PT C 12-2003 : CERINTE TEHNICE PENTRU RECIPIENTE CISTERNE, RECIPIENTE CONTAINERE SI RECIPIENTE BUTOAIE METALICE PENTRU GAZE COMPRIMATE, LICHEFIATE SAU DIZOLVATE SUB PRESIUNE partea 2

PT C 12-2003

– REGLEMENTARE TEHNICA NATIONALAPRESCRIPTIE
TEHNICA.
PT C 12-2003

(2)

Descarca PDF cuPT C12-2003 Cerinţe tehnice pentru recipiente cisterne, partea 2

Continuare:
8.1 Evaluarea starii tehnice a recipientelor aflate in functionare, sau care urmeaza sa fie puse in
functionare dupa 0 perioadii de timp in care au fost oprite, se efectueaza pe baza unui program de
examiniiri, verificiiri ~i investigatii intocrnit de catre unitiiti de proiectare specializate, autorizate de ISCIRINSPECT
pentru aceastii activitate conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice. Programele de
examiniiri, verificiiri ~i investigatii se vor intocrni numai pentru recipientele la care detinatorui prezintii
documentatia tebnica, care sa perrnitii identificarea tuturor datelor tebnice necesare efectuiirii
examiniirilor, verificiirilor ~i investigatiilor in vederea evaluiirii starii tehnice a acestora.
8.2 Programele de examiniiri, verificiiri ~i investigatii in vederea evaluiirii stiirii tehnice a recipientelor
vor fi intocrnite numai de catre unitati de proiectare specializate, autorizate de ISCIR -INSPECT conform
prevederilor prezentei prescriptii tehnice (a se vedea pct. 11.3).
8.3 Programul de exarniniiri, verificiiri ~i investigatii, intocrnit pentru recipiente de catre 0 unitate
autorizatii de ISCIR -INSPECT, va fi transrnis, inaintea efectuiirii acestora, la ISCIR -INSPECT pentru
avizare. Acesta va cuprinde cel pupn urmiitoarele:
a) descrierea recipientului din punct de vedere constructiv ~i al parametrilor de functionare (volum,
presiune, temperatura, fluid de lucru); se va anexa ~i desenul tip de ansamblu;
b) prezentarea lucriirilor de reparare care au fost efectuate anterior sau a altor evenimente (avarii
etc.) care au avut loc in timpul perioadei de functionare a recipientului;
c) planuri care cuprind examiniirile, verificiirile ~i incerciirile care se propun a fi efectuate la
recipient; se vor intocrni schite care vor cuprinde, dupa caz, pozitionarea exactii a punctelor ~i a
locurilor unde urmeaza sa se efectueze exarniniiri vizuale ~ilsau nedistructive, miisuriiri de grosirni
etc. ~i a zonelor din care urmeazii sa fie prelevate epruvete pentru incerciiri distructive;
d) mentionarea conditiilor de executie a examiniirilor, verificiirilor ~i incerciirilor care se propun a
fi efectuate la recipient (prescriptii tebnice, standarde etc.), precum ~i a criteriilor de acceptare a
rezultatelor obpnute.
Examiniirile, verificiirile ~i incerciirile vor fi efectuate numai dupa avizarea de catre ISCIR-INSPECT a
programului propus.
8.4 Examiniirile nedistructive vor fi efectuate de catre unitiiti autorizate de ISCIR -INSPECT conform
prevederilor prescriptiei tehnice referitoare la autorizarea laboratoarelor care executii examiniiri
nedistructive la instalatiile mecanice sub presiune, Colectia ISCIR, cu operatori autorizati de ISCIRINSPECT
conform prevederilor prescriptiei tehnice referitoare la autorizarea personalului care executii
examiniiri nedistructive la instalatiile mecanice sub presiune, Colectia ISCIR.
Exarniniirile distructive vor fi efectuate de catre unitiiti autorizate de ISCIR-INSPECT conform
prevederilor prescriptiei tebnice referitoare la autorizarea laboratoarelor care executii examiniiri distructive
asupra materialelor utilizate la instalatiile mecanice sub presiune, Colectia ISCIR.
8.5 ISCIR-INSPECT poate solicita ca anumite examiniiri, verificiiri sau incerciiri sa se efectueze in
prezenta inspectoruiui de specialitate al ISCIR-INSPECT IT. Unitatea de proiectare autorizatii impreuna
cu unitatea care executii exarniniirile, verificiirile sau incerciirile respective sunt obligate sa solicite
participarea inspectoruiui de specialitate al ISCIR -INSPECT IT la efectuarea acestora.
41
PT C 12-2003
8.6 Documentatia tehnica (buletinele ~i certificatele cu rezultatele obpnute), intocmita ca urmare a
examinarilor, verificarilor ~i incercarilor efectuate conform programului avizat, va fi transmisa la ISCIRINSPECT
pentru avizare.
Documentatia tehnica va include raportu1 final al unitatii de proiectare autorizate de ISCIR-INSPECT,
care va cuprinde conc1uziile finale privind posibilitatea functionarii in conditii de sigurantii a recipientului.
Documentatia tehnica avizata de ISCIR-INSPECT impreuna cu programul de examinari, incercari ~i
investigatii, avizat de ISCIR-INSPECT anterior, vor fi ata~ate 1a cartea recipientului-partea de exploatare,
UllIl3nd a fi prezentate inspectoruiui de specialitate al ISCIR-INSPECT IT atunci caud se solicita
efectuarea examinarilor ~i verificarilor in vederea obpnerii autorizatiei de functionare.
8.7 Daca in urma examinarilor, verificarilor ~i incercarilor efectuate rezulta necesitatea efectuarii unor
lucrari de reparare la recipient, acestea se vor efectua conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice,
iar examiniirile ~i verificarile in vederea obpnerii autorizatiei de functionare se vor efectua ulterior.
9 SCOATEREA DIN UZ SI CASAREA
9.1 Scoaterea din uz a recipientelor se face de catre detinator in urmatoarele cazuri:
a) daca in urma verificarilor ~i incercarilor efectuate conform prevederilor prezentei prescriptii
tehnice, la verificarile tehnice periodice sau dupa reparatii, se constata ca recipientul nu mai
prezinta sigurantii in functionare;
b) daca in urma examinarilor, verificarilor ~i incercarilor, efectuate in vederea evaluarii starii
tehnice, se constata ca recipientul nu mai poate functiona in conditii de sigurantii sau durata de
functionare a fost epuizata;
c )la SIar~itul perioadei de functionare, atunci caud aceasta este prevazuta in proiectul de executie al
recipientului;
d) atunci caud recipientul a suferit 0 avarie, in urma careia acesta nu mai poate fi pus in functiune;
e) daca recipientul nu mai poate fi identificat dupa placa de timbru, dupa marcajul de pe corp sau
nu rnai are cartea recipientului-partea de exploatare (aceasta neputllnd fi retacuta);
t) atunci caud depnatorui renuntii din proprie initiativa la recipient.
NOTA: Oprirea din functionare ~i conservarea recipientului nu constituie scoatere din uz.
9.2 Recipientele scoase din uz vor fi casate (distruse) prin grija detmatoruiui. Operatia de casare a
recipientului va fi confirmata printr-un proces-verbal intocmit de catre RSVTI ~i sernnat de reprezentantul
conducerii unitalii depnatoare.
9.3 Placa de timbru va fi demontata de pe recipient ~i distrusa in prezenta RSTVI al unitatii
detinatoare. Acest fapt va fi mentionat in procesul-verbal incheiat.
9.4 Procesul-verbal incheiat se va ata~a la cartea recipientului-partea de exploatare, care va rarnane in
arhiva detmatorului.
Unitatea detinatoare va comunica, in scris, la ISCIR-INSPECT IT scoaterea din uz ~i casarea
recipientului, in vederea scoaterii din evidenta proprie a acesteia.
9.5 Pentru recipientele care au functionat cu fluide toxice, explozive sau inflamabile, inainte de casare
se vor lua miisuri pentru neutralizare in vederea eliminarii oriciirui risc de producere de incidente ~i
accidente.
9.6 Refolosirea recipientelor scoase din uz este permisa numai in cazul in care acestea vor fi folosite
42
PT C 12-2003
ca recipiente de depozitare a unor fluide tara presiune ~i la care vehicularea acestora nu produce presiune
in interior. Se interzice refolosirea recipientelor daca acestea au functionat cu fluide toxice, explozive sau
inflamabile.
9.7 Sunt interzise repunerea in functiune ~i exploatarea recipientelor scoase din uz ~i casate.
10 AVARD
10.1 in cazul avariilor care determina oprirea din functiune sau functionarea in conditii de nesigurantii a
recipiente1or, precum ~i in cazuri de accidente provocate de acestea, unitatile detinatoare vor anunta in
mod obligatoriu, telefonic ~i prin fax, in eel mult 8 ore, ISClR-INSPECT IT in raza ciireia s-a produs avaria
in vederea efectuiirii cercetiirilor tehnice. Cu aceastii ocazie se vor anunta eel putin urmiitoare1e date:
numele, prenumele ~i functia persoanei care anuntii, modul in care poate fi contactatii in vederea obtinerii
unor date suplimentare, data, ora ~i locul producerii avariei, felul instalatiei, urmiirile avariei.
10.2 Unitatea detinatoare are urmatoarele obligatii:
a) sa ia toate miisurile necesare pentru ca situatia produsa de avarie sau in timpul accidentului sa
riimfulii nemodificatii pfulii la sosirea inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT, cu
exceptia cazului in care situatia respectiva ar constitui un pericol pentru viata ~i siinatatea
persoanelor;
b) sa ia toate miisurile de asigurare a conditiilor de securitate in cazul in care fluidul de lucru este
toxic, inflamabil sau exploziv;
c) sa izoleze pe ciit posibil zona de lucru a recipientului avariat.
RSVTI al unitiitii detinatoare va intocmi un raport cu situatia tehnica a instalatiei imediat dupa avarie, care
poate include ~i fotografii ale zonei avariate, precum ~i interventiile operate asupra zonei avariate pentru a
se evita riscurile suplimentare pe care avaria respectiva Ie poate genera.
10.3 Inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT va intocmi procesul-verbal de constatare a
avariei sau accidentului ~i 11 va transmite la ISCIR-INSPECT.
in cartea recipientului-partea de exploatare se va intocmi de catre inspectorul de specialitate al ISCIRINSPECT
IT sau de catre RSVTI al unitiitii detinatoare procesul-verbal de oprire din functionare a
recipientului. Daca procesul-verbal de oprire se intocme~te de catre RSVTI, un exemplar al acestuia se va
transmite la ISCIR-INSPECT IT.
10.4 Recipientele care au suferit avarii ce au determinat oprirea acestora din functionare vor fi supuse
unor examiniiri, verificiiri ~i investigatii, in vederea evaluiirii stiirii tehnice ~i stabilirii conditiilor privind
repunerea in functiune a acestora, efectuate conform prevederilor prezentei prescriptii tebnice.
10.5 Daca in urma examiniirilor, verificiirilor ~i investigatiilor efectuate sunt necesare lucriiri de
reparare, acestea vor fi efectuate, conform prevederilor prezentei prescriptii tebnice, de catre unitiiti
reparatoare autorizate de ISCIR-INSPECT IT.
10.6 Punerea in functiune a recipientelor care au suferit avarii se va efectua numai dupa indeplinirea
cerintelor de la pct. I 0.4 ~i 10.5 ~i obtinerea autorizatiilor de functionare conform prevederilor prezentei
prescriptii tebnice.
10.7 Punerea in functiune a recipientelor Iarii respectarea prevederilor de la pct. 10.6 atrage dupa sine
oprirea din functiune a acestora ~i efectuarea unor examiniiri, verificiiri ~i investigatii in vederea evaluiirii
43
PT C 12-2003
starii tehnice ~i retragerea autorizatiei unitiitii reparatoare, daca au fost efectuate lucran de reparare fiirii
respectarea prevederilor prezentei prescriptii tehnice.
11 AUTORIZAREA AGENTILOR ECONOMICI
11.1 Autorizarea pentru elaborarea proiectelor de construire ,i1sau reparare
11.1.1 Proiectele de construire ~ilsau de reparare a recipientelor cisteme, recipientelor containere ~i
recipientelor butoaie metalice pentru gaze comprirnate, lichefiate sau dizolvate sub presiune se elaboreaza
de catre agenti economici de proiectare specia1izati ~i autorizati de catre ISCIR-INSPECT. Proiectele
respective pot fi elaborate ~i de catre alte unitiiti de proiectare, cu conditia ca acestea sa fie, in prealabil,
verificate ~i avizate conform de 0 unitate de proiectare autorizatii. Agentii economici de proiectare vor
confirma in proiectele pe care Ie elaboreaza ca au respectat prevederile prescriptiilor tehnice in domeniu,
Colectia ISCIR.
11.1.2 in vederea autorizarii, unitiitile de proiectare sau agentii economici care au unitiiti de proiectare,
care elaboreaza proiecte de construire ~ilsau reparare la recipiente cisteme, recipiente containere ~i
recipiente butoaie metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, vor inainta la
ISCIR-INSPECT 0 cerere scrisa insotitii de 0 documentatie intocmitii in conformitate cu prevederile
anexei 1. Pentru prelungirea valabilitiitii autorizatiei de proiectare, cererea se va depune cu cel putin 30 de
zile calendaristice inainte de termenul de expirare a valabilitiitii autorizatiei.
11.1.3 Agentii economici, respectiv unitatile de proiectare autorizate, au urmatoarele obligatii ~i
responsabilitiiti:
a) sa posede prescriptiile tebnice, Colectia ISCIR, specifice domeniului pentru care solicitii
autorizarea;
b) sa numeasca prin decizie intemii, conform anexei E, personal tehnic de specialitate in numiir
necesar care sa verifice proiectele elaborate din punct de vedere al sigurantei in functionare ~i care
sa raspundii impreuna cu proiectantui de aplicarea prevederilor din prescriptiile tehnice, Colectia
ISCIR, semnand proiectele in acest sens;
c) sa adopte solutii tehnice care sa permitii functionarea recipientelor in conditii de sigurantii, sa
prevadii in documentatia tehnica exarninarile ~i incercarile ce trebuie sa fie efectuate in unitiitile
montatoare ~i reparatoare, precum ~i la locul de functionare, pentru verificarea parametrilor de
functionare in sigurantii, raspunzand de alegerea corecta a acestora ~i de respectarea prevederilor
prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR;
d) sa elaboreze in cadrul proiectelor desenul tip de ansamblu, cuprinzand principalele date tebnice
conform prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR, care sa permitii verificarea parametrilor de
functionare in sigurantii a recipientelor, in tirnpul repararii ~i la locul de functionare, pentru
emiterea autorizatiei de functionare in exploatare;
e) sa elaboreze instructiuni tehnice, dupa caz, pentru exploatarea, intretinerea, revizia ~i verificarea
recipientelor, care sa serveasca ~i pentru pregatirea personalului de exploatare, intretinere, revizie
~i verificare;
f) sa solicite in scris la ISCIR-INSPECT avizarea conformii a proiectelor elaborate, prezentfuld in
acest scop desenul tip de ansamblu verificat de personalul de specialitate mentionat la lit. b); este
interzisa folosirea proiectelor, respectiv a desenului tip de ansamblu, fiira avizul conform al ISCIRINSPECT;
g) sa numeasca prin decizie internii, conform anexei E, in vederea autorizarii de catre ISCIRINSPECT,
personalul tehnic de specialitate care urmeaza sa avizeze conform proiectele proprii, in
44
PT C 12-2003
conditiile precizate de prezenta prescriplie tehnica, respectiv desenele tip de ansamblu; orice
schirnbare a personalului de specialitate, autorizat de ISCIR -INSPECT pentru avizare conformii,
va fi comunicatii, in scris, la ISCIR-INSPECT ~i va deveni defmitiva dupa confrrmarea, in scris, a
personalului;
h) sa solicite la ISCIR-INSPECT imputernicire pentru avizarea conformii a proiectelor elaborate de
catre personalul propriu;
i) sa avizeze conform proiectele, respectiv desenele tip de ansamblu, pentru care primesc
imputernicire scrisa din partea ISCIR-INSPECT ~i sa tina evidenta acestora intr-un registru
conform mode1ului din anexa K.
11.1.4 Personal tehnic de specialitate pentru verificare
Personalul tehnic de specialitate care verifica proiectele din punct de vedere al siguranlei in functionare,
numit de unitatea de proiectare autorizatii de ISCIR-INSPECT, are urmiitoarele obligatii ~i
responsabilitiiti:
– sa verifice proiectele din punct de vedere al respectiirii prevederilor prescriptiilor tehnice,
Coleclia ISCIR;
– sa confirme ca a efectuat verificarea pieselor scrise ~i desenate ale proiectului prin aplicarea
~tampilei pe desenul tip de ansamblu, in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice.
11.1.5 Personal tehnic de specialitate pentru avizare conformii
11.1.5.1 Personalul tehnic de specialitate, care urmeazii a fi autorizat de ISCIR-INSPECT pentru
avizarea conformii a proiectelor, trebuie sa fie absolvent al unui institut de invaliimiint superior tehnic de
specialitate de lunga duratii ~i sa aiba 0 vechirne in specialitate de cel pulin 8 ani, din care cel pulin 3 ani
in proiectare sau 5 ani in construirea recipientelor sub presiune.
11.1.5.2 Personalul tehnic de specialitate, autorizat de ISCIR-INSPECT sa avizeze conform proiecte1e,
are urmiitoarele obligatii ~i responsabilitiiti:
– sa avizeze conform desenele tip de ansamblu ale proiectelor pentru care a prirnit imputernicire
din partea ISCIR-INSPECT;
– sa confirme avizarea conformii prin aplicarea ~tampilei pe desenul tip de ansamblu, in
conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice, preciziind ~i numiirul de exemplare
avizat;
– sa participe la instructajele periodice organizate de ISCIR-INSPECT IT.
11.1.6 In vederea autoriziirii agentilor economici de proiectare, in conformitate cu prevederile prezentei
prescriptii tehnice, pentru eliberarea autorizatiei inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT are
urmiitoarele obligatii ~i responsabilitiiti:
– sa verifice concordanta dintre datele trecute in documentatia prezentatii de unitatea de proiectare
care solicitii autorizarea ~i situatia din unitatea respectiva, precum ~i existenta prescriptiilor
tehnice, Colectia ISCIR, in domeniu;
– sa verifice din punct de vedere al cunoa~terii prevederilor prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR,
personalul propus pentru autorizare;
– sa intocmeasca un proces-verbal privind rezultatele verificiirilor efectuate.
45
PT C 12-2003
11.1.7 in cazul obpnerii unor rezultate corespunzatoare, ISCIR-INSPECT va elibera agentului economic
autorizatia de proiectare pentru domeniul solicitat, conform modelului din anexa J. Valabilitatea
autorizatiei este de 2 ani de la data emiterii acesteia.
11.1.8 Verilicarea ,i avizarea conforma a proiectelor
11.1.8.1 Verilicarea proiectelor in ceea ce prive,te concordanla acestora cu prevederile
prescriplillor tehnice, Colecpa ISCIR, in vigoare
Confirmarea verificiirii se va face pe desenul tip de ansamblu, aplicand pe copii ~tampi1a conform
modelului de mai jos:
*
Verificat, corespunde prescrippei tehnice, Colec!ia
ISCIR, in viJ!;oare* *:
Numele si prenumele:
Data: Senmatura:
NOTE:” Se va scrie denumirea agentului economic.
**Se vor mentiona indicativele principalelor prescriptii tehnice utilizate.
11.1.8.2 Avizarea conformi a desenului tip de ansamblu cu privire la respectarea prevederilor
prescriplillor tehnice, Colecpa ISCIR, in vigoare
Confirmarea aviziirii conforme se va face pe desenul tip de ansamblu, aplicand pe copii (minim 2
exemplare) ~tampi1a conform modelului de mai jos:
a) in cazul in care avizarea conformii se face de catre ISCIR-INSPECT:
A VIZAT conform: *
ISCIR-INSPECT**
Numele ~i prenumele:
Data: Semnatura:
NOTE:” Se vor mentiona indicativele principalelor prescriptii tehnice utilizate.
** Se specifica Inspectia Teritoriala ……………. in cazul in care avizarea conforma se face de catre
ISCIR-INSPECT (unitatea centrali) nu se va specifica nimic.
b) in cazul in care avizarea conforma se face de catre personalul propriu al unitiitii de proiectare,
autorizat de ISCIR-INSPECT:
..
A VIZAT conform:””
Numele si prenumele:
Data: Semnatura:
Nr.ldata: ***
Nr. autorizatie/data:
46
PT C 12-2003
NOTE: * Se va scrie denumirea agentului economic.
** Se vor mentiona indicative1e principale10r prescriptii telmice utilizate.
***Se va scrie m. scrisorii de imputernicire din partea ISCIR-INSPECT ~i data emiterii acesteia.
11.1.8.3 A vizarea conforma va consta in:
– avizarea conformii a desenului tip de ansamblu, inainte de inceperea lucriirilor de executie
sau reparare;
– avizarea conformii, dupa caz, a desenului tip de ansamblu ,,AS BUILT” 1a terminarea
executiei lucriirilor (cand proiectul initial se modifica din punct de vedere constructiv),
cuprinzand toate modificiirile introduse pe parcursul acesteia in desenul tip de ansamblu,
care va fi ata~at la documentatia telmica.
Unitatea de proiectare raspunde de conceptia corectii a solutiilor telmice, de alegerea materialelor, de
calculul de rezistentii potrivit conditiilor de fimctionare in conditii de sigurantii, de_conditiile telmice de
executie ~i control previizute in conformitate cu prevederile legale in vigoare, inclusiv ale prescriptiilor
tebnice, Colectia ISCIR.
Unitatea in cadrul ciireia se avizeaza conform desenele tip de ansamblu va retine clite un exemplar din
fiecare. Acestea vor fi inscrise intr-un registru de evidentii conform modelului din anexa K.
Autorizatia acordatii de ISCIR-INSPECT agentilor economici de proiectare trebuie sa fie valabila la data
aviziirii conforme a proiectelor.
11.1.8.4 Avizarea conforma a proiecte1or, respectiv a desene10r tip de ansamblu, pentru recipientele
care se procura din import, se va face de catre ISCIR-INSPECT sau, cu acordul scris al acesteia, de catre
o unitate de proiectare autorizatii de ISCIR-INSPECT.
Inainte de avizarea conformii, ISCIR -INSPECT poate solicita ca proiectul de executie sa fie transmis,
prin grija importatorului, pentru verificare in ceea ce prive~te concordanta cu prevederile prescriptiilor
telmice, Colectia ISCIR, unei unitati de proiectare autorizate de ISCIR-INSPECT.
11.2 Autorizarea pentru executarea lucririlor de construire ,i1sau reparare
11.2.1 In vederea acordiirii autorizatiei de a executa lucriiri de construire ~i/sau reparare recipiente
cisterne, recipiente containere ~i recipiente butoaie metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau
dizolvate sub presiune, agentul economic va inainta la ISCIR-INSPECT IT, in raza ciireia i~i are sediul, 0
documentatie intocmita in conformitate cu prevederile anexei L.
Pentru prelungirea valabilitiitii autorizatiei de construire ~i/sau reparare, cererea se va depune cu cel putin
30 de zile calendaristice inainte de termenul de expirare a valabilitiitii acesteia.
11.2.2 Agentii economici autorizati sa execute lucriiri de construire ~i/sau reparare recipiente
cisterne, recipiente containere ~i recipiente butoaie metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau
dizolvate sub presiune au urmatoare1e obligatii ~i responsabilitati:
a) sa execute lucriirile de construire ~i/sau reparare in conformitate cu proiectul, valabilla data
inceperii lucriirilor respective, cu prevederile procesului tebnologic de executie, cu cele cuprinse in
Sistemul de Management al Calitiitii, dupa caz, cu cele din documentatia telmica, precum ~i cu cele
din prezenta prescriptie telmica, raspunzand de aplicarea corespunzatoare a acestora pe toatii durata
previizutii pentru utilizarea instalatiei;
b) sa avizeze inainte de inceperea lucriirilor de reparare, documentatia de reparatie, conform
prevederilor prezentei prescriptii telmice;
c) sa pregateasca ~i sa prezinte recipientele ~i toate documentatiile telmice necesare, in timpul ~i la
sfiir~itul construirii ~i/sau repariirii, la verificiirile care se efectueaza de catre inspectorul de
47
PT C 12-2003
specialitate al ISCIR-INSPECT IT sau de catre personalul propriu, autorizat de ISCIR-INSPECT
IT in acest scop, in conditiile precizate de prezenta prescriptie tehnica;
d) sa foloseasca la lucriirile de construire ~i1sau reparare, pentru elementele sudate, tehnologii de
executie ~i de examinare aviind la baza proceduri de sudare omologate in conformitate cu
prevederile prescriptiei tehnice referitoare la omologarea procedurilor de sudare, Colectia ISCIR;
e) sa foloseasca la lucriirile de construire ~i1sau reparare numai personal calificat; sudorii ~i
personalul care executii examiniirile nedistructive vor fi autorizati in conformitate cu prevederile
prescriptiei tehnice referitoare la autorizarea sudorilor, respectiv ale prescriptiei tehnice referitoare
la autorizarea personalului care executii examiniiri nedistructive, Colectia ISCIR;
t) sa intocmeasca ~i sa prezinte odatii cu recipientele documentatia tehnica previizutii de prezenta
prescriptie tehnica;
g) sa posede prescriptiile tehnice, Colectia ISCIR, ~i standardele specifice domeniului de lucriiri
pentru care solicitii autorizarea;
h) sa intocmeasca ~i sa tina la zi un registru de evidentii pentru fiecare categorie de lucriiri pentru
care au fost autorizati, conform mode1ului din anexa H; registrele vor fi numerotate, vizate ~i
sigilate de ISCIR -INSPECT IT, in raza ciireia i~i au sediul; pentru agentii economici care au
subunitiiti in teritoriu, va exista pentru fiecare subunitate un registru de evidentii a lucriirilor
executate;
i) sa ia masuri corespunzatoare astfel ca personalul tehnic propriu, autorizat de ISCIR -INSPECT
IT, sa-~i poatii indeplini in conditii bune sarcinile previizute ~i sa comunice in scris la ISCIRINSPECT
IT, in raza ciireia i~i au sediul, orice schimbare a personalului tehnic respectiv; pana la
definitivarea schimbiirii personalului tehnic respectiv nu se vor putea efectua lucriiri care fac
obiectui autorizatiei;
j) sa implementeze Sistemul de Management al Calitatii, prin elaborarea manualelor de asigurare a
calitiitii, a procedurilor de verificare a calitiitii, de control ~i incerciiri specifice ~i prin aplicarea
acestora;
k) sa numeasca personal tehnic propriu pentru verificarea lucriirilor care fae obiectui autoriziirii
(RSL) ~i responsabil tehnic cu sudura (RTS), ingineri ~i tehnicieni de specialitate, in raport cu
numiirul ~i complexitatea instalatiilor, care sa fie autorizat in aeest scop de ISCIR -INSPECT IT in
raza ciireia i~i au sediul.
11.2.3 Responsabilul eu supravegherea luerarilor (RSL)
Personalul tehnic de specialitate autorizat de ISCIR-INSPECT IT pentru supravegherea construirii ~i1sau
repariirii recipientelor (RSL) are urmatoarele obligatii ~i responsabilitiiti:
– sa cunoasca legislatia, prescriptiile tehnice, Colectia ISCIR, standardele ~i alte aete normative in
domeniu;
– sa verifice introducerea in executie nurnai a proiectelor aviind desenul tip de ansamblu avizat
conform de catre ISCIR-INSPECT sau de catre unitiiti de proiectare autorizate de ISCIRINSPECT
in acest scop;
– sa verifice introducerea in executie a materialelor ~i executia pe faze de lucru ~i la terminarea
lucriirilor, din punct de vedere al respectiirii prevederilor din documentatia de executie ~i ale
prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR, ~i sa supuna la incerciiri instalatiile respective;
– sa verifice documentatia tehnica intocmitii pentru lucriirile efectuate (documentatia de construire
sau reparare) sub aspectui concordantei recipientuiui cu documentatia respectivii, precum ~i al
respectiirii prevederilor prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR;
– sa incheie documente de verificare in care sa consemneze constatiirile ~i rezultatele verificiirilor
~i examiniirilor, precum ~i dispozitiile obligatorii;
48
PT C 12-2003
– sa verifice registrele de evidenta a lucn1rilor executate, conform anexei H, ~i sa urmareasca
tinerea la zi a acestora;
– sa participe la instructajele periodice organizate de ISCIR-INSPECT IT;
– sa aplice, in cazurile prevazute de prescripjiile tehnice, Colecj:ia ISCIR, pe instalatiile verificate
poansonul oficial de verificare, dupa modelul din figura de mai jos:
in centrul poansonului se va inscrie:
ISCIR
RSL \.
Pe contur se va Inscrie: denumirea
agentului economic sau sigla acestuia sau
marca acestuia prescurtat.
NOTA: * in cazul existentei mai multor RSL se va inscrie 2,3 etc.
– sa senmeze ~i sa ~tampileze actele intocmite; modelul de ~tampila este indicat in figura de mai
jos:
in centrul ~tampilei se va inscrie:
RSL1*
Pe contur se va Inscrie: denumirea
agentului economic sau sigla acestuia sau
marca acestuia prescurtat.
NOTA: * in cazul existentei mai multor RSL se va inscrie 2,3 etc.
11.2.4 Responsabilul Tehnie eu Sudura (RTS)
11.2.4.1 Prin ,,Responsabil Tehnie eu Sudura” (RTS), in sensul prezentei prescripjii tehnice, se intelege
„Coordonatorul sudor” defmit in standardul SR EN 719.
11.2.4.2 Personalul tehnic de specialitate care urmeaza a fi autorizat de ISCIR-INSPECT IT ca
„Responsabil Tehnic cu Sudura” (RTS) trebuie sa aiba 0 vechime in domeniul proiectarii sau aplicarii
tehnologiilor de sudare, utilizate in construirea sau repararea instalajiilor mecanice sub presiune, dupa
cum urmeaza:
– minim 2 ani pentru absolvenjii unui institut de invatamant tehnic superior;
– minim 5 ani pentru mai~tri sau tehnicieni, cu specialitatea sudura.
11.2.4.3 Responsabilul tehnic cu sudura autorizat de catre ISCIR-INSPECT IT, suplimentar fata de
cerintele din SR EN 719, are ~i urmatoarele obligatii ~i responsabilitiiji:
– sa cunoasca legislajia, prevederile prescripjiilor tehnice, Colecjia ISCIR, standardele ~i alte acte
normative In vigoare privind sudarea elementelor recipientelor sub presiune;
– sa verifice daca tehnologia de execujie ~i de examinare a elementelor sudate este in concordanta
cu procedura de sudare omologatii;
– sa verifice proiectul de construire ~ilsau reparare inainte de lansarea acestuia in execujie, astfel
incat solujiile adoptate sa asigure condijii optime de sudare ~i verificare, iar starea de tensiuni
datorate ciclului termic de sudare sa fie minima;
49
PT C 12-2003
– sa asigure alegerea corectii a materiale10r de adaos, functie de materialele de baza utilizate, in
conformitate cu procedurile de sudare omologate, astfel incat prin conditiile tehnologice impuse sa
se realizeze 0 imbinare sudatii corectii a instalatiei;
– sa verifice ca materialele de adaos sunt insotite de certificatele de calitate previizute de standarde
~i sa admitii introducerea in executie numai a materialelor de adaos previizute in proiect sau
stabilite ca echivalente la omologarea procedurii de sudare;
– sa asigure conditiile necesare pentru efectuarea probelor ~i incerciirilor in vederea omologiirii
procedurilor de sudare, in conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice referitoare la
omologarea procedurilor de sudare, Colectia ISCIR, ~i sa ia mlisurile necesare ca la repararea
elementelor instalatiilor sa se foloseasca numai tehnologii stabilite pe baza procedurilor de sudare
omologate;
– sa supravegheze ca materialele de bazii introduse in executie sa fie conforme cu proiectul de
executie;
– sa verifice modul in care se depoziteaza ~i se introduc in executie materialele de adaos, luiind
miisuri pentru preintiimpinarea eventuale10r schimbiiri fata de tehnologia elaborata ~i de procedura
de sudare omologatii;
– sa organizeze, sa indrume ~i sa verifice activitatea privind specializarea, autorizarea ~i evidenla
lucriirilor efectuate de sudori, in conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice referitoare la
autorizarea sudorilor, Colectia ISCIR;
– sa urmiireasca efectuarea verificiirii calitiitii imbiniirilor sudate pe fluxul tehnologic de executie,
sa verifice rezultatele obtinute ~i sa vizeze documentele privind verificarea imbiniirilor sudate, care
se a~eaza la documentatia tehnica;
– sa participe la analiza ~i stabilirea cauzelor eventualelor defecte datorate sudurii ~i sa ia mlisuri
corespunzatoare pentru remedierea ~i evitarea acestora in viitor;
– sa participe la instructaje1e periodice organizate de ISCIR-INSPECT IT;
– sa tinii la zi evidenta poansoanelor sudorilor autorizati de ISCIR -INSPECT IT, a procedurilor de
sudare omologate, precum ~i a lucriirilor executate de sudori; modelul de poanson pentru sudori
este indicat in figura de mai jos:
In centrul poansonului se va inscrie:
ISCIR
Nr ………….. .
Pe contur se va inscrie: denurnirea
agentului economic sau sigla acestuia sau
marca acestuia prescurtat.
– sa semneze ~i sa ~tampileze actele intocmite; modelul de ~tampila este indicat in figura de mai
jos:
In centrul ~tampilei se va inscrie:
RTS1*
Pe contur se va inscrie: denurnirea
agentului economic sau sigla acestuia sau
marca acestuia prescurtat.
NOTA: * In cazul existenlei mai multor RTS se va inscrie 2,3 etc.
50
PT C 12-2003
11.2.5 in vederea autoriziirii agentilor economici pentru lucriiri de construire sau reparare, in conformitate
cu prevederile prezentei prescriptii tebnice, inspectorul de specialitate al ISCIR -INSPECT IT are
urmiitoarele obligatii ~i responsabilitiiti:
– sa verifice concordanta dintre datele din documentatia prezentatii de unitiitile care solicitii
autorizarea ~i situatia existentii la unitate;
– sa verifice personalul tebnic propus (RSL ~i RTS) privind pregatirea in domeniu ~i cunoa~terea
prevederilor prescriptiilor tebnice, Colectia ISCIR;
– sa verifice existenta in unitate a prescriptiilor tebnice, Colectia ISCIR, in domeniu, precum ~i a
standardelor ~i a altor acte normative din domeniu;
– sa intocmeasca un proces-verbal privind rezultatele verificiirilor efectuate.
11.2.6 in cazul obtinerii unor rezultate corespunzatoare, ISCIR-INSPECT IT va elibera agentului
economic autorizatia de a executa lucriiri de construire ~i1sau reparare la recipiente, pentru domeniul
solicitat, conform modelului din anexa M.
Valabilitatea autorizatiei este de 2 ani de la data emiterii acesteia.
11.3 Autorizarea pentru efectuarea de examiniri, verificiri ¥i investigatii in vederea evaluirii
stirii tehnice
11.3.1 in vederea acordiirii autorizatiei pentru efectuarea de examiniiri, verificiiri ~i investigatii in vederea
evaluiirii stiirii tebnice a recipientelor cisteme ~i recipientelor containere, agentul economic de proiectare
specializat va inainta la ISCIR-INSPECT 0 documentatie intocmitii in conformitate cu prevederile anexei
N.
Pentru prelungirea valabilitiitii autorizatiei, cererea se va depune cu cel putin 30 de zile calendaristice
inainte de termenul de expirare a valabilitiilii acesteia.
11.3.2 Pentru efectuarea de examiniiri, verificiiri ~i investigatii in vederea evaluiirii stiirii tebnice a
recipientelor cisteme ~i recipientelor containere pot fi autorizati numai agenti economici (unitiiti) de
proiectare care poseda autorizatie de proiectare eliberatii de ISCIR -INSPECT, conform prevederilor
prezentei prescriptii tebnice (a se vedea pct. 11.1), corespunzlitoare domeniului solicitat.
11.3.3 Agentii economici autorizati pentru efectuarea de examiniiri, verificiiri ~i investigatii in vederea
evaluiirii stiirii tebnice au urmiitoarele obligatii ~i responsabilitiiti:
a) sa posede prescriptiile tebnice, Colectia ISCIR, specifice domeniului pentru care se solicitii
autorizarea;
b) sa propunli prin decizie intema, conform modelului din anexa E, in vederea autoriziirii de catre
ISCIR-INSPECT, personal tebnic de specialitate care sa avizeze lucriirile efectuate;
c) sa elaboreze programul de examiniiri, incerciiri, investigatii ~i studiile specifice scopului urmiirit
~i sa Ie transmita pentru avizare la ISCIR-INSPECT;
d) sa elaboreze instructiuni tebnice pentru exploatarea, intretinerea, revizia ~i verificarea
recipientelor, atunci cand sunt necesare, ca urmare a rezultatelor obtinute in urma evaluiirii stiirii
tebnice ~i1sau studiului efectuat.
11.3.4 Personal tehnic de specialitate pentru avizare
11.3.4.1 Personalul tebnic autorizat de ISCIR-INSPECT pentru aVlzarea lucriirilor efectuate are
urmatoarele obligatii ~i responsabilitati:
51
PT C 12-2003
– sa avizeze programele de examiniiri, verificiiri ~i investigatii, Intocmite In vederea evaluiirii stiirii
tehnice a recipientelor, inainte de transmiterea acestora 1a ISCIR-INSPECT;
– sa avizeze documentatia tehnica Intocmitii ca unnare a examiniirilor, verificiirilor ~i Incerciirilor
efectnate conform programului avizat de ISCIR-INSPECT, inclusiv raportul final al unitiitii de
proiectare autorizate de ISCIR-INSPECT, care cuprinde conc1uziile fmale privind posibilitatea
functioniirii In conditii de siguranta a recipientului;
– la elaborarea ~i avizarea raportului final, care cuprinde conc1uziile finale privind posibilitatea
functioniirii In conditii de siguranta a recipientului, se vor lua In considerare numai buletine
(certificate) de examinare, verificare ~i Incercare eliberate de unitiiti (laboratoare) autorizate de
ISCIR-INSPECT.
11.3.4.2 Personalul de specialitate care urmeaza a fi autorizat de ISCIR-INSPECT pentru avizare trebuie
sa fie absolvent al unui institut de invatiimfult superior tehnic de specialitate de lunga duratii ~i sa aiba 0
vechime In specialitate de cel pupn 10 ani.
11.3.5 in vederea autoriziirii agentilor economici pentru efectuarea de examiniiri, verificiiri ~i investigatii
In vederea evaluiirii stiirii tehnice a recipientelor, In conformitate cu prevederile prezentei prescriptii
tebnice, inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT are urmiitoarele obligatii ~i responsabilitiiti:
– sa verifice concordanta dintre datele din documentatia prezentatii de unitiitile care solicitii
autorizarea ~i sitnatia existentii la unitate;
– sa verifice personalul tehnic propus pentru autorizare, privind pregatirea In domeniu ~i
cunoa~terea prevederilor prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR;
– sa verifice existenta In unitate a prescriptiilor tehnice in domeniu, Colectia ISCIR, precum ~i a
standardelor ~i a altor acte normative din domeniu;
– sa Intocmeasca un proces-verbal privind rezultatele verificiirilor efectnate.
11.3.6 in cazul obpnerii unor rezultate corespunziitoare, ISCIR-INSPECT va elibera agentului economic
autorizatia de a efectna examiniiri, verificiiri ~i investigatii In vederea evaluiirii stiirii tehnice a
recipientelor cisteme ~i recipientelor containere, conform modelului din anexa O.
Valabilitatea autorizatiei este de 2 ani de la data erniterii acesteia.
11.4 Tipuri de autorizapi
Autorizarea agentilor economici, conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice, se va efectna pentru
urmiitoarele activitiili:
A – elaborare proiecte de construire ~i/sau reparare;
B – executare lucriiri de construire ~i/sau reparare;
C – efectuarea examiniirilor, verificiirilor ~i investigatiilor In vederea evaluiirii stiirii tebnice.
Autorizatiile agentilor economici se pot acorda pentru urmiitoarele domenii:
1- recipiente cisteme, recipiente containere ~i/sau recipiente butoaie metalice pentru gaze
comprimate, lichefiate ~i/sau dizolvate sub presiune;
2- recipiente cisteme ~i/sau recipiente containere pentru gaze lichefiate puternic racite;
NOTA: Autorizatia obpnutii pentru domeniul2 acopera ~i cerintele domeniului 1.
52
PT C 12-2003
12 DISPOZITII FINALE
12.1 in cazul unor abateri de la prevederile prezentei prescriptii tehnice, unitatile de proiectare,
respectiv unitati1e autorizate pentru construire, instalare ~i/sau reparare, precum ~i unitatile depnatoare,
dupa caz, cu avizul prealabil al constructorului, vor putea stabili pe proprie rlispundere solutii
compensatoare motivate corespunzator din punct de vedere tehnic care sa nu afecteze siguranta in
functionare a recipientelor ~i instalatiilor aferente ~i care sa exc1udli pericolul de accidente.
Uuitatile care au stabilit aceste solutii Ie vor supune avizlirii principalilor factori interesati (proiectant,
beneficiar ~i, dupa caz, tehnolog de proces, constructor, reparator sau montator, Inspecpa de stat pentru
protectia muncii, unitati de cercetare, proiectare, de invatlimiint superior de specialitate), inc1usiv ISCm.INSPECT.
12.2 Nerespectarea prevederilor prezentei prescriptii tehnice se sanctioneaza conform legislatiei in
vigoare, mergiind piina la retragerea autorizatiilor acordate.
12.3 La data intrlirii in vigoare a prezentei prescriptii tehnice i~i inceteaza valabilitatea urmlitoarea
prescriptie tehnica:
• C 27-91 „Prescriptii tehnice pentru recipiente-cisteme, recipiente-containere ~i butoaie metalice pentru
gaze com primate, lichefiate sau dizolvate sub presiune”, aprobate prin Ordinul ministrului economiei
nationale TIr. 1.59211991.
12.4 Prezenta prescriptie tehnica intra in vigoare la data de 01.01.2004.
12.5 Orice dispozitie contrarli prevederilor prezentei prescriptii tehnice i~i inceteaza valabilitatea.
12.6 Utilizatorii prezentei prescriptii tehnice sunt obligati sa se asigure ca sunt in posesia ultimei editii
~i a tuturor modificlirilor aplirute dupa publicare.
12.7 Toate autorizatiile eliberate pana la data intrlirii in vigoare a prezentei prescriptii tehnice raman
valabile piina la data expirlirii, numai pentru domeniile reglementate de prezenta prescriptie tehnica.
12.8 Trimiterile mute in prezenta prescriptie tehnica la standarde, prescriptii tehnice, acte legislative
etc. se refera la editii1e in vigoare.
53
PT C 12-2003
ANEXAA
Tipuri de gaze
A.l Gaze eomprimate
Sunt considerate gaze comprimate, in sensul prezentei anexe, gazele a caror temperaturii criticii este mai
micii de -10°C.
A.I.l Gaze pure ,i gaze pure din punet de vedere tehnie
1a neinflamabile – argonul; azotu1; heliul; kriptonul; neonul; oxigenul;
tetrafluorometanul (R14).
1at neinflamabile ~i toxice – fluorul (coroziv); fluorura de bor; tetrafluorura de siliciu (corozivii).
1b inflamabile – deuteriul; hidrogenul; metanul.
1bt inflamabile ~i toxice – monoxidul de carbon.
let instabile din punct de – monoxidul de azot NO (oxid nitric) (neinflamabil).
vedere chimic ~i toxice
A.I.2 Amesteeuri de gaze eomprimate
2a neinflamabile – amestecurile de douii sau mai mult de douii din urmiitoarele gaze: gaze rare
(care contin eel mult 10% din volum xenon), azot, oxigen, cu eel mult 30%
din volum dioxid de carbon.
– amestecurile neinflamabile de douii sau mai mult de douii din urmiitoarele
gaze: hidrogen; metan; azot; gaze rare (care contin eel mult 10% din volum
xenon) cu eel mult 30% din volum dioxid de carbon; azotul care contine eel
mult 6% din volum etilenii; aerul.
2b inflamabile – amestecurile cu mai putin de 90% din volum metan cu hidrocarburi de la 3b
~i 5b.
– amestecurile inflamabile de douii sau mai mult de douii din urmiitoarele
gaze: hidrogen; metan; azot; gaze rare (care contin eel mult 10% din volum
xenon) cu eel mult 30% din volum dioxid de carbon.
– gazul natural.
2bt inflamabile ~i – gazul de or~.
toxice – amestecurile de hidrogen cu eel mult 10% din volum seleniurii de hidrogen
sau fosfinii sau silan sau hidrurii de germaniu sau cu eel mult 15% din volum
arsinii.
– amestecurile de azot sau de gaze rare (care contin eel mult 10% din volum
xenon) cu eel mult 10% din volum seleniurii de hidrogen sau fosfinii sau silan
sau hidrurii de germaniu sau eel mult 15% din volum arsinii.
– gazul de apii.
– gazul de sintezii (de exemplu: dupii Fischer-Tropsch).
– amestecurile de monoxid de carbon cu hidrogen sau cu metan.
2ct instabile din – amestecurile de hidrogen cu eel mult 10% din volum diboran.
punct de vedere – amestecurile de azot sau de gaze rare (care contin eel mult 10% din volum
chimic, toxice xenon) cu eel mult 10% din volum diboran.
54
PT C 12-2003
ANEXA A (continuare)
A.2 Gaze liehefiate
Sunt considerate gaze lichefiate, in sensul prezentei anexe, gazele a ciiror temperatura critica este egala
sau mai mare de -lOoC.
A.2.l Gaze liehefiate care au 0 temperatura eritiea egala sau mai mare de 70°C
A.2.1.l Gaze pure Ii gaze pure din punet de vedere tehnie
3a neinflamabile – cloropentafluoretanul (R115); diclorodifluorometanul (R12);
dicloromonofluorometanul (R21); dicloro-l,2 tetrafluoro -1,1,2,2 etanul
(RI14); monoc1orodifluorometanul (R 22);
monoc1orodifluoromonobromometanul (R 12 Bl); monoc1oro-l-trifluoro-2, 2,
2-etanul (R 133a); octofluorocic1obutanul (RC 318).
3at neinflamabile ~i – amoniacul; bromura de hidrogen (coroziva); bromura de metil; clorol
toxice (coroziv); clorura de bor (coroziva); clorura de nitrosil (coroziva); dioxidul de
azot N02; peroxid de azot; tetroxid de azot N204 (coroziv); dioxidul de sulf;
fluorura de sulfuril; hexafluoropropenul (R 1 216); hexafluorura de wolfram;
oxiclorura de carbon (fosgen) (coroziva); trifluorura de clor (coroziva).
3b inflamabile – butanul; butenul-l; cis-butenul-2; transbutenul-2; ciclopropanul difluoro-I,Ietanul
(R 152 a); difluoro-l,l-monocloro-l-etanul (R 142 b); izobutanul;
izobutenul; metilsilanul; oxidul de metil; propanul; propenul; trifluoro-l, 1,1-
etanul.
3bt inflamabile ~i – arsina; clorura de etil; c10rura de metil; dic1orosilanul; dimetilamina;
toxice dimetilsilanul; etilamina; mercaptanul metilic; metilamina; seleniura de
hidrogen;hidrogen sulfurat; trimetilamina; trimetilsilanul.
3c instabile din – butadiena -1,2; butadiena -1,3; clorura de vinil.
punct de vedere
chimic
3ct instabile din -bromura de vinil; cianogenul; c10rura de cianogen (neinflamabila)( coroziva);
punct de vedere oxidul de etilenii; oxidul de metil ~i de vinil; trifluorocloretilena (R 113).
chimic ~i toxice
(veziNOTE)
NOTE:
1) Pentru hidrocarburile halogenate sunt adrnise, de asemenea, denumirile folosite in comer!, cum ar
fi: Algofren; Areton; Edifren; Flugen; Foran; Freon; Fresan; Frigen; Isoeon; Kaltron, urmate de cifra de
identificare a materiei fiirii litera R.
2) in recipientele care contin „butadiena -1,2″ concentratia de oxigen in faza gazoasa nu trebuie sa
depa~easca 50 ml/m3

55
PT C 12-2003
ANEXA A (continuare)
A.2.1.2 Amestecuri de gaze lichefiate
4a neinflamabile – amestecurile de materii enumerate la 3a cu sau fiirii hexafluoropropen de la 3at
(veziNOTE) care, ca:
amestecFl au la 70°C 0 tensiune de vapori care nu dep~e~te 1,3 MPa (13bar)
~i la 50°C 0 masa volumica care nu este mai mica dedit aceea a
dicloromonofluorometanului (1,30 kg/l);
amestecF2 au la 70″C 0 tensiune de vapori care nu depa~e~te 1,9 MPa (19 bar)
~i la 50°C 0 masa volumica care nu este mai mica dedit aceea a
diclorodifluorometanului (1,21 kg/l);
amestecF3 au la 70″C 0 tensiune de vapori care nu depa~e~te 3 MPa (30 bar) ~i
la 50°C 0 masa volumica care nu este mai mica dedit aceea a
monoclorodiflorometanului (1,09 kg/l).
– amestecul azeotrop de diclordifluorometan (R 12) ~i de difluoro-l,1 etan (R
152a), numit R 500; amestecul azeotrop de c1oropentafluoretan (R 115) ~i
monoc1orodifluorometan (R 22), numit R 502;
– amestecul de 19% pana la 21 % din masa monoclorodifluoromonobromometan
(R 12 B 1).
4at neinflamabile – amestecurile de bromurii de metil ~i de cloropicrina care au la 50°C 0 tensiune de
~i toxice vapori mai mare de 300 KPa (3 bar);
4b inflamabile – amestecurile de hidrocarburi enumerate la 3b ~i de etan ~i de etilenii de la 5b
care, ca:
4bl veziNOTA amestecA au la 70″C 0 tensiune de vapori care nu depa~e~te 1,1 MPa (11 bar)
~i la 50°C 0 masa volumica nu mai mica de 0,525 kg/l;
amestecAO au la 70″C 0 tensiune de vapori care nu depa~e~te 1,6 MPa (16 bar)
si la 50°C 0 masa volumica nu mai mica de 0,495 kg/!;
amestecAl au la 70°C 0 tensiune de vapori care nu dep~e~te 2,1 MPa (21 bar)
~i la 50°C 0 masa volumica nu mai mica de 0,485 kg/l;
amestecB au la 70″C 0 tensiune de vapori care nu depa~e~te 2,6 MPa (26 bar)
~i la 50°C 0 masa volumica nu mai mica de 0,450 kg/l;
amestec C au la 70°C 0 tensiune de vapori care nu dep~e~te 3,1 MPa (31 bar)
~i la 50°C 0 masa volumica nu mai mica de 0,440 kg/l.
4b2 amestecurile de hidrocarburi de la 3b ~i 5b care contin metan
4bt inflamabile ~i – amestecurile de doua sau mai mult de douii din urmatoarele gaze:
toxice monometilsilan; dimetilsilan; trimetilsilan; clorura de metil ~i c10rura de metilen
in amestecuri, care la 50°C au 0 tensiune de vapori mai mare de 300 KPa (3 bar);
– amestecurile de clorura de metil ~i de c1oropicrina ~i amestecurile de bromura de
metil ~i de bromurii de etilenii care au amandouii la 50°C 0 tensiune de vapori mai
mare de 300 KPa (3 bar).
56
PT C 12-2003
ANEXA A (continuare)
4c instabile din – amestecurile de butadiena -1,3 ~i hidrocarburile de la 3b care au la 70°C 0
punctde tensiune de vapori care nu dep~e~te 1,1 MPa (II bar) ~i la 50°C 0 masa volumica
vedere nu mai mica de 0,525 kg/1;
chimic – amestecurile de metilacetilenii ~i propadien cu hidrocarburile de la 3b care: ca
amestec PI, contin eel mult 63% din volum metilacetilena ~i propadien, eel mult
24% din volum propan ~i propen, procentul de hidrocarburi saturate cu C4 fiind de
eel putin 14% din volum; ca amestec P2, contin eel mult 48% din volum
metilacetilena ~i propadien, eel mult 50% din volum propen ~i propan, procentul
de hidrocarburi saturate cu C4 fiind de eel putin 5% din volum.
4ct instabile din – oxidul de etilenii care contine maxim 10% din masa dioxid de carbon;
punctde oxidul de etilenii care contine maxim 50% din masa formiat de metil cu azot p8nii
vedere la 0 presiune totala maximii de I MPa (10 bar) la 50°C; oxidul de etilena cu azot
chimic ~i p8nii la 0 presiune totala de I MPa (10 bar) la 50°C; dic1orodifluorometanul care
toxice contine 12% din masa oxid de etilenii.
NOTE:
I) Tric1oromonofluorometanul (RII), triclorotrifluoroetanul (R 113) ~i monoc1orotrifluoroetanul (R
13 3) nu sunt gaze lichefiate in sensul prezentei anexe ~i, in consecinta, nu sunt supuse prevederilor
prezentei anexe. Acestea pot totu~i intra in compozitia amestecurilor F I p8nii la F 3.
2) Vezi NOTE de la A.2.l.l.
NOTA: Pentru amestecurile mentionate anterior sunt admise pentru desenmarea acestor materii
urmatoarele denumiri folosite in comeq:
Denumiri la 4b Denumiri folosite in corneTt
Amestec A, amestec AO butan
AmestecC propan
A.2.2 Gaze lichefiate care au 0 temperatura critica egala sau mai mare de -10°C, dar mai mica
de 70°C
A.2.2.1 Gaze pure §i gaze pure din punct de vedere tehnic
5a neinflarnabile – bromotrifluorometanul (R 13 B I); clorotrifluorometan (R 13); dioxidul de
(veziNOTE) carbon; hemioxidul de azot N20 (oxid azotos, protoxid de azot);hexafluoretanul
(R 116); hexafluorura de sulf; trifluorometanul” (R 23); xenonul.
5at neinflarnabile – c10rura de hidrogen (coroziva)
~i toxice
5b inflarnabile – etanul; etilena; silanul.
5bt inflarnabile ~i – hidrura de germaniu; fosfina.
toxice
5c instabile din – difluoro-l, l-etilena; fluorura de vinil.
punctde
vedere chimic
57
PT C 12-2003
ANEXA A (continuare)
5ct instabile din – diboranul.
punctde
vedere chimic
~i toxice
NOTE:
I) Hemioxidul de azot nu este admis in transport decat in cazul in care are un grad minim de
puritate de 99%.
2) Vezi NOTE de la A.2. 1. 1.
A.2.2.2 Amestecurile de gaze lichefiate
6a neinflamabile – dioxidul de carbon care contine de lal % pana la 10% din masii azot;
(vezi NOTA) oxigen, aer sau gaze rare; amestecul azeotrop de clorotrifluorometan (R
13) si trifluorometan (R 23), numit R 503.
6c instabile din punct – dioxidul de carbon care contine maxim 35% din masii oxid de etilenii.
de vedere chimic
6ct instabile din punct – oxidul de etilenii care contine mai mult de 10% ,dar maxim 50% din
de vedere chimic masii dioxid de carbon.
si toxice
NOTA: Dioxidul de carbon care contine mai putin de 1 % din masii azot, oxigen, aer sau gaze rare
este 0 materie de la Sa.
A.3 Gaze lichefiate puternic racite
A.3.t Gaze pure ,i gaze pure din punet de vedere tehnic
7a neinflamabile – argonul; azotul; dioxidul de carbon; heliul; hemioxidul de azot N20 (oxid
azotos, protoxid de azot); kriptonul; neonul; oxigenul; xenonul.
7b inflamabile – etanul; etilena; hidrogenul; metanul.
A.3.2 Amestecurile de gaze lichefiate puternic racite
8a neinflamabile – aerol; amestecurile de materii de la 7 a.
8b inflamabile – amestecurile de materii de la 7b; gazul natural.
58
PT C 12-2003
ANEXA A (sfiir~it)
A.4 Gaze dizolvate sub presiune
A.4.1 Gaze pure ,i gaze pure din punet de vedere tehnic
9at neinflarnabi1e ~i – amoniacul dizo1vat in apii eu mai mult de 35% ~i eel mult 40% din
toxiee greutate amoniae;
(veziNOTA) – amoniacul dizo1vat in apii eu mai mult de 40% ~i eel mult 50% din
greutate amoniae.
ge instabile din punet – aeetilena dizolvatii mtr-un solvent (aeetonii), absorbitii de materii
de vedere ehirnie poroase
NOTA: Apa amoniaealii eu eel putiu 10 % ~i eel mult 35% din masii amoniae nu este supusii prevederilor
prezentei anexe.
59
PT C 12-2003
ANEXAB
Standarde aplicabile
STAS 4635-90, Utilaj pentru industria chimica. Recipiente. Capacitiiti nominale
STAS 4781-85, Recipiente sub presiune. Placa de timbru
STAS 6464-72, Utilaj pentru industria chimica. Recipiente cilindrice. Clasificare
STAS 7442-90, Utilaj pentru industria chimica. Recipiente metalice. Temperaturi
STAS 9371-83, Vehicule rutiere. Recipiente pentru transportat ciment. Conditii tehnice
generale de calitate
SR 66:2001, Gaz petrolier lichefiat. Conditii ~i metode de incercare
SR EN 719: 1995, Coordonarea sudiirii. Sarcini ~i responsabilitiili
SR EN 12300:2002, Recipiente criogenice. Curatare
60
PT C 12-2003
ANEXAC
Model de proces-verbal ISCIR
ROMANIA INSPECTIA
Inspectia de stat pentru
Proces-verbal
1rERI1rOIlJLllI,)l …………………
contro1ul cazanelor,
de verificare tehnici
Adresa ………………………..
recipientelor sub presiune ~i Telefon ………………………
instaiatiilor de ridicat
nr ……………..
Fax ……………………………
-ISCIRIncheiat
astiizi ……………… cu ocazia …………………………… efectuat In baza HG 1.340/2001, HG 73812003,
Decretului m. 587/1973, modificat ~i completat prio Decretul m. 417/1985, aplicabile, ~i prescriptiilor tehnice,
Colectia ISCIR, la ………………………………………………………………………………………….. .
tip ………………………………………………………… cu m. de fabricatie/inventar ………………………….. .
~i cartea instalatiei m ……………………… avlind parametrii ultimei verificari ………………………………….. .
Denumirea agentului economic ……………………………………… din localitatea …………………………….. .
str …………………………………….. m ……. judet/sector …………………. Cod fiscal ……………………………….. .
Verificarea s-a efectuat la unitatea ……………………………………….. din localitatea ………………………………. .
str ………………………………………. m ……. judet/sector ……………………………………………………… .
Subsemnatul …………………………………………………………………………… I). am constatat urrniitoarele:
Am dat urrniitoarele dispozitii: ……………………………………………………………………………………… .
Du3 ~a- aceasti-i y’efni lc are s-a admi s. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . .. . . . . .. . . . .. . . . . 2) . ………………………………….. .
……………………………………………………………………………………………………………….. Scadenta
urmiitoarei verificari se fixeaza la data de …………………………………………………………. .
Pentru aceasta verificare se va pliiti suma de ……………….. .lei de catre ……………………………………. din
localitatea ……………………….. … str. …………………………… m. …… judet/sector …………… m
cont. ………………………………………………… deschis la Banca …………………………. filiala ………….. .
Am lnat la cuno~tintli:
Organ de
verificare
Directorul agentului
economic sau
delegatul sau
1) Functia, numele ~i prenumele.
Responsabil cu
supravegherea ~i
verificarea tehnica
2) Se vor inscrie parametrii de fimctionare ai instalatiei, fimctie de felul (tipul) acesteia.
3) Date despre supapa de sigurantli.
61
Delegatul agentului
economic montator,
reparator
Locul
Nr.
fimctionarii
l’nregistrare instalapei
ISCIR-
(secpa,
INSPECT IT
localitatea,
strada, nr.,
sector, judet)
PT C 12-2003
ANEXAD
Registru pentru evidenta instalatillor
(recipiente sub presiune)
Proces-
Tipul Nr.de verbal de
Unitatea instaiapei, fabricape (nr. autorizare
constructoare parametrii inventar) Ian ISCIRprincipali
x) de fabricape INSPECT
IT
Scadenta
unnatoarei
verificari
RI IP
x) VOlUInUI (I), presiunea nominaia (bar), temperatura maximlifminimii (DC), fluidul de luem.
62
Semnatura
RSVTI
PT C 12-2003
ANEXAE
Model de decizie internii pentru numirea responsabilului autorizat
de ISCIR-INSPECT
ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC
DECIZIE
Nr ………. din ………………….. .
Um·t atea ……………………………………. reprezentata- pn.n ………………………………………………………………… .
manager ( director),
A vand in vedere legislatia cu privire la functionarea in conditii de sigurantii a instalatiilor mecanice sub
presiune, prin care unitiitile de proiectare, montatoare ~ilsau reparatoare precum ~i cele care detin aceste
instalatii sunt obligate sa numeasca personal tehnic (ingineri ~i tehnicieni de specialitate) in raport cu
numiirul ~i complexitatea instalatiilor, care sa fie autorizat de ISCIR-INSPECT, in vederea apliciirii
miisurilor previizute de prescriptiile tehnice,
DECIDE:
1 Domnul (Doamna) ……………………………………………… de specialitate …………………………………………….. .
avand functia de …………………………………. incepand cu data de ……………………… se nume~te
* ………………………………………………………. in cadrul unitatii, urmand a fi autorizat de ISCIR-INSPECT.
2 Responsabilul * ………………………………………………………….. este obligat sa cunoasca ~i sa aplice
intocmai prevederile legislatiei in vigoare ~i ale prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR, sarcinile lui fiind
cele care rezultii din prescriptiile tehnice, Colectia ISCIR.
3 A . . b·lul . * fi d _. A ctiVltatea responsa 1 ill …………………………………………………….v a coor onata ~1 illd ruma ta- din
partea conducerii de ……………………………………….. care riispunde impreuna cu acesta de luarea masurilor
pentru aplicarea legislatiei in vigoare ~i a prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR.
4 Inciilcarea obligatiilor previizute in prescriptiile tehnice, Colectia ISCIR, atrage, dupa caz, riispunderea
disciplinara, materiala, civila sau penala a celor vinovati.
5 Prezenta decizie anuleaza decizia anterioarii M. . …….. din ………….. ~i devine definitiva dupa
autorizarea responsabilului de catre ISCIR-INSPECT.
MANAGER,
(Numele, prenume1e,
semnatura ~i ~tampila)
OFICIU JURIDIC
(Numele, prenumele
~i semnatura)
*Se completeaza, dupa caz: – Responsabil cu supravegherea ~i verificarea tehnica a instalatiilor (RSVTI);
– Responsabil cu avizarea confonnii a proiectelor;
– Responsabil cu supravegherea lucriirilor (RSL);
– Responsabil tehnic cu sudura (RTS).
63
PT C 12-2003
ANEXAF
Conpnutul documentapei pentru obpnerea autorizapei de responsabil cu supravegherea ,i
verificarea tehnici a instalaj:iilor (RSVTI)
Documentap.a se intocme~te de catre agentul economic dep.nator de instalap.i sub presiune (recipiente sub
presiune) care solicita autorizarea personalu1ui propriu ca RSVTI. Aceasta se inainteaza la ISClRINSPECT
IT ~i va contine:
a) adresa de solicitare in care trebuie sa se precizeze datele referitoare la agentul economic: localitatea
in care este amplasat sediul ~i, dupa caz, atelierele de producp.e ~i laboratoarele proprii (strada, numiir,
sector/judet, telefon, fax);
b) lista instalap.ilor (recipientelor sub presiune) pe tipuri, intocmitii conform modelului din anexa D;
c) decizia interna de numire, conform anexei E, a personalu1ui propriu propus pentru autorizarea ca
responsabil cu supravegberea ~i verificarea telmica a instalap.ilor (RSVTI);
d) copie de pe actul de studii ~i curriculum vitae al personalului propus pentru autorizare.
64
PT C 12-2003
ANEXAG
Model de autorizape pentru RSVTI
a . a I
ISCIR
INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE
~I INSTALATIILOR DE RIDICAT
ISCIR-INSPECTIT ……………….. ..
AUTORIZATIE PENTRU RESPONSABILUL CU SUPRA VEGHEREA ~I VERIFICAREA TEHNICA.
A INSTALATIILOR SUB PRESIUNE
AUTORIZATIA Nr. x) __ _
Numele ~i prenumele ………………………………………………. , data ~i locul na~terii …………………………………. .
buletinlcartea de identitate seria ……….. nr ………………………… eliberat(a) de ……………………………………… .
………………………………….. .la data de …………………………………………………………………………………………….. .
in baza prevederilor legale in vigoare ~i urmare adresei nr ……………….. din ……………………………………… a
agentului economic ………………………………………………………………………………… ,
dornnul (doarnna) ………………………………………………….. se autorizeaza sa execute in cadrul unitiitii:
a) verificarea tehnica pentru autorizarea functioniirii
xx)
noi montate precum ~i a celor aflate in exploatare, la scadentii ~i dupa reparatii, in conformitate cu
prevederile prescriptiilor telmice, Colecpa ISCIR;
b) supravegherea tehnica a xx) ………………………………………………………………… din
dotarea sau folosinta agentului economic.
Data ……………………… .
INSPECTOR ~EF,
(Sernnatura ~i ~tampila)
65
PT C 12-2003
ANEXA G (s~it)
(pagina 2)
Posesorul autorizatiei are obligatiile ~i riispunderile previizute de legislatia in vigoare ~i prescriptiile
tehnice, Colectia ISCIR. Acesta efectueazii verificiirile conform prescriptiilor tehnice amintite, incheind
documente in care consemneazii rezultatele obtinute, precum ~i dispozitiile obligatorii stabilite. Riispunde
impreunii cu conducerea unitiitii de luarea miisurilor pentru aplicarea prescriptiilor tehnice, Colectia
ISCIR.
Autorizatia este valabilii numai in cadrul unitiitii pentru care a fost autorizat personalul.
Autorizatia poate fi retrasii de ciitre ISCIR -INSPECT IT in baza documentului de constatare a comiterii
unor abateri de la prevederile legale.
Prezenta autorizatie este valabilii p§.nii la data de xxx) ••••••••••••••••••••••••••••••••••• (maxim. 2 ani)
NOTE:
x) Se va trece numiirul de imegistrare a agentului economic in evidenta ISCIR-INSPECT IT supra numiirul
de ordine al autorizatiei.
xx) Se va trece, dupii caz, tipul instalatiilor sub presiune (recipiente sub presiune);
personalul autorizat (RSVTI) va efectua verificiirile tehnice pentru autorizarea fimctioniirii ~i verificiirile
tehnice periodice la recipientele sub presiune, numai in cazurile previizute de prescriptia tehnicii PT C 12,
Colectia ISCIR.
xxx) Se va indica data efectivii (ziua, luna, anul)
66
PT C 12-2003
ANEXAH
Model de registru pentru evidenla lucriirilor de construire/reparare
REGISTRU
pentru evidenta lucriiri.lor dexl _______ recipiente sub presiune
Locul
Nr.
functionmi
Tipul
Nr. Elemente Procesinregisinstalatiei
Unitatea instalapei,
fabricape montatel verbal de SeID1llitrare
(secpa,
constroctoare parametri
(nr. reparate, verificare a tora
ISCIR
locaIitatea, principaIi xx)
inventar)/an caracteris- montariilre- RSL
strada, nr., fabricape tici parmi
sector, judet)
NOTE:
xl Se va scrie dupii caz: construire, reparare, conform obiectului autorizatiei.
xxlVoIumul (1), presiunea nomina1ii (bar), temperatura maximiilminimii ~C), fluidul de IucTU.
67
PT C 12-2003
ANEXAI
Continutul documentapei pentru obpnerea autorizapei
de elaborare a proiectelor de construire ,ilsau reparare
Documentatia se intocme~te de catre agentul economic (unitatea de proiectare) care solicitii autorizarea
pentru elaborarea proiectelor de construire ~i/sau reparare a recipientelor sub presiune. Aceasta se
inainteaza la ISCIR-INSPECT ~i va contine:
a) adresa de solicitare in care trebuie sa se precizeze datele referitoare la agentul economic: localitatea
in care este amplasat sediul ~i, dupa caz, ateliere1e de proiectare proprii (strada, numiir, sector/judet,
telefon, fax);
b) statutul (actu1 constitutiv) agentului economic ac/uali7l!t la zi, in care sa fie precizat explicit domeniul de
activitate (inclusiv codul CAEN aferent) pentru care solicitii autorizarea (in copie);
c) certificatul de inmatriculare a agentului economic la Registrul Comertului (in copie);
d) certificatul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare (in copie);
e) memoriu tehnic care sa cuprindii domeniul pentru care se solicitii autorizarea (respectiv elaborarea
proiectelor pentru construire ~i/sau reparare recipiente sub presiune), cu specificarea parametrilor
adrni~i (volum maxim, presiune maxima, temperatura minimiilmaxirnii, fluide) ~i a caracteristicilor
functionale;
f) procedurii privind modul de des~urare a activitiitii de proiectare (organizarea ~i responsabilitiitile,
prescriptiile tehnice, standardele ~i normativele de proiectare specifice domeniului de proiectare
solicitat etc.);
g) lista personalului tehnic de specialitate propus pentru avizarea conforma a proiectelor elaborate,
cuprinzfuld: numele ~i prenumele, pregatirea teoretica, vechimea in specialitate ~i cea in domeniul
specificat;
h) deciziile de numire a personalului, conform modelului din anexa E;
i) copie de pe actul de studii ~i curriculum vitae al personalului propus pentru autorizare;
j) document din care sa rezulte ca personalul propus pentru autorizare este angajatul unitiitii pe
perioada nedeterminatii;
k) lista principalelor proiecte elaborate de personalul propriu pentru care se solicita autorizarea.
NOTA: in cazul existentei unor subunitiiti (filiale, ateliere etc.), pentru care se solicitii autorizarea ~i care
au un alt sediu dedit al agentului economic solicitant, se vor indica adresele acestora ~i, dupa caz, datele
mentionate la lit. e), g), h), i), j) ~i k).
68
PT C 12-2003
ANEXAJ
Model de autorizape de proiectare
ANTET ISCIR-INSPECT
Nr …………….. din …………………… .
AUTORIZATIE DE PROIECTARE
(Conform procesului-verbal nr ……….. din ……………… )
1 Agentul economic:
2 Domeniul autorizajiei:
(Denumirea)
(adresa)
(RC J ….. ; CF R …… )
Proiectarea, verificarea ~i avizarea conforma a proiectelor de construire ~ilsau reparare a recipientelor sub
presiune supuse prevederilor prescriptiei tehnice PT C 12, Colectia ISCIR, avand urmatorii parametri:
3 Personal autorizat pentru avizarea conformii a proiectelor:
(numele personalului autorizat)
4 Menjiuni:
Orice schimbare falii de prezenta duce la anularea de drept a AUTORIZATIEI DE PROIECTARE daca nu
este anuntatii in termen de 15 zile de la producerea acesteia ~i confirmatii in termen de 30 de zile de catre
ISCIR-INSPECT. Agentul economic, priu reprezentanlii SID legali, impreunii cu persoanele autorizate
riispund de respectarea prevederilor legale in domeniu.
5 Termenul de valabilitate aI AUTORIZApEI: ……………. (maxim 2 ani)
INSPECTOR DE STAT ~EF, INSPECTOR ~EF ISCIR-INSPECT,
Inspector de specialitate,
69
PT C 12-2003
ANEXA K
Model de registru pentru avizliri conforme proiecte
REGISTRU DE A VIzARI CONFORME PROIECTE DE (1) –––––––
Parametri de luem Nr. ~i data
Nr. Nr. Denumirea
adresei ISCIR de
crt. proiect proiectului Fluid Beneficiar imputernicire pt.
Tmin. Pmax. Volum Tmax.
de luem AVIZARE
CONFORMA.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VERIFICAT conform PT ISCIR (2) A VIZAT CONFORM
Numele ~i Numele ~i
OBSERVAp:!
prenumele
Semnatura
prenumele
Semnatura Data
11 12 13 14 15 16
NOTE:
(1) in cuprinsul registrului, acesta se subimparte pe tipuri de instalatii proiectate (pentru construire sau
pentru reparare);
(2) Imputernicit prin decizie data de conducerea unitatii (poate fi ~i personal autorizat de ISCIRINSPECT,
dar avizarea conforma 0 efectueaza ISCIR-INSPECT sau aM persoana autorizata pentru
avizare din unitate ~i nominalizata in autorizatia de proiectare).
70
PT C 12-2003
ANEXAL
Continutu1 documentapei pentru obpnerea autorizapei de a executa lucriiri de construire ¥ilsau
reparare
Documentap.a se intocme~te de catre agentul economic care solicitii autorizarea pentru executarea
lucriirilor de construire ~ilsau reparare 1a recipiente sub presiune. Aceasta se inainteaza la ISCIRINSPECT
IT ~i va contine:
a) adresa de solicitare, in care trebuie sa se precizeze datele referitoare la agentul economic: localitatea
in care este amplasat sediul ~i, dupa caz, atelierele de productie/reparare proprii (strada, numiir,
sector/judet, telefon, fax);
b) statutul (actu1 constitutiv) agentului economic actualizat 1a zi, in care sa fie precizat explicit domeniul de
activitate (inc1usiv codul CAEN aferent) pentru care solicita autorizarea (in copie);
c) certificatul de i’nmatriculare a agentului economic 1a Registrul Comertu1ui (in copie);
d) certificatul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare (in copie);
e) memoriu telmic, care va cuprinde:
– felullucriirilor (construire, reparare);
– domeniul autorizatiei (recipiente sub presiune), cu precizarea parametrilor admi~i (volum maxim,
presiune maxima, temperatura minimiilmaximii, fluide) ~i a caracteristicilor funcp.onale;
– calitatea ~i dimensiunile principalelor materiale de baza folosite (conform grupelor din prescriptia
telmica referitoare la omologarea procedurilor de sudare, Colectia ISCIR);
– procedurile de sudare omologate ce vor fi folosite in executia lucriirilor de construire ~ilsau
reparare, cu precizarea pentru fiecare procedurii a tipurilor de imbiniiri (cap la cap, de racord, in
colt etc.) ce vor fi executate ~i pozip.ile de sudare folosite;
– metodele ~i mijloacele de exam in are nedistructiva din dotare pentru punerea in evidentii a
eventualelor defecte ce ar putea sa aparii in executie, in materialele de baza ~i imbiniirile sudate,
funcp.e de calitatea ~i grosimea acestora, precum ~i de procedeele de sudare aplicate;
– punctele de control pe fluxul de fabricatie care concura la realizarea executiei corespunzatoare a
lucriirilor (de exemplu: confirmarea prin poansonare a reproducerii marcajelor pe materialele de
baza dupa trasare ~i inainte de debitare, verificarea pregatirii rostului pentru sudare etc.);
– natura ~i volumullucriirilor efectuate in colaborare cu alti agenti economici;
f) procedura privind modul de desIa~urare a activitiip.i de construire ~ilsau reparare (organizarea ~i
responsabilitatile, prescriptiile tehnice, standardele ~i normativele aplicabile specifice domeniului de
construire/reparare solicitat etc.);
g) lista cuprinzllnd numele, pregatirea ~i vechimea in specialitate a personalului telmic propriu numit
de agentul economic ~i propus sa fie autorizat de catre ISCIR-INSPECT IT ca responsabil pentru
supravegherea lucriirilor (RSL) ~i ca responsabilului telmic cu sudura (RTS);
h) deciziile de numire a personalului, conform modelului din anexa E;
i) copie de pe actul de studii ~i curriculum vitae al personalului propus pentru autorizare;
j) document din care sa rezulte ca personalul propus pentru autorizare este angajatul unitiip.i pe
perioada nedeterminata.
NOTE:
La memoriul telmic (lit. e» se vor ata~a documente care vor cuprinde urmatoarele:
a) dotarea cu utilaje de executie a lucriirilor de construire ~ilsau reparare pe care unitatea Ie detine;
se vor specifica echipamentele din dotare pentru:
– tiiiere (ghilotine, aparate de were oxiacetilenica, aparate cu plasma etc.);
71
PT C 12-2003
ANEXA L (s~it)
– formare–indoire, ambutisare, prelucriiri mecanice (valprri, ma~iui de indoit, ma~ini ~i
dispozitive pentru prelucrarea rostu!ui la table ~i tevi, funduri ~i virole, ma~iui de mandrinat
tevi, ~iui unelte: strunguri, ma~iui de frezat, raboteze, ma~iui de giiurit, ma~ini de
rectificat, instalatii de ridicat, etc.);
– sudare (convertizoare, transformatoare, tractoare de sudare, coloane de sudare, aparaturii
pentru sudare WIG, MIG, MAG etc.);
– tratament termic (cuptoare, instalatii de tratament termic local, dispozitive de preinciilzire
inainte de sudare etc.);
b) dotarea cu echipamente pentru miisurarea ~i verificarea dimensiunilor (dispozitive pentru
miisurarea diametrelor ~i ovalitiitii, ~abloane pentru verificarea abaterilor de la forma geometricii,
aparate ~i dispozitive pentru miisurarea deformatiilor etc.);
c) lista procedurilor de sudare omologate conform prevederilor prescrip!iei tebuice referitoare la
omologarea procedurilor de sudare, Colectia ISCIR, detinute de unitate (care va cuprinde: nr.
intern al fi~ei de omologare (WP AR), procedeul de sudare, tipul imbiniirii, grupa materialelor de
bazii, grupa de grosimi ~i diametre, nr. de inregistrare ISCIR etc.);
d) lista sudorilor autorizati conform prevederilor prescriptiei tehnice referitoare la autorizarea
sudorilor, Colectia ISCIR, din cadrul unitiitii (care va cuprinde: nr. autoriza!iei ISCIR, procedeul
de sudare, tipul imbiniirii, grupa materialelor de bazii, grupa de grosimi ~i diametre, perioada de
valabilitate etc.);
e) dotarea cu laborator pentru efectuarea examiniirilor nedistructive (autorizat de ISCIRINSPECT)
~i laborator pentru efectuarea incerciirilor mecanice, tehnologice, metalografice ~i
analizelor chimice, autorizat de ISCIR-INSPECT; in cazu1 in care unitatea nu dispune de
laboratoare proprii, se va anexa contractul de colaborare (in copie) incheiat cu alt agent economic
autorizat de ISCIR-INSPECT pentru efectuarea examiniirilor nedistructive ~i distructive;
f) lista personalului operator pentru examiniiri nedistructive, autorizat conform prevederilor
prescriptiei tebuice referitoare la autorizarea operatorilor pentru control nedistructiv, Colectia
ISCIR, din cadrul unitiitii (care va cuprinde: nr. autoriza!iei ISCIR, metoda de control nedistructiv,
uive1ul de autorizare, perioada de valabilitate etc.);
g) dotarea cu standuri pentru incerciiri ~i verificiiri: la presiune hidraulicii, la presiune pneumaticii,
a dispozitivelor de sigurantii etc., inclusiv dotarea cu aparaturii de miisurare ~i control a acestora;
h) lista referitoare la lucriirile efectuate in colaborare cu alti agenti economici (care va cuprinde:
lucriirile cuprinse in contractu! de colaborare ~i felul in care acestea se realizeazii, denumirea
agentului economic cu care se efectueazii colaborarea etc.).
72
PT C 12-2003
ANEXAM
Model de autorizape pentru executarea lucriirilor de construire ,ilsau reparare
ANTET ISCIR-INSPECT IT
Nr ……………….. din ……………….. .
AUTORIZATIE
(Conform procesului-verbal m …………… din ……………… )
1 Agentul economic:
2 Domeniul autorizapei:
(Denumirea)
(adresa)
(RC J ….. ; CF R …… )
Construirea ~i/sau repararea recipiente10r sub presiune supuse prevederi10r prescrippei tehnice PT C 12,
Co1ecpa ISCIR, aviind urmiitorii parametri:
3 Personal autorizat :
a) Responsabil cu supravegherea lucriirilor: (nume1e persona1u1ui autorizat)
b) Responsabil tehnic cu sudura: (nume1e personalului autorizat)
4 Menpuni:
Orice schimbare faj:ii de prezenta duce 1a anularea de drept a AUTORIZATIEI dacii nu este anuntatii in
termen de 15 zile de la producerea acesteia ~i confirmata in termen de 30 de zile de catre ISCIRINSPECT.
Agentul economic, prin reprezentantii sai legali, impreunii cu persoanele autorizate riispund de
respectarea prevederilor legale in domeniu.
5 Termenul de valabilitate al AUTORIZATIEI: …………… (maxim 2 ani)
INSPECTOR SEF, Sef Serviciu (Birou),
Inspector de specialitate,
73
PT C 12-2003
ANEXAN
Conpnutul documentapei pentru obpnerea autorizapei de efectuare a examinirilor, verificirilor ,i
investigapilor in vederea evaluirii stirii tehnice
Documentap.a se intocme~te de catre agentul economic care solicitii autorizarea pentru intocmirea
programelor de examiniiri, verificiiri ~i investigap.i in vederea evaluiir:ii stiirii tehnice a recipientelor sub
presiune. Aceasta se inainteaza la ISCIR-INSPECT ~i va contine:
a) adresa de solicitare, in care trebuie sa se precizeze datele referitoare la agentul economic: localitatea
in care este amplasat sediul ~i, dupa caz, atelierele de proiectare proprii (strada, numiir, sector/jude!,
telefon, fax);
b) statutul (actu1 constitutiv) agentului economic actualizat 1a zi, in care sa fie precizat explicit domeniul de
activitate (inc1usiv codul CAEN aferent) pentru care solicita autorizarea (in copie);
c) certificatul de i’nmatriculare a agentului economic 1a Registrul Comertu1ui (in copie);
d) certificatul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare (in copie);
e) memoriu telmic, care va cuprinde:
– domeniul pentru se solicitii autorizarea (recipiente sub presiune);
– dotarea cu mijloace de exarninare ~i investigare prin laboratoare proprii sau angajate cu contract,
autorizate de ISCIR-INSPECT;
t) procedura privind modul de desfii~urare a activitap.i de intocmire a programelor de examiniiri,
verificiiri ~i investigapi in vederea evaluiir:ii stiirii tehnice a recipientelor sub presiune (organizarea ~i
responsabilitiitile, prescripp.ile telmice, standardele ~i normativele apJicabile specifice domeniului
solicitat etc.);
g) lista cuprinzand numele, pregatirea ~i vechimea in specialitate a personalului tehnic propriu numit
de agentul economic ~i propus sa fie autorizat de catre ISCIR-INSPECT pentru avizarea lucriirilor;
h) deciziile de numire a personalului, conform modelului din anexa E;
i) copie de pe actul de studii ~i curriculum vitae al personalului propus pentru autorizare;
j) document din care sa rezulte ca personalul propus pentru autorizare este angajatul unitiipi pe
perioada nedeterminata.
74
PT C 12-2003
ANEXAO
Model de autorizape pentru efectuarea examiniirilor, verificirilor ,i investigatiilor
in vederea evaluirii stirii tehnice
ANTET ISCIR-INSPECT
Nr …………. din ……………. .
AUTORIZATIE
pentru intocmirea programelor de examiniiri, verificiiri ¥i investigatii in vederea
evaluirii stirii tehnice
(Conform procesului-verbal m …………… din ……………… )
1 Agentul economic:
2 Domeniul autorizapei:
(Denumirea)
(adresa)
(RC J ….. ; CF R …… )
Intocmirea programelor de examiniiri, verificiiri ~i investigatii in vederea evaluiirii stiirii tehnice a
instalatiilor mecanice sub presiune (recipiente sub presiune), mentionate in autorizatia de proiectare
m ……….. din …………… .
3 Personal autorizat pentru avizare:
(numele personalului autorizat)
4 Menpuni:
Orice schimbare fata de prezenta duce la anularea de drept a AUTORIZATIEI DE PROIECTARE daca nu
este anuntatii in termen de 15 zile de la producerea acesteia ~i conflrmatii in termen de 30 de zile de catre
ISCIR -INSPECT. Agentul economic, priu reprezentantii SID legali, imprennii cu persoanele autorizate
riispund de respectarea prevederilor legale in domeniu.
5 Termenul de valabilitate al AUTORIZATIEI: ………. (maxim 2 ani)
INSPECTOR DE STAT SEF, INSPECTOR SEF ISCIR-INSPECT,
Inspector de specialitate,
75
PT C 12-2003
ANEXAP
Tabelul1 – Gaze Iichefiate care se transport! in butoaie, containere ,i cisterne cu D :::; 1,5 m
Presiune minimli Masamaximii
Denumirea materiei
Cod de Incercare a conjinutului pe
AnexaA litru de
MPa (bar) capacitate (kg)
Cloropentafiuoretan (R 115) 3a 2,5 25 1,06
Dic1orodifluorometan (R 12) 3a 1,8 18 1.15
Dic1oromonofluorometan (R 21) 3a 1.0 10 1,23
Dic1oro-l 2-tetrafluoro-ll 2 2-etan (R 114) 3a 1.0 10 1.30
Monoctorodifluorometan (R 22) 3a 2.9 29 1.03
Monocloro-l-trifluoro-2.2,2-etan (R 133 a) 3a 1,0 10 1,18
Octofluorocic1obutan (RC 318) 3a 1.1 11 1,34
Amoniac 3at 3,3 33 0,53
Bromurii de bidrogen 3at 6,0 60 1,54
Bromurii de metil 3at 1,0 10 1.51
Clor 3at 2,2 22 1,25
Monoc1orodifluoromonobromometan (R 12 81) 3a 1,0 10 1,61
Dioxid de azot N02 3at 1,0 10 1.30
Dioxid de sulf 3at 1,4 14 1.23
Hexafluoropropen(R1216) 3at 2,2 22 1.11
Oxiclorurii de carbon 3at 2,0 20 1,23
Butan 3b 1,0 10 0,51
Buten-l 3b 1,0 10 0,53
Cis-buten-2 3b 1,0 10 0,55
Trans-buten 2 3b 1,0 10 0,54
Ciclopropan 3b 2,0 20 0,53
Difluoro-l,1 -etan (R 152 a) 3b 1,8 18 0,79
Difluoro-1.1 -monoc1oro-l-etan (R 142 b) 3b 1,0 10 0,99
Isobutan 3b 1,0 10 0,49
Isobuten 3b 1,0 10 0,52
Propan 3b 2,5 25 0,42
Propen 3b 3,0 30 0,43
Trifluoro-l, 1, I-etan 3b 3,5 35 0,75
Oxid de metil 3b 1,8 18 0,58
Clorurii de etil 3bt 1,0 10 0,80
Clorurii de metil 3bt 1,7 17 0,81
Dimetilaminii 3bt 1,0 10 0,59
Etilaminii 3bt 1,0 10 0,61
Mercaptan metilic 3bt 1,0 10 0,78
76
PT C 12-2003
ANEXA P (continuare)
Presiune minima Masa maxima
Denumirea materiei
Cod de incercare a continutului
AnexaA
MPa (bar)
pe litru de
capacitate (kg)
Metilamiuii 3bt 1,3 13 0,58
Hidrogen sulfurat 3bt 5,5 55 0,67
Trimetilamiuii 3bt 1,0 10 0,56
Butadien-I,2 3c 1,0 10 0,59
Butadien-I,3 3c 1,0 10 0,55
Clorurii de vinil 3c 1,2 12 0,81
Bromura de vinil 3ct 1,0 10 1,37
Oxid de metil §i de vinil 3ct 1,0 10 0,67
Trifluorocloretilen (R 1113) 3ct 1,9 19 1,13
Amestec F I 4ct 1,2 12 1,23
Amestec F 2 4a 1,8 18 1,15
Amestec F 3 4a 2,9 29 1,03
Amestec de gaz R 500 4a 2,2 22 1,01
Amestec de gaz R 502 4a 3,1 31 1,05
Amestecuri de 19% piiuii la 21 % din masa 4a 1,2 12 1,50
diclorodifluorometan (R 12) §i de 79% la 81 % din masa
monoclorodifluoromonobromometan{R 12 B)
Amestecuri de bromura de metil §i de cloropicrina 4at 1,0 10 1 51
Amestec A(denumire comerciala: butan} 4b 1,0 10 0,50
Amestec A 0 (denumire comerciala: butan) 4b 1,5 15 0,47
AmestecAI 4b 2,0 20 0,46
AmestecB 4b 2,5 25 0,43
Amestec C(denumire comerciala: prop an) 4b 3,0 30 0,42
Amestecuri de clorura de metil §i de clorurii de metilen 4bt 1,7 17 0,81
Amestecuri de clorurli de metil §i de cloropicrina 4bt 1,7 17 0,81
Amestecuri de bromura de metil §! de bromura de etilen 4bt 1,0 10 1,51
Amestecuri de butadien -1,3 §i hidrocarburi 4c 1,0 10 0,50
Amestecuri de metilacetileniil propadien §i hidrocarburi
Amestec PI 4c 3,0 30 0,49
Amestec P2 4c 2,4 24 0,47
Oxid de etilena care contine maxim 10% din masa dioxid de 4ct 2,8 28 0,73
carbon
Oxid de etilena care contine eel mult 50% din masa format 4ct 2,5 25 0,80
de metil en azot pauli la 0 presiune totalii de I MPa (lObar)
la 50°C
Oxid de etilena en azot piiuii la 0 presiune totala de IMPa 4ct 1,5 15 0,78
(lObar) la 50°C
Diclorodifluorometan care contine 12% din masa oxid de 4ct 1,8 18 1,09
etilena
77
PTe 12-2003
ANEXA P (continuare)
Presiune minima Masamaxima
Denwnirea materiei
Cod de incercare a conJ:inutului
AnexaA
MPa (bar)
pe litru de
capacitate (kg)
Amoniac dizolvat sub presiune lara apa:
– cu mai mult de 35% §i cel mult 40% din masa amoniac 9at 1,0 10 0,80
– cu mai mult de 40% §i cel mu!t 50% din masa amoniac 9at 1,2 12 0,77
OBSERVATII:
1 Presiunile de incercare hidraulica prescrise vor fi cel pupn egale cu tensiunile de vapori ale
lichidelor la 700e reduse cu 0,1 MPa (1 bar), presiunea minima de incercare fiind totu~i de 1 MPa (10
bar).
2 Tiniind seama de gradul de toxicitate al oxiclorurii de carbon (3at) ~i al clorurii de cianogen (3ct),
presiunea minima de incercare hidraulica a fost fixata la 2 MPa (20 bar) pentru aceste gaze.
3 Valorile maxime prescrise pentru gradul de umplere (in kg/litru) au fost determinate cu urmatoarea
relap.e:
gradul de umplere maxima adrnisibila = 0,95 x densitatea in faza lichida la 50oe, dar faza de vapori nu
trebuie sa dispara sub 60oe.
Tab leu l2 – G aze liCh e fliat e carese tra nspo rti”In cont a”m ere ,I” C”ISt e rne cu D > 1L,5; m
Presiunea minima de incercare Masa
pentru rezervoare maxima
Denumirea materiei Cod Cu protectie Fara protectie admisibila a
AnexaA
conJ:inutului
pe litru de
MPa (bar) MPa (bar) capacitate
-(kg)
Cloropentafluoretan (R 115) 3a 2,0 20 2,3 23 1,08
Diclorodifluorometan (R 12) 3a 1,5 15 1,6 16 1,15
Dicloromonofluorometan (R 21) 3a 1,0 10 1,0 10 1,23
Dicloro-l,2 tetrafluoro-l, 1 ,2,2-etan (R 114) 3a 1,0 10 1,0 10 1,30
Monoclorodjfluorometan (R 22) 3a 2,4 24 2,6 26 103
Monoclorodifluoromonobromometan (R 12 bl) 3a 10 10 10 10 I 61
Monocloro-l -trifluoro-2,2,2-etan (R 133 a) 3a 1,0 10 1,0 10 1,18
Octofluorociclobutan (RC 318) 3a 1,0 10 1,0 10 1,34
Amoniac 3at 2,6 26 2,9 29 0,53
Bromura de hidrogen 3at 5,0 50 5,5 55 1,54
Bromura de metil 3at 10 10 10 10 1 51
CIOf 3at 1,7 17 1,9 19 125
Dioxid de azot N02 3at 1,0 10 1,0 10 1,30
Dioxid de sulf 3at 1,0 10 1,2 12 1,23
Hexafluoropropen (R 1216) 3at 1,7 17 1,9 19 1,11
Oxiclorura de carbon 3at 1,5 15 1,7 17 1.23
78
PT C 12-2003
ANEXA P (continuare)
Presiunea minitna de Ineercare Masa
pentru rezervoare maxima
Denumirea materiei Cod Cu protectie Fiirii protectie admisibilii a
AnexaA
continutului
pe litru de
MPa (bar) MPa (bar) capacitate
(kg)
Butan 3b 1,0 10 1,0 10 0,51
Buten-l 3b 1,0 10 1,0 10 0,53
Cis-buten-2 3b 1,0 10 1,0 10 0,55
Trans-buten 2 3b 1,0 1,0 1,0 10 0,54
Cielopropan 3b 1,6 1,6 1,8 18 0,53
Difluoro-l,1 -etan (R 152 a) 3b 1,4 1,4 1,6 16 0,79
Difluoro-l.1 -monoc1oro-l -etan (R 142 b) 3b 1,0 1,0 1,0 10 0,99
Isobutan 3b 1,0 1,0 1,0 10 0,49
Isobuten 3b 1,0 1,0 1,0 10 0,52
Oxid de metil 3b 1,4 1,4 1,6 16 0,58
Propan 3b 2,1 2,1 2,3 23 0,42
Propen 3b 2,5 2,5 2,7 27 0,43
Trifluoro-l, 1, I-elan 3b 2,8 2,8 3,2 32 0,79
Clorurii de etil 3bt 1,0 1,0 1,0 10 0,80
Clorurii de metil 3bt 1,3 1,3 1,5 15 0,81
Dimetilaminii 3bt 1,0 1,0 1,0 10 0,59
Etilarninii 3bt 1,0 1,0 1,0 10 0,61
Mercaptan metilic 3bt 10 10 10 10 078
Metilarninii 3bt 1,0 1,0 1,1 11 0,58
Hidrogen sulfurat 3bt 4,5 4,5 5,0 50 0,67
Trimetilarninii 3bt 1,0 1,0 1,0 10 0,56
Butadien-l,2 3e 1,0 1,0 1,0 10 0,59
Butadien-l,3 3e 1,0 1,0 1,0 10 0,55
Clorurii de vinil 3e 1,0 1,0 1,0 10 0,81
Bromurii de vinil 3et 1,0 1,0 1,0 10 1,37
Dxid de metil §i de vinil 3et 1,0 1,0 1,0 10 0,67
Trifluoroeloretilen (Rll13) 3ct 1,5 1,5 1,7 17 1,13
Amestee Fl 4ct 1,0 1,0 1,1 11 1,23
Amestee F 2 4a 15 15 16 16 1 15
Amestec F 3 4a 24 24 27 27 103
Amestee de gaz R 500 4a 1,8 1,8 2,0 20 1,01
Amestee de gaz R 502 4a 2,5 2,5 2,8 28 1,05
Amestecuri de 19% p8nii la 21 % din masii 4a 1,0 10 1,1 11 1,50
dic1orodifluorometan (R 12) §i de 79% 1a 81 % din
masii monoelorodifluoromonobromometan(R 12 B)
79
PT C 12-2003
ANEXA P (siarsit)
Presiunea minitna de incercare Masa
pentru rezervoare maximii
Denumirea materiei Cod Cuprotecpe Fiirii protecpe admisibila a
AnexaA
conpnutului
pe litru de
MPa (bar) MPa (bar) capacitate
(kg)
Amestecuri de bromura de metil ~i de c1oropicrina 4at 1,0 10 1,0 10 1,51
Amestec A(denumire comerciala: butan) 4b 1.0 10 1.0 10 0,50
Amestec A 0 (denumire comerciala: butan) 4b 1,2 12 1.4 14 0,47
AmestecAI 4b 1,6 16 1,8 18 0,46
AmestecB 4b 2,0 20 2.3 23 0.43
Amestec C( denumire comerciala: prop an) 4b 2,5 25 2,7 27 0,42
Amestecuri de c10rura de metil ~i de clorura de 4bt 1,3 13 1,5 15 0,81
metilen
Amestecuri de c10rura de metil ~i de cloropicrina 4bt 1,3 13 1.5 15 0.81
Amestecuri de bromura de metil ~i de bromurii de 4bt 1.0 10 1,0 10 1.51
etilen
Amestecuri de butadien -1,3 ~i hidrocarburi 4c 1,0 10 1.0 10 0.50
Amestecuri de metilacetilenii propadien ~i
hidrocarburi
Amestec PI 4c 2.5 25 2,8 28 0,49
Amestec P2 4c 2.2 22 2,3 23 0,47
Oxid de etilena care conpne maxim 10% din masa 4c 2,4 24 2,6 26 0,73
dioxid de carbon
Oxid de etilenii cu azot p8nii la 0 presiune totala de 4ct 1,5 15 1.5 15 0.78
IMPa (10bar) la 50°C
Diclorodifluorometan care conpne 12% din masa 4ct 1.5 15 1,6 16 1,09
oxid de etilena
Amoniac dizolvat sub presiune in apa:
– cu mai mult de 35% ~i cel mult 40% din masa 9at 1.0 10 1,0 10 0,80
amoniac
– cu mai mult de 40% ~i cel mu!t 50% din masa 9at 1,2 12 1.2 12 0,77
amoniac
OBSERVATII:
1 Presiunile de incercare hidraulica prescrise sunt:
a) daca recipientele sunt prevazute cu 0 protecpe calorifuga. cei pupn egale cu tensiunile de vapori ale
lichidelor la 60°C. mic~orate cu 0,1 MPa (1 bar), dar cel pupn 1 MPa (10 bar);
b) daca recipientele nu sunt prevazute cu 0 proteqie calorifuga, cel pupn egale cu tensiunile de vapori
ale lichidelor la 65°C, mic~orate cu 0,1 MPa (1 bar), dar cel pu1in I MPa (10 bar);
2 Din cauza toxicitiipi ridicate a oxiclorurii de carbon (2at) presiunea minima de incercare hidraulica pentru
acest gaz este fixatii la 1,5 MPa (15 bar), daca rezervorul este prevazut cu 0 proteqie calorifuga, ~i la 1,7 MPa (17
bar), daca nu este prevazut cu 0 asemenea protecpe.
3 Valorile maxime prescrise pentru gradul de umplere (in kg/litru) sunt calculate in astfel:
gradul de umplere maxima admisibilii = 0,95 x densitatea fazei lichide la 50°C.
80
PT C 12-2003
MODIFICA.RI DUP A. PUBLICARE
Evidenta modificiirilor ~i completiirilor
Indicativul Monitorul Oficial,
documentului
de modificare ~i
Partea I, Puncte modificate
completare Nr./an
81