PRESCRIPTIE TEHNICA : CERINŢE TEHNICE PRIVIND UTILIZAREA INSTALAŢIILOR DE TRANSPORT PE CABLU PENTRU PERSOANETELEGONDOLE partea 1

8-2003
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
– ISCIR-
– REGLEMENTARE TEHNICĂ NAŢIONALĂ –
PRESCRIPŢIE TEHNICĂ
PTR8-2003
PTR

Descarca PDF cu PTR8-2003

COLECŢIA INSPECŢIEI DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI
INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
– ISCIR-
– EDIŢIE OFICIALĂ –
Nr. referinţă: PT R 8 – 2003 Ediţia 1
PTR8-2003
Scopul principal al prescripţiilor tehnice este crearea unui cadru legal unitar în
vederea aplicării întocmai a prevederilor legale privind asigurarea protecţiei
utilizatorilor, mediului înconjurător şi proprietăţii.
Prevederile prescripţiilor tehnice sunt obligatorii pentru toţi cei care proiectează,
construiesc, distribuie, montează, instalează, repară, întreţin, deţin, exploatează
sau verifică instalaţii şi aparate din domeniul de activitate al ISCIR.
Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt răspunzători de aplicarea corectă a
acesteia.
ISCIR Telefon: (+4021) 411.97.60; 411.97.61
Str. Sf. Elefterie DT. 47-49, sector 5 Fax: (+4021) 411.98.70
BUCUREŞTI www.iscir.ro E-mail: iscir@fx.ro
Cod: 726111
Reproducerea sau utilizarea integrală sau parţială a prezentei prescripţii tehnice
în orice publicaţii şi prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere,
microfIlmare etc.) este interzisă dacă nu există acordul scris al ISCIR.
Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt obligaţi să se asigure că sunt în
posesia ediţiei oficiale tipărite.
2
8-2003
MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
– ISCIR-
– REGLEMENTARE TEHNICĂ NAŢIONALĂ –
PRESCRIPŢIE TEHNICĂ
PTR8-2003
PTR
CERINŢE TEHNICE PRIVIND UTILIZAREA INSTALAŢIILOR
DE TRANSPORT PE CABLU PENTRU PERSOANETELEGONDOLE
Aprobată cu Ordinul Ministrului Industriei şi Resurselor nr. -::-_–::-_
din , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr.
din –– ––-
COLECŢIA INSPECŢIEI DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI
INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
– ISCIR-
– EDIŢIE OFICIALĂ –
Nr. referinţă: PT R 8 -2003 Ediţia 1
3
PTR8-2003
Membrii Comitetului Tehnic CT -R-03 care au participat la elaborarea prezentei
prescripţii tehnice :
Preşedinte: Ing. Horia Stoia
Membri: Ing. Valeriu Sezonov-Mara
Ing. Dan-Mihail Turcu
Ing. Ioan Cioran
Ing. Mihai Predescu – responsabil de carte
Consultanţă juridică: Consilier Alexandru Păcurar
4
PTR
8-2003
CUPRINS
Pagina
1 Generalităţi 9
1.1 Scop
1.2 Domeniu de aplicare
1.3 Referinţe normative
1.3.1 Standarde
1.3.2 Legi şi hotărâri
IA Termeni şi defIniţii
1.5 Abrevieri
9
9
9
9
10
11
15
2 Subsistemele unei instalaţii de transport pe cablu pentru persoane …… 15
3 Cerinţe esenţiale 16
4
5
6
7
8
3.1 Obiect 16
3.2 Cerinţe generale 16
3.3 Cerinţe referitoare la infrastructură 18
304 Cerinţe referitoare la cabluri, sisteme de antrenare şi frânare,
precum şi la instalaţii mecanice şi electrice ………… „,,«««………………… 19
3 .5 Vehicule 20
3.6 Cerinţe pentru utilizatori 20
Evaluarea conformităţii şi condiţii privind introducerea pe piaţă
4.1 Componente de securitate
4.2 Subsisteme
4.3 Instalaţii
Analiza de securitate
Echipamente şi instalaţii provenite din import
Construirea (montarea) şi punerea în funcţiune
8.1 Construirea (montarea) «.«.«”.«””.”.” ” … «.«” … „.””.”” „«.«« … „.”,,,,” ..
5
21
21
21
22
23
24
25
26
26
26
PTR8-2003
9
CUPRINS ( continuare)
Pagina
8.2 Condiţii speciale de construire şi montare 29
8.3 Rodajul 29
8.4 Marcarea 30
8.5 Punerea în funcţiune 31
8.6 Autorizarea de funcţionare la prima punere în funcţiune ………………… , 31
8. 7 Verificarea tehnică la prima punere în funcţiune 32
8.8 Verificarea tehnică periodică (la scadenţă) şi verificarea tehnică
neprogramată (inopinată) ,,,,, …. ,,,,, .. ,. ‘.””.””””. „‘” ,. ‘”””” 35
8.9 Verificarea tehnică după lucrările de reparare 37
41
9.2 Norme generale de exploatare „” „””””””.””””.” „””””””.” ……… „. 43
9.3 Norme pentru exploatarea normală 44
9.4 Norme de exploatare în caz de vânt 44
9.5 Norme de exploatare în caz de chiciură „””””””””””””””” .. „”””””” 45
9.6 Norme de exploatare în caz de vizibilitate redusă .. ” …. „”””””””””” ….
9.7 Norme de exploatare în caz de deranjamente …….”””” ….
9.8 Personalul de supraveghere şi exploatare ,,,,,,,,, …. ,, „” ,,,,,.,,, .. ,, …. ,,,,,,,,,
9.9 Întreţinerea şi revizia
9.10 Evidenţa exploatării
10 Repararea
45
45
46
50
57
58
59
59
11
12
Avarii şi accidente
Dispoziţii finale
Anexa A – Cartea telegondolei. Partea de construcţie (model) …………………. , 61
Anexa Al – Desenul tip de ansamblu (conţinut) 75
Anexa B – Conţioutul documentaţiei pentru obţinerea/reactualizarea
autorizaţiei pentru construirea (montarea) sau repararea
telegondolelor 79
6
PTR
8-2003
CUPRINS ( continuare)
Pagina
Anexa C Registru pentru evidenţa lucrărilor de construire (montare)
sau repararea telegondolelm …………… ” …………………….. „”……… 82
Anexa D – Proces-verbal de verificare tehnică 83
Anexa E Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea/reactua1izarea
autorizaţiei de funcţionare a telegondolelor 84
Anexa El – Model de autorizaţie pentru responsabilul cu supravegherea
şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) 85
AnexaF
AnexaG
Evidenţa instalaţiilor
Model pentru decizia de numire a personalului tebnic
pentru construirea (montarea) şi/sau repararea
telegondolelor, precum şi a responsabilului tehnic cu
sudura, propuşi de agentul economic să fie autorizaţi de
ISCIR-INSPECT
Anexa H – Model pentru decizia de numire a responsabilului cu
supravegherea şi verificarea tehnică a telegondolelor,
propus de agentul economic să fie autorizat de ISCIR-
87
88
INSPECT IT 89
Anexa 1 – Autorizarea personalului de exploatare pentru telegondole …. „”” 90
Anexa J – Metodologia referitoare la autorizarea şi gradul de
calificare al personalului de exploatare (mecanici trolişti)
pentru telegondole ….. ” ………… ” ………… ” ……….. ” ……….. ” …… , 93
Anexa K – Model pentru adeverinţa de absolvire a cursurilor pentru
autorizarea mecanicilor trolişti pentru exploatarea
telegondolelor ……………………………………………………………………. ” 1 02
Anexa L – Model pentru adeverinţa de efectuare a practicii obligatorii
pentru autorizarea mecanicilor trolişti pentru exploatarea
instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane ,,,,,…………… 103
Anexa M – Model pentru proces-verbal cu rezultatele obţinute la
examenul de autorizare a personalului de exploatare pentru
instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane 104
Anexa N Model pentru autorizaţia personalului de exploatare pentru
instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane … „”””………. 105
Anexa O – Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea/reactua1izarea
autorizaţiei de a efectua analiza de securitate pentru
telegondole ……………………………………………………………………. ……. 109
7
PTR8-2003
AnexaP
AnexaQ
AnexaR
AnexaS
Anexa T
AnexaU
Anexa V
CUPRINS (sf1irşit)
Pagina
Componente de securitate. Declaraţia de confonnÎtate .. „…………. IlO
Subsisteme. Declaraţia de confonnÎtate
Metodologia de autorizare (reautorizare) a agenţilor
econonnCl care construiesc (montează), repară şi
efectuează analiza de securitate pentru telegondole«« ……… « … .
Model pentru autorizaţia eliberată agenţilor economici care
construiesc (montează), repară, întreţin şi revizuiesc
telegondole …. , ee , …..
Model pentru autorizaţia eliberată agenţilor economici care
efectuează analiza de securitate pentru telegondole
111
112
114
115
Conţinutn1 documentaţiei pentru obţinerea/reactualizarea
autorizaţiei de a întreţine şi revizui tehnic telegondol~………………. 116
Instalaţii care nu fac obiectn1 prescripţiei tehnice,.
Modificări după publicare
117
118
8
PTR
8-2003
1 GENERALITĂŢI
1.1 Scop
Prescripţia tehnică PT R 8–2003, ediţia 1, „Cerinţe tehnice privind utilizarea
instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane–telegondole”, denumită în
continuare prescripţie tehnică, face parte din reglementările tehnice naţionale
referitoare la instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane.
Prezenta prescripţie tehnică stabileşte cerinţele tehnice de securitate minime
obligatorii pe care trebuie să le satisfacă instalaţiile de transport pe cablu pentru
persoane–telegondole.
Cerinţele privind proiectarea, construirea, certificarea, funcţionarea şi
securitatea în funcţionare a acestor tipuri de instalaţii se adresează producătorilor,
constructorilor, montatorilor, deţinătorilor şi întreţinătorilor.
Cerinţele privind montarea, punerea în funcţiune, exploatarea, verificarea
tehnică periodică, repararea, întreţinerea şi securitatea în exploatare se adresează
agenţilor economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT.
Aceste cerinţe au drept scop asigurarea securităţii sau sănătăţii persoanelor care
pot fi utilizatori, personal de deservire sau alte persoane şi protecţia proprietăţii şi a
mediului, aşa cum sunt prevăzute în actele normative în vigoare.
De asemenea, prescripţia tehnică stabileşte modul de verificare a respectării
acestor cerinţe.
Autoritatea tehnică ce asigură punerea în aplicare şi respectarea prevederilor
din prezenta prescripţie tehnică este ISCIR-Inspecţia de Stat pentru Controlul
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, care, în conformitate
cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001, este un organ de specialitate cu
personalitate juridică în subordinea Ministerului Industriei şi Resurselor.
Documentele şi documentaţiile tehnice precum şi inscripţionârile privind
exploatarea şi avertizarea utilizatorilor trebuie să fie redactate sau traduse în limba
română, Iară a exclude prezentarea şi în alte limbi.
1.2 Domeniu de aplicare
Prezenta prescripţie tehnică se aplică instalaţiilor de transport pe cablu pentru
persoane–telegondole.
Nu fac obiectul prezentei prescripţii tehnice instalaţiile menţionate în anexa V.
1.3 Referinţe normative
Prezenta prescripţie tehnică face referiri explicite sau implicite la standarde
române şi acte legislative.
1.3.1 Standarde
• SREN719:1995
• SREN757:1998
• SREN 1600:2000
Coordonarea sudârii. Sarcini şi responsabilităţi
Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru
sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor cu limită
de curgere ridicată. Clasificare
Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru
sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor inoxidabile
9
PTR8-2003
• SR EN 10113/1:1995
• STAS 500/1-89
• STAS 500/2-80
• STAS 1125/1-91
• STAS 1125/6-90
• STAS 1126-87
• STAS 2700/3-89
• STAS 5930-89
• STAS 6168–90
• STAS 6221-89
• STAS 7194–79
• STAS 8183-80
• STAS 8324–86
• STAS R 8542-79
• STAS 10101120-90
• STAS 10108/1-81
• STAS 10108/2-83
• STAS 10382-88
• STAS 12604/5-90
1.3.2 Legi şi hotărâri
şi refractare. Clasificare
Produse laminate la cald din oţeluri de construcţii
sudabile cu granulaţie fină. Partea 1: Condiţii generale
de livrare
Oţeluri de uz general pentru construcţii. Condiţii
tehnice generale de calitate
Oţeluri de uz general pentru construcţii. Mărci
Sudarea metalelor. Electrozi înveliţi pentru sudarea cu
arc electric. Condiţii tehnice generale de calitate
Sudarea metalelor. Electrozi înveliţi pentru încărcarea
prin sudare. Condiţii tehnice de calitate
Sudarea metalelor. Sărmă plină de oţel pentru sudare
Organe de asamblare filetate. Caracteristici mecanice
şi metode de încercare pentru şuruburi şi prezoane
Şurub de păsuire cu cap hexagona1. Clasa de execuţie
A
Măsuri de siguranţă contra incendiilor. Scări de salvare
în caz de incendiu. Prescripţii generale
Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice.
Iluminatul natural al încăperilor. Prescripţii de calcul
Sudabilitatea oţelurilor. Elemente de bază
Oţeluri pentru ţevi Iară sudură de uz general. Mărci şi
condiţii tehnice de calitate
Oţellaminat la cald. Profite din oţel silicios
Alegerea oţelurilor pentru construcţii metalice
Acţiuni în construcţii. Încărcări date de vânt
Construcţii civile, industriale şi agricole. Prescripţii
pentru proiectarea construcţiilor din ţevi de oţel
Construcţii din oţel. Calculul elementelor din oţel
alcătuite din profile cu pereţi subţiri, formate la rece
Oţeluri pentru ţevi utilizate la temperaturi scăzute.
Mărci şi condiţii tehnice de calitate
Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice
fixe. Prescripţii de proiectare, execuţie şi verificare
• Legea m. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor
• Legea m. 90/1996 privind protecţia muncii
• Legea m. 137/1996 privind protecţia mediului
• Legea m. 10/1995 privind calitatea în construcţii
• Hotărârea Guvernului m. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea
Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi
Instalaţiilor de Ridicat
• Hotărărea Guvernului nr. 433/2002 privind stabilirea condiţiilor de punere în
funcţiune a instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane
10
PTR
8-2003
1.4 Termeni şi definiţii
Termenii şi defIniţiile de mai jos se referă la prezenta prescripţie tehnică.
1.4.1 accident grav – accident mortal sau accident care produce o vătămare corporală
gravă;
1.4.2 agent economic – societate comercială cu sediul în România având
personalitate juridică, constituită într-una din formele de organizare defInite de
legislaţia în vigoare şi a cărei activitate este înscrisă la Registrul Comerţului;
1.4.3 agrement tehnic european – specifIcaţie tehnică exprimând o evaluare tehnică
favorabilă asupra adecvării unui produs, bazată pe satisfacerea cerinţelor
esenţiale, la o utilizare specifIcă, pentru construcţii, având în vedere
caracteristicile intrinseci ale produsului şi condiţiile de utilizare a acestuia;
1.4.4 autorizare de funcţionare a instalaţiei – document emis de către ISCIRINSPECT
IT, pe baza unei metodologii de verifIcare;
1.4.5 cablu de întindere – cablu prin intermediul căruia este suspendată
contragreutatea (greutatea de întindere);
1.4.6 cablul purtător – cablu pe care circulă vehiculele; este un cablu fIx;
1.4.7 cablu purtător–tractor – cablu care susţine şi tractează vehiculele însumând
funcţiile cablurilor purtătoare şi tractoare;
1.4.8 cablul tractor – cablu care tractează vehiculele; este un cablu mobil;
1.4.9 capacitate de transport – numărul de persoane transportate într-un sens în timp
de o oră;
1.4.10 cerinţă esenţială – cerinţă care are în vedere, în special, protecţia sănătăţii,
securitatea utilizatorilor, protecţia proprietăţii şi a mediului, aşa cum sunt
prevăzute în actele normative în vigoare;
1.4.11 coeficient de siguranţă al cablului – raportul dintre sarcina de rupere totală a
cablului şi efortul maxim de întindere a cablului;
1.4.12 componentă de securitate – orice componentă elementară, grup de
componente, subansambluri sau ansambluri complete de echipamente şi orice
dispozitiv inclus în instalaţie în scopul asigurării unei funcţionări sigure, care
este identifIcată prin analiza de securitate şi a cărei defectare pune în pericol
securitatea sau sănătatea persoanelor care pot fI utilizatori, personal de
deservire sau alte persoane;
1.4.13 contractant principal – orice persoană fIzică sau juridică ce contractează
construirea unei instalaţii;
11
PTR8-2003
1.4.14 declaraţie de conformitate – document prin care producătorul componentelor
de securitate sau al subsistemelor dă o asigurare scrisă că acestea suot conform
condiţiilor specificate;
1.4.15 deschidere – distanţa dintre doi piloni;
1.4.16 deţinătorul instalaţiei – persoană fizică sau juridică deţinătoare cu orice titlu a
uoei instalaţii de transport pe cablu pentru persoane, pe care o puoe la
dispoziţia utilizatorilor;
1.4.17 dispozitiv cu cuplure automată – dispozitiv de prindere temporară a
vehiculului la cablul tractor sau purtător-tractor; acest dispozitiv se cuplează şi
se decuplează automat în staţii;
1.4.18 dispozitiv cu cuplare fixă – dispozitiv de prindere permanentă a vehiculului la
cablul tractor sau purtător-tractor;
1.4.19 ecartament – distanţa dintre axele cablurilor purtătoare;
1.4.20 efort de întindere în cablu – solicitarea (tensiuoea) ce apare în cablu datorită
forţei de întindere;
1.4.21 exploatabilitate – ansamblu de măsuri şi prevederi tehnice care influenţează
proiectarea şi realizarea instalaţiei şi care suot necesare pentru funcţionarea
acesteia în condiţii de securitate;
1.4.22 greutate de întindere – element ce intră în componenţa sistemului de întindere
a cablului (uzual i se mai spuoe şi contragreutate);
1.4.23 grup de antrenare – ansamblu de agregate, utilaje, echipamente şi instalaţii
care asigură antrenarea şi frânarea telegondolei; acesta poate fi:
• grup de antrenare principal, care asigură funcţionarea telegondolei în condiţii
normale;
• grup de antrenare de rezervă care se utilizează la aducerea vehiculelor în
staţii când grupul de antrenare principal nu poate fi repus în funcţiuoe;
1.4.24 instalaţie – sistem complet montat în teren, care cuprinde infrastructura şi
subsistemele prevăzute la capitolul 2; infrastructura special proiectată pentru
fiecare instalaţie şi construită în teren include traseul instalaţiei, sistemul de
date, lucrările de linie şi staţiile care suot necesare pentru construirea şi
funcţionarea instalaţiei, inclusiv fundaţiile;
1.4.25 instalaţie de transport pe cablu pentru persoane – instalaţii compuse din mai
multe componente proiectate, construite, asamblate şi puse în funcţiuoe în
vederea transportului de persoane; aceste instalaţii suot fixe şi suot utilizate
pentru transportul persoanelor în vehicule sau cu ajutorul dispozitivelor de
tractare al căror sistem de suspendare şi/sau de tractare este asigurat de cablul
cabluri poziţionat( e) de-a luogul traseului instalaţiei;
12
PTR
8-2003
1.4.26 limitator de viteză – dispozitiv de control automat al vitezei cablului care
semna1izează şi comandă automat oprirea instalaţiei în cazul depăşirii vitezei
admise;
1.4.27 linie – ansamblul construcţiilor şi instalaţiilor de pe traseul telegondolei;
1.4.28 manşon cu compoziţie – ansamblu de piese de construcţie specială care
serveşte la ancorarea cablurilor la puncte fixe;
1.4.29 matisare – înnădirea cablurilor prin împletire după anumite reguli tehnice;
1.4.30 mecanic trolist – persoană calificată şi autorizată pentru manevrarea
instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane;
1.4.31 mentenabilitate – ansamblul de măsuri şi prevederi tehnice care influenţează
proiectarea şi realizarea instalaţiei şi care sunt necesare pentru mentenanţa
proiectată în scopul garantării funcţionării acesteia în condiţii de securitate;
1.4.32 montator (constructor) – agent economic, autorizat de ISCIR-INSPECT IT,
care îşi asumă responsabilitatea construirii (montării) unei telegondole, ales de
contractantul principal;
1.4.33 organism de inspecţie – ISCIR-INSPECT, organism desemnat şi recunoscut
de Ministerul Industriei şi Resurselor pentru supravegherea şi verificarea
tehnică în funcţionare a instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane-telegondole;
1.4.34 organism notificat – organism desemnat şi recunoscut de Ministerul Industriei
şi Resurselor, în calitate de autoritate publică în domeniu, pentru evaluarea şi
certificarea conformităţii componentelor de securitate şi a subsistemelor
folosite la instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane şi pentru
compatibilitatea electromaguetică a acestora înaintea introducerii lor pe piaţă;
1.4.35 personal tehnic de deservire – persoană angajată, calificată, instruită şi
desemnată de către deţinător în vederea întreţinerii instalaţiei, în scopul
menţinerii acesteia în parametrii tehnici de funcţionare declaraţi sau specificaţi
de producător;
1.4.36 pilon – construcţie amplasată pe traseul telegondolei cu rolul de a susţine
cablurile acesteia şi a menţine ecartamentul;
1.4.37 producătorul componentelor de securitate – persoană fizică sau juridică ce îşi
asumă responsabilitatea proiectării şi fabricării componentelor de securitate,
care aplică marcajul CS sau CE şi întocmeşte în scris declaraţia de conformitate
CEsauCS;
1.4.38 proiectant – agent economic care îşi asumă responsabilitatea proiectării
instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane;
13
PTR8-2003
1.4.39 reparator – agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT IT care îşi asumă
responsabilitatea reparării instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane;
1.4.40 roată de antrenare – element component al grupului de antrenare care asigură
mişcarea cablului tractor; are un contact liuiar cu cablul;
1.4.41 roată de intoarcere – element component al sistemului de întoarcere sau
întoarcere-întindere a cablului tractor; are un contact liniar cu cablul;
1.4.42 roată de deviere – echipament mecanic care asigură devierea cablului tractor în
staţii; are un contact liuiar cu cablul;
1.4.43 rolă – echipament mecauic care susţine cablul tractor în staţii şi pe piloui;
asigură un contact punctiform cu cablurile; de regulă se montează în baterie
(trenuri de role) pe piloui;
1.4.44 sabot – element de sprijin (liuiar) a cablului purtător; permite alunecarea
cablului purtător în lungulliuiei; saboţii pot fi:
– ficşi: când sunt montaţi pe grinzi;
– mobili: când sunt montaţi pe ax suport;
1.4.45 săgeata cablului – distanţa măsurată pe verticală între coarda deschiderii şi
cablu;
1.4.46 sistem de ancorare – ansamblu de dispozitive şi echipamente care asigură
ancorarea cablului la punct fix;
1.4.47 sistem de intindere – ansamblu de dispozitive şi echipamente care asigură
întinderea cablului;
1.4.48 specificaţie tehnică comunitară – specificaţie tehuică elabomtă conform unei
proceduri recunoscute la nivel comuuitar şi al cărei număr de referinţă a fost
publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene;
1.4.49 staţie – construcţie special amenajată şi echipată pentru a răspunde cerinţelor
tehnologice (antrenare, antrenare şi întindere, întoarcere, întoarcere şi întindere
etc.); denumirea staţiei este dată de funcţiunea tehnologică;
1.4.50 staţie finală – staţie situată la capătul traseului telegondolei;
1.4.51 staţie intermediară – staţie situată pe traseul telegondolei;
1.4.52 teleferic – ansamblu de construcţii, instalaţii şi mecauisme care formează un
sistem de transport aerian pentru persoane sau materiale, în vehicule, utilizând
cabluri de oţel suspendate drept cale de susţinere, de circulaţie şi de tractare a
vehiculelor respective;
1.4.53 teleferic bicablu – teleferic având două sau mai multe tipuri de cabluri
(purtător, tractor, de frână, auxiliar); un teleferic bicablu poate avea unul sau
mai multe cabluri purtătoare şi tractoare;
14
PTR
8-2003
1.4.54 teleferic monocablu – teleferic având un singur cablu ( purtător-tractor) pentru
susţinerea şi tractarea vehiculelor;
1.4.55 telegondolă – teleferic (monocablu sau bicablu) cu vehicule (gondole) închise
sau semiînchise;
1.4.56 vehicule – gondole care servesc la transportul persoanelor;
1.4.57 verificare tehnică periodică – activitate desfăşurată la intervale regulate pentru
a se asigura că telegondola satisface cerinţele de funcţionare în condiţii de
securitate; activitatea cuprinde un ansamblu de verificări şi încercări menite să
constate funcţionarea telegondolei în condiţii de securitate pentru ca aceasta
să-şi poată îndeplini rolul funcţional conform prevederilor; activitatea se
efectuează numai de către ISCIR-INSPECT IT;
1.4.58 viteza nominală – viteza teoretică de deplasare a telegondolei;
1.4.59 viteza de exploatare – viteza efectivă de deplasare a telegondolei; la instalaţiile
cu viteză variabilă se defmeşte ca viteză medie, iar la cele cu viteză constantă
ca şi viteză de regim;
1.4.60 viteza de revizie – viteza adaptată pentru examinarea (revizia) vizuală a liniei
telegondolei.
1.5 Abrevieri
IT -Inspecţia Teritorială
PT – Prescripţie tehnică
RSVTI – Responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor
SP – Supraveghere piaţă
2 SUBSISTEMELE UNEI INSTALAŢII DE TRANSPORT PE CABLU
PENTRU PERSOANE
Instalaţia este alcătuită din subsistemele enumerate în continuare, de a căror
exploatabilitate şi mentenabilitate trebuie să se ţină seama în fiecare caz:
2.1 cabluri şi elemente de legătură;
2.2 trolii şi frâne;
2.3 dispozitive mecanice:
2.3.1 dispozitive de întindere a cablurilor;
2.3.2 dispozitive mecanice din staţii;
2.3.3 dispozitive mecanice pentru traseul instalaţiei;
2.4 vehicule:
2.4.1 gondole;
2.4.2 dispozitive de suspendare;
2.4.3 căruciorui vehiculului;
15
PTR8-2003
2.5 echipamente electrotehnice:
2.5.1 echipamente de comandă, supraveghere şi securitate;
2.5.2 echipamente de comunicare şi semnalizare;
2.5.3 echipament de paratrăsnet şi de legare la pământ;
2.6 echipament de salvare:
2.6.1 echipament de salvare fIx;
2.6.2 echipament de salvare mobil.
3 CERINŢE ESENŢIALE
3.1 Obiect
Instalaţia, infrastructura, subsistemele şi componentele de securitate ale
instalaţiei trebuie să satisfacă următoarele cerinţe esenţiale care se aplică la
proiectarea, construirea şi punerea în funcţiune, inclusiv mentenabilitatea şi
exploatabilitatea instalaţiilor şi componentelor de securitate.
3.2 Cerinţe generale
3.2.1 Securitatea persoanelor
Securitatea utilizatorilor, a personalului de deservire şi a terţelor persoane este
o cerinţă fundamentală pentru proiectarea, construirea şi exploatarea instalaţiilor.
3.2.2 Principii de securitate
Instalaţia trebuie să fIe proiectată, realizată, exploatată şi întreţinută aplicânduse
următoarele principii, în ordinea indicată:
a) eliminarea sau, dacă aceasta nu este posibil, reducerea riscurilor pnn
specifIcaţii de proiectare şi construire;
b) defInirea şi aplicarea măsurilor necesare de protecţie împotriva riscurilor ce
nu pot fi eliminate prin specificaţiile de proiectare şi construire;
c) defInirea şi enunţarea măsurilor de precauţie ce trebuie luate pentru evitarea
riscurilor care nu pot fI eliminate complet prin specifIcaţiile şi măsurile
prevăzute mai sus.
3.2.3 Considerarea factorilor externi
Instalaţia trebuie să fIe proiectată şi construită astfel încât să poată fI exploatată
în condiţii de securitate, ţinându-se seama de tipul instalaţiei, de caracteristicile
terenului şi mediului înconjurător, de condiţiile atmosferice şi de obstacolele posibile
terestre şi aeriene aflate în vecinătate.
16
PTR
8-2003
3.2.4 Dimensionarea
Instalaţia, subsistemele şi toate componentele de securitate trebuie să fie
dimensionate, proiectate şi realizate pentru a rezista unui grad suficient de securitate,
corespunzător tuturor condiţiilor previzibile, inclusiv celor ce pot apărea în afara
exploatării, ţinându-se seama în special de influenţele exterioare, de efectele dinamice
şi fenomenele de oboseală, respectându-se regulile artei în domeniu, în special pentru
alegerea materialelor.
3.2.5 Montajul
3.2.5.1 Instalaţia, subsistemele şi componentele de securitate trebuie să fie astfel
proiectate şi realizate încât să asigure montarea şi amplasarea lor în condiţii de
securitate.
3.2.5.2 Componentele de securitate trebuie să fie astfel proiectate încât erorile de
montaj să devină imposibile, fie prin construcţie, fie prin marcajele aplicate pe
componentele respective.
3.2.6 Integritatea instalaţiei
3.2.6.1 Componentele de securitate trebuie să fie astfel proiectate, realizate şi utilizate
încât să fie garaotată integritatea lor funcţională şi integritatea instalaţiei, astfel cum
este definită în aoaliza de risc prevăzută în capitolul 5, pentru ca probabilitatea
defectării acestora să fie cât mai redusă şi în limite corespunzătoare de securitate.
3.2.6.2 Instalaţia trebuie să fie astfel proiectată şi realizată încât, în timpul
funcţionării, defectarea unei componente, susceptibilă să afecteze securitatea chiar şi
indirect, să facă în timp util obiectul unei măsuri corespunzătoare de remediere.
3.2.6.3 Măsurile de securitate prevăzute la pct. 3.2.6.1 şi 3.2.6.2 trebuie să se aplice
pe durata întregului interval de timp dintre donă verificări prevăzute pentru
componenta respectivă. Intervalul de timp dintre două verificări ale componentelor de
securitate trebuie să fie indicat clar în maoualul de operare.
3.2.6.4 Componentele de securitate care sunt integrate ca piese de schimb într-Q
instalaţie trebuie să îndeplinească cerinţele esenţiale din prezenta prescripţie tehnică,
precum şi să asigure o bună interacţiune cu celelalte componente ale instalaţiei.
3.2.6.5 Trebuie luate măsuri care să asigure că efectele unui incendiu în cadrul
instalaţiei nu pot pune în pericol viaţa sau securitatea persoaoelor traosportate sau a
personalului de deservire şi a mecaoicilor trolişti şi care să protejeze instalaţia şi
persoaoele de efectele trăsnetelor.
3.2.7 Dispozitive de securitate
3.2.7.1 În măsura în care este posibil, orice defecţiune a instalaţiei, care ar putea
conduce la o situaţie de nesiguraoţă, trebuie să fie detectată, semnalată şi prelucrată cu
ajutorul unui dispozitiv de securitate. Această prevedere se aplică pentru toate situaţiile
care pot afecta securitatea.
17
PTR8-2003
3.2.7.2 Instalaţia trebuie să poată fi oprită manual in orice moment.
3.2.7.3 După ce instalaţia a fost oprită de un dispozitiv de securitate, repornirea
acesteia nu poate fi efectuată decât după ce au fost luate măsurile corespunzătoare
situaţiei respective.
3.2.8 Mentenabilitate
Instalaţia trebuie să fie astfel proiectată şi realizată încât să permită efectuarea
in condiţii de securitate a lucrărilor şi procedurilor de reparaţie şi intreţinere atât in
situaţiile obişnuite, cât şi in cele speciale.
3.2.9 Emisii poluante, zgomote şi vibraţii
Instalaţia trebuie să fie proiectată şi realizată astfel incât valorile elementelor
care pot avea impact negativ intern şi extern, rezultate din emisia de gaze poluaote,
zgomote şi vibraţii, să nu depăşească valorile limită admise de legislaţia in vigoare.
3.3 Cerinţe referitoare la infrastructură
3.3.1 Traseul insta1aţiei, viteza, spaţiul dintre vehicule
3.3.1.1 Instalaţia trebuie să fie proiectată pentru a funcţiona in condiţii de securitate,
ţinându-se seama de caracteristicile terenului şi ale mediului inconjurător, de condiţiile
atmosferice şi meteorologice, de lucrările şi obstacolele terestre şi aeriene posibile din
vecinătate, fără să pericliteze sau să pună in pericol condiţiile normale de exploatare,
intreţinere sau de evacuare a persoanelor.
3.3.1.2 Trebuie să existe, lateral şi vertical, o distanţă suficientă intre vehicule, căi de
rulare, cabluri şi lucrările şi obstacolele terestre sau aeriene posibile din vecinătate,
ţinându-se seama de deplasarea laterală, verticală şi longitudinală a cablurilor sau a
vehiculelor, plasate in cele mai defavorabile condiţii de exploatare care pot fi
prevăzute.
3.3.1.3 Distanţa maxiroă între vehicule şi teren trebuie să ţină seama de tipul
instalaţiei, al vehiculelor şi de modalităţile de protecţie. În cazul vehiculelor deschise
trebuie să se ţină seama de pericolul de cădere, precum şi de aspectele psihologice în
legătură cu inălţimea de deplasare a vehiculelor şi cu terenul.
3.3.1.4 Viteza maximă a vehiculelor, spaţiul minim, precum şi performanţele de
accelerare şi frânare trebuie să fie astfel alese incât să asigure securitatea persoanelor şi
funcţionarea în condiţii de securitate a instalaţiei.
3.3.2 Construcţiile traseului insta1aţiei
3.3.2.1 Staţiile şi construcţiile traseului instalaţiei trebuie să fie proiectate, realizate şi
echipate astfel incât să asigure stabilitatea. Acestea trebuie să permită o ghidare a
cablurilor şi a vehiculelor şi trebuie să poată fi intreţinute în condiţii de deplină
securitate, oricare ar fi condiţiile de exploatare care ar putea să apară.
18
PTR
8-2003
3.3.2.2 Spaţiile de îmbarcare şi de debarcare ale instalaţiei trebuie să fie astfel
proiectate încât să asigure securitatea traficului, a vehiculelor şi a persoanelor.
Mişcarea vehiculelor în staţii trebuie să se efectueze fără riscuri pentru persoane,
ţinându-se seama de eventuala participare activă a acestora.
3.4 Cerinţe referitoare la cabluri, sisteme de antrenare şi frinare, precum şi la
instalaţii mecanice şi electrice
3.4.1 Cabluri şi elemente de sprijin ale acestora
3.4.1.1 Trebuie să fie luate toate măsurile necesare pentru:
a) a se evita ruperea cablurilor şi a elementelor de legătură ale acestora;
b) a se garanta valorile minime şi maxime ale tensiunii cablurilor;
c) a se asigura montarea cablurilor pe elementele de sprijin ale acestora, în
condiţii de securitate, pentru a preveni deraierea cablurilor;
d) a se pennite supravegherea cablurilor.
3.4.1.2 Pentru că nu pot fi eliminate toate riscurile de deraiere a cablurilor, în cazul
deraierii acestora trebuie să fie luate măsuri astfel încât să se asigure reţinerea
cablurilor şi oprirea instalaţiei fără riscuri pentru persoane.
3.4.2 Instalaţii mecanice
3.4.2.1 Sistem de antrenare
Sistemul de antrenare al unei instalaţii trebuie să aibă performanţe
corespunzătoare şi o capabilitate corespunzătoare la diferite regimuri de funcţionare.
3.4.2.2 Sistem de antrenare de securitate
Instalaţia trebuie să dispună de un sistem de antrenare de securitate la care sursa
de energie să fie independentă faţă de cea a motorului principal.
3.4.2.3 Frine
3.4.2.3.1 În caz de pericol oprirea instalaţiei şi/sau a vehiculelor trebuie să fie posibilă
în orice moment şi în cele mai defavorabile condiţii de încărcare nominală şi de
aderenţă a rolelor admise în timpul funcţionării. Distanţa de oprire trebuie să fie redusă
potrivit necesităţilor de securitate a instalaţiei.
3.4.2.3.2 Valorile de reducere a vitezei trebuie să fie cuprinse între limite
corespunzătoare, stabilite convenabil, astfel încât să asigure securitatea persoanelor,
precum şi o comportare corespunzătoare a vehiculelor, a cablurilor şi a altor părţi ale
instalaţiei.
19
PTR8-2003
3.4.2.3.3 La toate instalaţiile trebuie să existe două sau mai multe sisteme de frânare
capabile fiecare să detennine oprirea, coordonate astfel incât să inlocuiască automat
sistemul de frânare în acţiune, atunci când eficacitatea acestuia devine insuficientă.
Ultimul sistem de frânare a cablului de tracţiune trebuie să îşi exercite acţiunea sa
asupra roţii de antrenare.
3.4.2.3.4 Pentru evitarea oricărei repomiri premature instalaţia trebuie să fie echipată
cu un dispozitiv de oprire şi de blocare eficace.
3.4.3 Dispozitive de comandă
Dispozitivele de comandă trebuie să fie proiectate şi realizate pentru a fi sigure
şi fiabile, astfel incât să reziste condiţiilor nefavorabile de folosire, influenţelor
factorilor externi, precum umiditatea şi temperaturile extreme, interferenţelor
electromagnetice şi să nu provoace situaţii periculoase, chiar şi in cazul unei manevrări
greşite.
3.5 Vehicule
3.5.1 Vehiculele trebuie să fie astfel proiectate şi echipate incât in condiţii normale
de funcţionare nici o persoană să nu poată cădea sau să fie ameninţată de orice alt
pericol.
3.5.2 În condiţiile cele mai nefavorabile, elementele de suspendare ale vehiculelor
trebuie să fie astfel dimensionate şi realizate incât:
a) să nu deterioreze cablul purtător;
b) să nu alunece, cu excepţia situaţiei în care alunecarea nu afectează
semnificativ securitatea vehiculului sau instalaţiei.
3.5.3 Părţile de sprijin trebuie să fie proiectate şi realizate pentru a rezista în toate
situaţiile presiunii şi sarcinii datorate utilizatorilor.
3.5.4 Vehiculele şi in special mecanismele de suspendare ale acestora trebuie să fie
proiectate şi asamblate astfel incât să asigure securitatea personalului de deservire care
trebuie să intervină in conformitate cu regulile şi instrucţiunile specifice.
3.5.5 Atunci când nu pot fi eliminate prin alte măsuri toate riscurile de deraiere a
vehiculului, acesta trebuie să fie prevăzut cu un dispozitiv antideraiere, care să permită
oprirea acestuia fără riscuri pentru persoane.
3.6 Cerinţe pentru uti1izatori
Accesul utilizatorilor in spaţiile de îmbarcare şi debarcare trebuie să fie
organizat astfel incât să asigure securitatea persoanelor, in special în zonele in care
există pericol de cădere, ţinându-se seama de circulaţia şi oprirea vehiculelor. Trebuie
să fie posibilă utilizarea instalaţiei in deplină securitate de către copii şi persoanele cu
mobilitate redusă, dacă instalaţia a fost proiectată şi pentru transportul acestor
persoane.
20
PTR
8-2003
3.7 Exploatabilitatea
3.7.1 Securitatea
3.7.1.1 Pentru ca instalaţia să poată fi utilizată conform destinaţiei sale, specificaţiilor
sale tehnice şi în conformitate cu condiţiile de utilizare stabilite, trebuie să se adopte
toate măsurile şi prevederile tehnice astfel încât să fie respectate instrucţiunile de
întreţinere, de securitate şi de funcţionare. Manualul de utilizare şi instrucţiunile
aferente trebuie să fie redactate în limba română.
3.7.1.2 Persoanelor care manevrează instalaţia (mecanicii trolişti) trebuie să li se
asigure mijloace materiale corespunzătoare. Aceste persoane trebuie să fie capabile să
îndeplinească sarcinile ce le revin.
3.7.2 Securitatea in cazul opririi instalaţiei
În cazul opririi instalaţiei fără posibilitatea de repunere rapidă în funcţiune
trebuie să se adopte toate măsurile şi prevederile tehnice astfel încât utilizatorii să
poată fi aduşi într-un loc sigur, într-un interval de timp corespunzător, în funcţie de
tipul instalaţiei şi de mediul înconjurător al acesteia.
3.7.3 Alte prevederi specifice privind securitatea
3.7.3.1 Locurile de muncă şi de manevrare a instalaţiei
Elementele în mişcare, accesibile în mod obişnuit în staţii, trebuie să fie
proiectate, realizate şi montate astfel încât să se evite orice risc sau, atunci când acesta
se menţine, să fie prevăzute dispozitive de protecţie pentru a preveni orice contact
direct care poate genera accidente. Aceste dispozitive trebuie să nu poată fi uşor
înlăturate sau scoase din uz.
3.7.3.2 Riscuri de cădere
Spaţiul şi zonele de lucru sau de intervenţie, chiar şi ocazionale, precum şi
accesul la acestea trebuie să fie proiectate astfel încât să se evite căderea persoanelor
care lucrează sau care se mişcă în zona respectivă. Dacă aceste amenajări nu sunt
suficiente, trebuie să fie prevăzute puncte de ancorare a echipamentului de protecţie al
persoanelor pentru a preveni căderea.
4 EVALUAREA CONFORMITĂŢII ŞI CONDIŢII DE INTRODUCERE
PE PIAŢĂ
4.1 Componente de securitate
4.1.1 Se admite introducerea pe piaţă a componentelor de securitate numai dacă
permit construirea unor instalaţii care satisfac cerinţele esenţiale prevăzute în capitolul
3.
4.1.2 Se admite punerea în funcţiune a componentelor de securitate numai dacă,
atunci când sunt instalate, întreţinute corect şi sunt utilizate conform destinaţiei lor,
21
PTR8-2003
permit construirea unor instalaţii care nu pun în pericol securitatea şi sănătatea
persoanelor sau securitatea bunurilor, după caz.
4.1.3 Se consideră că sunt respectate cerinţele esenţiale aplicabile, prevăzute în
capitolul 3, şi se admite introducerea pe piaţă a componentelor de securitate, dacă:
a) poartă marcajul naţional de conformitate CS, prevăzut în anexa M. 2 la Legea
M. 608/2001, şi sunt însoţite de declaraţia de conformitate CS, prevăzută în
anexa P;
sau
b) poartă marcajul european de conformitate CE, prevăzut în anexa M. 3 la
Legea M. 608/2001, aplicat de un producător dintr-un stat membru al
Uniunii Europene şi sunt însoţite de declaraţia de conformitate CE, tradusă în
limba română.
4.1.4 Înainte de introducerea pe piaţă a componentelor de securitate, producătorul sau
reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România, are
obligaţia:
a) să supună componentele de securitate unei proceduri de evaluare a
conformităţii, prevăzută în anexa M. 5 la Hotărârea Guvernului M. 433/2002
privind stabilirea condiţiilor de punere în funcţiune a instalaţiilor de transport
pe cablu pentru persoane;
şi
b) să aplice marcajul de conformitate pe componentele de securitate şi să emită
declaraţia de conformitate CS.
4.1.5 Pentru evaluarea conformităţii componentelor de securitate producătorul sau
reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România, alege unul
din organismele notificate în acest scop. Aceleaşi obligaţii revin şi producătorilor care
fabrică componente de securitate pentru uzul propriu.
4.1.6 În cazul în care componentelor de securitate li se aplică şi alte reglementări în
vigoare ce impun alte cerinţe şi care prevăd aplicarea marcajului CS, acest marcaj
trebuie să indice conformitatea componentelor de securitate cu prevederile tuturor
reglementărilor aplicabile.
4.1.7 Atunci când nici producătorul şi nici reprezentantul autorizat al acestuia,
persoană juridică cu sediul în România, nu au îndeplinit condiţiile ce le revin conform
prevederilor de la pct. 4.1.4 şi 4.1.5, aceste obligaţii revin importatorului de
componente de securitate, atunci când acestea nu sunt produse într-un stat membru al
Uniunii Europene.
4.1.8 Prevederile de la pct. 4.1.7 nu se aplică în cazul componentelor de securitate ce
se introduc pe piaţă în condiţiile prevăzute la pct. 4.1.3, lit.b).
4.2 Subsisteme
4.2.1 Se admite introducerea pe piaţă a subsistemelor prevăzute în capitolul 2 numai
dacă acestea permit realizarea unor instalaţii care satisfac cerinţele esenţiale prevăzute
în capitolul 3.
22
PTR
8-2003
4.2.2 Se consideră că subsistemele prevăzute in capitolul 2 sunt conforme cerinţelor
esenţiale atunci când sunt însoţite de declaraţia de confonnitate CS, care trebuie să
conţină infonnaţiile prevăzute in aoexa Q sau de declaraţia de confonnitate CE şi de
documentaţia tehnică prevăzută la pct. 4.2.5, redactată sau tradusă în limba română.
4.2.3 Procedura de examinare CS a subsistemelor se efectuează la cererea
producătorului sau a reprezentaotului autorizat al acestuia, persoaoă juridică cu sediul
in România, de către unul dintre organismele notificate in acest scop, ales de acesta.
Declaraţia de confonnitate CS se intocmeşte in scris de către producător sau de
reprezentaotul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România, pe baza
examinării CS conform prevederilor aoexei m. 7 la Hotărârea Guvernului m. 433/2002
privind stabilirea condiţiilor de punere in funcţiune a instalaţiilor de traosport pe cablu
pentru persoaoe.
4.2.4 Atunci când nici producătorul şi nici reprezentaotul autorizat al acestuia,
persoaoă juridică cu sediul in România, nu au indeplinit obligaţiile ce le revin conform
pct. 4.2.3, aceste obligaţii revin importatoru1ui de subsisteme, atunci când acestea nu
sunt produse intr-un stat membru al Uniunii Europene.
4.2.5 Documentaţia tehnică trebuie să cuprindă toate documentele referitoare la
caracteristicile subsistemului, precum şi, dacă este cazul, toate documentele care
certifică confonnitatea componentelor de securitate. Documentaţia tehnică trebuie să
conţină infonnaţii privind condiţiile şi restricţiile de utilizare, precum şi instrucţiuni
pentru întreţinere.
4.3 Instalaţii
4.3.1 Instalaţiile se construiesc şi se pun în funcţiune in baza unei autorizaţii emise de
ISCIR-INSPECT IT.
4.3.2 Componentele de securitate şi subsistemele, construite cu respectarea cerinţelor
prevăzute de prezenta prescripţie tehnică, care sunt incorporate in instalaţiile
construite, se montează şi se pun in funcţiune numai dacă pennit realizarea unei
instalaţii care nu pune in pericol securitatea şi sănătatea persoaoelor sau a bunurilor,
după caz, atunci când sunt montate şi întreţinute corect şi sunt utilizate conform
destinaţiei lor.
4.3.3 În cazul in care caracteristicile componentelor de securitate sau cele ale
subsistemelor din instalaţiile existente sunt supuse unor modificări pentru care este
necesară eliberarea unei noi autorizaţii in vederea punerii in funcţiune, aceste
modificări şi efectele pe care acestea le au asupra ansamblului instalaţiei trebuie să
satisfacă cerinţele esenţiale prevăzute in capitolul 3.
4.3.4 Instalaţiile pot fi construite şi puse in funcţiune numai dacă au fost proiectate şi
construite astfel incât să satisfacă cerinţele esenţiale prevăzute in capitolul 3.
4.3.5 Se consideră că sunt respectate cerinţele esenţiale in cazul in care instalaţiile,
infrastructura, subsistemele şi componentele de securitate ale instalaţiei sunt construite
conform staodardelor naţionale care adoptă staodardele europene armonizate ale căror
numere de referinţă au fost publicate in Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene.
23
PTR8-2003
4.3.6 În absenţa standardelor naţionale prevăzute la pct. 4.3.5 se pot utiliza
specificaţii tehnice comunitare sau agremente tehnice europene.
4.3.7 La solicitarea contractantului principal sau a reprezentantului autorizat al
acestuia, toate instalaţiile ce urmează să fie construite trebuie să fie supuse unei analize
de securitate conform prevederilor capitolului 5. Această analiză trebuie să acopere
toate aspectele de securitate a instalaţiei şi condiţiile locale de amplasare la proiectare,
realizare şi punere în funcţiune, pentru identificarea pe baza experienţei existente a
riscurilor care pot să apară în timpul funcţionării.
Analiza de securitate se încheie cu un raport de securitate care cuprinde
măsurile avute în vedere pentru eliminarea riscurilor şi lista componentelor de
securitate şi a subsistemelor, cărom le sunt aplicabile prevederile prezentei prescripţii
tehnice.
4.3.8 Analizele de securitate, declarnţiile de conformitate şi documentaţiile tehnice
referitoare la componentele de securitate şi subsistemele instalaţiei trebuie să fie
prezentate de contractantul principal sau de reprezentantul său autorizat la ISCIRINSPECT,
iar o copie de pe toate aceste documente trebuie să fie păstrată la instalaţia
respectivă.
4.3.9 ISCIR-INSPECT trebuie să fie în posesia analizei de securitate, a raportului de
securitate şi a documentaţiei tehnice şi să se asigure că acestea conţin toate
documentele referitoare la caracteristicile instalaţiei şi, dacă este cazul, toate
documentele care certifică conformitatea componentelor de securitate şi a
subsistemelor instalaţiei. De asemenea, ISCIR-INSPECT trebuie să deţină
documentaţia referitoare la condiţiile şi restricţiile privind exploatarea, funcţionarea,
supmvegherea, reglarea şi întreţinerea instalaţiei.
4.3.10 În cazul în care ISCIR-INSPECT constată că o componentă de securitate care
poartă marcajul CS sau CE şi care este introdusă pe piaţă şi utilizată conform scopului
prevăzut sau un subsistem pentru care există o declaraţie de conformitate CS sau CE şi
care este folosit conform scopului prevăzut poate pune în pericol securitatea şi
sănătatea persoanelor şi, după caz, a bunurilor, trebuie să ia măsuri corespunzătoare de
limitare a condiţiilor de utilizare a componentei sau a subsistemului sau de interzicere
a acestora, în sensul că informează ISCIR-SP.
În cazul în care ISCIR-INSPECT constată că o componentă de securitate care
poartă marcajul CS sau CE sau un subsistem însoţit de declaraţia de conformitate nu
îndeplineşte cerinţele esenţiale, trebuie să ia măsurile prevăzute în prezenta prescripţie
tehnică.
5 ANALIZA DE SECURITATE
5.1 Analiza de securitate care se realizează pentru telegondole trebuie să ia în
considerare toate modurile de operare avute în vedere. Analiza trebuie să se efectueze
conform unei metode stabilite sau recunoscute de ISCIR-INSPECT şi să ia în
considerare complexitatea instalaţiei care este supusă analizei. Scopul analizei este de
a asigum ca proiectul şi configumţia instalaţiei să aibă în vedere condiţiile locale de
amplasare, precum şi situaţiile cele mai defavorabile, pentru a garanta îndeplinirea
condiţiilor de securitate.
24
PTR
8-2003
5.2 Analiza de securitate trebuie să acopere şi componentele de securitate şi efectul
pe care il produc in instalaţie şi in subsistemele asociate pe care acestea le acţionează,
astfel încât acestea:
a) să poată reacţiona la o primă defecţiune sau la o defecţiune detectată, astfel
incât să rămână una din următoarele situaţii: intr–{) stare care garantează
condiţiile de securitate, intr–{) capacitate de funcţionare redusă, să fie oprite
in condiţii de securitate; sau
b) să fie redundante sau supravegheate; sau
c) să fie realizate astfel incât probabilitatea ca acestea să se defecteze să poată fi
evaluată şi să fie de un nivel comparabil cu cel atins de dispozitivele de
securitate care indeplinesc prevederile lit. a) şi b).
5.3 Analiza de securitate conduce la inventarul riscurilor şi situaţiilor periculoase şi
la determinarea listei componentelor de securitate conform prevederilor pct. 4.3.7.
5.4 Rezultatul analizei de securitate se consemnează într-un raport de securitate.
5.5 Analiza de securitate se va efectua de către un agent economic autorizat de
ISC!R-INSPECT. Condiţiile de autorizare şi documentaţia necesară sunt prezentate in
anexaO.
6 PROIECTAREA
6.1 Condiţia de bază pe care trebuie să o indeplinească proiectarea şi construirea
telegondolelor este asigurarea funcţionării acestora in condiţii de securitate pe toată
perioada de funcţionare.
6.2 Proiectantul trebuie să-şi asume responsabilitatea privind concepţia soluţiilor
constructive, alegerea materialelor, calculul de rezistenţă al tuturor elementelor,
echipamentelor şi instalaţiilor, potrivit condiţiilor de funcţionare date, precum şi
pentru stabilirea procedurilor de incercare şi verificare tehnică.
6.3 Proiectantul trebuie să stabilească şi să nominalizeze componentele de
securitate pentru fiecare telegondolă, care asigură funcţionarea in condiţii de securitate.
6.4 Proiectantul va întocmi pentru fiecare telegondolă lista elementelor de
rezistenţă pe care o va introduce in cartea telegondolei, prevăzută în anexa A.
6.5 La proiectarea elementelor portante (de rezistenţă) ale telegondolelor,
proiectantul trebuie să ţină seama şi de solicitările seismice ce pot apărea în
construcţiile respective conform zonării seismice a teritoriului României.
6.6 Proiectantul, constructorul şi contractantul principal al telegondolelor sunt
obligaţi să respecte întocmai cerinţele esenţiale de securitate precizate la capitolul 3.
25
PTR8-2003
6.7 Constructorul răspunde de alegerea corectă a procedeelor tehnologice de
execuţie, de calitatea execuţiei şi a materialelor folosite in confonnitate cu prevederile
documentaţiei tehnice de execuţie.
6.8 Montatorul va elabora cartea telegondolei-partea de construcţie.
6.9 Cartea telegondolei trebuie să cuprindă cel puţin datele prevăzute in anexa A.
6.10 Cartea telegondolei se completează de către constructor (montator), pe
răspundere proprie, pentru fiecare instalaţie in parte.
6.11 Cartea telegondolei se predă deţinătorului odată cu instalaţia.
7 ECIDPAMENTE ŞI INSTALAŢII PROVENITE DIN IMPORT
7.1 Pentru introducerea pe piaţă in România a telegondolelor provenite din import
este necesară eliberarea de către ISCIR-INSPECT a unui (unei) document/dovezi
pentru luare în evidenţă.
7.2 Documentul/dovada pentru luare in evidenţă a telegondolelor va fi eliberat(ă)
in confonnitate cu reglementările ISCIR in vigoare la data efectuării importului.
7.3 în vederea introducerii pe piaţă in România, orice telegondolă trebuie să
indeplinească cerinţele esenţiale de securitate menţionate la capitolul 3.
8 CONSTRUIREA (MONTAREA) ŞI PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE
8.1 Construirea (montarea)
8.1.1 Construirea (montarea) telegondolelor poate fi făcută de agenţi economici care
dispun de mijloace tehnice corespunzătoare şi sunt autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT
in raza căreia îşi au sediul.
8.1.2 Conţinutul documentaţiei necesare pentru obţinerea autorizaţiei de către agenţii
economici care construiesc (montează) telegondole este prezentat in anexa B.
8.1.3 Agentul economic autorizat pentru construirea (montarea) telegondolelor are
următoarele obligaţii:
a) să execute lucrările de construire (montare) in confonnitate cu documentaţia
tehnică pusă la dispoziţie de producător;
b) să verifice inainte de inceperea construirii (montării), pentru echipamentele şi
instalaţiile a căror asamblare se realizează la locul de funcţionare,
corespondenţa echipamentului, instalaţiei sau subsistemelor primite de la
producător cu documentaţia tehnică pusă la dispoziţie de deţinător şi să
consemneze rezultatele acestor verificări intr-un proces-verbal pe care–l va
prezenta la verificarea tehnică oficială;
c) să prezinte telegondolele şi toate documentaţiile tehnice necesare (cartea
instalaţiei-partea de construcţie şi montaj), in timpul şi la sfârşitul construirii
26
PTR
8-2003
(montării), la verificările care se efectuează de către inspectorii de specialitate
ai ISCIR-INSPECT sau, cu imputernicire scrisă din partea ISCIR-INSPECT,
de către personalul tehnic de specialitate propriu autorizat pentru verificarea
lucrărilor de construire (montare);
d) să utilizeze pentru elementele de rezistenţă sudate tehnologii de execuţie şi
examinare având la bază procedee de sudare omologate în conformitate cu
prevederile prescripţiilor tehnice în vigoare;
e) să folosească la lucrările de construire (montare) numai personal calificat;
sudorii vor fi autorizaţi în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice în
vigoare;
f) să solicite acordul scris al proiectantului dacă în timpul lucrărilor de construire
(montare) apare necesitatea efectuării unor modificări în construcţia
telegondolelor;
g) să monteze numai acele echipamente mecanice, electrice şi confecţii metalice
care sunt însoţite de certificate de calitate şi, după caz, de buletine de analiză,
probe şi încercări prevăzute în documentaţia de execuţie;
h) să monteze numai componente de securitate şi subsisteme care sunt însoţite de
declaraţia de conformitate CS sau CE;
i) să numească personal tehnic de specialitate propriu (ingineri, subingineri,
maiştri sau tehnicieni) pentru supravegherea lucrărilor de construire (montare);
modelul deciziei de numire a personalului este prezentat în anexa G;
j) să numească responsabil tehnic cu sudura (ingineri sau maiştri), în cazul
efectuării lucrărilor de sudare la construirea (montarea) elementelor de
rezistenţă; modelul deciziei de numire a responsabilului este prezentat în anexa
G;
k) să întocmească şi să ţină la zi un registru de evidenţă pentru lucrările de
construire (montare), conform modelului din anexa C;
1) să asigure măsurile corespunzătoare astfel încât personalul tehnic de
specialitate propriu, autorizat de ISCIR-INSPECT, să-şi poată îndeplini în
bune condiţii sarcinile prevăzute la pct. 8.1.4 şi 8.1.5;
m) să execute rodajul şi probele de casă ale telegondolei în prezenţa deţinătorului
şi să prezinte documentul justificativ la verificarea tehnică în vederea
autorizării funcţionării (la prima punere în funcţiune);
8.1.4 Personalul tehnic de specialitate autorizat de ISCIR-INSPECT IT pentru
lucrările de construire (montare) are următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să cunoască legislaţia, prescripţiile tehnice specifice, Colecţia ISCIR în
vigoare, şi reglementările tehnice în domeniu;
27
PTR8-2003
b) să respecte în cadrul lucrărilor de construire (montare) documentaţia tehnică a
producătorului şi proiectul de montare;
c) să verifice documentaţia tehnică întocmită pentru lucrările efectuate (cartea
instalaţiei-partea de construcţie şi de montaj) sub aspectul respectării
prevederilor prescripţiilor tehnice specifice, Colecţia ISCIR, precum şi
concordanţa instalaţiei cu documentaţia respectivă;
d) să încheie documente de verificare tehnică în care să consemneze constatările şi
rezultatele verificărilor şi exarninărilor precum şi dispoziţiile obligatorii;
e) să verifice registrul de evidenţă a lucrărilor de construire (montare) şi să
urmărească ţinerea la zi a acestuia.
8.1.5 Responsabilul tehnic cu sudura autorizat de ISCIR-INSPECT, suplimentar faţă
de cerinţele din SR EN 719: 1995, are şi următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să cunoască legislaţia, prevederile prescripţiilor tehnice specifice, Colecţia
ISCIR, standardele şi alte normative în vigoare privind sudarea elementelor
instalaţiilor;
b) să verifice dacă tehnologia de execuţie şi de examinare a elementelor sudate
este în concordanţă cu procedeele de sudare omologate;
c) să verifice proiectul de construire (montare) înainte de executarea lucrărilor
astfel încât soluţiile adoptate să asigure condiţii optime de sudare şi verificare
iar starea de tensiuni datorate ciclului termic de sudare să fie minimă;
d) să urmărească folosirea corectă a materialelor de adaos, funcţie de materialele
de bază utilizate, în conformitate cu procedeele de sudare omologate;
e) să verifice ca materialele de adaos să fie însoţite de certificate de calitate şi să
admită introducerea în lucru numai a materialelor de adaos prevăzute în
documentaţia de construire (montare);
f) să supravegheze ca materialele de bază folosite să fie conforme cu
documentaţia tehnică de construire (montare);
g) să verifice modul în care se depozitează şi se introduc în lucru materialele de
adaos;
h) să participe la analiza şi stabilirea cauzelor eventualelor defecte datorate sudurii
şi să ia măsuri corespunzătoare pentru remedierea şi evitarea acestora;
i) să urmărească efectuarea verificării calităţii îmbinărilor sudate în urma
operaţiunilor de construire (montare), să verifice rezultatele obţinute şi să
vizeze documentele privind verificarea îmbinărilor sudate, care se ataşează la
cartea instalaţiei;
28
PTR
8-2003
j) să ţină la zi evidenţa poansoanelor sudorilor autorizaţi de ISCIR-INSPECT şi a
procedeelor de sudare omologate.
8.1.6 La lucrările de montare, constructorul (montatorul) autorizat de ISCIRINSPECT
IT va respecta Normele Tehnice de protecţia muncii specifice, Normele
Tehnice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor şi Legea protecţiei mediului, valabile
pe teritoriul României.
8.2 Condiţii speciale de construire şi montare
8.2.1 Manşoanele cu compoziţie vor fi executate conform prevederilor documentaţiei
tebnice. Proiectantul este obligat să înscrie în documentaţia tehnică, respectiv în
desenul tip de ansamblu, reţeta compoziţiei, temperaturile de lucru, precum şi
condiţiile tehnice care trebuie să fie respectate în timpul executării operaţiei.
Operaţia de mufare la construire (montaj) şi pe parcurs în exploatare, privind
turnarea compoziţiei la capetele cablurilor tractoare ale gondolelor şi la cablurile de
întindere ale cablurilor purtătoare, precum şi la ancorarea capetelor cablurilor
purtătoare şi la legarea acestora la greutăţile de întindere, se va efectua în prezenţa
inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT şi a personalului tehnic de
specialitate autorizat de ISCIR-INSPECT IT din cadrul agentului economic
constructor (montator).
Cu ocazia efectuării operaţiei de mufare, în final, se va încheia un procesverbal
în acest sens, semnat de inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT, de
personalul tehnic de specialitate, autorizat de ISCIR-INSPECT IT, din cadrul
agentului economic constructor (montator), de RSVTI al deţinătoruiui şi de către şeful
echipei care a executat operaţia de mufare.
8.2.2 Montarea cablurilor se va face astfel încât să fie evitată degradarea lor prin
loviri, îndoiri sau prin depunerea de impurităţi pe suprafaţa acestora. În acest scop, în
timpul derulării lor pe traseu se vor utiliza role speciale de protecţie aşezate pe sol pe
suporturi improvizate, bile din lemn sau jgheaburi din scândură, astfel încât în timpul
desfăşurării pe teren cablurile să nu intre în contact cu solul. Proiectantul, în funcţie de
traseul telegondolei, va elabora tebnologia de derulare a cablului.
8.2.3 Înainte de a se trece la derularea unui cablu nou de pe tambur se va verifica
dacă este executată înfăşurarea la capăt cu sârmă moale, pentru evitarea despletirii.
Derularea cablului se va face astfel încât să fie evitată formarea de bucle sau ochiuri.
8.2.4 Operaţia de întindere a cablurilor se va executa astfel încât tensionarea să se
facă progresiv şi uniform, fără şocuri şi forţări, în prealabil fiind necesară verificarea
funcţionării elementelor rotative, precum şi curăţirea şi ungerea canalelor saboţilor în
vederea asigurării unei alunecări corespunzătoare.
8.3 Rodajul
8.3.1 Constructorul (montatorul) este obligat ca după terminarea lucrărilor de
construcţie (montaj) să execute rodajul în gol şi în sarcină al instalaţiei.
29
PTR8-2003
8.3.2 Rodajul in gol al grupului de antrenare se poate executa la producător sau la
locul de construire (montaj), conform prevederilor documentaţiei tehnice şi in
condiţiile prevăzute de aceasta.
8.3.3 Rodajul in gol al telegondolelor se va face cu instalaţia funcţionând conform
celor prevăzute de proiectant, timp in care se vor observa:
• dacă lagărele rolelor şi roţilor în mişcare nu se incălzesc peste limita admisă;
• modul in care cablul tractor trece prin canalul roţilor, rolelor şi pe întreaga
baterie cu role;
• poziţia contragreutăţii de întindere faţă de partea inferioară a fosei, marcându-se
poziţiile extreme.
8.3.4 Rodajul in sarcină al telegondolelor va incepe prin incărcarea succesivă a
vehiculelor conform prevederilor documentaţiei tehnice.
8.3.5 Constructorul (montatorul) va intocmi un caiet de rodaj în care se vor nota cel
puţin:
• felul rodajului (în gol sau în sarcină);
• orele efective de funcţionare la fiecare fază a rodajului;
• defecţiuni constatate, cauzele care le-au generat şi măsurile luate;
• semnătura persoanelor desemnate să execute sau să asiste la efectuarea
rodajului.
8.3.6 Deţinătorul va asista pe toată perioada efectuării rodajului telegondolei.
Personalul de exploatare (mecanicii trolişti) şi cel de deservire al deţinătorului trebuie
să participe in mod obligatoriu la efectuarea rodajului şi a tuturor probelor şi
verificărilor tehnice necesare punerii in funcţiune a telegondolei.
După terminarea rodajului se va incheia un proces-verbal.
8.3.7 Înainte de prezentarea instalaţiei la verificarea tehnică oficială in vederea
autorizării de funcţionare, montatorul împreună cu deţinătorul telegondolei vor efectua
incercările de casă. încercările de casă se vor efectua in conformitate cu prevederile
instrucţiunilor de montaj şi incercări elaborate de proiectant.
8.3.8 Efectuarea şi rezultatele încercărilor de casă se vor consemna într-un procesverbal,
incheiat intre constructorul (montatorul) şi deţinătorul telegondolei, care se va
anexa la cartea telegondolei. Este interzis transportul de persoane pe durata rodajului
instalaţiei, reglajelor şi incercărilor de casă.
8.4 Marcarea
8.4.1 Constructorul (montatorul) va efectua marcarea telegondolei in conformitate cu
prevederile documentaţiei tehnice. Marcarea se va efectua in staţia de plecare şi
trebuie să conţină cel puţin:
• tipul instalaţiei;
• denumirea şi sediul proiectantului;
• denumirea şi sediul constructorului (montatorului);
• denumirea şi sediul deţinătorului;
• capacitatea orară de transport intr-un sens;
30
PTR
8-2003
• viteza maximă de circulaţie a gondolelor;
• capacitatea unei gondole;
• anul construirii (montării).
8.4.2 Deţinătorul telegondolei trebuie să afişeze în staţii, în spaţiile accesibile
utilizatorilor, scheme explicative cu privire la:
• fluxul de circulaţie al utilizatorilor în staţii;
• modul în care se face imbarcarea-debarcarea persoanelor în/din vehicule;
• locul de amplasare a telegondolei în zonă, legăturile acesteia cu alte instalaţii de
transport persoane, pârtii de schi sau căi de acces.
8.4.3 Echipamentul mecanic şi electric al telegondolelor va fi marcat conform
standardelor şi prescripţiilor în vigoare referitoare la echipamentul respectiv.
8.4.4 Marcajele de conformitate CS şi CE trebuie să fie aplicate în mod vizibil, lizibil
şi durabil direct pe fiecare componentă de securitate sau, când acest lucru nu este
posibil, pe o etichetă aplicată în mod nedetaşabil pe componenta de securitate
respectivă.
Este interzisă aplicarea pe componentele de securitate a unor marcaje
asemânătoare cu marcajele de conformitate CS sau CE, care pot fi confundate cu
acestea.
8.5 Punerea în funcţiune
8.5.1 Telegondolele, noi sau vechi montate din nou, pot fi date în exploatare numai
după obţinerea autorizaţiei de funcţionare eliberate de ISCIR-INSPECT IT.
8.5.2 înainte de punerea în funcţiune a telegondolelor, deţinătorul acestora trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
a) să se asigure că instalaţia ce urmează a fi exploatată respectă cerinţele esenţiale
menţionate la capitolul 3;
b) să se asigure că la fiecare instalaţie sunt inscripţionate lizibil, durabil şi vizibil
cel puţin marcajele cerute la pct. 8.4;
c) să efectueze impreună cu constructorul (montatorul) rodajul, reglajele şi
încercările de casă pentru instalaţie;
d) să obţină autorizaţia de funcţionare a instalaţiei din partea ISCIR-INSPECT IT.
8.6 Autorizarea de funcţionare la prima punere În funcţiune
8.6.1 Autorizarea de funcţionare pentru telegondole se eliberează de ISCIRINSPECTIT.
8.6.2 în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare, deţinătorul telegondolei va
depune la ISCIR-INSPECT IT, în raza căreia se află montată instalaţia, o
documentaţie care va cuprinde:
31
PTR8-2003
a) cartea telegondolei (partea de construcţie şi montaj);
b) declaraţiile de conformitate CS sau CE pentru componentele de securitate şi
pentru subsisteme;
c) procesul-verbal cu rezultatele încercărilor de casă;
d) raportul încheiat în urma efectuării analizei de securitate (în copie);
e) procedura de verificare şi întreţinere a telegondolei, care trebuie să conţină cel
puţin următoarele:
gradul de calificare al personalului tehnic de deservire şi de exploatare
(mecanici trolişti) folosit;
instrucţiuni de întreţinere;
verificări tehnice periodice;
încercările şi verificările stabilite de proiectant;
f) copie de pe documentul/dovada de luare în evidenţă eliberat(ă) de ISCIRINSPECT
(dacă este cazul);
g) un memoriu tehnic al cărui conţinut este prezentat în anexa E.
8.6.3 Documentaţia menţionată la pct. 8.6.2 va fi înaintată la ISCIR-INSPECT IT, în
raza căreia se află montată instalaţia, cu adresă de însoţire prin care se solicită
autorizarea telegondolei.
8.6.4 Documentaţia incompletă va fi înapoiată deţinătorului pentru a fi completată.
8.6.5 ISCIR-INSPECT IT, în raza căreia se află montată telegondola, va stabili cu
deţinătorul data la care urmează să se efectueze verificarea tehnică de către inspectorii
de specialitate.
8.6.6 Până la data stabilită pentru verificarea tehnică, deţinătorul trebuie să
pregătească telegondola, având încercările de casă efectuate cu rezultate
corespunzătoare, precum şi utilajul şi sarcinile pentru încercări. De asemenea, trebuie
să asigure personalul de deservire şi auxiliar necesar. De la verificarea tehnică nu
trebuie să lipsească RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT, al deţinătorului şi
personalul tehnic de specialitate pentru verificarea lucrărilor de construire (montare) al
constructorului (montatorului).
8.6.7 În cazul telegondolelor închiriate, la verificarea tehnică va participa atât
RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT, al deţinătorului cât şi cel din unitatea care a
închiriat instalaţia.
8. 7 Verificarea tehnică la prima punere în funcţiune
8.7.1 Prezenta prescripţie tehnică stabileşte condiţiile minime care trebuie să fie
respectate la efectuarea verificărilor tehnice.
32
PTR
8-2003
8.7.2 Înainte de începerea verificării tehnice, deţinătorul (persoană fizică sau
juridică) va efectua instructajul de protecţia muncii persoanelor participante la această
activitate. Celelalte persoane trebuie să fie îndepărtate din raza de acţiune a
telegondolei. Verificarea tehnică va fi condusă de către inspectorul de specialitate al
ISCIR-INSPECT IT.
8.7.3 Verificarea tehnică oficială trebuie să stabilească dacă:
a) există cartea telegondolei (partea de construcţie şi montaj), este completă şi
corespunde cu telegondola prezentată pentru verificarea tehnică;
b) telegondola a fost executată, echipată şi instalată în conformitate cu
documentaţia tehnică a acesteia;
c) telegondola supusă la încercările şi verificările prevăzute în prezenta prescripţie
tehnică a corespuns şi funcţionează în condiţii de securitate;
d) este asigurată întreţinerea, revizia şi supravegherea tehnică şi există personalul
de exploatare (mecanici trolişti) şi deservire instruit;
e) construcţia telegondolei şi îmbinările demontabile şi nedemontabile nu prezintă
defecte vizibile;
f) instalaţia electrică este echipată cu dispozitivele de protecţie necesare şi este
prevăzută cu inscripţionările specifice necesare;
g) există certificatul privind măsurările împotriva tensiunilor de atingere;
h) există certificatul privind continuităţile electrice;
i) există certificatul privind rezistenţa de izolaţie;
j) telegondola este prevăzută cu marcajele menţionate la pct. 8.4.1 şi 8.4.2;
k) a fost elaborat regulamentul de exploatare, verificându-se prin sondaj dacă
acesta este cunoscut de mecanicii trolişti şi de către personalul de deservire;
1) există documentul (dovada) de luare în evidenţă eliberat(ă) de ISCIRINSPECT
(dacă este cazul).
8.7.4 Verificarea tehnică constă din:
a) verificarea principalelor elemente componente;
b) încercări în gol;
c) încercări în sarcină;
d) alte încercări, prevăzute de proiectant.
33
PTR8-2003
8.7.5 Verificarea principalelor elemente componente constă in urmărirea indeplinirii
condiţiilor enumerate la pct. 8.7.3.
8.7.6 încercările în gol, in sarcină şi alte incercări se vor efectua in conformitate cu
instrucţiunile elaborate de producătorul telegondolei sau de proiectant.
8.7.7 Autorizarea funcţionării se acordă numai dacă la verificarea tehnică oficială se
constată îndeplinirea tuturor condiţiilor prevăzute in prezenta prescripţie tehnică.
Autorizarea funcţionării şi parametrii de funcţionare aprobaţi, precum şi data (luna şi
anul) stabilită pentru următoarea verificare tehnică periodică (la scadenţă) se inscriu
intr-un proces-verbal conform modelului din anexa D. Scadenţa următoarei verificări
nu va fi mai mare de 1 an.
8.7.8 Se interzice acordarea autorizaţiei de funcţionare pentru telegondole în
următoarele cazuri:
a) lipsesc sau funcţionează defectuos componentele de securitate şi subsistemele
telegondolei;
b) grupurile de antrenare (principal şi de rezervă) nu sunt in bună stare de
funcţionare;
c) nu au fost efectuate sau nu se prezintă buletinele cu rezultatul examinărilor
nedistructive ale subsistemelor prevăzute de proiectant sau de producător;
d) rezultatele examinărilor nedistructive sunt necorespunzătoare;
e) nu este asigurat personalul de exploatare (mecanici trolişti) autorizat şi
personalul de deservire instruit;
t) dispozitivele de frânare prevăzute de proiectantul telegondolei funcţionează
defectuos sau prezintă jocuri peste limitele admise;
g) protecţia împotriva tensiunilor de atingere lipseşte sau este executată defectuos,
creând pericol de electrocutare;
h) lipsesc sau nu funcţionează dispozitivele de semnalizare optice sau acustice
prevăzute in documentaţie;
i) instalaţia electrică este executată defectuos, prezentând pericol de electrocutare;
j) dispozitivele de semnalizare şi telecomunicaţie prezintă deranjamente;
k) modul de fixare a elementelor de rezistenţă, elementelor de tracţiune şi
dispozitivelor de prindere nu este corespunzător, putând genera avarii sau
accidente;
1) se constată fisuri la elementele de rezistenţă;
m) sunt slăbite sau lipsesc elementele de îmbinare (şuruburi sau nituri);
34
PTR
8-2003
n) există defonnaţii pennanente vizibile la construcţia metalică;
o) încercările cu sarciuă şi suprasarciuă nu au avut rezultate corespunzătoare;
p) lipsa mijloacelor de salvare individuală;
q) suprafaţa terenului pe care este amplasată telegondola prezintă denivelări sau
obstacole care pun în pericol funcţionarea acesteia în condiţii de securitate;
r) terenul pe care este amplasată telegondola nu asigură rigiditatea necesară
funcţionării;
s) nu sunt afişate instrucţiunile de utilizare sau de interzicere a accesului în zonele
periculoase (în limba română şi în alte limbi);
t) dacă se constată orice altă defecţiune care poate periclita siguranţa în
funcţionare;
u) nu se poate identifica instalaţia corespunzătoare documentaţiei prezentate;
v) platfonnele şi accesul la telegondolă nu asigură protecţia utilizatorului
(calitatea suprafeţelor, defonnaţii, goluri, lipsă balustrade mână curentă etc.);
8.7.9 În cazul constatării deficienţelor menţionate la pct. 8.7.8 inspectorii de
specialitate le vor consemna într-un proces-verbal, încheiat în două exemplare,
originalul urmând a fi păstrat de deţinător.
8.7.10 După acordarea autorizaţiei de funcţionare, ISCIR-INSPECT IT va elibera
cartea telegondolei.
8.8 Verificarea tehnică periodică (Ia scadenţă) şi verificarea tehnică
neprogramată (inopinată)
8.8.1 În timpul exploatării, telegondolele sunt supuse la tennenul scadent unor
verificări tehnice periodice. Cu ocazia acestor lucrări se verifică starea tehnică şi se
acordă, după caz, autorizaţia de funcţionare în continuare. Scadenţa unnătoarei
verificări se stabileşte ţinându-se seama şi de starea tehnică a telegondolei, de
condiţiile de funcţionare, de regimul de funcţionare, dar nu va fi mai mare de 1 an.
8.8.2 Eliberarea autorizaţiei de funcţionare în continuare se va face confonn
prevederilor prezentei prescripţii tehnice de către inspectorii de specialitate ai ISCIRINSPECTIT.
8.8.3 Verificarea tehnică periodică trebuie să stabilească, pe lângă cele menţionate la
pct. 8.7, şi dacă:
a) gradul de uzură al componentelor de securitate şi al subsistemelor nu constituie
un pericol pentru funcţionare;
35
PTR8-2003
b) exploatarea, intreţinerea şi revizia asigură funcţionarea telegondolei in condiţii
de securitate;
c) registrul de evidenţă a funcţionării telegondolei este corect completat şi ţinut la
zi.
8.8.4 Este interzisă acordarea autorizaţiei de funcţionare in continuare dacă se
constată prezenţa uneia sau mai multor deficienţe menţionate la pct. 8.7.8 şi a
următoarelor:
a) lipsa cărţii telegondolei;
b) intreţinere necorespunzătoare;
c) gradul de uzură al componentelor de securitate şi al subsistemelor pune în
pericol funcţionarea telegondolei.
8.8.5 Rezultatele verificării tehnice periodice se înscriu intr-un proces-verbal,
conform modelului din anexa D.
8.8.6 Dacă telegondola nu a funcţionat mai mult de 90 de zile, repunerea acesteia in
funcţiune se va face numai după efectuarea unei verificări tehnice de către RSVTI
autorizat al deţinătorului, cu împuternicire din partea ISCIR-INSPECT IT. Rezultatele
verificării tehnice vor fi consemnate într-un proces-verbal în cartea telegondolei –
partea de exploatare, conform modelului din anexa D, iar copia procesului-verbal va fi
înaintată la ISCIR-INSPECT IT în raza căreia se află instalaţia. Scadenţa următoarei
verificări nu poate să depăşească termenul stabilit prin ultimul proces-verbal de
verificare tehnică încheiat de inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT.
8.8.7 Prevederile pct. 8.8.6 nu se aplică în cazul în care a fost depăşită scadenţa la
verificarea tehnică oficială.
8.8.8 Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT au dreptul, ca în afara
scadenţelor, să efectueze verificări tehnice neprogramate pentru a constata îndeplinirea
dispoziţiilor date privind starea tehnică a telegondolei (remedierea unor deficienţe sau
înlocuiri de piese, altele decât cele menţionate la pct. 8.7.8), modul de efectuare a
întreţinerii şi reviziei, a exploatării, inclusiv completarea la zi a registrului de evidenţă
a funcţionării. Constatările se consemnează în registrul de evidenţă a funcţionării sau
într-un proces-verbal, după caz, conform modelului din anexa D. Dispoziţiile date sunt
obligatorii.
8.8.9 Dacă la verificările tehnice sau încercările efectuate în timpul exploatării de
către organele proprii de supraveghere tehnică ale deţinătoru1ui se constată deficienţe
care periclitează siguranţa în funcţionare telegondola va fi oprită din funcţiune.
Constatările se consemnează în registrul de evidenţă a funcţionării şi într-un procesverbal,
conform modelului din anexa D. O copie a procesului-verbal va fi înaintată la
ISCIR-INSPECT IT în raza căreia se află instalaţia.
36
PTR
8-2003
8.9 Verificarea tehnică după lucrările de reparare
8.9.1 Telegondolele care au fost supuse unor lucrări de reparare nu pot fi date în
exploatare decât după efectuarea unei verificări tehnice de către inspectorii de
specialitate ai ISCIR-INSPECT IT, în condiţiile prevăzute de prezenta prescripţie
tehnică.
8.9.2 Categoriile de lucrări de reparare care se verifică de inspectorii de specialitate
ai ISCIR-INSPECT IT sunt unnătoarele:
a) lucrări care au drept scop creşterea parametrilor funcţionali existenţi: viteză,
capacitate de transport etc.;
b) modificarea construcţiilor metalice portante;
c) refacerea sau remedierea îmbinărilor sudate ale elementelor de rezistenţă;
d) înlocuirea, recondiţionarea sau transformarea de principiu a grupului de
antrenare;
e) înlocuirea staţiilor, pilonilor (indiferent de număr), schimbarea amplasamentului
iuiţial al pilouilor sau staţiilor;
f) înlocuirea dispozitivelor de frânare cu alte tipodimensiuni, care diferă de cele
prevăzute în documentaţia tehnică;
g) modificarea construcţiei vehiculelor, a dispozitivelor de suspendare a acestora
sau înlocuirea vehiculelor cu altele de tip diferit;
h) modificarea de principiu a schemei electrice de acţionare;
i) modificarea instalaţiei de comandă;
j) înlocuirea totală a instalaţiei electrice;
k) înlocuirea componentelor de securitate cu alte tipodimensiuni, care diferă de
cele prevăzute în documentaţia tehnică;
1) înlocuirea subsistemelor cu alte subsisteme, care diferă de cele prevăzute în
documentaţia tehnică;
m) înlocuirea instalaţiilor de semnalizare şi telecomunicaţie cu altele care diferă de
cele prevăzute în documentaţia tehnică;
n) înlocuirea sistemului şi a echipamentului de salvare a persoanelor din vehicule
cu altele de tip diferit;
o) înlocuirea cablului purtător, tractor, purtător-tractor sau a cablurilor de
întindere.
37
PTR8-2003
8.9.3 Înaintea inceperii lucrărilor de reparaţii, reparatorul, cu acordul deţinătorului,
va întocmi o documentaţie de reparaţie din care să rezulte lucrările care unnează să se
efectueze precum şi condiţiile tehnice de execuţie, verificări şi incercări.
Documentaţia se va înainta la ISCIR-INSPECT IT in raza căreia se află
montată telegondola în vederea acceptării inceperii lucrărilor de reparaţii.
Se interzice inceperea lucrărilor de reparaţii rară procesul-verbal de acceptare
al ISCIR-INSPECT IT in raza căreia se află montată telegondola. Procesul-verbal se
intocmeşte pe un formular al cărui model este prezentat în anexa D.
În cazul lucrărilor de reparaţii prevăzute la pct. 8.9.2, lit. a), b) şi e), se
intocmeşte un proiect de reparaţii care se ataşează la documentaţie.
Proiectele de reparaţii se întocmesc de constructorul (montatorul) instalaţiei,
care îşi asumă responsabilitatea.
ISCIR-INSPECT IT poate solicita documente din care să rezulte că lucrările
care se vor efectua la instalaţie vor fi corespunzătoare.
8.9.4 În vederea efectuării verificării tehnice după reparare, reparatorul sau
producătorul telegondolei va intocmi o documentaţie tehnică cu unnătorul conţinut, pe
care o va înainta la ISCIR-INSPECT IT in raza căreia îşi are sediul deţinătorul:
a) copie de pe autorizaţia pentru efectuarea lucrărilor de reparare, eliberată de
către ISCIR-INSPECT IT;
b) tehnologia sau proiectul privind lucrările de reparare;
c) lista lucrărilor efectuate in cadrul reparaţiei;
d) tabelul cuprinzând materialele folosite in cadrul lucrărilor de reparare, cu
specificarea caracteristicilor tehnice şi a numărului certificatului de calitate
eliberat de furuizorul acestora;
e) copii de pe declaraţiile de conformitate ale componentelor de securitate şi ale
subsistemelor (în cazul înlocuirii acestora);
f) certificatul de calitate pentru sudurile executate in cadrul reparaţiei;
g) copie de pe certificatele de calitate ale elementelor de tracţiune;
h) procesul-verbal cu rezultatele corespunzătoare ale incercărilor de casă, semnat
şi de deţinătorul telegondolei;
i) procesul-verbal de recepţie şi certificatul de calitate şi garanţie a reparaţiei.
8.9.5 Lucrările de reparare menţionate la pct. 8.9.2 vor fi executate numai de agenţi
economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT în acest scop. În cazul in care lucrările de
reparare sunt efectuate de producătorul telegondolei, nu este necesară autorizarea din
partea ISCIR-INSPECT IT pentru lucrările de reparare.
8.9.6 Repararea telegondolei poate fi făcută de agenţi economici care dispun de
mijloace tehnice corespunzătoare şi sunt autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT.
38
PTR
8-2003
8.9.7 Conţinutul documentaţiei necesare pentru obţinerea autorizaţiei de către agenţii
economici care repară telegondole este prezentat in anexa B.
8.9.8 Agentul economic autorizat pentru lucrări de reparare are următoarele obligaţii:
a) să execute lucrările de reparare in conformitate cu documentaţia tehnică de
reparaţie;
b) să prezinte telegondola şi toate documentaţiile tehnice necesare, in timpul şi la
sfărşitul reparării, la verificările care se efectuează de către inspectorii de
specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau, cu împuternicire scrisă din partea
ISCIR-INSPECT IT, de către personalul tehnic de specialitate propriu
autorizat pentru verificarea lucrărilor de reparare;
c) să utilizeze pentru elementele de rezistenţă sudate tehnologii de execuţie şi de
examinare având la bază procedee de sudare omologate in conformitate cu
prevederile prescripţiilor tehnice in vigoare;
d) să folosească la lucrările de reparare numai personal calificat; sudorii vor fi
autorizaţi in conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice in vigoare;
e) să solicite acordul scris al proiectantului dacă in timpul lucrărilor de reparare
apare necesitatea efectuării unor modificări in construcţia instalaţiilor;
f) să numească personal tehnic de specialitate propriu (ingineri sau maiştri)
pentru verificarea lucrărilor de reparare; modelul deciziei de numire a
personalului este prezentat in anexa G;
g) să numească responsabil tehnic cu sudura (ingineri sau maiştri), in cazul
efectuării unor lucrări de sudare la repararea elementelor de rezistenţă;
modelul deciziei de numire a responsabilului este prezentat in anexa G;
h) să intocmească şi să ţină la zi un registru de evidenţă pentru lucrările de
reparare, conform modelului din anexa C;
i) să asigure măsurile corespunzătoare astfel ca personalul tehnic de specialitate
propriu, autorizat de ISCIR-INSPECT, să-şi poată indeplini in bune condiţii
sarcinile prevăzute la pct. 8.9.9 şi 8.9.10.
8.9.9 Personalul tehnic autorizat de ISCIR-INSPECT IT pentru supravegherea
lucrărilor de reparare are următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să cunoască legislaţia, prevederile prescripţiilor tehnice specifice – Colecţia
ISCIR in vigoare şi reglementările tehnice in domeniu;
b) să respecte în cadrul lucrărilor de reparare documentaţia tehnică a
producătorului şi proiectul de reparare;
39
PTR8-2003
c) să verifice docwnentaţia tehnică intocmită pentru lucrările efectuate sub
aspectul respectării prevederilor prescripţiilor tehnice specifice – Colecţia
ISCIR precwn şi concordanţa instalaţiei cu docwnentaţia respectivă;
d) să întocmească docwnente de verificare in care să consemneze constatările şi
rezultatele verificărilor şi examinărilor precwn şi dispoziţiile obligatorii;
e) să verifice registrele de evidenţă a lucrărilor de reparare şi să urmărească
ţinerea la zi a acestora.
8.9.10 Responsabilul tehnic cu sudura autorizat de ISCIR-INSPECT, suplimentar faţă
de cerinţele din SR EN 719: 1995, are şi următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să cunoască legislaţia, prevederile prescripţiilor tehnice specifice – Colecţia
ISCIR, standardele şi alte normative in vigoare privind sudarea elementelor
telegondolelor;
b) să verifice dacă tehnologia de execuţie şi de examinare a elementelor sudate
este în concordanţă cu procedeele de sudare omologate;
c) să verifice docwnentaţia de reparare inainte de executarea lucrărilor astfel incât
soluţiile adoptate să asigure condiţii optime de sudare şi verificare iar starea de
tensiuni datorată ciclului termic de sudare să fie minimă;
d) să urmărească folosirea corectă a materialelor de adaos, funcţie de materialele
de bază utilizate, in conformitate cu procedeele de sudare omologate;
e) să verifice ca materialele de adaos să fie insoţite de certificate de calitate şi să
admită introducerea in lucru numai a materialelor de adaos prevăzute în
docwnentaţia de reparaţie;
t) să supravegheze ca materialele de bază folosite să fie conforme cu
docwnentaţia de reparaţie;
g) să verifice modul in care se depozitează şi se introduc in lucru materialele de
adaos;
h) să participe la analiza şi stabilirea cauzelor eventoaIelor defecte datorate sudurii
şi să ia măsuri corespunzătoare pentru remedierea şi evitarea lor;
i) să urmărească efectuarea verificării calităţii îmbinărilor sudate in urma
operaţiunilor de reparare, să verifice rezultatele obţinute şi să vizeze
docwnentele privind verificarea îmbinărilor sudate, care se ataşează la cartea
telegondolei;
j) să ţină la zi evidenţa poansoanelor sudorilor autorizaţi de ISCIR-INSPECT şi a
procedeelor de sudare omologate.
40

Click pentru continuare