PRESCRIPTIE TEHNICA : CERINŢE TEHNICE PRIVIND UTILIZAREA INSTALAŢIILOR DE TRANSPORT PE PLAN ÎNCLINAT PENTRU PERSOANE partea 1

11-2003
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
– ISCIR-
– REGLEMENTARE TEHNICĂ NAŢIONALĂ-
PRESCRIPŢIE TEHNICĂ
PTR 11-2003
PTR

Descarca PDF cu PTR 11-2003

COLECŢIA INSPECŢIEI DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI
INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
– ISCIR-
– EDIŢIE OFICIALĂ –
Nr. referinţă: PT R 11-2003 Ediţia 1
PTR 11-2003
Scopul principal al prescripţiilor tehnice este crearea unui cadru legal unitar în
vederea aplicării întocmai a prevederilor legale privind asigurarea protecţiei
utilizatorilor, mediului înconjurător şi proprietăţii.
Prevederile prescripţiilor tehnice sunt obligatorii pentru toţi cei care proiectează,
construiesc, distribuie, montează, instalează, repară, întreţin, deţin, exploatează
sau verifică instalaţii şi aparate din domeniul de activitate al ISCIR.
Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt răspunzători de aplicarea corectă a
acesteia.
ISCIR Telefon: (+4021) 411.97.60; 411.97.61
Str. Sf. Elefterie DT. 47-49, sector 5 Fax: (+4021) 411.98.70
BUCUREŞTI www.iscir.ro E-mail: iscir@fx.ro
Cod: 7261 Il
Reproducerea sau utilizarea integrală sau parţială a prezentei prescripţii tehnice
în orice publicaţii şi prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere,
microfIlmare etc.) este interzisă dacă nu există acordul scris al ISCIR.
Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt obligaţi să se asigure că sunt în
posesia ediţiei oficiale tipărite.
2
11-2003
MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
– ISCIR-
– REGLEMENTARE TEHNICĂ NAŢIONALĂ –
PRESCRIPŢIE TEHNICĂ
PTR 11-2003
PTR
CERINŢE TEHNICE PRIVIND UTILIZAREA INSTALAŢIILOR
DE TRANSPORT PE PLAN îNCLINAT PENTRU PERSOANE
Aprobată cu Ordinul Ministrului Industriei şi Resurselor nr. -::-_–=-_
din , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr.
din –– ––-
COLECŢIA INSPECŢIEI DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI
INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
– ISCIR-
– EDIŢIE OFICIALĂ –
Nr. referinţă: PT R 11-2003 Ediţia 1
3
PTR 11-2003
Membrii Comitetului Tehnic CT-R-03 care au participat la elaborarea prezentei
prescripţii tehnice :
Preşedinte: Ing. Horia Stoia
Membri: Ing. Valeriu Sezonov-Mara – responsabil de carte
Ing. Dan-Mihail Turcu
Ing. Ioan Cioran
Ing. Mihai Predescu
Consultanţă juridică: Consilier Alexandru Păcurar
4
PTR
11-2003
CUPRINS
Pagina
1 Generalităţi ~~~~~~« ~ «< ~~«~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~«, ««,~«~~~~~~~~~~~~~~~, ~~«, ««,««~~~~~, 9
1.1 Scop
1.2 Domeniu de aplicare
1.3 Referinţe normative
1.3.1 Standarde <~< ~<,~~~~, ~~~~~«,~ <,.~~~,,~,.,,« «,~~,
1.3.2 Legi şi hotărâri
IA Termeni şi definiţii
1.5 Abrevieri
9
9
9
9
11
11
15
2 Subsistemele unei instalaţii de transport pe cablu pentru persoane …… 15
3 Cerinţe esenţiale 16
3.1 Obiect
3.2 Cerinţe
generale
16
16
3.3 Cerinţe referitoare la infrastructură 18
304 Cerinţe referitoare la cabluri, sisteme de antrenare şi frânare,
precum şi la instalaţii mecanice şi electrice 19
3.5 Vehicule 20
3.6 Cerinţe pentru utilizatori 20
3.7 Exploatabilitatea 21
4 Evaluarea conformităţii şi condiţii de introducere pe piaţă ……………. ” , 21
5
6
7
8
4.1 Componente de securitate
4.2 Subsisteme
4.3 Instalaţii
Analiza de securitate
Proiectarea
Echipamente şi instalaţii provenite din import
Construirea (montarea) şi punerea în funcţiune
8.1 Construirea (montarea)
5
21
23
23
25
25
26
26
26
PTR 11-2003
9
8.2 Condiţii speciale de construire şi montare .««« ……………… «« .. ««…….. 29
8.3 Rodajul
8.5 Punerea în
funcţiune
CUPRINS ( continuare)
8.6 Autorizarea de funcţionare la prima punere în funcţiune
Pagina
30
31
32
32
8. 7 Verificarea tehnică la prima punere în funcţiune 33
8.8 Verificarea tehnică periodică (la scadenţă) şi verificarea tehnică
neprogramată (inopinată) … « ………………………………… «……………………. 36
8.9 Verificarea tehnică după lucrările de reparare 38
Exploatarea
9.1 Generalităţi « ………… ,..
9.2 Norme generale de exploatare ,. ….. ,. •.••
9.3 Norme pentru exploatarea normală
9.4 Norme de exploatare în caz de chiciură sau zăpadă
9.5 Norme de exploatare în caz de deranjamente
9.6 Personalul de supraveghere şi
exploatare
9.7 Întreţinerea şi revizia
9.8 Evidenţa exploatării ……………………………………………………………………. .
42
42
44
45
45
46
46
10 Repararea
51
58
60
60
61
11 A varii şi accidente
Anexa A – Cartea instalaţiei de transport pe plan înclinat. Partea de
construcţie (model) ….. ……. … ……..•. .. ……… ………. . .. ………. 62
Anexa – Desenul tip de ansamblu ( conţinut) 75
Al
Anexa B – Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea/reactualizarea
autorizaţiei pentru construirea (montarea) sau repararea
instalaţiilor de transport pe plan înclinat 79
6
PTR
11-2003
Anexa C – Registru pentru evidenţa lucrărilor de construire (montare)
sau repararea instalaţiilor de transport pe plan înclinat ……………… 82
CUPRINS ( continuare)
Pagina
Anexa D – Proces-verbal de verificare 83
tehnică
Anexa E – Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea/reactualizarea
autorizaţiei de funcţionare a instalaţiilor de transport pe plan
înclinat 84
Anexa El – Model de autorizaţie pentru responsabilul cu supravegherea
şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) ……… „”” …………. „.” 85
Anexa F – Evidenţa instalaţiilor 87
Anexa G – Model pentru decizia de numire a personalului tehnic pentru
construirea (montarea) şi/sau repararea instalaţiilor de
transport pe plan înclinat, precum şi a responsabilului tehnic
cu sudura, propuşi de agentul economic să fie autorizaţi de
ISCIR-INSPECT IT 88
….. „‘”””””””” .”.hh”‘.”””””””””””””””””” .. „” „”””””‘” „””””””””””””
Anexa H – Model pentru decizia de numire a responsabilului cu
supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor de
transport pe plan înclinat, propus de agentul economic să fie
autorizat de ISCIR-INSPECT IT 89
Anexa 1 – Autorizarea personalului de exploatare pentru instalaţii de
transport pe plan înclinat………………………………………………………. 90
Anexa J – Metodologia referitoare la autorizarea şi gradul de calificare
al personalului de exploatare (mecanici trolişti) pentru
instalaţii de transport pe plan înclinat …….. „””””…………………….. 93
Anexa K – Model pentru adeverinţa de absolvire a cursurilor pentru
autorizarea mecanicilor trolişti pentru exploatarea
instalaţiilor de transport pe plan înclinat.. 103
Anexa L – Model pentru adeverinţa de efectuare a practicii obligatorii
pentru autorizarea mecanicilor trolişti pentru exploatarea
instalaţiilor de transport pe plan înclinat 104
Anexa M – Model pentru proces-verbal cu rezultatele obţinute la
examenul de autorizare a personalului de exploatare pentru
instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane………………. ……. 105
Anexa N – Model pentru autorizaţia personalului de exploatare pentru
instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane…. ……… .. ………. , 106
7
PTR 11-2003
Anexa O – Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea/reactualizarea
autorizaţiei de a efectua analiza de securitate pentru
instalaţii de transport pe plan înclinat 110
CUPRINS (sfărşit)
AnexaP – Componente de securitate. Declaraţia de conformitate
Pagina
111
Anexa Q – Subsisteme. Declaraţia de conformitate 112
Anexa R – Metodologia de autorizare / reautorizare a agenţilor
economici care construiesc (montează), repară şi efectuează
analiza de securitate pentru instalaţii de transport pe plan
înclinat 113
Anexa S – Model pentru autorizaţia eliberată agenţilor economici care
construiesc (montează), repară, întreţin şi revizuiesc
instalaţii de transport pe plan înclinat……………………………………… 115
Anexa T – Model pentru autorizaţia eliberată agenţilor economici care
efectuează analiza de securitate pentru instalaţii de transport
pe plan înclinat . . ….. …… 116
Anexa U Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea/reactua1izarea
autorizaţiei de a întreţine şi revizui tehnic instalaţii de
transport pe plan înclinat 117
Anexa V Instalaţii care nu fac obiectul prescripţiei tehnice 118
Modificări după publicare 119
8
PTR
11-2003
1 GENERALITĂŢI
1.1 Scop
Prescripţia tehnică PT R 11-2003, ediţia 1, „Cerinţe tehnice privind utilizarea
instalaţiilor de transport pe plan înclinat pentru persoane”, denumită în continuare
prescripţie tehnică, face parte din reglementările tehnice naţionale referitoare la
instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane.
Prezenta prescripţie tehnică stabileşte cerinţele tehnice de securitate minime
obligatorii pe care trebuie să le satisfacă instalaţiile de transport pe plan înclinat pentru
persoane.
Cerinţele privind proiectarea, construirea, certificarea, funcţionarea şi
securitatea în funcţionare a acestor tipuri de instalaţii se adresează producătorilor,
constructorilor, montatorilor, deţinătorilor şi întreţinătorilor.
Cerinţele privind montarea, punerea în funcţiune, exploatarea, verificarea
tehnică periodică, repararea, întreţinerea şi securitatea în exploatare se adresează
agenţilor economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT.
Aceste cerinţe au drept scop asigurarea securităţii sau sănătăţii persoanelor care
pot fi utilizatori, personal de deservire sau alte persoane şi protecţia proprietăţii şi a
mediului, aşa cum sunt prevăzute în actele nonnative în vigoare.
De asemenea, prescripţia tehnică stabileşte modul de verificare a respectării
acestor cerinţe.
Autoritatea tehnică ce asigură punerea în aplicare şi respectarea prevederilor
din prezenta prescripţie tehnică este ISCIR – Inspecţia de Stat pentru Controlul
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, care, în conformitate
cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001, este un organ de specialitate cu
personalitate juridică în subordinea Ministerului Industriei şi Resurselor.
Documentele şi documentaţiile tehnice precum şi inscripţionările privind
exploatarea şi avertizarea utilizatorilor trebuie să fie redactate sau traduse în limba
română, Iară a exclude prezentarea şi în alte limbi.
1.2 Domeniu de aplicare
Prezenta prescripţie tehnică se aplică instalaţiilor de transport pe plan înclinat
pentru persoane.
Nu fac obiectul prezentei prescripţii tehnice instalaţiile menţionate în anexa V.
1.3 Referinţe normative
Prezenta prescripţie tehnică face referiri explicite sau implicite la standarde
române şi acte legislative.
1.3.1 Standarde
• SREN7l9:l995
• SREN757:1998
Coordonarea sudării. Sarcini şi responsabilităţi
Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru
sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor cu limită
9
PTR 11-2003
• SREN 1600:2000
• SR EN 10113/1:1995
• SR 6646/2-97
• SR 6646/3-97
• STAS 500/1-89
• STAS 500/2-80
• STAS 1125/1-91
• STAS 1125/6–90
• STAS 1126–87
• STAS 2700/3-89
• STAS 3197/1-91
• STAS 3197/2-90
• STAS 4067-84
• STAS 4531-89
• STAS 5930-89
• STAS 6168-90
• STAS 6221-89
• STAS 7076–88
• STAS 7194–79
• STAS 8183-80
• STAS 8216–68
• STAS 8324–86
• STAS R 8542-79
• STAS 10101120-90
• STAS 10108/1-81
• STAS 10108/2-83
• STAS 10382-88
• STAS 12604/5-90
• STASR9188-73
de curgere ridicată. Clasificare
Materiale pentru sudare. Electrozi inveliţi pentru
sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor inoxidabile
şi refractare. Clasificare
Produse 1aminate la cald din oţeluri de construcţii
sudabile cu granulaţie fină. Partea 1: Condiţii generale
de livrare
Iluminatul artificial. Condiţii pentru iluminatul
spaţiilor de lucru
Iluminatul artificial. Condiţii specifice pentru
iluminatul in clădiri civile
Oţeluri de uz general pentru construcţii. Condiţii
tehnice generale de calitate
Oţeluri de uz general pentru construcţii. Mărci
Sudarea metalelor. Electrozi inveliţi pentru sudarea cu
arc electric. Condiţii tehnice generale de calitate
Sudarea metalelor. Electrozi inveliţi pentru incărcarea
prin sudare. Condiţii tehnice de calitate
Sudarea metalelor. Sârmă plină de oţel pentru sudare
Organe de asamblare filetate. Caracteristici mecanice
şi metode de incercare pentru şuruburi şi prezoane
Lucrări de cale ferată. Prisma căii
Căi ferate normale. Elemente geometrice
Căi ferate industriale normale şi inguste. Elemente
geometrice
Căi ferate inguste. Gabarite
Şurub de păsuire cu cap hexagona1. Clasa de execuţie
A
Măsuri de siguranţă contra incendiilor. Scări de salvare
in caz de incendiu. Prescripţii generale
Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice.
Iluminatul natural al incăperilor. Prescripţii de calcul
Armături industriale din fontă şi oţel. Condiţii tehnice
generale de calitate
Sudabilitatea oţelurilor. Elemente de bază
Oţeluri pentru ţevi Iară sudură de uz general. Mărci şi
condiţii tehnice de calitate
Arcuri disc. Calculul arcurilor
Oţellaminat la cald. Profile din oţel silicios
Alegerea oţelurilor pentru construcţii metalice
Acţiuni in construcţii. încărcări date de vânt
Construcţii civile, industriale şi agricole. Prescripţii
pentru proiectarea construcţiilor din ţevi de oţel
Construcţii din oţel. Calculul elementelor din oţel
alcătuite din profile cu pereţi subţiri, formate la rece
Oţeluri pentru ţevi utilizate la temperaturi scăzute.
Mărci şi condiţii tehnice de calitate
Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice
fixe. Prescripţii de proiectare, execuţie şi verificare
Instalaţii de ridicat. Prescripţii generale de calcul
10
PTR
11-2003
pentru alegerea şi verificarea frânelor cu doi saboţi
1.3.2 Legi şi hotărâri
• Legea m. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor
• Legea m. 90/1996 privind protecţia muncii
• Legea m. 137/1996 privind protecţia mediului
• Legea m. 10/1995 privind calitatea în construcţii
• Hotărârea Guvernului m. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea
Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi
Instalaţiilor de Ridicat
• Hotărârea Guvernului m. 43312002 privind stabilirea condiţiilor de punere în
funcţiune a instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane
1.4 Termeni şi defmiţii
Termenii şi defmiţiile de mai jos se referă la prezenta prescripţie tehnică.
1.4.1 accident grav – accident mortal sau accident care produce o vătămare corporală
gravă;
1.4.2 agent economic – societate comercială cu sediul în România având
personalitate juridică, constituită într-una din formele de orgauizare defiuite de
legislaţia în vigoare şi a cărei activitate este înscrisă la Registrul Comerţului;
1.4.3 agrement tehnic european – specificaţie tehnică exprimând o evaluare tehnică
favorabilă asupra adecvării unui produs, bazată pe satisfacerea cerinţelor
esenţiale, la o utilizare specifică, pentru construcţii, având în vedere
caracteristicile intrinseci ale produsului şi condiţiile de utilizare a acestuia;
1.4.4 autorizare de funcţionare a instalaţiei – document eruis de către ISCIRINSPECT
IT, pe baza unei metodologii de verificare;
1.4.5 cablu de compensaţie – cablu care închide circuitul cablului tractor legând
între ele vehiculele;
1.4.6 cablu de frână – cablu fix pe care se frânează vehiculele;
1.4.7 cablu de întindere – cablu prin intermediul căruia este suspendată
contragreutatea (greutatea de întindere);
1.4.8 cablu tractor – cablu care tractează vehiculele; este un cablu mobil;
1.4.9 cablu tractor auxiliar – cablu utilizat, în cazul ruperii cablului tractor;
1.4.10 cale de rulare – construcţie specială cu şine de oţel pe care circulă vehiculele şi
rolele de ghidare şi deviere a cablurilor;
11
PTR 11-2003
1.4.11 capacitate de transport – numărul de persoane transportate intr-un sens in timp
de o oră;
1.4.12 cerinţă esenţială – cerinţă care are in vedere, in special, protecţia sănătăţii,
securitatea utilizatorilor, protecţia proprietăţii şi a mediului, aşa cum sunt
prevăzute in actele normative în vigoare;
1.4.13 coeficient de siguranţă al cablului – raportol dintre sarcina de rupere totală a
cablului şi efortul maxim de intindere a cablului;
1.4.14 componentă de securitate – orice componentă elementară, grup de
componente, subansambluri sau ansambluri complete de echipamente şi orice
dispozitiv inclus in instalaţie in scopul asigurării unei funcţionări sigure, care
este identificată prin analiza de securitate şi a cărei defectare pune in pericol
securitatea sau sănătatea persoanelor care pot fi utilizatori, personal de
deservire sau alte persoane;
1.4.15 contractant principal – orice persoană fizică sau juridică ce contractează
construirea unei instalaţii;
1.4.16 declaraţie de conformitate – document prin care producătorul componentelor
de securitate sau al subsistemelor dă o asigurare scrisă că acestea sunt conform
condiţiilor specificate;
1.4.17 deţinătorul instalaţiei – persoană fizică sau juridică deţinătoare cu orice titlu a
unei instalaţii de transport pe cablu pentru persoane, pe care o pune la
dispoziţia utilizatorilor;
1.4.18 dispozitiv de întindere – sistem care asigură intinderea cablurilor;
1.4.19 efort de întindere În cablu – solicitarea (tensiunea) ce apare in cablu datorită
forţei de intindere;
1.4.20 exploatabilitate – ansamblu de măsuri şi prevederi tehnice care influenţează
proiectarea şi realizarea instalaţiei şi care sunt necesare pentru funcţionarea
acesteia in condiţii de securitate;
1.4.21 greutate de întindere – element ce intră in componenţa sistemului de intindere
a cablului (uzual i se mai spune şi contragreutate);
1.4.22 grup de antrenare – ansamblu de agregate, utilaje, echipamente şi instalaţii
care asigură antrenarea şi frânarea;
1.4.23 instalaţie – sistem complet montat in teren care cuprinde infrastructura şi
subsistemele prevăzute la capitolul 2; infrastructura special proiectată pentru
fiecare instalaţie şi construită in teren include traseul instalaţiei, sistemul de
date, lucrările de liuie şi staţiile care sunt necesare pentru construirea şi
funcţionarea instalaţiei, inclusiv fundaţiile;
12
PTR
11-2003
1.4.24 instalaţie de transport pe plan înclinat pentru persoane – ansamblu de
construcţii şi instalaţii care fonnează un mijloc de transport pentru persoane, în
vehicule tractare cu cabluri de oţel, care rulează pe căi de circulaţie de
construcţie specială;
1.4.25 instalaţie de transport pe plan înclinat pentru persoane cu simplu efect –
instalaţie prevăzută cu o singură cale de rulare pe care circulă în ambele sensuri
un singur vehicul sau un singur convoi de vehicule, cu sau fără contragreutate;
1.4.26 instalaţie de transport pe plan înclinat pentru persoane cu dublu efect – :
a) instalaţie prevăzută cu o singură cale de rulare pe care circulă simultan
în ambele sensuri două vehicule sau două convoaie de vehicule,
încrucişarea acestora realizându-se la mijlocul căii de rulare;
b) instalaţie prevăzută cu două căi de circulaţie independente (patru şine)
sau două căi de circulaţie comune (trei şine) pe care circulă simultan în
ambele sensuri două vehicule sau două convoaie de vehicule,
încrucişarea acestora realizându-se la mijlocul căii de rulare.
1.4.27 lanţ cu rulouri – echipament mecanic care asigură devierea cablului de frânare
la greutatea de întindere; asigură deplasarea pe verticală a greutăţii de întindere;
1.4.28 limitator de viteză – dispozitiv de contrul automat al vitezei cablului care
semnalizează şi comandă automat oprirea instalaţiei în cazul depăşirii vitezei
admise;
1.4.29 linie – ansamblul construcţiilor şi instalaţiilor de pe traseul instalaţiei de
transport pe plan înclinat pentru persoane;
1.4.30 manşon cu compoziţie – ansamblu de piese de construcţie specială care
serveşte la ancorarea cablurilor la puncte fixe;
1.4.31 matisare – înnădirea cablurilor prin împletire după anumite reguli tehnice;
1.4.32 mecanic trolist – persoană calificată şi autorizată pentru manevrarea
instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane;
1.4.33 mentenabilitate – ansamblul de măsuri şi prevederi tehnice care influenţează
proiectarea şi realizarea instalaţiei şi care sunt necesare pentru mentenanţa
proiectată în scopul garantării funcţionării acesteia în condiţii de securitate;
1.4.34 montator (constructor) – agent economic, autorizat de ISCIR-INSPECT IT,
care îşi asumă responsabilitatea construirii (montării) unei instalaţii de transport
pe plan înclinat, ales de contractantul principal;
1.4.35 organism de inspecţie – ISCIR-INSPECT, organism desemnat şi recunoscut
de Ministerul Industriei şi Resurselor pentru supravegherea şi verificarea
tehnică în funcţionare a instalaţiilor de transport pe plan înclinat;
13
PTR 11-2003
1.4.36 organism notificat – organism desemnat şi recunoscut de Ministerul Industriei
şi Resurselor, in calitate de autoritate publică in domeniu, pentru evaluarea şi
certificarea conformităţii componentelor de securitate şi a subsistemelor
folosite la instalaţiile de transport pe plan inclinat pentru persoane şi pentru
compatibilitatea electromagnetică a acestora înaintea introducerii lor pe piaţă;
1.4.37 personal tehnic de deservire – persoană angajată, calificată, instruită şi
desemnată de către deţinător în vederea intreţinerii instalaţiei, în scopul
menţinerii acesteia în parametrii tehnici de funcţionare declaraţi sau specificaţi
de producător;
1.4.38 producătorul componentelor de securitate – persoană fizică sau juridică ce îşi
asumă responsabilitatea proiectării şi fabricării componentelor de securitate,
care aplică marcajul CS sau CE şi intocmeşte in scris declaraţia de conformitate
CEsauCS;
1.4.39 proiectant – agent economic care îşi asumă responsabilitatea proiectării
instalaţiilor de transport pe plan înclinat pentru persoane;
1.4.40 reparator – agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT IT care îşi asumă
responsabilitatea reparării instalaţiilor de transport pe plan înclinat pentru
persoane;
1.4.41 roată de antrenare – element component al grupului de antrenare care asignră
mişcarea cablului tractor; are un contact liniar cu cablul;
1.4.42 roată de întoarcere – element component al sistemului de intoarcere sau
intoarcere-întindere a cablului tractor; are un contact liniar cu cablul;
1.4.43 roată de deviere – echipament mecanic care asigură devierea cablului tractor în
staţii; are un contact liniar cu cablul;
1.4.44 rolă – echipament care susţine cablul tractor; asigură un contact punctiform cu
cablurile; de regulă se montează in baterie (trenuri de role);
1.4.45 sistem de ancorare – ansamblu de dispozitive şi echipamente care asigură
ancorarea cablului la punct fix;
1.4.46 specificaţie tehnică comunitară – specificaţie tehnică elaborată conform unei
proceduri recunoscute la nivel comunitar şi al cărei număr de referinţă a fost
publicat in Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene;
1.4.47 staţie – construcţie special amenajată şi echipată pentru a răspunde cerinţelor
tebnologice (antrenare, intindere etc.); denumirea staţiei este dată de funcţiunea
tebnologică;
1.4.48 staţie finală – staţie situată la capătul traseului instalaţiei de transport pe plan
inclinat;
1.4.49 staţie inferioară – staţie finală cu altitudinea minimă;
14
PTR
11-2003
1.4.50 staţie intermediară – staţie situată pe traseul instalaţiei de transport pe plan
înclinat;
1.4.51 staţie superioară – staţie finală cu altitudinea maximă;
1.4.52 tambur – element cilindric a cărui mărime depinde de diametru! şi lungimea
cablului tractor care se înfăşoară pe acesta;
1.4.53 vehicule – vagoane de diferite tipodimensiuui care rulează pe şinele căii de
rulare servind la transportul de persoane;
1.4.54 verificare tehnică periodică – activitate desfăşurată la intervale regulate,
pentru a se asigura că instalaţia de transport pe plan înclinat satisface cerinţele
de funcţionare în condiţii de securitate; activitatea cuprinde un ansamblu de
verificări şi încercări meuite să constate funcţionarea instalaţiei de transport pe
plan înclinat în condiţii de securitate pentru ca aceasta să-şi poată îndeplini
rolul funcţional conform prevederilor; activitatea se efectuează numai de către
ISCIR-INSPECT IT.
1.4.55 viteza nominală – viteza teoretică de deplasare a instalaţiei de transport pe
plan înclinat;
1.4.56 viteza de exploatare – viteza efectivă de deplasare a instalaţiei de transport pe
plan înclinat; la instalaţiile cu viteză variabilă se defmeşte ca viteză medie, iar
la cele cu viteză constantă ca şi viteză de regim;
1.4.57 viteza de revizie – viteza adaptată pentru exaruinarea (revizia) vizuală a liniei
instalaţiei de transport pe plan înclinat.
1.5 Abrevieri
IT – Inspecţia Teritorială
PT – Prescripţie tebnică
RSVTI – Responsabil cu supravegherea şi verificarea tebnică a instalaţiilor
SP – Supraveghere piaţă
2 SUBSISTEMELE UNEI INSTALAŢII DE TRANSPORT PE CABLU
PENTRU PERSOANE
Instalaţia este alcătuită din subsistemele enumerate în continuare, de a căror
exploatabilitate şi mentenabilitate trebuie să se ţină seama în fiecare caz:
2.1 cabluri şi elemente de legătură;
2.2 trolii şi frâne;
2.3 dispozitive mecanice:
2.3.1 dispozitive de întindere a cablurilor;
2.3.2 dispozitive mecauice din staţii;
2.3.3 dispozitive mecauice pentru traseul instalaţiei;
15
PTR 11-2003
2.4 vehicule:
2.4.1 cabine (vagoane);
2.4.2 dispozitive de suspendare;
2.4.3 căTUciorul vehiculului;
2.5 echipamente electrotehnice:
2.5.1 echipamente de comandă, supraveghere şi securitate;
2.5.2 echipamente de comunicare şi semnalizare;
2.5.3 echipament de paratrăsnet şi de legare la pământ.
2.6 echipament de salvare:
2.6.1 echipament de salvare fIx;
2.6.2 echipament de salvare mobil.
3 CERINŢE ESENŢIALE
3.1 Obiect
Instalaţia, infrastructura, subsistemele şi componentele de securitate ale
instalaţiei trebuie să satisfacă următoarele cerinţe esenţiale care se aplică la
proiectarea, construirea şi punerea în funcţiune, inclusiv mentenabilitatea şi
exploatabilitatea instalaţiilor şi componentelor de securitate.
3.2 Cerinţe generale
3.2.1 Securitatea persoanelor
Securitatea utilizatorilor, a personalului de deservire şi a terţelor persoane este
o cerinţă fundamentală pentru proiectarea, construirea şi exploatarea instalaţiilor.
3.2.2 Principii de securitate
Instalaţia trebuie să fIe proiectată, realizată, exploatată şi întreţinută aplicânduse
următoarele principii, în ordinea indicată:
a) eliminarea sau, dacă aceasta nu este posibil, reducerea riscurilor prin
specifIcaţii de proiectare şi construire;
b) defInirea şi aplicarea măsurilor necesare de protecţie impotriva riscurilor ce
nu pot fI eliminate prin specifIcaţiile de proiectare şi construire;
c) defInirea şi enunţarea măsurilor de precauţie ce trebuie luate pentru evitarea
riscurilor care nu pot fI eliminate complet prin specifIcaţiile şi măsurile
prevăzute mai sus.
3.2.3 Considerarea factorilor externi
Instalaţia trebuie să fIe proiectată şi construită astfel încât să poată fI exploatată
în condiţii de securitate, ţinându-se seama de tipul instalaţiei, de caracteristicile
16
PTR
11-2003
terenului şi mediului înconjurător, de condiţiile atmosferice şi de obstacolele posibile
terestre şi aeriene aflate în vecinătate.
3.2.4 Dimensionarea
Instalaţia, subsistemele şi toate componentele de securitate trebuie să fie
dimensionate, proiectate şi realizate pentru a rezista unui grad suficient de securitate,
corespunzător tuturor condiţiilor previzibile, inclusiv celor ce pot apărea în afara
exploatării, ţinându-se seama în special de influenţele exterioare, de efectele dinamice
şi fenomenele de oboseală, respectându-se regulile artei în domeniu, în special pentru
alegerea materialelor.
3.2.5 Montajul
3.2.5.1 Instalaţia, subsistemele şi componentele de securitate trebuie să fie astfel
proiectate şi realizate încât să asigure montarea şi amplasarea lor în condiţii de
securitate.
3.2.5.2 Componentele de securitate trebuie să fie astfel proiectate încât erorile de
montaj să devină imposibile, fie prin construcţie, fie prin marcajele aplicate pe
componentele respective.
3.2.6 Integritatea instalaţiei
3.2.6.1 Componentele de securitate trebuie să fie astfel proiectate, realizate şi utilizate
încât să fie garantată integritatea lor funcţională şi integritatea instalaţiei, astfel cum
este definită în analiza de risc prevăzută în capitolul 5, pentru ca probabilitatea
defectării acestora să fie cât mai redusă şi în limite corespunzătoare de securitate.
3.2.6.2 Instalaţia trebuie să fie astfel proiectată şi realizată încât, în timpul
funcţionării, defectarea unei componente, susceptibilă să afecteze securitatea chiar şi
indirect, să facă în timp util obiectul unei măsuri corespunzătoare de remediere.
3.2.6.3 Măsurile de securitate prevăzute la pct. 3.2.6.1 şi 3.2.6.2 trebuie să se aplice
pe durata întregului interval de timp dintre donă verificări prevăzute pentru
componenta respectivă. Intervalul de timp dintre două verificări ale componentelor de
securitate trebuie să fie indicat clar în manualul de operare.
3.2.6.4 Componentele de securitate care sunt integrate ca piese de schimb într-o
instalaţie trebuie să îndeplinească cerinţele esenţiale din prezenta prescripţie tehnică,
precum şi să asigure o bună interacţiune cu celelalte componente ale instalaţiei.
3.2.6.5 Trebuie luate măsuri care să asigure că efectele unui incendiu în cadrul
instalaţiei nu pot pune în pericol viaţa sau securitatea persoanelor transportate sau a
personalului de deservire şi a mecanicilor trolişti şi care să protejeze instalaţia şi
persoanele de efectele trăsnetelor.
17
PTR 11-2003
3.2.7 Dispozitive de securitate
3.2.7.1 În măsura în care este posibil, orice defecţiune a instalaţiei, care ar putea
conduce la o situaţie de nesiguranţă, trebuie să fie detectată, semnalată şi prelucrată cu
ajutorul unui dispozitiv de securitate. Această prevedere se aplică pentru toate situaţiile
care pot afecta securitatea.
3.2.7.2 Instalaţia trebuie să poată fi oprită manual în orice moment.
3.2.7.3 După ce instalaţia a fost oprită de un dispozitiv de securitate, repornirea
acesteia să nu poată fi efectuată decât după ce au fost luate măsurile corespunzătoare
situaţiei respective.
3.2.8 Mentenabilitate
Instalaţia trebuie să fie astfel proiectată şi realizată încât să permită efectuarea
în condiţii de securitate a lucrărilor şi procedurilor de reparaţie şi întreţinere atât în
situaţiile obişnuite, cât şi în cele speciale.
3.2.9 Emisii poluante, zgomote şi vibraţii
Instalaţia trebuie să fie proiectată şi realizată astfel încât valorile elementelor
care pot avea impact negativ intern şi extern, rezultate din emisia de gaze poluante,
zgomote şi vibraţii, să nu depăşească valorile limită admise de legislaţia în vigoare.
3.3 Cerinţe referitoare la infrastructură
3.3.1 Traseul instalaţiei, viteza, spaţiul dintre vehicule
3.3.1.1 Instalaţia trebuie să fie proiectată pentru a funcţiona în condiţii de securitate,
ţinându-se seama de caracteristicile terenului şi ale mediului înconjurător, de condiţiile
atmosferice şi meteorologice, de lucrările şi obstacolele terestre şi aeriene posibile din
vecinătate, fără să pericliteze sau să pună în pericol condiţiile normale de exploatare,
întreţinere sau de evacuare a persoanelor.
3.3.1.2 Trebuie să existe, lateral şi vertical, o distanţă suficientă între vehicule, căi de
rulare, cabluri şi lucrările şi obstacolele terestre sau aeriene posibile din vecinătate,
ţinându-se seama de deplasarea laterală, verticală şi longitudina1ă a cablurilor sau a
vehiculelor, plasate în cele mai defavorabile condiţii de exploatare care pot fi
prevăzute.
3.3.1.3 Distanţa maximă între vehicule şi teren trebuie să ţină seama de tipul
instalaţiei, al vehiculelor şi de modalităţile de protecţie. în cazul vehiculelor deschise
trebuie să se ţină seama de pericolul de cădere, precum şi de aspectele psihologice în
legătură cu înălţimea de deplasare a vehiculelor şi cu terenul.
3.3.1.4 Viteza maximă a vehiculelor, spaţiul minim, precum şi performanţele de
accelerare şi frânare trebuie să fie astfel alese încât să asigure securitatea persoanelor şi
funcţionarea în condiţii de securitate a instalaţiei.
3.3.2 Construcţiile traseului instalaţiei
18
PTR
11-2003
3.3.2.1 Staţiile şi construcţiile traseului instalaţiei trebuie să fie proiectate, realizate şi
echipate astfel încât să asigure stabilitatea. Acestea trebuie să permită o ghidare a
cablurilor şi a vehiculelor şi trebuie să poată fi întreţinute în condiţii de deplină
securitate, oricare ar fi condiţiile de exploatare care ar putea să apară.
3.3.2.2 Spaţiile de îmbarcare şi de debarcare ale instalaţiei trebuie să fie astfel
proiectate încât să asigure securitatea traficului, a vehiculelor şi a persoanelor.
Mişcarea vehiculelor în staţii trebuie să se efectueze fără riscuri pentru persoane,
ţinându-se seama de eventuala participare activă a acestora.
3.4 Cerinţe referitoare la cabluri, sisteme de antrenare şi frânare, precum şi la
instalaţii mecanice şi electrice
3.4.1 Cabluri şi elemente de sprijin ale acestora
3.4.1.1 Trebuie să fie luate toate măsurile necesare pentru:
a) a se evita ruperea cablurilor şi a elementelor de legătură ale acestora;
b) a se garanta valorile minime şi maxime ale tensiunii cablurilor;
c) a se asigura montarea cablurilor pe elementele de sprijin ale acestora, în
condiţii de securitate, pentru a preveni deraierea cablurilor;
d) a se permite supravegherea cablurilor.
3.4.1.2 Pentru că nu pot fi eliminate toate riscurile de deraiere a cablurilor, în cazul
deraierii acestora trebuie să fie luate măsuri astfel încât să se asigure reţinerea
cablurilor şi oprirea instalaţiei fără riscuri pentru persoane.
3.4.2 Instalaţii mecanice
3.4.2.1 Sistem de antrenare
Sistemul de antrenare al unei instalaţii trebuie să aibă perfonnanţe
corespunzătoare şi o capabilitate corespunzătoare la diferite regimuri de funcţionare.
3.4.2.2 Sistem de antrenare de securitate
Instalaţia trebuie să dispună de un sistem de antrenare de securitate la care
sursa de energie să fie independentă faţă de cea a motorului principal.
3.4.2.3 Frâne
3.4.2.3.1 În caz de pericol oprirea instalaţiei şi/sau a vehiculelor trebuie să fie posibilă
în orice moment şi în cele mai defavorabile condiţii de încărcare nominală şi de
aderenţă a rolelor admise în timpul funcţionării. Distanţa de oprire trebuie să fie redusă
potrivit necesităţilor de securitate a instalaţiei.
19
PTR 11-2003
3.4.2.3.2 Valorile de reducere a vitezei trebuie să fie cuprinse intre limite
corespunzătoare, stabilite convenabil, astfel incât să asigure securitatea persoanelor,
precum şi o comportare corespunzătoare a vehiculelor, a cablurilor şi a altor părţi ale
instalaţiei.
3.4.2.3.3 La toate instalaţiile trebuie să existe două sau mai multe sisteme de frânare
capabile fiecare să determine oprirea, coordonate astfel incât să inlocuiască automat
sistemul de frânare în acţiune, atunci când eficacitatea acestuia devine insuficientă.
3.4.2.3.4 Pentru evitarea oricărei repomiri premature instalaţia trebuie să fie echipată
cu un dispozitiv de oprire şi de blocare eficace.
3.4.3 Dispozitive de comandă
Dispozitivele de comandă trebuie să fie proiectate şi realizate pentru a fi sigure
şi fiabile, astfel incât să reziste condiţiilor nefavorabile de folosire, influenţelor
factorilor externi, precum umiditatea şi temperaturile extreme, interferenţelor
electromagnetice şi să nu provoace situaţii periculoase, chiar şi in cazul unei manevrări
greşite.
3.5 Vehicule
3.5.1 Vehiculele trebuie să fie astfel proiectate şi echipate incât in condiţii normale
de funcţionare nici o persoană să nu poată cădea sau să fie ameninţată de orice alt
pericol.
3.5.2 În condiţiile cele mai nefavorabile, elementele de cuplare şi decuplare ale
vehiculelor trebuie să fie astfel dimensionate şi realizate încât:
a) să nu deterioreze cablul tractor;
b) să treacă peste rolele de ghidare;
c) să nu alunece, cu excepţia situaţiei în care alunecarea nu afectează
semnificativ securitatea vehiculului sau instalaţiei.
3.5.3 Părţile de sprijin trebuie să fie proiectate şi realizate pentru a rezista in toate
situaţiile presiunii şi sarcinii datorate utilizatorilor.
3.5.4 Vehiculele şi in special mecanismele de suspendare ale acestora trebuie să fie
proiectate şi asamblate astfel incât să asigure securitatea personalului de deservire care
trebuie să intervină in conformitate cu regnlile şi instrucţiunile specifice.
3.5.5 Atunci când nu pot fi eliminate prin alte măsuri toate riscurile de deraiere a
vehiculului, acesta trebuie să fie prevăzut cu un dispozitiv antideraiere, care să permită
oprirea acestuia fără riscuri pentru persoane.
3.6 Cerinţe pentru utilizatori
20
PTR
11-2003
Accesul utilizatorilor în spaţiile de îmbarcare şi debarcare trebuie să fie
organizat astfel încât să asigure securitatea persoanelor, în special în zonele în care
există pericol de cădere, ţinându-se seama de circulaţia şi oprirea vehiculelor. Trebuie
să fie posibilă utilizarea instalaţiei în deplină securitate de către copii şi persoanele cu
mobilitate redusă, dacă instalaţia a fost proiectată şi pentru transportul acestor
persoane.
3.7 Exploatabilitatea
3.7.1 Securitatea
3.7.1.1 Pentru ca instalaţia să poată fi utilizată conform destinaţiei sale, specificaţiilor
sale tehnice şi în conformitate cu condiţiile de utilizare stabilite, trebuie să se adopte
toate măsurile şi prevederile tehnice astfel încât să fie respectate instrucţiunile de
întreţinere, de securitate şi de funcţionare. Manualul de utilizare şi instrucţiunile
aferente trebuie să fie redactate în limba română.
3.7.1.2 Persoanelor care manevrează instalaţia (mecanicii trolişti) trebuie să li se
asigure mijloace materiale corespunzătoare. Aceste persoane trebuie să fie capabile să
îndeplinească sarcinile ce le revin.
3.7.2 Securitatea în cazul opririi instalaţiei
În cazul opririi iustalaţiei fără posibilitatea de repunere rapidă în funcţiune
trebuie să se adopte toate măsurile şi prevederile tehnice astfel încât utilizatorii să
poată fi aduşi într-un loc sigur, într-un interval de timp corespunzător, în funcţie de
tipul instalaţiei şi de mediul înconjurător al acesteia.
3.7.3 Alte prevederi specifice privind securitatea
3.7.3.1 Locurile de muncă şi de manevrare a instalaţiei
Elementele în mişcare, accesibile în mod obişnuit în staţii, trebuie să fie
proiectate, realizate şi montate astfel încât să se evite orice risc sau, atunci când acesta
se menţine, să fie prevăzute dispozitive de protecţie pentru a preveni orice contact
direct care poate genera accidente. Aceste dispozitive trebuie să nu poată fi uşor
înlăturate sau scoase din uz.
3.7.3.2 Riscuri de cădere
Spaţiul şi zonele de lucru sau de intervenţie, chiar şi ocazionale, precum şi
accesul la acestea trebuie să fie proiectate astfel încât să se evite căderea persoanelor
care lucrează sau care se mişcă în zona respectivă. Dacă aceste amenajări nu sunt
suficiente, trebuie să fie prevăzute puncte de ancorare a echipamentului de protecţie al
persoanelor pentru a preveni căderea.
4 EVALUAREA CONFORMITĂŢII ŞI CONDIŢII DE INTRODUCERE
PE PIAŢĂ
4.1 Componente de securitate
21
PTR 11-2003
4.1.1 Se admite introducerea pe piaţă a componentelor de securitate numai dacă
permit construirea unor instalaţii care satisfac cerinţele esenţiale prevăzute în capitolul
3.
4.1.2 Se admite punerea în funcţiune a componentelor de securitate numai dacă,
atunci când sunt instalate, întreţinute corect şi sunt utilizate conform destinaţiei lor,
permit construirea unor instalaţii care nu pun în pericol securitatea şi sănătatea
persoanelor sau securitatea bunurilor, după caz.
4.1.3 Se consideră că sunt respectate cerinţele esenţiale aplicabile, prevăzute în
capitolul 3, şi se admite introducerea pe piaţă a componentelor de securitate, dacă:
a) poartă marcajul naţional de conformitate CS, prevăzut în anexa nr. 21a Legea
nr. 608/2001, şi sunt însoţite de declaraţia de conformitate CS, prevăzută în
anexaP;
sau
b) poartă marcajul european de conformitate CE, prevăzut în anexa nr. 3 la
Legea nr. 608/2001, aplicat de un producător dintr-un stat membru al
Uniunii Europene şi sunt însoţite de declaraţia de conformitate CE, tradusă în
limba română.
4.1.4 Înainte de introducerea pe piaţă a componentelor de securitate, producătorul sau
reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România, are
obligaţia:
a) să supună componentele de securitate unei proceduri de evaluare a
conformităţii, prevăzută în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 433/2002
privind stabilirea condiţiilor de punere în funcţiune a instalaţiilor de transport
pe cablu pentru persoane;
şi
b) să aplice marcajul de conformitate pe componentele de securitate şi să emită
declaraţia de conformitate CS.
4.1.5 Pentru evaluarea conformităţii componentelor de securitate producătorul sau
reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România, alege unul
din organismele notificate în acest scop. Aceleaşi obligaţii revin şi producătorilor care
fabrică componente de securitate pentru uzul propriu.
4.1.6 În cazul în care componentelor de securitate li se aplică şi alte reglementări în
vigoare ce impun alte cerinţe şi care prevăd aplicarea marcajului CS, acest marcaj
trebuie să indice conformitatea componentelor de securitate cu prevederile tuturor
reglementărilor aplicabile.
4.1.7 Atunci când nici producătorul şi nici reprezentantul autorizat al acestuia,
persoană juridică cu sediul în România, nu au îndeplinit condiţiile ce le revin conform
prevederilor de la pct. 4.1.4 şi 4.1.5, aceste obligaţii revin importatorului de
componente de securitate, atunci când acestea nu sunt produse într-un stat membru al
Uniunii Europene.
22
PTR
11-2003
4.1.8 Prevederile de la pct. 4.1.7 nu se aplică în cazul componentelor de securitate ce
se introduc pe piaţă în condiţiile prevăzute la pct. 4.1.3, lit.b).
4.2 Subsisteme
4.2.1 Se admite introducerea pe piaţă a subsistemelor prevăzute în capitolul 2 numai
dacă acestea permit realizarea unor instalaţii care satisfac cerinţele esenţiale prevăzute
în capitolul 3.
4.2.2 Se consideră că subsistemele prevăzute în capitolul 2 sunt conforme cerinţelor
esenţiale atunci când sunt însoţite de declaraţia de conformitate CS, care trebuie să
conţină informaţiile prevăzute în anexa Q sau de declaraţia de conformitate CE şi de
documentaţia tehnică prevăzută la pct. 4.2.5, redactată sau tradusă în limba română.
4.2.3 Procedura de examinare CS a subsistemelor se efectuează la cererea
producătorului sau a reprezentantului autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul
în România, de către unul dintre organismele notificate în acest scop, ales de acesta.
Declaraţia de conformitate CS se întocmeşte în scris de către producător sau de
reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România, pe baza
examinării CS conform prevederilor anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 433/2002
privind stabilirea condiţiilor de punere în funcţiune a instalaţiilor de transport pe cablu
pentru persoane.
4.2.4 Atunci când nici producătorul şi nici reprezentantul autorizat al acestuia,
persoană juridică cu sediul în România, nu au îndeplinit obligaţiile ce le revin conform
pct. 4.2.3, aceste obligaţii revin importatorului de subsisteme, atunci când acestea nu
sunt produse într-un stat membru al Uniunii Europene.
4.2.5 Documentaţia tehnică trebuie să cuprindă toate documentele referitoare la
caracteristicile subsistemului, precum şi, dacă este cazul, toate documentele care
certifică conformitatea componentelor de securitate. Documentaţia tehnică trebuie să
conţină informaţii privind condiţiile şi restricţiile de utilizare, precum şi instrucţiuni
pentru întreţinere.
4.3 Instalaţii
4.3.1 Instalaţiile se construiesc şi se pun în funcţiune în baza unei autorizaţii emise
de ISCIR-INSPECT IT.
4.3.2 Componentele de securitate şi subsistemele, construite cu respectarea cerinţelor
prevăzute de prezenta prescripţie tehnică, care sunt încorporate în instalaţiile
construite, se montează şi se pun în funcţiune numai dacă permit realizarea unei
instalaţii care nu pune în pericol securitatea şi sănătatea persoanelor sau a bunurilor,
după caz, atunci când sunt montate şi întreţinute corect şi sunt utilizate conform
destinaţiei lor.
23
PTR 11-2003
4.3.3 În cazul în care caracteristicile componentelor de securitate sau cele ale
subsistemelor din instalaţiile existente sunt supuse unor modificări pentru care este
necesară eliberarea unei noi autorizaţii în vederea punerii în funcţiune, aceste
modificări şi efectele pe care acestea le au asupra ansamblului instalaţiei trebuie să
satisfacă cerinţele esenţiale prevăzute în capitolul 3.
4.3.4 Instalaţiile pot fi construite şi puse în funcţiune numai dacă au fost proiectate şi
construite astfel încât să satisfacă cerinţele esenţiale prevăzute în capitolul 3.
4.3.5 Se consideră că sunt respectate cerinţele esenţiale în cazul în care instalaţiile,
infrastructura, subsistemele şi componentele de securitate ale instalaţiei sunt construite
conform standardelor naţionale care adoptă standardele europene armonizate ale căror
numere de referinţă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene.
4.3.6 În absenţa standardelor naţionale prevăzute la pct. 4.3.5 se pot utiliza
specificaţii tehnice comunitare sau agremente tehnice europene.
4.3.7 La solicitarea contractantului principal sau a reprezentantului autorizat al
acestuia, toate instalaţiile ce urmează să fie construite trebuie să fie supuse unei analize
de securitate conform prevederilor capitolului 5. Această analiză trebuie să acopere
toate aspectele de securitate a instalaţiei şi condiţiile locale de amplasare la proiectare,
realizare şi punere în funcţiune, pentru identificarea pe baza experienţei existente a
riscurilor care pot să apară în timpul funcţionării.
Analiza de securitate se încheie cu un raport de securitate care cuprinde
măsurile avute în vedere pentru eliminarea riscurilor şi lista componentelor de
securitate şi a subsistemelor, cărora le sunt aplicabile prevederile prezentei prescripţii
tehnice.
4.3.8 Analizele de securitate, declaraţiile de conformitate şi documentaţiile tehnice
referitoare la componentele de securitate şi subsistemele instalaţiei trebuie să fie
prezentate de contractantul principal sau de reprezentantul său autorizat la ISCIRINSPECT,
iar o copie de pe toate aceste documente trebuie să fie păstrată la instalaţia
respectivă.
4.3.9 ISCIR-INSPECT trebuie să fie în posesia analizei de securitate, a raportului de
securitate şi a documentaţiei tehnice şi să se asigure că acestea conţin toate
documentele referitoare la caracteristicile insta1aţiei şi, dacă este cazul, toate
documentele care certifică conformitatea componentelor de securitate şi a
subsistemelor instalaţiei. De asemenea, ISCIR-INSPECT trebuie să deţină
documentaţia referitoare la condiţiile şi restricţiile privind exploatarea, funcţionarea,
supravegherea, reglarea şi întreţinerea instalaţiei.
4.3.10 în cazul în care ISCIR-INSPECT constată că o componentă de securitate care
poartă marcajul CS sau CE şi care este introdusă pe piaţă şi utilizată conform scopului
prevăzut sau un subsistem pentru care există o declaraţie de conformitate CS sau CE şi
care este folosit conform scopului prevăzut poate pune în pericol securitatea şi
sănătatea persoanelor şi, după caz, a bunurilor, trebuie să ia măsuri corespunzătoare de
limitare a condiţiilor de utilizare a componentei sau a subsistemului sau de interzicere
a acestora, în sensul că informează ISCIR-SP.
24
PTR
11-2003
În cazul in care ISCIR-INSPECT constată că o componentă de securitate care
poartă marcajul CS sau CE sau un subsistem insoţit de declaraţia de confonnitate nu
indeplineşte cerinţele esenţiale, trebuie să ia măsurile prevăzute in prezenta prescripţie
tebuică.
5 ANALIZA DE SECURITATE
5.1 Analiza de securitate care se realizează pentru instalaţii de transport pe plan
inclinat trebuie să ia in considerare toate modurile de operare avute în vedere. Analiza
trebuie să se efectueze conform unei metode stabilite sau recunoscute de ISCIRINSPECT
şi să ia în considerare complexitatea instalaţiei care este supusă analizei.
Scopul analizei este de a asigura ca proiectul şi configuraţia instalaţiei să aibă in
vedere condiţiile locale de amplasare, precum şi situaţiile cele mai defavorabile, pentru
a garanta îndepliuirea condiţiilor de securitate.
5.2 Analiza de securitate trebuie să acopere şi dispozitivele de securitate şi efectul
pe care îl produc in instalaţie şi in subsistemele asociate pe care acestea le acţionează,
astfel încât acestea:
a) să poată reacţiona la o primă defecţiune sau la o defecţiune detectată, astfel
incât să rămână una din următoarele situaţii: intr-o stare care garantează
condiţiile de securitate, intr-o capacitate de funcţionare redusă, să fie oprite
in condiţii de securitate; sau
b) să fie redundante sau supravegheate; sau
c) să fie realizate astfel incât probabilitatea ca acestea să se defecteze să poată fi
evaluată şi să fie de un uivel comparabil cu cel atins de dispozitivele de
securitate care indeplinesc prevederile lit. a) şi b).
5.3 Analiza de securitate conduce la inventarul riscurilor şi situaţiilor periculoase şi
la detenninarea listei componentelor de securitate conform prevederilor pct. 4.3.7.
5.4 Rezultatul analizei de securitate se consemnează intr-un raport de securitate.
5.5 Analiza de securitate se va efectua de către un agent economic autorizat de
ISCIR-INSPECT IT. Condiţiile de autorizare şi documentaţia necesară sunt prezentate
in anexa O.
6 PROIECTAREA
6.1 Condiţia de bază pe care trebuie să o indeplinească proiectarea şi construirea
instalaţiilor de transport pe plan inclinat este asigurarea funcţionării acestora in condiţii
de securitate pe toată perioada de funcţionare.
6.2 Proiectantul trebuie să-şi asume responsabilitatea privind concepţia soluţiilor
constructive, alegerea materialelor, calculul de rezistenţă al tuturor elementelor,
25
PTR 11-2003
echipamentelor şi instalaţiilor, potrivit condiţiilor de funcţionare date, precum şi
pentru stabilirea procedurilor de încercare şi verificare tehnică.
6.3 Proiectantul trebuie să stabilească şi să nomÎnalizeze componentele de
securitate pentru fiecare instalaţie de transport pe plan înclinat, care asigură
funcţionarea în condiţii de securitate.
6.4 Proiectantul va întocmi pentru fiecare instalaţie de transport pe plan înclinat
lista elementelor de rezistenţă pe care o va introduce în cartea instalaţiei de transport
pe plan înclinat, prevăzută în anexa A.
6.5 La proiectarea elementelor portante (de rezistenţă) ale instalaţiilor de transport
pe plan înclinat, proiectantul trebuie să ţină seama şi de solicitările seismice ce pot
apărea în construcţiile respective conform zonării seismice a teritoriului României.
6.6 Proiectantul, constructorul şi contractantul principal al instalaţiilor de transport
pe plan înclinat sunt obligaţi să respecte întocmai cerinţele esenţiale de securitate
precizate la capitolul 3.
6.7 Constructorul răspunde de alegerea corectă a procedeelor tehnologice de
execuţie, de calitatea execuţiei şi a materialelor folosite în conformitate cu prevederile
documentaţiei tehnice de execuţie.
6.8 Montatorul va elabora cartea instalaţiei de transport pe plan înclinat-partea de
construcţie.
6.9 Cartea instalaţiei de transport pe plan înclinat trebuie să cuprindă cel puţin
datele prevăzute în anexa A.
6.10 Cartea instalaţiei de transport pe plan înclinat se completează de către
constructor (montator), pe răspundere proprie, pentru fiecare instalaţie în parte.
6.11 Cartea instalaţiei de transport pe plan înclinat se predă deţinătoruiui odată cu
instalaţia.
7 ECIDPAMENTE ŞI INSTALAŢII PROVENITE DIN IMPORT
7.1 Pentru introducerea pe piaţă în România a instalaţiilor de transport pe plan
înclinat pentru persoane provenite din import este necesară eliberarea de către ISCIRINSPECT
a unui (unei) document/dovezi pentru luare în evidenţă.
7.2 Documentul/dovada pentru luare în evidenţă a instalaţiilor de transport pe plan
înclinat pentru persoane va fi eliberat(ă) în conformitate cu reglementările ISCIR în
vigoare la data efectuării importului.
7.3 În vederea introducerii pe piaţă în România, orice instalaţie de transport pe plan
înclinat trebuie să îndeplinească cerinţele esenţiale de securitate menţionate la capitolul
3.
26
PTR
11-2003
8 CONSTRUIREA (MONTAREA) ŞI PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE
8.1 Construirea (montarea)
8.1.1 Construirea (montarea) instalaţiilor de transport pe plan înclinat poate fi făcută
de agenţi economici care dispun de mijloace tehnice corespunzătoare şi sunt autorizaţi
de ISCIR-INSPECT IT în raza căreia îşi au sediul.
8.1.2 Conţinutul documentaţiei necesare pentru obţinerea autorizaţiei de către agenţii
economici care construiesc (montează) instalaţii de transport pe plan înclinat este
prezentat în anexa B.
8.1.3 Agentul economic autorizat pentru construirea (montarea) instalaţiilor de
transport pe plan înclinat are următoarele obligaţii:
a) să execute lucrările de construire (montare) în conformitate cu documentaţia
tehnică pusă la dispoziţie de producător;
b) să verifice înainte de începerea construirii (montării), pentru echipamentele şi
instalaţiile a căror asamblare se realizează la locul de funcţionare,
corespondenţa echipamentului, instalaţiei sau subsistemelor primite de la
producător cu documentaţia tehnică pusă la dispoziţie de deţinător şi să
consemneze rezultatele acestor verificări într-un proces-verbal pe care–l va
prezenta la verificarea tehnică oficială;
c) să prezinte instalaţiile de transport pe plan înclinat şi toate documentaţiile
tehnice necesare (cartea instalaţiei-partea de construcţie şi montaj), în timpul şi
la sÎarşitul construirii (montării), la verificările care se efectuează de către
inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau, cu împuternicire scrisă
din partea ISCIR-INSPECT IT, de către personalul tehnic de specialitate
propriu autorizat pentru verificarea lucrărilor de construire (montare);
d) să utilizeze pentru elementele de rezistenţă sudate tehnologii de execuţie şi
examinare având la bază procedee de sudare omologate în conformitate cu
prevederile prescripţiilor tehnice în vigoare;
e) să folosească la lucrările de construire (montare) numai personal calificat;
sudorii vor fi autorizaţi în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice în
vigoare;
t) să solicite acordul scris al proiectantului dacă în timpul lucrărilor de construire
(montare) apare necesitatea efectuării unor modificări în construcţia
instalaţiilor de transport pe plan înclinat;
g) să monteze numai acele echipamente mecanice, electrice şi confecţii metalice
care sunt însoţite de certificate de calitate şi, după caz, de buletine de analiză,
probe şi încercări prevăzute în documentaţia de execuţie;
h) să monteze numai componente de securitate şi subsisteme care sunt însoţite de
declaraţia de conformitate CS sau CE;
27
PTR 11-2003
i) să numească personal tehnic de specialitate propriu (ingineri, subingineri,
maiştri sau tehnicieni) pentru verificarea lucrărilor de construire (montare);
modelul deciziei de numire a personalului este prezentat în anexa G;
j) să numească responsabil tehnic cu sudura (ingineri sau maiştri), în cazul
efectuării lucrărilor de sudare la construirea (montarea) elementelor de
rezistenţă; modelul deciziei de numire a responsabilului este prezentat în anexa
G;
k) să întocmească şi să ţină la zi un registru de evidenţă pentru lucrările de
construire (montare), conform modelului din anexa C;
1) să asigure măsurile corespunzătoare astfel încât personalul tehnic de
specialitate propriu, autorizat de ISCIR-INSPECT IT, să-şi poată îndeplini în
bune condiţii sarcinile prevăzute la pct. 8.1.4 şi 8.1.5;
m) să execute rodajul şi probele de casă ale instalaţiei de transport pe plan înclinat
în prezenţa deţinătoru1ui şi să prezinte documentul justificativ la verificarea
tehnică în vederea autorizării funcţionării (la prima punere în funcţiune);
8.1.4 Personalul tehnic de specialitate autorizat de ISCIR-INSPECT IT pentru
lucrările de construire (montare) are următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să cunoască legislaţia, prescripţiile tehnice specifice, Colecţia ISCIR în
vigoare, şi reglementările tehnice în domeniu;
b) să respecte în cadrul lucrărilor de construire (montare) documentaţia tehnică a
producătorului şi proiectul de montare;
c) să verifice documentaţia tehnică întocmită pentru lucrările efectuate (cartea
instalaţiei-partea de construcţie şi de montaj) sub aspectul respectării
prevederilor prescripţiilor tehnice specifice, Colecţia ISCIR, precum şi
concordanţa instalaţiei cu documentaţia respectivă;
d) să încheie documente de verificare tehnică în care să consemneze constatările şi
rezultatele verificărilor şi examinărilor precum şi dispoziţiile obligatorii;
e) să verifice registrul de evidenţă a lucrărilor de construire (montare) şi să
urmărească ţinerea la zi a acestuia.
8.1.5 Responsabilul tehnic cu sudura autorizat de ISCIR-INSPECT, suplimentar faţă
de cerinţele din SR EN 719: 1995, are şi următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să cunoască legislaţia, prevederile prescripţiilor tehnice specifice, Colecţia
ISCIR, standardele şi alte normative în vigoare privind sudarea elementelor
instalaţiilor;
b) să verifice dacă tehnologia de execuţie şi de examinare a elementelor sudate
este în concordanţă cu procedeele de sudare omologate;
28
PTR
11-2003
c) să verifice documentaţia tehnică de construire (montare) înainte de executarea
lucrărilor astfel încât soluţiile adoptate să asigure condiţii optime de sudare şi
verificare iar starea de tensiuni datorate ciclului termic de sudare să fie minimă;
d) să urmărească folosirea corectă a materialelor de adaos, funcţie de materialele
de bază utilizate, în conformitate cu procedeele de sudare omologate;
e) să verifice ca materialele de adaos să fie însoţite de certificate de calitate şi să
admită introducerea în lucru numai a materialelor de adaos prevăzute în
documentaţia de construire (montare);
f) să supravegbeze astfel ca materialele de bază folosite să fie conforme cu
documentaţia tebnică de construire (montare);
g) să verifice modul în care se depozitează şi se introduc în lucru materialele de
adaos;
h) să participe la analiza şi stabilirea cauzelor eventoa1elor defecte datorate sudurii
şi să ia măsuri corespunzătoare pentru remedierea şi evitarea acestora;
i) să urmărească efectuarea verificării calităţii îmbinărilor sudate în urma
operaţiunilor de construire (montare), să verifice rezultatele obţinute şi să
vizeze documentele privind verificarea îmbinărilor sudate, care se ataşează la
cartea instalaţiei;
j) să ţină la zi evidenţa poansoanelor sudorilor autorizaţi de ISCIR-INSPECT şi a
procedeelor de sudare omologate.
8.1.6 La lucrările de montare, constructorul (montatorul) autorizat de ISCIRINSPECT
IT va respecta Normele Tebnice de protecţia muncii specifice, Normele
Tebnice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor şi Legea protecţiei mediului, valabile
pe teritoriul României.
8.2 Condiţii speciale de construire şi montare
8.2.1 Trasarea fundaţiilor căii, podurilor şi viaductelor, staţiilor şi rampelor se vor
face numai după materializarea pe teren a axului căii de rulare a instalaţiei, folosind
aparatură topografică corespunzătoare.
8.2.2 Echipamentele mecanice indicate în documentaţie ca fiind solicitate deosebit de
puternic, fie în stare statică, fie în stare dinamică, trebuie să fie supuse şi unor
examinări nedistructive şi atestate prin buletine de verificare.
Piesele şi elementele componente la care se vor executa examinări
nedistructive, felul acestor examinări, precum şi condiţiile de acceptare, vor fi
precizate de proiectant.
8.2.3 Îmbinările cablurilor prin manşoane cu compoziţie sau prin matisare se vor
executa numai de personal specializat, verificat şi atestat de unitatea care efectuează
lucrările de construire (montare) a instalaţii10r de transport pe plan înclinat.
29
PTR 11-2003
8.2.4 Manşoanele cu compoziţie vor fi executate conform prevederilor documentaţiei
tehnice. Proiectantul este obligat să înscrie în documentaţia tehnică, respectiv în
desenul tip de ansamblu, reţeta compoziţiei, temperaturile de lucru, precum şi
condiţiile tehnice care trebuie să fie respectate în timpul executării operaţiei.
Operaţia de mufare la construire (montaj) şi pe parcurs în exploatare, privind
turnarea compoziţiei la capetele cablurilor tractoare ale vehiculelor şi la cablurile de
întindere ale cablurilor de frânare, precum şi la ancorarea capetelor cablurilor de
frânare şi la legarea acestora la greutăţile de întindere, se va efectua în prezenţa
inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT şi a personalului tehnic de
specialitate autorizat de ISCIR-INSPECT IT din cadrul agentului economic
constructor (montator).
Cu ocazia efectuării operaţiei de mufare, în final, se va încheia un procesverbal
în acest sens, semnat de inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT, de
personalul tehnic de specialitate, autorizat de ISCIR -INSPECT IT, din cadrul
agentului economic constructor (montator), de RSVTI al deţinătoruiui şi de către şeful
echipei care a executat operaţia de mufare.
8.2.5 Montarea cablurilor se va face astfel încât să fie evitată degradarea lor prin
loviri, îndoiri sau prin depunerea de impurităţi pe suprafaţa acestora. În acest scop, în
timpul derulării lor pe traseu se vor utiliza role speciale de protecţie aşezate pe sol pe
suporturi improvizate, bile din lemn sau jgheaburi din scândură, astfel încât în timpul
desfăşurării pe teren cablurile să nu intre în contact cu solul. Proiectantul, în funcţie de
traseul instalaţiei de transport pe plan înclinat, va elabora tehnologia de derulare a
cablului.
8.2.6 Înainte de a se trece la derularea unui cablu nou de pe tambur se va verifica
dacă este executată înfăşurarea la capăt cu sârmă moale, pentru evitarea despletirii.
Derularea cablului se va face astfel încât să fie evitată formarea de bucle sau ochiuri.
8.2.7 Operaţia de întindere a cablurilor se va executa astfel încât tensionarea să se
facă progresiv şi uniform, fără şocuri şi forţări, în prealabil fiind necesară verificarea
funcţionării elementelor rotative în vederea asigurării unei alunecări corespunzătoare.
8.3 Rodajul
8.3.1 Constructorul (montatorul) este obligat ca după terminarea lucrărilor de
construcţie (montaj) să execute rodajul în gol şi în sarcină al instalaţiei.
8.3.2 Rodajul în gol al grupului de antrenare se poate executa la producător sau la
locul de construire (montaj), couform prevederilor documentaţiei tehnice şi în
condiţiile prevăzute de aceasta.
8.3.3 Rodajul în gol al instalaţiilor de transport pe plan înclinat se va face cu
instalaţia funcţionând conform celor prevăzute de proiectant, timp în care se vor
observa:
• înscrierea vehiculelor în gabaritele de trecere pe traseu şi în staţii;
• trecerea vehiculelor prin punctele de încrucişare ale căii;
• aşezarea şi rularea cablului tractor pe role;
• sosirea şi oprirea vehiculelor în staţii;
• funcţionarea comenzii cu program prestabilit;
30
PTR
11-2003
• funcţionarea componentelor de securitate;
• funcţionarea sistemului de telecomunicaţie sau semnalizare între vehicule şi
staţii;
• funcţionarea frânării vehicu1ului pe şine sau pe cablul de frânare;
• dacă lagărele rolelor şi roţilor în mişcare nu se încălzesc peste limita admisă;
• poziţia contragreutăţii de întindere, marcându-se poziţiile extreme;
8.3.4 Rodajul în sarcină al instalaţiilor de transport pe plan înclinat va începe prin
încărcarea succesivă a vehiculelor conform prevederilor documentaţiei tehnice.
8.3.5 Constructorul (montatorul) va întocmi un caiet de rodaj în care se vor nota cel
puţin:
• felul rodajului (în gol sau în sarcină);
• orele efective de funcţionare la fiecare fază a rodajului;
• defecţiuni constatate, cauzele care le-au generat şi măsurile luate;
• semnătura persoanelor desemnate să execute sau să asiste la efectuarea
rodajului.
8.3.6 Deţinătorul va asista pe toată perioada efectuării rodajului instalaţiei de
transport pe plan înclinat. Personalul de exploatare (mecanicii trolişti) şi cel de
deservire al deţinătorului trebuie să participe în mod obligatoriu la efectuarea rodajului
şi a tuturor probelor şi verificărilor tehnice necesare punerii în funcţiune a instalaţiei de
transport pe plan înclinat.
După terminarea rodajului se va încheia un proces-verbal.
8.3.7 Înainte de prezentarea instalaţiei la verificarea tehnică oficială în vederea
autorizării de funcţionare, montatorul împreună cu deţinătorul instalaţiei de transport
pe plan înclinat vor efectua încercările de casă. încercările de casă se vor efectua în
conformitate cu prevederile instrucţiunilor de montaj şi încercări elaborate de
proiectant.
8.3.8 Efectuarea şi rezultatele încercărilor de casă se vor consemna într-un procesverbal,
încheiat între constructorul (montatorul) şi deţinătorul instalaţiei de transport pe
plan înclinat, care se va anexa la cartea instalaţiei. Este interzis transportul de persoane
pe durata rodajului instalaţiei, reglajelor şi încercărilor de casă.
8.4 Marcarea
8.4.1 Constructorul (montatorul) va efectua marcarea instalaţiei de transport pe plan
înclinat în conformitate cu prevederile documentaţiei tehnice. Marcarea se va efectua
în staţia de plecare şi trebuie să conţină cel puţin:
• tipul instalaţiei;
• denumirea şi sediul proiectantului;
• denumirea şi sediul constructorului (montatorului);
• denumirea şi sediul deţinătorului;
• capacitatea orară de transport într-un sens;
• viteza maximă de circulaţie a vehiculelor;
• capacitatea unui vehicul;
• anul construirii (montării).
31
PTR 11-2003
8.4.2 Deţinătorul instalaţiei de transport pe plan înclinat trebuie să afişeze în staţii, în
spaţiile accesibile utilizatorilor, scheme explicative cu privire la:
• fluxul de circulaţie al utilizatorilor în staţii;
• modul în care se face îmbarcarea-debarcarea persoanelor în/din vehicule;
• locul de amplasare a instalaţiei de transport pe plan înclinat în zonă, legăturile
acesteia cu alte instalaţii de transport persoane, pârtii de schi sau căi de acces.
8.4.3 Echipamentul mecanic şi electric al instalaţiilor de transport pe plan înclinat va
fi marcat conform standardelor şi prescripţiilor în vigoare referitoare la echipamentul
respectiv.
8.4.4 Marcajele de conformitate CS şi CE trebuie să fie aplicate în mod vizibil, lizibil
şi durabil direct pe fiecare componentă de securitate sau, când acest lucru nu este
posibil, pe o etichetă aplicată în mod nedetaşabil pe componenta de securitate
respectivă.
Este interzisă aplicarea pe componentele de securitate a unor marcaje
asemănătoare cu marcajele de conformitate CS sau CE, care pot fi confundate cu
acestea.
8.5 Punerea în funcţiune
8.5.1 Instalaţiile de transport pe plan înclinat, noi sau vechi montate din nou, pot fi
date în exploatare numai după obţinerea autorizaţiei de funcţionare eliberată de ISCIRINSPECTIT.
8.5.2 înainte de punerea în funcţiune a instalaţiilor de transport pe plan înclinat,
deţinătorul acestora trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să se asigure că instalaţia ce urmează a fi exploatată respectă cerinţele esenţiale
menţionate la capitolul 3;
b) să se asigure că la fiecare instalaţie sunt inscripţionate lizibil, durabil şi vizibil
cel puţin marcajele cerute la pct. 8.4;
c) să efectueze împreună cu constructorul (montatorul) rodajul, reglajele ŞI
încercările de casă pentru instalaţie;
d) să obţină autorizaţia de funcţionare a instalaţiei din partea ISCIR-INSPECT IT.
8.6 Autorizarea de funcţionare la prima punere În funcţiune
8.6.1 Autorizarea de funcţionare pentru instalaţia de transport pe plan înclinat se
eliberează de ISCIR-INSPECT IT.
8.6.2 în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare, deţinătorul instalaţiei de
transport pe plan înclinat va depune la ISCIR-INSPECT IT, în raza căreia se află
montată instalaţia, o documentaţie care va cuprinde:
a) cartea instalaţiei de transport pe plan înclinat (partea de construcţie şi montaj);
32
PTR
11-2003
b) declaraţiile de conformitate CS sau CE pentru componentele de securitate şi
pentru subsisteme;
c) procesul-verbal cu rezultatele încercărilor de casă;
d) raportul încheiat în urma efectuării analizei de securitate (în copie);
e) procedura de verificare şi întreţinere a instalaţiei de transport pe plan înclinat,
care trebuie să conţină cel puţin următoarele:
gradul de calificare al personalului tehnic de deservire şi de exploatare
(mecanici trolişti) folosit;
instrucţiuni de întreţinere;
verificări tehnice periodice;
încercările şi verificările stabilite de proiectant;
f) copie de pe documentul/dovada de luare în evidenţă eliberat(ă) de ISCIRINSPECT
(dacă este cazul);
g) un memoriu tehnic al cărui conţinut este prezentat în anexa E.
8.6.3 Documentaţia menţionată la pct. 8.6.2 va fi înaintată la ISCIR-INSPECT IT, în
raza căreia se află montată instalaţia, cu adresă de însoţire prin care se solicită
autorizarea instalaţiei de transport pe plan înclinat.
8.6.4 Documentaţia incompletă va fi înapoiată deţinătorului pentru a fi completată.
8.6.5 ISCIR-INSPECT IT, în raza căreia se află montată instalaţia de transport pe
plan înclinat, va stabili cu deţinătorul data la care urmează să se efectueze verificarea
tehnică de către inspectorii de specialitate.
8.6.6 Până la data stabilită pentru verificarea tehnică, deţinătorul trebuie să
pregătească instalaţia de transport pe plan înclinat, având încercările de casă efectuate
cu rezultate corespunzătoare, precum şi utilajul şi sarcinile pentru încercări. De
asemenea, trebuie să asigure personalul de deservÎre şi auxiliar necesar. De la
verificarea tehnică nu trebuie să lipsească RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT IT, al
deţinătoruiui şi personalul tehnic de specialitate pentru verificarea lucrărilor de
construire (montare) al constructorului (montatorului).
8.6.7 În cazul instalaţiilor de transport pe plan înclinat închiriate, la verificarea
tehnică va participa atât RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT IT, al deţinătoruiui cât
şi cel din unitatea care a închiriat instalaţia.
8. 7 Verificarea tehnică la prima punere în funcţiune
8.7.1 Prezenta prescripţie tehnică stabileşte condiţiile minime care trebuie să fie
respectate la efectuarea verificărilor tehnice.
8.7.2 Înainte de începerea verificării tehnice, deţinătorul (persoană fizică sau
juridică) va efectua instructajul de protecţia muncii persoanelor participante la această
activitate. Celelalte persoane trebuie să fie îndepărtate din raza de acţiune a instalaţiei
33
PTR 11-2003
de transport pe plan înclinat. Verificarea tehnică va fi condusă de către inspectorul de
specialitate al ISCIR-INSPECT IT.
8.7.3 Verificarea tehnică oficială trebuie să stabilească dacă:
a) există cartea instalaţiei de transport pe plan înclinat (partea de construcţie şi
montaj), este completă şi corespunde cu instalaţia de transport pe plan înclinat
prezentată pentru verificarea tehnică;
b) instalaţia de transport pe plan înclinat a fost executată, echipată şi instalată în
conformitate cu documentaţia tehnică a acesteia;
c) instalaţia de transport pe plan înclinat supusă la încercările şi verificările
prevăzute în prezenta prescripţie tehnică a corespuns şi funcţionează în condiţii
de securitate;
d) este asigurată întreţinerea, revizia şi supravegherea tehnică şi există personalul
de exploatare (mecanici trolişti) autorizat şi de deservire instruit;
e) construcţia instalaţiei de transport pe plan înclinat şi îmbinările demontabile şi
nedemontabile nu prezintă defecte vizibile;
f) instalaţia electrică este echipată cu dispozitivele de protecţie necesare şi este
prevăzută cu inscripţionările specifice necesare;
g) există certificatul privind măsurările împotriva tensiunilor de atingere;
h) există certificatul privind continuităţile electrice;
i) există certificatul privind rezistenţa de izolaţie;
j) instalaţia de transport pe plan înclinat este prevăzută cu marcajele menţionate la
pct. 8.4.1 şi 8.4.2;
k) a fost elaborat regulamentul de exploatare, verificându-se prin sondaj dacă
acesta este cunoscut de mecanicii trolişti şi de către personalul de deservire;
1) există documentul (dovada) de luare în evidenţă eliberat(ă) de ISCIRINSPECT
(dacă este cazul).
8.7.4 Verificarea tehnică constă din:
a) verificarea principalelor elemente componente;
b) încercări în gol;
c) încercări în sarcină;
d) alte încercări, prevăzute de proiectant.
34
PTR
11-2003
8.7.5 Verificarea principalelor elemente componente constă in urmărirea indeplinirii
condiţiilor enumerate la pct. 8.7.3.
8.7.6 încercările în gol, in sarcină şi alte incercări se vor efectua in conformitate cu
instrucţiunile elaborate de producătorul instalaţiei de transport pe plan inclinat sau de
proiectant.
8.7.7 Autorizarea funcţionării se acordă numai dacă la verificarea tehnică oficială se
constată îndeplinirea tuturor condiţiilor prevăzute in prezenta prescripţie tehnică.
Autorizarea funcţionării şi parametrii de funcţionare aprobaţi, precum şi data (luna şi
anul) stabilită pentru următoarea verificare tehnică periodică (la scadenţă) se inscriu
intr-un proces-verbal conform modelului din anexa D. Scadenţa următoarei verificări
nu va fi mai mare de 1 an.
8.7.8 Se interzice acordarea autorizaţiei de funcţionare pentru instalaţii de transport
pe plan inclinat in următoarele cazuri:
a) lipsesc sau funcţionează defectuos componentele de securitate şi subsistemele
instalaţiei de transport pe plan înclinat;
b) grupurile de antrenare (principal şi de rezervă) nu sunt in bună stare de
funcţionare;
c) nu au fost efectuate sau nu se prezintă buletinele cu rezultatul examinărilor
nedistructive ale subsistemelor prevăzute de proiectant sau de producător;
d) rezultatele examinărilor nedistructive sunt necorespunzătoare;
e) nu este asigurat personalul de exploatare (mecauici trolişti) autorizat şi
personalul de deservire instruit;
t) dispozitivele de frânare prevăzute de proiectantul instalaţiei de transport pe
plan inclinat funcţionează defectuos sau prezintă jocuri peste limitele admise;
g) protecţia împotriva tensiunilor de atingere lipseşte sau este executată defectuos,
creând pericol de electrocutare;
h) lipsesc sau nu funcţionează dispozitivele de semnalizare optice sau acustice
prevăzute in documentaţie;
i) instalaţia electrică este executată defectuos, prezentând pericol de electrocutare;
j) dispozitivele de semnalizare şi telecomunicaţie prezintă deranjamente;
k) modul de fixare a elementelor de rezistenţă, elementelor de tracţiune şi
dispozitivelor de fixare nu este corespunzător, putând genera avarii sau
accidente;
1) se constată fisuri la elementele de rezistenţă;
35
PTR 11-2003
m) sunt slăbite sau lipsesc elementele de îmbinare (şuruburi sau nituri);
n) există defonnaţii pennanente vizibile la construcţia metalică;
o) încercările cu sarcină şi suprasarcină nu au avut rezultate corespunzătoare;
p) lipsa mijloacelor de salvare (unde este cazul);
q) suprafaţa terenului pe care este amplasată instalaţia de transport pe plan înclinat
prezintă denivelări sau obstacole care pun în pericol funcţionarea acesteia în
condiţii de securitate;
r) terenul pe care este amplasată instalaţia de transport pe plan înclinat nu asigură
rigiditatea necesară funcţionării;
s) nu sunt afişate instrucţiunile de utilizare sau de interzicere a accesului în zonele
periculoase (în limba română şi în alte limbi);
t) dacă se constată orice altă defecţiune care poate periclita siguranţa în
funcţionare;
u) nu se poate identifica instalaţia corespunzătoare documentaţiei prezentate;
v) platfonnele şi accesul la instalaţia de transport pe plan înclinat nu asigură
protecţia utilizatorului (calitatea suprafeţelor, defonnaţii, goluri, lipsă
balustrade mână curentă etc.).
8.7.9 În cazul constatării deficienţelor menţionate la pct. 8.7.8 inspectorii de
specialitate le vor consemna într-un proces-verbal, încheiat în donă exemplare,
originalul unnând a fi păstrat de deţinător.
8.7.10 După acordarea autorizaţiei de funcţionare, ISCIR-INSPECT IT va elibera
cartea instalaţiei de transport pe plan înclinat.
8.8 Verificarea tehnică periodică (Ia scadenţă) şi verificarea tehnică
neprogramată (inopinată)
8.8.1 În timpul exploatării, instalaţiile de transport pe plan înclinat sunt supuse la
termenul scadent unor verificări tehuice periodice. Cu ocazia acestor lucrări se verifică
starea tehuică şi se acordă, după caz, autorizaţia de funcţionare în continuare. Scadenţa
următoarei verificări se stabileşte ţinându-se seama şi de starea tehuică a instalaţiei de
transport pe plan înclinat, de condiţiile de funcţionare, de regimul de funcţionare, dar
nu va fi mai mare de 1 an.
8.8.2 Eliberarea autorizaţiei de funcţionare în continuare se va face confonn
prevederilor prezentei prescripţii tehuice de către inspectorii de specialitate ai ISCIRINSPECTIT.
8.8.3 Verificarea tehuică periodică trebuie să stabilească, pe lângă cele menţionate la
pct. 8.7, şi dacă:
36
PTR
11-2003
a) gradul de uzură al componentelor de securitate şi al subsistemelor nu constituie
un pericol pentru funcţionare;
b) exploatarea, întreţinerea şi revizia asigură funcţionarea instalaţiei de transport
pe plan înclinat în condiţii de securitate;
c) registrul de evidenţă a funcţionării instalaţiei de transport pe plan înclinat este
corect completat şi ţinut la zi.
8.8.4 Este interzisă acordarea autorizaţiei de funcţionare în continuare dacă se
constată prezenţa uneia sau mai multor deficienţe menţionate la pct. 8.7.8 şi a
următoarelor:
a) lipsa cărţii instalaţiei de transport pe plan înclinat;
b) întreţinere necorespunzătoare;
c) gradul de uzură al componentelor de securitate şi al subsistemelor pune în
pericol funcţionarea instalaţiei de transport pe plan înclinat.
8.8.5 Rezultatele verificării tehnice periodice se înscriu într-un proces-verbal,
conform modelului din anexa D.
8.8.6 Dacă instalaţia de transport pe plan înclinat nu a funcţionat mai mult de 90 de
zile, repunerea acesteia în funcţiune se va face numai după efectuarea unei verificări
tehnice de către RSVTI autorizat al deţinătoru1ui, cu împuternicire din partea ISCIRINSPECT
IT. Rezultatele verificării tehnice vor fi consemnate într-un proces-verbal
în cartea instalaţiei de transport pe plan înclinat – partea de exploatare, conform
modelului din anexa D, iar copia procesului-verbal va fi înaintată la ISCIR-INSPECT
IT în raza căreia se află instalaţia. Scadenţa următoarei verificări nu poate să
depăşească termenul stabilit prin ultimul proces-verbal de verificare tehnică încheiat
de inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT.
8.8.7 Prevederile pct. 8.8.6 nu se aplică în cazul în care a fost depăşită scadenţa la
verificarea tehnică oficială.
8.8.8 Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT au dreptul, ca în afara
scadenţelor, să efectueze verificări tehnice neprogramate pentru a constata îndeplinirea
dispoziţiilor date privind starea tehnică a instalaţiei de transport pe plan înclinat
(remedierea unor deficienţe sau înlocuiri de piese, altele decât cele menţionate la pct.
8.7.8), modul de efectuare a întreţinerii şi reviziei, a exploatării, inclusiv completarea
la zi a registrului de evidenţă a funcţionării. Constatările se consemnează în registrul
de evidenţă a funcţionării sau într-un proces-verbal, după caz, conform modelului din
anexa D. Dispoziţiile date sunt obligatorii.
8.8.9 Dacă la verificările tehnice sau încercările efectuate în timpul exploatării de
către organele proprii de supraveghere tehnică ale deţinătorului se constată deficienţe
care periclitează siguranţa în funcţionare instalaţia de transport pe plan înclinat va fi
oprită din funcţiune. Constatările se consemnează în registrul de evidenţă a funcţionării
37
PTR 11-2003
şi într-un proces-verbal, conform modelului din anexa D. O copie a procesului-verbal
va fi înaintată la ISCIR-INSPECT IT în raza căreia se află instalaţia.
8.9 Verificarea tehnică după lucrările de reparare
8.9.1 Instalaţiile de transport pe plan înclinat care au fost supuse unor lucrări de
reparare nu pot fi date în exploatare decât după efectuarea unei verificări tehnice de
către inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT, în condiţiile prevăzute de
prezenta prescripţie tehnică.
8.9.2 Categoriile de lucrări de reparare care se verifică de inspectorii de specialitate
ai ISCIR-INSPECT IT sunt următoarele:
a) lucrări care au drept scop creşterea parametrilor funcţionali existenţi: viteză,
capacitate de transport etc.;
b) modificarea construcţiilor metalice portante;
c) refacerea sau remedierea îmbinărilor sudate ale elementelor de rezistenţă;
d) înlocuirea, recondiţionarea sau transformarea de principiu a grupului de
antrenare;
e) înlocuirea staţiilor sau amplasamentului iniţial al staţiilor;
f) înlocuirea dispozitivelor de frânare cu alte tipodimensiuni, care diferă de cele
prevăzute în documentaţia tehnică;
g) modificarea construcţiei vehiculelor, a dispozitivelor de cuplare a acestora sau
înlocuirea vehiculelor cu altele de tip diferit;
h) modificarea de principiu a schemei electrice de acţionare;
i) modificarea instalaţiei de comandă;
j) înlocuirea totală a instalaţiei electrice;
k) înlocuirea componentelor de securitate cu alte tipodimensiuni, care diferă de
cele prevăzute în documentaţia tehnică;
1) înlocuirea subsistemelor cu alte subsisteme, care diferă de cele prevăzute în
documentaţia tehnică;
m) înlocuirea instalaţiilor de semnalizare şi telecomunicaţie cu altele care diferă de
cele prevăzute în documentaţia tehnică;
n) înlocuirea sau recondiţionarea căii de rulare;
o) înlocuirea cablului tractor, de frânare sau a cablurilor de întindere.
38
PTR
11-2003
8.9.3 Înaintea inceperii lucrărilor de reparaţii, reparatorul, cu acordul deţinătorului,
va întocmi o documentaţie de reparaţie din care să rezulte lucrările care urmează să se
efectueze precum şi condiţiile tehnice de execuţie, verificări şi incercări.
Documentaţia se va înainta de ISCIR-INSPECT IT în raza căreia se află
montată instalaţia de transport pe plan înclinat în vederea acceptării inceperii lucrărilor
de reparaţii.
Se interzice inceperea lucrărilor de reparaţii Iară procesul-verbal de acceptare
al ISCIR-INSPECT IT in raza căreia se află montată instalaţia de transport pe plan
inclinat. Procesul-verbal se întocmeşte pe un formular al cărui model este prezentat în
anexaD.
În cazul lucrărilor de reparaţii prevăzute la pct. 8.9.2, lit. a), b) şi e), se
intocmeşte un proiect de reparaţii care se ataşează la documentaţie.
Proiectele de reparaţii se întocmesc de constructorul (montatorul) instalaţiei,
care îşi asumă responsabilitatea.
ISCIR-INSPECT IT poate solicita documente din care să rezulte că lucrările
care se vor efectua la instalaţie vor fi corespunzătoare.
8.9.4 În vederea efectuării verificării tehnice după reparare, reparatoru1 sau
producătorul instalaţiei de transport pe plan inclinat va intocmi o documentaţie tehnică
cu următorul conţinut, pe care o va inainta la ISCIR-INSPECT IT in raza căreia îşi are
sediul deţinătorul:
a) copie de pe autorizaţia pentru efectuarea lucrărilor de reparare, eliberată de
către ISCIR-INSPECT IT;
b) tehnologia sau proiectul privind lucrările de reparare;
c) lista lucrărilor efectuate in cadrul reparaţiei;
d) tabelul cuprinzând materialele folosite in cadrul lucrărilor de reparare, cu
specificarea caracteristicilor tehnice şi a numărului certificatului de calitate
eliberat de fumizorul acestora;
e) copii de pe declaraţiile de conformitate ale componentelor de securitate şi ale
subsistemelor (în cazul înlocuirii acestora);
f) certificatul de calitate pentru sudurile executate in cadrul reparaţiei;
g) copie de pe certificatele de calitate ale elementelor de tracţiune;
h) procesul-verbal cu rezultatele corespunzătoare ale incercărilor de casă, semnat
şi de deţinătorul instalaţiei de transport pe plan inclinat;
i) procesul-verbal de recepţie şi certificatul de calitate şi garanţie a reparaţiei.
8.9.5 Lucrările de reparare menţionate la pct. 8.9.2 vor fi executate numai de agenţi
economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT în acest scop. În cazul in care lucrările de
reparare sunt efectuate de producătorul instalaţiei de transport pe plan inclinat, nu este
necesară autorizarea din partea ISCIR-INSPECT IT pentru lucrările de reparare.
39
PTR 11-2003
8.9.6 Repararea instalaţiei de transport pe plan inclinat poate fi făcută de agenţi
economici care dispun de mijloace tehnice corespunzătoare şi sunt autorizaţi de
ISCIR-INSPECT IT.
8.9.7 Conţinutul documentaţiei necesare pentru obţinerea autorizaţiei de către agenţii
economici care repară instalaţii de transport pe plan inclinat este prezentat in anexa B.
8.9.8 Agentul economic autorizat pentru lucrări de reparare are următoarele obligaţii:
a) să execute lucrările de reparare in conformitate cu documentaţia tehnică de
reparaţie;
b) să prezinte instalaţia de transport pe plan inclinat şi toate documentaţiile
tehnice necesare, in timpul şi la sfârşitul reparării, la verificările care se
efectuează de către inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau, cu
împuternicire scrisă din partea ISCIR-INSPECT IT, de către personalul tehnic
de specialitate propriu autorizat pentru verificarea lucrărilor de reparare;
c) să utilizeze pentru elementele de rezistenţă sudate tehnologii de execuţie şi de
examinare având la bază procedee de sudare omologate in conformitate cu
prevederile prescripţiilor tehnice in vigoare;
d) să folosească la lucrările de reparare numai personal calificat; sudorii vor fi
autorizaţi in conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice in vigoare;
e) să solicite acordul scris al proiectantului dacă in timpul lucrărilor de reparare
apare necesitatea efectuării unor modificări in construcţia instalaţiilor;
f) să numească personal tehnic de specialitate propriu (ingineri, subingineri,
maiştri sau tehnicieni) pentru verificarea lucrărilor de reparare; modelul
deciziei de numire a personalului este prezentat in anexa G;
g) să numească responsabil tehnic cu sudura (ingineri sau maiştri), in cazul
efectuării unor lucrări de sudare la repararea elementelor de rezistenţă;
modelul deciziei de numire a responsabilului este prezentat in anexa G;
h) să intocmească şi să ţină la zi un registru de evidenţă pentru lucrările de
reparare, conform modelului din anexa C;
i) să asigure măsurile corespunzătoare astfel ca personalul tehnic de specialitate
propriu, autorizat de ISCIR-INSPECT, să-şi poată indeplini in bune condiţii
sarcinile prevăzute la pct. 8.9.9 şi 8.9.10.
8.9.9 Personalul tehnic autorizat de ISCIR-INSPECT IT pentru supravegherea
lucrărilor de reparare are următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să cunoască legislaţia, prevederile prescripţiilor tehnice specifice – Colecţia
ISCIR in vigoare şi reglementările tehnice in domeniu;
40

Click pentru continuare