MINISTERUL ECONOMIEI COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune şi Instalatiilor de Ridicat
-ISCIR –

 

Continuare :

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl10.V1.201O
Art. 94 (1) Atunci când cerinţele procesului tehnologic nu permit oprirea conductei la data
scadentă pentru verificarea exterioară se poate prelungi autorizaţia de funcţionare până la
termenul scadent pentru verificarea exterioară şi Încercarea la presiune hidraulică.
(2) Prelungirea autorizării funcţionării se efectuează În baza unui memoriu tehnic de
analiză a riscurilor, Întocmit de persoane juridice autorizate pentru verificări tehnice În
utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic.
(3) Memoriul tehnic de analiză a riscurilor, avizat de RADTE, cuprinde, cel puţin,
următoarele:
a) prezentarea/descrierea conductei;
b) istoricul exploatării, precum verificâri tehnice periodice, revizii, reparaţii, avarii şi altele
asemenea;
c) monitorizarea parametrilor de funcţionare pe perioada de la ultima verificare tehnică
periodică;
d) identificarea şi evaluarea riscurilor astfel:
1) identificarea evenimentelor nedorite care duc la materializarea unui risc;
2) analiza mecanismelor prin care aceste evenimente nedorite ar putea să se producă
În general, aprecierea importanţei lor şi a probabilităţii apariţiei de efecte dăunătoare;
3) evaluarea riscurilor;
e) măsuri compensatorii;
f) concluzii privind funcţionarea În continuare În condiţii de siguranţă.
Art. 95 În funcţie de concluziile memoriului tehnic, ISCIR decide continuarea verificărilor
tehnice sau respingerea solicitării de prelungire a autorizării funcţionării conductei.
Art. 96 (1) Ca urmare a deciziei continuării verificărilor tehnice, inspectorul de specialitate
din cadrullSCIR efectuează o revizie exterioară.
(2) Rezultatele verificărilor se consemnează Într-un proces-verbal de verificare tehnică
conform modelului din anexa 3 şi dacă acestea sunt corespunzătoare, se acordă prelungirea
autorizării funcţionării conductei, stabilindu-se termenul următoarei verificări tehnice (ziua,
luna şi anul).
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ1O.V1.201O
CAPITOLUL VI
REPARAREA CONDUCTELOR
SECf/UNEA 1
Prevederi generale
231
Art. 97 (1) Repararea conductelor se efectuează de către producătorul acestora, de către
persoane juridice autorizate de către ISCIR sau de către persoane juridice autorizate de
autorităţile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autorităţile
competente din statele membre trebuie să fie Înregistrate În Registrul ISCIR al persoanelor
juridice autorizate. Condiţiile privind autorizarea de către ISCIR a persoanelor juridice care
efectuează repararea conductelor precum şi condiţiile de Înregistrare În Registrul ISCIR al
persoanelor juridice autorizate sunt stabilite În prescripţia tehnică aplicabilă.
(2) Cerinţa de autorizare pentru reparare nu se aplică producătorilor care repară conducte
fabricate şi montate de către ei.
(3) Cerinţele tehnice prevăzute În prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii
referitoare la repararea conductelor şi se aplică tuturor conductelor autorizate În funcţionare
de către ISCIR.
Art. 98 Condiţiile privind autorizarea persoanelor juridice care efectuează repararea
conductelor sunt prevăzute În prescripţia tehnică aplicabilă.
Art. 99 Repararea conductelor este consemnată În procese-verbale de verificare tehnică
de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR sau de către RSVTI, ca urmare a unor
defecţiuni depistate În următoarele situaţii:
a) cu ocazia VTP;
b) cu ocazia derulării unor verificări tehnice În utilizare pentru investigaţii/examinări cu
caracter tehnic;
c) În exploatarea conductei şi semnalate de deţinători/utilizatori prin grija RSVTI.
Art. 100 Lucrările de reparare a conductelor, constau În:
a) Înlocuirea, remedierea sau modificarea unor elemente de conductă ca de exemplu
coturi, curbe, compensatoare de dilatare, tronsoane, Îmbinările nedemontabile ale acestora
şi altele asemenea;
232 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
b) modificări ale izometriei conductei, faţă de documentaţia tehnică, lucrări de
modernizare şi altele asemenea;
c) repararea zonelor de prelevare de material, necesar determinării proprietăţilor
mecanice, fizice şi chimice ale acestuia.
Art.101 Nu se admite Începerea lucrărilor de reparare fără procesul-verbal de acceptare a
Începerii lucrărilor de reparare Întocmit de către inspectorul de specialitate din cadrullSCIR.
Art.102 (1) Repararea conductelor se face pe baza unei documentaţii tehnice preliminare
de reparare, avizată de către RADTP.
(2) Condiţiile privind atestarea RADTP sunt prevăzute În prescripţia tehnică aplicabilă.
(3) Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice care efectuează avizarea
documentaţiilor tehnice preliminare de reparare a conductelor sunt prevăzute la capitolul XII.
Art. 103 Tn cazul În care pe parcursul efectuării lucrărilor de reparare apar şi alte defecte
care nu au fost cuprinse În documentaţia tehnică preliminară de reparare, aceasta se
completează şi se prezintă la ISCIR În vederea acceptării.
SECf/UNEA a 2-a
Etapele lucrărilor de reparare
Art. 104 Înaintea Începerii lucrărilor de reparare, reparatorul, cu acordul
deţinătorului/utilizatorului conductei, prezintă la ISCIR, În vederea acceptării Începerii
lucrărilor de reparare, o documentaţie tehnică preliminară de reparare, avizată de către
RADTP.
Art.105 Documentaţia tehnică preliminară de reparare, avizată de RADTP trebuie să
cuprindă cel puţin următoarele:
a) memoriul tehnic de reparare care trebuie să conţină:
1) date generale privind conducta,
2) istoricul de funcţionare şi de reparare, precum şi altele asemenea;
3) tehnologii de reparare, lista de proceduri de sudare;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010 233
b) schema izometrică a conductei cu precizarea zonei ce urmează a fi reparată, cu
menţionarea tuturor elementelor ce trebuie să fie reparate sau înlocuite, detalii despre suduri,
tehnologie de control;
c) breviarul de calcul de rezistenţă în cazul unor modernizări sau a unor modificări de
izometrie sau/şi tehnologice ale conductei.
Art. 106 În urma analizei documentaţiei tehnice întocmită conform art. 105, acceptarea
începerii lucrărilor de reparare se face prin încheierea unui proces-verbal de verificare
tehnică, ocazie cu care se stabilesc şi eventualele puncte de staţionare obligatorie, însoţit de
un exemplar al documentaţiei tehnice ştampilat de inspectorul de specialitate din cadrul
ISelR.
Art. 107 Pe parcursul reparaţiei se efectuează verificările prevăzute în memoriul tehnic de
reparare menţionat la art. 105, lit. a) şi verificările stabilite la art. 106. Reparatorul prezintă
inspectorului de specialitate din cadrul ISelR documentele specifice etapei respective,
precum certificate de inspectie material, materiale de bază şi de adaos, lista sudorilor
autorizaţi, lista procedurilor de sudare aprobate, buletine de examinări şi altele asemenea;
verificările se finalizează cu încheierea de către inspectorul de specialitate din cadrul ISelR
de procese-verbale de verificare tehnică.
Art.108 După finalizarea lucrărilor de reparare, reparatorul întocmeşte şi depune la ISelR
documentaţia tehnică de reparare, compusă din următoarele documente:
a) documentaţia tehnică preliminară de reparare acceptată conform art. 105;
b) tabelul nominal cu sudorii, autorizaţi de către ISeIR, care au executat lucrările de
sudare, întocmit de RTS;
c) harta marcajelor lucrărilor de suda re efectuate;
d) certificatele de inspecţie material pentru materialele de sudare folosite;
e) documentele de însoţire a elementelor de conductă certificate, dacă este cazul;
f) fişa şi diagrama de tratament termic, dacă este cazul;
g) buletinele cu rezultatele examinărilor nedistructive/distructive efectuate;
h) copii ale proceselor-verbale pentru verificările tehnice efectuate pe parcursul lucrărilor
de reparare;
234 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bis/1O.VI.201O
i) procesul-verbal În care sunt consemnate rezultatele Încercărilor de casă, În care să fie
specificat că instalaţia poate fi supusă verificărilor tehnice necesare În vederea autorizării
funcţionării acesteia;
il documentaţiile tehnice pentru subansambluri sau alte dispozitive şi aparate aferente
conductei care au fost Înlocuite;
k) declaraţia privind lucrările de reparare efectuate, Întocmită conform modelului din
anexa 2.
Art. 109 După finalizarea lucrărilor de reparare se efectuează următoarele verificări tehnice:
a) verificarea documentaţiei tehnice de reparare;
b) verificare exterioară, conform prevederilor ari. 63 până la ari. 67;
c) Încercarea la presiune hidraulică, conform prevederilor ari. 68 până la ari. 81;
d) verificarea dispozitivelor de siguranţă, conform prevederilor ari. 88 şi ari. 89;
e) Încercarea de etanşeitate, conform prevederilor ari. 84 până la ari. 87.
Art. 110 (1) Rezultatele verificărilor tehnice după reparare se consemnează de către
inspectorul de specialitate din cadrullSCIR În procesul-verbal de verificare tehnică.
(2) Tn procesul-verbal de verificare tehnică, Încheiat cu ocazia verificării tehnice În vederea
repunerii În funcţiune a conductei, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR stabileşte şi
data (ziua, luna şi anul) următoarei verificări tehnice periodice, În conformitate cu prevederile
prezentei prescripţii tehnice.
Art.111 Documentaţia tehnică de reparare a conductei se ataşează la cariea conductei.
Art.112 Efectuarea lucrărilor de reparare se consemnează În registrul de evidenţă a
lucrărilor de montare/reparare conducte conform modelului din anexa 5.
CAPITOLUL VII
TIMBRAREA ŞI RETIMBRAREA CONDUCTELOR
Art. 113 Conductele care fac obiectul prezentei prescripţii tehnice, nu pot fi autorizate să
funcţioneze fără placă de timbru.
Art. 114 Timbrarealretimbrarea conductelor se face În următoarele situaţii:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010 235
a) lipseşte placa de timbru;
b) placa de timbru este deteriorată;
c) reducerea parametrilor de funcţionare ai conductei ca urmare a deciziei deţinătorului/
utilizatorului, prin RSVTI;
d) modificarea parametrilor de funcţionare ai conductei ca urmare a unor verificări
tehnice În utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic a conductei.
Art. 115 Pentru conductele aflate În funcţionare, la care placa de timbru lipseşte sau este
deteriorată, aceasta se poate reconstitui de către deţinători/utilizatori, În baza documentaţiei
tehnice existente sau pe baza marcajelor de pe conducte, dacă este cazul, din care să
rezulte datele iniţiale: parametrii de funcţionare şi numărul de fabricaţie/an.
Art.116 Placa de timbru este conformă modelului din documentaţia tehnică a conductei, şi
se aplică prin grija operatorului RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.
Art. 117 În situaţia prezentată la art. 114 lit. c), placa de timbru este conformă modelului din
documentaţia tehnică a conductei, şi se aplică prin grija operatorului RSVTI al
deţinătorului/utilizatorului cu marcarea noilor parametrii de funcţionare.
Art.118 (1) Tn situaţia prezentată la art. 1141it. d), placa de timbru este conformă modelului
prezentat În raportul final avizat de RADTE, Înaintat la Isel R În urma efectuării verificărilor
tehnice În utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic a conductei, şi conţine
parametri de funcţionare nou adoptaţi.
(2) Tot cu această ocazie se acordă şi se inscripţionează pe placa de timbru, numărul care
este considerat număr de identificare.
236 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bis/1O.VI.201O
CAPITOLUL VIII
VERIFICĂRI TEHNICE ÎN UTILIZARE PENTRU INVESTIGATII/EXAMINĂRI CU
CARACTER TEHNIC
SECT/UNEA 1
Domeniu de aplicare
Art. 119 (1) Verificarea tehnică În utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic a
conductelor se efectuează de către producătorul acestora, de către persoane juridice
autorizate de către ISCIR sau de către persoane juridice autorizate de autorităţile
competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autorităţile competente din
statele membre trebuie să fie Înregistrate În Registrul ISCIR al persoanelor juridice
autorizate. Condiţiile privind autorizarea de către ISCIR a persoanelor juridice care
efectuează verificarea tehnică În utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic a
conductelor precum şi condiţiile de Înregistrare În Registrul ISCIR al persoanelor juridice
autorizate sunt stabilite În prescripţia tehnică aplicabilă.
(2) Cerinta de autorizare pentru verificarea tehnică În utilizare pentru investigaţii/examinări
cu caracter tehnic nu se aplică producătorilor care efectuează această activitate la
conductele fabricate de către ei.
Art. 120 Verificarea tehnică În utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic se
efectuează În scopul evaluării stării tehnice, estimării duratei de functionare remanente şi
stabilirii condiţiilor de funcţionare În siguranţă a conductelor.
Art. 121 Verificarea tehnică În utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic se
efectuează În următoarele cazuri:
a) dacă la conducta sub presiune s-au produs avarii şi/sau accidente;
b) dacă În urma verificărilor tehnice periodice, efectuate conform prezentei prescripţii
tehnice, se obţin rezultate necorespunzătoare, care pot periclita siguranţa În functionare În
continuare;
c) dacă conducta, elementele/componentele conductei prezintă zone de
oxidare/coroziune cauzate de proasta conservare sau rezultate din funcţionare care poate
afecta grosimea de rezistenţă a materialului şi ar putea periclita siguranţa În functionare În
continuare;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010 237
d) atunci când conducta urmează să fie repusă in funcţiune după o perioadă de timp in
care a fost oprită, fără să fie conservată in mod corespunzător, conform instrucţiunilor de
utilizare şi a unor proceduri specifice, iar repunerea acesteia in funcţiune ar putea periclita
siguranţa in funcţionare in continuare;
e) la sfârşitul duratei de viaţă a conductei, atunci când aceasta este stabilită prin
documentaţia tehnică;
f) la expirarea duratei normale de funcţionare prevăzută in Hotărârea Guvernului nr.
2.139/2004, atunci când prin documentaţia tehnică nu este prevăzută durata de viaţă a
conductei;
g) inainte de autorizarea
inregistrate la ISCIR, iar
funcţionării conductelor
documentaţia tehnică
autorizarelinregistrare lipseşte sau este incompletă;
care au funcţionat fără să fie
a conductei necesară pentru
h) atunci când documentaţia tehnică a conductei lipseşte sau este incompletă.
SECŢIUNEA a 2-a
Conditii privind efectuarea verificărilor tehnice in utilizare pentru investigatii/examinări
cu caracter tehnic
Art.122 (1) Persoana juridică autorizată de ISCIR pentru efectuarea de verificări tehnice in
utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic intocmeşte un program de
investigaţii/examinări care cuprinde cel puţin următoarele:
a) descrierea generală, indicarea parametrilor de funcţionare şi izometria conductei;
b) prezentarea istoriei de funcţionare a conductei, şi prezentarea eventualelor lucrări de
reparare care au fost efectuate anterior sau a altor evenimente (avarii, accidente şi altele
asemenea) care au avut loc in timpul perioadei de funcţionare a conductei;
c) planuri care cuprind examinările, verificările şi incercările care se propun a fi efectuate
la conductă; se intocmesc schiţe care cuprind, după caz, poziţionarea exactă a punctelor şi
zonelor unde urmează să se efectueze examinări nedistructive/distructive;
d) indicarea referenţialelor care stabilesc metodele de efectuare a examinărilor
nedistructive/distructive care se propun a fi efectuate la conductă;
e) indicarea referenţialelor care stabilesc criteriile de acceptare şi nivelurile de calitate a
discontinuităţilor (defectelor), pentru fiecare metodă de examinare nedistructivă/distructivă.
(2) Programul de investigaţii/examinări trebuie să fie avizat de responsabilul cu avizarea
documentaţiei tehnice de examinări RADTE al persoanei juridice autorizate de către ISCIR.
238 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
(3) Complexitatea programului de investigaţii/examinări este determinată de istoria de
funcţionare a conductei, istoria eventualelor lucrări de reparare, parametrii de lucru, fluidul
vehiculat, existenţa integrală sau parţială a documentaţiei tehnice precum şi a Înregistrărilor
de monitorizare În funcţionare a conductei.
Art.123 Programul Întocmit conform art. 122, se Înaintează la ISCIR pentru acceptare.
Art.124 Programul de investigaţii/examinări, acceptat de ISCIR, se execută numai sub
directa supraveghere a persoanei juridice autorizate de ISCIR care a Întocmit programul
pentru verificări tehnice În utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic şi care
este singura responsabilă de corectitudinea derulării programului.
Art.125 Examinările nedistructive se efectuează În conformitate cu prevederile prescripţiei
tehnice referitoare la autorizarea persoanelor juridice şi a personalului care execută
examinări nedistructive.
Art.126 Examinările distructive se efectuează de către persoane juridice evaluate conform
prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile.
Art.127 ISCIR poate solicita ca anumite examinări, verificări sau Încercări să se efectueze
În prezenţa inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR cu menţiunea că participarea
devine obligatorie În următoarele cazuri:
a) dacă anumite puncte din program sunt derulate cu personal autorizat din cadrul
societăţii care deţine sau exploatează echipamentul;
b) dacă anumite puncte din program sunt derulate cu personal autorizat aparţinând
persoanei juridice care a Întocmit programul de investigaţii/examinări.
Art. 128 Persoana juridică autorizată pentru efectuarea de verificări tehnice În utilizare
pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic, are obligaţia să anunţe ISCIR, cu cel puţin 5
zile Înainte de Începerea examinărilor, ocazie cu care indică şi persoana juridică care
efectuează aceste examinări.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010 239
Art. 129 Reprezentantul persoanei juridice autorizată pentru efectuarea de verificări tehnice
În utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic trebuie să participe la toate
examinările, verificările şi Încercările prevăzute În programul acceptat de ISelR.
Art. 130 (1) Pe baza rezultatelor obţinute În urma examinărilor, verificărilor şi Încercărilor
efectuate, persoana juridică autorizată de către ISelR pentru efectuarea de verificări tehnice
În utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic Întocmeşte raportul tehnic care
conţine concluziile finale privind posibilitatea funcţionării În conditii de siguranţă a conductei.
(2) Raportul tehnic trebuie să fie avizat de responsabilul cu avizarea documentaţiei tehnice
de examinări RADTE al persoanei juridice autorizate de către ISelR.
(3) Raportul tehnic Împreună cu buletinele şi certificatele cu rezultatele obţinute, breviarul
de calcul de rezistenţă şi procesele-verbale Întocmite de inspectorul de specialitate din cadrul
ISeIR, după caz, se transmit la ISelR pentru acceptare.
Art. 131 (1) După acceptarea de către ISelR a raportului tehnic, deţinătorul trebuie să
respecte concluziile menţionate În raportul tehnic Întocmit de persoana juridică autorizată de
ISelR pentru efectuarea de verificări tehnice În utilizare pentru investigaţii/examinări cu
caracter tehnic.
(2) Tn cazul obţinerii unor rezultate corespunzătoare deţinătorul/utilizatorul solicită la ISelR
efectuarea examinărilor şi verificărilor În vederea obţinerii autorizăriii funcţionării conductei,
conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
(3) Dacă În urma examinărilor, verificărilor şi Încercărilor efectuate rezultă necesitatea
efectuării unor lucrări de reparare a conductei, acestea se efectuează conform prevederilor
prezentei prescripţii tehnice, iar examinările şi verificările În vederea obţinerii autorizăriii
funcţionării conductei se efectuează ulterior.
Art.132 Documentaţia tehnică acceptată de ISelR (programul de investigaţii/examinări,
raportul tehnic şi documentele aferente acestuia) trebuie să fie ataşată la cartea conducteipartea
de exploatare, urmând a fi prezentată inspectorului de specialitate din cadrul ISelR
atunci când se solicită efectuarea examinărilor şi verificărilor În vederea obţinerii autorizăriii
funcţionării conductei.
240 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bis/10.VI.201O
CAPITOLUL IX
AVARII ŞI ACCIDENTE
Art. 133 (1) Tn cazul avariilor care determină oprirea din funcţiune sau funcţionarea În condiţii
de nesiguranţă a conductelor, precum şi În cazuri de accidente, deţinătorul/utilizatorul are
obligaţia de a opri din funcţionare conducta şi de a anunţa de Îndată ISCIR despre
producerea evenimentului prin grija RSVTI.
(2) Cu această ocazie se comunică cel puţin următoarele date:
a) numele şi prenumele şi funcţia persoanei care anunţă;
b) modul În care poate fi contactat În vederea unor eventuale date suplimentare;
c) data, ora şi locul producerii avariei/accidentului;
d) felul instalaţiei/echipamentului;
e) urmările avariei/accidentului.
Art. 134 Deţinătorul/utilizatorul conductei la care s-a produs avaria sau accidentul are
următoarele obligaţii de Îndeplinit prin grija operatorului RSVTI:
a) să ia măsurile necesare pentru starea de fapt produsă de avarie sau În timpul
accidentului să rămână nemodificată până la sosirea inspectorilor de specialitate din cadrul
ISCIR, cu excepţia cazului În care situaţia respectivă ar constitui un pericol pentru viaţa şi
sănătatea persoanelor;
b) să ia toate măsurile de asigurare a condiţiilor de securitate;
c) să izoleze pe cât posibil zona de lucru a conductei avariate sau la care s-a produs
accidentul;
d) să Întocmească un raport cu situaţia tehnică a conductei imediat după avarie/accident,
care include şi fotografii ale conductei avariate, precum şi intervenţiile efectuate până la
sosirea inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR;
e) să pună la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR cartea conductei
precum şi raportul de mai sus (În cazurile justificate raportul nu mai este necesar).
Art.135 Inspectorii de specialitate din cadruliSCIR Întocmesc procesul-verbal de constatare
a avariei sau a accidentului şi de oprire din funcţiune a conductei.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ1O.V1.201O 241
Art. 136 (1) Conductele care au suferit avarii sau accidente, care au determinat oprirea lor
din funcţionare, se supun unor investigaţii/examinări cu caracter tehnic În vederea evaluării
stării tehnice a acestora, efectuate conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
(2) Investigaţiile/examinările cu caracter tehnic nu sunt necesare În măsura În care
deţinătorul/utilizatorul renunţă la utilizarea conductei avariate şi decide scoaterea din uz şi
casarea acesteia.
Art.137 Expertizele În caz de avarii sau accidente la conducte se realizează de către
experţii ISCIR.
CAPITOLUL X
SCOATEREA DIN UZ ŞI CASAREA CONDUCTELOR
Art. 138 (1) Scoaterea din uz a conductelor se poate face de către deţinător/utilizator În
următoarele cazu ri:
a) dacă În urma verificărilor tehnice periodice sau În urma investigaţiilor/examinărilor cu
caracter tehnic, conducta nu mai Îndeplineşte condiţiile de siguranţă În functionare;
b) În condiţiile prevăzute la art. 54 alin. (3);
c) atunci când deţinătorul/utilizatorul renunţă din proprie iniţiativă la acestea.
(2) Oprirea din functionare şi conservarea conductei nu Înseamnă scoatere din uz.
Art. 139 Conductele scoase din uz se casează prin grija deţinătorului/utilizatorului.
Art. 140 Operaţia de casare a conductei este confirmată printr-un proces-verbal Întocmit de
către operatorul RSVTI şi semnat de către deţinător.
Art.141 (1) Placa de timbru a conductei trebuie să fie demontată şi distrusă În prezenţa
operatorului RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. Acest fapt este menţionat În procesul-verbal
Încheiat de operatorul RSVTI.
(2) Procesul-verbal se ataşează la cartea conductei
Art.142 (1) Deţinătorul/Utilizatorul comunică, În scris, scoaterea din uz şi casarea conductei
la ISCIR, În vederea scoaterii din evidenţa proprie a acestuia.
(2) Comunicarea se transmite la ISCIR În termen de 15 zile de la Întocmirea proces-verbal
242 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bis/1O.VI.201O
de verificare tehnică conform modelului din anexa 4.
Art.143 Nu se admite utilizarea conductelor scoase din uz şi casate.
CAPITOLUL XI
ATESTĂRI ŞI AUTORlZĂRI
Art. 144 (1) ISCIR atestă persoanele fizice pentru următoarele activităti:
a) avizarea documentatiei tehnice preliminare de montare;
b) avizarea documentatiei tehnice preliminare de reparare;
(2) ISCIR autorizează persoanele juridice pentru următoarele activităţi:
a) montarea conductelor;
b) repararea conductelor;
c) verificări tehnice În utilizare pentru investigatii/examinări cu caracter tehnic.
(3) ISCIR autorizează ca persoană fizică operatorul responsabil cu supravegherea şi
verificarea tehnică a instalatiilor (RSVTI).
Art.145 Metodologia de atestare/autorizare/actualizare/extindere a domeniului de autorizare
pentru activităţile prevăzute la art. 144, precum şi condiţiile şi documentaţia tehnică necesară
sunt prevăzute În prescripţiile tehnice şi celelalte reglementări aplicabile.
Art. 146 Obtinerea atestatului/autorizatiei emise de ISCIR nu absolvă persoana fizică/juridică
de obligatia obtinerii tuturor celorlalte autorizatii reglementate de legislatia În vigoare.
CAPITOLUL XII
OBLIGAŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI
SECŢIUNEA 1
Prevederi generale
Art. 147 Producătorii, persoanele fizice sau juridice autorizate de către ISCIR,
deţinătorii/utilizatorii conductelor trebuie să respecte prevederile Legii 64/2008, legea privind
functionarea În condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a
aparatelor consumatoare de combustibil.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010 243
SECŢIUNEA a 2-a
Obligaţiile şi responsabilităţile deţinătorilor/utilizatorilor conductelor
Art. 148 Deţinătorul/utilizatorul de conducte are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
a) să nu permită modificarea cerinţelor şi condiţiilor stabilite de autorizarea funcţionării;
b) să Îndeplinească la termenele prevăzute măsurile dispuse de inspectorii de
specialitate din cadrullSCIR şi RSVTI prin procesul-verbal de verificare tehnică;
c) să ia măsuri corespunzătoare astfel ca RSVTI, să-şi poată Îndeplini În conditii bune
sarcinile prevăzute.
Art. 149 Să comunice la ISCIR, În scris, În termen de 15 zile, decizia de schimbare a RSVTI.
Art. 150 Tn cazul transferului dreptului de proprietate, noul deţinător/utilizator are obligaţia să
Înştiinteze, În scris, În termen de 15 zile, ISCIR pentru luarea În evidenţă a conductei.
SECŢIUNEA a 3-a
Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice sau juridice atestate/autorizate de
ISelR
Art. 151 Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice atestate pentru avizarea,
documentaţiei tehnice de montare/repara re:
a) să cunoască actele normative În vigoare, prescripţiile tehnice şi standardele aplicabile;
b) să verifice dacă au fost adoptate soluţii tehnice care să permită funcţionarea
conductelor În condiţii de siguranţă;
c) să verifice dacă au fost prevăzute În documentaţia tehnică, verificările şi Încercările ce
trebuie să fie efectuate de montatori/reparatori la locul de funcţionare, În concordanţă cu
prevederile prezentei prescripţii tehnice;
d) să avizeze documentaţiile tehnice, respectiv desenele de ansamblu şi breviarele de
calcul (unde este cazul);
e) să urmărească existenta În documentatiile tehnice avizate a precizărilor legate de
standardele, codurile de proiectare şi normativele folosite;
f) să ţină evidenţa documentaţiilor tehnice pe care le verifică şi le avizează conform;
g) la cerere să pună la dispoziţia inspectori lor de specialitate din cadrul ISCIR, datele,
informaţiile şi documentele În legătură cu obiectul autorizaţiei deţinute;
244 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
h) să participe la instructaje profesionale şi la examinări organizate de ISCIR (când este
cazul);
i) să confirme avizarea documentaţiei tehnice cu privire la respectarea prevederilor
prezentei prescripţii tehnice, pentru avizarea documentaţiei tehnice preliminare de
montare/repara re prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:
Numele şi prenumele:
ATESTAT RADTP -IMSP ………………………….
Nr.:
AVIZAT CORESPUNDE .}
Data: Semnătura:
• w • Se menţloneaza Indlcatlvele principalelor prescripţii tehnice utilizate.
Art. 152 Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor juridice autorizate pentru efectuarea de
verificări tehnice În utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic:
a) să ia măsuri corespunzătoare astfel ca personalul propriu, nominalizat, să-şi poată
Îndeplini În bune condiţii sarcinile prevăzute;
b) să Întocmească programul de verificări tehnice În utilizare pentru investigaţii/examinări
cu caracter tehnic;
c) să Întocmească rapoartele tehnice În urma efectuării de verificări tehnice În utilizare
pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic;
d) să Întocmească memoriul tehnic de analiză a riscurilor;
e) să aibă dotările tehnice specifice domeniului de autorizare;
f) să ţină la zi registre de evidenţă a lucrărilor efectuate, conform modelului din anexa 5;
g) să comunice, În scris, În termen de 15 zile, la ISCIR orice schimbare a RADTE; să
asigure că personalul nou propus Începe activitatea specifică numai după autorizarea
acestuia de către ISCIR;
h) să desfăşoare activităţile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor
prezentei prescripţii tehnice şi instrucţiunilor specifice ale constructorului conductei (unde
este cazul);
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010 245
i) la cerere să pună la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR datele,
informaţiile şi documentele in legătură cu obiectul autorizaţiei deţinute, solicitate de către
acesta cu ocazia controalelor efectuate.
Art. 153 Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice nominalizate in cadrul autorizaţiilor
persoanelor juridice pentru efectuarea de verificări tehnice in utilizare pentru
investigaţii/examinări cu caracter tehnic:
a) să cunoască actele normative in vigoare, prescripţiile tehnice şi standardele specifice;
b) să adopte soluţii tehnice care să permită funcţionarea conductelor in condiţii de
siguranţă;
c) să prevadă in documentaţia tehnică a investigaţiilor/examinărilor cu caracter tehnic
verificările şi incercările ce trebuie să fie efectuate de montatori/reparatori la locul de
funcţionare, in concordanţă cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;
d) să estimeze termenul cu care se poate prelungi durata de utilizare a conductelor
pentru care au fost efectuate verificări tehnice in utilizare pentru investigaţii/examinări cu
caracter tehnic la expirarea duratei de viaţă sau duratei normale de utilizare;
e) să avizeze documentaţiile tehnice, rapoartele tehnice, respectiv desenele de
ansamblu şi breviarele de calcul (unde este cazul);
f) să urmărească existenţa in documentaţiile tehnice avizate a precizărilor legate de
standardele, codurile de proiectare şi normativele folosite;
g) să ţină evidenţa documentaţiilor tehnice pe care le verifică şi le avizează, intr-un
registru, conform modelului din anexa 6;
h) la cerere să pună la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR datele,
informaţiile şi documentele in legătură cu obiectul autorizaţiei deţinute;
i) să participe la instructaje profesionale şi la examinările organizate de ISCIR (când
este cazul);
j) să confirme avizarea documentaţiei tehnice cu privire la respectarea prevederilor
prezentei prescripţii tehnice prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de
mai jos:
*}
Numele şi prenumele:
RADTE IMSP ……………………………………………
AVIZAT CORESPUNDE:**J
Data: Semnătura:
246 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
.) Se inscrie denumirea persoanei juridice .
.. ) Se menţionează indicativele principalelor prescripţii tehnice utilizate.
Art. 154 Persoanele juridice autorizate pentru montare şi reparare au următoarele obligaUi şi
responsabilităţi:
a) să intocmească şi să ţină la zi registre de evidenţă a lucrărilor efectuate;
b) să ia măsuri corespunzătoare astfel ca RSL şi RTS să-şi poată indeplini in bune
condiţii sarcinile prevăzute;
c) să comunice, in scris, in termen de 15 zile, la ISCIR orice decizie de schimbare a
RSURTS; să asigure că personalul nou propus efectuează activităţile specifice numai după
nominalizarea acestuia de către ISCIR;
d) să desfăşoare activităţile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor
prescripţiei tehnice şi instrucţiunilor specifice ale producătorului conductei (unde este cazul);
e) să inceapă execuţia lucrărilor de reparare numai după existenţa procesului-verbal al
inspectorilor de specialitate din cadrullSCIR prin care se dispune efectuarea acestor lucrări;
f) să execute lucrările de montare/reparare in conformitate cu documentaţiile tehnice
preliminare avizate de RADTP;
g) să supună avizării RADTP documentaţiile tehnice de montare/reparare, in cazul in
care, pe parcursul montării/reparării apar modificări faţă de documentaţia tehnică preliminară
avizată;
h) să solicite efectuarea verificării conductelor de către inspectorul de specialitate din
cadrulISCIR, in fazele in care examinarea acestora este posibilă;
i) să pună la dispoziţia deţinătorului/utilizatorului documentaţia tehnică de reparare;
il să pregătească conducta, in mod corespunzător, in vederea efectuării verificărilor şi
incercărilor in conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;
k) să pună la dispoziţie personalul şi utilajele necesare verificării conductei;
1) să emită la finalizarea lucrărilor declaraţia conform anexei 2.
Art. 155 Obligaţiile şi responsabilităţile responsabilului cu supravegherea lucrărilor (RSL):
a) să cunoască legislaţia in domeniu, prescripţiile tehnice, standardele şi normativele
aplicabile;
b) să menţioneze in documentaţiile tehnice intocmite precizările legate de standardele,
codurile de proiectare şi normativele folosite;
c) să completeze la zi registrele de evidenţă a lucrărilor efectuate;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010 247
d) să verifice periodic, cel puţin o dată pe an, pregătirea tehnică a personalului de
montare/reparare, consemnând rezultatele Într-un proces-verbal;
e) să urmărească execuţia pe faze de lucru a lucrărilor de montare/reparare, din punct de
vedere al respectării prevederilor prescripţiei tehnice şi ale documentaţiei tehnice preliminare
de montare/reparare şi să supună la Încercări instalaţiile respective;
f) să verifice documentaţia tehnică Întocmită pentru lucrările efectuate sub aspectul
respectării prevederilor prezentei prescripţii tehnice;
g) să participe la instruirile periodice organizate de ISeIR;
h) să confirme avizarea documentaţiei tehnice cu privire la respectarea prevederilor
prezentei prescripţii tehnice, prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de
mai jos:
*J
Numele şi prenumele:
RSL ………………………………………………………..
Data: Semnătura:
* . Se Inscne denumirea persoanei Jundlce.
Art.156 RTS are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
a) să cunoască legislaţia, prevederile prescripţiilor tehnice, standardele şi alte acte
normative aplicabile;
b) să verifice dacă tehnologia de execuţie şi de examinare a elementelor sudate este În
concordanţă cu procedura de sudare aprobată;
c) să verifice documentaţia tehnică preliminară de montare şi/sau reparare Înainte de
lansarea acesteia În execuţie, astfel Încât soluţiile adoptate să asigure condiţii optime de
sudare şi verificare;
d) să asigure alegerea corectă a materialelor de adaos, funcţie de materialele de bază
utilizate, În conformitate cu procedurile de suda re aprobate, astfel Încât prin condiţiile
tehnologice impuse să se realizeze o Îmbinare sudată corectă a instalaţiei;
e) să verifice calitatea materialelor de adaos şi să admită introducerea În execuţie numai
a materialelor de adaos prevăzute În proiect sau stabilite ca echivalente la aprobarea
procedurii de sudare;
f) să ia măsurile necesare ca la repararea elementelor instalaţiilor să se folosească
numai tehnologii stabilite pe baza procedurilor de sudare aprobate;
248 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
g) să supravegheze ca materialele de bază introduse in execuţie să fie conforme cu
documentaţia tehnică preliminară de montare/reparare;
h) să urmărească efectuarea verificării calităţii imbinărilor sudate pe fluxul tehnologic de
execuţie, să verifice rezultatele obţinute şi să vizeze documentele privind verificarea
imbinărilor sudate, care se ataşează la documentaţia tehnică;
i) să participe la analiza şi stabilirea cauzelor eventualelor defecte datorate sudurii şi să
ia măsuri corespunzătoare pentru remedierea şi evitarea acestora in viitor;
j) să verifice, atunci când este cazul, dacă in cazul sudorilor certificaţi, condiţiile de
certifica re sunt identice cu cele de autorizare, in caz contrar procedând conform prescripţiei
tehnice aplicabile;
k) să participe la intrunirile şi instructajele organizate de ISCIR;
1) să confirme avizarea documentaţiei tehnice cu privire la respectarea prevederilor
prezentei prescripţii tehnice prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de
mai jos:
*
*}
Numele şi prenumele:
RTS
Data: Semnătura: . . . . . Se Inscne denumirea persoanei Jundlce .
SECf/UNEA a 4-a
Obligaţiile şi responsabilităţile RSVTI
Art.157 RSVTI are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
a) răspunde, impreună cu deţinătorul/utilizatorul, de luarea măsurilor necesare pentru
aplicarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice privind siguranţa in funcţionare a
conductelor;
b) să vizeze registrul de supraveghere la interval de 3 luni prin aplicarea ştampilei in
registru;
c) să verifice funcţionarea dispozitivelor de siguranţă la interval de 3 luni;
d) să efectueze verificarea tehnică pentru care are acest drept; verificările conductelor se
efectuează după obţinerea imputemicirii scrise de la ISCIR;
e) să transmită la ISCIR copiile proceselor-verbale pentru care a primit imputernicire, in
termen de 15 zile de la intocmire;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010 249
f) să anunţe de Îndată producerea unei avarii sau a unui accident;
g) să efectueze examinarea personalului de deservire, cu respectarea prevederilor
prescripţiei tehnice aplicabile.
CAPITOLUL XIII
MĂSURI ADMINISTRATIVE
Art. 158 (1) Nerespectarea obligaţiilor şi responsabilităţilor de către persoanele fizice sau
juridice autorizate sau de către personalul tehnic de specialitate atestat, prevăzute/prevăzut
În prezenta prescripţie tehnică precum şi În cazul În care condiţiile de acordare a autorizaţiei
nu mai sunt Îndeplinite, se pot aplica următoarele măsuri administrative, În funcţie de natura
acestora cu:
a) avertisment;
b) suspendarea, pe o perioadă de până la 6 luni, a autorizaţiei/atestatului eliberate/
eliberat de către ISCIR;
c) retragerea autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de către ISCIR.
(2) Aplicarea măsurilor administrative prevăzute la alin. (1) se face cu respectarea
prevederilor legale În vigoare şi a principiului proporţionalităţii.
(3) Aplicarea În termen de 6 luni a două măsuri administrative precizate la alin. (1) lit. a),
atrage suspendarea pe o perioadă de până la 6 luni a autorizaţiei/atestatului eliberate de
către ISCIR.
(4) Aplicarea În termen de un an a două măsuri administrative precizate la alin. (1) lit. b),
atrage retragerea autorizaţiei/atestatului eliberate de către ISCIR.
(5) Contestarea deciziei de sancţiona re şi modul de reacordare a autorizaţiilor/atestatelor
suspendate sau retrase se efectuează În conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice
aplicabile.
CAPITOLUL XIV
TARIFE
Art.159 Pentru verificările efectuate de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, În
conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, se aplică tarifele stabilite de lista de
tarife ISCIR. care reglementează acest lucru.
250 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl10.V1.201O
CAPITOLUL XV
DISPOZIŢII FINALE
Art.160 (1) Tn cazul În care cartea conductei se deteriorează sau se pierde, ISCIR, la
solicitarea deţinătorului/utilizatorului, eliberează o nouă carte-partea de utilizare.
(2) Solicitarea deţinătorului/utilizatorului trebuie să fie Însoţită de documentaţia tehnică a
conductei prevăzută la art. 28 sau art. 29, sau de documentaţia tehnică Întocmită de o
persoană juridică autorizată pentru verificări tehnice În utilizare pentru examinări/investigaţii
cu caracter tehnic.
Art.161 Inspectorii de specialitate din cadruliSCIR au dreptul de a efectua verificări tehnice
neprogramate la toate conductele supuse prevederilor prezentei prescripţii tehnice, precum şi
asupra modului În care persoanele juridice autorizate şi operatorul RSVTI desfăşoară
activităţile reglementate de prezenta prescripţie tehnică, luând, după caz, măsurile necesare
pentru respectarea prevederilor acesteia.
Art. 162 Autorizaţiile eliberate până la data intrării În vigoare a prezentei prescripţii tehnice
rămân valabile până la data expirării acestora, cu excepţia autorizaţiilor personalului de
deservire, iar autorizaţiile personalului de deservire emise de ISCIR până la data intrării În
vigoare a prezentei prescripţii tehnice, trebuie să fie preschimbate conform prevederilor
prescripţiei tehnice aplicabile.
Art.163 La instalaţiile şi echipamentele neautorizate pentru funcţionare de către ISCIR sau
care nu prezintă siguranţă În funcţionare, inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au
dreptul să aplice sigilii, În conformitate cu prevederile legale.
Art. 164 Pe perioada valabilităţii autorizaţiei, persoana fizică/juridică atestată/autorizată
poate fi supravegheată de ISCIR privind menţinerea capabilităţii tehnice de a efectua
activitatea specifică pentru care a fost autorizată.
Art.165 Documentele care se depun la ISCIR trebuie să fie redactate/traduse În limba
română de către un traducător autorizat.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ1O.V1.201O 251
Art.166 Termenele de soluţionare a cererilor depuse la ISelR sunt cele stabilite conform
prevederilor legislaţiei În vigoare.
Art. 167 (1) Pentru acordarea de derogări de la prevederile prezentei prescripţii tehnice,
persoana solicitanlă depune la ISelR următoarele:
a) cererea de solicitare cu menţionarea derogării de la prevederile prescripţiei tehnice;
b) memoriul justificativ care să cuprindă descrierea situaţiei (date despre conductă,
amplasament, deservire), desene, calcule, soluţiile compensatorii propuse;
c) avize, după caz, de la montatorul conductei, de la un avizator atestat ISelR pentru
documentaţii tehnice de montare, instalare, reparare.
(2) Pe baza documentaţiei tehnice depuse, ISelR avizează sau respinge motivat, În scris,
solicitarea.
Art. 168 Anexele 1-7 fac parte integrantă din prezenta prescripţie tehnică.
252 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. PARTEA 1. N •. 385 blsll0.V1,2010
ANEXA 1
Diagrame de clasificare a conducte lor
(Numerotarea diagramelor este În concordantă cu Hotărârea Guvernului nr. 58412004)
••

~ ~ u+-____________ o• • Pho.. -L~~ _____ ~~
•• \0 Z5 ’00 _ ‘000
Diagrama 1 – Conducte conform prevederilor din ari. 8 alin. (4) iiI. a) paragraf i) din
Hotărârea Guvernului nr. 58412004
Prin exceptie. conductele metalice pentru fluide destinate sa contină gaze instabile şi care se
clasifică În categoriile I sau II. conform diagramei 6. trebuie să fie clasificate În categoria III.

,,+––––––––„–-„–„-~=-”
O.’ \0 3Z UD HO 1000
Diagrama 2 – Conducte conform prevederilor din ari. 8 alin. (4) iiI. a) paragraf ii) din
Hotărârea Guvernului nr. 58412004
Prin exceptie, toate conductele metalice pentru fluide destinate să contină fluide la o
temperatură mai mare de 350″C şi care se clasifică În categoria II, conform diagramei 7,
trebuie să fie clasificate In categoria III.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. PARTEA 1. Nr. 385 bls/10.VI.2010
••

ANEXA 1
~I–_…!~”””‘-‘–•
‘0 :z!i 100
Diagrama 3 – Conducte conform prevederilor din ari. 8 alin. (4) iiI. b) paragraf i) din
Hotărârea Guvernului nr. 58412004

Diagrama 4 – Conducte conform prevederilor din ari. 8 alin. (4) IiI. b) paragraf ii) din
Hotărârea Guvernului nr. 58412004
253
254 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bis/1O.VI.201O
ANEXA 2
(model)
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
Nr ………………………….. ..
Noi, ……………………………………………………………………………………………………………………… ,
(denumirea completă a persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate)
…………………………………………………………………………………………………………………………….. ,
(sediul)
cu Certificat de Înregistrare/Autorizatie nr ………………………….. ./ ……………………………………. ,
asigurăm, garantăm şi declarăm pe propria răspundere că produsul/serviciul
(denumirea, tipul sau modelul, numărul lotului, şa~ei sau seriei, eventual sursele şi numărul
de exemplare)
la care se referă această declaratie nu pune În pericol viata, sănătatea, securitatea muncii,
nu produce un impact negativ asupra mediului şi este În conformitate cu:
(titlul şi/sau numărul şi data publicării documentului/documentelor normativ/normative)
(locul şi data emiterii) (numele şi prenumele În clar şi ştampila)
o … Jf
+ ~ Iltl~ l’ ,
• • ,
·0,,1: ”
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. PARTEA 1. N,. 385 bls/10.VI.2010
ANEXA 3
(model)
Proc …. -verbal de verificare tehnică
IselR
5)
Procn-varbal ……………………… …………………..
da verlftc …. tehnici Adresa …………………………………..
n,. ……………. ……………………………………………
Telefon ………………………………….
Fax ………………………………………
255
ncheiat astăzi ………………………………….. cu ocazia …………………. efectu.~ă) In baza prevederile ,,)
…………… ………………………………. şi ‘prescriptiilor tehnice aplicabile2
) …………………………….. ,……. Ia
tip ………………… cu numărul de fabricaţie …………………. şi cartea instalaţiei nr ……………… avInd
paralTletrii ultimei verificari ………………………………………………………………………………………………. .
DetinatorullUtilizatorul …•……………••……………•………… din localitatea •…………•..•…………•………………
su …………………………. nr ……. judeVseclor …………………… CUI …………….. ./J …………………………… .
Verificarea s-a efec1uat la ……………………………………….. din localitatea ……………………………………. su .
…………… ………………… nr …………. judet/sector ……………………….. TeIJFax …………………………… .
SUbsemnatul3
) •. .•………….. .••…………….. .•………….. .•………… …….. .•….. am constatat urmAtoarele:
Am dat urmAtoarele dispoziţii: …………………………………………………………………………………………….. .
Scadenta următoarei verificari se fixeaza la data de ………………………………………………………………………………. .
Pentru această verificare se plăteşte suma de ………………….. Iei conform PT ……… anexa ……. pct ……….. ,
de catre …………………………… din localitatea ……………………… str ……………………………. nr …… .
judeVsector ……………… Tn cont …….. …. ……………. ….. deschis la BancafTrezoreria …………………….. .
filiala ……………………….. .
Reprezentant
ISCIR.
DetinAtori
Utilizator,
Am luat la cunoştintă
Operator responsabil cu
supravegherea şi
verificarea tehnicA
a instala~ilor,
Delegatul montatorului,
reparatorului,
Tntret,inAtorului
1) Se precizează actul normativ În vigoare la data Întoanirii procesului-verbal (Legea nr. 6412008 privind
funcţionarea Tn condiţii de siguranta a instala~ilor sub presiune, instalatiilor de ridicat şi a aparatelor
consumatoare de combustibil), care a stat la baza efectuării verificării tehnice.
2) Se precizeazA prescriptia tehnica aplicabilA care a stat la baza efectuArii verificării tehnice.
3) Functia, numele şi prenumele.
4) Se precizeazA parametrii de functionare ai instalatiei, functie de felul (tipul) acesteia.
5) Se precizeazA: ISCIR sau Inspectia teritorialA ISCIR …………….. 8) •••••••••••
8l Localitatea de reşedintA.
256 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl10.V1.201O
ÎMPUTERNICIRE
Inspeclia teritorială
ISCIR Nr ……………. ..
ANEXA 4
(model)
Proces-verbal de verificare tehnică pentru RSVTI
DEŢINATORIUTILlZATOR
Adresa …………………………………. .
Proces-verbal
de verificare tehnică
nr …………… ..
Telefon ………………………………… .
Fax …………………………………….. .
ncheiat astăzi ………. ………………. cu ocazia …. …………………………………….. efectuat(ă) Tn baza
prevederilor’)……. ………… ……. …… şi’prescripţiilor tehnice aplicabile2
) ………………………………………….. , la
…………………………………………………………………………… tip ……………… ………….. cu numărul de fabricaije
………… …………………….. şi cartea instalaţiei nr. ………. ………………. având parametrii ultimei
verificări ……………………………………………………………………………………………………………………………….. .
Deţinătorul/Utilizatorul ………………………………………………………………….. din localitatea ………………….. .
str ………………………………. nr ………… judeVsector …………………… CUI …………….. .IJ …… ………….. ..
Verificarea s-a efectuat la …………………………………………………… din localitatea ……………………………… ..
str ………………………….. nr …………. judeVsector ……………………….. TeI.lFax ………………………………. ..
Subsemnatul’) ………………………………………………… am constatat următoarele: …………………………………….. ..
Am dat următoarele dispoziţii: …………………………………………………………………………………………………….. .
Scadenta următoarei verificări se fixează la data de ……………………………………………………………………… .
Operator responsabil cu
supravegherea şi
verificarea tehnică
a instalatiilor,
Deţinător/Utilizator,
Am luat la cunoştinţă
Delegatul montatorului,
reparatorului,
întreţinătorului
1) Se precizează actul normativ Tn vigoare la data Tntocmirii procesului-verbal (Legea nr. 64/2008 privind
funcţionarea Tn condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor
consumatoare de combustibil), care a stat la baza efectuării verificării tehnice.
2) Se precizează prescripţia tehnică aplicabilă care a stat la baza efectuării verificării tehnice.
‘) Funcţia, numele şi prenumele.
4) Se precizează parametrii de func~onare ai instalatiei, fun~e de felul (tipul) acesteia.
ANEXA 5
(model)
Registru de evidentă a lucrărilor de 1) …………………….. conducte
Nr. fabricaţieI Nr. Înregistrare
Proiect de ProprietarI
Nr.
anul
Tip conductă/ În evidenţa
montare/reparare Parametrii deţinător
crt. producător (proiectant, nr. şi conductei 2) (denumire
fabricaţiei ISelR
data) şi sediu)
1) Se scrie: „MONTARE” sau „REPARARE”, conform obiectului autorizaţiei.
2) Presiune nominală (bar), temperatură maximă/minimă (0C), diametru (mm), fluid de lucru etc.
Declaraţie de
conformitate Obs.
(nr. şi data)
NOTĂ: Persoanele juridice autorizate pentru efectuarea lucrărilor de reparare folosesc modelul de registru de mai sus completat cu
două coloane În plus, În care se consemnează:
a) lucrările de reparare efectuate;
b) elementele reparate sau Înlocuite şi caracteristicile constructive ale acestora.

ANEXA 6
(model)
Registru de evidenţă avizări documentaţii tehnice ………………… 1)
Deţinător/Utilizator
AVIZAT corespunde
prescripţiei tehnice ISelR
conductă Nr. Tipul Documentaţie de Parametrii maximi de
(denumire/numele
Numele şi prenumele
crt. conductei ……………..1.). lucru ai conductei RADTP,
şi prenumele,
sediu/domiciliu) semnătura şi data efectuării
verificării
1) Se mai pot introduce şi alte rubrici, În functie de specificul activităţii.

ANEXA 7
(model)
Registru de evidenţă a lucrărilor de investigatii/examinări cu caracter tehnic a conductelor1)
Tip conductă; nr.lan
Detinător/Utilizator Nr. raport
AVIZAT raport tehnic
Nr. fabricatie; nr. Parametri
crt. inregistrare in maximi conductă tehnic şi data
evidenta ISclR Nume şi prenume Semnătura şi data
1) Se mai pot introduce şi alte rubrici, in funcţie de specificul activităţii evaluatorului.
O