PTR 11-2003 PTR CERINTE TEHNICE PRIVIND UTILIZAREA INSTALATIILOR DE TRANSPORT PE PLAN iNCLINAT PENTRU PERSOANE COLECTIA INSPECTIEI DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT partea 1

11-2003
Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune Si Instalaliilor de Ridicat
– ISCIR-
– REGLEMENTARE TEHNICA NATIONALAPRESCRIPTIE
TEHNICA

Descarca PDF cu PT R11 Transport pe plan inclinat persoane partea 1

– ISCIR-
– EDITE OFICIALA –
Nr. referinta : PT R 11-2003 Edipa 1
PTR 11-2003
Scopul principal aI prescriptiilor tehnice este crearea unui cadru legal unitar in
vederea aplicirii intocmai a prevederilor legale privind asigurarea protectiei
utilizatorilor, mediului inconjuritor ~i proprietitii.
Prevederile prescriptiilor tehnice sunt obligatorii pentru toti cei care proiecteazi1,
construiesc, distribuie, monteaza, instaleazi1, repara, intretin, detin, exploateaza
sau verifici instalatii ~i aparate din domeniul de activitate aI ISCIR.
Utilizatorii prezentei prescriptii tehnice sunt rispunzitori de aplicarea corecti a
acesteia.
ISCIR Telefon: (+4021) 411.97.60; 411.97.61
Str. Sf. Elefterie Dr. 47-49, sector 5 Fax: (+4021) 411.98.70
BUCURE~TI www.iscir.ro E-mail: iscir @ Dero
Cod: 726111
Reproducerea sau utilizarea integrali sau partiali a prezentei prescriptii tehnice
in orice publicatii ~i prio orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere,
microfIlmare etc.) este interzisa daca nu exista acordul scris aI ISCIR.
Utilizatorii prezentei prescriptii tehnice sunt obligati sa se asigure ca sunt in
posesia editiei oficiale tiparite.
2
11-2003
MINISTERUL INDUSTRIEI !;iI RESURSELOR
Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune ~i Instalatiilor de Ridicat
– ISCIR-
– REGLEMENTARE TEHNICA NATIONALA –
PRESCRIPTIE TEHNICA
PTR 11-2003
PTR
CERINTE TEHNICE PRIVIND UTILIZAREA INSTALATIILOR
DE TRANSPORT PE PLAN tNCLINAT PENTRU PERSOANE
Aprobata cu Ordinul Ministrului Industriei ~i Resurselor nr. -::-_–=-_
din , publicat in Monitorul Oficial al Romaruei, Partea I, nr.
din –– ––-
COLEC’rIA INSPECTIEI DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI
INSTALATIILOR DE RImCAT
– ISCIR-
– EDITIE OFICIALA –
Nr. referinta : PT R 11-2003 Editia 1
3
PTR 11-2003
Membrii Comitetului Tehnic CT-R-03 care au participat la elaborarea prezentei
prescrippi tehnice :
Pre~edinte : Ing. Horia Stoia
Membri : Ing. Valeriu Sezonov-Mara – responsabil de carte
Ing. Dan-Mihail Turcu
Ing. loan Cioran
Ing. Mihai Predescu
Consultanpi. juridica: Consilier Alexandru Pacurar
4
PTR
11-2003
CUPRINS
Pagina
1 Generalitiiti ~~~~~~« ~ «< ~~«~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~«, ««,~«~~~~~~~~~~~~~~~, ~~«, ««,««~~~~~, 9
1.1 Scop
1.2 Domeniu de aplicare
1.3 Referinte normative
1.3.1 Standarde <~< ~<,~~~~, ~~~~~«,~ <,.~~~,,~,.,,« «,~~,
1.3.2 Legi ~i hotarfui
1.4 Termeni ~i defmitii
1.5 Abrevieri
9
9
9
9
11
11
15
2 Subsistemele unei instalatii de transport pe cablu pentru persoane …… 15
3 Cerinte esentiale 16
3.1 Obiect
3.2 Cerinte
generale
16
16
3.3 Cerinte referitoare 1a infrastructurii 18
3.4 Cerinte referitoare la cabluri, sisteme de antrenare ~i friinare,
precum ~i la instalatii mecanice ~i electrice 19
3.5 Vehicule 20
3.6 Cerinte pentru utilizatori 20
3.7 Exploatabilitatea 21
4 Evaluarea conformitiitii ,i conditii de introducere pe piatii ……………. ” , 21
5
6
7
8
4.1 Componente de securitate
4.2 Subsisteme
4.3 InstalaW
Analiza de securitate
Proiectarea
Echipamente ,i instalatii provenite din import
Construirea (montarea) ,i punerea in functiune
8.1 Construirea (montarea)
5
21
23
23
25
25
26
26
26
PTR 11-2003
9
8.2 Conditii speciale de construire ~i montare .««« ……………… «« .. ««…….. 29
8.3 Rodajul
8.5 Punerea in
functiune
CUPRINS (continuare)
8.6 Autorizarea de functionare la prima punere in functiune
Pagina
30
31
32
32
8.7 Verificarea tehnicii la prima punere in funcpune 33
8.8 Verificarea tehnicii periodicii (Ia scadentii) ~i verificarea tehnicii
neprogramata (inopinata) … « ………………………………… «……………………. 36
8.9 Verificarea tehnicii dupii lucriirile de reparare 38
Exploatarea
9.2 Norme generale de exploatare …………. .
9.3 Norme pentru exploatarea normalii
9.4 Norme de exploatare in caz de chiciurii sau ziipadii
9.5 Norme de exploatare in caz de deranjamente
9.6 Personalul de supraveghere ~i
exploatare
9.7 intrepnerea ~i revizia
9.8 Evidenta exploatiirii ………………………………………………………………. .
42
42
44
45
45
46
46
10 Repararea
51
58
60
60
61
11 A varii ~i accidente
Anexa A – Cartea instaiatiei de transport pe plan inclinat. Partea de
construcpe (model) …• •….. .. ……..•. . •…… ……•.• . . ………. 62
Anexa – Desenul tip de ansamblu ( conpnut) 75
At
Anexa B – Conpnutul documentapei pentru obpnereaJreactualizarea
autorizapei pentru construirea (montarea) sau repararea
instalapilor de transport pe plan inclinat 79
6
PTR
11-2003
Anexa C – Registru pentru evidenta lucranlor de construire (montare)
sau repararea instalatiilor de transport pe plan mclinat ……………… 82
CUPRINS (continuare)
Pagina
Anexa D – Proces-verbal de verificare 83
tehnica
Anexa E – Conpnutul documentatiei pentru obpnereaireactualizarea
autorizatiei de funcj:ionare a instalatiilor de transport pe plan
mc1inat 84
Anexa El – Model de autorizatie pentru responsabilul cu supravegherea
~i verificarea tehnica a instalatiilor (RSVTI) ……… „”” …………. „.,, 85
Anexa F – Evidenta instalatiilor 87
Anexa G – Model pentru decizia de numire a personalului tehnic pentru
construirea (montarea) ~i/sau repararea instalapilor de
transport pe plan mc1inat, precum ~i a responsabilului tehnic
cu sudura, propu~i de agentul economic sa fie autorizati de
ISCIR-INSPECT IT 88
….. „‘”””””””” .”,hh”‘.”””””””””””””””””” .. „” „”””””.” „””””””””””””
Anexa H – Model pentru decizia de numire a responsabilului cu
supravegherea ~i verificarea tehnica a instalapilor de
transport pe plan inclinat, propus de agentul economic sa fie
autorizat de ISCIR-INSPECT IT 89
Anexa I – Autorizarea personalului de exploatare pentru instalatii de
transport pe plan mclinat………………………………………………………. 90
Anexa J – Metodologia referitoare la autorizarea ~i gradul de calificare
al personalului de exploatare (mecanici troli~ti) pentru
instaiapi de transport pe plan mclinat …….. „”””,,…………………….. 93
Anexa K – Model pentru adeverinta de absolvire a cursurilor pentru
autorizarea mecanicilor troli~ti pentru exploatarea
instalatiilor de transport pe plan mc1inat.. 103
Anexa L – Model pentru adeverinta de efectuare a practicii obligatorii
pentru autorizarea mecanicilor troli~ti pentru exploatarea
instalatiilor de transport pe plan mclinat 104
Anexa M – Model pentru proces-verbal cu rezultatele obpnute la
examenul de autorizare a personalului de exploatare pentru
instaiatiile de transport pe cablu pentru persoane ………………. ……. 105
Anexa N – Model pentru autorizatia personalului de exploatare pentru
instalatiile de transport pe cablu pentru persoane …. ……… .. ………. , 106
7
PTR 11-2003
Anexa 0 – Continutul documentapei pentru obpnerealreactualizarea
autorizatiei de a efectua analiza de securitate pentru
instalatii de transport pe plan inclinat 110
CUPRINS (sIar~it)
AnexaP – Componente de securitate. Declaratia de conformitate
Pagina
III
Anexa Q – Subsisteme. Declarapa de conformitate 112
Anexa R – Metodologia de autorizare / reautorizare a agenplor
economici care construiesc (monteazii), reparii ~i efectueazii
analiza de securitate pentru instalapi de transport pe plan
inclinat 113
Anexa S – Model pentru autorizapa eliberatii agenplor economici care
construiesc (monteazii), reparii, intretin ~i revizuiesc
instalatii de transport pe plan inclinaL …………. _ … _…………………. 115
Anexa T – Model pentru autorizapa eliberatii agentilor economici care
efectueazii analiza de securitate pentru instalapi de transport
pe plan inclinat . . ….. …… 116
Anexa U Conpnutul documentapei pentru obpnerealreactualizarea
autorizapei de a intretine ~i revizui tehnic instalapi de
transport pe plan inclinat 117
Anexa V Instalapi care nu fae obiectul prescrippei tehnice 118
Modificiiri dupa pubJicare 119
8
PTR
11-2003
1 GENERALITA:n
1.1 Scop
Prescriplia tehnica PT R 11-2003, editia 1, „Cerinte tehnice privind utilizarea
instalaliilor de transport pe plan inclinat pentru persoane”, denumitii in continuare
prescripfie tehnica, face parte din reglementiirile tebnice nalionale referitoare la
instalaliile de transport pe cablu pentru persoane.
Prezenta prescriplie tehnica stabile~te cerintele tehnice de securitate minime
obligatorii pe care trebuie sa Ie satisfaca instalapile de transport pe plan inclinat pentru
persoane.
Cerintele privind proiectarea, construirea, certificarea, funclionarea ~i
securitatea in funclionare a acestor tipuri de instalatii se adreseaza producatorilor,
constructorilor, montatorilor, detiniitorilor ~i intrej:iniitorilor.
Cerintele privind montarea, punerea in funcj:iune, exploatarea, verificarea
tehnica periodica, repararea, intreJinerea ~i securitatea in exploatare se adreseaza
agentilor economici autorizati de ISCIR-INSPECT IT.
Aceste cerinte au drept scop asigurarea securitiilii sau sanatiilii persoanelor care
pot fi utilizatori, personal de deservire sau alte persoane ~i proteclia proprietiilii ~i a
mediului, a~a cum sunt previizute in actele nonnative in vigoare.
De asemenea, prescriptia tehnica stabile~te modul de verificare a respectiirii
acestor cerinte.
Autoritatea tehnica ce asigura punerea in aplicare ~i respectarea prevederilor
din prezenta prescriplie tehnica este ISCIR – Inspeclia de Stat pentru Controlul
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ~i Instalaliilor de Ridicat, care, in conformitate
cu prevederile Hotiirarii Guvernului nr. 1.340/2001, este un organ de specialitate cu
personalitate juridica in subordinea Ministeru1ui Industriei ~i Resurselor.
Documentele ~i documentapile tebnice precum ~i inscripponiirile privind
exploatarea ~i avertizarea utilizatorilor trebuie sa fie redactate sau traduse in limba
romana, lara a exclude prezentarea ~i in alte limbi.
1.2 Domeniu de aplicare
Prezenta prescriptie tehnica se aplica instalaliilor de transport pe plan fnclinat
pentru persoane.
Nu fac obiectul prezentei prescriptii tehnice instalaliile menlionate in anexa V.
1.3 Referinte normative
Prezenta prescriplie tebnica face referiri explicite sau implicite la standarde
romane ~i acte legislative.
1.3.1 Standarde
• SREN719:1995
• SREN757:1998
Coordonarea sudiirii. Sarcini ~i responsabilitiili
Materiale pentru sudare. Electrozi inveliJi pentru
sudarea manuala cu arc electric a otelurilor cu limitii
9
PTR 11-2003
• SREN 1600:2000
• SR EN 10113/1:1995
• SR 6646/2-97
• SR 6646/3-97
• STAS 500/1-89
• STAS 500/2-80
• STAS 1125/1-91
• STAS 1125/6–90
• STAS 1126–87
• STAS 2700/3-89
• STAS 3197/1-91
• STAS 3197/2-90
• STAS 4067-84
• STAS 4531-89
• STAS 5930-89
• STAS 6168-90
• STAS 6221-89
• STAS 7076–88
• STAS 7194–79
• STAS 8183-80
• STAS 8216–68
• STAS 8324–86
• STAS R 8542-79
• STAS 10101120-90
• STAS 10108/1-81
• STAS 10108/2-83
• STAS 10382-88
• STAS 12604/5-90
• STASR9188-73
de curgere ridicatii. Clasificare
Materiale pentru sudare. Electrozi inveliti pentru
sudarea manualii cu arc electric a otelurilor inoxidabile
~i refractare. Clasificare
Produse laminate la cald din oteluri de constructii
sudabile cu granula1ie tinii. Partea 1: Conditii generale
de livrare
Iluminatul artificial. Conditii pentru iluminatul
spatiilor de lucru
Iluminatul artificial. Conditii specifice pentru
iluminatul in c1iidiri civile
0te1uri de uz general pentru constructii. Conditii
tebnice generale de calitate
0teluri de uz general pentru constructii. Miirci
Sudarea metalelor. Electrozi inveliti pentru sudarea cu
arc electric. Conditii tebnice generale de calitate
Sudarea metalelor. Electrozi inveliti pentru inciircarea
prin sudare. Conditii tebnice de calitate
Sudarea metalelor. Silrmii plinii de ote1 pentru sudare
Organe de asamblare filetate. Caracteristici mecanice
~i metode de incercare pentru ~uruburi ~i prezoane
Lucriiri de cale feratii. Prisma ciiii
Ciii ferate normale. Elemente geometrice
Ciii ferate industriale normale ~i inguste. Elemente
geometrice
Ciii ferate inguste. Gabarite
Surub de piisuire cu cap hexagonal. Clasa de executie
A
Miisuri de siguran1ii contra incendiilor. Sciiri de salvare
in caz de incendiu. PrescriPtii generale
Constructii civile, industriale ~i agrozootebnice.
Iluminatul natural al inciiperilor. PrescripW de calcul
Armiituri industriale din fontii ~i o1el. Condi1ii tebnice
generale de calitate
Sudabilitatea o1elurilor. Elemente de bazii
0te1uri pentru tevi larii sudurii de uz general. Miirci ~i
conditii tebnice de calitate
Arcuri disc. Calcu1ul arcurilor
0tellaminat la cald. Profile din o1el silicios
AJegerea otelurilor pentru constructii metalice
Actiuni in constructii. fnciirciiri date de vant
Constructii civile, industriale ~i agricole. Prescriptii
pentru proiectarea constructiilor din 1evi de otel
Constructii din otel. Calculul elementelor din otel
alciituite din profile cu pereti subtiri, formate la rece
0te1uri pentru tevi utilizate la temperaturi sciizute.
Miirci ~i conditii tebnice de calitate
Protectia \’mpotriva electrocutiirilor. Instalatii electrice
fixe. Prescrip1ii de proiectare, executie ~i verificare
Instalatii de ridicat. Prescrip1ii generale de calcu1
10
PTR
11-2003
pentru alegerea ~i verificarea frfulelor cu doi saboti
1.3.2 Legi ,i hotarari
• Legea m. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor
• Legea m. 90/1996 privind protectia muncii
• Legea m. 137/1996 privind protectia mediului
• Legea m. 10/1995 privind calitatea in constructii
• Hotarirea Guvernului m. 1.340/2001 privind organizarea ,i functionarea
Inspec~iei de Stat pentru Controlul Cazaneior, Recipientelor sub Presiune ,i
Instalatiilor de Ridicat
• Hotfufuea Guvemului m. 43312002 privind stabilirea conditiilor de punere in
functiune a instalatiilor de transport pe cablu pentru persoane
1.4 Termeni ,i dermi~
Termenii ,i defmitiile de mai jos se referii la prezenta prescriptie tebnicii.
1.4.1 accident grav – accident mortal sau accident care produce 0 viitiimare corporalii
gravii;
1.4.2 agent economic – societate comercialii cu sediul in Romania avand
personalitate juridicii, constituita intr-una din formele de orgauizare defiuite de
legislatia in vigoare ~i a ciirei activitate este Inscrisii la Registrul Comeqului;
1.4.3 agrement tehnic european – specifica~ie tebnicii exprim3nd 0 evaluare tebnicii
favorabilii asupra adecviirii unui produs, bazata pe satisfacerea cerin~lor
esentiale, la 0 utilizare specificii, pentru constructii, avand in vedere
caracterlsticile intrinseci ale produsului ~i conditiile de utilizare a acestuia;
1.4.4 autorizare de funcfionare a instalafiei – document eruis de catre ISCIRINSPECT
IT, pe baza unei metodologii de verificare;
1.4.5 cablu de compensafie – cablu care inchide circuitul cablului tractor legand
intre ele vehiculele;
1.4.6 cablu de frllnii – cablu fix pe care se franeazii vehiculele;
1.4.7 cablu de intindere – cablu prin intermediul ciiruia este suspendata
contragreutatea (greutatea de Intindere);
1.4.8 cablu tractor – cablu care tracteazii vehiculele; este un cablu mobil;
1.4.9 cablu tractor auxiliar – cablu utilizat, in cazul ruperii cablului tractor;
1.4.10 cale de rulare – constructie speciala cu ,ine de o~1 pe care circulii vehiculele ,i
rolele de ghidare ,i deviere a cablurilor;
11
PTR 11-2003
1.4.11 capacitate de transport – num3rul de persoane transportate intr-un sens in timp
de 0 ora;
1.4.12 cerinfa esenfialii – cerintii care are in vedere, in special, protectia siiniitiitii,
securitatea utilizatorllor, proteclia proprletiilii ~i a mediului, ~a cum sunt
previizute in actele normative in vigoare;
1.4.13 coejicient de siguranfil al cablului – raportol dintre sarcina de rupere totala a
cablului ~i efortul maxim de intindere a cablului;
1.4.14 componenta de securitate – orlce componentii elementarii, grup de
componente, subansambluri sau ansambluri complete de echipamente ~i orlce
dispozitiv inclus in instalatie in scopul asiguriirii unei functioniiri sigure, care
este identificatii prin analiza de securitate ~i a ciirei defectare pune in pericol
securitatea sau sanatatea persoanelor care pot fi utilizatori, personal de
deservire sau alte persoane;
1.4.15 contractant principal – orlce persoanii fizica sau juridica ce contracteaza
construirea unei instalatii;
1.4.16 declarafie de conformitate – document prin care producatorul componentelor
de securitate sau al subsistemelor dii 0 asigurare scrisa ca acestea sunt conform
conditiilor specificate;
1.4.17 de(inatorul instalafiei – persoana fizica sau juridica detiniitoare cu orlce titlu a
unei instalatii de transport pe cablu pentru persoane, pe care 0 pune la
dispozitia utilizatorllor;
1.4.18 dispozitiv de intindere – sistem care asigura intinderea cablurilor;
1.4.19 efort de intindere in cablu – solicitarea (tensiunea) ce apare in cablu datorltii
forlei de intindere;
1.4.20 exploatabilitate – ansamblu de miisuri ~i prevederl tehnice care influen1eaza
proiectarea ~i realizarea instalatiei ~i care sunt necesare pentru functionarea
acesteia in conditii de securitate;
1.4.21 greutate de intindere – element ce intra in componen1a sistemului de intindere
a cablului (uzua1 i se mai spune ~i contragreutate);
1.4.22 grup de antrenare – ansamblu de agregate, utilaje, echipamente ~i instalatii
care asigurii antrenarea ~i frilnarea;
1.4.23 instala(ie – sistem complet montat in teren care cuprinde infrastructura ~i
subsistemele previizute la capitolul 2; infrastructura special proiectatii pentru
fiecare instalatie ~i construitii in teren include traseul instalatiei, sistemul de
date, lucriirile de liuie ~i sta1iile care sunt necesare pentru construirea ~i
functionarea instalatiei, inclusiv fundatiile;
12
PTR
11-2003
1.4.24 instalafie de transport pe plan inclinat pentru persoane – ansamblu de
constructii ~i instalatii care fonneaza un mijloc de transport pentru persoane, In
vebicule tractare cu cabluri de otel, care ruleaza pe cai de circulatie de
constructie speciala;
1.4.25 instalafie de transport pe plan inclinat pentru persoane cu simplu elect –
instalatie previizuta cu 0 singura cale de rulare pe care circula In ambele sensuri
un singur vebicul sau un singur convoi de vebicule, cu sau fiirii contragreutate;
1.4.26 instalafie de transport pe plan inclinat pentru persoane cu dublu elect – :
a) instaiatie previizuta cu 0 singura cale de rulare pe care circula sirnultan
In ambele sensuri dow vebicule sau dow convoaie de vehicule,
Incruci~area acestora realizandu-se la mijlocul caii de rulare;
b) instaiatie previizuta cu dow cai de circulatie independente (patru ~ine)
sau doua cai de circulatie comune (trei ~ine) pe care circula sirnultan In
ambele sensuri dow vehicule sau dow convoaie de vehicule,
Incruci~area acestora realizandu-se la mijlocul caii de rulare.
1.4.27 lant cu rulouri – echipament mecanic care asigura devierea cablului de frfulare
la greutatea de Intindere; asigura deplasarea pe verticala a greutatii de Intindere;
1.4.28 limitator de vitezii – dispozitiv de contrul automat al vitezei cablului care
semnalizeaza ~i comanda automat oprirea instaiatiei In cazul depa~irii vitezei
admise;
1.4.29 linie – ansamblul constructiilor ~i instaiatiilor de pe traseul instaiatiei de
transport pe plan lnc1inat pentru persoane;
1.4.30 man§on cu compozipe – ansamblu de piese de constructie speciala care
serve~te la ancorarea cablurilor la puncte fixe;
1.4.31 matisare -l’nnadirea cablurilor prin impletire dupa anumite reguli tehnice;
1.4.32 mecanic trolist – persoana calificata ~i autorizata pentru manevrarea
instalatiilor de transport pe cablu pentru persoane;
1.4.33 mentenabilitate – ansamblul de masuri ~i prevederi tehnice care influenteaza
proiectarea ~i realizarea instaiatiei ~i care sunt necesare pentru mentenanta
proiectata in scopul garantarii functioniirii acesteia In conditii de securitate;
1.4.34 montator (constructor) – agent economic, autorizat de ISCIR-INSPECT IT,
care i~i asuma responsabilitatea construirii (montarii) unei instalatii de transport
pe plan Inclinat, ales de contractantul principal;
1.4.35 organism de inspecfie – ISCIR-INSPECT, organism desemnat ~i recunoscut
de Ministerul Industriei ~i Resurselor pentru supravegherea ~i verificarea
tehnica in functionare a instaiatiilor de transport pe plan lnc1inat;
13
PTR 11-2003
1.4.36 organism notijicat – organism desemnat ~i recunoscut de Ministeru1 Industriei
~i Resurselor, in calitate de autoritate publica in domeniu, pentru evaluarea ~i
certificarea conformitatii componentelor de securitate ~i a subsistemelor
folosite la instalatiile de transport pe plan inclinat pentru persoane ~i pentru
compatibilitatea electromagnetica a acestora Inaintea introducerii lor pe piatii;
1.4.37 personal tehnic de deservire – persoana angajata, calificata, instruita ~i
desemnata de catre detinator m vederea intretinerii instalatiei, In scopul
mentinerii acesteia in parametrii tehnici de functionare dec1arati sau specificati
de producator;
1.4.38 producatorul componentelor de securitate – persoana fizica sau juridica ce i~i
asuma responsabilitatea proiectarii ~i fabricarli componentelor de securitate,
care aplica marcajul CS sau CE ~i intocme~te in scrls declaratia de conformitate
CEsauCS;
1.4.39 proiectant – agent economic care I~i asuma responsabilitatea proiectarii
instalatiilor de transport pe plan Inc1inat pentru persoane;
1.4.40 reparator – agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT IT care i~i asuma
responsabilitatea repararii instalatiilor de transport pe plan inclinat pentru
persoane;
1.4.41 roata de antrenare – element component al grupului de antrenare care asignra
mi~carea cablului tractor; are un contact liniar cu cablul;
1.4.42 roata de intoarcere – element component al sistemului de intoarcere sau
intoarcere-mtindere a cablului tractor; are un contact liniar cu cablul;
1.4.43 roata de deviere – echipament mecanic care asigura devierea cablului tractor In
statii; are un contact liniar cu cablul;
1.4.44 rota – echipament care sustine cablul tractor; asigura un contact punctiform cu
cablurile; de regula se monteaza in baterie (trenuri de role);
1.4.45 sistem de ancorare – ansamblu de dispozitive ~i echipamente care asigura
ancorarea cablului la punct fix;
1.4.46 specijica(ie tehnica comunitara – specificatie tehnica elaborata conform unei
proceduri recunoscute la nivel comunitar ~i al carei numar de referintii a fost
publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene;
1.4.47 stape – constructie special amenajata ~i echipata pentru a riispunde cerintelor
tebnologice (antrenare, intindere etc.); denumirea statiei este data de functiunea
tebnologica;
1.4.48 stape jinalii – statie situata la capatul traseului instalatiei de transport pe plan
inc1inat;
1.4.49 stape inferioara – statie fina1a cu altitudinea minima;
14
PTR
11-2003
1.4.50 stape intermediarii – statie situatii pe traseul instalatiei de transport pe plan
inc1inat;
1.4.51 stape superioarii – statie finala cu altitudinea maximli;
1.4.52 tambur – element cilindric a ciirui marime depinde de diametrul ~i lungimea
cablului tractor care se in~oara pe acesta;
1.4.53 vehicule – vagoane de diferite tipodimensiuui care ruleaza pe ~inele cali de
rulare servind la transportul de persoane;
1.4.54 verijicare tehnicii periodicii – activitate desfii~uratii la intervale regulate,
pentru a se asigura ca instalatia de transport pe plan inc1inat satisface cerintele
de functionare in conditii de securitate; activitatea cuprinde un ansamblu de
verificari ~i incercari meuite sa constate functionarea instalatiei de transport pe
plan inclinat in conditii de securitate pentru ca aceasta sa-~i poatii indeplini
rolul functional conform prevederilor; activitatea se efectueaza numai de catre
ISCIR-INSPECT IT.
1.4.55 viteza nominalii – viteza teoretica de deplasare a instalatiei de transport pe
plan inc1inat;
1.4.56 viteza de exploatare – viteza efectiva de deplasare a instalatiei de transport pe
plan inc1inat; la instalatiile cu viteza variabila se defme~te ca vitezii medie, iar
la cele cu vitezii constantii ca ~i vitezii de regim;
1.4.57 viteza de revizie – viteza adaptatii pentru exaruinarea (revizia) vizua1a a liniei
instalatiei de transport pe plan inc1inat.
1.5 Abrevieri
IT – Inspectia Teritoriala
PT – Prescriptie tebnica
RSVTI – Responsabil cu supravegherea ~i verificarea tebnica a instalatiilor
SP – Supraveghere piatii
2 SUBSISTEMELE UNEI INSTALATII DE TRANSPORT PE CABLU
PENTRU PERSOANE
Instalatia este alcatuitii din subsistemele enumerate in continuare, de a ciiror
exploatabilitate ~i mentenabilitate trebuie sa se tinii seama in fiecare caz:
2.1 cabluri ~i elemente de legatura;
2.2 trolii ~i frane;
2.3 dispozitive mecanice:
2.3.1 dispozitive de intindere a cablurilor;
2.3.2 dispozitive mecauice din statii;
2.3.3 dispozitive mecauice pentru traseul instalatiei;
15
PTR 11-2003
2.4 vehicule:
2.4.1 cabine (vagoane);
2.4.2 dispozitive de suspendare;
2.4.3 ciiruciorul vehiculului;
2.5 echipamente electrotehnice:
2.5.1 echipamente de comanda, supraveghere ~i securitate;
2.5.2 echipamente de comunicare ~i semna1izare;
2.5.3 echipament de paratriisnet ~i de legare la plimfuIt.
2.6 echipament de salvare:
2.6.1 echipament de salvare fIx;
2.6.2 echipament de salvare mobil.
3 CERINTE ESENTIALE
3.1 Obiect
Instalatia, infrastructura, subsistemele ~i componentele de securitate ale
instalatiei trebuie sa satisfaca urmatoarele cerinte esentiale care se aplica la
proiectarea, construirea ~i punerea in functiune, inc1usiv mentenabilitatea ~i
exploatabilitatea instalatiilor ~i componentelor de securitate.
3.2 Cerinte generale
3.2.1 Securitatea persoanelor
Securitatea utilizatorilor, a personalului de deservire ~i a teqelor persoane este
o cerintii fundamentala pentru proiectarea, construirea ~i exploatarea instalatiilor.
3.2.2 Principii de securitate
Instalatia trebuie sa fIe proiectatii, realizata, exploatatii ~i intretinutii apliciinduse
urmatoarele principii, in ordinea indicatii:
a) eliminarea sau, daca aceasta nu este posibil, reducerea riscurilor prin
specifIcatii de proiectare ~i construire;
b) defInirea ~i aplicarea masurilor necesare de protectie impotriva riscurilor ce
nu pot fI eliminate prin specifIcatiile de proiectare ~i construire;
c) defInirea ~i enuntarea miisurilor de precautie ce trebuie luate pentru evitarea
riscurilor care nu pot fI eliminate complet prin specifIcatiile ~i miisurile
previizute mai sus.
3.2.3 Considerarea factorilor externi
Instalatia trebuie sa fIe proiectatii ~i construitii astfel incat sa poatii fI exploatatii
in conditii de securitate, tiniindu-se seama de tipul instalatiei, de caracteristicile
16
PTR
11-2003
terenului ~i mediului inconjurlitor, de conditiile atmosferice ~i de obstacolele posibile
terestre ~i aeriene aflate in vecinatate.
3.2.4 Dimensionarea
Instalatia, subsistemele ~i toate componentele de securitate trebuie sa fie
dimensionate, proiectate ~i realizate pentru a rezista unui grad suficient de securitate,
corespunzator tuturor conditiilor previzibile, inclusiv celor ce pot aparea in afara
exploatlirii, tinilndu-se seama In special de influenj:ele exterioare, de efectele dinamice
~i fenomenele de oboseala, respectilndu-se regulile artei in domeniu, in special pentru
alegerea materialelor.
3.2.5 Montajul
3.2.5.1 Instalatia, subsistemele ~i componentele de securitate trebuie sa fie astfel
proiectate ~i realizate inclit sa asigure montarea ~i amplasarea lor in conditii de
securitate.
3.2.5.2 Componentele de securitate trebuie sa fie astfel proiectate inclit erorile de
montaj sa devinli imposibile, fie prin constructie, fie prin marcajele aplicate pe
componentele respective.
3.2.6 Integritatea instalatiei
3.2.6.1 Componentele de securitate trebuie sa fie astfel proiectate, realizate ~i utilizate
inclit sa fie garantatli integritatea lor functionala ~i integritatea instalatiei, astfel cum
este definitli in analiza de risc prevlizutli in capitolul 5, pentru ca probabilitatea
defectlirii acestora sa fie clit mai redusa ~i in limite corespunzatoare de securitate.
3.2.6.2 Instalatia trebuie sa fie astfel proiectatli ~i realizatli inclit, in timpul
functionlirii, defectarea unei componente, susceptibila sa afecteze securitatea chiar ~i
indirect, sa faca In timp uti! obiectul unei mlisuri corespunzatoare de remediere.
3.2.6.3 Masurile de securitate prevlizute la pet. 3.2.6.1 ~i 3.2.6.2 trebuie sa se aplice
pe durata intregului interval de timp dintre douli verificliri prevlizute pentru
componenta respectiva. Intervalul de timp dintre douli verificliri ale componentelor de
securitate trebuie sa fie indicat clar in manualul de operare.
3.2.6.4 Componentele de securitate care sunt integrate ca piese de schimb intr-o
instalatie trebuie sa indeplineasca cerinj:ele esentiale din prezenta prescriptie tehnica,
precum ~i sa asigure 0 buna interactiune cu celelalte componente ale instalatiei.
3.2.6.5 Trebuie luate mlisuri care sa asigure ca efectele unui incendiu in cadrul
instalatiei nu pot pune in pericol viata sau securitatea persoanelor transportate sau a
personalului de deservire ~i a mecanicilor troli~ti ~i care sa protejeze instalatia ~i
persoanele de efectele trasnetelor.
17
PTR 11-2003
3.2.7 Dispozitive de securitate
3.2.7.1 in miisura in care este posibil, orice defectiune a instalatiei, care ar putea
conduce la 0 situatie de nesiguranta, trebuie sa fie detectatli, semnalatli ~i prelucratli cu
ajutorul unui dispozitiv de securitate. Aceastli prevedere se aplica pentru toate situatiile
care pot afecta securitatea.
3.2.7.2 Instalatia trebuie sa poatli fi opritli manual in orice moment.
3.2.7.3 Dupa ce instalatia a fost opritli de un dispozitiv de securitate, repomirea
acesteia sa nu poatli fi efectuatli dedit dupa ce au fost luate masurile corespunzatoare
situatiei respective.
3.2.8 Mentenabilitate
Instalatia trebuie sa fie astfel proiectatli ~i realizatli incat sa permitli efectuarea
in conditii de securitate a lucrlirilor ~i procedurilor de reparatie ~i intretinere atilt in
situatiile obi~nuite, cat ~i in cele speciale.
3.2.9 Emisii poluante, zgomote ~i vibratii
Instalatia trebuie sa fie proiectatli ~i realizatli astfel incat valorile elementelor
care pot avea impact negativ intern ~i extern, rezultate din emisia de gaze poluante,
zgomote ~i vibratii, sa nu depa~easca valorile limitli admise de legislatia in vigoare.
3.3 Cerinte referitoare la infrastructurii
3.3.1 Traseul instalatiei, viteza, spatiul dintre vehicule
3.3.1.1 Instalatia trebuie sa fie proiectatli pentru a functiona in conditii de securitate,
tiniindu-se seama de caracteristicile terenului ~i ale mediului inconjurlitor, de conditiile
atmosferice ~i meteorologice, de lucrlirile ~i obstacolele terestre ~i aeriene posibile din
vecinatate, tara sa pericliteze sau sa puna in pericol conditiile normale de exploatare,
intretinere sau de evacuare a persoanelor.
3.3.1.2 Trebuie sa existe, lateral ~i vertical, 0 distanta suficientli intre vehicule, cai de
rulare, cabluri ~i lucrlirile ~i obstacolele terestre sau aeriene posibile din vecinatate,
tiniindu-se seama de deplasarea laterala, verticala ~i longitudina1a a cablurilor sau a
vehiculelor, plasate in cele mai defavorabile conditii de exploatare care pot fi
previizute.
3.3.1.3 Distanta maxima intre vehicule ~i teren trebuie sa tina seama de tipul
instalatiei, al vehiculelor ~i de modalitlitile de protectie. tn cazul vehiculelor deschise
trebuie sa se tina searna de pericolul de clidere, precum ~i de aspectele psihologice in
legaturii cu inaltiroea de deplasare a vehiculelor ~i cu terenul.
3.3.1.4 Viteza maxima a vehiculelor, spatiul minim, precum ~i performantele de
accelerare ~i friinare trebuie sa fie astfel alese incat sa asigure securitatea persoanelor ~i
functionarea in conditii de securitate a instalatiei.
3.3.2 Constructille traseului instalatiei
18
PTR
11-2003
3.3.2.1 Statiile ~i constructiile traseului instalatiei trebuie sa fie proiectate, realizate ~i
echipate astfel incat sa asigure stabilitatea. Acestea trebuie sa permita 0 ghidare a
cablurilor ~i a vehiculelor ~i trebuie sa poata fi intretinute in conditii de deplinii
securitate, oricare ar fi conditiile de exploatare care ar putea sa apm.
3.3.2.2 Spatiile de imbarcare ~i de debarcare ale instalatiei trebuie sa fie astfel
proiectate incat sa asigure securitatea traficului, a vehiculelor ~i a persoanelor.
Mi~carea vehiculelor in statii trebuie sa se efectueze tara riscuri pentru persoane,
tinlindu-se seama de eventua1a participare activa a acestora.
3.4 Cerinte referitoare la cabluri, sisteme de antrenare ,i franare, precum ,i la
instalatii mecanice ,i electrice
3.4.1 Cabluri ,i elemente de sprijin ale acestora
3.4.1.1 Trebuie sa fie luate toate masurile necesare pentru:
a) a se evita ruperea cablurilor ~i a elementelor de legaturii ale acestora;
b) a se garanta valorile minime ~i maxime ale tensiunii cablurilor;
c) a se asigura montarea cablurilor pe elementele de sprijin ale acestora, in
conditii de securitate, pentru a preveni deraierea cablurilor;
d) a se permite supravegherea cablurilor.
3.4.1.2 Pentru ca nu pot fi eliminate toate riscurile de deraiere a cablurilor, in cazu1
deraierii acestora trebuie sa fie luate masuri astfel incat sa se asigure r$erea
cablurilor ~i oprirea instalatiei fiirii riscuri pentru persoane.
3.4.2 Instalatii mecanice
3.4.2.1 Sistem de antrenare
Sistemul de antrenare al unei instalatii trebuie sa aiM perfonnante
corespunzatoare ~i 0 capabilitate corespunzatoare la diferite regimuri de functionare.
3.4.2.2 Sistem de antrenare de securitate
Instalatia trebuie sa dispuna de un sistem de antrenare de securitate la care
sursa de energie sa fie independenta fata de cea a motorului principal.
3.4.2.3 FrAne
3.4.2.3.1 In caz de pericol oprirea instalatiei ~ilsau a vehiculelor trebuie sa fie posibila
in orice moment ~i in cele mai defavorabile conditii de inciircare nominala ~i de
aderenta a rolelor admise in timpul functioniirii. Distanta de oprire trebuie sa fie redusa
potrivit necesitatilor de securitate a instalatiei.
19
PTR 11-2003
3.4.2.3.2 Valorile de redueere a vitezei trebuie sa fie euprinse mtre limite
eorespunzatoare, stabilite eonvenabil, astfel meat sa asigure seeuritatea persoanelor,
preeum ~i 0 comportare corespunzatoare a vehiculelor, a cablurilor ~i a altor Plirti ale
instaiatiei.
3.4.2.3.3 La toate instalatiile trebuie sa existe dona sau mai multe sisteme de frfulare
capabile fiecare sa determine oprirea, coordonate astfel mcat sa inIocuiasca automat
sistemul de franare in actiune, atunci clind eficacitatea acestuia devine insuficienta.
3.4.2.3.4 Pentru evitarea oricarei reporniri premature instaiatia trebuie sa fie echipata
cu un dispozitiv de oprire ~i de blocare eficace.
3.4.3 Dispozitive de comanda
Dispozitivele de comanda trebuie sa fie proiectate ~i realizate pentru a fi sigure
~i fiabile, astfel mcat sa reziste conditiilor nefavorabile de folosire, influentelor
factorilor extemi, precum umiditatea ~i temperaturile extreme, interferentelor
electromagnetice ~i sa nu provoace situatii periculoase, chiar ~i m cazu1 unei manevrari
gre~ite.
3.5 Vehicule
3.5.1 Vehiculele trebuie sa fie astfel proiectate ~i echipate mcat m conditii normale
de functionare nici 0 persoana sa nu poata cadea sau sa fie amenintata de orice alt
pericol.
3.5.2 in conditiile cele mai nefavorabile, elementele de cuplare ~i decuplare ale
vehiculelor trebuie sa fie astfel dimensionate ~i realizate incat:
a) sa nu deterioreze cablul tractor;
b) sa treaca peste rolele de ghidare;
c) sa nu alunece, cu exceptia situatiei in care alunecarea nu afecteaza
semnificativ securitatea vehiculului sau instalatiei.
3.5.3 Plirtile de sprijin trebuie sa fie proiectate ~i realizate pentru a rezista in toate
situatiile presiunii ~i sarcinii datorate utilizatorilor.
3.5.4 Vehiculele ~i m special mecanismele de suspendare ale acestora trebuie sa fie
proiectate ~i asamblate astfel mcat sa asigure securitatea personalului de deservire care
trebuie sa intervina m conformitate cu regnlile ~i instructiunile specifice.
3.5.5 Atunci clind nu pot fi eliminate prin alte miisuri toate riscurile de deraiere a
vehiculului, acesta trebuie sa fie prevazut cu un dispozitiv antideraiere, care sa permita
oprirea acestuia tara riscuri pentru persoane.
3.6 Cerinte pentru utilizatori
20
PTR
11-2003
Accesul utilizatorilor In spatiile de Imbarcare ~i debarcare trebuie sa fie
organizat astfel Incllt sa asigure securitatea persoanelor, In special In zonele In care
existii pericol de ciidere, tinllndu-se seama de circulatia ~i oprirea vehiculelor. Trebuie
sa fie posibila utilizarea instalatiei In deplinii securitate de ciitre copii ~i persoanele cu
mobilitate redusa, daca instalatia a fost proiectatii ~i pentru transportul aeestor
persoane.
3.7 Exploatabilitatea
3.7.1 Seeuritatea
3.7.1.1 Pentru ea instalatia sa poata fi utilizatii conform destinatiei sale, speeifieatiilor
sale tebniee ~i In eonformitate eu eonditiile de utilizare stabilite, trebuie sa se adopte
toate miisurile ~i prevederile tebniee astfel Inellt sa fie respeetate instructiunile de
Intre1inere, de securitate ~i de funetionare. Manualul de utilizare ~i instruetiunile
aferente trebuie sa fie redactate In limba romllnii.
3.7.1.2 Persoanelor care manevreaza instalatia (meeanicii troli~ti) trebuie sa Ii se
asigure mijloaee materiale eorespunzatoare. Aeeste persoane trebuie sa fie eapabile sa
Indeplineasea sareinile ee Ie revin.
3.7.2 Seeuritatea in eazul opririi instalatiei
In eazul opririi instalatiei fiira posibilitatea de repunere rapidii In functiune
trebuie sa se adopte toate masurile ~i prevederile tebniee astfel Inellt utilizatorii sa
poatii fi ad~i Intr-un loe sigur, Intr-un interval de timp eorespunzator, In funetie de
tipul instaiatiei ~i de mediul Ineonjuriitor al aeesteia.
3.7.3 AIte prevederi speeifiee privind seeuritatea
3.7.3.1 Loeurile de munea ~i de manevrare a instalatiei
Elementele In mi~eare, aeeesibile In mod obi~nuit In statii, trebuie sa fie
proieetate, realizate ~i montate astfel Inellt sa se evite oriee rise sau, atunci ellnd acesta
se mentine, sa fie previizute dispozitive de proteetie pentru a preveni oriee contact
direct care poate genera aceidente. Aeeste dispozitive trebuie sa nu poatii fi u~or
fnlaturate sau seoase din uz.
3.7.3.2 Riseuri de eadere
Spatiul ~i zonele de lueru sau de interventie, ehiar ~i oeazionale, precum ~i
aeeesul la acestea trebuie sa fie proiectate astfel Inellt sa se evite eaderea persoanelor
care lucreazii sau care se mi~ea In zona respeetiva. Daca aeeste amenajiiri nu sunt
sufieiente, trebuie sa fie previizute punete de aneorare a eehipamentului de proteetie al
persoanelor pentru a preveni eaderea.
4 EVALUAREA CONFORMITATII !;iI CONDITII DE INTRODUCERE
PEPIATA
4.1 Componente de seeuritate
21
PTR 11-2003
4.1.1 Se admite introducerea pe piata a componentelor de securitate numai dacii
permit construirea unor instalatii care satisfac cerintele esentiale previizute in capitolul
3.
4.1.2 Se admite punerea In functiune a componentelor de securitate numai dacii,
atunci cand sunt instalate, intretinute corect ~i sunt utilizate conform destinatiei lor,
permit construirea unor instalatii care nu pun in pericol securitatea ~i siiniitatea
persoanelor sau securitatea bunurilor, dupii caz.
4.1.3 Se considerii cii sunt respectate cerintele esentiale aplicabile, previizute in
capitolul 3, ~i se admite introducerea pe piata a componentelor de securitate, dacii:
a) poartii marcajul national de conformitate CS, previizut in anexa M. 2 la Legea
M. 608/2001, ~i sunt Insotite de dec1aratia de conformitate CS, previizutii in
anexa P;
sau
b) poartii marcajul european de conformitate CE, previizut in anexa M. 3 la
Legea M. 608/2001, aplicat de un produciitor dintr-un stat membru aI
Uniunii Europene ~i sunt insotite de dec1aratia de conformitate CE, tradusii In
limba rom8.nii.
4.1.4 inainte de introducerea pe piata a componentelor de securitate, produciitorul sau
reprezentantul autorizat al acestuia, persoanii juridicii cu sediul in Romania, are
obligatia:
a) sii supunii componentele de securitate unei proceduri de evaluare a
conformitiitii, previizutii In anexa M. 5 la Hotiirarea Guvemului M. 433/2002
privind stabilirea conditiilor de punere in functiune a instalatiilor de transport
pe cablu pentru persoane;
~i
b) sii aplice marcajul de conformitate pe componentele de securitate ~i sii emitii
dec1aratia de conformitate CS.
4.1.5 Pentru evaluarea conformitiitii componentelor de securitate produciitorul sau
reprezentantul autorizat aI acestuia, persoanii juridicii cu sediulin Romania, alege unul
din organismele notificate in acest scop. Acelea~i obligatii revin ~i produciitorilor care
fabricii componente de securitate pentru uzul propriu.
4.1.6 in cazul in care componentelor de securitate Ii se aplicii ~i alte reglementiiri In
vigoare ce impun alte cerinte ~i care previid aplicarea marcajului CS, acest marcaj
trebuie sii indice conformitatea componentelor de securitate cu prevederile tuturor
reglementiirilor aplicabile.
4.1.7 Atunci cand nici produciitorul ~i nici reprezentantul autorizat al acestuia,
persoanii juridicii cu sediul in Romania, nu au indeplinit conditiile ce Ie revin conform
prevederilor de la pet. 4.1.4 ~i 4.1.5, aceste obligatii revin importatorului de
componente de securitate, atunci cand acestea nu sunt produse intr -un stat membru al
Uniunii Europene.
22
PTR
11-2003
4.1.8 Prevederile de 1a pct. 4.1.7 nu se aplica In cazu1 componentelor de securitate ce
se introduc pe piatii In conditiile prevlizute la pct. 4.1.3, lit.b).
4.2 Subsisteme
4.2.1 Se admite introducerea pe piatii a subsistemelor prevlizute In capitolul 2 numai
daca acestea pennit realizarea unor instaiatii care satisfac cerintele esentiale prevlizute
In capitolul3.
4.2.2 Se considerii ca subsistemele prevlizute In capitolul 2 sunt conforme cerintelor
esentiale atunci cand sunt Insotite de dec1aratia de confonnitate CS, care trebuie sa
contina informatiile prevlizute In anexa Q sau de dec1aratia de confonnitate CE ~i de
documentatia tebnica prevlizuta 1a pct. 4.2.5, redactata sau tradusa In limba romana.
4.2.3 Procedura de exarninare CS a subsistemelor se efectueaza la cererea
producatorului sau a reprezentantului autorizat al acestuia, persoanii juridica cu sediul
In Romania, de catre unul dintre organismele notificate In acest scop, ales de acesta.
Dec1aratia de confonnitate CS se Intocme~te In scris de catre producator sau de
reprezentantul autorizat al acestuia, persoanii juridica cu sediul In Romania, pe baza
examiniirii CS conform prevederilor anexei nr. 7 la Howarea Guvernului nr. 433/2002
privind stabilirea conditiilor de punere In functiune a instaiatiilor de transport pe cablu
pentru persoane.
4.2.4 Atunci cand nici producatorul ~i nici reprezentantul autorizat al acestuia,
persoana juridica cu sediul In Romania, nu au Indeplinit obligatiile ce Ie revin conform
pct. 4.2.3, aceste obligatii revin importatorului de subsisteme, atunci cand acestea nu
sunt produse Intr-un stat membru al Uniunii Europene.
4.2.5 Documentatia tebnica trebuie sa cuprindii toate documentele referitoare la
caracteristicile subsistemului, precum ~i, daca este cazu1, toate documentele care
certificii confonnitatea componentelor de securitate. Documentatia tebnica trebuie sa
contina informatii privind conditiile ~i restrictiile de utilizare, precum ~i instructiuni
pentru Intretinere.
4.3 Instalatii
4.3.1 Instaiatiile se construiesc ~i se pun In functiune In baza unei autorizatii emise
de ISCIR-INSPECT IT.
4.3.2 Componentele de securitate ~i subsistemele, construite cu respectarea cerintelor
prevlizute de prezenta prescriptie tebnica, care sunt Incorporate In instaiatiile
construite, se monteazii ~i se pun In functiune numai dacii permit realizarea unei
instaiatii care nu pune In pericol securitatea ~i sanatatea persoanelor sau a bunurilor,
dupii caz, atunci cand sunt montate ~i Intretinute corect ~i sunt utilizate conform
destinatiei lor.
23
PTR 11-2003
4.3.3 in cazul in care caracteristicile componentelor de securitate sau cele ale
subsistemelor din instalatiile existente sunt supuse unor modificliri pentru care este
necesarii eliberarea unei noi autorizatii in vederea punerii in functiune, aceste
modificliri ~i efectele pe care acestea Ie au asupra ansamblului instalatiei trebuie sa
satisfacii cerinlele esentiale previizute in capitolul 3.
4.3.4 Instalatiile pot fi construite ~i puse in functiune numai dacii au fost proiectate ~i
construite astfel indit sa satisfaca cerinlele esentiale previizute in capitolul3.
4.3.5 Se considerii ca sunt respectate cerintele esentiale in cazul in care instalatiile,
infrastructura, subsistemele ~i componentele de securitate ale instalatiei sunt construite
conform standardelor nationale care adoptii standardele europene armonizate ale caror
numere de referintii au fost publicate in Jurnalul Oficial al Comunitiililor Europene.
4.3.6 In absenta standardelor nationale previizute la pct. 4.3.5 se pot utiliza
specificatii tehnice comunitare sau agremente tehnice europene.
4.3.7 La solicitarea contractantuiui principal sau a reprezentantuiui autorizat al
acestuia, toate instalaliile ce urmeazii sa fie construite trebuie sa fie supuse unei analize
de securitate conform prevederilor capitolului 5. Aceastii analiza trebuie sa acopere
toate aspectele de securitate a instalatiei ~i conditiile locale de amplasare la proiectare,
realizare ~i punere in functiune, pentru identificarea pe baza experientei existente a
riscurilor care pot sa apara in timpul functionlirii.
Analiza de securitate se incheie cu un raport de securitate care cuprinde
miisurile avute in vedere pentru eliminarea riscurilor ~i lista componentelor de
securitate ~i a subsistemelor, carora Ie sunt aplicabile prevederile prezentei prescriptii
tehnice.
4.3.8 Analizele de securitate, dec1aratiile de conformitate ~i documentatiile tehnice
referitoare la componentele de securitate ~i subsistemele instalatiei trebuie sa fie
prezentate de contractantui principal sau de reprezentantui sau autorizat la ISCIRINSPECT,
iar 0 copie de pe toate aceste documente trebuie sa fie piistratii la instalatia
respectiva.
4.3.9 ISCIR-INSPECT trebuie sa fie in posesia analizei de securitate, a raportului de
securitate ~i a documentatiei tehnice ~i sa se asigure ca acestea contin toate
documentele referitoare la caracteristicile instaialiei ~i, daca este cazul, toate
documentele care certifica conformitatea componentelor de securitate ~i a
subsistemelor instalatiei. De asemenea, ISCIR-INSPECT trebuie sa detina
documentatia referitoare la conditiile ~i restrictiile privind exploatarea, functionarea,
supravegherea, reglarea ~i intretIDerea instalatiei.
4.3.10 In cazul in care ISCIR-INSPECT constatii ca 0 componenta de securitate care
poartii marcajul CS sau CE ~i care este introdusii pe piatii ~i utilizatii conform scopului
previizut sau un subsistem pentru care existii 0 deciaralie de conformitate CS sau CE ~i
care este folosit conform scopului previizut poate pune in pericol securitatea ~i
siinatatea persoanelor ~i, dupa caz, a bunurilor, trebuie sa ia masuri corespunzatoare de
limitare a conditiilor de utilizare a componentei sau a subsistemului sau de interzicere
a acestora, in sensul ca informeaza ISCIR-SP.
24
PTR
11-2003
In cazul in care ISCIR-INSPECT constatii ca 0 componenta de securitate care
poartii marcajul CS sau CE sau un subsistem insotit de dec1aratia de confonnitate nu
indepline~te cerintele esentiale, trebuie sa ia masurile previizute in prezenta prescriptie
tebuica.
5 ANALIZA DE SECURITATE
5.1 Analiza de securitate care se realizeaza pentru instalatii de transport pe plan
inc1inat trebuie sa ia in considerare toate modurile de operare avute in vedere. Analiza
trebuie sa se efectueze conform unei metode stabilite sau recunoscute de ISCIRINSPECT
~i sa ia in considerare complexitatea instalatiei care este supusa analizei.
Scopul analizei este de a asigura ca proiectul ~i configuratia instalatiei sa aiba in
vedere conditiile locale de amplasare, precum ~i situatiile cele mai defavorabile, pentru
a garanta indepliuirea conditiilor de securitate.
5.2 Analiza de securitate trebuie sa acopere ~i dispozitivele de securitate ~i efectul
pe care 11 produc in instalatie ~i in subsistemele asociate pe care acestea Ie actioneaza,
astfelinciit acestea:
a) sa poatii reactiona la 0 prima defectiune sau la 0 defectiune detectatii, astfel
inciit sa ramiinii una din urmatoarele situatii: intr-o stare care garanteaza
conditiile de securitate, intr-o capacitate de functionare redusa, sa fie oprite
in conditii de securitate; sau
b) sa fie redundante sau supravegheate; sau
c) sa fie realizate astfel inciit probabilitatea ca acestea sa se defecteze sa poatii fi
evaluatii ~i sa fie de un uivel comparabil cu cel atins de dispozitivele de
securitate care indeplinesc prevederile lit. a) ~i b).
5.3 Analiza de securitate conduce la inventarul riscurilor ~i situatiilor periculoase ~i
la detenninarea listei componentelor de securitate conform prevederilor pct. 4.3.7.
5.4 Rezultatul analizei de securitate se consemneaza intr-un raport de securitate.
5.5 Analiza de securitate se va efectua de catre un agent economic autorizat de
ISCIR-INSPECT IT. Conditiile de autorizare ~i documentatia necesarii sunt prezentate
in anexaO.
6 PROIECTAREA
6.1 Conditia de baza pe care trebuie sa 0 indeplineasca proiectarea ~i construirea
instalatiilor de transport pe plan inclinat este asigurarea funcponiirii acestora in conditii
de securitate pe toatii perioada de functionare.
6.2 Proiectantul trebuie sa~i asume responsabilitatea privind conceptia solutiilor
constructive, alegerea materialelor, calculul de rezistentii al tuturor elementelor,
25
PTR 11-2003
echipamentelor ~i instalatiilor, potrivit conditiilor de functionare date, precOOl ~i
pentru stabilirea procedurilor de incercare ~i verificare tebnica.
6.3 Proiectantul trebuie sa stabileasca ~i sa nominalizeze componentele de
securitate pentru fiecare instalatie de transport pe plan inclinat, care asigura
functionarea in conditii de securitate.
6.4 Proiectantul va intocmi pentru fiecare instalatie de transport pe plan inc1inat
lista elementelor de rezistentli pe care 0 va introduce in cartea instalatiei de transport
pe plan inclinat, prevlizutli in anexa A.
6.5 La proiectarea elementelor portante (de rezistentli) ale instalatiilor de transport
pe plan inc1inat, proiectantul trebuie sa 1ina seama ~i de solicitlirile seismice ce pot
aparea in construcWle respective conform zonlirii seismice a teritoriului Romaniei.
6.6 Proiectantul, constructorul ~i contractantul principal al instalatiilor de transport
pe plan inc1inat sunt obligati sa respecte intocmai cerintele esentiale de securitate
precizate la capitolul 3.
6.7 Constructorul raspunde de alegerea corectli a procedeelor tebnologice de
executie, de calitatea executiei ~i a materialelor folosite in conformitate cu prevederile
documentatiei tebnice de executie.
6.8 Montatorul va elabora cartea instalatiei de transport pe plan inclinat-partea de
constructie.
6.9 Cartea instalatiei de transport pe plan inc1inat trebuie sa cuprindli cel putin
datele prevlizute in anexa A.
6.10 Cartea instalatiei de transport pe plan inc1inat se completeaza de catre
constructor (montator), pe rlispundere proprie, pentru fiecare instalatie in parte.
6.11 Cartea instalatiei de transport pe plan inc1inat se predli depnatorului odatli cu
instalatia.
7 ECIDPAMENTE !)I INSTALATII PROVENITE DIN IMPORT
7.1 Pentru introducerea pe piatli in Romania a instalatiilor de transport pe plan
inc1inat pentru persoane provenite din import este necesarli eliberarea de catre ISCIRINSPECT
a unui (unei) documentldovezi pentru luare in evidenta.
7.2 Documentulldovada pentru luare in evidentli a instalatiilor de transport pe plan
inc1inat pentru persoane va fi eliberat(a) in conformitate cu reglementlirile ISCIR in
vigoare la data efectulirii importului.
7.3 In vederea introducerii pe piatli in Romania, orice instalatie de transport pe plan
inc1inat trebuie sa indeplineasca cerintele esentiale de securitate mentionate la capitolul
3.
26
PTR
11-2003
8 CONSTRUIREA (MONTAREA) !;lI PUNEREA iN FUNCPUNE
8.1 Construirea (montarea)
8.1.1 Construirea (montarea) instalaliilor de transport pe plan Inclinat poate fi fiicutii
de agenp economici care dispun de mijloace tehnice corespunzatoare ~i sunt autorizap
de ISCIR-INSPECT IT In raza ciireia i~i au sediul.
8.1.2 Conpnutul documentapei necesare pentru oblinerea autorizapei de catre agenpi
eeonomici care construiesc (monteaza) instalatii de transport pe plan lnc1inat este
prezentat In anexa B.
8.1.3 Agentul economic autorizat pentru construirea (montarea) instalapilor de
transport pe plan lnc1inat are urmiitoarele obligapi:
a) sa execute lucriirile de construire (montare) In conformitate cu documentapa
tehnica pusa la dispozipe de producator;
b) sa verifice I’nainte de Inceperea construirii (montiirii), pentru echipamentele ~i
instalaliile a caror asamblare se realizeaza la locul de funcponare,
eorespondenla eehipamentului, instalapei sau subsistemelor primite de la
producator cu documentapa tehnica pusa la dispozipe de depnator ~i sa
consemneze rezultatele acestor verificiiri Intr-un proces-verbal pe care-I va
prezenta la verificarea tehnica oficiala;
c) sa prezinte instalatiile de transport pe plan Inclinat ~i toate documentatiile
tehnice necesare (cartea instalapei-partea de construcpe ~i montaj), in timpul ~i
la sf’ar~itul eonstruirii (montiirii), la verifieiirile care se efectueazii de catre
inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau, cu imputemicire serisa
din partea ISCIR-INSPECT IT, de catre personalul tehnie de speeialitate
propriu autorizat pentru verificarea lucriirilor de eonstruire (montare);
d) sa utilizeze pentru elementele de rezistenta sudate tehnologii de execupe ~i
examinare avllnd la baza procedee de sudare omologate In conformitate cu
prevederile preserippilor tehnice In vigoare;
e) sa foloseasca la lucriirile de construire (montare) numai personal calificat;
sudorii vor fi autorizap In conformitate cu prevederile prescriPliilor tehnice In
vigoare;
t) sa solicite acordul scris al proiectantului daca In timpullucriirilor de construire
(montare) apare necesitatea efectui\rii unor modificiiri In construcpa
instalaliilor de transport pe plan lnc1inat;
g) sa monteze numai acele echipamente mecanice, electrice ~i confecpi metalice
care sunt insopte de certificate de calitate ~i, dupa caz, de buletine de analiza,
probe ~i Incerciiri previizute In documentalia de execupe;
h) sa monteze numai componente de securitate ~i subsisteme care sunt insopte de
declarapa de conformitate CS sau CE;
27
PTR 11-2003
i) sa numeasca personal tehnic de specialitate propriu (ingineri, subingineri,
mai~tri sau tebnicieni) pentru verificarea lucriirilor de construire (montare);
modelul deciziei de numire a personalului este prezentat in anexa G;
j) sa numeasca responsabil tehnic cu sudura (ingineri sau mai~tri), In cazul
efectuiirii lucriirilor de sudare la construirea (montarea) elementelor de
rezistenlii; modelul deciziei de numire a responsabilului este prezentat in anexa
G;
k) sa intocmeasca ~i sa tinii la zi un registru de evidenlii pentru lucriirile de
construire (montare), conform modelului din anexa C;
I) sa asigure miisurile corespunzatoare astfel incat personalul tehnic de
specialitate propriu, autorizat de ISCIR-INSPECT IT, sa~i poata indeplini In
bune conditii sarcinile previizute la pct. 8.1.4 ~i 8.1.5;
m) sa execute rodajul ~i probele de casa ale instalatiei de transport pe plan Inc1inat
in prezenta detinatorului ~i sa prezinte documentul justificativ la verificarea
tehnica In vederea autoriziirii functioniirii (la prima punere in functiune);
8.1.4 Personalul tebnic de specialitate autorizat de ISCIR-INSPECT IT pentru
lucriirile de construire (montare) are urmatoarele obligatii ~i riispunderi:
a) sa cunoasca legislatia, prescriptiile tehnice specifice, Colectia ISCIR in
vigoare, ~i reglementiirile tehnice in domeniu;
b) sa respecte in cadrullucriirilor de construire (montare) documentatia tehnica a
producatorului ~i proiectul de montare;
c) sa verifice documentatia tebnica intocmita pentru lucriirile efectuate (cartea
instalatiei-partea de constructie ~i de montaj) sub aspectul respectiirii
prevederilor prescriptiilor tebnice specifice, Colectia ISCIR, precum ~i
concordanta instalatiei cu documentatia respectiva;
d) sa incheie documente de verificare tehnica in care sa consemneze constatiirile ~i
rezultatele verificiirilor ~i examiniirilor precum ~i dispozitiile obJigatorii;
e) sa verifice registrul de evidenlii a lucriirilor de construire (montare) ~i sa
urmareasca tinerea la zi a acestuia.
8.1.5 Responsabilul tehnic cu sudura autorizat de ISCIR-INSPECT, supJimentar falii
de cerintele din SR EN 719: 1995, are ~i urmatoarele obligatii ~i riispunderi:
a) sa cunoasca legislatia, prevederile prescriptiilor tehnice specifice, Colectia
ISCIR, standardele ~i alte normative in vigoare privind sudarea elementelor
instalatiilor;
b) sa verifice daca tebnologia de executie ~i de examinare a elementelor sudate
este In concordanlii cu procedeele de sudare omologate;
28
PTR
11-2003
c) sa verifice documentatia tehnica de construire (montare) inainte de executarea
lucriirilor astfelinciit solutiile adoptate sa asigure conditii optime de sudare ~i
verificare iar starea de tensiuni datorate ciclului termic de sudare sa fie minimii;
d) sa urmiireasca folosirea corectii a materialelor de adaos, funqie de materialele
de baza utilizate, in conformitate cu procedeele de sudare omologate;
e) sa verifice ca materialele de adaos sa fie insotite de certificate de calitate ~i sa
admitii introducerea in lucro numai a materialelor de adaos previizute in
documentatia de construire (montare);
f) sa supravegbeze astfel ca materialele de baza folosite sa fie conforme cu
documentatia tebnica de construire (montare);
g) sa verifice modul in care se depoziteaza ~i se introduc in lucro materialele de
adaos;
h) sa participe la analiza ~i stabilirea cauzelor eventoalelor defecte datorate sudurii
~i sa ia miisuri corespunzatoare pentru remedierea ~i evitarea acestora;
i) sa urmiireasca efectuarea verificiirii calitiitii imbiniirilor sudate in urma
operatiunilor de construire (montare), sa verifice rezultatele obfinute ~i sa
vizeze documentele privind verificarea imbiniirilor sudate, care se a~eaza la
cartea instalatiei;
j) sa tinii la zi evidenta poansoanelor sudorilor autorizati de ISCIR-INSPECT ~i a
procedeelor de sudare omologate.
8.1.6 La lucriirile de montare, constructorol (montatorul) autorizat de ISCIRINSPECT
IT va respecta Normele Tebnice de proteqia muncii specifice, Normele
Tebnice pentru prevenirea ~i stingerea incendiilor ~i Legea protectiei mediului, valabile
pe teritoriul Romfuliei.
8.2 Conditii speciale de construire ,i montare
8.2.1 Trasarea funda1iilor ciiii, podurilor ~i viaductelor, statiilor ~i rampelor se vor
face numai dupa materializarea pe teren a axului ciiii de rulare a instalatiei, folosind
aparaturii topografica corespunzatoare.
8.2.2 Echipamentele mecanice indicate in documentatie ca fiind solicitate deosebit de
puternic, fie in stare statica, fie in stare dinamica, trebuie sa fie supuse ~i unor
examiniiri nedistructive ~i atestate prin buletine de verificare.
Piesele ~i elementele componente la care se vor executa examiniiri
nedistructive, felul acestor examiniiri, precum ~i conditiile de acceptare, vor fi
precizate de proiectant.
8.2.3 Imbiniirile cablurilor prin man~oane cu compozitie sau prin matisare se vor
executa numai de personal specializat, verificat ~i atestat de unitatea care efectueaza
lucriirile de construire (montare) a instalatiilor de transport pe plan inclinat.
29
PTR 11-2003
8.2.4 Man~oanele cu compozitie vor fi executate conform prevederilor documentatiei
tehnice. Proiectantul este obJigat sa Inscrie in documentatia tehnica, respectiv In
desenul tip de ansamblu, reteta compozitiei, temperaturile de lucru, precum ~i
conditiile tehnice care trebuie sa fie respectate In timpul executiirii operatiei.
Operatia de mufare la construire (montaj) ~i pe parcurs In exploatare, privind
turnarea compozitiei la capetele cablurilor tractoare ale vehiculelor ~i la cablurile de
Intindere ale cablurilor de friinare, precum ~i la ancorarea capetelor cablurilor de
franare ~i la legarea acestora la greutiitile de Intindere, se va efectua In prezenta
inspectorului de speciaJitate al ISCIR-INSPECT IT ~i a personalului tehnic de
specialitate autorizat de ISCIR-INSPECT IT din cadru1 agentului economic
constructor (montator).
Cu ocazia efectuiirii operatiei de mufare, in final, se va Incheia un procesverbal
In acest sens, semnat de inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT, de
personalul tehnic de specialitate, autorizat de ISCIR -INSPECT IT, din cadru1
agentului economic constructor (montator), de RSVTI al depniitorului ~i de catre ~eful
echipei care a executat operatia de mufare.
8.2.5 Montarea cablurilor se va face astfel incat sa fie evitatii degradarea lor prin
loviri, Indoiri sau prin depunerea de impuritiiti pe suprafata acestora. In acest scop, In
timpul deruliirii lor pe traseu se vor utiliza role speciale de protectie a~ezate pe sol pe
suporturi improvizate, bile din lemn sau jgheaburi din sciindurii, astfel Incat In timpul
des~uriirii pe teren cablurile sa nu intre In contact cu solul. Proiectantul, in functie de
traseul instalatiei de transport pe plan Inclinat, va elabora tehnologia de derulare a
cablului.
8.2.6 Inainte de a se trece la derularea unui cablu nou de pe tambur se va verifica
daca este executatii l’nf1i~urarea la capat cu siirma moale, pentru evitarea despletirii.
Derularea cablului se va face astfellncat sa fie evitatii formarea de buc1e sau ochiuri.
8.2.7 Operatia de intindere a cablurilor se va executa astfel incat tensionarea sa se
faca progresiv ~i uniform, fi1ra ~ocuri ~i foqiiri, In prealabil fiind necesarii verificarea
functioniirii elementelor rotative In vederea asiguriirii unei aluneciiri corespunzatoare.
8.3 Rodajul
8.3.1 Constructorul (montatorul) este obJigat ca dupa terminarea lucriirilor de
constructie (montaj) sa execute rodajulln gol ~i In sarcina al instalatiei.
8.3.2 Rodajul In gol al grupului de antrenare se poate executa la producator sau la
locul de construire (montaj), couform prevederilor documentatiei tehnice ~i In
conditiile previizute de aceasta.
8.3.3 Rodajul In gol al instaiatiilor de transport pe plan Inclinat se va face cu
instaiatia functioniind conform celor previizute de proiectant, timp in care se vor
observa:
• Inscrierea vehiculelor In gabaritele de trecere pe traseu ~i In statii;
• trecerea vehiculelor prin punctele de Incruci~are ale ciiii;
• ~ezarea ~i rularea cablului tractor pe role;
• sosirea ~i oprirea vehiculelor In statii;
• functionarea comenzii cu program prestabilit;
30
PTR
11-2003
• funcponarea componentelor de securitate;
• functionarea sistemului de telecomunicatie sau semna1izare intre vehicule ~i
statii;
• functionarea franiirii vehicu1ului pe ~ine sau pe cablul de franare;
• daca lagiirele rolelor ~i rotilor in mi~care nu se inciilzesc peste limita admisa;
• pozitia contragreutiitii de intindere, marcfuldu-se pozitiile extreme;
8.3.4 Rodajul in sarcina al instalatiilor de transport pe plan inclinat va incepe prin
inciircarea succesiva a vehiculelor conform prevederilor documentatiei tebnice.
8.3.S Constructorul (montatorul) va intocmi un caiet de rodaj in care se vor nota cel
putin:
• felul rodajului (in gol sau in sarcina);
• orele efective de functionare la fiecare faza a rodajului;
• defectiuni constatate, cauzele care Ie-au generat ~i masurile luate;
• semnatura persoanelor desemnate sa execute sau sa asiste la efectuarea
rodajului.
8.3.6 Depniitorul va asista pe toatii perioada efectuiirii rodajului instalatiei de
transport pe plan inc1inat. Personalul de exploatare (mecanicii troli~ti) ~i cel de
deservire al detinatorului trebuie sa participe in mod obligatoriu la efectuarea rodajului
~i a tuturor probelor ~i verificiirilor tebnice necesare punerii in functiune a instalatiei de
transport pe plan inc1inat.
Dupa terminarea rodajului se va incheia un proces-verbal.
8.3.7 Inainte de prezentarea instalatiei 1a verificarea tehniea oficiala in vederea
autoriziirii de functionare, montatorul impreunii eu depnatorul instalapei de transport
pe plan inc1inat vor efectua incerciirile de casa. Incerciirile de casa se vor efectua in
eonformitate cu prevederile instructiunilor de montaj ~i incereiiri elaborate de
proiectant.
8.3.8 Efectuarea ~i rezultatele incerciirilor de casa se vor consemna intr-un procesverbal,
ineheiat intre constructorul (montatorul) ~i detinatorul instalatiei de transport pe
plan inc1inat, care se va anexa la cartea instalatiei. Este interzis transportul de persoane
pe durata rodajului instalatiei, reglajelor ~i incerciirilor de casa.
8.4 Marcarea
8.4.1 Constructorul (montatorul) va efectua marcarea instalapei de transport pe plan
inc1inat in conformitate cu prevederile documentapei tebnice. Marcarea se va efectua
in stapa de plecare ~i trebuie sa conpnii cel pupn:
• tipul instalatiei;
• denumirea ~i sediul proiectantului;
• denumirea ~i sediul constructorului (montatorului);
• denumirea ~i sediul depniitorului;
• capacitatea orara de transport intr-un sens;
• viteza maxima de circulatie a vehiculelor;
• capacitatea unui vehicu1;
• anul construirii (montiirii).
31
PTR 11-2003
8.4.2 Depruitorul instalatiei de transport pe plan inclinat trebuie sa afi~eze in statii, in
spatiile accesibile utilizatorilor, scheme explicative cu privire la:
• fluxul de circulatie aI utilizatorilor in statii;
• modul in care se face imbarcarea-debarcarea persoanelor inldin vehicule;
• locul de amplasare a instalatiei de transport pe plan inclinat in zona, legaturile
acesteia cu alte instalatii de transport persoane, piirtii de schi sau clii de acces.
8.4.3 Echipamentul mecanic ~i electric aI instalatiilor de transport pe plan inclinat va
fi marcat conform standardelor ~i prescrip1iilor in vigoare referitoare la echipamentul
respectiv.
8.4.4 Marcajele de conformitate CS ~i CE trebuie sa fie aplicate in mod vizibil, lizibil
~i durabil direct pe fiecare componenta de securitate san, ciind acest lucru nu este
posibil, pe 0 eticheta aplicata in mod ned~abil pe componenta de securitate
respectiva.
Este interzisa aplicarea pe componentele de securitate a unor marcaje
asemiiniitoare cu marcajele de conformitate CS sau CE, care pot fi confundate cu
acestea.
8.5 Punerea in funcpune
8.5.1 Instalatiile de transport pe plan inclinat, noi sau vechi montate din nou, pot fi
date in exploatare numai dupa obtinerea autorizatiei de functionare eliberata de ISCIRINSPECT
IT.
8.5.2 Inainte de punerea in functiune a instalatiilor de transport pe plan inclinat,
depnatorul acestora trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa se asigure ca instalatia ce urmeaza a fi exploatata respecta cerin1ele esentiale
mentionate la capitolul 3;
b) sa se asigure ca la fiecare instalatie sunt inscriptionate lizibil, durabil ~i vizibil
cel putin marcajele cerute la pct. 8.4;
c) sa efectueze impreuna cu constructorul (montatorul) rodajul, reglajele ~1
incercanle de casa pentru instalatie;
d) sa obpna autorizatia de functionare a instalatiei din partea ISCIR-INSPECT IT.
8.6 Autorizarea de funcjionare la prima punere in funcjiune
8.6.1 Autorizarea de functionare pentru instalatia de transport pe plan inclinat se
elibereaza de ISCIR-INSPECT IT.
8.6.2 In vederea obpnerii autoriza1iei de func1ionare, depniitorul instalatiei de
transport pe plan inclinat va depune la ISCIR-INSPECT IT, in raza ciireia se afla
montata instalatia, 0 documentatie care va cuprinde:
a) cartea instalatiei de transport pe plan inclinat (partea de constructie ~i montaj);
32
PTR
11-2003
b) declaratiile de conformitate CS sau CE pentru componentele de securitate ~i
pentru subsisteme;
c) procesul-verbal cu rezultatele ince:rc8rilor de casa;
d) raportul incheiat in urma efectuiirii analizei de securitate (in copie);
e) procedura de verificare ~i intrej:inere a instaiatiei de transport pe plan inc1inat,
care trebuie sa contina cel putin urmiitoarele:
gradul de calificare al personalului tehnic de deservire ~i de exploatare
(mecanici troli~ti) folosit;
instructiuni de intrefinere;
verificiiri tehnice periodice;
incerciirile ~i verificiirile stabilite de proiectant;
f) copie de pe documentu1ldovada de luare in evidentii eliberat(a) de ISCIRINSPECT
(dacii este cazul);
g) un memoriu tehnic al ciirui continut este prezentat in anexa E.
8.6.3 Documentatia mentionata la pct. 8.6.2 va fi inaintata la ISCIR-INSPECT IT, in
raza ciireia se afla montata instaiatia, cu adresa de insotire prin care se solicita
autorizarea instalatiei de transport pe plan inclinat.
8.6.4 Documentatia incompleta va fi inapoiata detiniitorului pentru a fi completata.
8.6.5 ISCIR-INSPECT IT, in raza ciireia se afia montata instaiatia de transport pe
plan inc1inat, va stabili cu dej:iniitorul data la care urmeaza sa se efectueze verificarea
tehnica de catre inspectorii de specialitate.
8.6.6 Piinii la data stabilita pentru verificarea tehnica, definiitorul trebuie sa
pregateasca instaiatia de transport pe plan inc1inat, avilnd incerciirile de casa efectuate
cu rezultate corespunzatoare, precum ~i utilajul ~i sarcinile pentru incerciiri. De
asemenea, trebuie sa asigure personalul de deservire ~i auxiliar necesar. De la
verificarea tehnica nu trebuie sa lipseasca RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT IT, al
detinatorului ~i personalul tehnic de specialitate pentru verificarea lucriirilor de
construire (montare) al constructorului (montatorului).
8.6.7 In cazul instaiatiilor de transport pe plan inclinat inchiriate, la verificarea
tehnica va participa atilt RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT IT, al detiniitorului cat
~i cel din unitatea care a inchiriat instaiatia.
8.7 Verificarea tehnicii la prima punere in functiune
8.7.1 Prezenta prescriptie tehnica stabile~te conditiile minime care trebuie sa fie
respectate la efectuarea verificiirilor tehnice.
8.7.2 Inainte de inceperea verificiirii tehnice, detiniitorul (persoana fizica sau
juridica) va efectua instructajul de protectia muncii persoanelor participante 1a aceasta
activitate. Celelalte persoane trebuie sa fie indepiirtate din raza de actiune a instaiatiei
33
PTR 11-2003
de transport pe plan inclinat. Verificarea tehnica va fi condusa de catre inspectorul de
specialitate al ISCIR-INSPECT IT.
8.7.3 Verificarea tehnica oficiala trebuie sa stabileasca dad:
a) existii cartea instalatiei de transport pe plan inc1inat (partea de constructie ~i
montaj), este completii ~i corespunde cu instaiatia de transport pe plan inc1inat
prezentatii pentru verificarea tehnica;
b) instalatia de transport pe plan inclinat a fost executatii, echipatii ~i instaiata in
conformitate cu documentatia tehnica a acesteia;
c) instalatia de transport pe plan inc1inat supusa la incerciirile ~i verificiirile
previizute In prezenta prescriptie tehnica a corespuns ~i functioneaza In conditii
de securitate;
d) este asiguratii intrepnerea, revizia ~i supravegherea tehnica ~i existii personalul
de exploatare (mecanici troJi~ti) autorizat ~i de deservire instruit;
e) constructia instaiatiei de transport pe plan Inc1inat ~i \’mbiniirile demontabile ~i
nedemontabile nu prezintii defecte vizibile;
f) instalatia electrica este echipatii cu dispozitivele de protectie necesare ~i este
previizutii cu inscriptioniirile specifice necesare;
g) existii certificatul privind miisuriirile \’mpotriva tensiunilor de atingere;
h) existii certificatul privind continuitiitile electrice;
i) existii certificatul privind rezistenta de izolatie;
j) instalatia de transport pe plan inc1inat este previizutii cu marcajele mentionate la
pct. 8.4.1 ~i 8.4.2;
k) a fost elaborat regulamentul de exploatare, verificandu-se prin sondaj daca
acesta este cunoscut de mecanicii troli~ti ~i de catre personalul de deservire;
I) existii documentul (dovada) de luare in evidenta eJiberat(a) de ISCIRINSPECT
(dacii este cazul).
8.7.4 Verificarea tehnica constii din:
a) verificarea principalelor elemente componente;
b) incerciiri In gol;
c) incerciiri In sarcina;
d) alte incerciiri, previizute de proiectant.
34
PTR
11-2003
8.7.5 Verificarea principalelor elemente componente constii in urmlirirea indeplinirii
conditiilor enumerate la pct. 8.7.3.
8.7.6 Incerclirile in gol, in sarcina ~i alte incercliri se vor efectua in conformitate cu
instrucliunile elaborate de producatorul instalatiei de transport pe plan inclinat sau de
proiectant.
8.7.7 Autorizarea functionlirii se acordii numai daca la verificarea tehnica oficiala se
constata indeplinirea tuturor conditiilor previizute in prezenta prescriptie tehnica.
Autorizarea functionlirii ~i parametrii de functionare aprobati, precum ~i data (luna ~i
anul) stabilitii pentru urmiitoarea verificare tehnica periodica (la scaden1ii) se inscriu
intr-un proces-verbal conform modelului din anexa D. Scadenta urmiitoarei verificliri
nu va fi mai mare de I an.
8.7.8 Se interzice acordarea autorizatiei de functionare pentru instalatii de transport
pe plan inclinat in urmiitoarele cazuri:
a) lipsesc sau functioneaza defectuos componentele de securitate ~i subsistemele
instalaliei de transport pe plan inc1inat;
b) grupurile de antrenare (principal ~i de rezerva) nu sunt in bunii stare de
functionare;
c) nu au fost efectuate sau nu se prezintii buletinele cu rezultatul examinlirilor
nedistructive ale subsistemelor previizute de proiectant sau de producator;
d) rezultatele examinlirilor nedistructive sunt necorespunzatoare;
e) nu este asigurat personalul de exploatare (mecauici troli~ti) autorizat ~i
personalul de deservire instruit;
t) dispozitivele de frBnare previizute de proiectantul instalatiei de transport pe
plan inc1inat functioneaza defectuos sau prezintii jocuri peste limitele admise;
g) protectia impotriva tensiunilor de atingere lipse~te sau este executatii defectuos,
creand pericol de electrocutare;
h) lipsesc sau nu functioneaza dispozitivele de semnalizare optice sau acustice
previizute in documentalie;
i) instalatia electrica este executatii defectuos, prezentand pericol de electrocutare;
j) dispozitivele de semna1izare ~i telecomunicatie prezintii deranjamente;
k) modul de fixare a elementelor de rezisten1ii, elementelor de tractiune ~i
dispozitivelor de fixare nu este corespunzator, putand genera avarii sau
accidente;
I) se constatii fisuri la elementele de rezisten1ii;
35
PTR 11-2003
m) sunt slabite sau lipsesc elementele de imbinare (~uruburi sau nituri);
n) existii defonnatii pennanente vizibile la constructia metalica;
0) incerciirile cu sarcina ~i suprasarcina nu au avut rezultate corespunzatoare;
p) lipsa mijloacelor de salvare (unde este cazul);
q) suprafata terenului pe care este amplasatii instalatia de transport pe plan inc1inat
prezintii deniveliiri sau obstacole care pun in pericol functionarea acesteia in
conditii de securitate;
r) terenul pe care este amplasatii instalatia de transport pe plan inc1inat nu asigura
rigiditatea necesara functioniirii;
s) nu sunt afi~ate instructiunile de utilizare sau de interzicere a accesului in zonele
periculoase (in limba romana ~i in alte limbi);
t) daca se constatii orice altii defectiune care poate periclita siguranta in
functionare;
u) nu se poate identifica instalatia corespunzatoare documentatiei prezentate;
v) platfonnele ~i accesul la instalatia de transport pe plan inc1inat nu asigura
protectia utilizatorului (calitatea suprafetelor, defonnaW, goluri, lipsa
balustrade mfuui. curentii etc.).
8.7.9 In cazul constatiirii deficientelor mentionate la pet. 8.7.8 inspectorii de
specialitate Ie vor consemna intr-un proces-verbal, incheiat in dona exemplare,
originalul unnand a fi pastrat de depnator.
8.7.10 Dupa acordarea autorizatiei de functionare, ISCIR-INSPECT IT va elibera
cartea instalatiei de transport pe plan inclinat.
8.8 Verificarea tehnica periodica (la scadenpi) ,i verificarea tehnica
neprogramata (inopinata)
8.8.1 In timpul exploatiirii, instalatiile de transport pe plan inc1inat sunt supuse la
termenul scadent unor verificiiri tehuice periodice. Cu ocazia acestor lucriiri se verifica
starea tehuica ~i se acordii, dupa caz, autorizatia de functionare in continuare. Scadenta
lII1Iliitoarei verificiiri se stabile~te tinandu-se seama ~i de starea tehuica a instalatiei de
transport pe plan inclinat, de conditiile de functionare, de regimul de functionare, dar
nu va fi mai mare de 1 an.
8.8.2 Eliberarea autorizatiei de functionare in continuare se va face confonn
prevederilor prezentei prescriptii tehuice de catre inspectorii de specialitate ai ISCIRINSPECT
IT.
8.8.3 Verificarea tehuica periodica trebuie sa stabileasca, pe langa cele mentionate la
pet. 8.7, ~i daca:
36
PTR
11-2003
a) gradul de uzurii al componentelor de securitate ~i al subsistemelor nu constituie
un pericol pentru functionare;
b) exploatarea, int:repnerea ~i revizia asigura functionarea instalatiei de transport
pe plan inclinat in conditii de securitate;
c) registrul de evidentli a functioniirii instalatiei de transport pe plan Inc1inat este
corect completat ~i tinut la zi.
8.8.4 Este interzisa acordarea autorizatiei de functionare in continuare daca se
constata prezenta uneia sau mai multor deficiente mentionate la pct. 8.7. 8 ~i a
urmlitoarelor:
a) !ipsa cliqii instalatiei de transport pe plan Inclinat;
b) intretinere necorespunzatoare;
c) gradul de uzura al componentelor de securitate ~i al subsistemelor pune In
pericol functionarea instalatiei de transport pe plan inc1inat.
8.8.5 Rezultatele verificiirii tebnice periodice se inscriu intr-un proces-verbal,
conform modelului din anexa D.
8.8.6 Daca instalatia de transport pe plan inclinat nu a functionat mai mult de 90 de
zile, repunerea acesteia in functiune se va face numai dupa efectuarea unei verificiiri
tebnice de catre RSVTI autorizat al dep.niitorului, cu Imputernicire din partea ISCIRINSPECT
IT. Rezultatele verificiirii tehnice vor fi consemnate Intr-un proces-verbal
in cartea instalatiei de transport pe plan inclinat – partea de exploatare, conform
modelului din anexa D, iar copia procesului-verbal va fi lnaintatii la ISCIR-INSPECT
IT In raza clireia se afia instalatia. Scadenta urmlitoarei verificiiri nu poate sa
dep~easca termenul stabilit prin ultimul proces-verbal de verificare tehnica incheiat
de inspectorul de specia!itate al ISCIR -INSPECT IT.
8.8.7 Prevederile pct. 8.8.6 nu se aplica in cazu1 in care a fost depii~itii scadenta la
verificarea tehnicii oficialii.
8.8.8 Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT au dreptul, ca in afara
scadentelor, sii efectueze verificiiri tehnice neprogramate pentru a constata indepJinirea
dispozitiilor date privind starea tehnica a instalatiei de transport pe plan Inc1inat
(remedierea unor deficiente sau inIocuiri de piese, altele decat cele mentionate la pct.
8.7.8), modul de efectuare a Intretinerii ~i reviziei, a exploatiirii, inc1usiv completarea
la zi a registrului de evidentli a functioniirii. Constatiirile se consemneaza in registrul
de evidentli a functioniirii sau intr-un proces-verbal, dupii caz, conform modelului din
anexa D. Dispozitiile date sunt obligatorii.
8.8.9 Dacii la verificiirile tehnice sau incerciirile efectuate in timpul exploatiirii de
ciitre organele proprii de supraveghere tehnicii ale dep.niitorului se constatii deficiente
care peric1iteazii siguranta in functionare instalatia de transport pe plan inc1inat va fi
opritii din functiune. Constatiirile se consemneaza in registrul de evidentii a functioniirii
37
PTR 11-2003
~i intr-un proces-verbal, conform modelului din anexa D. 0 copie a procesului-verbal
va fi inaintata la ISCIR-INSPECT IT in raza cmia se afia instalatia.
8.9 Verificarea tehnici dupi lucririle de reparare
8.9.1 Instaiapile de transport pe plan inclinat care au fost supuse unor lucriiri de
reparare nu pot fi date in exploatare decat dupa efectuarea unei verificiiri tebnice de
catre inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT, in condipile previizute de
prezenta prescrippe tehnica.
8.9.2 Categoriile de lucriiri de reparare care se verifica de inspectorii de specialitate
ai ISCIR-INSPECT IT sunt urmitoarele:
a) lucriiri care au drept scop cre~terea parametrilor funcponali existenp: viteza,
capacitate de transport etc.;
b) modificarea constructiilor metaiice portante;
c) refacerea sau remedierea imbiniirilor sudate ale elementelor de rezistenti;
d) inIocuirea, recondiponarea sau transformarea de principiu a grupului de
antrenare;
e) inIocuirea stapilor sau amplasamentului initial al statiilor;
f) inIocuirea dispozitivelor de friinare cu alte tipodimensiuni, care diferi de cele
previizute in documentatia tehnica;
g) modificarea construcpei vehiculelor, a dispozitivelor de cuplare a acestora sau
inIocuirea vehiculelor cu altele de tip diferit;
h) modificarea de principiu a schemei electrice de acponare;
i) modificarea instaiapei de comanda;
j) inIocuirea totali a instaiatiei electrice;
k) inIocuirea componentelor de securitate cu alte tipodimensiuni, care diferi de
cele previizute in documentapa tehnica;
I) inIocuirea subsistemelor cu alte subsisteme, care difera de cele previizute in
docurnentapa tehnica;
m) inIocuirea instaiatiilor de semnalizare ~i telecomunicape cu altele care difera de
cele previizute in documentapa tehnica;
n) inIocuirea sau recondiponarea ciii de rulare;
0) inIocuirea cablului tractor, de friinare sau a cablurilor de intindere.
38
PTR
11-2003
8.9.3 Inaintea inceperii lucriirilor de reparatii, reparatorul, cu acordul detinatorului,
va intocmi 0 documentatie de reparatie din care sa rezulte lucriirile care urmeaza sa se
efectueze precum ~i conditiile tehnice de executie, verificiiri ~i incerciiri.
Documentatia se va inainta de ISCIR-INSPECT IT in raza clireia se afla
montatli instalatia de transport pe plan inc1inat in vederea acceptlirii inceperii lucriirilor
de reparatii.
Se interzice inceperea lucriirilor de reparaW lara procesul-verbal de acceptare
al ISCIR-INSPECT IT in raza clireia se afla montatli instalatia de transport pe plan
inc1inat. Procesul-verbal se intocme~te pe un formular al clirui model este prezentat in
anexaD.
In cazul lucriirilor de reparatii prevlizute la pct. 8.9.2, lit. a), b) ~i e), se
intocme~te un proiect de repara1ii care se a~eaza la documentatie.
Proiectele de reparatii se intocmesc de constructorul (montatorul) instalatiei,
care i~i asuma responsabilitatea.
ISCIR-INSPECT IT poate solicita documente din care sa rezulte ca lucriirile
care se vor efectua la instalatie vor fi corespunzatoare.
8.9.4 in vederea efectuiirii verificiirii tehnice dupa reparare, reparatorul sau
producatorul instalatiei de transport pe plan inc1inat va intocmi 0 documentatie tehnica
cu urmatorul conpnut, pe care 0 va inainta la ISCIR-INSPECT IT in raza clireia i~i are
sediul depnatorul:
a) copie de pe autorizatia pentru efectuarea lucriirilor de reparare, eliberatli de
catre ISCIR-INSPECT IT;
b) tehnologia sau proiectul privind lucriirile de reparare;
c) lista lucriirilor efectuate in cadrul reparatiei;
d) tabelul cuprinzilnd materialele folosite in cadrul lucriirilor de reparare, cu
specificarea caracteristicilor tehnice ~i a numlirului certificatului de calitate
eliberat de furnizorul acestora;
e) copii de pe declaratiile de conformitate ale componentelor de securitate ~i ale
subsistemelor (in cazul inlocuirii acestora);
f) certificatul de calitate pentru sudurile executate in cadrul reparatiei;
g) copie de pe certificatele de calitate ale elementelor de tractiune;
h) procesul-verbal cu rezultatele corespunzatoare ale incerciirilor de casa, semnat
~i de detinlitorul instalatiei de transport pe plan inclinat;
i) procesul-verbal de receptie ~i certificatul de calitate ~i garantie a reparatiei.
8.9.5 Lucriirile de reparare mentionate la pct. 8.9.2 vor fi executate numai de agenti
economici autorizati de ISCIR-INSPECT IT in acest scop. in cazul in care lucriirile de
reparare sunt efectuate de producatorul instalatiei de transport pe plan inclinat, nu este
necesarli autorizarea din partea ISCIR-INSPECT IT pentru lucriirile de reparare.
39
PTR 11-2003
8.9.6 Repararea instalatiei de transport pe plan inc1inat poate fi Iacutli de agenti
economici care dispun de mijloace tehnice corespunzlitoare ~i sunt autorizati de
ISCIR-INSPECT IT.
8.9.7 Conpnutul documentatiei necesare pentru oblinerea autorizatiei de catre agentii
economici care reparii instalatii de transport pe plan inclinat este prezentat in anexa B.
8.9.8 Agentul economic autorizat pentru lucriiri de reparare are urmatoarele obligatii:
a) sa execute lucriirile de reparare in conformitate cu documentatia tehnica de
reparatie;
b) sa prezinte instalatia de transport pe plan inclinat ~i toate documentatiile
tehnice necesare, in timpul ~i la s~itul repariirii, la verificiirile care se
efectueazii de catre inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau, cu
imputernicire scrisa din partea ISCIR-INSPECT IT, de catre personalul tehnic
de specialitate propriu autorizat pentru verificarea lucriirilor de reparare;
c) sa utilizeze pentru elementele de rezistentii sudate tehnologii de executie ~i de
examinare avfuld la baza procedee de sudare omologate in conformitate cu
prevederile prescriptiilor tehnice in vigoare;
d) sa foloseasca la lucriirile de reparare numai personal calificat; sudorii vor fi
autorizati in conformitate cu prevederile prescripliilor tehnice in vigoare;
e) sa solicite acordul scris al proiectantului daca in timpul lucriirilor de reparare
apare necesitatea efectuiirii unor modificiiri in constructia instalatiilor;
f) sa numeasca personal tehnic de specialitate propriu (ingineri, subingineri,
mai~tri sau tehnicieni) pentru verificarea lucriirilor de reparare; modelul
deciziei de numire a personalului este prezentat in anexa G;
g) sa numeasca responsabil tehnic cu sudura (ingineri sau mai~tri), in cazul
efectuiirii unor lucriiri de sudare la repararea elementelor de rezistent:ii;
modelul deciziei de numire a responsabilului este prezentat in anexa G;
h) sa intocmeasca ~i sa tinii la zi un registru de evidentii pentru lucriirile de
reparare, conform modelului din anexa C;
i) sa asigure miisurile corespunzlitoare astfel ca personalul tehnic de specialitate
propriu, autorizat de ISCIR-INSPECT, sa-~i poatli indeplini in bune conditii
sarcinile previizute la pct. 8.9.9 ~i 8.9.10.
8.9.9 Personalul tehnic autorizat de ISCIR-INSPECT IT pentru supravegherea
lucriirilor de reparare are urmatoarele obJigatii ~i riispunderi:
a) sa cunoasca legislatia, prevederile prescriptiilor tehnice specifice – Colectia
ISCIR in vigoare ~i reglementlirile tehnice in domeniu;
40

Click pentru continuare