PRESCRIPTIE TEHNICA : CERINŢE TEHNICE PRIVIND UTILIZAREA INSTALAŢIILOR DE TRANSPORT PE CABLU PENTRU PERSOANETELECABINE partea 3

R 7-2003
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
– ISCIRREGLEMENTARE
TEHNICĂ NAŢIONALĂ-
PRESCRIPŢIE TEHNICĂ
PTR 7-2003

Descarca PDF cu Descarca PDF cu PTR 7-2003 partea 3

Continuare :

PTR 7-2003
ANEXAB
Conţinutul documentaţiei pentru obţinerealreactualizarea autorizaţiei
pentru construirea (montarea) sau repararea telecabinelor
Documentaţia se intocmeşte de către agenţii economici care efectuează lucrări
de construire (montare) sau reparare a telecabinelor şi se înaintează la ISCIRINSPECTIT.
Documentaţia va conţine un memoriu tehnic in care se vor preciza următoarele:
a) felul lucrărilor (construire, montare, reparare);
b) domeniul autorizaţiei;
c) calitatea principalelor materiale de bază folosite (conform grupelor din
prescripţiile tehnice in vigoare);
d) domeniul de dimensiuni ale materialelor de bază ce vor fi utilizate, cu
precizarea pentru fiecare grupă a limitelor de grosime pentru ţevi (conform
prevederilor prescripţiilor tehnice in vigoare);
e) procedurile de sudare omologate de agentul economic solicitant ce vor fi
executate şi poziţiile de sudare folosite;
f) eficienţa metodelor şi mijloacelor de examioare nedistructivă din dotare,
pentru punerea in evidenţă a eventualelor defecte ce ar putea să apară în execuţie in
materialele de bază şi îmbinările sudate funcţie de calitatea şi grosimea acestora,
precum şi a procedurilor de sudare aplicate;
g) punctele de control pe fluxul de montare sau reparare;
h) numele, pregătirea şi vechimea in specialitate a personalului tehnic pentru
verificarea lucrărilor de construire (montare) şi/sau reparare a telecabinelor precum şi a
responsabilului tehnic cu sudura, propuşi de agentul economic să fie autorizaţi de către
ISCIR-INSPECT IT;
i) decizia de numire a personalului conform anexei G.
La memoriul tehnic se vor ataşa documente care vor preciza:
a) dotarea cu utilaje de execuţie, conform datelor din tabelul 1 ;
b) procedurile de sudare omologate, conform datelor din tabelul 2;
c) metodele folosite pentru verificarea calităţii lucrărilor executate, precum şi
dotarea cu laborator de efectuare a examioărilor nedistructive (autorizat de ISCIRINSPECT)
şi laborator de efectuarea incercărilor mecanice, tehnologice, metalografice
şi analize chimice (autorizat de ISCIR-INSPECT). În cazul in care agentul economic
nu dispune de laboratoare proprii se va anexa o copie după contractul de colaborare
incheiat cu alt agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT pentru efectuarea
examinărilor;
d) dotarea cu standuri pentru incercări şi verificări, conform datelor din tabelul
3′ ,
e) pregătirea şi activitatea practică in domeniu a personalului de execuţie şi
control, conform datelor din tabelul 4;
f) natura şi volumul lucrărilor efectuate in colaborare cu alţi agenţi economici,
conform datelor din tabelul 5.
80
PT
R 7-2003
ANEXA B ( continuare)
Tabelull
Nr.
Tipul (marca) şi
Utilajul pentru execuţie caracteristicile Observaţii crt. principale’)
I Tăiere:
a) foarfeci;
b) ghilotine;
c) aparate oxiacetilenice;
d) aparate cu plasmă;
ei alte maşini şi aparate.
2 Formare:
a) indoire;
b) ambutisare;
c) maşini de indoit;
d) maşini şi dispozitive pentru prelucrarea rostului
la table şi ţevi;
e) maşini de mandrinat ţevi;
t) maşini unelte.
3 Sudare:
a) convertizoare;
b) transformatoare;
c) tractoare de sudare;
d) aparatoră WIG, TIG sau MIG;
e) maşini de sudat prin rezistenţă a ţevilor;
t) aparate pentru sudare in baie de zgură.
4 Tratamente termice:
a) cuptoare;
b) instalaţii de tratament local;
ci dispozitive de preincălzire Inainte de sudare.
‘) Pentru utilajul de sudare se va menţiona, după caz, aparatura de stabi1ire, măsurare şi reglare a
parametrilor regimului de sudare.
Tabelul 2
Nr. Procedeul Tipul Nr. fişei de Grupa de Grupa de Poziţia de Observaţii
crt. de sudare îmbinării omologare oţeluri grosimi şi sudare
agent acoperită diametru!
economici de fişa de acoperite
ISCIR omologare de fişa de
omologare
81
PTR 7-2003
ANEXA B (sflirşit)
Tabelul 3
Tipul (marca) şi nr.
Nr.
Utilajul pentru verificare şi control
bucăţi;
Observaţii
eri. caracteristicile
principale
I măsurarea şi verificarea dimensiunilor:
a) dispozitive pentru măsurarea diametrelor şi
ovalităţii;
b) şabloane pentru verificarea abaterilor de la forma
geometrică;
c) calibre pentru verificarea filetelor;
d) aparate şi dispozitive pentru verificarea
paralelismului, deuivelărilor, verticalităţii;
e) aparate şi dispozitive pentru măsurarea
deformaţiilor.
2 Standuri pentru rodaje la mecanisme
3 Standuri pentro verificarea subansamblurilor
4 Standuri pentru incercări, ecbipamente cu aparatură
de măsurare şi control, in conformitate cu prevederile
prescripţiilor tehnice ISeIR şi normele de fabricaţie:
a) la presiune hidraulică;
b) la presiune pneumatică;
c) sub sarcină;
dl a componentelor de securitate.
Tabelul 4
Nr. Personalul de execuţie nominalizat Specialitatea” Număr Observaţii
cr!.
I Suduri autorizaţi
2 Personal pentru examinări nedistructive,
din care:
– ingineri;
– tehnicieni;
– operatori.
‘1 Pentru sudori se va menţiona specialitatea conform prevederilor prescripţiilor tehnice in vigoare.
Tabelul 5
Nr. Natura Lucrările cuprinse in Denumirea agentului Observaţii
cr!. colaborării contractul de colaborare şi economic cu care se
felul in care se realizează efectuează colaborarea
82
Pentru
PT
R 7-2003
ANEXAC
Registru pentru evidenţa lucrărilor de construire (montare)
a telecabinelor
Felul şi Agentul Documentaţi Nr. şi data Parametrii Deţiuătorul Procestipul
economic de execuţie actului de in.talaţiei in.talaţiei verbal de
instalaţiei constructor (uuitatea certificare (denumire recepţie
Felul şi
tipul
instalaţiei
(denumire proiectantă, şi sediu)
şi sediu) DT. şi data)
Registru pentru evidenţa lucrărilor de reparare
a telecabinelor
Agentul Numă- Docu- Nr. şi Parame- Deţiuă- Elemeneconomic
rul şi menta- data 1rii torul te
construc- anul ţie de actului in.tala- in.tala- reparate
tor fabrica- execuţie de ţiei ţiei sau
(denumire ţiei; (unita- certifi- (denu- înlocuite;
şi sediu) numi- tea care ruire şi caracterul
proiec- sediu) ristici1e
autori- tantă, lor
zaţiei M. şi construcde
data) tive
funcţionare
83
(DT. şi
data)
Procesverbal
de
recepţie
(nr. şi
data)
Ob •.
Obs.
Nr.
crt.
Nr.
crt.
PTR 7-2003
ANEXAD
INSPECŢIA ROMÂNIA
Inspecţia de stat pentru controlul
cazanelor, recipientelor sub
presiune şi instalaţiilor de ridicat
-ISCffi-
Proees-verbal
TERITORIALĂ …………………….. .
de verificare tehnică nr ……………. . Adresa ……………………………… .
Telefon ……………………………… .
Fax ………………………………….. .
astăzi ……………… cu ocazia ……………… efectoat in baza HG 1.34012001, HG 19/2001 şi
Decretului nr. 587/1973, modificat şi completat prin Decretul nr. 417/1985, aplicabile, şi prescripţiilor
tehnice, Colecţia ISCIR, la ……………………………………………………. tip …………………………. .
cu numărul de fabricaţie/inventar …………… şi cartea instalaţiei nr. ………… având parametrii ultimei
verificări ……………………………………………………………….. 0.0 ••••••• 0.0 ••••••••••••••••••••••••••••••• 0.0
Den.umirea agentului economic ………………………………………………………. din localitatea
………………………. str ……………………………………. nr ……… judeţ/sector …………………… .
cod fiscal …………… .
Verificarea s-a efectoat la ………………………………… din localitatea ………………… str .
…………………….. ………. nr ……… judeţ/sector ………………………. ..
Subsemnatul’) ………………………………………… am constatat următoarele: …………….. .
Am dat următoarele dispoziţii : ……………………………………………………………………. .
După această verificare s-a admis'” …………………………………………………………… .
Scadenţa următoarei verificări se fixează la data de …………………………………………. ..
Pentru această verificare se va plăti suma de ………………….. lei de către ……………………. .
…………………………… din localitatea ……………………… str ………………………………. nr …… .
judeţ/sector ……………… în cont …………………………… deschis la Banca…………………… filiala
Organ de
verificare
Directorul agentului
economic sau
delegatul său
1) Funcţi~ numele şi prenumele.
Am luat la cunoştinţă
Responsabil cu
supravegherea şi
verificarea tehnică
,j Se vor înscrie parametrii de funcţionare ai instalaţiei, funcţie de felul (tipul) acesteia.
84
Delegatul agentului
economic montator,
reparator
Incheiat
PT
R 7-2003
ANEXAE
Conţinutul documentaţiei pentru obţinerealreactualizarea autorizaţiei de
funcţionare a telecabinelor
Documentaţia se întocmeşte de către deţinător sau de către utilizator şi se
înaintează la ISCIR-INSPECT IT. Documentaţia trebuie să conţină un memoriu tehnic
în care se vor preciza următoarele:
Nr.
a) tipul instalaţiei pentru care se solicită autorizarea, conform tabelului de
mai jos:
Felul şi tipul Parametrii Seria şi Producătorul Locul de Observaţii
inregistrare la instalaţiei funcţionali nuruărulde instalaţiei funcţionare
ISCIR- fabricaţie
INSPECTIT
b) numele şi prenumele RSVTI din cadrul societăţii deţinătoare şi
numărul autorizaţiei;
c) dotarea cu aparate, dispozitive şi sarcini pentru efectuarea probelor şi
încercărilor la punerea în funcţiune, după remontare şi la verificările
tehnice periodice la scadenţă;
d) personalul de exploatare calificat ŞI autorizat (numele, prenumele,
funcţia şi numărul autorizaţiei);
e) personalul de deservire (numele, prenumele, funcţia şi specialitatea);
f) personalul pentru întreţinere şi revizie (numele, prenumele, funcţia).
85
PTR 7-2003
ANEXA El
Model de autorizaţie pentru responsabilul cu supravegherea
şi verificarea tehnici a instalaţiilor (RSVTI)
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE ŞI INSTALA ŢIILOR DE RIDICAT
ISCIR-INSPECT IT …………………………….. .
AUTORIZAŢIE PENTRU SUPRAVEGHEREA ŞI VERIFICAREA
TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR
AUTORIZAŢIA Nr .. ) …………………… ..
Numele şi prenumele …………………………. Data şi locul naşterii ……………….. .
Cod numeric personal ………………………………………………………………….. .
În baza prevederilor legale în vigoare şi unnare adresei nr …………………… din
………………………. a agentului economic ……………………………………………………………. ..
se autorizează să execute în cadrul unităţii:
a) supravegherea xx) …. …… ………… .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ……………… din
dotarea sau folosinţa agentului economic.
Data ……………….. .
ŞEF,
(Semnătura, ştampila)
86
INSPECTOR
R 7-2003
ANEXA El (sfărşit)
PT
Posesorul autorizaţiei are obligaţiile şi răspunderile prevăzute de legislaţia
în vigoare şi prescripţiile tehnice specifice. Răspunde, împreună cu couducerea
agentului economic, de luarea măsurilor pentru aplicarea prevederilor prescripţiilor
tehnice specifice.
Autorizaţia este valabilă numai în cadrul agentului economic pentru care a
fost autorizat personalul.
Autorizaţia poate fi retrasă de ISCIR.-INSPECT în baza documentului de
constatare a comiterii unor abateri de la prevederile legale.
Pre zenta auton.zaţ.te este vala bl·l a- pa• na- 1a dat a de xxx) …………………….. .
x) Se va trece numărul de înregistrare al agentului economic în evidenţa ISCIRINSPECT
IT supra numărul de ordine al autorizaţiei.
Exemple: BV 17511; S 275/2; PL 1305/1.
xx) Se va trece, după caz: instalaţii de ridicat, instalaţii mecanice sub presiune etc.
xxx) Se va indica data efectivă (ziua, luna, anul).
Autorizaţia se va acorda pe maximum 2 ani.
87
PTR 7-2003
EVIDENŢA INSTALAŢIILOR
Număr de Denumirea Locul Numirde Unitatea Prac … Scadenta Observaţii
fnregistrare instalaţiei, funC\iODirii fabricaţi.esau construcOOare verbal! următoarei
parametrii instalaţiei inventar! an autorizaţie verificări
principali (localitatea, de fabricaţie de
strada, nr., funC\iOllllIel
sector,judeţ) data
autorizării
88
ANEXAF
R 7-2003
ANEXAG
PT
Model pentru decizia de numire a personalului tehuic pentru construirea
(montarea) şi/sau repararea telecabinelor, precum şi a responsabilului tehnic cu
sudura, propuşi de agentul economic să fie autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT
ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC
DECIZIA NR. •••••••••••••••••
din …………….. .
Unitatea ……………………………………………………… reprezentată prin
…………………………… manager (director),
Având în vedere legislaţia cu privire la funcţionarea în condiţii de siguranţă a
telecabinelor, prin care unităţile constructoare, montatoare şi reparatoare sunt obligate
să numească personal tehnic (ingineri, subingineri şi maiştrii de specialitate) în raport
cu numărul şi complexitatea instalaţiilor, care să fie autorizat de ISCIR-INSPECT IT
în vederea aplicării măsurilor prevăzute de prescripţiile tehnice,
DECIDE:
1 DI. (D-na.) ………………………………. de specialitate …………………….. .
având funcţia de ……………………………………………….. , începând cu data de
………………. se numeşte responsabil cu verificarea lucrărilor de montare (reparare
sau montare şi reparare) la instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane din cadrul
……………………………………. , urmând a fi autorizat de ISCIR-INSPECT IT.
2 Responsabilul cu verificarea lucrărilor de montare (reparare sau montare şi
reparare) la instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane este obligat să cunoască şi
să respecte întocmai prevederile legislaţiei în vigoare şi prescripţiilor tehnice, sarcinile
acestuia fiind cele care rezultă din prescripţiile tehnice specifice, Colecţia ISCIR.
3 Activitatea responsabilulni cu verificarea lucrărilor de montare (reparare sau
montare şi reparare) la instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane va fi
coordonată şi îndrumată din partea conducerii de ………………………………………. ,
care răspunde împreună cu acesta de luarea măsurilor pentru aplicarea legislaţiei în
vigoare şi a prescripţiilor tehnice.
4 încălcarea obligaţiilor prevăzute de prescripţiile tehnice specifice, Colecţia
ISCIR, atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă sau penală a celor
vinovaţi.
5 Prezenta decizie anulează decizia anterioară nr …………. din …………… .
şi devine definitivă după autorizarea responsabilului de către ISCIR-INSPECT IT.
MANAGER
Numele şi prenumele
(Semnătura şi ştampila)
89
OFICIUL JURIDIC
Numele şi prenumele
(Semnătura)
PTR 7-2003
ANEXAH
Model pentru decizia de numire a responsabilului cu supravegherea
şi verificarea tehnică a telecabinelor,
propus de agentul economic să fie autorizat de ISCIR-INSPECT IT
ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC
DECIZIA NR. •••••••••••••••••
…………….. .
Unitatea ………………………………………………………. reprezentată prin
…………………………… manager (director),
Având în vedere legislaţia cu privire la funcţionarea în condiţii de siguranţă a
telecabinelor, prin care unităţile care folosesc aceste instalaţii sunt obligate să
numească personal tehnic (ingineri, subingineri şi maiştrii de specialitate) în raport cu
numărul şi complexitatea instalaţiilor, care să fie autorizat de ISCIR-INSPECT IT în
vederea aplicării măsurilor prevăzute de prescripţiile tehnice,
DECIDE:
1 DI. (D-na.) ………………………………. de specialitate …………………….. .
având funcţia de ………………………………………………. , începând cu data de
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. se numeşte responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a
instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane din cadrul ……………………….. .
……………………….. ………….. , urmând a fi autorizat de ISCIR-INSPECT IT.
2 Responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor de transport
pe cablu pentru persoane este obligat să cunoască şi să respecte întocmai prevederile
legislaţiei în vigoare şi prescripţiile tehnice, sarcinile acestuia fiind cele care rezultă
din prescripţiile tehnice specifice, colecţia ISCIR.
3 Activitatea responsabilului cu supravegherea şi verificarea tehnică a
instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane va fi coordonată şi îndrumată din
partea conducerii de ……………………………………….. , care răspunde împreună
cu acesta de luarea măsurilor pentru aplicarea legislaţiei în vigoare şi a prescripţiilor
tehnice.
4 încălcarea obligaţiilor prevăzute de prescripţiile tehnice, colecţia ISCIR, atrage,
după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă sau penală a celor vinovaţi.
5 Prezenta decizie anulează decizia anterioară nr …………. din ……………. şi
devine definitivă după autorizarea responsabilului de către ISCIR-INSPECT IT.
MANAGER
Numele şi prenumele
(Semnătura şi ştampila)
90
OFICIUL JURIDIC
Numele şi prenumele
(Semnătura)
din
R 7-2003
Autorizarea personalului de exploatare pentru telecabine
PT
1.1 Persoanele care manevrează telecabine, denumite în continuare ,,mecanICI
trolişti”, trebuie să fie autorizate în confonnitate cu prevederile prescripţiei tehnice.
1.2 ISCIR-INSPECT IT eliberează autorizaţia de mecanic trolist manevranţilor de
la mecanismele de antrenare ale telecabinelor.
1.3 Nu este necesară autorizarea de către ISCIR-INSPECT IT, fiind suficientă
numai instruirea de către unitatea deţinătoare, a personalului de deservire pentru
telecabine.
Rezultatele instruirii se vor înscrie în fişa de protecţie a muncii. Aceste
consemnări constituie permis de lucru pe perioada de valabilitate a instructajului şi
sunt emise sub unica responsabilitate a deţinătorului.
Unitatea deţinătoare va fi verificată anual de către ISCIR-INSPECT IT cu
privire la confonnitatea instructajelor efectuate cu prevederile prescripţiilor tehnice
specifice, Colecţia ISCIR.
1.4 Persoanele care urmează să susţină examenul de autorizare ca mecanic trolist
pentru telecabine, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi;
b) să facă dovada unei minime pregătiri profesionale în activitatea operativă
pentru care solicită autorizarea din partea ISCIR-INSPECT IT sau într-o
activitate operativă înrudită din domeniu;
c) să fie apte din punct de vedere medical, pentru a putea practica activitatea
operativă de mecanic trolist pentru telecabine;
d) să facă dovada că au absolvit cursurile de specializare în vederea autorizării
de către ISCIR-INSPECT IT, organizate în confonnitate cu prevederile din
anexaJ;
e) să aibă un stagiu de practică de minim 300 ore ca ajutor al unui mecanic
trolist autorizat pentru telecabine.
1.5 Personalul de deservire pentru telecabine trebuie să fie calificat în specialitatea
mecanică, electromecanică sau alte specialităţi înrudite .
Personalul de deservire pentru telecabine este:
revizor de linie;
revizor de vehicule;
electrlcian (electronist) întreţinere şi revizie;
însoţitor de cabină;
matisor;
agent de peron;
cantonier;
şeful instalaţiei.
91
ANEXA I
PTR 7-2003
ANEXA I (continuare)
PROGRAMA ANALITICĂ
pentru cursul de pregătire în vederea autorizării mecanicilor trolişti de la telecabine
teoretică şi practică Numărul orelor de redare
Teoretică Practică
a) Descrierea şi clasificarea telefericelor
mecanismelor de antrenare
şi a 22 2
b) Descrierea mecanismelor uzuale inclusiv instalaţiile
. hidraulicepentru .antrenare. şi. frânare
c) Echipamentul electric şi de automatizare a
telecabinelor , ••• ,., •• ~ •• _._ ww ww ww ww ww ww ww w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w
d) Dispozitive de siguranţă la teleferice
– Limitatori de sfârşit de cursă
– Limitatori de viteză
50 20
15
30 12
1- ~t;::~:cd~er:::=şide blocare etc. . ::::::::~?:::::::: :::::::!:?::::::::
h) Cabluri (materiale, construcţie, modul de îmbinare, 10 6
uzura permisă , metode de verificare şi întreţinere
lltc,)
i) Dispozitive de. suspendare a cabinei
j) Manevrarea şi exploatarea mecanismelor de
antrenare a telecabinelor
– Punerea În funcţiune; Tncărcarea şi limita de
Încărcare asimetrică a liniei
– Manevre permise şi nepermise
– Organizarea exploatării; Registrul de supraveghere
– şi Înlăturarea acestora
– Salvarea persoanelor din vehicule
k) întreţinerea, revizia, rl)pararea şi verificarea tehnică
oficială a telefericelor
– Tntreţinerea
– Revizia
– Repararea
– Verificarea tehnică oficială; Autorizarea de
functionare;
fucercări statice şi dinamice; Verificări periodice la
scadenţă
– ––1-0– –- – – –––1-0– ––
25 25
15 10
1) Exerciţii de semnalizare a comenzii 2 5
– – –––––– ––––––
. m) Obligaţiile şi răspunderile mecanicilor trolişti
n) Avarii şi accidente la telecabine
– Cauzele avariilor şi accidentelor
Măsuri pentru evitarea şi eliminarea avariilor şi
accidentelor
92
10 10 ••••••••••••• « w« w« • _. ______________ _
10 10
Partea 35 Cauzele deranjamentelor
R 7-2003
ANEXA 1 (sfârşit)
Partea teoretică şi practică
o) Tehnica securităţii muncii
– Legislaţia În vigoare
– Echipamentul de protecţie
– Măsuri de prim ajutor În caz de avarii, accidente şi
de incendiu
p) Legislaţie, regulamente, instrucţiuni
– Decret 587/1973 şi Decret 417/1985
Prescripţii tehnice – Colecţia ISCIR în vigoare pentru
teleferice
– Instrucţiuni tehnice interne Întocmite de deţinător
q)
,~, ~,
Disciplina în muncă; Respectarea legislaţiei, a
prescripţiilor tehnice – Colecţia ISCIR, a normelor
de tehnica securităţii şi protecţia muncii etc.)
Recapitulaţie:
1 Partea teoretică……………………….. 255 ore
Partea practică………………………… 135 ore
PT
Numărul orelor de redare
Teoretică Practică
10 10
10
6
II Verificarea însuşirii cunoştinţelor – o oră pentru fiecare candidat.
93
PTR 7-2003
ANEXAJ
Metodologia referitoare la autorizarea şi gradul de calificare al personalului de
exploatare (mecanici trolişti) pentru telecabine
J.l Autorizarea personalului tehnic de exploatare pentru telecahine
J.1.1 Autorizaţia din partea ISCIR-INSPECT este obligatorie pentru personalul
de exploatare menţionat. Autorizaţia se eliberează individual persoanelor care, prin
promovarea examenelor de autorizare, fac dovada îndeplinirii condiţiilor specificate în
prescripţia tehnică privind capabilitatea teoretică şi practică de a exercita activitatea
operativă şi! sau de deservire a telecabinelor.
J.l.2 Responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI),
autorizat de prescripţia tehnică, nu face obiectul
acestei metodologii.
J.2 Definiţii
J.2.1 Activitate operativă = oricare dintre activităţile definite la pct. J.2.5, J.2.6 şi
J.2.9, care implică contactul nemijlocit cu instalaţiile.
J.2.3 Autorizaţia ISCffi-INSPECT IT = act (document) legal care confirmă
competenţa profesională, însuşirea cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor practice
adecvate necesare exploatării instalaţiilor în condiţii de securitate şi care dovedeşte
acceptul (pennisiunea) ISCIR-INSPECT IT ca deţinătorul să presteze activităţile
operative de exploatare la tipurile de instalaţii specificate în autorizaţie.
J.2.3 Capabilitate teoretică şi practică de a exercita activitatea de operare şi/sau
deservire = capacitatea de a înţelege modul de funcţionare a instalaţiilor exploatate
precum şi aptitudinile confirmate ale persoanelor instruite şi autorizate de a efectua
activităţile definite la pct. J.2.5, J.2.6 şi J.2.9 la instalaţiile aflate în exploatare la
deţinători, în regim de garantare a securităţii în funcţionare.
J .2.4 Cursuri organizate in vederea autorizării personalului de către ISCffiINSPECT
IT = modalitatea practică de realizare de către o unitate de specialitate
organizatoare a cursurilor pentru specializarea în vederea autorizării de către ISCIRINSPECT
IT a absolvenţilor.
J.2.5 Deservirea echipamentelor/instalaţiilor supuse prevederilor prescripţiei
tehnice = termen echivalent cu cel definit la pct. J.2.1, dar care evidenţiază mai bine
categoriile de activităţi specifice verificărilor şi intervenţiilor curente la subansamblele
şi componentele instalaţiilor, atât în timpul funcţionării efective a acestora cât şi în
perioadele de oprire pentru revizie tehnică, în scopul aducerii şi menţinerii acestor
instalaţii în regimul de funcţionare la parametrii de performanţă şi securitate proiectaţi,
pe toată durata acestora de utilizare. Termenul operare, în sensul prescripţiei tehnice,
având preponderent semnificaţia de manevrare, este utilizat împreună cu termenul
deservire pentru a sublinia toată gama de activităţi specifice utilizării (exploatării)
echipamentelor/instalaţiilor în condiţii de securitate.
94
ISCIR-INSPECT IT, definit în
PT
R 7-2003
ANEXA J (continuare)
J.2.6 Deservirea şi supravegherea operativă a instalaţiilor supuse prevederilor
prescripţiei tehnice = ansamblu de operaţii şi activităţi specifice (manevrare, reglare,
ajustare, urmărire şi înregistrare a parametrilor de funcţionare, intervenţie, comandă,
conducere etc.) efectuate de personal instruit şi autorizat la sau în legătură cu
instalaţiile aflate în exploatare, în scopul aducerii şi menţinerii acestora în regimurile
de funcţionare la parametrii de performanţă şi securitate proiectaţi.
J .2. 7 Dovezi de capabilitate practică operativă pentru persoanele care au studii
superioare de specialitate (ingineri sau subingineri) şi care solicită autorizarea din
partea ISCIR-INSPECT IT pentru practicarea uneia dintre activităţile definite la
pct. J.2.5, J.2.6 şi J.2.9 = acte doveditoare (referinţe de la locurile de muncă
anterioare, adeverinţe de practică etc.) care confirmă nivelul aptitudinilor practice la
efectuarea activităţilor la care se referă prescripţia tehnică, activităţi ce implică
contactul nemijlocit cu instalaţia. De asemenea, capabilitatea practică operativă
implică şi existenţa adeverinţei medicale de confirmare a faptului că solicitantul
(candidatul) este apt, din punct de vedere medical, pentru practicarea activităţii
respective.
J .2.8 Mijloace tehnico-didactice specializate adecvate scopului = ansamblu de
dotări, disponibilităţi şi structură organizatorică adecvate activităţii de instruire/
specializare tehnică, pe care trebuie să le deţină unitatea de specialitate organizatoare
de cursuri. Aceste mijloace trebuie să demonstreze capacitatea unităţii de specialitate
organizatoare a cursurilor de a derula aceste cursuri în regim de îndeplinire a
prevederilor prescripţiei tehnice şi de a garanta absolvenţilor un nivel corespunzător de
pregătire (instruire) tehnică specializată.
J .2.9 Operare a insta1aţiilor supuse prevederilor prescripţiei tehnice = ansamblu
de operaţii şi activităţi specifice (manevrare, reglare, urmărire şi înregistrare de
parametri de funcţionare, intervenţie, comandă, conducere etc.) efectuate de personal
instruit şi autorizat la pornirea, funcţionarea în regimuri tranzitorii sau stabilizate sau
oprirea instalaţiilor aflate în exploatare curentă. Termenul este folosit cu aceeaşi
semnificaţie generală ca şi termenul definit la pct. J.2.6, dar cu o conotaţie mai
restrictivă la operaţiuni legate de conducerea instalaţiilor în timpul funcţionării efective
a acestora.
Persoane cu studii superioare de specialitate = ingineri sau subingineri,
absolvenţi ai unei facultăţi tehnice, cu sau Iară diplomă, care au cunoştinţe teoretice
în domeniu.
J.2.11 Proceduri de testare şi evaluare = metode de verificare şi comparare a
nivelului de îndeplinire de către candidaţi a criteriilor şi condiţiilor specificate în
prescripţia tehnică, în vederea autorizării acestora de către ISCIR-INSPECT IT.
J.2.12 Specializare în vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT IT = instruire
didactică, teoretică şi practică, într-un cadru organizat a personalului de manevrare a
instalaţiilor supuse prevederilor prescripţiei tehnice, efectuată în scopul dobândirii
95
J.2.10
PTR 7-2003
cunoştinţe teoretice şi deprinderi practice specifice pentru asigurarea
operăriildeservirii instalaţiilor în condiţii de securitate.
ANEXA J (continuare)
J.2.13 Supraveghere operativă a instalaţiilor supuse prevederilor prescripţiei
tehnice = ansamblu de operaţii şi activităţi specifice (manevrare, reglare, ajustare,
urmărire şi înregistrare de parametri de funcţionare, intervenţie, comandă, conducere
etc.) efectuate de personal instruit şi autorizat, în timpul funcţionării instalaţiilor, şi
orientate preponderent asupra prevenirii intrării parametrilor de funcţionare în domenii
interzise ( de avarie). În principal, termenul se referă la activităţile de urmărireînregistrare
a parametrilor de funcţionare, prelucrarea datelor pentru stabilirea
strategiei de conducere a instalaţiilor aflate în funcţiune, controlul şi verificarea
realizării funcţiilor sistemelor de automatizare ale instalaţiilor, verificarea preciziei de
lucru a aparaturii de măsurare, reglare şi protecţie automată. Termenul se utilizează în
conjuncţie cu termenii „operare”, „deservire” sau „manevrare”, pe care îi
completează în semnificaţie atunci când se fac referiri la modul de exploatare a
instalaţiilor în condiţii de securitate.
J.2.14 Unitate de specialitate = persoană juridică (agent economic, instituţie,
organizaţie profesională, asociaţie etc.) care poate face dovada că are cuprinsă în
statutul legal de funcţionare activitatea de instruire/specializare tebnică a viitorului
personal manevrant şi că posedă personal de instruire calificat, competent şi cu
experienţă în domeniu şi mijloacele tebnico-didactice adecvate scopului.
J.3 Condiţii de autorizare
J.3.1 Autorizarea personalului de exploatare pentru instalaţiile de transport pe cablu
pentru persoane se face pe baza unui examen susţinut în faţa comisiei tebnice indicate
la pct. J.6.3.
J.3.2 fi admişi la examen, în vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT
IT, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) au vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi;
b) fac dovada unei minime pregătiri profesionale în activitatea operativă
pentru care solicită autorizarea din partea ISCIR-INSPECT sau într-o
activitate operativă înrudită din domeniu;
c) îndeplinesc condiţiile de sănătate pentru manevrarea instalaţiei şi prezintă o
adeverinţă medicală cu menţiunea ,Ant pentru manevrarea telecabinei”;
d) fac dovada că au absolvit cursurile de specializare, în vederea autorizării de
către ISCIR-INSPECT, organizate conform prevederilor de la pct. J.4;
e) îndeplinesc condiţiile de practică stabilite în prezenta metodologie.
J .3.3 Persoanele care au studii superioare de specialitate, ingineri sau subingineri, şi
care solicită autorizarea din partea ISCIR-INSPECT pentru manevrare a instalaţiilor se
pot înscrie direct la examenul de auturizare, cu condiţia să prezinte dovezi de
capabilitate practică operativă echivalente celor pentru îndeplinirea prevederilor de la
pct. 1.3.2, lit. b), c) şi e).
96
unor Pentru a
PT
R 7-2003
ANEXA J (continuare)
J.4 Organizarea cursurilor in vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT
J.4.1 În vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT IT a personalului de
exploatare pentru telecabine trebuie să se organizeze şi să se deruleze cursuri de către o
unitate de specialitate (agent economic, institut, asociaţie profesională etc.), care
îndeplineşte condiţiile legale privind deru1area activităţilor de perfecţionare şi/sau
specializare a personalului şi care face dovada că dispune de instructori de specialitate
(lectori calificaţi şi specializaţi) şi de mijloacele tehnico-didactice specializate adecvate
scopului.
J .4.2 Cursurile se vor preda pe baza programei analitice specificate în anexa 1, care
prevede minimum de cunoştinţe necesare şi de durată a cursurilor, în vederea
autorizării personalului de exploatare.
De la caz la caz, în funcţie de complexitatea instalaţiilor şi a lucrărilor practice
ce trebuie efectuate, în vederea autorizării absolvenţilor de către ISCIR-INSPECT IT,
programa analitică menţionată va fi dezvoltată corespunzător.
Cursurile vor fi predate de ingineri, tehnicieni sau instructori de specialitate sau
de specialităţi înrudite domeniului pentru care se va face autorizarea de către ISCIRINSPECT
IT, care au competenţa tehnică necesară şi experienţă profesională în
domeniul exploatării instalaţiilor şi care cunosc prevederile prescripţiilor tehnice
specifice – Colecţia ISCIR.
J.S A vizarea cursurilor de specializare
J.S.l Cursurile vor fi avizate de către ISCIR-INSPECT IT. In acest scop, unitatea de
specialitate care organizează aceste cursuri va depune la ISCIR-INSPECT IT, cu cel
puţin 15 zile înainte de începerea ( deschiderea) cursurilor, în două exemplare, cu
excepţia dosarelor menţionate la lit. f), următoarele:
a) programa analitică întocmită conform anexei 1, dezvoltată pe lecţii şi
desfăşurată sub formă de orar, care va cuprinde:
obiectul (tema) lecţiei – teorie şi practică;
numărul de ore – teorie şi practică;
data, ora şi locul desfăşurării lecţiilor;
numele şi prenumele lectorului;
b) suportul de curs (materialele/cursurile scrise care se vor pune la dispoziţia
cursanţilor, ca documente de referinţă, pentru şedinţele teoretice cel puţin), incluzând
şi bibliografia care a stat la baza întocmirii acestuia;
c) tabelul cuprinzând numele şi prenumele lectorilor, pregătirea profesională a
acestora, conform pct. JA.I, funcţia şi locul de muncă actual, după caz;
d) tabelul cuprinzând numele şi prenumele, data şi locul naşterii, codul numeric
personal, pregătirea şcolară şi calificarea profesională a cursanţilor şi, eventual, locul
de muncă actual;
e) tabelul cuprinzând numele şi prenumele cursanţilor şi a supraveghetorului de
practică, tipul instalaţiei pe care se efectuează practica şi orarul de efectuare a stagiului
de practică;
97
PTR 7-2003
f) dosarele personale ale cursanţilor (intr-un singur exemplar), intocmite de
unitatea de specialitate organizatoare a cursului, care trebuie să conţină următoarele
acte:
ANEXA J ( continuare)
– copie de pe certificatul de naştere;
– copie de pe actul de absolvire a invăţământului obligatoriu;
– adeverinţă medicală, prevăzută la pct. J.3.2, lit. c);
Deschiderea cursurilor nu se va face decât după obţinerea avizului din partea
J.5.2 Pentru avizarea cursurilor, ISCIR-INSPECT IT va efectua următoarele:
a) va verifica toate documentele prezentate, conform pct. J.5.1, şi va confirma că
s-au acceptat prin avizarea acestora cu semnătura şi ştampila inspectorului de
specialitate desemnat;
b) va verifica şi va confirma, după caz, respectarea prevederilor de la pct. J.5.1 şi
J.4.2;
c) verificările efectuate conform celor precizate la lit. a) şi b), constatările şi
propunerile privind avizarea cursurilor vor fi consemnate de către inspectorul de
specialitate desemnat intr-un proces-verbal incheiat două exemplare.
Procesul-verbal va fi conform modelului din anexa D, adaptat corespunzător.
d) procesul-verbal menţionat la lit. c) va fi prezentat conducerii ISCIRINSPECT
va analiza şi va lua decizia corespunzătoare privind avizarea
cursului. Decizia va fi comunicată unităţii de specialitate organizatoare a cursului.
Comunicarea oficială va fi insoţită de un exemplar al procesului-verbal,
menţionat anterior, şi un exemplar al documentelor menţionate la pct. J.5.1, lit. a) …. f)
şi acceptate conform prevederilor de la pct. J.5.2, lit. a).
Acest exemplar din documentele care au stat la baza avizării cursului, împreună
cu dosarele personale ale candidaţilor, se păstrează de către unitatea de specialitate
organizatoare a cursului, care răspunde de corectitudinea completării şi păstrării
acestora, conform legislaţiei în vigoare.
e) un exemplar al documentelor menţionate la pct. J.5.I, lit. a) …. e), împreună
cu un exemplar al procesului-verbal menţionat la pct. J.5.2, lit. c), se vor păstra la
anexă la copia comunicării.
J .5.3 Se pot efectua modificări ulterioare in documentele care au stat la baza avizării
cursului, numai in intervalul de 15 zile menţionat la pct. J.5.1, alin. 1 , numai la
solicitarea scrisă şi motivată a unităţii de specialitate organizatoare a cursului şi numai
cu avizul J.5.4 Verificările care stau la baza avizării cursurilor reprezintă raportul de evaluare
a capabilităţii profesionale şi a legalităţii unităţii de specialitate organizatoare a
cursurilor.
A vizarea cursurilor se efectuează de către ISCIR-INSPECT IT pentru fiecare
curs (sesiune de cursuri) în parte.
J.5.5 Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT vor efectua, pe parcurs,
verificări privind modul in care se desfăşoară cursurile, luând măsurile care se impun,
mergând până la anularea avizului de curs.
98
ISCIR-INSPECT IT.
in IT care ISCIR-INSPECT IT, ca ISCIR-INSPECT IT.
PT
R 7-2003
ANEXA J (continuare)
J.6 Examinarea cursanţilor şi eliberarea carnetului de autorizare
J.6.1 Unitatea de specialitate organizatoare a cursurilor va asigura urmanrea
frecvenţei participării cursanţilor la lecţiile teoretice şi practice ţinute şi verificarea
nivelului de însuşire a cunoştinţelor teoretice şi practice predate. Pe această bază,
unitatea de specialitate va elibera cursanţilor, la încheierea stagiului de pregătire,
adeverinţe de absolvire. Adeverinţa de absolvire a cursurilor (formular conform
modelului din anexa K) constituie act doveditor pentru îndeplinirea uneia din
condiţiile de participare la examenul de autorizare de către ISCIR-INSPECT IT,
conform pct. J.3.2, lit. d).
J.6.2 Data şi locul examinării, în vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT IT,
propuse de unitatea organizatoare a cursurilor precum şi numărul candidaţilor care vor
participa la examen vor fi comunicate, în scris, la ISCIR-INSPECT IT cu cel puţin 15
zile înainte de către conducerea unităţii de specialitate care a organizat cursurile.
ISCIR-INSPECT IT va confirma unităţii de specialitate data exactă la care se va face
examinarea candidaţilor.
J.6.3 Examinarea candidaţilor se face de către o comisie tehnică compusă din:
a) delegatul ISCIR -INSPECT IT – preşedintele comisiei;
b) responsabilul cursului;
c) responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor, autorizat
de ISCIR-INSPECT IT, al agentului economic deţinător unde au loc
exaruinările practice;
d) unul sau mai mulţi lectori ai cursului.
J.6.4 Înainte de începerea examenului, comisia de examinare va verifica:
a) dacă au fost respectate prevederile pct. J.3.2 şi J.5;
b) catalogul cursului;
c) adeverinţele de absolvire a cursului, prevăzute la pct. J.6.1 şi întocmite
conform modelului din anexa K;
d) adeverinţele de practică pe instalaţii de tipul celor pentru care se solicită
autorizarea, întocmite conform modelului din anexa L;
e) existenţa unei fotografii mărimea Y. cm pentru fiecare candidat.
Candidaţii care au dosare incomplete nu vor fi primiţi la examen.
J .6.5 Dosarele candidaţilor menţionaţi la pct. J.3.3 vor conţine următoarele:
a) fotocopie şi originalul diplomei de absolvire a studiilor superioare de
specialitate (pentru absolvenţii cu diplomă);
sau
b) fotocopie şi originalul adeverinţei de absolvire şi foii matricole (pentru
absolvenţii fără diplomă);
c) adeverinţă care să prezinte dovezi de capabilitate practică operativă echivalente
celor pentru îndeplinirea prevederilor de la pct. J.3.2, lit. b) şi e);
d) adeverinţă medicală, conform pct. J.3.2, lit.c);
99
PTR 7-2003
e) o fotografie % cm.
ANEXA J (continuare)
J.6.6 Examenul de autorizare constă într-o probă teoretică şi o probă practică, având
ca scop verificarea însuşirii cunoştinţelor prevăzute în programa analitică a cursului şi
a dobândirii deprinderilor practice necesare pentru deservirea unei instalaţii de tipul
celei pentru care se solicită autorizarea. Lucrarea scrisă se ataşează la dosarul
candidatului menţionat la pct. J.5.l,litf).
J.6.7 Pentru a fi autorizat de către ISC!R-INSPECT IT, candidatul trebuie să fie
declarat atăt la probă teoretică cât şi la proba practică. În cazul când la una
din probe a obţinut rezultate nesatisfăcătoare, candidatul va fi declarat „RESPINS” la
examen.
J .6.8 Candidatul „RESPINS” se poate prezenta la o nouă examinare în termen de
maxim un an de la terminarea cursului. În această perioadă de timp, candidatul îşi va
îmbunătăţi pregătirea teoretică şi va efectua un nou stagiu de practică, confirmat prin
eliberarea unei noi adeverinţe de practică, conform modelului din anexa L.
J.6.9 Rezultatele examenelor vor fi consemnate de comisie într-un proces-verbal tip,
conform modelului din anexa M, care va purta un număr dat de inspectorul ISCIRINSPECT
IT. Un exemplar din procesul-verbal va fi luat de inspectorul ISCIRINSPECT
IT care a participat la examene.
J.6.10 Pe baza datelor din procesul-verbal, ISC!R-INSPECT IT va elibera
candidaţilor care au reuşit la examen un carnet de autorizare tip, conform modelului
din anexa N, în care se vor înscrie tipul instalaţiei pentru a cărei deservire este
autorizat absolventul.
Carnetul de autorizare se înmânează de către ISC!R-INSPECT IT absolvenţilor
care au reuşit la examen pe bază de semnătură de primire.
J.6.11 În cazul pierderii carnetului de autorizare, în baza unei cereri scrise din partea
posesorului şi la care se va anexa dovada publicării pierderii carnetului în mass-media
şi conform prevederilor legale aplicabile în astfel de cazuri, unitatea ISCIR-INSPECT
IT emitentă va elibera un nou carnet de autorizare (duplicat).
J. 7 Verificări periodice
J.7.1 Persoanele autorizate, în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice, au
obligaţia să se prezinte anual la examinarea medicală, prezentând rezultatul comisiei
menţionate la pct. J.7.3.
J. 7.2 Pentru împrospătarea cunoştinţelor profesionale, persoanele autorizate vor fi
instruite periodic, odată cu instructajul de protecţia muncii, de către personalul tehnic
de specialitate desemnat pentru acest scop de către conducerea agentului economic
deţinător de instalaţii, iar rezultatele instruirii periodice vor fi consemnate într-un
proces-verbal.
100
„ADMIS”,
PT
R 7-2003
J. 7.3 Persoanele autorizate vor fi examinate anual pentru verificarea cunoştinţelor
profesionale şi a deprinderilor practice de către o comisie numită de conducerea
agentului economic deţinător la care acestea îşi desfăşoară activitatea.
ANEXA J (continuare)
Din comisie va face parte obligatoriu şi responsabilul cu supravegherea şi
verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI), autorizat de ISCIR-INSPECT IT.
Rezultatele examinărilor vor fi consemnate într-un proces-verbal de verificare.
J. 7.4 Persoanelor autorizate care practică activitatea operativă pentru care deţin
carnet de autorizare şi nu se prezintă la exarninările menţionate la pct. J.7.1 şi J.7.3 sau
persoanelor autorizate care, în urma examinărilor respective, obţin rezultate
necorespunzătoare, li se vor retrage carnetele de autorizare de către agentul economic
deţinător de instalaţii unde lucrează posesorii carnetelor pe timp limitat sau definitiv,
după caz.
În cazul iniţierii procedurii de retragere definitivă a carnetelor de autorizare,
agenţii economici deţinători, care intenţionează să aplice o astfel de măsură, vor
depune carnetele retrase la ISCIR-INSPECT IT emitentă, comunicând în scris şi
motivele retragerii acestora.
Retragerea carnetului de autorizare rămâne definitivă numai după confmnarea
scrisă a acesteia de către ISCIR-INSPECT IT în cauză.
J. 7.5 Persoanele care au întrerupt practicarea efectivă a activităţii operative pentru
care sunt autorizate mai mult de un an pot să reia practicarea activităţii operative
respective numai cu condiţia respectării prevederilor de la pct. J.7.1 şi J.7.3.
J. 7.6 Persoanelor autorizate, transferate de la alţi agenţi economici deţinători sau de
la alte secţii ale aceluiaşi agent economic deţinător, li se poate încredinţa deservirea
instalaţiilor de tipul celor pentru care sunt autorizate numai după efectuarea unui
instructaj de specialitate şi a unei practici de acomodare de minimum 50 ore, în raport
cu complexitatea instalaţiei şi numai după examinarea acestora, conform prevederilor
de la pct. J.7.3.
Pregătirea teoretică şi practică se va face pe baza unei programe analitice
întocmite de agentul economic deţinător şi avizate de RSVTI, autorizat de ISCIRINSPECT.
J.S Sancţionarea personalului autorizat
Personalul autorizat poate fi verificat de către inspectorii de specialitate ai
ISCIR-INSPECT IT precum şi de către organele în drept ale agentului economic
deţinător la locul de muncă, în timpul efectuării activităţilor de operare/manevrare a
instalaţiilor, cu privire la modul cum îşi îndeplineşte sarcinile de serviciu şi cum aplică
cunoştinţele teoretice şi practice.
Verificarea se va efectua în prezenţa RSVTI sau a altor persoane competente
desemnate de conducerea agentului economic. In cazul în care, în urma verificărilor
efectuate se constată deficienţe tehnice la instalaţii, datorate personalului de manevrare
autorizat, sau alte abateri care periclitează securitatea în funcţionare a instalaţiilor, în
funcţie de gravitatea lor, se vor lua următoarele măsuri:
101
J.S.1
PTR 7-2003
a) sesizarea conducerii agentului economic deţinător, pentru aplicarea de
sancţiuni prevăzute în regulamentul de ordine interioară;
b) consemnarea în carnetul de autorizare a abaterii constatate;
ANEXA J (sfărşit)
c) aplicarea unei amenzi, în cazul în care abaterea se încadrează în prevederile
legislaţiei în vigoare privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor;
d) retragerea carnetului de autorizare pe timp limitat sau definitiv, în funcţie de
gravitatea abaterii comise;
e) retragerea definitivă a carnetului după comiterea a 5 abateri consemnate în
carnetul de autorizare.
Abaterile consemnate în carnetul de autorizare vor fi aduse la cunoştinţa ISCIRINSPECT
evidenţa tehnică a acestora.
Măsurile de la lit. a) şi b) se vor lua pe baza procesului-verbal de verificare
întocmit de către cei care constată abaterile.
Măsurile de la lit. c), d) şi e) se vor aplica numai de către ISCIR-INSPECT IT,
pe baza procesului-verbal de verificare întocmit de inspectorul de specialitate al
ISCIR-INSPECT IT.
Măsurile precizate la lit. d) şi e) vor fi aduse la cunoştinţa persoanelor
sancţionate, în scris, şi vor fi, în prealabil, aprobate de conducerea ISCIR-INSPECT
de aplicare a măsurilor precizate la lit. d) şi e) pot fi contestate de către
persoanele sancţionate, în termen de 15 zile de la comunicarea scrisă a acestora, la
conducerea ISCIR-INSPECT IT.
J .8.2 În cazul în care personalul autorizat se prezintă la locul de muncă sub influenţa
alcoolului sau deserveşte instalaţia necorespunzător, astfel încât periclitează securitatea
în funcţionare a acesteia, conducerea agentului economic deţinător, pe lângă
sancţiunile prevăzute în regulamentul de ordine interioară, poate propune retragerea
carnetului de autorizare pe termen limitat sau defmitivă numai după confirmarea
scrisă transmisă de ISCIR-INSPECT IT agentului economic deţinător care a iniţiat
această măsură de sancţionare.
J.8.3 Carnetele de autorizare retrase definitiv se depun la ISCIR-INSPECT IT
emitentă.
J.9 Personalul autorizat este obligat să poarte permanent, la locul de muncă,
carnetul de autorizare asupra sa. Lipsa carnetului de autorizare, la verificarea
efectuată de către persoanele îndreptăţite, este echivalentă cu exploatarea instalaţiilor
de către personal neinstruit şi neautorizat de ISCIR-INSPECT IT pentru
operare/manevrare şi se sancţionează conform prevederilor legale.
J.I0 În cazul uzurii avansate sau deteriorării accidentale a carnetului de autorizare
eliberat de şi motivate, ISCIRINSPECT
IT va elibera alt carnet de autorizare, pentru înlocuirea celui uzat, cu
condiţia depunerii carnetului de autorizare uzat la ISCIR-INSPECT IT.
102
IT emitente pentru a fi înregistrate în IT.
Deciziile definitiv.
Retragerea carnetului de autorizare devine ISCIR-INSPECT IT, în baza unei cereri scrise
PT
R 7-2003
J.11 Orice modificare, adăugire sau ştersătură efectuată în carnetul de autorizare de
către persoane neautorizate atrage după sine anularea carnetului de autorizare şi
sancţionarea celui vinovat conform legii.
ANEXAK
Model pentru adeverinţa de absolvire a cursurilor pentru autorizarea
mecanicilor trolişti pentru exploatarea telecabinelor
UNITATEA
Localitatea ………………….. .
ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE
Nr.-din–
Prin prezenta se adevereşte că dl. (dna.) ……………………………………………………….. .
angajat la …………………………… ‘)…………………………………. ……… născut (ă) la data de
…………… …………………….. in localitatea ……………………………………….. …. sector/ judeţ
…………………………… având ca studii de bază …………………………………… şi calificarea
……………………………………… a urmat şi a absolvit cursul de specializare ţinut la …………. .
2)
••••••••••••••••••••••• 0.0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
de la ………………… pănă la ………………….•
Prezenta adeverinţă s-a eliberat peotru a-i servi absolventului la examenul de autorizare de
către ISCIR-!NSPECT ca ……………… 3) ••••••••••••••••••••••••
DIRECTOR, RESPONSABIL DE CURS,
( Numele, prenumele, semnătura, ştampila) (Numele, prenumele, semnătura)
1) Se va scrie denumirea agentului economic şi localitatea de reşedinţă.
2) Locul de desf”aşurare a cursului de specializare.
3) va preciza „activitatea operativă” pentru care a fost instruit absolventul.
103
Se
PTR 7-2003
ANEXAL
Model pentru adeverinţa de efectuare a practicii obligatorii pentru autorizarea
mecanicilor trolişti pentru exploatarea telefericelor
UNITATEA
Localitatea ………………….. .
ADEVERINŢĂ DE PRACTICĂ
Nr.–––-din–––––
Prin prezenta se adevereşte că dl. ( dna.) ………………………………………………………. .
;:: (~:. .I~. ~~.~ ~~j~i”~ ……. ~ .I.~~~~~ …………….. ii::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::: :::
a efectuat practică la (tipul şi parametrii instalaţiei) …………………………………………………….. .
sub supravegherea dlui. .. …………………………… 2) ……………………………………………. de la
………………….. până la …………………… totalizând ……………… ore.
Prezenta adeverinţă s-a eliberat pentru a-i servi la examenul de autorizare.
DIRECTOR,
(Numele, prenumele,
semnătura, ştampila)
RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA
ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A
INSTALAŢIILOR,
(Numele, prenumele, semnătura)
1) Se va scrie denumirea agentului economic şi localitatea de reşedinţă.
SUPRAVEGHETOR
DE PRACTICĂ,
(Numele, prenumele,
semnătura)
2) Se va scrie numele şi prenumele supraveghetorului de practică sub supravegherea căruia s-a efectuat
practica.
104
PT
R 7-2003
105

PT R 7-2003
ANEXA M
UNITATEA
cursul PROCES-VERBAL dio ………………. .
~–~- ._– – – _. – – – – – ……………………….. – –– –
CNPJ! Pregătirea obţinut şi Numărul Semnătura şi uaşterii uaşterii şcolară anterioară lucrează instalaţiei judeţ) şi Respins (R) autorizare
eliberează
autorizaţia
candidaţilor mai de către comisie şi găsite iar candidaţilor reuşiţi, lmpreună cu scrisă şi dio
rămas cursului.
PREŞEDINTE COMISIE
prenumele, semoătura , ştampila)
1) DIRECTOR UNITATE ORGANIZATOARE
semnătura, ştampila)
105
RESPONSABIL CURS,
prenumele, semnătura)
ALŢI MEMBRI AI COMISIEI
prenumele, semnătura)
R (care a organizat de specializare)
Localitatea ……………………….. .
Nr ………………. co rezultatele obţinute la exameoul de autorizare ca a unnătorilor caodidaţi:
Nr. Numele Data Locul Unitatea Rezultatul Grupa Obs.
cr!. naşterii naşterii la care laexamen tipul carnetului de primire
prenumele (localitatea, Admis (A) de
Respius pentru care localitatea teoretic practic se
. . .. . – . – Dosarele caodidaţtlor de DllIl sus au fost verificate conus.e ş. găs.te complete .ar cele ale caodidaţilor reuşlţi, nnpreuna co lucrarea scnsa ş. un exemplar procesul-verbal, au la unitatea de specialitate organizatoare a corsului.
(numele, preoumele, semnătura, ij CNP – Cod numeric personal.
(numele, prenumele, (numele, preoumele, (numele, preoumele,
PTR 7-2003
ANEXAN
( Coperta carnetului de autorizare)
(Sigla ISCIR)
AUTORIZAŢIE
Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
-ISCIR-
(pe prima copertă, în interior)
Posesorul autorizaţiei are obligaţia să cunoască şi să aplice întocmai prevederile
Prescripţiilor tehnice – Colecţia ISCIR şi ale instrucţiunilor specifice referitoare la exploatarea
instalaţiilor respective. Acesta trebuie să se prezinte anual la examenul medical şi anual la
verificarea cunoştinţelor în faţa comisiei din unitatea unde lucrează.
Autorizaţia este personală, se va păstra permanent asupra posesorului în bună stare şi
se va prezenta la cererea delegatului ISCIR-INSPECT şi a organelor împutemicite ale
deţinătorului.
Posesorul autorizaţiei nu poate manevra decât instalaţii de tipul celor înscrise în
autorizaţie.
Este interzisă manevrare a instalaţiilor dacă acestea nu sunt autorizate să funcţioneze,
exceptând cazurile în care se execută verificări şi încercări în vederea punerii în funcţiune sau
evaluării şi certificării. Autorizaţia se poate retrage de către organele oficiale de verificare ale
deţinătorului, când posesorul este găsit sub influenţa alcoolului în timpul serviciului sau când
se constată că a săvârşit abateri grave care peric1itează securitatea instalaţiei şi a persoanelor.
Autorizaţia poate fi retrasă de ISCIR-INSPECT, pe baza cererii deţinătorului, atonci
când:
– se constată abateri de la instrucţiunile de manevrare a instalaţiilor;
– personalul are o slabă pregătire în meseria respectivă şi dă dovadă de lipsă de interes în
împrospătarea cunoştinţelor profesionale;
– se constată modificări, adăugiri sau ştersături în carnetul de autorizare, fără viza ISCIRINSPECT.
Modificarea carnetului de autorizare se consideră falsificare de acte publice şi se
sancţionează conform legii.
– după notarea a 5 abateri în carnet, când se retrage defiuitiv autorizaţia.
În cazul pierderii carnetului de autorizare, persoana în cauză poate obţine un nou carnet
de la vizată de unitatea unde lucrează, cu
condiţia publicării pierderii conform normelor legale privind pierderea actelor oficiale.l
)
1) în cazul in care este necesar, textul se va continua şi pe interiorul ultimei coperte.
106
ISCIR-INSPECT, în baza unei cereri scrise,
PT R 7-
ANEXA N ( continuare)
(pagina 1)
ROMÂNIA
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi
Instalaţiilor de Ridicat
– ISCIR –
AUTORIZAŢIE
Nr.–––-1) ––––
2)
1) NU1IlMul autorizaţiei se va scrie pe fiecare pagină, in partea de jos.
2) în partea de jos, dreapta sau stânga, se va scrie nU1llMul paginii respective (pe toate paginile carnetului).
(Pagina 2)
AUTORIZAŢIE DE _____ 1) _________ _
Numele …………………………………………………….. .
Prenumele ……………………………………………………………….. .
Data şi locul naşterii …………………………………………………….. .
CNP …………………… 2) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Se autorizează a deservi ………………………………………………… .
din grupa ………… ( ……………… ) tipul …………………………….. .
Eliberat de ……………………… 3) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
în baza procesului-verbal nr ……….. din ……………………………… .
Delegat ISCIR-INSPECT IT …………………………………………… .
(Semnătura şi ştampila)
Nr .. ___ _
1) Completarea carnetului se va face cu tuş negru.
2) CNP – Cod numeric personal.
3) Denumirea 107
ISC!R·!NSPECT IT emitente.
PTR 7-2003
ANEXA N ( continuare)
(Pagina 3)
Data eliberării ………………… .
Completat de …………………. .
INSPECTOR ŞEF ISCIR-INSPECT IT
(numele, prenumele, semnătura, ştampila)
Nr.––––-
1) Localitatea de reşedinţă.
(Paginile 4, 5 şi 6)
1)
Loc pentru fotografie
Semnătura posesorului
EXTINDEREA VALABILITĂŢII AUTORIZAŢIEI
1) ISCIR-INSPECT IT ……………………………………………………….. .
Nr. proces-verbal şi data …………………………………………….. .
Se autorizează a deservi ……………… din grupa ……… ( …………….. )
tipuL ………………………… .
Preşedinte comisie
(numele, prenumele, semnătura, ştampila)
2)
Nr. ___ _
NOTA- Textul de la pct.l) se va repeta de 2 ori pe pagină.
108
PT R 7-
ANEXA N (SIarşit)
(paginile 7, 8, 9 şi 10)
EXAMINĂRI ANUALE
Nr. proces-verbal Denumirea deţinătorului Preşedintele comisiei
Data (numele, prenumele, semnătura,
ştampila)
1)
Nr .. ___ _
1) Pe fiecare pagină se vor tipări 5 rănduri.
(paginile 11 şi 12)
ABATERI
de la nonnele legale în vigoare
Natura abaterii Organul care a constatat
Nr. proces-verbal Sancţiunea abaterea
Data (numele, prenumele,
semnătura, ştampila)
1)
Nr. ____ _
1) Pe fiecare pagină se vor tipări 3 ……… 5 rânduri.
109
PTR 7-2003
ANEXA O
Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea/reactualizarea autorizaţiei de a
efectua analiza de securitate pentru telecabine
Documentaţia se întocmeşte de către agentul economic solicitant, care se înaintează la
ISCIR-INSPECT şi va conţine un memoriu tehnic în care se vor preciza următoarele:
a) domeniul pentru care se solicită autorizarea;
b) dotarea cu mijloace de examinare şi investigare prin laboratoare proprii sau angajate
cu contract, autorizate de către ISCIR-INSPECT;
c) numele şi prenumele, pregătirea teoretică (obligatoriu absolvent al învăţământului
superior tehnic), vechimea în specialitate şi cea în domeniu pentru personalul propus
să avizeze studiile pentru analiza de securitate, care urmează să fie autorizat de
ISCIR-INSPECT;
d) document din care să rezulte că vechimea în specialitate este de cel puţin 10 ani;
e) decizia de numire a personalului pentru avizare conform anexei G.
Obligaţiile agentului economic, care urmează să fie autorizat de ISCIR-INSPECT
pentru a efectua analiza de securitate pentru telecabine, sunt următoarele:
• să posede prescripţiile tehnice-Colecţia ISCIR în domeniu;
• să elaboreze programul de analize specific scopului urmărit, care urmează să fie
prezentat spre avizare la ISCIR-INSPECT;
• să numească personal de specialitate, ce urmează să fie autorizat de ISCIRINSPECT,
absolvent al învăţământului tehnic superior şi cu o vechime
corespunzătoare în domeniu mai mare de 10 ani;
la elaborarea şi avizarea analizei de securitate să utilizeze numai buletine de
examinare, încercare şi testare emise de laboratoare autorizate de ISCIR-INSPECT.
110

ANEXAP
COMPONENTE DE SECURITATE
DECLARAŢIA DE CONFORMITATE
PT R 7-
Declaraţia de conformitate CS şi documentaţia tehnică ce o însoţeşte trebuie să fie
datate şi semnate. Acestea trebuie să fie redactate sau traduse in limba română.
Declaraţia de conformitate trebuie să conţină unnătoarele elemente:
a) referire la Hotărârea Guvernului nr. 433/2002;
şi sediul producătorului de componente de securitate sau ale
reprezentantului autorizat al acestuia. În cazul reprezentantului autorizat, acesta
trebuie să indice denllIlrirea şi sediul producătoru1ui de componente de securitate;
c) descrierea componentei de securitate (marca, detalii asupra tipului sau seriei şi
numărul seriei de fabricaţie etc.);
d) detalii cu privire la procedura utilizată de evaluare a conformităţii, conform art. 9
din Hotărârea Guvernului nr. 433/2002;
e) toate prevederile importante cu care componenta de securitate trebuie să fie
conformă şi, in special, condiţiile de utilizare;
f) şi numărul de identificare ale organismului notificat implicat in
procedura de conformitate şi data emiterii certificatului de examinare CS şi, după
caz, detalii cu privire la durata şi condiţiile de valabilitate a certificatului;
g) referire la standardele armonizate utilizate, acolo unde este cazul;
h) identificarea persoanei imputernicite să semneze în numele producătoru1ui de
componente de securitate sau al reprezentantului său autorizat.
111
b) denllIlrirea denllIlrirea, sediul
PTR 7-2003
ANEXAQ
SUBSITEME
DECLARAŢIA DE CONFORMITATE
Declaraţia de conformitate CS şi documentaţia tehnică ce o însoţeşte trebuie să fie
datate şi semnate. Acestea trebuie să fie redactate sau traduse in limba română.
Declaraţia de conformitate CS trebuie să conţină următoarele elemente:
a) referire la Hotărârea Guvernului nr. 433/2002;
şi sediul persoanei care a solicitat examinarea CS;
şi sediul organismului notificat care a efectuat examinarea CS;
către subsistem ŞI, In
specia!, detalii referitoare la condiţiile şi restricţiile de utilizare necesare şi
instrucţiuni pentru intreţinere;
f) rezultatul examinării CS prevăzut in anexa nr. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 433
referinţe privind certificatul de examinare CS de tip;
g) date pentru identificarea persoanei să semneze declaraţia de
conformitate CS in numele producătorului sau a! reprezentantului său autorlzat.
112
b) denumirea c) descrierea subsistemului;
d) denumirea e) toate prevederile importante care trebuie respectate de /2002, inIputernicite
PT R 7-
ANEXAR
Metodologia de autorizare (reautorizare) a agenţilor economici care construiesc
(montează), repară şi efectuează analiza de securitate pentru telecabine
R.I Autorizarea (reautorizarea) agenţilor economici care construiesc (montează)
şi/sau repară telecabine
În vederea autorizării (reautorizării) agenţilor economici cere construiesc (montează)
şi/sau repară telecabine în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice, ISCIR-INSPECT
săi de specialitate, are unnătoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să verifice concordanţa dintre datele din documentaţia tehnică prezentată de agenţii
economici care solicită autorizarea şi situaţia existentă la agentul economic;
b) să verifice personalul tehnic propus, privind pregătirea în domeniu şi cunoaşterea
prevederilor prescripţiilor tehnice specifice-Colecţia ISCIR;
c) să verifice existenţa la agentul economic a prescripţiilor tehnice specifice -Colecţia
ISCIR în domeniu;
d) să întocmească un proces-verbal (conform modelului din anexa D, adaptat
corespunzător) asupra constatărilor făcute privind verificările menţionate la lit a), b)
şi c);
e) în cazul îndeplinirii condiţiilor de autorizare şi pe baza constatărilor făcute în
conformitate cu prevederile lit. a) … d), ISCIR-INSPECT IT în raza căreia îşi are
sediul agentul economic va elibera autorizaţia conform modelului din anexa S.
R.2 Autorizarea (reautorizarea) agenţilor economici care efectuează analiza de
securitate la telecabine
În vederea autorizării (reautorizării) agenţilor economici pentru efectuarea analizei de
securitate la telecabine, săi de specialitate, are următoarele
obligaţii şi răspunderi:
a) să verifice concordanţa dintre datele din documentaţia tehnică prezentată de agenţii
economici care solicită autorizarea şi situaţia existentă la agentul economic;
b) să verifice existenţa la agentul economic a prescripţiilor tehnice-Colecţia ISCIR în
domeniu;
c) să verifice existenţa procedurilor pentru efectuarea analizei de securitate, care
urmează să fie avizate de ISCIR-INSPECT;
să verifice personalul tehnic propus, privind pregătirea în domeniu şi cunoaşterea
prevederilor prescripţiilor tehnice specifice-Colecţia ISCIR;
113
IT, prin inspectorii ISCIR-INSPECT, prin inspectorii d)
PTR 7-2003
ANEXA R (sfârşit)
e) să întocmească un proces-verbal (conform modelului diu anexa D, adaptat
corespunzător) asupra constatărilor făcute privind verificările menţionate la lit. a) …
d);
f) în cazul îndeplinirii condiţiilor de autorizare şi pe baza constatărilor făcute în
conformitate cu prevederile lit. a) … e), ISCIR-INSPECT în raza căreia îşi are
sediul agentul economic va elibera autorizaţia conform modelului din anexa T.
114
ANEXAS
Model pentru autorizaţia eliberată agenţilor economici
care construiesc (montează), repară, întreţin şi revizuiesc telecabine
ISCIR
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE
ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
ISCIR-INSPECT
INSPECŢIA TERITORIALĂ ……………………… .
Str …………………………. nr …… telefon ………. .
AUTORIZAŢIA NR. •••••••••••••••••• din ••••••••••••••••••••••••
PT R 7-
În baza prevederilor legale în vigoare şi în urma verificărilor efectuate şi consemnate în
procesul-verbal nr ……………… din …………….. .
ISe auton.z eaza- pentru ,) ……………………………………………………………….. .
agentul economic …………………………………………………….. din ………………….. .
str ……………………………………. nr. .. …… urmare cererii nr …………… din ……….. ..
Il Se autorizează pentru supravegherea tehnică a lucrărilor de mai sus unnătoml
personal tehnic de specialitate ……………………………………………………………. şi
responsabilul tehnic cu sudura ……………………………………………………………. .
În cazul schimbării denumirii, întreruperii activităţii sau desfiinţării ………………….. .
……………………………… :z) are obligaţia să anunţe în tennen de maxim 15 zile ISCIRINSPECT
IT care a eliberat autorizaţia.
Autorizaţia poate fi retrasă de ISCIR-INSPECT IT în baza documentului de constatare
a comiterii unor abateri de la prevederile legale.
Pre zenta autonz.aţ.J.e este vaI a b 1’l a- paAna- Ia dat a de ,) …………………………. .
Se consideră reînnoirea autorizaţiei nuntai cazul în care cererea scrisă de reînnoire va fi
depusă la ISCIR-INSPECT IT cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea
termenului de valabilitate a autorizaţiei. În caz contrar se consideră autorizare nouă.
INSPECTOR ŞEF
(numele, prenumele, seDll1ătura
şi ştampila)
L.S.
ŞEF BIROU
şi semnătura)
,) Se va indica domeniul autorizaţiei.
:z) Se va indica agentul economic.
efectivă (ziua, luna şi anul)-maxim 2 ani.
115
(numele, prenumele ,) Se va indica data
PTR 7-2003
ANEXAT
Model pentru autorizaţia eliberată agenţilor economici care
efectuează analiza de securitate pentru telecabine
ISCIR
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE
ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
ISCIR-INSPECT
……………………. nr ….. telefon ……………. .
AUTORIZAŢIA NR. •••••••••••••••••• din ••••••••••••••••••••••••
În baza prevederilor legale în vigoare şi în urma verificărilor efectuate şi consemnate în
procesul-verbal nr ……………… din …………….. .
ISe auton.z eaza- agent ul econoIlU.c, ) ………………………………………………… .
din ………………… str ……………………………………. nr ……… judeţ/sector ………. .
urmare cererii nr …………… din …………. să efectueze analiza de securitate la instalaţii de
transport pe cablu pentru persoane – ……………….. ,) supuse prevederilor prescripţiilor
tehnice, Colecţia ISCIR.
II Se autorizează pentru efectuarea lucrărilor menţionate la pct. I ………………….. .
Schimbarea din orice motiva persoanelor autorizate va fi comunicată în scris la ISCIRINSPECT
şi devine definitivă numai după continuarea scrisă a acesteia. În cazul schimbării
de nUIlU. m.. , m- tre rupem.. ac ti’ V1′ tăţi” 1 sau de s fim’ ţa- ru.. ………………………………………… ,) are
obligaţia să anunţe în termen de maxin115 zile ISCIR-INSPECT.
Pre zent a auto n.z aţ i’ eeste vaIa b 1’l a- pa-na- Ia data de ,) …………………………. .
consideră reînnoirea autorizaţiei numai cazul în care cererea scrisă de reînnoire va fi
depusă la ISCIR-INSPECT cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea
tennenului de valabilitate a autorizaţiei. În caz contrar se consideră autorizare nouă.
INSPECTOR DE STAT ŞEF
(numele, prenumele şi senmătura şi ştampila)
L.S.
,) Se va indica agentul economic.
ŞEF ISCIR-INSPECT
şi senmătura şi ştampila)
Inspector de specialitate
,) Se va indica tipul instalaţiei (telecabină).
,) Se va indica data efectivă (ziua, luna şi anul)-maxim 2 ani.
116
Str Se INSPECTOR (numele, prenumele
PT R 7-
ANEXA U
Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea Ireactualizarea autorizaţiei
de a întreţine şi revizui tehnic telecabine
Documentaţia se întocmeşte de către agenţii economici care efectuează lucrări de
întreţinere şi revizie tehnică la telecabine şi se înaintează la ISCIR-INSPECT IT în raza căreia
îşi are sediul agentul economic.
Documentaţia va fi constituită dintr-un memoriu tehnic din care să rezulte că agentul
economic poate efectua lucrări de întreţinere şi revizie tehnică la telecabine în condiţii optime
şi de siguranţă, în conformitate cu normele legale în vigoare, prevederile documentaţiei
tehnice, regulamentului de exploatare şi ale unităţii cons1ructoare (montatoare). Memoriul
tehnic trebuie să cuprindă şi următoarele:
a) felul lucrărilor şi domeniul de activitate;
b) dotarea mioimă cu piese de schimb;
c) numele, pregătirea şi vechimea în specialitate a personalului tehnic responsabil
cu întreţinerea şi revizia tehnică, propus de agentul economic să fie autorizat
de ISCIR-INSPECT IT;
d) decizia de numire a personalului tehnic, conform anexei G.
Memoriul tehnic va fi însoţit de documente din care să rezulte următoarele:
a) utilajele, sculele, dispozitivele, verificatoarele, aparatura de măsurare şi control
şi de intervenţie etc.;
b) pregătirea şi activitatea practică în domeniu a personalului de specialitate.
Modelul autorizaţiei eliberate agenţilor economici care întreţin şi revizuiesc telecabine
este prezentat în anexa S.
117
PTR 7-2003
ANEXA V
Instalaţii care nu fac obiectul prescripţiei tehnice
Nu fac obiectul prescripţiei tehnice unnătoarele instalaţii, care sunt reglementate prin
alte prescripţii tehnice:
a) ascensoare;
b) instalaţii de transport pe cablu pentru persoane–telescaune;
c) instalaţii de transport pe cablu pentru persoane–telegondole;
d) instalaţii de transport pe cablu pentru persoane–teleschiuri şi telesănii;
e) instalaţii de transport pe plan înclinat;
f) tramvaie acţionate cu cabluri în construcţie tradiţională;
g) instalaţii destinate activităţilor agricole;
h) echipamente montate în teren sau mobile, utilizate la serbări câmpeneşti şi/sau
parcuri de distracţii, care sunt destinate activităţilor recreative şi care nu sunt
utilizate ca mijloace de transport pentru persoane;
i) instalaţii utilizate în sectorul minier precum şi alte instalaţii montate în teren,
utilizate în scopuri industriale;
j) bacuri fluviale trase cu cabluri;
k) trenuri cu cremalieră;
1) instalaţii trase cu lanţuri.
118
MODIFICĂRI DUPĂ
PUBLICARE
PT R 7-
Evidenţa modificărilor şi completărilor
Indicativul documentului de Monitorul Oficial, Partea 1, Puncte modificate
modificare şi completare Nr./an
119