MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 157

ANEXA Nr. 4 PT R 8-2010

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI ùI MEDIULUI DE AFACERI

InspecTia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor

sub Presiune si InstalaTiilor de Ridicat

– ISCIR –

Descarca PDF cu PT R8-2010 – Scari si trotuare 

Indicativ: PT R 8-2010 EdiTia 1

1

158 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010

PT R 8-2010

CAPITOLUL I

GENERALITĂTI

SECJIUNEA 1

Scop

Art. 1 (1) Prezenta prescripTie tehnică stabileste condiTiile si cerinTele tehnice pentru

montarea, punerea în funcTiune, autorizarea funcTionării, supravegherea si verificarea tehnică

în utilizare pentru investigaTii/examinări cu caracter tehnic, întreTinerea, revizia si repararea

scărilor rulante si trotuarelor rulante.

(2) Prevederile prezentei prescripTii tehnice se aplică doar în măsura în care nu există alte

dispoziTii specifice (cu acelasi obiectiv) în legislaTia comunitară de armonizare.

SECJIUNEA a 2-a

Domeniu de aplicare

Art. 2 Prevederile prezentei prescripTii tehnice se aplică scărilor rulante si trotuarelor

rulante, precum si componentelor de securitate ale acestora.

Art. 3 Scările rulante si trotuarele rulante, construite si introduse pe piaTă conform

legislaTiei în vigoare la data realizării lor, menTionate la art. 2 pot fi montate, reparate,

întreTinute si exploatate conform prevederilor prezentei prescripTii tehnice.

Art. 4 Prevederile prezentei prescripTii tehnice nu se aplică la:

 1. a) instalaTiile de transport pe plan înclinat pentru persoane;
 2. b) instalaTiile de transport pe plan înclinat pentru materiale.

SECJIUNEA a 3-a

ReferinTe normative

Art. 5 Prezenta prescripTie tehnică face referiri la următoarele acte normative:

 1. a) Legea nr. 64/2008, privind funcTionarea în condiTii de siguranTă a instalaTiilor sub

presiune, instalaTiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată în

4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 159

PT R 8-2010

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificările si

completările ulterioare;

 1. b) Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006;

 1. c) Legea nr. 319/2006 a securităTii si sănătăTii în muncă, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006;

 1. d) Legea nr. 355/2002 pentru aprobarea OrdonanTa Guvernului nr. 39/1998 privind

activitatea de standardizare naTională, cu modificările si completările ulterioare, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 26 iunie 2002;

 1. e) Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si funcTionarea InspecTiei de

Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si InstalaTiilor de Ridicat,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu

modificările si completările ulterioare;

 1. f) Hotărârea Guvernului nr. 1.029/2008 privind condiTiile introducerii pe piaTă a masinilor,

publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 679 din 30 septembrie 2008;

 1. g) Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea

si duratele normale de funcTionare a mijloacelor fixe, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 46 din 31 ianuarie 2005;

 1. h) Hotărârea Guvernului nr. 2.176/2004 pentru modificarea unor Hotărâri ale Guvernului

în scopul eliminării unor dispoziTii privind obligativitatea aplicării standardelor si actualizării

referirilor la standarde, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1236 din 22

decembrie 2004;

 1. i) Ordinul Inspectorului de Stat ùef al InspecTiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,

Recipientelor sub Presiune si InstalaTiilor de Ridicat nr. 382/2009 pentru aprobarea

Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea ܈i verificarea

tehnică în utilizare a instala܊iilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI,

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 9 octombrie 2009;

 1. j) Ordinul Inspectorului de Stat ùef al InspecTiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,

Recipientelor sub Presiune si InstalaTiilor de Ridicat nr. 401/2005 privind aplicarea sigiliilor la

instalaTiile si echipamentele neautorizate sau care nu prezintă siguranTă în funcTionare

conform prescripTiilor tehnice, ColecTia ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 726 din 10 august 2005;

 1. k) Ordinul Inspectorului de Stat ùef al InspecTiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,

Recipientelor sub Presiune si InstalaTiilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea

5

160 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010

PT R 8-2010

Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR, publicat în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 4 noiembrie 2009.

SECJIUNEA a 4-a

Termeni, definiTii si abrevieri

Art. 6 (1) În sensul prezentei prescripTii tehnice, termenii si expresiile de mai jos au

următoarele semnificaTii:

 1. a) accident – eveniment fortuit, care întrerupe funcTionarea normală a unei scări

rulante/trotuar rulant, provocând avarii si/sau afectând viaTa sau sănătatea oamenilor ori

mediul;

 1. b) autoritate competentă – orice organism sau autoritate dintr-un stat membru cu rol de

control ori de reglementare în ceea ce priveste activităTile de servicii, în special autorităTile

administrative, precum si ordinele profesionale si asociaTiile profesionale sau alte organisme

profesionale care, în exercitarea competenTei de autoreglementare, creează cadrul legal

pentru accesul la activităTile de servicii ori exercitarea acestora;

 1. c) autorizare – activitatea de evaluare si atestare, efectuată de ISCIR, a competenTei si

capabilităTii unei persoane fizice sau juridice de a desfăsura o activitate specifică în legătură

cu o scară rulantă/trotuar rulant;

 1. d) autorizarea funcTionării – acordul emis de ISCIR în scopul atestării faptului că o

scară rulantă/un trotuar rulant îndeplinesc toate condiTiile si cerinTele pentru a fi utilizate în

condiTii de siguranTă.

 1. e) autorizaTie – document emis de ISCIR prin care se acordă persoanelor fizice sau

juridice dreptul de a desfăsura activităTi reglementate de prezenta prescripTie tehnică;

 1. f) avarie – deteriorare suferită de o scară rulantă/un trotuar rulant, care scoate din

funcTiune scara rulantă si trotuarul rulant respectivă/respectiv;

 1. g) capacitate de transport – număr de persoane ce poate fi transportat într-o oră, de o

scară rulantă/un trotuar rulant;

 1. h) cerinTă – orice obligaTie, interdicTie, condiTie sau limitare impusă prestatorilor ori

beneficiarilor de servicii, care este prevăzută în actele cu caracter normativ sau administrativ

ale autorităTilor competente ori care rezultă din jurisprudenTă, practici administrative, norme

ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asociaTiilor profesionale ori ale altor

organizaTii profesionale, adoptate în exercitarea competenTei lor de autoreglementare;

6

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 161

PT R 8-2010

clauzele contractelor colective de muncă negociate de partenerii sociali nu sunt, în sine,

considerate cerinTe;

 1. i) coeficient de siguranTă al benzii trotuarului rulant – raportul dintre rezistenTa la

rupere a benzii si suma forTelor statice la care este supusă banda când trotuarul rulant

suportă sarcina de exploatare si forTele de tracTiune exercitate de dispozitivul de întindere;

 1. j) coeficient de siguranTă al lanTului cu zale de oTel – raportul dintre sarcina de rupere

a lanTului si suma forTelor statice la care este supus lanTul când scara rulantă/trotuarul rulant

suportă sarcina de exploatare si forTele de tracTiune exercitate de dispozitivul de întindere a

lanTului;

 1. k) componentă de securitate – componentă care este introdusă pe piaTă de producător

sau reprezentantul său autorizat, pentru a îndeplini o funcTie de securitate atunci când este

utilizată si a cărei defectare sau funcTionare necorespunzătoare periclitează siguranTa în

funcTionare a scării rulante/trotuarului rulant;

 1. l) deflector – dispozitiv suplimentar destinat reducerii riscului de înTepenire între treaptă

si plintă;

 1. m) deTinător – persoana fizică sau juridică ce deTine cu orice titlu o instalaTie/echipament

în exploatare;

 1. n) documentaTie tehnică – totalitatea documentelor si instrucTiunilor elaborate, conform

prevederilor prezentei prescripTii tehnice, de către producător pentru montarea, punerea în

funcTiune, realizarea reviziilor, reparaTiilor, totalitatea documentelor întocmite de către

persoanele fizice sau juridice autorizate pentru efectuarea acestor activităTi în vederea

realizării sarcinilor specifice ce le revin; documentaTia tehnică include, după caz, descrierea

generală a instalaTiei/echipamentului, proiectele de execuTie, procesul de fabricaTie,

schemele si circuitele pentru componentele instalaTiilor/echipamentelor, descrieri si explicaTii

necesare pentru înTelegerea acestor desene si scheme, rezultatele calculelor de proiectare,

rapoartele încercărilor si examinărilor si altele asemenea;

 1. o) durata normală de funcTionare – durata de utilizare în care se recuperează, din

punct de vedere fiscal, valoarea de achiziTie a scării rulante si trotuarului rulant, pe calea

amortizării;

 1. p) expert ISCIR – persoana fizică autorizată de ISCIR, pe baza evaluării capabilităTii si

competenTei sale, în scopul realizării de sarcini specifice;

 1. q) expertiză tehnică – investigaTia/examinarea cu caracter tehnic a unei scări

rulante/trotuar rulant;

7

162 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010

PT R 8-2010

 1. r) inspector de specialitate din cadrul ISCIR – persoană fizică angajată în cadrul

ISCIR, care efectuează verificări tehnice si alte sarcini specifice conform prevederilor

prezentei prescripTii tehnice;

 1. s) introducere pe piaTă – acTiunea de a face disponibilă/disponibil, pentru prima dată,

contra cost sau gratuit, o/un instalaTie/echipament în vederea distribuirii si/sau utilizării;

 1. t) încercări de casă – verificări pentru a demonstra buna funcTionare a scării

rulante/trotuarului rulant;

 1. u) înregistrare – acTiunea de a înregistra scara rulantă/trotuarul rulant în evidenTa ISCIR;
 2. v) întreTinere – totalitatea operaTiunilor prin care se asigură menTinerea unei scări

rulante/trotuar rulant în parametrii de funcTionare în condiTii de siguranTă;

 1. w) mână curentă – element mobil pe care pasagerii se pot sprijini cu mâna;
 2. x) montare – activitatea de îmbinare a componentelor unei scări rulante/unui trotuar

rulant, conform documentaTiei tehnice, în vederea funcTionării acesteia;

 1. y) operator responsabil cu supravegherea si verificarea tehnică a instalaTiilor –

persoană fizică autorizată de ISCIR pentru supravegherea si verificarea tehnică a instalaTiilor

care se supun prevederilor prescripTiilor tehnice;

 1. z) pasager – persoana care utilizează o scară rulantă/un trotuar rulant;
 2. aa) persoană juridică – orice entitate constituită potrivit legii naTionale precum si cele

constituite în temeiul dreptului altui stat membru sau reglementat de acesta, indiferent dacă

acestea sunt considerate sau nu ca având personalitate juridică;

 1. bb) personal tehnic de specialitate – angajat al persoanei juridice autorizate, desemnat

de către acesta prin decizie internă si nominalizat în autorizaTia eliberată de către ISCIR;

 1. cc) piepteni – elemente care la intrări si iesiri se întrepătrund cu treptele, platourile sau cu

banda, pentru a facilita trecerea pasagerilor;

 1. dd) prescripTie tehnicΑ – norma tehnică elaborată de ISCIR si aprobată prin ordin al

ministrului de resort, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, care conTine, pentru

domenii clar definite, condiTii si cerinTe tehnice referitoare la instalaTii/echipamente si la

activităTi specifice domeniului de activitate, prevăzute în Legea 64/2008, ce se realizează în

legătură cu acestea, în vederea introducerii pe piaTă, punerii în funcTiune si utilizării

instalaTiilor/echipamentelor respective în condiTii de siguranTă în funcTionare;

 1. ee) producător – persoana fizică sau juridică, responsabilă pentru proiectarea si/sau

realizarea unei scări rulante/unui trotuar rulant în scopul introducerii pe piaTă si/sau al punerii

în funcTiune, în numele său, precum si orice persoană fizică sau juridică, care construieste,

8

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 163

PT R 8-2010

montează, instalează, ambalează sau etichetează o scară rulantă/un trotuar rulant în

vederea introducerii pe piaTă si/sau punerii în funcTiune sub nume propriu;

 1. ff) punere în funcTiune – acTiunea care are loc în momentul primei utilizări a unei scări

rulante/unui trotuar rulant;

 1. gg) regim de autorizare si verificare tehnică – totalitatea condiTiilor, cerinTelor,

examinărilor, încercărilor si/sau evaluărilor la care este supusă/supus, cu caracter obligatoriu,

o scară rulantă/un trotuar rulant, pe parcursul realizării si utilizării, precum si deciziile luate în

legătură cu aceasta/acesta, în scopul de a se asigura funcTionarea în condiTii de siguranTă,

conform prescripTiilor tehnice;

 1. hh) registru – orice evidenTă sau bază de date administrată de o autoritate competentă, în

format electronic ori pe hârtie, cuprinzând informaTii cu privire la prestatorii de servicii în

general sau prestatorii de servicii autorizaTi într-un domeniu specific;

 1. ii) reparare – ansamblul de lucrări si operaTiuni ce se execută prin înlăturarea

neconformităTilor/defecTiunilor constatate la o scară rulantă/un trotuar rulant, în scopul

aducerii acestora la parametrii iniTiali sau la alTi parametri care asigură funcTionarea în condiTii

de siguranTă a acestuia, conform prescripTiilor tehnice;

 1. jj) repunere în funcTiune – acTiunea care are loc în momentul primei utilizări a unei scări

rulante/unui trotuar rulant, ulterior reparării, efectuării unei revizii si/sau efectuării unei

intervenTii de întreTinere a acestora, conform prescripTiilor tehnice;

 1. kk) revizie – activitatea, de regulă planificată, ce constă în ansamblul operaTiunilor ce se

execută asupra unei scări rulante/unui trotuar rulant în scopul reglării sau înlocuirii pieselor si

aparatelor înglobate de acesta, conform prezentei prescripTii tehnice;

 1. ll) sarcină nominală – sarcina maximă pentru care a fost proiectată si construită scara

rulantă si trotuarul rulant;

 1. mm) scară rulantă – instalaTie antrenată mecanic, având un sir de trepte, fără sfârsit

destinată transportului de persoane într-o direcTie ascendentă sau descendentă;

 1. nn) scări rulante sau trotuare rulante pentru serviciu public – instalaTii ce îndeplinesc

următoarele condiTii:

1) fac parte dintr-un sistem de transport public cu intrări si iesiri incluse;

2) sunt corespunzătoare pentru asigurarea unei deserviri, utilizări, funcTionări regulate

timp de aproximativ 140 ore/săptămână cu o sarcină putând atinge până la 100% din sarcina

de frânare timp de cel puTin 0,5 h într-o perioadă de 3 ore;

 1. oo) stat membru – stat membru al Uniunii Europene sau al SpaTiului Economic European;

9

164 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010

PT R 8-2010

 1. pp) trotuar rulant – instalaTie antrenată mecanic, având o bandă fără sfârsit, fără trepte,

destinată transportului de persoane pe acelasi nivel sau între niveluri diferite;

 1. qq) unghi de înclinare – unghi maxim, faTă de orizontală, în care se deplasează treptele,

platourile sau banda;

 1. rr) utilizator – persoana fizică sau juridică ce are în folosinTă o/un scară rulantă si trotuar

rulant;

 1. ss) verificare tehnică – totalitatea examinărilor si/sau încercărilor ce se realizează, în

baza documentaTiei tehnice aplicabile unei/unui scări rulante si trotuar rulant, si prevederilor

prescripTiilor tehnice, în scopul evaluării măsurii în care scara rulantă si trotuarul rulant

satisface cerinTele de funcTionare în condiTii de siguranTă;

 1. tt) verificare tehnică periodică – verificare tehnică desfăsurată periodic conform

prevederilor prezentei prescripTii tehnice;

 1. uu) verificare tehnică în utilizare pentru investigaTii/examinări cu caracter tehnic –

ansamblu de verificări, examinări si încercări pentru stabilirea stării tehnice, evaluarea duratei

remanente de funcTionare si stabilirea condiTiilor de funcTionare în siguranTă la o/un

instalaTie/echipament.

(2) În conTinutul prezentei prescripTii tehnice sunt folosite următoarele abrevieri:

 1. a) ISCIR – InspecTia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si

InstalaTiilor de Ridicat;

 1. b) RADTE – Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaTiei

tehnice de verificări în utilizare pentru investigaTii/examinări cu caracter tehnic;

 1. c) RADTP – Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaTiei

tehnice preliminare de montare/reparare;

 1. d) RSL – Personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrărilor;
 2. e) RSVTI – Operator responsabil cu supravegherea si verificarea tehnică a instalaTiilor;
 3. f) RTS – Personal tehnic de specialitate, responsabil tehnic cu sudura.

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 165

PT R 8-2010

CAPITOLUL II

MONTAREA SCĂRILOR RULANTE ùI TROTUARELOR RULANTE

Art. 7 (1) Montarea scărilor rulante si trotuarelor rulante se face cu respectarea

prevederilor actelor normative în vigoare.

(2) CerinTele tehnice prevăzute în prezentul capitol sunt condiTii minime obligatorii

referitoare la montarea scărilor rulante si trotuarelor rulante.

(3) Montarea scărilor rulante si trotuarelor rulante se efectuează de către producătorul

acestora, de către persoane juridice autorizate de ISCIR sau de către persoane juridice

autorizate de autorităTile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de

autorităTile competente din statele membre trebuie să fie înregistrate în registrul ISCIR al

persoanelor juridice autorizate. CondiTiile privind autorizarea de către ISCIR a persoanelor

juridice care efectuează montarea scărilor rulante si trotuarelor rulante precum si condiTiile de

înregistrare în registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripTia

tehnică aplicabilă.

(4) AutorizaTia pentru montarea scărilor rulante si trotuarelor rulante nu este necesară

atunci când lucrările de montare se efectuează de către producătorul scării rulante/trotuarului

rulant.

(5) ObligaTiile si responsabilităTile persoanelor juridice care efectuează montarea scărilor

rulante si trotuarelor rulante sunt prevăzute la capitolul XIII.

Art. 8 (1) Montarea scărilor rulante si trotuarelor rulante se face pe baza unei

documentaTii tehnice preliminare de montare avizată de către RADTP.

(2) CondiTiile privind atestarea RADTP care efectuează avizarea documentaTiilor

preliminare de montare a scărilor rulante si trotuarelor rulante sunt prevăzute în legislaTia în

vigoare.

(3) ObligaTiile si responsabilităTile RADTP care efectuează avizarea documentaTiilor

preliminare de montare a scărilor rulante si trotuarelor rulante sunt prevăzute la capitolul XIII.

NOTĂ: În cazul în care pe parcursul lucrărilor de montare apar modificări faTă de

documentaTia tehnică preliminară de montare acceptată de ISCIR, aceste modificări se

avizează de RADTP.

Art. 9 (1) După finalizarea lucrărilor de montare, se efectuează verificarea documentaTiei

tehnice de montare, care se depune la ISCIR în raza căreia se află scara rulantă/trotuarul

11

166 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010

PT R 8-2010

rulant, cu cel puTin 15 zile înaintea datei propuse pentru efectuarea verificării tehnice în

vederea autorizării funcTionării.

(2) DocumentaTia tehnică de montare cuprinde cel puTin:

 1. a) memoriul tehnic de montare, care cuprinde: documentaTia tehnică preliminară de

montare, lucrările de montare efectuate si condiTiile tehnice de execuTie ale acestora;

 1. b) documentaTiile tehnice pentru subansambluri, sau alte dispozitive si aparate aferente

scării rulante/trotuarului rulant care au fost montate;

 1. c) documente privind calitatea îmbinărilor sudate (certificat inspecTie material, tabelul

nominal cu sudorii autorizaTi care au executat lucrarea, lista procedurilor de sudare

aprobate), unde este cazul;

 1. d) procesul-verbal de probe de casă, în care sunt consemnate rezultatele încercărilor de

casă si care să specifice că scara rulantă/trotuarul rulant pot fi supuse verificării tehnice în

vederea autorizării funcTionării, întocmit de montator si semnat de către deTinător/utilizator;

 1. e) declaraTia pentru lucrările de montare efectuate, întocmită de montator, conform

modelului din anexa 1.

Art. 10 (1) Persoanele juridice care efectuează lucrări de montare ale scărilor si trotuarelor

rulante trebuie să Tină evidenTa acestora într-un registru, întocmit conform modelului din

anexa 2.

(2) Efectuarea lucrărilor de montare se consemnează în registrul de supraveghere al

scării rulante/trotuarului rulant de către RSL al persoanei juridice autorizate pentru acest tip

de activităTi, întocmit conform modelului din anexa 3.

CAPITOLUL III

AUTORIZAREA FUNCğIONĂRII

SECJIUNEA 1

Prevederi generale

Art. 11 (1) Scările rulante si trotuarele rulante nu pot fi utilizate fără autorizarea funcTionării.

(2) CerinTele tehnice prevăzute în prezentul capitol sunt condiTii minime obligatorii

referitoare la punerea în funcTiune si autorizarea funcTionării scărilor rulante si trotuarelor

rulante.

(3) Se admite autorizarea funcTionării:

12