PRESCRIPTIE TEHNICA : CERINŢE TEHNICE PRIVIND UTILIZAREA INSTALAŢIILOR DE TRANSPORT PE PLAN ÎNCLINAT PENTRU PERSOANE partea 2

11-2003
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
– ISCIR-
– REGLEMENTARE TEHNICĂ NAŢIONALĂ-
PRESCRIPŢIE TEHNICĂ
PTR 11-2003

Descarca PDF cu PTR 11-2003 partea 2

Continuare :

PTR 11-2003
b) să respecte în cadrul lucrărilor de reparare documentaţia tehnică a
producătorului şi proiectul de reparare;
c) să verifice documentaţia tehnică întocmită pentru lucrările efectuate sub
aspectul respectării prevederilor prescripţiilor tehnice specifice – Colecţia
ISCIR precum şi concordanţa instalaţiei cu documentaţia respectivă;
d) să întocmească documente de verificare în care să consemneze constatările şi
rezultatele verificărilor şi examinărilor precum şi dispoziţiile obligatorii;
e) să verifice registrele de evidenţă a lucrărilor de reparare şi să urmărească
ţinerea la zi a acestora.
8.9.10 Responsabilul tehnic cu sudura autorizat de ISCIR-INSPECT IT, suplimentar
faţă de cerinţele din SR EN 719:1995, are şi următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să cunoască legislaţia, prevederile prescripţiilor tehnice specifice – Colecţia
ISCIR, standardele şi alte normative în vigoare privind sudarea elementelor
instalaţiilor de transport pe plan înclinat;
b) să verifice dacă tehnologia de execuţie şi de examinare a elementelor sudate
este în concordanţă cu procedeele de sudare omologate;
c) să verifice documentaţia de reparare înainte de executarea lucrărilor astfel încât
soluţiile adoptate să asigure condiţii optime de sudare şi verificare iar starea de
tensiuni datorată ciclului termic de sudare să fie minimă;
d) să urmărească folosirea corectă a materialelor de adaos, funcţie de materialele
de bază utilizate, în conformitate cu procedeele de sudare omologate;
e) să verifice ca materialele de adaos să fie însoţite de certificate de calitate şi să
admită introducerea în lucru numai a materialelor de adaos prevăzute în
documentaţia de reparaţie;
f) să supravegheze astfel ca materialele de bază folosite să fie confonne cu
documentaţia de reparaţie;
g) să verifice modul în care se depozitează şi se introduc în lucru materialele de
adaos;
h) să participe la analiza şi stabilirea cauzelor eventualelor defecte datorate sudurii
şi să ia măsuri corespuuzătoare pentru remedierea şi evitarea lor;
i) să urmărească efectuarea verificării calităţii îmbinărilor sudate în urma
operaţiunilor de reparare, să verifice rezultatele obţinute şi să vizeze
documentele privind verificarea îmbinărilor sudate, care se ataşează la cartea
instalaţiei de transport pe plan înclinat;
j) să ţină la zi evidenţa poansoanelor sudorilor autorizaţi de ISCIR-INSPECT şi a
procedeelor de sudare omologate.
41
PTR 11-2003
8.9.11 Verificarea tehnică după lucrările de reparare trebuie să stabilească, pe lângă
cele menţionate la pct. 8.8.3, şi dacă lucrările s-au efectuat corespunzător iar
materialele noi folosite sunt în conformitate cu tehnologia de reparare.
8.9.12 Lucrările, altele decât cele menţionate la pct. 8.9.2, pot fi executate şi de agenţi
economici care nu sunt autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT iar verificarea tehnică după
aceste reparaţii va fi efectuată de RSVTI al deţinătoru1ui.
8.9.13 La verificarea tehnică după reparare se efectuează verificările prevăzute la pct.
8.7.
8.9.14 Dacă rezultatele verificării tehnice satisfac prevederile prezentei prescripţii
tehnice, prin procesul-verbal încheiat se acordă autorizaţia de fimcţionare în continuare
stabilindu-se şi scadenţa următoarei verificări tehnice care nu va fi mai mare de I an.
8.9.15 Efectuarea lucrărilor de reparare se va înscrie în registrul de evidenţă a
fimcţionării instalaţiei de transport pe plan înclinat.
8.9.16 Documentaţia tehnică de reparare se va ataşa la cartea instalaţiei de transport pe
plan înclinat.
8.9.17 Dispoziţiile date de către inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau
de către RSVTI al deţinătorului, înscrise în procesele-verbale de verificare tehnică
periodică, neprogramată sau după reparaţii sau în registrul de evidenţă a fimcţionării
instalaţiei de transport pe plan înclinat sunt obligatorii. Neîndeplinirea la termenele
stabilite a dispoziţiilor date atrage după sine anularea autorizaţiei de fimcţionare.
8.9.18 Funcţionarea instalaţiilor de transport pe plan înclinat în afara termenului
înscris în autorizaţia de fimcţionare, cu deficienţe la componentele de securitate şi
subsisteme care pun în pericol securitatea utilizatorilor şi protecţia mediului sau fără o
prealabilă verificare după reparaţii este interzisă şi se sancţionează conform legilor în
vigoare.
9 EXPLOATAREA
9.1 Generalităţi
9.1.1 Întreţinerea şi revizia instalaţiilor de transport pe plan înclinat poate fi făcută de
agenţi economici care dispun de mijloace tehnice corespunzătoare şi sunt autorizaţi de
ISCIR-INSPECT IT, având autorizaţie conform modelului din anexa S.
9.1.2 Conţinutul documentaţiei necesare pentru obţinerea autorizaţiei de întreţinere şi
revizie a instalaţiilor de transport pe plan înclinat este prezentat în anexa U.
9.1.3 Agentul economic autorizat pentru lucrări de întreţinere şi revizie tehnică are
următoarele obligaţii:
a) să execute lucrările de întreţinere şi revizie în conformitate cu prevederile
documentaţiei tehnice, regulamentului de exploatare şi prezentei prescripţii
tehnice;
42
PTR
11-2003
b) să folosească la lucrările de intreţinere şi revizie numai personal calificat şi
instruit;
c) să fie dotat cu mijloace tehnice corespunzătoare in vederea efectuării
lucrărilor de întreţinere şi revizie;
d) să pregătească şi să prezinte instalaţiile la verificarea tehnică oficială la
scadenţă sau ori de câte ori se solicită de către ISCIR-INSPECT IT;
e) să oprească instalaţiile din funcţiune dacă in timpul exploatării apar
deficienţe care pot avea ca urmare avarii sau accidente;
1) să numească personal tehnic propriu care să fie autorizat de ISCIRINSPECT
IT pentru supravegherea lucrărilor de întreţinere şi revizie.
9.1.4 Personalul tehnic autorizat de ISCIR-INSPECT IT pentru supravegherea
lucrărilor de intreţinere şi revizie tehnică are următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să cunoască legislaţia, prescripţiile tehnice specifice, Colecţia ISCIR in
vigoare, şi reglementările tehnice in domeniu;
b) să respecte in cadrul lucrărilor efectuate prevederile documentaţiei
tehnice, regulamentului de exploatare şi prezentei prescripţii tehnice;
c) să verifice documentaţia tehnică intocmită pentru lucrările efectuate;
d) să intocmească documente de verificare in care să se consemneze
constatările şi rezultatele verificărilor şi examinărilor, precum şi
dispoziţiile obligatorii;
e) să verifice registrele de evidenţă a lucrărilor efectuate şi să urmărească
ţinerea la zi a acestom.
9.1.5 Pe baza prevederilor prezentei prescripţii tehnice, ale normativelor legale in
vigoare, nonnelor de protecţia muncii, instrucţiunilor de exploatare şi documentaţiei
tehnice, deţinătorul va intocmi regulamente de exploatare care trebuie să conţină
instrucţiuni detaliate privind funcţionarea, exploatarea, repararea şi intreţinerea
instalaţiilor de transport pe plan inclinat.
Regulamentul de exploatare trebuie să fie avizat de ISCIR-INSPECT IT in raza
căreia este montată instalaţia.
9.1.6 Regulamentul de exploatare trebuie să conţină toate datele şi indicaţiile a căror
aplicare conduce la exploatarea in condiţii de securitate, atăt cele cu caracter geneml
cât şi cele specifice instalaţiei.
9.1.7 Regulamentul de exploatare va conţine cel puţin unnătoarele date şi indicaţii:
dispoziţii generale, cuprinzând descrierea succintă a instalaţiei de transport
pe plan inclinat;
indicaţii privind personalul de exploatare (efective, condiţii de angajare,
funcţiuni, obligaţii şi răspunderi pentru fiecare funcţie în parte);
43
PTR 11-2003
indicaţii privind personalul de deservire (efective, condiţii de angajare,
funcţiuni, obligaţii şi răspunderi pentru fiecare funcţie in parte);
date privind instalaţiile, subsistemele, componentele de securitate şi
dispozitivele de telecomunicaţie şi semna1izare;
norme de exploatare în condiţii normale, viteze, acceleraţii şi deceleraţii
admise;
norme de exploatare în condiţii excepţionale (vânt, chiciură, vizibilitate
redusă, deranjamente);
norme de protecţia muncii şi măsuri de pază contra incendiilor specifice
instalaţiei;
indicaţii cu privire la deranjamentele posibile in exploatare şi modul de
remediere a deranjamentelor;
regulile şi mijloacele utilizate pentru salvarea persoanelor aflate în vehicule
la oprirea accidentală a instalaţiei de transport pe plan înclinat;
date privind reviziile, verificările şi incercările care trebuie să fie efectuate
intre două verificări tehnice periodice oficiale, cu indicarea operaţiilor care
se execută în cadrul fiecărei lucrări, a periodicităţii lucrărilor şi a
persoanelor care le efectuează;
indicaţii cu privire la lucrări de intreţinere curentă şi ungere a instalaţiei;
alte date şi indicaţii, in funcţie de specificul instalaţiei de transport pe plan
inclinat.
9.2 Norme generale de exploatare
9.2.1 Exploatarea instalaţiilor de transport pe plan inclinat trebuie să se facă in
conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, regulamentul de exploatare,
cartea instalaţiei de transport pe plan inclinat, normele de protecţia muncii din
domeniul instalaţiilor de transport pe plan înclinat şi instrucţiunile interne elaborate de
deţinător.
9.2.2 Este interzisă funcţionarea instalaţiilor de transport pe plan inclinat dacă
componentele de securitate, subsistemele, dispozitivele de semnalizare şi
telecomunicaţie nu sunt in perfectă stare de funcţionare sau nu indeplinesc condiţiile
tehnice prescrise, precum şi dacă personalul de exploatare şi de deservire minim
prevăzut în regulamentul de exploatare nu este prezent la post şi apt pentru muncă.
9.2.3 Numărul maxim de persoane (sarcina utilă maximă) dintr-un vehicul nu va
depăşi pe cel prevăzut in documentaţia tehnică şi inscris in procesul-verbal de
autorizare a funcţionării.
Şeful instalaţiei poate să limiteze sarcina in vehicule, sub cea prevăzută în
documentaţia tehnică, dacă constată că pentru o situaţie dată admiterea sarcinii
maxime ar produce o supraincărcare a vehiculului.
9.2.4 În cazul transportului de copii, in grup, cu vârsta medie sub 14 ani, masa medie
a acestora se va considera 50 kglpersoană.
9.2.5 În fiecare vehicul al instalaţiei de transport pe plan inclinat se vor afişa vizibil
instrucţiunile cu privire la comportamentul obligatoriu al persoanelor in timpul
transportului şi interdicţia privind deschiderea uşilor.
44
PTR
11-2003
În staţii se va afişa interzicerea transportului de persoane în stare de ebrietate.
Copiii sub 10 ani sau persoanele cu handicap trebuie să fie însoţiţi( te) de o persoană
majoră.
9.2.6 Pe traseul instalaţiei de transport pe plan înclinat, în zone accesibile publicului,
se vor monta plăci de avertizare pe care se vor înscrie interdicţii de staţionare şi
traversare a căilor de rulare.
9.2.7 În staţii se vor afişa:
în staţiile în care circulă şi staţionează publicul: instrucţiuni cu privire la
comportamentul obligatoriu al persoanelor în timpul transportului şi în
staţii;
în spaţiile de lucru ale personalului staţiei: instrucţiuni privind
acordarea primului ajutor, instrucţiuni de prevenire şi stingere a
incendiilor, instrucţiuni de exploatare şi de protecţie a muncii, prevăzute
de normativele în vigoare.
9.3 Norme pentru exploatarea normală
9.3.1 Exploatarea normală trebuie să se facă cu motorul principal, când instalaţia de
transport pe plan înclinat este în perfectă stare de funcţionare şi prezintă deplină
siguranţă în funcţionare, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
9.3.2 Personalul de exploatare trebuie să cunoască regulile de desfăşurare a activităţii
înscrise în regulamentul de exploatare şi instrucţiunile primite. Mecanicul trolist
trebuie să urmărească permanent respectarea vitezelor, acceleraţiilor şi deceleraţiilor
prevăzute.
9.3.3 Şeful instalaţiei şi mecanicul trolist trebuie să asigure supravegherea generală şi
respectarea orarelor conform regimului de transport.
9.3.4 Nu este permisă exploatarea instalaţiei de transport pe plan înclinat decât pe
timp de zi. Fac excepţie instalaţiile de transport pe plan înclinat care sunt echipate
corespunzător şi prevăzute pentru funcţionare pe timp de noapte.
9.3.5 Funcţionarea instalaţiei de transport pe plan înclinat cu motorul de rezervă
trebuie să se limiteze la deplasările necesare pentru readucerea vehiculelor încărcate în
staţii, urmare a defectării motorului principal sau întreruperii alimentării lui.
9.3.6 Înainte de funcţionarea cu motorul de rezervă se vor executa, în prealabil, toate
manevrele şi verificările necesare. În timpul funcţionării se vor respecta vitezele
prescnse.
9.3.7 La antrenarea instalaţiei cu motorul de rezervă personalul va trebui să fie
pregătit în orice moment pentru oprirea instalaţiei prin comenzi manuale.
9.4 Norme de exploatare în caz de chiciură sau zăpadă
9.4.1 Dacă în timpul când instalaţia de transport pe plan înclinat a fost în repaus s-a
depus chiciură sau zăpadă pe cablu şi pe elementele metalice ale vehiculelor, staţiilor
45
PTR 11-2003
sau liniei, exploatarea nu poate fi reluată decât după ce s-au executat unnătoarele
operaţii:
îndepărtarea chiciurii sau a zăpezii, care ar putea periclita siguranţa în
funcţionare sau ar putea prezenta pericol de accidentare, înainte de punerea
în funcţiune a instalaţiei, de pe elementele metalice ale staţiilor şi de pe
rolele de conducere ale cablului tractor în lungul traseului;
îndepărtarea chiciurii sau a zăpezii de pe cabluri şi de pe şine cu curăţitoare
speciale, prin efectuarea de curse rară pasageri la viteze corespunzătoare.
9.4.2 Pentru înlăturarea stratului de zăpadă de pe calea de rulare a instalaţiei, trebuie
ca în fiecare din staţiile finale să existe un dispozitiv special, sub forma unui plug de
zăpadă, care să se poată monta uşor la vehicule.
9.4.3 Se recomandă ca în perioada ninsorilor abundente să se execute cel puţin o
cursă pe oră pentru menţinerea în stare curată a căii, cablurilor şi roţilor.
9.4.4 Poteca sau scara de acces în lungul liniei trebuie să fie curăţată de zăpadă şi
menţinută în stare practicabilă în orice condiţii atmosferice.
9.5 Norme de exploatare în caz de deranjamente
9.5.1 Regulamentul de exploatare trebuie să prevadă măsurile necesare ce trebuie
luate în cazul apariţiei unor deranjamente la diferite elemente ale instalaţiei de
transport pe plan înclinat.
De asemenea, regulamentul de exploatare trebuie să indice măsurile care
trebuie luate în caz de oprire inopinată a instalaţiei de transport pe plan înclinat ca
urmare a intrării în funcţiune a unor componente de securitate. Repunerea în funcţiune
se face numai cu avizul şefului instalaţiei şi numai după ce cauza care a provocat
oprirea a fost înlăturată.
9.5.2 în cazul când componentele de securitate sau subsistemele instalaţiei nu sunt în
stare de funcţionare ca urmare a unui deranjament, şeful instalaţiei va putea admite
funcţionarea instalaţiei de transport pe plan înclinat numai până la aducerea în staţii a
pasagerilor aflaţi în vehicule pe traseu, luându-se măsurile locale necesare pentru
evitarea avariilor şi accidentelor.
9.5.3 Dacă în timpul transportului de persoane se produc deranjamente sau avarii se
vor lua următoarele măsuri:
– declanşarea opririi automate a instalaţiei de către mecanicul trolist; în caz că
aceasta nu funcţionează, se va comanda manual oprirea progresivă;
– stabilirea deranjamentului sau avariei produse, după oprire; dacă este posibil
şi sunt îndeplinite condiţiile de securitate, se execută manevrele de readucere
a vehiculelor în staţii cu viteză redusă; dacă aducerea vehiculelor în staţii nu
este posibilă sau nu sunt îndeplinite condiţiile de securitate, se procedează la
evacuarea (salvarea) persoanelor, în conformitate cu regulamentul de
exploatare a instalaţiei de transport pe plan înclinat;
– repunerea în funcţiune a instalaţiei de transport pe plan înclinat, în
conformitate cu prevederile pct. 9.7.23.
46
PTR
11-2003
9.5.4 Fiecare instalaţie de transport pe plan inclinat trebuie să dispună de mijloacele
necesare pentru efectuarea operaţiilor de evacuare (salvare), iar personalul folosit
trebuie să cunoască regulile privind orgauizarea şi efectuarea acestei operaţii.
9.6 Personalul de supraveghere şi exploatare
9.6.1 Pentru funcţionarea in condiţii de siguranţă a instalaţiilor de transport pe plan
inclinat, in conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, regulamentului de
exploatare şi instrucţiuuilor interne sunt direct răspunzători deţinătorii sau cei care le
exploatează.
9.6.2 Deţinătorii sau cei care exploatează instalaţii de transport pe plan inclinat sunt
obligaţi să obţină autorizaţia de funcţionare a acestora de la ISCIR-INSPECT IT.
9.6.3 În vederea acordării autorizaţiei pentru funcţionarea instalaţiilor de transport pe
plan inclinat, pe lângă documentaţia prevăzută la pct. 8.6.2 deţinătorul va inainta la
ISCIR-INSPECT IT o documentaţie intocmită conform prevederilor anexei E.
9.6.4 Deţinătorii autorizaţi pentru utilizarea instalaţiilor de transport pe plan inclinat
au următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să posede prescripţiile tehnice specifice – Colecţia ISCIR;
b) să execute lucrările de intreţinere şi revizie tehnică curentă in conformitate cu
procedura de revizie şi intreţinere a instalaţiei de transport pe plan inclinat;
c) să pregătească şi să prezinte instalaţiile de transport pe plan inclinat, precum şi
documentaţia tehnică prevăzută de prezenta prescripţie tehnică la verificările
tehnice care se efectuează de ISCIR-INSPECT IT in vederea autorizării
funcţionării instalaţiilor de transport pe plan inclinat sau ori de câte ori se
solicită de către ISCIR-INSPECT IT;
d) să numească RSVTI, in raport cu numărul şi complexitatea insta1aţiilor de
transport pe plan inclinat, care va fi autorizat de ISCIR-INSPECT IT. RSVTI
al uuităţilor menţionate răspunde împreună cu proprietaru1 instalaţiilor de
transport pe plan inclinat de luarea măsurilor pentru aplicarea prevederilor
prezentei prescripţii tehnice privind securitatea în funcţionare a acestora.
Modelul pentru decizia de numire a RSVTI este prezentat in anexa R, iar
modelul de autorizaţie atribuită acestuia este prezentat in anexa El. Atribuţiile
RSVTI sunt menţionate la pct. 9.6.7.
9.6.5 Prevederile pct. 9.6.4 se aplică şi celor care inchiriază instalaţii de transport pe
plan inclinat in vederea utilizării.
9.6.6 RSVTI poate fi:
• inginer
• subinginer sau
• maistru
intr-una din specialităţile: mecanică, electrică sau electromecanică.
47
PTR 11-2003
9.6.7 Responsabilul cu verificarea şi supravegherea tehnică a instalaţiilor (RSVTI),
autorizat de ISCIR-INSPECT IT, trebuie să posede cunoştinţe teoretice şi practice în
domeniul instalaţiilor de transport pe plan înclinat şi are următoarele sarcini:
să ţină evidenţa instalaţiilor într-un registru (conform modelului prezentat
în anexa F) şi să urmărească efectoarea la termen a verificării tehnice
oficiale Îară de care instalaţiile respective nu pot funcţiona;
să urmărească pregătirea instalaţiilor şi sarcinilor de încercare necesare
pentru verificările tehnice oficiale şi să participe activ la efectoarea lor;
să supravegheze ca instalaţiile de transport pe plan înclinat să fie folosite în
conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, regulamentul de
exploatare, instrucţiunile interne şi normele de protecţia muncii;
să urmărească realizarea în termen a dispoziţiilor date prin proceseleverbale
de verificare tehnică, să examineze în mod regulat registrul de
evidenţă a funcţionării instalaţiei şi să ia măsuri pentru remedierea imediată
a defectelor semnalate;
să urmărească afişarea în locurile stabilite a instrucţiunilor de exploatare;
să interzică manevrarea instalaţiilor de transport pe plan înclinat de către
persoane neautorizate;
să urmărească efectoarea periodică a instructajelor profesionale şi de
protecţia muncii cu personalul de exploatare şi de deservire;
să organizeze reexaminarea periodică a mecanicilor trolişti şi să participe în
comisia de reexaminare;
să urmărească efectoarea verificărilor periodice ale instalaţiei de protecţie
împotriva tensiunilor de atingere şi consemnarea rezultatelor acestora;
să colaboreze la întocmirea planului de întreţinere, revizii şi reparaţii şi să
urmărească îndeplinirea lui la termenele prevăzute;
să întocmească planul anual de verificări tehnice periodice şi să-I înainteze
la ISCIR-INSPECT IT în raza căreia îşi are sediul deţinătorul până la data
de 25 noiembrie;
să urmărească ca reparaţiile prevăzute la pct. 8.9.2 să fie executate numai
de agenţi economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT;
să urmărească efectoarea la termenele prevăzute a verificării cablurilor;
să urmărească modul în care se asigură supravegherea instalaţiilor de
transport pe plan înclinat de către şeful instalaţiei;
să ţină evidenţa mecanicilor trolişti; nu este admisă angajarea mecanicilor
trolişti fără avizul RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT IT.
9.6.8 Deţinătorul va numi pentru fiecare instalaţie de transport pe plan înclinat o
persoană calificată denumită „Şeful instalaţiei”. În raport cu importanţa instalaţiei de
transport pe plan înclinat pot fi numiţi ca şef al instalaţiei: ingineri, subingineri sau
maiştri în specialităţile mecanică, electromecanică, electrotehnică sau înrudite cu
acestea.
Nu se admite ca mecanicul trolist care manevrează instalaţia de transport pe
plan înclinat să fie numit şeful instalaţiei.
9.6.9 Dacă în zonă sunt grupate mai multe instalaţii de transport pe plan înclinat la
un loc, astfel încât traseele lor se întâlnesc sau pleacă din acelaşi punct sau traseele lor
se află în prelungire sau în paralel la distanţe de maximum 200 m, în aceste cazuri
poate fi numit un singur şef al instalaţiei pentru toate aceste instalaţii de transport pe
plan înclinat din zonă, cu condiţia ca pentru fiecare instalaţie de transport pe plan
48
PTR
11-2003
înclinat să fie numit câte un înlocuitor competent al şefului instalaţiei în conformitate
cu prevederile pct. 9.6.23.
9.6.10 Şeful instalaţiei va fi confirmat, în scris, de către ISCIR-INSPECT IT în raza
căreia se găsesc instalaţiile de transport pe plan înclinat respective, pe baza
cunoştinţelor privind:
prescriPtiile tehnice specifice, Colecţia ISCIR, în domeniu;
instalaţia pe care o va supraveghea şi coordona;
regulamentul de funcţionare a instalaţiei respective.
9.6.11 Şeful instalaţiei are următoarele obligaţii şi răspunderi principale:
supraveghează instalaţia şi urmăreşte ca funcţionarea şi exploatarea acesteia
să se facă în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice şi cu
regulamentul de exploatare; în cazul apariţiei unor defecţiuni care
periclitează securitatea în exploatare a instalaţiei de transport pe plan
înclinat, trebuie să ia imediat măsuri de oprire şi să informeze, în scris,
conducerea unităţii deţinătoare;
controlează funcţionarea instalaţiei şi ia măsuri de înlăturare a defecţiunilor;
repartizează sarcinile personalului de exploatare şi deservire şi controlează
modul de executare a acestora;
răspunde de buna întreţinere a instalaţiei;
planifică şi urmăreşte efectuarea la termen a reviziilor şi reparaţiilor,
conduce efectiv aceste operaţii (care se execută cu personalul propriu) şi
răspunde de calitatea acestora;
răspunde de efectuarea la termenele stabilite a verificărilor tehnice oficiale,
participă efectiv la aceste verificări şi ia măsuri pentru ducerea la
îndeplinire a dispoziţiilor date;
urmăreşte îndeplinirea prevederilor de protecţia muncii, de pază contra
incendiilor şi ale celorlalte norme în vigoare de către personalul din
subordine;
organizează şedinţe lunare de instructaj cu personalul de exploatare şi de
deservire a instalaţiei şi verifică la locul de muncă dacă acesta şi-a însuşit şi
aplică corect instructajul respectiv.
9.6.12 Manevrarea instalaţiilor de transport pe plan înclinat, respectiv manevrarea
grupului de antrenare şi comandă, se va face numai de mecanici trolişti autorizaţi, în
conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.
9.6.13 Mecanicul trolist are următoarele obligaţii şi răspunderi principale:
execută personal manevrarea grupului de antrenare şi comandă al
instalaţiei; prezenţa sa este obligatorie la pnpitrul de comandă în tot timpul
cât instalaţia de transport pe plan înclinat este în funcţiune;
aplică prevederile prezentei prescripţii tehnice şi ale regulamentului de
exploatare cu privire la antrenarea, frânarea şi comanda instalaţiei de
transport pe plan înclinat atât cu grupul principal de antrenare cât şi cu
grupul de rezervă; răspunde de aplicarea şi respectarea normelor de
protecţie a muncii şi măsurilor de pază contra incendiilor la postul de
comandă şi în sala maşinilor;
controlează personal grupul de antrenare, la începutul fiecărui schimb,
precum şi componentele de securitate, subsistemele şi dispozitivele de
49
PTR 11-2003
securitate şi semnalizare din staţia de antrenare şi ia măsurile necesare
pentru buna funcţionare; în cazul în care constată defecte în funcţionarea
instalaţiei de transport pe plan înclinat ia imediat măsuri de oprire.
9.6.14 Mecanicii trolişti vor fi reexaminaţi anual de către comisii de examinare
stabilite de deţinător, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.
Rezultatul va fi înscris în autorizaţie.
Dacă persoanele respective nu se prezintă la reexaminare sau dacă nu au
obţinut calificativul „Admis” nu-şi mai pot continua activitatea, caz în care deţinătorul
va trebui să comunice acest lucru la ISCIR.-INSPECT IT care a eliberat autorizaţia şi
să solicite retragerea autorizaţiei.
9.6.15 Pe lângă personalul autorizat de către ISCIR.-INSPECT IT, deţinătorul trebuie
să numească şi să instruiască personal necesar şi în număr suficient pentru asigurarea
deservirii instalaţiei.
9.6.16 Personalul pentru asigurarea deservirii instalaţiei se stabileşte în funcţie de
tipul, capacitatea şi complexitatea instalaţiei de transport pe plan înclinat.
La instalaţii de transport pe plan înclinat trebuie să existe însoţitori de vehicule
şi agenţi de peron.
9.6.17 Personalul indicat la pct. 9.6.16 are, în principal, următoarele obligaţii şi
răspunderi :
– însoţitorii de vehicule:
• supraveghează încărcarea vehiculului în limitele stabilite (sarcina utilă,
în număr de persoane sau kg);
• manevrează închiderea şi deschiderea uşilor vehiculelor;
• conduc şi execută personal operaţia de evacuare (salvare) a persoanelor
din vehicul în caz de necesitate;
• îndeplinesc întocmai dispoziţiile date în timpul transportului (prin
telefon sau dispozitive de semnalizare) de către mecanicul trolist;
comunică mecanicului trolist orice neregulă observată pe traseu, la
trecerea prin zona de încrucişare, cerând în caz de nevoie reducerea
vitezei sau oprirea funcţionării instalaţiei de transport pe plan înclinat (în
caz de forţă majoră acţionează asupra sistemului de frânare a vehiculului
pe şine sau cablu de frânare).
ÎnsOţitorul vehiculului trebuie să cunoască principiile de funcţionare a frânei de
siguranţă a vehiculului şi trebuie să poată executa la cererea mecanicului trolist
deblocarea acesteia de pe şine sau cablul de frânare. În cazul în care instalaţia de
transport pe plan înclinat este prevăzută cu posibilitatea comenzii din vehicul,
însoţitorul acestuia trebuie să fie mecanic trolist autorizat.
– agenţii de peron:
• răspund de păstrarea ordinii pe peron şi de respectarea fluxului de
circulaţie prevăzut;
• urmăresc deplasarea vehiculelor în interiorul staţiei, supraveghează şi
ajută la îmbarcarea şi debarcarea persoanelor în/şi din vehicule;
50
PTR
11-2003
9.6.18 Pe lângă personalul nnDIm menţionat la punctele anterioare deţinătorul
instalaţiei, in funcţie de prevederile documentaţiei tehnice şi după necesitate, va stabili
numărul corespunzător al persoanelor din schema fiecărei instalaţii.
9.6.19 Personalul care efectuează lucrările de intreţinere, revizie, verificări şi incercări
periodice prevăzute in regulamentul de exploatare va fi stabilit, specializat şi instruit de
către deţinătorul instalaţiei in funcţie de tipul instalaţiei de transport pe plan inclinat şi
regimul său de exploatare, cu condiţia să fie in număr suficient şi să acopere gama
funcţiilor (revizori de linie, de vehicule, de echipamente mecanice şi electrice, inclusiv
de instalaţii şi dispozitive de securitate) şi a meseriilor necesare (mecanică, lăcătuşerie,
electricitate şi automatizări).
Acest personal trebuie să intervină operativ la instalaţii atât pentru executarea
lucrărilor de intreţinere, revizie şi verificări de strictă specialitate cât şi pentru
inlăturarea defecţiunilor sau avariilor.
Personalul respectiv poate fi organizat şi in echipe, pe zone sau grupuri de
instalaţii.
9.6.20 Obligaţiile şi răspunderile personalului menţionat la pct. 9.6.19 rezultă din
prevederile de la subcapitolele ”Întreţinerea şi revizia” şi „Evidenţa exploatării”.
9.6.21 Şeful instalaţiei, mecanicii trolişti, insoţitorii de vehicule şi revizorii de linie au
obligaţia să se prezinte anua1la examenele medicale, persoanele respective neputânduşi
continua activitatea fără un asemenea aviz.
9.6.22 Personalul de exploatare şi deservire a instalaţiilor de transport pe plan inclinat
trebuie să primească sub semnătură regulamentul de exploatare a instalaţiei respective
şi, după caz, instrucţiuni scrise suplimentare referitoare la sarcinile fiecărui angajat.
Difuzarea documentelor menţionate se va face de către unităţile deţinătoare.
9.6.23 Unitatea deţinătoare trebuie ca pentru fiecare instalaţie de transport pe plan
inclinat să prevadă şi să asigure îulocuitori competenţi ai şefului instalaţiei şi
mecanicului trolist, în cazul în care instalaţia de transport pe plan inclinat funcţionează
in mai multe schimburi, precum şi in perioadele in care aceştia lipsesc (concediu de
odihnă sau de boală etc.). Aceşti inlocuitori trebuie să indeplinească aceleaşi condiţii
ca titularii.
9.7 întreţinerea şi revizia
9.7.1 întreţinerea şi revizia periodică a instalaţiilor de transport pe plan inclinat
trebuie să fie executate de personal calificat şi instruit in acest scop, sub directa
indrumare a şefului instalaţiei sau a mecanicului trolist, după caz.
9.7.2 întreţinerea se va face potrivit instrucţiunilor date de proiectant şi inscrise in
cartea tehnică a instalaţiei de transport pe plan inclinat, in regulamentul de exploatare
şi in conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.
Prin instrucţiuni se vor indica:
elementele care trebuie curăţate şi unse, amplasarea tuturor punctelor de
ungere, reglajele şi jocurile care trebuie să fie respectate;
periodicitatea operaţiilor de intreţinere şi ungere;
51
PTR 11-2003
precizan speciale preluate din cărţile tehnice ale utilajelor şi
subansamblelor cu funcţionare independentă etc.
Efectuarea operaţiilor de întreţinere se va consemna în registrul de evidenţă a
reviziilor.
9.7.3 Cablurile vor fi menţinute în stare curată şi vor fi unse cu produse
corespunzătoare. La cablurile tractoare unsoarea nu trebuie să micşoreze coeficienţii de
frecare dintre cablu şi roata de antrenare sub limita prevăzută în cartea instalaţiei de
transport pe plan înclinat.
9.7.4 Spălarea şi ungerea cablurilor nu trebuie să se facă cu produse care pot dizolva
unsoarea din inima cablului (ca de exemplu petrol sau motorină) pentru evitarea unor
uzuri premature.
9.7.5 Construcţiile metalice vor fi protejate anticoroziv prin vopsire la fiecare 3 ani
pentru a se evita degradarea lor.
9.7.6 Staţiile şi întreaga instalaţie trebuie să fie menţinute în perfectă stare de
curăţenie şi întreţinute corespunzător.
9.7.7 Piesele de schimb necesare, în special cele de uzură curentă, trebuie să fie
asigurate cel puţin în cantitatea prevăzută în documentaţia tehnică.
9.7.8 Prin regulamentul de exploatare trebuie să se stabilească programul şi frecvenţa
reviziilor şi verificărilor instalaţiilor, în scopul asigurării unei exploatări în condiţii de
securitate. Lucrările care trebuie să se execute în cadrul reviziilor şi verificărilor
specificate în prezenta prescripţie tehnică trebuie să fie considerate un minim
obligatoriu.
9.7.9 Prima revizie generală a instalaţiei de transport pe plan înclinat se va executa
după o perioadă de 3 luni de la autorizarea de funcţionare. Data executării acestei
revizii se va comunica la ISCIR-INSPECT IT în raza căreia se află instalaţia.
La efectuarea acestei revizii va participa RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT
IT şi, după caz, inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT în raza căreia se află
instalaţia.
9.7.10 Reviziile şi verificările periodice vor fi efectuate de personalul prevăzut şi
nominalizat în regulamentul de exploatare sau în instrucţiunile anexate la acesta.
9.7.11 Zilnic, înaintea începerii transportului de pasageri, se vor verifica următoarele:
organele de întindere a cablurilor şi poziţia contragreutăţilor;
aparatajul şi alimentare a cu energie electrică;
organele de tracţiune, transmisiile între motor şi roata de antrenare;
componentele de securitate;
dispozitivele de frânare;
instalaţiile şi dispozitivele de securitate, semnalizare şi telecomunicaţie;
vehiculele şi sistemul de fixare;
Verificările menţionate la aliniatele precedente se efectuează, după caz, cu
instalaţia aflată în repaus, precum şi în timpul unei curse de probă la viteza nominală.
52
PTR
11-2003
revizia liniei la viteza prevăzută in cartea instalaţiei de transport pe plan
inclinat şi in regulamentul de exploatare.
9.7.12 Săptămânal, in afară de lucrările prevăzute la reviziile şi verificările zilnice, se
vor mai efectua unnătoarele:
verificarea detaliată a organelor frânelor;
verificarea detaliată a componentelor de securitate, a instalaţiilor şi a
dispozitivelor de siguranţă, semnalizare şi telecomunicaţie;
revizia detaliată a vehiculelor şi a suspensiilor, a îmbinării elementelor de
rezistenţă, inclusiv examinarea fenomenelor de coroziune şi a eventualelor
fisuri;
revizia detaliată a căii (şine, încrucişări, role etc.) prin parcurgerea pe jos a
traseului;
o manevră de oprire cu frâna de siguranţă a grupului de antrenare;
o încercare in gol a motorului de rezervă;
verificarea incărcării bateriilor de acumulatoare.
9.7.13 Lunar, in afara lucrărilor prevăzute la reviziile şi verificările săptămânale, se
vor mai efectua unnătoarele:
controlul manşoanelor cablurilor;
incercările frânelor la intrarea in staţii (cu măsurarea distanţelor de frânare),
ale dispozitivului de control la intrarea in staţii şi ale limitatoarelor de
sÎarşit de cursă;
verificarea stării tuturor pieselor supuse uzurii, cum sunt roţile, rolele,
suporţii rolelor, căptuşelile elastice, gamiturile saboţilor de frână etc.;
antrenarea cu motorul de rezervă;
controlul stării vehiculelor, declanşarea manuală a frânelor vehiculelor (cu
instalaţia în repaus);
verificarea vizuală a stării fundaţiilor.
9.7.14 Semestrial, in afara lucrărilor prevăzute la reviziile şi verificările lunare, se vor
mai efectua următoarele:
controlul şuruburilor, a niturilor, a sudurilor vehiculului şi ale părţilor
mobile ale instalaţiei de transport pe plan înclinat;
verificarea punerii la pământ a constrocţiilor metalice, echipamentelor
mecanice, transformatoarelor şi cablurilor şi măsurarea rezistenţei prizelor
de împământare şi a conexiunilor acestora;
controlul manşoanelor cablurilor, în interior.
9.7.15 Dacă se întrerupe funcţionarea instalaţiei de transport pe plan inclinat din cauza
condiţiilor atmosferice nefavorabile (furtună, ninsoare etc.), inainte de a se trece la
transportul de persoane se va efectua o cursă de probă.
În cazuri speciale, şeful instalaţiei poate decide dacă este necesară şi o vizitare
pe jos a traseului instalaţiei.
9.7.16 Rezultatele reviziilor şi verificărilor efectuate (zilnice, săptămânale, lunare,
semestriale) vor fi menţionate in registrele de evidenţă ale reviziilor şi verificărilor sub
semnătura personalului care le-a efectuat.
53
PTR 11-2003
9.7.17 Anual se va efectua cel puţin o revizie generală în cadrul căreia, în afara
lucrărilor prevăzute la reviziile şi verificările semestriale, se vor mai executa:
încercarea sub sarcină, la parametrii la care este autorizată instalaţia, a
frânei de serviciu şi a frânei de siguranţă, cu măsurarea distanţelor de
frânare;
încercarea la viteza prevăzută în regulamentul de exploatare a frânelor de
siguranţă a vehiculelor, cu măsurarea distanţelor de frânare;
încercarea funcţionării dispozitivelor de control pentru depăşirea vitezei;
revizia amănunţită a construcţiilor şi fundaţiilor, căii de rulare şi a staţiilor;
verificarea strângerii buloanelor de ancorare a construcţiilor metalice;
verificarea contragreutăţilor;
încercarea sub sarcină a motorului de rezervă;
un exerciţiu de evacuare (salvare) a pasagerilor aflaţi în vehicule;
examinarea magnetografică a cablurilor, după caz;
verificarea stării angrenajelor 00c, aspect etc.);
verificarea stării ru1menţilor;
verificarea stării sudurilor de rezistenţă.
Pe baza prevederilor din documentaţia tehnică şi din cartea tehnică a instalaţiei
de transport pe plan înclinat, precum şi a constatărilor rezultate din verificarea în
funcţionare a instalaţiei, deţinătorul va stabili, dacă este cazul, ca în afara lucrărilor
enumerate mai sus să se mai efectueze şi verificarea prin metode nedistructive a
elementelor mecanice a căror rupere pune în pericol siguranţa instalaţiei.
9.7.18 Data efectuării reviziilor anuale se va comunica la ISCIR-INSPECT IT în raza
căreia se află instalaţia.
La efectuarea acestor revizii vor participa RSVTI din unitatea deţinătoare,
autorizat de ISCIR-INSPECT IT, şi, după caz, inspectorii de specialitate ai ISCIRINSPECT
IT în raza căreia se află instalaţia.
9.7.19 Durata reviziilor şi verificărilor menţionate la pct. 9.7.12, 9.7.13, 9.7.14 şi
9.7.17 se va stabili de către unitatea deţinătoare prin regulamentul de exploatare.
9.7.20 După revizia generală anuală, şeful instalaţiei va prezenta unităţii deţinătoare
un raport detaliat asupra stării tehnice a instalaţiei de transport pe plan înclinat, prin
care va aduce la cunoştinţă conducerii constatările sale şi va face propuneri concrete de
măsuri pentru menţinerea securităţii în exploatare a instalaţiei de transport pe plan
înclinat. În cazul când propunerile respective conduc la oprirea din funcţiune a
instalaţiei de transport pe plan înclinat şi introducerea ei în reparaţie, un exemplar al
raportului se va înainta la ISCIR-INSPECT IT în raza căreia se află instalaţia.
Un exemplar al raportului vizat de conducerea unităţii deţinătoare se anexează
la cartea instalaţiei de transport pe plan înclinat.
9.7.20.1 O dată la 3 ani, în prezenţa inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT
IT, se vor mai efectua următoarele încercări:
funcţionarea automată a frânei vehiculelor pe cablul de frânare când
tensiunea în cablul tractor scade, prin simularea ruperii cablului tractor în
staţie;
măsurarea efortului care provoacă alunecarea frânei pe cablul purtător.
Înscrierea rezultatelor şi propunerilor care au rezultat din acestea se va face ca
şi la revizia generală anuală.
54
PTR
11-2003
9.7.21 După fiecare 10.000 ore de funcţionare, dar nu mai târziu de 5 ani, unitatea
deţinătoare va verifica prin demontare:
frânele instalaţiei;
axele roţilor şi rolelor.
Verificarea sus menţionată se va efectua conform prevederilor pct. 3.14.6 din
cartea tehnică a instalaţiei de transport pe plan înclinat (anexa A).
Data începerii acestor verificări va fi comunicată la ISCIR-INSPECT IT în
raza căreia se află instalaţia, iar la repunerea în funcţiune se va solicita acesteia
verificările necesare în vederea reautorizării funcţionării instalaţiei.
9.7.22 Dacă funcţionarea instalaţiei este sezonieră, reviziile şi verificările periodice
pot fi întrerupte în timpul perioadelor de staţionare. în perioada de staţionare se vor lua
măsuri de conservare a instalaţiei.
Reînceperea exploatării trebuie să fie precedată de o revizie şi o verificare
detaliată a cablurilor şi căii de rulare, cu condiţia respectării prevederilor pct. 8.8.6.
9.7.23 După o întrerupere a exploatării datorită unei defecţiuni tehnice sau după
înlocuirea unor părţi ale instalaţiei se vor efectua toate încercările şi probele legate de
organele care au prezentat defecţiuni sau au fost înlocuite, precum şi verificările
necesare. în cazul executării unor lucrări de reparaţii, prevăzute la pct. 8.9.2,
exploatarea nu va fi reluată decât după ce, în baza verificărilor efectuate conform pct.
8.8, se autorizează funcţionarea instalaţiei de transport pe plan înclinat.
9.7.24 Cablurile instalaţiei (tractoare, de întindere şi de frânare) trebuie să fie
controlate periodic.
Controlul periodic constă din:
examinarea aspectului exterior, a uzurii generale, a coroziunii, a ungerii, a
deformării locale în secţiune transversală şi a reducerii diametrului;
examinarea ruperilor de sârme sau a punctelor unde începe ruperea, a
uzurilor normale, a deformării cablării, a stării cablurilor la ieşirea din
manşoane şi pe reazemele fixe sau rotative.
Examinarea cablurilor se face pe toată lungimea lor.
9.7.25 Frecvenţa controalelor cablurilor este cel puţin următoarea:
a) În timpul perioadei iniţiale de un an de la intrarea În exploatare,
cablurile de frânare (fixe) se vor controla după fiecare trei luni, iar
cablurile mobile (tractoare şi de Întindere) În fiecare lună; perioada
iniţială de un an se poate prelungi cu o durată egală cu aceea a
perioadelor de staţionare dacă funcţionarea instalaţiei de transport
pe plan Înclinat este sezonieră sau Încetează dintr-un anumit motiv
mai mult de o lună;
b) după expirarea perioadei iniţiale şi dacă din controalele efectuate rezultă o
comportare satisfăcătoare a cablului din toate punctele de vedere, intervalul
dintre controale poate fi prelungit până la 6 luni pentru cablurile fixe şi 3
luni pentru cablurile mobile.
Orice defecţiune constatată (uzură, coroziune, ruperea sârmelor sau alte
deteriorări) va fi reperată cu precizie şi va constitui obiectul unor examinări atente la
55
PTR 11-2003
intervale de timp suficient de apropiate pentru a se urmării modul in care se comportă
defecţiunea, luându-se operativ măsurile care se impun.
9.7.26 Rezultatele controalelor periodice ale cablurilor instalaţiei, menţionate la pct.
9.7.24 şi 9.7.25, vor fi menţionate in registrul de evidenţă a reviziilor liniei instalaţiei
de transport pe plan inclinat sub semnătura personalului care le–a efectuat. Şeful
instalaţiei este obligat să ia cunoştinţă de cele menţionate şi să intreprindă măsurile ce
se impun pentru funcţionarea in condiţii de siguranţă a instalaţiei.
9.7.27 Cablurile tractoare trebuie să fie supuse unei examinări magnetografice, după
cum urmează:
la punerea in exploatare;
după primul, al patrulea şi al şaselea an de exploatare;
anual, după al şaselea an de exploatare.
Cablurile de frânare vor fi supuse unei examinări magnetografice la punerea în
exploatare şi apoi din cinci in cinci ani.
9.7.28 Unde nu se poate aplica examinarea magnetografică, cablurile de intindere vor
fi examinate nedistructiv cu radiaţii penetrante, pentru determinarea frrelor rupte sau
fisurate.
Examinarea cu radiaţii penetrante se va face la punerea in exploatare şi apoi din
cinci în cinci ani in condiţiile menţionate la pct. 9.7.32.
9.7.29 Se recomandă ca examinările magnetografice, la diverse intervale asupra
aceluiaşi cablu, să fie efectuate la aceeaşi viteză şi pe cât posibil de aceeaşi echipă. În
funcţie de observaţiile făcute cu ocazia diferitelor verificări se pot stabili perioade mai
scurte pentru examinările magnetografice.
9.7.30 Examinările magnetografice se vor efectua numai de personal autorizat in
conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR.
9.7.31 În buletinul de examinare magnetografică se vor înscrie toate datele care să
permită reproductibilitatea controlului (tipul aparatului utilizat, parametrii de lucru,
metoda folosită, diametrul bobinei, viteza de deplasare etc.).
Buletinul de examinare şi celelalte documente incheiate cu ocazia examinării
magnetografice vor fi ataşate la cartea tehnică a instalaţiei de transport pe plan inclinat
pentru a fi puse la dispoziţia echipei care efectuează examinarea următoare.
Diagramele rezultate se vor păstra in arhiva deţinătorului şi vor fi prezentate la cererea
inspectorilor de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT.
9.7.32 În situaţia când nu se poate aplica examinarea magnetografică, cum ar fi unele
porţiuni din cablurile de frânare şi tractoare, se va face examinarea nedistructivă cu
radiaţii penetrante pentru determinarea firelor rupte sau fisurate, conform unei
proceduri avizate ISCIR-INSPECT.
Cu ocazia verificării oficiale, inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT
poate cere, după caz, examinarea cu radiaţii penetrante şi a altor zone ale cablurilor.
9.7.33 Înlocuirea cablurilor se va face având in vedere următoarele criterii:
existenţa unor sârme rupte;
56
PTR
11-2003
gradul de uzură al cablului şi starea lui generală (uzura sârmelor exterioare,
gradul de corodare al sârmelor, defonnări sau aplatisări etc.).
Pentru verificarea şi înlocuirea cablurilor se va examina vizual sau, după caz,
magnetografic starea generală a acestora pe toată lungimea şi se va stabili reducerea de
secţiune pe lungimea de referinţă, având în vedere criteriile stabilite la aliniatul
precedent.
Lungimea de referinţă se determină ca un multiplu al diametru!ui cablului (de)
şi este în funcţie de tipul cablului şi gradul de uzură al acestuia.
Pentru verificarea şi înlocuirea cablurilor se poate folosi, după caz, şi
examinarea cu radiaţii penetrante în condiţiile arătate la pct. 9.7.28 şi 9.7.32.
9.7.34 Cablurile se vor înlocui atunci când secţiunea utilă s-a micşorat faţă de
secţiunea utilă a cablului nou cu următoarele procente, pe lungimea de referinţă:
a) cabluri de frânare–tip închis:
10 % pe lungimea de referinţă de cel puţin 180 ori diametru! cablului;
5 % pe lungimea de referinţă de cel puţin 30 ori diametrul cablului;
3 sârme exterioare rupte pe lungimea de un metru;
2 sârme exterioare alăturate rupte pe lungimea de minim 18 ori
diametru! cablului;
b) cabluri de frânare elicoidale, cu toroane:
15 % pe lungimea de referinţă de cel puţin 200 ori diametru! cablului;
10 % pe lungimea de referinţă de cel puţin 90 ori diametru! cablului;
8 sârme exterioare rupte pe lungimea de un metru;
c) cabluri tractoare:
25 % pe lungimea de referinţă de minim 500 ori diametru! cablului;
10 % pe lungimea de referinţă de minim 120 ori diametru! cablului;
6 % pe lungimea de referinţă de minim 30 ori diametru! cablului;
d) cabluri de întindere:
8 % pe lungimea de referinţă de minim 120 ori diametrul cablului;
4 % pe lungimea de referinţă de minim 18 ori diametrul cablului;
Dacă nu este posibilă examinarea magnetografică sau examinarea cu
radiaţii penetrante, cablurile de întindere se vor înlocui obligatoriu după cel
mult 10 ani de exploatare.
e) toroane considerate în mod izolat:
35 % pe lungimea de referinţă de minim 18 ori diametru! toronului.
9.7.35 La determinarea procentului de reducere a secţiunii utile se va ţine seama de
următoarele:
numărul total de sârme rupte pe lungimea de referinţă;
sârmele slăbite, corodate sau degradate se vor considera sârme rupte;
sârma care are mai multe rupturi pe lungimea de referinţă se va lua în calcul
o singură dată.
Dacă un toron are o slăbire evidentă se va considera în calculul secţiunii utile a
cablului ca fiind rupt.
57
PTR 11-2003
În cazul când nu se dispune de date exacte (lipsa controlului magnetografic sau
cu radiaţii penetrante), numărul sârmelor rupte (Nsr) pe lungimea de referinţă se va
calcula astfel :
pentru cabluri cu cablare paralelă:
N sr = număr de rupturi vizibile x 1,5;
pentru celelalte cabluri:
Nsr= număr de rupturi vizibile x 1,25.
9.7.36 Prin grija deţinătoru1ui instalaţiei de transport pe plan înclinat se vor efectua
controale periodice asupra stabilităţii arborilor care în cădere ar periclita instalaţia,
încheindu-se de fiecare dată un proces-verbal de constatare.
Controlul se va efectua de către personalul silvic de specialitate de două ori pe
an (toamna şi primăvara), atât după fiecare furtună puternică sau ploi abundente în
zonă cât şi înaintea fiecărei verificări tehnice în vederea eliberării autorizaţiei de
funcţionare (verificări tehnice periodice sau după reparaţii).
Instalaţia nu se va repune în funcţiune decât după înlăturarea arborilor marcaţi
pe teren ca neavând stabilitate şi menţionaţi în procesul-verbal de constatare.
9.8 Evidenţa exploatării
9.8.1 Pentru fiecare instalaţie de transport pe plan înclinat trebuie să se ţiuă la zi
registrul de evidenţă a funcţionării, care va fi păstrat de mecanicul trolist al instalaţiei
de transport pe plan înclinat.
9.8.2 Registrul de evidenţă a funcţionării instalaţiei de transport pe plan înclinat va
avea cel puţin următoarele coloane:
Data (ziua, luna, anul);
Ora pomirii (începerea schimbului);
Ora opririi (predarea la terminarea schimbului);
Timpul de funcţionare efectivă (ore);
Timpul de staţionare (ore);
Motivele staţionării;
Măsurile luate;
Numărul de persoane transportate la urcare;
Numărul de persoane transportate la coborâre;
Alte observaţii;
Semnătura mecanicului trolist care a predat, respectiv a celui care a
primit instalaţia (dacă instalaţia de transport pe plan înclinat a
funcţionat în schimburi).
9.8.3 Registrul de evidenţă a funcţionării va fi completat după terminarea fiecărui
schimb de lucru.
9.8.4 Pentru evidenţa reviziilor, verificărilor, încercărilor şi controalelor menţionate
la pct. 9.7.12, 9.7.13, 9.7.14, 9.7.15, 9.7.16, 9.7.23 şi 9.7.24 se vor ţine la zi
următoarele registre:
a) registru de evidenţă a reviziilor liniei instalaţiei de transport pe plan
înclinat;
58
PTR
11-2003
b) registru de evidenţă a reviziilor vehiculelor;
c) registru de evidenţă a reviziilor echipamentelor mecanice şi electrice,
componentelor de securitate, subsistemelor, instalaţiilor şi dispozitivelor de
siguranţă, semnalizare şi telecomunicaţie.
9.8.5 Registrul de evidenţă a reviziilor liniei instalaţiei de transport pe plan înclinat
va fi completat de revizorul de linie şi va cuprinde următoarele coloane:
Data reviziei (cu menţionarea începutului schimbului);
Cablu de frânare;
Cablu tractor;
Cablu de compensaţie;
Cabluri de întindere;
Cabluri auxiliare;
Role, ghidaje, cale de rulare;
Alte observaţii;
Propuneri ale persoanei care a efectuat revizia;
Semnătura revizorului de linie.
9.8.6 Registrul de evidenţă a reviziilor vehiculelor va fi completat de revizorul
vehiculelor. Registrul va avea numărul de pagini necesar pentru fiecare vehicul, pe
care se va nota numărul de ordine al vehiculelor respective.
Registrul de evidenţă a reviziilor vehiculelor va avea cel puţin următoarele
coloane:
Data reviziei (ziua, luna, anul);
Cărucior de rulare (inclusiv frâna);
Suspensia vehiculului;
Schelet de rezistenţă;
Uşi;
Alte observaţii;
Propuneri ale persoanei care a efectuat revizia;
Semnătura revizorului vehiculelor.
9.8.7 Registrul de evidenţă a reviziilor echipamentelor mecanice şi electrice,
componentelor de securitate, subsistemelor, instalaţiilor şi dispozitivelor de
semnalizare şi telecomunicaţie va fi ţinut prin grija mecanicului trolist.
Registrul va avea cel puţin următoarele coloane:
Data reviziei;
Grup de antrenare;
Componente de securitate;
Instalaţii şi dispozitive de securitate;
Subsisteme;
Instalaţii de semnalizare şi telecomunicaţie;
Aparataj electric şi de automatizare;
Echipament mecanic din staţii;
Alte observaţii;
Propuneri ale persoanei care a efectuat revizia;
Semnătura persoanelor care au efectuat reviziile respective;
Viza mecanicului trolist.
59
PTR 11-2003
9.8.8 În registrele de revizii, revizorii vor inscrie constatările şi măsurile luate, după
caz, şi propunerile care au rezultat din revizii. Registrul se completează chiar dacă
starea instalaţiei este corespunzătoare, menţionându-se acest lucru in coloana
respectivă. De asemenea, se vor inscrie constatările şi măsurile luate de şeful instalaţiei
din unitatea deţinătoare şi de către orice organ de verificare şi control al acesteia.
9.8.9 Toate registrele de evidenţă vor fi numerotate. Ele vor fi parafate (semnătură şi
ştampilă) de conducerea unităţii deţinătoare.
Şeful instalaţiei este obligat să controleze, la perioadele de timp precizate in
regulamentul de exploatare, ţinerea la zi a registrelor de evidenţă.
10 REPARAREA
10.1 Repararea instalaţiilor de transport pe plan inclinat va fi efectuată in condiţiile
menţionate la pct. 8.9 de către unităţi autorizate de ISCIR-INSPECT IT, conform
metodologiei din anexa R, şi care posedă autorizaţie conform modelului din anexa S
eliberată de ISCIR-INSPECT IT.
10.2 La lucrările de reparare a instalaţiilor de transport pe plan inclinat se vor lua
măsurile corespunzătoare pentru prevenirea avariilor şi accidentelor.
11 AV ARII ŞI ACCIDENTE
11.1 În cazul accidentelor de persoane sau al avariilor, deţinătorul de instalaţie de
transport pe plan inclinat are obligaţia să anunţe, telefonic sau prin fax, în cel mult 12
ore de la producere, ISCIR-INSPECT IT la care sunt înregistrate instalaţiile de
transport pe plan inclinat respective în vederea efectoării cercetărilor tehnice necesare
şi obligatorii.
11.2 Deţinătorul este obligat să nu modifice starea de fapt din momentul producerii
avariei sau accidentului până la sosirea inspectorilor de specialitate ai ISCIRINSPECT
IT la faţa locului, in afară de cazurile când menţinerea acestei stări ar
produce alte accidente sau ar periclita viaţa oamenilor sau securitatea instalaţiei.
Atunci când este necesar să se modifice starea de fapt din momentul avariei sau
accidentului, deţinătorul va face schiţe, fotografii sau înregistrări video ale situaţiei
existente.
11.3 Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT trebuie să participe la
cercetarea avariilor şi accidentelor conform procedurilor ISCIR.
11.4 În vederea stabilirii cauzelor care au produs avarii sau accidente, deţinătorul
instalaţiei de transport pe plan inclinat va trimite la laboratoare de specialitate, pentru
cercetare, piese sau dispozitive precum şi probe de materiale, conform indicaţiilor
inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT consemnate in procesul-verbal de
constatare.
11.5 Dacă avaria sau accidentul s-a produs datorită unei defecţiuni a instalaţiei de
transport pe plan inclinat sau neasigurării condiţiilor care influenţează in mod direct
securitatea sa funcţională, insta1aţia se va scoate din funcţiune.
60
PTR
11-2003
Repunerea în funcţiune se va face după reparare şi o verificare tehnică oficială
completă.
12 DISPOZIŢII FINALE
12.1 Prezenta prescripţie tehnică se aplică instalaţiilor de transport pe plan înclinat
noi sau vechi destinate transportului de persoane.
12.2 Deţinătorul instalaţiei de transport pe plan înclinat este obligat să anunţe în
termen de maxim 15 zile ISC!R-INSPECT IT, în raza căreia este înregistrată
instalaţia, închirierea, vânzarea sau scoaterea din uz a acesteia.
12.3 în cazul unor abateri de la prevederile prezentei prescripţii tehnice,
proiectantul, constructorul (montatorul), contractantul principal, reparatorul sau
deţinătorul vor putea stabili, pe propria răspundere, soluţii compensatoare, motivate
corespunzător din punct de vedere tehnic, care să nu afecteze securitatea în funcţionare
a instalaţiilor de transport pe plan înclinat şi să excludă pericolul de avarii sau
accidente. Agenţii economici care au stabilit astfel de soluţii le vor supune avizării
principalilor factori interesaţi: proiectant, constructor (montator), deţinător, ISCIRINSPECT
şi, după caz, unităţi de cercetare, proiectare şi de învăţământ superior de
specialitate.
12.4 Dacă agentul economic a depus documente în baza cărora i s-a eliberat
autorizaţia şi acestea nu sunt conforme cu realitatea, autorizaţia este nulă de drept.
12.5 Nerespectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice se sancţionează
conform legislaţiei în vigoare mergând până la retragerea autorizaţiilor acordate.
12.6 Prezenta prescripţie tehnică intră în vigoare la data de 01.05.2004, dată la care
se abrogă ,,Prescripţii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi
verificarea instalaţiilor de ridicat pe plan înclinat, destinate transportului de persoane şi
materiale RI4-84″.
Până la data de 31.12.2004 se admit introducerea pe piaţă şi punerea în
funcţiune a instalaţiilor, a componentelor de securitate şi a subsistemelor destinate
acestora, care sunt în curs de realizare conform prevederilor prescripţiilor tehnice
R 14-84.
12.7 Trimiterile făcute în text la alte prescripţii tehnice – Colecţia ISCIR sau alte
documente normative se referă la ediţiile în vigoare pe perioada aplicării prezentei
prescripţii tehnice.
12.8 Orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei prescripţii tehnice îşi
încetează valabilitatea.
61
PTR 11-2003
ANEXA A
CARTEA INSTALAŢIEI DE TRANSPORT PE PLAN ÎNCLINAT
– PARTEA DE CONSTRUCTIE –
(MODEL)
62
11-2003
ANEXA A (continuare)
Denumirea unităţii constructoare :
Adresa: ………………………………… .
CARTEA INSTALAŢIEI DE TRANSPORT PE PLAN ÎNCLINAT
– PARTEADECONSTRUCTIE –
Tipul instalaţiei de transport pe plan înclinat:
Nr. de fabricaţie
Anul fabricaţiei
PTR
NOTĂ: Cartea instalaţiei de transport pe plan înclinat se va păstra sub cheie în cabina
de comandă din staţia de antrenare, pentru a sta la dispoziţia organelor de
verificare.
63
PTR 11-2003
ANEXA A (continuare)
LISTADOC~~;~~~~~~~~~STALAŢIEI
(piese scrise şi desenate)
Nr. Denunrirea
crt. documentului
Data …………………….. .
Verificat CTC
(numele, prenumele, semnătura
şi ştampila)
Simbolul sau numărul Numărul de file
documentului
64
Întocmit. ………………………. .
(numele, prenumele şi semnătura)
Organ de verificare
autorizat de ISCIR-INSPECT
(numele, prenumele, semnătura
şi ştampila)
11-2003
ANEXA A (continuare)
1 Date generale
Denumirea şi adresa unităţii deţinătoare
Denumirea şi adresa unităţii de proiectare
Denumirea şi adresa unităţii constructoare
Tipul instalaţiei de transport pe plan inclinat
Numărul de fabricaţie
Anul de fabricaţie
Capacitatea orară de transport
Regimul de transport
Viteza maximă de circulaţie a vehiculelor
2 Condiţii tehnice de instalare
Zona şi locul în care este amplasată instalaţia:
Locul de montare şi altitudinea:
Staţiei inferioare
Staţiei superioare :
Staţiei intennediare :
Temperatura minimă de exploatare:
Gabarite de liberă trecere in profil transversal:
Sistemul de evacuare (salvare) a pasagerilor:
Traversări:
Paralelisme:
Menţiuni speciale cu privire la:
Natura terenului de fundare a construcţiilor:
Măsuri contra pericolului avalanşelor:
3 Caracteristici şi date tehnice de bază
3.1 Caracteristicile liniei (căii de rulare)
Lungimea in proiecţie orizontală, m:
Lungimea pe inclinare, m:
Diferenţa de uivel intre staţiile finale, m:
Diferenţa de uivel intre staţiile finale şi cele intennediare, m:
Diferenţa de nivel maximă in lungul traseului, m:
Înclinarea medie a căii, %:
Înclinarea maximă a cablului purtător incărcat, %:
Ecartamentul căii, m:
Numărul căilor, buc:
65
PTR
PTR 11-2003
ANEXA A (continuare)
Tipul şi caracteristicile încrucişării:
Raze de racordare în plan orizontal:
Maxime,m:
Minime,m:
Raze de racordare în plan vertical:
Maxime,m:
Minime,m:
3.2 Cabluri
3.2.1 Caracteristicile cablurilor x)
Destinaţia cablurilor XX} :
Specificaţia cablului, conform standardului:
Masa cablului pe metru liniar, kglm:
Secţiunea metalică a cablului, mm”:
Diametru! (înălţimea) sânnelor exterioare, mm:
Forta teoretică de rupere a cablului, N:
Forţa reală de rupere a cablului, N:
Coeficient de si –
Furnizorul cablului:
Număr certificat de calitate:
XI Tabelul se completeaza- conform datelor din certificatele de calitate ale fumizorilor
de cabluri.
xx) Se vor înscrie în tabel caracteristicile pentru:
3.2.1.1 Cablu tractor
3.2.1.2 Cablu de frână
3.2.1.3 Cablu de Intindere
3.2.1.4 Cablu de compensaţie
3.2.2 Întinderea cablurilor
Locul ( staţia) unde se ancorează:
Sistem de întindere:
Masa contragreutăţii, tone:
Cursa maximă, m:
3.2.3 Frângerea maximă a cablului pe o rolă (cablul tractor, cablul de compensaţie),
în grade şi minute
3.2.4 Raportul între diametru! cablului şi organele de înfăşurare (roţi, role, tamburi):
Cablu tractor:
Cablu de frână:
Cabluri de întindere:
3.3 Viteze
Maximă de regim, mls:
La trecerea prin zona încrucişării, mls:
La antrenarea de rezervă, mls:
De revizie, mls:
66
11-2003
ANEXA A (continuare)
3.4 Vehicule
Denumirea şi adresa unităţii constructoare:
Tipul vehiculului:
Dispozitivul de cuplare sau de prindere:
Caracteristicile frânei de siguranţă:
Nr. şi data declaraţiei de confonnitate:
Capacitatea utilă a unui vehicul (nr. persoane, kg):
Masa proprie a vehiculului, kg:
Numărul vehiculelor sau a convoaielor pe linie, buc:
Numărul vehiculelor în convoi (maxim), buc:
3.5 Staţii
Elemente caracteristice Staţia Staţia
inferioară superioară
Funcţii tehnologice
Funcţii pentru public
Spaţii de si . ,m: – –
– faţă de vehicule
– pentru personal
– pentru public
Poziţia, hm
Suprafata desfăşurată, m”
3.6 Regimul şi capacitatea de transport
Regimul de transport:
Un schimb:
Două schimburi:
Capacitatea de transport:
3.7 Grup de antrenare’)
Denumirea şi adresa unităţii fumizoare:
Staţia
intermediară

Denumirea şi adresa unităţii constructoare a subansamblelor respective:
PTR
Tipul grupului de antrenare (fix sau mobil, roată de antrenare orizontală sau
verticală, cu sau fără tambur etc.):
• Roata sau tambur de antrenare:
Diametrul, mm:
Numărul canalelor de ÎllÎaşurare:
Materialul de căptuşire a canalelor:
Turaţia nominală, rot/min:
67
PTR 11-2003
ANEXA A (continuare)
• Motor de acţionare:
a) Motor electric:
Tip .}
Felul curentului
Tensiunea, V
Curentul nominal, A
Frecvenţa, Hz
Puterea,kW
încălzirea admisibilă a bobinajului
motorului electric, DC (K)
Turaţia , rot/min
DA, (%)
Frecvenţa de conectare (c/h) . . }
Execuţia (normală, cu protecţie contra
umidităţii, prafului, apei,
pentru mediul marin etc.)
exploziei,
Masa,kg
Număr şi an de fabricatie
b) Motor termic:
Tip
Combustibil utilizat
Turaţia roţii de antrenare pe treptele
cutiei de viteze, rot/min
Număr şi an de fabricaţie
‘) Se va completa pentru grupul de antrenare principal şi, după caz, pentru grupul de
antrenare de rezervă şi cel al instalaţiei de salvare.
„) Se va scrie: asincron cu rotor bobinat sau în scurtcircuit, de curent continuu cu
excitaţie în serie, în derivaţie şi altele.
„‘) c/h – conectări/oră.
3.8 Frâne
Caracteristicile frânelor’):
Rolul functional al frânei
Tipul (sistemul) frânei
Diametru! tamburului de frână mm
Număr de frâne, buc.
Coeficient de si • al frânării
Felul organului de închidere
(contragreutăti, arcuri )
Felul organului de deschidere
(hidraulic, pneumatic, manual )
68
11-2003
ANEXA A ( continuare)
Cursa organului de închidere, mm
Cursa sabotilor (discurilor ), mm
Spatiul de frânare a instalatiei, mm
Timpul de frânare a instalatiei, s
‘) Se va completa pentru toate frânele de serviciu şi de siguranţă.
3.9 Comanda instalaţiei
Postul de comandă:
Amplasament:
PTR
Lista echipamentelor şi aparatelor prevăzute în postul de comandă, exclusiv
pupitrul de comandă:
Pupitrul de comandă:
Caracteristici:
Felul curentului în circuitul de comandă:
Tensiuoea, V:
Frecvenţa, Hz:
Tipul automatului de protecţie:
Accelerări maxime admise, m/s2
:
Decelerări maxime admise, m/s2
:
3.10 Instalaţii şi dispozitive de securitate
3.10.1 Instalaţii şi dispozitive de siguranţă pentru evitarea sau semnalizarea automată
a deraierii cablului tractor de pe role:
Dispozitive mecanice:
• Tipul:
• Locul de amplasare:
Iostalaţia electrică:
• Locul de amplasare:
Circuitul de control:
• Felul curentului:
• Tensiuoea, V:
• Frecvenţa, Hz:
3.10.2 Ghidajele pentru vehicule, în staţii:
Tipul constructiv:
Locul de amplasare:
înclinarea transversală:
3.10.3 Dispozitive pentru controlul automat al vitezei:
Numărul dispozitivelor:
Tipul constructiv:
Locul de montare:
Viteza la care intră în funcţiuoe:
• Semnalizare:
• Blocare:
69
PTR 11-2003
ANEXA A (continuare)
3.10.4 Limitatoare automate (mecaoice) de sf’arşit de cursă pentru vehicule,
contragreutăţi, cărucioare de întindere:
Felullimitatoru1ui Vehicule Contragreutăţi Cărucioare de întindere
Electrice Tipul
Locul de
amplasare
Mecanice Tipul
Locul de
amplasare
3.10.5 Dispozitivul cu program prestabilit:
Tipul constructiv:
Locul de montare:
3.10.6 Instalaţia de paratrăsnet:
Tipul:
Locul de amplasare:
3.10.7 Alte instalaţii şi dispozitive de siguranţă:
Tipul:
Locul de amplasare:
3.11 Instalaţii de semnalizare şi telecomunicaţie
3.11.1 Iostalaţia de semnalizare:
Felul Caracteristici De De De De
sernnalizării exploatare avertizare avarie deranjamente
Tipul liniei
Semnaliza (aeriană, îngropată’
re Felul curentului
acustică Tensiunea, V
Frecvenţa, Hz
Tipul liniei
Semnaliza (aeriană, înlUopată’
re Felul curentului
optică Tensiunea, V
Frecvenţa, Hz
3.11.2 Iostalaţia telefonică:
Tipul liniei (aeriană, îngropată):
Locul de amplasare a aparatelor telefonice:
3.11.3 Alte instalaţii de telecomunicaţie:
Felul instalaţiei:
Locul de amplasare:
70
PTR
11-2003
ANEXA A (continuare)
3.12 Alte probe, încercări, examinări, măsurări *)
*) Se completează în cazul efectuării altor încercări şi rnăsurări determinate de
particularităţile constructive ale instalaţiei de transport pe plan înclinat, ca de exemplu:
încercarea la suprapresiune a corpurilor cilindrilor hidraulici, corpului distribuitoarelor
etc.
3.13 Concluzii
Se certifică cele ce urmează:
1) Instalaţia de transport pe plan înclinat a fost execntată în conformitate cu
prevederile prescripţiei tehnice …………………………………….. , standardele şi
celelalte normative în vigoare.
2) La verificările efectnate s-a constatat că instalaţia de transport pe plan înclinat
corespunde prescripţiei tehnice indicate mai sus şi documentaţiei tehnice de
execuţie şi montaj.
3) încercările sub sarcină ale instalaţiei de transport pe plan înclinat au fost
efectnate cu rezultate corespunzătoare, după cum urmează ……………………. .
În conformitate cu prescripţia tehnică indicată mai sus s-au efectnat următoarele
încercări ale instalaţiei de transport pe plan înclinat : …………………………………. .
4) Instalaţia de transport pe plan înclinat corespunde pentrn funcţionarea în
condiţii de siguranţă la parametrii indicaţi în prezenta carte.
5) Prezenta carte conţine …… file.
Data ………….. anul ………….. .
71
Director (sau împuternicitul său)
(numele, prenumele, senrnătnra şi
ştampila)
Şeful compartimentului de
control tehnic de calitate
(numele, prenumele, senrnătnra)
Responsabil tehnic autorizat de
ISCIR-INSPECT
PTR 11-2003
(numele, prenumele, semnătura)
ANEXA A (continuare)
3.14 Anexe obligatorii
3.14.1 BREVIAR DE CALCUL:
a) Dimensionarea cablurilor: tractor, de frânare, de compensaţie, de întindere,
telefonic, de semnalizare şi blocare. Verificările se vor referi la coeficienţii
de siguranţă, raportul între sarcina concentrată şi secţiunea metalică a
cablului respectiv;
b) Tabelul cu rezultatele calculelor de trasare a liniei;
c) Calculul puterii de antrenare, inclusiv verificarea aderenţei cablului pe roata
de antrenare.
3.14.2 DESENUL TIP DE ANSAMBLU
Se va anexa desenul tip de ansamblu complet, întocmit conform modelului din
anexa Al.
3.14.3 PROCESE-VERBALE, BULETINE DE ÎNCERCĂRI, CERTIFICATE DE
CALITATE ŞI ALTE ACTE
3.14.3.1 Proces-verbal privind rodajul instalaţiei, încheiat între unitatea constructoare
şi beneficiar (unitatea deţinătoare).
3.14.3.2 Proces-verbal al încercărilor de casă, încheiat între unitatea constructoare şi
beneficiar (unitatea deţinătoare).
3.14.3.3 Certificatul (certificatele) de calitate privind lucrările de construcţii aferente
instaIaţiei de transport pe plan înclinat (staţii, fundaţii). Certificatele se
eliberează de către unităţile care au executat lucrările respective.
3.14.3.4 Buletin de măsurări electrice ale rezistenţelor prizelor de legare la pământ,
inclusiv ale conexiunilor, rezistenţelor de izolaţie ale conductoarelor,
motoarelor şi aparatajului electric şi ale aparatajului electric de protecţie.
3.14.3.5 Buletin de măsurări privind cotele fundaţiilor, cotele la cablu, staţii,
contragreutate, inclusiv privind masa contragreutăţii verificată după montaj.
3.14.3.6 Buletin cuprinzând rezultatele controlului nedistructiv al elementelor
instaIaţiei de transport pe plan înclinat, pentru care prin documentaţia
tehnică s-au prevăzut asemenea controale.
3.14.3.7 Certificatele de calitate (copii) privind cablurile instaIaţiei şi elementele de
legătură sau înnădire a cablurilor.
72
PTR
11-2003
ANEXA A (continuare)
3.14.3.8 Certificatele de calitate privind execuţia organelor şi elementelor principale
ale instalaţiei:
Grupul de antrenare (reductor, frâne, roţi, motoare, aparataj electric etc.);
Dispozitive de întindere (roţi, tije, plăci de bază etc.);
Vehicule (elemente de suspendare, cadrul de rezistenţă etc.);
Structura de rezistenţă: la staţii, confecţii metalice, fundaţii etc.
3.14.3.9 Buletin de verificare metrologică a aparatelor de măsurare şi control ale
instalaţiei de transport pe plan înclinat.
3.14.3.10 Act cu măsurările privind paralelismul, perpendicularitatea, înclinarea şi
coaxialitatea roţilor de antrenare, întoarcere, deviere, susţinere etc. din staţii.
3.14.3.11 Act cu măsurările (încercările) privind simularea ruperii cablului tractor.
3.14.3.12 Act cu măsurările (încercările) privind rezistenţa la alunecare pe cablul de
frânare a f’alcilor frânei căruciorului vehiculelor.
3.14.4 INSTRUCŢIUNI DE MONTAJ
Se vor anexa instrucţiunile de montaj şi de încercări sub sarcină, în conformitate cu
prevederile prescripţiei tehnice (calea de rulare, grupul de antrenare, dispozitivele de
întindere, dispozitivele de prindere a vehiculelor la cablul tractor etc.)
3.14.5 INSTRUCŢIUNI DE EXPLOATARE ŞI ÎNTREŢINERE
a) Descrierea funcţionării instalaţiei;
b) Norme specifice de exploatare (normală, în caz de chiciură şi zăpadă, în caz
de deranjamente);
c) Norme de protecţie a muncii şi măsuri de pază contra incendiilor, specifice
instalaţiei;
d) Revizii ziluice, săptămâna1e, lunare, semestriale, revizia generală (anuală);
e) Instrucţiuni specifice de întreţinere (cabluri, vehicule, echipamente
mecanice, grup de antrenare);
f) Schema de ungere cu indicarea lubrifianţilor, locurilor de ungere,
periodicitatea şi modul în care trebuie să se efectueze ungerea;
g) Lista defectelor posibile şi modul de depistare şi înlăturare operativă;
h) Recomandări de depanări în caz de urgenţă;
i) Lista pieselor de schimb şi desenele pieselor de uzură, inclusiv lista
ru1menţilor;
j) Lista sculelor, aparatelor, dispozitivelor, utilajelor şi materialelor necesare
întreţinerii, reviziei, reparării, exploatării şi verificării instalaţiei de
transport pe plan înclinat.
73
PTR 11-2003
ANEXA A (sfârşit)
3.14.6 ~i~~;r= ~~~~~l:~I~;~~i:~;~~~~
Acestea se vor elabora în confonnitate cu prevederile prescripţiei tehnice şi vor
avea unnătorui conţinut:
a) lista elementelor portante care preiau forţe transmise de cabluri sau sarcini
utile ale vehiculelor. Lista se va întocmi, pe cât posibil, tabelar, având
elementele grupate pe ansamble, subansamble, metode de examinare
(distructivă, nedistructivă) etc., din care să rezulte:
numărul desenului de ansamblu sau subansamblu;
simbolul şi denumirea elementului;
periodicitatea verificării;
metode de examinare (distructivă, nedistructivă; cu tehnica de lucru şi
criteriile de acceptare);
menţiuni cu privire la scoaterea din uz, după caz;
observaţii;
b) explicitarea unor verificări care nu pot fi redate sub formă tabelară.
În cazul elementelor (repere, ansamble sau subansamble) pentru care există prevederi
de verificare tehnică şi criterii de scoatere din uz în prescripţia tehnică (cabluri) sau în
documentele de evaluare şi certificare se va face trimitere la acestea fără alte detalieri.
3.14.7 SISTEMUL ŞI SCHEMA DE EVACUARE (SALVARE)
Se va anexa sistemul şi schema de salvare precum şi metodologia de salvare a
pasagerilor.
3.14.8 LISTA PERSONALULUI MINIM DE EXPLOATARE A INSTALAŢIEI DE
TRANSPORT PE PLAN ÎNCLINAT ÎN CONDIŢII DE SIGURANŢĂ
NOTE:
I
Cu privire la întocmirea şi ţinerea la zi a cărţii tehnice a instalaţiei:
Cartea instalaţiei de transport pe plan înclinat se întocmeşte de către unitatea
constructoare pe baza datelor din documentaţia tehnică şi a celorlalte
documente primite sau întocmite pe parcursul construirii, rodajului şi a
încercărilor de casă.
2 Beneficiarul şi proiectantul au obligaţia de a pune la dispoziţia unităţii
constructoare documentele de care dispun, necesare întocmirii cărţii tehnice
a instalaţiei în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice.
3 Toate documentele întocmite cu ocazia reviziilor, reparaţiilor şi a altor
lucrări efectuate la instalaţii de transport pe plan înclinat se vor adăuga la
carte, pe baza unui borderou separat (deschis) ţinut la zi de către deţinătorul
instalaţiei.
74
11-2003
ANEXA Al
DESENUL TIP DE ANSAMBLU
(CONŢINUT)
PTR
Desenul tip de ansamblu pentru instalaţiile de transport pe plan înclinat
destinate transportului de persoane trebuie să aibă următorul conţinut:
A Piese scrise:
I Date generale cu privire la instalaţie cuprinzând:
– denumirea şi tipul instalaţiei de transport pe plan înclinat;
– beneficiarul instalaţiei de transport pe plan înclinat;
– proiectantul instalaţiei de transport pe plan înclinat.
2 Condiţii tehnice de instalare:
– zona şi locul de montare a instalaţiei de transport pe plan înclinat, cu
descrierea sumară a traseului;
– traversări, paralelisme, intersecţii, balizare, poduri, viaducte, ziduri de
sprijin şi interdicţii de acces;
– căi de acces în zonă;
– temperatura miuimă de lucru.
3 Caracteristicile tehnice principale ale instalaţiei, cuprinzând:
– lungimea şi diferenţa de nivel a traseului;
– ecartamentul căii de rulare;
– înclinarea maximă, medie şi minimă a căii de rulare;
– capacitatea orară de transport;
– viteze:
• nominală;
• de revizie;
– tipul şi capacitatea vehiculului;
– grupul de antrenare (tip, putere, sistem de frânare):
• principal;
• de rezervă;
– cablurile instalaţiei de transport pe plan înclinat (tip, coeficient de
siguranţă, sisteme de întindere):
• de frânare;
• tractoare;
• de compensaţie;
• de întindere;
• telefonice;
• de semna1izare;
• de blocaj;
• auxiliare;
– roţi, role, tamburi etc.;
– rapoartele dintre diametru! cablului şi diametrele sau razele elementelor
respective;
– felul şi amplasarea comenzii;
75
PTR 11-2003
ANEXA Al ( continuare)
– staţii:
• tip constructiv;
• coeficient de siguranţă la stabilitate;
• gradul seismic de calcul;
– vehicule: tip, capacitate de transport, dimensiuni, echipamente,
coeficienţi de siguranţă;
– instalaţii şi dispozitive de siguranţă:
• tipul, amplasarea şi rolul lor;
– instalaţii de semna1izare şi telecomunicaţie:
• tipul, amplasarea şi rolul lor;
– sistemul şi mijloacele de salvare din vehicule a persoanelor şi descrierea
procedurii de salvare.
4 Lista elementelor de rezistenţă ale construcţiilor metalice şi ale
echipamentului mecanic din structura de rezistenţă (de calcul) a instalaţiei de
transport pe plan înclinat cu indicarea denumirii şi numărului de desen de
ansamblu unde pot fi găsite; marca şi calitatea oţelului, standardul sau
norma; felul şi volumul verificărilor, analizelor, încercărilor şi controalele
distructive şi nedistructive cu rezultatele impuse prin documentaţia tehnică.
5 Lista sudurilor de rezistenţă ale construcţiilor metalice din structnra de
rezistenţă (de calcul) a instalaţiei de transport pe plan înclinat cu indicarea
simbolului sudurii conform standardului, numărului de desen de ansamblu
unde pot fi găsite, a materialelor de bază şi pentru sudare (de adaos) cu
marca şi standardul respectiv; felul şi volumul de verificare; încercările şi
controalele distructive şi nedistructive cu rezultatele impuse prin
documentaţia tehnică şi procedeul de sudare omologat.
6 Lista dispozitivelor de securitate şi a contactelor electrice de securitate.
În cadrul acestei liste se vor evidenţia următoarele:
– denumirea;
– număr desen, standard, cod sau normă internă;
– desenul unde se găseşte amplasat, cu simbolul respectiv;
– numărul de bucăţi şi, după caz, numărul declaraţiei de conformitate.
7 Tabelul de reglaje care va cuprinde reglajele stabilite pentru releele de timp ,
releele termice şi eventnal cele electromagnetice de curent maximal şi cele
de tensiune minimă. Tabelul va cuprinde şi motoarele cu protecţiile aferente,
mecanismul antrenat, tipul motorului, puterea (kW), DA (%), rotaţia
(rot/min), signranţele fuzibile, valoarea de reglaj a releelor maximale şi
termice şi, după caz, a timpului de acţionare a releelor de timp.
g Descrierea de principiu a funcţionării instalaţiei de transport pe plan înclinat
(grup de antrenare şi frânare, comanda instalaţiei, dispozitive de siguranţă).
9 Alte date:
76
PTR
11-2003
– măsurări şi incercări in timpul execuţiei şi probelor de casă;
– marcarea (dimensiuni, conţinut şi loc de amplasare);
ANEXA Al ( continuare)
– instrucţiuni specifice privind funcţionarea instalaţiei de transport pe plan
înclinat in condiţii de siguranţă (altele decât cele prevăzute in prescripţia
tehnică).
10 Borderoul desenului tip de ansamblu conţinând toate piesele scrise şi
desenate ale acestuia.
B Piese desenate:
1 Traseul instalaţiei de transport pe plan inclinat, planul de situaţie şi profilul
longitudinal cu reprezentarea următoarelor elemente:
amplasarea in plan a staţiilor;
ecartamente;
spaţii de siguranţă, in profil transversal;
gabarite de liberă trecere faţă de teren, in profil longitudinal;
poduri, viaducte, ziduri de sprijin etc.
2 Staţii, plan şi secţiune prin spaţiile tehnologice ale staţiilor din care să
rezulte:
amplasarea grupurilor de antrenare şi a sistemelor de întindere a
cablurilor, precum şi a postului de comandă şi a panourilor electrice;
gabarite de liberă trecere a vehiculelor;
spaţii de siguranţă şi de circulaţie;
accesul şi evacuarea pasagerilor la punctul de îmbarcare, respectiv
debarcare.
3 Vehicule, desenul de ansamblu din care să rezulte:
dimensiunile de gabarit exterioare şi interioare;
sistemul de fixare a cablului tractor şi sistemul de rulare pe cale;
sistemul de frânare pe calea de rulare sau pe cablul de frânare;
elemente de rezistenţă ale suspensiei vehiculului;
enumerarea instalaţiilor, dispozitivelor, echipamentelor şi aparatelor
cu care se dotează vehiculul.
4 Grupuri de antrenare, desene de ansamblu şi, după caz, şi de subansamblu,
din care să rezulte:
principalele caracteristici funcţionale şi dimensionale;
schemele cinematice;
schemele hidraulice şi pneumatice;
sistemul de frânare;
sistemul de ungere;
ansamblul roţilor de antrenare, deviere şi susţinere.
77
PTR 11-2003
ANEXA Al (sfiirşit)
5 Scheme electrice de principiu pentru:
– instalaţia de alimentare (de forţă);
instalaţia de comandă;
instalaţiile de semnalizare, blocare, telecomandă, telecomunicaţie şi
iluminat;
instalaţia de protecţie;
pozarea aparatelor şi a elementelor electrice pe panouri, în dulapuri,
în şi pe pupitru1 de comandă.
În scheme vor fi indicate tensiunile de exploatare ale circuitelor electrice şi
prin legendă se vor evidenţia principalele elemente ale schemei. Tot aici se vor
evidenţia şi întreruptoarele de pe circuitul de alimentare precum şi măsurile de
protecţie a instalaţiilor electrice, conform normativelor şi standardelor în
vigoare.
6 Schema comenzilor
Schema va cuprinde toate comenzile care se pot efectua de la postul
(posturile) de comandă precum şi, după caz, indicarea mişcărilor şi a sensurilor
acestora.
7 Desenele de ansamblu ale manşoanelor.
8 Desenele de ansamblu ale sistemelor de întindere a cablurilor.
78
PTR
11-2003
ANEXAB
Conţinutul documentaţiei pentru obţinerealreactualizarea autorizaţiei
pentru construirea (montarea) sau repararea instalaţiilor de transport pe plan
înclinat
Documentaţia se întocmeşte de către agenţii economici care efectuează lucrări
de construire (montare) sau reparare a instalaţiilor de transport pe plan înclinat şi se
înaintează la ISCIR-INSPECT IT.
Documentaţia va conţine un memoriu tehnic în care se vor preciza următoarele:
a) felul lucrărilor (construire, montare, reparare);
b) domeniul autorizaţiei;
c) calitatea principalelor materiale de bază folosite (conform grupelor din
prescripţiile tehnice în vigoare);
d) domeniul de dimensiuni ale materialelor de bază ce vor fi utilizate, cu
precizarea pentru fiecare grupă a limitelor de grosime pentru ţevi (conform
prevederilor prescripţiilor tehnice în vigoare);
e) procedurile de sudare omologate de agentul economic solicitant ce vor fi
executate şi poziţiile de sudare folosite;
f) eficienţa metodelor şi mijloacelor de examioare nedistructivă din dotare,
pentru punerea în evidenţă a eventualelor defecte ce ar putea să apară în execuţie în
materialele de bază şi îmbinările sudate funcţie de calitatea şi grosimea acestora,
precum şi a procedurilor de sudare aplicate;
g) punctele de control pe fluxul de montare sau reparare;
h) numele, pregătirea şi vechimea în specialitate a personalului tehnic pentru
verificarea lucrărilor de construire (montare) şi/sau reparare a instalaţiilor de transport
pe plan înclinat precum şi a responsabilului tehnic cu sudura, propuşi de agentul
economic să fie autorizaţi de către ISCIR-INSPECT IT;
i) decizia de numire a personalului, conform anexei G.
La memoriul tehnic se vor ataşa documente care vor preciza:
a) dotarea cu utilaje de execuţie, conform datelor din tabelul 1 ;
b) procedurile de sudare omologate, conform datelor din tabelul 2;
c) metodele folosite pentru verificarea calităţii lucrărilor executate, precum şi
dotarea cu laborator de efectuare a examioărilor nedistructive (autorizat de ISCIRINSPECT)
şi laborator de efectuare a încercărilor mecanice, tehnologice,
metalografice şi analize chimice (autorizat de ISCIR-INSPECT). În cazul în care
agentul economic nu dispune de laboratoare proprii se va anexa o copie de pe
contractul de colaborare încheiat cu alt agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT
pentru efectuarea examioărilor;
d) dotarea cu standuri pentru încercări şi verificări, conform datelor din tabelul
3· ,
e) pregătirea şi activitatea practică în domeniu a personalului de execuţie şi
control, conform datelor din tabelul 4;
f) natura şi volumul lucrărilor efectuate în colaborare cu alţi agenţi economici,
conform datelor din tabelul 5.
79
PTR 11-2003
ANEXA B ( continuare)
Tabelull
Nr.
Tipul (marca) şi
Utilajul pentru execuţie caracteristicile Observaţii crt. principale’)
I Tăiere:
a) foarfeci;
b) ghilotine;
c) aparate oxiacetilenice;
d) aparate cu plasmă;
ei alte maşini şi aparate.
2 Fonnare:
a) îndoire;
b) ambutisare;
c) maşini de îndoit;
d) maşini şi dispozitive pentru prelucrarea rostului
la table şi ţevi;
e) maşini de mandrinat ţevi;
f) maşini unelte.
3 Sudare:
a) convertizoare;
b) transformatoare;
c) tractoare de sudare;
d) aparatură WIG, TIG sau MIG;
e) maşini de sudat prin rezistenţă a ţevilor;
f) aparate pentru sudare în baie de zgură.
4 Tratamente tennice:
a) cuptoare;
b) instalaţii de tratament local;
ci dispozitive de preîncălzire înaiote de sudare.
‘) Pentru utilajul de sudare se va menţiona, după caz, aparatura de stabilire, măsurare şi reglare a
parametrilor regimului de sudare.
Tabelul 2
Nr. Procedeul Tipul Nr. fişei de Grupa de Grupa de Poziţia de Observaţii
crt. de sudare îmbinării omologare oţeluri grosimi şi sudare
agent acoperită diametru!
economici de fişa de acoperite
ISCIR omologare de fişa de
omologare
80

Click pentru continuare