MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
Anexa nr.2
MINISTERUL ECONOMIEI COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor şi Instalaţiilor de Ridicat
-ISCIR –

Descarca PDF cu PT C4-2010 Recipiente metalice stabile sub presiune ( 2 )

 

Continuare :

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
tehnică, verificarea tehnică periodică a recipientului se efectuează după efectuarea
verificărilor tehnice În utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic.
SECTTUNEA a 2-a
Revizia interioară
Art.74 Revizia interioară se efectuează cel puţin o dată la 4 ani conform art. 35. În afară
de termenul scadent, revizia interioară se execută şi În următoarele cazuri:
a) după o nouă instalare;
b) cu ocazia unei reparaţii;
c) după o Întrerupere a funcţionării mai mare de 2 ani, Înainte de repunerea În funcţiune a
recipientului;
d) cu ocazia Înlocuirii căptuşeliior de protecţie, În cazurile prevăzute la art. 78;
e) atunci când inspectorul de specialitate din cadrullSCIR sau RSVTI au motive temeinice
să considere necesară o astfel de verificare;
f) atunci când este cerută, motivat, de către deţinătorul/utilizatorul recipientului.
NOTĂ: La recipientele pentru care există prevederi specifice, revizia interioară se efectuează
la termenele prevăzute de acestea.
Art. 75 (1) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI poate stabili termene
mai scurte În funcţie de starea tehnică şi vechimea În serviciu a recipientului.
(2) Deţinătorul/utilizatorul este singur răspunzător pentru respectarea termenelor scadente
de efectua re a reviziei interioare, chiar dacă termenele respective îi sunt sau nu comunicate
de către ISelR.
Art. 76 (1) În cazurile În care, datorită concepţiei constructive a recipientului, verificarea
interioară (din cadrul reviziei interioare) nu poate fi efectuată, aceasta poate fi Înlocuită cu o
Încercare de presiune hidraulică completată, după caz, cu alte verificări (prin metode
nedistructive). Verificările respective (metoda, volumul, condiţiile de admisibilitate şi
periodicitatea) trebuie să fie precizate În instrucţiunile interne menţionate la art. 65.
(2) În situaţiile În care izolaţia termică a recipientului nu poate fi desfăcută datorită
concepţiei (izolaţie nedemontabiIă), se poate renunţa la verificarea exterioară cu condiţia ca
verificarea interioară să se poată realiza.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010 159
(3) Dezizolarea recipientului şi verificarea exterioară trebuie să fie efectuate la maxim 16
ani, dacă instrucţiunile producătorului nu prevăd altfel. Dezizolarea parţială sau totală se
efectuează cu ocazia eventualelor reparaţii.
(4) La recipientele la care verificarea interioară este Înlocuită cu Încercarea de presiune
hidraulică, este necesară verificarea exterioară a suprafeţelor cu ocazia Încercării de
presiune hidraulică.
Art. 77 La recipientele prevăzute cu catalizatori degradabili În contact cu aerul şi/sau cu
site moleculare, la care revizia interioară şi Încercarea de presiune nu se pot efectua decât
cu ocazia Înlocuirii catalizatorilor sau sitelor, se admite ca aceste verificări şi Încercări să se
execute la intervale de timp mai mari decât termenele scadente prevăzute În prezenta
prescripţie tehnică, cu următoarele condiţii:
a) termenele maxime la care se efectuează verificările tehnice periodice (revizia interioară
şi Încercarea de presiune) trebuie să fie stabilite şi Înscrise În instrucţiuni tehnice specifice
Întocmite de deţinător/utilizator şi avizate de RADTE; pentru recipientele aflate În exploata re,
aceste instrucţiuni trebuie să se prezinte la ISelR În termen de 6 luni de la data intrării În
vigoare a prezentei prescripţii tehnice; pentru recipientele noi, instrucţiunile tehnice specifice
trebuie să fie transmise la ISelR odată cu documentaţia pentru obţinerea autorizării
funcţionării;
b) În intervalele dintre două verificări tehnice periodice trebuie să se efectueze şi alte
verificări şi Încercări (de exemplu verificări prin metode nedistructive, Încercări de presiune cu
mediul de lucru sau cu azot la presiunea maximă admisi bilă PS); acestea trebuie să fie
prevăzute de deţinător/utilizator, cu avizul RADTE, şi trebuie să se Înscrie În aceleaşi
instrucţiuni specifice, precizându-se felul, volumul, condiţiile de execuţie şi criteriile de
acceptare, precum şi periodicitatea efectuării lor În timpul exploatării; aceste verificări şi
Încercări trebuie să se efectueze de către personalul propriu al deţinătorului/utilizatorului
şi/sau de către laboratoare autorizate de ISeIR, În prezenţa RSVTI al unităţii deţinătoare;
rezultatele trebuie să se ataşeze la cartea recipientului;
Art. 78 (1) La recipientele cu căptuşeli de protecţie, revizia interioară constă În examinarea
stării căptuşelii, care nu trebuie să prezinte fisuri sau deteriorări. Trebuie să se acorde o
atenţie deosebită zonelor În care s-au observat la exterior supraÎncălziri ale metalului În
timpul funcţionării.
160 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl10.V1.201O
{2} Cu ocazia Înlocuirii căptuşelii de protectie trebuie să se examineze starea suprafeţei
metalului, indiferent de termenul stabilit pentru revizia interioară, iar deţinătorul/utilizatorul
este obligat să anunţe ISCIR.
{3} La recipientele care au căptuşeli de protectie la rândul lor protejate printr-o manta
metalică, la revizia interioară se examinează starea mantalei metalice de protecţie şi, după
caz, starea căptuşelii În zonele neacoperite.
Art.79 {1} Se supun unor revizii interioare suplimentare executate de RSVTI, indiferent de
reviziile interioare executate de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, următoarele
categorii de recipiente:
a) recipientele la care temperatura elementelor metalice depăşeşte În funcţionare valoarea
de la care apare fenomenul de fluaj; pentru acestea, la prima punere În funcţiune şi periodic
În timpul exploatării, se efectuează măsurări de diametre În zona mediană a fiecărei virole şi
circumferinţe exterioare ale virolei respective; rezultatele măsurărilor se consemnează Într-o
schiţă care trebuie să fie ataşată la cartea recipientului; periodicitatea măsurărilor şi
deformaţiile permanente admise trebuie să se stabilească prin documentaţia tehnică;
periodicitatea nu poate depăşi 4 ani pentru măsurările interioare şi 10 ani pentru cele
exterioare;
b) recipientele care lucrează cu fluide care produc depuneri pe suprafeţele interioare;
c) alte recipiente stabilite prin instructiunile interne.
{2} Modul de efectuare şi frecvenţa reviziilor interioare suplimentare se stabilesc prin
instructiuni tehnice specifice avizate de RADTE.
SECf/UNEA a 3-a
Încercarea la presiune hidraulică
Art. 80 Tncercarea de presiune se execută numai după efectuarea unei revizii interioare cu
rezultate corespunzătoare.
Art. 81 Încercarea la presiune hidraulică se efectuează În conformitate cu prevederile
art. 36 – art. 53, În scopul verificării rezistenţei şi etanşeităţii recipientului.
Art. 82 {1} Recipientele din instalaţiile complexe care sunt legate Între ele printr-un sistem
de conducte fără posibilitatea izolării fiecărui recipient, se supun la Încercarea de presiune
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ1O.V1.201O 161
hidraulică În buclă. În acest caz, valoarea presiunii de Încercare trebuie să fie egală cu cea
mai mică valoare dintre presiunile de Încercare a fiecărui recipient din bucla respectivă.
(2) Modul În care se efectuează Încercarea de presiune trebuie să fie stabilit de către
deţinător/utilizator cu avizul RADTE şi se Înscrie obligatoriu În instrucţiunile specifice. Prin
aceste instructiuni trebuie să se precizeze recipientele care formează bucle distincte şi
condiţiile de Încercare la presiune.
(3) eu ocazia unor reparaţii care necesită scoaterea unui recipient din buclă, Încercarea
de presiune după reparaţie se efectuează la valoarea prescrisă pentru recipientul respectiv.
Art. 83 (1) Încercarea de presiune se efectuează cel puţin o dată la 8 ani. În cazul
recipientelor prevăzute la art. 78 şi a căror revizie interioară nu se poate efectua, Încercarea
de presiune hidraulică se efectuează cel puţin o dată la 4 ani.
(2) Pentru recipientele izolate termic la exterior se procedează conform prevederilor de la
art.78.
(3) Tn afară de verificarea la termenul scadent, Încercarea de presiune se efectuează şi În
următoarele cazu ri:
a) după o nouă instalare, dacă la revizia interioară se constată că recipientul prezintă
deformaţii sau alte defecte;
b) după o reparaţie, conform capitolului VI;
c) după o Întrerupere a functionării mai mare de 2 ani, Înainte de repunerea În functiune a
recipientului;
d) cu ocazia Înlocuirii căptuşelilor de protecţie, În cazurile prevăzute la art. 78;
e) atunci când inspectorul de specialitate din cadrul ISelR sau RSVTI, după caz, au
motive să solicite efectuarea Încercării;
f) atunci când este solicitată motivat de către deţinătorul/utilizatorul recipientului.
(4) Inspectorul de specialitate din cadrul ISelR sau RSVTI poate stabili termene mai
scurte În functie de starea tehnică şi vechimea În serviciu a recipientului.
(5) Deţinătorul/utilizatorul este singurul răspunzător pentru respectarea termenelor
scadente de efectua re a Încercării de presiune, chiar dacă termenele respective Îi sunt sau
nu comunicate de către ISelR.
162 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
SECf/UNEA a 4-a
Revizia exterioară
Art. 84 Revizia exterioară este verificarea tehnică neprogramată care se execută inopinat
În timpul funcţionării recipientului şi are drept scop stabilirea stării generale a recipientului.
Art. 85 Cu ocazia reviziei exterioare se verifică:
a) existenţa şi buna funcţionare a dispozitivelor de sigurantă şi a aparatelor de măsurare şi
control;
b) starea recipientului şi a Îmbinărilor (părţile vizibile şi accesibile);
c) dacă personalul de exploatare cunoaşte instrucţiunile specifice instalaţiilor deservite.
SECf/UNEA a 5-a
incercarea pneumatică de etanşeitate
Art.86 (1) Pentru recipientele la care prin construcţie sau prin documentatia tehnică este
prevăzută Încercarea pneumatică de etanşeitate, aceasta se efectuează la verificarea
tehnică periodică În condiţiile prevăzute la ar!. 54, ar!. 55 şi ar!. 56.
(2) Verificarea etanşeităţii se face cu mijloacele prevăzute În documentaţia tehnică de
Însoţire a recipientului.
SECf/UNEA a 6-a
Verificarea dispozitivelor de sigurantă
Art. 87 Verificarea funcţionării corespunzătoare a dispozitivelor de siguranţă se efectuează
conform prevederilor ar!. 57.
SECf/UNEA a 7-a
Conditii specifice cu privire la verificarea tehnică periodică
Recipiente pentru depozitarea clorului sau dioxidului de sulf lichefiate
Art. 88 La efectuarea verificărilor tehnice periodice la recipientele pentru depozitarea
clorului sau dioxidului de sulf lichefiate trebuie respectate următoarele:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010 163
a) revizia interioară se efectuează la intervale de maxim 2 ani; cu ocazia reviziei interioare,
Îmbinările sudate cap la cap şi de colţ trebuie să fie controlate cu pulberi magnetice În
procent de 100%;
b) Încercarea de presiune hidraulică se efectuează la intervale de maxim 4 ani;
c) recipientele trebuie să fie pregătite pentru verificarea tehnică periodică conform
instrucţiunilor de utilizare/exploatare.
Recipiente criogenice din industria oxigen ului, azotului şi argonului
Art. 89 Verificările tehnice periodice la recipientele criogenice cu manta de izolaţie sub vid,
la care examinarea pereţilor metalici nu este posibilă, se efectuează la cel mult 4 ani de către
ISelR şi constă În efectuarea verificărilor menţionate la art. 58, lit. c), lit. d), lit. e) şi art. 59.
Art.90 (1) Verificările tehnice periodice se efectuează de către ISelR şi cu ocazia lucrărilor
de reparare (suplimentar faţă de perioadele de scadenţă acordate), dacă În cadrul acestora
izolaţia este Înlăturată În totalitate astfel Încât recipientul interior poate fi examinat complet;
suplimentar faţă de verificările de la art. 89 se efectuează:
a) revizia interioară (verificarea interioară);
b) Încercarea de presiune hidraulică la recipientul interior;
NOTĂ: Deţinătorul/utilizatorul (sau reparatorul) este obligat să solicite la ISelR efectuarea
verificărilor tehnice periodice menţionate la lit. a) şi lit. b).
(2) În afara verificărilor periodice efectuate de ISeIR, deţinătorul/utilizatorul trebuie să
efectueze periodic, prin personalul autorizat RSVTI, verificări constând În revizii exterioare,
verificarea gradului de vid şi verificarea existenţei sigiliilor dispozitivelor de siguranţă.
Recipiente fierbătoare din industria celulozei şi hârtiei
Art. 91 (1) Verificările tehnice periodice la recipientele fierbătoare din industria celulozei şi
hârtie, se efectuează de către ISelR.
(2) La recipientele prevăzute cu căptuşeli, revizia interioară se execută cel puţin o dată la
2 ani şi fără Înlăturarea căptuşelii de protecţie.
(3) Fierbătoarele de celuloză prevăzute cu căptuşeală antiacidă se supun la verificări
tehnice periodice fără căptuşeală, la intervale de maxim 16 ani şi ori de câte ori se desface
căptuşeala antiacidă.
164 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
(4) Fierbătoarele prevăzute cu izolaţie exterioară se verifică la exterior cu izolaţia
Înlăturată, la intervale de maxim 16 ani şi ori de câte ori se constată defecte care presupun
deteriorarea mantalei exterioare; demontarea instalaţiei se face numai În zonele afectate;
dacă starea izolaţiei este bună şi nu s-au constatat deteriorări ale mantalei, la cererea
motivată a deţinătorului/utilizatorului, ISelR poate prelungi scadenta la verificarea tehnică
periodică până la 18 ani.
Recipiente cilindri uscători
Art. 92 (1) Verificările tehnice periodice la recipientele cilindri uscători din componenţa
maşinilor de fabricat hârtie, carton, piele artificială sau alte produse ce se fabrică În instalaţii
similare, se efectuează de către ISelR.
(2) Pentru recipientele cilindri uscători la care nu se poate efectua Încercarea de presiune
hidraulică, aceasta se poate Înlocui, cu o revizie interioară şi o Încercare de presiune cu
fluidul de lucru la presiunea maximă admisibilă de lucru sau cu o revizie interioară cu
măsurarea grosimii mantalei cilindrice cu ultrasunete.
(3) Tn afara termenului scadent, Încercarea de presiune hidraulică se mai execută şi În
cazurile În care recipientul cilindru uscător a fost scos din instalaţie pentru rectificare sau o
nouă instalare.
(4) Rezultatele verificărilor se consemnează În procesul-verbal de verificare şi se
ataşează la cartea recipientului.
Recipiente din instalatiile frigorifice
Art. 93 (1) Verificările tehnice periodice la recipientele fierbătoare din instalaţiile frigorifice,
se efectuează de către ISelR.
(2) Tncercarea de presiune hidraulică pentru recipientele din instalaţiile frigorifice se
efectuează cu lichide neagresive şi ne periculoase care nu sunt incompatibile cu fluidul de
lucru la o valoare a presiunii de probă stabilită În documentaţia de Însoţire.
(3) Revizia interioară se execută la maxim 8 ani sau când se goleşte instalaţia frigorifică
de fluid.
(4) Revizia exterioară se execută la termene de maxim 4 ani.
(5) Rezultatele verificărilor se consemnează În procesul-verbal de verificare şi se
ataşează la cartea recipientului.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJl0.V1.2010 165
Generatoare de acetiienă
Art. 94 (1) Verificările tehnice periodice la generatoarele de acetiienă, se efectuează de
către ISCIR sau de către RSVTI.
(2) Revizia interioară se efectuează cel puţin o dată la 3 ani;
(3) Tncercarea de presiune se efectuează cel puţin o dată la 6 ani pentru generatoarele
stabile, respectiv cel puţin o dată la 3 ani pentru generatoarele transportabile.
(4) Rezultatele verificărilor se consemnează În procesul-verbal de verificare şi se
ataşează la cartea recipientului.
SECTIUNEA a 8-a
Prelungirea autorizării functionării şi modificarea termenelor scadente pentru
realizarea verificărilor tehnice periodice
Art. 95 (1) Tn cazuri excepţionale şi motivate tehnic, pentru recipientele Înglobate În linii
tehnologice complexe şi care nu pot fi oprite din funcţiune, separat, pentru verificarea tehnică
periodică la data scadentă, se poate admite prelungirea funcţionării acestora cu cel mult 12
luni, pe baza unui memoriu tehnic de evaluare a riscurilor În exploatare Întocmit de
deţinător/utilizator din care să rezulte că starea tehnică a acestuia permite acest lucru.
(2) Solicitarea scrisă a deţinătorului/utilizatorului recipientului şi memoriul tehnic se
transmit la ISCIR cu minim 30 zile Înainte de termenul scadent.
(3) Memoriul tehnic trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:
a) prezentarea/descrierea recipientului (tip constructiv, presiune, temperatură, fluid de
lucru);
b) istoricul exploatării (verificări tehnice periodice, revizii, reparaţii, avarii);
c) monitorizarea parametrilor de funcţionare pe perioada de la ultima verificare tehnică
periodică, după caz;
d) măsuri compensatorii, după caz;
e) echiparea cu dispozitive de siguranţă şi aparate de măsură, control;
f) existenţa instrucţiunilor de exploatare;
g) concluzii privind funcţionarea În continuare În condiţii de siguranţă.
Art.96 Prelungirea cu până la 121uni a scadenţei la verificarea tehnică periodică se acordă
În urma efectuării unei revizii exterioare, astfel:
166 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
a) de către ISeIR, pentru recipientele menţionate la art. 71 alin. (1);
b) de către ISelR sau RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, funcţie de cine a efectuat ultima
verificare tehnică periodică la recipientele menţionate la art. 71 alin. (2); dacă prelungirea se
efectuează de către RSVTI, o copie a procesului-verbal Încheiat pentru revizia exterioară se
transmite la ISeIR;
c) de către RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, pentru recipientele menţionate la art. 71
alin. (3).
Art. 97 Procesul-verbal Încheiat pentru revizia exterioară se ataşează la cartea
recipientului Împreună cu memoriul tehnic.
Art. 98 (1) Atunci când cerinţele procesului tehnologic nu permit oprirea recipientului la
data scadentă pentru revizia interioară se poate prelungi autorizarea funcţionării până la
termenul scadent pentru revizia interioară şi Încercarea la presiune hidraulică.
(2) Prelungirea autorizării funcţionării se efectuează În baza unui memoriu tehnic de
analiză a riscurilor, Întocmit de persoana juridică autorizată pentru verificări tehnice În
utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic.
(3) Memoriul tehnic de analiză a riscurilor, avizat de RADTE, cuprinde, cel puţin,
următoarele:
a) prezentarea/descrierea recipientului;
b) istoricul exploatării, precum verificări tehnice periodice, revizii, reparaţii, avarii şi altele
asemenea;
c) monitorizarea parametrilor de funcţionare pe perioada de la ultima verificare tehnică
periodică;
d) identificarea şi evaluarea riscurilor astfel:
1) identificarea evenimentelor nedorite care duc la materializarea unui risc;
2) analiza mecanismelor prin care aceste evenimente nedorite ar putea să se producă
În general, aprecierea importanţei lor şi a probabilităţii apariţiei de efecte dăunătoare;
3) evaluarea riscurilor.
e) măsuri compensatorii;
f) concluzii privind funcţionarea În continuare În condiţii de siguranţă.
Art. 99 Tn funcţie de concluziile memoriului tehnic, ISelR decide continuarea verificărilor
tehnice sau respingerea solicitării de prelungire a autorizării funcţionării.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bis/1O.VI.201O 167
Art.100 (1) Inspectorul de specialitate din cadrullSCIR efectuează o revizie exterioară.
(2) Rezultatele verificărilor se consemnează Într-un proces-verbal conform modelului din
anexa 2, şi dacă sunt corespunzătoare, se acordă prelungirea autorizării funcţionării,
stabilindu-se termenul următoarei verificări tehnice (ziua, luna şi anul).
CAPITOLUL VI
REPARAREA
SECŢIUNEA 1
Prevederi generale
Art. 101 (1) Repararea recipientelor se face cu respectarea prevederilor prezentei prescripţii
tehnice şi a celorlalte acte normative aplicabile. Cerinţele tehnice prevăzute În prezentul
capitol sunt condiţii minime obligatorii referitoare la repararea recipientelor.
(2) Repararea recipientelor se efectuează de către producătorul acestora, de către
persoane juridice autorizate de ISCIR sau de către persoane juridice autorizate de autorităţile
competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autorităţile competente din
statele membre trebuie să fie Înregistrate În Registrul naţional al persoanelor juridice
autorizate de către ISCIR. Condiţiile privind autorizarea de către ISCIR a persoanelor juridice
care efectuează repararea recipientelor precum şi condiţiile de Înregistrare În Registrul
naţional al persoanelor juridice autorizate de ISCIR sunt stabilite În prescripţia tehnică
aplicabilă.
(3) Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor juridice care efectuează repararea
recipientelor sunt prevăzute la capitolul XII.
(4) Toate constată riie referitoare la repararea recipientelor trebuie să se consemneze de
către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI În procese-verbale de verificare
tehnică. Modelele proceselor-verbale de verificare tehnică sunt prevăzute În anexele 2 şi 3.
(5) Autorizaţia de a repara recipiente nu este necesară atunci când reparaţi a se
efectuează de către producător.
Art.102 (1) Repararea recipientelor se face pe baza unei documentaţii tehnice preliminare
de reparare avizată de către RADTP.
168 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
(2) Condiţiile privind atestarea persoanelor fizice care efectuează avizarea
documentaţiilor preliminare de reparare a recipientelor sunt conform legislaţiei În vigoare.
(3) Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice care efectuează avizarea
documentaţiilor preliminare de reparare a recipientelor sunt prevăzute la capitolul XII.
Art. 103 (1) Lucrările de reparare a recipientelor se execută cu respectarea prevederilor
prezentei prescripţii tehnice şi ale documentaţiei tehnice preliminare de reparare elaborate În
funcţie de complexitatea lucrărilor. Se au În vedere reglementările care au stat la baza
construirii dar se pot adopta şi alte soluţii bazate pe alte reglementări tehnice aplicabile, care
să asigure respectarea cerinţelor esenţiale de securitate.
(2) in cadrul lucrărilor de reparare se folosesc subansambluri construite de reparatori
autorizaţi În baza documentaţiei tehnice avizate de RADTP, cu excepţia
subansamblelor/componentelor reglementate conform Hotărârii Guvemului 584/2004 cu
modificările şi completările ulterioare.
(3) Deţinătorul trebuie să pună la dispoziţie documentaţia tehnică a recipientelor care să
permită identificarea tuturor datelor tehnice necesare efectuării lucrărilor de reparare la
acestea.
(4) Documentaţia tehnică de reparare se ataşează la cartea recipientului.
SECTIUNEA a 2-a
Specificarea lucrărilor de reparare care se verifică de către ISelR
Art. 104 Lucrările executate În cadrul reparaţiilor planificate sau neplanificate la recipiente,
se verifică de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR şi/sau de către RSVTI al
deţinătorului/utilizatorului Împreună cu RSL al persoanei juridice reparatoare.
Art.105 (1) Lucrările executate În cadrul reparaţiilor la recipiente, care se verifică de către
inspectorii de specialitate din cadrullSCIR sunt următoarele:
a) Înlocuirea de virale, funduri, plăci tubulare sau alte elemente sub presiune, care se pot
executa separat şi asambla la instalaţie;
b) repararea prin Încărcare cu sudură a elementelor sub presiune care prezintă coroziuni
sau eroziuni şi placa rea prin Încărcare prin sudură a suprafeţelor elementelor recipientelor;
c) remedierea prin sudare a fisurilor sau crăpăturiior elementelor sub presiune;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bis/1O.VI.201O 169
d) executarea unor suduri noi la elementele sub presiune, refacerea sau remedierea celor
existente;
e) înlocuirea ţevilor schimbătoarelor de căldură şi a niturilor de la recipiente;
f) înlocuirea armăturiior de siguranţă cu alte tipodimensiuni care diferă de cele prevăzute
în proiectul iniţial;
g) remedierea zonelor din care au fost prelevate probe de material în scopul evaluării stării
tehnice a recipientelor;
h) executarea de lucrări ca urmare a modificării proiectului iniţial de construcţie a
recipientului sau care duc la modificarea parametrilor iniţiali maximi admişi pentru
funcţionarea acestuia;
i) înlocuirea fasciculelor schimbătoarelor de căldură;
j) înlocuirea mantalei exterioare a unui recipient cu pereţi dubli;
k) montarea unui recipient pe un nou amplasament.
(2) Pentru lucrările de reparare altele decât cele menţionate la alin. (1), verificarea tehnică
după repara re se efectuează de către RSVTI al deţinătorului/utilizatorului împreună cu RSL
al reparatorului. Rezultatele verificării tehnice după reparare trebuie să fie consemnate întrun
proces-verbal de verificare tehnică al cărui model este prevăzut în anexa 3. Procesulverbal
de verificare tehnică se ataşează la cartea recipientului.
Art.106 Dacă prin lucrările de reparare efectuate s-au modificat performanţele iniţiale ale
recipientului, scopul sau tipul acestuia, se aplică prevederile prezentei prescripţii tehnice
referitoare la retimbrarea recipientului.
SECŢIUNEA a 3-a
Etapele necesare efectuării reparării
Art. 107 (1) Tnaintea începerii lucrărilor de reparare, persoana juridică reparatoare, cu
acordul scris al deţinătorului/utilizatorului, întocmeşte un memoriu tehnic de prezentare a
lucrărilor de reparare, care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:
a) descrierea recipientului (instalaţia aferentă), cu indicarea parametrilor de funcţionare;
b) lucrările de reparare ce urmează a se efectua;
c) condiţiile tehnice de execuţie a lucrărilor de reparare;
d) planul de examinări, verificări şi încercări care urmează a se efectua pe parcursul şi la
finalul lucrărilor de reparare.
170 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl10.V1.201O
(2) Documentaţia tehnică preliminară de repara re avizată de către RADTP se ataşează la
memoriul tehnic de prezentare a lucrărilor de reparare.
(3) Memoriul tehnic se Înaintează la ISelR În vederea acceptării Începerii lucrărilor de
repara re. Se interzice Începerea lucrărilor de reparare fără procesul-verbal de acceptare al
ISelR.
(4) Prin procesul-verbal de acceptare a Începerii lucrărilor de reparare, ISelR poate
solicita ca anumite operaţii, examinări, verificări sau Încercări să se efectueze În prezenţa
inspectorului de specialitate din cadrul ISelR, iar În cazul recipientelor sau elementelor
acestora, la care datorită concepţiei constructive nu mai este posibilă examinarea cu ocazia
verificării tehnice În vederea autorizării funcţionării după reparare, participarea este
obligatorie. Persoana juridică reparatoare este obligată să solicite participarea inspectorului
de specialitate din cadrul ISelR la operaţiile, examinările, verificările sau Încercările
respective.
(5) Tn cazul În care pe parcursul lucrărilor de reparare apar modificări faţă de memoriul
tehnic de prezentare a lucrărilor de reparare acceptat de ISelR, acesta se revizuieşte şi se
transmite la ISelR În vederea obţinerii acceptului cu modificările aferente.
Art. 108 Documentaţia tehnică de reparare, Întocmită de către persoana juridică reparatoare
la finalul lucrărilor de reparare trebuie să cuprindă următoarele:
a) memoriul tehnic de prezentare a lucrărilor de reparare acceptat de ISelR (inclusiv
documentaţia preliminară de reparare avizată de RADTP);
b) certificatele de inspecţie ale materialelor de bază şi de adaos utilizate la reparare
conform cerinţelor din documentaţia preliminară de reparare; declaraţii de conformitate
pentru armături, dispozitive de siguranţă şi altele asemenea, care au fost Înlocuite, după caz;
c) lista procedurilor de sudare aprobate folosite În execuţia Îmbinărilor sudate şi
specificaţiile procedurilor de sudare specifice, Întocmite de RTS, la care se ataşează, În
copie, fişele de aprobare, În conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice referitoare la
aprobarea procedurilor de sudare;
d) tabelul nominal cu sudorii autorizaţi conform prevederilor prescripţiei tehnice referitoare
la autorizarea sudorilor, care au executat lucrările de sudare, Întocmit de RTS, la care se
ataşează autorizaţiile sudorilor, În copie;
e) fişa şi diagrama de tratament termic, atunci când acesta este prevăzut În memoriul
tehnic sau În documentaţia tehnică preliminară de reparare;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ1O.V1.201O 171
f) buletinele cuprinzând rezultatele examinărilor, verificărilor şi incercărilor efectuate de
către laboratoare autorizate/evaluate de ISCIR conform prevederilor prescripţiei tehnice
aplicabilă;
g) procesul-verbal intocmit de către RSVTI care sunt consemnate rezultatele incercărilor
de casă, in care să se specifice că instalaţia se poate supune verificărilor tehnice in scopul
repunerii in funcţiune;
h) declaraţia privind lucrările de reparare efectuate, conform modelului din anexa 4.
Art. 109 Verificarea tehnică a recipientelor in timpul şi la finalul lucrărilor de reparare se
efectuează la locul de executare a acestora de către inspectorul de specialitate din cadrul
ISCIR şi/sau de către personalul tehnic de specialitate RSL atestat de ISCIR, al persoanei
juridice reparatoare.
Art. 110 Pentru recipientele care, in conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice,
rămân in regim de supraveghere tehnică a deţinătorului/utilizatorului, verificarea lucrărilor de
reparare se efectuează de către RSVTI al acestuia impreună cu RSL al reparatorului.
Art. 111 (1) Verificarea recipientelor la finalul lucrărilor de reparare constă in:
a) verificarea documentaţiei tehnice de reparare, intocmită conform art. 108;
b) verificarea, in concordanţă cu documentaţia tehnică, a modului in care au fost efectuate
lucrările de reparare.
(2) Pentru recipientele la care s-au obţinut rezultate corespunzătoare, se efectuează
verificările in vederea repunerii in funcţiune conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
SECTIUNEA a 4-a
Dispozitii finale privind repararea
Art.112 (1) Verificările in vederea repunerii in funcţiune se efectuează la locul de
funcţionare al recipientului in conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.
(2) În procesul-verbal incheiat cu ocazia verificărilor efectuate in vederea repunerii in
funcţiune se consemnează parametrii de funcţionare şi data efectuării următoarei verificări
tehnice periodice (ziua, luna şi anul) cu respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
172 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
Art.113 În cazul reparării unor recipiente sau elemente ale acestora care datorită modului
de execuţie, montare sau exploata re necesită verificări şi Încercări suplimentare (măsurarea
deformaţiilor şi altele asemenea) sau atunci cănd unele dintre verificările şi Încercările
prevăzute În prezenta prescripţie tehnică nu pot fi efectuate, se pot efectua şi alte verificări şi
Încercări. Acestea se prevăd În documentaţia tehnică preliminară de reparare, precizându-se
tipul, volumul, condiţiile tehnice de execuţie şi criteriile de acceptare, precum şi periodicitatea
efectuării acestora În timpul utilizării recipientelor.
CAPITOLUL VII
VERIFICĂRI TEHNICE ÎN UTILIZARE PENTRU INVESTIGATII/EXAMINĂRI CU
CARACTER TEHNIC
SECŢIUNEA 1
Domeniu de aplicare
Art. 114 (1) Verificarea tehnică În utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic a
recipientelor se efectuează de către producătorul acestora, de către persoane juridice
autorizate de către ISCIR sau de către persoane juridice autorizate de autorităţile
competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autorităţile competente din
statele membre trebuie să fie Înregistrate În Registrul ISCIR al persoanelor juridice
autorizate. Condiţiile privind autorizarea de către ISCIR a persoanelor juridice care
efectuează verificarea tehnică În utilizare pentru investigatii/examinări cu caracter tehnic a
recipientelor precum şi condiţiile de Înregistrare În Registrul ISCIR al persoanelor juridice
autorizate sunt stabilite În prescripţia tehnică aplicabilă. Obligaţiile şi responsabilităţile
persoanelor fizice sau juridice sunt prevăzute la capitolul XII din prezenta prescripţie tehnică.
(2) Cerinţa de autorizare pentru verificarea tehnică În utilizare pentru
investigaţii/examinări cu caracter tehnic a nu se aplică producătorilor recipientelor fabricate
de aceştia.
Art. 115 Verificarea tehnică În utilizare pentru investigatii/examinări cu caracter tehnic se
efectuează În scopul stabilirii stării tehnice, evaluării duratei de functionare remanentă şi
stabilirii condiţiilor de functionare În siguranţă a recipientelor.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010 173
Art. 116 Verificarea tehnică in utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic se
poate efectua in următoarele cazuri:
a) dacă la recipientul s-au produs avarii;
b) dacă in urma verificărilor tehnice periodice, efectuate conform prezentei prescripţii
tehnice, se obţin rezultate necorespunzătoare; recipiente la care se constată zone de
coroziune, care ar putea periclita funcţionarea in condiţii de siguranţă;
c) atunci când recipientul urmează să fie repus in funcţiune după o perioadă de timp in
care a fost oprit, fără să fie conservat in mod corespunzător (conform instrucţiunilor de
exploata re şi unor proceduri specifice), iar repunerea acestuia in funcţiune ar putea periclita
siguranţa in funcţionare;
d) la sfârşitul duratei de viaţă a recipientului, atunci când aceasta este stabilită prin
documentaţia tehnică;
e) la expirarea duratei normale de funcţionare prevăzută in Hotărârea Guvernului nr.
2.139/2004, atunci când prin documentaţia tehnică nu este prevăzută durata de viaţă a
recipientului;
f) atunci când documentaţia tehnică a recipientului lipseşte sau este incompletă;
g) inainte de autorizarea funcţionării, in cazul recipientelor vechi, menţionate la art. 23 lit.
b);
h) in cazul in care se intenţionează utilizarea unui recipient la parametrii de funcţionare
mai severi decât cei pentru care a fost proiectat, construit şi autorizat pentru funcţionare
inainte de 1 ianuarie 2004;
i) atunci când la recipientul aflat in funcţiune se constată o funcţionare anormală a
acestuia precum depăşirea parametrilor maximi de funcţionare, apariţia unor deformaţii ale
corpului sub presiune, şi altele asemenea.
SECTIUNEA a 2-a
Conditii privind efectuarea verificărilor tehnice in utilizare pentru investigatii/examinări
cu caracter tehnic
Art. 117 (1) Persoana juridică autorizată pentru efectuarea de verificări tehnice in utilizare
pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic intocmeşte un program de
investigaţii/examinări care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:
a) descrierea recipientului din punct de vedere constructiv şi al parametrilor de funcţionare
(volum, presiune, temperatură, fluid de lucru); se anexează desenul tip de ansamblu;
174 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
b) prezentarea eventualelor lucrări de reparare care au fost efectuate anterior sau a altor
evenimente (avarii, accidente şi altele asemenea) care au avut loc În timpul perioadei de
funcţionare la recipientul;
c) planuri care cuprind examinările, verificările şi Încercările care se propun a fi efectuate
la recipientul; se Întocmesc schiţe care cuprind, după caz, poziţionarea exactă a punctelor şi
locurilor unde urmează să se efectueze examinări vizuale şi/sau nedistructive, măsurări de
grosimi şi altele asemenea şi a zonelor din care urmează să fie prelevate epruvete pentru
Încercări distructive;
d) menţionarea condiţiilor de execuţie a examinărilor, verificărilor şi Încercărilor care se
propun a fi efectuate la recipientul (prescripţii tehnice, standarde şi altele asemenea), precum
şi a criteriilor de acceptare a rezultatelor obţinute.
NOTĂ: Tn situaţia prevăzută la art. 116 lit. h), la programul de investigaţii/examinări se
anexează şi breviarul de calcul de rezistenţă Întocmit corespunzător noilor parametrii de
funcţionare.
(2) Deţinătorul/utilizatorul trebuie să pună la dispoziţie documentaţia tehnică a
recipientului care să permită identificarea datelor tehnice necesare Întocmirii programului de
investigaţii/examinări.
(3) Programul de investigaţii/examinări trebuie să fie avizat de RADTE al persoanei
juridice autorizate, după care se transmite la ISelR În vederea acceptării acestuia.
Art.118 Tn cazul Întocmirii programului conform art. 117, ISelR transmite acceptul efectuării
programului, cu sau fără completări.
Art. 119 (1) Reprezentantul persoanei juridice autorizată pentru efectuarea de verificări
tehnice În utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic participă la toate
examinările, verificările şi Încercările prevăzute În programul acceptat de ISelR.
(2) Examinările nedistructive/distructive trebuie efectuate de către laboratoare
autorizate/evaluate de ISelR conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile.
Art.120 (1) ISelR poate solicita ca anumite examinări, verificări sau Încercări să se
efectueze În prezenţa inspectorului de specialitate din cadrul ISelR. Persoana juridică
autorizată pentru efectuarea de verificări tehnice În utilizare pentru investigaţii/examinări cu
caracter tehnic are obligaţia să solicite, cu cel puţin 5 zile Înainte, participarea inspectorului
de specialitate din cadrul ISelR la efectuarea examinărilor, verificărilor şi Încercărilor.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010 175
Art.121 (1) Pe baza rezultatelor obţinute În urma examinărilor, verificărilor şi Încercărilor
efectuate, persoana juridică autorizată pentru efectuarea de verificări tehnice În utilizare
pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic Întocmeşte raportul tehnic care conţine
concluziile finale privind posibilitatea funcţionării În condiţii de siguranţă a recipientului.
(2) Raportul tehnic trebuie să fie avizat de RADTE al persoanei juridice autorizate.
(3) Raportul tehnic Împreună cu documentaţia tehnică conţinând buletinele şi certificatele
cu rezultatele obţinute, breviarul de calcul de rezistenţă şi procesele-verbale Întocmite de
inspectorul de specialitate din cadrul ISeIR, după caz, Întocmită ca urmare a examinărilor,
verificărilor şi Încercărilor efectuate conform programului acceptat de ISeIR, trebuie să fie
transmise la ISelR pentru acceptare.
Art.122 (1) După acceptarea de către ISelR a raportului tehnic, deţinătorul/utilizatorul
trebuie să respecte concluziile menţionate În raportul tehnic Întocmit de persoana juridică
autorizată pentru efectuarea de verificări tehnice În utilizare pentru investigaţii/examinări cu
caracter tehnic.
(2) Tn cazul obţinerii unor rezultate corespunzătoare deţinătorul/utilizatorul solicită la
ISelR efectuarea examinărilor şi verificărilor În vederea repunerii În funcţiune a recipientului
conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
(3) Dacă În urma examinărilor, verificărilor şi Încercărilor efectuate rezultă necesitatea
efectuării unor lucrări de reparare la recipientul, acestea se efectuează conform prevederilor
prezentei prescripţii tehnice, iar examinările şi verificările În vederea repunerii În funcţiune se
efectuează ulterior.
Art.123 Documentaţia tehnică acceptată de ISelR (programul de investigaţii/examinări,
raportul tehnic şi documentele aferente acestuia) trebuie să fie ataşată la cartea recipientului,
urmând a fi prezentată inspectorului de specialitate din cadrul ISelR atunci când se solicită
efectuarea examinărilor şi verificărilor În vederea repunerii În funcţiune.
176 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
CAPITOLUL VIII
TIMBRAREA ŞI RETIMBRAREA
Art. 124 (1) Recipientele a căror reparare, exploatare, funcţionare şi verificare se efectuează
În conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, aflate În funcţionare fără placa de
timbru, trebuie să fie timbrate În conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.
(2) Aplicarea plăcii de timbru la recipientele aflate În funcţionare se poate face În
următoarele situaţi i:
a) atunci când aceasta lipseşte, este deteriorată sau este ilizibilă;
b) atunci când se modifică parametrii de funcţionare ai recipientului În urma reparării sau a
efectuării unor investigaţii/examinări cu caracter tehnic.
(3) Sunt exceptate recipientele care prin documentaţia tehnică de Însoţire nu au
prevăzută placă de timbru, conţinutul acesteia fiind marcat prin poanson are pe corpul
recipientului sau prin etichetare şi sunt autorizate să funcţioneze În aceste condiţii.
Art.125 (1) Pentru recipientele autorizate/admise să funcţioneze, la care placa de timbru nu
există sau este deteriorată, aceasta se poate reconstitui de către deţinător, În baza
documentaţiei existente (din care să rezulte parametrii de funcţionare, nr. de fabricaţie/an,
constructor).
(2) Placa de timbru se poate aplica numai dacă pe recipientul există marcate prin
poansonare cel puţin datele (nr. de fabricaţie/an şi denumirea unităţii constructoare) care să
permită stabilirea cu certitudine a faptului că documentaţia tehnică aparţine acestuia.
(3) Placa de timbru trebuie să fie conform documentaţiei tehnice de Însoţire şi trebuie să
fie aplicată de către RSVTI al deţinătorului/utilizatorului care trebuie să Întocmească un
proces-verbal În cartea recipientului. Datele care trebuie să fie Înscrise pe placa de timbru se
stabilesc pe baza documentaţiei tehnice existente a recipientului.
Art. 126 (1) Pentru recipientele neautorizate/neadmise să funcţioneze, la care placa de
timbru nu există sau este deteriorată şi la care se solicită autorizarea/admiterea funcţionării,
aplicarea plăcii de timbru se face În urma efectuării unor investigaţii/examinări cu caracter
tehnic, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
(2) Placa de timbru este aplicată de către RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010 177
Art.127 În cazul modificării parametrilor de funcţionare ai recipientelor, ca urmare a
efectuării unor investigaţii/examinări cu caracter tehnic conform prevederilor prezentei
prescripţii tehnice, se efectuează retimbrarea conform art. 126 alin. (2).
Art.128 Recipientele la care placa de timbru nu există sau este deteriorată şi pentru care
deţinătorul/utilizatorul nu posedă documentaţia tehnică, care să permită identificarea datelor
necesare timbrării/retimbrării, şi nu există marcate prin poansonare cel puţin datele care să
permită identificarea parametrilor de funcţionare, trebuie să fie scoase din uz şi casate
conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice. Este interzisă timbrarea/retimbrarea şi
punerea În funcţiune a acestora.
CAPITOLUL IX
AVARII ŞI ACCIDENTE
Art.129 Tn cazul avariilor care determină oprirea din funcţiune sau funcţionarea În condiţii de
nesiguranţă a unei instalaţii/echipament, precum şi În cazurile de accidente provocate la
instalaţie/echipament, persoana fizică sau juridică care deţine/utilizează
instalaţia/echipamentul are obligaţia de a opri din funcţionare instalaţia/echipamentul şi de a
anunţa de Îndată ISCIR despre producerea evenimentului; cu această ocazie trebuie să se
anunţe cel puţin următoarele date: numele şi prenumele şi funcţia persoanei care anunţă,
modul În care poate fi contactat În vederea unor eventuale date suplimentare, data, ora şi
locul producerii avariei/accidentului, felul instalatiei/echipamentului, urmările
avariei/accidentului.
Art. 130 Persoana fizică sau juridică care deţine/utilizează instalaţia/echipamentul care a
suferit avaria, sau la care s-a produs accidentul, are următoarele obligaţii de Îndeplinit prin
RSVTI:
a) să ia măsurile necesare pentru ca situaţia produsă de avarie sau În timpul accidentului
să rămână nemodificată până la sosirea inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR, cu
exceptia cazului În care situatia respectivă ar constitui un pericol pentru viaţa şi sănătatea
persoanelor;
b) să ia toate măsurile de asigurare a condiţiilor de securitate, În cazul În care fluidul de
lucru este toxic, inflamabil sau exploziv;
178 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
c) să izoleze pe cât posibil zona de lucru a instalaţiei/echipamentului avariat sau la care sa
produs accidentul;
d) să Întocmească un raport cu situaţia tehnică a instalaţiei/echipamentului imediat după
avarie/accident, care trebuie să includă şi fotografii ale instalaţiei/echipamentului avariat,
precum şi intervenţiile efectuate până la sosirea inspectorilor de specialitate din cadrullSCIR;
e) să pună la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR autorizaţia de
funcţionare a instalaţiei/echipamentului (cartea ISCIR) precum şi raportul de mai sus (În
cazurile justificate raportul nu mai este necesar).
Art.131 Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR trebuie să Întocmească procesul-verbal
de constatare a avariei sau accidentului şi de oprire din funcţiune a instalaţiei/echipamentului.
Art. 132 (1) Instalaţiile/echipamentele care au suferit avarii sau accidente care au determinat
oprirea lor din funcţionare trebuie să fie supuse unor investigaţii/examinări cu caracter tehnic
(În vederea evaluării stării tehnice a acestora), efectuate conform prevederilor prezentei
prescripţii tehnice şi ale prescripţiilor tehnice aplicabile.
(2) Investigaţiile/examinările cu caracter tehnic nu sunt necesare În măsura În care
persoana fizică sau juridică deţinătoare/utilizatoare renunţă la utilizarea
instalaţiei/echipamentului avariat şi decide scoaterea din uz şi casarea acestuia.
Art.133 Expertizele În caz de avarii sau accidente la instalaţii/echipamente trebuie să fie
realizate de către experţii ISCIR.
CAPITOLUL X
SCOATEREA DIN UZ ŞI CASAREA
Art. 134 (1) Scoaterea din uz a recipientelor se poate face de către deţinător/utilizator În
următoarele cazu ri:
a) dacă În urma verificărilor şi Încercărilor efectuate conform prevederilor prezentei
prescripţii tehnice, la verificările tehnice periodice sau după reparaţii, se constată că
recipientul nu mai prezintă siguranţă În funcţionare;
b) dacă În urma examinărilor, verificărilor şi Încercărilor efectuate În vederea evaluării stării
tehnice sau a studiilor privind stabilirea condiţiilor de funcţionare şi evaluarea duratei de
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010 179
funcţionare remanente se constată că recipientul nu mai poate funcţiona În condiţii de
siguranţă sau durata de funcţionare a fost epuizată;
c) la sfârşitul duratei de viaţă a recipientului, atunci când aceasta este stabilită prin
documentaţia tehnică;
d) atunci când recipientul a suferit o avarie În urma căreia acesta nu mai poate fi pus În
funcţiune;
e) dacă recipientul nu mai poate fi identificat după placa de timbru, după marcajul de pe
corp sau nu mai are cartea recipientului (aceasta neputând fi refăcută);
f) atunci când deţinătorul/utilizatorul renunţă din proprie iniţiativă la recipientul.
(2) Oprirea din funcţionare şi conservarea recipientului nu Înseamnă scoatere din uz.
Art. 135 Recipientele scoase din uz trebuie casate prin grija deţinătorului/utilizatorului.
Operaţia de casare a recipientului este consemnată Într-un proces-verbal Întocmit de către
RSVTI şi semnat de către reprezentantul deţinătorului/utilizatorului.
Art. 136 Placa de timbru trebuie demontată de pe recipientul şi distrusă În prezenţa RSVTI
al deţinătorului/utilizatorului. Acest fapt se consemnează În procesul-verbal Încheiat conform
art. 135.
Art.137 Procesul-verbal Încheiat se ataşează la cartea recipientului şi rămâne În arhiva
deţinătorului/utilizatorului.
Art. 138 (1) Deţinătorul/utilizatorul comunică În scris scoaterea din uz şi casarea
recipientului la ISCIR, În vederea scoaterii din evidenţa ISCIR a acestuia.
(2) Comunicarea se transmite la ISCIR În termen de 15 zile de la Întocmirea procesuluiverbal
menţionat la art. 135.
Art.139 Sunt interzise repunerea În funcţiune şi exploatarea recipientelor scoase din uz şi
casate.
CAPITOLUL XI
ATESTĂfUşIAUTO~
Art.140 (1) ISCIR atestă persoanele fizice pentru următoarele activităţi:
a) avizarea documentaţiei tehnice preliminare de reparare
180 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl10.V1.201O
(2) ISCIR autorizează persoanele juridice pentru următoarele activităţi:
a) repararea recipientelor;
b) verificări tehnice În utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic la recipiente.
(3) ISCIR autorizează următoarele persoane fizice:
a) operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor RSVTI.
Art.141 Metodologia de atestare/autorizare/actualiza re/extindere a domeniului de autorizare
pentru activităţile prevăzute la art. 140, precum şi condiţiile şi documentaţia necesară sunt
prevăzute În prescripţia tehnică specifică şi celelalte reglementări aplicabile.
Art.142 Obţinerea autorizaţiei emise de ISCIR nu absolvă persoana fizică sau juridică de
obligaţia obţinerii tuturor celorlalte autorizaţii reglementate de legislaţia În vigoare.
CAPITOLUL XII
OBLIGAŢII ŞI RESPONABILITĂŢI
SECf/UNEA 1
Prevederi generale
Art. 143 Persoanele fizice sau juridice autorizate de ISCIR, deţinătorii/utilizatorii recipientelor
trebuie să respecte prevederile Legii 64/2008 .Legea privind funcţionarea În condiţii de
siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de
combustibil” .
SECf/UNEA a 2-a
Obligatiile şi responsabilitătile detinătorilor/utilizatorilor
Art. 144 Tn vederea asigurării condiţiilor pentru funcţionarea În condiţii de siguranţă,
deţinătorii/utilizatorii au următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
a) să solicite şi să obţină autorizarea/admiterea funcţionării pentru recipientele şi să le
Înregistreze la ISCIR şi În evidenţa internă;
b) să supună recipientele la verificările tehnice efectuate de către ISCIR sau de către
RSVTI (pentru cazurile prevăzute la capitolul III şi capitolul V) În vederea autorizării
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ1O.V1.201O 181
funcţionării şi la verificările tehnice periodice (confonn perioadelor de scadenţă acordate),
pregătind recipientele şi creând toate condiţiile necesare În scopul verificării acestora;
c) să Îndeplinească la tennenele prevăzute măsurile dispuse de inspectorii de specialitate
din cadrullSCIR şi RSVTI prin procesul-verbal de verificare tehnică;
d) să ia măsurile necesare şi să se asigure că recipientele sunt utilizate În condiţii de
siguranţă, prin efectuarea reviziilor, reparaţiilor şi Întreţinerii confonn instrucţiunilor tehnice
ale producătorilor, normativelor legale şi prezentei prescripţii tehnice;
e) să asigure existenţa la fiecare loc de muncă a instrucţiunilor tehnice interne menţionate
la art. 65;
f) să folosească pentru utilizarea instalaţiei/echipamentului numai personal de exploata re
care Îndeplineşte condiţiile menţionate la art. 66;
g) să solicite la ISCIR scoaterea din evidenţă a recipientelor scoase din uz şi casate;
Art. 145 Deţinătorul/utilizatorul este responsabil pentru eventualele avarii sau accidente
produse prin exploatarea recipientelor fără autorizarea funcţionării necesară sau prin
exploatarea necorespunzătoare a acestora.
Art.146 (1) Persoana fizică sau juridică care deţine/utilizează recipiente are obligaţia să
asigure operator autorizat, responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică În utilizare a
instalaţiilor/echipamentelor, denumit RSVTI, conform prescripţiilor tehnice.
(2) Orice schimbare a operatorului RSVTI trebuie să fie comunicată, În scris, În termen de
15 zile, la ISCIR.
Art. 147 În cazul transferului dreptului de proprietate, fostul deţinător/utilizator are obligaţia
să Înştiinţeze, În scris, În termen de 15 zile, ISCIR pentru scoaterea din evidenţă a
recipientului vândut.
Art. 148 Tn cazul transferului dreptului de proprietate, noul deţinător/utilizator are obligaţia să
Înştiinţeze, În scris, În tennen de 15 zile, ISCIR pentru luarea În evidenţă a recipientului
achiziţionat.
182 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
SECf/UNEA a 3-a
Obligaţiile şi responsabilităţile persoanele fizice sau juridice atestate/autorizate de
ISelR
Art. 149 (1) Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice atestate pentru avizarea
documentaţiei tehnice preliminare de reparare:
a) să cunoască actele normative În vigoare, prescriptiile tehnice specifice şi standardele
aplicabile;
b) să verifice dacă au fost adoptate solutii tehnice care să permită funcţionarea
recipientelor În condiţii de siguranţă;
c) să verifice dacă au fost prevăzute În documentaţia tehnică examinările, verificările şi
Încercările ce trebuie să fie efectuate de persoanele juridice reparatoare la locul de
funcţionare, În concordantă cu prevederile prezentei prescriptii tehnice;
d) să elaboreze În cadrul documentaţiei tehnice preliminare de reparare desenul tip de
ansamblu, cuprinzând principalele date tehnice conform prescripţiilor tehnice, care să
permită verificarea parametrilor de funcţionare În siguranţă a recipientelor În timpul montării,
reparării şi la locul de funcţionare;
e) să urmărească existenţa În documentaţiile avizate a precizărilor legate de standardele,
codurile de proiectare si normativele folosite;
f) să elaboreze instrucţiuni tehnice, după caz, pentru exploatarea, Întretinerea, revizia şi
verificarea recipientelor, care să servească şi pentru pregătirea personalului de exploatare,
Întretinere, revizie şi verificare;
g) să avizeze documentatiile tehnice, respectiv desenele de ansamblu şi breviarele de
calcul (unde este cazul);
h) să ţină evidenţa documentaţiilor tehnice pe care le avizează conform, in registrul al
cărui model este prezentat În anexa 6;
i) să pună la dispozitia inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR datele, informatiile şi
documentele În legătură cu obiectul autorizaţiei deţinute, solicitate de către acesta cu ocazia
controalelor efectuate;
j) să participe la instructajele profesionale şi examinările organizate de ISCIR (cănd este
cazul).
(2) Confirmarea avizării documentaţiei preliminare de reparare cu privire la respectarea
prevederilor prescripţiilor tehnice În vigoare se face prin aplicarea pe documentaţie a
ştampilei conform modelului de mai jos:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010 183
Numele şi prenumele:
ATESTAT RADTP -IMSP …………………………
Nr.:
AVIZAT CORESPUNDE·
Data: Semnătura:
-. ..
* Se menţloneaza Indlcatlvele pnnclpalelor prescnpţll tehnice utilizate.
Art. 150 Persoanele juridice autorizate pentru reparare au următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
să execute lucrările de reparare În conformitate cu documentaţia tehnică preliminară de
reparare avizată de RADTP, valabilă la data Începerii lucrărilor respective;
a) să Înceapă execuţia lucrărilor de reparare numai după existenţa procesului-verbal al
inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR prin care s-a acceptat Începerea lucrărilor de
reparare;
b) să pregătească şi să asigure condiţiile pentru realizarea verificărilor tehnice a
recipientelor În conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice; să prezinte
recipientele şi toate documentaţiile tehnice necesare, În timpul şi la sfârşitul reparării, la
verificările care se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau de
către personalul propriu, atestat de ISCI R;
c) să Întocmească documentaţia prevăzută de prescripţia tehnică şi să o pună la dispoziţia
deţinătorului/utilizatorului odată cu predarea/recepţia recipientului;
d) să Întocmească şi să ţină la zi registrele de evidenţă a lucrărilor efectuate, conform
modelului din anexa 5;
e) să nominalizeze personal tehnic propriu pentru verificarea lucrărilor care fac obiectul
autorizării RSL şi RTS, atestat În acest scop de ISCIR;
f) să ia măsuri corespunzătoare astfel ca personalul propriu nominalizat RSL şi RTS,
atestat de ISCIR, să-şi poată Îndeplini În bune condiţii sarcinile prevăzute;
g) să comunice, În scris, În termen de 15 zile, la ISCIR orice schimbare a RSURTS; să
asigure că personalul nou propus Începe activitatea specifică numai după atestarea acestuia
de către ISCIR;
h) să desfăşoare activităţile autorizate conform procedurilor de lucru proprii şi
instrucţiunilor specifice, cu respectarea prevederilor prescripţiilor tehnice În vigoare
aplicabile, ale standardelor şi normativelor În vigoare şi ale normelor specifice de protecţia
muncii;
184 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
i) să supună avizării RADTP documentaţia tehnică preliminară de reparare, in cazul in
care pe parcursul reparării apar modificări fată de documentaţia tehnică preliminară avizată;
j) să solicite efectuarea verificării recipientelor de către inspectorul de specialitate din
cadrul ISelR sau de către personalul atestat de ISeIR, inainte de asamblare şi in fazele in
care examinarea acestora este posibilă, in cazul in care datorită concepţiei constructive nu
mai este posibilă examinarea ulterioară;
k) să pună la dispoziţie personalul şi utilajele necesare verificării recipientului;
1) să intocmească documentaţia tehnică de reparare prevăzută de prescripţia tehnică şi
să o pună la dispoziţia deţinătorului/utilizatorului;
m)să emită la finalizarea lucrărilor declaraţia conform anexei 4.
Art. 151 Obligaţiile şi responsabilităţile responsabilului cu supravegherea lucrărilor RSL:
a) să cunoască legislaţia in domeniu, prescripţiile tehnice specifice, standardele şi
normativele aplicabile;
b) să verifice introducerea in execuţie numai a documentaţiilor tehnice preliminare de
repara re avizate de către RADTP atestat de ISelR in acest scop;
c) să urmărească execuţia pe faze de lucru a lucrărilor de reparare din punct de vedere al
respectării prevederilor prescripţiei tehnice şi ale documentaţiei tehnice preliminare de
reparare şi să supună la incercări instalaţiile respective;
d) să completeze la zi registrele de evidenţă a lucrărilor efectuate;
e) să verifice documentaţia tehnică intocmită pentru lucrările efectuate (documentaţia de
reparaţie) sub aspectul respectării prevederilor prescripţiei tehnice;
f) să menţioneze in documentaţiile intocmite precizările legate de standardele, codurile de
proiectare şi normativele folosite;
g) să incheie documente de verificare in care să consemneze constatări le şi rezultatele
verificărilor şi examinărilor, precum şi dispoziţiile obligatorii;
h) să participe la instruirile periodice organizate de către ISeIR;
i) să confirme avizarea documentaVei cu privire la respectarea prevederilor prezentei prescriPVi
tehnice, prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:

Numele şi prenumele:
RSL ……………………………………………………
Data: Semnătura:
‘Se -inscrie denumirea persoanei JUridice
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJl0.V1.2010 185
Art. 152 Obligaţiile şi responsabilităţile responsabilului tehnic cu sudura RTS:
a) să cunoască legislaţia, prevederile prescripţiilor tehnice, standardele şi alte acte
normative aplicabile;
b) să verifice dacă tehnologia de execuţie şi de examinare a elementelor sudate este În
concordanţă cu procedura de sudare aprobată;
c) să verifice documentaţia tehnică preliminară de reparare Înainte de lansarea acesteia În
execuţie, astfel Încât soluţiile adoptate să asigure condiţii optime de suda re şi verificare;
d) să asigure alegerea corectă a materialelor de adaos, funcţie de materialele de bază
utilizate, În conformitate cu procedurile de sudare aprobate, astfel Încât prin condiţiile
tehnologice impuse să se realizeze o Îmbinare sudată corectă a instalaţiei;
e) să verifice calitatea materialelor de adaos şi să admită introducerea În execuţie numai a
materialelor de adaos prevăzute În documentaţie sau stabilite ca echivalente la aprobarea
procedurii de sudare;
f) să ia măsurile necesare ca la repararea elementelor instalaţiilor să se folosească numai
tehnologii stabilite pe baza procedurilor de sudare aprobate;
g) să supravegheze ca materialele de bază introduse În execuţie să fie conforme cu
documentaţia tehnică preliminară de reparare;
h) să urmărească efectuarea verificării calităţii Îmbinărilor sudate pe fluxul tehnologic de
execuţie, să verifice rezultatele obţinute şi să vizeze documentele privind verificarea
Îmbinărilor sudate, care se ataşează la documentaţia tehnică;
i) să organizeze, să Îndrume şi să verifice activitatea privind specializarea, autorizarea şi
evidenţa lucrărilor efectuate de sudori, În conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice
referitoare la autorizarea sudorilor;
j) să participe la analiza şi stabilirea cauzelor eventualelor defecte datorate sudurii şi să ia
măsuri corespunzătoare pentru remedierea şi evitarea acestora În viitor;
k) să verifice, atunci când este cazul, dacă În cazul sudorilor certificaţi, condiţiile de
certificare sunt identice cu cele de autorizare, În caz contrar procedând conform prescripţiei
tehnice aplicabile;
1) să participe la Întrunirile şi instructajele periodice organizate de ISCIR;
m)să ţină la zi evidenţa poansoanelor sudorilor autorizaţi de ISCIR a procedurilor de
sudare aprobate, precum şi a lucrărilor executate de sudori;
n) să confirme avizarea documentaţiei cu privire la respectarea prevederilor prescripţiilor
tehnice În vigoare, prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:
186 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O

Numele şi prenumele:
RTS
Data: Semnătura:
– .. ‘Se InSCrie denumirea persoanei Jundlce.
Art. 153 Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor juridice autorizate pentru efectuarea de
verificări tehnice În utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic:
a) să ia măsuri corespunzătoare astfel ca personalul propriu, nominalizat, să-şi poată
Îndeplini În bune condiţii sarcinile prevăzute;
b) să Întocmească programul de verificări tehnice În utilizare pentru investigaţii/examinări
cu caracter tehnic şi să îl transmită pentru acceptare la ISeIR, Înainte de Începerea
investigaţiilor/examinărilor;
c) să solicite În scris la ISeIR, cu cel puţin 5 zile Înainte, participarea inspectorului de
specialitate din cadrul ISelR la derularea verificărilor tehnice pentru investigaţii/examinări;
d) la finalizarea programului de verificări tehnice În utilizare pentru investigaţii/examinări cu
caracter tehnic, să Întocmească raportul tehnic şi să îl transmită la ISeIR, pentru acceptare;
e) să elaboreze instructiuni tehnice suplimentare, după caz, privind exploatarea,
Întretinerea şi verificarea tehnică a recipientelor, atunci când sunt necesare, ca urmare a
rezultatelor obţinute În urma evaluării stării tehnice;
f) să nominalizeze personal tehnic propriu RADTE, pentru avizarea programelor de
verificări tehnice În utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic şi a rapoartelor
tehnice, care să fie atestat În acest scop de ISeIR;
g) să ia măsuri corespunzătoare astfel ca personalul propriu nominalizat să-şi poată
Îndeplini În bune condiţii sarcinile prevăzute;
h) să tină la zi registrele de evidenţă a lucrărilor efectuate, conform modelului din anexa 7;
i) să comunice, În scris, În termen de 15 zile, la ISelR orice schimbare a RADTE; să
asigure că personalul nou propus Începe activitatea specifică numai după atestarea acestuia
de către ISeIR;
j) să desfăşoare activităţile autorizate conform procedurilor de lucru proprii şi
instrucţiunilor specifice, cu respectarea prevederilor prescripţiilor tehnice În vigoare
aplicabile, ale standardelor şi normativelor În vigoare şi ale normelor specifice de protecţia
muncii;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJl0.V1.2010 187
k) să pună la dispoziţia inspectorului de specialitate din cadrul ISelR datele, informaţiile şi
documentele În legătură cu obiectul autorizaţi ei deţinute, solicitate de către acesta cu ocazia
controalelor efectuate.
Art. 154 Obligaţiile şi responsabilităţile responsabilului cu avizarea documentaţiei tehnice de
examinări RADTE:
a) să cunoască actele normative În vigoare, prescripţiile tehnice specifice şi standardele
aplicabile;
b) să avizeze programele de verificări tehnice În utilizare pentru investigaţii/examinări cu
caracter tehnic Întocmite În vederea evaluării stării tehnice a recipientelor, Înainte de
transmiterea acestora la ISeIR;
c) să avizeze documentaţia tehnică Întocmită ca urmare a examinărilor, verificărilor şi
Încercărilor efectuate conform programului acceptat de ISeIR, inclusiv raportul tehnic al
persoanei juridice autorizate de ISeIR, care cuprinde concluziile finale privind posibilitatea
funcţionării În condiţii de siguranţă a recipientului;
d) să estimeze termenul cu care se poate prelungi durata de utilizare la recipientele pentru
care au fost efectuate investigaţii/examinări la expirarea duratei de viaţă sau duratei normale
de utilizare;
e) să avizeze documentaţiile tehnice, rapoartele tehnice, respectiv desenele de ansamblu
şi breviarele de calcul (unde este cazul);
f) să urmărească existenţa În documentatiile avizate a precizărilor legate de standardele,
codurile de proiectare şi normativele folosite;
g) să ţină evidenta documentaţiilor tehnice pe care le verifică şi le avizează conform, Întrun
registrul conform modelului din anexa 7;
h) să pună la dispozitia inspectorului de specialitate din cadrul ISelR datele, informatiile şi
documentele În legătură cu obiectul autorizaţi ei deţinute, solicitate de către acesta cu ocazia
controalelor efectuate;
i) să participe la instructajele profesionale şi examinările organizate de ISelR (când este
cazul);
j) să confirme avizarea documentaţiei cu privire la respectarea prevederilor prescripţiilor
tehnice În vigoare prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:
188 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O

Numele şi prenumele:
RADTE IMSP …………………………………………
AVIZAT CORESPUNDE:””
Data: Semnătura:
..
„Se Înscrie denumirea persoanei JUridice.
„”Se menţionează indicativele principalelor prescripţii tehnice utilizate.
SECf/UNEA a 4-a
Obligaţiile şi responsabilităţile operatorului RSVTI
Art.155 RSVTI are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
a) să cunoască legislaţia şi prescripţiile tehnice În vigoare care reglementează
funcţionarea În condiţii de siguranţă a recipientelor;
b) răspunde. Împreună cu deţinătorul/utilizatorul, de luarea măsurilor necesare pentru
aplicarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice privind siguranţa În funcţionare a
recipientelor;
c) să urmărească elaborarea şi să asigure existenţa la fiecare loc de muncă a
instrucţiunilor tehnice inteme privind exploatarea În condiţii de siguranţă a
instalaţiei/echipamentului, menţionate la art. 65;
d) să asigure că pentru utilizarea instalaţiei/echipamentului este folosit numai personal de
exploatare care Îndeplineşte condiţiile menţionate la art. 66;
e) să efectueze verificările şi Încercările la autorizarea funcţionării şi la verificările tehnice
periodice (conform perioadelor de scadenţă acordate) la recipientele pentru care este
Împuternicit În scris de către ISCIR sau la care, conform prevederilor prezentei prescripţii
tehnice, această responsabilitate revine deţinătorului/utilizatorului;
f) să transmită la ISCIR copiile proceselor-verbale pentru care a primit Împuternicire, În
termen de 15 zile de la Întocmire;
g) să urmărească exploatarea recipientelor În condiţii de siguranţă, executarea reviziilor
curente, a reparaţiilor şi a Întreţinerilor permanente, conform normativelor legale şi prezentei
prescripţii tehnice;
h) să asigure că dispozitivele de siguranţă care echipează instalaţialechipamentul sunt
verificate periodic În conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ10.V1.2010 189
i) să urmărească organizarea şi să participe la instructajele profesionale cu personalul de
exploatare a recipientelor;
j) să urmărească pregătirea recipientelor in vederea efectuării de către inspectorii de
specialitate din cadrul ISCIR a verificărilor şi incercărilor şi să comunice la ISCIR datele de
efectuare a acestora;
k) să anunţe la ISCIR avariile şi accidentele produse la recipientele şi să participe la
cercetarea acestora;
1) să ţină evidenţa recipientelor şi să urmărească păstrarea corespunzătoare a
autorizaţiilor de funcţionare (cartea recipientului-partea de exploatare).
CAPITOLUL XIII
MĂSURI ADMINISTRATIVE
Art. 156 (1) Nerespectarea obligaţiilor şi responsabilităţilor de către persoanele fizice sau
juridice autorizate sau de către personalul tehnic de specialitate atestat, prevăzute/prevăzut
in prezenta prescripţie tehnică precum şi in cazul in care condiţiile de acordare a autorizaţi ei
nu mai sunt Îndeplinite, se pot aplica următoarele măsuri administrative, În funcţie de natura
acestora cu:
a) avertisment;
b) suspendarea, pe o perioada de până la 6 luni, a autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat
de către ISCIR;
c) retragerea autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de către ISCIR.
(2) Aplicarea măsurilor administrative prevăzute la alin. (1) se face cu respectarea
prevederilor legale in vigoare şi a principiului proporţionalităţii.
(3) Aplicarea in termen de 6 luni a două măsuri administrative precizate la alin. (1) lit. a),
atrage suspendarea pe o perioadă de până la 6 luni a autorizaţiei/atestatului
eliberate/eliberat de către ISCIR.
(4) Aplicarea in termen de un an a două măsuri administrative precizate la alin. (1) lit. b),
atrage retragerea autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de către ISCIR.
(5) Contestarea deciziei de sancţionare şi modul de reacordare a autorizaţiilor/atestatelor
suspendate sau retrase se efectuează În conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice
aplicabile.
190 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl10.V1.201O
CAPITOLUL XIV
TARIFE
Art.157 Pentru activităţile efectuate de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, În
conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, se aplică tarifele stabilite de lista de
tarife ISCIR care reglementează acest lucru.
CAPITOLUL XV
DISPOZIŢII FINALE
Art.158 Documentele care se depun la ISCIR trebuie să fie redactate/traduse În limba
română.
Art.159 Termenele de soluţionare a cererilor depuse la ISCIR sunt cele stabilite conform
prevederilor legislaţiei În vigoare.
Art.160 (1) Tn cazul În care cartea recipientului se deteriorează sau se pierde, ISCIR, la
solicitarea deţinătorului/utilizatorului, eliberează partea de exploatare.
(2) Solicitarea deţinătorului/utilizatorului trebuie să fie Însoţită de documentaţia tehnică a
recipientului prevăzută la art. 27 lit. b, sau de documentaţia tehnică Întocmită de o persoană
juridică autorizată pentru verificări tehnice În utilizare pentru examinări/investigaţii cu caracter
tehnic.
Art.161 Inspectorii de specialitate din cadrullSCIR au dreptul de a efectua verificări tehnice
inopinate la recipientele supuse prevederilor prezentei prescripţii tehnice, precum şi asupra
modului În care persoanele fizice sau juridice atestate/autorizate Îşi desfăşoară activităţile
reglementate de prezenta prescripţie tehnică, luând, după caz, măsurile necesare pentru
respectarea prevederilor acesteia.
Art. 162 Autorizaţiile eliberate până la data intrării În vigoare a prezentei prescripţii tehnice
rămân valabile până la data expirării acestora.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJ1O.V1.201O 191
Art. 163 La instalaţiile şi echipamentele neautorizate pentru funcţionare de către ISelR sau
care nu prezintă siguranţă În funcţionare, inspectorii de specialitate din cadrul ISelR au
dreptul să aplice sigilii, În conformitate cu prevederile legale.
Art. 164 Pe perioada valabilităţii autorizaţiei, persoana fizică sau juridică atestată/autorizată
poate fi supravegheată de ISelR privind menţinerea capabilităţii tehnice de a efectua
activitatea specifică pentru care a fost autorizată.
Art. 165 (1) Pentru acordarea de derogări de la prevederile prezentei prescripţii tehnice,
persoana solicitantă depune la ISelR următoarele:
a) cerere de solicitare cu menţionarea derogării de la prevederile prescripţiei tehnice;
b) memoriu justificativ care să cuprindă descrierea situaţiei (date despre recipientul,
amplasament, deservire), desene, calcule, soluţiile compensatorii propuse;
c) avize, după caz, de la constructorul recipientului, de la un avizator atestat ISelR pentru
documentaţii de reparare.
(2) Pe baza documentaţiei depuse, ISelR avizează sau respinge motivat, În scris,
solicitarea.
Art. 166 Anexele 1 – 7 fac parte integrantă din prezenta prescripţie tehnică.
192 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, N •. 385 bis/1O.vI.201O
ANEXA 1
Diagrame de evaluare a conformitălii
(Conform Hotărârii Guvernului nr. 584/2004)
,,+-____- -‘–-‘–-‘-~ _ _”n”••'” _.
‘.’ .. ,
Diagrama 1
Recipiente conform prevederilor de la art. 8, alin. (2), lit. a), paragraful il.
Prin excepţie, recipientele destinate să conţină gaze instabile şi care sunt din categoriile I sau
II, conform diagramei 1, trebuie să fie clasificate În categoria III.
-~ , ~ooo ®
1000 ®
Diagrama 2
Recipiente conform prevederilor de la art. 8, alin. (2), lit. a), paragraful ii).
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl10.V1.201 O 193
” ~
‘0000 ®
ANEXA 1
~+–+–––„~’~~~––
..
….-3. __ 3 \0
0 •• +-__________’ –‘_ _- -„c:.:.:,o,,-, __
o.,
Diagrama 3
Recipiente conform prevederilor de la art. 8, alin. (2), lit. b), paragraful il.
~ .’.*- 0
>
® ,- I’S. , 000
„.-
,~ \ (o)
.. PS _ l~
~J.~3
.. „·u
o.’ ,~ .. – ,~-
Diagrama 4
Recipiente conform prevederilor de la art. 8, alin. (2), lit. b), paragraful ii).
NOTĂ: Cifrele romane din diagrame reprezintă categoriile de încadrare a recipientelor,
funcţie de produsul dintre presiune PS (bar) şi volum V (litri).
194
o!-!…'” , % ~ ‘~Jltl~ _!’
„‘OAT ,.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl10.V1.2010
ANEXA 2
(model)
Proces-verbal de verificare tehnică
ISCIR
~
Proces-verbal ……………………… ………………………
d. Vllrlflca … tehnici Adresa ……………………………….
nr …………….. ……………………………………….
Telefon ………………………………
Fax …………………………………..
Tndleiat astazi ………………………………….. cu ocazia …………………. efectuat(ă) Tn baza prevederilor1
)
… o.. ………. o. …… o……… ……. …… ….. şi a prescriptiilor tehnice aplica.bile2) ……… ……….. Ia
tip ………………… cu numărul de fabricaţie …………………. şi cartea instalaliei nr …………… o •• având
parametrii ultimei verificări ……………………………………………………………………………………………………. .
DeţinAtorul/Utilizatorul …….. …… …………………………….. din localitatea ………………………………. str .
…….. …………………. nr ……. jude)lsector ………………… CUI …………….. ./J ………………………………….. .
Verificarea s-a efectuat la ……………………………………….. din localitatea ……………………………. str .
….•••. ..•••.. .•••…••………… nr …………. judeţ/sector ..••……………………. Tel.lFax ..••…………………………….
Subsemnatul~) ………………………… …… ……. ………………………. am constatat unnAtoarale:
Am dat unnAtoarele dispoziţii: ………………………………………………………………………………………………… .
Scadenta unnAtoarei verificări se fixeazA la data de ..•……………………………………………………………………………….
Pentru aceastA verificare se plAteşte suma de ………….. Iei conform PT ……… Anexa ……. Pct ……….. , de
catre •. ..•••…………………….. din localitatea ..•…………………… str. …….••….•.•.. .•••….•….•• nr. . ..
judeţ/sector ……………… În cont ……………………… deschis la Banca/Trezoreria ……………………… filiala
Reprezentant
ISCIR,
De~nAtorl
Utilizator,
Am luat la cunoştintA
Operator responsabil cu
supravegherea şi
verificarea tehnica
a instalaţiilor,
Delegatul monta.torului,
reparatorului,
TntretinAtorului
1) Se precizează actul nonnativ În vigoare la data Întocmirii procesului-verbal (Legea nr. 6412008 privind
funcţionarea În condijii de siguranta a instalaţiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat şi a aparatelor
consumatoare de combustibil), care a stat la baza efectuArii verificării tehnice.
2) Se precizează presaip’ia tehnică aplicabilA care a stat la baza efectuArii verificării tehnice.
3) Functia, numele şi prenumele.
4) Se precizează parametrii de functionare ai instala~ei, functie de felul (tipul) acesteia.
5) Se precizeazA: ISCIR sau Inspectia teritorială ISCIR …………….. 15) •••••••••••
15) Localitatea de reşedintă.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisJl0.V1.2010
ÎMPUTERNICIRE
Inspectia teritorială
ISCIRNr …………….. .
ANEXA 3
(model)
Proces-verbal de verificare tehnică pentru RSVTI
DEŢINATORlUllL1ZATOR
Proces-verbal Adresa ……………………………..
de verificare tehnică
nr …………… .. Telefon ………………………….. ..
Fax ……………………………….. .
195
ncheiat astăzi ………. ………………. cu ocazia …. ……………………………… efectuat(ă) Tn baza
prevederilor’)…………….. şi a prescripţiilor tehnice aplicabile2
) ……………………………………… , la
………………….. ……………………………………. tip ……….. …………… cu numărul de fabricaţie
………… …………………….. şi cartea instalaţiei nr. ………. …………….. având parametrii ultimei
verificări …………………………………………………………………………………………………………….. .
Deţinătorul/Utilizatorul …………………………………………….. din localitatea ………………………. .
str ……………………….. nr ………… judeVsector ……………….. CUI …………….. .IJ ………. ..
Verificarea s-a efectuat la …… …………………………………. din localitatea ……………………… str .
…… ……. …………… nr …………. judeVsector ………………….. TeI.lFax ……………….. ..
Subsemnatul3
) ………………………………….. am constatat următoarele: ……………………………………………………… ..
Am dat următoarele dispoziţii: ………………………………………………………………………………………………………….. .
D~;;ă·~~~~iă·~~riii;;;;~~·~~~·~d;;;i~·4i·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::.:::::.:::::.::::.:::::’:::::’:::::::’::::::::::::::::::::::::.
Scadenta următoarei verificări se fixează la data de ……………………………………………………………………… ..
Operator responsabil cu
supravegherea şi
verificarea tehnică
a instalaţiilor,
Am luat la cunoştinţă
Deţinător/Utilizator, Delegatul montatorului,
reparatorului,
Întreţinătorului
1) Se precizează actul normativ În vigoare la data Întocmirii procesului-verbal (Legea nr. 64/2008 privind
functionarea Tn condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor
consumatoare de combustibil), care a stat la baza efectuării verificării tehnice.
2) Se precizează prescripţia tehnică aplicabilă, Colectia ISCIR, care a stat la baza efectuării verificării tehnice.
3) Functia, numele şi prenumele.
4) Se precizează parametrii de funcţionare ai instalaţiei, funcţie de felul (tipul) acesteia.
196 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 385 bisl1O.V1.201O
ANEXA 4
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
Nr ………………………….. ..
Noi, ……………………………………………………………………………………………………………………… ,
(denumirea completă a persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate)
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• J
(sediul)
cu Certificat de Înregistrare/Autorizatie nr …………………….. ./ ………………………………. ,
asigurăm, garantăm şi declarăm pe propria răspundere că produsul/serviciul
(denumirea, tipul sau modelul, numărul lotului, şa~ei sau seriei, eventual sursele şi numărul
de exemplare)
la care se referă această declaratie nu pune În pericol viata, sănătatea, securitatea muncii,
nu produce un impact negativ asupra mediului şi este În conformitate cu:
(titlul şi/sau numărul şi data publicării
documentului/documentelor normativ/normative)
(locul şi data emiterii) (numele şi prenumele În clar şi ştampila)
Nr.
crt.
1 )
ANEXA 5
(model)
Registru pentru evidenta lucrărilor de reparare
DeţinătorI
Nr. Utilizator
Nr. Înregistrare Lucrările de
fabricaţieI Tip recipienti Parametrii (denumire/nume
În evidenţa reparare/intreţinere
anul producător recipientului 1) şi prenume,
ISCIR efectuate
fabricaţiei sediul
domiciliu)
Presiune (bar), temperatură (C), volum şi altele asemenea.
Declaraţie de
conformitate
(nr. şi data)
Obs.
;;:
oz
~
~ r
o
.”
C’i
~
~
El
~
!li
I
,z..
~
!r.
le.
~ o :s;
~ o
!!l
ANEXA 6
Registru de evidenţă avizări documentaţii tehnice ………………… 1) 2)
Deţinător/Utilizator
recipient
Nr. Tipul Documentaţie de Parametrii maximi de
1) (denumire/numele
crt. recipientului ………………. lucru ai recipientului
şi prenumele,
sediu/domiciliu)
1)1n cuprinsul său, registrul se Împarte pe tipuri de documentaţii tehnice (preliminare de reparare).
2) Se mai pot introduce şi alte rubrici, În funcţie de specificul activităţii.
AVIZAT corespunde prescripţiei
tehnice ISelR
Numele şi prenumele RADTP,
semnătura şi data efectuării
verificării
Obs.
~
III
;;:
oz
~
~ r
o
.”
(‘i
~
~
El
~
!li
I
,z.,
~
~ o :s;
~ o
ANEXA 7
Registru de evidentă a lucrărilor de investigatii/examinări cu caracter tehnic a recipientelor1
)
Tip recipient; nr./an AVIZAT raport tehnic
Nr. fabricaţie; nr. Parametri Deţinător/Utilizator Nr. raport tehnic
crt. inregistrare in maximi recipient şi data Numele şi Semnătura şi
evidenta ISelR prenumele data
1) Se mai pot introduce şi alte rubrici, in funcţie de specificul activităţii.
Obs.
;;:
oz
~
~ r
o
„T1
C’i
~
~
El
~
!li
I
z
‘”
~
!r.
le.
~ o :s;
~ o
18