MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
Anexa nr.2
MINISTERUL ECONOMIEI COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor şi Instalaţiilor de Ridicat
-ISCIR –

I Indicativ: PT C 4-2010 Ediţia 1 I
Art. 1
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bis/1 O.v1.201 O
CAPITOLUL I
GENERALITĂŢI
SECTIUNEA 1
Scop
119
(1) Prezenta prescripţie tehnică stabileşte condiţiile şi cerinţele tehnice pentru
instalarea, autorizarea funcţionării, utilizarea/exploatarea, verificarea tehnică periodică,
repararea şi verificarea tehnică În utilizare pentru recipientele metalice stabile sub presiune,
denumite În continuare „recipiente”.
(2) Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică doar În măsura În care nu există alte
dispoziţii specifice (cu acelaşi obiectiv) În legislaţia comunitară de armonizare.
Ari. 2
SECTIUNEA a 2-a
Domeniu de aplicare
(1) Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică recipientelor metalice stabile
sub presiune, denumite În continuare recipiente, instalate/montate pe fundaţii sau pe alte
reazeme fixe. Se asimilează cu recipientele metalice sub presiune stabile şi recipientele
fixate pe platforme deplasabile sau pe sisteme mobile proprii.
(2) Recipientul este limitat la primele Îmbinări cu conductele de legătură realizate prin
sudură, prin flanşe sau prin filet (a se vedea figurile 1, 2 şi 3).
Limita
–_:_: __ •• 1 •• :
Limita recipientu1ui
Peretele
recipientului Racord
rI”Clpumtu{U/ fiacara
conducter/
Conductă
Figura 1
Limita recipientului
Limita recipientului
120 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. PARTEA 1. N •. 385 blsl10.V1,2010
Fund
LimitaFigura 2
Figura 3
Condudd
Limita
‘tdpitn~ui
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ1O.V1.201O 121
Art. 3 Prezenta prescripţie tehnică se aplică recipientelor cu presiuni maxime admisibile
de lucru mai mari de 0,05 MPa (0,5 bar), astfel:
a) recipiente care conţin gaze din grupa 1 (fluide periculoase), conform diagramei 1 din
anexa 1, cu excepţia celor care funcţionează În limitele:
1) PS x V s 200 bar x litri, având PS S 200 bar şi V S 1 litru;
2) PS x V S 25 bar x litri, având 0,5 S PS S 25 bar şi 1 S V S 50 litri;
b) recipiente care conţin gaze din grupa 2 (abur şi alte gaze decât cele din grupa 1),
conform diagramei 2 din anexa 1, cu excepţia celor care funcţionează În limitele:
1) PS x V S 1.000 bar x litri, având PS S 1.000 bar şi V S 1 litru;
2) PS x V S 50 bar x litri, având 0,5 s PS s 50 bar şi 1 S V S 100 litri;
c) recipiente care conţin lichide din grupa 1 (fluide periculoase), conform diagramei 3 din
anexa 1, cu excepţia celor care funcţionează În limitele:
1) PS x V S 500 bar x litri, având PS S 500 bar şi V S 1 litru;
2) PS x V S 200 bar x litri, având 0,5 S PS S 200 bar şi 1 S V S 400 litri;
d) recipiente care conţin lichide din grupa 2 (alte lichide decât cele din grupa 1), conform
diagramei 4 din anexa 1, cu excepţia celor care funcţionează În limitele:
1) PS x V S 10.000 bar x litri, având PS S 1.000 bar şi V S 10 litri;
2) PS x V S 10.000 bar x litri, având 0,5 S PS S 1.000 bar şi 10 S V S 1.000 litri;
3) PS S 10 bar, indiferent de volum.
NOTE: 1) Grupa 1 cuprinde fluidele periculoase, definile conform Hotărârii Guvemului nr.
1.408/2008. Din grupa 1 fac parte fluidele definite ca explozive, extrem de inflamabile, foarte
inflamabile, inflamabile, la care temperatura maximă admisi bilă de lucru este mai mare decât
punctul de aprindere, foarte toxice, toxice şi oxidanle.
2) Grupa 2 cuprinde abur şi celelalte fluide care nu sunt incluse În grupa 1.
3) Tn cazul În care un recipient se compune din mai multe incinte, acesta se clasifică În
categoria cea mai severă care se poate aplica unei incinte luată individual.
4) Dacă Într-o incintă se află fluide diferite, clasificarea se face În funcţie de fluidul care
impune categoria cea mai severă.
5) Liniile de demarcare din diagramele prezentate În anexa 1 indică valoarea limită
superioară pentru fiecare categorie.
Art. 4 (1) Prezenta prescripţie tehnică se aplică şi pentru:
a) recipientele care transportă pe vehicule de cale ferată sau rutiere diverse lichide sau
materiale exceptate de regulamentele privind transportul intemaţional feroviar, respectiv
122 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
rutier, al mărfurilor periculoase (RID şi ADR) şi care sunt sub presiune numai în momentul
transvazării/descărcării lichidelor sau materialelor conţinute, indiferent de presiunea de
descărcare;
b) recipientele pentru transportul lichidelor, care au presiunea absolută de vapori la SO’C
până la 0,3 MPa (3 bar) inclusiv;
c) recipientele de la lit. b) care transportă lichide sub pernă de gaz, a cărui presiune este
mai mare de O,OS MPa (O,S bar) şi până la maxim 0,2 MPa (2 bar) inclusiv, la temperatura de
1S’C.
(2) Pentru recipientele care transportă pe vehicule de cale ferată sau rutiere gaze
comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune se aplică prevederile prescripţiei tehnice
referitoare la cisterne, containere şi butoaie metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau
dizolvate sub presiune.
Art.5 (1) Pentru recipientele din subteran, prezenta prescripţie tehnică se completează
cu cerinţele tehnice stabilite prin instrucţiuni specifice Întocmite de unităţile deţinătoare, care
să ţină seama de condiţiile În care funcţionează acestea.
(2) Verificările În vederea admiterii funcţionării cât şi pe parcursul exploatării, la verificarea
tehnică periodică (VTP), se efectuează de către responsabilul cu supravegherea şi
verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) al unităţii deţinătoare, autorizat de ISCIR.
Art. 6 Prevederile prezentei prescripţii tehnice nu se aplică:
a) recipientelor care au presiunea maximă admisibilă de lucru de cel mult O,OS MPa (O,S
bar);
b) recipientelor montate pe platforme marine mobile, nave, aeronave şi rachete, precum şi
echipamentelor special destinate pentru a fi montate pe acestea sau destinate propulsării lor;
c) echipamentelor specifice pentru controlul forajelor de explorare şi extracţie din industria
petrolului, gazului natural sau explorărilor geotermale, din industria extractivă, precum şi ale
depozitelor subterane destinate menţinerii şi/sau reglării presiunilor la gurile de sondă, cum
ar fi: capete de erupţie, prevenitoare de erupţie, manifolduri, precum şi echipamentele
acestora montate în amonte;
d) furnalelor, inclusiv sistemelor de răcire ale acestora, recuperatoare lor de căldură pentru
preîncălzirea aerului, separatoarelor de praf, epuratoarelor de gaze, cuptoarelor de reducere
directă inclusiv sistemului de răcire al acestora, convertizoarelor cu gaz, oalelor de topire,
retopire, degazare şi de turnare pentru oţel şi metale neferoase;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010 123
e) echipamentelor cuprinzând carcase, maşini sau părţi de maşini care nu reprezintă
recipiente de sine stătătoare, de exemplu cilindrii maşinilor de forţă (motoare, inclusiv turbine
şi motoare cu ardere intemă, maşini cu abur, pneumatice, hidraulice, turbine de gaz sau
abur, turbogeneratoare, prese) şi ai maşinilor de lucru (compresoare, pompe, dispozitive de
comandă, cilindri hidraulici), răcitorii intermediari, filtrele, separatoarele de picături şi
amortizoarele de pulsaţii care nu sunt montate separat faţă de corpul maşinilor respective
sau similare acestora, precum şi componentele maşinilor de lucru supuse la presiune când,
la dimensionarea lor, sunt preponderente tensiunile rezultate din alte solicitări mecanice, În
afară de presiune;
f) recipientelor cu două spaţii la care spaţiul exterior de Încălzire sau răcire este format din
circuite executate din ţevi sau segmente, din diferite profile laminate sau din tablă Îndoită, iar
În spaţiul interior al recipientului presiunea nu depăşeşte 0,05 MPa (0,5 bar); de asemenea,
schimbătoarelor de căldură la care spaţiile sunt formate din plăci de diferite profile, montate
În pachet, fixate Între ele prin Îmbinări demontabile, cât şi schimbătoarelor de căldură spirale
ale căror spaţii sunt parţial inspecta bile cu condiţia ca cele două medii În amestec să nu
conducă la explozie sau degajare de gaze;
g) recipientelor de aer pentru instalaţiile de frănare, basculare, semnalizare, transport pe
cablu, precum şi celor care au rol de rezervor de combustibil montate pe locomotive,
vagoane sau autovehicule;
h) recipientelor care conţin apă la temperatură mai mică de 1100C sau lichide a căror
temperatură maximă de lucru este mai mică decât temperatura de fierbere la presiunea de
0,05 MPa (0,5 bar) a lichidului respectiv, fiind exclusă posibilitatea formării unei perne de
vapori sau gaze;
i) recipientelor care conţin lichide şi la care presiunea gazului aflat deasupra lichidului nu
depăşeşte 0,05 MPa (0,5 bar);
j) distribuitoarelor şi colectoarelor de abur, apă fierbinte, aer şi altele asemenea care nu
au şi rol de tampon sau de acumulator, considerate elemente de conductă la care se aplică
prescripţia tehnică specifică conductelor respective;
k) conductelor pentru transportul fluidelor, precum şi elementelor de conductă care nu pot
fi scoase din circuitul acestora (separatoare, filtre şi altele asemenea);
1) corpurilor diferitelor armături (robinete, supape de siguranţă şi altele asemenea);
m)radiatoarelor de calorifer;
n) recipienlelor care funcţionează numai sub vacuum;
124 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
o) recipientelor care sunt obiectul unor cercetări ştiinţifice şi experimentale În ceea ce
priveşte construcţia lor, oricare ar fi volumul, temperatura şi presiunea de lucru; de
funcţionarea acestora răspunzând unităţile deţinătoare;
p) recipientelor din centrale nucleare cu implicaţii asupra securităţii nucleare, care fac
obiectul prevederilor prescripţiei tehnice referitoare la acestea;
q) buteliilor pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, recipientelor
stingătoare de incendiu şi buteliilor pentru aparate de respirat individuale care fac obiectul
prevederilor prescriptiei tehnice referitoare la acestea;
r) recipientelor de stocare GPL (butan, propan şi amestecuri butan-propan), incluse În
instalaţii de distribuţie GPL mic vrac sau sisteme de distribuţie pentru autovehicule, care fac
obiectul prevederilor prescripţiei tehnice referitoare la acestea;
s) cistemelor, containerelor şi butoaielor metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau
dizolvate sub presiune, care fac obiectul prevederilor prescripţiei tehnice referitoare la
acestea.
NOTE: 1) Recipientele exceptate la art. 3 lit. a), b), c) şi d) şi art. 6 lit. a), h), i), D, n) şi o)
trebuie să fie Însotite de instrucţiuni de utilizare adecvate şi trebuie să fie marcate astfel Încât
să poată fi identificat producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia. Tn cadrul
instrucţiunilor de utilizare şi/sau pe marcaj trebuie să fie identificaţi principalii parametrii de
funcţionare: presiunea maximă admisibilă de lucru (bar), temperatura maximă admisi bilă de
lucru (OC), temperatura minimă admisibilă de lucru (OC), fluidul de lucru, capacitatea
recipientului (1). Recipientele trebuie să fie prevăzute, după caz, cu dispozitive de siguranţă şi
aparate de măsurare şi control care să asigure funcţionarea În limitele parametrilor admişi.
2) Recipientele care lucrează la presiuni cel mult egale cu 0,05 MPa (0,5 bar) şi care conţin
fluide netoxice trebuie să fie puse În comunicaţie cu atmosfera printr-un dispozitiv de
siguranţă sau prin intermediul altui recipient care lucrează la presiune atmosferică astfel Încât
să se Împiedice formarea unui surplus de presiune În recipient.
3) Recipientele care lucrează la presiuni cel mult egale cu 0,05 MPa (0,5 bar) şi care conţin
fluide toxice sau inflamabile trebuie să fie prevăzute cu supape de siguranţă de tip etanş,
gazele scăpate fiind conduse În locuri nepericuloase sau făcute inofensive la ieşirea lor din
conducta de evacuare.
Art. 7 La recipientele cu mai multe spaţii, compartimentele sau elementele acestora care
funcţionează la presiuni egale cu sau mai mici de 0,05 MPa (0,5 bar) sau care se Încadrează
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010 125
În exceptările de la art. 3 lit. a), b), c) şi d) şi art. 6 lit. a), h), i) şi n) nu se supun prevederilor
prezentei prescripţii tehnice. Parametrii acestor spaţii se Înscriu pe placa de timbru.
SECTIUNEA a 3-a
Referinte normative
Arl. 8 Prezenta prescripţie tehnică face referiri la următoarele acte normative:
a) Legea nr. 64/2008, privind funcţionarea În condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub
presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată În
Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificările şi
completă riie ulterioare;
b) Legea nr. 307/2006 privind apărarea Împotriva incendiilor, publicată În Monitorul Oficial
al României, Partea 1, nr. 633 din 21 iulie 2006;
c) Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii În muncă, publicată În Monitorul Oficial al
României, Partea 1, nr. 646 din 26 iulie 2006;
d) Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999 privind
calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale,
publicată În Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 502 din 11 iulie 2002;
e) Legea nr. 355/2002 pentru aprobarea Ordonanţa Guvernului nr. 39/1998 privind
activitatea de standardizare naţională, cu modificările şi completările ulterioare, publicată În
Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 447 din 26 iunie 2002;
f) Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a
echipamentelor sub presiune, publicată În Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 404 din
16 mai 2004, cu modificările şi completările ulterioare;
g) Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de
Stat pentru Controlul Cazane lor, Recipientelor şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată În Monitorul
Oficial al României, Partea 1, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificările şi completările
ulterioare;
h) Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea
substanţelor periculoase publicată În Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 813 din
4 decembrie 2008;
i) Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi
duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, publicată În Monitorul Oficial al României,
Partea 1, nr. 46 din 31 ianuarie 2005;
126 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
j) Hotărârea Guvernului nr. 2.176/2004 pentru modificarea unor Hotărâri ale Guvernului În
scopul eliminării unor dispoziţii privind obligativitatea aplicării standardelor şi actualizării
referirilor la standarde, publicată În Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 1236 din 22
decembrie 2004;
k) Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 38212009 pentru aprobarea Metodologiei privind
autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica in utilizare a
instalatiilor/echipamentelor din domeniullSCIR – operator RSVTI, publicat În Monitorul Oficial
al României, Partea 1, nr. 677 din 9 octombri 2009;
1) Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 401/2005 privind aplicarea sigiliilor la instalaţiile şi
echipamentele neautorizate sau care nu prezintă siguranţă În funcţionare conform
prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, publicat În Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr.
726 din 10 august 2005;
m) Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea Metodologiei de
atestare a personalului tehnic de specialitate in domeniul ISCIR, publicat În Monitorul Oficial
al României, Partea 1, nr. 750 din 4 noiembrie 2009;
SECf/UNEA a 4-a
Termeni, definiţii şi abrevieri
Art. 9 (1) În sensul prezentei prescripţii tehnice, termenii şi expresiile de mai jos au
următoarele semnificaţii:
a) acceptare – acţiunea prin care se admite şi se dă un acord scris privind folosirea unor
materiale, proceduri şi altele asemenea În baza unor verificări preliminare şi În conformitate
cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;
b) accident – evenimentul fortuit, care Întrerupe funcţionarea normală a unei/unui
instalaţii/echipament, provocând avarii şi/sau afectând viaţa sau sănătatea oamenilor ori
mediul;
c) admitere a funcţionării – acordul emis de către operatorul RSVTI al unui
deţinători/utilizator pentru un recipient, În cazurile prevăzute de prezenta prescripţie tehnică,
În scopul atestării faptului că acel recipient Îndeplineşte toate condiţiile şi cerinţele pentru a fi
utilizat În condiţii de siguranţă;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010 127
d) ansamblu – grup de echipamente sub presiune pe care producătorul le asamblează
pentru a constitui o unitate integrată şi functională;
e) autoritate competentă – orice organism sau autoritate dintr-un stat membru cu rol de
control ori de reglementare În ceea ce priveşte activităţile de servicii, În special autorităţile
administrative, precum şi ordinele profesionale şi asociaţiile profesionale sau alte organisme
profesionale care, În exercitarea competenţei de autoreglementare, creează cadrul legal
pentru accesul la activităţile de servicii ori exercitarea acestora;
f) autorizare – activitatea de evaluare şi atestare, efectuată de către ISeIR, a competenţei
şi capabiiităţii unei persoane fizice sau juridice de a desfăşura o activitate specifică În
legătură cu un recipient;
g) autorizare a funcţionării – acordul emis de ISelR pentru deţinătorii/utilizatorii de
recipiente, după caz, stabilit de prezenta prescripţie tehnică, În scopul atestării faptului că un
recipient Îndeplineşte toate condiţiile şi cerinţele pentru a fi utilizat În condiţii de siguranţă;
h) autorizaţie – document emis de ISelR prin care se acordă unei persoane fizice sau
juridice dreptul de a desfăşura activităţi reglementate de prezenta prescripţie tehnică;
i) avarie – deteriorare produsă la o/un instalaţie/echipament, care conduce la scoaterea
din functiune a acesteia/acestuia;
j) cerinţă – orice obligaţie, interdictie, condiţie sau limitare impusă prestatorilor ori
beneficiarilor de servicii, care este prevăzută În actele cu caracter normativ sau administrativ
ale autorităţilor competente ori care rezultă din jurisprudenţă, practici administrative, norme
ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asociaţiilor profesionale ori ale altor
organizaţii profesionale, adoptate În exercitarea competenţei lor de auto reglementare;
clauzele contractelor colective de muncă negociate de partenerii sociali nu sunt, În sine,
considerate cerinţe;
k) deţinător – persoană fizică sau juridică ce deţine cu orice titlu o/un
instalaţie/echipament În exploatare;
1) documentaţie tehnică – totalitatea documentelor şi instructiunilor elaborate conform
prevederilor prescripţiilor tehnice, de către producător pentru construirea, montarea,
instalarea, punerea În funcţiune, realizarea reviziilor, reparaţiilor şi/sau pentru Întreţinerea
instalaţiilor/echipamentelor sau, respectiv, totalitatea documentelor Întocmite de către
persoanele fizice ori juridice autorizate pentru efectuarea acestor activităţi În vederea
realizării sarcinilor specifice ce le revin; documentaţia tehnică include, după caz, descrierea
generală a instalaţiei/echipamentului, proiectele de execuţie, procesul de fabricaţie,
schemele şi circuitele pentru componentele instalaţiilor/echipamentelor, descrieri şi explicaţii
128 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
necesare pentru Înţelegerea acestor desene şi scheme, rezultatele calculelor de proiectare,
rapoartele Încercărilor şi examinărilor şi altele asemenea;
m)echipamente sub presiune – recipiente, conducte, accesorii de securitate şi accesorii
sub presiune; echipamentele sub presiune includ, după caz, elemente fixate pe păI1i1e
solicitate la presiune, cum sunt flanşe, racorduri, cuplaje, elemente de susţinere, urechi
pentru ridicare şi altele asemenea;
n) expert ISCIR – persoana fizică autorizată de către ISCIR, pe baza evaluării capabilităţii
şi competenţei sale, În scopul realizării de sarcini specifice;
o) expertiză tehnică – investigaţia/examinarea cu caracter tehnic a unei/unui
instalaţii/echipament;
p) fluide – gaze, lichide sau vapori În stare pură, precum şi amestecuri ale acestora; un
fluid poate conţine şi o suspensie de substanţe solide;
q) inspector de specialitate din cadrullSCIR – persoană fizică angajată În cadrulISCIR,
care efectuează verificări tehnice şi alte sarcini specifice conform prevederilor prezentei
prescripţii tehnice;
r) instalare – activitatea de fixare/amplasare a unei/unui instalaţii/echipament la locul
utilizării şi/sau de conectare a acesteia/acestuia la alte instalaţii sau echipamente, În vederea
asigurării condiţiilor de funcţionare;
s) instructiuni de utilizare (exploatare) – instrucţiuni tehnice care cuprind informaţii
privind montarea, instalarea, punerea În funcţiune, exploatarea, Întreţinerea şi altele
asemenea a instalaţiilor/echipamentelor, elaborate de producător şi care sunt distribuite
deţinătorului instalaţiilor/echipamentelor;
t) intreţinere totalitatea operaţiilor prin care se asigură menţinerea
instalaţiei/echipamentului În parametrii de funcţionare În condiţii de siguranţă;
u) introducere pe piaţă – acţiunea de a face disponibilă/disponibil, pentru prima dată,
contra cost sau gratuit, o/un instalaţie/echipament În vederea distribuirii şi/sau utilizării;
v) montare – activitatea de Îmbinare a componentelor unei/unui instalaţii/echipament,
conform documentaţiei tehnice, În vederea funcţionării acesteia/acestuia;
w) operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor –
persoană fizică autorizată de ISCI R pentru supravegherea şi verificarea tehnică a
instalaţiilor/echipamentelor care se supun prevederilor prescripţiilor tehnice;
x) persoană juridică – orice entitate constituită potrivit legii naţionale precum şi cele
constituite În temeiul dreptului altui stat membru sau reglementat de acesta, indiferent dacă
acestea sunt considerate sau nu ca având personalitate juridică;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010 129
y) prescripţie tehnică – normă tehnică elaborată de către ISelR şi aprobată prin ordin al
ministrului economiei, publicat În Monitorul Oficial al României, Partea 1, care conţine, pentru
domenii clar definite, condiţii şi cerinţe tehnice referitoare la instalaţii/echipamente şi la
activităţi specifice domeniului de activitate, ce se realizează În legătură cu acestea, În
vederea introducerii pe piaţă, punerii În funcţiune şi utilizării instalaţiilor/echipamentelor
respective in condiţii de siguranţă in funcţionare;
z) presiune – presiunea relativă la presiunea atmosferică de 1,013 mbar, respectiv
presiunea măsurată; o presiune in domeniul vacuumului se exprimă printr-o valoare
negativă;
aa) presiunea de deschidere – presiunea de lucru la care supapa de siguranţă Începe să
se deschidă. Se consideră că supapa Începe să se deschidă În momentul În care cursa are o
valoare măsurabilă sau când efectul produs de deschidere este sesizat, fiind diferit de efectul
produs de neetanşeitatea ventilului pe scaun;
bb) presiune de Încercare – presiunea la care se Încearcă hidraulic recipientul pentru
verificarea rezistenţei şi etanşeităţii acestuia, stabilită de producător sau conform prevederilor
prezentei prescripţii tehnice, după caz;
ce) presiune maximă admisibilă PS – presiunea maximă pentru care a fost
proiectată/proiectat instalaţia/echipamentul, aşa cum este specificată de producător; această
presiune se măsoară În locul specificat de producător, care trebuie să fie locul unde sunt
fixate dispozitivele de protecţie şi/sau de limitare ori locul cel mai Înalt al
instalaţiei/echipamentului sau, dacă acest loc nu este adecvat, oricare alt loc specificat;
dd) producător – persoană fizică sau juridică, responsabilă pentru proiectarea şi/sau
realizarea unei/unui instalaţii/echipament, În scopul introducerii pe piaţă şi/sau al punerii În
funcţiune, În numele său, precum şi orice persoană fizică sau juridică, care construieşte,
montează, instalează, ambalează sau etichetează o/un instalaţie/echipament În vederea
introducerii pe piaţă şi/sau punerii În funcţiune sub nume propriu;
ee) punere În funcţiune – acţiunea care are loc În momentul primei utilizări a unei/unui
instalaţii/echipament;
fi) recipient – orice Înveliş metalic (incintă Închisă) care conţine fluide sub presiune,
inclusiv toate componentele fixate limitat la dispozitivele de legare la alte echipamente; un
recipient poate fi compus din una sau mai multe incinte;
gg) recipient simplu sub presiune – orice recipient sudat, supus unei presiuni interioare
relative mai mari de 0,5 bar, care este destinat umplerii cu aer sau azot şi care nu trebuie să
fie expus la foc;
130 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl10.V1.201O
hh) regim de autorizare şi verificare tehnică – totalitatea condiţiilor, cerinţelor,
examinărilor, Încercărilor şi/sau evaluărilor la care este supusă/supus, cu caracter obligatoriu,
o/un instalaţie/echipament, pe parcursul realizării şi utilizării, precum şi deciziile luate În
legătură cu aceasta/acesta, În scopul de a se asigura funcţionarea În condiţii de siguranţă,
conform prescripţiilor tehnice;
ii) registru – orice evidenţă sau bază de date administrată de o autoritate competentă, În
format electronic ori pe hârtie, cuprinzând informaţii cu privire la prestatorii de servicii În
general sau prestatorii de servicii autorizaţi Într-un domeniu specific;
m reparare – ansamblu de lucrări şi operaţiuni ce se execută prin Înlăturarea
neconformităţilor/defecţiuniior constatate la o/un instalaţie/echipament, În scopul aducerii
acesteia/acestuia la parametrii iniţiali sau la alţi parametri care asigură funcţionarea În
condiţii de siguranţă a acesteia, conform prescripţiilor tehnice;
kk) repunerea În functiune – acţiunea ce are loc În momentul primei utilizări a unei/unui
instalaţii/echipament, ulterior reparării, efectuării unei revizii şi/sau efectuării unei intervenţii
de Întreţinere a acesteia/acestuia, conform prescripţiilor tehnice;
II) revizie – activitatea, de regulă planificată, ce constă În ansamblul operaţiunilor ce se
execută asupra unei/unui instalaţii/echipament În scopul reglării sau Înlocuirii pieselor şi
aparatelor Înglobate de aceasta/acesta, conform prescripţiilor tehnice;
mm) stat membru – stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic
European;
nn) temperatura minimă/maximă admisibilă (TS) – temperatura minimă/maximă pentru
care instalaţi a/echipamentul a fost proiectat, aşa cum este specificată de către producător;
00) utilizator – persoană fizică sau juridică ce are În folosinţă o/un instalaţie/echipament;
pp) verificare tehnică – totalitatea examinărilor şi/sau Încercărilor ce se realizează, În
baza documentaţiei tehnice aplicabile unui recipient şi prevederilor prescripţiilor tehnice, În
scopul evaluării măsurii În care recipientul satisface cerinţele de funcţionare În condiţii de
siguranţă;
qq) verificare tehnică periodică – verificare tehnică desfăşurată periodic conform
prevederilor prezentei prescripţii tehnice;
rr) verificare tehnică În utilizare pentru investigaţiUexaminări cu caracter tehnic –
ansamblu de verificări, examinări şi Încercări pentru stabilirea stării tehnice, evaluarea duratei
remanente de funcţionare şi stabilirea condiţiilor de funcţionare În siguranţă la o/un
instalaţie/echipament;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ1O.V1.201O 131
ss) volum (V) – volumul interior al incintei sub presiune, inclusiv volumul ştuţurilor până la
prima legătură sau sudură, exclusiv volumul componentelor interioare fixe.
(2) În conţinutul prezentei prescripţii tehnice sunt folosite următoarele abrevieri:
a) ADR – Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor
periculoase, Încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957;
b) GPL – Gaze petroliere lichefiate;
c) ISCIR- Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor Recipientelor şi Instalaţiilor de
Ridicat;
d) PS – Presiunea maximă admisibilă;
e) RAD TE – Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice
de investigaţii/examinări;
f) RADTP – Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice
preliminare de montare/reparare;
g) RID – Regulamentul referitor la transportul internaţional feroviar al substanţelor
periculoase;
h) RSL – Personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrărilor;
i) RSVTI- Operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor;
j) RTS – Personal tehnic de specialitate, responsabil tehnic cu sudura;
CAPITOLUL II
INSTALAREA
SECf/UNEA 1
Conditii generale
Art. 10 (1) Recipientele trebuie să fie instalate astfel Încât să se poată efectua În bune
condiţii deservirea, curăţarea părţilor interioare şi exterioare, repararea şi verificarea. Placa
de timbru trebuie să fie vizibilă.
(2) În cazul instalării În aer liber, trebuie luate măsuri astfel ca aparatura de comandă,
măsurare şi control, precum şi dispozitivele de siguranţă ale recipientului să fie protejate
contra intemperiilor, degradări lor şi accesului persoanelor străine de instalaţie.
(3) În raport cu necesităţile procesului tehnologic, justificate prin documentaţia de instalare,
recipientele pot fi Îngropate parţial sau total. În acest caz, acestea trebuie să fie prevăzute la
132 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
exterior cu o protecţie anticorozivă corespunzătoare, marcând la suprafaţă poziţia şi conturul
lor. Instalarea trebuie făcută astfel incât să se asigure posibilitatea verificării interioare.
Art. 11 (1) Instalarea recipientelor se efectuează in conformitate cu prevederile
documentaţiei tehnice şi, atunci când este prevăzut in aceasta, in baza unei documentaţii de
instalare, care trebuie să fie anexată la cartea recipientului.
(2) În cazul instalării recipientelor tip coloană sau sferice, calculate la sarcini datorate
vântului sau seismelor, intocmirea documentaţiei preliminare de instalare este obligatorie.
(3) Persoana juridică care execută instalarea trebuie să confirme in declaraţia pe care o
eliberează câ fixarea recipientului pe fundaţie s-a executat in conformitate cu documentaţia
tehnică.
Art. 12 Instalarea recipientelor trebuie să se facă in aşa fel incât să se evite posibilitatea
răsturnării lor sub influenţa sarcinilor, inclusiv a celor seismice. Recipientele montate pe
platforme deplasa bile sau pe sisteme mobile proprii trebuie să fie fixate sigur de acestea.
Art. 13 (1) Recipientele trebuie să fie prevăzute, după necesităţi, cu scări şi platforme care
să asigure o deservire bună, reparare şi verificare. Aceste construcţii nu trebuie să
influenţeze negativ stabilitatea recipientelor.
(2) Suprafaţa exterioară a recipientelor trebuie să fie protejată contra coroziunii, datorită
atmosferei sau mediului in care lucrează.
(3) Recipientele la care in timpul funcţionării poate apărea electricitate staticâ şi cele
prevăzute cu dispozitive de agitare, amestecare şi altele asemenea, acţionate electric,
trebuie să fie legate la pământ din punct de vedere electric.
Art. 14 (1) La instalarea recipientelor care prezintă pericol sporit in funcţionare (conţin
fluide toxice sau inflamabile, funcţionează la presiuni şi temperaturi ridicate şi altele
asemenea) trebuie luate măsuri suplimentare de siguranţă stabilite prin documentaţia de
instalare, cum sunt:
a) amplasarea in compartimente speciale;
b) prevederea unor pereţi de protecţie rezistenţi la explozii sau la foc, după caz;
c) prevederea unor protecţii contra incălzirii peste limitele admise (in cazul gazelor
lichefiate );
d) amplasarea la distanţe corespunzătoare faţă de alte obiective şi altele asemenea
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010 133
(2) La instalarea recipientelor care lucrează cu fluide corozive trebuie să se prevadă, În
documentaţia de instalare, asigurarea protecţiei anticorozive pentru fundaţii, suporturi de
susţinere şi instalaţiile aferente (de exemplu recipiente din industria celulozei şi hârtiei,
industria chimică şi altele asemenea).
Art. 15 La recipientele care conţin lichide Încălzite la o temperatură mai mare decât
temperatura de fierbere la presiunea atmosferică (acumulatoare de căldură, vaporizatoare şi
altele asemenea), amplasate În clădiri şi care au produsul V x PS > 5.000 (50.000) (V –
volumul ocupat de lichid, În litri; PS – presiunea maximă admisi bilă, În MPa sau bar) trebuie
luate În considerare unnătoarele:
a) recipientele nu pot fi instalate În Încăperi cu aglomeraţii de persoane (cantine, vestiare
şi similare), deasupra sau dedesubtul unor astfel de Încăperi;
b) În cazul În care Încăperile unde sunt instalate recipientele sunt lipite de Încăperi cu
aglomeraţii de persoane, este necesar ca:
1) Încăperile recipientelor să aibă cel puţin un perete exterior;
2) pereţii despărţitori să fie rezistenţi la explozie.
Art.16 La unele categorii de recipiente trebuie luate În considerare şi alte măsuri
suplimentare de siguranţă prevăzute În prescripţiile tehnice, În nonnative PSI sau În normele
de protecţia muncii, precum şi În alte cazuri prevăzute prin documentaţia preliminară de
instalare.
SECTIUNEA a 2-a
Conditii specifice
Recipiente pentru gaze petroliere lichefiate (GPL)
Art. 17 (1) Recipientele pentru depozitarea propan ului, propilenei, butanului, butilenei şi a
altor gaze petroliere lichefiate nu se instalează În clădiri Închise. Se recomandă ca instalarea
să se facă deasupra nivelului solului.
NOTĂ: Referitor la recipientele de stocare GPL (butan, propan şi amestecuri butan-propan),
prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică recipientelor din cadrul liniilor tehnologice şi
depozitelor industriale sau independente, nefiind aplicabile recipientelor incluse În instalaţii
134 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
de distribuţie GPL mic vrac sau sisteme de distribuţie pentru autovehicule, care fac obiectul
prevederilor prescripţiei tehnice referitoare la acestea.
(2) La instalarea recipientelor pentru gaze petroliere lichefiate (GPL) trebuie respectate
următoarele:
a) nu se permite instalarea conductorilor electrici sau cablurilor deasupra recipientelor, cu
excepţia celor pentru iluminat; pentru „iluminat” se admit numai instalaţii electrice executate
În conformitate cu prevederile normelor pentru executarea instalaţiilor electrice În medii cu
pericol de explozii; nu se permite folosirea instalaţiilor electrice normale;
b) recipientele instalate deasupra nivelului solului (neÎngropate) trebuie montate pe o
fundaţie, suporturile metalice sau soclu riie de beton trebuie astfel amplasate Încât pereţii şi
Îmbinările recipientelor să fie uşor vizibile;
c) prinderea recipientelor de suporturile metalice sau soclurile de beton trebuie astfel
realizată Încât să permită dilatări sau contractări termice, să asigure o repartizare uniformă a
sarcinii pe suporturi şi să nu provoace tensiuni suplimentare În pereţii recipientului;
d) după caz, fiecare recipient trebuie prevăzut deasupra cu un podeţ metalic cu balustrade
pentru deservi rea armăturilor şi a gurii de vizitare sau salvare, cu scară de acces; când sunt
mai multe recipiente grupate Într-un depozit, se poate monta deasupra lor un podeţ metalic
comun, numărul scărilor de acces stabilindu-se prin documentaţia tehnică În funcţie de
numărul recipientelor şi lungimea podeţului; În documentaţia tehnică trebuie să se prevadă
amenajările necesare accesului la interiorul recipientului prin gura de vizitare sau salvare;
e) nu se permite montarea scărilor scoabe sudate pe mantaua recipientelor.
Recipiente pentru depozitarea clorului sau dioxidului de sulf lichefiate
Art.18 La instalarea recipientelor pentru depozitarea clorului sau dioxidului de sulf
lichefiate trebuie respectate următoarele:
a) recipientele trebuie instalate Într-o clădire separată, fără etaj, special amenajată la
nivelul solului; fiecare recipient trebuie amplasat Într-o boxă, separată de alte boxe prin pereţi
plini, depozitul având un culoar de deservi re comun pentru toate recipientele; recipientele
pentru dioxidul de sulf pot fi montate şi câte două În aceeaşi boxă, cu condiţia ca În
permanenţă unul din ele să fie gol;
b) recipientele pentru depozitare pot fi instalate şi În aer liber, În următoarele condiţii:
1) depozitele sunt amplasate numai pe platforme chimice;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010 135
2) constructia depozitului este semideschisă, de tip şopron Îngrădit executat din
materiale necombustibile, care să protejeze recipientele Împotriva razelor solare;
3) depozitul este prevăzut cu un recipient de rezervă pentru golirea oricărui recipient
plin din depozit În caz de pericol, precum şi cu instalaţie de stropire cu apă comandată de la
distanţă;
c) distanţele minime de amplasare a depozitelor faţă de instalaţiile În care se fabrică sau
se utilizează substanţe incompatibile cu clorul (acetilenă, amoniac şi altele asemenea), ori
substanţe combustibile sau inflamabile, sunt prezentate În tabelul de mai jos:
Caracteristica depozitului
Capacitatea depozitului, Cd (tone) Închis deschis
distanţa, În metri
Cd ~ 100 50 80
100 < Cd ~ 500 60 90
500 < Cd ~ 1.000 70 100
Se amplasează la minim 500 m faţă
1.000 < Cd ~ 2.000 de alte instalaţii şi la minim 1.500 m
faţă de clădiri de locuit
d) constructia depozitelor trebuie să Îndeplinească următoarele condiţii:
1) să fie executate dintr-un material rezistent la foc, termoizolant;
2) să fie prevăzute cu cel puţin o ieşire directă În exterior, uşile deschizându-se spre
exterior, şi să fie astfel executate Încât să revină la poziţia Închis de la sine; depozitele cu
capacitate mai mare de 5.000 kg trebuie să aibă două uşi practicate În pereţi diferiţi, la
capetele culoarului de deservi re;
3) acoperişul trebuie să fie de constructie uşoară, rezistent la foc şi cu Învelitoare
termoizolantă;
4) pardoseala trebuie să fie din beton, cărămidă sau asfalt;
5) În depozite, trebuie să fie asigurată o atmosferă cât mai uscată;
6) să fie prevăzute, În afara unei ventilaţii naturale, cu un sistem corespunzător de
ventilaţie mecanică, prin aspiraţie şi refulare de tip dirijat, calculat pentru un număr de minim
opt schimburi pe oră şi care poate fi comandat din exterior În cazul unor scăpări accidentale
de fluid; În cazuri justificate, prin proiect se poate Înlocui ventilaţia naturală cu un al doilea
sistem de ventilaţie mecanică;
136 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
7) sistemul de ventilaţie trebuie să fie astfel conceput şi executat Încât să asigure
dirijarea aerului viciat spre o instalaţie de absorbţie-neutralizare;
e) recipientele cu capacitate până la 250 kg pot fi instalate şi În subsolul construcţiilor
industriale, cu condiţia ca aceste Încăperi să fie complet izolate, să fie prevăzute cu un
sistem de ventilaţie artificială corespunzător şi să satisfacă condiţiile de siguranţă contra
incendiilor;
f) instalaţiile de semnalizări optice şi acustice de avarie trebuie concepute astfel Încât:
1) fiecare circuit de semnalizare să poată fi verificat individual În Întregime, prin
simularea acţionării contactului care declanşează semnalizarea;
2) dacă aceeaşi avarie se semnalizează În două sau mai multe locuri de muncă diferite,
confirmarea de luare la cunoştinţă a avariei trebuie să se facă separat pentru fiecare loc de
muncă În parte;
3) instalaţia trebuie să fie astfel concepută Încât, pe cât este posibil, să fie tolerantă la
defecte;
g) fiecare depozit trebuie prevăzut cu un tablou AMC (aparate de măsurare şi control)
unic, În care trebuie să fie centralizate toate informaţiile referitoare la depozit; tabloul AMC
trebuie să fie montat Într-o cameră separată de restul instalaţiilor şi trebuie să fie
supravegheat permanent de personal desemnat În acest scop;
h) depozitele trebuie prevăzute cu unul sau mai multe analizoare automate a concentraţiei
de clor sau dioxid de sulf În aerul ambiant, care trebuie să Îndeplinească următoarele
funcţiuni:
1) Înregistrarea la tabloul AMC a concentraţiei de clor sau dioxid de sulf;
2) semnalizarea opticâ şi acustică la tabloul AMC şi la toate locurile de muncă unde s-ar
putea găsi personal a depăşirii concentraţiei maxime admisibile (CMA) de clor sau dioxid de
sulf În aerul ambiant, stabilită prin normele generale de securitate a muncii;
i) la flanşa fiecărui ştuţ de pe recipient, la care se racordează conducte prin care circulă
clorul sau dioxidul de sulf lichefiate, se montează un robinet de siguranţă care să poată fi
Închis manual local şi totodată să poată fi Închis automat sau manual dintr-un loc În care
mediul ambiant să nu fie afectat de ruperea conductei respective; un dispozitiv similar trebuie
să existe cât mai aproape posibil de celălalt capăt al conductei de transport;
j) sistemul de alimentare cu energie electrică a consumatorilor şi a sistemelor de alarma re
din depozit trebuie dublat cu un sistem de alimentare independent, care să intre În funcţiune
automat În maxim 20 de secunde de la Întreruperea alimentării cu energie electrică de la
reţea;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010 137
k) recipientele de clor şi dioxid de sulf şi instalaţiile aferente trebuie protejate contra
trăsnetului printr-o instalaţie de protecţie paratrăsnet şi trebuie legate la instalaţia de
Împământare aferentă instalaţiei de paratrăsnet;
1) la depozitele Închise, iluminatul normal şi ventilaţia normală şi de avarie trebuie
comandate din exteriorul clădirii depozitului; dispozitivele de comandă trebuie Îngrădite, iar
accesul persoanelor neautorizate trebuie să fie strict oprit prin prevederea unui dispozitiv de
Închidere cu cheie;
m)dispozitivul În care sunt montate recipientele de clor şi dioxid de sulf trebuie prevăzut
cu:
1) dispozitiv de indicare a direcţiei vântului;
2) telefon direct sau alt mijloc de comunicaţie cu consumatorii de clor şi dioxid de sulf şi
cu dispecerul platformei (coordonator al producţiei);
3) echipamentele şi materialele electrice montate În depozit trebuie să fie garantate de
furnizor pentru funcţionarea În mediul ambiant În care este prezent clorul sau dioxidul de sulf
umed.
Recipiente din industria oxigenului, azotului şi argonului
Art. 19 La instalarea recipientelor din industria oxigenului, azotului şi argonului trebuie
respectate următoarele:
a) recipientele amplasate În aer liber se Împrejmuiesc şi Închid pentru interzicerea
accesului persoanelor neavizate În jurul acestora, asigurându-se totodată iluminatul artificial;
b) În cazul amplasării În Încăperi, acestea trebuie să fie construite din elemente
necombustibile; ieşirile din aceste Încăperi trebuie să fie astfel amplasate Încât, În caz de
pericol, să se asigure o evacuare rapidă; cel puţin o uşă trebuie să fie spre exterior, cu
deschidere În afară;
c) În cazul În care Încăperile În care se instalează recipiente pentru oxigen au pereţi
comuni cu Încăperi cu alte destinaţii, pereţii despărţitori trebuie să fie rezistenţi la explozii;
amplasarea recipientelor faţă de alte clădiri se stabileşte prin documentaţia de instalare,
având În vedere ca distanţele faţă de sursele de foc sau depozitele de materiale combustibile
să fie de cel puţin 10 m;
d) pe o distanţă de cel puţin 5 m În jurul recipientelor care conţin oxigen nu trebuie să
existe deschideri spre spaţii (Încăperi, subsoluri, canale) amplasate sub nivelul de amplasare
al acestora.
138 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
Generatoare de acetiienă
Art. 20 Prezentele prevederi se aplică generatoarelor de acetiienă destinate obţinerii
acetilenei prin descompunerea carbidului (carbură de calciu tehnică) cu ajutorul apei.
Instalarea generatoarelor stabile de acetiienă se efectuează, respectându-se următoarele
condiţii:
a) generatoarele stabile de acetilenă cu debite până la 20 m3/h pot fi instalate şi În
Încăperi lipite de atelierele pe care le deservesc, cu condiţia ca peretele despărţitor să fie
fără goluri şi rezistent la explozii;
b) zidurile exterioare, pereţii despărţitori şi acoperişul clădirilor În care se instalează
generatoare stabile de acetiienă trebuie să fie din material necombustibil; toate Încăperile
trebuie să fie amenajate cu ieşiri În afară sau coridoare la care să existe ieşiri directe În
afară; uşile trebuie să fie executate din materiale necombustibile sau greu combustibile, care
la izbire şi/sau frecare să nu producă scântei; uşile trebuie să se deschidă numai În afară;
uşile glisante sunt admise, cu condiţia existenţei ieşirilor de scăpare;
c) pardoseala Încăperilor generatoarelor de acetilenă, precum şi platformele pentru
deservi rea generatoarelor trebuie să fie astfel executate Încât să evite posibilitatea formării
scânteilor prin lovire sau frecare; pardoseala trebuie să fie situată cu 20 cm mai jos decât
nivelul Încăperii În care se dezambalează şi depozitează carbidul;
d) platformele şi scările metalice trebuie acoperite cu covoare de cauciuc;
e) clădirile destinate generatoare lor de acetilenă trebuie să fie situate În zone protejate
prin paratrăsnete sau pot fi prevăzute cu instalaţii proprii de paratrăsnete;
f) clădirile staţiilor de acetiienă şi Încăperile pentru generatoarele de acetiienă trebuie să
fie cu un singur nivel, fără poduri; acoperişul trebuie să fie de construcţie uşoară; elementele
de construcţie ale plafonului trebuie să excludă formarea de spaţii de acumulare a acetilenei,
care să nu poată fi ventilate; Înălţimea Încăperii În care se amplasează generatoare de
acetiienă trebuie să fie de cel puţin 3,5 m, asigurându-se totodată o distanţă de cel puţin 1 m
de la partea superioară a generatorului la tavan;
g) Încăperea generatoarelor de acetilenă trebuie să fie prevăzută cu o ventilaţie care să
asigure evacuarea acetilenei acumulate, astfel Încât concentraţia În aer a acetilenei să fie
sub limita minimă de explozie; instalaţia de ventilaţie trebuie să aibă gurile de absorbţie
amplasate În locurile cele mai Înalte unde s-ar putea acumula amestecuri explozive de
acetilenă şi aer; gura de evacuare a conductei de refulare trebuie să fie cu cel puţin 1 m mai
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010 139
sus decât coama acoperişului clădirii În care sunt instalate generatoarele de acetiienă sau a
clădirii de care staţia este lipită; pe o rază de 10 m faţă de gura de evacuare a conductei de
refulare este interzisă existenţa unor coşuri de fum sau a altor surse de flacără şi scântei;
h) În cazul generatoarelor de acetiienă staţionare sau transportabile instalate În Încăperi
Închise (folosite ca generatoare staţionare), supapele de siguranţă trebuie să fie prevăzute
cu conducte de evacuare a acetilenei În locuri nepericuloase; secţiunea conductei de
evacuare trebuie să fie astfel aleasă Încât să nu reducă debitul supapelor; supapa de
siguranţă trebuie să fie amplasată pe colectorul de gaz, dacă pe legătura Între acesta şi
reactor nu există dispozitiv de Închidere; În cazul În care există un asemenea dispozitiv de
Închidere, trebuie montată câte o supapă de siguranţă pe fiecare tronson delimitat de acesta;
i) pentru iluminatul artificial trebuie folosită fie o instalaţie electrică executată din
echipamente şi materiale admise pentru a lucra În mediu de acetiienă, fie o instalaţie pentru
iluminat montată În Întregime În afara clădirii; În acest caz iluminarea făcându-se prin
geamuri, din exterior; În timpul zilei, Încâperile generatoarelor de acetilenă trebuie să aibă
suficientă lumină naturală astfel Încât să se poată executa toate lucrările necesare fără a
Întrebuinţa iluminatul artificial; instalarea În interiorul staţiei de acetilenă a ceasurilor electrice,
telefoanelor şi altele asemenea nu este admisă decât dacă acestea sunt de construcţie
antiexplozivă, corespunzătoare mediului de acetiienă;
j) pentru Înlăturarea pericolului prezentat de acumulările de electricitate statică, datorită
frecârilor Între acetilenă şi pereţii metal ici ai conductelor, instalaţia de producere a acetilenei
trebuie să fie legată la pământ;
k) Încâlzirea Încăperilor generatoarelor se face obligatoriu numai cu abur, apă caldă sau
apă fierbinte; În Încâperile rezervate dezambalării butoaielor de carbid şi depozitării
carbidului necesar producţiei, se interzice instalarea corpurilor de Încălzire cu flacără sau
rezistenţă electrică;
1) suprafaţa Încăperii În care se instalează generatoarele de acetiienă trebuie să fie
dimensionată după cum urmează:
Capacitatea generatoarelor, Cg (m3/h) Suprafaţa Încăperii (m2
)
Cg s 2,5 4
2,5 < Cg S 5 8
5 < Cg S 10 16
Cg> 10
minim 16, determinată de cerinţele
tehnologice
140 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl10.V1.201O
Autoclave
Art. 21 Prezentele prevederi se aplică autoclavelor cu foc direct sau Încălzite electric În
care se generează abur pentru scopuri industriale, medico-sanitare şi cercetări de laborator.
Aburul produs nu se furnizează altor instalaţii. Aceste prevederi sunt:
a) instalarea autoclavelor medico-sanitare se efectuează Într-o Încăpere care poate servi
ca laborator, sală de lucru şi altele asemenea, astfel Încăt În jurul lor să rămână un spaţiu
liber de cel puţin 0,6 m pentru a permite deservi rea şi verificarea acestora. În taţa arzătorului,
spaţiul liber trebuie să fie de cel puţin 1,5 m;
b) instalaţia de ardere a combustibil ului trebuie astfel realizată Încăt să fie posibilă
evacuarea gazelor de ardere din Încăperea În care este montată autoclava;
c) sunt interzise lucrările cu substanţe inflamabile şi explozive În Încăperile unde sunt
amplasate autoclave cu foc direct;
d) autoclavele medico-sanitare nu pot fi instalate direct În sala de operaţii, pe coridoare
sau În locuri de trecere. Acestea pot fi instalate Într-o Încăpere lângă sala de operaţii;
e) nu este permisă instalarea autoclavelor cu foc direct În clase amenajate ca laboratoare
sau În laboratoarele din şcoli. Acestea pot fi amplasate Într-o Încăpere lângă sala de clasă
sau laboratorul respectiv.
CAPITOLUL III
AUTORIZAREA/ADMITEREA FUNCŢIONĂRII
SECf/UNEA 1
Prevederi generale
Art. 22 (1) Recipientele care fac obiectul prezentei prescripţii tehnice pot fi utilizate numai
dacă deţinătorul/utilizatorul a obţinut autorizarea/admiterea funcţionării conform prevederilor
prezentei prescripţii tehnice.
(2) Cerinţele tehnice prevăzute În prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii
referitoare la autorizarea/admiterea funcţionării recipientelor.
(3) Toate constatările referitoare la verificarea tehnică a recipientelor se consemnează de
către inspectorii de specialitate din cadrullSCIR sau de către RSVTI, după caz, În proceseMONITORUL
OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ1O.V1.201O 141
verbale de verificare tehnică. Modelele proceselor-verbale de verificare tehnică sunt
prevăzute În anexa 2, respectiv anexa 3.
(4) Autorizarea funcţionării acordate de către ISelR sau admiterea funcţionării acordate
de către RSVTI, nu absolvă deţinătorul/utilizatorul de obligaţia obţinerii tuturor celorlalte
autorizaţii reglementate de legislaţia În vigoare.
Art. 23 Pentru următoarele recipiente autorizarea funcţionării se efectuează de inspectorii
de specialitate din cadrul ISeIR, iar acestea se Înregistrează În evidenţa ISeIR:
a) recipiente care conţin gaze din grupa 1 (fluide periculoase) conform diagramei 1 din
anexa 1, care se Încadrează la categoriile II, III şi IV şi funcţionează În limitele:
1) PS x V > 200 bar x litri (categoria III şi IV);
2) 50 < PS x V s 200 bar x litri şi V > 1 I (categoria II);
b) recipiente care conţin gaze din grupa 2 (abur şi alte gaze decât cele din grupa 1)
conform diagramei 2 din anexa 1, care se Încadrează la categoriile II, III şi IV şi funcţionează
În limitele:
1) PS x V > 1.000 bar x litri (categoria III şi IV);
2) 200 < PS x V S 1.000 bar x litri şi V > 1 I (categoria II);
c) recipiente care conţin lichide din grupa 1 (fluide periculoase) conform diagramei 3 din
anexa 1, care se Încadrează la categoria II şi III şi funcţionează În limitele:
1) V > 1 I şi PS > 500 bar (categoria III);
2) V < 1 I şi PS > 500 bar (categoria II);
3) PS x V > 200 bar x litri şi 10 < PS S 500 bar (categoria II);
d) recipiente care conţin lichide din grupa 2 (alte lichide decât cele din grupa 1) conform
diagramei 4 din anexa 1, care se Încadrează la categoria II şi funcţionează În limitele:
1) PS x V >10.000 bar x litri, PS > 500 bar şi V > 101 (categoria II).
NOTE: 1) Precizările sunt la art. 3, notele 1) la 5).
2) Recipientele, autorizate În funcţionare conform prevederilor prezentei prescripţii
tehnice, care sunt integrate În cadrul unor instalaţii complexe, trebuie să fie utilizate numai
după obţinerea autorizării funcţionării sistemelor de conducte aferente, conform prevederilor
prescripţiei tehnice referitoare la acestea.
142 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
Art.24 (1) Prin excepţie la ari. 24, lit. b), următoarele categorii de recipiente care conţin
fluide din grupa 2, admiterea funcţionării se face de către deţinători/utilizatori, prin operatorul
RSVTI, iar acestea se Înregistrează În evidenta deţinătorilor/utilizatorilor
a) vase de expansiune Închise cu membrană, care funcţionează În limitele:
1) PS x V :S 10.000 bar x litri;
b) hidrofoare, care funcţionează În limitele:
1) PS x V :S 6.000 bar x litri.
(2) Pentru recipientele prevăzute la alin. (1), admiterea funcţionării (Ia prima punere În
funcţiune şi periodic În exploatare) se face de către operatorul RSVTI În conformitate cu
prevederile prezentului capitol şi ale capitolului V
Art. 25 (1) Pentru categoriile de recipiente indicate mai jos admiterea funcţionării se face
de către deţinători/utilizatori. prin operatorul RSVTI, iar acestea se Înregistrează În evidenţa
deţinătorilor/utilizatorilor:
a) recipiente care conţin gaze din grupa 1 (fluide periculoase) conform diagramei 1 din
anexa 1, care se Încadrează la categoria I şi funcţionează În limitele:
1) 25 < PS x V s 50 bar x litri şi V > 1 1;
b) recipiente care conţin gaze din grupa 2 (abur şi alte gaze decât cele din grupa 1)
conform diagramei 2 din anexa 1, care se Încadrează la categoria I şi funcţionează În
limitele:
1) 50 < PS x V:S 200 bar x litri şi V > 1 1;
c) recipiente care conţin lichide din grupa 1 (fluide periculoase) conform diagramei 3 din
anexa 1, care se Încadrează la categoria I şi funcţionează În limitele:
1) PS x V > 200 bar x litri şi PS < 10 bar;
d) recipiente care conţin lichide din grupa 2 (alte lichide decât cele din grupa 1) conform
diagramei 4 din anexa 1, care se Încadrează la categoria I şi funcţionează În limitele:
1) PS x V > 10.000 bar x litri, PS < 500 bar;
2) PS > 1000 bar, V < 10 litri.
(2) Pentru recipientele prevăzute la alin. (1), admiterea funcţionării (Ia prima punere În
funcţiune şi periodic În exploatare) se face de către operatorul RSVTI În conformitate cu
prevederile prezentului capitol şi ale capitolului V.
Art. 26 Se admite autorizarea/admiterea funcţionării următoarelor tipuri de recipiente:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010 143
a) recipiente noi care respectă cerinţele privind introducerea pe piaţă stabilite de
reglementările naţionale care transpun directivele europene specifice;
b) recipiente vechi care au mai funcţionat şi:
c) provin din Uniunea Europeană:
a. care respectă cerinţele privind introducerea pe piaţă stabilite prin directivele
europene specifice;
b. care au fost construite anterior intrării În vigoare a directivelor europene
specifice şi care au fost introduse pe piaţă cu respectarea reglementărilor
naţionale ale statului membru În care au fost construite;
d) provin din afara Uniunii Europene:
a. care respectă cerinţele prevăzute la introducerea pe piaţă stabilite prin
directivele europene specifice.
SECŢIUNEA a 2-a
Condiţii privind autorizarea funcţionării
Art. 27 Recipientele trebuie să fie Însoţite de următoarea documentaţie tehnică, după caz:
a) pentru recipientele noi, documentaţia tehnică stabilită potrivit cerinţelor Hotărârii
Guvernului nr. 584/2004 şi Hotărârii Guvernului nr. 454/2003 cu modificările şi completările
ulterioare;
b) pentru recipientele vechi:
1) care provin din Uniunea Europeană:
1) fabricate ulterior intrării În vigoare a directivelor europene aplicabile,
documentaţia tehnică stabilită potrivit acesteia;
II) fabricate anterior datei de introducere În vigoare a directivelor europene
aplicabile, documentaţia tehnică Întocmită conform reglementărilor naţionale aplicabile În ţara
de provenienţă (se au În vedere cerinţele similare din prescripţiile tehnice);
2) care provin din afara Uniunii Europene, documentaţia tehnică prevăzută la lit. a).
NOTĂ: Directivele europene aplicabile sunt:
a) 97/23/EC – Echipamente sub presiune- (referitor la la proiectarea, fabricarea şi
evaluarea conformităţii echipamentelor sub presiune şi a ansamblurilor care au o presiune
maximă admisi bilă PS mai mare de 0,5 bar şi care stabileşte condiţiile de introducere pe
piaţă a acestora)
144 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
b) 87/404/EEC – Recipiente simple sub presiune – (referitor la la proiectarea, fabricarea
şi evaluarea conformităţii recipientelor simple sub presiune, care au o presiune maximă
admisibilă PS mai mare de 0,5 bar şi care stabileşte condiţiile de introducere pe piaţă a
acestora)
Ali. 28 Tn situaţia În care nu există sau este incompletă documentaţia tehnică prevăzută la
art. 27, lit. b), pct. 1), această documentaţie se reconstituie conform prevederilor art. 116
lit. f).
Ali. 29 Pentru obţinerea autorizării funcţionării recipientelor prevăzute la art. 23,
deţinătorul/utilizatorul trebuie să solicite În scris la ISCIR efectuarea verificărilor conform
prevederilor prezentei prescripţii tehnice, Înaintând totodată următoarele documente:
a) instrucţiuni de operare pentru instalare/montare, exploatare şi Întreţinere;
b) limitele de operare În siguranţă şi bazele de proiectare inclusiv condiţiile de operare
anticipate şi condiţiile de proiectare admise, durata de funcţionare estimată, codul de
proiectare utilizat, coeficienţi de Îmbinare a elementelor sub presiune şi toleranţa la coroziune
a acestora, după caz;
c) caracteristicile de proiectare reprezentative pentru durata de viaţă a recipientului, după
caz;
d) posibilele pericole care nu sunt prevenite prin proiectare sau prin măsuri de protecţie,
care se pot ivi datorită exploatării necorespunzătoare anticipabile, după caz;
e) documente tehnice, desene, scheme, diagrame necesare pentru Înţelegerea completă
a instrucţiunilor menţionate la lit. a);
f) informaţii despre părţile care pot fi Înlocuite, după caz;
g) buletinele/certificatele de reglare a dispozitivelor de siguranţă la valoarea presiunii
stabilită prin documentaţia tehnică; În cazul În care de la data reglării supapei de siguranţă
au trecut mai mult de 12 luni este necesară verificarea acesteia conform prevederilor
prescripţiei tehnice specifice;
h) documentaţia tehnică acceptată de ISCIR În cazul recipientelor menţionate la art. 27 lit.
b), pentru care au fost efectuate investigaţii/examinări cu caracter tehnic;
i) declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului În care să se menţioneze ultimul loc de
funcţionare a recipientului (pentru recipientele care au mai funcţionat);
j) procesul-verbal de efectua re a Încercărilor de casă (Ia presiunea maximă admisibilă
PS) ale recipientului, după caz.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bis/1O.VI.201O 145
Art.30 (1) Documentaţia Întocmită conform art. 29 se Înregistrează la ISCIR, care
stabileşte cu deţinătorul/utilizatorul data la care urmează să se efectueze verificarea În
vederea autorizării funcţionării de către inspectorul de specialitate din cadrullSCIR.
(2) Documentaţia incompletă se Înapoiază deţinătorului/utilizatorului pentru a fi
completată, iar data verificării trebuie să fie stabilită În condiţiile arătate anterior, după
completarea acesteia.
Art. 31 La data stabilită pentru efectuarea verificărilor, deţinătorul/utilizatorul trebuie să
pregătească instalaţia, având Încercările de casă efectuate cu rezultate corespunzătoare
menţionate Într-un proces-verbal. De asemenea, asigură personalul auxiliar necesar
efectuării verificărilor tehnice. La verificările tehnice trebuie să participe RSVTI al
deţinătorului/utilizatorului.
SECŢIUNEA a 3-a
Verificări tehnice În vederea autorizării funclionării
Art. 32 În vederea autorizării funcţionării recipientelor, inspectorul de specialitate din cadrul
ISCIR efectuează următoarele activităţi:
a) verificarea existenţei documentaţiei tehnice de Însoţire a recipientului, conform art. 29;
b) verificarea condiţiilor de instalare, conform documentaţiei de instalare şi art. 34;
c) revizia interioară, conform art. 35;
d) Încercarea de presiune hidraulică, conform art. 36 la art. 53;
e) verificarea reglării dispozitivelor de siguranţă, conform art. 57;
f) Încercarea pneumatică de etanşeitate, conform art. 54 şi art. 56;
Verificările se efectuează la locul de funcţionare.
NOTĂ: Pentru autorizarea funcţionării recipientelor din industria oxigenului, azotului şi
argonului se iau În considerare prevederile art. 58 şi art. 59.
Art. 33 În cazul unor recipiente sau elemente ale acestora, care datorită modului de
execuţie, montare sau exploatare necesită verificări şi Încercări suplimentare (măsurări de
deformaţii şi altele asemenea) sau atunci când unele din verificările sau Încercările prevăzute
În prezenta prescripţie tehnică nu pot fi executate, cu acordul scris al ISCIR pot fi stabilite şi
alte verificări şi Încercări. Acestea trebuie să fie prevăzute În documentaţia de execuţie şi
146 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
Înscrise În documentaţia tehnică, precizându-se felul, volumul, condiţiile de execuţie şi
criteriile de acceptare, precum şi periodicitatea efectuării lor În timpul exploatării.
Verificarea conditiilor de instalare
Art. 34 Verificarea condiţiilor de instalare constă În verificarea respectării prevederilor
cuprinse În capitolul II.
Revizia interioară
Art. 35 (1) Revizia interioară constă În verificarea interioară şi verificarea exterioară a
recipientului, astfel:
a) verificarea interioară-examinarea tuturor elementelor recipientelor la interior, În scopul
constatării stării suprafeţelor, a Îmbinărilor sudate, precum şi a comportării recipientului faţă
de acţiunea fluidului conţinut;
b) verificarea exterioară-examinarea tuturor elementelor recipientelor la exterior, În scopul
constatării stării suprafeţelor, a Îmbinărilor sudate şi a depistării eventualelor defecte ca
urmare a operaţiilor de transport şi montare, precum şi a comportării recipientului faţă de
acţiunea mediului ambiant precum şi echiparea cu aparatură de măsurare şi control şi cu
dispozitive de siguranţă. conform documentaţiei tehnice.
c) verificarea exterioară cuprinde verificarea plăcii de timbru precum şi verificarea
existenţei marcaj ului de conformitate, atunci când cerinţa de marcare îi este aplicabilă.
(2) În cazul recipientelor noi (care urmează să fie puse În funcţiune pentru prima dată),
efectuarea verificării interioare nu este obligatorie şi poate fi efectuată numai verificarea
exterioară.
incercarea de presiune hidraulică
Art. 36 Încercarea de presiune hidraulică se execută numai dacă rezultatele verificărilor
anterioare au fost corespunzătoare.
Art. 37 Încercarea de presiune hidraulică nu este obligatorie dacă sunt Îndeplinite
următoarele condiţii:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010 147
a) Încercarea de presiune hidraulică a fost executată la constructor şi de la data efectuării
acesteia nu au trecut mai mult de 24 de luni, iar recipientul a fost protejat (conservat)
corespunzător (de exemplu: cu gaz inert) la expedierea de la constructor, astfel Încât să fie
exclusă posibilitatea ca mediul exterior să acţioneze asupra interiorului şi exteriorului
acestuia;
b) recipientul nu a suferit deformaţii locale vizibile ca urmare a operaţiilor de transport şi
instalare;
c) În timpul instalării nu au fost executate lucrări de sudare la recipientul.
Art. 38 Tncercarea de presiune hidraulică se execută cu apă sau alt lichid neutru, la o
presiune stabilită conform documentaţiei tehnice. Temperatura maximă a lichid ului de
Încercare nu trebuie să depăşească 50’C, iar temperatura minimă nu trebuie să fie mai
scăzută decât temperatura minimă admisibilă de lucru a recipientului, dar nu mai puţin de
5·C.
Art. 39 Dacă temperatura mediului ambiant, În timpul Încercării, este mai scăzută decât
temperatura minimă admisibilă de lucru a recipientului, presiunea În recipient se ridică până
la cel mult 20% din valoarea presiunii maxime admisibile de lucru, menţinându-se această
valoare un timp suficient pentru ca temperatura metal ului recipientului În orice punct să
devină cel puţin egală cu temperatura minimă admisi bilă de lucru a recipientului. Tn acest
scop, lichidul de Încercare trebuie să aibă o anumită temperatură stabilită de persoana
juridică care efectuează Încercarea (reparatoare sau deţinătoare/utilizatoare, după caz),
astfel Încât să se evite apariţia unor şocuri termice periculoase În pereţii recipientului. Trebuie
luate măsuri pentru evitarea pericolului de Îngheţare a lichidului din recipient.
Art. 40 Tncercarea de presiune hidraulică se execută astfel Încât ridicarea şi coborârea
presiunii să se facă continuu şi fără şocuri. Se recomandă ca În cazul recipientelor cu
parametri ridicaţi (presiune, volum, temperatură) presiunile să fie Înregistrate pe toată durata
Încercării.
Art.41 În timpul umplerii cu lichidul de Încercare trebuie luate măsuri pentru eliminarea
completă a aerului, astfel Încât să nu se producă pungi de aer În interiorul recipientului.
Debitul de alimentare cu lichid trebuie să fie stabilit astfel Încât evacuarea aerului să evite
crearea unei presiuni mai mari de 0,5 bar În recipient În timpul umplerii.
148 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
Art. 42 În timpul Încercării de presiune hidraulică găurile de control prevăzute la inelele de
compensare trebuie să fie accesibile pentru examinare. După Încercare găurile se astupă cu
dopuri filetate.
Art. 43 Tn timpul Încercării de presiune hidraulică recipientul trebuie prevăzut cu un al
doilea manometru de control. În plus faţă de manometrul de Încercare. Clasa de precizie a
manometrelor de control trebuie să aibă valoarea cel mult egală cu 2,5. Manometrele trebuie
să fie verificate metrologic şi astfel alese Încât valoarea presiunii de Încercare să se citească
pe treimea mijlocie a scării gradate.
Art. 44 Este interzisă executarea oricăror lucrări, În vederea Înlăturării unor neetanşeităţi,
În timp ce recipientul se află sub presiune.
Art. 45 Durata de menţinere a recipientului la presiunea de Încercare este cea stabilită prin
documentaţia tehnică, Însă nu trebuie să fie mai mică de 10 minute. Aceasta trebuie să fie
Înscrisă În cartea recipientului. Examinarea suprafeţelor recipientului se face numai după
reducerea presiunii În recipient la valoarea presiunii maxime admisibile PS.
Art. 46 (1) Tncercarea de presiune hidraulică se consideră reuşită dacă nu se constată:
a) deformări plastice vizibile, fisuri sau crăpături ale elementelor recipientului;
b) picături (Iăcrimări) sau scurgeri pe la Îmbinările sudate, În materialul de bază, la
Îmbinările mandrinate sau la Îmbinările demonta bile.
(2) În scopul obţinerii unor rezultate concludente, atmosfera exterioară recipientului trebuie
să fie cât mai uscată posibil, pentru a se evita condensarea vaporilor de apă.
Art. 47 După executarea Încercării de presiune hidraulică sunt interzise orice lucrări de
sudare, deformări la rece sau la cald la elementele recipientului care lucrează sub presiune.
Art. 48 Încercarea de presiune hidraulică se poate Înlocui cu o Încercare de presiune
pneumatică, executată cu aer sau alt gaz neutru, În cazuri justificate prin documentaţia
tehnică de Însoţire, de exemplu atunci când:
a) căptuşelile sau dispozitivele tehnologice speciale aflate În interiorul recipientelor nu
permit contactul cu lichidul de Încercare;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010 149
b) greutatea lichidului introdus În recipient este mare, determinând dimensionări exagerate
ale fundaţiilor, planşeelor sau elementelor recipientului;
c) În condiţii de şantier, dacă atât procurarea apei de o anumită calitate, cât şi evacuarea
acesteia, nu pot fi asigurate corespunzător.
Art. 49 Tncercarea de presiune pneumatică prevăzută la art. 48 se efectuează cu
respectarea prevederilor de la art. 40, art. 42, art. 43, art. 44 şi art. 47, precum şi a
următoarelor condiţii:
a) Îmbinările sudate ale recipientului trebuie să fie verificate În proporţie de 100% În
prealabil, cu radiaţii penetrante sau ultrasunete şi suplimentar cu particule magnetice sau
lichide penetrante dinspre interior; În situaţia În care examinarea nu este posibilă dinspre
interior, aceasta se efectuează dinspre exterior;
b) temperatura minimă de Încercare trebuie să fie cel puţin egală cu temperatura minimă
admisi bilă de lucru a recipientului;
c) valoarea presiunii de Încercare este cea stabilită În documentaţia tehnică;
d) presiunea de Încercare trebuie crescută uniform şi continuu până la 50% din valoarea
presiunii determinate, după care creşterea până la presiunea de Încercare se face În trepte
de circa 10% din valoarea acesteia;
e) durata de menţinere a presiunii de Încercare este cea stabilită prin documentaţia
tehnică, dar nu trebuie să fie mai mică de 10 minute, după care presiunea trebuie redusă la
valoarea presiunii maxime admisibile de lucru;
f) examinarea suprafeţelor recipientului trebuie să se facă numai după reducerea presiunii
de Încercare la valoarea presiunii maxime admisibile de lucru.
Art. 50 Tn timpul Încercării trebuie luate măsuri pentru menţinerea unei temperaturi
constante a gazului introdus În recipient, astfel Încât presiunea să nu varieze din cauza
temperaturii gazului.
Art. 51 (1) Condiţiile de efectuare a Încercării de presiune pneumatică trebuie stabilite prin
instrucţiuni specifice Întocmite de către deţinător şi RADTE, care trebuie să se anexeze la
documentaţia tehnică pentru efectuarea Încercării la presiune pneumatică. Instrucţiunile
specifice pentru efectuarea Încercării la presiune pneumatică trebuie să cuprindă modul de
Îndeplinire a cerinţelor de la art. 49 şi să conţină detalii complete ale condiţiilor tehnice de
efectuare a Încercării, precum şi măsurile de protecţia muncii.
150 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl10.V1.201O
(2) Documentaţia tehnică pentru efectuarea Încercării la presiune pneumatică trebuie
avizată de către RADTE.
(3) Documentaţia tehnică avizată se prezintă inspectorului de specialitate din cadrul
ISCIR cu ocazia efectuării Încercării.
Ali. 52 Tncercarea de presiune pneumatică se considera reuşită dacă nu se constată:
a) deformări plastice vizibile, fisuri sau crăpături ale elementelor recipientului;
b) neetanşeităţi la Îmbinările sudate şi mandrinate, detectate cu ajutorul lichidelor
spumante sau prin alte metode stabilite prin documentaţia tehnică.
Ali. 53 Pentru anumite tipuri de recipiente, la efectuarea Încercării de presiune hidraulică
trebuie să se aibă În vedere şi următoarele aspecte:
a) Încercarea de presiune hidraulică se efectuează Înainte de izolarea exterioară a
recipientului sau de aplicarea căptuşelilor interioare, dacă acestea se aplică la deţinător;
b) În cazul recipientelor executate din oţel uri austenitice sau placate cu asemenea oţeluri,
pentru evitarea coroziunii intergranulare, la Încercarea de presiune hidraulică trebuie să se
folosească apă cu conţinut limitat de cloruri, stabilit prin documentaţia tehnică, dar nu mai
mare de 50 ppm (CI); dacă nu poate fi asigurată această condiţie, trebuie să se ia măsuri
suplimentare de neutralizare a suprafeţelor venite În contact cu apa, conform indicaţiilor din
documentaţia de execuţie;
c) În cazul unor recipiente prevăzute cu Învelişuri protectoare (cauciuc şi altele
asemenea), Încercarea de presiune hidraulică se efectuează Înainte de aplicarea Învelişului
de protecţie sau cu ocazia Înlocuirii totale a acestuia, la o presiune stabilită conform
documentaţiei tehnice; trebuie să se ataşeze la documentaţia tehnică instrucţiuni privind
efectuarea Încercării de presiune hidraulică Înainte de punerea În funcţiune, precum şi la
verificarea tehnică periodică În timpul exploatării;
d) la recipientele cu mai multe spaţii, Încercarea de presiune hidraulică trebuie să se
efectueze la fiecare compartiment, celălalt compartiment având toate orificiile deschise
pentru constatarea eventualelor neetanşeităţi; la recipientele cu pereţii dubli demontabili, se
supune presiunii de Încercare mai Întăi spaţiul interior, peretele exterior fiind demontat şi apoi
spaţiul exterior care are peretele exterior asamblat.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ1O.V1.201O 151
Încercarea pneumatică de etanşeitate
Art. 54 (1) Tn afară de Încercarea de presiune hidraulică, recipientele care lucrează cu
fluide din grupa 1 se supun şi la o Încercare pneumatică de etanşeitate. Tncercarea se
efectuează de către RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, autorizat de ISeIR, Înainte de
punerea recipientului În funcţiune, după demontarea unor elemente ale acestuia sau după o
oprire Îndelungată din functiune care poate duce la pierderea etanşeităţii. Încercarea se
efectuează cu aer, azot sau, după caz, cu fluidul pentru care este construit recipientul.
(2) Încercarea de etanşeitate constă În menţinerea presiunii maxime admisibile de lucru
În recipient timp de minim 30 de minute (dacă prin documentaţia tehnică nu este prevăzut
altfel) şi se consideră reuşită dacă nu se constată o scădere a presiunii şi pierderi de fluid.
(3) Procesul-verbal Încheiat cu ocazia Încercării de etanşeitate se anexează la cartea
recipientului.
Art. 55 Tn cazuri speciale, atunci când Huidui de lucru este În stare lichidă, când
deţinătorul/utilizatorul nu dispune de agregate corespunzătoare pentru comprimarea gazelor
la presiunea necesară şi alte metode de Încercare nu sunt posibile, se admite Înlocuirea
Încercării pneumatice de etanşeitate cu o Încercare de etanşeitate cu fluidul (lichidul) de lucru
la presiunea de lucru, durata de Încercare fiind de cel puţin 60 de minute.
Art. 56 Tncercarea pneumatică de etanşeitate se efectuează cu respectarea prevederilor de
la art. 40, art. 42, art. 43, art. 44 şi art. 47. Se admite efectuarea Încercării pneumatice de
etanşeitate şi prin alte metode stabilite prin instrucţiuni de către producător. Instructiunile
trebuie să fie anexate la documentaţia tehnică.
Verificarea reglării dispozitivelor de sigurantă
Art. 57 (1) Se verifică existenţa buletinelor/certificatelor de reglare a dispozitivelor de
siguranţă emise de producător sau de persoane juridice autorizate conform prescripţiei
tehnice aplicabilă, dacă de la data construirii/reglării a trecut o perioadă mai mare de 1 an de
zile şi dacă producătorul dispozitivelor de siguranţă nu prevede o altă perioadă de valabilitate
a reglării;
(2) Documentaţia de Însoţire a dispozitivelor de siguranţă, inclusiv certificatele de
verificare şi reglare, se ataşează la cartea recipientului.
152 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
Autorizarea funcţionării recipientelor criogenice din industria oxigenului, azotului şi
argonului
Art. 58 Tn vederea autorizării funcţionării recipientelor criogenice din industria oxigenului,
azotului şi argonului, inspectorul de specialitate din cadrul ISelR efectuează următoarele
activităţi:
a) verificarea existenţei documentaţiei tehnice a recipientului, conform art. 29;
b) verificarea condiţiilor de instalare, conform art. 34;
c) revizia interioară (numai verificarea exterioară) pentru a se constata eventuale defecte
ca urmare a operaţiilor de transport, manipulare, instalare;
d) verificarea dotării cu dispozitive de siguranţă şi verificarea reglării acestora;
e) Încercarea de etanşeitate a recipientului, efectuată cu azot sau fluidul de lucru la
presiunea maximă admisi bilă PS concomitent cu verificarea gradului de vid În mantaua
exterioară.
Art.59 (1) Încercarea de etanşeitate a recipientului interior la o presiune egală cu PS se
efectuează cu azot sau cu fluidul pentru care este destinat recipientul; se admit metode de
verificare a etanşeităţii cu heliu sau freon În cazul În care condiţiile de efectuare şi criteriile de
acceptare sunt prevăzute prin documentaţia tehnică de Însoţire.
(2) Gradul de vid În mantaua exterioară trebuie să fie cel prescris prin documentaţia
tehnică şi trebuie să fie verificat cu un vacuummetru, conform instrucţiunilor Întocmite de
producător.
(3) Tncercarea de etanşeitate şi verificarea gradului de vid se consideră reuşite dacă după
24 ore de la stabilizarea presiunii de probă În recipient şi a gradului de vid În mantaua
exterioară nu se constată prin citire la vacuummetru micşorarea gradului de vid; dacă
Încercarea se efectuează În mediul ambiant, trebuie să se stabilească măsuri privind
efectuarea acesteia astfel Încât influenţa condiţiilor exterioare să fie redusă la minimum
posibil.
(4) Tn situaţia În care din măsurarea vidului rezultă valori diferite de cea admisă, valoarea
vidului se aduce la cea prevăzută În documentaţia tehnică.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010 153
SECTIUNEA a 4-a
Concluziile verificării tehnice În vederea autorizării funclionării
Arl. 60 (1) Autorizarea funcţionării recipientului se acordă numai dacă rezultatele
verificărilor tehnice sunt În conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, prin
Întocmirea unui proces-verbal de verificare tehnică În care se consemnează parametrii de
funcţionare şi data efectuării următoarei verificări tehnice (ziua, luna şi anul) cu respectarea
prevederilor art. 74 şi art. 83 alin. (1). Procesul-verbal de verificare tehnică se ataşează la
cartea recipientului.
(2) Dacă rezultatele verificării tehnice sunt necorespunzătoare, deficienţele se
consemnează În procesul-verbal de verificare tehnică şi nu se acordă autorizarea
funcţionării recipientului.
(3) Este interzisă acordarea autorizării funcţionării recipientului În condiţiile Îndeplinirii
unor dispoziţii ulterioare menţionate În procesul-verbal de verificare tehnică.
(4) Pentru recipientele care au autorizarea funcţionării, ISCIR efectuează Înregistrarea
acestora, acordând numărul de Înregistrare ISCIR şi eliberează cartea recipientului.
(5) Cartea recipientului trebuie să conţină, cel puţin, următoarele:
a) documentaţia tehnică menţionată la art. 27;
b) partea de evidenţă a verificărilor, eliberată de ISCIR, care se compune din:
1) copertă fixă;
2) parte legată cu coperta ce conţine informaţii referitoare la amplasare şi verificările
tehnice efectuate;
3) parte prevăzută cu sistem de ataşare a documentelor şi documentaţiilor Întocmite pe
toată durata de utilizare a recipientului.
(6) Cartea recipientului se păstrează de către deţinător/utilizator.
Arl.61 (1) Recipientele care rămân În regim de supraveghere al deţinătorului (admiterea
funcţionării şi verificări În utilizare) prin operatorul RSVTI, conform art. 25 şi art. 26, se
Înregistrează În evidenţa intemă a acestuia, numărul de Înregistrare fiind acordat de către
unitatea deţinătoare.
(2) Admiterea funcţionării şi verificările În utilizare a recipientelor de către operatorul
RSVTI al deţinătorului/utilizatorului se efectuează În aceleaşi condiţii ca şi autorizarea
funcţionării de către inspectorul de specialitate din cadrullSCIR.
154 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
Art. 62 (1) Călţile recipientelor, atât pentru cele din evidenţa ISCIR, cât şi pentru cele care
sunt În evidenţa internă a deţinătorului, se păstrează de către RSVTI.
(2) Evidenţa recipientelor trebuie să fie ţinută de către unităţile deţinătoare Într-un registru
pentru cele prevăzute la art. 24 şi separat pentru cele prevăzute la art. 25 şi art. 26.
(3) Unitatea deţinătoare este obligată să păstreze În condiţii corespunzătoare cartea
recipientului şi să o transmită odată cu acesta În cazul Înstrăinării.
CAPITOLUL IV
UTILIZAREA/EXPLOATAREA
Art. 63 (1) Deţinătorii/utilizatorii de recipiente sunt obligaţi să ia toate măsurile În vederea
respectării prevederilor prezentei prescripţii tehnice, În scopul funcţionării recipientelor În
condiţii de siguranţă. Obligaţiile şi responsabilităţile deţinătorilor/utilizatorilor sunt prezentate
la capitolul XII.
(2) Pentru funcţionarea În condiţii de siguranţă, deţinătorii/utilizatorii au obligaţia să
asigure pe toată perioada de utilizare a recipientelor operator autorizat RSVTI.
Art. 64 (1) RSVTI răspunde Împreună cu persoana fizică/juridică deţinătoare/utilizatoare de
luarea măsurilor pentru aplicarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice. Obligaţiile şi
responsabilităţile RSVTI sunt prezentate la capitolul XII.
(2) Autorizarea/reautorizarea RSVTI se efectuează În conformitate cu legislaţia În
vigoare.
Art. 65 (1) Exploatarea recipientelor se face În conformitate cu instrucţiunile de
utilizare/exploata re elaborate de producătorul echipamentului/instalaţiei şi instrucţiunile
interne elaborate de deţinător/utilizator.
(2) Deţinătorul/utilizatorul trebuie să asigure existenţa, la fiecare loc de muncă, a
instrucţiunilor tehnice specifice pentru utilizarea recipientelor şi a documentelor cuprinzând
măsurile ce trebuie luate În caz de avarii, Întreruperi şi dereglări ale instalaţiei/echipamentului
sau ale proceselor tehnologice În care aceasta/acesta este ÎnglobatăIînglobat.
(3) La Întocmirea instrucţiunilor interne se au În vedere instrucţiunile producătorului
cuprinse În documentaţia tehnică de Însoţire; prin aceste instrucţiuni se stabilesc condiţiile şi
ciclurile de funcţionare/reparaţii/opriri, de conservare de scurtă sau de lungă durată, după
specificul instalaţiei, precum şi verificările şi Încercările care trebuie să fie efectuate de către
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010 155
deţinător/utilizator cu personal propriu, sub supravegherea RSVTI autorizat, in perioadele
dintre două verificări tehnice periodice.
(4) Instrucţiunile inteme trebuie să cuprindă condiţiile de pornire-oprire in cazul instalaţiilor
complexe sau in cazuri speciale, schema conductelor de legătură şi a dispozitivelor de
inchidere, măsurile ce trebuie luate in caz de deranjamente, avarii, incendii, precum şi
măsurile de protecţia muncii pentru personalul de exploata re şi de intreţinere.
Ari. 66 Deţinătorul/utilizatorul trebuie să folosească pentru utilizarea instalaţiei/
echipamentului numai personal de exploata re instruit de către RSVTI corespunzător gradului
de complexitate al instalaţiilor şi verificat că şi-a insuşit cunoştinţele teoretice şi practice
necesare cu privire la funcţionarea in condiţii de siguranţă a recipientelor.
Ari. 67 (1) Verificarea funcţionării corespunzătoare a dispozitivelor de siguranţă se
efectuează conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile.
(2) Documentele eliberate de persoana juridică autorizată ca urmare a verificării
dispozitivelor de siguranţă, se ataşează la cartea recipientului.
Ari. 68 La recipientele la care intre supapa de siguranţă şi recipient se montează
membrane de rupere, verificarea supapelor de siguranţă se efectuează cu ocazia opririi
instalaţiei pentru revizie şi verificare sau in cazul inlocuirii membranei.
Ari. 69 În cazul recipientelor care lucrează cu fluide toxice sau inflamabile, accesul in
interior al persoanelor de deservire şi verificare se efectuează conform instrucţiunilor de
exploata re şi numai după obţinerea permisului/autorizaţiei de lucru eliberate in baza
legislaţiei in vigoare.
156 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
CAPITOLUL V
VERIFICAREA TEHNiCĂ PERIODICĂ ŞI VERIFICAREA TEHNiCĂ NEPROGRAMATĂ
SECT/UNEA 1
Prevederi generale
Art. 70 (1) Cerinţele tehnice prevăzute În prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii
referitoare la verificarea tehnică periodică şi la verificarea tehnică neprogramată a
recipientelor.
(2) Toate constatări le referitoare la verificarea tehnică periodică şi la verificarea tehnică
neprogramată a recipientelor se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul
ISCIR sau de către RSVTI al deţinătorului/utilizatorului În procese-verbale de verificare
tehnică. Modelele proceselor-verbale de verificare tehnică sunt prevăzute În anexele 2 şi 3.
(3) Recipientele În exploata re se supun la verificări tehnice periodice, care constau În
revizii interioare, Încercări de presiune şi Încercări de etanşeitate. Cu această ocazie se
verifică starea tehnică a recipientului şi a instalaţiei aferente acestuia, În conformitate cu
prevederile prezentei prescripţii tehnice.
(4) În cazul În care rezultatele verificării tehnice periodice sunt corespunzătoare se acordă
autorizarea/admiterea funcţionării În continuare, stabilindu-se data (ziua, luna, anul)
următoarei verificări tehnice periodice. Această dată se stabileşte În funcţie de complexitatea,
locul de instalare, condiţiile de mediu şi regimul de funcţionare, vechimea În serviciu şi starea
tehnică ale recipientului şi nu poate depăşi perioada maximă corespunzătoare fiecărui tip de
verificarelîncercare prevăzută de prezenta prescripţie tehnică.
(5) Deţinătorii/utilizatorii sunt obligaţi să pregătească recipientele pentru efectuarea
verificărilor tehnice periodice şi să asigure toate condiţiile necesare efectuării acestora.
Art. 71 (1) Verificările tehnice periodice se efectuează de către inspectorii de specialitate
din cadruliSCIR pentru:
a) recipiente care conţin gaze din grupa 1 (fluide periculoase) conform diagramei 1 din
anexa 1, care se Încadrează la categoriile III şi IV şi funcţionează În limitele:
PS x V > 200 bar x litri;
b) recipiente care conţin gaze din grupa 2 (abur şi alte gaze decât cele din grupa 1)
conform diagramei 2 din anexa 1, care se Încadrează la categoriile III şi IV şi funcţionează În
limitele:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bis/1O.VI.201O 157
PS X V > 1.000 bar x litri;
c) recipiente care conţin lichide din grupa 1 (fluide periculoase) conform diagramei 3 din
anexa 1, care se Încadrează la categoria III şi funcţionează În limitele:
V > 1 I şi PS > 500 bar.
(2) Verificările tehnice periodice se efectuează de către inspectorii de specialitate din
cadrul ISelR sau de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului numai după
obţinerea Împuternicirii scrise de la ISelR, pentru:
a) recipiente care conţin gaze din grupa 1 (fluide periculoase) conform diagramei 1 din
anexa 1, care se Încadrează la categoria II şi funcţionează În limitele:
50 < PS x V S 200 bar x litri şi V > 1 1;
b) recipiente care conţin gaze din grupa 2 (abur şi alte gaze decât cele din grupa 1)
conform diagramei 2 din anexa 1, care se Încadrează la categoria II şi funcţionează În
limitele:
200 < PS x V S 1.000 bar x litri şi V > 1 1;
c) recipiente care conţin lichide din grupa 1 (fluide periculoase) conform diagramei 3 din
anexa 1, care se Încadrează la categoria II şi funcţionează În limitele:
V < 1 I şi PS > 500 bar sau PS x V > 200 bar x litri şi 10 < PS S 500 bar;
d) recipiente care conţin lichide din grupa 2 (alte lichide decât cele din grupa 1) conform
diagramei 4 din anexa 1, care se Încadrează la categoria II şi funcţionează În limitele:
PS x V >10.000 bar x litri, PS > 500 bar şi V > 10 1.
(4) Procesul-verbal Întocmit de RSVTI al deţinătorului/utilizatorului se transmite la ISeIR.
(5) La efectuarea verificărilor tehnice periodice se respectă prevederile prezentei
prescripţii tehnice.
(6) Pentru recipientele care rămân În regim de supraveghere tehnică a deţinătorului,
conform art. 24 şi art. 25, verificările tehnice periodice se efectuează de către RSVTI al
deţinătorului/utilizatorului.
Art. 72 Recipientul nu trebuie să fie utilizat cu termenul de valabilitate al autorizării
funcţionării depăşit.
Art. 73 La sfârşitul duratei de viaţă fizică, precizată În documentaţia tehnică a recipientului
sau după expirarea duratei normale de funcţionare, prevăzută În Hotărârea Guvernului nr.
2.139/2004, atunci când nu este prevăzută În mod explicit durata de viaţă În documentaţia
Click pentru continuare