PT C 5-2003 INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIEPENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT

– ISCIR –
– REGLEMENTARE TEHNICĂ NAŢIONALĂ –
PRESCRIPŢIE TEHNICĂ
PT C 5-2003

Descarca PDF cu PT C5-2003 Cerinte tehnice privind utilizarea recipientelor

CERINŢE TEHNICE PRIVIND UTILIZAREA
RECIPIENTELOR BUTELII PENTRU GAZE COMPRIMATE, LICHEFIATE SAU DIZOLVATE SUB PRESIUNE
COLECŢIA INSPECŢIEI DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
– ISCIR –
– EDIŢIE OFICIALĂ –
Indicativ: PT C 5-2003 Ediţia 1
1
PT C 5-2003
Scopul principal al prescripţiilor tehnice este crearea unui cadru legal unitar în vederea aplicării întocmai a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind asigurarea protecţiei utilizatorilor, mediului înconjurător şi proprietăţii.
Prevederile prezentei prescripţii tehnice sunt obligatorii pentru toţi agenţii economici care efectuează verificarea tehnică periodică, umplerea, montarea, repararea, transportul, scoaterea din uz şi casarea recipientelor–butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, precum şi pentru utilizatorii acestor recipiente-butelii.
Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt răspunzători de aplicarea corectă a acesteia. Telefon: (+4021) 411.97.60; 411.97.61 Fax: (+4021) 411.98.70 E-mail: iscir@fx.ro ISCIR Str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5 BUCURESTI www.iscir.ro Cod: 050524
Reproducerea sau utilizarea integrală sau parţială a prezentei prescripţii tehnice în orice publicaţie şi prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzisă dacă nu există acordul scris al ISCIR.
Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt obligaţi să se asigure că sunt în posesia ediţiei oficiale tipărite.
2
PT C 5-2003
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
– ISCIR –
____________________________________________________________________
– REGLEMENTARE TEHNICĂ NAŢIONALĂ –
PRESCRIPŢIE TEHNICĂ
PT C 5-2003
CERINŢE TEHNICE PRIVIND UTILIZAREA
RECIPIENTELOR BUTELII PENTRU GAZE COMPRIMATE,
LICHEFIATE SAU DIZOLVATE SUB PRESIUNE
Aprobată cu Ordinul Ministrului Economiei şi Comerţului nr. __________din ___________,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ___________din _______________.
COLECŢIA INSPECŢIEI DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
– ISCIR –
– EDIŢIE OFICIALĂ –
Indicativ: PT C 5-2003 Ediţia 1
3
PT C 5-2003
Membrii Comitetului Tehnic CT-C-04 care au participat la elaborarea prezentei prescripţii tehnice :
Preşedinte : Ing. Dragoş-Eugen Petre
Membri : – Ing. Radu-George Georgescu-responsabil de carte
– Ing. Ion-Bogdan Grabowski
– Ing. Nicolae Gherghina
– Ing. Dan-Sorin Tudor
Consultanţă juridică: Consilier Alexandru Păcurar
4
PT C 5-2003
CUPRINS
Pagina
1 Generalităţi ……………………………………………………………………………………………………………7
1.1 Scop …………………………………………………………………………………………………………………….7
1.2 Domeniu de aplicare ………………………………………………………………………………………………..7
1.3 Referinţe normative…………………………………………………………………………………………………..8
1.4 Termeni şi definiţii……………………………………………………………………………9
1.5 Abrevieri ……………………………………………………………………………………………………………….10
1.6 Condiţii generale……………………………………………………………………………..10
2 Evaluarea conformităţii şi introducerea pe piaţă…………………………………………………….11
2.1 Evaluarea conformităţii…………………………………………………………………………………………….11
2.2 Introducerea pe piaţă………………………………………………………………………………………………..11
3 Cerinţe tehnice privind umplerea, transportul, verificarea tehnică periodică,
repararea, utilizarea, scoaterea din uz şi casarea recipientelor butelii ……………..11
3.1 Verificarea tehnică a recipientelor butelii ………………………………………………………………12
3.2 Umplerea recipientelor butelii ……………………………………………………………………………..17
3.3 Repararea recipientelor butelii ……………………………………………………………………………..19
3.4 Scoaterea din uz şi casarea recipientelor butelii ……………………………………………………..19
3.5 Depozitarea recipientelor butelii……………………………………………………………………………19
3.6 Utilizarea recipientelor butelii……………………………………………………………..22
3.7 Transportul şi manipularea recipientelor butelii ……………………………………………………..23
4 Autorizarea agenţilor economici şi a responsabilului cu supravegherea
lucrărilor…………………………………………………………………………………………………………..24
5 Dispoziţii finale …………………………………………………………………………………………………25
Anexa A – Standarde şi normative …………………………………………………………………………………..27
Anexa B -Lista gazelor…………………………………………………………………………………………………..28
Anexa C -Plan pentru măsurarea cu ultrasunete a grosimii peretelui recipientului butelie ……..31
Anexa D -Autorizarea agenţilor economici pentru efectuarea activităţilor de umplere
şi/sau reparare, verificare tehnică periodică, scoatere din uz
şi casare a recipientelor butelii pentru gaze comprimate,
lichefiate sau dizolvate sub presiune şi autorizarea responsabilului
cu supravegherea lucrărilor (RSL)…………………………………………………………………….32
Anexa E – Documente necesare autorizării (reautorizării) agenţilor economici
pentru efectuarea activităţilor de umplere şi/sau reparare,
verificare tehnică periodică, scoatere din uz şi casare a recipientelor
butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune…………………..34
5
PT C 5-2003
CUPRINS (sfârşit)
Pagina
Anexa F -Decizie pentru numirea responsabilului cu supravegherea lucrărilor (RSL)………….35
Anexa G -Declaraţie de conformitate pentru reparare/verificare tehnică periodică …………….36
Anexa H -Registru privind situaţia verificărilor tehnice periodice şi după reparaţii
la recipientele butelii ………………………………………………………………………………37
Anexa I –Model de proces-verbal ISCIR ……………………………………………………………………….38
Anexa J – Autorizaţie…………………………………………………………………………………………………..39
Anexa K -Declaraţie de conformitate pentru umplere recipiente butelii……………………………..40
Anexa L –Tabel cu neconformităţi care impun casarea recipientelor butelii………………………..41
Anexa M –Documente necesare autorizării (reautorizării) agenţilor economici
pentru efectuarea activităţilor de montare, verificare tehnică,
scoatere din uz şi casare a instalaţiilor pentru alimentare cu gaze
petroliere lichefiate (GPL) la motoarele autovehiculelor (service auto)…………….43
Anexa N –Autorizaţie……………………………………………………………………………44
Modificări după publicare ………………………………………………………………………………………….45
6
PT C 5-2003
1 GENERALITĂŢI
1.1 Scop
1.1.1 Prezenta prescripţie tehnică face parte din reglementările tehnice naţionale referitoare la recipientele butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune.
1.1.2 Prezenta prescripţie tehnică este elaborată în baza legislaţiei în vigoare privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune şi cuprinde prevederi tehnice minime obligatorii privind umplerea, transportul, verificarea tehnică periodică, repararea, scoaterea din uz şi casarea recipientelor butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune.
1.1.3 Prezenta prescripţie tehnică se adresează agenţilor economici, autorizaţi de către ISCIR-INSPECT, şi utilizatorilor, fără a interzice, restrânge sau împiedica introducerea pe piaţă şi/sau exploatarea recipientelor butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune care respectă condiţiile tehnice din prezenta prescripţie tehnică.
1.1.4 Autoritatea tehnică naţională care asigură punerea în aplicare şi respectarea prevederilor din prezenta prescripţie tehnică este ISCIR–Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, care, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001, este organul de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului, având ca principal obiect de activitate asigurarea în numele statului a protecţiei utilizatorilor şi siguranţa în funcţionare a instalaţiilor şi echipamentelor sub presiune în categoria cărora se integrează şi recipientele mobile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune.
1.2 Domeniu de aplicare
1.2.1 Prin „recipient butelie” se înţelege orice recipient transportabil, în care se poate obţine sau se dezvoltă o presiune mai mare de 0,5 bar la un fluid (gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune).
1.2.2 Prezentele prescripţii tehnice se aplică următoarelor categorii de recipiente butelii:
– recipiente butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, executate din oţel fără sudură, cu o capacitate cuprinsă între 0,5 şi 150 litri inclusiv;
– recipiente butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, executate din aluminiu nealiat şi aliaje cu aluminiu, fără sudură, cu o capacitate cuprinsă între 0,5 şi 150 litri inclusiv;
– recipiente butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, executate din oţel nealiat sudate, cu o capacitate cuprinsă între 0,5 şi 150 litri inclusiv;
– baterii de recipiente butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune;
– recipiente stingătoare de incendiu;
– recipiente butelii pentru gaze petroliere lichefiate (GPL), executate din oţel, sudate, din componenţa instalaţiilor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate la motoarelor autovehiculelor.
1.2.3 Recipientul butelie, numit în continuare şi „butelie”, este un ansamblu format din:
– recipientul sub presiune, având capacitatea cuprinsă între 0,5 şi 150 litri inclusiv şi care serveşte la transportul şi depozitarea gazelor comprimate, lichefiate sau dizolvate, expuse temperaturii ambiante, gaze care sunt prezentate în anexa B;
7
PT C 5-2003
– armăturile aferente, care pot fi :
– dispozitive de umplere şi golire;
– dispozitive de descărcare a presiunii;
– dispozitive de securitate;
– dispozitive de măsurare;
– elemente de îmbinare pentru conducte;
– elemente de rigidizare fixate pe recipient;
– elemente pentru fixare şi protecţie;
– dispozitive de protecţie termică.
1.2.4 Nu fac obiectul prezentei prescripţii tehnice:
a) recipientele butelii încărcate cu gaze comprimate a căror presiune nu depăşeşte 0,5 bar la +150C ;
b) recipientele butelii pentru gaz lichefiat petrolier, care fac obiectul prescripţiei tehnice PT C 3, Colecţia ISCIR;
c) recipientele butelii, containere şi butoaie metalice, care fac obiectul prevederilor prescripţiei tehnice referitoare la acestea, Colecţia ISCIR;
d) recipientele butelii folosite ca părţi ale maşinii, de exemplu butelii de injecţie şi de pornire a motoarelor cu ardere internă;
e) butelii care funcţionează ca separatoare de ulei sau acumulatoare pneumo–hidraulice etc.;
f) recipientele butelii cu volum interior până la 0,5 litri inclusiv;
g) recipientele butelii construite din materiale nemetalice;
h) recipientele butelii pentru apă carbogazoasă sau similare cu un volum până la 10 litri inclusiv, autosifoane;
i) recipientele butelii folosite numai pe nave (aero şi maritime) şi care se supun reglementărilor specifice;
j) recipientelor sub presiune special proiectate pentru utilizare în domeniul nuclear, care prin avariere ar putea cauza emisii radioactive.
1.3 Referinţe normative
Prezenta prescripţie tehnică face referiri explicite sau implicite la acte legislative, standarde, normative, prescripţii tehnice şi alte reglementări naţionale.
1.3.1 Legi şi hotărâri
• Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor
• Decretul nr. 290/1997 privind norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor
• Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
• Hotărârea Guvernului nr. 394/1995 privind obligaţiile care revin agenţilor economici-persoane fizice sau juridice-în comercializarea produselor de folosinţă îndelungată destinate consumatorilor, republicată în 1997
• Hotărârea Guvernului nr. 1.022/2002 privind „Produse şi servicii care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului”
• Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, aprobată prin Legea nr. 11/1994
• Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 113/2001 privind aprobarea unor reglementări tehnice pentru recipientele-butelii
8
PT C 5-2003
• Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 59/2002 privind modificarea Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 113/2001 privind aprobarea unor reglementări tehnice pentru recipientele-butelii
• Hotărârea Guvernului nr. 752/2002 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune
• Regulamentul R 67 ECE-ONU Seria 01 „Prescripţii uniforme cu privire la omologarea:
I echipamentelor speciale pentru alimentarea motoarelor de vehicule cu gaz petrolier lichefiat;
II vehiculelor prevăzute cu un echipament special pentru alimentarea motorului cu gaz petrolier lichefiat, în ceea ce priveşte montarea acestui echipament”
1.3.2 Standarde şi normative
Standardele şi normativele aplicabile sunt menţionate în anexa A.
1.4 Termeni şi definiţii
1.4.1 accident -orice eveniment care poate produce răniri, mutilări sau chiar decesul persoanelor, datorat recipientului mobil, accesoriilor sau aparatului consumator.
1.4.2 agent economic autorizat -persoană juridică autorizată de ISCIR-INSPECT pentru prestarea de activităţi (lucrări) specializate: umplere, reparare, verificare tehnică periodică, scoatere din uz şi casare.
1.4.3 aparat consumator –aparat care oferă posibilitatea utilizării gazelor comprimate, lichefiate, sau dizolvate sub presiune în condiţii de siguranţă .
1.4.4 autorizaţie ISCIR – document emis de ISCIR-INSPECT pentru un agent economic prin care se confirmă capabilitatea tehnică a acestuia de a efectua activităţile specializate pentru care a fost autorizat .
1.4.5 avarie – orice eveniment produs la un recipient butelie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, care scoate din funcţiune parţial sau definitiv recipientul.
1.4.6 baterie de recipiente butelii – două sau mai multe butelii legate între ele printr-un colector comun şi transportate într-o construcţie metalică de tip palet.
1.4.7 capacitate – volum maxim de apă care încape în recipientul butelie până la umplerea completă a acestuia, fără suprapresiune şi la temperatura mediului ambiant.
1.4.8 instrucţiuni de utilizare – instrucţiuni privind exploatarea recipientului butelie, elaborate de agentul economic autorizat de ISCIR-INSPECT şi care sunt distribuite utilizatorului.
1.4.9 operator staţie de umplere – personal angajat al agentului economic, instruit pentru efectuarea operaţiilor de triere şi de umplere a recipientelor butelii.
1.4.10 reparare – ansamblu de lucrări şi operaţii specializate care au ca scop readucerea recipientului butelie la parametrii de funcţionare iniţiali, în condiţii de siguranţă, prin îndepărtarea neconformităţilor.
1.4.11 staţie de umplere – instalaţie din cadrul agentului economic autorizat de ISCIR-INSPECT care este utilizată la umplerea recipientelor butelii .
9
PT C 5-2003
1.4.12 proprietar/ utilizator – persoană fizică sau juridică deţinătoare a unui aparat consumator de gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune la care se cuplează un recipient butelie sau o baterie de recipiente butelii.
1.4.13 regim de unică folosinţă – regimul în care echipamentele (recipientele butelii) importate în România încărcate cu fluid se distrug după utilizare şi golire.
1.4.14 regim temporar – regimul în care echipamentele (recipientele butelii) importate în vederea utilizării în România o perioadă de timp determinată sunt puse în funcţiune şi/sau sunt supuse operaţiilor de descărcare, urmând a fi returnate furnizorului.
1.4.15 regim tranzitoriu – regimul în care echipamentele (recipientele butelii) tranzitează teritoriul României, fără să fie puse în funcţiune şi fără ca acestea să fie supuse operaţiilor de încărcare/descărcare.
Termenii şi definiţiile menţionate anterior se aplică numai în sensul prezentei prescripţii tehnice.
1.5 Abrevieri
ADR – Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase,
încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957
IT – Inspecţia teritorială
PT – Prescripţie tehnică
RID – Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase, anexa la apendicele B – Reguli uniforme privind contractul de transport internaţional feroviar al mărfurilor CIM- al Convenţiei cu privire la transporturile internaţionale feroviare (COTIF), Berna, 1980
RSL – Responsabil cu supravegherea lucrărilor
1.6 Condiţii generale
1.6.1 Utilizatorul răspunde de exploatarea recipientelor butelii în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice. Acesta va lua măsurile adecvate pentru reducerea riscurilor de producere a avariilor şi accidentelor în momentul exploatării şi verificării recipientelor butelii.
1.6.2 Se admit recipiente butelii din import construite înainte de intrarea în vigoare a Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 113/2001, modificat cu Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 59/2002, şi respectiv a Hotărârii Guvernului nr. 752/2002 în următoarele condiţii:
– recipientele butelii sunt însoţite de aprobări de model tip CE, care vor fi transmise, prin grija importatorului, la ISCIR-INSPECT înaintea efectuării importului;
– recipientele butelii vor fi supuse, în prealabil, înaintea efectuării importului unor verificări tehnice, care vor fi executate pe baza unui program de verificări întocmit de către unitatea (atelierul) care va efectua verificările şi avizat de ISCIR-INSPECT.
În vederea evaluării capabilităţii tehnice de a verifica şi testa recipiente butelii, unitatea importatoare va asigura efectuarea verificărilor de către ISCIR-INSPECT la unitatea (atelierul) care urmează să execute verificările tehnice la recipientele butelii care vor fi livrate în România.
Pentru alte situaţii de import recipiente butelii, se pot lua în considerare şi alte modalităţi de acceptare a importului, stabilite de comun acord între solicitantul importului şi ISCIR-INSPECT, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
10
PT C 5-2003
1.6.3 Prevederile pct.1.6.2 nu se aplică recipientelor butelii în regim tranzitoriu şi celor care sunt importate încărcate cu fluide, au certificate de verificare (inclusiv poanson de verificare, după caz) emise de un organism de inspecţie din ţara de origine, din care rezultă că acestea sunt în perioada de scadenţă şi urmează ca după golire să fie returnate furnizorului (regim temporar) sau distruse (regim de unică folosinţă).
1.6.4 Prezenta prescripţie tehnică se aplică recipientelor butelii noi, introduse pe piaţă după intrarea acesteia în vigoare. Pentru recipientele butelii construite înainte de intrarea în vigoare a prezentei prescripţii tehnice, aflate în funcţionare sau care urmează să fie puse în funcţiune, se vor lua în considerare şi prevederile prescripţiilor tehnice în vigoare la data fabricaţiei.
2 EVALUAREA CONFORMITĂŢII ŞI INTRODUCEREA PE PIAŢĂ
2.1 Evaluarea conformităţii
Evaluarea conformităţii recipientelor butelii se efectuează înainte de introducerea pe piaţă a acestora, de către organismele de certificare desemnate.
Lista organismelor de certificare desemnate pentru evaluarea conformităţii produselor este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Evaluarea conformităţii recipientelor butelii este confirmată prin:
– marcajul naţional de conformitate aplicabil categoriilor specifice de recipiente butelii şi certificatul pentru aprobarea de model CS, în condiţiile Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr 59/2002;
– marcajul european de conformitate aplicabil categoriilor specifice de recipiente butelii şi certificatul pentru aprobarea de model CE, în condiţiile Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr 59/2002;
– marcajul naţional de conformitate CS sau marcajul european de conformitate CE aplicat pe recipientul butelie în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 752/2002;
– marcajul de conformitate ε urmat de 7 cifre aplicat pe recipientul butelie de gaze petroliere lichefiate (GPL) în condiţiile Regulamentului R 67 ECE-ONU Seria 01.
2.2 Introducerea pe piaţă
Introducerea pe piaţă a recipientelor-butelii noi se va efectua conform prevederilor Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 113/2001, modificat cu Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 59/2002 şi respectiv prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 752/2002.
Recipientele butelii noi pentru gaze petroliere lichefiate (GPL), certificate în conformitate cu prevederile Regulamentului R 67 ECE-ONU Seria 01, se pot introduce pe piaţă numai de la producători la care ISCIR-INSPECT a verificat, în prealabil, capabilitatea tehnică de execuţie a acestora.
3 CERINŢE TEHNICE PRIVIND UMPLEREA, TRANSPORTUL, VERIFICAREA TEHNICĂ PERIODICĂ, REPARAREA, UTILIZAREA, SCOATEREA DIN UZ ŞI CASAREA RECIPIENTELOR BUTELII
Cerinţele tehnice specificate în acest capitol sunt condiţiile minime obligatorii referitoare la umplerea, transportul, verificarea tehnică periodică (la scadenţă), repararea, transportul , documentaţia de însoţire (instrucţiuni de montare şi de utilizare), folosirea, scoaterea din uz şi casarea recipientelor butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune.
11
PT C 5-2003
3.1 Verificarea tehnică a recipientelor butelii
Verificarea tehnică a recipientelor butelii se va face numai de agenţi economici autorizaţi de către ISCIR-INSPECT IT.
Recipientele butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune vor fi supuse unor verificări tehnice :
– periodic (la scadenţa stabilită şi indicată pe recipient);
– după efectuarea unei reparaţii la recipient;
– ori de câte ori se constată un defect care poate periclita siguranţă în funcţionare a acestuia.
Data primei verificări tehnice periodice se va stabili în funcţie de data fabricaţiei şi va fi marcată la prima încărcare într-o staţie de umplere autorizată de ISCIR-INSPECT IT, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
3.1.1 Verificarea tehnică periodică
Verificarea tehnică periodică a recipientelor butelii pentru gaze comprimate şi lichefiate (verificarea tehnică periodică a recipientelor butelii pentru gaze dizolvate se efectuează conform pct. 3.1.6), constă în:
• verificarea stării generale a recipientului (verificarea exterioară şi interioară conform pct. 3.1.2.1 şi 3.1.2.2);
• verificarea masei şi a capacităţii, conform pct. 3.1.3;
• încercarea la presiune hidraulică, conform pct. 3.1.4;
• încercarea de etanşeitate conform pct. 3.1.5, pentru recipientele butelii care conţin fluide toxice sau combustibile.
Dacă rezultatele acestor verificări tehnice sunt corespunzătoare, agentul economic care a efectuat verificarea va marca prin poansonare (pe calota superioară, pe gardă sau pe postament, după caz ) luna şi anul următoarei verificări tehnice periodice, alături de poansonul responsabilului cu supravegherea lucrărilor al agentului economic autorizat.
Pentru prelungirea duratei de funcţionare a recipientelor butelii mai vechi de 40 de ani, acestea vor fi supuse unor examinări, verificări şi investigaţii în vederea evaluării stării tehnice, care vor fi efectuate de către o unitate autorizată de ISCIR-INSPECT IT pentru reparare şi verificare recipiente butelii. Lucrările de examinări, verificări şi investigaţii se vor desfăşura după un program avizat în prealabil de ISCIR-INSPECT.
3.1.2 Verificarea stării generale a recipientelor butelii
3.1.2.1 Verificarea exterioară
Această verificare constă în examinarea suprafeţei exterioare a recipientelor butelii şi în verificarea existenţei şi conţinutului marcajelor.
Această verificare are drept scop depistarea neconformităţilor care nu permit utilizarea buteliilor în condiţii de siguranţă.
Recipientele butelii sunt admise la revizia exterioară numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a) pelicula de vopsea protectoare nu este deteriorată; vopseaua nu trebuie să împiedice citirea inscripţionărilor; suprafaţa exterioară a recipientelor mobile – butelii trebuie să fie vopsită cu culorile de marcare indicate în standardele specifice ;
b) capacul sau garda de protecţie a robinetului cu ventil trebuie să fie în stare bună; capacul trebuie să se înşurubeze complet şi uşor pe inelul de gât al recipientului; capacele de protecţie ale recipientelor butelii care conţin fluide toxice nu trebuie să prezinte orificii şi vor fi prevăzute cu o garnitură care să asigure etanşeitatea faţă de gazul scurs datorită eventualei neetanşeităţi a robinetului; garnitura trebuie să fie confecţionată dintr-un material rezistent la fluidul din butelie;
c) postamentul, în cazul în care există, trebuie să asigure o stabilitate bună a recipientului butelie în poziţie verticală; la buteliile fără sudură nu se admite fixarea postamentului prin sudare;
12
PT C 5-2003
d) robinetul cu ventil este în stare bună de funcţionare, asigurând etanşarea indiferent de poziţia recipientului; se recomandă ca după fiecare verificare a interiorului recipientului butelie robinetul să fie înlocuit cu unul nou; la recipientele butelii pentru dioxid de carbon, între piesele componente ale robinetului va fi prevăzută şi o membrană de rupere pentru protejarea buteliei la mărirea presiunii peste valoarea de calcul; înşurubarea robinetului în piesa de gât a buteliei va fi executată la cuplul prescris de constructorul robinetului, utilizându-se o cheie dinamometrică cu domeniul de lucru corespunzător; robinetele cu ventil utilizate trebuie să aibă aprobare de model, fiind executate din materiale rezistente la acţiunea chimică corozivă a fluidului din butelii; robinetele noi utilizate trebuie să respecte prevederile specifice din ADR şi RID;
e) pe fiecare butelie trebuie să existe următoarele inscripţionări permanente (pe postament, pe piesa de gât sau pe garda de protecţie nedemontabilă):
• sigla agentului economic constructor,
• numărul de fabricaţie,
• anul şi luna fabricaţiei,
• masa buteliei, în kg,
• capacitatea buteliei, în litri,
• presiunea de încercare hidraulică, în MPa (sau bar),
• presiunea de încărcare, în MPa (sau bar),
• luna şi anul verificării/scadenţa acordată,
• masa încărcăturii şi tara recipientului în cazul recipientelor butelii pentru gaze lichefiate sau dizolvate, atunci când încărcarea se face prin cântărire,
• poansonul RSL care a efectuat verificarea periodică;
recipientele butelii care nu au inscripţionate datele prevăzute mai sus vor fi scoase din uz şi casate; la recipientele butelii care vor fi utilizate pentru încărcarea cu alte fluide decât cele iniţiale se vor anula inscripţiile care nu mai corespund şi se vor poansona cele noi; vor fi anulate inscripţiile privind tipul fluidului, presiunea de încărcare sau masa încărcăturii şi presiunea de încercare cu lichid; inscripţiile care nu mai corespund se vor anula printr-o linie orizontală, poansonându-se alături cele corespunzătoare; retimbrarea va fi efectuată de o unitate autorizată de ISCIR-INSPECT IT şi se va întocmi un proces-verbal; noua inscripţionare se va certifica de către RSL prin aplicarea poansonului; retimbrarea recipientelor butelii pentru fluide care comportă în exploatare temperaturi negative se va putea executa numai dacă materialul buteliei are garantată prin standardul de produs rezilienţa la temperatura de exploatare respectivă; în cazul în care se constată că una sau mai multe din condiţiile prevăzute mai sus nu sunt respectate, buteliile se vor repara; după efectuarea reparaţiei se va relua verificarea tehnică; în cazul în care sunt constatate neconformităţile prezentate în anexa L, recipientele butelii se vor casa;
f) bateriile de butelii vor fi prevăzute cu o placă de timbru care va conţine:
– proprietarul (sau constructorul);
– felul fluidului;
– numărul de înregistrare;
– unitatea care a efectuat umplerea;
– masa (tara), în kg, min., max.;
– masa netă, în kg;
– data umplerii;
– poansonul de verificare;
– data scadenţei de verificare.
Buteliile care formează bateria nu pot conţine decât un singur tip de gaz sau amestecuri de gaze şi au scadenţa de verificare într-un interval de maxim 6 luni.
În cazul buteliilor de acetilenă, într-o baterie se pot folosi numai butelii umplute cu masă poroasă cu aceiaşi durată de exploatare. Buteliile de acetilenă care urmează să fie înglobate în baterii vor fi
13
PT C 5-2003
încărcate suplimentar cu dizolvant (acetonă). Astfel, pentru o butelie de 50 litri se încarcă în plus 1,25 kg acetonă.
3.1.2.2 Verificarea interioară
Pereţii recipientelor butelii se controlează la interior, urmărindu-se eventualele lipsuri, deteriorări sau apariţia coroziunii.
Verificarea aspectului interior se va efectua cu endoscopul şi, după caz, se va completa cu o măsurare cu ultrasunete a grosimii peretelui buteliei, în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice referitoare la măsurarea cu US a elementelor instalaţiilor sub presiune, Colecţia ISCIR, şi cu condiţiile din anexa C, de către un laborator autorizat de ISCIR-INSPECT.
Rezultatele acestor măsurări vor fi consemnate în buletine întocmite în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice referitoare la măsurarea cu US a elementelor instalaţiilor sub presiune, Colecţia ISCIR.
Grosimea peretelui părţii cilindrice şi a fundului ambutisat nu trebuie să fie mai mică decât cea stabilită în aprobarea de model.
Dacă în cel puţin un punct grosimea măsurată va fi mai mică decât valoarea minimă admisă prin documentaţia tehnică , buteliile vor fi casate.
În cazul recipientelor butelii pentru hidrogen se va efectua şi un control defectoscopic US 100% al corpului buteliei pentru determinarea eventualelor microfisuri.
3.1.3 Verificarea masei şi a capacităţii
Pentru efectuarea determinărilor de masă şi capacitate, recipientele butelii trebuie să fie curăţate în interior şi la exterior pentru eliminarea totală a impurităţilor.
Masa recipientelor butelii se va determina prin cântărire cu o exactitate de ± 0,1 kg, pentru buteliile de până la 12 l inclusiv, şi de ± 0,2 kg, pentru cele de peste 12 l.
La buteliile care se încarcă prin cântărire, atunci când între masa reală (măsurată) şi cea iniţială (inscripţionată) se constată o diferenţă mai mare de 1,5%, dacă volumul este acelaşi se va poansona masa măsurată.
Volumul interior al recipientului butelie, în litri, se determină prin diferenţa între masa recipientului umplut cu apă şi masa recipientului gol (măsurarea fiind efectuată la temperatura de 20oC) sau prin umplerea acestuia cu apă folosind vase gradate cu diviziuni de 0,2 l. Determinarea capacităţii se va face cu o exactitate de ± 0,1 l, la recipientele butelii de până la 12 l inclusiv, şi de ± 0,2 l, la cele de peste 12 l.
Pentru recipientele butelii cu o capacitate de peste 12 l, atunci când se constată o mărire a capacităţii poansonate pe butelie de peste 0,5%, fără o scădere corespunzătoare a masei, butelia va fi scoasă din uz (casată).
3.1.4 Încercarea la presiune hidraulică
Recipientele butelii care au corespuns verificărilor de la pct. 3.1.2.1 şi 3.1.2.2 vor fi supuse la încercarea de presiune hidraulică la valorile indicate în tabelul din anexa B.
Încercarea la presiune se va efectua, pentru fiecare recipient butelie în parte, în spaţii special amenajate care să asigure protecţia celorlalte locuri de muncă. Lichidele care se folosesc pentru încercare nu trebuie să aibă o acţiune vătămătoare asupra sănătăţii personalului sau o acţiune corozivă asupra materialului recipientului, iar în timpul încercării să nu treacă din faza lichidă în cea gazoasă.
Pentru recipientele butelii, încercarea se va efectua într-o încăpere în care temperatura să fie de cel puţin 15oC, cu asigurarea condiţiilor de protecţia muncii.
Presiunea în butelie va trebui să crească în mod treptat, continuu şi fără şocuri (viteza de mărire a presiunii nu va depăşi 5 bar/min). Buteliile fără sudură vor fi menţinute la presiunea de încercare timp de 2 min, iar buteliile sudate timp de 5 min.
14
PT C 5-2003
Instalaţia de încercare va fi prevăzută cu două racorduri pentru manometre. Acestea vor fi montate pe robinete cu trei căi. La un racord se va monta manometrul de control. Manometrele utilizate trebuie să fie cel puţin din clasa de precizie 2,5.
După trecerea timpului de menţinere la presiunea de încercare se va examina cu atenţie fiecare butelie.
Încercarea se consideră reuşită dacă nu se constată scurgeri, lăcrimări sau, după încercare, nu sunt deformaţii.
După efectuarea încercării, presiunea din butelii se va micşora treptat şi fără şocuri, apoi buteliile se golesc complet.
Buteliile la care s-au constatat scurgeri, lăcrimări sau deformaţii vor fi casate astfel încât să nu mai fie posibilă punerea lor în circulaţie.
3.1.5 Încercarea de etanşeitate
Operaţiunea se execută la recipientele butelii pentru fluidele toxice sau combustibile, utilizându-se în acest scop aer sau gaz inert la o presiune egală cu cea de încărcare. În cazul fluidelor combustibile, dacă încercarea de etanşeitate se efectuează cu aer, după încercarea recipientelor butelii acestea trebuie să fie suflate cu un gaz inert pentru evacuarea aerului din interior, păstrându-se o presiune remanentă până la 0,6 bar.
Încercarea va dura cel puţin 3 min. Butelia va fi scufundată într-un vas cu apă şi se va verifica etanşeitatea acesteia şi a robinetului cu ventil sub acţiunea presiunii interioare. Se pot admite şi alte metode de încercare, dar numai cu avizul ISCIR-INSPECT.
3.1.6 Verificarea recipientelor- butelii pentru acetilenă dizolvată
Verificarea tehnică periodică a recipientelor – butelii pentru acetilenă dizolvată se efectuează la intervale de 5 ani, pentru recipientele butelii încărcate cu mase nemonolitice, respectiv 10 ani, pentru recipientele butelii încărcate cu mase monolitice şi cuprinde:
– verificarea exterioară, conform pct. 3.1.2.1;
– verificarea masei (masa se determină prin cântărirea buteliei); pe butelie este inscripţionată masa maximă admisă pentru încărcătură (în kg) şi masa buteliei goale (inclusiv postamentul, inelul de gât, robinetul, masa poroasă şi dizolvantul, fără capac de protecţie sau cu capac de protecţie nedemontabil), în kg; operaţiunea se efectuează cu ocazia verificării tehnice periodice şi înainte de fiecare încărcare cu gaz; dacă se constată că masa buteliei este mai mică decât cea inscripţionată, şi anume la buteliile de 40 l cu 1 kg, iar la cele de 5 l cu 0,2 kg sau mai mult, atunci se admite o nouă umplere cu gaz numai după completarea corespunzătoare cu dizolvant;
– verificarea stării masei poroase; operaţiunea trebuie să fie efectuată de către unitatea care execută încărcarea cu acetilenă după ce butelia a fost golită de acetilenă şi dizolvant şi suflată cu azot.
Periodicitatea verificărilor va fi :
– 5 ani, pentru masele nemonolitice;
– 10 ani, pentru masele monolitice;
Verificarea trebuie să urmărească conformitatea cu caracteristicile iniţiale, definite în momentul testului de omologare (aprobarea de model) a masei poroase şi buteliei (consistenţa, mărimea golului dintre masă şi suprafaţa interioară a buteliei, culoarea, absenţa contaminării cu apă, ulei, gudroane etc.).
Se va efectua o verificare suplimentară a masei poroase la buteliile la care se pot încărca mai puţin de 0,1 kg acetilenă la un litru de capacitate utilă a corpului buteliei, precum şi la buteliile care în timpul încărcării se încălzesc la peste 50oC.
Repararea masei poroase nemonolitice trebuie să se facă conform instrucţiunilor fabricantului.
Dacă masa poroasă nu mai este satisfăcătoare, în condiţiile în care butelia satisface criteriile de admisibilitate, masa poroasă poate fi schimbată.
Ori de câte ori se înlocuieşte masa poroasă se va efectua o încercare de etanşeitate cu azot cu o puritate volumetrică de cel puţin 95%, la o presiune de 30 bar. Încercarea va dura cel puţin 3 min. Butelia va fi scufundată într-un vas cu apă şi se va verifica etanşeitatea acesteia şi a robinetului cu ventil sub acţiunea presiunii interioare. După micşorarea presiunii la 15 bar se va efectua verificarea exterioară a buteliei.
15
PT C 5-2003
Se pot admite şi alte metode de încercare, dar numai cu avizul ISCIR-INSPECT.
3.1.7 Condiţii şi obligaţii pentru agenţii economici care efectuează verificarea tehnică a recipientelor butelii
Verificarea tehnică a recipientelor butelii se va efectua de către:
– agenţii economici autorizaţi pentru umplere, reparare, verificare tehnică periodică, scoatere din uz şi casare;
– agenţii economici autorizaţi pentru reparare, verificare tehnică periodică, scoatere din uz şi casare.
Agenţii economici menţionaţi mai sus trebuie să fie autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT pentru această activitate, în conformitate cu prevederile anexei D şi corespunzător activităţilor pentru care se acordă autorizaţia.
Aceşti agenţi economici au următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
– să deţină şi să menţină în condiţii bune întregul echipament necesar verificării;
– să asigure toate condiţiile necesare pentru efectuarea verificărilor;
– sa completeze „Declaraţia de conformitate pentru verificarea tehnică periodică”, conform modelului din anexa G; o copie a acestei declaraţii şi a tabelului anexat vor fi trimise în maxim 5 zile la ISCIR-INSPECT IT.
Rezultatele verificărilor tehnice periodice vor fi înscrise într-un proces-verbal conform modelului prezentat în anexa I. Unităţile care pregătesc şi execută verificarea tehnică periodică a recipientelor butelii sunt obligate să aibă un registru ţinut la zi şi întocmit conform modelului din anexa H. Registrul va fi numerotat, şnuruit, sigilat şi va purta ştampila ISCIR-INSPECT IT în raza căreia îşi are sediul agentul economic.
În cazul recipientelor butelii pentru acetilenă, verificările se înregistrează la unitatea unde s-a efectuat verificarea, într-un registru numerotat, şnuruit şi sigilat de către ISCIR-INSPECT IT, indicându-se:
– numărul curent;
– numărul de fabricaţie al buteliei;
– data verificării viitoare;
– data încărcării cu masă poroasă;
– capacitatea buteliei, în litri;
– masa buteliei fără masă poroasă, robinet şi capac, dar cu postament şi inel de gât, în kg;
– masa buteliei fără capac dar cu postament, inel de gât , robinet, masă poroasă şi dizolvant, în kg;
– spaţiul gol, în cm3;
– presiunea de încărcare, în MPa sau bar;
– presiunea de încercare cu azot, în MPa sau bar;
– semnătura personalului de verificare autorizat.
Cu ocazia verificărilor, pe buteliile pentru acetilenă se vor poansona:
– data verificărilor;
– poansonul unităţii care execută încărcarea;
– semnul distinctiv al masei poroase (la înlocuirea acesteia);
– poansonul personalului de verificare autorizat.
Poansonările privind scadenţele se înscriu una sub alta.
Pentru activitatea de verificare tehnică se vor utiliza numai aparate de măsurare şi control verificate metrologic, precum şi calibre şi şabloane corespunzătoare.
Verificarea recipientelor butelii se va efectua periodic la termenele maxime prevăzute în tabelul din anexa B. Dacă sunt motive bine justificate, se poate micşora termenul de valabilitate a funcţionării, fixând termene mai mici pentru scadenţă, însă nu mai puţin de un an.
Nu poate fi acordat un termen de scadenţă mai mare decât ultima scadenţă acordată.
16
PT C 5-2003
3.2 Umplerea recipientelor butelii
3.2.1 Umplerea recipientelor butelii se va efectua de către agenţii economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, care vor folosi în acest scop personal instruit ca operatori staţie de umplere.
Personalul care încarcă şi manipulează recipiente butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune trebuie să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi. Acesta trebuie să fie instruit şi examinat periodic de către RSL al unităţii asupra cunoştinţelor tehnico-profesionale necesare de protecţia muncii şi pază contra incendiilor referitoare la pericolul legat de manipularea buteliilor.
3.2.2 Înainte de fiecare încărcare recipientele butelii vor fi supuse unor verificări exterioare conform pct. 3.1.2.1. În cazul recipientelor butelii pentru gaze dizolvate (acetilenă) se va efectua suplimentar verificarea masei, conform pct. 3.1.6.
3.2.3 Este strict interzisă umplerea recipientelor butelii la care se constată:
a) la inscripţie :
– lipsa inscripţiei sau inscripţie incompletă;
– depăşirea scadenţei verificării tehnice periodice;
– neconcordanţe între valorile presiunii de încărcare sau masa încărcăturii indicată pe butelie şi cele corespunzătoare gazului;
– neconcordanţe între masa recipientului mobil inscripţionată şi cea reală, în cazul gazelor lichefiate;
– rectificări ale inscripţiilor poansonate;
b) la părţile exterioare:
– pereţii prezintă lovituri, deformări, tăieturi, coroziuni avansate sau orice altă degradare care poate periclita siguranţa în funcţionare;
– urme de ulei pe pereţi şi/sau pe robinetele recipientelor butelii folosite pentru oxigen sau alte gaze oxidante;
– robinetul cu ventil este defect sau incomplet;
– încărcări cu sudură pe corpul recipientelor- butelii executate fără sudură sau în afara cordoanelor de sudură , la cele sudate ;
– lipsa sau deteriorarea capacului sau a gărzii de protecţie (la buteliile prevăzute cu capac, respectiv cu gardă de protecţie) sau a inelelor de protecţie pentru transport individual;
– vopsirea nu corespunde prevederilor prezentei prescripţii tehnice;
– buteliile au postament lipsă, deteriorat sau fixat defectuos;
c) la interior:
– buteliile pentru acetilenă care nu au marcate materialul poros sau la care a scăzut conţinutul de acetonă;
– lipsa presiunii remanente de cel puţin 0,6 bar, cu excepţia celor pentru acetilenă care vor satisface condiţiile menţionate în tabelul de mai jos.
Temperatura, T, oC
T < -5
–5 ≤ T < +5
+5 ≤ T < +15
+15 ≤ T < +25
+25 ≤ T < +35
Presiunea minimă remanentă în butelie, în bar
0,5
1
1,5
2,0
3,0
3.2.4 Recipientele butelii refuzate la încărcare vor fi trimise la atelierul de verificare pentru remedierea deficienţelor şi reverificare.
17
PT C 5-2003
3.2.5 Recipientele butelii care urmează a fi încărcate cu oxigen sau alte gaze oxidante vor fi supuse unei degresări, dacă prezintă urme de ulei sau grăsime. Degresarea se va efectua printr-un mijloc corespunzător, stabilit prin instrucţiuni de către unitatea de umplere.
3.2.6 La scoaterea robinetelor înfundate se vor lua măsuri împotriva eventualelor jeturi puternice datorită presiunii existente în butelie. Pentru dezgheţarea robinetelor se pot utiliza mijloace nepericuloase. Este interzisă dezgheţarea buteliei sau robinetului cu foc deschis.
3.2.7 Instalaţia pentru încărcarea recipientelor butelii va fi construită din metale rezistente la presiunea de încărcare şi la acţiunea corozivă a gazului.
La instalaţie se vor monta două manometre prevăzute fiecare cu câte un robinet de închidere confecţionat din material corespunzător gazului care se încărcă. De asemenea, instalaţia trebuie să fie legată printr-o conductă la un sistem de descărcare, pentru a se putea evacua gazul din butelii în cazul unor supraîncărcări, astfel încât să fie evitate eventualele accidente.
Manometrele şi acţionarea dispozitivului de umplere pot fi amplasate şi la exteriorul încăperii în care se face umplerea recipientelor butelii.
3.2.8 Unităţile care umplu recipiente butelii vor dota staţiile de umplere cu echipamente specifice, astfel încât fluidele să ajungă în butelii fără apă sau alte impurităţi care pot afecta siguranţa în exploatare.
3.2.9 În timpul încărcării, recipientele butelii vor fi bine fixate în poziţie verticală prin dispozitive speciale. Se admite încărcarea recipientelor butelii pentru gaze comprimate fixate în poziţie orizontala în stelaje special amenajate. Conducta de încărcare, în afara celor aferente recipientelor mobile pentru acetilenă, va fi racordată la butelie printr-un sistem care să asigure etanşeitatea.
Este interzisă remedierea neetanşeităţilor atunci când instalaţia se află sub presiune.
3.2.10 După umplerea buteliei şi verificarea etanşeităţii şi a existenţei piuliţei de protecţie a racordului robinetului (sau capacului de protecţie) se va aplica peste capacul de protecţie corect înfiletat şi corpul buteliei o banderolă care va indica: tipul gazului, data umplerii şi menţiunea „Verificat”. După aplicarea banderolei buteliile vor fi depozitate în depozitul pentru butelii pline.
3.2.11 Agenţii economici sunt obligaţi să ţină un registru de evidenţă pentru fiecare tip de gaz, numerotat, şnuruit şi vizat de conducerea unităţii în care să se consemneze: data încărcării, numărul de fabricaţie al recipientelor butelii, data verificării şi scadenţa, presiunea de încărcare sau masa încărcăturii. Dacă într-o unitate se încărcă recipiente butelii cu mai multe tipuri de gaze, pentru fiecare gaz trebuie să fie ţinut un registru referitor la încărcare.
Agenţii economici sunt obligaţi să completeze pentru recipientele butelii încărcate „Declaraţia de conformitate pentru umplere recipiente butelii”, conform modelului din anexa K, care să însoţească buteliile în timpul transportului la distribuitor. Utilizatorul, la cerere, poate primi o copie de pe „Declaraţia de conformitate pentru umplere recipiente butelii”.
3.2.12 Umplerea cu gaze comprimate se va face până la presiunea de încărcare indicată pe butelie, raportată la temperatura de 15oC.
3.2.13 Umplerea recipientelor butelii cu gaze lichefiate se va face numai prin cântărire.
3.2.14 Pentru acetilenă dizolvată, presiunea de umplere nu trebuie să depăşească 15 bar după realizarea echilibrului la 15oC. Pentru alte temperaturi, presiunea gazului în butelia pentru acetilenă dizolvată nu trebuie să fie mai mare decât cea indicată în tabelul de mai jos.
18
PT C 5-2003
Temperatura ambiantă, în oC
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Presiunea maximă, în bar
7
8
9
10,5
12
14
16
18
20
22,5
25
3.2.16 Agenţii economici sunt obligaţi să întocmească şi să afişeze instrucţiuni interne privind umplerea, verificarea prin sondaj a umplerii, depozitarea şi manipularea recipientelor butelii şi să verifice periodic cunoaşterea şi aplicarea acestora de către personalul de deservire.
3.3 Repararea recipientelor butelii
Repararea recipientelor butelii poate fi efectuată de agenţii economici care dispun de mijloacele tehnice corespunzătoare de efectuare şi verificare şi sunt autorizaţi, în prealabil, de ISCIR-INSPECT IT, conform prevederilor anexei D .
Agentul economic autorizat pentru reparare răspunde de calitatea reparaţiei.
Nu se admite remedierea (la cald sau la rece) a deformaţiilor permanente ale recipientului.
Agenţii economici reparatori de recipiente butelii trebuie să aibă un registru de evidenţă a recipientelor butelii reparate, ţinut la zi, conform modelului din anexa H. Registrul va fi numerotat, şnuruit, sigilat şi ştampilat de ISCIR-INSPECT IT în raza căreia agentul economic îşi are sediul.
Recipientele butelii reparate vor fi supuse verificărilor tehnice conform pct. 3.1.1.3.
După terminarea lucrărilor de reparare, agentul economic va emite declaraţia de conformitate pentru reparare butelii, conform modelului din anexa G.
3.4 Scoaterea din uz şi casarea recipientelor butelii
Se vor scoate obligatoriu din uz şi vor fi casate (distruse) buteliile care nu mai respectă cerinţele de securitate stabilite de prevederile prezentei prescripţii tehnice .
Scoaterea din uz a recipientelor butelii, în vederea casării, se va face pe baza proceselor-verbale încheiate de către comisii instituite în conformitate cu dispoziţiile legale
Agenţii economici sunt obligaţi să scoată din uz recipientele butelii, în urma procesului-verbal încheiat de comisie, poansonând pe partea cilindrică „CASAT”.
Înainte de distrugere se vor demonta robinetele şi se va asigura golirea completă a recipientelor mobile. Distrugerea recipientelor butelii se va face prin tăiere, în conformitate cu procedurile de lucru, în prezenţa RSL al unităţii autorizate ISCIR-INSPECT IT, astfel încât să nu mai fie posibilă utilizarea acestora. Procesul-verbal întocmit va conţine seriile recipientelor butelii distruse.
Copiile proceselor-verbale ale comisiei vor fi transmise la ISCIR-INSPECT IT.
3.5 Depozitarea recipientelor butelii
3.5.1 Depozitele destinate păstrării recipientelor butelii umplute sau goale din cadrul agenţilor economici vor fi construite şi amenajate, în conformitate cu legislaţia în vigoare, suprateran, în încăperi independente, neetajate sau în aer liber (construcţie semideschisă de tip şopron îngrădit executat din materiale necombustibile, care protejează buteliile împotriva razelor solare, intemperiilor şi/sau intervenţiei persoanelor străine) în conformitate cu proiectele avizate de factorii abilitaţi prin lege.
În cazul depozitării recipientelor butelii în încăperi, uşile trebuie să se deschidă spre exterior, iar geamurile să fie mate sau vopsite în alb.
Recipientele butelii vor fi depozitate cu capacul de la racordul robinetului şi capacul de protecţie înşurubate.
Depozitele pentru mai mult de 50 de butelii (cu capacitatea de 40 l) trebuie să fie prevăzute cu rampă de încărcare-descărcare acoperită cu copertină sau realizată după proiecte care respectă normativele/reglementările tehnice în vigoare.
19
PT C 5-2003
3.5.2 Înălţimea depozitului trebuie să fie de cel puţin 3,25 m de la pardoseală până la elementele cele mai de jos ale acoperişului. Pentru depozitele de tip şopron înălţimea minimă este de 2,5 m.
Pentru cabinele de depozitare a recipientelor butelii utilizate pe şantierele de construcţii-montaj înălţimea minimă este de 2 m.
3.5.3 Pardoselile depozitelor trebuie să fie plane, nealunecoase, iar în cazul în care se depozitează butelii cu gaze combustibile trebuie să fie confecţionate din materiale care să excludă posibilitatea producerii de scântei în caz de lovire.
3.5.4 În depozitele cu butelii care conţin gaze combustibile iluminatul trebuie să corespundă reglementărilor referitoare la instalaţiile electrice pentru medii cu pericol de explozie. Temperatura în depozite trebuie să fie astfel asigurată încât temperatura fluidului să nu depăşească +40oC, iar în cazul dioxidului de carbon +30oC.
Încălzirea se va efectua cu instalaţii adecvate. Este interzisă existenţa focului deschis în astfel de încăperi. În cazul în care temperatura poate creşte peste temperaturile admise, încăperile trebuie să fie răcite printr-o metodă corespunzătoare.
3.5.5 Buteliile cu gaze toxice se recomandă să fie depozitate în încăperi închise.
Depozitele în care se păstrează butelii pentru gaze toxice sau combustibile trebuie să aibă o ventilaţie naturală permanentă. În cazul gazelor greu perceptibile prin miros, depozitele vor fi prevăzute cu analizoare de gaz automate şi ventilaţie de avarie, astfel încât să nu poată fi depăşită concentraţia admisă de gaze nocive. Aerul viciat evacuat nu trebuie să fie evacuat spre locurile unde se află foc deschis, suprafeţe încălzite şi nici spre încăperi cu acces de persoane sau drumuri. În cazul în care în timpul ventilării gazele evacuate ar putea forma o concentraţie periculoasă în zona înconjurătoare,acestea vor fi evacuate doar după o purificare prealabilă.
3.5.6 Depozitele trebuie să fie prevăzute cu paratrăsnete sau trebuie să se găsească în zona de protecţie a acestora.
3.5.7 În funcţie de natura gazelor, depozitarea recipientelor butelii pline sau goale se poate face în încăperi separate sau în aceeaşi încăpere, conform proiectelor avizate de organele abilitate, ţinând seama şi de următoarele :
– buteliile pentru diferite gaze toxice pot fi depozitate în aceeaşi încăpere dacă mijloacele necesare neutralizării scăpărilor de gaze sunt comune; în caz contrar se vor depozita în încăperi separate;
– buteliile pentru gaze neutre (netoxice şi necombustibile) pot fi depozitate în aceleaşi încăperi cu condiţia să fie aşezate în boxe separate.
Este interzisă depozitarea recipientelor butelii umplute cu oxigen în aceeaşi încăpere cu buteliile umplute cu gaze combustibile sau depozitarea împreună a recipientelor butelii încărcate cu gaze care în amestec pot produce reacţii periculoase din punct de vedere al incendiilor sau exploziilor.
3.5.8 Buteliile vor fi păstrate în poziţie verticală, aşezate în boxe sau în stelaje de câte 20…25 butelii, asigurate cu lanţuri, dispuse în grupuri cu spaţii libere de acces între ele, cel puţin pe o parte, de minim 1,5m. Buteliile pline vor fi depozitate în zone separate faţă de buteliile goale. Zonele respective vor fi prevăzute cu inscripţii care să indice „Butelii pline”, respectiv „Butelii goale”. Buteliile fără postament pot fi păstrate în poziţie orizontală pe rame sau stelaje de lemn, dar fără ca buteliile să se sprijine între ele. Înălţimea stivei nu poate fi mai mare de 1,5 m , iar robinetele vor fi îndreptate într-o singură direcţie.
3.5.9 Depozitele de butelii pline amplasate în clădire trebuie să fie despărţite în compartimente prin pereţi rezistenţi la explozie, pe toată înălţimea încăperii în care se admite păstrarea a cel mult 500 butelii (cu capacitatea maximă de 20.000 l), care conţin fluide combustibile sau toxice, şi a cel mult 1.000 butelii (cu capacitatea maximă de 40.000 l), care conţin fluide necombustibile şi netoxice. Fiecare compartiment trebuie să aibă o ieşire separată din clădire.
20
PT C 5-2003
În cazul depozitării recipientelor butelii pentru gaze necombustibile şi netoxice, pereţii despărţitori pot fi mai mici decât înălţimea încăperii, dar cel puţin 2,5 m, cu spaţii pentru circulaţia persoanelor şi pentru mijloacele mecanizate, însă buteliile nu se vor amplasa pe direcţia locurilor de circulaţie.
3.5.10 Depozitele mici de butelii sau staţiile de distribuţie care au cel mult 20 de butelii a 40 l fiecare pot fi amplasate într-o încăpere având cel mult 3 pereţi comuni cu clădirea de producţie pe care o deserveşte, cu excepţia clădirilor din categoria A şi B de pericol de incendiu la care nu se admite alipirea. Pereţii despărţitori care separă încăperile depozitului de clădire precum şi acoperişul vor fi rezistenţi la explozie şi nu vor avea nici o deschidere (uşi, ferestre, luminatoare). Înălţimea încăperii de depozitare poate fi mai mică decât înălţimea clădirii, dar cel puţin 2,5 m.
În cazul amplasării mai multor depozite mici în perimetrul clădirii de producţie, distanţa între două depozite mici sau staţii de distribuţie va fi de minim 10 m. Staţiile de distribuţie cu capacitatea maximă de 800 l de la spitale pot fi alipite pe o latură de corpurile anexe ale spitalelor, cu condiţia ca distanţa până la camerele de spitalizare sau de operaţii să fie de minim 25 m.
3.5.11 Depozitele de butelii din cadrul instalaţiilor de producere a fluidelor cu care se încarcă buteliile respective se amplasează conform prevederilor din normativele specifice în vigoare.
3.5.12 Depozitele de butelii, altele decât cele menţionate în alineatul precedent se vor amplasa faţă de vecinătăţi la distanţele stabilite prin proiect, ţinând seama de recomandările din tabelul de mai jos. Distanţele prevăzute în tabelul de mai jos pot fi reduse în condiţiile prevederii prin proiect a unor măsuri de siguranţă suplimentare, ca de exemplu: execuţia unor pereţi rezistenţi la explozie spre obiectivele faţă de care se micşorează distanţa. În cazul depozitelor amenajate în aer liber (tip şopron) distanţele prevăzute în tabelul de mai jos se vor majora cu 50%, luându-se măsuri corespunzătoare de protecţie împotriva razelor solare, intemperiilor, a intervenţiei persoanelor străine, precum şi de protecţie a muncii şi de prevenire a incendiilor.
Nr. crt.
Capacitatea depozitului
(butelii de 40 l pline), bucăţi
Vecinătatea faţă de care se determină distanţa
Distanţa recomandată, m
1
până la 50, inclusiv
între depozite de recipiente, între depozite şi clădiri de producţie, între depozite şi drumuri publice
10 ; 13*; 15**
2
peste 50 până la 100, inclusiv
Idem
15
3
peste 100 până la 500, inclusiv
Idem
20
4
peste 500 până la 1.500, inclusiv
Idem
25
5
peste 1.500
idem
30
6
până la 50, inclusiv
clădiri social-administrative (blocuri, laboratoare, grupuri sociale-administrative)
20
7
peste 50
Idem
30
8
până la 50, inclusiv
clădiri de locuit
30
9
peste 50
Idem
50
10
indiferent de capacitate
clădiri publice (creşe, grădiniţe, şcoli, spitale etc.); clădiri cu săli aglomerate sau clădiri înalte (construcţii cu grad ridicat de pericol)
100
11
indiferent de capacitate
orice materiale inflamabile; lucrări cu foc deschis
10
* pentru gaze combustibile
** pentru gaze combustibile mai grele decât aerul
3.5.13 Buteliile pentru dioxid de carbon sau similare, montate individual sau în baterii de butelii, necesare instalaţiilor de stins incendii sau proceselor tehnologice din turnătorii, pot fi amplasate în funcţie de necesităţi dacă sunt prevăzute cu dispozitive de siguranţă împotriva măririi presiunii şi sunt protejate împotriva radiaţiilor calorice.
21
PT C 5-2003
3.5.14 Este interzisă depozitarea recipientelor butelii în locuri umede sau în mediu cu acţiune corozivă asupra materialului din care este construită butelia. Este interzis a se depozita butelii în spaţii liber accesibile, pe scări, holuri, ganguri sau camere cu circulaţie de persoane.
3.5.15 În incinta depozitelor trebuie să fie afişate instrucţiuni şi reguli referitoare la manipularea recipientelor butelii aflate în depozit, la verificarea tehnică periodică a funcţionării instalaţiilor de ventilaţie şi purificare precum şi afişe prin care se interzice fumatul, folosirea focului deschis, intrarea persoanelor străine în depozit etc.
Depozitele trebuie să fie dotate cu mijloace pentru stingerea incendiilor, conform normativelor în vigoare. Depozitele pentru butelii cu gaze toxice trebuie să fie prevăzute cu un spaţiu special amenajat pentru deţinerea mijloacelor de intervenţie şi protecţie în caz de avarie, în funcţie de caracteristicile de toxicitate ale substanţelor depozitate.
3.6 Utilizarea recipientelor butelii
3.6.1 Recipientele pot fi utilizate numai pentru acel gaz pentru care au fost construite şi verificate şi a cărui denumire este înscrisă pe recipient. Se admit excepţii numai în următoarele cazuri:
a)Recipientele butelii verificate pentru propan pot fi umplute cu butan, dar nu trebuie să se depăşească încărcătura maximă admisă pentru butan; denumirile celor două gaze, presiunea de încercare prescrisă pentru propan şi masele de încărcare maxime admise pentru propan şi butan trebuie să fie poansonate pe recipient;
b) Recipientele butelii verificate pentru amestecul A0 pot fi umplute cu amestecul A; denumirile celor două gaze, presiunea de încercare prescrisă pentru amestecul A0 şi masele de încărcare maxime admise pentru amestecul A şi A0 trebuie să fie poansonate pe recipient;
c) Recipientele butelii verificate pentru amestecul A1 pot fi umplute cu amestecurile A sau A0; denumirile celor trei gaze, presiunea de încercare prescrisă pentru amestecul A1 şi masele de încărcare maxime admise pentru amestecurile A, A1 şi A0 trebuie să fie poansonate pe recipient;
d) Recipientele butelii verificate pentru amestecul B pot fi umplute cu amestecurile A, A0 sau A1; denumirile celor patru gaze, presiunea de încercare prescrisă pentru amestecul B şi masele de încărcare maxime admise pentru amestecul A, A0, A1 şi B trebuie să fie poansonate pe recipient;
e) Recipientele butelii verificate pentru amestecul C pot fi umplute cu amestecurile A, A0, A1 sau B; denumirile celor cinci gaze, presiunea de încercare prescrisă pentru amestecul C şi masele de încărcare maxime admise pentru amestecurile A, A0, A1, B şi C trebuie să fie poansonate pe recipient;
f) Recipientele butelii verificate pentru diclor monofluor–metan pot fi umplute cu amestecul F1; denumirile gazelor trebuie să fie poansonate pe recipient astfel „diclor monofluor–metan” (sau o denumire admisă folosită în comerţ) şi „amestec F1”;
g) Recipientele butelii verificate pentru diclor difluor–metan pot fi umplute cu amestecurile F1 sau F2; denumirile gazelor trebuie să fie poansonate pe recipient astfel: „diclor difluor–metan” (sau o denumire admisă folosită în comerţ) şi „amestec F1 sau F2”, precum şi masa de încărcare maximă admisă pentru amestecul F1;
h) Recipientele butelii verificate pentru monoclor difluor–metan pot fi umplute cu amestecurile F1, F2 sau F3; denumirile gazelor trebuie să fie poansonate pe recipient astfel: „monoclor difluor–metan” (sau
22
PT C 5-2003
o denumire admisă folosită în comerţ) şi „amestec F1, F2 sau F3”, precum şi masa de încărcare maximă admisă pentru amestecul F3;
i) Recipientele butelii verificate pentru amestecul F2 pot fi umplute cu amestecul F1; masa de încărcare maximă admisă trebuie să fie egală cu cea care este prescrisă pentru amestecul F2;
j) Recipientele butelii verificate pentru amestecul F3 pot fi umplute cu amestecurile F1 şi F2; masa de încărcare maximă admisă trebuie să fie egală cu cea care este prescrisă pentru amestecul F3.
3.6.2 Utilizarea recipientelor butelii pentru un alt gaz decât cel pentru care au fost construite, verificate şi inscripţionate iniţial, în principiu este admisă. În acest scop, este necesară retimbrarea, de către o unitate autorizată de ISCIR-INSPECT IT pentru verificarea şi repararea recipientelor butelii, după efectuarea unor examinări, verificări şi investigaţii tehnice pe baza unui program avizat, în prealabil, de ISCIR-INSPECT.
Datele iniţiale inscripţionate pe recipient vor fi înlocuite cu date noi. Modificarea inscripţionării se va face conform prevederilor pct. 3.1.2.1 lit. e).
Recipientele butelii care au fost folosite pentru dioxid de sulf nu mai pot fi folosite pentru alt gaz.
3.6.3 Se admite folosirea concomitentă a două sau mai multe recipiente butelii umplute cu gaze diferite (cazul sudării oxiacetilenice) cu condiţia utilizării unor dispozitive care să împiedice întoarcerea fluidelor sau a flăcării.
3.7 Transportul şi manipularea recipientelor butelii
3.7.1 Transportul recipientelor butelii se va face numai cu mijloace de transport construite şi echipate în conformitate cu reglementările privind transportul mărfurilor periculoase, respectându-se:
– pentru căile ferate: condiţiile impuse de RID (Convenţia referitoare la transportul internaţional feroviar, COTIF) apendice B–Reguli uniforme privind contractul de transport feroviar internaţional al mărfurilor (CIM), Anexa 1–Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase;
– pentru căile rutiere: reglementările Autorităţii Rutiere Române şi reglementările internaţionale ADR (Acordul european referitor la transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile rutiere);
– pentru căile maritime: reglementările ANR (Autoritatea Navală Română).
3.7.2 Recipientele butelii pot fi transportate numai dacă au capacul de protecţie montat. Sunt exceptate buteliile montate în baterie cu colector comun care se transportă cu robinetul închis şi colectorul la presiunea atmosferică.
În timpul transportului recipientelor butelii încărcate se va exclude posibilitatea încălzirii acestora sub acţiunea razelor solare sau a altor surse de căldură peste temperatura de 50oC (pentru dioxidul de carbon maxim 30oC).
3.7.3 La transportul recipientelor butelii individuale, între butelii trebuie să se interpună un material despărţitor (în acest scop se pot întrebuinţa lame de lemn, inele de frânghie sau cauciuc etc.). Pe distanţe mici transportul se face pe cărucioare special construite în acest scop. Este interzisă aruncarea sau rostogolirea recipientelor butelii . Manipularea acestora trebuie să fie efectuată cu cea mai mare grijă, luându-se măsuri împotriva căderii, lovirii sau murdăririi acestora.
În timpul transportului, buteliile trebuie să fie aşezate astfel încât robinetele acestora să se găsească pe aceeaşi parte.
3.7.4 Vehiculele care transportă recipiente butelii umplute nu au voie să staţioneze fără supraveghere. Nu este permis ca vehiculele să transporte şi alte materiale sau persoane, cu excepţia operatorilor de transport.
23
PT C 5-2003
3.7.5 Personalul care transportă şi manipulează butelii trebuie să fie instruit şi examinat periodic, cel puţin o dată pe an, de către o comisie a unităţii care se ocupă cu activitatea de transport–manipulare butelii.
Personalul care manipulează butelii încărcate cu gaze oxidante va purta mănuşi şi va utiliza scule curate, lipsite de urme de ulei sau alte materii grase.
Persoanele care intră în depozite sau în alte încăperi în care se găsesc butelii încărcate cu gaze toxice trebuie să folosească masca de gaze sau alte echipamente de protecţie. Pe lângă fiecare loc de muncă unde se folosesc gaze toxice trebuie să existe o cameră specială pentru păstrarea măştilor de gaze şi depozitarea substanţelor necesare la neutralizare.
3.7.6 Buteliile, cu excepţia stingătoarelor de incendii încărcate aflate în încăperi, trebuie să fie la cel puţin 1 m distanţă de radiatoare de încălzire sau alte aparate de încălzire şi la o distanţă de cel puţin 10 m faţă de surse de căldură cu foc deschis sau sobe.
3.7.7 La locul de consum nu se permite depozitarea recipientelor butelii, ci numai utilizarea celor strict necesare în procesul tehnologic. În cazul unui număr mai mare de locuri de consum în aceeaşi clădire, numărul total al recipientelor butelii de rezervă nu trebuie să depăşească 10 bucăţi de 40 l încărcate cu acelaşi tip de gaze. Depăşirea acestui număr impune construirea unei staţii de distribuţie amplasată conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
În locurile unde se folosesc butelii se vor afişa reguli de manipulare, afişe sugestive de protecţie a muncii şi prevenire a incendiilor, precum şi mijloace corespunzătoare pentru stingerea incendiilor, conform normelor în vigoare.
Consumarea gazului din butelie la presiune joasă trebuie să se facă printr-un reductor destinat exclusiv gazului utilizat, purtând marcaj de culoare conform standardelor specifice.
Pentru oxigen, gaze oxidante sau combustibile, pe traseul de gaz va fi prevăzut şi un dispozitiv împotriva întoarcerii flăcării.
În timpul consumului, se va asigura stabilitatea buteliei în poziţie verticală sau aceasta se va aşeza culcat. Buteliile de acetilenă se vor folosi numai fixate în poziţie verticală.
4 AUTORIZAREA AGENŢILOR ECONOMICI ŞI A RESPONSABILULUI CU SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR
Agenţii economici care desfăşoară activităţi specifice trebuie să fie autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT în conformitate cu prevederile anexei D pentru unul din următoarele seturi de activităţi:
a) activitatea de umplere, reparare, verificare tehnică, scoatere din uz şi casare a recipientelor butelii ;
b) activitatea de reparare, verificare tehnică, scoatere din uz şi casare a recipientelor butelii;
c) activitatea de montare, verificare tehnică, scoatere din uz şi casare a instalaţiilor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) la motoarele autovehiculelor.
Autorizaţiile solicitate de agentul economic sunt emise pentru fiecare set de activităţi.
În vederea acordării autorizaţiei, agentul economic este obligat să întocmească o documentaţie tehnică pentru activităţile pentru care solicită autorizarea. Conţinutul documentaţiei tehnice este cuprins în anexa E. Această documentaţie se va înainta la ISCIR-INSPECT IT.
ISCIR-INSPECT IT verifică documentaţia prezentată de agentul economic care solicită autorizarea şi decide asupra acordării autorizaţiei, care va fi conform modelului din anexa J.
În vederea acordării autorizaţiei pentru activitatea de montare, verificare tehnică, scoatere din uz şi casare a instalaţiilor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) la motoarele autovehiculelor, agentul economic va depune la ISCIR-INSPECT o documentaţie tehnică conform anexei M.
ISCIR-INSPECT verifică documentaţia prezentată de agentul economic care solicită autorizarea şi decide asupra acordării autorizaţiei, care va fi conform modelului din anexa N.
Autorizaţiile acordate de ISCIR-INSPECT IT sunt valabile un an de la data eliberării.
24
PT C 5-2003
În vederea reînnoirii autorizaţiei, agentul economic va depune la ISCIR-INSPECT IT, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate al autorizaţiei, o cerere scrisă de reînnoire a acesteia.
5 DISPOZIŢII FINALE
5.1 Agenţii economici autorizaţi pentru umplere, reparare, verificare tehnică periodică, scoatere din uz şi casare a recipientelor butelii trebuie să organizeze servicii permanente (dispecerate), dotate cu telefoane ale căror numere să fie aduse la cunoştinţa utilizatorilor de butelii, pentru primirea sesizărilor privind defecţiunile produse la acestea şi care nu au condus la avarii sau accidente. La anunţarea acestor defecţiuni, agentul economic pentru umplere, reparare, verificare tehnică periodică, scoatere din uz şi casare a recipientelor butelii va trimite imediat un delegat pentru a constata şi remedia defecţiunile respective.
5.2 În cazul în care se produc avarii sau accidente, agenţii economici sunt obligaţi să anunţe imediat telefonic sau prin fax ISCIR-INSPECT IT în raza căreia s-a produs avaria, în scopul cercetării cauzelor.
Nerespectarea acestei prevederi duce la retragerea autorizaţiei.
În cazul accidentelor în care s-au produs vătămări sau decesul unor persoane, agentul economic are obligaţia de a anunţa imediat Inspectoratul pentru protecţia muncii şi Parchetul General.
5.3 Utilizatorul, precum şi conducerea agenţilor economici pentru umplere, reparare şi verificare tehnică periodică a recipientelor butelii sunt obligaţi să ia măsuri astfel încât situaţia produsă de avarie sau în timpul accidentului să rămână nemodificată până la sosirea inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT, cu excepţia cazului în care situaţia respectivă ar constitui un pericol pentru viaţa şi sănătatea persoanelor.
5.4 Prezenta prescripţie tehnică se aplică împreună cu prevederile din legislaţia în vigoare privind prevenirea şi stingerea incendiilor, protecţia muncii, protecţia consumatorilor, protecţia mediului etc. În cazul în care există prevederi ale diferitelor organisme, care se referă la acelaşi subiect, se vor aplica acele prevederi care conduc la o mai mare siguranţă în utilizarea recipientelor mobile.
5.5 ISCIR-INSPECT IT are dreptul să controleze ori de câte ori consideră necesar modul de efectuare a verificării tehnice periodice, umplerii, reparării, transportului, distribuirii, manipulării şi utilizării recipientelor butelii, încheind procese-verbale. Dispoziţiile înscrise în procesele-verbale sunt obligatorii. ISCIR-INSPECT are dreptul să solicite, iar agenţii economici sunt obligaţi să pună la dispoziţie toate datele şi informaţiile necesare, precum şi utilajul, echipamentul şi personalul necesar efectuării verificărilor.
În urma activităţilor efectuate la agenţii economici de către ISCIR-INSPECT IT se vor întocmi procese-verbale.
5.6 Umplerea recipientelor butelii care au scadenţă de verificare tehnică periodică depăşită duce la retragerea autorizaţiei acordate agentului economic.
5.7 Nerespectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice atrage după sine, în condiţiile prevăzute de lege, sancţiuni contravenţionale, mergând până la retragerea autorizaţiei acordate.
5.8 Prezenta prescripţie tehnică intră în vigoare la data de 01.01.2004.
5.9 La data intrării în vigoare a prezentei prescripţii tehnice îşi încetează valabilitatea prescripţia tehnică:
• C 5-98 „Prescripţii tehnice pentru proiectarea, execuţia, repararea, încărcarea, transportul, depozitarea şi verificarea recipientelor–butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune”, aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi comerţului nr. 1.613/1998.
5.10 Orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei prescripţii tehnice îşi încetează valabilitatea.
25
PT C 5-2003
5.11 Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt obligaţi să se asigure că sunt în posesia ultimei ediţii şi a tuturor modificărilor apărute după publicare.
5.12 Toate autorizaţiile eliberate până la data intrării în vigoare a prezentei prescripţii tehnice rămân valabile până la data expirării, numai pentru domeniile reglementate de prezenta prescripţie tehnică.
5.13 Trimiterile făcute în prezenta prescripţie tehnică la standarde, prescripţii tehnice, acte legislative etc. se referă la ediţiile în vigoare.
26
PT C 5-2003
ANEXA A
Standarde şi normative
SR EN 1442+AC:2001,
Butelii sudate de oţel, transportabile şi reîncărcabile pentru gaz petrolier lichefiat (GPL). Proiectare şi construcţie
SR EN 10204+A1:2000
Produse metalice. Tipuri de documente de inspecţie
SR EN ISO 13341:2001
Butelii de gaz transportabile. Montarea robinetelor la buteliile de gaz
SR ISO 2409:1994
Vopsele şi lacuri. Încercarea la caroiaj
SR ISO 2808:1993
Vopsele şi lacuri. Determinarea grosimii peliculei
SR ISO 4705:1999
Butelii pentru gaz, nesudate, de oţel, reîncărcabile
SR ISO 4706:1998
Butelii pentru gaz, sudate, de oţel, reîncărcabile
STAS 297/1-88,
Culori şi indicatoare de securitate. Condiţii tehnice generale
STAS 297/2-92,
Culori şi indicatoare de securitate. Reprezentări
STAS 2667-89,
Robinet pentru butelii de gaz petrolier lichefiat
STAS 9954/1-74,
Instalaţii şi echipamente electrice în zone cu pericol de explozie datorită gazelor şi lichidelor inflamabile. Prescripţii de proiectare şi montare
NDPM-MICh/1982
Norme departamentale de protecţia muncii în Ministerul Industriei Chimice
NDPSI-MICh/1988
Norme departamentale de prevenire şi stingere a incendiilor din ramura industriei chimice şi petrochimice
27
PT C 5-2003
ANEXA B
LISTA GAZELOR
Proprietăţi
Nr.
crt.
Denumirea gazului
Nr. identificare conf. ADR
Formula chimică sau structura
Necombustibil
Toxic
Combustibil
Coroziv
Grad de umplere maxim admis
kg / l
Presiunea maximă admisa de încărcare, p max , bar
Presiunea de încercare hidraulică, p p , bar
Termen verificare periodică , ani
A
Gaze comprimate
1
Aer
1002

X

250
1,5Pp
10
2
Argon
1006

X

200
1,5Pp
10
3
Azot
1066
N2
X

250
1,5Pp
10
4
Amestec de gaze
1956
5%H2; 20%N2
X

200
1,5Pp
10
5
Amestec de gaze rare
1079
Ar, He, Ne, Kr
X

200
1,5Pp
10
6
Carbogen
95%O2;5% CO2
X

200
1,5Pp
10
7
Deuteriu
1957
D2
X

200
1,5Pp
10
8
Gaz de apă
2600
CO+H2
X
X

250
1,5Pp
5(8)
9
Heliu
1046
He
X

200
1,5Pp
10
10
Hidrogen
1049
H2
X

250
1,5Pp
10
11
Kripton
1056
Kr
X

200
1,5Pp
10
12
Metan
1971
CH4
X

200
1,5Pp
10
13
Neon
1065
Ne
X

200
1,5Pp
10
14
Oxid de carbon
1016
CO
X
X

200
1,5Pp
5 (8)
15
Oxigen
1072
CO2
X

250
1,5Pp
10
B
Gaze lichefiate
16
Fluor (6)
1045
F2
X
X
X

28
200
5
17
Fluorură de bor
1008
BF3
X
X
0,86
300
18
Gaz de ulei

X
0,37
40
5
19
Acid bromhidric (6)
1048
HBr
X
X
X
1,54
60
3
20
Acid clorhidric
1050
HCl
X
X
X
0,74
200
3
21
Acid cianhidric
1026
HCN
X
X
0,70
100
5
22
Acid fluorhidric
(HF)n
X
X
X
0,84
10
5
23
Acid sulfhidric
1053
H2s
X
X
0,67
55
5
24
Amoniac anhidru
1005
NH3
X
X
X
0,53
33
5
25
Clor (6)
1017
Cl2
X
X
X
1,25
22
2
26
Dioxid de sulf
1079
SO2
X
X
1,23
14
3
27
Peroxid de azot
(tetraoxid de azot)
1067
N2O4
X
X
X
1,3
10
3
28
Gaz T
90% C2H4O
10% CO2
X
X
0,73
28
5
29
Dioxid de carbon
1013
CO2
X
0,75
250
10
30
Propan
1978
C3H8
X
0,42
25
10
31
Ciclopropan
1027
C3H8
X
0,53
20
10
32
Propilenă
1077
C3CH=CH2
X
0,43
30
10
33
Butan
1011
C4H10
X
0,51
10
10
34
Izobutan
1069
C4H10
X
0,49
10
10
35
Butadienă
1010
C4H6
X
0,55
10
10
36
Butilenă
1012
C4H8
X
0,53
10
10
37
Izobutilenă
1055
C4H8
X
0,52
10
10
38
Amestec A (4)
1965

X
0,50
10
10
39
Amestec A0
1965

X
0,47
15
10
40
Amestec A1
1965

X
0,46
20
10
41
Amestec B
1965

X
0,43
25
10
42
Amestec C
1965

X
0,42
30
10
28
PT C 5-2003
ANEXA B (continuare)
Proprietăţi
Nr.
crt.
Denumirea gazului
Nr. identificare conf. ADR
Formula chimică sau structura
Necombustibil
Toxic
Combustibil
Coroziv
Grad de umplere maxim admis
Kg / l
Presiunea maxim admisa de încărcare p max , bar
Presiunea de încercare hidraulica p p , bar
Termen verificare periodica , ani
43
Etan
1035
C2H6
X
0,29
120
10
44
Etilamină (7)
1036
C2H5NH2
X
X
0,61
10
10
45
Etilenă
1962
C2H4
X
0,34
225
10
46
Oxid de etilenă
1040
H2C CH2
O
X
X
0,78
15
5
47
Oxid de metil
1033
CH3OCH3
X
X
0,58
18
10
48
Eter metil-vinilic
1087
CH2CHOCH3
X
X
0,67
10
10
49
Clorură de metil (6)
1063
CH3Cl
X
X
0,81
17
10
50
Bromură de metil (6)
1062
CH3Br
X
X
1,51
10
5
51
Clorură de etil (6)
1037
C2H5Cl
X
X
0,80
10
10
52
Fosgen (oxiclorură de carbon)
1076
COCl2
X
X
X
1,23
20
3
53
Clorurăde vinil (6)
1086
CH2CHCl
X
0,8
12
10
54
Bromurăde vinil (6)
1085
CH2CHBr
X
X
1,37
10
10
55
Cartox
1041
90% CO2
10% C2H4O
X
0,66
0,75
190
250
10
10
56
Clorcian
1589
ClCN
X
X
1,03
20
3
57
Metilamină (7)
1061
CH3NH2
X
X
0,58
13
10
58
Hexafluoroprenă
2193
C3F6
X
1,1
20
10
59
Dimetilamină (7)
1032
(CH3)2NH
X
X
0,59
10
10
60
Dimetileter
(CH3)2O
X
0,60
25
10
61
Difluoretilenă
1959
C2H2F2
X
0,77
250
10
62
Trimetilamină (7)
1083
(CH3)3N
X
X
0,56
10
10
63
Mercaptan metilic
1064
CH3SHCH
X
X
0,78
10
5(8)
64
Diclordifluormetan R12
1028
CF2Cl2
X
1,15
18
10
65
Diclormonofluormetan R21
1029
CHFCl2
X
1,23
10
10
66
Monoclordifluormetan R22
1018
CHF2Cl2
X
1,03
29
10
67
Diclortetrafluoretan R114
1958
CF2Cl-CF2Cl
X
1,3
10
10
68
Monoclortrifluoretan R133a
1983
CH2Cl-CF2
X
1,18
10
10
69
Monoclordifluoretan R142b
2517
CH2CFCl
X
0,99
10
10
70
Octofluorciclobutan
R-C318
1976
C4F8
X
1,34
11
10
71
Monoclordifluormo-nobrommetan R12B1
1974
CF2ClBr
X
1,61
10
10
72
Trifluormonoclormetan R13
1022
CF3Cl
X
1,04
190
10
73
Trifluormetan R23
1984
CHF3
0,95
250
10
74
Trifluormonocloretilenă R1113
F2C =
CClF
X
1,12
25
10
75
Trifluormonobrommetan R13 B1
1009
CF3Br
X
1,44
120
10
76
1.1 Difluoretan R152a
1030
CH2F–CH2F
X
10
77
Amestec F1 (5)
1078

X
0,79
18
10
78
Amestec F2

X
1,23
12
10
79
Amestec F3

X
1,15
18
10
80
Hexafluorid de sulf
1080
SF6
X
1,03
29
10
29
PT C 5-2003
ANEXA B (sfârşit)
Proprietăţi
Nr.
crt.
Denumirea gazului
Nr. identificare conf. ADR
Formula chimică sau structura
Necombustibil
Toxic
Combustibil
Coroziv
Grad de umplere maxim admis
Kg / l
Presiunea maxim admisa de încărcare p max , bar
Presiunea de încercare hidraulica p p , bar
Termen verificare periodica , ani
81
Protoxid de azot
1070
N2O
X
X
1,04
70
10
82
Xenon
2036
Xe
X
0,68
1,24
180
130
10
C
Gaze dizolvate
83
Amoniac în apă
2073
35-40% NH3
40-50% NH3
X
0,80
0,77
10
12
5
5
84
Acetilenă
1001
C2H2
X
15
60
5; 10 pct.3.1.6
Observaţii:
(1) Gradul de umplere maxim admis este egal cu 0,95 x densitatea fazei lichide la 50oC iar faza de vapori nu trebuie să dispară sub 65oC.
(2) Pmax = presiunea maximă admisă pentru încărcarea recipientelor mobile pentru gaze comprimate.
(3) Pp = 1,5 x Pmax – presiunea de încercare la 15oC în cazul gazelor comprimate; pentru gazele lichefiate aceasta este stabilită în funcţie de tensiunea de vapori la 70oC (presiunea absolută redusă cu 1 bar, presiunea minimă fiind totuşi 10 bar).
(4) Amestecurile de gaze de la pct. 38…42 se definesc ca:
– Amestec A = are la 70oC o tensiune de vapori care nu depăşeşte 11 bar şi la 50oC are o densitate minimă de
0,525 kg/l;
– Amestec A0 = are la 70oC o tensiune de vapori care nu depăşeşte 16 bar şi la 50oC are o densitate minimă de 0,495 kg/l;
– Amestec A1 = are la 70oC o tensiune de vapori care nu depăşeşte 21 bar şi la 50oC are o densitate minimă de 0,485 kg/l;
– Amestec B = are la 70oC o tensiune de vapori care nu depăşeşte 26 bar şi la 50oC are o densitate minimă de
0,450 kg/l;
– Amestec C = are la 70oC o tensiune de vapori care nu depăşeşte 31 bar şi la 50oC are o densitate minimă de
0,440 kg/l.
(5) Amestecurile de gaze de la pct. 77…79 se definesc ca :
– Amestec F1 = are la 70oC o tensiune de vapori care nu depăşeşte 13 bar şi la 50oC are o densitate care nu este inferioară celei a diclormonofluormetanului (1,30 kg/l);
– Amestec F2 = are la 70oC o tensiune de vapori care nu depăşeşte 19 bar şi la 50oC are o densitate care nu este inferioară celei a diclordifluormetanului (1,21 kg/l);
– Amestec F3 = are la 70oC o tensiune de vapori care nu depăşeşte 30 bar şi la 50oC are o densitate care nu este inferioară celei a clorofluormetanului (1,09 kg/l).
(6) Nu se vor folosi butelii de aluminiu sau aliaje de aluminiu.
(7) Nu sunt admise robinete de cupru.
(8) Termenul de utilizare poate fi mărit la 10 ani pentru buteliile de aluminiu.
30
PT C 5-2003
ANEXA C
Plan pentru măsurarea cu ultrasunete a grosimii peretelui recipientului butelie
Punctele de măsurare sunt:
– pentru calota superioară:
• în patru puncte echidistante pe un cerc cu diametrul D 1 = 0,8 × D ext;
– pentru calota inferioară:
• în centrul capacului;
• în patru puncte echidistante pe un cerc cu diametrul maxim accesibil D 2 în zona de racordare;
– pentru partea cilindrică:
• pe patru generatoare echidistante,din 300mm în 300mm.
D 1
D 2
D ext
În mod obligatoriu se va măsura grosimea peretelui în zonele cu defecte.
31
PT C 5-2003
ANEXA D
Autorizarea agenţilor economici pentru efectuarea activităţilor de umplere şi/sau reparare, verificare tehnică periodică, scoatere din uz şi casare a recipientelor butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune şi autorizarea responsabilului cu supravegherea lucrărilor (RSL)
D.1 Autorizarea agenţilor economici
D.1.1 În vederea acordării autorizaţiei, agentul economic care solicită autorizarea va înainta la ISCIR-INSPECT o documentaţie tehnică întocmită conform prevederilor anexei E.
D.1.2 În cazul îndeplinirii condiţiilor de autorizare, prevăzute în prescripţia tehnică, ISCIR-INSPECT va elibera autorizaţia întocmită conform modelului din anexa J.
D.1.3 Obligaţiile şi responsabilităţile agenţilor economici autorizaţi sunt următoarele:
a) să desfăşoare activităţile autorizate conform procedurilor de lucru şi prevederilor prescripţiei tehnice;
b) să întocmească şi să difuzeze instrucţiuni de utilizare pentru fiecare recipient mobil (pentru agenţii economici de umplere);
c) pentru activităţile de umplere, reparare, verificare la scadenţă, scoatere din uz şi casare, agenţii economici sunt obligaţi să numească responsabil cu supravegherea lucrărilor (RSL);
d) să deţină prescripţia tehnică PT C 5, Colecţia ISCIR;
e) să întocmească şi să ţină la zi registre de evidenţă pentru activităţile pentru care au fost autorizaţi;
f) să ia măsurile corespunzătoare astfel încât responsabilul cu supravegherea lucrărilor, autorizat de ISCIR-INSPECT, să-şi poată îndeplini în condiţii bune sarcinile prevăzute;
g) să comunice în scris, în termen de 15 zile, la ISCIR-INSPECT orice schimbare a responsabilului cu supravegherea lucrărilor şi să o definitiveze numai după confirmarea acestuia de către ISCIR-INSPECT; până la definitivarea schimbării personalului tehnic respectiv nu se vor putea efectua activităţi care fac obiectul autorizaţiei;
h) să transmită la ISCIR-INSPECT IT din zona de activitate în care îşi au sediul o copie a proceselor-verbale de casare a recipientelor butelii ;
j) să implementeze Sistemul de Management al Calităţii.
D.2 Autorizarea responsabilului cu supravegherea lucrărilor (RSL)
D.2.1 Responsabilul cu supravegherea lucrărilor, al agentului economic autorizat de ISCIR-INSPECT, este nominalizat în autorizaţia eliberată agentului economic respectiv, conform prevederilor pct. D.1.2.
D.2.2 Pentru a fi autorizat, RSL va susţine un examen la ISCIR-INSPECT IT.
D.2.3 Obligaţiile şi responsabilităţile responsabilului cu supravegherea lucrărilor (RSL) sunt următoarele:
a) să cunoască legislaţia în domeniu, prescripţiile tehnice specifice, Colecţia ISCIR, standardele şi normativele în vigoare privind activitatea pentru care a fost autorizat;
b) să încheie documente de verificare în care să consemneze constatările şi rezultatele verificărilor şi examinărilor :
– declaraţia de conformitate pentru reparare şi verificare tehnică periodică;
– declaraţia de conformitate pentru umplere;
c) să aplice, în cazurile prevăzute de prescripţia tehnică, poansonul de verificare pe buteliile verificate;
d) să semneze registrele de evidenţă a activităţilor efectuate la agentul economic şi să urmărească ţinerea acestora la zi, care sunt:
– registrul privind verificarea tehnică periodică a recipientelor butelii;
32
PT C 5-2003
ANEXA D (sfârşit)
– registrul privind umplerea recipientelor butelii ;
– registrul pentru evidenţa recipientelor butelii reparate;
e) să instruiască periodic personalul operator din cadrul staţiei de umplere;
f) să întocmească şi să difuzeze la fiecare loc de muncă instrucţiuni tehnice privind încărcarea recipientelor butelii;
g) să participe la instructajele periodice organizate de ISCIR-INSPECT IT.
D.3 Responsabilităţile ISCIR-INSPECT
D.3.1 În vederea autorizării agenţilor economici pentru umplerea, repararea, inspecţia tehnică periodică în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, ISCIR-INSPECT, prin inspectorii săi de specialitate, are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
– să verifice concordanţa dintre datele din documentaţia prezentată de unităţile care solicită autorizarea şi situaţia existentă la unitate;
– să verifice personalul tehnic propus, privind pregătirea în domeniu şi cunoaşterea prevederilor prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, în vigoare;
– să verifice existenţa în unitate a prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, în domeniu;
– să întocmească un proces-verbal asupra constatărilor făcute privind verificările mai sus menţionate.
D.3.2 În cazul îndeplinirii condiţiilor de autorizare prevăzute de prezenta anexă şi pe baza constatărilor făcute în conformitate cu prevederile pct. D.3.1 ISCIR-INSPECT va elibera autorizaţia conform modelului din anexa J.
33
PT C 5-2003
ANEXA E
Documente necesare autorizării (reautorizării) agenţilor economici
pentru efectuarea activităţilor de umplere şi/sau reparare, verificare tehnică periodică, scoatere din uz şi casare a recipientelor butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune
1) Adresa de solicitare în care trebuie să precizeze:
– domeniul de activitate pentru care solicită autorizarea;
– datele agentului economic: adresă, telefon, fax, cont, bancă etc.;
2) Statutul (actul constitutiv) agentului economic actualizat la zi, în care să fie precizat explicit domeniul de activitate (inclusiv codul CAEN aferent) pentru care solicită autorizarea (în copie);
3) Certificatul de înmatriculare a agentului economic la Registrul Comerţului (în copie);
4) Certificatul de înregistrare fiscală sau Codul unic de înregistrare a agentului economic (în copie);
5) Procedura privind modul de efectuare a activităţii solicitate (scop, domeniu de aplicare, documente de referinţă, definiţii şi abrevieri, responsabilităţi, descrierea activităţii, înregistrări etc.);
6) Lista completă cu dotările, utilajele, sculele, dispozitivele şi aparatele de măsurare şi control utilizate la activităţile solicitate;
7) Buletine de verificări metrologice pentru toate aparatele de măsurare şi control utilizate la activitatea de umplere, reparare şi verificare tehnică periodică a recipientelor mobile ;
8) Deciziile de numire a personalului propus pentru autorizarea ca responsabil cu supravegherea lucrărilor, emise de conducerea agentului economic, conform modelului din anexa F (în original); personalul propus pentru RSL nu trebuie să aibă funcţii de conducere;
9) Curriculum vitae al personalului propus pentru autorizare ( numai pentru RSL), semnat în original;
10) Diplomele de absolvire, emise de unităţile de învăţământ, ale personalului propus pentru autorizare ca responsabil cu supravegherea lucrărilor (în copie);
11) Documente ale personalului ale personalului propus pentru autorizare ca responsabil cu supravegherea lucrărilor din care să reiasă că acesta este angajatul agentului economic (în copii integral legalizate).
NOTĂ: Lista menţionată la pct. 6 va conţine referiri la:
a) dotarea cu standuri pentru efectuarea încercărilor la presiune hidraulică şi încercării de etanşeitate ale recipientelor butelii;
b) dotarea cu instalaţii de pregătire în vederea verificării recipientelor butelii:
– golirea, spălarea şi vidarea;
– vopsirea;
c) dotarea cu aparate şi dispozitive pentru verificare:
– cântare;
– vase pentru măsurarea capacităţii;
– aparate sau dispozitive pentru verificarea interioară;
– aparate sau dispozitive pentru măsurarea deformaţiilor specifice;
– aparate, dispozitive şi şabloane pentru măsurarea dimensiunilor;
– calibre pentru verificarea filetelor la robinete şi piesa de gât.
34
PT C 5-2003
ANEXA F
Decizie pentru numirea responsabilului cu supravegherea lucrărilor (RSL)
ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC
D E C I Z I E
Nr. ……….din ……………….
Agentul economic ……………………………………. reprezentat prin ……………………………………………………..
manager (director),
Având în vedere legislaţia cu privire la utilizarea în condiţii de securitate a recipientelor mobile, prin care agenţii economici care deţin şi utilizează aceste butelii sunt obligaţi să numească personal tehnic de specialitate (ingineri, subingineri, maiştri sau tehnicieni de specialitate) pentru activitatea de ………………………………………………………………………………a recipientelor mobile , care să fie autorizat de ISCIR-INSPECT în vederea aplicării prevederilor prescripţiei tehnice PT C 5,
D E C I D E :
1 Domnul (Doamna) ………………………………………..de specialitate………………………..având funcţia de …………………….. începând cu data de………………………se numeşte responsabil cu supravegherea lucrărilor de ……………………………………………………………………………………….a recipientelor butelii din cadrul …………………………, urmând a fi autorizat de ISCIR-INSPECT.
2 Responsabilul cu supravegherea lucrărilor de ……………………………………………………..a recipientelor butelii este obligat să cunoască şi să aplice întocmai prevederile legislaţiei în vigoare şi ale prescripţiei tehnice PT C 5, sarcinile acestuia fiind cele care rezultă din prescripţia tehnică PT C 5.
3 Activitatea responsabilului cu supravegherea lucrărilor de………………………………………….. ……………………………………………………………………………a recipientelor butelii va fi coordonată şi îndrumată din partea conducerii de ……………………………………….., care răspunde împreună cu acesta de luarea măsurilor pentru aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi ale prescripţiei tehnice PT C 5.
4 Încălcarea obligaţiilor prevăzute în prescripţia tehnică PT C 5 atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă sau penală a celor vinovaţi.
5 Prezenta decizie anulează decizia anterioară nr. …………….. din ………….. şi devine definitivă după autorizarea responsabilului de către ISCIR-INSPECT.
MANAGER, OFICIU JURIDIC,
(Numele, prenumele (Numele, prenumele şi
semnătura şi ştampila) semnătura)
35
PT C 5-2003
ANEXA G
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
pentru reparare/verificare tehnică periodică
Nr………………din………………………..
Agentul economic………………………………………………………………………………….……………………………………………
Adresa……………………………………………………………………………………………………….………………………………………..
Nr. de înmatriculare la Registrul Comerţului………………………………………………………………………………………..
Declarăm pe propria răspundere că am reparat/verificat tehnic periodic un nr. de …………….…………………buc.
recipiente butelii tip…………. de ………litri pentru …………………………………., conform prevederilor prescripţiei tehnice PT C 5, Colecţia ISCIR.
Datele verificării sunt cuprinse în tabelul anexat prezentei.
Recipientele butelii au fost reparate şi verificate cu rezultate corespunzătoare .
Recipientele butelii corespund prevederilor prescripţiei tehnice PT C 5, Colecţia ISCIR.
Director (Manager)
Numele……………………….
Prenumele…………………..
Data……………………………
(Semnătura şi ştampila)
Şef atelier de reparaţii/verificări tehnice Responsabil cu supravegherea lucrărilor autorizat de ISCIR-INSPECT
Numele………………………. Nr. autorizaţie……………….
Prenumele………………….. Numele……………………….
Data…………………………… Prenumele…………………..
(Semnătura) Data……………………………
(Semnătura)
36
PT C 5-2003
ANEXA H
REGISTRU
privind situaţia verificărilor tehnice periodice şi după reparaţii la recipientele butelii
Nr.
crt.
Numărul de fabrica-ţie/anul fabricaţiei ; constructor
Capacitatea iniţială înscrisă pe butelie
Capacitatea buteliei (măsurată)
Masa iniţială a buteliei
Masa buteliei (măsurată)
Presiunea de încer-care hidraulică (bar)
Buletin de examinare US grosimi; Nr./data
Presiunea de încărcare sau masa încărcăturii
Fluidul de umplere
Rezultatele verifi-cării şi dispoziţiile date
Declaraţe de confor-mitate pentru verificarea tehnică periodică; Nr./data
Scadenţa următoarei verificări
Alte menţiuni
Efectuat verificările şi încercările (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)
…………………….
Data ……………….
37
PT C 5-2003
ANEXA I
ROMANIA
Inspecţia de stat pentru controlul
cazanelor, recipientelor sub presiune şi instalaţiilor de ridicat
– ISCIR –
Proces–verbal
de verificare tehnică
nr. …………….
INSPECŢIA TERITORIALĂ………………..
Adresa……………………………
Telefon…………………………..
Fax……………………………….
Încheiat astăzi ……………… cu ocazia ……………… efectuat în baza HG 1.340/2001, HG 738/2003 şi a Decretului
nr. 587/1973, modificat şi completat prin Decretul nr. 417/1985, aplicabile, şi prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, la ……………………………………………………………………………………………….………………………..….
tip………………………………….cu numărul de inventar/fabricaţie…………………..………………..şi cartea instalaţiei nr………………având parametrii ultimei verificări……………………………………………………………………….
Denumirea agentului economic …………………………………………din localitatea …………………..……………..
str. …………………………………… nr. …………. judeţ/sector …………………. cod fiscal ………………….…….
Verificarea s-a efectuat la ………………………….…….. din localitatea ………………………..………………….…..
str. …………………………….……. nr. ………….. judeţ/sector …….……..…………….. …………………………….
Subsemnatul¹) ………………………………………..…………………………………… am constatat următoarele: ……………………………………………………………………………..…………………………………….……….……………………………………………………………..…………………………………………….……………….…………………………………………………………………………………………..……….……………………….………………………………………………………………………………..………….……………………………….….…………………………………………………………………..…………………………………………………….………………………………….……………………………………….………………………………………………..……………………………………………….……………………………………………………………………………
Am dat următoarele dispoziţii: ………………….……………………………………………………………………… …….………………………………………………………………………………………………………….….……….………………………..………………………………………………………………………………..….…………………………………………………………………………………………………………….…….…………………….….………………………………………………………………………………….……….………………………………..…………………………….………………………………………………………………………………………………
După această verificare s-a admis²)……………………………..…………………………..…………………………… ………………………..…………………………………………………………………………………….………………….
Scadenţa următoarei verificări se fixează la data de ……………………………………………….…………………………
Pentru aceasta verificare se va plăti suma de …..………………… lei de către ………………………………..…..…………..
din localitatea ……………………… str. …………………………… nr. …… judeţ/sector ……………… în cont …………………………… deschis la Banca …………………………………… filiala ………………..………………
Am luat la cunoştinţă
Organ de Directorul agentului Responsabil cu Delegatul agentului
verificare economic sau supravegherea şi economic montator,
delegatul său verificarea tehnică reparator
…………… ……………… ..……………… ..……………
………… …………… …………….. .………….
_______________________
¹) Funcţia, numele şi prenumele.
²) Se vor înscrie parametrii de funcţionare ai instalaţiei, funcţie de tipul acesteia.
38
PT C 5-2003
ANEXA J
ISCIR
ISCIR-INSPECT IT
Nr. …………Data…………..
AUTORIZAŢIE
(conform procesului-verbal nr. ……………/data…………)
1 Agentul economic:
SC………………………..SA (SRL)
Localitatea,.……..… judeţul …….., str. ………., nr. …, bl. …., sc. ….., et. …, ap. …………………..
Înregistrare la Registrul Comerţului: J…/…../……., Cod fiscal: R….…sau CUI: .….…………………
2 Domeniul autorizaţiei:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
3 Personal autorizat:……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4 Menţiuni:
Orice schimbare faţă de prezenta duce la anularea de drept a AUTORIZAŢIEI, dacă nu este anunţată în termen de 15 zile de la producerea acesteia şi confirmată în termen de 30 de zile de ISCIR-INSPECT emitentă.
Agentul economic, prin reprezentanţii săi legali, împreună cu persoanele autorizate răspund de respectarea prevederilor legale în domeniu.
5 Termenul de valabilitate al AUTORIZAŢIEI: de la ……….…….până la ……….……..
INSPECTOR ŞEF, Şef Serviciu (Birou),
Inspector de specialitate,
39
PT C 5-2003
ANEXA K
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
pentru umplere recipiente butelii
Nr………………Data…………………………
Agentul economic………………………………………………………………………………….……………………………………………
Adresa……………………………………………………………………………………………………….………………………………………..
Nr. de înmatriculare la Registrul Comerţului………………………………………………………………………………………..
Declarăm pe propria răspundere că am umplut un nr. de ……………………………bucăţi recipiente butelii, tip…………………….……… de……..litri cu seriile de fabricaţie conform anexei,cu respectarea prevederilor prescripţiei tehnice PT C 5, Colecţia ISCIR.
Numele conducătorului staţie de umplere……………………………………………… Semnătura……………………….
Aviz de expediţie nr…………………………………………………………..
Factura fiscală nr……………………………………………………………….
Recipientele butelii au fost umplute cu………………………………conform certificatului de calitate nr………………emis de furnizorul…………………………………………………………………….
Director (Manager) Responsabil cu supravegherea lucrărilor autorizat
de ISCIR-INSPECT
Numele………………………. Nr. autorizaţie……………………..
Prenumele………………….. Numele ………………………………
Data…………………………… Prenumele…………………………..
(Semnătura şi ştampila) Data……………………………………
(Semnătura)
40
PT C 5-2003
ANEXA L
(Informativă)
Tabel cu neconformităţi care impun casarea recipientelor butelii
Defecte
Descriere
Defecte de natură fizică
Dacă în cel puţin un punct grosimea măsurată va fi inferioară valorii minime admise prin proiect sau Smin
Deformaţii permanente locale – umflături
Umflături vizibile pe corpul buteliei sau care depăşesc 1% din diametrul exterior nominal al buteliei
Deformaţii permanente locale–
înfundături (adâncituri)
Înfundături în corpul buteliei care nu sunt nici pătrunse şi nici umflate şi care nu depăşesc 1% din diametrul exterior nominal al buteliei, dar a căror adâncime depăşeşte 10% din întinderea sa (cu o săgeată maximă de 10 mm pe corp, respectiv 6mm pe cordoanele de sudură )
Crestături sau rizuri
Aspect cu deplasare sau ranforsare din materialul corpului buteliei, când profunzimea de penetrare depăşeşte 10% din grosimea minimă teoretică sau 2% din lungimea buteliei,sau când grosimea de perete rămasă după crestare sau riz este egală cu Smin 1)
Crestături sau rizuri încrucişate
Intersecţia a două sau mai multe crestături sau rizuri
Deformaţii permanente locale–
adâncituri combinate cu crestături sau rizuri
Infundare în corpul buteliei cu crestături sau rizuri, dimensiunea tăieturii fiind mai mare decât dimensiunea de respingere a unui defect individual
Deformaţii permanente uniforme pe suprafaţa circulară a buteliei
Creşterea uniformă a diametrului buteliei cu peste 2% din diametrul exterior nominal al buteliei
Fisuri
Fisură sau crăpătură în corpul buteliei
Suprapuneri de material
Exfoliere a peretelui buteliei, cu aspect ce se poate confunda cu o fisură
Defecte produse de coroziune
Ciupituri izolate
Coroziuni punctiforme izolate în corpul buteliei cu o concentraţie mai mare de o ciupitură/5 cm2, când profunzimea de penetrare depăşeşte 30%din grosimea iniţială,sau adâncimea coroziunii reduce grosimea la o valoare egală cu Smin când ciupitura are diametrul mai mare de 5 mm
Plăgi de coroziune
Reducerea grosimii peretelui pe o suprafaţă care nu depăşeşte 20 % din suprafaţa buteliei, când profunzimea de penetrare depăşeşte 25% din grosimea iniţială, sau grosimea măsurată pentru oricare plagă corodată este egală cu Smin 1)
Coroziune generalizată
Reducerea grosimii peretelui pe o suprafaţă care depăşeşte 20% din suprafaţa buteliei, dacă profunzimea de penetrare depăşeşte 20% din grosimea iniţială,sau grosimea măsurată este egală cu Smin 1)
Ciupituri în lanţ sau coroziune liniară
Şir de puncte sau cavităţi amplasate longitudinal sau circumferenţial când lungimea totală masurată supusă coroziunii depăşeşte circumferinţa buteliei şi grosimea măsurată este egală cu Smin, sau profunzimea de penetrare depăşeşte 25% din grosimea iniţială.
Coroziune fisurantă
Coroziune asociată sau localizată în imediata vecinătate a cordoanelor de sudură când profunzimea de penetrare depăşeşte 0,4 mm
Deteriorare prin foc
Arsuri locale şi/sau generalizate
Arsuri (decarburări de material), deformaţii locale produse prin foc, topituri locale, stropi de metal de sudare
41
PT C 5-2003
ANEXA L (sfârşit)
Defecte
Descriere
Alte deteriorări locale
Încălzirea locală excesivă care a produs:
-arderea vopselei;
-vopsea afumată dacă stratul de vopsea rămas îşi pierde aderenţa;
-contorsiuni;
-topirea reperelor metalice ale organelor de închidere.
Inscripţionări
Lipsa a cel puţin unei inscripţionări din următoarele
-sigla agentului economic constructor;
-numărul şi anul fabricaţiei;
-masa buteliei , în kg ;
-capacitatea buteliei, în litri;
-presiunea de încercare hidraulică, în MPa ( bar).
________________
1) Smin = grosimea minimă a peretelui recipientului butelie.
42
PT C 5-2003
ANEXA M
Documente necesare autorizării (reautorizării) agenţilor economici
pentru efectuarea activităţilor de montare, verificare tehnică, scoatere din uz şi casare a instalaţiilor pentru alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) la motoarele autovehiculelor (service auto)
1) Adresa de solicitare în care trebuie să precizeze:
– domeniul de activitate pentru care se solicită autorizarea;
– datele agentului economic: adresă, telefon, fax, cont, bancă etc.;
2) Statutul (actul constitutiv) agentului economic actualizat la zi, în care să fie precizat explicit domeniul de activitate (inclusiv codul CAEN aferent) pentru care solicită autorizarea (în copie);
3) Certificatul de înmatriculare a agentului economic la Registrul Comerţului (în copie);
4) Certificatul de înregistrare fiscală sau Codul unic de înregistrare a agentului economic (în copie);
5) Procedura privind modul de efectuare a activităţii solicitate (scop, domeniu de aplicare, documente de referinţă, definiţii şi abrevieri, responsabilităţi, descrierea activităţii, înregistrări etc.);
6) Lista completă cu dotările, utilajele, sculele, dispozitivele şi aparatele de măsurare şi control utilizate la activităţile solicitate, cu acte doveditoare de provenienţă din care să rezulte proprietatea asupra acestora;
7) Buletine de verificări metrologice pentru toate aparatele de măsurare şi control utilizate la activitatea de montare şi verificare tehnică periodică a recipientelor mobile;
8) Deciziile de numire a personalului propus pentru autorizarea ca responsabil cu supravegherea lucrărilor, emise de conducerea agentului economic, conform modelului din anexa F (în original); personalul propus pentru RSL nu trebuie să aibă funcţii de conducere;
9) Curriculum vitae al personalului propus pentru autorizare ( numai pentru RSL), semnat în original;
10) Diplomele de absolvire, emise de unităţile de învăţământ, ale personalului propus pentru autorizare ca responsabil cu supravegherea lucrărilor (în copie);
11) Documente ale personalului propus pentru autorizare ca responsabil cu supravegherea lucrărilor din care să reiasă că acesta este angajatul agentului economic (în copii integral legalizate);
12) Autorizaţiile de funcţionare obţinute de agentul economic de la următoarele instituţii, în condiţiile de mai jos:
a) Administraţii Locale (Primării);
b) Ministerul Administraţiei şi Internelor-Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari;
c) Referatul de siguranţă la foc sau Scenariul de siguranţă la foc avizat de un verificator tehnic atestat de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;
d) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului;
e) INSEMEX Petroşani;
f) Protecţia Muncii;
(autorizaţiile menţionate la lit. d), e) şi f) se vor obţine în termen de 60 de zile de către agenţii economici noi autorizaţi şi sunt obligatorii pentru cei care se reautorizează);
13) Autorizaţia şi licenţele RAR (actualizate la zi) pentru toate instalaţiile de GPL care se montează pe autoturisme de către agentul economic;
14) Listă completă cu personalul montator (sub formă de tabel), care va cuprinde: numele şi prenumele, funcţia, meseria, activitatea pe care o efectuează şi tipul instalaţiei autorizate să o monteze;
15) Atestările de pregătire ale personalului pentru montaj instalaţii de GPL pentru autovehicule (copii xerox).
43
PT C 5-2003
ANEXA N
ISCIR
ISCIR-INSPECT
Nr. …………Data…………..
AUTORIZAŢIE
(conform procesului-verbal nr. ……………/data…………)
1 Agentul economic:
SC………………………..SA (SRL)
Localitatea,.……..… judeţul …….., str. ………., nr. …, bl. …., sc. ….., et. …, ap. …………………..
Înregistrare la Registrul Comerţului: J…/…../…….; Cod fiscal: R….…sau CUI: .….…………………
2 Domeniul autorizaţiei:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
3 Personal autorizat:……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4 Menţiuni:
Orice schimbare faţă de prezenta duce la anularea de drept a AUTORIZAŢIEI, dacă nu este anunţată în termen de 15 zile de la producerea acesteia şi confirmată în termen de 30 de zile de ISCIR-INSPECT.
Agentul economic, prin reprezentanţii săi legali, împreună cu persoanele autorizate răspund de respectarea prevederilor legale în domeniu.
5 Termenul de valabilitate al AUTORIZAŢIEI: de la ……….…….până la ……….……..
INSPECTOR DE STAT ŞEF, INSPECTOR ŞEF ISCIR-INSPECT,
Inspector de specialitate,
44
PT C 5-2003
MODIFICĂRI DUPĂ
PUBLICARE
Evidenţa modificărilor şi completărilor
Indicativul documentului de modificare şi completare
Monitorul Oficial, Partea I,
Nr./an
Puncte modificate
___________________________
45