PT C 12-2003 : CERINTE TEHNICE PENTRU RECIPIENTE CISTERNE, RECIPIENTE CONTAINERE SI RECIPIENTE BUTOAIE METALICE PENTRU GAZE COMPRIMATE, LICHEFIATE SAU DIZOLVATE SUB PRESIUNE partea 1

-ISCIR-

– REGLEMENTARE TEHNICA NATIONALAPRESCRIPTIE
TEHNICA.
PT C 12-2003

Descarca PDF cu PT C12-2003 Cerinţe tehnice pentru recipiente cisterne partea 1

ANEXA

COLECTIA INSPECTIEI DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ~I
INSTALATIILORDE RIDICAT
– ISCIR-
– EDITIE OFICIALA. –
Indicativ: PT C 12-2003
1
Edipa 1
PT C 12-2003
Scopul principal al prescrip1illor tehnice este crearea unui cadru legal unitar in vederea apliciirii
intocmai a prevederilor Hotiiririi Guvernului nr. 1.340/2001 privind asigurarea proteqiei
utilizatorilor, mediulni inconjuriitor ¥i proprietiijii.
Prevederile prezentei prescrippi tehnice sunt obligatorii pentru top agenpi economici care
efectueazii construirea, instalarea, exploatarea, repararea, verificarea tehnicii periodicii, scoaterea
din uz ¥i casarea recipientelor cisterne, recipientelor containere ¥i recipientelor butoaie metalice
pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune.
Utilizatorii prezentei prescrippi tehnice sunt riispunziitori de aplicarea corectii a acesteia.
ISCIR
Str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5
BUCURESTI www.iscir.ro
Cod: 050524
Telefon:
Fax:
E-mail:
(+4021) 411.97.60; 411.97.61
(+4021) 411.98.70
iscir@fx.ro
Reproducerea sau utilizarea integralii sau partialii a prezentei prescrippi tehnice in orice publicajie
¥i prin orice procedeu (electronic. mecanic, fotocopiere, microfIlmare etc.) este interzisii dacii nu
existii acordul scris al ISCIR.
Utilizatorii prezentei prescrippi tehnice sunt obligap sii se asigure cii sunt in posesia edipei oficiale
tipiirite.
2
PT C 12-2003
MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI
Inspecpa de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune ,i Instalapilor de Ridicat
-ISCIR-
– REGLEMENTARE TEHNICA NATIONALAPRESCRIPTIE
TEHNICA
PT C 12-2003
CERINTE TEHNICE PENTRU RECIPIENTE CISTERNE, RECIPIENTE CONTAINERE SI
RECIPIENTE BUTOAIE METALICE PENTRU GAZE COMPRIMATE, LICHEFIATE SAU
DIZOLVATE SUB PRESIUNE
Aprobata eu Ordinul Ministrului Eeonomiei ~i Comeqului M. :-:–:-:::––:::–_
din , publieat in Monitorul Ofieial al Rom3.niei, Partea I, M. ___ _
din ––
COLECTIA INSPECTIE1 DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, REC1PIENTELOR SUB PRESIUNE $1
INSTALAT1ll..OR DE RID1CAT
– ISCIR-
-EDITIE OF1CIALA. –
Indieativ : PT C 12-2003
3
Editia 1
PT C 12-2003
Membrii Comitetului Telmic CT -C-04 care au participat la elaborarea prezentei prescrippi telmice:
Pre~edinte: -Ing. Drago~-Eugen Petre
Membri: – Ing. Dan-Sorin Tudor – responsabil de carte
– Ing. Radu-George Georgescu
– Ing. Ion-Bogdan Grabowski
– Ing. Nicolae Ghergbina
Consu1tanta juridica: Consilier Alexandru Pacurar
4
PT C 12-2003
CUPRINS
Pagina
1 Generalitiji ………………………………………………………………………….. .
1.1 Scop ………………………………………………………………………………….. .
1.2 Domeniu de aplicare ………………………………………………………………….. .
1.3 Referinte nonnative ………………………………………………………………………….. .
1. 4 T ennern. ~.l d e finit,1··1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1.5 Abrevieri …………………………………………………………………………………….. .
1.6 Condip.i generale …………………………………………………………………….. .
2 Proiectare …………………………………………………………………………….. .
2.1 Prevederi generale ……………………………………………………………………… .
2.2 Armiituri ……………………………………………………………………………………………… .
3 Inscnp!il ………………………………………………………………………………. .
4 Autorizarea funcjionirii …………………………………………………………………… .
4.1 Autorizarea fimcJioniirii ~i inregistrarea recipientelor ……………………………………….. .
4.2 Verificiiri tebnice pentru autorizarea fimcJioniirii ……………………………………… .
5 Exploatare ……………………………………………………………………………. .
5.1 Obligap.ile ~i responsabilitatile unitap.lor detiniitoare ……………………………………………. .
5.2 Responsabilul cu supravegherea ~i verificarea tehnicii a instalaJiilor (RSVTI) ……….. .
5.3 CondiJii generale ……………………………………………………………………………………………. .
5.4 Umplerea ……………………………………………………………………………………… .
5.5 Transportul, depozitarea ~i golirea …………………………………………………………………….. .
5.6 Curiitarea interioarii ……………………………………………………………………. .
6 Verificarea tehnici periodici …………………………………………………………….. .
6.1 Verificarea tehnicii periodicii – conditii generale …………………………………………. .
6 .2 Etap e1 e ven·f il c-an..l t e hn·I ce pen.o d i ce ………………………………………………….. .
6.3 Verificarea tehnicii periodicii – condip.i specifice ……………………………………………….. .
7 Repararea …………………………………………………………………………….. .
7.1 Lucriiri de reparare care se verificii de ciitre ISCIR-INSPECT IT ……………………. .
7.2 DocumentaJia tehnicii de reparare ……………………………………………………………………… .
7.3 Verificarea tehnicii a lucriirilor de reparare …………………………………………… .
7.4 Retimbrare …………………………………………………………………………………………. .
8 Examiniri, verificiiri ,i investigajii in vederea evaluirii stirii tehnice …………. .
5
8
8
8
9
10
12
12
13
13
19
21
23
23
25
27
27
28
29
30
32
33
34
34
34
36
37
37
38
39
40
41
9
10
11
11.1
11.2
11.3
11.4
12
PT C 12-2003
CUPRINS (continuare)
Pagina
Scoaterea din nz ,i casarea …………………………………………………………………………… .
Avarii …………………………………………………………………………………………………………….. .
Ant on·z area agen,<.-.I.I. or econOlD•lc•l ………………………………………………………………….. .
Autorizarea pentru e1aborarea proiecte1or de construire ~ilsau reparare ……………….. .
Autorizarea pentru executarea 1ucrliri1or de construire ~ilsau reparare ………………………. .
Autorizarea pentru efectuarea de examinliri, verificliri
~i investigatii in vederea evalulirii stlirii tehnice ………………………………………….. .
Tl·p·und e auton.za.!l.1 . …………………………………………………………………….. .
Dispozipi. fmale ………………………………………………………………………. .
42
43
44
44
47
51
52
53
Anexa A – Tipuri de gaze………………………………………………………………………………………………. 54
Anen B – Standarde aplicabile ……………………………………………………………….. 60
Anexa C – Model de proces-verbal ISCIR….. …… …………… ………….. ……… …… ……. 61
Anexa D – Registru pentru evidenta instalapilor (recipiente sub presiune )…… . . ….. . ….. . . . . … 62
Anen E – Model de decizie intema pentru nunIirea responsabilu1ui autorizat
de ISCIR-INSPECT………………………………………………………………… 63
Anen F – Continutul dOcunIentatiei pentru obtinerea autorizatiei de responsabil
cu supravegherea ~i verificarea tehnica a instalapilor (RSVTI)………. . . … . . . ….. . … 64
Anexa G – Model de autorizape pentru RSVTI………………………………………. . . . . … ……………… 65
Anen H – Model de registru pentru evidenta lucrlirilor de construire/reparare……… . ….. . . . . .. 67
Anexa I – Con!inutu1 dOcunIenta!iei pentru obtinerea autoriza!iei de elaborare a proiectelor
de construire ~ilsau reparare …………………………………… ………………………… 68
Anexa J – Model de autorizape de proiectare………………………………. 69
Anexa K – Model de registru pentru avizliri conforme proiecte………………………………………….. 70
6
PT C 12-2003
CUPRINS (star~it)
Pagina
Anexa L – Conpnutul documentaliei pentru obtinerea autorizaliei de a
executa lucrari de construire ~i/sau reparare…… . …… . . . . …………………………………. 71
Anen M – Model de autorizatie pentru executarea lucrari10r de construire ~i/sau
reparare… . . . . ………………………………………………………………………………………………. 73
Anen N – Conpnutu1 documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de efectuare a
exarninarilor, verificarilor ~i investigatiilor In vederea evaluarii starii tebnice ……. . 74
Anexa 0 – Model de autorizatie pentru efectuarea exarninarilor, verificarilor ~i
m. ves ti’ gah,.l’l o r Am ve d erea eva Iu a-r”n S.,xa..l.1:·l tebni ce …………………………………………….. . 75
Anexa P – Gaze lichefiate…………………………………………………………………………………………….. 76
Modificari dupa publicare …………………………………………………………………… … 81
7
PT C 12-2003
1 GENERALITATI
1.1 Scop
1.1.1 Prezenta prescriptie tehnicii face parte din reglementiirile tehnice naponale referitoare la recipiente
cisteme, recipiente containere ~i recipiente butoaie metalice pentru gaze com primate, lichefiate sau
dizolvate sub presiune.
1.1.2 Prezenta prescrippe tehnicii este elaboratii in baza legislapei in vigoare privind fimctionarea in
condipi de sigurantii a instalapilor sub presiune ~i conpne prevederi tehnice minime obligatorii pentru
proiectarea, construirea, autorizarea fimctioniirii, exploatarea, verificarea tehnicii periodicii, repararea,
evaluarea stiirii tehnice ~i scoaterea din uz a recipientelor cisteme, recipientelor containere ~i recipientelor
butoaie metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, precum ~i pentru
autorizarea agenplor economici care desfiiljoarii activitiip specifice.
1.1.3 Prezenta prescrippe tehnicii se adreseazii agentilor economici, autorizap de ISCIR-INSPECT, ~i
utilizatorilor, larii a interzice, restriinge sau impiedica introducerea pe piatii ~i1sau exploatarea recipientelor
cisteme, recipientelor containere ~i recipientelor butoaie metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau
dizolvate sub presiune care respectii condipile tehnice din prezenta prescrippe tehnicii.
1.1.4 Autoritatea tehnicii naponalii care asigurii punerea in aplicare ~i respectarea prevederilor din
prezenta prescrippe tehnicii este ISCIR-Inspecpa de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub
Presiune ~i Instalatiilor de Ridicat, prin ISCIR- INSPECT, care, in conformitate cu prevederile Hotiiriirii
Guvemului nr. 1.340/2001, este organul de specialitate cu personalitate juridicii in subordinea Ministerului
Economiei ~i Comertuiui, avand ca principal obiect de activitate asigurarea in numele statului a protecpei
utilizatorilor ~i a sigurantei in fimcponare pentru instalapile ~i echipamentele sub presiune in categoria
ciirora se integreazii ~i recipientele cisteme, recipientele containere ~i recipientele butoaie metalice pentru
gaze comprirnate, lichefiate sau dizolvate sub presiune
1.2 Domeniu de aplicare
1.2.1 Prin „recipient-cisterna”, denumit in continuare „cisterna”, se intelege recipientul sub presiune
fixat pe vehicul de cale feratii sau rutierii, avand sistern propriu de ruiare ~i este destinat transportu1ui
gazelor comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune.
1.2.2 Prin „recipient-container”, denumit prescurtat „container”, se intelege recipientul cu volumul
mai mare de 100 litri fixat pe un cadru sau ~asiu larii sistem propriu de ruiare, destinat transportu1ui
gazelor comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune.
1.2.3 Prin „recipient-butoi”, denumit in continuare „butoi”, se intelege recipientul previizut cu cercuri
de ruiare, avand volumul de la 100 pana la 1.000 litri inc1usiv ~i este destinat transportu1ui gazelor
comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune.
1.2.4 Recipientele-cisteme, recipientele-containere ~i recipientele-butoaie metalice pentru gaze
comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune care fac obiectul prezentei prescriptii tehnice, denumite
in continuare „recipiente” dacii nu se specificii altfel, se proiecteazii, construiesc, autorizeazii in
fimctionare, exploateazii, reparii ~i verificii conform prevederilor din prezenta prescrippe tehnicii.
8
PT C 12-2003
1.2.5 Pentru recipientele care se transportii pe vehicule de cale ferata sau rutiere se vor avea in vedere ~i
prevederile stipulate in regulamentele privind transportul international feroviar, respectiv rutier, al
miirfurilor pericu10ase (RID ~i ADR).
1.2.6 Prezenta prescriptie tehnica se aplica recipientelor pentru gaze comprimate avand presiunea
maxima admisibila de lucru mai mare de 0,05 MPa (0,5 bar) la 15°C, precum ~i recipientelor pentru gaze
lichefiate sau dizolvate sub presiune care au temperatura critica mai mica de 50°C sau care au la aceasta
temperatura 0 presiune absoluta de vapori mai mare de 0,3 MPa (3 bar), previizute in anexa A. in prezenta
prescriptie tehnica, presiunile sunt presiuni manometrice (suprapresiuni fata de presiunea atrnosferica),
daca nu se specifica altfel.
1.2.7 Nu fac obiectul prezentei prescriptii tehnice:
a) recipientele montate pe platforme mobile, destinate transportului diverselor lichide sau materiale
~i care sunt sub presiune numai in momentul transvaziirii lichidelor sau materialelor conpnute,
indiferent de presiunea de desciircare;
b) recipientele pentru transportul lichidelor, care au presiunea absolutii de vapori la 50°C pana la
0,3 MPa (3 bar) inclusiv;
c) recipientele de la lit. b) care transportii lichide sub perna de gaz, a ciirui presiune este mai mare
de 0,05 MPa (0,5 bar) ~i pana la maxim 0,2 MPa (2 bar) inclusiv, la temperatura de 15°C;
d) recipientele provenite din alte tiiri ~i care se gasesc provizoriu pe teritoriul Rom8niei.
Recipientele care se transportii pe caile ferate trebuie sa satisfaca conditiile impuse de RID, iar cele care se
transportii pe caile rutiere reglementiirile ADR. Acestea trebuie sa fie in limitele scadentei de verificare
date de autoritiitile competente din tiirile de provenienta ~i sa respecte conditiile de exploatare, manipulare
~i transport previizute in prezenta prescriptie tehnica.
1.2.7.1 Recipientele de la pct. 1.2.7 lit. a) … c) se vor proiecta ~i construi conform prevederilor prescriptiei
tehnice PT C 4/2, Colectia ISCIR, ~i se vor exploata ~i verifica conform prevederilor prezentei prescriptii
tehnice, ?nand seama in acela~i timp ~i de reglementiirile RID, in cazul recipiente10r transportabile pe
calea feratii, precum ~i de reglementiirile ADR, in cazul recipientelor transportabile pe crule rutiere.
1.2.7.2 Recipientele a ciiror presiune de incercare hidraulica dep~e~te 6 MPa (60 bar) ~i care con?n unele
gaze lichefiate care sunt clasificate in anexa A, dar nu sunt mentionate in tabelele 1 sau 2 din anexa P vor
fi exploatate, reparate ~i verificate in conformitate cu RID ~i prezenta prescriptie tehnica.
1.2.7.3 Atunci cand gazele care urmeaza a fi transportate nu sunt nominalizate in anexa A, pentru
transportul acestora se va obtine in prealabil avizul factorilor interesati, inclusiv ISCIR-INSPECT.
1.3 Referinle normative
Prezenta prescriptie tehnica face referiri explicite sau implicite la acte legislative, standarde, prescriptii
tehnice ~i alte reglementiiri nationale.
1.3.1 Legi ,i hotiriri
• Hotiirirea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea ~i functionarea Inspectiei de Stat pentru
Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ~i Instalatiilor de Ridicat
• Decretul nr. 29011997 privind normele generale de prevenire ~i stingere a incendiilor
9
PT C 12-2003
• Hotarilrea Guvernului nr. 394/1995 privind obligatiile ce revin agentilor economici-persoane fizice
sau juridice-in comercializarea produselor de folosinj:ii indelungata destinate consumatorilor, republicata
in 1997
• Hotarilrea Guvemului nr. 1.022/2002 privind ,,Produse ~i servicii care pot pune in pericol viata,
siiniitatea, securitatea muncii ~i protectia mediului”
• Ordonanta Guvernului nr. 2111992 privind protectia consumatorilor republicata, aprobata prin
Legeanr.1111994
• Ordonanta de urgenj:ii a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea ~i ambalarea
substantelor ~i preparatelor chimice periculoase, aprobata cu modificiiri prin Legea nr. 45112001
1.3.2 Standarde
Standardele aplicabile sunt mentionate in anexa B.
1.4 Termeni ,i defmitii
1.4.1 accesorii de securitate – dispozitive destinate protejiirii echipamentelor sub presiune impotriva
depa~irii limitelor admisibile. Aceste dispozitive cuprind:
– dispozitive de limitare directa a presiunii, cum ar fi: supape de siguranj:ii, sigurante cu membrane
de rupere, sisteme de siguranta comandate;
– dispozitive de limitare a presiunii, temperaturii ~i a nivelului de fluid, care fie determina aetiuni
de corectare, fie inchid ~i blocheaza, cum ar fi: presostate, termostate sau nivostate, precum ~i
dispozitive de masurare ~i control cu functie de securitate.
1.4.2 agent economic autorizat (unitate autorizatii) – persoana juridica autorizata de ISCIR-INSPECT
pentru prestarea de activitati (lucriiri) specializate la echipamentele care fae obiectul prevederilor
prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR. Un agent economic (prestator de specialitate) poate fi autorizat de
ISCIR-INSPECT, in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice, pentru seturile de activitati
specializate.
1.4.3 asamblQri nedemontabile – asambliiri care pot fi demontate numai prin metode distructive.
1.4.4 autorizarea funcfionarii – ansamblul de activitati de examinare, verificare, incercare ~i validare a
rezultatelor aeestora efectuate la punerea in functiune initiala a recipientului sau cu ocazia verificiirilor
tehnice periodice, in scopul confirmiirii indeplinirii conditiilor de functionare in conditii de siguranj:ii la
utilizator (detinator).
1.4.5 autorizape ISCIR – document emis de ISCIR-INSPECT pentru un agent economic prin care se
confirmii capabilitatea tehnica a aeestuia de a efectua aetivitatile specializate pentru care a fost autorizat,
sau document emis de ISCIR-INSPECT pentru autorizarea „Responsabilului cu supravegherea ~i
verificarea tehnica a instalatiilor” -RSVTI (personal de specialitate numit prin decizie internii pentru a
indeplini aceasta activitate in cadrul unui agent economic).
1.4.6 avarie – orice eveniment produs la un recipient sau la instalatia aferenta acestuia, care scoate din
functiune partial sau definitiv recipientul respectiv.
10
PT C 12-2003
1.4.7 conducte – e1emente tubulare destinate transportului fluidelor atunci cand sunt montate intr-un
sistem sub presiune. Acestea cuprind tevi, sisteme de tevi, tubulaturli, fitinguri, compensatoare de dilatare,
furtunuri ~i alte componente sub presiune, dupa caz.
1.4.8 proprietar/utilizator, denumit in continuare unitate definiitoare – persoana fizica sau juridica care
detine ~i/sau utilizeaza unul sau mai multe recipiente, precum ~i instalatiile aferente.
1.4.9 diametru nominal DN – miirime numeric a a diametrului, care este comuna pentru toate
componentele dintr-un sistem de conducte, altele decat componentele pentru care se indica diametrul
exterior sau miirimea filetului. Acesta este, in mod conventional, un numiir intreg care serve~te in scop de
referintii ~i este aproximativ egal cu dimensiunea de fabricatie. Diametru1 nominal se exprima prin
simbolul DN urmat de 0 miirime numerica.
1.4.10 echipamente sub presiune – recipiente, conducte, accesorii de securitate ~i accesorii pentru
reglarea presiunii. Echipamentele sub presiune includ, de asemenea, elemente fixate la parple solicitate la
presiune, ca de exemplu: flan~e, racorduriJ~tuturi, cuplaje, elemente de sustinere, urechi pentru ridicare.
1.4.11 fluide – gaze, lichide ~i vapori in stare pura, precum ~i amestecuri ale acestora. Un fluid poate
contine ~i 0 suspensie de substante solide.
1.4.12 instrucfiuni de utilizare (exploatare) – instructiuni tehnice care contin informapj privind
montarea, instalarea, punerea in fimctiune, exploatarea, intretinerea etc. recipientelor, elaborate de
producator ~i care sunt distribuite utilizatorului.
1.4.13 introducere pe piafii – actiunea de a face disponibil un produs pentru prima data, contra cost sau
gratuit, in vederea distribuirii ~i/sau utiliziirii.
1.4.14 montare – ansamblu de operatiuni de asamblare, la locul de instaiare, a parplor componente ale
unui recipient sub presiune sau a mai multor recipiente sub presiune legate intre ele in cadrul unei
instaiatii.
1.4.15 presiune presiunea relativa la presiunea atmosferica de 1.013 mbar, respectiv preslunea
miisuratii. Presiunea in domeniul vacuumului se exprima printr-o valoare negativa.
1.4.16 presiune maximii admisibilii PS – presiunea maxima pentru care a fost proiectat echipamentul sub
presiune, a~a cum este specificata de producator. Aceastii presiune se miisoara in locul specificat de
producator, care trebuie sa fie locul unde sunt fixate dispozitivele de protectie ~i/sau de limitare ori locul
cel mai inalt al echipamentului sub presiune sau, daca acest loc nu este adecvat, oricare alt loc specificat.
1.4.17 recipient sub presiune – orice inveli~ metalic (incinta inchisa) care contine fluide sub presiune,
inc1usiv toate componentele fixate limitat la dispozitivele de legare la alte echipamente. Un recipient poate
fi compus din una sau mai multe incinte.
1.4.18 regim de unicii folosinfii – regimul in care echipamentele (recipientele sub presiune) importate in
Romania inciircate cu fluid se distrug dupa utilizare ~i golire.
11
PT C 12-2003
1.4.19 regim temporar – regimu1 in care echipamente1e (recipiente1e sub presiune) importate in vederea
utiliziirii in Romfuria 0 perioadii de timp determinatii sunt puse in functiune ~ilsau sunt supuse operatiilor
de desciircare, IlllIll1nd a fi returnate furnizorului.
1.4.20 regim tranzitoriu – regimul in care echipamente1e (recipientele sub presiune) tranziteazii teritoriul
Romiiniei, fiirii sii fie puse in functiune ~i fiirii ca acestea sii fie supuse operatii1or de inciircare/desciircare.
1.4.21 reparare – ansamb1u de lucriiri ~i operatiuni specia1izate care au ca scop readucerea
echipamentului 1a parametrii initiali de functionare in conditii de sigurantii.
1.4.22 temperatura minimiilmaximii admisibilii TS – temperatura minimiilmaximii pentru care
echipamentul sub presiune a fost proiectat, ~a cum este specificatii de produciitor.
1.4.23 volum V – vo1umu1 interior al incintei sub presiune inc1usiv vo1umul ~tuturi1or panii 1a prima
legiiturii sau sudurii, exc1usiv volumul componentelor interioare fixe.
Termeuii ~i definitiile mentionate anterior se aplicii numai in sensul prezentei prescriptii tehnice.
1.5
ADR
AF
GPL
IE
IP
IT
PS
PT
RE
RI
RID
RIV
RSL
RSVTI
RTS
VTP
1.6
Abrevieri
– Acordul european referitor la transportul rutier international al miirfurilor periculoase, incheiat
la Geneva la 30 septembrie 1957
– Autorizare de functionare
– Gaze petro1iere 1ichefiate
– incercare de etan~eitate
– incercare 1a presiune
– Inspecpa teritoria1ii
– Presiunea maxima admisibilii de 1ucru
– Prescrippe tehnicii
– Revizie exterioarii
– Revizie interioarii
– Regu1amentul referitor 1a transportul international feroviar a1 substante10r periculoase
– Regulamentul international pentru vagoane
– Responsabil cu supravegherea lucriirilor
– Responsabil cu supravegherea ~i verificarea tehnicii a insta1atiilor
– Responsabil tehnic cu sudura
– Verificare tehnicii periodicii
Conditli generale
1.6.1 Conditia de bazii pe care trebuie sii 0 satisfacii proiectarea, construirea, exp1oatarea, repararea ~i
verificarea recipiente10r cisteme, recipiente10r containere ~i recipiente10r butoaie meta1ice pentru gaze
comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune este asigurarea functioniirii acestora fiirii defeetiuni ~i
fiirii perieol pe toatii durata previizutii pentru utilizarea lor, in eonditiile previizute de doeumentatia tehnieii.
1.6.2 Utilizatorul riispunde de exploatarea reeipientelor eisteme, reeipiente10r eontainere ~i reeipiente10r
butoaie meta1ice pentru gaze eomprimate, liehefiate sau dizo1vate sub presiune in eonformitate eu
prevederi1e doeumentatiei tehniee de insotire, ale instruetiunilor de exp10atare ~i ale prezentei preseriptii
12
PT C 12-2003
tehnice. Utilizatorul va lua masurile adecvate pentru reducerea riscurilor de producere a avariilor ~i
accidentelor in momentul exploatiirii ~i verificiirii recipientelor. Recipientele nu pot fi date in exploatare
dedit dupa obtinerea autorizatiilor de functionare, conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice.
1.6.3 Se admit recipiente procurate din import, construite inainte de intrarea in vigoare a prezentei
prescriptii tehnice in conformitate cu normele oficiale din alte tiiri, cu conditia ca documenta!ia tehnica de
proiectare (desenul tip de ansamblu+breviarul de calcul) ~i de fabricatie (inclusiv certificatele de verificare
emise in urma verificiirilor tehnice periodice efectuate de organismul de inspectie din tara de origine) sa
fie transmise, prin grija importatorului, la ISCIR-INSPECT pentru avizare, inainte de contractare. ISCIRINSPECT
poate solicita importatorului ca documentatia tehnica de proiectare ~i fabricatie sa fie transmisa
pentru verificare inainte de avizare sau pentru verificare ~i avizare unei unitati de proiectare specializate,
autorizata de ISCIR-INSPECT. Func!ie de tipul ~i complexitatea recipientelor care se importii, la
solicitarea ISCIR-INSPECT, unitatea importatoare va asigura efectuarea la unitatea furnizoare, de catre
ISCIR-INSPECT, a verificiirilor ~i incerciirilor conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice.
1.6.4 In cazul importului recipientelor vechi (care au fost in funcpune), se vor efectua examiniiri,
verificiiri ~i investigatii tehnice in vederea evaluiirii stiirii tehnice a acestora, pe baza unui program de
verificare intocmit de catre 0 unitate de proiectare autorizata conform prevederilor prezentei prescriptii
tehnice ~i avizat, in prealabil, de ISCIR -INSPECT.
1.6.5 Prevederile pct. 1.6.3 nu se aplica recipientelor aflate in regim tranzitoriu ~i celor care sunt
importate inciircate cu fluide, au certificate de verificare (inclusiv poanson de verificare) emise de un
organism de inspectie din tara de origine, din care rezuM ca acestea sunt in perioada de scadentii, ~i
urmeaza ca dupa golire sa fie returnate furnizorului (regim ternporar) sau distruse (regim de unica
folosintii)·
1.6.6 Prezenta prescriptie tehnica se aplica recipientelor noi, proiectate ~i executate dupa intrarea
acesteia in vigoare. Recipientele executate anterior vor respecta prevederile prescriptiilor tehnice valabile
la data executiei, cu exceptia scadentelor de verificare periodica care pot fi stabilite in limitele previizute
de prezenta prescriptie tehnica.
2 PROIECTARE
2.1 Prevederi generale
2.1.1 Containerele cu volum p1ina la 1.000 de litri ~i butoaiele care fac obiectul prezentei prescriptii
tehnice pot fi proiectate pentru transportul:
a) gazelor comprimate (anexa A), cu exceptia fluorului, tetrafluorurii de siliciu (lat), monoxidului
de azot (lct), amestecurilor hidrogenului (2bt), amestecurilor azotului (2bt), amestecurilor
hidrogenului sau azotului (2ct);
b) gazelor lichefiate previizute in tabelul 1 din anexa P, cu exceptia amestecului PI (4c),
amestecului P2 (4c), oxidului de etilena care contine cel mult 10% din greutate dioxid de carbon;
c) gazelor dizolvate sub presiune previizute in tabelull din anexa P (9at).
2.1.2 Containerele cu volum mai mare de 1.000 de litri, care fac obiectul prezentei prescriptii tehnice,
pot fi proiectate pentru transportul:
13
PT C 12-2003
a) gazelor eomprimate (anexa A), eu exeeptia fluorului, tetrafluorurii de silieiu (lat), monoxidului
de azot (let), amesteeurilor hidrogenului (2bt), amesteeurilor azotului (2bt), amesteeurilor
hidrogenului, amesteeurilor azotului sau gazelor rare (2et);
b) gazelor liehefiate prevazute in tabelul1 din anexa P;
c) gazelor liehefiate puternie racite (anexa A);
d) gazelor dizolvate sub presiune prevazute in tabelul1 din anexa P(9at).
2.1.3 Cisternele care fae obieetul prezentei preseriptii tehuiee pot fi proieetate pentru transportul:
a) gazelor eomprimate (anexa A), eu exeeptia fluorului, tetrafluofurii de silieiu (lat), monoxidului
de azot (let), amesteeurilor hidrogenului (2bt), amesteeurilor azotului (2bt), amesteeurilor
hidrogenului, amesteeurilor azotului sau gazelor rare (2et);
b) gazelor liehefiate prevazute in tabelul 2 din anexa P;
c) gazelor liehefiate puternie racite (anexa A);
d) gazelor dizolvate sub presiune prevazute in tabelul2 din anexa P(9at).
2.1.4 Reeipientele pentru toate gazele, eu exeeplia eelor liehefiate puternie racite (pet. A.3.1 ~i A.3.2 din
anexa A) vor fi executate din ote!.
De asemenea, se admit:
a) reeipiente de eupru (eu exeeppa cistemelor) pentru:
– gazele comprimate de la I a, 1 b ~i I bt, 2a ~i 2b din anexa A, a caror presiune de incarcare
la I SoC nu dep~e~te 2 MPa (20 bar);
– gazele lichefiate de la 3a (anexa A), dioxidul de sulf (3at), oxidul de metil (3b), clorura de
etil, clorura de metil (3bt), clorura de vinil (3ct), amestecurile FI, F2 ~i F3 (4a), oxidul de
etilena care conline maxim 10% din greutate dioxid de carbon (4ct) din anexa A;
b) recipiente din aliaje de aluminiu (cu exceptia cisternelor, butoaielor ~i containere1or cu volume
peste 4S0 litri) pentru:
– gazele eomprimate de la 1a, 1b ~i 1bt, monoxidul de azot (lct) ~i cele de la 2a, 2b ~i 2bt
din anexaA;
– gazele lichefiate de la 3a (anexa A), dioxidul de sulf, gazele de la 3b (anexa A), cu
exceppa metilsilanului, mercaptanului metilic, oxidului de metil ~i seleniurii de hidrogen,
oxidul de etilenii, gazelor de la 4a ~i 4b (anexa A), oxidului de etilenii care contine maxim
10% din greutate dioxid de carbon, gazelor lichefiate de la Sa, Sb, 6a ~i 6c (anexa A).
Dioxidul de sulf ~i gazele de la 3a ~i 4a trebuie sa fie uscate.
Toate gazele destinate a fi transportate in recipiente executate din aluminiu nu trebuie sa conlina
impuritap alcaline.
2.1.5 Reeipientele pentru gaze lichefiate puternic riieite pot fi exeeutate din olel, aluminiu, aliaje de
aluminiu, cupru sau alamii.
Recipientele din cupru sau alamii nu sunt adruise pentru gazele care conlin acetilena sau amoniac.
2.1.6 Recipientele pentru transportul gazelor comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, vor fi
proiectate pentru temperatura minima adruisibila de lucru stabilitii prin proieete, in funcpe de condipile de
exploatare, inclusiv la umplere ~i golire, ~i nu va fi mai mare de -20°C.
2.1.7 Presiunea maxima adruisibila de lucru a recipientului va fi cea mai mare dintre urmiitoarele
presiuni:
a) presiunea maxima la umplere;
b) presiunea maxima la golire;
14
PT C 12-2003
c) valoarea numerica a presiunii de vapori a gazelor lichefiate sau dizolvate sub presiune (cu
exceppa gazelor lichefiate puternic racite), la care se adauga presiunea parpala a gazelor sWine
conpnute in recipient la temperatura de +50oC;
d) pentru gazele lichefiate puternic riicite se va lua presiunea acestora la temperatura maxima
admisa de lucru;
e) pentru gazele comprimate (anexa A, pct. A.U ~i A.1.2) se va lua presiunea de umplere la
+150C.
2.1.8 Presiunea de calcul in cazu1 recipientelor care fac obiectul prezentei prescrippi tehnice este diferitii
de presiunea maxima admisibila de lucru, fiind aleasa dupa cum urmeaza:
a) pentru recipientele pentru gaze comprimate: egala cu presiunea de incercare hidraulica;
b) pentru containere cu volum pana la 450 de litri ,i butoaie: egala cu presiunea de incercare
hidraulica;
c) pentru containere cu volum peste 450 de litri $i cisterne: egala cu valoarea cea mai mare
dintre presiunile:
– de incercare hidraulica, previizuta in tabelul 1 sau 2 din anexa P, dupa caz;
– 1,3 ori presiunea maxima de umplere sau de golire.
d) pentrn recipientele pentru gaze lichefiate puternic racite (pct. A.3.1 ~i A.3.2, anexa A):
egala cu presiunea de incercare hidraulica.
2.1.8.1 Recipientele pentru clor se calculeaza pentru 0 presiune de cel pupn 2,2 MPa (22 bar).
2.1.8.2 In cazu1 recipientelor la care poate apare depresiune (datoritii temperaturii sciizute pe timp de iarna,
condipi de golire etc.) se va face 0 verificare prin calculla presiunea exterioara, luiind in calcul valoarea
depresiunii posibile. Aceste situatii se vor preciza prin proiect.
2.1.9 Presiunile de incercare hidraulica a recipientelor pentru gaze comprimate (pct. A.U ~i A.1.2,
anexa A) trebuie sa fie egale cu 1,5 ori valoarea presiunii maxime admisibile de lucru a recipientului, dar
nu mai mica de 1 MPa (10 bar).
2.1.10 Presiunile de incercare hidraulica a recipientelor pentru gaze lichefiate (cu exceptia gazelor
lichefiate putemic racite) sau dizolvate sub presiune sunt:
a) pentru butoaie, containere ,i cisterne cu diametrnl mai mic de 1,5 m: presiunile previizute in
tabelull din anexa P;
b) pentru containere ,i cisterne cu diametrul mai mare de 1,5 m: presiunile previizute in tabelul
2 din anexa P.
2.1.11 Presiunile de incercare hidraulica pentru recipientele pentru gaze lichefiate puternic racite (pct.
A.3.1 ~i A.3 .2, anexa A) se iau egale cu:
– 1,5 ori presiunea maxima admisibila de lucru, insa nu mai pu!in de 3 bar in cazu1 containerelor
previizute cu supape de sigurantii;
– 1,5 ori presiunea maxima admisibila de lucru plus 1 bar pentru containere izolate prin vid;
– 1,3 ori presiunea maxima admisibila de lucru, insa nu mai putin de 3 bar in cazu1 cistemelor
neizolate prin vid;
– 1,3 ori presiunea maxima admisibila de lucru plus 1 bar pentru cistemele izolate prin vid.
15
PT C 12-2003
2.1.12 incercarea pneumatic a de etan~eitate a recipientelor care transportii materiile de la pct.
A.l.l … A.2.2.2 ~i A.4.1 din anexa A se va executa la 0 presiune de cel pulin 0,4 MPa (4 bar), dar maxim
0,8 MPa (8 bar).
2.1.13 in calculul grosimii pereplor de rezistenlii 1a presiunea de calcul sau de incercare hidraulica,
tensiunile admisibile trebuie sa fie:
a) f. :5 0,75R~~ sauR;o
R20 sauR20
atunci cilnd raportul 0.2 1 < 0 66
R20 ‘
b) f. :50,5R20
R20 sauR20
atunci cilnd raportul 0.2 1 > 0 66
R20 ‘
dar maxim 0,85 pentru recipientele sudate executate din olel;
c) f. :5 0,43 R 20
pentru materiale neferoase care nu au limita de curgere garantata ..
2.1.13.1 Pentru recipiente sudate nu se admite folosirea olelurilor caIite in apa. in cazul utilizarii
olelurilor cu granulape tina, valorile garantate prin standardul de produs sunt:
– limita de curgere nu va depa~i 460 N/mm2
;
– valoarea maxima a rezistenlei de rupere la intindere nu va depa~i 725N/mm2

2.1.13.2 Pentru recipientele sudate de olel, incercarea de rezilienlii se va executa ~i in zona influenlata
termic.
Pliicile de control pentru imbinarile sudate vor fi executate din materialul efectiv folosit la execupa
containerelor sau cisternelor utilizate la transportul materiilor toxice ~i/sau inflamabile prevazute de anexa
A.
2.1.13.3 Daca mediul de transportat poate produce coroziune fisuranta sub tensiune, elementele sub
presiune ale recipientului in contact cu mediul de lucru, inclusiv imbinarile sudate, nu trebuie sa fie
executate din materiale susceptibile la coroziune fisuranta sub tensiune. Testele de coroziune fisuranta sub
tensiune se vor executa cu ocazia omologarii produselor metaiurgice, respectiv a procedurilor de sudare,
metodele de incercare fiind, dupa caz, cele prevazute in standardele in vigoare, in standardele de produs
sau in tehnologia de sudare.
2.1.13.4 La elementele de recipient de forma sferica de la containere sau cisterne, tablele trebuie sa
aiba garantata rezilienta ~i pe direclia transversala.
2.1.13.5 Tablele utilizate la execupa containerelor sau cistemelor vor fi examinate ultrasonic, clasa
de calitate urmilnd a fi stabilita prin proiect.
2.1.13.6 Recipientele care fac obiectul prezentei prescrippi tehnice vor fi supuse unui tratament
termic integral, cu exceplia celor executate din 0leluri austenitice.
2.1.14 Recipientele, precum ~i echipamentele lor de fixare, trebuie sa fie astfel dimensionate indit
sa reziste la solicitarile statice ~i dinamice in condilii normale de transport.
16
PT C 12-2003
2.1.15 Grosimea efectiva a peretilor recipientelor (cu excep!ia ce10r pentru gaze lichefiate puternic
racite) trebuie sa fie:
2.1.15.1
unde:
a) eel putin 6 mm, pentru cisteme executate din otel cu rezistenta de rupere de minim
360 N/mm2 ~i maxim 440 N/mm2 sau 0 grosime echivalentii daca se executii din alte
materiale;
b) eel putin 5 mm, pentru butoaie ~i containere cu diametre sub 1.800 mm sau eel putin
6 mm la diametre mai marl, daca otelul are rezistentii de rupere de minim 360 N/mm2 ~i
maxim 440 N/mm2 sau 0 grosime echivalentii daca se executii din alte materiale.
Grosimea echivalentii se poate calcula cu urmatoarea formula:
S =S 3 (R~OAoJ
1 ° R 20A 1 1
– grosimea de referintii de la pet. 2.1.15 lit. a) sau b), in mm;
– grosimea materialului ales, in mm;
– rezistenta de rupere la 20°C a materialului de referinta, e~ala cu 360 N/mm2
;
– rezistenta de rupere la 20°C a materialului ales, in N/mm ;
– alungirile materialelor de referintii, respectiv a celui ales, in %, Ao fiind 37%.
2.1.15.2 Alungirea otelului ales trebuie sa fie de minim 20%, cu exceptia otelului cu granulatie fma
pentru care se admite minim 16%.
2.1.15.3 Pentru containerele cu un volum mai mare de 1.000 I ~i pentru cistemele care contin
substante letale ~i substante care produc coroziune fisurantii sub tensiune ~i care fac obiectul prezentei
prescriptii tehnice, coeficientii de sigurantii nu se vor majora.
2.1.15.4 Pentru containere1e care dispun de 0 protectie suplimentara impotriva deterioriirii,
grosimile minime pot fi reduse proportional cu protecpa asiguratii. Totu~i, aceste grosimi nu trebuie sa fie
mai mici de 3 mm, pentru containerele executate din otel cu rezistenta de rupere de minim 360 N/mm2 ~i
maxim 440 N/mm2, sau dedit 0 grosime echivalentii, daca se executa din alte materiale, in cazul in care au
diametrul mai mic sau egal cu 1,80 m. In cazul containerelor care au diametrul mai mare de 1,80 m,
aceastii grosime minimii trebuie sa fie de 4 mm, pentru acest tip de otel, sau 0 grosime echivalenta, daca se
executii din alte materiale.
2.1.15.5 Protectia suplimentara a containerelor poate consta in:
– 0 protectie structurala exterioara completii, ca in cazul constructiei „sandwich” in care
inveli~ul exterior este fixat pe container;
– 0 constructie in care containerul este fixat pe un cadru metalic care cuprinde elemente
structurale, longitudinale ~i transversale;
– 0 constructie cu perelii dubli.
In cazul containerelor construite cu perep dubli, izolate prin vid, suma grosimilor peretelui metalic
exterior ~i cea a containerului trebuie sa corespunda grosimii rninime a peretelui previizutii la pet. 2.1.15.
Grosimea peretelui containerului nu trebuie sa fie mai mica dedit grosimea minimii previizutii 1a
pet. 2.1.15.4.
17
PT C 12-2003
In cazul containerelor construite cu peretii dubli, cu un strat intermediar din materiale solide cu grosime
de minim 50 mm, peretele exterior trebuie sa aiba 0 grosime minimii de 0,5 mm, daca este din otel ca la
pct. 2.1.15, sau de minim 2 mm, daca este din material plastic consolidat cu fibre de stic1a.
2.1.16 Grosimea peretilor recipientelor pentru gaze lichefiate puternic riicite, cu izolatie prin vid,
poate fi minim 3 mm atunci ciind otelul are rezistenta de rupere minim 490 N/mm2 ~i alungirea As minim
30%.
Peretele exterior de izolatie trebuie sa aiba 0 grosime minimii de 6 mm daca este executat din ote1 cu
rezistenta de maxim 440 N/mm2

Daca se folosesc alte oteluri, pentru ambii pereti, se vor calcula grosimi echivalente.
2.1.17 Cisternele ~i containerele trebuie sa fie previizute cu guri de verificare (vizitare sau salvare),
previizute pe unul din funduri sau la partea superioarii a mantalei, aviind asigurata posibilitatea de acces
u~or.
Cistemele cu diametru mai mare de 1,5 m vor avea gurile de verificare cu diametru minim de 500 mm ~i
iniiltimea maxima de 250 mm.
Recipientele pentru gaze lichefiate putemic riicite izolate prin vid pot sa fie executate lara cu guri de
vizitare.
2.1.18 Butoaiele vor fi previizute cu 0 gura de miina aviind diametru interior minim de 150 mm,
amplasatii pe centrul unuia din funduri.
2.1.19 Suporturile pentru fixarea recipientelor pe ~asiu vor fi astfel construite indit sa asigure repartizarea
corespunzatoare a solicitiirilor in peretii recipientului ~i evitarea unor concentriiri de tensiuni.
imbinarea suporturilor la corpul recipientului, cu exceptia lonjeroanelor, trebuie sa fie astfel Iacuta indit
imbiniirile sudate ale recipientului sa fie accesibile pentru examinarea vizuaia.
2.1.20 Cisternele de cale ferata vor fi astfel construite indit sa aiba permanent legatura cu piimiintul din
punct de vedere electric. In timpul operatiilor de umplere sau golire, cisterna va fi legatii cu piimiintul
printr-un dispozitiv. Toate piirtile vagonului cisterna destinat transportului de lichide, al CRror punct de
aprindere nu este mai mare de 55°C, precum ~i transportu1ui gazelor inflamabile trebuie sa fie legate prin
legaturi echipotentiale. Orice contact metalic care poate provoca 0 coroziune electrochimica trebuie sa fie
evitat.
La autocisteme ~i containere, legatura cu piimiintul va fi asiguratii la umplere ~i golire, inainte de
inceperea operatiilor respective.
2.1.21 Recipientele, cu exceptia celor pentru gaze lichefiate puternic riicite, pot fi protejate impotriva
radiatiilor solare prin:
a) inveli~ din tabla cu grosimea de cel pupn 1,5 mm, care trebuie sa acopere pe toatii lungimea cel
putin treimea superioara ~i cel mult jumiitatea superioara a circumferintei recipientului; inveli~ul
respectiv trebuie sa fie separat de recipient printr-un strat de aer de circa 4 cm grosime;
b) inveli~ complet din material termoizolant adecvat, cu grosimea corespunzatoare.
Protectia calorifuga nu va ingreuna manevrarea ~i verificarea robinetelor, ~i trebuie sa fie demontabila
pentru a permite examinarea suprafetelor exterioare ale recipientului cu ocazia verificiirilor periodice.
2.1.21.1 Vopsirea recipientului nu constituie protectie calorifuga.
18
PT C 12-2003
2.1.22 Recipientele pentru gaze lichefiate putemic racite trebuie sa fie izolate cu un inveli~ continuu, pe
toatii suprafata. In cazu1 inveli~ului ermetic cu izolatie prin vid, acesta trebuie sa fie ca1culat pentru 0
presiune exterioara de 0,1 MPa (I bar) ~i echipat cu dispozitiv de sigurantii cu elemente de rupere.
2.1.23 La recipientele destinate transportului oxigenului lichid sau amestecurilor de oxigen lichid cu alte
gaze sau lichide, trebuie ca la construirea ~i exploatarea lor sa nu se foloseasca la fixarea pe ~asiuri, la
izolatie ~i la etan~area sau la intretinerea dispozitivelor de inchidere, materiale combustibile sau materii
care conlin griisimi sau ulei.
2.1.24 Recipientele cisteme ~i recipientele containere care se transporta pe cm rutiere vor fi previizute cu
elemente spiirgatoare de valuri. Suprafata elementului spiirgator de valuri trebuie sa fie cel pulin 70% din
suprafata sectiunii transversale a recipientului in care se monteaza.
Volumul continut de 0 partitie separatii de doua spiirgatoare de valuri nu va fi mai mare de 7.500 litri.
Grosimea peretelui elementului spiirgator de valuri nu va fi mai mica dedit grosimea peretelui corpului
recipientului.
2.1.25 Cercurile de rulare ale butoaielor vor fi metalice, rezistente, fixate rigid de corpul recipientului ~i
amplasate astfel inciit sa asigure stabilitatea butoiului in pozitia orizontala.
2.2 Armiituri
2.2.1 Armaturile care echipeaza recipientul ~i condipile pe care acestea trebuie sa Ie indeplineasca se vor
inscrie in desenul tip de ansamblu.
2.2.2 Armaturile, oricare ar fi amplasarea lor, trebuie sa fie protejate impotriva riscurilor de smulgere
sau avariere in timpul transportului ~i manipuliirii. Maximum de dispozitive trebuie sa fie ~ezate pe un
minim de orificii practicate in peretele recipientului.
2.2.3 Fiecare butoi, cu exceppa celor pentru clor ~i oxiclorurii de carbon (fosgen) trebuie sa fie previizut
cu un robinet pentru umplere ~i golire a gazu1ui. Acest robinet se va monta pe unul din funduri ~i va fi
previizut in interiorul recipientului cu 0 teava indoita in forma de arc al ciirui capat liber trebuie sa fie in
apropierea mantalei recipientului.
Butoaiele pentru clor ~i fosgen trebuie sa fie previizute cu douii robinete de umplere ~i golire, conductele
interioare fiind indoite in sens diametral opus una fata de alta ~i respectiiud conditia de la aliniatul
precedent.
2.2.4 Containerele ~i cistemele cu umplerea-golirea prin partea de jos trebuie sa fie previizute cu douii
sisteme de inchidere in serie, independente unul fata de altul, din care unul constituit dintr-un dispozitiv
interior (cu exceptia recipientelor pentru transportul gazelor lichefiate puternic riicite) fixat direct pe
recipient ~i altul a~ezat la fiecare extremitate a racordului de golire. Dispozitivul interior poate fi manevrat
de sus sau de jos.
In ambele cazuri, pozitia deschis sau inchis a dispozitivului interior trebuie sa poatii fi verificatii de la sol.
Mecanisme1e de comanda ale dispozitivului interior trebuie sa fie astfel proiectate inciit sa impiedice orice
deschidere nepreviizutii sub efectul unui ~oc sau al unei acpuni nepreviizute. In caz de avarie a
dispozitivului de comanda exterior, sistemul de inchidere interior trebuie sa riimiina eficace.
2.2.5 Racordurile sau orificiile de umplere ~i de golire, precum ~i de egalizare a presiunii ale cistemelor
pentru gaze lichefiate, inflamabile ~ilsau toxice trebuie sa fie previizute cu dispozitiv interior cu sigurantii
19
PT C 12-2003
~i inchidere rapida, care se inchide automat in caz de deplasare intempestiva a cistemei sau de incendiu.
Inchizatorul acestui dispozitiv trebuie sa poatii fi dec1an~at de la distantii, automat sau manual.
Robinetele ~i dispozitivele interioare de inchidere pentru mediile inflamabile ~i1sau toxice nu trebuie sa
prezinte pierderi de fluid.
2.2.6 Cistemele ~i containerele pentru transportul gazelor lichefiate puternic riicite inflamabile ~i1sau
toxice pot fi echipate cu dispozitive exterioare de inchidere in locul dispozitivelor interioare de inchidere,
daca aceste dispozitive sunt previizute cu 0 protectie cel putin echivalentii cu aceea asigurata de peretele
recipientului.
2.2.7 Recipientele pentru clor, dioxid de sulf, oxic1orurii de carbon, mercaptan metilic ~i hidrogen
sulfurat nu trebuie sa aibii racorduri situate sub nivelul lichidului. Nu sunt admise orificii de curiitare
manuala.
2.2.8 Racordurile sau orificiile de umplere-golire ~i de egalizare a presiunii pentru gaze toxice ~i1sau
inflamabile, situate la partea superioarii a cistemelor, trebuie sa fie previizute cu un al doilea dispozitiv de
inchidere exterior pe liinga cele mentionate la pct. 2.2.5. Acesta trebuie sa poatii fi inchis printr-o flan~a
oarba sau cu un alt dispozitiv care sa of ere acee~i sigurantii.
2.2.9 Recipientele pentru gaze lichefiate sau dizolvate sub presiune pot fi previizute, cu exceptia
racordurilor de umplere-golire ~i de egalizare a presiunii gazelor, cu racorduri pentru indicatoare de nivel,
manometre, termometre, functie de necesitate.
2.2.10 Recipientele pentru gaze comprimate vor avea racorduri pentru manometre. Recipientele pentru
gaze lichefiate puternic riicite trebuie sa fie previizute cu indicatoare de nivel sau cu manometre
diferentiale.
2.2.11 Containere1e ~i cistemele, cu exceptia ce10r pentru gaze lichefiate puternic riicite, pot fi previizute
cu maxim dow sup ape de sigurantii cu arc a caror sumii a sectiunilor de libera trecere trebuie sa fie de cel
putin 20 cm2
, pentru fiecare 30 mj din capacitatea recipientului, sau 0 fracpune a acesteia. Aceste supape
trebuie sa se deschida automat la 0 presiune cuprinsa intre 0,9 ~i 1,0 ori presiunea de incercare hidraulica a
recipientului. Supapele trebuie sa reziste la efectele dinamice, inclusiv la mi~ciiri ale lichidelor.
Recipiente1e pentru gaze toxice nu trebuie sa aiba supape de siguranta. Ele pot fi dotate cu supape de
sigurantii numai precedate de membrane de rupere care sa se rupa la 0 presiune cuprinsa intre 0,9 ~i 1,0 ori
presiunea de incercare a recipientului.
2.2.12 Containerele ~i cistemele pentru gaze lichefiate puternic riicite trebuie sa fie previizute cu doua
supape de siguranta independente. Fiecare supapa trebuie sa fie astfel conceputa incat sa permitii ie~irea
din recipiente a gazelor care se formeaza prin evaporare in timpul exploatiirii normale, astfel ca presiunea
sa nu depa~easca cu mai mult de 10% presiunea maxima admisibila de lucru.
Una din cele dow supape de sigurantii poate fi inlocuitii printr-o membrana de rupere care trebuie sa se
rupa la presiunea de incercare hidraulica.
in caz de disparitie a vidului la recipientele izolate prin vid sau in caz de distrugere a 20% din izolatia
termica a celorlalte recipiente, supapa de sigurantii ~i discul de rupere trebuie sa permitii ie~irea unui astfel
de debit incat presiunea din recipient sa nu poatii dep~i presiunea de incercare hidraulica.
La recipientele pentru gaze lichefiate putemic riicite, supapele de sigurantii trebuie sa fie construite astfel
incat sa functioneze corespunzator chiar la temperatura de exploatare cea mai sciizutii.
20
PT C 12-2003
2.2.13 Recipientele containere fIxate pe mijloace de transport rutiere, care servesc lucriirilor din
agricultura ~i care se incarca numai pe baza de miisurare a volumului, trebuie sa fie dotate cu indicatoare
de nivel, manometre ~i dispozitive de siguranpi impotriva suprapresiunilor, care sa satisfaca conditiile
previizute in proiect. Dispozitivele de inchidere necesare pe racordurile de umplere ~i golire trebuie sa
corespunda prevederilor de la pct. 2.2.4. Recipientele susmenponate nu pot circula pe drumurile pub lice in
stare incarcata.
2.2.14 In cazul prevederii de indicatoare cu stic1a de nivel, acestea trebuie sa fie cu sticlii planii rezistentii
la condipile de lucru. Pe racordurile de legatura cu recipientul trebuie sa fIe montate dispozitive cu
inchidere automatii in caz de spargere a stic1ei.
2.2.15 Amplasarea racordurilor ~i construcpa tevilor interioare vor asigura posibilitatea evacuiirii cat mai
complete a lichidului ~i a gazelor din recipient, precum ~i umplerea completii cu lichid a recipientului
(pentru stabilirea capacitiipi, incercarea de presiune hidraulica etc.).
2.2.16 La cisternele de cale feratii se va prevedea posibilitatea ca racordarea pentru umplere, golire ~i
evacuare sa se poatii face pe oricare din piiqile laterale ale vagonului.
2.2.17 Capetele libere ale robinetelor sau ale racordurilor de umplere, golire ~i evacuare vor avea capace
demontabile (f1~a oarba) rezistente la presiunea din recipient ~i etan~e.
Sunt admise ~i dopuri fIletate, dar la care etan~area nu este asiguratii pe fIlet.
2.2.18 Robinetele vor fI protejate contra manevriirii de catre personal neinstruit cu capace metaiice,
rezistente, demontabile, bine fIxate, previizute cu orifIcii de aerisire ~i cu posibilitatea de sigilare in pozipa
„inchis”. Robinete1e vor fI ~i ele sigilate in pozitia „inchis”.
3 INSCRIPTII
3.1 Fiecare recipient va fI previizut cu 0 placa de timbru tip I, conform STAS 4781, pentru cazul
gazelor comprimate ~i cu 0 placa de timbru tip II, conform STAS 4781, pentru cazul gazelor lichefIate sau
dizolvate sub presiune. Placile de timbru vor fi din olel inoxidabil.
In cazul gazelor lichefIate, pe recipientele care se umplu sau golesc cu presiune se va inscrie presiunea
maxima de golire ~ilsau de umplere, care va fI cel mult egala cu presiunea maxima admisa de lucru (pe 0
placa suplirnentarii sau prin vopsire direct pe recipient).
3.2 Cisternele ~i containerele cu un volum mai mare de 1.000 1, cu utilizare multipla (a se vedea
pct. 5.4.2), vor fI inscripponate suplimentar pe placa de timbru cu:
– denumirea neprescurtatii a tuturor gazelor din grupa respectiva cu care recipientul poate fI
umplut;
– incarcatura maxima admisa pentru fiecare gaz in parte.
Pe placa de timbru se va inscrie presiunea de incercare hidraulica cea mai mare a gazului din grupa
respectiva.
3.3 Placa de timbru se fIxeaza pe corpul recipientului prin intermediul unei pliici suport ~i se
amplaseaza:
a) la butoaie: pe fundul previizut cu robinet de umplere ~i golire; daca aceastii amplasare nu este
posibila datoritii dirnensiunilor reduse ale fundului, se admite amplasarea pe fundul celiilalt sau pe
manta, intre cercurile de rulare, cu condipa sa fIe asiguratii protectia impotriva loviturilor;
21
PT C 12-2003
b) la containere ,i cisteme: in apropierea robinetu1ui de umplere ~i de golire sau pe unul din
funduri.
3.4 La completarea pliicii de timbru se vor respecta urrnatoarele:
a) presiunea de incercare hidraulica va fi cea stabilitii conform prevederilor prezentei prescriptii
tehnice;
b) capacitatea (volumul) recipientelor pentru gazele lichefiate sau dizolvate se stabile~te prin
metoda volumetrica sau gravimetric a, cu 0 abatere maxima admisibila de 1 %; nu este admisa
determinarea capacitiitii printr -un calcul bazat pe dimensiunile recipientului;
c) valoarea inciircaturii se stabile~te pe baza capacitiitii recipientului ~i a gradului maxim de
umplere corespunzator gazului respectiv, previizut in tabelele 1 sau 2 din anexa P, dupa caz;
d) in spatiile rezervate pe placa de timbru se inscriu succesiv: data efectuiirii verificiirii (luna ~i
anul), scadenta la verificare periodica (anul) ~i poansonul organului care a executat verificarea;
anul se indica numai prin ultimele douii cifre (de exemplu: 10.90-95, pentru verificarea efectuatii in
luna octombrie 1990, cu scadenta in aceea~i luna din anul 1995).
3.4.1 Pentru recipientele la care este previizuta placa de timbru tip I, conform STAS 4781, verificarea
periodica se inscrie in spatiile corespunzatoare celui de al treilea compartiment.
3.5 Vehiculul pe care se fixeaza cisterna va avea 0 placa indicatoare metalica, fIXatii rigid, pe care se
vor inscriptiona:
a) denumirea ~i sediul detioatorului;
b) denumirea neprescurtatii a gazului cu care se umple efectiv recipientul;
c) inciircatura maxima admisa pentru gazul respectiv; in cazul vagoanelor de cale feratii,
inciircatura maxima admisa se va stabili tinand searna de caracteristicile vagonului, ale gazului
lichefiat ~i de categoria de cale feratii pe care va circula;
d) tara ansamblului format din platforma (vagon, autovehicul, rernorca) ~i recipientul gol, inclusiv
echipamentul fixat pe aceasta, in kg;
e) capacitatea ~i temperatura minimii admisa de umplere.
In cazul recipientelor cu utilizare multipla, pe placa indicatoare sau pe pliici rabatabile se inscrie
denumirea tuturor gazelor din grupa respectiva ~i inciircatura maxima admisa pentru fiecare gaz in parte.
In acest caz, unitatea care a executat umplerea va lasa vizibile numai inscrierile valabile pentru gazul cu
care se umple recipientul in mod efectiv, inscrierile referitoare la celelalte gaze fiind acoperite.
La cisternele de cale feratii vor exista etichete de pericol ~i alte inscrippi previizute de instructiunile RID
sau RIV, iar pentru cistemele rutiere cele previizute de reglementiirile rutiere interne sau intemationale,
dupa caz.
Conditia de la lit. c) de mai sus nu se aplica in cazul cistemelor pentru gaze comprimate.
3.5.1 Daca in urma unor lucriiri de reparatii se modifica tara initiala, se va proceda astfel:
a) pentru vagoane-cistema ~i containere, reparatorul este obligat sa stabileasca ~i sa inscrie noua
valoare a tarei ~i sa obtioa avizul organelor de drept;
b) pentru autocisteme, semiremorci ~i rernorci, reparatorul este obligat sa stabileasca ~i sa inscrie
valoarea reala a tarei ~i sa obtioa avizul organelor de drept.
3.6 Recipientele vor avea suprafetele exterioare protejate prin vopsire cu vopsea de ulei, de aluminiu
sau de email de culoare gri sau argintiu conform STAS 5189.
22
PT C 12-2003
3.7 Cistemele pentru transportul gazelor lichefiate trebuie sa fie marcate cu 0 banda vopsita cu culoarea
portocalie, latli de aproxirnativ 30 cm, care inconjoara fiira intrerupere recipientulla jumlitatea inaltimii.
Recipientele protejate calorifug vor avea inscrisa pe corp mentiunea „calorifug” sau „izolat termic prin
vid”.
3.8 Cisternele ~i containerele cu un volum mai mare de 1.000 1 vor avea in apropierea robinetelor de
umplere, golire ~i faza gaz, dupa caz, schema de manevrare a robinetelor.
4 AUTORIZAREA FUNCP:ONARII
4.1 Autorizarea funcponiirii §i inregistrarea recipientelor
4.1.1 Recipientele care fac obiectul prezentei prescriptii tehnice vor putea fi puse in functiune ~i date in
exploatare numai daca unitatea detinatoare a obtinut autorizatia de functionare eliberatli conform
prevederilor prezentei prescriptii tehnice.
4.1.2 Recipientele cisteme si recipientele containere se autorizeaza pentru functionare ~i se verifica
obligatoriu nurnai de catre ISCIR-INSPECT IT.
4.1.3 Recipientele butoaie se autorizeazli pentru functionare ~i se verifica de catre RSVTI al unitlitii
detinatoare.
4.1.4 Pentru obtinerea autorizatiei de functionare a recipientelor cisteme ~i recipientelor containere,
detinatorul/proprietarul trebuie sa solicite in scris la ISCIR-INSPECT IT, in raza clireia i~i desfii~oara
activitatea, efectuarea verificlirilor conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice, inaintfuld totodata
urrnlitoarele:
– documentatia tehnicii, intocmitli de catre unitatea constructoare, care va cuprinde:
a) proiectul de executie (desenul tip de ansarnblu+breviarul de calcul) avizat de ISCIRINSPECT;
b) certificatele de calitate ale materialelor de bazli ~i de adaos utilizate la executia
elementelor recipientului supuse presiunii sau care se asarnbleaza prin sudare la acesta ;
dec1aratii de conformitate pentru elementele componente (arrnlituri, dispozitive de
sigurantli etc.) care echipeaza recipientul, dupa caz;
c) lista procedurilor de sudare folosite la executia imbinlirilor sudate ~i specificatiile
procedurilor de sudare (WPS) specifice, intocmite de RTS, la care se ata~eaza fi~ele de
omologare (WP AR), in conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice referitoare la
omologarea procedurilor de sudare, Colectia ISCIR (in copie);
d) tabelul nominal cu sudorii autorizati conform prevederilor prescriptiei tehnice referitoare
la autorizarea sudorilor, Colectia ISCIR, care au executat lucrlirile de sudare, intocmit de
RTS, la care se ata~eaza autorizatiile sudorilor (in copie);
e) fi~a ~i diagrarna de tratarnent termic, atunci ciind efectuarea acestuia este prevlizutli in
proiectul de construire;
f) buletinele (certificatele) cuprinziind rezultatele examinlirilor, verificlirilor ~i incerclirilor
efectuate conform cerintelor proiectului de executie, de catre unitliti (laboratoare)
autorizate de ISCIR-INSPECT, conform prevederilor prescriptiilor tehnice specifice,
Colectia ISCIR;
23
PT C 12-2003
g) procesul-verbal de incercare pneumatica de etan~eitate efectuatli la recipientele pentru
gaze toxice, inflamabile sau gaze lichefiate putemic rlicite (buletin de vid, dupa caz);
h) dec1aratia de conformitate eliberatli de unitatea constructoare ;
– buletine care stabilesc valoarea capacitlipi;
– documentulldovada de luare in evidentli de catre ISCIR-INSPECT, in cazu1 recipientelor
importate.
4.1.5 Documentapa intocmitli conform pct. 4.1.4 va fi imegistrata la ISCIR-INSPECT IT, care va stabili
cu beneficiaru1 data la care urmeaza sa se efectueze verificarea in vederea autorizlirii funcponlirii de catre
inspectorui de specialitate al ISCIR-INSPECT IT, restituind documentatia depusa. Documentapa
incompletli va fi inapoiatli unitlipi detinatoare pentru a fi completata, iar data verificlirii va fi stabilitli in
conditiile arlitate anterior, dupa completarea acesteia.
4.1.6 La data stabilitli pentru efectuarea verificlirilor, unitatea depnatoare trebuie sa pregateasca
recipientui. De asemenea, va asigura personalul de deservire ~i auxiliar necesar. La verificare nu trebuie sa
lipseasca RSVTI al unitlipi depnatoare. In cazu1 recipientelor inchiriate (cu exceppa cazurilor cand se
inchiriaza din alte tliri), la verificare va participa atat RSVTI al unitlipi detinatoare cat ~i cel al unitlitii care
a inchiriat recipientui.
4.1.7 Autorizarea funcponlirii recipientelor se acordll numai daca in urma verificlirilor efectuate se
constatli indeplinirea condipilor prevlizute in prezenta prescrippe tehnica. In cazu1 acordlirii autorizatiei de
functionare, in procesul-verbal incheiat, conform modelului din anexa C, ca urmare a verificlirilor
efectuate se vor menpona parametrii de functionare aprobati, precum ~i data (ziua, luna ~i anul) stabilitli
pentru urmlitoarea verificare tehnica periodica. Daca recipientele nu sunt pregatite pentru efectuarea
verificlirilor sau in cazul constatlirii unor lipsuri sau deficiente, care vor fi mentionate in procesul-verbal,
autorizapa de funcponare nu va fi acordatli.
4.1.8 Cisternele ~i containerele se inregistreaza la ISCIR-INSPECT IT in raza clireia acestea
functioneaza.
Pentru recipientele care au fost autorizate pentru functionare, ISCIR-INSPECT IT va efectua inregistrarea
acestora, acordand numlirul de inregistrare ISCIR ~i va elibera cartea recipientuiui-partea de exploatare.
Unitatea depnatoare are obligatia de a ridica de la ISCIR-INSPECT IT cartea recipientuiui-partea de
exploatare in cel mult 30 de zile de la data inregistrlirii.
4.1.9 Butoaiele se inregistreaza in evidenta interna a unitapi depnatoare, numlirul de imegistrare fiind
acordat de catre aceasta. Unitatea depnatoare are obligapa sa comunice anualla ISCIR-INSPECT IT lista
butoaielor autorizate. Autorizarea functionlirii butoaielor de catre RSVTI al unitlitii detinlitoare se face in
acelea~i conditii ca ~i autorizarea functionlirii de catre inspectorui de specialitate al ISCIR-INSPECT IT.
4.1.10 Cliqile recipientelor-partea de exploatare, atat pentru cele din evidenta ISCIR-INSPECT IT cat ~i
pentru cele care sunt in evidenta intema a unitlitii detinatoare, se plistreaza de catre RSVTI. Evidenta
recipientelor va fi pnutli de catre unitlitile depnatoare intr-un registru, conform modelului din anexa D,
pentru cisterne ~i containere ~i separat pentru butoaie. Unitatea detinatoare este obligata sa plistreze in
condipi corespunzatoare cartea recipientuiui-partea de exploatare ~i sa 0 transmitli odatli cu acesta in cazu1
instrliinlirii (viinzlirii).
24
PT C 12-2003
4.2 Verificiri tehnice pentru autorizarea funcponirii
4.2.1 in vederea eliberarii autorizatiei de functionare a recipientelor, inspectorul de specialitate al
ISCIR-INSPECT IT sau RSVTI al unitiitii detiniitoare (in cazurile previizute de prezenta prescriptie
tehnica) va efectua urmatoarele verificari:
a) verificarea existentei documentatiei tehnice a recipientului , conform pct. 4.2.3;
b) revizia interioara, conform pct. 4.2.4;
c) incercarea de presiune hidraulica, conform pct. 4.2.5;
d) incercarea pneurnatica de etan~eitate, conform pct. 4.2.6;
e) verificarea reglarii dispozitivelor de siguranta, daca este cazul, conform pct. 4.2.7.
Verificarile se vor efectua la detinator.
4.2.2 Pe baza verificarilor efectuate, cu rezuitate corespunzatoare, se va acorda autorizatia de functionare
~i se va stabili data la care urmeaza sa se efectueze urrnatoarea verificare tehnica periodicii, conform
prevederilor prezentei prescriptii tehnice (a se vedea cap. 6). in cazu1 recipientelor care se livreaza
incarcate cu fluidul de lucru, la care nu se repetii verificarile la detiniitor, conform pct. 4.2.1 lit. b) (revizia
interioara) ~i c) (incercarea de presiune hidraulica), data urrnatoarei verificari tehnice periodice se
stabile~te tinilnd seama de data efectuarii incercarilor de presiune la unitatea constructoare. Pentru
celelalte recipiente, terrnenele scadente se stabilesc tinilnd seama de datele la care au fost efectuate
verificarile la constructor, chiar daca unele din operatiile de verificare nu se mai repetii. Recipientele
cisteme ~i recipientele containere vor avea indicate vizibil prin vopsire, pe corpul acestora sau pe pliicute
speciale, urmatoarele date:
– numiiru1 autorizap.ei de functionare;
– presiunea maxima admisibila de lucru;
– scadenta de verificare.
4.2.3 Verificarea existentei documentapei tehnice
Documentatia tehnica minima necesara obtinerii autorizatiei de functionare este:
a) documentatia tehnica de insop.re, care trebuie sa contina cel putin datele previizute la pct. 4.1.4;
b) buletinul care stabile~te valoarea capacitap.i;
c) instructiunile de utilizare (exploatare) elaborate de producator, redactate in limba romilna.
4.2.4 Revizia interioari
Revizia interioara constii in verificarea interioara ~i verificarea exterioara a recipientului , astfel:
a) verificarea interioari: exarninarea tuturor elementelor recipientului la interior, in scopul
constatiirii stiirii suprafetelor, a imbinarilor sudate, precum ~i a comportiirii recipientului fata de
acp.unea fluidului continut;
b) verificarea exterioari: exarninarea tuturor elementelor recipientului la exterior, in scopul
constatiirii starii suprafetelor, a imbinarilor sudate ~i a depistiirii eventualelor defecte ca urrnare a
operatiilor de transport, precum ~i a comportiirii recipientului fata de actiunea mediului ambiant.
Verificarea exterioara va cuprinde ~i verificarea existentei inscriptionarii, conform cap. 3.
in cazul recipientelor noi (care urmeaza sa fie puse in funcp.une pentru prima datii), efectuarea verificarii
interioare nu este obligatorie daca recipientul a fost protejat (conservat) corespunzator ~i poate fi efectuata
numai verificarea exterioara.
25
PT C 12-2003
4.2.5 incercarea de presiune hidraulicii
4.2.5.1 incercarea de presiune hidraulica se efectueaza numai daca rezultatele verificiirilor anterioare au
fost corespunzatoare. incercarea de presiune hidraulica nu este obligatorie daca sunt mdeplinite
1ll’Illiitoarele conditii:
a) mcercarea de presiune hidraulica a fost efectuata la unitatea constructoare ~i de la data efectuiirii
acesteia nu au trecut mai mult de 24 de luni, iar recipientul a fost protejat (conservat)
corespunzator (de exemplu: cu gaz inert) la expedierea de la unitatea constructoare, astfelmclit sa
fie exclusa posibilitatea ca mediul exterior sa actioneze asupra interiorului ~i exteriorului acestuia;
b) recipientul nu a suferit deforma!ii locale vizibile ca urmare a operatiilor de transport.
4.2.5.2 incercarea de presiune hidraulica se efectueaza cu apa sau alt lichid neutru, la 0 presiune stabilitii
conform documentatiei tebnice. Temperatura maxima a lichidului de incercare nu trebuie sa depa~easca
50°C, iar temperatura minimii nu trebuie sa fie mai mica decat temperatura minima admisibila de lucru a
recipientului, dar nu mai pupn de 15°C.
4.2.5.3 Daca temperatura mediului ambiant m timpul incerciirii este mai mica decat temperatura minima
admisibila de lucru a recipientului, presiunea in recipient se va miiri pana la cel mult 20% din valoarea
presiunii maxime admisibile de lucru, menpnandu-se aceastii valoare un timp suficient pentru ca
temperatura metalului recipientului in orice punct sa devinii cel pupn egala cu temperatura minima
admisibila de lucru a recipientului. in acest scop, lichidul de mcercare va avea 0 anumitii temperatura
stabilitii de unitatea care efectueaza mcercarea (reparatoare sau depnatoare, dupa caz), astfel mcat sa se
evite aparitia unor ~ocuri termice periculoase m peretii recipientului. Se vor lua miisuri pentru evitarea
pericolului de mghetare a lichidului din recipient.
4.2.5.4 incercarea de presiune hidraulica se va efectua astfel incat miirirea ~i mic~orarea presiunii sa se
faca continuu ~i lara ~ocuri.
4.2.5.5 in timpul umplerii cu lichidul de incercare se vor lua masuri pentru eliminarea completii a aerului,
astfelmcat sa nu se produca pungi de aer m interiorul recipientului. Debitul de alimentare cu lichid va fi
astfel stabilit mcat evacuarea aerului sa evite crearea unei presiuni periculoase m recipient m timpul
umplerii.
4.2.5.6 in timpul incerciirii de presiune hidraulica gaurile de control previizute la inelele de compensare
vor fi accesibile pentru examinare. Dupa mcercare gaurile se vor putea astupa cu dopuri filetate.
4.2.5.7 in timpul mcerciirii de presiune hidraulica recipientul va fi previizut cu un al doilea manometru de
control, m plus fa!ii de manometrul de mcercare. Clasa de precizie a manometrelor de control va avea
valoarea cel mult egala cu 2,5. Manometrele vor fi astfel alese mcat valoarea presiunii de mcercare sa se
citeasca pe treimea mijlocie a sciirii gradate.
4.2.5.8 Este interzisa executarea oricMor lucriiri, m vederea inlaturiirii unor neetan~eitati, m timp ce
recipientul se afla sub presiune.
4.2.5.9 Durata de menpnere a recipientului la presiunea de mcercare va fi stabilita prin documentatia
tebnica, insa nu va fi mai mica de 30 de minute. Aceasta va fi mscrisa in cartea recipientului-partea de
exploatare. Examinarea suprafetelor recipientului se va face numai dupa reducerea presiunii de incercare
26
PT C 12-2003
la valoarea presiunii maxime admisibi1e PS.
4.2.5.10 Incercarea de presiune hidrau1icii se considerii r~itii dacii nu se constatii:
– deformiiri p1astice vizibi1e, fisuri sau criipiituri ale e1emente1or recipientu1ui;
– piciituri (liicrimiiri) sau scurgeri pe 1a imbiniiri1e sudate, in materia1ul de bazii sau la
imbiniiri1e demontabi1e.
In cazul in care 1a incerciiri1e de presiune hidraulicii se vor constata defecte care depii~esc criteriile de
acceptare previizute, defecte1e se vor inliitura, dupii care incerciirile respective vor fi repetate.
In scopul obtinerii unor rezultate conc1udente, atmosfera exterioarii recipientului va fi cat mai uscatii
posibil pentru a se evita condensarea vapori1or de apii.
4.2.5.11 Dupii executarea incerciirii de presiune hidraulicii sunt interzise orice 1ucriiri de sudare,
deformiiri la rece sau 1a cald la e1ementele recipientului care 1ucreazii sub presiune.
4.2.6 tncercarea pneumatici de etan,eitate
4.2.6.1 In afarii de incercarea de presiune hidraulicii, recipientele care lucreazii cu fluide toxice, explozive
sau inflamabile se supun ~i 1a 0 incercare pneumaticii de etan~eitate. Incercarea se efectueazii de ciitre
RSVTI al unitiitii detiniitoare, autorizat de ISCIR-INSPECT IT, inainte de punerea recipientu1ui in
functiune, dupii demontarea unor e1emente ale acestuia sau dupii 0 oprire inde1ungatii din functiune care
poate duce 1a pierderea etan~eitiitii.
Incercarea se efectueazii cu aer sau azot, dupii caz, ~i se considerii reu~itii dacii nu se constatii 0 sciidere a
presiunii ~i pierderi de fluid.
Valoarea presiunii de incercare pneumaticii de e~eitate ~i durata de mentinere vor fi cele previizute de
documentatia de insotire.
Procesu1-verba1 incheiat cu ocazia incerciirii de etan~eitate va fi scris in cartea recipientu1ui-partea de
exp1oatare.
4.2.6.2 Incercarea pnenmaticii de e~eitate se va efectua cu respectarea prevederilor de la pct. 4.2.5.4,
4.2.5.7, 4.2.5.8 ~i 4.2.5.11. In cazuri justificate prin proiect, se admite efectuarea incerciirii pneumatice de
etan~eitate ~i prin alte metode (cu amoniac ~i fenolfta1einii, freon etc.), cu conditia ca metodologia de
incercare ~i criterii1e de acceptare a defecte10r sii fie stabilite prin instructiuni elaborate de comun acord
intre proiectant, detiniitor ~i unitatea constructoare sau reparatoare. Instructiunile vor fi anexate la
documentatia tehnicii.
4.2.7 Verificarea reglirii dispozitivelor de siguranti
In cazul in care sunt previizute in proiect, se va verifica existenta dispozitive1or de sigurantii (inc1usiv a
sigiliilor) ~i a documentatiei de insopre a acestora (certificatul de verificare ~i reglare corespunziitor) care
va fi a~atii 1a cartea recipientului-partea de exp1oatare.
5 EXPLOATARE
5.1 Obligatille ,i responsabilitiitue unitiiplor detiniitoare
5.1.1 Agentii economici detiniitori de recipiente cisteme, recipiente containere ~i recipiente butoaie
metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizo1vate sub presiune sunt obligati sii ia toate miisurile in
vederea respectiirii prevederilor prezentei prescriptii tehnice, in scopul functioniirii recipiente10r in conditii
27
PT C 12-2003
de siguranta.
5.1.2 in vederea asiguriirii condipilor pentru funcponarea in condipi de sigurantii, unitiitile detiniitoare
au urmiitoarele obligatii ~i responsabilitiip:
a) sa inregistreze recipientele la ISCIR-INSPECT IT;
b) sa intocmeasca ~i sa pna la zi evidenta centralizatii a acestora, conform modelului din anexa D;
c) sa supunii recipientele la verificiirile tehnice efectuate de catre ISCIR-INSPECT IT sau de catre
RSVTI autorizat de ISCIR-INSPECT IT (pentru cazurile previizute la cap. 4) in vederea autoriziirii
funcponiirii ~i la verificiirile tehnice periodice (conform perioadelor de scadentii acordate),
pregatind recipientele ~i crefuld toate condipile necesare in scopul verificiirii acestora;
d) sa obtinii, inainte de punerea in funcpune, de la ISCIR-INSPECT IT autorizapa de funcponare
pentru recipientele noi, vechi repuse in funcpune sau ce1e aflate in exploatare la scadentii, conform
prevederilor prezentei prescrippi tehnice; este interzisa punerea in funcpune ~i exploatarea
recipientelor flirli autoriza!ia de funcponare;
e) sa ia miisurile necesare astfel ca recipientele sa fie folosite in conditii de sigurantii, executfuld
reviziile curente, reparapile ~i intrepnerea lor permanentii, conform normativelor legale ~i
prezentei prescrippi tehnice;
t) sa foloseasca personal de deservire instruit pentru exploatarea recipientelor; personalul
insiircinat sa lucreze cu recipientele trebuie sa aiba varsta de cel pupn 18 ani implinip ~i sa fie
instruit de catre depnator ~i verificat ca ~i-a insu~it cuno~tinte1e teoretice ~i practice necesare cu
privire la funcponarea in conditii de siguranta a recipientelor; acest personal trebuie sa cunoasca
bine dispozitivele de sigurantii ~i aparatele de miisurare ~i control, func!ionarea lor, precum ~i
miisurile necesare in caz de defectare a acestora; unitatea depnatoare va tine evidenta scrisa a
instructajelor ~i verificiirilor periodice efectuate;
g) sa solicite la ISCIR-INSPECT IT scoaterea din evidentii a recipientelor scoase din uz ~i casate.
5.1.3 Daca cu ocazia verificiirilor efectuate de unitatea de!inatoare se constatii defecpuni, care
pericliteaza siguranta in functionare a recipientului, acesta se va opri imediat din funcpune, depnatorul
avfuld obliga!ia sa anunte in termen de 24 de ore ISCIR-INSPECT IT in vederea examiniirii acestuia ~i
luiirii miisurilor corespunzatoare.
5.2 Responsabilul ell supravegherea ,i verifiearea tehnieii a instalapilor (RSVTI)
5.2.1 Agenpi economici depnatori sunt obligap sa numeasca personal propriu de specialitate (cu studii
superioare tehnice, mai~tri sau tehnicieni), in raport cu numiirul ~i instalapilor, care va fi autorizat de
ISCIR-INSPECT IT ~i care va riispunde impreuna cu conducerea agentului economic de luarea masurilor
pentru aplicarea prevederilor prezentei prescrippi tehnice. Personalul menponat, denumit „responsabil eu
supravegherea ,i verifiearea tehnieii a instalatiilor” (RSVTI), va fi numit prin decizie intemii, conform
modelului din anexa E, datii de conducerea agentului economic.
5.2.2 RSVTI are urmatoarele obligapi ~i responsabilitiip:
a) sa cunoasca legislapa ~i prescrippile tehnice in vigoare care reglementeaza funcponarea in
conditii de siguranta a recipientelor;
b) sa efectueze verificiirile ~i incerciirile in vederea autoriziirii functioniirii la prima punere in
funcpune ~i la verificiirile tehnice periodice (conform perioadelor de scadentii acordate) la
recipientele pentru care este imputernicit in scris de ciitre ISCIR -INSPECT IT sau la care, conform
prevederilor prezentei prescrip!ii tehnice, aceastii responsabilitate revine unitiipi de!inatoare;
c) sa intocmeascii planul anual de verificiiri ~i incerciiri pentru verificarea tehnicii periodicii (1a
28
PT C 12-2003
scadentli) a celor aflate in exploatare, pe care il supune aprobarii conducerii ~i il inainteaza la
ISCIR-INSPECT IT in raza careia se afla instaiatiile;
d) sa llIIIliireasca exploatarea recipientelor in conditii de siguranla, executarea reviziilor curente, a
reparatiilor ~i a intrepnerilor permanente, conform normativelor legale ~i prezentei prescriptii
tehnice;
e) sa organizeze ~i sa participe la instructajele profesionale cu personalul de deservire a
recipientelor;
f) sa llIIIliireasca pregatirea recipientelor in vederea efectuarii de catre inspectorii de specialitate ai
ISCIR-INSPECT IT a verificarilor ~i incercarilor ~i sa comunice la ISCIR-INSPECT IT datele de
efectuare a acestora;
g) sa anunte la ISCIR -INSPECT IT avariile ~i accidentele produse la recipiente ~i sa participe la
cercetarea acestora;
h) sa colaboreze cu celelalte compartimente din unitatea detinatoare in vederea aplicarii ~i
respectiirii prevederilor prezentei prescriptii tehnice;
i) sa tina evidenta recipientelor, conform anexei D, ~i sa urmiireasca pastrarea corespunzatoare a
autorizatiilor de funclionare (cartea recipientului-partea de exploatare);
j) sa delinii prescriptii1e tehnice, Colectia ISCIR, aplicabile instaiatiilor proprii, precum ~i actele
normative aplicabile.
5.2.3 in vederea obtinerii autorizaliei de RSVTI, pentru personalul nominalizat prin decizie intema,
unitatea depnatoare de recipiente va inainta la ISCIR-INSPECT IT 0 documentatie intocmita conform
anexeiF.
Personalul propus pentru autorizare va fi exarninat privind cunoa~terea prevederilor prescriptiilor tehnice
aplicabile, Colectia ISCIR, ~i a responsabilitatilor care ii revin functie de specificul recipientelor pe care
unitatea Ie detine.
Pentru personalul declarat admis in urma examenului suslinut, ISCIR-INSPECT IT va elibera autorizatia
de RSVTI conform modelului din anexa G.
Autorizatia este nominala ~i este valabila numai in cadrul agentului economic pentru care a fost autorizat
personalul respectiv.
5.3 Conditli generale
5.3.1 Statia de umplere ~i golire a recipientelor trebuie sa corespundii prevederilor proiectului, sa asigure
posibilitatea umplerii corecte ~i a golirii in conditii de sigurantli ~i sa satisfaca prevederile normelor de
prevenire ~i stingerea incendiilor.
Aparatele de masurare utilizate la umplere ~i dintarul de control vor fi verificate conform prevederilor
legale.
Conductele de compensare a presiunii vor fi astfel dimensionate indit sa permita 0 egalizare rapidii a
presiunii.
In cazu1 gazelor lichefiate ~i a gazelor dizolvate sub presiune, conductele de umplere-golire ~i de evacuare
trebuie sa fie previizute cu aparate pentru indicarea presiunii ~i temperaturii fluidului.
5.3.2 Personalul care executa lucrarile de umplere, golire, curatare, intrelinere, reparare ~i revizie la
recipiente va fi instruit ~i verificat pentru astfel de lucrari de catre detinator/utilizator sau cel care executa
umplerea sau golirea, dupa caz. Responsabilii cu umplerea sau golirea recipientelor vor fi numiti in scris
de catre conducerea unitalii respective.
29
PT C 12-2003
5.3.3 La toate operapile de umplere-golire, la curiitarea interioarii, precum ~i pe timpul transportu1ui, se
vor respecta normele de protecpa muncii specifice pentru aceste activitap.
5.4 Umplerea
5.4.1 Unitatea care executa umplerea va avea un registru de evidenta a recipientelor umplute, pentru
fiecare tip de gaz, numerotat, ~nuruit ~i sigilat de ISCIR-INSPECT IT de care apaqine. In registru se va
inscrie pentru fiecare recipient in parte:
a) denumirea ~i sediul beneficiarului;
b) numiirul de identificare al vehiculului cu care se transportA recipientul, pentru cisteme ~i
numiirul de identificare, pentru containere ~i butoaie;
c) numiirul de fabricape al recipientului;
d) capacitatea recipientului (in litri);
e) incarcatura maxima admisa (in kg);
f) tara (in kg), conform pct. 3.5;
g) tara efectiv constatatala cant8.rirea executata inainte de umplere (in kg);
h) data cantaririi (anul, luna, ziua);
i) rezultatul reviziei executate conform pct. 5.4.4 ~i 5.4.5;
j) semnatura responsabilului cu umplerea recipientelor;
k) data umplerii;
I) masa efectiva a incarcaturii (in kg);
m) tara constatatala cantarirea de verificare dupa umplere (in kg);
n) rezultatul reviziei dupa umplere (a se vedea pct. 5.4.9);
0) semnatura responsabilului dupa umplerea recipientului.
Registrul se va pastra de catre ~eful stapei de umplere.
5.4.1.1 Toate inscrierile se vor face cite!, Iarii ~tersaturi, corecturi sau scrieri ulterioare.
5.4.1.2 In cazul recipientelor pentru gaze com primate ~i al containerelor fixate pe mijloace de transport
rutiere, care servesc lucriirilor din agriculturii ~i care se incarca numai pe baza de masurare a volumului. se
inscriu numai date1e de la pct. 5.4.1 lit. a), b), c), d), i), j), k), n) ~i 0), cu precizarea valorii presiunii
remanente ~i a presiunii de incarcare.
5.4.2 Cistemele, containerele ~i butoaiele se pot umple numai cu gazul pentru care au fost autorizate ~i
inscripponate. Se admite utilizarea recipientelor pentru transportu1 succesiv a mai multor gaze lichefiate
(utilizare multipla), numai daca gazele fac parte din acee~i grupa menponata mai jos.
30
PT C 12-2003
Grupa 1 hidrocarburi halogenate (de la 3a ~i 4a din anexa A)
Grupa2
hidrocarburi (3b ~i 4b), butadienii 1,2 ~i butadienii 1,3 (3c) ~i amestecul de butadienii 1,3 ~i
hidrocarburi (4c) din anexa A
Grupa3
amoniac (3at), oxid de metil (3b), dimetilaminii, etilaminii, metilamina, trimetilarninii (3bt)
si clorurii de vinil (3c) din anexa A
Grupa4 bromurii de metil (3at), clorurii de etil si clorurii de metil (3bt) din anexa A
Grupa5 amestecuri de oxid de etilenii cu dioxid de carbon, oxid de etilenii cu azot (4ct) din anexa A
azot, dioxid de carbon, gaze rare, hemioxid de azot (protoxid de azot), oxigen (7a), aer,
Grupa6 amestecuri de azot cu gaze rare, amestecuri de oxigen cu azot, chiar dacii ele contin gaze
rare (8a) din anexa A
Grupa 7
etan, etilenii ~i metan (7b) ~i amestecuri de metan cu etan, chiar dacii ele contin propan sau
butan (8b) din anexa A
Recipiente1e care au fost umplute cu gaze1e din grupele 1 sau 2 trebuie sii fie golite de gazele lichefiate
I’nainte de mcarcarea altor gaze din aceea~i grupii.
Recipientele care au fost umplute cu gazele din grupele 3 … 7 trebuie sii fie golite de gaze1e lichefiate ~i
inertizate mainte de mciircarea altor gaze din acelea~i grupe.
Utilizarea multiplii a unui recipient este adrnisii numai dacii acesta corespunde tuturor conditiilor impuse
gaze10r care urmeazii a se mcarca.
5.4.3 Utilizarea recipientelor pentru transportul gaze10r din grupe diferite (a se vedea pct. 4.4.2) este
posibilii numai dupii golirea completii, curiitarea, degazarea acestora ~i autorizarea functioniirii pentru nou1
gaz, ca urmare a lucriirilor de retimbrare (dacii este cazul) efectuate conform prevederilor de la cap. 7.
5.4.4 Inainte de umplere recipientele vor fi verificate de responsabilul cu umplerea. Rezultatul verificiirii
~i conc1uzia privind adrniterea pentru umplere se vor mscrie in registru1 indicat la pct. 5.4.1.
5.4.5 Este interzisii umplerea recipientelor la care se constatii:
a) la inscriptii:
– lipsa pliicii de timbru sau inscriptionarea ei incompletii sau incorectii;
– lipsa pliicii indicatoare;
– depii~irea scadentei pentru verificarea periodicii;
– lipsa inscriptiei: numiir autorizatie de functionare, data scadentei pentru verificare,
presiunea maxima admisibilii de lucru ~i a poansonu1ui inspectoru1ui de specialitate al
ISCIR-INSPECT;
b) la piirtile exterioare:
– cii peretii recipientului prezintii urme de lovituri sau rizuri, suprapuneri, exfolieri,
ondu1atii ~i urme de ciocan etc., dacii adancimea lor depii~e~te limitele abaterii negative la
grosimea tablei;
– cii echipamentul recipientului prezintii deterioriiri sau lipsuri, iar armiiturile sau imbiniirile
sunt neetan~e;
– lipsuri sau deterioriiri de orice naturii la partea de ru1are sau depii~irea termenului de
revizie la partea de ru1are;
c) la interior:
– cii lipse~te presiunea remanentii de minim 0,05 MPa (0,5 bar);
– prezenta unui alt gaz dedit cel cu care se va umple recipientul.
31
PT C 12-2003
5.4.5.1 Atunci cand nu se poate stabili existents- presiunii remanente sau cand recipientul a fost anterior
umplut cu un alt gaz, se va proceda conform prevederilor de la pct. 5.4.4 ~i 5.4.6.
5.4.6 Inainte de prima umplere, precum ~i dupa fiecare degazare completii a recipientului pentru gaze
combustibile, se va evacua, in prealabil, aerul cu ajutorul unui gaz inert.
5.4.7 Umplerea recipientelor cu gaze lichefiate sau gaze lichefiate dizolvate sub presiune se va face
controlat astfel incat valoarea inciirciirii maxime adrnise sa nu fie depa~ita. In cazul gazelor comprimate,
presiunea de inciircare nu va depa~i presiunea maxima adrnisibila de lucru. Recipientele pentru transportul
gazelor lichefiate puternic riicite de la 7b ~i 8b (anexa A) se vor umple astfel incat la temperatura la care se
atinge presiunea maxima adrnisibila de lucru volumul lichidului sa atinga cel mult 95% din capacitatea
recipientului. Recipientele pentru transportul gazelor lichefiate puternic racite de la 7a ~i 8a (anexa A) pot
fi umplute pana la cel mult 98% la temperatura ~i presiunea de inciircare.
5.4.8 Dupa umplere cu gaze lichefiate (cu exceptia gazelor lichefiate puternic racite) sau cu gaze
dizolvate sub presiune fiecare recipient va fi supus unei cantiiriri de verificare, recipientul nefiind in
legaturii cu instalatia de umplere ~i de egalizare a presiunii, legaturile respective fiind demontate. in caz de
suprainciircare se va proceda imediat la golirea surplusului de gaz, dupa care se va executa 0 nouii
cantiirire de verificare. Se adrnite ca la inciircarea containerelor fixate pe mijloace de transport rutiere, care
servesc lucriirilor din agriculturii ~i care se incarca numai pe baza de miisurare a volumului sa nu se
efectueze cantiirirea de verificare.
5.4.9 In timpul umplerii, precum ~i dupa umplere, se va verifica etan~eitatea armaturilor ~i a imbiniirilor
recipientului. Remedierea eventualelor defecte se va executa numai dupa evacuarea gazului din recipient.
5.4.10 Expedierea recipientelor umplute se va putea face numai cu avizul responsabilului cu umplerea,
dupa inchiderea ~i aplicarea sigiliilor la capacele de protec!ie ~i/sau la robinete.
5.4.11 Inainte de inceperea inciirciirii cistemelor sau containerelor se vor lua miisuri pentru ca acestea sa
fie bine fixate pentru eliminarea posibilitiitilor de deplasare ~i se vor proteja contra lovirii de alte mijloace
de transport.
Cisternele pentru gaze inflamabile ~i/sau toxice vor avea montat, in timpul inciirciirii, un sistem de
comandii care va actiona dispozitivul cu sigurantii ~i inchidere rapidii in caz de incendiu sau de deplasare
nepreviizuta a cisternei.
5.5 TransportuI, depozitarea ,i golirea
5.5.1 Butoaiele vor fi transportate in vehicule previizute cu arcuri, a~ezate in pozitie orizontala, cu axa
longitudinala in lungul vehiculului ~i asigurate impotriva deplasiirii laterale. Cel pupn in perioada aprilieseptemhrie
vehiculele vor fi acoperite.
5.5.2 Nu este permis ca irnpreuna cu cisternele, containerele ~i butoaiele sa se transporte diverse
materiale sau persoane.
5.5.3 Depozitarea butoaielor pline sau goale se va face in locuri ferite de radiatii solare sau de alte surse
de incalzire. Nu se adrnite folosirea cistemelor ca rezervoare de depozitare. Se poate admite utilizarea
fluidelor direct din cisterna numai in cazul cand timpul in care se consuma fluidul in instalatia tehnologica
32
PT C 12-2003
este aproximativ egal cu timpul de transvazare din cisterna in recipientele de depozitare, dar nu mai mult
de doua zile. Unitatea va lua masuri corespunzatoare ca in timpul golirii cisternelor acestea sa fie
amplasate intr-un loc special amenajat in acest scop, protejate impotriva lovirii de catre alte mijloace de
transport ~i bine fixate pentru eliminarea posibilitiitilor de deplasare.
5.5.3.1 In sensul celor mentionate la pct. 5.5.3, prin rezervor de depozitare se intelege situatia cilnd
recipientui cisterna este legat la instalatia tehnologica in care se utilizeaza gazu1 respectiv.
5.5.4 Imediat dupa primirea recipientelor inciircate ~i inainte de utilizare beneficiarul va verifica
starea lor exterioarii, inc1usiv existenta sigiliilor. Defectele constatate vor fi comunicate unitiitii care a
executat umplerea, pentru efectuarea remedierilor. Pilnii la efectuarea remedierilor, beneficiarul va lua
miisuri de prevenire a unor eventuale accidente.
5.5.5 Nu este admisa inciilzirea cu foc direct sau cu alte mijloace de inciilzire avilnd temperatura
mai mare de 50°C, pentru activizarea golirii recipientelor sau daca conductele de umplere-golire sau de
egalizare a presiunii, precum ~i robinetele au fost obturate cu gheatii.
5.5.6 Dupa golire, cisternele, containerele ~i butoaiele vor avea 0 presiune remanenta de minim
0,05 MPa (0,5 bar) ~i vor fi asigurate ca ~i cele pline.
5.5.7 Recipiente1e golite de flnid, necuralate, pot fi transportate dupa expirarea scadentelor de
verificare pentru a fi supuse verificiirilor ~i incerciirilor in vederea reautoriziirii.
5.5.8 Inainte de inceperea desciirciirii cisternelor sau containerelor se vor lua masuri pentru ca
acestea sa fie bine fixate, pentru eliminarea posibilitiililor de deplasare, ~i se vor proteja impotriva lovirii
de alte mijloace de transport. Cisternele pentru gaze inflamabile ~i1sau toxice vor avea montat, in timpul
desciirciirii, un sistem de comandii care va actiona dispozitivul cu sigurantii ~i inchidere rapidii in caz de
incendiu sau de deplasare nepreviizutii a cisternei.
5.5.9 Expedierea recipientelor goale se va putea face numai cu avizul responsabilulni cu golirea ~i
aplicarea sigiliilor la capacele de protectie ~i1sau la robinete.
5.6 Curitarea interioari
5.6.1 Demontarea armaturilor ~i a capacelor de la gurile de vizitare (sau de curiitare) se va executa
numai dupa degazarea completii a interiorului recipientuiui. La recipientele pentru gaze inflamabile
ventilarea se va executa cu gaz inert sau cu abur ~i apoi cu aer uscat. Ventilarea nu trebuie sa formeze in
exterior amestec de gaze care poate fi periculos sau diiunator.
5.6.2 Spiilarea recipientelor pentru gaze toxice se va executa cu apa sau cu alte lichide corespunzatoare,
stabilite prin instructiunile intocmite de unitatea detinatoare sau cea care executii aceastii operatie ~i care
se vor neutraliza dupa evacuarea din recipient.
5.6.3 Lucriirile de curiitare, reparare ~i verificare in interiorul cisternelor se vor executa concomitent de
catre cel putin doi muncitori, din care unul va riimilne in afara recipientului ~i va mentine permanent
legatura cu cel din interior. Persoana care intrii in cisteme1e pentru gaze care prezintii pericol de intoxicare
sau pericol pentru organele respiratorii va purta 0 masca izolantii cu aspirare liberii a aerului sau cu
conducte de aer ~i va fi supravegheatii in mod obligatoriu de 0 persoana care va sta in afara mediului
33
PT C 12-2003
nociv. Purtatorul rna~tii va fi previizut cu un mijloc de comunicare cu persoana care il supravegheaza
(semnalizator acustic, ftanghie cu care poate semna1iza etc.), precum ~i cu centura previizuta cu ftanghie
de siguranpi cu ajutorul ciireia sa poatii fi scos afarii in caz de nevoie. Persoana sau persoanele care intra in
recipient pentru a scoate afarii un accidentat vor purta obligatoriu ma~ti izolante (cu aspiratie liberii a
aerului, cu aductie de aer curat sau aparate izolante). Este interzisa utilizarea in acest caz a rna~tilor de
gaze filtrante. Intrarea in cisterna se va putea face tara masca de gaze numai dupa prezentarea buletinului
de analiza eliberat de un laborator de specialitate, prin care se certifica inexistenta in recipient a gazelor
nocive sau periculoase. Intrarea in cisterna se va putea face numai dupa ce ~eful de echipa a verificat ca
sunt respectate toate miisurile de protectie a muncii.
5.6.4 Lucriirile de curatare, reparare ~i verificare in interiorul containerelor vor fi stabilite prin
instructiuni de catre unitatea detiflatoare sau cea care executa aceste operatii, tin8nd seama ~i de
prevederile pet. 5.6.3.
6 VERIFICAREA TEHNICA PERIODICA
6.1 Verificarea tehnici periodici-condipi generale
6.1.1 Recipientele sunt supuse in exploatare la verificiiri tehnice periodice (VTP), care constau in revizii
interioare (RI), incerciiri de presiune (IP), revizii exterioare (RE) ~i incerciiri de etan~eitate (IE). Cu
aceastii ocazie se verifica starea tehnica a recipientului ~i a instalatiei aferente acestuia, in conformitate cu
prevederile prezentei prescriptii tehnice. In cazul in care rezultatele verificiirii sunt corespunzatoare se
acordii autorizatia de functionare in continuare, stabilindu-se data (ziua, luna, anul) urmatoarei VTP
(scadenta). Unitatile detinatoare sunt obligate sa pregateasca recipientele pentru efectuarea verificiirilor
tehnice periodice ~i sa asigure toate conditiile necesare efectuiirii acestora (echipament de protectie,
personal ~i utilaje necesare).
6.1.2 Verificiirile tehnice periodice vor fi efectuate astfel:
a) pentru recipientele cisterne ,i recipientele containere: verificiirile tehnice periodice vor fi
efectuate de catre ISCIR-INSPECT IT;
b) pentru recipienteie butoaie: verificiirile tehnice periodice vor fi efectuate de catre RSVTI al
unitiitii detini\toare.
Rezultatele verificiirilor efectuate vor fi consemnate in cartea recipientului-partea de exploatare. La
efectuarea verificiirilor tehnice periodice se vor respecta prevederile prezentei prescriptii tehnice.
6.1.3 Unitatea d$atoare este singura riispunzatoare pentru respectarea termenelor scadente de
efectuare a verificiirilor tehnice periodice, chiar daca termenele respective ii sunt sau nu comunicate de
ISCIR-INSPECT IT. Data propusa pentru efectuarea verificiirilor tehnice periodice se transmite la ISCIRINSPECT
IT, de catre unitatea detinatoare, eu eel putin 30 de zile inainte. Data exactii pentru efectuarea
verificiirii se stabile~te de unitatea detinatoare de comun acord cu ISCIR -INSPECT IT, tara sa fie depa~it
termenul de scadenpi al operatiei de verificare inscris in cartea recipientului-partea de exploatare.
6.2 Etapeie verificirii tehnice periodice
6.2.1 Revizia interioari
6.2.1.1 Revizia interioarii trebuie sa fie efectuatii eel putifl la jumatatea intervalului previizut pentru
incercarea de presiune hidraulica, la cisterne ~i containere. Cu aceastii ocazie se va efectua ~i incercarea
34
PT C 12-2003
pneumatica de e~eitate, precum ~i verificarea functioniirii corecte a intregului echipament, inclusiv a
robinetelor. Documentul prin care se conflnna verificarea se ata~eaza la cartea recipientului. In afarii de
tennenul scadent, revizia interioara trebuie sa se efectueze ~i in unniitoarele cazuri:
– cu ocazia unei reparatii;
– dupa 0 intrerupere a functioniirii mai mare de 2 ani, inainte de repunerea in functiune a
recipientului;
– atunci cand aspectul (starea) recipientului 0 impune.
6.2.1.2 Unitatea depniitoare este singura riispunzatoare pentru respectarea termenelor scadente de
efectuare a reviziei interioare, chiar daca tennenele respective ii sunt sau nu reamintite de catre ISCIRINSPECT
IT.
6.2.1.3 Daca la revizia interioara se constatii ca starea recipientului nu mai asigura functionarea
acestuia in conditii de sigurantii la presiunea maxima admisibila de lucru, inspectorul de specialitate al
ISCIR-INSPECT IT poate reduce tennenul pentru unniitoarea revizie interioara ~ilsau de comun acord cu
depniitorul poate reduce parametrii de lucru, inscriind motivele in procesul-verbal incheiat. Parametrii de
lucru redu~i vor fi inscri~i pe placa de timbru de catre unitatea detiniitoare.
6.2.1.4 Daca cu ocazia reviziei interioare se constata defecte care ar putea genera avarii sau accidente
in exploatare, inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT va inscrie defectele respective in procesulverbal
incheiat ~i va interzice punerea in functiune a recipientului. Autorizatia de functionare va putea fi
acordata numai dupa remedierea defectelor ~i efectuarea unei noi verificiiri.
6.2.1.5 Daca la reviziile suplimentare, efectuate inainte de umplere, se constatii defecte care
pericliteaza siguranta in functionare, recipientul se va opri din functiune de catre RSVTI al unitiitii
detiniitoare ~i va fi anuntatii ISCIR -INSPECT IT. Pentru stabilirea posibilitiitilor de functionare in
continuare, unitatea detinatoare impreuna cu proiectantul de specialitate autorizat de ISCIR -INSPECT ~i,
dupa caz, constructorul ~i alti speciali~ti convocati de depnator vor examina starea tehnica a recipientului
~i vor analiza ~i stabili miisurile necesare, precum ~i conditiile in care acesta poate functiona in continuare.
Dupa identificarea ~i rezolvarea probleme1or care au cauzat oprirea din functionare a recipientului,
unitatea depniitoare va solicita la ISCIR -INSPECT IT efectuarea verificiirilor in vederea obtinerii
autorizatiei de functionare in continuare.
6.2.1.6 Metodologia de la pct. 6.2.1.5 se poate aplica ~i in alte cazuri, atunci cand in exploatarea
recipientelor se vor constata deficiente importante.
6.2.2 incercarea de presiune
6.2.2.1 Incercarea de presiune se efectueaza in conformitate cu prevederile pct. 4.2.5, in scopul verificiirii
rezistentei ~i etan~eitiitii recipientului ~i evidentierii unor eventuale defecte care nu au putut fi observate la
revizia interioarii.
6.2.2.2 Scadentele la incercarea de presiune hidraulica vor fi stabilite astfel:
a) pentru cistemele de cale feratii destinate transportului fluorurii de bor, gazului de ora~,
bromurii de hidrogen, clorului, dioxidului de azot, dioxidului de sulf, oxic1orurii de carbon,
hidrogenului sulfurat ~i clorurii de hidrogen: la maxim 4 ani;
b) pentru cistemele de cale feratii destinate transportului celorlalte gaze comprimate, lichefiate
sau dizolvate sub presiune: la maxim 8 ani;
35
PT C 12-2003
c) pentru cistemele rutiere destinate transportu1ui gazelor mentionate la lit. a) de mai sus: la
maxim 3 ani;
d) pentru cistemele rutiere destinate transportu1ui gazelor mentionate la lit. b) de mai sus: la
maxim 6 ani;
e) pentru butoaiele ~i containerele destinate transportu1ui gazelor menponate la lit. a) de mai sus:
la maxim 2,5 ani;
f) pentru butoaiele ~i containerele destinate transportu1ui celorlalte gaze comprimate, lichefiate
sau dizolvate: la maxim 5 ani;
g) pentru recipientele pentru gaze lichefiate puternic rlicite: revizia interna (atunci ciind este
posibila) ~i incercarea de presiune hidraulica (atunci ciind este posibila) se efectueaza la 6 ani; in
cazul recipientelor mentionate la pet. 6.3: incercarea de etan~eitate se efectueaza la 6 ani (in
locul incerciirii de presiune hidraulica).
In afara de verificarea la termenul scadent, incercarea de presiune trebuie sa se efectueze ~i in urmatoarele
cazun:
– dupa 0 reparatie, conform cap. 7;
– dupa 0 intrerupere a functioniirii mai mare de 2 ani, inainte de repunerea in functiune a
recipientului;
– atunci ciind inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT are motive sa se indoiasca de
starea bunii a recipientului.
Detinatorul este singurul raspunzator pentru respectarea termenelor scadente de efectuare a incerciirii de
presiune, chiar daca termenele respective ii sunt sau nu reamintite de catre ISCIR -INSPECT IT.
6.2.2.3 Incercarea de presiune va fi precedatii de 0 revizie interioarii. Recipientul trebuie sa aiba armiiturile
montate ~i in stare buna de functionare.
Dupa efectuarea incerciirii de presiune se va verifica reglarea dispozitivelor de sigurantii care echipeazii
recipientul.
6.2.3 Revizia exterioarii
6.2.3.1 Revizia exterioara se executii inopinat in timpul functioniirii recipientului ~1 are drept scop
stabi1irea starli generale a recipientului ~i, in principal, a dispozitivelor de sigurantii.
6.2.3.2 Cu ocazia reviziei exterioare se va verifica:
– existenta ~i buna functionare a dispozitivelor de sigurantii;
– starea recipientului ~i a imbiniirilor (piirtile vizibile ~i accesibile);
– daca existii instrucpuni detaliate de exploatare ~i daca personalul de deservire Ie cuno~te.
6.2.4 incercarea de etan,eitate
Pentru recipientele la care este previizutii incercarea de etan~eitate, aceasta se va efectua la VTP, in
condipile previizute la pct. 4.2.6. V erificarea etan~eitiitii se va efectua cu mijloacele previizute in
documentatia de insopre a recipientului.
6.3 Verificarea tehnicli periodicli-condijii speciale
6.3.1 Verificarea periodica a recipientelor pentru gaze lichefiate putemic racite, la care izolatia
exterioarii este nedemontabila sau este realizatii prin vid, consta in efectuarea unei incerciiri de etan~eitate
in conditiile stabilite prin proiect ~i in efectuarea examiniirii interioare ~i a incerciirii de presiune
36
PT C 12-2003
hidraulica, ill cazul unor reparatii la peretele de rezistenjA al recipientului.
6.3.2 La recipientele pentru gaze lichefiate puternic racite izolate prin vid se va efectua ~i mlisurarea
efectiva a vidului de izolare, care se va inscrie in cartea recipientului-partea de exploatare. In situatia ill
care din mlisurarea vidului rezultli valori peste cea admisa, valoarea vidului se va aduce la cea prevlizutli ill
proiect.
7 REPARAREA
7.1 Lueriri de reparare eare se verifiei de eitre ISCIR-INSPECT IT
7.1.1 Lucrlirile indicate la pct. 7.1.2, executate ill cadrul reparatiilor planificate sau neplanificate la
recipiente, se verifica de catre inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT ~ilsau de catre RSL
(autorizat de ISCIR-INSPECT IT) al unitlitii reparatoare. Lucrlirile de reparare se vor efectua numai la
recipientele la care detinatorul prezintli documentatia de proiectare ~i executie a acestora.
7.1.2 Lucrlirile executate ill cadrul reparatiilor la recipiente, care se verifica de catre inspectorii de
specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau, cu acordul scris al ISCIR-INSPECT IT, de catre RSL (autorizat de
ISCIR-INSPECT IT) ai unitlitilor reparatoare sunt urmlitoarele:
a) inlocuirea de virole, funduri sau alte elemente sub presiune, care se pot executa separat ~i
asambla la recipient;
b) repararea prin inclircare cu sudurli a elementelor sub presiune care prezintli coroziuni sau
eroziuni, izolat sau grupat;
c) remedierea prin sudare a fisurilor sau crapaturilor elementelor sub presiune;
d) executarea unor suduri noi la elementele sub presiune, refacerea sau remedierea celor existente;
e) inlocuirea armliturilor de siguranjA cu alte tipodirnensiuni care diferli de cele prevlizute in
proiectul initial;
f) remedierea (refacerea) zonelor din care au fost prelevate probe de material ill scopul evalulirii
stlirii tehnice a recipientelor;
g) executarea de lucrliri ca urmare a modificlirii proiectului initial de construire a recipientului sau
care duc la modificarea parametrilor initiali maxirni admi~i pentru functionarea acestuia (presiune
maximli, temperatura minima, temperatura maxima etc.);
h) illiocuirea mantalei exterioare a unui recipient cu pereti dubli.
7.1.3 Daca ill cadrul reparatiilor (planificate sau neplanificate) s-au executat alte lucrliri de reparare
dedit cele mentionate la pct. 7 .1.2 ~i care nu afecteaza incinta sub presiune, verificarea tehnica a reparatiei
se va efectua de catre personalul autorizat de ISCIR -INSPECT IT al unitlitii reparatoare (RSL) sau
detinatoare (RSVTI).
7.1.4 Lucrlirile de reparare indicate la pct. 7.1.2 se vor executa numai de catre agen!i econOIDlCl
autorizati de ISCIR -INSPECT IT, conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice.
7.1.5 Lucrlirile de reparare a recipientelor se vor executa cu respectarea prevederilor prezentei prescriptii
tehnice, ale prescriptiei tehnice PT C 4/2, Colectia ISCIR, ~i ale documentatiei tehnice de reparare
elaborate ill func!ie de complexitatea lucrlirilor.
37
PT C 12-2003
7.2 Documentapa tehnicii de reparare
7.2.1 inaintea inceperii lucriirilor de reparare, unitatea reparatoare, cu acordul scris al unitiitii
detinatoare, va intocmi un memoriu tehnic de prezentare a lucrlirilor de reparare, care va contine cel putin
descrierea recipientului (instalatia aferentii), lucrlirile de reparare ce urmeaza a se efectua ~i conditiile
tehnice de executie a acestora, precum ~i programul de examinliri, verificliri ~i incercliri care urmeaza a se
efectua pe parcursul ~i la finalullucrlirilor de reparare. Pentru lucriirile de reparare la care se intocme~te
proiect de reparare, acesta se va ata~a la memoriul tehnic de prezentare a lucrlirilor de reparare. Memoriul
tehnic va fi inaintat la ISCIR-INSPECT IT in vederea acceptiirii inceperii lucriirilor de reparare. Se
interzice inceperea lucrlirilor de reparare fiirii procesul-verbal de acceptare al ISCIR-INSPECT IT. Prin
procesul-verbal de acceptare a inceperii lucrlirilor de reparare, ISCIR-INSPECT IT poate solicita ca
anumite operatii, exarninliri, verificliri sau incercliri sa se efectueze in prezenta inspectorului de
specialitate al ISCIR-INSPECT IT. Unitatea reparatoare este obligatii sa solicite participarea inspectorului
de specialitate al ISCIR-INSPECT IT la operatiile, examinilrile, verificlirile sau incerclirile respective.
7.2.2 Pentru lucrlirile de reparare mentionate la pct. 7.1.2 lit. a), d) (in cazul executiirii unor suduri noi),
t), g), h) (in cazul modificlirii proiectu1ui initial) se va intocrni proiect de reparare, care se va ata~a la
documentatia tehnica de reparare. Pentru celelalte tipuri de lucriiri de reparare, necesitatea intocmirii
proiectului de reparare se va stabili de catre ISCIR-INSPECT IT ~i/sau unitatea reparatoare (autorizatii de
ISCIR-INSPECT IT), functie de complexitatea lucrlirilor de reparare. Proiecte1e de reparare vor fi
intocmite de catre unitiiti de proiectare autorizate de ISCIR -INSPECT conform prevederilor prezentei
prescriptii tehnice.
Proiectele respective pot fi elaborate ~i de catre alte unitiiti de proiectare, cu conditia ca acestea sa fie, in
prealabil utilizlirii lor, verificate ~i avizate de 0 unitate de proiectare autorizatii.
Proiectele de reparare vor fi avizate, privind conformitatea acestora cu prevederile prescriptiei tehnice PT
C 4/2, Colectia ISCIR, de catre ISCIR-INSPECT sau, in baza unei imputerniciri scrise, de catre personalul
propriu al unitiitii de proiectare, autorizat de ISCIR-INSPECT. Cu acordul ISCIR-INSPECT pot fi luate in
considerare ~i alte coduri de proiectare. La intocmirea proiectelor de reparare se vor respecta obligatoriu
cerintele tehnice prevlizute de RID/ADR, dupa caz.
7.2.3 Documentatia tehnica de reparare, intocrnitii de catre unitatea reparatoare va cuprinde urmatoarele:
a) memoriul tehnic de prezentare a lucrlirilor de reparare acceptat de ISCIR-INSPECT IT (inclusiv
proiectul de reparare avizat de ISCIR-INSPECT);
b) certificatele de calitate ale rnaterialelor de baza ~i de adaos utilizate la executia plirtilor
recipientului supuse presiunii sau care se asambleaza prin sudare la acesta; declaratii de
conformitate pentru elementele componente (armaturi, dispozitive de sigurantli etc.) care echipeaza
recipientul, dupa caz;
c) lista procedurilor de sudare folosite in executia imbinlirilor sudate ~i specificatiile procedurilor
de sudare (WPS) specifice, intocmite de RTS, la care se ata~eaza fi~ele de omologare (WPAR), in
conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice referitoare la omologarea procedurilor de sudare,
Colectia ISCIR (in copie).
NOTA: Se admite inlocuirea fi~elor de omologare a procedurilor de sudare (WPAR) cu un tabel
care sa cuprinda numlirul fi~ei de omologare (intern ~i nr. de inregistrare ISCIR) ~i domeniul de
valabilitate al acestora.
d) tabelul nominal cu sudorii autorizati conform prevederilor prescriptiei tehnice referitoare la
autorizarea sudorilor, Colectia ISCIR, care au executat lucrlirile de sudare, intocrnit de RTS, la
care se ata~eaza autorizatiile sudorilor (in copie);
38
PT C 12-2003
e) fi~a ~i diagrama de tratament termic, atunci c§nd acesta este prevazut in memoriul tehnic sau in
proiectul de reparare;
f) buletinele (certificatele) cu rezultatele examin8rilor, verificiirilor ~i incerciirilor efectuate;
g) procesul-verbal in care sunt consemnate rezultatele incerciirilor de casa, in care sa se specifice
ca instalatia se poate supune verificiirilor tebnice in scopul autoriziirii functioniirii;
h) certificatul de conformitate privind lucriirile de reparare efectuate.
7.3 Veri6carea tehnicii a lucriirilor de reparare
7.3.1 Unitaple reparatoare sunt obligate sa asigure inspectorilor de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT
sau personalului autorizat de ISCIR-INSPECT IT posibilitatea verificiirii recipientelor in timpul ~i la
finalul lucriirilor de reparare. Verificarea tehnica a recipientelor in timpul reparatiilor ~i la final se
efectueaza la unitatea detiniitoare sau reparatoare, dupa cum reparatia se efectueaza la detinator sau la
reparator. Verificarea tebnica a recipientelor in timpullucriirilor de reparare se va efectua de catre ISCIRINSPECT
IT in raza careia se executa reparapa ~i1sau de catre personalul tehnic de specialitate, autorizat
de ISCIR-INSPECT IT, al unitiipi reparatoare. Verificarea tehnica a recipientelor la finalullucriirilor de
reparare se va efectua de catre ISCIR -INSPECT IT in raza ciireia se executa reparapa sau, cu acordul scris
al ISCIR-INSPECT IT, de catre RSVTI al unitiipi deJinatoare.
7.3.2 Pentru recipientele la care, in conformitate cu prevederile prezentei prescrippi tebnice, autorizapa
de funcJionare se elibereaza de catre unitatea deJinatoare, verificarea lucriirilor de reparare se efectueaza
de catre RSVTI al acesteia impreunii cu RSL al unitiitii reparatoare. In urma verificiirilor efectuate,
functie de rezultatele obJinute, RSVTI al unitiilii detiniitoare poate acorda autorizapa de funcponare.
7.3.3 in cazul recipientelor sau elementelor acestora, la care datoritii conceppei constructive nu rnai este
posibila examinarea cu ocazia verificiirii tehnice in vederea autoriziirii funcponiirii dupa reparape, este
obligatoriu ca unitatea reparatoare sa prezinte recipientele respective pentru verificare inspectorilor de
specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau personalului tehnic de specialitate (RSL), autorizat de ISCIRINSPECT
IT, inainte de asamblare, in fazele in care examinarea acestora este posibila.
7.3.4 Verificarea recipientelor la finalullucriirilor de reparare va consta in:
– verificarea documentapei tehnice de reparare, intocmita conform pct. 7.2.3;
– verificarea executiei lucriirilor de reparare (verificarea elementelor recipientului la care s-au
efectuat lucriirile de reparare).
Pentru recipientele la care rezultatele verificiirilor efectuate la frnalul lucriirilor de reparare sunt
corespunzatoare, se vor efectua verificiirile in vederea obJinerii autorizatiei de funcponare conform
prevederilor prezentei prescrippi tehnice.
7.3.5 Unitaple reparatoare sunt obligate sa execute suplimentar, la cererea inspectorilor de specialitate ai
ISCIR-INSPECT IT sau a personalului tehnic de specialitate autorizat de ISCIR-INSPECT IT, orice alte
miisuriiri, verificiiri sau incerciiri necesare stabilirii calitapi executiei lucriirilor de reparare.
7.3.6 Verificiirile tehnice in vederea autoriziirii de funcponare dupa reparatie se vor efectua de catre
inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT in conformitate cu prevederile prezentei prescrippi
tebnice. in procesul-verbal incheiat cu ocazia verificiirilor efectuate in vederea autoriziirii functioniirii se
vor stabili ~i datele urmatoarelor verificiiri tehnice periodice, in conformitate cu prevederile prezentei
prescriplii tehnice.
39
PT C 12-2003
7.3.7 Documentatia tehnica de reparare a recipientului se va anexa la cartea recipientului-partea de
exploatare. Efectuarea lucrlirilor de reparare se va inscrie de catre unitatea reparatoare in registrui intern
de evidenpi a lucrlirilor de reparare a recipientelor , conform modelului din anexa H, iar pentru cele care se
inregistreaza la ISCIR-INSPECT IT ~i in cartea recipientului-partea de exploatare la rubrica evidenta
exploatlirii.
7.3.8 Unitatile autorizate de ISCIR-INSPECT IT sa efectueze reparatii la recipiente vor tine la zi
evidenta lucrlirilor executate (care fac obiectul prevederilor prezentei prescriptii tehnice), intr-un registru
numerotat, ~nuruit ~i parafat de ISCIR-INSPECT IT in raza clireia se gase~te unitatea ~i care va cuprinde
date1e conform prevederilor prezentei prescriptii tebnice.
7.3.9 Pentru fiecare recipient, unitatea reparatoare este obligata sa modifice parametrii inscri~i pe placa
de timbru sau sa aplice 0 nouli placa de timbru, conform STAS 4781, in urmatoarele cazuri:
– dupa modificarea parametrilor de functionare initiali ai recipientului (presiune, temperatura, fluid
etc.);
– in toate cazurile stabiliteiavizate de inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT.
7.3.10 Unitatile reparatoare sunt obligate sa puna la dispozitia inspectorilor de specialitate ai ISCIRINSPECT
IT sau a personalului autorizat de ISCIR-INSPECT IT, pe parcursullucrlirilor de reparare ~i la
efectuarea verificlirilor finale, urmatoarele:
– documentatia tehnica a recipientului;
– toate datele necesare privind lucrlirile executate, care sa permitli stabilirea calitlitii ~i modul de
efectuare a lucrlirilor de reparare;
– personalul ~i utilajele necesare verificlirii recipientelor;
– echipamentul de protectie necesar.
7.4 Retimbrare
7.4.1 Recipientele a cliror exploatare, reparare, functionare ~i verificare se efectueaza in conformitate cu
prevederile prezentei prescriptii tehnice, aflate in functionare flira placa de timbru, vor trebui sa fie
timbrate in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice. Aplicarea pllicii de timbru la
recipientele aflate in functionare se poate face atunci ciind aceasta lipse~te, este deterioratli sau se modifica
parametrii de functionare ai acestora. Sunt exceptate recipientele care prin proiectul de executie nu au
prevlizutli placa de timbru, continutul acesteia fiind marcat, in intregime, printr-o metoda de inscriptionare
permanentli pe corpul recipientului.
7.4.2 Pentru recipientele oprite din functionare, la care placa de timbru nu existli sau care este deterioratli
~i la care se solicitli autorizatia de functionare, retimbrarea se face in urma efectulirii unor examinliri,
verificliri ~i investigatii conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice.
7.4.3 Recipientele la care unitatea detinatoare nu poseda documentatia tehnica, care sa permitli
identificarea datelor necesare retimbrlirii, vor fi scoase din uz ~i casate conform prevederilor prezentei
prescriptii tebnice. Se interzice punerea in functiune a acestora.
40

Click pentru continuare