MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl10.V1.201O
Anexa nr.3
MINISTERUL ECONOMIEI COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune şi Instalatiilor de Ridicat
-ISCIR –

Indicativ: PT C 6-2010 Ediţia 1
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.201O
CAPITOLUL I
GENERALITĂŢI
SECf/UNEA 1
Scop
201
Art.1 (1) Prezenta prescripţie tehnică stabileşte condiţiile şi cerinţele tehnice pentru
montarea, autorizarea funcţionării, utilizarea/exploatarea, verificarea tehnică periodică,
repararea şi verificarea tehnică În utilizare pentru conductele metalice sub presiune pentru
fluide, denumite În continuare „conducte”.
(2) Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică doar În măsura În care nu există alte
dispoziţii specifice (cu acelaşi obiectiv) În legislaţia comunitară de armonizare.
Art.2 Fără a aduce atingere Hotărârii Guvernului nr. 584/2004 cu modificările şi
completările ulterioare, prezenta prescripţie tehnică stabileşte cerinţe minime obligatorii
privind activităţile de:
a) avizarea documentaţiei tehnice preliminare de montare;
b) avizarea documentaţiei tehnice preliminare de reparare;
c) montarea/repararea conductelor;
d) autorizarea funcţionării conductelor;
e) utilizarea/exploatarea conductelor;
f) verificările tehnice În utilizare, pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic pentru
funcţionarea În condiţii de siguranţă a conductelor;
g) scoaterea din uz şi casarea conductelor.
SECŢIUNEA a 2-a
Domeniu de aplicare
Art. 3 (1) Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică conductelor pentru gaze, gaze
lichefiate, gaze dizolvate sub presiune, vapori şi acele lichide a căror presiune de vaporizare
la temperatura maximă admisibilă este cu cel puţin 0,5 bar peste presiunea atmosferică şi
care:
a)pentru gaze din grupa 1: DN > 25 şi se clasifică Într-o categorie conform prevederilor din
anexa 1, diagrama nr. 1;
202 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl10.V1.201O
b)pentru gaze din grupa 2: DN > 32, PS x DN > 1.000 şi se clasifică într-o categorie
conform prevederilor din anexa 1, diagrama nr. 2;
(2) Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică conductelor pentru lichide a căror
presiune de vaporizare la temperatura maximă admisibilă este cu cel puţin 0,5 bar peste
presiunea atmosferică şi care:
a) pentru lichide din grupa 1: DN > 25, PS x DN > 2.000 şi se clasifică într-o categorie
conform prevederilor din anexa 1, diagrama nr. 3;
b) pentru lichide din grupa 2: PS > 10 bar, DN > 200, PS x DN > 5.000 şi se clasifică întro
categorie conform prevederilor din anexa 1, diagrama nr. 4;
NOTĂ: Grupele de fluide sunt definite în Hotărârea Guvernului nr. 584/2004.
Art. 4 Nu intră sub incidenta prevederilor prezentei prescripţii tehnice:
a)conductele formate din ţevi sau dintr-un sistem de ţevi destinate transportului fluidelor
sau substanţelor de la sau către instalaţii terestre sau marine, începând cu şi incluzând
ultimul dispozitiv de închidere aflat în perimetrul instalaţiei şi toate echipamentele auxiliare
montate pe aceste conducte, mai puţin echipamentele sub presiune standard aflate în staţiile
de reglare a presiunii sau în staţiile de compresoare;
b)reţelele de alimentare, distribuţie şi descărcarea apei şi echipamente auxiliare, precum
şi aducţiunile hidrocentralelor cum ar fi: conducte forţate, puţuri forţate sau galerii sub
presiune şi accesorii specifice asociate acestora;
c)echipamentele pentru controlul forajelor de exploatare şi extracţie în industria petrolului,
gazului natural sau explorărilor geotermale, industriei extractive, precum şi depozitelor
subterane, destinate menţinerii şi/sau reglării presiunilor la gurile de sondă, cum ar fi: capete
de erupţie, prevenitoare de erupţie, manifolduri, precum şi echipamentele acestora montate
în amonte;
d)conductele sub presiune folosite pentru cămăşuirea sistemelor de transmisie, cum ar fi:
cablurile electrice şi telefonice;
e)caloriferele şi conductele pentru sisteme de încălzire cu apă caldă;
f) conductele subterane îngropate sau în canale vizitabile;
g)conductele de pe mijloace auto, mijloace de transport feroviar, vase maritime şi fluviale
sau de pe alte mijloace de plutire.
h)conductelor de abur şi de apă fierbinte.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010
SECŢIUNEA a 3-a
Referinte normative
Art. 5 Prezenta prescripţie tehnică face referiri la următoarele acte normative:
203
a)Legea nr. 64/2008, privind funcţionarea În condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub
presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată În
Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificările şi
completările ulterioare;
b)Legea nr. 307/2006 privind apărarea Împotriva incendiilor, publicată În Monitorul Oficial
al României, Partea 1, nr. 633 din 21 iulie 2006;
c)Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii În muncă, publicată În Monitorul Oficial al
României, Partea 1, nr. 646 din 26 iulie 2006;
d)Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999 privind
calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale,
publicată În Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 502 din 11 iulie 2002;
e) Legea nr. 355/2002 pentru aprobarea Ordonanţa Guvernului nr. 39/1998 privind
activitatea de standardizare naţională, cu modificările şi completările ulterioare,
publicată În Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 447 din 26 iunie 2002;
f) Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a
echipamentelor sub presiune, publicată În Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 404 din
16 mai 2004, cu modificările şi completările ulterioare;
g)Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de
Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat,
publicată În Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu
modificările şi completările ulterioare;
h)Hotărârea Guvemului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalog ului privind clasificarea şi
duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, publicată În Monitorul Oficial al României,
Partea 1, nr. 46 din 31 ianuarie 2005;
i) Hotărârea Guvernului nr. 2.176/2004 pentru modificarea unor Hotărâri ale Guvernului În
scopul eliminării unor dispoziţii privind obligativitatea aplicării standardelor şi actualizării
referirilor la standarde, publicată În Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 1236 din 22
decembrie 2004;
j) Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 382/2009 pentru aprobarea
204 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea si verificarea
tehnica in utilizare a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI,
publicat În Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 677 din 9 octombri 2009;
k)Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 401/2005 privind aplicarea sigiliilor la
instalaţiile şi echipamentele neautorizate sau care nu prezintă siguranţă În funcţionare
conform prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, publicat În Monitorul Oficial al României,
Partea 1, nr. 726 din 10 august 2005;
1) Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea
Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate in domeniul ISCIR, publicat În
Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 750 din 4 noiembrie 2009;
SECŢIUNEA a 4-a
Termeni, definiţii şi abrevieri
Art. 6 (1) Tn sensul prezentei prescripţii tehnice, termenii şi expresiile de mai jos au
următoarele semnificaţii:
a) acceptare – acţiunea prin care se admite şi se dă un acord scris privind folosirea unor
materiale, proceduri şi altele asemenea În baza unor verificări preliminare şi În conformitate
cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;
b) accesibilitate pentru utilizare şi intreţinere – caracteristică a conductelor de a
permite personalului de deservire sau de Întreţinere accesul la piesele componente În timpul
exploatării sau Întreţinerii, fără a conduce la situaţii care pot produce avarii sau accidente;
c) accesorii de securitate – dispozitive destinate protejării echipamentelor sub presiune
Împotriva depăşirii limitelor admise;
d) accesorii pentru reglarea presiunii – dispozitive cu rol funcţional, care au o incintă
pentru suprapresiune;
e) accident – eveniment fortuit, imprevizibil, care Întrerupe funcţionarea normală a unei
conducte, provocând avarii şi/sau afectând viata sau sănătatea persoanelor ori mediul;
f) autoritate competentă – orice organism sau autoritate dintr-un stat membru cu rol de
control ori de reglementare În ceea ce priveşte activităţile de servicii, În special autorităţile
administrative, precum şi ordinele profesionale şi asociaţiile profesionale sau alte organisme
profesionale care, În exercitarea competenţei de autoreglementare, creează cadrul legal
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010 205
pentru accesul la activităţile de servicii ori exercitarea acestora;
g) autorizare – activitate de evaluare şi atestare efectuată de către ISeIR, a competenţei
şi capabiiităţii unei persoane fizice sau juridice de a desfăşura activităţi reglementate de
prezenta prescripţie tehnică;
h) autorizarea funcţionării – acord emis de ISelR pentru deţinătorii/utilizatorii de
conducte În scopul atestării faptului că o conductă Îndeplineşte toate condiţiile şi cerinţele
pentru a fi utilizată În condiţii de siguranţă;
i) autorizaţie – document emis de ISelR sau inspecţia teritorială ISelR prin care se
acordă unei persoane juridice/fizice dreptul de a desfăşura activităţi reglementate de
prezenta prescripţie tehnică;
j) avarie – deteriorare suferită de o conductă, care scoate din funcţiune conducta
respectivă;
k) cerinţă – orice obligaţie, interdicţie, condiţie sau limitare impusă prestatorilor ori
beneficiarilor de servicii, care este prevăzută În actele cu caracter normativ sau administrativ
ale autorităţilor competente ori care rezultă din jurisprudenţă, practici administrative, norme
ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asociaţiilor profesionale ori ale altor
organizaţii profesionale, adoptate În exercitarea competenţei lor de autoreglementare;
clauzele contractelor colective de muncă negociate de partenerii sociali nu sunt, În sine,
considerate cerinţe;
1) conducte – elemente tubulare destinate transportului fluidelor, atunci când sunt
montate Într-un sistem sub presiune. Acestea cuprind ţevi, sisteme de ţevi, tubulatură,
fitinguri, compensatoare de dilatare şi alte componente sub presiune, după caz;
m) declaraţie de conformitate – document prin care producătorul sau reprezentantul său
autorizat declară că echipamentul sub presiune introdus pe piaţă respectă toate cerinţele
esenţiale de securitate aplicabile acestuia;
n) desen de ansamblu – document obligatoriu anexat la cartea conductei, care se
elaborează pentru instalare/montare şi reparare conform prevederilor prezentei prescripţii
tehnice;
o) desen de ansamblu „As built” – desenul de ansamblu, obligatoriu, anexat la cartea
conductei, care oglindeşte modul efectiv În care a fost instalatălmontată/reparată conducta şi
În care se Înscriu toate diferenţele apărute faţă de desenul de ansamblu elaborat iniţial;
p) deţinător – persoană fizică sau juridică care deţine sub orice titlu o conductă În
utilizare;
q) diametru nominal (ON) – mărime numerică a diametrului, care este comună pentru
206 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl10.V1.201O
toate componentele dintr-un sistem de conducte, altele decât componentele pentru care se
indică diametrul exterior sau mărimea filetului. Acesta este În mod convenţional un număr
Întreg, care serveşte În scop de referinţă, şi este aproximativ egal cu dimensiunea de
fabricaţie. Diametrul nominal se exprimă prin simbolul DN urmat de o mărime numerică;
r) documentaţie tehnică – totalitatea documentelor şi instrucţiunilor elaborate conform
prevederilor prescripţiilor tehnice de către producâtor, deţinător/utilizator pentru construirea,
montarea, punerea În funcţiune, realizarea reviziilor, reparaţiilor şi/sau pentru Întreţinerea
conductelor sau, respectiv, totalitatea documentelor Întocmite de câtre persoanele fizice sau
juridice autorizate pentru efectuarea acestor activităţi În vederea realizării sarcinilor specifice
ce le revin. Documentaţia tehnicâ include, după caz, descrierea generală a conductelor
metalice pentru fluide, proiectele de execuţie, procesul de fabricaţie şi schemele
componentelor, subansamblurilor şi circuitelor, după caz, descrieri şi explicaţii necesare
pentru Înţelegerea acestor desene şi scheme, rezultatele calculelor de proiectare, rapoartele
Încercărilor şi examinărilor şi altele asemenea;
s) durata normală de functionare – durata de utilizare În care se recuperează, din punct
de vedere fiscal, valoarea de achiziţie a conductei pe calea amortizării;
t) expert ISCIR – persoana fizică autorizată de către ISeIR, pe baza evaluării
capabiiităţii şi competenţei sale, În scopul realizării de sarcini specifice;
u) expertiză tehnică – investigaţia/examinarea cu caracter tehnic a conductelor;
v) fluid de lucru – gaze, lichide şi vapori În stare pură, precum şi amestecuri ale
acestora. Un fluid poate conţine şi o suspensie de substanţe solide;
w) inspector de specialitate din cadrul ISCIR – persoană fizicâ angajată În cadrul
ISeIR, care efectuează verificări tehnice şi alte sarcini specifice conform prevederilor
prezentei prescripţii tehnice;
x) introducere pe piaţă – acţiunea de a face disponibilă/disponibil, pentru prima dată,
contra cost sau gratuit, o/un instalaţie/echipament În vederea distribuirii şi/sau utilizării;
y) inregistrare – acţiunea de a Înregistra echipamente/instalaţii În evidenţa ISeIR;
z) intretinere – totalitatea operaţiilor prin care se asigură menţinerea unei conducte În
parametrii de funcţionare În condiţii de siguranţă;
aa) montare – ansamblu de operaţii de asamblare a părţilor componente ale unei
conducte sau a mai multor conducte legate Între ele În cadrul unei instalaţii conform
documentaţiei tehnice, În vederea funcţionării acesteia;
bb) montator- persoană juridică autorizată de către ISelR pentru montarea conductelor.
ce) operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţii/or –
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010 207
persoană fizică autorizată de către ISelR pentru supravegherea şi verificarea tehnică a
instalaţiilor care se supun prevederilor prescripţiilor tehnice;
dd) persoană juridică – orice entitate constituită potrivit legii naţionale precum şi cele
constituite În temeiul dreptului altui stat membru sau reglementat de acesta, indiferent dacă
acestea sunt considerate sau nu ca având personalitate juridică;
ee) personal tehnic de specialitate – angajat al persoanei juridice autorizate, desemnat
de către acesta prin decizie intemă şi nominalizat În autorizaţia eliberată de către ISeIR;
fi) prescripţie tehnică – norma tehnică elaborată de către ISelR şi aprobată prin ordin al
ministrului economiei, publicat În Monitorul Oficial al României, Partea 1, care conţine, pentru
domenii clar definite, condiţii şi cerinţe tehnice referitoare la conductele şi la activităţi
specifice domeniului de activitate, prevăzute În Legea 64/2008, ce se realizează În legătură
cu acestea, În vederea introducerii pe piaţă, punerii În funcţiune şi utilizării conductelor
respective În condiţii de siguranţă În funcţionare;
gg) presiune – presiunea relativă la presiunea atmosferică, adică presiunea măsurată. Tn
consecinţă, vacuumul se exprimă printr-o valoare negativă;
hh) presiune de Încercare (IP) – presiunea la care se Încearcă hidraulic conducta pentru
verificarea rezistenţei şi etanşeităţii acesteia, stabilită de deţinător/utilizator sau conform
prevederilor prezentei prescripţii tehnice;
ii) presiune maximă admisibilă (PS) – presiunea maximă pentru care a fost proiectată
conducta;
III producător – persoană fizică sau juridică, responsabilă pentru proiectarea şi/sau
realizarea unei/unui instalaţii/echipament În scopul introducerii pe piaţă şi/sau al punerii În
funcţiune, În numele său, precum şi orice persoană fizică sau juridică, care construieşte,
montează, instalează, ambalează sau etichetează o/un instalaţie/echipament În vederea
introducerii pe piaţă şi/sau al punerii În funcţiune sub nume propriu;
kk) punerea În funcţiune – acţiunea care are loc În momentul primei utilizări a unei
conducte;
II) regim de autorizare şi verificare tehnică – totalitatea condiţiilor, cerinţelor,
examinărilor, Încercărilor şi/sau evaluărilor la care este supusă, cu caracter obligatoriu, o
conductă, pe parcursul realizării şi utilizării, precum şi deciziile luate În legătură cu aceasta,
În scopul de a se asigura funcţionarea În condiţii de siguranţă, conform prescripţiilor tehnice;
mm)registru – orice evidenţă sau bază de date administrată de o autoritate competentă, În
format electronic ori pe hârtie, cuprinzând informaţii cu privire la prestatorii de servicii În
general sau prestatorii de servicii autorizaţi Într-un domeniu specific;
208 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bis/10.VI.201O
nn) reparare – ansamblu de lucrări şi operaţiuni ce se execută prin Înlăturarea
neconformităţilor/defecţiuniior constatate la o conductă, În scopul aducerii acesteia la
parametrii iniţiali sau la alţi parametri care asigură funcţionarea În condiţii de siguranţă a
acesteia, conform prescripţiilor tehnice;
00) repunerea in functiune – acţiunea care are loc În momentul primei utilizări a unei
conducte, ulterior reparării, efectuării unei revizii şi/sau efectuării unei intervenţii de
Întreţinere a acesteia, conform prezentei prescripţii tehnice;
pp) sistem de conducte – două sau mai multe conducte dintr-o instalaţie, racordate Între
ele. Conductele transportă şi distribuie fluidul, au aceiaşi parametri de lucru şi de calcul şi
sunt supuse unor condiţii tehnice de funcţionare identice;
qq) stat membru – stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European;
rr) temperatura de calcul – temperatura luată În considerare la calculul de rezistenţă al
unui element de conductă. Aceasta se stabileşte pornind de la temperatura de referinţă a
fluid ului interior cumulată cu adaosurile de temperatură pe baza calculului de schimb de
căldură;
ss) temperatura minimă/maximă admisibilă (TSmln.lmax) – temperatura minimă/maximă
pentru care conducta a fost proiectată;
tt) utilizator – persoană fizică sau juridică care are În folosinţă o conductă;
uu) verificare tehnică – totalitatea examinărilor şi/sau Încercărilor ce se realizează, În
baza documentaţiei tehnice aplicabile unei conducte şi prevederilor prescripţiilor tehnice, În
scopul evaluării măsurii În care conducta satisface cerinţele de funcţionare În condiţii de
siguranţă;
w) verificare tehnică periodică (VTP) – activitate desfăşurată periodic, conform
prevederilor prezentei prescripţii tehnice;
ww) verificări tehnice in utilizare pentru investigapUexaminări cu caracter tehnic –
ansamblul de verificări, examinări şi Încercări pentru stabilirea stării tehnice, evaluarea
duratei remanente de funcţionare şi stabilirea condiţiilor de funcţionare În siguranţă a
conductelor.
(2) În conţinutul prezentei prescripţii tehnice sunt folosite următoarele abrevieri:
a) lE – Încercare de etanşeitate;
b) IP – Încercare la presiune hidraulică;
c) ISCIR- Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor Recipientelor sub Presiune şi
Instalaţiilor de Ridicat;
d) RADTE – Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaţiei
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010 209
tehnice de verificări tehnice În utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic;
e) RADTP – Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaţiei
tehnice preliminare de montare/reparare;
f) RSL – Personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrărilor;
g) RSVTI- Operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor;
h) RTS – Personal tehnic de specialitate, responsabil tehnic cu sudura;
i) VE – Verificare exterioară;
j) VTP – Verificare tehnică periodică.
CAPITOLUL II
MONTAREA CONDUCTELOR
Art. 7 (1) Montarea conductelor se efectuează de către producătorul acestora, de către
persoane juridice autorizate de către ISCIR sau de către persoane juridice autorizate de
autorităţile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autorităţile
competente din statele membre trebuie să fie Înregistrate În Registrul ISCIR al persoanelor
juridice autorizate. Condiţiile privind autorizarea de către ISCIR a persoanelor juridice care
efectuează montarea conductelor precum şi condiţiile de Înregistrare În Registrul ISCIR al
persoanelor juridice autorizate sunt stabilite În prescripţia tehnică aplicabilă.
(2) Cerinţa de autorizare pentru montare nu se aplică producătorilor care montează
conducte fabricate de către ei.
(3) Prevederile prezentei prescripţii tehnice, referitoare la montare, se aplică conductelor
noi sau vechi care urmează să fie asamblate la locul de funcţionare de o persoană juridică
autorizată de către ISCI R pentru această activitate.
(4) Tn cazul instalaţilor compuse din recipiente sub presiune şi conductele de legătură
aferente, şi a căror montare se face de producător, autorizarea de către ISCIR a acestuia nu
mai este necesară.
Art. 8 Condiţiile privind autorizarea persoanelor juridice care efectuează montarea
conductelor sunt stabilite În prescripţia tehnică aplicabilă.
Art. 9 Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice sau juridice sunt prevăzute la
capitolul XII. Pentru serviciile prestate, persoanele juridice autorizate de către ISCIR pentru
210 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl10.V1.201O
montarea conductelor trebuie să elibereze o declaraţie Întocmită conform modelului din
anexa 2.
Art.10 Montarea conductelor se face pe baza unei documentaţii tehnice preliminare de
montare.
Art. 11 Conductele trebuie Însoţite de o documentaţie tehnică Întocmită de către montator,
care trebuie să respecte prevederile prezentei prescripţii tehnice, reglementările tehnice,
standardele şi documentele normative.
Art.12 (1) Documentaţia tehnică preliminară de montare trebuie să conţină:
a) memoriul tehnic de prezentare cu descrierea generală a conductei şi a
instalaţiei/echipamentelor aferente acesteia cu specificarea parametrilor de funcţionare;
b) breviarul de calcul de rezistenţă;
c) schema izometrică, condiţiile tehnice de execuţie, proceduri de sudare, lista
materialelor, armături, dispozitive de siguranţă şi altele asemenea;
d) verificările, Încercările şi examinările distructive/nedistructive, date despre tratamentul
termic post sudare, pe parcursul montării şi În vederea autorizării funcţionării.
(2) Documentaţia tehnică preliminară trebuie avizată de către RADTP.
(3) Condiţiile privind atestarea persoanelor fizice care efectuează avizarea documentaţiilor
tehnice preliminare de montare a conductelor sunt prevăzute În prescripţia tehnică aplicabilă.
Art. 13 La elaborarea documentaţiei tehnice preliminare de montare trebuie să se ţină
seama de următoarele situaţii:
a) În cazul montării În aer liber trebuie luate măsurile necesare astfel ca aparatura de
comandă, măsurare şi control, precum şi dispozitivele de siguranţă ale conductei să fie
protejate Împotriva intemperiilor, degradărilor şi accesului neautorizat al persoanelor străine
la instalaţie;
b) suprafaţa exterioară a conductelor trebuie să fie protejată Împotriva coroziunii datorate
condiţiilor atmosferice sau mediului În care lucrează;
c) la montarea conductelor care prezintă pericol ridicat În funcţionare, trebuie avut În
vedere amplasarea la distanţe corespunzătoare faţă de alte obiective, precum şi alte măsuri
suplimentare de siguranţă prevăzute În normativele de prevenire şi stingere a incendiilor şi În
normele generale şi specifice de protecţia muncii;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ1O.V1.201O 211
d) nu se admite existenţa cablurilor electrice deasupra conductelor, cu excepţia
instalaţiilor electrice pentru iluminat executate şi În conformitate cu prevederile standardelor
pentru executarea instalaţiilor electrice În medii cu pericol de explozie;
e) conductele se montează pe suporturi astfel Încât Îmbinările sudate ale conductelor să
fie accesibile pentru examinări şi verificări tehnice iar aşezarea trebuie să fie făcută astfel
Încât să permită dilatări sau contractări termice, să asigure o repartizare uniformă a sarcinii
pe suporturi şi să nu producă tensiuni suplimentare În pereţii conductelor;
f) conductele trebuie prevăzute cu scări sau căi de acces pentru deservirea armăturilor
şi pentru efectuarea verificării tehnice;
g) În cazul conductelor la care există posibilitatea producerii condensului trebuie
prevăzute mijloace pentru drena rea şi Îndepărtarea lichidelor din zonele mai joase, pentru
evitarea producerii avariilor datorate loviturilor de berbec sau coroziunilor;
h) conductele pentru fluide inflamabile şi explozibile trebuie prevăzute cu instalaţie de
legare la pământ;
i) conductele parţial Îngropate trebuie prevăzute cu elemente de izolare care să asigure
derularea verificărilor tehnice a zonei supraterane;
j) conductele care lucrează la temperaturi <!: 440°C se prevăd obligatoriu, prin
documentaţia tehnică, cu repere de fluaj.
Art.14 (1) Verificarea tehnică a conductelor, În timpul şi la finalul lucrărilor de montare, se
efectuează de către RSL al montatorului atestat de ISCIR.
(2) Verificarea tehnică a conductelor În timpul lucrărilor de montare constă În:
a) examinarea stării tehnice a Îmbinărilor demontabile şi nedemontabile precum şi a
armăturilor;
b) examinarea stării tehnice a sistemelor de susţinere şi a elementelor de dilatare;
c) Încercarea la presiune conform art. 68 până la art. 81;
d) alte verificări şi Încercări impuse prin documentaţia tehnică a conductei;
e) măsurarea dimensională iniţială, direct pe conductă, În cazul conductelor care
lucrează la temperaturi <!: 440oC, astfel:
1) În locurile, prin metoda şi la elementele de conductă indicate În documentaţia
tehnică. Locurile de măsurare se curăţă până la luciu metalic, iar temperatura pereţilor nu
trebuie să depăşească SO°C;
2) pentru fiecare secţiune de măsurare, se efectuează, obligatoriu, 2 măsurări, În plan
vertical şi În plan orizontal;
212 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
3) măsurările de liniaritate a elementelor drepte de conductă se fac pe 4 generatoare
ale ţevii, În plan vertical şi În plan orizontal;
4) măsurările dimensionale se fac de către RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, iar
rezultatele finale se consemnează În mod obligatoriu În buletine Întocmite şi emise de către
acesta.
Art.15 Documentaţia tehnică de montare, Întocmită de montator, la finalizarea lucrărilor
trebuie să conţină următoarele documente:
a) documentaţia tehnică preliminară avizată de către RADTP conform art. 12;
b) certificatele de inspecţie material ale materialelor de bază şi de adaos utilizate la
execuţia părţilor conductei supuse presiunii sau care se asamblează prin sudare la aceasta;
c) tabelul nominal, Întocmit de RTS, cu sudorii autorizaţi de către ISCIR, care au
executat lucrările de sudare, inclusiv numărul autorizaţiei, numărul poansonului acestora şi
harta marcajelor pentru sudurile executate;
d) documentele rezultate În urma efectuării examinărilor nedistructive/distructive
efectuate de către persoane juridice autorizate/evaluate de către ISCIR;
e) fişa şi diagrama de tratament termic, atunci când acesta este prevăzut În memoriul
tehnic;
f) copii de pe procesele-verbale de verificare tehnică Întocmite pe parcursul montării;
g) procesul-verbal În care sunt consemnate rezultatele Încercărilor de casă, În care să se
specifice că instalaţia poate fi supusă verificărilor tehnice În vederea autorizării funcţionării
conductelor;
h) instrucţiuni care trebuie să conţină informaţii despre montare utilizare şi Întreţinere,
redactate/traduse În limba română;
i) declaraţia prevăzută la art. 9.
Art. 16 Montatorul trebuie să aplice placa de timbru la sfârşitul lucrărilor de montare; placa
de timbru trebuie să fie vizibilă, lizibilă şi permanent accesibilă.
Art. 17 Conductele la care se obţin rezultate corespunzătoare sunt supuse examinărilor şi
verificărilor În vederea obţinerii autorizării funcţionării de la ISCIR.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010
CAPITOLUL III
AUTORIZAREA FUNCŢIONĂRII CONDUCTELOR
SECf/UNEA 1
Prevederi generale
213
Art.18 Cerinţele tehnice prevăzute În prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii
referitoare la autorizarea funcţionării conductelor.
Art. 19 Conductele nu pot fi exploatate fără autorizarea funcţionării.
Art. 20 Autorizarea funcţionării conductelor se efectuează numai de către inspectorii de
specialitate din cadrullSCIR.
Art. 21 Se admite autorizarea funcţionării următoarelor conducte noi:
a) care respectă cerinţele privind introducerea pe piaţă, stabilite de reglementările
tehnice ce transpun directive europene specifice: HG 584/2004, cu modificările şi
completările ulterioare;
b) montate În condiţiile prevederilor prezentei prescripţii tehnice de persoane juridice
autorizate.
Art. 22 Se admite autorizarea funcţionării următoarelor conducte care au funcţionat şi:
a) provin din Uniunea Europeană:
1) care respectă cerinţele privind introducerea pe piaţă stabilite, prin directiva
europeană aplicabilă;
2) care au fost construite anterior intrării În vigoare a directivei europene aplicabile şi
care au fost introduse pe piaţă cu respectarea reglementărilor naţionale ale statului membru
În care au fost construite;
b) provin din afara Uniunii Europene şi care respectă cerinţele prevăzute la introducerea
pe piaţă stabilite prin directiva europeană aplicabilă.
NOTĂ: Directiva europeană aplicabilă este: 97/23/EC – Echipamente sub presiune- (referitor
la la proiectarea, fabricarea şi evaluarea conformităţii echipamentelor sub presiune şi a
ansamblurilor care au o presiune maximă admisibilă PS mai mare de 0,5 bar şi care
stabileşte condiţiile de introducere pe piaţă a acestora)
214 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bis/1O.VI.201O
Art. 23 Toate constatări le referitoare la autorizarea funcţionării conductelor trebuie
consemnate de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR În procese-verbale de
verificare tehnică.
Art. 24 Obţinerea autorizării emise de către ISCIR nu absolvă persoana fizică/juridică de
obligaţia obţinerii tuturor celorlalte autorizaţii reglementate de legislaţia În vigoare.
SECŢIUNEA a 2-a
Condiţii pentru autorizarea funcţionării
Art. 25 Pentru obţinerea autorizăriii funcţionării conductei, deţinătorul/utilizatorul trebuie să
solicite, În scris, efectuarea verificărilor tehnice necesare.
Art. 26 Tn vederea autorizării funcţionării conductelor, deţinătorul/utilizatorul prezintă
documentaţia tehnică a conductei, supune conductele la verificările tehnice prevăzute În
prezenta prescripţie, şi asigură operator RSVTI.
Art. 27 ISCIR stabileşte de comun acord cu deţinătorul/utilizatorul data la care urmează să
se efectueze verificările tehnice, În vederea autorizării funcţionării conductelor.
Art.28 (1) În vederea autorizării funcţionării conductelor prevăzute la art. 21 lit. a)
deţinătorul/utilizatorul trebuie să depună la ISCIR următoarele:
a) cererea În vederea autorizării care trebuie să conţină datele complete de identificare
ale deţinătorului/utilizatorului cu precizarea locului de montare al conductei;
b) documentaţia tehnică stabilită potrivit cerinţelor Hotărârii Guvemului 584/2004, cu
modificările şi completările ulterioare;
c) documentaţia tehnică de Însoţire a dispozitivelor de siguranţă, conform prescripţiei
tehnice aplicabile.
(2) În vederea autorizării funcţionării conductelor prevăzute la art. 21 lit. b)
deţinătorul/utilizatorul trebuie să depună la ISCI R următoarele:
a) cererea În vederea autorizării care trebuie să conţină datele complete de identificare
ale deţinătorului/utilizatorului cu precizarea locului de montare al conductei;
b) documentaţia tehnică prevăzută la art. 16;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010 215
c) documentaţia tehnică de Însoţire a dispozitivelor de siguranţă, conform prescripţiei
tehnice aplicabile.
Art. 29 (1) Tn vederea autorizării funcţionării conductelor prevăzute la art. 22 lit. a) pct. 1),
deţinătorul/utilizatorul trebuie să depună la ISelR următoarele:
a) cererea În vederea autorizării care trebuie să conţină datele complete de identificare
ale deţinătorului/utilizatorului cu precizarea locului de montare al conductei;
b) documentaţia tehnică stabilită potrivit cerinţelor Hotărârii Guvernului 584/2004, cu
modificările şi completările ulterioare;
c) raportul tehnic Întocmit ca urmare a verificărilor tehnice În utilizare pentru
investigaţii/examinări cu caracter tehnic;
d) documentaţia tehnică de Însoţire a dispozitivelor de siguranţă, conform prescripţiei
tehnice aplicabile.
(2) Pentru conductele prevăzute la art. 22 lit. a) pct. 2), sunt necesare următoarele
documente:
a) cererea În vederea autorizării care trebuie să conţină datele complete de identificare
ale deţinătorului/utilizatorului cu precizarea locului de montare al conductei;
b) documentaţia tehnică Întocmită conform reglementărilor naţionale aplicabile În ţara de
provenienţă;
c) raportul tehnic Întocmit ca urmare a verificărilor tehnice În utilizare pentru
investigaţii/examinări cu caracter tehnic;
d) documentaţia tehnică de Însoţire a dispozitivelor de siguranţă, conform prescripţiei
tehnice aplicabile.
(3) Pentru conductele prevăzute la art. 22 lit. b), sunt necesare următoarele documente:
a) cererea În vederea autorizării care trebuie să conţină datele complete de identificare
ale deţinătorului/utilizatorului cu precizarea locului de montare al conductei;
b) documentaţia tehnică stabilită potrivit cerinţelor Hotărârii Guvernului 584/2004, cu
modificările şi completările ulterioare;
c) raportul tehnic Întocmit ca urmare a verificărilor tehnice În utilizare pentru
investigaţii/examinări cu caracter tehnic;
d) documentaţia tehnică de Însoţire a dispozitivelor de siguranţă, conform prescripţiei
tehnice aplicabile.
216 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
SECf/UNEA a 3-a
Verificarea tehnică În vederea autorizării funqionării
Art. 30 (1) Pentru obţinerea autorizării funcţionării a conductelor inspectorul de specialitate
din cadrul ISCIR efectuează următoarele:
a) verificarea documentaţiei tehnice prevăzută la ar!. 28 sau ar!. 29, după caz;
b) verificarea existenţei buletinelor cu valorile măsurărilor iniţiale dimensionale şi de fluaj,
În cazul conductelor care funcţionează la o temperatură O! 440oC;
c) verificarea dispozitivelor de siguranţă;
d) verificarea condiţiilor de montare;
e) verificarea exterioară conform ar!. 63 până la ar!. 67;
f) Încercarea la presiune conform ar!. 68 până la ar!. 81;
g) Încercarea de etanşeitate conform ar!. 84 până la ar!. 87.
(2) Tn cazul În care verificările prevăzute la alin. (1) lit. a) până la lit. c), sunt
corespunzătoare se continuă verificările prevăzute la alin. (1) lit. d) până la lit. f). Dacă
documentaţia tehnică depusă la ISCIR este incompletă sau incorect Întocmită, este Înapoiată
deţinătorului/utilizatorului pentru Întocmire corespunzătoare, şi se reiau acţiunile prevăzute la
ar!. 28 sau ar!. 29, după caz.
(3) Verificările prevăzute la alin. (1) iiI. d) până la iiI. f), se efectuează la locul de
funcţionare al conductei şi rezultatele se consemnează În procese-verbale de verificare
tehnică Întocmite de către inspectorul de specialitate din cadrullSCIR.
SECf/UNEA a 4-a
Verificarea exterioară
Art. 31 Verificarea exterioară constă În examinarea componentelor conductei, În scopul
constatării eventualelor defecte ca urmare a operaţiilor de transporl şi montare.
NOTĂ: Verificarea exterioară cuprinde şi verificarea plăcii de timbru precum şi verificarea
existenţei marcajului de conformitate, atunci când cerinţa de marcare îi este aplicabilă
conductei.
Art. 32 Cu ocazia verificării exterioare se efectuează următoarele:
a) examinarea stării tehnice a sistemelor de susţinere şi a elementelor de dilatare;
b) examinarea stării tehnice a dispozitivelor de siguranţă;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010 217
c) verificarea existenţei reperelor de fluaj, in cazul conductelor care funcţionează la
temperaturi O!; 440·C.
SECŢIUNEA a 5-a
Încercarea la presiune hidraulică
Art. 33 Încercarea la presiune hidraulică se efectuează in condiţiile prevăzute la art. 68
până la art. 81.
Art. 34 Încercarea la presiune hidraulică nu este obligatorie dacă de la data efectuării
acesteia nu au trecut mai mult de 24 de luni.
SECŢIUNEA a 6-a
Încercarea de etanşeitate
Art.35 Conductele care lucrează cu fluide din grupa 1, conform prevederilor din Hotărârea
Guvernului 584/2004, se supun şi la incercarea de etanşeitate.
Art. 36 Încercarea de etanşeitate se efectuează in condiţiile prevăzute la art. 84 până la
art. 87 de către RSVTlla punerea in funcţiune.
SECŢIUNEA a 7-a
Măsurări de f1uaj
Art. 37 În cazul conductelor care lucrează la temperaturi O!; 440·C inspectorul de
specialitate din cadrul ISCIR trebuie să verifice rezultatele măsurărilor efectuate, in
conformitate cu art. 141it. el.
SECŢIUNEA a 8-a
Verificarea dispozitivelor de siguranţă
Art. 38 Verificarea dispozitivelor de siguranţă constă in:
a) verificarea corespondenţei dintre dispozitivele de siguranţă şi documentaţia tehnică de
insoţire a acestora;
218 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
b) verificarea marcajelor de conformitate a dispozitivelor de siguranţă;
c) verificarea buletinelor de verificare/regla re a dispozitivelor de siguranţă, dacă este
cazul.
SECT/UNEA a 9-a
Concluziile verificării tehnice în vederea autorizării functionării
Art. 39 Autorizarea functionării conductei se acordă, numai dacă rezultatele verificărilor
tehnice prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. d) până la lit. g) sunt corespunzătoare, prin Întocmirea
unui proces-verbal de verificare tehnică, al cărui model este prevăzut În anexa 3, În care se
consemnează parametrii de funcţionare şi data efectuării următoarei verificări tehnice
periodice (ziua, luna şi anul) cu respectarea prevederilor art. 61 alin. (1).
Art.40 (1) Dacă rezultatele verificărilor tehnice sunt necorespunzătoare, neconformităţile
se consemnează În procesul-verbal de verificare tehnică, şi nu se acordă autorizarea
funcţionării conductei.
(2) Este interzisă acordarea autorizării funcţionării conductei cu condiţia îndeplinirii
ulterioare a unor dispoziţii menţionate În procesul-verbal de verificare tehnică.
(3) După Înlăturarea neconformităţilor deţinătorul/utilizatorul Înaintează o nouă solicitare
scrisă la ISCIR însoţită de documentaţia tehnică doveditoare de Înlăturare a
neconformităţilor.
(4) După acceptarea de către ISCIR a acestei documentaţii tehnice se reiau verificările
tehnice necesare autorizării conductei.
Art. 41 Conductele autorizate să functioneze se Înregistrează În evidenţa ISCIR şi se
eliberează cartea conductei.
Art. 42 Cartea conductei trebuie să conţină:
a) documentaţia tehnică menţionată la art. 28 sau art. 29;
b) partea de evidentă a verificărilor, eliberată de ISCIR, care se compune din:
1) copertă fixă;
2) parte legată cu coperta ce conţine informatii referitoare la amplasare şi verificările
tehnice efectuate;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010 219
3) parte prevăzută cu sistem de ataşare a documentelor tehnice şi documentaţiilor
tehnice Întocmite pe toată durata de utilizare a conductei;
4) procesele-verbale Întocmite de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR şi
de către RSVTI, dacă este cazul, pe parcursul şi la finalul verificărilor tehnice.
CAPITOLUL IV
UTILIZAREA/EXPLOATAREA CONDUCTELOR
SECŢIUNEA 1
Prevederi generale
Art. 43 Cerinţele tehnice prevăzute În prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii
referitoare la utilizarea/exploatarea conductei.
Art. 44 Pentru funcţionarea În condiţii de siguranţă, deţinătorii/utilizatorii au obligaţia să
asigure pe toată perioada de utilizare a conductei operator autorizat RSVTI.
Art. 45 Autorizarea/reautorizarea RSVTI se efectuează În conformitate cu reglementările
În vigoare.
Art. 46 Dacă În timpul exploatării se constată defecţiuni care pot afecta siguranţa În
funcţionare a conductei operatorul RSVTI are obligaţia să oprească din funcţiune conducta şi
să anunţe de Îndată ISCIR despre producerea evenimentului, În vederea luării măsurilor
corespunzătoare.
Art. 47 Deţinătorul/utilizatorul este responsabil pentru eventualele avarii sau accidente
produse prin utilizarea conductelor fără autorizarea funcţionării acordate sau prin utilizarea
necorespunzătoare a acestora.
SECŢIUNEA a 2-a
Conditii privind utilizarea/exploatarea conductelor
Art. 48 Exploatarea conductelor se face conform prevederilor din documentaţia tehnică.
220 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl10.V1.201O
Art. 49 (1) Deţinătorul/utilizatorul are obligaţia să afişeze În locuri vizibile planul (traseul)
conductelor şi instrucţiunile interne Întocmite prin grija RSVTI, pe baza documentaţiei
tehnice.
(2) Instrucţiunile interne cuprind condiţiile de utilizare a conductelor, măsurile care se iau
În caz de avarii sau de Întreruperi În funcţionare, lucrările de Întreţinere, revizie tehnică
curentă, verificările şi Încercările care se efectuează până la data scadentă a următoarei
verificări tehnice periodice.
(3) În instrucţiunile interne se precizează obligaţiile şi responsabilităţile personalului de
deservire a conductelor.
Art. 50 Nu se admite executarea de lucrări de reparare prin sudare, strângeri de şuruburi,
şi altele asemenea, la conductă atunci când aceasta se află În funcţionare.
Art. 51 Verificarea la deschidere-Închidere a supapelor de siguranţă se face În modul şi la
intervalele de timp stabilite prin documentaţia tehnică, respectând prevederile prescripţiei
tehnice aplicabile.
Art. 52 Înlocuirea supapelor de siguranţă este admisă numai cu supape identice, iar
operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului consemnează Înlocuirea Într-un proces-verbal
de verificare tehnică, care se ataşează la cartea conductei.
Art. 53 Pentru conductele la care, Între supapa de siguranţă şi conductă, sunt montate
membrane de rupere, verificarea supapelor de siguranţă se efectuează cu ocazia opririi
instalaţiei pentru revizie tehnică curentă şi verificare tehnică sau În cazul Înlocuirii membranei
de rupere.
Art. 54 (1) La conductele care funcţionează la temperaturi ~ 440°C, măsurarea
deformaţiilor remanente se face periodic la un interval de timp de cel mult 30% din durata de
funcţionare stabilită prin documentaţia tehnică a conductei, dar nu mai mult de 30.000 de ore,
pe toată durata de funcţionare a conductelor.
(2) Dacă În urma măsurătorilor apare o deformaţie mai mare de 0,5% faţă de diametrul
măsurat iniţial, pentru porţiunile drepte de conductă (ţevi) sau 0,5% abatere de la liniaritate
faţă de măsurătorile iniţiale, periodicitatea efectuării măsurătorilor se micşorează la 15.000
de ore.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ1O.V1.201O 221
(3) Dacă În timpul unei utilizări sub durata de funcţionare stabilită prin documentaţia
tehnică a conductei se constată că deformaţiile au atins 1 % faţă de diametrul măsurat iniţial,
pentru porţiunile drepte de conductă (ţevi) sau 1 % abatere de la liniaritate faţă de
măsurătorile iniţiale, conductele se opresc din funcţionare În vederea casării conform
prevederilor capitolului X.
Art. 55 În cazul opririi din funcţionare a conductelor, curăţarea la interior şi conservarea se
face conform prevederilor documentaţiei tehnice.
CAPITOLUL V
VERIFICAREA TEHNiCĂ PERIODiCĂ ŞI VERIFICAREA TEHNiCĂ NEPROGRAMATĂ
SECŢIUNEA 1
Prevederi generale
Art. 56 Cerinţele tehnice prevăzute În prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii
referitoare la verificarea tehnică periodică şi la verificarea tehnică neprogramată a
conductelor.
Art. 57 Se interzice funcţionarea conductelor cu termenul de valabilitate al autorizării
funcţionării depăşit.
Art. 58 (1) Verificarea tehnică periodică a conductelor constă În:
a) verificarea exterioară;
b) Încercarea la presiune hidraulică;
c) Încercarea la presiune pneumatică, acolo unde este cazul;
d) verificarea de etanşeitate, acolo unde este cazul;
e) verificarea dispozitivelor de siguranţă;
f) verificarea fluajului, În cazul conductelor care funcţionează la temperaturi Oi!: 440’C.
(2) Cu ocazia VTP se verifică modul În care a fost exploatată conducta, starea tehnică a
conductei şi a instalaţiilor aferente acesteia, În conformitate cu prevederile prezentei
prescripţii tehnice.
Art.59 (1) VTP se efectuează de către:
222 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bis/1O.VI.201O
a) inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR, pentru conductele care se încadrează
conform diagramelor 1, 2 şi 3 în categoria III şi conform diagramei 4 în categoria II, din
anexa 1;
b) inspectorii de specialitate din cadrullSCIR sau de către operatorul RSVTI, numai după
obţinerea împuternicirii scrise de la ISCIR, pentru conductele care se încadrează conform
diagramelor 1,2 şi 3 în categoria II, din anexa 1;
c) operatorul RSVTI pentru conductele care se încadrează conform diagramelor 1, 2, 3 şi
4 în categoria 1, din anexa 1.
Art.60 (1) În vederea efectuării VTP, deţinătorul/utilizatorul trebuie să pregătească
conducta pentru efectuarea tuturor verificărilor şi încercărilor tehnice şi să asigure toate
condiţiile necesare efectuării acestora.
(2) Tn cazurile în care VTP se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul
ISCIR, participarea operatorului RSVTI este obligatorie.
(3) Rezultatele verificării tehnice periodice se consemnează în procese-verbale de
verificare tehnică de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI, iar dacă
acestea corespund cu prevederile documentaţiei tehnice şi ale prezentei prescripţii tehnice,
se acordă autorizarea funcţionării în continuare, stabilind şi data (ziua, luna şi anul)
următoarei VTP.
(4) Data (ziua, luna şi anul) următoarei VTP, se stabileşte în funcţie de complexitatea,
locul de instalare, condiţiile de mediu, regimul de funcţionare, vechimea în serviciu şi starea
tehnică a conductei, cu respectarea prevederilor art. 61.
(5) Dacă rezultatele VTP sunt necorespunzătoare, neconformităţile se consemnează în
procesul-verbal de verificare tehnică şi nu se acordă autorizarea funcţionării în continuare a
conductei.
(6) Tn cazul în care verificarea tehnică periodică se efectuează de către RSVTI,
deţinătorul/utilizatorul trebuie să transmită la ISCIR o copie a procesului-verbal de verificare
tehnică a conductei în termen de 15 zile de la întocmirea acestuia.
Art.61 (1) Scadenta următoarei VTP este de maxim 4 ani pentru verificarea exterioară şi
maxim 8 ani pentru încercarea la presiune.
(2) Tn cazul conductelor care transportă fluide puternic corozive sau care provoacă
coroziune fisurantă sub sarcină, încercarea de presiune se efectuează o dată la 4 ani
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010 223
(2) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI poate stabili termene mai
scurte În funcţie de starea tehnică şi vechimea În serviciu a conductei.
Art. 62 (1) Data pentru efectuarea verificării tehnice periodice se stabileşte de către
deţinători/utilizatori de comun acord cu ISCIR, fără să se depăşească termenul scadent.
(2) Deţinătorul/utilizatorul este singurul răspunzător pentru respectarea termenelor
scadente de efectuarea VTP.
SECŢIUNEA 8 2-8
Verificarea exterioară
Art. 63 VTP se efectuează la termenul scadent precum şi În următoarele cazuri:
a) după o Întrerupere a funcţionării conductei mai mare de 2 ani, Înainte de repunerea
acesteia În funcţiune;
b) În situaţia În care se impune demontarea integrală a izolaţiei conductei;
c) după efectuarea unor lucrări de reparare;
d) atunci când inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, sau RSVTI, are motive
temeinice să considere necesară o astfel de verificare;
e) atunci când este cerută, motivat, de către deţinătorul/utilizatorul conductei.
Art. 64 Tn vederea efectuării verificării exterioare, conductele se opresc din funcţiune şi se
pregătesc corespunzător.
Art. 65 Cu ocazia verificării exterioare se efectuează următoarele:
a) verificarea plăcii de timbru precum şi verificarea existenţei marcajului de conformitate,
atunci când cerinţa de marcare Îi este aplicabilă conductei.
b) examinarea stării tehnice a Îmbinărilor şi armăturilor;
c) examinarea stării tehnice a sistemelor de susţinere şi a elementelor de dilatare;
d) examinarea stării tehnice a dispozitivelor de siguranţă şi existenţa buletinelor de
verificare/reglare;
e) verificarea eventualelor deformaţii ale elementelor de conductă, În cazul conductelor
care funcţionează la temperaturi O!: 440·C.
f) prezentarea procesului-verbal de conservare al cond uctei , dacă este cazul. alte
verificări şi Încercări impuse prin documentaţia tehnică a conductei;
224 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
g) alte verificări şi Încercări impuse prin documentaţia tehnică a conductei;
Art. 66 (1) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR poate solicita şi efectuarea altor
examinări În vederea stabilirii stării tehnice a conductelor.
(2) Tn functie de rezultatele obtinute la verificarea exterioară, inspectorii de specialitate din
cadrul ISCIR sau RSVTI, poate solicita efectuarea investigatiiior/examinărilor cu caracter
tehnic, dacă este cazul.
Art. 67 Dacă În urma verificării exterioare sau a derulării unor examinări suplimentare sunt
necesare lucrări de reparare, autorizaţia de functionare În continuare se acordă numai după
remedierea integrală a defectelor şi efectuarea unei noi verificări exterioare.
SECŢIUNEA a 3-a
incercarea la presiune
Art.68 (1) Încercarea la presiune, hidraulică sau pneumatică, se efectuează În scopul
verificării rezistentei şi etanşeitătii elementelor sub presiune şi ale Îmbinărilor conductei.
Tncercarea se efectuează cu toate armăturile montate, care trebuie să fie În stare perfectă de
functionare.
(2) Tncercarea la presiune se execută numai după efectuarea unei verificări exterioare cu
rezultate corespunzătoare.
Art. 69 (1) Încercarea la presiune hidraulică se efectuează cu apă sau alt lichid şi la o
presiune stabilită prin documentatia tehnică. Temperatura maximă a lichidului de Încercare
nu trebuie să depăşească SO’C, iar temperatura minimă nu trebuie să fie mai scăzută de S’C.
(2) Tn cazul În care durata Încercării nu este prevăzută În documentatia tehnică, aceasta
nu trebuie să fie mai mică de 10 minute.
Art. 70 În afară de verificarea la termenul scadent, Încercarea la presiune se efectuează şi
În următoarele cazuri:
a) după o Întrerupere a funcţionării mai mare de 2 ani, Înainte de repunerea În funcţiune
a conductei;
b) cu ocazia demontării integrale a izolaţiei;
c) cu ocazia efectuării unor lucrări de reparare;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010 225
d) atunci când inspectorul de specialitate din cadrul ISelR sau operatorul RSVTI al
deţinătorului/utilizatorului, după caz, are motive temeinice să considere necesară efectuarea
Încercării.
Art. 71 Dispozitivele de siguranţă sau diafragmele de măsurare, care nu trebuie să fie
supuse presiunii de Încercare, trebuie să fie demontate sau izolate.
Art.72 Încercarea la presiune hidraulică se efectuează În regimul (cu indicarea creşterii,
menţinerii şi scâderii de presiune şi cu indicarea modului de Înregistrare), la presiunea, la
temperatura şi cu fluidul stabilit În documentaţia tehnică a conductei.
Art. 73 Tn cazul instalaţiilor În care conductele nu pot fi izolate şi separate de restul
echipamentelor, acestea se probează Împreună la presiunea de Încercare a instalaţiei.
Art.74 Pentru efectuarea Încercării la presiune hidraulică, trebuie respectate următoarele:
a) conducta se prevede obligatoriu cu două manometre de control verificate metrologic;
b) clasa metrologică de precizie a manometrelor de control trebuie să fie cel mult 2,5;
c) manometrele de control se aleg astfel Încât valoarea presiunii de Încercare să fie citită
pe treimea mijlocie a scării gradate;
d) Încercarea de presiune hidraulică se execută astfel Încât ridicarea şi coborârea
presiunii să se facă continuu şi fără şocuri;
e) În timpul umplerii cu lichidul de Încercare trebuie luate măsuri pentru eliminarea
completă a aerului, astfel Încât să nu se producă pungi de aer, iar debitul de alimentare cu
lichid se stabileşte astfel Încât să permită evacuarea aerului;
f) Încercarea la presiune hidraulică se consideră admisă În cazul În care, după expirarea
timpului de Încercare stabilit, nu se constată pierderi de presiune, deformaţii remanente ale
elementelor sub presiune sau scurgeri ale lichidului de probă;
g) examinarea suprafeţelor conductei se face numai după reducerea presiunii de
Încercare la valoarea presiunii maxime admisibile.
Art. 75 Încercarea la presiune hidraulică se consideră reuşită dacă nu se constată:
a) deformări plastice remanente vizibile, sau fisuri ale elementelor conductei;
b) pierderi ale fluid ului de probă la elementele conductei sau la Îmbinările
demontabile/nedemontabile ale acestora;
226 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
c) scăderea presiunii indicate de manometre.
Art. 76 Tn cazul deficienţelor indicate la art. 75, acestea se remediază, după care se repetă
Încercarea.
Art. 77 După efectuarea Încercării la presiune hidraulică cu rezultat corespunzător se
interzice efectuarea de lucrări de sudare, tratament termic şi altele asemenea la elementele
conductei care lucrează sub presiune.
Art. 78 Încercarea la presiune hidraulică se poate Înlocui cu o Încercare la presiune
pneumatică, efectuată cu aer sau alt gaz neutru, atunci când:
a) masa lichid ului introdus În conductă este mare, determinând solicitări exagerate ale
elementelor de susţinere şi a elementelor conductelor respectiv conducând la dimensionarea
exagerată a acestora;
b) există pericol evident de Îngheţ;
c) apa dăunează ulterior procesului tehnologic;
d) este prevăzută de producător sau montator În documentaţia tehnică.
Art. 79 (1) Documentaţia tehnică pentru efectuarea Încercării la presiune pneumatică
trebuie să conţină detalii complete ale condiţiilor tehnice de efectuare a Încercării precum şi
măsurile de protecţia muncii.
(2) Documentaţia tehnică pentru efectuarea Încercării la presiune pneumatică trebuie
avizată de către RADTE.
(3) Documentaţia tehnică avizată se prezintă inspectorului de specialitate din cadrullSCIR
cu ocazia efectuării Încercării.
Art. 80 Tncercarea la presiune pneumatică, se efectuează cu respectarea următoarelor
condiţii:
a) Îmbinările sudate ale conductei se verifică, Înainte şi după efectuarea Încercării În
proporţie de 100% prin examinări nedistructive; acest lucru trebuie să fie precizat În
documentaţia tehnică prevăzută la art. 79 alin. (1);
b) valoarea presiunii de Încercare se stabileşte conform documentaţiei tehnice prevăzută
la art. 79 alin. (1);
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010 227
c) presiunea se măreşte uniform şi continuu până la 50% din valoarea presiunii maxime
admisibile, după care creşterea de presiune se face in trepte de circa 10% din valoarea
presiunii maxime admisibile, până la atingerea valorii presiunii de incercare;
d) duratele de menţinere pe fiecare palier de presiune sunt stabilite prin documentaţia
tehnică prevăzută la art. 79 alin. (1).
Art. 81 Încercarea la presiune pneumatică se consideră reuşită dacă:
a) nu se constată deformări plastice remanente vizibile ale elementelor conductei;
b) nu se constată pierderi ale fluidului de probă la elementele conductei sau la imbinările
demontabile/nedemontabile ale acestora prin controlul cu lichide spumante sau prin alte
metode stabilite prin documentaţia tehnică prevăzută la art. 79 alin. (1);
c) nu se constată scăderea presiunii indicate de manometre.
SECŢIUNEA a 4-a
Verificarea fluajului
Art. 82 (1) Verificarea fluajului se efectuează in cazul conductelor care lucrează la
temperaturi O!: 440°C.
(2) Verificarea fluajului se efectuează cu ocazia verificării exterioare şi constă in:
a) verificarea valorilor măsurate şi inregistrate in buletinele emise cu această ocazie, prin
grija RSVTI, şi rezultate ca urmare a efectuării unor măsurători in condiţiile şi la termenele
stabilite prin documentaţia tehnică a conductei;
b) măsurători dimensionale, prin sondaj a unor elemente de conductă.
(3) Verificarea indeplinirii condiţiilor indicate la art. 54.
Art. 83 În cazul in care nu sunt respectate condiţiile indicate la art. 54 alin. (3), inspectorul
de specialitate din cadrullSCIR nu acordă autorizarea funcţionării in continuare şi intocmeşte
un proces-verbal pentru oprirea din funcţionare a conductei in vederea casării.
SECŢIUNEA a 5-a
Încercarea de etanşeitate
Art. 84 Încercarea de etanşeitate se efectuează, atunci când este prevăzută in
documentaţia tehnică a conductei, de către RSVTI, inainte de repunerea in funcţiune a
228 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bis/1O.VI.201O
conductei, după demontarea unor elemente ale acesteia sau după o oprire din funcţiune
Îndelungată, care poate duce la pierderea etanşeităţii.
Art. 85 Tncercarea de etanşeitate se poate efectua cu aer, azot sau cu fluidul de lucru.
Art. 86 Tncercarea de etanşeitate constă În menţinerea presiunii indicate În documentaţia
tehnică timp de 30 de minute, dacă prin documentaţie nu este prevăzut altfel, şi se consideră
reuşită dacă:
a) nu se constată pierderi ale fluidului de probă la elementele conductei sau la Îmbinările
demontabile/nedemontabile ale acestora prin controlul cu lichide spumante sau prin alte
metode;
b) nu se constată scăderea presiunii indicate de manometre.
Art. 87 Tn cazul În care rezultatele Încercării de etanşeitate sunt corespunzătoare, RSVTI al
deţinătorului/utilizatorului, Întocmeşte procesul-verbal de verificare tehnică al cărui model
este prezentat În anexa 3; procesul-verbal se ataşează la cartea conductei.
SECf/UNEA a 6-a
Verificarea dispozitivelor de sigurantă
Art. 88 Verificarea tehnică periodică a dispozitivelor de siguranţă se face conform
prescripţiei tehnice aplicabile.
Art. 89 Buletinele de verificarelreglare ale dispozitivelor de siguranţă se ataşează la cartea
conductei.
SECf/UNEA a 7-a
Revizia exterioară
Art. 90 Revizia exterioară este o verificare tehnică neprogramată care se efectuează În
timpul funcţionării conductei şi constă În examinarea tuturor elementelor care contribuie la
funcţionarea conductei În condiţii de siguranţă, şi anume:
a) funcţionarea dispozitivelor de siguranţă şi control, precum şi a instalaţiei de
automatizare acolo unde este cazul;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010 229
b) respectarea parametrilor principali ai conductei, ca de exemplu, presiune, temperatură
şi altele asemenea;
c) starea părtiior vizibile şi accesibile ale conductei, a suporturi lor acesteia, precum şi a
instalaţiilor auxiliare;
d) existenţa instrucţiunilor de exploatare.
SECŢIUNEA a 8-a
Prelungirea autorizării funcţionării şi modificarea termenelor scadente pentru
realizarea verificărilor tehnice periodice
Art. 91 Prevederile prezentei secţiuni se aplică la conductele prevăzute la art. 59 lit. a) şi
lit. b).
Art. 92 (1) Prelungirea autorizării funcţionării se poate acorda la solicitarea scrisă a
deţinătorilor/utilizatorilor, care se transmite la ISCIR cu minim 30 de zile Înainte de termenul
scadent.
(2) Solicitarea scrisă trebuie să fie Însoţită de memoriul tehnic conform art. 93, alin. (3).
Art. 93 (1) Atunci când cerinţele procesului tehnologic nu permit oprirea conductei la data
scadentă prevăzută În procesul-verbal, se poate prelungi autorizarea funcţionării cu cel mult
12 luni.
(2) Prelungirea autorizării funcţionării se efectuează În baza unui memoriu tehnic Întocmit
de deţinătorul/utilizatorul conductei.
(3) Memoriul tehnic cuprinde, cel puţin, următoarele:
a) prezentarea/descrierea conductei;
b) istoricul exploatării, precum verificări tehnice periodice, revizii, reparaţii, avarii şi altele
asemenea;
c) monitorizarea parametrilor de funcţionare pe perioada de la ultima verificare tehnică
periodică;
d) măsuri compensatorii;
e) concluzii privind funcţionarea În continuare În condiţii de siguranţă.

Click pentru continuare