatele verificărilor şi examinărilor, precum şi
dispoziţiile obligatorii;
e) să verifice registrele de evidenţă a lucrărilor efectuate şi să urmărească
ţinerea la zi a acestom.
9.1.5 Pe baza prevederilor prezentei prescripţii tehnice, ale normativelor legale in
vigoare, nonnelor de protecţia muncii, instrucţiunilor de exploatare şi documentaţiei
tehnice, deţinătorul va intocmi regulamente de exploatare care trebuie să conţină
instrucţiuni detaliate privind funcţionarea, exploatarea, repararea şi intreţinerea
telegondolelor.
Regulamentul de exploatare trebuie să fie avizat de ISCIR-INSPECT IT in raza
căreia este montată instalaţia.
9.1.6 Regulamentul de exploatare trebuie să conţină toate datele şi indicaţiile a căror
aplicare conduce la exploatarea in condiţii de securitate, atăt cele cu caracter general
cât şi cele specifice instalaţiei.
9.1.7 Regulamentul de exploatare va conţine cel puţin unnătoarele date şi indicaţii:
dispoziţii genemle, cuprinzând descrierea succintă a telegondolei;
indicaţii privind personalul de exploatare (efective, condiţii de angajare,
funcţiuni, obligaţii şi răspunderi pentru fiecare funcţie in parte);
42
PTR
8-2003
indicaţii privind personalul de deservire (efective, condiţii de angajare,
funcţiuni, obligaţii şi răspunderi pentru fiecare funcţie in parte);
date privind instalaţiile, subsistemele, componentele de securitate şi
dispozitivele de telecomunicaţie şi semna1izare;
nonne de exploatare în condiţii normale, viteze, acceleraţii şi deceleraţii
admise;
nonne de exploatare în condiţii excepţionale (vânt, chiciură, vizibilitate
redusă, deranjamente);
nonne de protecţia muncii şi măsuri de pază contra incendiilor specifice
instalaţiei;
indicaţii cu privire la deranjamentele posibile in exploatare şi modul de
remediere a deranjamentelor;
regulile şi mijloacele utilizate pentru salvarea persoanelor aflate în vehicule
la oprirea accidentală a telegondolei;
date privind reviziile, verificările şi incercările care trebuie să fie efectuate
intre două verificări tehnice periodice oficiale, cu indicarea operaţiilor care
se execută în cadrul fiecărei lucrări, a periodicităţii lucrărilor şi a
persoanelor care le efectuează;
indicaţii cu privire la lucrări de intreţinere curentă şi ungere a instalaţiei;
alte date şi indicaţii, in funcţie de specificul telegondolei.
9.2 Norme generale de exploatare
9.2.1 Exploatarea telegondolelor trebuie să se facă in conformitate cu prevederile
prezentei prescripţii tehnice, regulamentul de exploatare, cartea telegondolei, nonnele
de protecţia muncii din domeniul telegondolelor şi instrucţiunile interne elaborate de
deţinător.
9.2.2 Este interzisă funcţionarea telegondolelor dacă componentele de securitate,
subsistemele, dispozitivele de semnalizare şi telecomunicaţie nu sunt in perfectă stare
de funcţionare sau nu indeplinesc condiţiile tehnice prescrise, precum şi dacă
personalul de exploatare şi de deservire minim prevăzut in regulamentul de exploatare
nu este prezent la post şi apt pentru muncă.
9.2.3 Numărul maxim de persoane (sarcina utilă maximă) dintr-un vehicul nu va
depăşi pe cel prevăzut în documentaţia tehnică şi înscris in procesul-verbal de
autorizare a funcţionării.
Şeful instalaţiei poate să limiteze sarcina in vehicule, sub cea prevăzută in
documentaţia tehnică, dacă constată că pentru o situaţie dată admiterea sarcinii
maxime ar produce o supraîncărcare a vehiculului.
9.2.4 în cazul transportului de copii, in grup, cu vârsta medie sub 14 ani, masa medie
a acestora se va considera 50 kg/persoană.
9.2.5 în fiecare telegondolă se vor afişa vizibil instrucţiunile cu pnvrre la
comportamentul obligatoriu al persoanelor in timpul transportului şi interdicţia privind
deschiderea uşilor.
În staţii se va afişa interzicerea transportului de persoane in stare de ebrietate.
Copiii sub 10 ani sau persoanele cu handicap trebuie să fie insoţiţi( te) de o persoană
majoră.
43
PTR8-2003
9.2.6 Pe pilonii telegondolelor amplasaţi în zone accesibile publicului se vor monta
plăci de avertizare pe care se vor înscrie interdicţiile de staţionare sub linie şi de urcare
pe piloni.
9.2.7 În staţii se vor afişa:
în staţiile în care circulă şi staţionează publicul : instrucţiuni cu privire
la comportamentul obligatoriu al persoanelor în timpul transportului şi
în staţii;
în spaţiile de lucru ale personalului staţiei: instrucţiuni privind
acordarea primului ajutor, instrucţiuni de prevenire şi stingere a
incendiilor, instrucţiuoi de exploatare şi de protecţie a muocii, prevăzute
de normativele în vigoare.
9.3 Norme pentru exploatarea normală
9.3.1 Exploatarea normală trebuie să se facă cu motorul principal, când telegondola
este în perfectă stare de funcţionare şi prezintă deplină siguranţă în funcţionare,
conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
9.3.2 Personalul de exploatare trebuie să cuooască regulile de desfăşurare a activităţii
înscrise în regulamentul de exploatare şi instrucţiunile primite. Mecanicul trolist
trebuie să urmărească permanent respectarea vitezelor, acceleraţiilor şi deceleraţiilor
prevăzute.
9.3.3 Şeful instalaţiei şi mecanicul trolist trebuie să asigure supravegherea generală şi
respectarea orarelor conform regimului de transport.
9.3.4 Nu este permisă exploatarea telegondolei decât pe timp de zi. Fac excepţie
telegondolele care suot echipate corespunzător şi prevăzute pentru funcţionare pe timp
de noapte.
9.3.5 Fuocţionarea telegondolei cu motorul de rezervă trebuie să se limiteze la
deplasările necesare pentru readucerea vehiculelor încărcate în staţii, urmare a
defectării motorului principal sau întreruperii alimentării lui.
9.3.6 Înainte de funcţionarea cu motorul de rezervă se vor executa, în prealabil, toate
manevrele şi verificările necesare. În timpul funcţionării se vor respecta vitezele
prescrise.
9.3.7 La antrenarea instalaţiei cu motorul de rezervă personalul va trebui să fie
pregătit în orice moment pentru oprirea instalaţiei prin comenzi manuale.
9.4 Norme de exploatare în caz de vânt
9.4.1 Exploatarea în caz de vânt cu viteză sau presiuoe care nu necesită întreruperea
transportului se va efectua cu atenţie sporită la trecerea peste piloni şi la intrarea în
staţii.
Exploatarea instalaţiei trebuie să fie întreruptă în următoarele condiţii:
– presiuoea (viteza) vântului depăşeşte valoarea admisă, înscrisă în cartea
telegondolei;
44
PTR
8-2003
– există riscul ca vehiculele înclinate să lovească în ghidaje;
– există pericolul iminent de furtună, chiar dacă presiunea (viteza) vântului este
mai mică decât valoarea admisă înscrisă în cartea telegondolei.
9.4.2 Dacă se consideră necesară întreruperea exploatării, vehiculele trebuie să fie
aduse în staţii cu o viteză de deplasare redusă.
9.4.3 La reluarea exploatării după o întrerupere din cauza vântului trebuie să fie
verificată şi asigurată poziţia corectă a cablurilor pe reazemele lor.
9.5 Norme de exploatare în caz de chiciură
Dacă în timpul când telegondola a fost în repaus s-a depus chiciură pe cablu şi
pe elementele metalice ale staţiilor şi vehiculelor, exploatarea nu poate fi reluată decât
după ce s-au executat următoarele operaţii:
îndepărtarea chiciurii, care ar putea periclita siguranţa în funcţionare sau ar
putea prezenta pericol de accidentare, înainte de punerea în funcţiune a
instalaţiei;
îndepărtarea chiciurii de pe cabluri şi de pe reazemele acestora pe piloui
prin efectuarea de curse Iară pasageri la viteze corespunzătoare.
9.6 Norme de exploatare în caz de vizibilitate redusă
9.6.1 Exploatarea telegondolelor pe timp cu vizibilitate redusă (ceaţă, ninsoare
abundentă, ploaie, întuneric etc.) trebuie să fie făcută cu atenţie sporită.
În cazul când la vizibilitate redusă se adaugă şi alte condiţii locale (vânt cu
intensitate redusă, ploaie cu gheaţă etc.) care îngreunează transportul, telegondolele
vor funcţiona cu o viteză redusă corespunzător faţă de viteza nominală prescrisă.
Reducerea vitezei se va stabili de către şeful instalaţiei împreună cu mecanicul trolist.
9.6.2 Se interzice funcţionarea pe timp cu vizibilitate redusă (ceaţă, ninsoare
abundentă, ploaie, întuneric etc.) a telegondolei la care stabilitatea cablului tractor pe
piloni nu este controlată automat prin dispozitive de securitate.
9.7 Norme de exploatare în caz de deranjamente
9.7.1 Regulamentul de exploatare trebuie să prevadă măsurile necesare ce trebuie
luate în cazul apariţiei unor deranjamente la diferite elemente ale telegondolei.
De asemenea, regulamentul de exploatare trebuie să indice măsurile care
trebuie luate în caz de oprire inopinată a telegondolei ca urmare a intrării în funcţiune a
unor componente de securitate. Repunerea în funcţiune se face numai cu avizul şefului
instalaţiei şi numai după ce cauza care a provocat oprirea a fost înlăturată.
9.7.2 În cazul când componentele de securitate sau subsistemele instalaţiei nu sunt în
stare de funcţionare ca urmare a unui deranjament, şeful instalaţiei va putea admite
funcţionarea telegondolei numai până la aducerea în staţii a pasagerilor aflaţi în
vehicule pe traseu, luându-se măsurile locale necesare pentru evitarea avariilor şi
accidentelor.
45
PTR8-2003
9.7.3 Dacă în timpul transportului de persoane se produc deranjamente sau avarii se
vor lua următoarele măsuri:
– declanşarea opririi automate a iostalaţiei de către mecanicul trolist; în caz că
aceasta nu funcţionează, se va comanda manual oprirea progresivă;
– stabilirea deranjamentului sau avariei produse, după oprire; dacă este posibil
şi sunt îndeplioite condiţiile de securitate, se execută manevrele de readucere
a vehiculelor în staţii cu viteză redusă; dacă aducerea vehiculelor în staţii nu
este posibilă sau nu sunt îndeplioite condiţiile de securitate, se procedează la
salvarea persoanelor, în conformitate cu regulamentul de exploatare a
telegondolei;
– repunerea în funcţiune a telegondolei, în conformitate cu prevederile pct.
9.9.23.
9.7.4 Fiecare telegondolă trebuie să dispună de mijloacele necesare pentru efectuarea
operaţiilor de salvare, iar personalul folosit trebuie să cunoască regulile priviod
organizarea şi efectuarea acestei operaţii.
9.8 Personalul de supraveghere şi exploatare
9.8.1 Pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă a telegondolelor, în conformitate cu
prevederile prezentei prescripţii tehnice, regulamentului de exploatare şi iostrucţiunilor
ioteme sunt direct răspunzători deţinătorii sau cei care le exploatează.
9.8.2 Deţinătorii sau cei care exploatează telegondole sunt obligaţi să obţină
autorizaţia de funcţionare a acestora de la ISCIR-INSPECT IT.
9.8.3 În vederea acordării autorizaţiei pentru funcţionarea telegondolelor, pe lângă
documentaţia cerută la pct. 8.6.2 deţinătorul va înaiota la ISCIR-INSPECT IT o
documentaţie întocmită conform prevederilor anexei E.
9.8.4 Deţinătorii care utilizează telegondole au următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să posede prescripţiile tehnice specifice – Colecţia ISCIR;
b) să execute lucrările de întreţinere şi revizie tehnică curentă în conformitate cu
procedura de iospecţie şi întreţinere a telegondolei;
c) să pregătească şi să preziote telegondolele, precum şi documentaţia tehnică
prevăzută de prezenta prescripţie tehnică la verificările tehnice care se
efectuează de ISCIR-INSPECT IT în vederea autorizării funcţionării
telegondolelor sau ori de câte ori se solicită de către ISCIR-INSPECT IT;
d) să numească RSVTI, în raport cu numărul şi complexitatea telegondolelor, care
va fi autorizat de ISCIR-INSPECT IT. RSVTI al unităţilor menţionate
răspunde împreună cu proprietarul telegondolelor de luarea măsurilor pentru
aplicarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice privind securitatea în
funcţionare a acestora. Modelul pentru decizia de numire a RSVTI este
prezentat în anexa H, iar modelul de autorizaţie atribuită acestuia este prezentat
în anexa El. Atribuţiile RSVTI sunt menţionate la pct. 9.8.7.
46
PTR
8-2003
9.8.5 Prevederile pct. 9.8.4 se aplică şi celor care inchiriază telegondole în vederea
utilizării.
9.8.6 RSVTI poate fi:
• inginer
• subinginer sau
• maistru
intr-una din specialităţile: mecanică, electrică sau electromecanică.
9.8.7 Responsabilul cu verificarea şi supravegherea tehnică a instalaţiilor (RSVTI),
autorizat de ISCIR-INSPECT IT, trebuie să posede cunoştinţe teoretice şi practice in
domeniul telegondolelor şi are unnătoarele sarcini:
să ţină evidenţa instalaţiilor intr-un registru (conform modelului prezentat
in anexa F) şi să urmărească efectoarea la termen a verificării tehnice
oficiale Îară de care instalaţiile respective nu pot funcţiona;
să urmărească pregătirea instalaţiilor şi sarcinilor de incercare necesare
pentru verificările tehnice oficiale şi să participe activ la efectoarea lor;
să supravegheze ca telegondolele să fie folosite in conformitate cu
prevederile prezentei prescripţii tehnice, regulamentol de exploatare,
instrucţiunile interne şi normele de protecţia muncii;
să urmărească realizarea in termen a dispoziţiilor date prin proceseleverbale
de verificare tehnică, să examineze in mod regulat registrul de
evidenţă a funcţionării instalaţiei şi să ia măsuri pentru remedierea imediată
a defectelor semnalate;
să urmărească afişarea în locurile stabilite a instrucţiunilor de exploatare;
să interzică manevrarea telegondolelor de către persoane neautorizate;
să urmărească efectoarea periodică a instructajelor profesionale şi de
protecţia muncii cu personalul de exploatare şi de deservire;
să organizeze reexaminarea periodică a mecanicilor trolişti şi să participe in
comisia de reexaminare;
să urmărească efectoarea verificărilor periodice ale instalaţiei de protecţie
împotriva tensiunilor de atingere şi consemnarea rezultatelor acestora;
să colaboreze la întocmirea planului de intreţinere, revizii şi reparaţii şi să
urmărească indeplinirea lui la termenele prevăzute;
să întocmească planul anual de verificări tehnice periodice şi să-I inainteze
la ISCIR-INSPECT IT in raza căreia îşi are sediul deţinătorul până la data
de 25 noiembrie;
să urmărească ca reparaţiile prevăzute la pct. 8.9.2 să fie executate numai
de agenţi economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT;
să urmărească efectoarea la termenele prevăzute a verificării cablurilor;
să urmărească modul in care se asigură supravegherea telegondolelor de
către şeful instalaţiei;
să ţină evidenţa mecanicilor trolişti; nu este admisă angajarea mecanicilor
trolişti fără avizul RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT.
9.8.8 Deţinătorul va numi pentru fiecare telegondolă o persoană calificată denumită
„Şeful instalaţiei”. În raport cu importanţa telegondolei pot fi numiţi ca şef al
instalaţiei: ingineri, subingineri sau maiştri in specialităţile mecanică, electromecanică,
electrotehnică sau înrudite cu acestea.
47
PTR8-2003
Nu se admite ca mecanicul trolist care manevrează telegondola să fie numit
şeful instalaţiei.
9.8.9 Dacă în zonă sunt grupate mai multe telegondole la un loc, astfel încât traseele
lor se întâlnesc sau pleacă din acelaşi punct sau traseele lor se află în prelungire sau în
paralel la distanţe de maximum 200 m, în aceste cazuri poate fi numit un singur şef al
instalaţiei pentru toate aceste telegondole din zonă, cu condiţia ca pentru fiecare
telegondolă să fie numit câte un înlocuitor competent al şefului instalaţiei în
conformitate cu prevederile pct. 9.8.23.
9.8.10 Şeful instalaţiei va fi confirmat, în scris, de către ISCIR-!NSPECT IT în raza
căreia se găsesc telegondolele respective, pe baza cunoştinţelor privind:
prescripţiile tehnice specifice, Colecţia ISCIR, în domeniu;
instalaţia pe care o va supraveghea şi coordona;
regulamentul de funcţionare a instalaţiei respective.
9.8.11 Şeful instalaţiei are următoarele obligaţii şi răspunderi principale:
supraveghează instalaţia şi urmăreşte ca funcţionarea şi exploatarea acesteia
să se facă în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice şi cu
regulamentul de exploatare; în cazul apariţiei unor defecţiuni care
periclitează securitatea în exploatare a telegondolei, trebuie să ia imediat
măsuri de oprire şi să informeze, în scris, conducerea unităţii deţinătoare;
controlează funcţionarea instalaţiei şi ia măsuri de înlăturare a defecţiunilor;
repartizează sarcinile personalului de exploatare şi deservire şi controlează
modul de executare a acestora;
răspunde de buna întreţinere a instalaţiei;
planifică şi urmăreşte efectuarea la termen a reviziilor şi reparaţiilor,
conduce efectiv aceste operaţii (care se execută cu personalul propriu) şi
răspunde de calitatea acestora;
răspunde de efectuarea la termenele stabilite a verificărilor tehnice oficiale,
participă efectiv la aceste verificări şi ia măsuri pentru ducerea la
îndeplinire a dispoziţiilor date;
urmăreşte îndeplinirea prevederilor de protecţia muncii, de pază contra
incendiilor şi ale celorlalte norme în vigoare de către personalul din
subordine;
organizează şedinţe lunare de instructaj cu personalul de exploatare şi de
deservire a instalaţiei şi verifică la locul de muncă dacă acesta şi-a însuşit şi
aplică corect instructajul respectiv.
9.8.12 Manevrarea telegondolelor, respectiv manevrarea grupului de antrenare şi
comandă, se va face numai de mecanici trolişti autorizaţi, în conformitate cu
prevederile prezentei prescripţii tehnice.
9.8.13 Mecanicul trolist are următoarele obligaţii şi răspunderi principale:
execută personal manevrarea grupului de antrenare şi comandă al
instalaţiei; prezenţa sa este obligatorie la pupitrul de comandă în tot timpul
cât telegondola este în funcţiune;
aplică prevederile prezentei prescripţii tehnice şi ale regulamentului de
exploatare cu privire la antrenarea, frânarea şi comanda telegondolei atât cu
grupul principal de antrenare cât şi cu grupul de rezervă; răspunde de
48
PTR
8-2003
aplicarea şi respectarea normelor de protecţie a muncii şi măsurilor de pază
contra incendiilor la postul de comandă şi în sala maşinilor;
controlează personal grupul de antrenare, la începutul fiecărui schimb,
precum şi componentele de securitate, subsistemele şi dispozitivele de
siguranţă şi semnalizare din staţia de antrenare şi ia măsurile necesare
pentru buna funcţionare; în cazul în care constată defecte în funcţionarea
telegondolei ia imediat măsuri de oprire.
9.8.14 Mecanicii trolişti vor fi reexaminaţi anual de către comisii de examinare
stabilite de deţinător, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.
Rezultatul va fi înscris în autorizaţie.
Dacă persoanele respective nu se prezintă la reexaminare sau dacă nu au
obţinut calificativul „Admis” nu-şi mai pot continua activitatea, caz în care deţinătorul
va trebui să comunice acest lucru la ISCIR-INSPECT IT care a eliberat autorizaţia şi
să solicite retragerea autorizaţiei.
9.8.15 Pe lângă personalul autorizat de către ISCIR-INSPECT IT, deţinătorul trebuie
să numească şi să instruiască personal necesar şi în număr suficient pentru asigurarea
deservirii instalaţiei.
9.8.16 Personalul pentru asigurarea deservirii instalaţiei se stabileşte în funcţie de
tipul, capacitatea şi complexitatea telegondolei.
La telegondole trebuie să existe agenţi de peron.
La telegondolele prevăzute cu cantoane de pază pe traseu trebuie să fie câte un
agent la fiecare canton.
9.8.17 Personalul indicat la pct. 9.8.16 are, în principal, următoarele obligaţii şi
răspunderi:
– agenţii de peron:
• răspund de păstrarea ordinii pe peron şi de respectarea fluxului de
circulaţie prevăzut;
• urmăresc deplasarea vehiculelor în interiorul staţiei, supraveghează şi
ajută la îmbarcarea şi debarcarea persoanelor în/şi din vehicule;
– agenţii de supraveghere din cantoanele de pază:
• ţin sub supraveghere permanentă tronsonul de linie asupra căruia
au vizibilitate;
• comunică mecanicului trolist orice neregulă observată pe traseu, iar în
caz de necesitate acţionează asupra butonului de oprire a telegondolei,
comunicând imediat motivul opririi la postul de comandă.
9.8.18 Pe lângă personalul minim menţionat la punctele anterioare deţinătorul
instalaţiei, în funcţie de prevederile documentaţiei tehnice şi după necesitate, va stabili
numărul corespunzător al persoanelor din schema fiecărei instalaţii.
9.8.19 Personalul care efectuează lucrările de întreţinere, revizie, verificări şi încercări
periodice prevăzute în regulamentul de exploatare va fi stabilit, specializat şi instruit de
către deţinătorul instalaţiei în funcţie de tipul telegondolei şi regimul său de exploatare,
cu condiţia să fie în număr suficient şi să acopere gama funcţiilor (revizori de linie, de
49
PTR8-2003
vehicule, de echipamente mecanice şi electrice, inclusiv de instalaţii şi dispozitive de
siguranţă) şi a meseriilor necesare (mecanică, lăcătuşerie, electricitate şi automatizări).
Acest personal trebuie să intervină operativ la instalaţii atât pentru executarea
lucrărilor de întreţinere, revizie şi verificări de strictă specialitate cât şi pentru
înlăturarea defecţiunilor sau avariilor.
Personalul respectiv poate fi organizat şi în echipe, pe zone sau grupuri de
instalaţii.
9.8.20 Obligaţiile şi răspunderile personalului menţionat la pct. 9.8.19 rezultă din
prevederile de la subcapitolele ”Întreţinerea şi revizia” şi „Evidenţa exploatării”.
9.8.21 Şeful instalaţiei, mecanicii trolişti şi revizorii de linie au obligaţia să se prezinte
anual la examenele medicale, persoanele respective neputându-J1i continua activitatea
rară un asemenea aviz.
9.8.22 Personalul de exploatare şi deservire a telegondolelor trebuie să primească sub
semnătură regulamentul de exploatare a instalaţiei respective şi, după caz, instrucţiuni
scrise suplimentare referitoare la sarcinile fiecărui angajat.
Difuzarea documentelor menţionate se va face de către unităţile deţinătoare.
9.8.23 Unitatea deţinătoare trebuie ca pentru fiecare telegondolă să prevadă şi să
asigure înlocuitori competenţi ai şefului instalaţiei şi mecanicului trolist, în cazul în
care telegondola funcţionează în mai multe schimburi, precum şi în perioadele în care
aceştia lipsesc (concediu de odihnă sau de boală etc.). Aceşti înlocuitori trebuie să
îndeplinească aceleaşi condiţii ca titularii.
9.9 întreţinerea şi revizia
9.9.1 Întreţinerea şi revizia periodică a telegondolelor trebuie să fie executate de
personal calificat şi instruit în acest scop, sub directa îndrumare a şefului instalaţiei sau
a mecanicului trolist, după caz.
9.9.2 întreţinerea se va face potrivit instrucţiunilor date de proiectant şi înscrise în
cartea tehnică a telegondolei, în regulamentul de exploatare şi în conformitate cu
prevederile prezentei prescripţii tehnice.
Prin instrucţiuni se vor indica:
elementele care trebuie curăţate şi unse, amplasarea tuturor punctelor de
ungere, reglajele şi jocurile care trebuie să fie respectate;
periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi ungere;
precizări speciale preluate din cărţile tehnice ale utilajelor ŞI
subansamblelor cu funcţionare independentă etc.
Efectuarea operaţiilor de întreţinere se va consemna în registrul de evidenţă a
reviziilor.
9.9.3 Cablurile vor fi menţinute în stare curată şi vor fi unse cu produse
corespunzătoare. La cablurile purtătoare-tractoare (tractoare) unsoarea nu trebuie să
micşoreze coeficienţii de frecare dintre cablu şi roata de antrenare sub limita prevăzută
în cartea telegondolei.
50
PTR
8-2003
9.9.4 Spălarea şi ungerea cablurilor nu trebuie să se facă cu produse care pot dizolva
unsoarea din inima cablului (ca de exemplu petrol sau motorină) pentru evitarea unor
uzuri premature.
9.9.5 Cablurile purtătoare ale telegondolelor trebuie să fie deplasate în lungul
saboţilor conform instrucţiuuilor de exploatare şi întreţinere din cartea telegondolei,
dar cel puţin o dată la 15 ani sau la 15.000 ore de funcţionare efectivă. În aceste
intervale, porţiuuile cablurilor purtătoare care vin în contact cu saboţii se vor ţine sub
observaţie şi se va măsura periodic diametru! pentru a depista eventualele micşorări ale
acestuia.
Îndeplinirea obligaţiilor de mai sus va fi consemnată, prin grija şi pe
răspunderea şefului instalaţiei, în registru! de evidenţă a reviziilor liniei telegondolei.
9.9.6 Staţiile şi întreaga instalaţie trebuie să fie menţinute în perfectă stare de
curăţeuie şi întreţinute corespunzător.
9.9.7 Piesele de schimb necesare, în special cele de uzură curentă, trebuie să fie
asigurate cel puţin în cantitatea prevăzută în documentaţia tehnică.
9.9.8 Prin regulamentul de exploatare trebuie să se stabilească programul şi frecvenţa
reviziilor şi verificărilor instalaţiilor, în scopul asigurării unei exploatări în condiţii de
securitate. Lucrările care trebuie să se execute în cadrul reviziilor şi verificărilor
specificate în prezenta prescripţie tehnică trebuie să fie considerate un minim
obligatoriu.
9.9.9 Prima revizie generală a telegondolei se va executa după o perioadă de 3 luui
de la autorizarea de funcţionare. Data executării acestei revizii se va comunica la
ISCIR-INSPECT IT în raza căreia se află instalaţia.
La efectuarea acestei revizii va participa RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT
şi, după caz, inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT în raza căreia se află
instalaţia.
9.9.10 Reviziile şi verificările periodice vor fi efectuate de personalul prevăzut şi
nominalizat în regulamentul de exploatare sau în instrucţiunile anexate la acesta.
9.9.11 Zilnic, înaintea începerii transportului de pasageri, se vor verifica următoarele:
organele de întindere a cablurilor şi poziţia contragreutăţilor;
aparatajul şi alimentare a cu energie electrică;
organele de tracţiune şi transmisiile între motor şi roata de antrenare;
componentele de securitate;
dispozitivele de frânare;
instalaţiile şi dispozitivele de siguranţă, semnalizare şi telecomuuicaţie;
căruciorul şi gondola;
Verificările menţionate la aliniatele precedente se efectuează, după caz, cu
instalaţia aflată în repaus, precum şi în timpul unei curse de probă la viteza nominală.
revizia liniei la viteza prevăzută în cartea telegondolei şi în regulamentul
de exploatare.
9.9.12 Săptămânal, în afară de lucrările prevăzute la reviziile şi verificările zilnice, se
vor mai efectua următoarele:
51
PTR8-2003
verificarea detaliată a organelor frânelor;
verificarea detaliată a componentelor de securitate, a instalaţiilor şi a
dispozitivelor de siguranţă, semnalizare şi telecomunicaţie;
revizia detaliată a vehiculelor şi a suspensiilor, a îmbinării elementelor de
rezistenţă, inclusiv examinarea fenomenelor de coroziune şi a eventualelor
fisuri şi verificarea echipamentului de salvare;
revizia contragreutăţilor, a dispozitivelor de întoarcere şi de ancorare a
cablurilor;
o manevră de oprire cu frâna de siguranţă pe roata de antrenare;
o încercare în gol a motorului de rezervă şi de salvare;
verificarea încărcării bateriilor de acumulatoare.
9.9.13 Lunar, în afara lucrărilor prevăzute la reviziile şi verificările săptămânale, se
vor mai efectua următoarele:
controlul manşoanelor cablurilor şi a ancorării cablurilor, a stării
tronsoanelor de cablu din vecinătatea saboţilor şi a variaţiei lungimii
cablurilor;
verificarea stării tuturor pieselor supuse uzurii, cum sunt roţile, rolele,
suporţii rolelor, căptuşelile elastice, gamiturile saboţilor de frână etc.;
antrenarea cu motorul de rezervă;
controlul stării vehiculelor;
verificarea vizuală a stării pilonilor şi a fundaţiilor.
9.9.14 Semestrial, în afara lucrărilor prevăzute la reviziile şi verificările lunare, se vor
mai efectua următoarele:
controlul şuruburilor, a niturilor, a sudurilor vehiculului şi ale părţilor
mobile ale telegondolei;
verificarea punerii la pământ a construcţiilor metalice, echipamentelor
mecanice, transformatoarelor şi cablurilor şi măsurarea rezistenţei prizelor
de împământare şi a conexiunilor acestora;
controlul manşoanelor cablurilor, în interior.
9.9.15 Dacă se întrerupe funcţionarea telegondolei din cauza condiţiilor atmosferice
nefavorabile (furtună, ninsoare etc.), înainte de a se trece la transportul de persoane se
va efectua o cursă de probă.
În cazuri speciale, şeful instalaţiei poate decide dacă este necesară şi o vizitare
pe jos a traseului instalaţiei.
9.9.16 Rezultatele reviziilor şi verificărilor efectuate (zilnice, săptămâna1e, lunare,
semestriale) vor fi menţionate în registrele de evidenţă ale reviziilor şi verificărilor sub
semnătura personalului care le-a efectuat.
9.9.17 Anual se va efectua cel puţin o revizie generală în cadrul căreia, în afara
lucrărilor prevăzute la reviziile şi verificările semestriale, se vor mai executa:
încercarea sub sarcină, la parametrii la care este autorizată instalaţia, a
frânei de serviciu şi a frânei de siguranţă, cu măsurarea distanţelor de
frânare;
încercarea funcţionării dispozitivelor de control pentru depăşirea vitezei;
revizia amănunţită a construcţiilor, acoperişului şi masivelor de ancoraj;
verificarea strângerii buloanelor de ancorare a construcţiilor metalice;
52
8-2003
verificarea contragreutăţilor;
incercarea sub sarcină a motorului de rezervă;
un exerciţiu de salvare a pasagerilor aflaţi in vehicule;
verificarea verticaiităţii şi coliuiarităţii elementelor liniei;
examinarea magnetografică a cablurilor, după caz;
verificarea stării angrenajelor Goc, aspect etc.);
verificarea stării ru1menţilor;
verificarea stării sudurilor de rezistenţă;
PTR
Pe baza prevederilor din documentaţia tehnică şi din cartea tehnică a
telegondolei, precum şi a constatărilor rezultate din verificarea in funcţionare a
instalaţiei, deţinătorul va stabili, dacă este cazul, ca in afara lucrărilor enumerate mai
sus să se mai efectueze şi verificarea prin metode nedistructive a elementelor mecanice
a căror rupere pune in pericol siguranţa instalaţiei.
9.9.18 Data efectuării reviziilor anuale se va comunica la ISCIR-INSPECT IT in raza
căreia se află instalaţia.
La efectuarea acestor revizii vor participa RSVTI din unitatea deţinătoare,
autorizat de ISCIR-INSPECT IT, şi, după caz, inspectorii de specialitate ai ISCIRINSPECT
IT în raza căreia se află instalaţia.
9.9.19 Durata reviziilor şi verificărilor menţionate la pct. 9.9.12, 9.9.13, 9.9.14 şi
9.9.17 se va stabili de către unitatea deţinătoare prin regulamentul de exploatare.
9.9.20 După revizia generală anuală, şeful instalaţiei va prezenta unităţii deţinătoare
un raport detaliat asupra stării tehnice a telegondolei, prin care va aduce la cunoştinţă
constatările sale şi va face propuneri concrete de măsuri pentru menţinerea securităţii
in exploatare a telegondolei. În cazul când propunerile respective conduc la oprirea din
funcţiune a telegondolei şi introducerea ei în reparaţie, un exemplar al raportului se va
inainta la ISCIR-INSPECT IT în raza căreia se află instalaţia.
Un exemplar al raportului avizat de conducerea unităţii deţinătoare se anexează
la cartea telegondolei.
9.9.21 După fiecare 10.000 ore de funcţionare, dar nu mai târziu de 5 ani, unitatea
deţinătoare va verifica prin demontare:
frânele instalaţiei;
dispozitivele de cuplare ale vehiculelor pe cablu;
axele roţilor şi rolelor.
Verificarea sus menţionată se va efectua conform prevederilor pct. 3.14.6 din
cartea tehnică a telegondolei (anexa A).
Data inceperii acestor verificări va fi comunicată la ISCIR-INSPECT IT in
raza căreia se află instalaţia, iar la repunerea in funcţiune se va solicita acesteia
verificările necesare în vederea reautorizării funcţionării instalaţiei.
9.9.22 Dacă funcţionarea instalaţiei este sezonieră, reviziile şi verificările periodice
pot fi intrerupte in timpul perioadelor de staţionare. În perioada de staţionare se vor lua
măsuri de conservare a instalaţiei.
Reinceperea exploatării trebuie să fie precedată de o revizie şi o verificare
detaliată a cablurilor, cu condiţia respectării prevederilor pct. 8.8.6.
53
PTR8-2003
9.9.23 După O întrerupere a exploatării datorită unei defecţiuni tehnice sau după
înlocuirea unor părţi ale instalaţiei se vor efectua toate încercările şi probele legate de
organele care au prezentat defecţiuni sau au fost înlocuite, precum şi verificările
necesare. în cazul executării unor lucrări de reparaţii, prevăzute la pct. 8.9.2,
exploatarea nu va fi reluată decât după ce, în baza verificărilor efectuate conform pct.
8.8, se autorizează funcţionarea telegondolei.
9.9.24 Cablurile instalaţiei (purtătoare, tractoare, purtătoare-tractoare, de întindere şi
auxiliare) trebuie să fie controlate periodic.
Controlul periodic constă din:
examinarea aspectului exterior, a uzurii generale, a coroziunii, a ungerii, a
deformării locale în secţiune transversală şi a reducerii diametrului;
examinarea ruperilor de sârme sau a punctelor unde începe ruperea, a
uzurilor normale, a deformării cablării, a stării cablurilor la ieşirea din
manşoane şi pe reazemele fixe sau rotative.
Examinarea cablurilor se face pe toată lungimea lor. Viteza de control este în
funcţie de starea cablului, dar nu va depăşi 0,5 mls.
9.9.25 Frecvenţa controalelor cablurilor este cel puţin următoarea:
a) În timpul perioadei iniţiale de un an de la intrarea În exploatare,
cablurile purtătoare (fixe) şi cele auxiliare se vor controla după
fiecare trei luni, iar cablurile mobile (purtător-tractor, tractor şi de
Întindere) În fiecare lună; perioada iniţială de un an se poate prelungi
cu o durată egală cu aceea a perioadelor de staţionare dacă
funcţionarea telegondolei este sezonieră sau Încetează dintr-un
anumit motiv mai mult de o lună;
b) după expirarea perioadei iniţiale şi dacă din controalele efectuate rezultă o
comportare satisfăcătoare a cablului din toate punctele de vedere, intervalul
dintre controale poate fi prelungit până la 6 luni pentru cablurile fixe şi
auxiliare şi 3 luni pentru cablurile mobile; în caz contrar sau în funcţie de
vechimea în exploatare a cablului, intervalele dintre controale se vor reduce
din nou la 3 luni, respectiv la o lună sau, după caz, se vor micşora.
Orice defecţiune constatată (uzură, coroziune, ruperea sârmelor sau alte
deteriorări) va fi reperată cu precizie şi va constitui obiectul unor examinări atente la
intervale de timp suficient de apropiate pentru a se urmării modul în care se comportă
defecţiunea, luându-se operativ măsurile care se impun.
9.9.26 Rezultatele controalelor periodice ale cablurilor instalaţiei, menţionate la pct.
9.9.24 şi 9.9.25, vor fi menţionate în registrul de evidenţă a reviziilor liniei
telegondolei sub semnătura personalului care le-a efectuat. Şeful instalaţiei este obligat
să ia cunoştinţă de cele menţionate şi să întreprindă măsurile ce se impun pentru
funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiei.
9.9.27 Cablurile tractoare şi purtătoare-tractoare trebuie să fie supuse unei examinări
magnetografice, după cum urmează:
la punerea în exploatare;
după primul, al patrulea şi al şaselea an de exploatare;
54
PTR
8-2003
anual, după al şaselea an de exploatare.
Cablurile purtătoare vor fi supuse unei examinări magnetografice la punerea în
exploatare şi apoi din cinci în cinci ani.
9.9.28 Unde nu se poate aplica examinarea magnetografică, cablurile de întindere vor
fi examinate nedistructiv cu radiaţii penetrante, pentru determinarea fIrelor rupte sau
fisurate.
Examinarea cu radiaţii penetrante se va face la punerea în exploatare şi apoi din
cinci în cinci ani în condiţiile menţionate la pct. 9.9.32.
9.9.29 Se recomandă ca examinările magnetografice, la diverse intervale asupra
aceluiaşi cablu, să fie efectuate la aceeaşi viteză şi pe cât posibil de aceeaşi echipă. în
funcţie de observaţiile făcute cu ocazia diferitelor verificări se pot stabili perioade mai
scurte pentru examinările magnetografice.
9.9.30 Examinările magnetografice se vor efectua numai de personal autorizat în
conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR.
9.9.31 în buletinul de examinare magnetografică se vor înscrie toate datele care să
permită reproductibilitatea controlului (tipul aparatului utilizat, parametrii de lucru,
metoda folosită, diametrul bobinei, viteza de deplasare etc.).
Buletinul de examinare şi celelalte documente încheiate cu ocazia examinării
magnetografice vor fi ataşate la cartea tehnică a telegondolei pentru a fi puse la
dispoziţia echipei care efectuează examinarea unnătoare. Diagramele rezultate se vor
păstra în arhiva deţinătorului şi vor fi prezentate la cererea inspectorilor de specialitate
ai ISCIR-INSPECT IT.
9.9.32 În porţiunile de cablu unde nu se poate aplica examinarea magnetografică, cum
ar fi cablurile purtătoare şi de întindere din incinta staţiilor, se va face examinarea
nedistructivă cu radiaţii penetrante pentru determinarea firelor rupte sau fisurate,
conform unei proceduri avizate ISCIR-INSPECT.
Cu ocazia verificării oficiale, inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT
poate cere, după caz, examinarea cu radiaţii penetrante şi a altor zone ale cablurilor.
9.9.33 înlocuirea cablurilor se va face având în vedere următoarele criterii:
existenţa unor sârme rupte;
gradul de uzură al cablului şi starea lui generală (uzura sârmelor exterioare,
gradul de corodare al sârmelor, deformări sau aplatisări etc.).
Pentru verificarea şi înlocuirea cablurilor se va examina vizual sau, după caz,
magnetografic starea generală a acestora pe toată lungimea şi se va stabili reducerea de
secţiune pe lungimea de referinţă, având în vedere criteriile stabilite la aliniatul
precedent.
Lungimea de referinţă se determină ca un multiplu al diametrului cablului (de)
şi este în funcţie de tipul cablului şi gradul de uzură al acestuia.
Pentru verificarea şi înlocuirea cablurilor se poate folosi, după caz, şi
examinarea cu radiaţii penetrante în condiţiile arătate la pct. 9.9.28 şi 9.9.32.
9.9.34 Cablurile se vor înlocui atunci când secţiunea utilă s-a micşorat faţă de
secţiunea utilă a cablului nou cu următoarele procente, pe lungimea de referinţă:
55
PTR8-2003
a) cabluri purtătoare-tip închis:
10 % pe lungimea de referinţă de cel puţin 180 ori diametrul cablului;
5 % pe lungimea de referinţă de cel puţin 30 ori diametrul cablului;
3 sârme exterioare rupte pe lungimea de un metru;
2 sârme exterioare alăturate rupte pe lungimea de minim 18 ori
diametrul cablului;
b) cabluri purtătoare elicoidale, cu toroane:
15 % pe lungimea de referinţă de cel puţin 200 ori diametrul cablului;
10 % pe lungimea de referinţă de cel puţin 90 ori diametrul cablului;
8 sârme exterioare rupte pe lungimea de un metru;
c) cabluri tractoare şi purtătoare-tractoare:
25 % pe lungimea de referinţă de minim 500 ori diametrul cablului;
10 % pe lungimea de referinţă de minim 120 ori diametrul cablului;
6 % pe lungimea de referinţă de minim 30 ori diametrul cablului;
d) cabluri de întindere:
8 % pe lungimea de referinţă de minim 120 ori diametrul cablului;
4 % pe lungimea de referinţă de minim 18 ori diametrul cablului;
Dacă nu este posibilă examinarea magnetografică sau examinarea cu
radiaţii penetrante, cablurile de întindere se vor înlocui obligatoriu după cel
mult 10 ani de exploatare.
e) toroane considerate în mod izolat:
35 % pe lungimea de referinţă de minim 18 ori diametrul toronului.
9.9.35 La determinarea procentului de reducere a secţiunii utile se va ţine seama de
următoarele:
numărul total de sârme rupte pe lungimea de referinţă;
sârmele slăbite, corodate sau degradate se vor considera sârme rupte;
sârma care are mai multe rupturi pe lungimea de referinţă se va lua în calcul
o singură dată.
Dacă un toron are o slăbire evidentă se va considera în calculul secţiunii utile a
cablului ca fiind rupt.
În cazul când nu se dispune de date exacte (lipsa controlului magnetografic sau
cu radiaţii penetrante), numărul sârmelor rupte (N,,) pe lungimea de referinţă se va
calcula astfel:
pentru cabluri cu cablare paralelă:
N sr = număr de rupturi vizibile x 1,5;
pentru celelalte cabluri:
N sr = număr de rupturi vizibile x 1,25.
9.9.36 Prin grija deţinătoru1ui telegondolei se vor efectua controale periodice asupra
stabilităţii arborilor care în cădere ar periclita instalaţia, încheindu-se de fiecare dată
un proces-verbal de constatare.
Controlul se va efectua de către personalul silvic de specialitate de două ori pe
an (toamna şi primăvara), atât după fiecare furtună puternică sau ploi abundente în
zonă cât şi înaintea fiecărei verificări tehnice în vederea eliberării autorizaţiei de
funcţionare (verificări tehnice periodice sau după reparaţii).
56
PTR
8-2003
Instalaţia nu se va repune in funcţiune decât după înlăturarea arborilor marcaţi
pe teren ca neavând stabilitate şi menţionaţi în procesul-verbal de constatare.
9.10 Evidenţa exploatării
9.10.1 Pentru fiecare telegondolă trebuie să se ţină la zi registrul de evidenţă a
funcţionării, care va fi păstrat de mecauicul trolist al telegondolei.
9.10.2 Registrul de evidenţă a funcţionării telegondolei va avea cel puţin următoarele
coloane:
Data (ziua, luna, anul);
Ora poruirii (inceperea schimbului);
Ora opririi (predarea la terminarea schimbului);
Timpul de funcţionare efectivă (ore);
Timpul de staţionare (ore);
Motivele staţionării;
Măsurile luate;
Numărul de persoane transportate la urcare;
Numărul de persoane transportate la coborâre;
Alte observaţii;
Semnătura mecauicului trolist care a predat, respectiv a celui care a
primit instalaţia (dacă telegondola a funcţionat in schimburi).
9.10.3 Registrul de evidenţă a funcţionării va fi completat după terminarea fiecărui
schimb de lucru.
9.10.4 Pentru evidenţa reviziilor, verificărilor, incercărilor şi controalelor menţionate
la pct. 9.9.12, 9.9.13, 9.9.14, 9.9.15, 9.9.16, 9.9.23 şi 9.9.24 se vor ţine la zi
următoarele registre :
a) registru de evidenţă a reviziilor liuiei telegondolei;
b) registru de evidenţă a reviziilor vehiculelor;
c) registru de evidenţă a reviziilor echipamentelor mecanice şi electrice,
componentelor de securitate, subsistemelor, instalaţiilor şi dispozitivelor de
semnalizare şi telecomunicaţie.
9.10.5 Registrul de evidenţă a reviziilor liniei telegondolei va fi completat de revizorul
de linie şi va cuprinde următoarele coloane:
Data reviziei (cu menţionarea inceputului schimbului);
Cablu purtător-tractor;
Cablu purtător;
Cablu tractor;
Cablu de compensaţie;
Cabluri de intindere;
Cabluri auxiliare;
Piloni, saboţi, role, ghidaje;
Alte observaţii;
Propuneri ale persoanei care a efectuat revizia;
57
PTR8-2003
Semnătura revizorului de linie.
9.10.6 Registrul de evidenţă a reviziilor vehiculelor va fi completat de revizorul
vehiculelor. Registrul va avea numărul de pagini necesar pentru fiecare vehicul pe care
se va nota numărul de ordine al vehiculelor respective.
Registrul de evidenţă a reviziilor vehiculelor va avea cel puţin unnătoarele
coloane:
Data reviziei (ziua, luna, anul);
Cărucior de rulare (inclusiv frâna);
Suspensia vehiculului;
Schelet de rezistenţă;
Uşi;
Alte observaţii;
Propuneri ale persoanei care a efectuat revizia;
Semnătura revizorului vehiculelor.
9.10.7 Registrul de evidenţă a reviziilor echipamentelor mecanice şi electrice,
componentelor de securitate, subsistemelor, instalaţiilor de semnalizare şi
telecomunicaţie va fi ţinut prin grija mecanicului trulist.
Registrul va avea cel puţin unnătoarele coloane:
Data reviziei;
Grup de antrenare;
Componente de securitate;
Subsisteme;
Instalaţii de semnalizare şi telecomunicaţie;
Aparataj electric şi de automatizare;
Echipament mecanic din staţii;
Alte observaţii;
Propuneri ale persoanei care a efectuat revizia;
Semnătura persoanelor care au efectuat reviziile respective;
Viza mecanicului trolist.
9.10.8 în registrele de revizii, revizorii vor înscrie constatările şi măsurile luate, după
caz, şi propunerile care au rezultat din revizii. Registrul se completează chiar dacă
starea instalaţiei este corespunzătoare, menţionându-se acest lucru în coloana
respectivă. De asemenea, se vor înscrie constatările şi măsurile luate de şeful instalaţiei
din unitatea deţinătoare şi de către orice organ de verificare şi control al acesteia.
9.10.9 Toate registrele de evidenţă vor fi numerotate. Ele vor fi parafate (semnătură şi
ştampilă) de conducerea unităţii deţinătoare.
Şeful instalaţiei este obligat să controleze la perioadele de timp precizate în
regulamentul de exploatare, ţinerea la zi a registrelor de evidenţă.
10 REPARAREA
10.1 Repararea telegondolelor va fi efectuată în condiţiile menţionate la pct. 8.9 de
către unităţi autorizate de ISCIR-INSPECT IT, conform metodologiei din anexa R, şi
care posedă autorizaţie conform modelului din anexa S eliberată de ISCIR-INSPECT
IT.
58
PTR
8-2003
10.2 La lucrările de reparare a telegondolelor se vor lua măsurile corespunzătoare
pentru prevenirea avariilor şi accidentelor.
11 AV ARll ŞI ACCIDENTE
11.1 În cazul accidentelor de persoane sau al avariilor, deţinătorul de telegondolă are
obligaţia să anunţe, telefonic sau prin fax, în cel mult 12 ore de la producere, ISCIRINSPECT
IT la care sunt înregistrate telegondolele respective în vederea efectuării
cercetărilor tebnice necesare şi obligatorii.
11.2 Deţinătorul este obligat să nu modifice starea de fapt din momentul producerii
avariei sau accidentului până la sosirea inspectorilor de specialitate ai ISCIRINSPECT
IT la faţa locului, în afară de cazurile când menţinerea acestei stări ar
produce alte accidente sau ar periclita viaţa oamenilor sau securitatea instalaţiei.
Atunci când este necesar să se modifice starea de fapt din momentul avariei sau
accidentului, deţinătorul va face schiţe, fotografii sau înregistrări video ale situaţiei
existente.
11.3 Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT trebuie să participe la
cercetarea avariilor şi accidentelor conform procedurilor ISCIR.
11.4 În vederea stabilirii cauzelor care au produs avarii sau accidente, deţinătorul
telegondolei va trimite la laboratoare de specialitate, pentru cercetare, piese sau
dispozitive precum şi probe de materiale, conform indicaţiilor inspectorului de
specialitate al ISCIR-INSPECT IT consemnate în procesul-verbal de constatare.
11.5 Dacă avaria sau accidentul s-a produs datorită unei defecţiuni a telegondolei
sau neasigurării condiţiilor care influenţează în mod direct securitatea sa funcţională,
instalaţia se va scoate din funcţiune.
Repunerea în funcţiune se va face după reparare şi o verificare tehnică oficială
completă.
12 DISPOZIŢII FINALE
12.1 Prezenta prescripţie tehnică se aplică telegondolelor noi sau vechi destinate
transportului de persoane.
12.2 Deţinătorul telegondolei este obligat să anunţe în termen de maxim 15 zile
ISCIR-INSPECT IT, în raza căreia este înregistrată instalaţia, închirierea, vânzarea sau
scoaterea din uz a acesteia.
12.3 în cazul unor abateri de la prevederile prezentei prescripţii tehnice,
proiectantul, constructorul (montatorul), contractantul principal, reparatorul sau
deţinătorul vor putea stabili, pe propria răspundere, soluţii compensatoare, motivate
corespunzător din punct de vedere tehnic, care să nu afecteze securitatea în funcţionare
a telegondolelor şi să excludă pericolul de avarii sau accidente. Agenţii economici care
au stabilit astfel de soluţii le vor supune avizării principalilor factori interesaţi:
proiectant, constructor (montator), deţinător, ISCIR-INSPECT şi, după caz, unităţi de
cercetare, proiectare şi de învăţământ superior de specialitate.
59
PTR8-2003
12.4 Dacă agentul economic a depus documente in baza cărora i s-a eliberat
autorizaţia şi acestea nu sunt conforme cu realitatea, autorizaţia este nulă de drept.
12.5 Nerespectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice se sancţionează
conform legislaţiei in vigoare mergând până la retragerea autorizaţiilor acordate.
12.6 Prezenta prescripţie tehnică intră in vigoare la data de 01.05.2004, dată la care
se abrogă ,,Prescripţii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi
verificarea telefericelor destinate transportului de persoane R3-90″ (conform
prevederii Hotărârii Guvernului nr. 433/2002, art. 28).
Până la data de 31.12.2004 se admit introducerea pe piaţă şi punerea în
funcţiune a instalaţiilor, a componentelor de securitate şi a subsistemelor destinate
acestora, care sunt in curs de realizare conform prevederilor prescripţiilor tehnice R 3-
90 (conform prevederii Hotărârii Guvernului nr. 433/2002, art. 27).
12.7 Trimiterile făcute în text la alte prescripţii tehnice–Colecţia ISCIR sau alte
documente normative se referă la ediţiile in vigoare pe perioada aplicării prezentei
prescripţii tehnice.
12.8 Orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei prescripţii tehnice îşi
incetează valabilitatea.
60
8-2003
ANEXA A
CARTEATELEGONDOLEI
– PARTEA DE CONSTRUCŢIE –
(MODEL)
61
PTR
PTR8-2003
ANEXA A (continuare)
Denumirea unităţii constructoare :
Adresa: ………………………………… .
CARTEATELEGONDOLEI
– PARTEADECONSTRUCŢIE –
Tipul telegondolei
Nr. de fabricaţie
Anul fabricaţiei
NOTĂ: Cartea telegondolei se va păstra sub cheie în cabina de comandă din staţia de
antrenare, pentru a sta la dispoziţia organelor de verificare.
62
Nr.
crt.
8-2003
ANEXA A (continuare)
LISTA DOCUMENTAŢIEI LIVRATE CU CARTEA
TELEGONDOLEI
(piese scrise şi desenate)
PTR
Denumirea Simbolul sau numărul Numărul de file
documentului documentului
Data …………………….. . Întucmit ……………………….. .
Verificat CTC
(numele, prenumele, semnătura
şi ştampila)
63
(numele, prenumele şi semnătura)
Organ de verificare
autorizat de ISCIR-INSPECT
(numele, prenumele, semnătura
şi ştampila)
PTR8-2003
ANEXA A (continuare)
1 Date generale
Denumirea şi adresa unităţii deţinătoare
Denumirea şi adresa unităţii de proiectare
Denumirea şi adresa unităţii constructoare
Tipul telegondolei
Numărul de fabricaţie
Anul de fabricaţie
Capacitatea orară de transport
Regimul de transport
Viteza maximă de circulaţie a vehiculelor
2 Condiţii tehnice de instalare
Zona şi locul în care este amplasată instalaţia:
Locul de montare şi altitudinea:
Staţiei inferioare
Staţiei superioare :
Staţiei intermediare:
Temperatura minimă de exploatare:
Viteza maximă a vântului admisă în exploatare:
Lăţimea culoarului de pădure defrişată:
Spaţii minime de siguranţă în profil transversal:
Distanţele verticale între sol şi vehicule (încărcate şi descărcate):
Maxime ……………………….. m , în sectorul de traseu:
Minime ………………………… m , în sectorul de traseu:
Sistemul de salvare a pasagerilor:
Traversări:
Paralelisme:
Intersecţii:
Menţiuni speciale cu privire la:
Natura terenului de fundare a construcţiilor:
Măsuri contra pericolului avalanşelor:
Cantoane de pază în lungolliniei (poziţia hectometrică):
Balizarea şi iluminarea instalaţiei:
64
8-2003
ANEXA A (continuare)
3 Caracteristici şi date tehnice de bază
3.1 Caracteristicile liniei
Lungimea în proiecţie orizontală, m:
Lungimea pe înclinarea corzilor, m:
Diferenţa de nivel între staţiile finale, m:
Diferenţa de nivel între staţiile finale şi cele intermediare, m:
Diferenţa de nivel maximă în lungul traseului, m:
înclinarea medie a traseului, %:
înclinarea maximă a cablului purtător încărcat, %:
Ecartamentul liniei, m:
3.2 Piloni
Număr Poziţia înălţimea Construcţia pilonilor Deschiderea între piloni
pilon (Imi) (m) (m)
3.3 Cabluri
3.3.1 Caracteristicile cablurilor x)
Destinaţia cablurilor XX} :
Specificatia cablului, conform standardului:
Masa cablului pe metru liniar, kg/m:
Secţiunea metalică a cablului, mm·:
Diametru! (înălţimea) sârmelor exterioare, mm:
Forţa teoretică de rupere a cablului, N:
Forţa reală de rupere a cablului, N:
Coeficient de si –
Fumizorul cablului:
Număr certificat de calitate:
PTR
XJ Tabelul se completeaza- conform datelor din certificatele de cahtate ale fumizorilor
de cabluri.
xx) Se vor înscrie în tabel caracteristicile pentru:
3.3.1.1 Cablul purtător
3.3.1.2 Cablul purtător-tractor
3.3.1.3 Cablul tractor
3.3.1.4 Cablul de intindere a cablului purtător
3.3.1.5 Cablul de intindere a cablului tractor
3.3.1.6 Cablu de intindere a cablului purtător-tractor
3.3.1.7 Cablul telefonic
3.3.1.8 Cablul de intindere a cablului telefonic
3.3.1.9 Cablul de blocaj
3.3.1.10 Cablul de semnalizare
65
PTR8-2003
ANEXA A (continuare)
3.3.2 Ancorarea cablurilor
Locul (staţia) unde se ancorează:
Sistem de ancorare:
Coeficient de siguranţă la stabilitate:
3.3.3 Întinderea cablurilor
Locul ( staţia) unde se ancorează:
Sistem de intindere:
Masa contragreutăţii, tone:
Cursa maximă, m:
3.3.4 Frângerea maximă a cablului pe o rolă componentă a bateriei cu role (cablul
tractor, cablul purtător-tractor), in grade şi minute
3.4 Viteze
Maximă de regim, mls:
La trecerea peste piloni, mls:
La antrenarea de rezervă, mls:
De revizie, mls:
3.5 Vehicule
Denumirea şi adresa unităţii constructoare:
Tipul vehiculului:
Cărucioru1 de rulare:
Nr. şi data declaraţiei de conformitate (la vehiculele fabricate in serie):
Capacitatea utilă a unui vehicul (nr. persoane, kg):
Masa proprie a vehiculului, kg:
Numărul de vehicule pe linie:
3.6 Staţii
Elemente caracteristice Staţia Staţia Staţia Cantoane
inferioară superioară intermediară de pază
Funcţii tehnologice
Funcţii pentru public
Spaţii de si -,m: – – – –
– fată de vehicule
– pentru personal
– pentru public
66
3.7 Grup de antrenare’)
8-2003
ANEXA A (continuare)
Denumirea şi adresa unităţii fumizoare:
Denumirea şi adresa unităţii constructoare a subansamblelor respective:
PTR
Tipul grupului de antrenare (fIx sau mobil, roată de antrenare orizontală sau
verticală etc.):
• Roata de antrenare:
Diametru!, mm:
Numărul canalelor de ÎnÎaşurare:
Materialul de căptuşire a canalelor:
Turaţia nominală, rotJmin:
• Motorul de acţionare:
a) Motorul electric:
Tip .}
Felul curentului
Tensiunea, V
Curentul nominal, A
Frecvenţa, Hz
Puterea, kW
Incălzirea admisibilă a bobinajului
motorului electric, °c (K)
Turaţia , rotJmin
DA,(%)
Frecvenţa de conectare (c/h) . . }
Execuţia (normală, cu protecţie contra
umidităţii, prafului, apei, exploziei,
pentru mediul marin etc.)
Masa kl!;
Număr şi an de fabricaţie
b) Motorul termic:
Tip
Combustibil utilizat
Turaţia roţii de antrenare pe treptele
cutiei de viteze, rotJmin
Număr şi an de fabricaţie
* ) Se va completa pentru grupul de antrenare principal şi, după caz, pentru grupul de
antrenare de rezervă şi cel al insta1aţiei de salvare.
** ) Se va scrie: asincron cu rotor bobinat sau în scurtcircuit, de curent continuu cu
excitaţie în serie, în derivaţie şi altele.
*** ) c/h – conectări/oră.
67
PTR8-2003
ANEXA A (continuare)
3.8 Frâne
Caracteristicile frânelor’):
Rolul funcţional al frânei
Tipul (sistemul) frânei
Diametru! tamburu1ui de frână, mm
Număr de frâne, buc.
Coeficient de si – al frânării
Felul organului de închidere
(contragreutăţi, arcuri )
Felul organului de deschidere
(hidraulic, pneumatic, manual )
Cursa organului de închidere, mm
Cursa saboţilor (discurilor ), mm
Spaţiul de frânare a instalaţiei, mm
Timpul de frânare a instalaţiei, s
* ) Se va completa pentru toate frânele de serviciu şi de siguranţă.
3.9 Comanda instalaţiei
Postul de comandă:
Amplasament:
Lista echipamentelor şi aparatelor prevăzute în postul de comandă, exclusiv
pupitrul de comandă:
Pupitrul de comandă:
Caracteristici:
Felul curentului în circuitul de comandă:
Tensiunea, V:
Frecvenţa, Hz:
Tipul automatului de protecţie:
Accelerări maxime admise, mls2
:
Decelerări maxime admise, mls2
:
3.10 Instalaţii şi componente de siguranţă
3.10.1 Instalaţii şi componente de siguranţă pentru evitarea sau semnalizarea automată
a deraierii cablului purtător-tractor de pe role:
Dispozitive mecanice:
• Tipul:
• Locul de amplasare:
Instalaţia electrică :
• Locul de amplasare:
Circuitul de control:
• Felul curentului:
• Tensiunea, V:
• Frecvenţa, Hz:
68
8-2003
ANEXA A (continuare)
3.10.2 Ghidajele pentru vehicule, în staţii şi pe piloni:
Tipul constructiv:
Locul de amplasare:
Înclinarea transversală:
3.10.3 Dispozitive pentru controlul automat al vitezei:
Numărul dispozitivelor:
Tipul constructiv:
Locul de montare:
Viteza la care intră în funcţiune:
• Semnalizare:
• Blocare:
3.10.4 Circuitele electrice pentru controlul automat şi blocare:
Tipul liniei (aeriană, îngropată):
Felul curentulni:
Tensiunea, V:
Frecvenţa, Hz:
PTR
3.10.5 Limitatoare automate (mecaoice) de sf’arşit de cursă pentru vehicule,
contragreutăţi, cărucioare de întindere:
Felullimitatorului Vehicule Contragreutăti Cărucioare de întindere
Electrice Tipul
Locul de
amplasare
Mecanice Tipul
Locul de
amplasare
3.10.6 Dispozitivul cu program prestabilit (telegondole cu mers pendular):
Tipul constructiv:
Locul de montare:
3.10.7 Anemometrele
Locul de amplasare:
Felul semnalelor de avertizare:
Viteza vântului la care anemometrul începe să emită semnale de avertizare,
m/s (km/h):
3.10.8 Instalaţia de paratrăsnet:
Tipul:
Locul de amplasare:
3.10.9 Alte instalaţii şi dispozitive de siguranţă:
Tipul:
Locul de amplasare:
69
PTR8-2003
ANEXA A (continuare)
3.11 Instalaţii de semnalizare şi telecomunicaţie
3.11.1 Instalaţia de semnalizare:
Felul Caracteristici De De De De
semnalizării exploalare avertizare avane deraniamente
Tipul liniei
Semnaliza (aeriană, ingropată’
re Felul curentului
acustică Tensiunea, V
Frecvenţa, Hz
Tipul liniei
Semnaliza (aeriană, ingropată\
re Felul curentului
optică Tensiunea, V
Frecvenţa, Hz
3.11.2 Instalaţia telefonică:
Tipul liniei (aeriană, îngropată):
Locul de amplasare a aparatelor telefonice:
3.11.3 Alte instalaţii de telecomunicaţie:
Felul instalaţiei:
Locul de amplasare:
3.12 Alte probe, încercări, examinări, măsurări .)
*) Se completează in cazul efectuării altor incercări şi măsurări determinate de
particularităţile constructive ale telegondolei, ca de exemplu: incercarea la
suprapresiune a corpurilor cilindrilor hidraulici, corpului distribuitoarelor etc.
70
PTR
8-2003
ANEXA A (continuare)
3.13 Concluzii
Se certifică cele ce urmează:
1) Telegondola a fost executată în confonnitate cu prevederile prescripţiei tehnice
…………………………………….. , standardele şi celelalte nonnative în vigoare.
2) La verificările efectuate s-a constatat că telegondola corespunde prescripţiei
tehnice indicate mai sus şi documentaţiei tehnice de execuţie şi montaj.
3) încercările sub sarcină ale telegondolei au fost efectuate cu rezultate
corespunzătoare, după cum urmează ……………………………………………… .
În confonnitate cu prescripţia tehnică indicată mai sus s-au efectuat următoarele
încercări ale telegondolei : ………………………………………………………………………… .
4) Telegondola corespunde pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă la
parametrii indicaţi în prezenta carte.
5) Prezenta carte conţine …… file.
Data ………….. anul ………….. .
71
Director (sau împutemicitnl său)
(numele, prenumele, semnătura şi
ştampila)
Şeful compartimentului de
control tehnic de calitate
(numele, prenumele, semnătura)
Responsabil tehnic autorizat de
ISCIR-INSPECT
(numele, prenumele, semnătura)
PTR8-2003
ANEXA A (continuare)
3.14 Anexe obligatorii
3.14.1 BREVIAR DE CALCUL:
a) Dimensionarea cablurilor: purtător, tractor, purtător-tractor, de întindere,
telefonic. Verificările se vor referi la coeficienţii de siguranţă, raportul între
sarcina concentrată şi secţiunea metaiică a cabln!ui respectiv;
b) Tabeln! cn reznltatele calcnlelor de trasare a liniei;
c) Calcn!n! puterii de antrenare, inclusiv verificarea aderenţei cabln!ui pe roata
de antrenare.
3.14.2 DESENUL TIP DE ANSAMBLU
Se va anexa desenn! tip de ansamblu complet întocmit conform modelului din
anexa Al.
3.14.3 PROCESE-VERBALE, BULETINE DE ÎNCERCĂRI, CERTIFICATE DE
CALITATE ŞI ALTE ACTE
3.14.3.1 Proces-verbal privind rodajn! instalaţiei încheiat între unitatea constructoare
şi beneficiar (unitatea deţinătoare).
3.14.3.2 Proces-verbal al încercărilor de casă încheiat între unitatea constructoare şi
beneficiar (unitatea deţinătoare).
3.14.3.3 Proces-verbal încheiat de unitatea deţinătoare cu o unitate specializată
privind stabilitatea arborilor, care în cădere ar pune în pericol linia
instalaţiei.
3.14.3.4 Certificatnl (certificatele) de calitate privind lucrările de construcţii aferente
instalaţiei telegondolei (staţii, fundaţii, piloni). Certificatele se eliberează de
către unităţile care au executat lucrările respective.
3.14.3.5 Bn!etin de rnăsurări electrice ale rezistenţelor prizelor de legare la pământ,
inclusiv ale conexiunilor, rezistenţelor de izolaţie ale conductoarelor,
motoarelor şi aparatajului electric şi ale aparatajn!ui electric de protecţie.
3.14.3.6 Bn!etin de măsurări privind coliniaritatea pilonilor şi poziţia lor
hectometrică, cotele fundaţiilor, cotele la cablu, staţii, contragreutate,
inclusiv privind masa contragreutăţii verificată după montaj.
3.14.3.7 Bn!etin cuprinzând reznltatele controln!ui nedistructiv al elementelor
telegondolei pentru care prin documentaţia tehnică s-au prevăzut asemenea
controale.
3.14.3.8 Certificatele de calitate (copii) privind cablurile instalaţiei şi elementele de
legătură sau înnădire a cablurilor.
72
PTR
8-2003
ANEXA A (continuare)
3.14.3.9 Certificatele de calitate privind execuţia organelor şi elementelor principale
ale instalaţiei:
Grupul de antrenare (reductor, frâne, roţi, motoare, aparataj electric etc.);
Dispozitive de întindere (roţi, tije, plăci de bază etc.);
Vehicule (elemente de suspendare, cadrul de rezistenţă etc.);
Dispozitive de salvare;
Structura de rezistenţă: la staţii, confecţii metalice, fundaţii etc.
3.14.3.10 Buletin de verificare metrologică a aparatelor de măsurare şi control ale
telegondolei.
3.14.3.11 Act cu măsurările privind paralelismul, perpendicularitatea, înclinarea şi
coaxialitatea roţilor de antrenare, întoarcere, deviere, susţinere etc. din staţii.
3.14.3.12 Act cu măsurările de pe traseu privind înălţimile minime şi maxime reale ale
vehiculelor faţă de sol (pe fiecare deschidere de piloni).
3.14.3.13 Act cu măsurările privind presiunile (apăsările) cablurilor pe saboţi sau
baterii, cu vehiculele încărcate şi neîncărcate.
3.14.4 INSTRUCŢruNI DE MONTAJ
Se vor anexa instrucţiunile de montaj şi de încercări sub sarcină, în conformitate cu
prevederile prescripţiei tehnice.
3.14.5 INSTRUCŢruNI DE EXPLOATARE ŞI ÎNTREŢINERE
a) Descrierea funcţionării instalaţiei;
b) Norme specifice de exploatare (normală, în caz de vânt, în caz de chiciură,
în caz de vizibilitate redusă, în caz de deranjamente);
c) Norme de protecţie a muncii şi măsuri de pază contra incendiilor, specifice
instalaţiei;
d) Revizii zilnice, săptărnânale, lunare, semestriale, revizia generală (anuală);
e) Instrucţiuni specifice de întreţinere (cabluri, vehicule, echipamente
mecanice, grup de antrenare);
f) Schema de ungere cu indicarea lubrifianţilor, locurilor de ungere,
periodicitatea şi modul în care trebuie să se efectueze ungerea;
g) Lista defectelor posibile şi modul de depistare şi înlăturare operativă;
h) Recomandări de depanări în caz de urgenţă;
i) Lista pieselor de schimb şi desenele pieselor de uzură, inclusiv lista
rubnenţilor;
j) Lista sculelor, aparatelor, dispozitivelor, utilajelor şi materialelor necesare
întreţinerii, reviziei, reparării, exploatării şi verificării telegondolei;
73
PTR8-2003
ANEXA A (sfărşit)
3.14.6 INSTRUCŢruNI PENTRU VERIFICĂRI TEHNICE PE PARCURSUL
EXPLOATĂRII TELEGONDOLEI
Acestea se vor elabora în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice şi vor avea
următorul conţinut:
a) lista elementelor portante care preiau forţe transmise de cabluri sau sarcini
utile ale vehiculelor. Lista se va întocmi, pe cât posibil, tabelar, având
elementele grupate pe ansamble, subansamble, metode de examinare
(distructivă, nedistructivă) etc., din care să rezulte:
numărul desenului de ansamblu sau subansamblu;
simbolul şi denumirea elementului;
periodicitatea verificării;
metode de examinare (distructivă, nedistructivă, cu tehnica de lucru şi
criteriile de acceptare);
menţiuni cu privire la scoaterea din uz, după caz;
observaţii.
b) explicitarea unor verificări care nu pot fi redate sub formă tabelară.
în cazul elementelor (repere, ansamble sau subansamble) pentru care există prevederi
de verificare tehnică şi criterii de scoatere din uz în prescripţia tehnică (cabluri) sau în
documentele de evaluare şi certificare (vehicule, dispozitive de salvare etc.) se va face
trimitere la acestea Iară alte detalieri.
3.14.7 SISTEMUL ŞI SCHEMA DE SALVARE
Se va anexa sistemul şi schema de salvare precum şi metodologia de salvare a
pasagerilor.
3.14.8 LISTA PERSONALULill MINIM DE EXPLOATARE A TELEGONDOLEI
ÎN CONDIŢII DE SIGURANŢĂ
NOTE: Cu privire la întocmirea şi ţinerea la zi a cărţii tehnice a instaiaţiei:
I Cartea telegondolei se întocmeşte de către unitatea constructoare pe
baza datelor din documentaţia tehnică şi a celorlalte documente primite
sau întocmite pe parcursul construirii, rodajului şi a încercărilor de casă.
2 Beneficiarul şi proiectantul au obligaţia de a pune la dispoziţia unităţii
constructoare documentele de care dispun, necesare întocmirii cărţii
tehnice a instaiaţiei în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice.
3 Toate documentele întocmite cu ocazia reviziilor, reparaţiilor şi a altor
lucrări efectuate la telegondole se vor adăuga la carte, pe baza unui
borderou separat (deschis) ţinut la zi de către deţinătorul instalaţiei.
74
8-2003
ANEXA Al
DESENUL TIP DE ANSAMBLU
(CONŢINUT)
PTR
Desenul tip de ansamblu pentru telegondolele destinate transportului de persoane
trebuie să aibă unnătoru1 conţinut:
A Piese scrise:
1 Date generale cu privire la instalaţie cuprinzând:
– denumirea şi tipul telegondolei;
– beneficiarul telegondolei;
– proiectantul telegondolei.
2 Condiţii tehnice de instalare:
– zona şi locul de montare a telegondolei, cu descrierea sumară a traseului;
– traversări, paralelisme, intersecţii, balizare şi interdicţii de acces;
– căi de acces în zonă;
– temperatura minimă de lucru.
3 Caracteristicile tehnice principale ale instalaţiei, cuprinzând:
– lungimea şi diferenţa de nivel a traseului;
– ecartamentul telegondolei în staţii şi pe linii;
– înclinarea maximă a cablurilor purtătoare;
– capacitatea orară de transport;
– viteze:
• nominală;
• de revizie;
– tipul şi capacitatea vehiculului;
– grupul de antrenare (tip, putere, sistem de frânare):
• principal;
• de rezervă;
– cablurile telegondolei (tip, coeficient de siguranţă, sisteme de întindere):
• purtătoare;
• tractoare;
• purtătoare-tractoare;
• de întindere;
• telefonice;
• de semnalizare;
– roţi, role, baterii de role;
– rapoartele dintre diametru! cablulni şi diametrele sau razele elementelor
respective;
– piloni:
• tipul constructiv;
• coeficient de siguranţă la stabilitate;
– felul şi amplasarea comenzii;
– staţii:
• tip constructiv;
75
PTR8-2003
• coeficient de siguranţă la stabilitate;
• gradul seismic de calcul;
ANEXA Al ( continuare)
– vehicule: tip, capacitate de transport, dimensiuni, echipamente,
coeficienţi de siguranţă;
– subsisteme şi componente de securitate:
• tipul, amplasarea şi rolul lor;
– instalaţii de semna1izare şi telecomunicaţie:
• tipul, amplasarea şi rolul lor;
– sistemul şi mijloacele de salvare din vehicule a persoanelor şi descrierea
procedurii de salvare.
4 Lista elementelor de rezistenţă ale construcţiilor metalice şi ale
echipamentului mecanic din structura de rezistenţă (de calcul) a telegondolei
cu indicarea denumirii şi numărului de desen de ansamblu unde pot fi găsite,
marca şi calitatea oţelului, standardul sau norma, felul şi volumul
verificărilor, analizelor, încercărilor şi controalele distructive şi nedistructive
cu rezultatele impuse prin documentaţia tehnică.
5 Lista sudurilor de rezistenţă ale construcţiilor metalice din structura de
rezistenţă (de calcul) a telegondolei cu indicarea simbolului sudurii conform
standardului, numărului de desen de ansamblu unde pot fi găsite, a
materialelor de bază şi pentru sudare (de adaos) cu marca şi standardul
respectiv, felul şi volumul de verificare, încercările şi controalele distructive
şi nedistructive cu rezultatele impuse prin documentaţia tehnică şi procedeul
de sudare omologat.
6 Lista componentelor de securitate şi a contactelor electrice de securitate.
În cadrul acestei liste se vor evidenţia următoarele:
– denumirea;
– număr desen, standard, cod sau normă intemă;
– desenul unde se găseşte amplasat, cu simbolul respectiv;
– numărul de bucăţi şi, după caz, numărul declaraţiei de conformitate.
7 Tabelul de reglaje care va cuprinde reglajele stabilite pentru releele de timp,
releele termice şi eventual cele electromagnetice de curent maxima! şi cele
de tensiune minimă. Tabelul va cuprinde şi motoarele cu protecţiile aferente,
mecanismul antrenat, tipul motoru1ui, puterea (kW), DA (%), rotaţia
(rot/miu), siguranţele fuzibile, valoarea de reglaj a releelor maximale şi
termice şi, după caz, a timpului de acţionare a releelor de timp.
8 Descrierea de principiu a funcţionării telegondolei (grup de antrenare şi
frânare, comanda instalaţiei, dispozitive de siguranţă).
9 Alte date:
– măsurări şi încercări în timpul execuţiei şi probelor de casă;
– marcarea (dimensiuni, conţinut şi loc de amplasare);
– instrucţiuni specifice privind funcţionarea telegondolei în condiţii de
siguranţă (altele decât cele prevăzute în prescripţia tehnică).
76
PTR
8-2003
10 Borderoul desenului tip de ansamblu conţinând toate piesele scrise şi
desenate ale acestuia.
ANEXA Al ( continuare)
B Piese desenate
l Traseul telegondolei, planul de situaţie şi profilul longitudinal cu
reprezentarea următoarelor elemente:
amplasarea în plan a staţiilor şi pilouilor;
ecartamente;
spaţii de siguranţă, în profil transversal;
gabarite de liberă trecere faţă de teren, în profil longitudinal;
distanţele dintre piloni şi înălţimea acestora.
2 Staţii, plan şi secţiune prin spaţiile tehnologice ale staţiilor din care să
rezulte:
amplasarea grupurilor de antrenare şi a sistemelor de întindere a
cablurilor, precum şi a postului de comandă şi a panourilor electrice;
gabarite de liberă trecere a vehiculelor;
spaţii de siguranţă şi de circulaţie;
accesul şi evacuarea pasagerilor la punctul de îmbarcare, respectiv
debarcare.
3 Pilouii, schema de principiu şi desenul de ansamblu cu indicarea
următoarelor:
echipamentul pilouilor (baterii cu role, platforme, saboţi, ghidaje,
scări etc.);
elemente din structura de rezistenţă;
sudurile de rezistenţă şi îmbinările prin şuruburi ale tronsoanelor din
corpul central;
gabarite şi spaţii de siguranţă la trecerea vehiculelor peste piloui;
schema şi desenul de ansamblu al scărilor de acces şi platformelor;
desenele de ansamblu ale bateriilor cu role, saboţilor şi ghidajelor.
4 Vehicule, desenul de ansamblu din care să rezulte:
dimensiunile de gabarit exterioare şi interioare;
sistemul de prindere a gondolei pe cablul purtător-tractor;
sistemul de fixare pe cablul tractor şi de rulare pe cablul purtător;
elemente de rezistenţă ale suspensiei gondolei.
5 Grupuri de antrenare, desene de ansamblu şi, după caz, şi de subansamblu,
din care să rezulte:
principalele caracteristici funcţionale şi dimensiona1e;
schemele cinematice;
schemele hidraulice şi pneumatice;
sistemul de frânare;
sistemul de ungere;
ansamblul roţilor de antrenare, deviere, întoarcere şi susţinere.
77
PTR8-2003
ANEXA Al (sfiirşit)
6 Scheme electrice de principiu pentru:
– instalaţia de alimentare (de forţă);
– instalaţia de comandă;
– instalaţiile de semnalizare, blocare, telecomandă, telecomunicaţie şi
iluminat;
– pozarea aparatelor şi a elementelor electrice pe panouri, în dulapuri,
în şi pe pupitrul de comandă.
În scheme vor fi indicate tensiunile de exploatare ale circuitelor
electrice şi prin legendă se vor evidenţia principalele elemente ale schemei. Tot
aici se vor evidenţia şi întreruptoarele de pe circuitul de alimentare precum şi
măsurile de protecţie a instalaţiilor electrice, conform normativelor şi
standardelor în vigoare.
7 Schema comenzilor
Schema va cuprinde toate comenzile care se pot efectua de la postul
(posturile) de comandă precum şi, după caz, indicarea mişcărilor şi a sensurilor
acestora.
8 Desenele de ansamblu ale manşoanelor.
9 Desenele de ansamblu ale sistemelor de întindere a cablurilor.
78
8-2003
ANEXAB
Conţinutul documentaţiei pentru obţinerealreactualizarea autorizaţiei
pentru construirea (montarea) sau repararea telegondolelor
PTR
Documentaţia se întocmeşte de către agenţii economici care efectuează lucrări de
construire (montare) sau reparare a telegondolelor şi se înaintează la ISClR-lNSPECT
IT.
Documentaţia va conţine un memoriu tehnic în care se vor preciza următoarele:
a) felul lucrărilor (construire, montare, reparare);
b) domeniul autorizaţiei;
c) calitatea principalelor materiale de bază folosite (conform grupelor din
prescripţiile tehnice în vigoare);
d) domeniul de dimensiuni ale materialelor de bază ce vor fi utilizate, cu
precizarea pentru fiecare grupă a limitelor de grosime pentru ţevi (conform
prevederilor prescripţiilor tehnice în vigoare);
e) procedurile de sudare omologate de agentul economic solicitant ce vor fi
executate şi poziţiile de sudare folosite;
f) eficienţa metodelor şi mijloacelor de examinare nedistructivă din dotare,
pentru punerea în evidenţă a eventualelor defecte ce ar putea să apară în execuţie în
materialele de bază şi îmbinările sudate funcţie de calitatea şi grosimea acestora,
precum şi a procedurilor de sudare aplicate;
g) punctele de control pe fluxul de montare sau reparare;
h) numele, pregătirea şi vechimea în specialitate a personalului tehnic pentru
verificarea lucrărilor de construire (montare) şi/sau reparare a telegondolelor precum şi
a responsabilului tehnic cu sudura, propuşi de agentul economic să fie autorizaţi de
către ISClR-lNSPECT IT;
i) decizia de numire a personalului conform anexei G.
La memoriul tehnic se vor ataşa documente care vor preciza:
a) dotarea cu utilaje de execuţie, conform datelor din tabelul 1;
b) procedurile de sudare omologate, conform datelor din tabelul 2;
c) metodele folosite pentru verificarea calităţii lucrărilor executate, precum şi
dotarea cu laborator de efectuare a exarninărilor nedistructive (autorizat de ISCIRlNSPECT)
şi laborator de efectuarea încercărilor mecanice, tehnologice, meta10grafice
şi analize chimice (autorizat de ISClR-lNSPECT). În cazul în care agentul economic
nu dispune de laboratoare proprii se va anexa o copie de pe contractul de colaborare
încheiat cu alt agent economic autorizat de ISClR-lNSPECT pentru efectuarea
examinărilor;
d) dotarea cu standuri pentru încercări şi verificări, conform datelor din tabelul
3· ,
e) pregătirea şi activitatea practică în domeniu a personalului de execuţie şi
control, conform datelor din tabelul 4;
f) natura şi volumul lucrărilor efectuate în colaborare cu alţi agenţi economici,
conform datelor din tabelul 5.
79
PTR8-2003
ANEXA B ( continuare)
Tabelull
Nr.
Tipul (marca) şi
Utilajul pentru execuţie caracteristicile Observaţii crt. principale’)
I Tăiere:
a) foarfeci;
b) ghilotine;
c) aparate oxiacetilenice;
d) aparate cu plasmă;
ei alte maşini şi aparate.
2 Fonnare:
a) îndoire;
b) ambutisare;
c) maşini de îndoit;
d) maşini şi dispozitive pentru prelucrarea rostului
la table şi ţevi;
e) maşini de mandrinat ţevi;
f) maşini unelte.
3 Sudare:
a) convertizoare;
b) transformatoare;
c) tractoare de sudare;
d) aparatură WIG, TIG sau MIG;
e) maşini de sudat prin rezistenţă a ţevilor;
f) aparate pentru sudare în baie de zgură.
4 Tratamente tennice:
a) cuptoare;
b) instalaţii de tratament local;
ci dispozitive de preîncălzire înaiote de sudare.
‘) Pentru utilajul de sudare se va menţiona, după caz, aparatura de stabilire, măsurare şi reglare a
parametrilor regimului de sudare.
Tabelul 2
Nr. Procedeul Tipul Nr. fişei de Grupa de Grupa de Poziţia de Observaţii
crt. de sudare îmbinării omologare oţeluri gresimi şi sudare
agent acoperită diametru!
economici de fişa de acoperite
ISCIR omologare de fişa de
omologare
80

Click pentru continuare