PT C 3-2003 CERINŢE TEHNICE PRIVIND UTILIZAREA RECIPIENTELOR – BUTELII CU CAPACITATE PÂNĂ LA 26 LITRI PENTRU GPL

– ISCIR –
– REGLEMENTARE TEHNICĂ NAŢIONALĂ –
PRESCRIPŢIE TEHNICĂ
PT C 3-2003

Descarca PDF cu PT C3-2003 Cerinte tehnice privind utilizarea recipientelor-

COLECŢIA INSPECŢIEI DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
– ISCIR –
– EDIŢIE OFICIALĂ –
Nr. referinţă : PT C 3-2003 Ediţia 1
1
PT C 3-2003
Scopul principal al prescripţiilor tehnice este crearea unui cadru legal unitar în vederea aplicării întocmai a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind asigurarea protecţiei utilizatorilor, mediului înconjurător şi proprietăţii.
Prevederile prezentei prescripţii tehnice sunt obligatorii pentru toţi agenţii economici care efectuează verificarea tehnică periodică, umplerea, repararea, transportul, distribuirea, scoaterea din uz şi casarea recipientelor – butelii cu capacitate până la 26 litri pentru GPL (propan, butan şi amestec butan – propan), precum şi pentru utilizatorii acestor recipiente – butelii.
Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt răspunzători de aplicarea corectă a acesteia. Telefon: (+4021) 411.97.60; 411.97.61 Fax: (+4021) 411.98.70 E-mail: iscir@fx.ro ISCIR Str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5 BUCUREŞTI www.iscir.ro Cod: 762111
Reproducerea sau utilizarea integrală sau parţială a prezentei prescripţii tehnice în orice publicaţie şi prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzisă dacă nu există acordul scris al ISCIR.
Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt obligaţi să se asigure că sunt în posesia ediţiei oficiale tipărite.
2
PT C 3-2003
MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
– ISCIR –
_________________________________________________________
– REGLEMENTARE TEHNICĂ NAŢIONALĂ –
PRESCRIPŢIE TEHNICĂ
PT C 3-2003
CERINŢE TEHNICE PRIVIND UTILIZAREA
RECIPIENTELOR – BUTELII CU CAPACITATE
PÂNĂ LA 26 LITRI PENTRU GPL
Aprobată cu Ordinul Ministrului Industriei şi Resurselor nr. _____ din ___________, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ___________din _______________.
COLECŢIA INSPECŢIEI DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
– ISCIR –
– EDIŢIE OFICIALĂ –
Nr. referinţă : PT C 3-2003 Ediţia 1
3
PT C 3-2003
Membrii Comitetului Tehnic care au participat la elaborarea prezentei prescripţii tehnice :
Preşedinte : Ing. Constantin-Dinu Tacu
Membri : Ing. Radu Georgescu – Responsabil de carte
Ing. Ion Bogdan Grabowski
Ing. Mihai Manole
Ing. Cristian Petianu
Ing. Cezar Popa
Ing. Sorin Roman
Consultanţă juridică: Consilier Alexandru Păcurar
4
PT C 3-2003
CUPRINS
Pagina
1 Generalităţi ……………………………………………………………………………………………….8
1.1 Scop …………………………………………………………………………………………………………..8
1.2 Termeni şi definiţii ………………………………………………………………………………………8
1.3 Domeniu de aplicare …………………………………………………………………………………….10
1.3.1 Categorii de butelii ………………………………………………………………………………………10
1.3.2 Accesorii …………………………………………………………………………………………………….10
1.4 Referinţe normative ……………………………………………………………………………………..10
1.4.1 Legi şi hotărâri …………………………………………………………………………………………….10
1.4.2 Standarde şi normative …………………………………………………………………………………11
1.5 Abrevieri …………………………………………………………………………………………………….11
2 Evaluarea conformităţii şi introducerea pe piaţă………………………………………….11
2.1 Evaluarea conformităţii…………………………………………………………………………………11
2.2 Introducerea pe piaţă…………………………………………………………………………………….11
2.3 Personalizarea buteliilor………………………………………………………………………………..12
3 Cerinţe tehnice privind verificarea tehnică periodică (la scadenţă), umplerea,
repararea, transportul, distribuirea, scoaterea din uz şi casarea buteliilor …..12
3.1 Verificarea tehnică periodică (la scadenţă) a buteliilor ……………………………………..12
3.1.1 Generalităţi …………………………………………………………………………………………………12
3.1.2 Verificarea stării generale a buteliei ……………………………………………………………….12
3.1.2.1 Revizia exterioară ………………………………………………………………………………………..12
3.1.2.2 Revizia interioară ………………………………………………………………………………………..13
3.1.3 Încercarea la presiune …………………………………………………………………………………..13
3.1.4. Condiţii şi obligaţii privind agenţii economici care efectuează verificarea tehnică
periodică a buteliilor …………………………………………………………………………………….14
3.2 Umplerea buteliilor ………………………………………………………………………………………14
3.3 Repararea buteliilor ……………………………………………………………………………………..16
3.4 Scoaterea din uz şi casarea buteliilor………………………………………………………………17
5
PT C 3-2003
CUPRINS (continuare)
Pagina
3.5 Depozitarea buteliilor …………………………………………………………………………………..18
3.6 Transportul şi manipularea buteliilor ……………………………………………………………..18
3.7 Distribuirea şi utilizarea buteliilor şi documentaţia de însoţire (instrucţiuni
de montare şi utilizare) a buteliilor …………………………………………………………………19
4 Autorizarea agenţilor economici, a responsabilului cu supravegherea
lucrărilor şi a personalului operator……………………………………………………………20
4.1 Autorizarea agenţilor economici şi a responsabilului cu supravegherea lucrărilor (RSL) ..20
4.2 Autorizarea personalului operator ………………………………………………………………………………….20
5 Dispoziţii finale ………………………………………………………………………………………….20
ANEXE
Anexa A – Standarde şi normative ………………………………………………………………………22
Anexa B – Tabel cu neconformităţi care impun casarea buteliilor ………………………..23
Anexa C – Plan pentru măsurarea cu ultrasunete a grosimii
peretelui buteliei ………………………………………………………………………………..25
Anexa D – Buletin de examinare US grosimi ………………………………………………………..26
Anexa E – Autorizarea agenţilor economici pentru efectuarea activităţilor de
umplere, reparare, verificare tehnică periodică, scoatere din uz,
casare, transport şi distribuire a buteliilor cu capacitatea până
la 26 litri pentru GPL şi autorizarea responsabilului cu
supravegherea lucrărilor (RSL)…………………………………………………………..27
Anexa F – Documente necesare autorizării (reautorizării) agenţilor
economici pentru efectuarea activităţilor de umplere, reparare,
verificare tehnică periodică, casare, transport şi distribuire a
buteliilor pentru gaze petroliere lichefiate……………………………………………29
Anexa G – Decizie pentru numirea responsabilului cu supravegherea
lucrărilor (RSL)………………………………………………………………………………….31
6
PT C 3-2003
CUPRINS (sfârşit)
Pagina
Anexa H – Declaraţie de conformitate pentru reparare / verificare
tehnică periodică ………………………………………………………………………………..32
Anexa I – Registru privind situaţia verificărilor tehnice periodice ale buteliilor …..33
Anexa J – Valoarea gradului de umplere în funcţie de densitate şi
valoarea factorului de corecţie a volumului în funcţie de temperatură …34
Anexa K – Raportare privind situaţia umplerii buteliilor …………………………………….37
Anexa L – Registru pentru evidenţa buteliilor reparate ……………………………………….38
Anexa M – Proces – verbal de verificare tehnică ……………………………………………………39
Anexa N – Autorizaţie agent economic ………………………………………………………………..40
Anexa O – Declaraţie de conformitate (pentru umplere butelii) ……………………………41
Anexa P – Autorizarea personalului operator ……………………………………………………..42
Anexa R – Adeverinţă de instruire ………………………………………………………………………45
Anexa S – Adeverinţă de practică ……………………………………………………………………….46
Anexa T – Proces verbal cu rezultatele obţinute la examenul de autorizare ca
operator …………………………………………………………………………………………….47
Anexa U – Autorizaţie …………………………………………………………………………………………58
Modificări după publicare …………………………………………………………………………………….52
7
PT C 3-2003
1 GENERALITĂŢI
1.1 Scop
Prezenta prescripţie tehnică face parte din reglementările tehnice naţionale referitoare la recipientele – butelii cu capacitatea până la 26 litri pentru GPL (propan, butan şi amestec butan – propan), denumite în continuare “butelii”.
Prezenta prescripţie tehnică cuprinde cerinţele minime privind verificarea tehnică periodică, umplerea, repararea, transportul, distribuirea, scoaterea din uz, casarea, utilizarea şi siguranţa în exploatare a buteliilor cu capacitate până la 26 litri pentru GPL şi se adresează agenţilor economici, autorizaţi de către ISCIR-INSPECT, şi utilizatorilor, fără a interzice, restrânge sau împiedica introducerea pe piaţă şi/sau exploatarea buteliilor cu capacitate până la 26 litri pentru GPL care respectă condiţiile tehnice din prezenta prescripţie tehnică.
Autoritatea tehnică naţională care asigură punerea în aplicare şi respectarea prevederilor din prezenta prescripţie tehnică este ISCIR – Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, care, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001, este organul de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Industriei şi Resurselor, având ca principal obiect de activitate asigurarea în numele statului a protecţiei utilizatorilor şi a siguranţei în funcţionare pentru instalaţiile şi echipamentele sub presiune în categoria cărora se integrează şi buteliile cu capacitate până la 26 litri pentru GPL.
1.2 Termeni şi definiţii
1.2.1 accident – orice eveniment care poate produce avarii, răniri, mutilări sau chiar decesul persoanelor, datorat buteliei, accesoriilor sau aparatului consumator de GPL;
1.2.2 agent economic – persoană juridică autorizată de ISCIR-INSPECT pentru prestarea de activităţi (lucrări) specializate: umplere, reparare, verificare tehnică periodică, transport, distribuire, scoatere din uz şi casare. Un agent economic (prestator de specialitate) poate fi autorizat de ISCIR-INSPECT în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, pentru seturile de activităţi specializate menţionate la pct. 1.2.4.
1.2.3 aparat consumator – aparat care oferă posibilitatea utilizării energiei termice obţinute prin arderea GPL în condiţii de siguranţă.
1.2.4 autorizaţie – document emis de ISCIR-INSPECT prin care se atestă capabilitatea tehnică:
– a unui agent economic de a efectua următoarele seturi de activităţi:
a) activitatea de umplere, reparare, verificare tehnică periodică, scoatere din uz şi casare a buteliilor;
b) activitatea de reparare, verificare tehnică periodică, scoatere din uz şi casare a buteliilor;
c) activitatea de transport a buteliilor;
d) activitatea de distribuire a buteliilor;
– a unei persoane fizice de a desfăşura o activitate din domeniul prezentei prescripţii tehnice în cadrul unei societăţi autorizate ( umplere, transport şi distribuire ).
8
PT C 3-2003
Autorizaţiile solicitate de agentul economic sau de persoana fizică sunt emise separat pentru fiecare set de activitate.
1.2.5 avarie – orice eveniment produs la o butelie sau la un aparat consumator de GPL, care scoate din funcţiune parţial sau definitiv butelia sau aparatul respectiv.
1.2.6 capacitate – volumul maxim de apă care încape în butelie până la umplerea completă a acesteia, fără suprapresiune şi la temperatura mediului ambiant.
1.2.7 GPL – gaz petrolier lichefiat care poate fi: propan, butan sau amestec butan – propan.
1.2.8 evaluarea conformităţii – activitatea al cărei obiect este determinarea în mod direct sau indirect a faptului că sunt îndeplinite condiţiile specificate.
1.2.9 instrucţiuni de utilizare – instrucţiuni privind exploatarea buteliei, elaborate de agentul economic autorizat de ISCIR-INSPECT şi care sunt distribuite utilizatorului.
1.2.10 neconformitate – neîndeplinirea condiţiilor specificate.
1.2.11 operator distribuitor – personal angajat al agentului economic, instruit pentru efectuarea operaţiilor de distribuire şi care este autorizat de ISCIR-INSPECT.
1.2.12 operator staţie de umplere – personal angajat al agentului economic, instruit pentru efectuarea operaţiilor de triere şi de umplere şi care este autorizat de ISCIR-INSPECT.
1.2.13 operator transport – personal angajat al agentului economic, instruit pentru efectuarea operaţiilor de manipulare şi de transport şi care este autorizat de ISCIR-INSPECT
1.2.14 personalizare – operaţiunea de marcare a apartenenţei buteliei la agentul economic care a introdus-o pe piaţă şi care atestă asumarea responsabilităţilor ce decurg din punerea în circulaţie a buteliei.
1.2.15 recipient sub presiune – orice recipient transportabil executat din oţel nealiat prin sudare, care poate fi reumplut de mai multe ori.
1.2.16 reparare – ansamblu de lucrări şi operaţiuni specializate care au ca scop readucerea produsului la parametrii iniţiali de funcţionare în condiţii de siguranţă prin îndepărtarea neconformităţilor.
1.2.17 responsabil cu supravegherea lucrărilor (RSL) – personal angajat al agentului economic, autorizat de ISCIR-INSPECT să supravegheze activitatea specifică pentru care este autorizat de ISCIR-INSPECT agentul economic respectiv.
1.2.18 staţie de umplere – instalaţia din cadrul agentului economic autorizat de ISCIR-INSPECT care este utilizată la umplerea buteliilor.
1.2.19 utilizator – persoană fizică sau juridică deţinătoare a unui aparat consumator de GPL la care se cuplează o butelie.
Termen echivalent = beneficiar sau consumator.
9
PT C 3-2003
1.3 Domeniu de aplicare
1.3.1 Categorii de butelii
Prezenta prescripţie tehnică se referă la:
a) butelii cu capacitate până la 26 de litri pentru „aragaz” ( definit în standardul SR 66:2001 );
b) butelii cu capacitate până la 26 de litri pentru GPL.
Prin butelie se înţelege ansamblul format din:
– recipient sub presiune ;
– robinet cu ventil sau supapă cu bilă;
– capac de protecţie demontabil (pentru buteliile fără gardă de protecţie nedemontabilă).
De la data intrării în vigoare a prezentei prescripţii tehnice au voie să circule în România următoarele butelii :
– cele care poartă marcajul naţional de conformitate CS aplicat de producător (agentul economic constructor) sau de reprezentantul autorizat al acestuia şi sunt însoţite de declaraţia de conformitate CS redactată/tradusă în limba română;
– cele care poartă marcajul european de conformitate CE aplicat de un producător (agent economic constructor) dintr-un stat membru al Uniunii Europene şi sunt însoţite de declaraţia de conformitate CE tradusă în limba română;
– cele care au fost puse în circulaţie înainte de data intrării în vigoare a Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 113/2001, modificat cu Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 59/2002.
1.3.2 Accesorii
Prin accesorii se înţeleg componentele necesare realizării legăturii între butelie şi aparatul consumator de GPL.
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei prescripţii tehnice au dreptul să circule următoarele tipuri de componente :
a) regulator de presiune omologat ( pentru cel executat înainte de data intrării în vigoare a Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 113/2001 ) sau certificat, având aplicat marcajul CS sau CE;
b) tub (furtun) rezistent la gaz petrolier lichefiat, conform STAS 3078-77;
c) coliere de strângere (cu melc sau cu şurub), conform STAS 11162-87, omologate sau certificate.
1.4 Referinţe normative
Prezenta prescripţie tehnică face referiri explicite sau implicite la acte legislative, standarde, normative, prescripţii tehnice şi alte reglementări naţionale.
1.4.1 Legi şi hotărâri
• Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor
• Decret nr. 290/1997 privind norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor
• Hotărârea Guvernului nr. 752/2002 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune
10
PT C 3-2003
• Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
• Hotărârea Guvernului nr. 394/1995 privind obligaţiile ce revin agenţilor economici – persoane fizice sau juridice – în comercializarea produselor de folosinţă îndelungată destinate consumatorilor
• Hotărârea Guvernului nr. 1022/2002 privind „Produse şi servicii care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului”
• Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
• Ordin al ministrului industriei şi resurselor nr. 113/2001 privind “Aprobarea unor reglementări tehnice pentru recipientele-butelii”
• Ordin al ministrului industriei şi resurselor nr. 59/2002 privind “Modificarea Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 113/2001 privind aprobarea unor reglementări tehnice pentru recipientele-butelii”
1.4.2 Standarde şi normative
Standardele şi normativele aplicabile sunt menţionate în anexa A.
1.5 Abrevieri
GPL – Gaz petrolier lichefiat (propan, butan şi amestec butan-propan);
IT – Inspecţia teritorială
PT – Prescripţie Tehnică
RSL – Responsabil cu supravegherea lucrărilor
2 EVALUAREA CONFORMITĂŢII ŞI INTRODUCEREA PE PIAŢĂ
2.1 Evaluarea conformităţii
Evaluarea conformităţii buteliilor se efectuează înainte de introducerea pe piaţă a acestora, de către organisme de certificare desemnate.
Lista organismelor de certificare desemnate pentru evaluarea conformităţii produselor este prezentată în Monitorul Oficial.
Evaluarea conformităţii buteliilor este confirmată prin:
– marcajul naţional de conformitate CS, aplicat pe butelie de producător (agentul economic constructor) sau de reprezentantul autorizat al acestuia;
– marcajul european de conformitate CE, aplicat pe butelie de un producător (agent economic constructor) dintr-un stat membru al Uniunii Europene.
Buteliile vor fi însoţite de declaraţia de conformitate CS sau CE redactată/tradusă în limba română.
Marcajul de conformitate naţional sau european, aplicat pe o butelie, semnifică faptul că butelia respectivă respectă cerinţele esenţiale de securitate aplicabile din Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 113/2001, Anexa nr. 4.
2.2 Introducerea pe piaţă
Introducerea pe piaţă a buteliilor va fi făcută conform prevederilor Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 113/2001, modificat cu Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 59/2002.
11
PT C 3-2003
Verificarea respectării prevederilor Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 113/2001, modificat cu Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 59/2002 privind introducerea pe piaţă, va fi făcută de ISCIR-INSPECT.
2.3 Personalizarea buteliilor
Agenţii economici autorizaţi, care fac dovada deţinerii de butelii, pot să-şi personalizeze buteliile. Personalizarea buteliilor se face prin poansonarea cu un poanson propriu şi se confirmă prin poansonarea de către ISCIR-INSPECT. Aceste butelii vor putea fi vopsite sau li se va putea aplica un semn de identificare al agentului economic autorizat.
Modul de personalizare se va comunica la ISCIR-INSPECT. Agentul economic va începe acţiunea de personalizare efectivă numai după primirea confirmării de la ISICR-INSPECT.
Personalizarea se va putea face numai pentru buteliile al căror constructor, număr şi an de fabricaţie au fost transmise la ISCIR-INSPECT.
3 CERINŢE TEHNICE PRIVIND VERIFICAREA TEHNICĂ PERIODICĂ (LA SCADENŢĂ), UMPLEREA, REPARAREA, TRANSPORTUL, DISTRIBUIREA, SCOATEREA DIN UZ ŞI CASAREA BUTELIILOR
Cerinţele tehnice specificate în acest capitol sunt condiţiile minime obligatorii referitoare la verificarea tehnică periodică (la scadenţă), umplerea, repararea, transportul, distribuirea, documentaţia de însoţire (instrucţiuni de montare şi utilizare), scoaterea din uz şi casarea buteliilor cu capacitatea până la 26 litri pentru GPL.
3.1 VERIFICAREA TEHNICĂ PERIODICĂ (LA SCADENŢĂ) A BUTELIILOR
3.1.1 Generalităţi
Verificarea tehnică periodică a buteliilor se va face numai de către agenţi economici autorizaţi ISCIR-INSPECT.
Buteliile pentru GPL vor fi supuse unor verificări tehnice periodice (la scadenţă) la intervale de maxim 5 ani (dacă agentul economic constructor nu a prevăzut un interval mai mic). Data primei verificări se va stabili în funcţie de data fabricaţiei .
Verificarea tehnică periodică (la scadenţă) constă în:
• verificarea stării generale a buteliei (revizia exterioară şi interioară);
• încercarea la presiune.
Dacă rezultatele acestor verificări tehnice periodice sunt corespunzătoare, agentul economic care a efectuat verificarea va marca prin poansonare luna şi anul următoarei verificări tehnice periodice, alături de poansonul responsabilului cu supravegherea lucrărilor angajat al agentului economic autorizat.
3.1.2 Verificarea stării generale a buteliei
3.1 2.1 Revizia exterioară
Această revizie constă în examinarea aspectului suprafeţei exterioare a buteliilor, verificarea dimensională a acestora precum şi verificarea existenţei şi conţinutului marcajelor. Această revizie are drept scop depistarea neconformităţilor care nu permit utilizarea buteliilor.
Buteliile sunt admise la revizia exterioară dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a) pelicula de vopsea protectoare nu este deteriorată;
b) postamentul şi garda de protecţie nedemotabilă nu prezintă deformaţii sau ruperi;
c) sudurile de fixare de recipient a postamentului sau a gărzii de protecţie nedemotabilă sunt corespunzătoare;
12
PT C 3-2003
d) robinetuleste în stare bună de funcţionare şi fără deformaţii;
e) filetul piesei de gât este curat şi nu prezintă spire deteriorate, iar la înşurubarea robinetului distanţa între marginea inferioară a pătratului robinetului şi piesa de gâteste între 4 şi 10 mm;
f) filetul piesei de gât pentru capacul de protecţie permite asamblarea sigură a acestuia (pentru buteliile prevăzute cu capac de protecţie);
g) recipientul sub presiune se încadrează în toleranţele admise pentru deformaţiile permanente:
– deformaţii pemanente locale: maxim 1 % din diametrul exterior nominal;
– deformaţii permanente uniforme pe toată suprafaţa circulară a buteliei: maxim 2% din diametrul exterior nominal;
h) pe fiecare butelie există următoarele inscripţionări:
– prin poansonare (pe postament, pe piesa de gât sau pe garda de protecţie nedemontabilă):
• sigla agentului economic constructor;
• numărul de fabricaţie;
• anul şi luna fabricaţiei;
• masa buteliei cu robinet cu ventil sau supapă, fără capac de protecţie, în kg;
• capacitatea buteliei, în litri;
• presiunea de încercare, în MPa (bar);
• luna şi anul scadenţei acordate;
• poansonul agentului economic de umplere (deţinător) al buteliei, pentru buteliile personalizate;
• poansonul ISCIR-INSPECT IT de confirmare a personalizarii buteliei, pentru buteliile personalizate;
– prin vopsire (pe corpul buteliei):
• luna şi anul scadenţei acordate;
• fluidul pentru care a fost construită butelia.
În cazul în care sunt constatate neconformităţile (defectele) prezentate în anexa B buteliile se vor casa.
În cazul în care se constată că una sau mai multe din condiţiile prevăzute la lit. a)….f) nu sunt respectate buteliile se vor repara conform prevederilor pct. 3.3. După efectuarea reparaţiei se reia verificarea tehnică periodică.
3.1.2.2 Revizia interioară
Această verificare se va face cu endoscopul şi se va completa cu o măsurare cu ultrasunete a grosimii peretelui buteliei, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice ISCIR în vigoare şi condiţiile din anexa C, de către un laborator autorizat de ISCIR-INSPECT.
Rezultatele acestor măsurări vor fi consemnate în buletine întocmite conform anexei D.
Grosimea peretelui părţii cilindrice şi a fundului ambutisat nu trebuie să fie mai mică decât Smin = ( D / 250 + 0,7 ) mm, cu condiţia ca această valoare să nu fie mai mică de 1,5 mm; unde D este diametrul exterior nominal al buteliei (în mm).
Dacă în cel puţin un punct grosimea măsurată va fi inferioară valorii minime admise prin proiect sau Smin, buteliile vor fi casate.
3.1.3 Încercarea la presiune
Buteliile care au corespuns verificărilor de la pct. 3.1.2.1 şi 3.1.2.2 vor fi supuse la încercarea la presiune.
Încercarea la presiune se va efectua, pentru fiecare butelie în parte, în prezenţa inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT, la presiunea de încercare indicată de constructor.
Încercarea se va efectua cu combustibil pentru uz neindustrial tip P (petrol).
13
PT C 3-2003
Buteliile vor fi menţinute la presiunea de încercare timp de 5 minute. După primele 2 minute vor fi lovite uşor de-a lungul îmbinărilor sudate cu un ciocan de cupru fără muchii ascuţite de 200 –300 g. După trecerea celor 5 minute se va examina cu atenţie fiecare butelie.
Încercarea se consideră reuşită dacă nu se constată scurgeri, lăcrimări sau, după încercare, nu sunt deformaţii permanente superioare celor menţionate la pct. 3.1.2.1.
Buteliile vor fi prezentate la încercarea la presiune bine curăţate, în special în zona îmbinărilor sudate.
Pentru încercare, buteliile se vor aşeza astfel ca examinarea să se facă în bune condiţii. Aşezarea buteliilor pe standul de probă se va face într-un mod care să permită fixarea sigură a buteliilor pe stand. Trebuie stabilite măsuri speciale de protecţie pentru personalul care efectuează încercarea la presiune.
Instalaţia pentru încercarea buteliilor trebuie să fie menţinută în perfectă stare de funcţionare şi va fi echipată cu cel puţin două manometre montate pe robinete cu trei căi.
Pentru realizarea presiunii se vor utiliza pompe de presiune care să nu provoace urcarea bruscă sau cu şocuri a presiunii. Viteza de creştere a presiunii nu va depăşi 5 bar/minut.
După efectuarea încercării, presiunea din butelii se va coborî treptat şi fără şocuri, apoi buteliile se golesc complet de petrol.
Buteliile la care s-au constatat scurgeri, lăcrimări sau deformaţii permanente superioare celor menţionate la pct. 3.1.2.1 vor fi casate, astfel încât să nu mai fie posibilă punerea lor în circulaţie.
3.1.4 Condiţii şi obligaţii privind agenţii economici care efectuează verificarea tehnică periodică a buteliilor
Verificarea tehnică periodică a buteliilor se va efectua la:
– agenţii economici autorizaţi pentru umplere, reparare, verificare tehnică periodică, scoatere din uz şi casare;
– agenţii economici autorizaţi pentru reparare, verificare tehnică periodică, scoatere din uz şi casare.
Agenţii economici enumeraţi mai sus trebuie să fie autorizaţi de ISCIR-INSPECT pentru această activitate, în conformitate cu prevederile anexei E şi corespunzător activităţilor pentru care se acordă autorizaţia.
Aceşti agenţi economici au următoarele obligaţii:
– să solicite în scris la ISCIR-INSPECT IT delegarea unui inspector de specialitate la efectuarea verificărilor menţionate la pct. 3.1.3 cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte;
– să posede şi să menţină în bune condiţii întregul echipament necesar verificării;
– să asigure toate condiţiile necesare pentru efectuarea verificărilor;
– să completeze “Declaraţia de conformitate pentru verificarea tehnică periodică”, conform modelului din anexa H. O copie a acestei declaraţii şi a tabelului anexat vor fi trimise în maxim de 5 zile la ISCIR-INSPECT IT.
Rezultatele verificărilor tehnice periodice vor fi înscrise într-un registru ţinut la zi şi întocmit conform modelului din anexa I. Registrul va fi numerotat, şnuruit, sigilat şi va purta ştampila ISCIR-INSPECT IT în raza căreia agentul economic îşi are sediul.
Agenţii economici pentru umplere, reparare şi verificare tehnică periodică vor transmite lunar până la 05 a lunii raportarea conform modelului din anexa K, pentru luna anterioară, la ISCIR-INSPECT şi spre ştiinţă la ISCIR-INSPECT IT din zona în care agentul economic îşi are sediul.
Pentru activitatea de verificare tehnică periodică se vor utiliza numai aparate de măsurare şi control verificate metrologic, precum şi calibre şi şabloane corespunzătoare.
3.2 UMPLEREA BUTELIILOR
3.2.1 Umplerea buteliilor se va face de către agenţii economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT, care vor folosi în acest scop personal autorizat ca operatori staţie de umplere.
14
PT C 3-2003
Operatorul staţie de umplere este personalul angajat al agentului economic autorizat de ISCIR -INSPECT, instruit pentru efectuarea operaţiilor de triere şi umplere şi care este autorizat de ISCIR -INSPECT.
Condiţiile de autorizare pentru aceste activităţi sunt specificate în anexa E.
3.2.2 Agenţii economici nu pot efectua umplerea buteliilor decât după verificarea respectării condiţiilor menţionate la pct.3.1.2.1.
3.2.3 Este strict interzisă umplerea buteliilor care prezintă neconformităţile menţionate în anexa B sau au scadenţa de verificare tehnică periodică depăşită. Încălcarea acestei prevederi duce la retragerea autorizaţiei.
3.2.4 Agenţii economici vor putea umple buteliile personalizate ale altui proprietar numai cu consimţământul acestuia.
3.2.5 Înainte de umplere se vor elimina eventualele reziduuri interioare din butelie.
3.2.6 Buteliile pot fi umplute numai cu acel GPL pentru care au fost construite.
Butelile pentru propan pot fi umplute şi cu amestec butan-propan, însă nu trebuie să se depăşească încărcătura maximă admisă pentru tipul de gaz cu care este umplută.
3.2.7 Încărcarea maximă a buteliilor pentru GPL se stabileşte pe baza gradului de umplere, conform prevederilor anexei J (tabel 1 şi tabel 2).
Gradul de umplere se determină cu următoarea relaţie:
Gradul de umplere = 0,95 × (densitatea fazei lichide la +15 0C) × (factorul de corecţie F al volumului)
Factorul de corecţie F al volumului, în funcţie de temperatura de încărcare, se determină cu relaţia:
densitatea fazei lichide la temperatura de încărcare
F =
densitatea fazei lichide la temperatura de + 15 0C
Masa încărcăturii maxime admise în butelie se calculează cu formula:
Masa încărcăturii = gradul de umplere (kg / litru) × volumul buteliei (litri)
Încărcarea maximă a buteliilor va fi calculată pe baza gradului de umplere, conform precizărilor din anexa J, dar nu va depăşi 80 % procent volumetric, calculat în condiţii standard ( T = 288,5 K ; p = 1,013 bar ).
3.2.8 Pentru măsurarea masei încărcăturii se poate utiliza orice sistem de cântărire, cu condiţia ca închiderea admisiei gazului în butelie să se facă în mod sigur în momentul în care butelia s-a încărcat cu cantitatea stabilită de gaz.
În cazul efectuării umplerii buteliilor cu dispozitive automate, agenţii economici sunt obligaţi să verifice permanent, prin sondaj, valoarea încărcăturii buteliilor.
În cazul în care vor fi constatate supraîncărcări, agenţii economici vor lua măsuri corespunzătoare pentru evitatarea în continuare a depăşirii încărcăturii maxime admise, iar buteliile supraîncărcate vor fi puse în circulaţie numai după eliminarea cantităţii de gaz suplimentare faţă de cea nominală.
Sistemul de cântărire pentru măsurarea valorii încărcăturii va avea precizia de 0,2 kg şi va fi verificat metrologic.
15
PT C 3-2003
3.2.9 După umplere, toate buteliile vor fi supuse unei încercări la etanşeitate prin scufundarea acestora într-o baie de apă caldă la temperatura de + 35…+ 40 0 C, timp de minim 2 minute.
3.2.10 Buteliile respinse la încercarea la etanşeitate vor fi izolate, golite şi în funcţie de natura defectului vor fi trimise la reparare sau casare.
3.2.11 Buteliilor admise la încercarea la etanşeitate li se va ataşa o etichetă de control nedetaşabilă, rezistentă în timp, indicându-se data umplerii, agentul economic şi schimbul în care s-a făcut umplerea.
De asemenea, se va înscrie recomandarea ca eticheta respectivă să fie păstrată de către utilizatori până la golirea buteliei pentru a putea identifica, în caz de defectare, cine a făcut umplerea. După etichetare, robinetul va fi sigilat corespunzător (exemplu: cu folie termocontractilă) după montarea piuliţei de siguranţă.
La buteliile care nu au gardă de protecţie se vor monta capace de protecţie.
3.2.12 Agenţii economici sunt obligaţi să ţină un registru de evidenţă zilnică în care să consemneze componenţa echipelor de umplere pe schimb, numărul de butelii umplute pe schimb şi certificatul de calitate al GPL cu care s-a făcut umplerea.
Agenţii economici sunt obligaţi să completeze pentru buteliile încărcate „Declaraţia de conformitate pentru umplere butelii” conform modelului din anexa O care să însoţească buteliile în timpul transportului la distribuitor. Utilizatorul, la cerere, poate primi o copie de pe „Declaraţia de conformitate pentru umplere butelii” .
3.2.13 Agenţii economici sunt obligaţi să întocmească şi să afişeze instrucţiuni interne privind umplerea, verificarea prin sondaj a umplerii, depozitarea şi manipularea buteliilor şi să verifice periodic cunoaşterea şi aplicarea acestora de către personalul de deservire.
Depozitarea buteliilor se va face în depozite amenajate conform reglementărilor legale in vigoare.
3.2.14 Agenţii economici au obligaţia de a primi buteliile cu orice grad de uzură, coroziune sau deformaţii chiar dacă vor trebui să fie casate.
Nerespecterea acestei obligaţii este un motiv de retragere a autorizaţiei de funcţionare.
3.2.15 Agenţii economici vor transmite lunar până la 05 a lunii, la ISCIR-INSPECT şi spre ştiinţă la ISCIR-INSPECT IT din zona în care agentul economic îşi are sediul, raportarea pentru luna anterioară privind situaţia buteliilor, conform modelului din anexa K.
3.3 REPARAREA BUTELIILOR
Repararea buteliilor poate fi efectuată de agenţii economici pentru umplere, reparare şi verificare tehnică periodică, scoatere din uz şi casare şi de agenţii economici care dispun de mijloacele tehnice corespunzătoare de execuţie şi verificare şi sunt autorizaţi, în prealabil, de ISCIR-INSPECT, conform prevederilor anexei E.
Agentul economic autorizat pentru reparaţii răspunde de calitatea reparaţiei.
Nu se admit reparaţii la care se intervine cu lucrări de sudură la recipient.
Nu se admite remedierea (la cald sau la rece) a deformaţiilor permanente ale recipientului.
Se admite repararea prin sudură a postamentului sau a gărzii de protecţie nedemontabile, cu condiţia ca noile cordoane de sudură să fie la o distanţă mai mare de 20 mm faţă de recipient.
Agenţii economici reparatori de butelii trebuie să aibă un registru de evidenţă a buteliilor reparate ţinut la zi, conform modelului din anexa L. Registrul va fi numerotat, şnuruit, sigilat şi ştampilat de ISCIR-INSPECT IT în raza căreia agentul economic îşi are sediul.
Reparaţia se va efectua numai la buteliile care nu prezintă neconformităţile menţionate în anexa B (neconformităţi ce duc la casarea acestora).
16
PT C 3-2003
Se pot efectua următoarele reparaţii:
a) repararea postamentului (care prezintă ruperi în poligonul de susţinere sau nu mai asigură stabilitatea) sau a gărzii de protecţie nedemontabile (care prezintă ruperi), pentru aducerea la forma şi dimensiunile iniţiale;
b) înlocuirea robinetului cu ventil sau a supapei cu bilă cu o piesă nouă cu marcaj CS sau CE, după verificarea şi, dacă este cazul, după remedierea filetului interior al piesei de gât. La înşurubarea robinetului, distanţa între marginea inferioară a pătratului robinetului şi piesa de gât trebuie să fie între 4 şi10 mm.
Momentul de strângere va fi cel prevăzut în certificatul de calitate al producătorului robinetului.
Inainte de montare, pe partea conică filetată se va aplica o peliculă de etanşant adecvat lucrului cu GPL, conform SR 2666:1999.
După această reparare, buteliile vor fi supuse unei încercări la etanşeitate prin încercarea buteliilor cu aer comprimat la presiunea de 5 bar şi introducerea lor într-un bazin cu apă la 50—55 0 C timp de 2—5 minute cu robinetul în poziţia închis. După scoaterea buteliei din apă se montează pe robinet o piuliţă înfundată, apoi se deschide rozeta robinetului şi butelia se introduce din nou în apă încălzită timp 2—5 minute.
Nu se admit scăpări de aer la niciuna dintre încercări.
c) refacerea protecţiei anticorozive a buteliei;
d) rectificarea filetului exterior al piesei de gât pentru capacul de protecţie.
După reparare se va măsura masa buteliei şi, dacă este cazul, se va poansona noua valoare anulându-se cea veche, după care butelia va putea fi repusă în circulaţie.
După terminarea lucrărilor de reparare, agentul economic va emite declaraţia de conformitate pentru reparare pentru lotul de butelii reparate, conform modelului din anexa H, şi în termen de maxim 5 zile o va transmite la ISCIR-INSPECT IT.
3.4 SCOATEREA DIN UZ ŞI CASAREA BUTELIILOR
Scoaterea din uz şi casarea buteliilor se va face de către agenţi economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT.
Se vor scoate obligatoriu din uz şi vor fi casate (distruse) buteliile care prezintă neconformităţile din anexa B.
Scoaterea din uz a buteliilor, în vederea casării, se va face pe baza proceselor-verbale încheiate de către comisii instituite în conformitate cu dispoziţiile legale. Din comisie va face parte obligatoriu şi un inspector de specialitate al ISCIR-INSPECT IT. Întrunirea comisiei va fi anunţată în scris la ISCIR- INSPECT IT cu 15 zile înaintea datei stabilite. Adresa de înaintare va avea o anexă în care vor fi notate fabricantul şi seria fiecărei butelii ce urmează a fi casată.
Agenţii economici sunt obligaţi să distrugă imediat buteliile scoase din uz în urma procesului-verbal încheiat de comisie. Înainte de distrugere se vor demonta robinetele şi se va asigura golirea completă a buteliilor. Distrugerea buteliilor se va face prin turtire, în conformitate cu procedurile de lucru, în prezenţa inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT , astfel încât să nu mai fie posibilă o viitoare utilizare a acestora. Procesul-verbal întocmit va conţine seriile buteliilor distruse.
Copia proceselor-verbale ale comisiei şi ale inspectorului de specialitate va fi transmisă la ISCIR-INSPECT.
17
PT C 3-2003
3.5 DEPOZITAREA BUTELIILOR
3.5.1 Depozitele destinate păstrării buteliilor umplute sau goale din cadrul agenţilor economici vor fi construite şi amenajate în conformitate cu legislaţia în vigoare, suprateran, în spaţii deschise şi în conformitate cu proiectele avizate de factorii abilitaţi prin lege.
3.5.2 Aşezarea buteliilor în depozite se va face în stive, în poziţie verticală. Se admite depozitarea buteliilor goale şi în poziţie orizontală. Stiva va fi formată pe înălţime dintr-un număr de butelii goale sau pline stabilit prin proceduri de lucru ale agenţilor economici. Modul de aşezare şi manipulare a buteliilor nu trebuie să prezinte pericol de accidentare şi/sau de deteriorare a buteliilor.
3.5.3 Depozitele individuale destinate păstrării buteliilor în vederea distribuirii vor respecta prevederile NP 018—97.
3.6 TRANSPORTUL ŞI MANIPULAREA BUTELIILOR
3.6.1 Transportul buteliilor se va face de către agenţi economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT.
Condiţiile de autorizare pentru această activitate sunt specificate în anexa E.
3.6.2 Transportul buteliilor va fi efectuat de personalul angajat al agentului economic, instruit pentru efectuarea operaţiilor de transport şi manipulare şi care este autorizat de ISCIR –INSPECT ca operator transport, conform prevederilor anexei P.
3.6.3 Transportul buteliilor se va face numai cu mijloace de transport construite şi echipate în conformitate cu reglementările privind transportul mărfurilor periculoase, respectându-se:
– pentru căile ferate: condiţiile impuse de RID (Convenţia referitoare la transportul internaţional feroviar, COTIF) apendice B – Reguli uniforme privind contractul de transport feroviar internaţional al mărfurilor (CIM), Anexa 1 – Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase;
– pentru căile rutiere: reglementările Autorităţii Rutiere Române şi reglementările internaţionale ADR (Acordul european referitor la transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile rutiere);
– pentru căile maritime: reglementările ANR (Autoritatea Navală Română).
3.6.4 Vehiculele care transportă butelii umplute nu au voie să staţioneze fără supraveghere. Nu este permis ca vehiculele să transporte şi alte materiale sau oameni, cu excepţia operatorilor de transport.
3.6.5 În timpul transportului şi manipulării este obligatoriu ca buteliile:
– să fie aşezate în poziţie verticală;
– să fie prevăzute cu capac la racordul robinetului (piuliţa de siguranţă);
– să aibă aplicat capacul de protecţie (în cazul buteliilor fără gardă de protecţie nedemontabilă).
Manipularea buteliilor se va face prin intermediul capacelor de protecţie sau al gărzilor de protecţie nedemontabile.
Este interzis ca în timpul depozitării, transportului şi manipulării, buteliile (goale sau umplute) să fie trântite sau lovite sau să aibă lipsă capacul de protecţie (pentru buteliile fără gardă de protecţie nedemontabilă).
18
PT C 3-2003
3.7 DISTRIBUIREA ŞI UTILIZAREA BUTELIILOR ŞI DOCUMENTAŢIA DE ÎNSOŢIRE (INSTRUCŢIUNI DE MONTARE ŞI UTILIZARE) A BUTELIILOR
3.7.1 Distribuirea buteliilor se va face de către agenţii economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT.
Condiţiile de autorizare pentru această activitate sunt specificate în anexa E.
3.7.2 La distribuirea buteliilor căre utilizatorii casnici se recomandă ca operatorul transport să instaleze butelia la locul de utilizare, verificând buna etanşare a acesteia în poziţia închis şi deschis a robinetului şi schimbând garnitura de la regulatorul de presiune. De asemenea, se va verifica etanşeitatea întregii instalaţii. Verificarea se va efectua cu emulsii, detector de gaze sau alte mijloace adecvate.
În cazul în care montarea buteliei la aparatul consumator de GPL se face de către utilizatori, aceştia sunt obligaţi să respecte prevederile instrucţiunilor pentru utilizarea buteliilor, elaborate de agentul economic pentru umplere şi înmânate de operatorul distribuitor sau operatorul transport.
Aceste instrucţiuni trebuie să prevadă cel puţin următoarele:
– la fiecare montare nouă a buteliei se va utiliza o garnitură de etanşare nouă (între robinetul buteliei şi regulatorul de presiune), pe care operatorul transport sau utilizatorul o va monta obligatoriu în locul celei vechi;
– pentru limitarea presiunii de GPL, care ajunge la aparatul consumator, butelia va fi prevăzută cu una din următoarele posibilităţi de reducere-reglare a presiunii:
• regulator de presiune;
• supapă cu bilă şi arc, astfel construită încât să limiteze presiunea.
3.7.3 Verificarea etanşeităţii buteliei, a accesoriilor (regulator de presiune şi tub de cauciuc) şi a aparatului consumator de GPL se va face de către utilizator şi / sau operator transport, fiind interzisă folosirea flăcării în acest scop.
3.7.4 Legătura între butelie şi aparatele consumatoare de GPL se va face cu tub de cauciuc (furtun) rezistent la produse petroliere, conform STAS 3078-77, având lungimea de 1,0…1,1 m. Datorită îmbătrânirii, se recomandă înlocuirea tubului după fiecare 2 ani de utilizare.
La fiecare montare a buteliei, tubul se verifică să nu aibă pori, crăpături, capete lărgite etc.
Fixarea tubului se va face numai cu coliere de strângere cu melc sau cu şurub, conform STAS 11162-87. Este interzis a se lăsa liberă fixarea furtunului pe regulator şi aparatul consumator de GPL.
3.7.5 Este interzis a se face golirea buteliei cu ajutorul unor surse de căldură, respectiv foc direct, prin scufundarea în apă caldă etc. De asemenea, se interzice utilizarea buteliei în vecinătatea unor surse de încălzire exterioare (sobe, radiatoare etc.), substanţe inflamabile, explozibile sau letale.
3.7.6 Este interzisă transvazarea gazului din butelie în alte recipiente.
3.7.7 În tot timpul utilizării, buteliile vor fi ţinute numai în poziţie verticală, fără a li se modifica poziţia. Închiderea şi deschiderea robinetului cu ventil se va face numai cu mâna liberă, fără a folosi alte mijloace (chei, cleşti etc.).
Este interzisă modificarea poziţiei buteliei prin prindere de regulatorul de presiune sau de furtun.
3.7.8 Pe toată durata cât aparatul consumator de GPL este în funcţiune, acesta va fi supravegheat, dacă instrucţiunile de utilizare ale aparatului consumator nu prevăd altceva.
3.7.9 Dacă în timpul funcţionării aparatului consumator apar flăcări la robinetul buteliei, regulatorul de presiune, tub sau robinetele aparatului consumator, se va închide imediat robinetul buteliei, se va stinge focul cu o cârpă umedă şi se va anunţa defecţiunea la serviciul permanent de reclamaţii din cadrul agenţilor economici pentru umplere, reparare şi verificare tehnică periodică a buteliilor, prevăzut la pct. 5.1.
19
PT C 3-2003
3.7.10 În cazul în care în încăperea unde se află butelia se simte miros de gaz, se va controla robinetul buteliei şi se va închide. Se vor lua măsuri imediate pentru aerisirea încăperii şi se va anunţa imediat serviciul permanent de reclamaţii din cadrul agenţilor economici menţionaţi la pct. 3.7.9. În încăperea respectivă, este interzis a se produce flăcări prin aprinderea chibriturilor, lămpilor etc. sau a se acţiona întreruptoare electrice sau orice alt echipament generator de scântei.
3.7.11 Schimbarea buteliilor goale cu unele pline se va face numai la centre speciale de distribuire, puncte de lucru ale agenţilor economici autorizaţi pentru umplere, reparare şi verificare tehnică periodică a buteliilor, scoatere din uz şi casare, autorizaţi şi pentru distribuire, sau la agenţi economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT pentru distribuire.
3.7.12 Agentul economic autorizat pentru distribuire este obligat să difuzeze utilizatorilor instrucţiuni pentru fiecare butelie, care să cuprindă cel puţin prevederile menţionate la punctele 3.7.2 ….. 3.7.10 şi să desfăşoare o activitate de informare a utilizatorilor prin mijloace adecvate.
3.7.13 Persoanele juridice care folosesc buteliile în scopuri industriale vor întocmi instrucţiuni privind modul de utilizare, depozitare şi transport al acestora.
3.7.14 Agenţii economici de distribuire au obligaţia de a primi numai butelii umplute care au eticheta ataşată.
3.7.15 Agenţii economici au obligaţia de a primi buteliile cu orice grad de uzură, coroziune sau deformaţii, chiar dacă vor trebui să fie casate.
Nerespecterea acestei obligaţii este un motiv de retragere a autorizaţiei de funcţionare.
4 AUTORIZAREA AGENŢILOR ECONOMICI, A RESPONSABILULUI CU SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR ŞI A PERSONALULUI OPERATOR
4.1 Autorizarea agenţilor economici şi a responsabilului cu supravegherea lucrărilor (RSL)
Agenţii economici trebuie să fie autorizaţi de ISCIR-INSPECT în conformitate cu prevederile anexei E.
În vederea acordării autorizaţiei, agentul economic este obligat să întocmească o documentaţie tehnică pentru activităţile pentru care solicită autorizarea. Conţinutul documentaţiei tehnice este cuprins în anexa F. Această documentaţie se va înainta la ISCIR-INSPECT.
ISCIR-INSPECT verifică documentaţia prezentată de agentul economic care solicită autorizarea şi decide asupra acordării autorizaţiei, care va fi conform modelului din anexa N.
Autorizaţiile acordate de ISCIR-INSPECT sunt valabile doi ani de la data eliberării.
In vederea reînnoirii autorizaţiei, agentul economic va depune la ISCIR-INSPECT, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate al autorizaţiei, o cerere scrisă de reînnoire a acesteia.
4.2 Autorizarea personalului operator
Autorizarea de către ISCIR-INSPECT a personalului operator se va face în conformitate cu prevederile anexei P .
5 DISPOZIŢII FINALE
5.1 Agenţii economici pentru umplere, reparare şi verificare tehnică periodică, scoatere din uz şi casare a buteliilor trebuie să organizeze servicii permanente (dispecerate), dotate cu telefoane ale căror numere să
20
PT C 3-2003
fie aduse la cunoştinţă utilizatorilor de butelii, pentru primirea sesizărilor privind defecţiunile produse la acestea şi care nu au condus la avarii sau accidente. La anunţarea acestor defecţiuni, agentul economic pentru umplere, reparare, verificare tehnică periodică, scoatere din uz şi casare a buteliilor va trimite imediat un delegat pentru a constata şi remedia defecţiunile respective.
5.2 În cazul în care se produc avarii sau accidente, agenţii economici sunt obligaţi să anunţe imediat prin fax sau telefonic ISCIR-INSPECT IT în raza căreia s-a produs avaria sau accidentul, în scopul cercetării cauzelor. Nerespectarea acestei prevederi duce la retragerea autorizaţiei. În cazul accidentelor în care s-au produs vătămări sau decesul unor persoane, agentul economic are obligaţia de a anunţa imediat Inspectoratul pentru protecţia muncii şi Parchetul (Procuratura).
5.3 Utilizatorul, precum şi conducerea agenţilor economici pentru umplere, reparare şi verificare tehnică periodică a buteliilor sunt obligaţi să ia măsuri ca situaţia produsă de avarie sau în timpul accidentului să rămână nemodificată până la sosirea inspectorului de specialitate al ISCIR- INSPECT IT, cu excepţia cazului în care situaţia respectivă ar constitui un pericol pentru viaţa şi sănătatea persoanelor.
5.4 Prezenta prescripţie tehnică se aplică împreună cu prevederile din legislaţia în vigoare privind prevenirea şi stingerea incendiilor, protecţia muncii, protecţia consumatorilor, protecţia mediului etc. În cazul în care există prevederi ale diferitelor foruri, care se referă la acelaşi subiect, se vor aplica acele prevederi care conduc la o mai mare siguranţă în utilizarea buteliilor.
5.5 ISCIR-INSPECT are dreptul să controleze ori de câte ori consideră necesar modul de efectuare a verificării tehnice periodice, umplerii, reparării, transportului, distribuirii, manipulării şi utilizării buteliilor, încheind procese-verbale. Dispoziţiile înscrise în procesele-verbale sunt obligatorii. ISCIR-INSPECT are dreptul să ceară, iar agenţii economici sunt obligaţi să pună la dispoziţie toate datele şi informaţiile necesare precum şi utilajul, echipamentul şi personalul necesar efectuării verificărilor. În urma activităţilor efectuate la agenţii economici de către ISCIR-INSPECT se vor întocmi procese-verbale şi se vor aplica tarife conforme prevederilor prescripţiilor ISCIR în vigoare;
5.6 Umplerea buteliilor care prezintă neconformităţile menţionate în anexa B sau au scadenţa de verificare tehnică periodică depăşită duce la retragerea autorizaţiei acordate agentului economic.
Utilizarea de personal neautorizat de către ISCIR-INSPECT pentru activităţile menţionate în anexa P, duce la retragerea autorizaţiei acordate agentului economic.
Neraportarea la termen a situaţiei, conform anexei K, sau furnizarea de date false sau incomplete poate duce la retragerea autorizaţiei acordate agentului economic.
5.7 Nerespectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice atrage după sine, în condiţiile prevăzute de lege, sancţiuni contravenţionale, mergând până la retragerea autorizaţiei acordate.
5.8 Prevederile prezentei prescripţii tehnice intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
5.9 La data intrării în vigoare a prezentei prescripţii tehnice, “Prescripţii tehnice pentru proiectarea, execuţia, repararea, încărarea, utilizarea, verificarea şi scoaterea din uz a recipientelor – butelii cu capacitate de până la 26 de litri pentru butan (aragaz), C 3-99” îşi încetează valabilitatea.
5.10 Orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei prescripţii tehnice îşi încetează valabilitatea.
5.11 Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt obligaţi să se asigure că sunt în posesia ultimei ediţii şi a tuturor modificărilor apărute după publicare.
21
PT C 3-2003
ANEXA A
Standarde şi normative
SR 66:2001
Gaz petrolier lichefiat. Condiţii şi metode de încercare
SR 2666:1999
Butelii pentru gaz petrolier lichefiat cu capacitatea de 26 litri
STAS 177-89
Produse petroliere. Combustibil lichid pentru uz neindustrial, tip P şi tip M
STAS 297/1-88
Culori şi indicatoare de securitate. Condiţii tehnice generale
STAS 297/2-92
Culori şi indicatoare de securitate. Reprezentări
STAS 2667-89
Robinet pentru butelii de gaz petrolier lichefiat
STAS 3078-77
Tuburi de cauciuc. Tub pentru gaz petrolier lichefiat
STAS 9954/1-74
Instalaţii şi echipamente electrice în zone cu pericol de explozie datorită gazelor şi lichidelor inflamabile. Prescripţii de proiectare şi montare
STAS 11162-87
Coliere de strângere
SR EN 10204 + A1:2000
Produse metalice. Tipuri de documente de inspecţie
SR ISO 2409:1994
Vopsele şi lacuri. Încercarea la caroiaj
SR ISO2808:1993
Vopsele şi lacuri. Determinarea grosimii peliculei
SR ISO 4706:1998
Butelii pentru gaz, sudate, de oţel, reîncărcabile
I 33-99
Normativ pentru exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de utilizare a GPL (aragaz)
NDPM-MICh/1982
Norme departamentale de protecţia muncii în Ministerul Industriei Chimice
NDPSI-MICh/1988
Norme departamentale de prevenire şi stingere a incendiilor din ramura industriei chimice şi petrochimice
NPCICh 1997
Normativ departamental de proiectare şi execuţie a construcţiilor şi instalaţiilor din punct de vedere al prevenirii incendiilor în industria chimică
NP 018 – 97
Normativ pentru proiectarea, execuţia, exploatarea şi postutilizarea punctelor de desfacere a buteliilor cu GPL la consumatori
P 118
Norme tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia la acţiunea focului 22
PT C 3-2003
ANEXA B
Tabel cu neconformităţi care impun casarea buteliilor
Defecte
Descriere
Defecte de natură fizică
Dacă în cel puţin un punct grosimea măsurată va fi inferioară valorii minime admise prin proiect sau Smin
Deformaţii permanente locale – umflături
Umflături vizibile pe corpul buteliei care depăşesc 1% din diametrul exterior nominal al buteliei
Deformaţii permanente locale–
înfundături (adâncituri)
Înfundături în corpul buteliei care nu sunt nici pătrunse şi nici umflate şi care nu depăşesc 1% din diametrul exterior nominal al buteliei, dar a căror adâncime depăşeşte ¼ din întinderea sa
Crestături sau rizuri
Aspect cu deplasare sau ranforsare din materialul corpului buteliei, când grosimea de perete rămasă după crestare sau riz este egală cu Smin 1)
Crestături sau rizuri încrucişate
Intersecţia a două sau mai multe crestături sau rizuri
Deformaţii permanente locale–
înfundături (adâncituri) combinate cu crestături sau rizuri
Infundare în corpul buteliei cu crestături sau rizuri
Deformaţii permanente uniforme pe toate suprafaţa circulară a buteliei
Creşterea uniformă a diametrului buteliei cu peste 2% din diametrul exterior nominal al buteliei
Fisuri
Fisură sau crăpătură în corpul buteliei
Suprapuneri de material
Defect ce se poate confunda cu o fisură
Defecte produse de coroziune
Ciupituri izolate
Coroziuni punctiforme izolate în corpul buteliei cu o concentraţie mai mare de o ciupitură / 5 cm2 , când adâncimea coroziunii reduce grosimea la o valoare egală cu Smin 1)
Plăgi de coroziune
Reducerea grosimii peretelui pe o suprafaţă care nu depăşeşte 20 % din suprafaţa buteliei, când grosimea măsurată pentru oricare plagă corodată este egală cu Smin 1)
Coroziune generalizată
Reducerea grosimii peretelui pe o suprafaţă care depăşeşte 20 % din suprafaţa buteliei, dacă grosimea măsurată este egală cu Smin 1)
Ciupituri în lanţ sau coroziune liniară
Şir de puncte sau cavităţi amplasate longitudinal sau circumferenţial când lungimea totală masurată supusă coroziunii depăşeşte circumferinţa buteliei şi grosimea măsurată este egală cu Smin 1)
Coroziune fisurantă
Coroziune asociată sau localizată în imediata vecinătate a cordoanelor de sudură când grosimea măsurată este egală cu Smin 1)
Deteriorare prin foc
Arsuri locale şi/sau generalizate
Arsuri (decarburări de material), deformaţii locale produse prin foc, topituri locale, stropi de metal de sudare
Alte deteriorări locale
Încălzirea locală excesivă care a produs:
-arderea vopselei;
-vopsea afumată dacă stratul de vopsea rămas îşi pierde aderenţa;
-contorsiuni;
-topirea reperelor metalice ale organelor de închidere
23
PT C 3-2003
ANEXA B (sfârşit)
Defecte
Descriere
Inscripţionări
Lipsa a cel puţin unei inscripţionări din următoarele
-sigla agentului economic constructor;
-numărul şi anul fabricaţiei;
-masa buteliei cu robinet cu ventil sau supapă, fără capac de protecţie, în kg.;
-capacitatea buteliei, în litri;
-presiunea de încercare hidraulică, în MPa ( bar)
1) Smin = ( D / 250 + 0,7 ) mm, cu condiţia ca această valoare să nu fie mai mică de 1,5 mm; D – diametrului exterior nominal al buteliei, în mm.
24
PT C 3-2003
ANEXA C
Plan pentru măsurarea cu ultrasunete a grosimii peretelui buteliei
Se măsoară grosimea peretelui: – calotei superioare (capacul superior);
– calotei inferioare (capacul inferior);
– părţii cilindrice.
Punctele de măsurare sunt:
– pentru capacul superior:
• în două puncte echidistante pe un cerc cu diametrul D 1 = 0,8 × D ext;
– pentru capacul inferior:
• în centrul capacului ;
• în două puncte echidistante pe un cerc cu diametrul maxim accesibil D 2;
– pentru partea cilindrică:
• pe două generatoare echidistante, unul pe partea superioară şi unul pe partea inferioară.
D 1
D 2
D ext
In mod obligatoriu se va măsura grosimea peretelui în zonele cu defecte (a se vedea anexa B).
25
PT C 3-2003
ANEXA D
Agentul economic: Denumire………………………………Adresă…………………………………
Laborator: Denumire……………………………………Adresă…………………………………..
Număr autorizaţie ISCIR………………….…Data la care expiră…………………………
BULETIN DE EXAMINARE US GROSIMI
Nr. ………………………data ………………………
Beneficiar…………………………………………………………………………………………….
Denumirea produsului………………………………………………………………………………..
Subansamblu…………………….……………………………………………………………………
Nr. fabricaţie……………………………………………………………………………………….
Construit în anul………………………………………………………………………………………
Conform comenzii interne nr. …………………………………………………………………………
Grosimea materialului conform documentaţiei tehnice……………………………………………..
Material………………………..diametrul elementului……………………………………………
Condiţii de excutare a examinării:
Aparatul folosit: ……………………… Seria…………………………………………………
Domeniul de lucru (mm)……………… Amplificare (dB) (după caz)………………………….
Viteza ultrasonică……………………. Tip cuplant……………………………………………
Frecvenţa (MHz)…………………….. Tip traductor…………………………………………
Domeniul traductorului………………. Tip etalon………………………….…………………
Modul de citire a grosimii………………………………………………………………………….
Examinarea s-a efectuat în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, în domeniu.
Schiţa elementului măsurat cu indicarea punctelor în care s-au efectuat măsurătorile de grosime cu US şi valorile obţinute sunt anexate la prezentul buletin care conţine un număr de …………….file.
Observaţii:
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
OPERATOR NR. AUTORIZAŢIE / EXPIRĂ LA: DATA SEMNĂTURA
ŞEF LABORATOR END 1)
1) END – Examinări nedistructive.
26
PT C 3-2003
ANEXA E
Autorizarea agenţilor economici pentru efectuarea activităţilor de umplere, reparare, verificare tehnică periodică, scoatere din uz, casare, transport şi distribuire a buteliilor cu capacitatea până la 26 litri pentru GPL şi autorizarea responsabilului cu supravegherea lucrărilor (RSL)
E.1 Autorizarea agentilor economici
E.1.1 În vederea acordării autorizaţiei, agentul economic care solicită autorizarea va înainta la ISCIR-INSPECT o documentaţie tehnică întocmită conform prevederilor anexei F.
E.1.2 În cazul îndeplinirii condiţiilor de autorizare, prevăzute în prescripţia tehnică, ISCIR-INSPECT va elibera autorizaţia întocmită conform modelului din anexa N.
E.1.3 Obligaţiile şi răspunderile agenţilor economici autorizaţi sunt următoarele:
a) să desfăşoare activităţile autorizate conform procedurilor de lucru şi prevederilor prescripţiei tehnice;
b) să întocmească şi să difuzeze instrucţiuni de utilizare pentru fiecare butelie;
c) pentru activităţile de umplere, reparare, verificare la scadenţă, scoatere din uz şi casare, precum şi pentru activităţile de transport, agenţii economici sunt obligaţi să numească responsabil cu supravegherea lucrărilor (RSL);
d) pentru activităţile de distribuire agenţii economici sunt obligaţi să aibă angajat personal operator autorizat, nefiind necesar RSL;
e) să folosească la activităţile de umplere, transport şi distribuţie personal instruit şi autorizat de ISCIR-INSPECT;
f) să deţină prescripţiile tehnice, Colecţia ISCIR, specifice domeniului de activităţi pentru care solicită autorizarea;
g) să întocmească şi să ţină la zi registre de evidenţă pentru fiecare categorie de activităţi pentru care a fost autorizat;
h) să ia măsuri corespunzătoare astfel ca responsabilul cu supravegherea lucrărilor, autorizat de ISCIR-INSPECT, să îşi poată îndeplini în bune condiţii sarcinile prevăzute;
i) să comunice în scris, în termen de 15 zile, la ISCIR-INSPECT orice schimbare a responsabilului cu supravegherea lucrărilor şi să o definitiveze numai după confirmarea acestuia de ISCIR-INSPECT; până la definitivarea schimbării personalului tehnic respectiv nu se vor putea efectua activităţi care fac obiectul autorizaţiei;
j) să transmită lunar, până la data de 05 a lunii, la ISCIR-INSPECT şi spre ştiinţă la ISCIR-INSPECT IT din zona de activitate în care agentul economic îşi are sediul, raportarea pentru luna anterioară privind:
• activitatea de verificare tehnică periodică;
• activitatea de umplere butelii;
27
PT C 3-2003
ANEXA E (sfârşit)
k) să transmită la ISCIR-INSPECT şi spre ştiinţă la ISCIR-INSPECT IT din zona de activitate în care agentul economic îşi are sediul o copie a proceselor-verbale de casare a buteliilor;
l) să implementeze Sistemul de Management al Calităţii.
E.2 Autorizarea responsabilului cu supravegherea lucrărilor (RSL)
E.2.1 Responsabilul cu supravegherea lucrărilor al agentului economic autorizat de ISCIR-INSPECT, este nominalizat în autorizaţa eliberată agentului economic respectiv, conform prevederilor pct. E.1.2.
E.2.2 Pentru a fi autorizat, RSL va susţine un examen la ISCIR-INSPECT IT.
E.2.3 Obligaţiile şi răspunderile responsabilului cu supravegherea lucrărilor (RSL) sunt următoarele:
a) să cunoască legislaţia în domeniu, prescripţiile tehnice specifice, Colecţia ISCIR, standardele şi normativele în vigoare, privind activitatea pentru care a fost autorizat;
b) să încheie documente de verificare în care să consemneze constatările şi rezultatele verificărilor şi examinărilor :
– declaraţia de conformitate pentru reparare şi verificare tehnică periodică;
– declaraţia de conformitate pentru umplere;
c) să aplice, în cazurile prevăzute de prescripţia tehnică, poansonul de verificare pe buteliile verificate;
d) să semneze registrele de evidenţă a activităţilor executate la agentul economic şi să urmărească ţinerea acestora la zi, care sunt:
– registrul privind verificarea tehnică periodică a buteliilor;
– registrul privind umplerea buteliilor;
– registrul pentru evidenţa buteliilor reparate;
e) să semneze raportarea lunară privind situaţia umplerii buteliilor;
f) să participe la instruirile periodice organizate de ISCIR.
28
PT C 3-2003
ANEXA F
Documente necesare autorizării (reautorizării) agenţilor economici
pentru efectuarea activităţilor de umplere, reparare, verificare tehnică periodică, scoatere din uz, casare, transport şi distribuire a buteliilor pentru gaze petroliere lichefiate
1) Adresă de solicitare în care trebuie să precizeze:
– domeniul de activitate pentru care solicită autorizarea;
– datele societăţii: adresă, telefon, fax, cont, banca;
2) Statutul (actul constitutiv) agentului economic actualizat la zi, în care să fie precizat explicit domeniul de activitate (inclusiv codul CAEN aferent) pentru care solicită autorizarea (copie);
3) Certificatul de înmatriculare al agentului economic la Registrul Comerţului (copie);
4) Certificatul de înregistrare fiscal sau Cod unic de înregistrare al agentului economic (copie);
5) Procedura privind modul de efectuare a activităţii solicitate (scop, domeniu de aplicare, documente de referinţă, definiţii şi abrevieri, responsabilităţi, descriere activităţi, înregistrări)
6) Documentaţia tehnică a instalaţiei de umplere (schemă funcţională) avizată de ISCIR-INSPECT sau de un agent economic de proiectare autorizat de ISCIR-INSPECT pe bază de împuternicire;
7) Planul de amplasare a agentului economic şi planul de zonare EX avizate de ISCIR-INSPECT;
8) Listă completă cu dotările, utilajele, sculele, dispozitivele şi aparatele de măsurare şi control utilizate la activităţile solicitate, cu acte doveditoare de provenienţă din care să rezulte proprietatea;
9) Buletine de verificări metrologice pentru toate aparatele de măsurare şi control utilizate la activitatea de umplere, reparare şi verificare tehnică periodică a buteliilor;
10) Deciziile de numire a personalului propus pentru autorizare ca responsabil cu supravegherea lucrărilor, emise de conducerea agentului economic, conform modelului din anexa G (în original);
(Personalul propus pentru RSL nu trebuie să aibă funcţii de conducere);
11) Curriculum vitae al personalului propus pentru autorizare, numai pentru RSL (semnat, în original);
12) Diplomele de absolvire emise de unităţile de învăţământ ale personalului propus pentru autorizare ca responsabil cu supravegherea lucrărilor (copii);
13) Cărţile de muncă ale personalului propus pentru autorizare ca responsabil cu supravegherea lucrărilor, din care să reiasă că acesta este angajatul agentului economic (copii integral legalizate);
14) Lista completă cu personalul operator al agentului economic (sub formă de tabel), care va cuprinde: numele şi prenumele, funcţia, meseria, activitatea pe care o efectuează şi punctul de lucru;
15) Autorizaţiile de funcţionare obţinute de agentul economic de la următoarele instituţii, în condiţiile de mai jos:
– obligatoriu:
a) Ministerul de Interne-Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari;
b) Ministerul Lucrărilor Publice, Transportului şi Locuinţei;
– în termen de 60 de zile (de la eliberarea autorizaţiei ISCIR), pentru agenţii economici care se autorizează şi obligatoriu pentru agenţii economici care se reautorizează:
c) Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului;
d) INSEMEX;
e) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale;
f) Ministerul Sănătăţii şi Familiei;
16) Autorizaţia eliberată de ISCIR-INSPECT pentru laboratorul de control nedistructiv şi contractul de colaborare cu acest laborator (copie).
29
PT C 3-2003
ANEXA F (sfârşit)
Pentru autorizarea activităţilor de umplere, reparare, verificare tehnică periodică, scoatere din uz şi casare sunt necesare documentele de la pct. 1 – 16.
Pentru autorizarea activităţilor de reparare, verificare tehnică periodică, scoatere din uz şi casare sunt necesare documentele de la pct. 1;2;3;4;5;8;9;10;11;12;13;15.
Pentru autorizarea activităţilor de transport sunt necesare:
– documentele de la pct. 1;2;3;4;5;8;10;11;12;13;14;15;
– documente doveditoare că mijloacele de transport deţinute sunt apte pentru transportul buteliilor.
Pentru autorizarea activităţilor de distribuire sunt necesare documentele de la pct.1;2;3;4;5;13;14;15 lit. a).
30
PT C 3-2003
ANEXA G
Decizie pentru numirea responsabilului cu supravegherea lucrărilor (RSL)
ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC
D E C I Z I E
Nr. ……….din ………………. Agentul economic ……………………………………. reprezentat prin …………………………………..
manager (director),
Având în vedere legislaţia cu privire la utilizarea în condiţii de securitate a buteliilor, prin care agenţii economici care deţin şi utilizează aceste butelii sunt obligaţi să numească personal tehnic de specialitate (ingineri, subingineri, maiştri sau tehnicieni de specialitate) pentru activitatea de ………………………………………………………………………………a buteliilor, care să fie autorizat de ISCIR-INSPECT în vederea aplicării prevederilor prescripţiei tehnice PT C 3,
D E C I D E :
1 D-ul (D-na) ……………………………de specialitate……………………..având funcţia de …………………….. începând cu data de………………………se numeşte responsabil cu supravegherea lucrărilor de ……………………………………………………………………………………….a buteliilor din cadrul …………………………, urmând a fi autorizat de ISCIR-INSPECT.
2 Responsabilul cu supravegherea lucrărilor de ……………………………………………………..a buteliilor este obligat să cunoască şi să aplice întocmai prevederile legislaţiei în vigoare şi ale prescripţiei tehnice PT C 3, sarcinile lui fiind cele care rezultă din prescripţia tehnică PT C 3.
3 Activitatea responsabilului cu supravegherea lucrărilor de ……………………………………………………………………………a buteliilor va fi coordonată şi îndrumată din partea conducerii de ……………………………………….., care răspunde împreună cu acesta de luarea măsurilor pentru aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi ale prescripţiei tehnice PT C 3.
4 Încălcarea obligaţiilor prevăzute în prescripţia tehnică PT C 3, atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă sau penală a celor vinovaţi.
5 Prezenta decizie anulează decizia anterioară nr. …………….. din ………….. şi devine definitivă după autorizarea responsabilului de către ISCIR-INSPECT.
MANAGER, OFICIUL JURIDIC,
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
(Semnătura şi ştampila) Semnătura
Data: ……………………….
31
PT C 3-2003
ANEXA H
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
pentru reparare / verificare tehnică periodică
Nr………………Data…………………………
Agentul economic………………………………………………………………………………….……………………………………….
Adresa……………………………………………………………………………………………………….………………………………………..
Nr. de înmatriculare la Registrul Comerţului………………………………………………………………………………………..
Declarăm pe proprie răspundere că am reparat / verificat tehnic periodic un nr. de ……………………………buc.
recipiente – butelii de …………………………..litri pentru ………………………….., conform prescripţiei tehnice PT
C 3, Colecţia ISCIR .
Numerele şi anii de fabricaţie, masa buteliilor cu piesă de gât şi gardă de protecţie nedemotabilă, postament şi robinet cu ventil sau supapă (fără capac de protecţie, după caz), capacitatea buteliilor, presiunea de încercare hidraulică şi inscripţionările suplimentare efectuate sunt cuprinse în tabelul anexat prezentei.
Recipientele – butelii au fost reparate şi verificate cu rezultate corespunzătoare.
Recipientele – butelii corespund prevederilor prescripţiei tehnice PT C 3, Colecţia ISCIR .
Director (Manager)
Numele……………………….
Prenumele…………………..
Data……………………………
(semnătura şi ştampila)
Şef atelier de reparaţii/verificări tehnice Responsabil cu supravegherea lucrărilor autorizat de ISCIR-INSPECT
Numele………………………. Nr. autorizaţie……………….
Prenumele………………….. Numele……………………….
Data…………………………… Prenumele…………………..
(semnătura) Data……………………………
(semnătura)
32
PT C 3-2003
ANEXA I
REGISTRU
PRIVIND SITUAŢIA VERIFICĂRILOR TEHNICE PERIODICE ALE BUTELIILOR
Nr.
crt.
Numă-rul de fabrica-ţie al buteliei /anul fabrica-ţiei
Agen-tul eco-nomic con-struc-tor
Con-statări la revi-zia exte-rioa-ră
Con-statări la revi-zia interi-oară
Buleti-nul de exami-nare US grosimi Nr/data
Presi-unea de încer-care (bar)
Data verifi-cării prece-dente
Data la care a avut loc încer-carea
Data urmă-toarei verifi-cări tehni-ce perio-dice
Re-zulta-tele verifi-cării şi dispo-ziţiile date
Decla-raţie de confor-mitate pentru verifi-care tehnică perio-dică
Nr/data
Alte men-ţiuni 33
PT C 3-2003
ANEXA J
Valoarea gradului de umplere în funcţie de densitate
Tabelul 1
Densitatea specifică
la 15 0C
Gradul de umplere
kg / litru
Densitatea specifică
la 15 0C
Gradul de umplere
kg / litru
0,496…0,503
0,41
0,553…0,560
0,48
0,504…0,510
0,42
0,561…0,568
0,49
0,511…0,549
0,43
0,569…0,576
0,50
0,520…0,527
0,44
0,577…0,584
0,51
0,528…0,536
0,45
0,585…0,592
0,52
0,537…0,544
0,46
0,593…0,600
0,53
0,545…0,552
0,47


34
PT C 3-2003
ANEXA J (continuare)
Valoarea factorului de corecţie a volumului în funcţie de temperatură
Tabelul 2
Densitatea la +15 0 C ( kg / dm3 )
Tem-pera-tura de um-plere mă-surată
0,500
0,508
0,510
0,520
0,530
0,540
0,550
0,560
0,561
0,570
0,580
0,584
0,590
0 C
“ F “ – Factor de corecţie a volumului
-45
1,159
1,154
1,152
1,145
1,139
1,132
1,126
1,121
1,119
1,115
1,110
1,107
1,105
-40
1,147
1,142
1,140
1,134
1,128
1,122
1,117
1,111
1,110
1,106
1,101
1,099
1,097
-35
1,135
1,130
1,129
1,123
1,117
1,112
1,107
1,102
1,101
1,097
1,093
1,091
1,089
-30
1,122
1,117
1,116
1,111
1,106
1,101
1,097
1,088
1,087
1,084
1,080
1,078
1,077
-25
1,109
1,106
1,104
1,099
1,094
1,090
1,086
1,081
1,080
1,077
1,074
1,072
1,071
-20
1,099
1,095
1,095
1,090
1,086
1,082
1,078
1,075
1,074
1,071
1,068
1,068
1,066
-15
1,087
1,084
1,083
1,079
1,075
1,072
1,068
1,065
1,064
1,062
1,059
1,058
1,057
-10
1,072
1,070
1,069
1,068
1,062
1,059
1,056
1,053
1,053
1,051
1,049
1,047
1,046
-9
1,070
1,067
1,066
1,063
1,060
1,056
1,054
1,051
1,050
1,048
1,046
1,045
1,044
-8
1,067
1,065
1,064
1,061
1,057
1,054
1,051
1,049
1,048
1,046
1,044
1,043
1,042
-7
1,066
1,064
1,063
1,060
1,056
1,053
1,050
1,048
1,047
1,045
1,043
1,042
1,041
-6
1,065
1,063
1,062
1,059
1,055
1,052
1,049
1,047
1,046
1,044
1,042
1,041
1,040
-5
1,062
1,060
1,059
1,056
1,052
1,049
1,046
1,044
1,043
1,041
1,039
1,038
1,037
-4
1,059
1,057
1,056
1,053
1,049
1,046
1,043
1,041
1,040
1,038
1,036
1,035
1,034
-3
1,056
1,054
1,053
1,050
1,046
1,043
1,040
1,038
1,037
1,035
1,034
1,034
1,032
-2
1,052
1,050
1,049
1,047
1,044
1,041
1,039
1,037
1,036
1,034
1,033
1,033
1,031
-1
1,049
1,047
1,046
1,044
1,041
1,039
1,037
1,035
1,035
1,033
1,032
1,032
1,030
0
1,046
1,044
1,043
1,041
1,038
1,036
1,035
1,033
1,033
1,031
1,030
1,030
1,028
1
1,043
1,041
1,040
1,038
1,036
1,034
1,032
1,031
1,030
1,029
1,028
1,028
1,026
2
1,039
1,038
1,037
1,035
1,035
1,031
1,030
1,028
1,028
1,027
1,025
1,025
1,024
3
1,037
1,036
1,036
1,033
1,032
1,030
1,028
1,027
1,026
1,026
1,024
1,024
1,023
4
1,034
1,033
1,032
1,030
1,029
1,027
1,026
1,025
1,024
1,024
1,022
1,022
1,021
5
1,031
1,030
1,029
1,028
1,026
1,025
1,024
1,023
1,022
1,022
1,020
1,020
1,019
6
1,028
1,027
1,026
1,024
1,023
1,022
1,021
1,020
1,020
1,018
1,018
1,018
1,017
7
1,024
1,023
1,023
1,022
1,021
1,019
1,019
1,018
1,017
1,017
1,016
1,016
1,015
8
1,021
1,020
1,020
1,019
1,018
1,017
1,016
1,015
1,015
1,014
1,014
1,014
1,013
9
1,019
1,018
1,018
1,017
1,016
1,015
1,015
1,013
1,013
1,013
1,013
1,013
1,012
10
1,017
1,016
1,016
1,015
1,014
1,013
1,013
1,012
1,012
1,011
1,011
1,011
1,010
11
1,014
1,013
1,012
1,012
1,011
1,010
1,010
1,009
1,009
1,009
1,009
1,009
1,008
12
1,011
1,011
1,010
1,010
1,009
1,009
1,008
1,008
1,008
1,008
1,007
1,007
1,007
13
1,008
1,008
1,007
1,007
1,006
1,006
1,006
1,006
1,006
1,006
1,005
1,005
1,005
35
PT C 3-2003
ANEXA J (sfârşit)
Valoarea factorului de corecţie a volumului în funcţie de temperatură
Tabelul 2 (sfârşit)
Densitatea la +15 0 C ( kg / dm3 )
Tem-pera-tura de um-plere mă-surată
0,500
0,508
0,510
0,520
0,530
0,540
0,550
0,560
0,561
0,570
0,580
0,584
0,590
0 C
“ F “ – Factor de corecţie a volumului
14
1,104
1,104
1,104
1,104
1,104
1,104
1,103
1,103
1,103
1,103
1,103
1,103
1,103
15
1,001
1,001
1,001
1,001
1,001
1,001
1,001
1,001
1,001
1,001
1,001
1,001
1,001
16
0,998
0,998
0,998
0,998
0,998
0,998
0,998
0,999
0,999
0,999
0,999
0,999
0,999
17
0,995
0,995
0,996
0,996
0,996
0,996
0,997
0,997
0,997
0,997
0,998
0,998
0,998
18
0,993
0,993
0,994
0,994
0,994
0,994
0,995
0,995
0,995
0,995
0,996
0,996
0,996
19
0,990
0,990
0,990
0,990
0,991
0,992
0,992
0,993
0,993
0,993
0,993
0,993
0,993
20
0,986
0,986
0,987
0,987
0,988
0,989
0,990
0,990
0,990
0,990
0,991
0,991
0,991
21
0,983
0,983
0,984
0,984
0,985
0,986
0,987
0,988
0,988
0,988
0,989
0,989
0,989
22
0,980
0,981
0,982
0,982
0,983
0,984
0,985
0,986
0,987
0,987
0,988
0,988
0,988
23
0,977
0,977
0,978
0,979
0,981
0,981
0,983
0,984
0,984
0,985
0,986
0,986
0,986
24
0,973
0,974
0,975
0,976
0,978
0,979
0,980
0,981
0,982
0,982
0,983
0,983
0,984
25
0,970
0,971
0,971
0,973
0,975
0,976
0,978
0,979
0,979
0,980
0,981
0,981
0,982
26
0,966
0,968
0,968
0,970
0,972
0,973
0,975
0,976
0,977
0,978
0,979
0,979
0,980
27
0,963
0,965
0,965
0,968
0,970
0,971
0,973
0,974
0,975
0,976
0,978
0,978
0,979
28
0,959
0,961
0,962
0,964
0,967
0,968
0,970
0,972
0,973
0,974
0,976
0,976
0,977
29
0,956
0,958
0,959
0,961
0,964
0,966
0,968
0,970
0,971
0,972
0,973
0,974
0,975
30
0,954
0,956
0,956
0,959
0,961
0,964
0,966
0,967
0,968
0,969
0,971
0,971
0,972
31
0,950
0,952
0,953
0,956
0,958
0,961
0,963
0,965
0,966
0,967
0,969
0,969
0,970
32
0,947
0,950
0,950
0,953
0,956
0,959
0,961
0,963
0,964
0,965
0,968
0,968
0,969
33
0,943
0,946
0,947
0,950
0,953
0,956
0,958
0,960
0,961
0,963
0,965
0,966
0,967
34
0,939
0,942
0,943
0,947
0,950
0,953
0,955
0,958
0,959
0,960
0,963
0,963
0,965
35
0,936
0,939
0,940
0,943
0,947
0,950
0,953
0,955
0,956
0,958
0,960
0,961
0,962
36
0,933
0,936
0,937
0,941
0,945
0,948
0,951
0,953
0,955
0,956
0,959
0,959
0,961
37
0,929
0,932
0,934
0,938
0,942
0,945
0,948
0,951
0,952
0,954
0,956
0,957
0,959
38
0,926
0,929
0,931
0,936
0,939
0,942
0,945
0,948
0,949
0,951
0,953
0,954
0,956
38
0,923
0,926
0,928
0,932
0,936
0,939
0,942
0,945
0,948
0,948
0,949
0,951
0,953
40
0,919
0,922
0,925
0,929
0,933
0,937
0,941
0,944
0,945
0,947
0,948
0,950
0,952
45
0,900
0,905
0,907
0,912
0,918
0,923
0,924
0,933
0,933
0,936
0,940
0,941
0,943
50
0,882
0,887
0,889
0,895
0,902
0,907
0,913
0,918
0,919
0,922
0,926
0,927
0,929
55
0,863
0,866
0,871
0,879
0,886
0,893
0,899
0,906
0,907
0,911
0,916
0,919
0,921
60
0,842
0,850
0,852
0,861
0,870
0,879
0,886
0,893
0,895
0,900
0,905
0,907
0,910
36
PT C 3-2003
ANEXA K
ANTETUL
AGENTULUI ECONOMIC
RAPORTARE PRIVIND SITUAŢIA UMPLERII BUTELIILOR
PE LUNA …………………ANUL………
Număr butelii goale în stoc
Număr butelii goale noi, achiziţi-onate
Număr butelii intrate
Număr butelii verificate la scadenţă
Număr butelii admise după verificarea la scadenţă
Număr butelii respinse după verificarea la scadenţă
Număr butelii reparate şi admise pentru umplere
Număr butelii încărcate
Număr butelii casate
NE
NRU
NS
NV
NA
NR
NRE
NI
NC
NE – numărul de butelii goale în stoc (existente în staţie) la finele lunii anterioare celei de raportat,apte pentru a fi umplute;
NRU – numărul de butelii goale noi, achiziţionate de staţie în luna de raportat, apte pentru a fi umplute;
NS – numărul de butelii goale intrate în staţie în luna de raportat;
NV – numărul total de butelii verificate la scadenţă în luna de raportat;
NA – numărul de butelii admise după verificarea la scadenţă în luna de raportat;
NR – numărul de butelii respinse după verificarea la scadenţă în luna de raportat;
NRE – numărul de butelii reparate şi admise pentru umplere în luna de raportat;
NI – numărul de butelii încărcate în luna de raportat;
NC – numărul de butelii casate în luna de raportat.
Director (Manager) Responsabil cu supravegherea lucrărilor autorizat de ISCIR-INSPECT
Nume…………………… Nr. autorizaţie……………….
Prenume……………….. Numele……………………….
(semnătura şi ştampila) Prenumele…………………..
(semnătura)
NOTĂ : Situaţia se transmite până la data de 05 a lunii următoare celei de raportat.
37
PT C 3-2003
ANEXA L
REGISTRU
PENTRU EVIDENŢA BUTELIILOR REPARATE
Nr.
crt.
Agent econo-mic deţină-tor
Agent economic construc-tor
Numărul de fabricaţie al buteliei /anul fabricaţiei
Luna şi anul repa-raţiei
Masa buteliei 1) (kg)
Lucrări de reparare executate
Decla-raţie de confor-mitate pentru reparare
Nr/data
Numele şi semnătura RSL
Alte menţi-uni
1) Masa buteliei cu postament, piesă de gât, gardă de protecţie nedemontabilă (după caz) şi robinet cu ventil (sau supapă), dar fără capac de protecţie, după reparare.
38
PT C 3-2003
ANEXA M
ROMÂNIA
Inspecţia de stat pentru controlul
cazanelor, recipientelor sub presiune şi instalaţiilor de ridicat
– ISCIR –
Proces–verbal
de verificare tehnică
nr. …………….
INSPECŢIA TERITORIALĂ………………..
Adresa……………………………
Telefon…………………………..
Fax……………………………….
Încheiat astăzi ……………… cu ocazia ……………… efectuat în baza HG 1.340/2001, HG 19/2001 şi Decretului nr. 587/1973, modificat şi completat prin Decretul nr. 417/1985, aplicabile, şi Prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, la ……………………………………………………………………………………………….……….
Denumirea agentului economic …………………………………………din localitatea …………………..……………
str. …………………………………… nr. …………. judeţ/sector …………………. cod fiscal ………………….…. .
Verificarea s-a efectuat la ………………………….…….. din localitatea ………………………..………………….…
str. …………………………….……. nr. ………….. judeţ/sector …….……..…………….. …………………………
Subsemnatul¹⁾ ………………………………………..…………………………………… am constatat următoarele: ……………………………………………………………………………..…………………………………….……….……………………………………………………………..…………………………………………….……………….…………………………………………………………………………………………..……….……………………….………………………………………………………………………………..………….……………………………….….…………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………….……………………………………….………………………………………………..……………………………………………….……………………………………………………………………………
Am dat următoarele dispoziţii: ………………….……………………………………………………………………… …….………………………………………………………………………………………………………….….……….………………………..………………………………………………………………………………..….…………………………………………………………………………………………………………….…….…………………….….………………………………………………………………………………….……….………………………………..…………………………….………………………………………………………………………………………………
După această verificare s-a admis²⁾……………………………..…………………………..…………………………… ………………………..…………………………………………………………………………………….……………..
Scadenţa următoarei verificări se fixează la data de ……………………………………………….……………………
Pentru această verificare se va plăti suma de …..………………… lei de către ………………………………..…..… ..
din localitatea ……………………… str. …………………………… nr. …… judeţ/sector ……………… în cont …………………………… deschis la Banca …………………………………… filiala ………………..………………
Am luat la cunoştinţă
Organ de Directorul agentului Responsabil cu Delegatul agentului
verificare economic sau supravegherea şi economic montator,
delegatul său verificarea tehnică reparator
…………… ……………… ..……………… ..……………
………… …………… …………… .………….
¹⁾ Funcţia, numele şi prenumele.
²⁾ Se vor înscrie parametrii de funcţionare ai instalaţiei, funcţie de felul ( tipul ) acesteia.
39
PT C 3-2003
ANEXA N
ISCIR
ISCIR-INSPECT
Nr. …………Data…………..
AUTORIZAŢIE
(conform PV nr. ……………/data…………)
1 Agentul economic:
SC ………………………..SA (SRL)
Localitatea,.……..… Judeţul …….., Str. ………., Nr. …, Bl. …., Sc. …..,Et. …, Ap. ….
Înregistrare la Registrul Comerţului: J…/…../……., Cod fiscal: R….…sau CUI: .….…
2 Domeniul autorizaţiei:
3 Personal autorizat:
4 Menţiuni:
Orice schimbare faţă de prezenta duce la anularea de drept a AUTORIZAŢIEI, dacă nu este anunţată în termen de 15 zile de la producerea ei şi confirmată în termen de 30 zile de ISCIR-INSPECT emitentă.
Agentul economic, prin reprezentanţii săi legali, împreună cu persoanele autorizate răspund de respectarea prevederilor legale în domeniu.
5 Termenul de valabilitate al AUTORIZAŢIEI: De la ……….…….. până la ……….……..
INSPECTOR DE STAT ŞEF Inspector Şef ISCIR-INSPECT
Inspector de specialitate
40
PT C 3-2003
ANEXA O
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
pentru umplere butelii
Nr………………Data…………………………
Agentul economic………………………………………………………………………………….……………………………………….
Adresa……………………………………………………………………………………………………….………………………………………..
Nr. de înmatriculare la Registrul Comerţului………………………………………………………………………………………..
Declarăm pe proprie răspundere că am umplut un nr. de ……………………………buc. butelii de …………………………..litri cu ……………………………………., conform prescripţiei tehnice PT C 3 – 2003, Colecţia ISCIR, şi SR 2666 : 1999; Numele conducătorului staţie de umplere…………………semnătura………………………
Aviz de expediţie nr……………………………..
Factura fiscală nr………………………………….
Am aplicat eticheta de control nedetaşabilă cu data……………………..şi am sigilat corespunzător robinetul.
Buteliile au fost umplute cu………………………………conform certificatului de calitate nr……………………emis de furnizorul(rafinăria)…………………………………………………………………….
Director (Manager) Responsabil cu supravegherea lucrărilor autorizat de ISCIR-INSPECT
Numele………………………. Nr. autorizaţie……………………..
Prenumele………………….. Numele ………………………………
Data…………………………… Prenumele…………………………..
(semnătura şi ştampila) Data……………………………………
(semnătura)
41
PT C 3-2003
ANEXA P
Autorizarea personalului operator
P.1 Generalităţi
Personalul operator care efectuează activităţi de umplere, transport şi distribuire, trebuie să fie instruit şi autorizat de ISCIR-INSPECT IT. Autorizaţia se eliberează individual persoanelor care, prin promovarea examenelor de autorizare, fac dovada îndeplinirii condiţiilor specificate în prezenta anexă privind capabilitatea teoretică şi practică de a exercita activitatea pentru care este autorizat.
P.2 Condiţii de autorizare
P.2.1 Pentru a fi înscrişi la cursul de instruire în vederea autorizării de ISCIR-INSPECT IT, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) au vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi;
b) au absolvit învăţământul obligatoriu;
c) sunt apţi medical pentru prestarea activităţii de operator.
P.3 Organizarea cursurilor în vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT IT
P.3.1 In vederea autorizării personalului operator, ISCIR-INSPECT IT va organiza periodic cursuri de instruire.
După absolvirea cursului de instruire, participanţilor li se vor elibera adeverinţe de instruire, conform modelului din anexa R.
P.3.2 Cursurile de instruire în vederea autorizării ca operator staţie de umplere vor fi urmate de o practică la staţia de umplere. După efectuarea practicii, se va obţine adeverinţa de practică conform modelului din anexa S.
P.4 Examinarea cursanţilor şi eliberarea carnetului de autorizare
P.4.1 Pentru participarea la examenul de autorizare, candidatul va prezenta un dosar care să cuprindă următoarele documente:
– certificat de naştere (copie);
– certificat de absolvire a învăţământului obligatoriu (copie);
– certificat medical cu menţiunea : „Apt pentru prestarea activităţii de operator …….. ”;
– adeverinţă de instruire;
– adeverinţă de practică;
– fotografie tip buletin de identitate.
P.4.2 Autorizarea operatorilor se face pe baza unui examen al cărui rezultat va fi consemnat într-un proces-verbal tip, conform modelului din anexa T.
P.4.3 Pe baza datelor din procesul-verbal, ISCIR-INSPECT IT va elibera candidaţilor care au reuşit la examen un carnet de autorizare tip, conform modelului din anexa U.
Carnetul de autorizare se înmânează de către ISCIR-INSPECT IT absolvenţilor care au reuşit la examen, sub semnătură de primire.
42
PT C 3-2003
ANEXA P (continuare)
P.4.4 Candidatul „RESPINS” se poate prezenta la o nouă examinare în termen de maxim 30 zile de la terminarea cursului. În această perioadă de timp, candidatul îşi va îmbunătăţi pregătirea
teoretică şi va efectua un nou stagiu de practică, confirmat prin eliberarea unei noi adeverinţe de practică, conform modelului din anexa S.
P.4.5 Candidaţii admişi vor primi un carnet de autorizare tip, conform anexei U.
P.4.6 În cazul pierderii carnetului de autorizare, în baza unei cereri scrise din partea posesorului şi la care se va anexa dovada publicării pierderii carnetului în Monitorul Oficial al României, conform prevederilor legale aplicabile în astfel de cazuri, ISCIR-INSPECT IT emitentă va elibera un nou carnet de autorizare (duplicat).
P.4.7 Valabilitatea autorizaţiei este de un an. La expirarea valabilitatăţii, persoanele autorizate, în conformitate cu prevederile prezentei anexe, au obligaţia să se prezinte anual pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei, iar din doi în doi ani să prezinte şi certificat medical cu menţiunea : „Apt pentru prestarea activităţii de operator …….. ”
P.4.8 Persoanelor autorizate, în conformitate cu prevederile prezentei anexe, care practică activitatea de operator staţie de umplere pentru care deţin carnet de autorizare şi nu se prezintă la examinările menţionate la P.4.7 sau persoanelor autorizate care, în urma examinărilor respective, obţin rezultate necorespunzătoare li se vor retrage carnetele de autorizare de către ISCIR-INSPECT IT pe timp limitat sau definitiv, după caz.
P.5 Sancţionarea personalului autorizat
Personalul autorizat, în conformitate cu prevederile prezentei anexe, poate fi verificat de către inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT, în timpul efectuării activităţilor, cu privire la modul cum îşi îndeplineşte sarcinile de serviciu şi cum aplică cunoştinţele teoretice şi practice.
Se pot lua următoarele măsuri:
a) sesizarea conducerii agentului economic unde îşi desfăşoară activitatea operatorul pentru aplicarea de sancţiuni prevăzute în regulamentul de ordine interioară;
b) consemnarea în carnetul de autorizare a abaterii constatate;
c) aplicarea unei amenzi, în cazul în care abaterea se încadrează în prevederile legislaţiei în vigoare privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor;
d) retragerea carnetului de autorizare pe timp limitat sau definitiv, în funcţie de gravitatea abaterii comise;
e) retragerea definitivă a carnetului după comiterea a 3 abateri consemnate în carnetul de autorizare.
P.6 Dispoziţii finale
P.6.1 Personalul autorizat, conform prevederilor prezentei anexe, este obligat să poarte permanent, la locul de muncă, carnetul de autorizare asupra sa.
P.6.2 În cazul uzurii avansate sau deteriorării accidentale a carnetului de autorizare eliberat de ISCIR-INSPECT IT, în baza unei cereri scrise şi motivate ISCIR-INSPECT IT va elibera alt carnet de autorizare, pentru înlocuirea celui uzat, cu condiţia depunerii carnetului de autorizare uzat la ISCIR-INSPECT IT.
43
PT C 3-2003
ANEXA P (sfârşit)
P.6.3 Orice modificare, adăugire sau ştersătură efectuată în carnetul de autorizare, neînregistrată în evidenţa tehnică a ISCIR-INSPECT IT emitente şi fără semnătura şi ştampila inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT, care a efectuat cele de mai sus, atrage după sine anularea carnetului de autorizare şi sancţionarea celui vinovat conform legii.
44
PT C 3-2003
ANEXA R
Model de adeverinţă de instruire pentru autorizarea operatorilor
ISCIR-INSPECT IT
……………………..
ADEVERINŢĂ DE INSTRUIRE
Nr……..din……………..
Prin prezenta se adevereşte că dl. (dna.)…………………………………………………….
angajat /angajată la …………………1)…………născut /născută la data de ……………………… în localitatea ……………………………… sector/ judeţ .………………… având ca studii de bază ……………………………….şi calificarea …………………………a urmat cursul de instruire ţinut la …………………….. .………….. de la ………………. până la…..…… .
Prezenta adeverinţă s-a eliberat pentru a-i servi cursantului la examenul de autorizare de către ISCIR-INSPECT IT ca operator ……………………………………………………. .
INSPECTOR ŞEF INSPECTOR DE SPECIALITATE
( Numele, prenumele, semnătura, ştampila) (Numele, prenumele, semnătura)
45
PT C 3-2003
ANEXA S
Model de adeverinţă de efectuare a practicii obligatorii pentru autorizarea
operatorilor staţie de umplere
UNITATEA
……………………………….
Localitatea……………………
ADEVERINŢĂ DE PRACTICĂ
Nr……………din………………
Prin prezenta se adevereşte că dl. ( dna.) …………………………………….…………….
născut/ născută la data de …………….în localitatea …………………………….………………..
sector/judeţul ………………… angajat / angajată la ….……………………1)……………….….
……………………………………………………………………………………………..….……
a efectuat practica la ………………..sub supravegherea dlui (dnei.). ..…………………….…… ……. .2) ……………………………. de la ………………………până la ………….…..……….. totalizând………………ore.
În acest timp dl. (dna.)………………………………………….şi-a însuşit deprinderile practice, a corespuns cerinţelor şi se poate prezenta la examenul de autorizare.
Prezenta adeverinţă s-a eliberat pentru a-i servi la examenul de autorizare.
DIRECTOR, RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA SUPRAVEGHETOR
LUCRĂRILOR , DE PRACTICĂ,
(Numele, prenumele, (Numele, prenumele, semnătura) (Numele, prenumele,
semnătura, ştampila) semnătura )
1) Se va scrie denumirea agentului economic şi localitatea de reşedinţă.
2) Se va scrie numele şi prenumele supraveghetorului de practică sub supravegherea căruia s-a efectuat practica.
46
PT C 3-2003
ANEXA T
ISCIR-INSPECT IT
………………………….
PROCES – VERBAL Nr……………….din ……………..
cu rezultatele obţinute la examenul de autorizare ca operator a următorilor candidaţi
Rezultatul obţinut la examen
Admis (A)
Respins (R)
Nr.
crt.
Nu-mele şi pre-nu-mele
Data naş-terii
Locul naşterii (loca-litate, judeţ)
CNP1)
Pregă-tirea şcolară ante-rioară
Uni-tatea la care lu-crează şi loca-litatea
teo-retic
prac-tic
Nu-mărul carne-tului de auto-rizare
Sem-nătu- ra de pri-mire
Obs.
Dosarele candidaţilor de mai sus au fost verificate de către comisie şi găsite complete, iar cele ale candidaţilor reuşiţi, împreună cu lucrarea scrisă şi un exemplar din procesul-verbal au rămas la ISCIR-INSPECT IT organizatoare a cursului.
PREŞEDINTE COMISIE INSPECTOR DE SPECIALITATE
(nume, prenume, semnătura, ştampila) (nume, prenume, semnătura, ştampila)
…………………………………. ………………………………………………………..
1) CNP – cod numeric personal.
47
PT C 3-2003
ANEXA U
(Coperta carnetului de autorizare)
(Sigla ISCIR)
AUTORIZAŢIE
Inspecţia de stat pentru controlul cazanelor,
recipientelor sub presiune şi instalaţiilor de ridicat
– ISCIR –
(Pe prima copertă, în interior)
Posesorul autorizaţiei are obligaţia să cunoască şi să aplice întocmai prevederile prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, şi ale instrucţiunilor specifice referitoare la exploatarea instalaţiilor respective. Acesta trebuie să se prezinte din doi în doi ani la examenul medical şi anual la verificarea cunoştinţelor la ISCIR-INSPECT IT.
Autorizaţia este personală, se va păstra permanent asupra posesorului în bună stare şi se va prezenta la cererea delegatului ISCIR şi a organelor împuternicite ale deţinătorului.
Posesorul autorizaţiei nu poate deservi decât instalaţii de tipul celor înscrise în autorizaţie.
Este interzisă deservirea instalaţiilor dacă acestea nu sunt autorizate să funcţioneze, exceptând cazurile în care se execută verificări şi încercări în vederea punerii în funcţiune sau omologării prototipurilor. Autorizaţia se poate retrage de către organele oficiale de verificare ale deţinătorului când posesorul este găsit sub influenţa alcoolului în timpul serviciului sau când se constată că a săvârşit abateri grave care periclitează securitatea instalaţiei şi a persoanelor.
Autorizaţia poate fi retrasă de ISCIR-INSPECT, pe baza cererii deţinătorului, când:
– se constată abateri de la instrucţiunile de deservire a instalaţiilor;
– personalul are o slabă pregătire în meseria respectivă şi dă dovadă de lipsă de interes în împrospătarea cunoştinţelor profesionale;
– se constată modificări, adăugiri sau ştersături în carnetul de autorizare, fără viza ISCIR-INSPECT. Modificarea carnetului de autorizare se consideră falsificare de acte publice şi se sancţionează conform legii.
– după notarea a 5 abateri în carnet, când se retrage definitiv autorizaţia.
În cazul pierderii carnetului de autorizare, persoana în cauză poate obţine un nou carnet de la ISCIR-INSPECT, în baza unei cereri scrise vizate de unitatea unde lucrează şi cu condiţia publicării pierderii, conform normelor legale privind pierderea actelor oficiale. 1)
______________
1) În cazul în care este necesar textul se va continua şi pe interiorul ultimei coperte.
48
PT C 3-2003
ANEXA U(continuare)
(Pagina 1)
ROMÂNIA
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
– ISCIR –
AUTORIZAŢIE
Nr. ……..1)……….
2)
–––
_____________________
1) Numărul autorizaţiei se va scrie pe fiecare pagină, în partea de jos.
2) În partea de jos, dreapta sau stânga, se va scrie numărul paginii respective (pe toate paginile carnetului).
(Pagina 2)
AUTORIZAŢIE DE ____________1) __________________________
Numele……………………………………………………………..…….……………
Prenumele………………………………………………………………..……………
Data şi locul naşterii ………………………………………………………….………
CNP ……………………2)……. ……………………………………………..………
Se autorizează a deservi ……………………………………………………………….
Eliberat de ………………………3)…………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………
în baza procesului-verbal nr. ……………………. din …………………………….…
Inspector de specialitate al ISCIR-INSPECT IT ……………..……………………….
(Semnătura şi ştampila)
Nr. ………………
__________
1) Completarea carnetului se va face cu tuş negru.
2) CNP – Cod numeric personal.
3) Denumirea ISCIR-INSPECT IT emitente.
49
PT C 3-2003
ANEXA U (continuare)
(Pagina 3)
Loc pentru fotografie
Semnătura posesorului
Data eliberării ………………….
Completat de …………………..
INSPECTOR ŞEF
(numele, prenumele, semnătura, ştampila)
Nr………….
(Paginile 4, 5 şi 6)
EXTINDEREA VALABILITĂŢII AUTORIZAŢIEI
1) ISCIR INSPECT IT………………………………………………………………..
Nr. Proces-verbal şi data……………………………………………………………
Se autorizează a deservi………………………..din grupa……………….…………..
Tipul……………………….
Preşedinte comisie
…………………..
(numele, prenumele, semnătura, ştampila)
2)………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
Nr. ………………..
NOTA – Textul de la pct. 1) se va repeta de două ori pe pagină.
50
PT C 3-2003
ANEXA U (sfârşit)
(Paginile 7, 8, 9 şi 10)
EXAMINĂRI ANUALE
Nr. proces-verbal
Data
Denumirea deţinătorului
Preşedintele comisiei
(numele, prenumele, semnătura, ştampila)
1)
Nr._____________
____________
1) Pe fiecare pagină se vor tipări 5 rânduri.
(Paginile 11 şi 12)
ABATERI
de la normele legale în vigoare
Nr. proces-verbal
Data
Natura abaterii
Sancţiunea
Inspectorul care a constatat abaterea
(numele, prenumele, semnătura, ştampila)
1)
Nr. _____________
____________
1) Pe fiecare pagină se vor tipări 3…… 5 rânduri.
51
PT C 3-2003
MODIFICĂRI DUPĂ PUBLICARE
Evidenţa modificărilor şi completărilor
Indicativul documentului de modificare şi completare
Monitorul Oficial
Partea I,
Nr. /an
Puncte modificate
52