PT R 19 – 2002 CERINŢE TEHNICE DE SECURITATE PRIVIND ECHIPAMENTELE ŞI INSTALAŢIILE MONTATE ŞI UTILIZATE ÎN CADRUL PARCURILOR DE DISTRACŢII ŞI SPAŢIILOR DE JOACĂ

PT R 19 – 2002
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
– ISCIR –Descarca PDF cu PT R 19 – 2002 CERINŢE TEHNICE DE SECURITATE

__________________________________________________
– REGLEMENTARE TEHNICĂ NAŢIONALĂ –
PRESCRIPŢIE TEHNICĂ

COLECŢIA INSPECŢIEI DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
– ISCIR –
– EDIŢIE OFICIALĂ –
_________________________________________________________________________Nr. referinţă : PT R 19-2002 Ediţia 1
1
PT R 19-2002 .
Scopul principal al prescripţiilor tehnice este crearea unui cadru legal unitar în vederea aplicării întocmai a prevederilor legale privind asigurarea protecţiei utilizatorilor, mediului înconjurător şi proprietăţii.
Prevederile prescripţiilor tehnice sunt obligatorii pentru toţi cei care distribuie, montează, instalează, repară, întreţin, deţin, exploatează sau verifică echipamente şi instalaţii montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joacă.
Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt răspunzători de aplicarea corectă a acesteia.
ISCIR Telefon: (+4021) 411.97.60; 411.97.61
Str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5 Fax: (+4021) 411.98.70
BUCUREŞTI www.iscir.ro E-mail: iscir @ fx.ro
Cod: 726111
Reproducerea sau utilizarea integrală sau parţială a prezentei prescripţii tehnice în orice publicaţii şi prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzisă dacă nu există acordul scris al ISCIR.
Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt obligaţi să se asigure că sunt în posesia ediţiei oficiale tipărite. 2
PT R 19 – 2002
MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
Sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
– ISCIR –
_____________________________________________________________
– REGLEMENTARE TEHNICĂ NAŢIONALĂ –
PRESCRIPŢIE TEHNICĂ
PT R 19 – 2002
CERINŢE TEHNICE DE SECURITATE PRIVIND ECHIPAMENTELE ŞI INSTALAŢIILE MONTATE ŞI UTILIZATE ÎN CADRUL PARCURILOR DE DISTRACŢII
ŞI SPAŢIILOR DE JOACĂ
Aprobată cu Ordinul Ministrului Industriei şi Resurselor nr. __________ din
_____________,publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr______ din______________.
COLECŢIA INSPECŢIEI DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
– ISCIR –
– EDIŢIE OFICIALĂ –
________________________________________________________________________ Nr. referinţă : PT R 19 – 2002 Ediţia 1
3
PT R 19-2002 .
Membrii Comitetului Tehnic CT-R-04 care au participat la elaborarea prezentei prescripţii tehnice:
Preşedinte : Ing. Gică Stelian Popa
Membri : – Ing. Horia Stoia – Responsabil de carte
– Ing. Mihai-Costel Iordache
– Ing. Tiberiu Toma – Ing. Remus Reaboiu
– Ing. Mihail Olimpiu Roman
Consultanţă juridică: Consilier Alexandru Păcurar
NOTĂ: Prezenta prescripţie tehnică a fost elaborată conform prevederii Hotărârii Guvernului nr. 1.102/2002, art.11, aliniatul (4), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.758 din 17.10.2002.
4
PT R 19 – 2002
CUPRINS
Pagina
1
Generalităţi
7
1.1 Scop
7
1.2 Domeniu de aplicare
7
1.3 Referinţe normative
7
1.3.1 Standarde
7
1.3.2 Legi şi hotărâri
8
1.4 Definiţii
8
1.5 Abrevieri
10
2
Cerinţe esenţiale de securitate
10
3
Evaluarea conformităţii şi condiţii privind introducerea pe piaţă
12
4
Proiectarea şi fabricarea
13
5
Echipamente şi instalaţii provenite din import
14
6
Montarea şi punerea în funcţiune
14
6.1 Montarea şi demontarea
14
6.2 Punerea în funcţiune
17
7
Exploatarea
27
7.1 Deţinerea şi utilizarea echipamentelor şi instalaţiilor montate în
parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă
27
7.2 Supravegherea
28
7.3 Registrul pentru evidenţa funcţionării
29
7.4 Cerinţe privind exploatarea
29
8
Întreţinerea şi revizia
30
9
Repararea
31
10
Distracţii extreme
31
11
Avarii şi accidente
33
12
Metodologia pentru efectuarea analizei de risc în exploatare
33
Normativ referitor la autorizarea, gradul de calificare a personalului tehnic de deservire şi a coordonatorului de securitate
13
pentru distracţia extremă
34
14
Dispoziţii finale
34
5
PT R 19-2002 .
CUPRINS (sfârşit)
Pagina
Anexa A
– Cartea echipamentului/instalaţiei – partea de construcţie
35
Anexa B
– Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei pentru montarea şi/sau repararea echipamentelor/instalaţiilor montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă

38
Anexa C
– Registru pentru evidenţa lucrărilor de montare–demontare/
reparare a echipamentelor/instalaţiilor din parcurile de distracţii şi spaţiilor de joacă
41
Anexa D
– Proces–verbal de verificare tehnică
42
Anexa E
– Decizia de numire a responsabilului cu supravegherea şi verificarea tehnică a echipamentelor/instalaţiilor
43
Anexa F
– Evidenţa instalaţiilor
44
Anexa G
– Decizia de numire a personalului tehnic pentru montarea şi/sau repararea echipamentelor/instalaţiilor precum şi a responsabilului tehnic cu sudura
45
Anexa H
– Model de autorizaţie pentru responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI)
46
Modificări după publicare
48
6
PT R 19 – 2002
1 GENERALITĂŢI
1.1 Scop
Prescripţia tehnică PT R19-2002, ediţia 1, ” Cerinţe tehnice de securitate privind echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joacă” denumită în continuare prescripţie tehnică, face parte din reglementările tehnice naţionale referitoare la echipamente şi instalaţii montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joacă şi pentru distracţii extreme.
Prezenta prescripţie tehnică stabileşte cerinţele tehnice de securitate minime obligatorii pe care trebuie să le satisfacă echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joacă şi pentru distracţii extreme.
Cerinţele privind proiectarea, construirea, certificarea, funcţionarea şi siguranţa în funcţionare a acestor tipuri de echipamente/instalaţii se adresează producătorilor, montatorilor, deţinătorilor şi întreţinătorilor.
Cerinţele privind montarea, punerea în funcţiune, exploatarea, verificarea tehnică periodică, repararea, întreţinerea şi siguranţa în exploatare se adresează agenţilor economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT pentru această activitate.
Aceste cerinţe au drept scop asigurarea protecţiei consumatorilor.
De asemenea, prescripţia tehnică stabileşte modul de verificare a respectării acestor cerinţe.
Autoritatea tehnică ce asigură punerea în aplicare şi respectarea prevederilor din prezenta prescripţie tehnică este ISCIR – Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, care, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001, este un organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Industriei şi Resurselor.
Documentele şi documentaţiile tehnice trebuie să fie redactate sau traduse în limba română, iar inscripţionările privind exploatarea şi avertizarea consumatorilor trebuie să fie redactate sau traduse în limba română, fără a exclude prezentarea şi în alte limbi.
1.2 Domeniu de aplicare
Prezenta prescripţie tehnică se aplică echipamentelor şi instalaţiilor montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joacă şi pentru distracţii extreme.
Nu fac obiectul prezentei prescripţii tehnice echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în spaţiile de joacă aflate pe domeniul privat şi folosite numai pentru uz propriu.
1.3 Referinţe normative
Prezenta prescripţie tehnică face referiri explicite sau implicite la standarde române şi acte legislative.
1.3.1 Standarde
• SR EN 292-1:1996 Securitatea maşinilor. Concepte de bază, principii generale de proiectare. Partea 1: Terminologie de baza, metodologie
• SR EN 292-2+A1:1998 Securitatea maşinilor. Concepte de bază, principii generale de proiectare. Partea 2: Principii şi condiţii tehnice
• SR EN 719:1995 Coordonarea sudării. Sarcini şi responsabilităţi
• SR EN 1050:2000 Securitatea maşinilor. Principii pentru aprecierea riscului
7
PT R 19-2002 .
• SR EN 1176-2:2002 Echipamente pentru spaţiile de joacă. Partea 2: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru leagăne
• SR EN 1176-3:2002 Echipamente pentru spaţiile de joacă. Partea 3: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru tobogane
• SR EN 1176-4:2002 Echipamente pentru spaţiile de joacă. Partea 4: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru mijloace de transport pe cablu
• SR EN 1176-5:2002 Echipamente pentru spaţiile de joacă. Partea 5: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru manejuri
• SR EN 1176-6:2002 Echipamente pentru spaţiile de joacă. Partea 6: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru echipamente oscilante
• SR EN 1176-5:2002 Echipamente pentru spaţiile de joacă. Partea 7: Ghid de instalare, de control, de întreţine şi de utilizare
1.3.2 Legi şi hotărâri
• Legea nr. 90/1996 privind protecţia muncii
• Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
• Hotărârea Guvernului nr. 1.102/2002 privind regimul de introducere pe piaţă şi de exploatare a echipamentelor pentru agrement
• Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
1.4 Termeni şi definiţii
Termenii şi definiţiile de mai jos se referă la prezenta prescripţie tehnică.
1.4.1 accident grav – accident mortal sau accident care produce o vătămare permanentă a integrităţii corporale a sănătăţii consumatorului;
1.4.2 agent economic – societate comercială cu sediul în România având personalitate juridică constituită într–una din formele de organizare definite de legislaţia în vigoare şi a cărei activitate este înscrisă la Registrul Comerţului;
1.4.3 autorizare de funcţionare a echipamentului – document emis de către un organism desemnat, pe baza unei metodologii, prin care se certifică faptul că echipamentul pentru agrement satisface cerinţele esenţiale de securitate;
1.4.4 componente de securitate – orice componentă elementară, grup de componente, subansambluri sau ansambluri complete de echipamente şi orice dispozitiv inclus în instalaţie în scopul asigurării unei funcţionări sigure, care este identificată prin analiza de risc şi a cărei defectare pune în pericol securitatea sau sănătatea persoanelor care pot fi utilizatori, personal de deservire şi alte persoane;
1.4.5 coordonator de securitate – persoana angajată, calificată şi, după caz, autorizată, desemnată de organizator pentru a veghea la securitatea echipamentului, a consumatorilor precum şi a terţelor persoane în timpul distracţiei extreme;
8
PT R 19 – 2002
1.4.6 deţinătorul (exploatantul) echipamentului – persoană fizică sau juridică deţinătoare cu orice titlu a unui echipament pentru agrement pe care îl pune la dispoziţia consumatorilor;
1.4.7 deţinătorul (exploatantul) parcului de distracţii sau al spaţiului de joacă – persoană fizică sau juridică care are în administrare un parc de distracţii sau un spaţiu de joacă. În cazul în care deţinătorul echipamentului nu poate fi identificat, deţinătorul parcului de distracţii sau deţinătorul spaţiului de joacă preia răspunderea deţinătorului echipamentului;
1.4.8 distracţie extremă – activitate oferită de un organizator prin intermediul unui echipament pentru agrement unuia sau mai multor consumatori în scop de distracţie sau de recreere şi la care senzaţia de pericol sau de provocare pe care o resimte consumatorul îl incită în principal să participe;
1.4.9 echipament de protecţie individuală – echipament sau accesorii oferit(e) odată cu produsul închiriat destinat agrementului de către locator sau deţinător în scopul protejării vieţii şi sănătăţii, precum şi securităţii consumatorului faţă de pericolele ce pot apare ca urmare a utilizării normale şi previzibile a produsului respectiv;
1.4.10 echipament pentru agrement – utilaj, dispozitiv sau instalaţie acţionat(ă) electric, pneumatic, hidraulic sau mecanic, prin forţa sau greutatea omului, precum şi prin orice alte surse de energie, montat(ă) pe un amplasament temporar sau definitiv destinat(ă) agrementului, jocului sau destinderii persoanelor fizice;
1.4.11 echipament pentru parcurile de distracţii – echipament pentru agrement care nu este un echipament pentru spaţiile de joacă;
1.4.12 echipament pentru spaţiile de joacă – echipament pentru agrement, conceput sau destinat pentru a putea fi utilizat în special de copii, la care intervine exclusiv greutatea sau forţa fizică a fiinţei umane şi destinat folosirii pe un spaţiu colectiv de joacă, temporar sau permanent;
1.4.13 exploatarea echipamentului pentru agrement – punerea la dispoziţia consumatorului a unui echipament pentru agrement;
1.4.14 incident grav – incident care ar putea da naştere unui accident grav;
1.4.15 locator – persoană fizică sau juridică ce oferă spre închiriere consumatorilor produse pentru agrement;
1.4.16 manevrant – personal autorizat şi calificat care asigură funcţionarea în condiţii de securitate a echipamentelor/instalaţiilor montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii;
1.4.17 montator – agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT IT care îşi asumă responsabilitatea montării echipamentelor/instalaţiilor utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă;
1.4.18 organizator de distracţii extreme – producător, distribuitor sau prestator de servicii care organizează o distracţie extremă;
9
PT R 19-2002 .
1.4.19 parc de distracţii – perimetru delimitat şi amenajat în scopul agrementului în care este instalat temporar sau definitiv cel puţin un echipament pentru parcurile de distracţii;
1.4.20 personal tehnic de deservire – persoană angajată, calificată şi, după caz, autorizată desemnată de către deţinător în vederea întreţinerii echipamentului pentru agrement, în scopul menţinerii acestuia în parametrii tehnici de funcţionare declaraţi sau specificaţi de producător;
1.4.21 producător extern – persoană fizică sau juridică ce îşi asumă responsabilitatea proiectării şi fabricării echipamentelor/instalaţiilor montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă şi întocmeşte în scris declaraţia de conformitate;
1.4.22 producător intern – agent economic care îşi asumă responsabilitatea proiectării şi fabricării echipamentelor/instalaţiilor montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă şi întocmeşte în scris declaraţia de conformitate;
1.4.23 proiectant – agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT care îşi asumă responsabilitatea proiectării echipamentelor/instalaţiilor montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă;
1.4.24 reparator – agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT IT care îşi asumă responsabilitatea reparării echipamentelor/ instalaţiilor montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă;
1.4.25 spaţiu de joacă – perimetru delimitat şi amenajat în scopul agrementului în care este instalat cel puţin un echipament pentru spaţiile de joacă;
1.4.26 utilizare normală – utilizare pentru care este destinat(ă) echipamentul/instalaţia montat(ă) şi utilizat(ă) în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă conform informaţiilor date de fabricant sau care apare ca uzuală în acord cu proiectul, construcţia şi funcţionarea sa;
1.4.27 utilizare prevăzută – utilizarea care implică respectarea instrucţiunilor tehnice enumerate în cartea tehnică cu luarea în considerare a utilizărilor incorecte previzibile în mod rezonabil;
1.4.28 utilizator – persoană fizică sau juridică ce deţine şi/sau închiriază un echipament pentru agrement pe care îl pune la dispoziţia consumatorilor.
1.5 Abrevieri
IT – Inspecţia Teritorială
PT – Prescripţie tehnică
RSVTI – Responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor
2 CERINŢE ESENŢIALE DE SECURITATE
În vederea introducerii pe piaţă, orice echipament sau instalaţie pentru agrement, inclusiv cele pentru distracţii extreme trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe esenţiale de securitate:
10
PT R 19 – 2002
a) echipamentul pentru agrement trebuie să fie fabricat astfel încât să poată funcţiona, să fie reglat şi întreţinut fără a expune consumatorii la pericole din punct de vedere al securităţii, atunci când aceste acţiuni sunt realizate în circumstanţele stabilite de producător;
b) măsurile de precauţie luate trebuie să asigure excluderea oricărui pericol în condiţii normale sau previzibile de utilizare, pe toată durata de viaţă scontată a echipamentului;
c) gradul de pericol legat de utilizarea echipamentului pentru agrement trebuie să fie în raport cu aptitudinile consumatorilor. În scopul punerii acestui principiu în practică se stabileşte, acolo unde este necesar, vârsta minimă, limita de greutate şi înălţime sau starea de sănătate a consumatorului ;
d) pentru alegerea celor mai bune soluţii, producătorul trebuie să aplice următoarele principii, în ordinea indicată:
– excluderea sau limitarea la maxim a pericolelor pentru integrarea optimă a principiului de securitate a consumatorilor la proiectarea şi fabricarea echipamentului;
– luarea măsurilor necesare de precauţie şi de securitate pentru pericolele ce nu pot fi excluse;
– informarea despre pericolele rămase ca urmare a eficacităţii incomplete a măsurilor de protecţie luate, indicarea situaţiilor în care este necesară o pregătire specială şi semnalarea faptului că trebuie să fie utilizate anumite echipamente de protecţie individuală;
e) la proiectarea şi fabricarea unui echipament pentru agrement, precum şi la stabilirea modului de utilizare, producătorul trebuie să ia în considerare atât o utilizare normală a echipamentului cât şi o utilizare incorect previzibilă;
f) echipamentul pentru agrement trebuie să fie conceput astfel încât să evite o utilizare anormală;
g) la proiectarea şi fabricarea unui echipament pentru agrement, precum şi la stabilirea modului de utilizare, producătorul trebuie să ţină cont inclusiv de comportamentul specific al minorilor;
h) la proiectarea şi fabricarea unui echipament pentru agrement, precum şi la stabilirea modului de utilizare, producătorul trebuie să ţină cont de obstacolele pe care cel ce va utiliza echipamentul le va întâmpina prin utilizarea, necesară sau previzibilă, a echipamentului de protecţie individuală;
i) echipamentul pentru agrement trebuie să fie livrat împreună cu toate echipamentele şi accesoriile speciale care sunt esenţiale pentru a preveni pericolele posibile ce pot apare la montarea, demontarea, transportul, reglarea, întreţinerea şi utilizarea acestuia;
j) la proiectarea şi fabricarea unui echipament pentru agrement, precum şi la stabilirea modului de utilizare, producătorul trebuie să ia în considerare următoarele pericole:
11
PT R 19-2002 .
– pericole care rezultă din portanţa (forţă de susţinere) insuficientă a echipamentului, ţinând cont de rezistenţa, de rigiditatea şi de capacitatea de deformare a materialelor utilizate;
– pericole care rezultă din pierderea stabilităţii echipamentului, ţinând cont de susţinerea echipamentului şi solurile posibile, precum şi de încărcările eventuale ale echipamentului;
– pericole care rezultă din accesibilitatea echipamentului, inclusiv accesibilitatea în caz de defecţiuni, în stare de urgenţă şi posibilitatea de evacuare;
– pericole care rezultă din eventuale interacţiuni ale echipamentului şi utilizatorilor cu mediul înconjurător şi publicul;
– pericole care rezultă din mediul ambiant în spaţiile închise, inclusiv lipsa de ventilaţie şi de luminozitate;
– pericole care rezultă din posibilităţile defectuoase de întreţinere;
– pericole care rezultă din incendiu;
– pericole care rezultă din radiaţii;
– pericole de natură mecanică şi electrică.
k) echipamentele pentru agrement trebuie să fie realizate din materiale care:
– nu ard sub acţiunea directă a unei flăcări, scântei sau orice alt focar potenţial de incendiu;
– sunt greu inflamabile;
– dacă se aprind ard lent şi prezintă o viteză redusă de propagare a flăcării;
– sunt tratate, oricare ar fi compoziţia chimică a echipamentului pentru parcurile de distracţii, astfel încât să întârzie procesul de ardere.
l) componentele şi părţile detaşabile ale echipamentelor pentru spaţiile de joacă, destinate numai copiilor cu vârsta mai mică de 3 ani trebuie să aibă dimensiuni suficiente pentru a nu putea fi înghiţite/inhalate;
m) echipamentele pentru spaţiile de joacă destinate să ţină sau să susţină copilul pe apă trebuie să fie astfel concepute şi fabricate încât să reducă cât mai mult posibil, ţinând cont de uzura preconizată a echipamentului pentru spaţiile de joacă, pericolul de pierdere a flotabilităţii şi de pierdere a sprijinului dat copilului.
3 EVALUAREA CONFORMITĂŢII ŞI CONDIŢII PRIVIND INTRODUCEREA PE PIAŢĂ
3.1 Pentru a se confirma îndeplinirea cerinţelor esenţiale de securitate, producătorul sau reprezentantul său autorizat, persoană juridică cu sediul în România, va obţine un certificat de conformitate de tip eliberat de ISCIR–CERT.
3.2 Producătorul sau reprezentantul său autorizat, persoană juridică cu sediul în România, trebuie să asigure şi să declare că echipamentele pentru agrement sunt conforme cu tipul de echipament descris în certificatul de conformitate de tip şi că satisfac cerinţele esenţiale de securitate. Producătorul sau reprezentantul său autorizat, persoană juridică cu sediul în România, trebuie să întocmească în scris o declaraţie de conformitate.
3.3 Declaraţia de conformitate trebuie păstrată de producător sau reprezentantul său autorizat, persoană juridică cu sediul în România, timp de 10 ani de la realizarea ultimului
12
PT R 19 – 2002
echipament de acelaşi tip şi pusă la dispoziţia Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi ISCIR la solicitarea acestora.
3.4 Producătorul sau reprezentantul său autorizat, persoană juridică cu sediul în România, trebuie să furnizeze, odată cu echipamentul pentru agrement, recomandări şi instrucţiuni privind amplasarea, montarea, exploatarea, întreţinerea, evaluarea riscurilor şi categoriile de consumatori sub forma unor documente însoţitoare ale echipamentului.
3.5 Producătorul sau reprezentantul său autorizat, persoană juridică cu sediul în România trebuie să inscripţioneze pe echipament, lizibil şi durabil, datele de identificare ale producătorului, denumirea, seria, anul de fabricaţie şi caracteristicile tehnice ale echipamentului.
3.6 În cazul în care producătorul sau reprezentantul său autorizat nu are sediul în România, obligaţiile prevăzute la pct. 3.1–3.5 revin importatorului de echipamente/ instalaţii.
4 PROIECTAREA ŞI FABRICAREA
4.1 Condiţia de bază pe care trebuie să o îndeplinească proiectarea şi fabricarea echipamentelor şi instalaţiilor montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joacă este asigurarea funcţionării acestora în condiţii de securitate pe toată perioada prevăzută de proiectant pentru utilizarea lor.
4.2 Proiectantul trebuie să încadreze echipamentele în:
– echipamente pentru parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă;
– echipamente pentru distracţia extremă.
4.3 Proiectantul trebuie să–şi asume responsabilitatea privind concepţia soluţiilor constructive, alegerea materialelor, calculul de rezistenţă al tuturor elementelor echipamentelor şi instalaţiilor, potrivit condiţiilor de funcţionare date, precum şi pentru stabilirea procedurilor de încercare şi verificare tehnică.
4.4 Proiectantul trebuie să stabilească şi să nominalizeze componentele de securitate pentru fiecare echipament şi instalaţie care asigură funcţionarea în condiţii de securitate.
4.5 Proiectantul va întocmi pentru fiecare echipament/instalaţie lista elementelor de rezistenţă pe care o va introduce în cartea echipamentului/instalaţiei – partea de construcţie, prevăzută în anexa A.
4.6 La proiectarea elementelor portante (de rezistenţă) ale echipamentelor şi instalaţiilor proiectantul trebuie să ţină seama şi de solicitările seismice ce pot apărea în construcţiile respective conform zonării seismice a teritoriului României.
4.7 Proiectantul şi producătorul echipamentelor şi instalaţiilor montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joacă sunt obligaţi să respecte întocmai cerinţele esenţiale de securitate precizate la capitolul 2.
4.8 Producătorul răspunde de alegerea corectă a procedeelor tehnologice de execuţie, de calitatea execuţiei şi a materialelor folosite în conformitate cu prevederile proiectului de execuţie. 13
PT R 19-2002 .
4.9 Producătorul va elabora cartea echipamentului/instalaţiei–partea de construcţie.
4.10 Cartea echipamentului/instalaţiei–partea de construcţie trebuie să cuprindă cel puţin datele prevăzute în anexa A.
4.11 Cartea echipamentului/instalaţiei–partea de construcţie se completează de către producător, pe răspundere proprie, pentru fiecare echipament în parte.
4.12 Cartea echipamentului/instalaţiei–partea de construcţie se predă montatorului sau deţinătorului odată cu echipamentul sau instalaţia.
5 ECHIPAMENTE ŞI INSTALAŢII PROVENITE DIN IMPORT
5.1 Pentru introducerea pe piaţă în România a echipamentelor şi instalaţiilor de agrement pentru parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă este necesară eliberarea de către ISCIR-INSPECT a unui(unei) document/dovadă de luare în evidenţă.
5.2 Dovada/documentul de luare în evidenţă pentru echipamentele şi instalaţiile de agrement pentru parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă va fi eliberat(ă) în conformitate cu reglementările ISCIR în vigoare la data efectuării importului.
5.3 Echipamentele şi instalaţiile de agrement pentru parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă vor fi însoţite de o declaraţie de conformitate.
5.4 În vederea introducerii pe piaţă în România, orice echipament şi instalaţie pentru agrement trebuie să îndeplinească cerinţele esenţiale de securitate menţionate la capitolul 2.
5.5 Pentru a se confirma îndeplinirea cerinţelor esenţiale de securitate, producătorul sau reprezentantul său autorizat, persoană juridică cu sediul în România, va obţine un certificat de conformitate de tip eliberat de ISCIR–CERT.
5.6 În cazul în care producătorul sau reprezentantul său autorizat nu are sediul în România, obligaţiile prevăzute la pct. 5.1–5.5 revin importatorului.
6 MONTAREA ŞI PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE
6.1 Montarea şi demontarea
6.1.1 Montarea echipamentelor şi instalaţiilor utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joacă poate fi făcută de agenţi economici care dispun de mijloace tehnice corespunzătoare şi sunt autorizaţi de ISCIR-INSPECT.
6.1.2 Pentru echipamentele şi instalaţiile proprii, producătorul poate efectua montarea fără a necesita autorizare din partea ISCIR-INSPECT.
6.1.3 Conţinutul documentaţiei necesare pentru obţinerea autorizaţiei de către agenţii economici care montează echipamente şi instalaţii utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joacă este prezentat în anexa B.
14
PT R 19 – 2002
6.1.4 Agentul economic autorizat pentru montarea-demontarea echipamentelor/ instalaţiilor montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă are următoarele obligaţii:
a) să execute lucrările de montare în conformitate cu documentaţia tehnică pusă la dispoziţie de producător;
b) să verifice înainte de începerea montării, pentru echipamentele şi instalaţiile a căror asamblare se realizează la locul de funcţionare, corespondenţa echipamentului, instalaţiei sau subansamblurilor primite de la producător cu documentaţia tehnică pusă la dispoziţie de deţinător şi să consemneze rezultatele acestor verificări într–un proces-verbal pe care îl va prezenta la verificarea tehnică oficială;
c) să prezinte echipamentele, instalaţiile şi toate documentaţiile tehnice necesare (cartea instalaţiei–partea de montare), în timpul şi la sfârşitul montării, la verificările care se efectuează de către inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT sau, cu împuternicire scrisă din partea ISCIR-INSPECT, de către personalul tehnic de specialitate propriu autorizat pentru verificarea lucrărilor de montare;
d) să utilizeze pentru elementele de rezistenţă sudate tehnologii de execuţie şi examinare având la bază procedee de sudare omologate în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice în vigoare;
e) să folosească la lucrările de montare numai personal calificat. Sudorii vor fi autorizaţi în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice în vigoare;
f) să solicite acordul scris al proiectantului dacă în timpul lucrărilor de montare apare necesitatea efectuării unor modificări în construcţia echipamentelor şi instalaţiilor;
g) să numească personal tehnic de specialitate propriu (ingineri, subingineri, maiştri sau tehnicieni) pentru verificarea lucrărilor de montare–demontare. Modelul deciziei de numire a personalului este prezentat în anexa G;
h) să numească responsabil tehnic cu sudura (ingineri sau tehnicieni) în cazul efectuării lucrărilor de sudare la montarea elementelor de rezistenţă. Modelul deciziei de numire a responsabilului este prezentat în anexa G;
i) să întocmească şi să ţină la zi un registru de evidenţă pentru lucrările de montare- demontare, conform modelului din anexa C;
j) să asigure măsurile corespunzătoare astfel încât personalul tehnic de specialitate propriu, autorizat de ISCIR-INSPECT, să–şi poată îndeplini în bune condiţii sarcinile prevăzute la pct.6.1.5 şi 6.1.6.
6.1.5 Personalul tehnic de specialitate autorizat de ISCIR-INSPECT IT pentru lucrările de montare are următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să cunoască legislaţia, Prescripţiile tehnice specifice, Colecţia ISCIR în vigoare, şi reglementările tehnice în domeniu;
15
PT R 19-2002 .
b) să respecte în cadrul lucrărilor de montare–demontare documentaţia tehnică a producătorului şi proiectul de montare–demontare;
c) să verifice documentaţia tehnică întocmită pentru lucrările efectuate (cartea instalaţiei–partea de montaj) sub aspectul respectării prevederilor Prescripţiilor tehnice specifice, Colecţia ISCIR, precum şi concordanţa echipamentului sau instalaţiei cu documentaţia respectivă;
d) să încheie documente de verificare tehnică în care să consemneze constatările şi rezultatele verificărilor şi examinărilor precum şi dispoziţiile obligatorii;
e) să verifice registrul de evidenţă a lucrărilor de montare-demontare şi să urmărească ţinerea la zi a acestuia.
6.1.6 Responsabilul tehnic cu sudura autorizat de ISCIR-INSPECT IT suplimentar faţă de cerinţele din SR EN 719:1995 are şi următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să cunoască legislaţia, prevederile Prescripţiilor tehnice specifice, Colecţia ISCIR, standardele şi alte normative în vigoare privind sudarea elementelor echipamentelor şi instalaţiilor utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joacă;
b) să verifice dacă tehnologia de execuţie şi de examinare a elementelor sudate este în concordanţă cu procedeele de sudare omologate;
c) să verifice proiectul de montare înainte de executarea lucrărilor astfel încât soluţiile adoptate să asigure condiţii optime de sudare şi verificare iar starea de tensiuni datorate ciclului termic de sudare să fie minimă;
d) să urmărească folosirea corespunzătoare a materialelor de adaos, funcţie de materialele de bază utilizate, în conformitate cu procedeele de sudare omologate;
e) să verifice ca materialele de adaos să fie însoţite de certificate de calitate şi să admită introducerea în lucru numai a materialelor de adaos prevăzute în proiectul de montare;
f) să supravegheze ca materialele de bază folosite să fie conforme cu proiectul de montare;
g) să verifice modul în care se depozitează şi se introduc în lucru materialele de adaos;
h) să participe la analiza şi stabilirea cauzelor eventualelor defecte datorate sudurii şi să ia măsuri corespunzătoare pentru remedierea şi evitarea acestora;
i) să urmărească efectuarea verificării calităţii îmbinărilor sudate în urma operaţiunilor de montare, să verifice rezultatele obţinute şi să vizeze documentele privind verificarea îmbinărilor sudate, care se ataşează la cartea echipamentului sau instalaţiei;
16
PT R 19 – 2002
j) să ţină la zi evidenţa poansoanelor sudorilor autorizaţi de ISCIR-INSPECT şi a procedeelor de sudare omologate.
6.1.7 Lucrările de demontare a echipamentelor şi instalaţiilor utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joacă se vor efectua în conformitate cu documentaţia tehnică elaborată de producătorul echipamentului sau instalaţiei respective.
6.1.8 La lucrările de montare–demontare, montatorul autorizat de ISCIR-INSPECT va respecta Normele Tehnice de protecţia muncii specifice şi Normele Tehnice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor valabile pe teritoriul României.
6.2 Punerea în funcţiune
6.2.1 Deţinătorul parcului de distracţii sau a spaţiului de joacă trebuie să obţină autorizaţia de funcţionare a acestora, indiferent dacă se află pe un amplasament temporar sau definitiv.
6.2.2 Echipamentele şi instalaţiile montate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă, noi sau vechi montate din nou, pot fi date în exploatare numai după obţinerea autorizaţiei de funcţionare eliberate de ISCIR–INSPECT IT.
6.2.3 Înainte de punerea în funcţiune a echipamentelor şi instalaţiilor pentru agrement pe un nou amplasament, deţinătorul acestora trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să se asigure că echipamentul pentru agrement ce urmează a fi exploatat respectă cerinţele esenţiale de securitate menţionate la capitolul 2;
b) să încheie un contract cu deţinătorul parcului de distracţii sau spaţiului de joacă din care să rezulte cel puţin acceptul acestuia pentru amplasarea echipamentului pentru agrement şi perimetrul pentru amplasare, în cazul în care cele două calităţi nu sunt cumulate de aceiaşi persoană fizică sau juridică;
c) să efectueze o analiză de risc în exploatare conform metodologiei elaborate de ISCIR–INSPECT (a se vedea capitolul 12);
d) să se asigure că pe fiecare echipament sau instalaţie sunt inscripţionate lizibil, durabil şi vizibil datele de identificare ale producătorului precum şi denumirea, seria, anul de fabricaţie şi caracteristicile tehnice ale echipamentului/instalaţiei;
e) să se asigure că pe fiecare echipament sau instalaţie sunt inscripţionate lizibil, durabil şi vizibil categoriile de vârstă, limitele de greutate şi înălţime ale consumatorilor;
f) să obţină autorizaţia de funcţionare a echipamentului sau instalaţiei din partea ISCIR–INSPECT IT.
6.2.4 Autorizarea de funcţionare la prima punere în funcţiune
6.2.4.1 Autorizarea de funcţionare pentru echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă se eliberează de ISCIR–INSPECT IT.
17
PT R 19-2002 .
6.2.4.2 În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare deţinătorul echipamentului/ instalaţiei va depune la ISCIR–INSPECT IT o documentaţie care va cuprinde:
a) cartea echipamentului/instalaţiei – partea de construcţie, întocmită conform modelului din anexa A;
b) cartea echipamentului/instalaţiei – partea de montaj;
c) copie legalizată de pe documentul încheiat cu deţinătorul spaţiului pe care va fi amplasat echipamentul;
d) procesul–verbal cu rezultatele încercărilor de casă;
e) procedura de inspecţie şi întreţinere a echipamentului/instalaţiei care trebuie să conţină cel puţin următoarele:
– gradul de calificare al personalului tehnic de deservire folosit;
– instrucţiuni de întreţinere;
– verificări tehnice periodice;
– încercările şi verificările stabilite de proiectant;
f) certificatul privind măsurătorile împotriva tensiunilor de atingere (unde este cazul);
g) certificatul privind continuităţile electrice (unde este cazul);
h) certificatul privind rezistenţa de izolaţie (unde este cazul);
i) certificat privind pregătirea şi amenajarea terenului;
j) certificat privind reglarea automatelor şi instalaţiei de protecţie (unde este cazul);
k) dovada/documentul de luare în evidenţă eliberat de ISCIR-INSPECT (dacă este cazul);
l) declaraţia de conformitate.
6.2.4.3 Documentaţia menţionată la pct. 6.2.4.2 va fi înaintată la ISCIR–INSPECT IT cu adresă de însoţire prin care se solicită autorizarea echipamentului/instalaţiei.
6.2.4.4 Documentaţia incompletă va fi înapoiată deţinătorului pentru a fi completată.
6.2.4.5 ISCIR–INSPECT IT va stabili cu deţinătorul data la care urmează să se efectueze verificarea tehnică de către inspectorii de specialitate.
6.2.4.6 Până la data stabilită pentru verificarea tehnică, deţinătorul trebuie să pregătească echipamentul/instalaţia având încercările de casă efectuate cu rezultate corespunzătoare, precum şi utilajul şi sarcinile pentru încercări. De asemenea, trebuie să asigure personalul de deservire şi auxiliar necesar. De la verificarea tehnică nu trebuie să lipsească RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT, al deţinătorului şi personalul tehnic de specialitate pentru verificarea lucrărilor de montare–demontare al montatorului.
18
PT R 19 – 2002
6.2.4.7 În cazul echipamentelor/instalaţiilor închiriate, la verificarea tehnică va participa atât RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT, al deţinătorului cât şi cel din unitatea care a închiriat echipamentul/instalaţia.
6.2.4.8 Verificarea tehnică la prima punere în funcţiune
6.2.4.8.1 Prezenta prescripţie tehnică stabileşte condiţiile minime care trebuie să fie respectate la efectuarea verificărilor tehnice.
6.2.4.8.2 Înainte de începerea verificării tehnice, deţinătorul (persoană fizică sau juridică) va efectua instructajul de protecţia muncii persoanelor participante la această activitate. Celelalte persoane trebuie să fie îndepărtate de pe echipament/instalaţie şi/sau din raza de acţiune a acestora. Verificarea tehnică va fi condusă de către inspectorul de specialitate al ISCIR–INSPECT.
6.2.4.8.3 Verificarea tehnică oficială trebuie să stabilească dacă:
a) există cartea echipamentului/instalaţiei–partea de construcţie şi de montaj, este completă şi corespunde cu echipamentul/instalaţia prezentat(ă) pentru verificarea tehnică;
b) echipamentul/instalaţia a fost executat(ă), echipat(ă), montat(ă) şi instalat(ă) în conformitate cu proiectul acestuia/acesteia;
c) echipamentul/instalaţia supus(ă) la încercările şi verificările prevăzute în prezenta prescripţie tehnică a corespuns şi funcţionează în condiţii de securitate, inclusiv dispozitivele de frânare şi componentele de securitate;
d) este asigurată întreţinerea, revizia şi supravegherea tehnică şi personalul de deservire este calificat şi instruit;
e) construcţia echipamentului/instalaţiei şi îmbinările demontabile şi nedemontabile nu prezintă defecte vizibile;
f) instalaţia electrică (dacă este cazul) este echipată cu dispozitivele de protecţie necesare şi este prevăzută cu inscripţionările specifice necesare;
g) pe echipament/instalaţie sunt prevăzute inscripţii lizibile şi durabile privind datele de identificare ale producătorului, denumirea, seria, anul de fabricaţie şi caracteristicile tehnice ale acestuia/acesteia.
6.2.4.8.4 Verificarea tehnică constă din:
a) verificarea principalelor elemente componente;
b) încercări în gol;
c) încercări în sarcină;
d) alte încercări, prevăzute de proiectant.
19
PT R 19-2002 .
6.2.4.8.5 Verificarea principalelor elemente componente constă în urmărirea îndeplinirii condiţiilor enumerate la pct. 6.2.4.8.3.
6.2.4.8.6 Încercările în gol, în sarcină şi alte încercări se vor efectua în conformitate cu instrucţiunile elaborate de producătorul echipamentului/instalaţiei sau de proiectant.
6.2.4.9 Autorizarea funcţionării se acordă numai dacă la verificarea tehnică oficială se constată îndeplinirea tuturor condiţiilor prevăzute în prezenta prescripţie tehnică. Autorizarea funcţionării şi parametrii de funcţionare aprobaţi, precum şi data (luna şi anul) stabilită pentru următoarea verificare tehnică periodică (la scadenţă) se înscriu într–un proces-verbal conform modelului din anexa D. Scadenţa următoarei verificări nu va fi mai mare de 1 an.
6.2.4.10 Pentru echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă, aflate în funcţiune la data intrării în vigoare a prezentei prescripţii tehnice, autorizarea de funcţionare se acordă în următoarele condiţii:
a) prezentarea documentelor menţionate la pct. 6.2.4.2 (cu excepţia dovezii/ documentului de luare în evidenţă) şi 6.2.4.3;
b) prezentarea unui document privind evaluarea stării tehnice a echipamentului /instalaţiei întocmit de către un agent economic autorizat de ISCIR–INSPECT pentru a efectua examinări, investigaţii, studii de capacitate portantă şi asigurare antirisc din care să rezulte că sunt respectate cerinţele esenţiale de securitate prevăzute la capitolul 2;
c) prezentarea instrucţiunilor privind amplasarea, montarea, instalarea, exploatarea, întreţinerea, evaluarea riscurilor şi categoriile de utilizatori elaborate de proiectant sau de către producător;
d) îndeplinirea cerinţelor menţionate la pct. 6.2.4.4, 6.2.4.5, 6.2.4.6, 6.2.4.7 şi 6.2.4.8.
6.2.4.11 Se interzice acordarea autorizaţiei de funcţionare pentru echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă în următoarele cazuri:
a) lipsesc sau funcţionează defectuos componentele de securitate precizate de proiectantul echipamentului/instalaţiei;
b) dispozitivele de frânare prevăzute de proiectantul echipamentului/instalaţiei lipsesc sau funcţionează defectuos;
c) protecţia împotriva tensiunilor de atingere lipseşte sau este executată defectuos, creând pericol de electrocutare;
d) lipsesc sau nu funcţionează dispozitivele de semnalizare optice sau acustice prevăzute în documentaţie;
e) instalaţia electrică este executată defectuos, prezentând pericol de electrocutare;
20
PT R 19 – 2002
f) modul de fixare a elementelor de rezistenţă, elementelor de tracţiune şi dispozitivelor de prindere nu este corespunzător, putând genera avarii, incidente sau accidente;
g) se constată fisuri la elementele de rezistenţă;
h) sunt slăbite sau lipsesc elementele de îmbinare (şuruburi sau nituri);
i) există deformaţii permanente vizibile cu ochiul liber la construcţia metalică;
j) încercările cu sarcină şi suprasarcină nu au avut rezultate corespunzătoare;
k) calea de rulare are suprafaţa de contact deteriorată, are porţiuni rupte şi prezintă abateri peste limitele stabilite prin proiect;
l) nu este asigurată stabilitatea în gol şi în timpul funcţionării;
m) sistemul de rulare al vehiculelor este uzat;
n) instalaţia cu acţionare hidraulică prezintă defecţiuni;
o) lipsa echipamentului de protecţie individuală pentru consumator;
p) lipsa mijloacelor de salvare individuală;
q) suprafaţa terenului pe care este amplasat(ă) echipamentul/instalaţia prezintă denivelări sau obstacole care pun în pericol funcţionarea echipamentului/ instalaţiei sau care pun în pericol viaţa sau sănătatea consumatorului;
r) terenul pe care este amplasat(ă) echipamentul/instalaţia nu asigură rigiditatea necesară funcţionării;
s) nu sunt afişate instrucţiunile de utilizare sau de interzicere a accesului în zonele periculoase (în limba română);
t) lipsa iluminatului şi ventilaţiei în spaţiile închise;
u) nu este asigurat iluminatul pe timp de noapte;
v) nu a fost efectuată analiza de risc sau rezultatul analizei de risc este negativ;
w) nu se poate identifica instalaţia corespunzătoare documentaţiei prezentate;
x) platformele şi scările de acces la echipament/instalaţie nu asigură protecţia consumatorului (calitatea suprafeţelor, deformaţii, goluri, lipsă balustrade mână curentă etc.).
6.2.4.12 Echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă care posedă autorizaţia de funcţionare din partea ISCIR–INSPECT şi se remontează pe un alt amplasament înaintea termenului fixat pentru verificarea tehnică următoare nu mai trebuie să fie verificate din nou de către inspectorii de specialitate ai 21
PT R 19-2002 .
ISCIR–INSPECT. În acest caz autorizaţia de funcţionare pe noul amplasament se eliberează de către deţinător în urma unei verificări tehnice efectuate de către RSVTI propriu, în condiţiile respectării prevederilor pct. 6.2.3 lit. a), b), c) şi d), pct. 6.2.4.7, 6.2.4.8, 6.2.4.9, 6.2.4.11 şi documentaţiei prevăzute la pct. 6.2.4.2. În cazul echipamentelor/instalaţiilor închiriate, procesul-verbal se va întocmi în cartea echipamentului/instalaţiei în trei exemplare, care se distribuie astfel:
a) un exemplar (originalul) rămâne în carte, care se păstrează la agentul economic care exploatează instalaţia/echipamentul respectiv;
b) un exemplar (copie) se preia de către agentul economic în a cărui proprietate se află echipamentul/instalaţia;
c) un exemplar (copie) se transmite la ISCIR–INSPECT Inspecţia Teritorială unde îşi are sediul deţinătorul.
Procesul-verbal, în cazul echipamentelor/instalaţiilor proprii, se va întocmi în cartea echipamentului/instalaţiei în două exemplare, care se distribuie astfel:
a) un exemplar (originalul) rămâne în carte, care se păstrează la agentul economic care deţine echipamentul/instalaţia respectiv(ă);
b) un exemplar (copie) se transmite la ISCIR-INSPECT Inspecţia Teritorială unde îşi are sediul deţinătorul.
NOTĂ: Data următoarei verificări tehnice va fi cea stabilită prin procesul-verbal încheiat de inspectorul de specialitate al ISCIR–INSPECT.
6.2.4.13 După acordarea autorizaţiei de funcţionare, ISCIR–INSPECT va elibera cartea echipamentului/instalaţiei – partea de exploatare.
6.2.5 Verificarea tehnică periodică (la scadenţă) şi verificarea tehnică neprogramată (inopinată)
6.2.5.1 În timpul exploatării, echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă sunt supuse la termenul scadent unor verificări tehnice periodice. Cu ocazia acestor lucrări se verifică starea tehnică şi se acordă, după caz, autorizaţia de funcţionare în continuare. Scadenţa următoarei verificări se stabileşte ţinându–se seama şi de starea tehnică a echipamentului/instalaţiei, de condiţiile de funcţionare, de regimul de funcţionare, dar nu va fi mai mare de 1 an.
6.2.5.2 Eliberarea autorizaţiei de funcţionare în continuare se va face conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice de către inspectorii de specialitate ai ISCIR–INSPECT.
6.2.5.3 Verificarea tehnică periodică trebuie să stabilească pe lângă cele menţionate la pct. 6.2.4.8 şi dacă:
a) gradul de uzură al elementelor componente nu constituie un pericol pentru funcţionare şi nu a depăşit limitele admise;
22
PT R 19 – 2002
b) exploatarea, întreţinerea şi revizia se fac în condiţiile stabilite de producător şi asigură funcţionarea echipamentului/instalaţiei în condiţii de securitate;
c) registrul de evidenţă a funcţionării echipamentelor şi instalaţiilor montate şi utilizate în parcurile de distracţii este corect completat şi ţinut la zi.
6.2.5.4 Este interzisă acordarea autorizaţiei de funcţionare în continuare dacă se constată prezenţa uneia sau mai multor deficienţe menţionate la pct. 6.2.4.11 şi a următoarelor neconformităţi:
a) lipsa cărţii echipamentului/instalaţiei–partea de construcţie şi/sau partea de montaj;
b) întreţinere necorespunzătoare;
c) gradul de uzură al elementelor componente depăşeşte limitele admise şi pune în pericol funcţionarea echipamentului/instalaţiei.
6.2.5.5 Rezultatele verificări tehnice periodice se înscriu într–un proces-verbal, conform modelului din anexa D.
6.2.5.6 Dacă echipamentul/instalaţia montat(ă) şi utilizat(ă) în parcurile de distracţii nu a funcţionat mai mult de 90 de zile, repunerea acestuia/acesteia în funcţiune se va face numai după efectuarea unei verificări tehnice de către RSVTI autorizat al deţinătorului. Rezultatele verificării tehnice vor fi consemnate într–un proces-verbal în cartea echipamentului/instalaţiei – partea de exploatare, conform modelului din anexa D.
6.2.5.7 Prevederile pct. 6.2.5.6 nu se aplică în cazul în care a fost depăşită scadenţa la verificarea tehnică oficială.
6.2.5.8 Inspectorii de specialitate ai ISCIR–INSPECT au dreptul, ca în cadrul scadenţelor, să efectueze verificări tehnice neprogramate pentru a constata îndeplinirea dispoziţiilor date privind starea tehnică a echipamentelor/instalaţiilor (remedierea unor deficienţe şi înlocuiri de piese, altele decât cele menţionate la pct. 6.2.4.11), modul de efectuare a întreţinerii şi reviziei, a exploatării, inclusiv completarea la zi a registrului de evidenţă a funcţionării. Constatările se consemnează în registrul de evidenţă a funcţionării sau într–un proces-verbal, după caz, conform modelului din anexa D. Dispoziţiile date sunt obligatorii.
6.2.5.9 Dacă la verificările tehnice sau încercările efectuate în timpul exploatării, de către organele proprii de supraveghere tehnică ale deţinătorului, se constată deficienţe care periclitează siguranţa în funcţionare, menţionate la pct. 6.2.4.11, echipamentul/instalaţia va fi oprit(ă) din funcţiune.
6.2.6 Verificarea tehnică după lucrările de reparare
6.2.6.1 Echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă care au fost supuse unor lucrări de reparare nu pot fi date în exploatare decât după efectuarea unei verificări tehnice de către inspectorii de specialitate ai ISCIR–INSPECT, în condiţiile prevăzute de prezenta prescripţie tehnică.
23
PT R 19-2002 .
6.2.6.2 Categoriile de lucrări de reparare care se verifică de inspectorii de specialitate ai ISCIR–INSPECT sunt următoarele:
a) înlocuirea sau modificarea elementelor de rezistenţă;
b) refacerea sau remedierea îmbinărilor sudate ale elementelor de rezistenţă;
c) transformarea de principiu a modului de acţionare a echipamentului/instalaţiei;
d) înlocuirea, recondiţionarea sau transformarea de principiu a mecanismului de antrenare;
e) modificarea de principiu a schemei electrice de acţionare;
f) modificarea instalaţiei de comandă;
g) înlocuirea instalaţiei electrice;
h) înlocuirea sau modificarea componentelor de securitate cu alte tipodimensiuni, care diferă de cele prevăzute în proiectul iniţial;
i) înlocuirea sau modificarea constructiv–funcţională a vehiculelor;
j) înlocuirea dispozitivelor de frânare cu alte tipodimensiuni, care diferă de cele prevăzute în proiectul iniţial;
k) înlocuirea sau recondiţionarea căilor de rulare;
l) înlocuirea cilindrilor hidraulici şi/sau a grupului de pompare.
6.2.6.3 În vederea efectuării verificării tehnice după reparare, reparatorul sau producătorul echipamentului/instalaţiei va întocmi o documentaţie tehnică cu următorul conţinut:
a) copie de pe autorizaţia pentru efectuarea lucrărilor de reparare, eliberată de către ISCIR–INSPECT IT;
b) tehnologia privind lucrările de reparare;
c) lista lucrărilor efectuate în cadrul reparaţiei;
d) tabelul cuprinzând materialele folosite în cadrul lucrărilor de reparare, cu specificarea caracteristicilor tehnice şi a numărului certificatului de calitate eliberat de furnizorul acestora;
e) certificatul de calitate pentru sudurile executate în cadrul reparaţiei;
f) copie de pe certificatele de calitate ale elementelor de tracţiune;
g) schema cinematică, schemele electrice şi desenele de ansamblu ale echipamentului/instalaţiei;
24
PT R 19 – 2002
h) procesul-verbal cu rezultatele corespunzătoare ale încercărilor de casă, semnat şi de deţinătorul echipamentului/instalaţiei;
i) procesul-verbal de recepţie şi certificatul de calitate şi garanţie al reparaţiei.
6.2.6.4 Lucrările de reparare menţionate la pct. 6.2.6.2 vor fi executate numai de agenţi economici autorizaţi de ISCIR–INSPECT IT în acest scop. În cazul în care lucrările de reparare sunt efectuate de producătorul echipamentului/instalaţiei nu este necesară autorizarea din partea ISCIR–INSPECT IT.
6.2.6.5 Repararea echipamentelor şi instalaţiilor montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joacă poate fi făcută de agenţi economici care dispun de mijloace tehnice corespunzătoare şi sunt autorizaţi de ISCIR–INSPECT IT.
6.2.6.6 Conţinutul documentaţiei necesare pentru obţinerea autorizaţiei de către agenţii economici care repară echipamente şi instalaţii montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joacă este prezentat în anexa B.
6.2.6.7 Agentul economic autorizat pentru lucrări de reparare are următoarele obligaţii:
a) să execute lucrările de reparare în conformitate cu documentaţia tehnică de reparaţie;
b) să prezinte echipamentele, instalaţiile şi toate documentaţiile tehnice necesare, în timpul şi la sfârşitul reparării, la verificările care se efectuează de către inspectorii de specialitate ai ISCIR–INSPECT sau, cu împuternicire scrisă din partea ISCIR–INSPECT, de către responsabilul tehnic de specialitate propriu autorizat pentru verificarea lucrărilor de reparare;
c) să utilizeze pentru elementele de rezistenţă sudate tehnologii de execuţie şi de examinare având la bază procedee de sudare omologate în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice în vigoare;
d) să folosească la lucrările de reparare numai personal calificat. Sudorii vor fi autorizaţi în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice în vigoare;
e) să solicite acordul scris al proiectantului dacă în timpul lucrărilor de reparare apare necesitatea efectuării unor modificări în construcţia echipamentelor şi instalaţiilor;
f) să numească personal tehnic de specialitate propriu (ingineri, subingineri, maiştri sau tehnicieni) pentru verificarea lucrărilor de reparare. Modelul deciziei de numire a personalului este prezentat în anexa G;
g) să numească responsabil tehnic cu sudura (ingineri sau tehnicieni), în cazul efectuării unor lucrări de sudare la repararea elementelor de rezistenţă. Modelul deciziei de numire a responsabilului este prezentat în anexa G;
h) să întocmească şi să ţină la zi un registrul de evidenţă pentru lucrările de reparare, conform modelului din anexa C;
25
PT R 19-2002 .
i) să asigure măsurile corespunzătoare astfel ca personalul tehnic de specialitate propriu, autorizat de ISCIR, să–şi poată îndeplini în bune condiţii sarcinile prevăzute la pct. 6.2.6.8 şi 6.2.6.9.
6.2.6.8 Personalul tehnic autorizat de ISCIR pentru lucrările de reparare are următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să cunoască legislaţia, prevederile Prescripţiilor tehnice specifice – Colecţia ISCIR în vigoare şi reglementările tehnice în domeniu;
b) să respecte în cadrul lucrărilor de reparare documentaţia tehnică a producătorului şi proiectul de reparare;
c) să verifice documentaţia tehnică întocmită pentru lucrările efectuate sub aspectul respectării prevederilor Prescripţiilor tehnice specifice – Colecţia ISCIR precum şi concordanţa echipamentului sau instalaţiei cu documentaţia respectivă;
d) să întocmească documente de verificare în care să consemneze constatările şi rezultatele verificărilor şi examinărilor precum şi dispoziţiile obligatorii;
e) să verifice registrele de evidenţă a lucrărilor de reparare şi să urmărească ţinerea la zi a acestora.
6.2.6.9 Responsabilul tehnic cu sudura autorizat de ISCIR, suplimentar faţă de cerinţele din SR EN 719:1995, are şi următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să cunoască legislaţia, prevederile Prescripţiilor tehnice specifice – Colecţia ISCIR, standardele şi alte normative în vigoare privind sudarea elementelor echipamentelor şi instalaţiilor montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joacă;
b) să verifice dacă tehnologia de execuţie şi de examinare a elementelor sudate este în concordanţă cu procedeele de sudare omologate;
c) să verifice documentaţia de reparare înainte de executarea lucrărilor astfel încât soluţiile adoptate să asigure condiţii optime de sudare şi verificare iar starea de tensiuni datorată ciclului termic de sudare să fie minimă;
d) să asigure alegerea corectă a materialelor de adaos, funcţie de materialele de bază utilizate, în conformitate cu procedeele de sudare omologate;
e) să verifice ca materialele de adaos să fie însoţite de certificate de calitate şi să admită introducerea în lucru numai a materialelor de adaos prevăzute în documentaţia de reparaţie;
f) să supravegheze astfel ca materialele de bază folosite să fie conforme cu documentaţia de reparaţie;
g) să verifice modul în care se depozitează şi se introduc în lucru materialele de adaos;
26
PT R 19 – 2002
h) să participe la analiza şi stabilirea cauzelor eventualelor defecte datorate sudurii şi să ia măsuri corespunzătoare pentru remedierea şi evitarea lor;
i) să urmărească efectuarea verificării calităţii îmbinărilor sudate în urma operaţiunilor de reparare, să verifice rezultatele obţinute şi să vizeze documentele privind verificarea îmbinărilor sudate, care se ataşează la cartea echipamentului sau instalaţiei;
j) să ţină la zi evidenţa poansoanelor sudorilor autorizaţi de ISCIR şi a procedeelor de sudare omologate.
6.2.6.10 Verificarea tehnică după lucrările de reparare trebuie să stabilească, pe lângă cele menţionate la pct. 6.2.5.3, şi dacă lucrările s-au efectuat corespunzător iar materialele noi folosite sunt în conformitate cu tehnologia de reparare.
6.2.6.11 Lucrările, altele decât cele menţionate la pct. 6.2.6.2, pot fi executate şi de agenţi economici care nu sunt autorizaţi de ISCIR-INSPECT, iar verificarea tehnică după aceste reparaţii va fi efectuată de RSVTI al deţinătorului.
6.2.6.12 Verificarea tehnică după reparare se efectuează în conformitate cu prevederile pct.6.2.4.8.
6.2.6.13 Dacă rezultatele verificării tehnice satisfac prevederile prezentei prescripţii tehnice, prin procesul-verbal încheiat se acordă autorizaţia de funcţionare în continuare stabilindu–se şi scadenţa următoarei verificări tehnice care nu va fi mai mare de 1 an.
6.2.6.14 Efectuarea lucrărilor de reparare se va înscrie în registrul de evidenţă a funcţionării echipamentului/instalaţiei.
6.2.6.15 Documentaţia tehnică de reparare se va ataşa la cartea echipamentului/instalaţiei.
7 EXPLOATAREA
7.1 Deţinerea şi/sau utilizarea echipamentelor şi instalaţiilor montate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă
7.1.1 Deţinătorii autorizaţi pentru utilizarea echipamentelor/instalaţiilor montate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă au următoarele obligaţii şi răspunderi:
a) să posede Prescripţiile tehnice specifice – Colecţia ISCIR;
b) să execute lucrările de întreţinere şi revizie tehnică curentă în conformitate cu procedura de inspecţie şi întreţinere a echipamentului/instalaţiei;
c) să pregătească şi să prezinte echipamentele/instalaţiile, precum şi documentaţia tehnică prevăzută de Prescripţiile tehnice – Colecţia ISCIR, la verificările tehnice care se efectuează de ISCIR–INSPECT în vederea autorizării funcţionării echipamentelor/instalaţiilor sau ori de câte ori se solicită de către ISCIR;
d) să numească RSVTI, în raport cu numărul şi complexitatea echipamentelor/ instalaţiilor, care va fi autorizat de ISCIR–INSPECT. RSVTI al unităţilor
27
PT R 19-2002 .
menţionate răspunde împreună cu proprietarul echipamentelor/instalaţiilor de luarea măsurilor pentru aplicarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice privind siguranţa în funcţionare a acestora. Atribuţiile RSVTI sunt menţionate la pct. 7.2.3 şi 7.2.4;
7.1.2 Modelul deciziei de numire pentru RSVTI este prezentat în anexa E.
7.1.3 Modelul autorizaţiei care se va elibera de către ISCIR–INSPECT IT pentru RSVTI este prezentat în anexa H.
7.2 Supravegherea
7.2.1 Pentru funcţionarea în condiţii de securitate a echipamentelor şi instalaţiilor montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice şi ale instrucţiunilor de exploatare specifice, sunt direct răspunzători deţinătorii.
7.2.2 Prevederile pct. 7.1.3 se aplică şi celor care închiriază echipamente/instalaţii în vederea utilizării.
7.2.3 RSVTI poate fi:
• inginer
• subinginer sau
• maistru
• tehnician
într–una din specialităţile: mecanică, electrică sau electromecanică, cu o vechime minimă de 5 ani.
7.2.4 RSVTI trebuie să posede cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul echipamentelor şi instalaţiilor montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă şi are următoarele sarcini principale:
a) să ţină evidenţa instalaţiilor şi să urmărească efectuarea la termen a verificării tehnice oficiale fără de care instalaţiile respective nu pot funcţiona. Modelul de registru de evidenţă a echipamentelor/instalaţiilor este prezentat în anexa F.
b) să urmărească pregătirea echipamentelor/instalaţiilor şi a sarcinilor de încercare necesare pentru verificările tehnice oficiale şi să participe la efectuarea lor;
c) să supravegheze ca echipamentele/instalaţiile să fie folosite în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, instrucţiunile de exploatare elaborate de producător şi normele de protecţia muncii;
d) să urmărească realizarea în termen a dispoziţiilor date prin procesele-verbale de verificare tehnică, să examineze, în mod regulat, registrul de evidenţă a funcţionării şi să ia măsuri pentru remedierea imediată a defectelor semnalate;
e) să urmărească afişarea în locurile stabilite a instrucţiunilor de exploatare;
f) să interzică manevrarea echipamentelor şi instalaţiilor montate şi utilizate în parcurile de distracţii de persoane neautorizate;
28
PT R 19 – 2002
g) să efectueze instructajul profesional şi de protecţia muncii cu manevranţii echipamentelor/instalaţiilor, conform reglementărilor în vigoare;
h) să organizeze reexaminarea periodică a manevranţilor;
i) să urmărească efectuarea lucrărilor de întreţinere şi revizii conform procedurii inspecţie şi întreţinere;
j) să transmită, până la data de 25 noiembrie a fiecărui an, planul anual de verificări tehnice periodice pentru anul următor la ISCIR–INSPECT IT în raza căreia îşi are sediul deţinătorul;
k) să efectueze verificările tehnice oficiale în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice după fiecare remontare pe un nou amplasament a echipamentului/instalaţiei, în intervalul dintre scadenţele oficiale;
l) să urmărească efectuarea reparaţiilor verificate de inspectorii de specialitate ai ISCIR–INSPECT numai de către agenţi economici autorizaţi în condiţiile prezentei prescripţii tehnice;
m) să urmărească executarea la termenele prevăzute a verificărilor dispozitivelor de prindere şi a elementelor de tracţiune;
n) să ţină evidenţa manevranţilor echipamentelor/instalaţiilor.
7.3 Registrul pentru evidenţa funcţionării
7.3.1 Pentru fiecare echipament/instalaţie deţinătorul va întocmi un registru de evidenţă a funcţionării în care manevranţii şi personalul de întreţinere şi revizie sunt obligaţi să consemneze sub semnătură toate observaţiile asupra funcţionării şi defecţiunilor apărute la acestea.
7.3.2 RSVTI va verifica şi viza zilnic registrul de evidenţă a funcţionării.
7.4 Cerinţe privind exploatarea
7.4.1 Exploatarea echipamentelor şi instalaţiilor montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă trebuie să se facă în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, normele de protecţia muncii, instrucţiunile de exploatare elaborate de producător şi normele interne elaborate de deţinător potrivit specificului locului de funcţionare.
7.4.2 Înainte de efectuarea curselor cu consumatori se vor efectua curse de probă.
7.4.3 Se interzice funcţionarea echipamentelor/instalaţiilor atunci când componentele de securitate nu sunt în perfectă stare de funcţionare sau nu îndeplinesc condiţiile tehnice prevăzute de producător.
7.4.4 Dacă în timpul utilizării echipamentelor/instalaţiilor se constată una din deficienţele menţionate la pct. 6.2.4.11 echipamentul/instalaţia se opreşte obligatoriu din funcţiune. RSVTI va consemna acest lucru într–un proces-verbal, conform modelului din 29
PT R 19-2002 .
anexa D, şi în registrul de evidenţă a funcţionării. Copia procesului-verbal va fi transmisă la ISCIR–INSPECT IT unde îşi are sediul deţinătorul.
7.4.5 Echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă nu pot funcţiona dacă zonele periculoase nu sunt îngrădite corespunzător sau dacă elementele în mişcare şi instalaţiile electrice neizolate nu sunt prevăzute cu apărători de protecţie şi marcate corespunzător.
7.4.6 Deţinătorul trebuie să informeze consumatorul, printr–un panou de avertizare amplasat în imediata apropiere a echipamentelor, asupra următoarelor:
a) denumirea echipamentului/instalaţiei şi datele de identificare a deţinătorului;
b) modul corect de utilizare şi comportamentul adecvat;
c) potenţialele pericole, aşa cum au fost ele identificate în cadrul analizei de risc în exploatare, inclusiv asupra vârstei minime, limitei de greutate şi înălţime sau stării de sănătate a consumatorilor, după caz.
În cazul echipamentelor din staţiunile şi zonele turistice, informarea consumatorilor se va face în mod obligatoriu şi în cel puţin două limbi de circulaţie internaţională.
7.4.7 Este interzisă atenţionarea: „UTILIZARE ŞI PERICOL PE RISCUL DUMNEAVOASTRĂ” sau orice atenţionare similară.
7.4.8 Echipamentele/instalaţiile montate şi utilizate în parcurile de distracţii pentru care proiectantul sau producătorul prevede funcţionarea cu manevrant vor fi deservite de personal autorizat în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice. Metodologia de autorizare este menţionată la capitolul 13.
7.4.9 Manevranţii vor respecta cu stricteţe, pe toată durata exploatării, cerinţele stabilite de producătorul echipamentului/instalaţiei.
8 ÎNTREŢINEREA ŞI REVIZIA
8.1 Întreţinerea şi revizia echipamentelor/instalaţiilor trebuie să fie executată de personal calificat şi instruit de deţinător sau producător în acest scop.
8.2 Întreţinerea şi revizia se vor efectua în conformitate cu procedura de inspecţie şi întreţinere a echipamentului/instalaţiei elaborată de proiectant.
8.3 La lucrările de întreţinere şi revizie pentru echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în parcurile de distracţii vor lucra echipe formate din cel puţin două persoane, exceptând manevrantul.
8.4 Întreţinerea şi revizia va cuprinde ansamblul de lucrări care asigură funcţionarea normală a echipamentului/instalaţiei.
8.5 La întreţinerea şi revizia echipamentelor/instalaţiilor se vor lua măsuri corespunzătoare pentru prevenirea accidentelor. 30
PT R 19 – 2002
9 REPARAREA
9.1 Repararea echipamentelor şi instalaţiilor montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă va fi efectuată în condiţiile menţionate la pct. 6.2.6.2, 6.2.6.5 şi 6.2.6.11.
9.2 La lucrările de reparare a echipamentelor/instalaţiilor se vor lua măsuri corespunzătoare pentru prevenirea accidentelor.
10 DISTRACŢII EXTREME
10.1 Pentru organizarea unei distracţii extreme organizatorul acesteia trebuie să desemneze, pe toată durata de desfăşurare, un coordonator de securitate. Dacă organizatorul nu desemnează un coordonator de securitate acţionează el însuşi în calitate de coordonator de securitate, fiind necesară autorizarea sa. Coordonatorul de securitate trebuie să fie prezent pe toată durata desfăşurării distracţiei extreme.
10.2 Organizatorul trebuie să ia măsurile necesare în scopul evitării pericolului pentru securitatea utilizatorilor sau a terţilor în timpul desfăşurării distracţiei extreme, în condiţii normale sau în alte condiţii previzibile. Aceste măsuri se referă în special la:
a) montare, verificări tehnice periodice, măsuri de întreţinere a echipamentelor utilizate la distracţia extremă;
b) verificări tehnice periodice şi măsuri de întreţinere a produselor utilizate la distracţia extremă;
c) desemnarea coordonatorilor de securitate autorizaţi;
d) instruirea coordonatorului de securitate autorizat şi instrucţiunile necesare îndeplinirii atribuţiunilor;
e) avertismente şi inscripţionări.
10.3 Organizatorul trebuie să dispună de următoarele date pentru distracţia extremă:
a) lista produselor necesare distracţiei extreme ce pot avea un impact asupra securităţii, o descriere şi o identificare a acestor produse şi o definire a caracteristicilor lor;
b) schema distracţiei extreme.
10.4 Prevederile menţionate la pct. 6.2.3 se aplică în mod corespunzător şi organizatorului distracţiei extreme.
10.5 Produsele prevăzute la pct. 10.3 lit. a), utilizate în cadrul distracţiei extreme, trebuie să fie certificate în acest scop de ISCIR–CERT.
10.6 În cazul în care la practicarea distracţiilor extreme sunt folosite instalaţii care fac obiectul domeniului de activitate al ISCIR, organizatorul distracţiei extreme este obligat să respecte următoarele condiţii:
31
PT R 19-2002 .
a) să solicite la ISCIR–INSPECT IT, în raza căreia se desfăşoară distracţia extremă, verificarea şi autorizarea instalaţiei respective la parametrii necesari pentru desfăşurarea acestei activităţi;
b) să asigure mijloacele necesare verificării acestor instalaţii şi personalul de deservire şi auxiliar;
c) să instruiască personalul deservent al acestor instalaţii în legătură cu practicarea distracţiei extreme;
d) să desfăşoare activitatea de distracţie extremă în condiţii meteorologice care să nu pună în pericol viaţa, sănătatea şi integritatea consumatorilor;
e) să asigure mijloacele de comunicare necesare cel puţin între deserventul instalaţiei şi coordonatorul de securitate al distracţiei extreme;
f) instalaţia să fie astfel amplasată încât să excludă posibilitatea lovirii participantului la distracţia extremă de elemente ale instalaţiei sau de orice fel de obstacol;
g) deserventul instalaţiei să fie autorizat şi apt medical.
10.7 Atribuţiile coordonatorului de securitate sunt următoarele:
a) să cunoască etapele privind desfăşurarea distracţiei extreme pe care o coordonează;
b) să ţină evidenţa echipamentelor şi produselor specifice utilizate pentru fiecare categorie de distracţie extremă;
c) să cunoască echipamentele şi produsele specifice utilizate la distracţia extremă şi să le folosească strict pentru destinaţia stabilită de producătorul acestora;
d) să urmărească utilizarea echipamentelor şi produselor specifice distracţiei extreme în conformitate cu instrucţiunile producătorului acestora;
e) să deţină şi să utilizeze mijloacele de comunicare prevăzute;
f) să verifice înaintea începerii distracţiei extreme starea tehnică a echipamentelor şi produselor specifice utilizate şi să le scoată din uz pe cele care prezintă defecţiuni care pot conduce la producerea de accidente sau pe cele al căror termen maxim de utilizare dat de producător este depăşit;
g) să se informeze asupra stării de sănătate a consumatorilor de distracţie extremă şi să ia măsuri corespunzătoare;
h) să urmărească în permanenţă comportamentul (fizic, emoţional şi din punct de vedere al sănătăţii) consumatorilor de distracţie extremă la începutul, în timpul şi la sfârşitul acesteia;
i) să cunoască, să respecte şi să aplice măsurile de prim ajutor.
32
PT R 19 – 2002
10.8 Autorizarea coordonatorului de securitate se face conform metodologiei elaborate de ISCIR–INSPECT (a se vedea capitolul 13).
10.9 Autorizaţia coordonatorului de securitate se eliberează pentru fiecare categorie de distracţie extremă pe o perioadă limitată de timp nu mai mare de 1 an şi pentru o locaţie determinată.
10.10 În cazul în care una din condiţiile de autorizare menţionate la pct. 10.9 se modifică, autorizaţia coordonatorului de securitate îţi pierde valabilitatea fiind necesară solicitarea unei autorizaţii noi.
10.11 Eliberarea autorizaţiei se va face după examinarea persoanei/persoanelor propuse pentru „coordonator de securitate” privind desfăşurarea distracţiei extreme, în condiţiile prevăzute în prezenta prescripţie tehnică.
11 AVARII ŞI ACCIDENTE
11.1 Deţinătorul sau cel care are în folosinţă echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă precum şi organizatorul de distracţii extreme au obligaţia să anunţe imediat ISCIR–INSPECT IT în raza căreia se află instalaţiile despre avariile şi accidentele produse prin mijloacele locale cele mai rapide.
11.2 Deţinătorul sau cel care are în folosinţă echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă, precum şi organizatorul de distracţii extreme au obligaţia să nu modifice starea de fapt din momentul producerii avariei sau accidentului până la sosirea inspectorilor de specialitate ai ISCIR–INSPECT la faţa locului, în afară de cazurile când menţinerea acestei stări de fapt ar produce alte accidente sau ar periclita viaţa accidentatului.
11.3 Atunci când este necesar să se modifice starea de fapt din momentul producerii avariei sau accidentului, deţinătorul sau cel care are în folosinţă echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă precum şi organizatorul de distracţii extreme, au obligaţia să facă schiţe, fotografii sau înregistrări video ale situaţiei existente.
11.4 În vederea stabilirii cauzelor care au produs avarii sau accidente, deţinătorul sau cel care are în folosinţă echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă precum şi organizatorul de distracţii extreme vor trimite la laboratoare de specialitate pentru cercetare piese, subansambluri sau materiale la indicaţia inspectorilor de specialitate ai ISCIR–INSPECT care au cercetat avaria sau accidentul respectiv.
11.5 ISCIR–INSPECT cercetează avariile şi accidentele, evaluează cauzele, modul în care s–au produs şi efectele rezultate şi dispune măsurile ce se impun privind siguranţa în funcţionare a echipamentelor/instalaţiilor, după caz.
12 METODOLOGIA PENTRU EFECTUAREA ANALIZEI DE RISC ÎN
EXPLOATARE
Metodologia pentru efectuarea analizei de risc în exploatare este prezentată în MT1-2002.
33
PT R 19-2002 .
13 NORMATIV REFERITOR LA AUTORIZAREA ŞI GRADUL DE CALIFICARE AL PERSONALULUI DE DESERVIRE ŞI AL COORDONATORULUI DE SECURITATE PENTRU DISTRACŢIA EXTREMĂ
Metodologia privind autorizarea şi gradul de calificare al personalului de deservire şi al coordonatorului de securitate pentru distracţia extremă este prezentată în NT1-2002.
14 DISPOZIŢII FINALE
14.1 Dacă agentul economic autorizat pentru efectuarea lucrărilor menţionate în prescripţia tehnică a depus documente în baza cărora i s–a eliberat autorizaţia şi acestea nu sunt conforme cu realitatea, autorizaţia este nulă de drept.
14.2 Nerespectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice se sancţionează conform legislaţiei în vigoare, mergând până la retragerea autorizaţiilor acordate.
34
PT R 19 – 2002
ANEXA A
Cartea echipamentului/instalaţiei – partea de construcţie
Cartea echipamentului/instalaţiei trebuie să conţină cel puţin datele menţionate în continuare, specifice instalaţiei.
1 Generalităţi
• datele de identificare ale producătorului;
• denumirea, tipul, destinaţia, seria şi anul de fabricaţie ale echipamentului/ instalaţiei;
• perioada prevăzută de proiectant pentru utilizare
• felul acţionării;
• numărul certificatului de conformitate de tip;
• mediul înconjurător în care poate să funcţioneze (temperatura maximă/ minimă, umiditatea relativă a aerului, viteza maximă admisibilă a vântului în stare de repaus/funcţionare);
• felul şi tensiunea curentului electric pe circuite (forţă, comandă, semnalizare, iluminat);
• normele tehnice de bază care au stat la baza construirii echipamentului/ instalaţiei ( simbol şi denumire).
2 Condiţii tehnice de amplasare şi instalare
• spaţii minime de siguranţă;
• sistem de salvare a consumatorilor;
• traversări;
• paralelisme;
• intersecţii;
• menţiuni specifice cu privire la natura terenului pe care se amplasează echipamentul/instalaţia;
• balizare şi iluminare;
• menţiuni speciale cu privire la:
– natura terenului de fundare;
– măsuri contra calamităţilor naturale.
3 Caracteristici tehnice de bază
3.1 Date generale
• sarcina nominală (kg);
• numărul persoanelor;
• vehicule:
– tipul;
– dispozitivul de cuplare;
– capacitatea utilă (kg);
– masa proprie (kg);
– număr de vehicule;
– distanţa între vehicule;
– tipul vehiculului de revizie.
• raza minimă de înscriere în curbă;
• înclinarea în plan longitudinal şi în plan transversal (%);
35
PT R 19-2002 .
ANEXA A (continuare)
• caracteristici dimensionale maxime în stare de repaus şi în timpul funcţionării;
• dimensiunile conturului de reazem al echipamentului/instalaţiei;
• timpul de desfăşurare a unei curse complete (min);
• vitezele maxime de funcţionare (m/s);
• locul de comandă şi amplasarea acestuia;
• felul comenzii;
• modul de alimentare cu energie;
• masa echipamentului/instalaţiei (kg);
• presiunea medie pe sol (MPa);
3.2 Sistem de tracţiune şi organe de prindere
• denumirea;
• tipul constructiv;
• destinaţia;
• dimensiunile specifice;
• rezistenţa la rupere (N/mm²);
• coeficient de siguranţă;
• forţa de rupere (N).
3.3 Grup de antrenare
• tip;
• motoare de acţionare;
• reductoare.
3.4 Sisteme şi/sau dispozitive de frânare
• tip;
• caracteristici;
• numărul de frâne;
• coeficient de siguranţă al frânării;
• tipul de acţionare al frânei;
• timpul minim de frânare;
• spaţiul de frânare (m);
• felul organelor de acţionare.
4 Componente de securitate
• datele de identificare ale producătorului;
• denumire;
• tip;
• destinaţie;
• seria şi anul de fabricaţie;
• numărul certificatului de conformitate de tip;
• număr;
• amplasare;
• caracteristici tehnice.
36
PT R 19 – 2002
ANEXA A (sfârşit)
5 Date privind materialele elementelor portante
• denumirea elementului;
• felul produsului şi dimensiunile de bază;
• marca materialului;
• standardul şi/sau norma aplicabil(ă).
6 Rezultatele încercărilor şi examinărilor privind îmbinările sudate (dacă este cazul)
• denumirea elementului şi marcajul locurilor de examinare;
• procedeul de sudare;
• calitatea prescrisă pentru îmbinarea sudată;
7 Datele privind tratamentele termice (dacă este cazul)
8 Desenul de ansamblu al echipamentului/instalaţiei
9 Date privind categoriile de utilizatori
10 Informaţii referitoare la transport, manipulare şi depozitare
11 Instrucţiunile de montare-demontare
12 Procedura de inspecţie şi întreţinere
13 Sistemul şi schema de salvare
NOTĂ: Documentele şi documentaţiile tehnice trebuie să fie redactate sau traduse în limba română, fără a exclude prezentarea şi în alte limbi.
37
PT R 19-2002 .
ANEXA B
Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei
pentru montarea şi/sau repararea echipamentelor/instalaţiilor
montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă
Documentaţia se întocmeşte de către agenţii economici care efectuează lucrări de montare şi/sau reparare a echipamentelor/instalaţiilor montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă şi se înaintează la ISCIR-INSPECT IT.
Documentaţia va conţine un memoriu în care se vor preciza următoarele:
a) felul lucrărilor (montare, reparare, montare şi reparare);
b) domeniul autorizaţiei (echipamente montate şi utilizate în parcurile de distracţii, echipamente montate şi utilizate în spaţiile de joacă, echipamente montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă);
c) calitatea principalelor materiale de bază folosite (conform cu gruparea din prescripţiile tehnice în vigoare) – dacă este cazul;
d) domeniul de dimensiuni ale materialelor de bază ce vor fi utilizate cu precizarea pentru fiecare grupă a limitelor de grosime pentru ţevi (conform prevederilor prescripţiilor tehnice în vigoare) – dacă este cazul;
e) procedurile de sudare omologate de agentul economic solicitant ce vor fi executate şi poziţiile de sudare folosite – dacă este cazul;
f) eficienţa metodelor şi mijloacelor de examinare nedistructivă din dotare pentru punerea în evidenţă a eventualelor defecte ce ar putea să apară în execuţie în materialele de bază şi îmbinările sudate funcţie de calitatea şi grosimea acestora precum şi a procedurilor de sudare aplicate – dacă este cazul;
g) punctele de control în fluxul de montare sau reparare;
h) numele, pregătirea şi vechimea în specialitate a personalului tehnic pentru montarea şi/sau repararea echipamentelor/instalaţiilor montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă precum şi a responsabilului tehnic cu sudura (dacă este cazul), propuşi de agentul economic să fie autorizaţi de ISCIR-INSPECT;
i) decizia de numire a personalului conform anexei G.
La memoriu se vor ataşa documente care vor cuprinde:
a) dotarea cu utilaje de execuţie, conform datelor din tabelul 1;
b) procedurile de sudare omologate, conform datelor din tabelul 2;
c) metodele folosite pentru verificarea calităţii lucrărilor executate precum şi dotarea cu laborator de efectuare a examinărilor nedistructive (autorizat de ISCIR) şi laborator de efectuarea încercărilor mecanice, tehnologice, metalografice şi analize chimice (autorizat de ISCIR). În cazul în care agentul economic nu dispune de laboratoare proprii se va o copie după contractul de colaborare încheiat cu alt agent economic autorizat de ISCIR pentru efectuarea examinărilor;
d) dotarea cu standuri pentru încercări şi verificări, conform datelor din tabelul 3;
e) pregătirea şi activitatea practică în domeniu a personalului de execuţie şi control, conform datelor din tabelul 4;
f) natura şi volumul lucrărilor efectuate în colaborare cu alţi agenţi economici, conform datelor din tabelul 5.
38
PT R 19 – 2002
ANEXA B (continuare)
Tabelul 1
Nr. crt.
Utilajul pentru execuţie
Tipul (marca) şi caracteristicile principale¹)
Observaţii
1
Tăiere:
a) foarfeci;
b) ghilotine;
c) aparate oxiacetilenice;
d) aparate cu plasmă;
e) alte maşini şi aparate.
2
Formare:
a) îndoire;
b) ambutisare;
c) maşini de îndoit;
d) maşini şi dispozitive pentru prelucrarea rostului la table şi ţevi;
e) maşini de mandrinat ţevi;
f) maşini unelte.
3
Sudare:
a) convertizoare;
b) transformatoare;
c) tractoare de sudare;
d) aparatură WIG, TIG sau MIG;
e) maşini de sudat prin rezistenţă a ţevilor;
f) aparate pentru sudare în baie de zgură.
4
Tratamente termice:
a) cuptoare;
b) instalaţii de tratament local;
c) dispozitive de preîncălzire înainte de sudare.
¹) Pentru utilajul de sudare se va menţiona, după caz, aparatura de stabilire, măsurare şi reglare a parametrilor regimului de sudare.
Tabelul 2
Nr. crt.
Procedeul de sudare
Tipul îmbinării
Nr. fişei de omologare agent economic/
ISCIR
Grupa de oţeluri acoperită de fişa de omologare
Grupa de grosimi şi diametrul acoperite de fişa de omologare
Poziţia de sudare
Observaţii
39
PT R 19-2002 .
ANEXA B (sfârşit)
Tabelul 3
Nr. crt.
Utilajul pentru verificare şi control
Tipul (marca) şi nr. bucăţi; caracteristicile principale
Observaţii
1
Pentru măsurarea şi verificarea dimensiunilor:
a) dispozitive pentru măsurarea diametrelor şi ovalităţii;
b) şabloane pentru verificarea abaterilor de la forma geometrică;
c) calibre pentru verificarea filetelor;
d) aparate şi dispozitive pentru verificarea paralelismului, denivelărilor, verticalităţii;
e) aparate şi dispozitive pentru măsurarea deformaţiilor.
2
Standuri pentru rodaje la mecanisme
3
Standuri pentru verificarea subansamblurilor
4
Standuri pentru încercări, echipamente cu aparatură de măsurare şi control, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice ISCIR şi normele de fabricaţie:
a) la presiune hidraulică;
b) la presiune pneumatică;
c) sub sarcină;
d) a componentelor de securitate.
Tabelul 4
Nr. crt.
Personalul de execuţie nominalizat
Specialitatea¹)
Număr
Observaţii
1
Sudori autorizaţi
2
Personal pentru examinări nedistructive, din care:
– ingineri;
– tehnicieni;
– operatori.
¹) Pentru sudori se va menţiona specialitatea conform prevederilor prescripţiilor tehnice în vigoare.
Tabelul 5
Nr. crt.
Natura colaborării
Lucrările cuprinse în contractul de colaborare şi felul în care se realizează
Denumirea agentului economic cu care se efectuează colaborarea
Observaţii
40
PT R 19 – 2002
ANEXA C
Registru pentru evidenţa lucrărilor de montare-demontare
a echipamentelor/instalaţiilor din cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joacă
Nr. crt.
Felul şi tipul instalaţiei
Agentul economic constructor (denumire şi sediu)
Proiect de execuţie (unitatea proiectantă, nr. şi data)
Nr. şi data actului de certificare
Parametrii instalaţiei
Deţinătorul instalaţiei (denumire şi sediu)
Proces-verbal de recepţie (nr. şi data)
Obs.
Registru pentru evidenţa lucrărilor de reparare
a echipamentelor/instalaţiilor din parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă
Nr. crt.
Felul şi tipul instala-ţiei
Agentul economic construc-tor (denumire şi sediu)
Numă-rul şi anul fabrica-ţiei, numă-rul autori-zaţiei de funcţio-nare
Proiect de execuţie (unita-tea proiec-tantă, nr. şi data)
Nr. şi data actului de certifi-care
Parame-trii instala-ţiei
Deţină-torul instala-ţiei (denu-mire şi sediu)
Elemen-te reparate sau înlocuite;caracte-risticile lor construc-tive
Proces- verbal de recepţie (nr. şi data)
Obs
41
PT R 19-2002 .
ANEXA D
ROMÂNIA
Inspecţia de stat pentru controlul
cazanelor, recipientelor sub presiune şi instalaţiilor de ridicat
– ISCIR –
Proces–verbal
de verificare tehnică
nr. …………….
INSPECŢIA TERITORIALĂ…………………
Adresa……………………………..
Telefon…………………………….
Fax…………………………………
Încheiat astăzi ……………… cu ocazia ………………………… efectuat în baza HG 1.340/2001, HG 19/2001 şi Decretului nr. 587/1973, modificat şi completat prin Decretul nr. 417/1985 aplicabile şi Prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, la ……………………………………………………………………. tip………………… cu numărul de fabricaţie/inventar …………… şi cartea instalaţiei nr. ………… având parametrii ultimei verificări ……….………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………..
Denumirea agentului economic …………………………………………………… din localitatea ………………………. str. …………………………………… nr. …….. judeţ/sector ……………………. cod fiscal …………… .
Verificarea s-a efectuat la ………………………….. din localitatea ……………………………… str. ………………………..……. nr. …….. judeţ/sector …….…………………..
Subsemnatul¹) ……………………………………………………………. am constatat următoarele: ……………………………………………………………………………..………………………………….…..……………………………………………………………………..……………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..………..………………………………………………………………………………………………………..………….………………………………….…………………………………………………………………..…………….………………………………………………………………………….……………………….………………..……………………………………………………………………………………………….
Am dat următoarele dispoziţii : …………………………………………………………………… …….………………………………………………………………………………………………………….…..………………………………..………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….…………………………….…………………………………………………………………………………….……….…………………………………………………………….……………………………………
După această verificare s-a admis²):…………..………….……………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
Scadenţa următoarei verificări se fixează la data de: ………………………………………………
Pentru această verificare se va plăti suma de …..………… lei de către …………………………… din localitatea ………………………………. str. ……………………………………… nr. …… judeţ/sector…………… în cont..……………………… deschis la Banca ………………………………….. filiala ……………………………
Am luat la cunoştinţă,
Organ de Directorul agentului Responsabil cu Delegatul agentului
verificare economic sau supravegherea şi economic montator,
delegatul său verificarea tehnică reparator
…………… .………………. ………………. ……………………
¹) Funcţia, numele şi prenumele.
²) Se vor înscrie parametrii de funcţionare ai instalaţiei, funcţie de felul (tipul) acesteia.
42
PT R 19 – 2002
ANEXA E
Model de decizie pentru numirea responsabilului cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI)
ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC
D E C I Z I E
nr. ……….din ………………. Agentul economic ……………………………………. reprezentat prin ………………. ….…………………………….…….. manager (director),
Având în vedere legislaţia cu privire la funcţionarea în condiţii de securitate a echipamentelor/instalaţiilor montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii prin care agenţii economici care deţin şi exploatează aceste instalaţii sunt obligate să numească personal tehnic de specialitate (ingineri, subingineri, maiştri sau tehnicieni de specialitate) în raport cu numărul şi complexitatea instalaţiilor/echipamentelor, care să fie autorizat de ISCIR–INSPECT, în vederea aplicării prevederilor prescripţiei tehnice PT R 19,
D E C I D E :
1 D-ul (D-na) …………………………………..de specialitate……………………..având funcţia de …………………….. începând cu data de………………………se numeşte responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a ascensoarelor ………………………………… din cadrul …………………………, urmând a fi autorizat de ISCIR–INSPECT.
2 Responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a ascensoarelor este obligat să cunoască şi să aplice întocmai prevederile legislaţiei în vigoare şi ale prescripţiei tehnice PT R 19, sarcinile lui fiind cele care rezultă din prescripţia tehnică PT R 19.
3 Activitatea responsabilului cu supravegherea şi verificarea tehnică a ascensoarelor va fi coordonată şi îndrumată din partea conducerii de …………… …………………………………………………… care răspunde împreună cu acesta de luarea măsurilor pentru aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi ale prescripţiei tehnice PT R 19.
4 Încălcarea obligaţiilor prevăzute în prescripţia tehnică PT R 19, atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă sau penală a celor vinovaţi.
5 Prezenta decizie anulează decizia anterioară nr. …………….. din ………….. şi devine definitivă după autorizarea responsabilului de către ISCIR–INSPECT.
MANAGER, OFICIUL JURIDIC
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
(Semnătura şi ştampila) (Semnătura)
Data: ……………………….
43
PT R 19-2002 .
ANEXA F
EVIDENŢA INSTALAŢIILOR
Număr de înregistrare
Denumirea instalaţiei, parametrii principali
Locul funcţionării instalaţiei (localitatea, strada, nr., sector, judeţ)
Număr de fabricaţie sau inventar/ an de fabricaţie
Unitatea constructoare
Proces- verbal/ autorizaţie de funcţionare/
data autorizării
Scadenţa următoarei verificări
Observaţii
44
PT R 19 – 2002
ANEXA G
Model pentru Decizia de numire a personalului tehnic pentru montarea şi/sau repararea echipamentelor/instalaţiilor montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă precum şi a responsabilului tehnic cu sudura (dacă este cazul), propuşi de agentul economic să fie autorizaţi de ISCIR-INSPECT
ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC
D E C I Z I E NR. ……………..
din ………………
Unitatea ……………………………. reprezentată prin …………………………… manager (director),
Având în vedere legislaţia cu privire la funcţionarea în condiţii de siguranţă a echipamentelor/instalaţiilor montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă prin care unităţile de montare şi reparatoare, cele care folosesc aceste echipamente/instalaţii, sunt obligate să numească personal tehnic (ingineri, subingineri şi maiştrii de specialitate) în raport cu numărul şi complexitatea instalaţiilor, care să fie autorizat de ISCIR–INSPECT în vederea aplicării măsurilor prevăzute de prescripţiile tehnice,
D E C I D E :
1 Dl. (D-na.) ……………..……………….. de specialitate ……………………… având funcţia de ………………………………….., începând cu data de ………………. se numeşte responsabil cu verificarea lucrărilor de montare (reparare sau montare şi reparare) echipamente/instalaţii montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă din cadrul ……………………………., urmând a fi autorizat de ISCIR–INSPECT.
2 Responsabilul cu verificarea lucrărilor de montare (reparare sau montare şi reparare) echipamente/instalaţii montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă este obligat să cunoască şi să respecte întocmai prevederile legislaţiei în vigoare şi prescripţiile tehnice, sarcinile lui fiind cele care rezultă din prescripţiile tehnice, colecţia ISCIR.
3 Activitatea responsabilului cu verificarea lucrărilor de montare (reparare sau montare şi reparare) echipamente/instalaţii montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă va fi coordonată şi îndrumată din partea conducerii de ……………… ……………….. care răspunde împreună cu acesta de luarea măsurilor pentru aplicarea legislaţiei în vigoare şi a prescripţiilor tehnice.
4 Încălcarea obligaţiilor prevăzute de prescripţiile tehnice, colecţia ISCIR, atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă sau penală a celor vinovaţi.
5 Prezenta decizie anulează decizia anterioară nr. ………… din ……………. şi devine definitivă după autorizarea responsabilului de către ISCIR–INSPECT.
MANAGER OFICIUL JURIDIC
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
(Semnătura şi ştampila) (Semnătura) 45
PT R 19-2002 .
ANEXA H
Model de autorizaţie pentru responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI)
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
ISCIR-INSPECT IT………………………………
AUTORIZAŢIE PENTRU SUPRAVEGHEREA ŞI VERIFICAREA
TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR
AUTORIZAŢIA Nr.x)……………………..
Numele şi prenumele …………………………. Data şi locul naşterii…………………
Cod numeric personal……………………………………………………………………
În baza prevederilor legale în vigoare şi urmare adresei nr. …………………..din ………………………. a agentului economic ………………………………………………… se autorizează să execute în cadrul unităţii:
a) supravegherea xx) ……………………………………………………………. din dotarea sau folosinţa agentului economic.
Data …………………
INSPECTOR ŞEF,
(Semnătura, ştampila)
46
PT R 19 – 2002
ANEXA H (sfârşit)
Posesorul autorizaţiei are obligaţia şi răspunderile prevăzute de legislaţia în vigoare şi prevederile prescripţiilor tehnice specifice. Răspunde, împreună cu conducerea agentului economic, de luarea măsurilor pentru aplicarea prevederilor prescripţiilor tehnice specifice.
Autorizaţia este valabilă numai în cadrul agentului economic pentru care a fost autorizat personalul.
Autorizaţia poate fi retrasă de ISCIR–INSPECT în baza documentului de constatare a comiterii unor abateri de la prevederile legale.
Prezenta autorizaţie este valabilă până la data de xxx) ……………………… NOTĂ: x) Se va trece numărul de înregistrare al agentului economic în evidenţa ISCIR– INSPECT, supra numărul de ordine al autorizaţiei.
Exemple: B 175/1; B 275/2; G 1305/1. xx) Se va trece, după caz: instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat, instalaţii sub presiune şi de ridicat, recipiente transportabile etc. xxx) Se va indica data efectivă (ziua, luna, anul).
Autorizaţia se va acorda pe maximum 2 ani.
47
PT R 19-2002 .
MODIFICĂRI DUPĂ PUBLICARE
Evidenţa modificărilor şi completărilor
Indicativul documentului de modificare şi completare
Monitorul Oficial,
Partea I
Nr./an
Puncte modificate
____________________
48