PRESCRIPŢIE TEHNICĂ : Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat – ISCIR- – REGLEMENTARE TEHNICĂ NAŢIONALĂ-partea 1

PTR 10-2003
PTR
CERINŢE TEHNICE PRIVIND UTILIZAREA INSTALAŢIILOR
DE TRANSPORT PE CABLU PENTRU PERSOANETELE
SCHIURI ŞI TELE SĂNII
COLECŢIA INSPECŢIEI DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI
INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
– ISCIR-
– EDIŢIE OFICIALĂ –

Descarca PDF cu PRESCRIPŢIE TEHNICĂ : Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat

Nr. referinţă: PT R 10 – 2003 Ediţia 1
PT R 10–2003
Scopul principal al prescripţiilor tehnice este crearea unni cadru legal unitar în
vederea aplicării întocmai a prevederilor legale privind asigurarea protecţiei
utilizatorilor, mediului înconjurător şi proprietăţii.
Prevederile prescripţiilor tehnice sunt obligatorii pentru toţi cei care proiectează,
construiesc, distribuie, montează, instalează, repară, întreţin, deţin, exploatează
sau verifică instalaţii şi aparate din domeniul de activitate al ISCIR.
Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt răspunzători de aplicarea corectă a
acesteia.
ISClR Telefon: (+4021) 411.97.60; 411.97.61
Str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5 Fax: (+4021) 411.98.70
BUCUREŞTI www.iscir.ro E-mail: iscir@fx.ro
Cod: 726111
Reproducerea sau utilizarea integrală sau parţială a prezentei prescripţii tehnice
în orice publicaţii şi prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere,
microfilmare etc.) este interzisă dacă nu există acordul scris al ISCIR.
Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt obligaţi să se asigure că sunt în
posesia ediţiei oficiale tipărite.
2
10–2003
MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune şi InstalaţiiIor de Ridicat
– ISCIR-
– REGLEMENTARE TEHNICĂ NAŢIONALĂ –
PRESCRIPŢIE TEHNICĂ
PTR 10-2003
PTR
CERINŢE TEHNICE PRIVIND UTILIZAREA INSTALAŢllLOR
DE TRANSPORT PE CABLU PENTRU PERSOANETELESCHIURIŞITELESĂNll
Aprobată cu Ordinul Ministrului Industriei şi Resurselor nr. ___ _
din , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr.
din –– ––-
COLECŢIA INSPECŢIEI DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI
INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
– ISCIR-
– EDIŢIE OFICIALĂ –
Nr. referinţă: PT R 10 -2003 Ediţia 1
3
PT R 10–2003
Membrii Comitetului Tehnic CT -R-03 care au participat la elaborarea prezentei
prescripţii tehnice :
Preşedinte : Ing. Horia Stoia – responsabil de carte
Membri: Ing. Valeriu Sezonov-Mara
Ing. Dan-Mihail Turcu
Ing. Ioan Cioran
Ing. Mihai Predescu
Consultanţă juridică: Consilier Alexandru Păcurar
4
1 Generalităţi
1.1 Scop
10–2003
CUPRINS
1.2 Domeniu de aplicare. Clasificare
1.3 Referinţe normative
1.3.1 Standarde
1.3.2 Legi şi hotărâri
1.4 Termeni şi definiţii
1.5 Abrevieri
PTR
Pagina
9
9
9
10
10
11
11
16
2 Subsistemele unei instalaţii de transport pe cablu pentru persoane …….. 16
3 Cerinţe esenţiale 17
3.1 Obiect 17
3.2 Cerinţe generale 17
3.3 Cerinţe referitoare la infrastructură 19
3.4 Cerinţe referitoare la cabluri, sisteme de antrenare şi frânare,
precum şi la instalaţiile mecanice şi electrice 20
3.5 Vehicule (dispozitive de tractare) 21
3.6 Cerinţe pentru utilizatori 21
3.7 Exploatabilitatea 22
4 Evaluarea conformităţii şi condiţii privind introducerea pe piaţă 22
4.1 Componente de securitate 22
4.2 Subsisteme 24
24
5 Analiza de securitate 26
6 Proiectarea 26
7 Echipamente şi instalaţii provenite din import ______ ….. .. …….. __ . __ ……… 27
8 Construirea (montarea) şi punerea în funcţiune 27
27
8.2 Condiţii speciale de construire şi montare …… _._.« ………………. ._…….. 30
5
PT R 10–2003
CUPRINS (continuare)
Pagina
31
8.4 Marcarea 32
8.5 Punerea în funcţiune 33
8.6 Autorizarea de funcţionare la prima punere în funcţiune 33
8.7 Verificarea tehnică la prima punere în funcţiune 34
8.8 Verificarea tehnică periodică (la scadenţă) şi verificarea tehnică
neprogramată (inopinată)~~~~«~~~~~”””””” „”«”””””””~~~~”””””””””” „”«««””””~~~~~«««” 36
8.9 Verificarea tehnică după lucrările de reparare 38
9 Exploatarea ~««««« „~~~««« «~~~~~~««««”””~ „~~«« «~~~~~~~~~~«««”” „~««« „~~~~~~~~~~~«««”” „~ ~” 42
9.1 Generalităţi 42
9.2 Norme generale de exploatare 44
9.3 Norme pentru exploatarea normală 45
9.4 Norme de exploatare în caz de vânt 45
9.5 Norme de exploatare în caz de chiciură 45
9.6 Norme de exploatare în caz de vizibilitate redusă«««””””«««««””~~~~~»”””” 45
9.7 Norme de exploatare în caz de deranjamente „”””«»»”
9.8 Personalul de supraveghere şi exploatare „””~~~~~~ „””~~”~”~””””””~”~~~~~~~”” ~”
9.9 Întreţinerea şi revizia
9.10 Evidenţa exploatării
10 Repararea
11 Avarii şi accidente
46
46
51
57
58
59
59
Anexa A – Cartea teleschiului sau telesaniei (model) 61
Anexa Al – Desenul tip de ansamblu (conţinut) 75
Anexa B – Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea! reactua1izarea
autorizaţiei pentru construirea (montarea) sau repararea
teleschiurilor sau telesăniilor 79
6
10–2003
CUPRINS (continuare)
Anexa C – Registru pentru evidenţa lucrărilor de construire (montare)
PTR
Pagina
sau reparare a teleschiurilor sau telesăniilor …………. „… 82
Anexa D – Proces-verbal de verificare tehnică 83
Anexa E – Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea!reactualizarea
autorizaţiei de funcţionare a teleschiurilor sau telesăniilor…………. 84
Anexa El – Model de autorizaţie pentru responsabilul cu
supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) …….. 85
Anexa F – Evidenţa instalaţiilor 87
Anexa G Model pentru decizia de numire a personalului tehnic
pentru construirea (montarea) sau repararea teleschiurilor
sau telesăniilor, precum şi a responsabilului tehnic cu
sudura, propuşi de agentul economic să fie autorizaţi de
ISCIR-INSPECT IT 88
Anexa H – Model pentru decizia de numire a responsabilului cu
supravegherea şi verificarea tehnică a teleschiurilor sau
telesănii1or, propus de agentul economic să fie autorizat de
ISCIR-INSPECT 89
Anexa 1 – Autorizarea personalului de exploatare pentru teleschiuri
sau telesănii 90
Anexa J Metodologia referitoare la autorizarea şi gradul de
calificare al personalului de exploatare (mecanici trolişti)
pentru teleschiuri sau telesănii 93
Anexa K – Model pentru adeverinţa de absolvire a cursurilor pentru
autorizarea mecanicilor trolişti pentru exploatarea
teleschiurilor sau telesăniilor 102
Anexa L – Model pentru adeverinţa de efectuare a practicii obligatorii
pentru autorizarea mecanicilor trolişti pentru exploatarea
telefericelor 103
Anexa M – Model pentru proces-verbal cu rezultatele obţinute la
examenul de autorizare a personalului de exploatare pentru
teleferice 104
Anexa N – Model pentru autorizaţia personalului de exploatare pentru
teleferice 105
Anexa O – Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea! reactua1izarea
autorizaţiei de a efectua analiza de securitate pentru
teleschiuri sau telesănii 109
7
PT R 10–2003
CUPRINS (sfărşit)
Pagina
AnexaP – Componente de securitate. Declaraţia de confonnitate ……………… 110
Anexa Q – Subsisteme. Declaraţia de confonnitate 111
Anexa R – Metodologia de autorizare/re autorizare a agenţilor
econonnCl care construiesc (montează), repară şi
efectuează analiza de securitate pentru teleschiuri sau
telesănii 112
Anexa S – Model pentru autorizaţia eliberată agenţilor economici care
construiesc (montează), repară, intreţin şi revizuiesc
teleschiuri sau telesănii 114
Anexa T – Model pentru autorizaţia eliberată agenţilor economici care
efectuează analiza de securitate pentru teleschiuri sau
telesănii 115
Anexa U – Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea! reactualizarea
autorizaţiei de a întreţine şi revizui tehnic teleschiuri sau
telesănii 116
Anexa V – Instalaţii care nu fac obiectul prescripţiei tehnice, ««””<„”«’««'<‘”‘”«,
Modificări după publicare
8
117
118
PTR
10–2003
1 GENERALITĂŢI
1.1 Scop
Prescripţia tehnică PT R 10–2003, ediţia 1, „Cerinţe tehnice privind utilizarea
instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane–te1eschiuri şi te1esănii” denumită în
continuare prescripţie tehnică, face parte din reglementările tehnice naţionale
referitoare la instalaţiile de transport pe cablu.
Prezenta prescripţie tehnică stabileşte cerinţele tehnice de securitate minime
obligatorii pe care trebuie să le satisfacă instalaţiile de transport pe cablu pentru
persoane–te1eschiuri şi te1esănii.
Cerinţele privind proiectarea, construirea, certificarea, funcţionarea şi siguranţa
în funcţionare a acestor tipuri de instalaţii se adresează producătorilor, constructori1or,
montatori1or, deţinătorilor şi întreţinători1or.
Cerinţele privind montarea, punerea în funcţiune, exploatarea, verificarea
tehnică periodică, repararea, întreţinerea şi siguranţa în exploatare se adresează
agenţilor economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT.
Aceste cerinţe au drept scop asigurarea securităţii sau sănătăţii persoanelor care
pot fi utilizatori, personal de deservire sau alte persoane şi protecţia proprietăţii şi a
mediului, aşa cum sunt prevăzute în actele normative în vigoare.
De asemenea, prescripţia tehnică stabileşte modul de verificare a respectării
acestor cerinţe.
Autoritatea tehnică ce asigură punerea în aplicare şi respectarea prevederilor
din prezenta prescripţie tehnică este ISCIR – Inspecţia de Stat pentru Controlul
Cazane1or, Recipiente10r sub Presiune şi Insta1aţiilor de Ridicat, care, în conformitate
cu prevederile Hotărârii Guvernului M. 1.340/2001, este un organ de specialitate cu
personalitate juridică în subordinea Ministerului Industriei şi Resurselor.
Documentele şi documentaţiile tehnice precum şi inscripţionări1e privind
exploatarea şi avertizarea utilizatorilor trebuie să fie redactate sau traduse în limba
română, fără a exclude prezentarea şi în alte limbi.
1.2 Domeniu de aplicare. Clasificare
Prezenta prescripţie tehnică se aplică instalaţiilor de transport pe cablu pentru
persoane–teleschiuri şi telesănii.
Te1eschiuri1e care fac obiectul acestei prescripţii tehnice se clasifică astfel:
a) după natura pistei de tractare a schiorilor:
• teleschiuri cu pistă de tractare a schiori1or pe zăpadă bătută;
• teleschiuri cu pistă de tractare a schiori1or pe covor din material plastic;
• teleschiuri cu pistă de tractare pe apă denumite te1eschiuri nautice.
b) după tipul dispozitivelor de tractare (agăţare) a schiori1or de cablu:
• teleschiuri cu dispozitive de tractare cu prindere fixă pe cablu;
• teleschiuri cu dispozitive de tractare detaşabile.
c) după aliniamentul traseului, după poziţia cab1urilor pe verticală, după
lungimea traseului şi după caracterul montajului pe locul de funcţionare:
• teleschiuri mari cu traseu în linie dreaptă, prevăzute cu cabluri situate la o
înălţime de cel puţin 3,50 m faţă de pista de tractare a schiori1or, având
9
PT R 10–2003
lungimea înclinată a traseului de cel puţin 300 m şi, în general, fiind
montate cu caracter permanent;
• teleschiuri mari cu traseul sub formă de linie frântă închisă (slalom) cu
cabluri situate la o înălţime de cel puţin 3,50 m faţă de pista de tractare a
schiorilor, având lungimea înclinată a traseului de cel puţin 200 m şi, în
general, fiind montate cu caracter permanent;
• teleschiuri mici cu traseul numai în linie dreaptă denumite şi babyteleschiuri
cu cabluri situate la o înălţime de cel mult 2,20 m faţă de pista
de tractare a schiorilor, având lungimea înclinată a traseului de cel mult
400 m şi , în general, fiind montate cu caracter temporar.
d) după felul comenzilor:
• teleschiuri cu comandă manuală;
• teleschiuri cu comandă semiautomată;
• teleschiuri cu comandă automată.
Telesăniile care fac obiectul prezentei prescripţii tehnice se clasifică în:
a) după tipul dispozitivelor de tractare la cablul purtător-tractor;
• telesănii cu dispozitive de tractare cu prindere fixă pe cablu;
• telesănii cu dispozitive de tractare cu prindere detaşabilă pe cablu.
b) după felul comenzilor:
• telesănii cu comandă manuală;
• telesănii cu comandă serniautomată;
• telesănii cu comandă automată.
Nu fac obiectul prezentei prescripţii tehnice instalaţiile menţionate în anexa V.
1.3 Referinţe normative
Prezenta prescripţie tehnică face referiri explicite sau implicite la standarde
române şi acte legislative.
1.3.1 Standarde
• SR EN 719:1995
• SR EN 757:1998
• SR EN 1600:2000
• SR EN 10113/1:1995
• STAS 500/1-89
• STAS 500/2-80
• STAS 1125/1-91
Coordonarea sudării. Sarcini şi responsabilităţi
Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru
sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor cu limită
de curgere ridicată. Clasificare
Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru
sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor inoxidabile
şi refractare. Clasificare
Produse larninate la cald din oţeluri de construcţii
sudabile cu granulaţie fină. Partea 1: Condiţii generale
de livrare
Oţeluri de uz general pentru construcţii. Condiţii
tehnice generale de calitate
Oţeluri de uz general pentru construcţii. Mărci
Sudarea metalelor. Electrozi înveliţi pentru sudarea cu
10
• STAS 1125/6-90
• STAS 1126-87
• STAS 2700/3-89
• STAS 5930-89
• STAS 6168-90
• STAS 6221-89
• STAS 7194–79
• STAS 8183-80
• STAS 8324–86
• STAS R 8542-79
• STAS 10101120-90
• STAS 10108/1-81
• STAS 10108/2-83
• STAS 10382-88
• STAS 12604/5-90
1.3.2 Legi şi hotărâri
PTR
10-2003
arc electric. Condiţii tehnice generale de calitate
Sudarea metalelor. Electrozi înveliţi pentru încărcarea
prin sudare. Condiţii tehnice de calitate
Sudarea metalelor. Sârmă plină de oţel pentru sudare
Organe de asamblare filetate. Caracteristici mecanice
şi metode de încercare pentru şuruburi şi prezoane
Şurub de păsuire cu cap hexagonal. Clasa de execuţie
A
Măsuri de siguranţă contra incendiilor. Scări de salvare
în caz de incendiu. Prescripţii generale
Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice.
Iluminatul natural al încăperilor. Prescripţii de calcul
Sudabilitatea oţelurilor. Elemente de bază
Oţeluri pentru ţevi fără sudură de uz general. Mărci şi
condiţii tehnice de calitate
Oţellaminat la cald. Profile din oţel silicios
Alegerea oţelurilor pentru construcţii metalice
Acţiuni în construcţii. Încărcări date de vânt
Construcţii civile, industriale şi agricole. Prescripţii
pentru proiectarea construcţiilor din ţevi de oţel
Construcţii din oţel. Calculul elementelor din oţel
alcătuite din profile cu pereţi subţiri, formate la rece
Oţeluri pentru ţevi utilizate la temperaturi scăzute.
Mărci şi condiţii tehnice de calitate
Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice
fixe. Prescripţii de proiectare, execuţie şi verificare
• Legea M. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor
• Legea M. 90/1996 privind protecţia muncii
• Legea M. 137/1996 privind protecţia mediului
• Legea M. 10/1995 privind calitatea în construcţii
• Hotărârea Guvernului M. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea
Inspecţiei de Stat pentru Contrulul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi
Instalaţiilor de Ridicat
• Hotărârea Guvernului M. 433/2002 privind stabilirea condiţiilor de punere în
funcţiune a instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane
1.4 Termeni şi definiţii
Termenii şi definiţiile de mai jos se referă la prezenta prescripţie tehnică.
1.4.1 accident grav – accident mortal sau accident care produce o vătămare corporală
gravă;
1.4.2 agent economic – societate comercială cu sediul în România având
personalitate juridică, constituită într-una din formele de organizare definite de
legislaţia în vigoare şi a cărei activitate este înscrisă la Registrul Comerţului;
11
PT R 10–2003
1.4.3 agrement tehnic european – specificaţie tehnică exprimând o evaluare tehnică
favorabilă asupra adecvării unui produs, bazată pe satisfacerea cerinţelor
esenţiale, la o utilizare specifică, pentru construcţii, având in vedere
caracteristicile intrinseci ale produsului şi condiţiile de utilizare a acestuia;
1.4.4 autorizare de fUncţionare a instalaţiei – document emis de către ISCIRINSPECT
IT pe baza unei metodologii de verificare;
1.4.5 cablu de întindere – cablu prin intermediul căruia este suspendată greutatea de
intindere (contragreutatea);
1.4.6 cablu purtător-tractor – cablu care susţine şi tractează dispozitivele de tractare
insumând funcţiile cablurilor purtătoare şi tractoare;
1.4.7 capacitate de transport – numărul de schiori sau săuii cu insoţitorii lor
transportate (tractate) intr-un sens, in timp de o oră;
1.4.8 cerinţă esenţială – cerinţă care are in vedere, in special, protecţia sănătăţii,
securitatea utilizatorilor, protecţia proprietăţii şi a mediului, aşa cum sunt
prevăzute in actele normative in vigoare;
1.4.9 coeficient de siguranţă al cablului – raportol dintre sarcina de rupere totală a
cablului şi efortul maxim de intindere a cablului;
1.4.10 componentă de securitate – orice componentă elementară, grup de
componente, subansambluri sau ansambluri complete de echipamente şi orice
dispozitiv inclus in instalaţie in scopul asigurării unei funcţionări sigure, care
este identificată prin analiza de securitate şi a cărei defectare pune in pericol
securitatea sau sănătatea persoanelor care pot fi utilizatori, personal de
deservire sau alte persoane;
1.4.11 contractant principal – orice persoană fizică sau juridică ce contractează
construirea unei instalaţii;
1.4.12 declaraţie de conformitate – document prin care producătorul componentelor
de securitate dă o asigurare scrisă că acestea sunt conform condiţiilor
specificate;
1.4.13 deschidere – distanţa dintre doi piloni;
1.4.14 dispozitiv de tractare schiori la teleschiurile slalom sau la teleschiurile
nautice – sistem de agăţare a schiorilor la cele două cabluri purtătoare-tractoare
paralele, dispozitivul de tractare fiind montat fix pe cele două cabluri
şi fiind prevăzut cu un sistem de agăţare din mers a saulei (un dispozitiv
intermediar intre schior şi dispozitivul de tractare), de mânerul căreia se prinde
schiorul;
1.4.15 dispozitiv de tractore schiori sau sănii – sistem de agăţare a schiorilor sau
săuiilor la cablul purtător-tractor; poate fi cu prindere permanentă sau
temporară. în ambele cazuri trebuie să fie extensibil;
12
PTR
10–2003
1.4.16 dispozitiv de transportare a saulei – mijloc de transportare a saulei de la
punctul de comandă la punctul de agăţare a acesteia de dispozitivul de tractare
şi invers de readucere la punctul de comandă a saulei desprinse de dispozitivul
de tractare;
1.4.17 dispozitiv declanşator de crose – dispozitiv montat în zona de dezagăţare a
schiorilor la teleschiurile mici care produce automat desprinderea crosei de la
cablu, în cazul că schioru1 nu şi-a desprins crosa;
1.4.18 dispozitiv detaşabil de prindere pe cablu – dispozitiv de prindere temporară a
dispozitivului de tractare la cablul purtător-tractor; acest dispozitiv se cuplează
şi se decuplează automat în staţii;
1.4.19 dispozitiv fix de prindere pe cablu – dispozitiv cu prindere permanentă a
dispozitivului de tractare la cablul purtător-tractor;
1.4.20 deţinătorul instalaţiei – persoană fIzică sau juridică deţinătoare cu orice titlu a
unei instalaţii de transport pe cablu pentru persoane, pe care o pune la
dispoziţia utilizatorilor;
1.4.21 ecartament – distanţa dintre axele cablurilor purtătoare-tractoare;
1.4.22 efort de întindere în cablu – solicitarea (tensiunea) ce apare în cablu datorită
forţei de întindere;
1.4.23 exploatabilitate – ansamblul de măsuri şi prevederi tehnice care influenţează
proiectarea şi realizarea instalaţiei şi care sunt necesare pentru funcţionarea
acesteia în condiţii de securitate;
1.4.24 greutate de întindere – element ce intră în componenţa sistemului de întindere
a cablului (uzual i se mai spune şi contragreutate);
1.4.25 grup de antrenare – ansamblu de agregate, utilaje, echipamente şi instalaţii
care asigură antrenarea şi frânarea teleschiului sau telesaniei;
1.4.26 instalaţie – sistem complet montat în teren care cuprinde infrastructura şi
subsistemele prevăzute la capitolul 2; infrastructura special proiectată pentru
fIecare instalaţie şi construită în teren include traseul instalaţiei, sistemul de
date, lucrările de linie şi staţiile care sunt necesare pentru construirea şi
funcţionarea instalaţiei, inclusiv fundaţiile;
1.4.27 instalaţie de transport pe cablu pentru persoane – instalaţie compusă din mai
multe componente proiectate, construite, asamblate şi puse în funcţiune în
vederea transportului de persoane; aceste instalaţii sunt fixe şi sunt utilizate
pentru transportul persoanelor în vehicule sau cu ajutorul dispozitivelor de
tractare al căror sistem de suspendare şi/sau de tractare este asigurat de cablul
cabluri poziţionat( e) de-a lungul traseului instalaţiei;
1.4.28 linie – ansamblul construcţiilor şi instalaţiilor de pe traseul teleschiului sau
telesaniei;
13
PT R 10–2003
1.4.29 manşon cu compoziţie – ansamblu de piese de construcţie specială care
serveşte la ancorarea cablurilor la puncte fixe;
1.4.30 matisare – înnădirea cablurilor prin împletire după anumite reguli tehnice;
1.4.31 mecanic trolist – persoană calificată şi autorizată pentru manevrarea
instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane;
1.4.32 mentenabilitate – ansamblu de măsuri şi prevederi tehnice care influenţează
proiectarea şi realizarea instalaţiei şi care sunt necesare pentru mentenanţa
proiectată în scopul garantării funcţionării acesteia în condiţii de securitate;
1.4.33 montator (constructor) – agent economic, autorizat de ISCIR-INSPECT IT,
care îşi asumă responsabilitatea construirii (montării) unui teleschi sau
telesanie, ales de contractantul principal;
1.4.34 organism de inspecţie – ISCIR-INSPECT, organism desemnat şi recunoscut
de Ministerul Industriei şi Resurselor pentru supravegherea şi verificarea
tehnică în funcţionare a tele schiurilor şi telesăniilor;
1.4.35 organism notificat – organism desemnat şi recunoscut de Ministerul Industriei
şi Resurselor, în calitate de autoritate publică în domeniu, pentru evaluarea şi
certificarea conformităţii componentelor de securitate şi a subsistemelor
folosite la instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane şi pentru
compatibilitatea electromagnetică a acestora înaintea introducerii lor pe piaţă;
1.4.36 personal tehnic de deservire – persoană angajată, calificată, instruită şi
desemnată de către deţinător în vederea întreţinerii instalaţiei, în scopul
menţinerii acesteia în parametrii tehnici de funcţionare declaraţi sau specificaţi
de producător;
1.4.37 pilon – construcţie amplasată pe traseul teleschiului sau telesaniei cu rolul de a
susţine cablurile şi a menţine ecartamentul;
1.4.38 producătorul componentelor de securitate – persoană fizică sau juridică care
îşi asumă responsabilitatea proiectării şi fabricării componentelor de securitate,
care aplică marcajul CS sau CE şi întocmeşte în scris declaraţia de conformitate
CE sauCS;
1.4.39 proiectant – agent economic care îşi asumă responsabilitatea proiectării
instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane;
1.4.40 reparator – agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT IT care îşi asumă
responsabilitatea reparării instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane;
1.4.41 roată de antrenare – element component al grupului de antrenare care asigură
mişcarea cablului purtător-tractor; are un contact liniar cu cablul;
1.4.42 roată de Întoarcere – element component al sistemului de întoarcere sau
întoarcere-întindere a cablului purtător-tractor; are un contact liniar cu cablul;
14
PTR
10–2003
1.4.43 roată de deviere – echipament mecanic care asigură devierea cablului purtătortractor
in staţii; are un contact liuiar cu cablul;
1.4.44 ro/ă – echipament mecanic care susţioe cablul purtător-tractor in staţii şi pe
pilon; asigură un contact punctiform cu cablul;
1.4.45 saulă – dispozitiv compus dintr-un cablu sau cordelină având la un capăt
mânerul de care se prinde schiorul cu mâinile şi la celălalt capăt un sistem de
prindere a cablului sau cordelinei la dispozitivul de tractare;
1.4.46 săgeata cablului – distanţa măsurată pe verticală intre coarda deschiderii şi
cablu;
1.4.47 sistem de ancorare – ansamblu de dispozitive şi echipamente care asigură
ancorarea cablului la punct fIx;
1.4.48 sistem de întindere – ansamblu de dispozitive şi echipamente care asigură
intinderea cablului;
1.4.49 specificaţie tehnică comunitară – specifIcaţie tehnică elaborată conform unei
proceduri recunoscute la uivel comunitar şi al cărei număr de referinţă a fost
publicat in Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene;
1.4.50 staţie – construcţie special amenajată şi echipată pentru a răspunde cerinţelor
tehnologice (antrenare, antrenare şi întindere, întoarcere, intoarcere şi intindere
etc.). Denuruirea staţiei este dată de funcţiunea tehnologică;
1.4.51 staţie finală – staţie situată la capătul traseului teleschiului sau telesaniei;
1.4.52 staţie intermediară – staţie situată pe traseul teleschiului sau telesaniei, care se
prevede in situaţii cu totul speciale pentru instalaţiile cu lungimi foarte mari;
1.4.53 telesanie – instalaţie de transport pe cablu pentru persoane, având vehicule sub
formă de sănii, cu mers intr-un singur sens;
1.4.54 teleschi – instalaţie de transport pe cablu pentru persoane care tractează schiori
pe zăpadă, pe covor din material plastic sau pe suprafaţa ( oglinda) apei;
1.4.55 teleschi mare – teleschi prevăzut cu cabluri inalte la cel puţio 3,50 m înălţime
faţă de pista de zăpadă bătută sau de covorul de material plastic, având
lungimea pe inclinare a traseului de cel puţio 300 m şi, in general, fiind montat
cu caracter permanent pe locul de funcţionare;
1.4.56 teleschi mic – teleschi care tractează schiori pe zăpadă sau pe covor din
material plastic prin intermediul unor dispozitive de tractare (denumite şi crose)
fIxate temporar sau permanent la cablul purtător-tractor. Instalaţia este
prevăzută cu cabluri joase la cel mult 2,20 m inălţime faţă de pista de zăpadă
bătută sau de covorul din material plastic, având lungimea pe inclinare a
traseului de cel mult 400 m şi, in general, fIind montat cu caracter temporar pe
locul de funcţionare;
15
PT R 10–2003
1.4.57 teleschi nautic – teleschi care are traseul sub formă de poligon închis, destinat
tractării schiorilor nautici pe suprafaţa apei prin intermediul saulei. Saulele se
prind şi se desprind automat de dispozitivul de tractare montat pe perechea de
cabluri purtătoare-tractoare. Instalaţia este prevăzută cu o pereche de cabluri
purtătoare-tractoare paralele la o înălţime de cel puţin 3,50 m faţă de suprafaţa
apei, cu lungimea traseului de cel puţin 300 m şi, în general fiind montată cu
caracter permanent;
1.4.58 teleschi slalom – teleschi care permite schiatul pe zăpadă sau pe covor din
material plastic, în slalom, în timpul tractării, având traseul sub formă de
poligon, cablurile fiind la o înălţime de cel puţin 3,50 m faţă de pista de zăpadă
bătută sau de covorul din material plastic, cu lungimea traseului de cel puţin
200 m şi, în general fiind montat cu caracter permanent;
1.4.59 utilizator – persoana care foloseşte o instalaţie de teleschi sau telesanie;
1.4.60 verificare tehnică periodică – activitate desfăşurată la intervale regulate pentru
a se asigura că teleschiul sau telesania satisface cerinţele de funcţionare în
condiţii de securitate; activitatea cuprinde un ansamblu de verificări şi încercări
menite să constate funcţionarea instalaţiei în condiţii de securitate pentru ca
aceasta să-şi poată îndeplini rolul funcţional conform prevederilor; activitatea
se efectuează numai de către ISC!R-INSPECT IT.
1.4.61 viteza nominală – viteza teoretică de deplasare a cablului purtător-tractor;
1.4.62 viteza de exploatare – viteza efectivă de deplasare a dispozitivelor de tractare,
respectiva cablului purtător-tractor;
1.4.63 viteza de revizie – viteza adaptată pentru examinarea (revizia) vizuală a liniei
teleschiului sau telesaniei;
1.5. Abrevieri
IT – Inspecţia Teritorială
PT – Prescripţie tehnică
RSVTI – Responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor
SP – Supraveghere piaţă
2 SUBSISTEMELE UNEI INSTALAŢII DE TRANSPORT PE CABLU
PENTRU PERSOANE
Instalaţia este alcătuită din subsistemele enumerate în continuare, de a căror
exploatabilitate şi mentenabilitate trebuie să se ţină seama în fiecare caz:
2.1 cabluri şi elemente de legătură;
2.2 trolii şi frâne;
2.3 dispozitive mecanice:
2.3.1 dispozitive de întindere a cablurilor;
16
10–2003
2.3.2 dispozitive mecanice din staţii;
2.3.3 dispozitive mecanice pentru traseul instalaţiei;
2.4 vehicule:
2.4.1 dispozitive de tractare;
2.4.2 dispozitive de cuplare;
2.5 echipamente electrotehnice:
2.5.1 echipamente de comandă, supraveghere şi securitate;
2.5.2 echipamente de comunicare şi semnalizare;
2.5.3 echipament paratrăsnet şi de legare la pământ;
2.6 echipament de salvare:
2.6.1 echipament de salvare fix;
2.6.2 echipament de salvare mobil.
3 CERINŢE ESENŢIALE
3.1 Obiect
PTR
Instalaţia, infrastructura, subsistemele şi componentele de securitate ale
instalaţiei trebuie să satisfacă următoarele cerinţe esenţiale care se aplică la
proiectarea, construirea şi punerea in funcţiune, inclusiv mentenabilitatea şi
exploatabilitatea instalaţiilor şi componentelor de securitate.
3.2 Cerinţe generale
3.2.1 Securitatea persoanelor
Securitatea utilizatorilor, a personalului de deservire şi a terţelor persoane este
o cerinţă fundamentală pentru proiectarea, construirea şi exploatarea instalaţiilor.
3.2.2 Principii de securitate
Instalaţia trebuie să fie proiectată, realizată, exploatată şi întreţinută aplicânduse
următoarele principii, in ordinea indicată:
a) eliminarea sau, dacă aceasta nu este posibil, reducerea riscurilor prin
specificaţii de proiectare şi construire;
b) definirea şi aplicarea măsurilor necesare de protecţie împotriva riscurilor ce
nu pot fi eliminate prin specificaţiile de proiectare şi construire;
c) definirea şi enunţarea măsurilor de precauţie ce trebuie luate pentru evitarea
riscurilor care nu pot fi eliminate complet prin specificaţiile şi măsurile
prevăzute mai sus.
17
PT R 10–2003
3.2.3 Considerarea factorilor externi
Instalaţia trebuie să fie proiectată şi construită astfel incât să poată fi exploatată
in condiţii de securitate, ţinându-se seama de tipul instalaţiei, de caracteristicile
terenului şi mediului inconjurător, de condiţiile atmosferice şi de obstacolele posibile
terestre şi aeriene aflate in vecinătate.
3.2.4 Dimensionarea
Instalaţia, subsistemele şi toate componentele de securitate trebuie să fie
dimensionate, proiectate şi realizate pentru a rezista unui grad suficient de securitate,
corespunzător tuturor condiţiilor previzibile, inclusiv celor ce pot apărea in afara
exploatării, ţinându-se seama in special de influenţele exterioare, de efectele dinamice
şi fenomenele de oboseală, respectându-se regulile artei in domeniu, in special pentru
alegerea materialelor.
3.2.5 Montajul
3.2.5.1 Instalaţia, subsistemele şi componentele de securitate trebuie să fie astfel
proiectate şi realizate încât să asigure montarea şi amplasarea lor în condiţii de
securitate.
3.2.5.2 Componentele de securitate trebuie să fie astfel proiectate incât erorile de
montaj să devină imposibile, fie prin construcţie, fie prin marcajele aplicate pe
componentele respective.
3.2.6 Integritatea instalaţiei
3.2.6.1 Componentele de securitate trebuie să fie astfel proiectate, realizate şi utilizate
incât să fie garantată integritatea lor funcţională şi integritatea instalaţiei, astfel cum
este defiuită în analiza de risc prevăzută în capitolul 5, pentru ca probabilitatea
defectării acestora să fie cât mai redusă şi in limite corespunzătoare de securitate.
3.2.6.2 Instalaţia trebuie să fie astfel proiectată şi realizată incât, in timpul
funcţionării, defectarea unei componente, susceptibilă să afecteze securitatea chiar şi
indirect, să facă in timp util obiectul unei măsuri corespunzătoare de remediere.
3.2.6.3 Măsurile de securitate prevăzute la pct. 3.2.6.1 şi 3.2.6.2 trebuie să se aplice
pe durata întregului interval de timp dintre donă verificări prevăzute pentru
componenta respectivă. Intervalul de timp dintre donă verificări ale componentelor de
securitate trebuie să fie indicat clar în manualul de operare.
3.2.6.4 Componentele de securitate care sunt integrate ca piese de schimb intr-Q
instalaţie trebuie să indeplinească cerinţele esenţiale din prezenta prescripţie tehnică,
precum şi să asigure o bună interacţiune cu celelalte componente ale instalaţiei.
3.2.6.5 Trebuie luate măsuri care să asigure că efectele unui incendiu in cadrul
instalaţiei nu pot pune in pericol viaţa sau securitatea persoanelor transportate sau a
personalului de deservire şi a mecanicilor trolişti şi care să protejeze instalaţia şi
persoanele de efectele trăsnetelor.
18
PTR
10–2003
3.2.7 Dispozitive de securitate
3.2.7.1 În măsura in care este posibil, orice defecţiune a instalaţiei, care ar putea
conduce la o situaţie de nesiguranţă, trebuie să fie detectată, semnalată şi prelucrată cu
ajutorul unui dispozitiv de securitate. Această prevedere se aplică pentru toate situaţiile
care pot afecta securitatea.
3.2.7.2 Instalaţia trebuie să poată fi oprită manual in orice moment.
3.2.7.3 După ce instalaţia a fost oprită de un dispozitiv de securitate, repornirea
acesteia nu poate fi efectuată decât după ce au fost luate măsurile corespunzătoare
situaţiei respective.
3.2.8 Mentenabilitate
Instalaţia trebuie să fie astfel proiectată şi realizată incât să permită efectuarea
in condiţii de securitate a lucrărilor şi procedurilor de reparaţie şi intreţinere atât in
situaţiile obişnuite, cât şi in cele speciale.
3.2.9 Emisii poluante, zgomote şi vibraţii
Instalaţia trebuie să fie proiectată şi realizată astfel incât valorile elementelor
care pot avea impact negativ intern şi extern, rezultate din emisia de gaze poluante,
zgomote şi vibraţii, să nu depăşească valorile limită admise de legislaţia in vigoare.
3.3 Cerinţele referitoare la infrastructoră
3.3.1 Traseul instalaţiei, viteza, spaţiul dintre dispozitivele de traclare
3.3.1.1 Instalaţia trebuie să fie proiectată pentru a funcţiona in condiţii de securitate,
ţinându-se seama de caracteristicile terenului şi ale mediului inconjurător, de condiţiile
atmosferice şi meteorologice, de lucrările şi obstacolele terestre şi aeriene posibile din
vecinătate, fără să pericliteze sau să pună in pericol condiţiile normale de exploatare,
intreţinere sau de evacuare a persoanelor.
3.3.1.2 Trebuie să existe, lateral şi vertical, o distanţă suficientă intre dispozitive de
tractare, căi de rulare, cabluri şi lucrările şi obstacolele terestre sau aeriene posibile din
vecinătate, ţinându-se seama de deplasarea laterală, verticală şi longitudinală a
cablurilor sau a dispozitivelor de tractare, plasate in cele mai defavorabile condiţii de
exploatare care pot fi prevăzute.
3.3.1.3 Distanţa maximă intre dispozitivele de tractare şi teren trebuie să ţină seama de
tipul instalaţiei şi de modalităţile de protecţie.
3.3.1.4 Viteza maximă a dispozitivelor de tractare, spaţiul mmun, precum şi
performanţele de accelerare şi frânare trebuie să fie astfel alese incât să asigure
securitatea persoanelor şi funcţionarea in condiţii de securitate a instalaţiei.
19
PT R 10–2003
3.3.2 Construcţiile traseului instalaţiei
3.3.2.1 Staţiile şi construcţiile traseului instalaţiei trebuie să fie proiectate, realizate şi
echipate astfel încât să asigure stabilitatea. Acestea trebuie să pennită o ghidare a
cablurilor şi a dispozitivelor de tractare şi trebuie să poată fi întreţinute în condiţii de
deplină securitate, oricare ar fi condiţiile de exploatare care ar putea să apară.
3.3.2.2 Spaţiile de îmbarcare şi de debarcare ale instalaţiei trebuie să fie astfel
proiectate încât să asigure securitatea traficului, a dispozitivelor de tractare şi a
persoanelor. Mişcarea dispozitivelor de tractare în staţii trebuie să se efectueze Iară
riscuri pentru persoane, ţinându-se seama de eventuala participare activă a acestora.
3.4 Cerinţe referitoare la cabluri, sisteme de antrenare şi frânare, precum şi la
instalaţii mecanice şi electrice
3.4.1 Cabluri şi elemente de sprijin ale acestora
3.4.1.1 Trebuie să fie luate toate măsurile necesare pentru:
a) a evita ruperea cablurilor şi a elementelor de legătură ale acestora;
b) a garanta valorile minime şi maxime ale întinderii cablurilor;
c) a asigura montarea cablurilor pe elementele de sprijin ale acestora, în condiţii
de securitate, pentru a preveni deraierea cablurilor;
d) a pennite supravegherea cablurilor.
3.4.1.2 Pentru că nu pot fi eliminate toate riscurile de deraiere a cablurilor, în cazul
deraierii acestora trebuie să fie luate măsuri astfel încât să se asigure reţinerea
cablurilor şi oprirea instalaţiei fără riscuri pentru persoane.
3.4.2 Instalaţii mecanice
3.4.2.1 Sistem de antrenare
Sistemul de antrenare al unei instalaţii trebuie să aibă performanţe
corespunzătoare şi o capabilitate corespunzătoare la diferite regimuri de funcţionare.
3.4.2.2 Sistem de antrenare de securitate
Instalaţia poate să dispună de un sistem de antrenare de securitate la care sursa
de energie să fie independentă de motorul principal.
3.4.2.3 Frâne
3.4.2.3.1 În caz de pericol oprirea instalaţiei şi/sau a dispozitivelor de tractare trebuie
să fie posibilă în orice moment şi în cele mai defavorabile condiţii de încărcare
nominală şi de aderenţă a rolelor, admise în timpul funcţionării. Distanţa de oprire
trebuie să fie redusă potrivit necesităţilor de securitate ale instalaţiei.
20
PTR
10–2003
3.4.2.3.2 Valorile de reducere a vitezei trebuie să fie cuprinse între limite
corespunzătoare, stabilite convenabil, astfel încât să asigure securitatea persoanelor,
precum şi o comportare corespunzătoare a dispozitivelor de tractare, a cablurilor şi a
altor părţi ale instalaţiei.
3.4.2.3.3 Instalaţiile pot fi dotate cu mai multe sisteme de frânare capabile fiecare să
determine oprirea, coordonate astfel încât să înlocuiască automat sistemul de frânare în
acţiune, atunci când eficacitatea acestuia devine insuficientă. Ultimul sistem de frânare
al cablului de tracţiune trebuie să îşi exercite acţiunea sa asupra roţii de antrenare.
3.4.2.3.4 Pentru evitarea oricărei reporniri premature instalaţia trebuie să fie echipată
cu un dispozitiv de oprire şi de blocare eficace.
3.4.3 Dispozitive de comandă
Dispozitivele de comandă trebuie să fie proiectate şi realizate pentru a fi sigure
şi fiabile, astfel încât să reziste condiţiilor nefavorabile de folosire, influenţelor
factorilor externi, precum umiditatea şi temperaturile extreme, interferenţelor
electromagnetice şi să nu provoace situaţii periculoase, chiar şi în cazul unei manevrări
greşite.
3.5 Vehicule (dispozitive de tractare)
3.5.1 Dispozitivele de tractare trebuie să fie astfel proiectate şi echipate încât în
condiţii normale de funcţionare nici o persoană să nu poată fi ameninţată de orice alt
pericol.
3.5.2 Elementele de prindere ale dispozitivelor de tractare trebuie să fie astfel
dimensionate şi realizate încât, în condiţiile cele mai nefavorabile:
a) să nu deterioreze cablul;
b) să nu alunece, cu excepţia situaţIeI în care alunecarea nu afectează
semnificativ securitatea instalaţiei.
3.5.3 Părţile de sprijin trebuie să fie proiectate şi realizate pentru a rezista în toate
situaţiile presiunii şi sarcinii datorate utilizatorilor.
3.5.4 Dispozitivele de tractare şi în special mecanismele de suspendare ale acestora
trebuie să fie proiectate şi asamblate astfel încât să asigure securitatea personalului de
deservire care trebuie să intervină în conformitate cu regulile şi instrucţiunile specifice.
3.5.5 Atunci când nu pot fi eliminate prin alte măsuri toate riscurile de deraiere a
cablurilor, acestea trebuie să fie prevăzute cu un dispozitiv antideraiere, care să
permită oprirea acestora iară riscuri pentru persoane.
3.6 Cerinţe pentru utilizatori
Accesul utilizatorilor în spaţiile de imbarcare şi debarcare trebuie organizat
astfel încât să asigure securitatea persoanelor, în special în zonele în care există pericol
21
PT R 10–2003
de cădere, ţinându-se seama de circulaţia şi oprirea dispozitivelor de tractare. Trebuie
să fie posibilă utilizarea instalaţiei in deplină securitate de către copii şi persoanele cu
mobilitate redusă dacă instalaţia a fost proiectată şi pentru transportul acestor persoane.
3.7 Exploatabilitatea
3.7.1 Securitatea
3.7.1.1 Pentru ca instalaţia să poată fi utilizată conform destinaţiei sale, specificaţiilor
sale tehnice şi in conformitate cu condiţiile de utilizare stabilite, trebuie să se adopte
toate măsurile şi prevederile tehnice astfel încât să fie respectate instrucţiunile de
intreţinere, de securitate şi de funcţionare. Manualul de utilizare şi instrucţiunile
aferente trebuie să fie redactate în limba română.
3.7.1.2 Persoanelor care manevrează instalaţia (mecanicii trolişti) trebuie să li se
asigure mijloace materiale corespuozătoare. Aceste persoane trebuie să fie capabile să
indeplinească sarcinile ce le revin.
3.7.2 Securitatea În cazul opririi instalaţiei
În cazul opririi instalaţiei fără posibilitatea de repunere rapidă in funcţiune
trebuie să se adopte toate măsurile şi prevederile tehnice, astfel incât utilizatorii să
poată fi aduşi intr-un loc sigur, intr-un interval de timp corespuozător, in funcţie de
tipul instalaţiei şi de mediul înconjurător al acesteia.
3.7.3 Alte prevederi specifice privind securitatea
3.7.3.1 Locurile de muncă şi de manevrare a instalaţiei
Elementele in mişcare, accesibile in mod obişnuit in staţii, trebuie să fie
proiectate, realizate şi montate astfel încât să se evite orice risc sau, atunci când acesta
se menţine, să fie prevăzute dispozitive de protecţie pentru a preveni orice contact
direct care poate genera accidente. Aceste dispozitive trebuie să nu poată fi uşor
îulăturate sau scoase din uz.
3.7.3.2 Riscuri de cădere
Spaţiul şi zonele de lucru sau de intervenţie, chiar şi ocazionale, precum şi
accesul la acestea trebuie să fie proiectate astfel încât să se evite căderea persoanelor
care lucrează sau care se mişcă in zona respectivă. Dacă aceste amenajări nu sunt
suficiente, trebuie să fie prevăzute puncte de ancorare a echipamentului de protecţie al
persoanelor pentru a preveni căderea.
4 EVALUAREA CONFORMITĂŢII ŞI CONDIŢII DE INTRODUCERE
PE PIAŢĂ
4.1 Componente de securitate
4.1.1 Se admite introducerea pe piaţă a componentelor de securitate numai dacă
permit construirea unor instalaţii care satisfac cerinţele esenţiale prevăzute in capitolul
3.
22
PTR
10–2003
4.1.2 Se admite punerea în funcţiune a componentelor de securitate numai dacă,
atunci când sunt instalate, întreţinute corect şi sunt utilizate conform destinaţiei lor,
permit construirea unor instalaţii care nu pun în pericol securitatea şi sănătatea
persoanelor sau securitatea bunurilor, după caz.
4.1.3 Se consideră că sunt respectate cerinţele esenţiale aplicabile, prevăzute în
capitolul 3, şi se admite introducerea pe piaţă a componentelor de securitate, dacă:
a) poartă marcajul naţional de conformitate CS, prevăzut în anexa nr.2 la Legea
nr. 608/2001, şi sunt însoţite de declaraţia de conformitate CS, prevăzută în
anexaP;
sau
b) poartă marcajul european de conformitate CE, prevăzut în anexa nr. 3 la
Legea nr. 608/2001, aplicat de un producător dintr-un stat membru al
Uniunii Europene şi sunt însoţite de declaraţia de conformitate CE, tradusă în
limba română.
4.1.4 Înainte de introducerea pe piaţă a componentelor de securitate producătorul sau
reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România, are
obligaţia:
a) să supună componente de securitate unei proceduri de evaluare a
conformităţii, prevăzută în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 433/2002
privind stabilirea condiţiilor de punere în funcţiune a instalaţiilor de transport
pe cablu pentru persoane;
şi
b) să aplice marcajul de conformitate pe componentele de securitate şi să emită
declaraţia de conformitate CS.
4.1.5 Pentru evaluarea conformităţii componentelor de securitate producătorul sau
reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România, alege unul
din organismele notificate în acest scop. Aceleaşi obligaţii revin şi producătorilor care
fabrică componente de securitate pentru uzul propriu.
4.1.6 În cazul în care componentelor de securitate li se aplică şi alte reglementări în
vigoare ce impun alte cerinţe şi care prevăd aplicarea marcajului CS, acest marcaj
trebuie să indice conformitatea componentelor de securitate cu prevederile tuturor
reglementărilor aplicabile.
4.1.7 Atunci când nici producătorul şi nici reprezentantul autorizat al acestuia,
persoană juridică cu sediul în România, nu au îndeplinit condiţiile ce le revin conform
prevederilor de la pct. 4.1.4 şi 4.1.5, aceste obligaţii revin importatorului de
componente de securitate, atunci când acestea nu sunt produse într-un stat membru al
Uniunii Europene.
4.1.8 Prevederile de la pctA.1.7 nu se aplică în cazul componentelor de securitate ce
se introduc pe piaţă în condiţiile prevăzute la pct. 4.1.3, lit.b).
23
PT R 10–2003
4.2 Subsisteme
4.2.1 Se admite introducerea pe piaţă a subsistemelor prevăzute in capitolul 2 numai
dacă acestea permit realizarea unor instalaţii care satisfac cerinţele esenţiale prevăzute
in capitolul 3.
4.2.2 Se consideră că subsistemele prevăzute in capitolul 2 sunt conforme cerinţelor
esenţiale atunci când sunt insoţite de declaraţia de conformitate CS care trebuie să
conţină informaţiile prevăzute în anexa Q sau de declaraţia de conformitate CE şi de
documentaţia tehnică prevăzută la pct. 4.2.5, redactată sau tradusă in limba română.
4.2.3 Procedura de examinare CS a subsistemelor se efectuează la cererea
producătorului sau a reprezentantului autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul
in România, de către unul dintre orgauismele notificate in acest scop, ales de acesta.
Declaraţia de conformitate CS se intocmeşte in scris de către producător sau de
reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul in România, pe baza
examinării CS conform prevederilor anexei m. 7 la Hotărârea Guvernului m. 433/2002
privind stabilirea condiţiilor de punere in funcţiune a instalaţiilor de transport pe cablu
pentru persoane.
4.2.4 Atunci când nici producătorul şi nici reprezentantul autorizat al acestuia,
persoană juridică cu sediul in România, nu au indeplinit obligaţiile ce le revin conform
pct. 4.2.3, aceste obligaţii revin importatorului de subsisteme, atunci când acestea nu
sunt produse intr-un stat membru al Uniunii Europene.
4.2.5 Documentaţia tehnică trebuie să cuprindă toate documentele referitoare la
caracteristicile subsistemului, precum şi, dacă este cazul, toate documentele care
certifică conformitatea componentelor de securitate. Documentaţia tehnică trebuie să
conţină informaţii privind condiţiile şi restricţiile de utilizare, precum şi instrucţiuni
pentru intreţinere.
4.3 Instalaţii
4.3.1 Instalaţiile se construiesc şi se pun in funcţiune in baza unei autorizaţii de
emise de ISCIR-INSPECT IT.
4.3.2 Componentele de securitate şi subsistemele, construite cu respectarea cerinţelor
prevăzute de prezenta prescripţie tehnică, care sunt incorporate în instalaţiile
construite, se montează şi se pun in funcţiune numai dacă permit realizarea unei
instalaţii care nu pune in pericol securitatea şi sănătatea persoanelor sau a bunurilor,
după caz, atunci când sunt montate şi intreţinute corect şi sunt utilizate conform
destinaţiei lor.
4.3.3 în cazul in care caracteristicile componentelor de securitate sau cele ale
subsistemelor din instalaţiile existente sunt supuse unor modificări pentru care este
necesară eliberarea unei noi autorizaţii în vederea punerii in funcţiune, aceste
modificări şi efectele pe care acestea le au asupra ansamblului instalaţiei trebuie să
satisfacă cerinţele esenţiale prevăzute in capitolul 3.
24
PTR
10–2003
4.3.4 Instalaţiile pot fi construite şi puse in funcţiune numai dacă au fost proiectate şi
construite astfel încât să satisfacă cerinţele esenţiale prevăzute in capitolul 3.
4.3.5 Se consideră că sunt respectate cerinţele esenţiale in cazul in care instalaţiile,
infrastructura, subsistemele şi componentele de securitate ale instalaţiei sunt construite
conform standardelor naţionale care adoptă standardele europene armonizate ale căror
numere de referinţă au fost publicate in Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene.
4.3.6 În absenţa standardelor naţionale prevăzute la pct. 4.3.5 se pot utiliza
specificaţii tebnice comunitare sau agremente tebnice europene.
4.3.7 La solicitarea contractantului principal sau a reprezentantului autorizat al
acestuia, toate instalaţiile ce unnează să fie construite trebuie supuse unei analize de
securitate conform prevederilor capitolului 5. Această analiză trebuie să acopere toate
aspectele de securitate a instalaţiei şi condiţiile locale de amplasare la proiectare,
realizare şi punere in funcţiune, pentru identificarea pe baza experienţei existente a
riscurilor care pot să apară în timpul funcţionării.
Analiza de securitate se incheie cu un raport de securitate care cuprinde
măsurile avute în vedere pentru eliminarea riscurilor şi lista componentelor de
securitate şi a subsistemelor, cărora le sunt aplicabile prevederile prezentei prescripţii
tebnice.
4.3.8 Analizele de securitate, declaraţiile de conformitate şi documentaţiile tebnice
referitoare la componentele de securitate şi subsistemele instalaţiei trebuie să fie
prezentate de contractantul principal sau de reprezentantul său autorizat la ISCIRINSPECT,
iar o copie de pe toate aceste documente trebuie păstrată la instalaţia
respectivă.
4.3.9 ISCIR-INSPECT trebuie să fie in posesia analizei de securitate, a raportului de
securitate şi a documentaţiei tebnice şi să se asigure că acestea conţin toate
documentele referitoare la caracteristicile instalaţiei şi, dacă este cazul, toate
documentele care certifică conformitatea componentelor de securitate şi a
subsistemelor instalaţiei. De asemenea, ISCIR-INSPECT trebuie să deţină
documentaţia referitoare la condiţiile şi restricţiile privind exploatarea, funcţionarea,
supravegherea, reglarea şi intreţinerea instalaţiei.
4.3.10 În cazul in care ISCIR-INSPECT constată că o componentă de securitate care
poartă marcajul CS sau CE şi care este introdusă pe piaţă şi utilizată conform scopului
prevăzut sau un subsistem pentru care există o declaraţie de conformitate CS sau CE şi
care este folosit conform scopului prevăzut poate pune în pericol securitatea şi
sănătatea persoanelor şi, după caz, a bunurilor, trebuie să ia măsuri corespunzătoare de
limitare a condiţiilor de utilizare a componentei sau a subsistemului sau de interzicere
a acestora, in sensul că informează ISCIR-SP.
În cazul in care ISCIR-INSPECT constată că o componentă de securitate care
poartă marcajul CS sau CE sau un subsistem insoţit de declaraţia de conformitate nu
indeplineşte cerinţele, ia măsurile prevăzute in prezenta prescripţie tebnică.
25
PT R 10–2003
5 ANALIZA DE SECURITATE
5.1 Analiza de securitate care se realizează pentru teleschiuri sau telesănii trebuie
să ia în considerare toate modurile de operare avute în vedere. Analiza trebuie să se
efectueze confonn unei metode stabilite sau recunoscute de ISCIR-INSPECT şi să ia
în considerare complexitatea instalaţiei care este supusă analizei. Scopul analizei este
de a asigura că proiectul şi configuraţia instalaţiei să aibă în vedere condiţiile locale de
amplasare, precum şi situaţiile cele mai defavorabile, pentru a garanta îndeplinirea
condiţiilor de securitate.
5.2 Analiza de securitate trebuie să acopere şi componentele de securitate şi efectul
pe care îl produc în instalaţie şi în subsistemele asociate pe care acestea le acţionează,
astfel încât acestea:
a) să poată reacţiona la o primă defecţiune sau la o defecţiune detectată, astfel
încât să rămână una din unnătoarele situaţii: într–{) stare care garantează
condiţiile de securitate, într–{) capacitate de funcţionare redusă, să fie oprite
în condiţii de securitate; sau
b) să fie redundante sau supravegheate; sau
c) să fie realizate astfel încât probabilitatea ca acestea să se defecteze să poată fi
evaluată şi să fie de un nivel comparabil cu cel atins de dispozitivele de
securitate care îndeplinesc prevederile lit.a) şi b).
5.3 Analiza de securitate conduce la inventarul riscurilor şi situaţiilor periculoase şi
la detenninsrea listei componentelor de securitate confonn prevederilor pct. 4.3.7.
5.4 Rezultatul analizei de securitate se consemnează într-un raport de securitate.
5.5 Analiza de securitate se va efectua de către un agent economic autorizat de
ISCIR-INSPECT. Condiţiile de autorizare şi documentaţia necesară sunt prezentate în
anexaO.
6 PROIECTAREA
6.1 Condiţia de bază pe care trebuie să o îndeplinească proiectarea şi construirea
teleschiurilor sau telesăniiior este asigurarea funcţionării acestora în condiţii de
securitate pe toată perioada de funcţionare.
6.2 Proiectantul trebuie să~i asume responsabilitatea privind concepţia soluţiilor
constructive, alegerea materialelor, calculul de rezistenţă al tuturor elementelor,
echipamentelor şi instalaţiilor, potrivit condiţiilor de funcţionare date, precum şi
pentru stabilirea procedurilor de încercare şi verificare tehnică.
6.3 Proiectantul trebuie să stabilească şi să nominalizeze componentele de
securitate pentru fiecare teleschi sau telesanie, care asigură funcţionarea în condiţii de
securitate.
26
PTR
10–2003
6.4 Proiectantul va întocmi pentru fiecare teleschi sau telesanie lista elementelor de
rezistenţă pe care o va introduce în cartea teleschiului sau telesaniei, prevăzută în
anexa A.
6.5 La proiectarea elementelor portante (de rezistenţă) ale teleschiurilor sau
telesăniilor proiectantul trebuie să ţină seama şi de solicitările seismice ce pot apărea în
construcţiile respective conform zonării seismice a teritoriului Rornăniei.
6.6 Proiectantul, constructorul şi contractantul principal al teleschiului sau
telesaniei sunt obligaţi să respecte întocmai cerinţele esenţiale de securitate precizate la
capitolul 3.
6.7 Constructorul răspunde de alegerea corectă a procedeelor tehnologice de
execuţie, de calitatea execuţiei şi a materialelor folosite în conformitate cu prevederile
documentaţiei tehnice de execuţie.
6.8 Montatorul va elabora cartea teleschiului sau telesaniei-partea de construcţie.
6.9 Cartea teleschiului sau telesaniei trebuie să cuprindă cel puţin datele prevăzute
înanexaA.
6.10 Cartea teleschiului sau telesaniei se completează de către constructor
(montator), pe răspundere proprie, pentru fiecare instalaţie în parte.
6.11 Cartea teleschiului sau telesaniei se predă deţinătorului odată cu instalaţia.
7 ECHIPAMENTE ŞI INSTALAŢII PROVENITE DIN IMPORT
7.1 Pentru introducerea pe piaţă în România a teleschiurilor sau telesăniilor
provenite din import este necesară eliberarea de către ISCIR-INSPECT a unui (unei)
document/dovezi pentru luare în evidenţă.
7.2 Documentul/dovada pentru luare în evidenţă a teleschiurilor sau telesăniilor va
fi eliberat(ă) în conformitate cu reglementările ISClR în vigoare la data efectuării
importului.
7.3 În vederea introducerii pe piaţă în România, orice teleschi sau telesanie trebuie
să îndeplinească cerinţele esenţiale de securitate menţionate la capitolul 3.
8 CONSTRUIREA (MONTAREA) ŞI PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE
8.1 Construirea (montarea)
8.1.1 Construirea (montarea) teleschiurilor sau telesăniilor poate fi făcută de agenţi
economici care dispun de mijloace tehnice corespunzătoare şi sunt autorizaţi de
ISCIR-INSPECT IT în raza căruia îşi au sediul.
8.1.2 Conţinutul documentaţiei necesare pentru obţinerea autorizaţiei de către agenţii
economici care construiesc (montează) teleschiuri sau telesănii este prezentat în anexa
B.
27
PT R 10–2003
8.1.3 Agentul economic autorizat pentru construirea (montarea) teleschiurilor sau
telesăniilor are următoarele obligaţii:
a) să execute lucrările de construire (montare) în conformitate cu documentaţia
tehnică pusă la dispoziţie de producător;
b) să verifice înainte de începerea construirii (montării), pentru echipamentele şi
instalaţiile a căror asamblare se realizează la locul de funcţionare,
corespondenţa echipamentului, instalaţiei sau subsistemelor primite de la
producător cu documentaţia tehnică pusă la dispoziţie de deţinător şi să
consemneze rezultatele acestor verificări într-un proces-verbal pe care–l va
prezenta la verificarea tehnică oficială;
c) să prezinte teleschiul sau telesania şi toate documentaţiile tehnice necesare
(cartea instalaţiei-partea de construcţie şi montaj), în timpul şi la sfârşitul
construirii (montării), la verificările care se efectuează de către inspectorii de
specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau, cu împuternicire scrisă din partea
ISCIR-INSPECT IT, de către personalul tehnic de specialitate propriu autorizat
pentru verificarea lucrărilor de construire (montare);
d) să utilizeze pentru elementele de rezistenţă sudate tehnologii de execuţie şi
examinare având la bază procedee de sudare omologate în conformitate cu
prevederile prescripţiilor tehnice în vigoare;
e) să folosească la lucrările de construire (montare) numai personal calificat;
sudorii vor fi autorizaţi în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice în
vigoare;
f) să solicite acordul scris al proiectantului dacă în timpul lucrărilor de construire
(montare) apare necesitatea efectuării unor modificări în construcţia
teleschiului sau telesaniei;
g) să monteze numai acele echipamente mecanice, electrice şi confecţii metalice
care sunt însoţite de certificate de calitate şi, după caz, de buletine de analize,
probe şi încercări prevăzute în documentaţia de execuţie;
h) să monteze numai componente de securitate şi subsisteme care sunt însoţite de
declaraţie de conformitate CS sau CE;
i) să numească personal tehnic de specialitate propriu (ingineri, subingineri,
maiştri sau tehnicieni) pentru verificarea lucrărilor de construire (montare);
modelul deciziei de numire a personalului este prezentat în anexa G;
j) să numească responsabil tehnic cu sudura (ingineri sau maiştri) în cazul
efectuării lucrărilor de sudare la construirea (montarea) elementelor de
rezistenţă; modelul deciziei de numire a responsabilului este prezentat în anexa
G;
k) să întocmească şi să ţină la zi un registru de evidenţă pentru lucrările de
construire (montare), conform modelului din anexa C;
28
PTR
10–2003
1) să asigure măsurile corespunzătoare astfel incât personalul tehnic de
specialitate propriu, autorizat de ISCIR-INSPECT, să-şi poată indeplini in
bune condiţii sarcinile prevăzute la pct. 8.1.4 şi 8.1.5;
m) să execute rodajul şi probele de casă ale teleschiului sau telesaniei in prezenţa
deţinătoru1ui şi să prezinte documentul justificativ la verificarea tehnică în
vederea autorizării funcţionării (la prima punere în funcţiune).
8.1.4 Personalul tehnic de specialitate autorizat de ISCIR-INSPECT IT pentru
lucrările de construire (montare) are următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să cunoască legislaţia, prescripţiile tehnice specifice, Colecţia ISCIR in
vigoare, şi reglementările tehnice in domeniu;
b) să respecte in cadru1lucrărilor de construire (montare) documentaţia tehnică a
producătoru1ui şi documentaţia tehnică de construire (montare);
c) să verifice documentaţia tehnică intocmită pentru lucrările efectuate (cartea
instalaţiei – partea de construcţie şi de montaj) sub aspectul respectării
prevederilor prescripţiilor tehnice specifice, Colecţia ISCIR, precum şi
concordanţa instalaţiei cu documentaţia respectivă;
d) să incheie documente de verificare tehnică in care să consemneze constatările şi
rezultatele verificărilor şi examinărilor precum şi dispoziţiile obligatorii;
e) să verifice registrul de evidenţă a lucrărilor de construire (montare) şi să
urmărească ţinerea la zi a acestuia.
8.1.5 Responsabilul tehnic cu sudura autorizat de ISCIR-INSPECT IT, suplimentar
faţă de cerinţele din SR EN 719:1995, are şi următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să cunoască legislaţia, prevederile prescripţiilor tehnice specifice, Colecţia
ISCIR, standardele şi alte normative in vigoare privind sudarea elementelor
instalaţii1or;
b) să verifice dacă tehnologia de execuţie şi de examinare a elementelor sudate
este in concordanţă cu procedeele de sudare omologate;
c) să verifice documentaţia tehnică de construire (montare) inainte de executarea
lucrărilor astfel incât soluţiile adoptate să asigure condiţii optime de sudare şi
verificare iar starea de tensiuni datorate ciclului termic de sudare să fie minimă;
d) să urmărească folosirea corectă a materialelor de adaos, funcţie de materialele
de bază utilizate, in conformitate cu procedeele de sudare omologate;
e) să verifice ca materialele de adaos să fie însoţite de certificate de calitate şi să
admită introducerea in lucru numai a materialelor de adaos prevăzute în
documentaţia tehnică de construire (montare);
29
PT R 10–2003
f) să supravegheze astfel ca materialele de bază folosite să fie confonne cu
documentaţia tehnică de construire (montare);
g) să verifice modul în care se depozitează şi se introduc în lucru materialele de
adaos;
h) să participe la analiza şi stabilirea cauzelor eventualelor defecte datorate sudurii
şi să ia măsuri corespunzătoare pentru remedierea şi evitarea acestora;
i) să unnărească efectuarea verificării calităţii îmbinărilor sudate în unna
operaţiunilor de construire (montare), să verifice rezultatele obţinute şi să
vizeze documentele privind verificarea îmbinărilor sudate, care se ataşează la
cartea instalaţiei;
j) să ţină la zi evidenţa poansoanelor sudorilor autorizaţi de ISCIR-INSPECT şi a
procedeelor de sudare omologate.
8.1.6 La lucrările de montare, constructorul (montatorul) autorizat de ISCIRINSPECT
IT va respecta Nonnele Tehnice de protecţia muncii specifice, Nonnele
Tehnice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor şi Legea protecţiei mediului, valabile
pe teritoriul României.
8.2 Condiţii speciale de construire şi montare
8.2.1 Manşoanele cu compoziţie vor fi executate confonn prevederilor documentaţiei
tehnice. Proiectantul este obligat să înscrie în documentaţia tehnică, respectiv în
desenul tip de ansamblu, reţeta compoziţiei, temperaturile de lucru, precum şi
condiţiile tehnice care trebuie respectate în timpul executării operaţiei.
Operaţia de mufare la construire (montaj) şi pe parcurs în exploatare, privind
turnarea compoziţiei la capetele cablurilor de întindere de la contragreutate pentru
cablul purtător-tractor se va efectua în prezenţa inspectorului de specialitate al ISCIR
-INSPECT IT şi a personalului tehnic de specialitate autorizat de ISCIR-INSPECT IT
din cadrul agentului economic constructor (montator).
Cu ocazia efectuării operaţiei de mufare în final, se va încheia un proces-verbal
în acest sens, semnat de inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT, de
personalul tehnic de specialitate, autorizat de ISCIR-INSPECT IT, din cadrul
agentului economic constructor (montator), de RSVTI al deţinătorului şi de către şeful
echipei care a executat operaţia de mufare.
8.2.2 Montarea cablurilor se va face astfel încât să fie evitată degradarea lor prin
loviri, îndoiri sau prin depunerea de impurităţi pe suprafaţa acestora. În acest scop, în
timpul derulării lor pe traseu se vor utiliza role speciale de protecţie aşezate pe sol pe
suporturi improvizate, bile din lemn sau jgheaburi din scândură, astfel încât în timpul
desfăşurării pe teren cablurile să nu intre în contact cu solul. Proiectantul, în funcţie de
traseul teleschiului sau telesaniei, va elabora tehnologia de derulare a cablului.
8.2.3 Înainte de a se trece la derularea unui cablu nou de pe tambur, se va verifica
dacă este executată înfăşurarea la capăt cu sânnă moale, pentru evitarea despletirii.
Derularea cablului se va face astfel încât să fie evitată formarea de bucle sau ochiuri.
30
PTR
10–2003
8.2.4 Operaţia de intindere a cablului se va executa astfel încât tensionarea să se facă
progresiv şi unifonn, Iară şocuri şi forţări, în prealabil fiind necesară verificarea
funcţionării elementelor rotative.
8.3 Rodajul
8.3.1 Constructorul (montatorul) este obligat ca după terminarea lucrărilor de
construcţie (montaj) să execute rodajul in gol şi în sarcină al instalaţiei.
8.3.2 Rodajul in gol al grupului de antrenare se poate executa la producător sau la
locul de construire (montaj), confonn prevederilor documentaţiei tehnice şi in
condiţiile prevăzute de aceasta.
8.3.3 Rodajul în gol al tele schiurilor sau telesăniilor se va face cu instalaţia
funcţionând confonn celor prevăzute de proiectant, timp in care se vor observa:
• dacă lagărele rolelor şi roţilor in mişcare nu se incălzesc peste limita admisă;
• dacă ungerea este corespunzătoare;
• modul în care cablul purtător-tractor trece prin canalul roţilor, rolelor şi pe
întreaga baterie cu role;
• poziţia contragreutăţii de intindere faţă de partea inferioară a fosei, marcându-se
poziţiile extreme.
8.3.4 Rodajul in sarcină al teleschiurilor sau telesăuiilor va incepe prin incărcarea
succesivă a instalaţiei cu dispozitive de tractare şi apoi prin incărcare confonn
prevederilor din documentaţia tehnică.
8.3.5 Constructorul (montatorul) va întocmi un caiet de rodaj in care se vor nota cel
puţin:
• felul rodajului (in gol sau in sarcină);
• orele efective de funcţionare la fiecare fază a rodajului;
• defecţiuni constatate, cauzele care le-au generat şi măsurile luate;
• semnătura persoanelor desemnate să execute sau să asiste la efectuarea
rodajului.
8.3.6 Deţinătorul va asista pe toată perioada efectuării rodajului instalaţiei.
Personalul de exploatare (mecauicii trolişti) şi cel de deservire al deţinătorului trebuie
să participe in mod obligatoriu la efectuarea rodajului şi a tuturor probelor şi
verificărilor tehnice necesare punerii in funcţiune a teleschiului sau telesauiei.
După terminarea rodajului se va incheia un proces-verbaL
8.3.7 Înainte de prezentarea instalaţiei la verificarea tehnică oficială in vederea
autorizării de funcţionare, montatorul împreună cu deţinătorul teleschiului sau
telesauiei vor efectua incercările de casă. încercările de casă se vor efectua in
conformitate cu prevederile instrucţiunilor de montaj şi incercările elaborate de
proiectant.
8.3.8 Efectuarea şi rezultatele încercărilor de casă se vor consemna într-un procesverbal,
incheiat intre (constructorul) montatorul şi deţinătorul teleschiului sau
telesauiei, care se va anexa in cartea instalaţiei.
31
PT R 10–2003
8.4 Marcarea
8.4.1 Constructorul (montatorul) va executa marcarea teleschiului sau telesaniei în
confonnitate cu prevederile documentaţiei tehnice. Marcarea se va executa în staţia de
plecare şi trebuie să conţină cel puţin:
• tipul instalaţiei;
• denumirea şi sediul proiectantului;
• denumirea şi sediul constructorului (montatorului);
• denumirea şi sediul deţinătorului;
• capacitatea orară de transport într-un sens;
• viteza maximă de circulaţie a dispozitivelor de tractare;
• capacitatea unui dispozitiv de tractare (număr locuri);
• distanţa dintre dispozitivele de tractare;
• anul construirii (montării).
8.4.2 Deţinătorul instalaţiei trebuie să afişeze în staţii, în spaţiile accesibile
utilizatorilor, scheme explicative cu privire la:
• fluxul de circulaţie a utilizatorilor în spaţiile accesibile;
• modul în care se face îmbarcarea-debarcarea persoanelor;
• locul de amplasare a instalaţiei în zonă, legăturile acesteia cu alte instalaţii de
transport pentru persoane, pârtii de schi sau căi de acces.
8.4.3 Echipamentul mecanic şi electric al teleschiului sau telesaniei va fi marcat
conform standardelor şi prescripţiilor în vigoare referitoare la echipamentul respectiv.
8.4.4 Marcajele de confonnitate CS şi CE trebuie să fie aplicate în mod vizibil, lizibil
şi durabil direct pe fiecare componentă de securitate sau, când acest lucru nu este
posibil, pe o etichetă aplicată în mod nedetaşabil pe componenta de securitate
respectivă.
Este interzisă aplicarea pe componentele de securitate a unor marcaje
asemănătoare cu marcajele de confonnitate CS sau CE, care pot fi confundate cu
acestea.
8.5 Punerea în funcţiune
8.5.1 Teleschiurile sau telesăniile, noi sau vechi montate din nou, pot fi date în
exploatare numai după obţinerea autorizaţiei de funcţionare eliberate de ISCIRINSPECTIT.
8.5.2 Înainte de punerea în funcţiune a teleschiurilor sau telesăniilor, deţinătorul
acestora trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să se asigure că instalaţia ce urmează a fi exploatată respectă cerinţele esenţiale
menţionate la capitolul 3;
b) să se asigure că la fiecare instalaţie sunt inscripţionate lizibil, durabil şi vizibil
cel puţin marcajele cerute la pct. 8.4;
32
PTR
10–2003
c) să efectueze împreună cu constructorul (montatorul) rodajul, reglajele şi
incercările de casă pentru instalaţie;
d) să obţină autorizaţia de funcţionare a instalaţiei din partea ISCIR-INSPECT IT.
8.6 Autorizarea de funcţionare la prima punere in funcţiune
8.6.1 Autorizarea de funcţionare pentru teleschiuri sau telesănii se eliberează de
ISCIR-INSPECT IT.
8.6.2 În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare, deţinătorul teleschiului sau
telesaniei va depune la ISCIR-INSPECT IT, in raza căreia se află montată instalaţia, o
documentaţie care va cuprinde:
a) cartea teleschiului sau telesaniei (partea de construcţie şi montaj);
b) declaraţiile de conformitate CS sau CE pentru componentele de securitate şi
pentru subsisteme;
c) procesul-verbal cu rezultatele incercărilor de casă;
d) raportul incheiat in urma efectuării analizei de securitate (in copie);
e) procedura de verificare şi întreţinere a teleschiului sau telesaniei, care trebuie
să conţină cel puţin următoarele:
gradul de calificare al personalului tehnic de deservire şi de exploatare
(mecanici trolişti) folosit;
instrucţiuni de intreţinere;
verificări tehnice periodice;
incercările şi verificările stabilite de proiectant;
t) copie de pe documentul/dovada de luare in evidenţă eliberat(ă) de ISCIRINSPECT
(dacă este cazul);
g) un memoriu tehnic al cărui conţinut este prezentat in anexa E.
8.6.3 Documentaţia menţionată la pct. 8.6.2 va fi inaintată la ISCIR-INSPECT IT, in
raza căreia se află montată instalaţia, cu adresă de insoţire prin care se solicită
autorizarea teleschiului sau telesaniei.
8.6.4 Documentaţia incompletă va fi inapoiată deţinătorului pentru a fi completată.
8.6.5 ISCIR-INSPECT IT, in raza căreia se află montată instalaţia, va stabili cu
deţinătorul data la care urmează să se efectueze verificarea tehnică de către inspectorii
de specialitate.
8.6.6 Până la data stabilită pentru verificarea tehnică, deţinătorul trebuie să
pregătească teleschiul sau telesania, având incercările de casă efectuate cu rezultate
corespunzătoare. De asemenea, trebuie să asigure personalul de deservire şi auxiliar
33
PT R 10–2003
necesar. De la verificarea tehnică nu trebuie să lipsească RSVTI, autorizat de ISCIRINSPECT,
al deţinătorului şi personalul tehnic de specialitate pentru verificarea
lucrărilor de construire (montare) al constructorului (montatorului).
8.6.7 în cazul teleschiurilor sau telesăuiilor închiriate, la verificarea tehnică va
participa atât RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT, al deţinătorului cât şi cel din
uuitatea care a închiriat instalaţia.
8. 7 Verificarea tehnică la prima punere în funcţiune
8.7.1 Prezenta prescripţie tehnică stabileşte condiţiile minime care trebuie să fie
respectate la efectuarea verificărilor tehnice.
8.7.2 înainte de începerea verificării tehnice, deţinătorul (persoană fizică sau
juridică) va efectua instructajul de protecţia muncii persoanelor participante la această
activitate. Celelalte persoane trebuie să fie îndepărtate din raza de acţiune a instalaţiei
de transport. Verificarea tehnică va fi condusă de către inspectorul de specialitate al
ISCIR-INSPECT.
8.7.3 Verificarea tehnică oficială trebuie să stabilească dacă:
a) există cartea teleschiului sau telesauiei (partea de construcţie şi montaj), este
completă şi corespunde cu instalaţia prezentată pentru verificarea tehnică;
b) instalaţia a fost executată, echipată şi instalată în conformitate cu documentaţia
tehnică a acesteia;
c) instalaţia supusă la încercările şi verificările prevăzute în prezenta prescripţie
tehnică a corespuns şi funcţionează în condiţii de securitate;
d) este asigurată întreţinerea, revizia şi supmvegherea tehnică şi există personalul
de exploatare (mecanici trolişti) autorizat şi deservire instruit;
e) construcţia teleschiului sau telesauiei şi îmbinările demontabile şi
nedemontabile nu prezintă defecte vizibile;
f) instalaţia electrică este echipată cu dispozitivele de protecţie necesare şi este
prevăzută cu inscripţionările specifice necesare;
g) există certificatul privind rnăsurările împotriva tensiuuilor de atingere;
h) există certificatul privind continuităţile electrice;
i) există certificatul privind rezistenţa de izolaţie;
j) instalaţia este prevăzută cu marcajele menţionate la pct. 8.4.1 şi 8.4.2;
k) a fost elaborat regulamentul de exploatare, verificându-se prin sondaj dacă
acesta este cunoscut de mecanicii trolişti şi de către personalul de deservire;
34
PTR
10–2003
1) există documentul (dovada) de luare in evidenţă eliberat(ă) de ISCIRINSPECT
(dacă este cazul).
8.7.4 Verificarea tehnică constă din:
a) verificarea principalelor elemente componente;
b) incercări in gol;
c) incercări in sarcină;
d) alte incercări, solicitate de proiectant.
8.7.5 Verificarea principalelor elemente componente constă in urmărirea indeplinirii
condiţiilor enumerate la pct. 8.7.3.
8.7.6 încercările în gol, in sarcină şi alte incercări se vor efectua in conformitate cu
instrucţiunile elaborate de producătorul teleschiului sau telesaniei sau de proiectant.
8.7.7 Autorizarea funcţionării se acordă numai dacă la verificarea tehnică oficială se
constată indeplinirea tuturor condiţiilor prevăzute in prezenta prescripţie tehnică.
Autorizarea funcţionării şi parametrii de funcţionare aprobaţi, precum şi data (luna şi
anul) stabilită pentru următoarea verificare tehnică periodică (la scadenţă) se inscriu
într-un proces-verbal conform modelului din anexa D. Scadenta următoarei verificări
nu va fi mai mare de 1 an.
8.7.8 Se interzice acordarea autorizaţiei de funcţionare pentru teleschiuri sau telesănii
în următoarele cazuri:
a) lipsesc sau funcţionează defectuos componentele de securitate şi subsistemele
instalaţiei;
b) grupul de antrenare nu este in bună stare de funcţionare;
c) nu au fost efectuate sau nu se prezintă buletinele cu rezultatul examinărilor
nedistructive ale subsistemelor prevăzute de proiectant sau de către producător;
d) rezultatele examinărilor nedistructive sunt necorespunzătoare;
e) nu este asigurat personalul de exploatare (mecanici trolişti) autorizat şi
personalul de deservire instruit;
1) dispozitivele de frânare prevăzute de proiectantul teleschiului sau telesaniei
funcţionează defectuos sau prezintă jocuri peste limitele admise;
g) protecţia împotriva tensiunilor de atingere lipseşte sau este executată defectuos,
creând pericol de electrocutare;
h) lipsesc sau nu funcţionează dispozitivele de semnalizare optice sau acustice
prevăzute in documentaţie;
35
PT R 10–2003
i) instalaţia electrică este executată defectuos, prezentând pericol de electrocutare;
j) dispozitivele de semnalizare şi telecomunicaţie prezintă deranjamente;
k) modul de fIxare a elementelor de rezistenţă, elementelor de tracţiune şi
dispozitivelor de prindere nu este corespunzător, putând genera avarii sau
accidente;
1) se constată fIsuri la elementele de rezistenţă;
m) sunt slăbite sau lipsesc elementele de îmbinare (şuruburi sau nituri);
n) există deformaţii permanente vizibile la construcţia metalică;
o) încercările cu sarcină nu au avut rezultate corespunzătoare;
p) lipsa mijloacelor de salvare individuală (la teleschiurile nautice);
q) suprafaţa terenului pe care este amplasată instalaţia prezintă denivelări sau
obstacole care pun în pericol funcţionarea acesteia în condiţii de securitate;
r) terenul pe care este amplasată instalaţia nu asigură rigiditatea necesară
funcţionării;
s) nu sunt afIşate instrucţiunile de utilizare sau de interzicere a accesului în zonele
periculoase (în limba română şi în alte limbi);
t) nu se poate identifica instalaţia corespunzătoare documentaţiei prezentate;
u) platformele şi accesul la instalaţie nu asigură protecţia utilizatorului;
v) dacă se constată orice altă defecţiune care poate periclita siguranţa în
funcţionare.
8.7.9 În cazul constatării defIcienţelor menţionate la pct. 8.7.8 inspectorii de
specialitate le vor consemna într-un proces-verbal, încheiat în două exemplare,
originalul urmând a fI păstrat de deţinător.
8.7.10 După acordarea autorizaţiei de funcţionare, ISCIR-INSPECT IT va elibera
cartea teleschiului sau telesaniei.
8.8 Verificarea tehnică periodică (Ia scadenţă) şi verificarea tehnică
neprogramată (inopinată)
8.8.1 În timpul exploatării, teleschiurile sau telesăniiie sunt supuse la termenul
scadent unor verificări tehoice periodice. Cu ocazia acestor lucrări se verifIcă starea
tehoică şi se acordă, după caz, autorizaţia de funcţionare în contiouare. Scadenţa
următoarei verifIcări se stabileşte ţinându-se seama şi de starea tehoică a teleschiului
sau telesaniei, de condiţiile de funcţionare, de regimul de funcţionare, dar nu va fI mai
mare de 1 an.
36
PTR
10–2003
8.8.2 Eliberarea autorizaţiei de funcţionare în continuare se va face conform
prevederilor prezentei prescripţii tehnice de către inspectorii de specialitate ai ISCIRINSPECTIT.
8.8.3 Verificarea tehnică periodică trebuie să stabilească, pe lângă cele menţionate la
pct. 8.7, şi dacă:
a) gradul de uzură al componentelor de securitate şi a subsistemelor nu constituie
un pericol pentru funcţionare;
b) exploatarea, întreţinerea şi revizia asigură funcţionarea teleschiului sau telesauiei
în condiţii de securitate;
c) registrul de evidenţă a funcţionării teleschiului sau telesauiei este corect
completat şi ţinut la zi.
8.8.4 Este interzisă acordarea autorlzaţiei de funcţionare în continuare dacă se
constată prezenţa uneia sau mai multor deficienţe menţionate la pct. 8.7.8 şi a
următoarelor:
a) lipsa cărţii teleschiului sau telesauiei;
b) întreţinere necorespunzătoare;
c) gradul de uzură al componentelor de securitate şi al subsistemelor pune în
pericol funcţionarea teleschiului sau telesauiei.
8.8.5 Rezultatele verificării tehnice periodice se înscriu într-un proces-verbal,
conform modelului din anexa D.
8.8.6 Dacă instalaţia nu a funcţionat mai mult de 90 de zile, repunerea acesteia în
funcţiune se va face numai după efectuarea unei verificări tehnice de către inspectorii
de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT. Rezultatele verificării tehnice vor fi consemnate
într-un proces-verbal în cartea teleschiului sau telesauiei – partea de exploatare,
conform modelului din anexa D.
8.8.7 Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT au dreptul, ca în afara
scadenţelor, să efectoeze verificări tehnice neprogramate pentru a constata îndeplinirea
dispoziţiilor date privind starea tehnică a teleschiului sau telesauiei (remedierea unor
deficienţe sau înlocuiri de piese, altele decât cele menţionate la pct. 8.7.8), modul de
efectuare a întreţinerii şi reviziei, a exploatării, inclusiv completarea la zi a registrului
de evidenţă a funcţionării. Constatările se consemnează în registrul de evidenţă a
funcţionării sau într-un proces-verbal, după caz, conform modelului din anexa D.
Dispoziţiile date sunt obligatorii.
8.8.8 Dacă la verificările tehnice sau încercările efectuate în timpul exploatării, de
către organele proprii de supraveghere tehnică ale deţinătoru1ui, se constată deficienţe
care periclitează siguranţa în funcţionare, instalaţia va fi oprită din funcţiune.
Constatările se consemnează în registrul de evidenţă a funcţionării şi într-un proces-
37
PT R 10–2003
verbal, conform modelului din anexa D. O copie a procesului-verbal va fi inaintată la
ISCIR-INSPECT IT in raza căreia se află instalaţia.
8.9 Verificarea tehnică după lucrările de reparare
8.9.1 Teleschiurile sau telesăniile care au fost supuse unor lucrări de reparare nu pot
fi date in exploatare decât după efectuarea unei verificări tehnice de către inspectorii de
specialitate ai ISCIR-INSPECT IT, in condiţiile prevăzute de prezenta prescripţie
tehnică.
8.9.2 Categoriile de lucrări de reparare care se verifică de inspectorii de specialitate
ai ISCIR-INSPECT IT sunt următoarele:
a) lucrări care au drept scop creşterea parametrilor funcţionali existenţi: viteză,
capacitate de transport etc;
b) modificarea construcţiilor metalice portante;
c) refacerea sau remedierea îmbinărilor sudate ale elementelor de rezistenţă;
d) inlocuirea, recondiţionarea sau transformarea de principiu a grupului de
antrenare;
e) inlocuirea staţiilor, pilonilor (indiferent de număr), schimbarea amplasamentului
iniţial al pilonilor sau staţiilor;
f) inlocuirea dispozitivelor de frânare cu alte tipodimensiuni, care diferă de cele
prevăzute in documentaţia tehnică;
g) modificarea construcţiei dispozitivelor de tractare, a dispozitivelor de cuplare a
acestora sau inlocuirea dispozitivelor de tractare cu altele de tip diferit;
h) modificarea de principiu a schemei electrice de acţionare;
i) modificarea instalaţiei de comandă;
j) inlocuirea totală a instalaţiei electrice;
k) inlocuirea componentelor de securitate cu alte tipodimensiuni, care diferă de
cele prevăzute in documentaţia tehnică;
1) inlocuirea subsistemelor cu alte subsisteme, care diferă de cele prevăzute in
documentaţia tehnică;
m) inlocuirea instalaţiilor de semnalizare şi telecomunicaţie cu altele care diferă de
cele prevăzute in documentaţia tehnică;
n) inlocuirea cablului purtător-tractor sau a cablurilor de intindere.
38
PTR
10–2003
8.9.3 Înaintea începerii lucrărilor de reparaţii, reparatorul, cu acordul deţinătorului va
întocmi o documentaţie de reparaţie din care să rezulte lucrările care urmează să se
efectueze precum şi condiţiile tehnice de execuţie, verificări şi încercări.
Documentaţia se va înainta la ISCIR-INSPECT IT în raza căreia se află
montat(ă) teleschiul sau telesaoia în vederea acceptării începerii lucrărilor de reparaţii.
Se interzice începerea lucrărilor de reparaţii rară procesul-verbal de acceptare
al ISCIR-INSPECT IT în raza căreia se află montat(ă) teleschiul sau telesaoia.
Procesul-verbal se întocmeşte pe un formular al cărui model este prezentat în anexa D.
În cazul lucrărilor de reparaţii prevăzute la pct. 8.9.2, lit. a), b) şi e), se
întocmeşte un proiect de reparaţii care se ataşează la documentaţie.
Proiectele de reparaţii se întocmesc de constructorul (montatorul) instalaţiei,
care îşi asumă responsabilitatea.
ISCIR-INSPECT IT poate solicita documente din care să rezulte că lucrările
care se vor efectua la instalaţie vor fi corespunzătoare.
8.9.4 în vederea efectuării verificării tehnice după reparare, reparatorul sau
producătorul teleschiului sau telesaniei va întocmi o documentaţie tehnică cu
următorul conţinut, pe care o va înainta la ISCIR-INSPECT IT în raza căreia îşi are
sediul deţinătorul:
a) copie de pe autorizaţia pentru efectuarea lucrărilor de reparare, eliberată de
către ISCIR-INSPECT;
b) tehnologia sau documentaţia tehnică privind lucrările de reparare;
c) lista lucrărilor efectuate în cadrul reparaţiei;
d) tabelul cuprinzând materialele folosite în cadrul lucrărilor de reparare, cu
specificarea caracteristicilor tehnice şi a numărului certificatului de calitate
eliberat de fumizorul acestora;
e) copii de pe declaraţiile de conformitate ale componentelor de securitate şi a
subsistemelor (în cazul înlocuirii acestora);
f) certificatul de calitate pentru sudurile executate în cadrul reparaţiei;
g) copie de pe certificatele de calitate ale elementelor de tracţiune;
h) procesul-verbal cu rezultatele corespunzătoare ale încercărilor de casă, semnat
şi de deţinătorul teleschiului sau telesaoiei;
i) procesul-verbal de recepţie şi certificatul de calitate şi garanţie a reparaţiei.
8.9.5 Lucrările de reparare menţionate la pct. 8.9.2 vor fi executate numai de agenţi
economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT în acest scop. În cazul în care lucrările de
reparare sunt efectuate de producătorul teleschiului sau telesaniei, nu este necesară
autorizarea din partea ISCIR-INSPECT IT pentru lucrările de reparare.
8.9.6 Repararea instalaţiilor poate fi făcută de agenţi economici care dispun de
mijloace tehnice corespunzătoare şi sunt autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT.
39
PT R 10–2003
8.9.7 Conţinutul documentaţiei necesare pentru obţinerea autorizaţiei de către agenţii
economici care repară teleschiuri sau telesănii este prezentat in anexa B.
8.9.8 Agentul economic autorizat pentru lucrări de reparare are următoarele obligaţii:
a) să execute lucrările de reparare in conformitate cu documentaţia telmică de
reparaţie;
b) să prezinte teleschiul sau telesania şi toate documentaţiile telmice necesare, in
timpul şi la sfârşitul reparării, la verificările care se efectuează de către
inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau, cu împuternicire scrisă
din partea ISCIR-INSPECT IT, de către personalul telmic de specialitate
propriu autorizat pentru verificarea lucrărilor de reparare;
c) să utilizeze pentru elementele de rezistenţă sudate tebnologii de execuţie şi de
examinare având la bază procedee de sudare omologate in conformitate cu
prevederile prescripţiilor telmice in vigoare;
d) să folosească la lucrările de reparare numai personal calificat; sudorii vor fi
autorizaţi in conformitate cu prevederile prescripţiilor telmice in vigoare.
e) să solicite acordul scris al proiectantului dacă in timpul lucrărilor de reparare
apare necesitatea efectuării unor modificări in construcţia echipamentelor şi
instalaţiilor;
f) să numească personal telmic de specialitate propriu (ingineri, subingineri,
maiştri sau telmicieni) pentru verificarea lucrărilor de reparare; modelul
deciziei de numire a personalului este prezentat in anexa G;
g) să numească responsabil telmic cu sudura (ingineri sau maiştri), in cazul
efectuării unor lucrări de sudare la repararea elementelor de rezistenţă;
modelul deciziei de numire a responsabilului este prezentat în anexa G;
h) să intocmească şi să ţină la zi un registrul de evidenţă pentru lucrările de
reparare, confonn modelului din anexa C;
i) să asigure măsurile corespunzătoare astfel ca personalul telmic de specialitate
propriu, autorizat de ISCIR-INSPECT IT, să~i poată indeplini in bune
condiţii sarcinile prevăzute la pct. 8.9.9 şi 8.9.10.
8.9.9 Personalul telmic autorizat de ISCIR-INSPECT IT pentru supmvegherea
lucrărilor de reparare are următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să cunoască legislaţia, prevederile prescripţii10r telmice specifice – Colecţia
ISCIR in vigoare şi reglementările telmice in domeniu;
b) să respecte în cadrul lucrărilor de reparare documentaţia telmică a
producătoru1ui şi documentaţia telmică de reparare;
40

Click pentru continuare