edipa 1, „Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea,

exploatarea si verificarea tehnica a ascensoarelor cu schip”
Colectia Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat – ISCIR

Descarca PDF cu REGLEMENTARE TEHNICA NATIONALAPRESCRIPTIE TEHNICA PT R 13-2003 partea 1

– Edipe oficiala –
Scopul principal al prescriptiilor tehnice este crearea unui cadru legal
unitar in vederea apliciirii intocmai a prevederilor Hotiirarii Guvemului nr.
1.340/2001 privind asigurarea protectiei utilizatorilor, mediului inconjurator
~i proprietiitii.
Prevederile prezentei prescriptii tehnice sunt obligatorii pentru top cei
care proiecteaza, construiesc, monteaza, repara, intretin, detin, exploateaza
sau verifica ascensoare cu schip.
Utilizatorii prezentei prescriptii tehnice sunt raspunzatori de aplicarea
corectii a acesteia.
ISCIR
Str. Sf. Elefterie nr. 47 – 49, sector 5 Telefon: (+4021)
411. 97.60;
BUCURE$TI www.iscir.ro 411.97.61
Cod: 726111 Fax: (+4021)
411. 98.70
E-mail: iscir@fx.ro
Reproducerea sau utilizarea integrala sau paqiala a prezentei prescrippi
tehnice in orice publicatie ~i prin orice procedeu (electronic, mecanic,
fotocopiere, microfilmare etc.) este interzisa daca nu existii acordul scris al
ISCIR.
Utilizatorii prezentei prescrippi tehnice sunt obligap sa se asigure ca sunt
in posesia editiei oficiale tipiirite.
1. GENERALITATI
1.1 Scop
Prezenta prescrippe tehnica face parte din reglementiirile tehnice naponale
referitoare la ascensoare cu schip, denumite m continuare „ascensoare” sau
„instalapi”.
Autoritatea tehnica ce asigura punerea m aplicare ~i respectarea
prevederilor din prezenta prescriptie tehnica este ISCIR – Inspectia de Stat
pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ~i Instalapilor de
Ridicat, care, m conformitate cu prevederile Hotiirfuii Guvemului Dr.
1.340/2001 , este organ de specialitate cu personalitate juridica m subordinea
Ministerului Industriei ~i Resurselor av§nd ca principal obiect de activitate
asigurarea m numele statului a protectiei utilizatorilor ~i securitatea m
functionare pentru instalatiile m categoria ciirora se integreaza ~i
ascensoarele cu schip.
Documentele, documentatia tehnica precum ~i inscriptioniirile privind
informarea ~i avertizarea utilizatorilor trebuie sa fie redactate sau traduse m
limba romana.
1.2 Clasificarea ascensoarelor cu schip
1.2.1 Dupa locul de instalare:
a) de suprafatii;
b) subterane.
1.2.2 Dupa pozitia glisierelor:
a) verticale;
b) mc1inate.
1.2.3 Dupa modul de desciircare al schipului
a) desciircare prin basculare;
b) desciircare prin perete lateral;
c) desciircare prin partea inferioara.
1.2.4 dupa modul de acponare:
a) manuala;
b) mecanica (electrica, hidraulica, pneumatica etc.).
Sarcina nominala este sarcina maxima, exprimata in kg sau t, pentru care
poate fi utilizat ascensorulm conditii de securitate.
Sarcina nominala se alege din gama sarcinilor nominale, conform
standardelor m vigoare. Viteza nominala este viteza de deplasare a schipului
(benei), exprimata m mls.
1.3 Domeniu de aplicare
Prezenta prescrippe tehnica se aplica ascensoarelor cu schip cu actionare
mecanica (electrica, hidraulica sau pneumatica).
Instalatiile care nu fac obiectul prezentei prescriptii tehnice sunt
mentionate in anexa U.
1.4 Referinte normative
Prezenta prescrippe tehnica face referiri explicite sau imp Ii cite la acte
legislative, standarde, prescriptii tehnice ~i alte reglementiiri nationale.
1.4.1 Legi ~i hotiiran
– Hotararea Guvemului nr. 1.340/2001 privind organizarea ~i fimctionarea
Inspecpei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ~i
Instalapilor de Ridicat
– Legea nr. 90/1996 privind protecpa muncii
– Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcpi
– Legea nr. 137/1996 Legea protecpei mediului
1.4.2 Standarde
– SR EN 719:1995
responsabilitati
– SR EN 757:1998
pentru
ell limitS.
– SR EN 1600:2000
pentru
– SR EN 10113/1:1995
constructii
Conditii
– STAS 500/1-89
Conditii
– STAS 500/2-80
Milrei
– STAS 1125/1-91
sudarea eu
cali tate
– STAS 1125/6-90
incarcarea
– STAS 7194-79
– STAS 8183-80
Marci I?i
– STAS 8324-86
silicios
Coordonarea sudarii. Sarcini ~i
Materiale pentru sudare. Electrozi inveliti
sudarea manuala eu arc electric a otelurilor
de curgere ridicata. Clasificare
Materiale pentru sudare. Electrozi inveliti
sudarea manualS. ell arc electric a otelurilor
inoxidabile ~i refraetare. Clasifieare
Produse laminate la eald din oteluri de
sudabile eu granulatie fina. Partea 1:
generale de livrare
Oteluri de uz general pentru constructii.
tehnice generale de cali tate
Oteluri de uz general pentru eonstruetii.
Sudarea metalelor. Eleetrozi inveliti pentru
arc electric. Conditii tehnice generale de
Sudarea metalelor. Electrozi inveliti pentru
prin sudare. Conditii tehnice de cali tate
Sudabilitatea otelurilor. Elemente de baza
Oteluri pentru tevi fara sudura de uz general.
conditii tehnice de cali tate
Otel laminat la eald. Profile din otel
– STAS R 8542-79
rnetalice
– STAS 10108/1-81
din tevi
– STAS 10382-88
scazute.
– STAS 12604/5-90
Insta1atii
executie ~i
– STAS 7526-91
Reguli de
– STAS 6979-83
de otel.
– STAS 3208-72
otel.
Alegerea otelurilor pentru construc1;.ii
Construc1;.ii civile, industriale ~i agricole.
Prescriptii pentru proiectarea constructiilor
de otel
01;.eluri pentru tevi utilizate la temperaturi
Marci ~i conditii tehnice de cali tate
Protec1;.ia impotriva electrocutarilor.
electrice fixe. Prescrip1;.ii de proiectare,
verificare
Instalatii de ridicat. Transmisii prin cablu.
cal cuI $i prescriptii de proiectare
Instalatii de ridicat. Tarnbure pentru cabluri
Caneluri
Instalatii de ridicat. Role pentru cabluri de
Diametre de lnfa$urare $i profilul $antului
– SR ISO 4301-1:1994 Instalatii de ridicat. Clasificare. Partea 1:
Generalitati.
1.5 Termeni ~i definitii
1.5.1 activitate de reparare – ansamblu de lucriiri ~i operatiuni specializate
de investigare a defectelor aparute, asigurare a pieselor de schimb, efectuare
a depaniirilor ~ilsau inlocuirilor de componente defecte ~i incercare
functionaUi a ascensorului pentru demonstrarea calitatii reparatiei efectuate
menite sa readuca ascensorul in stare buna de funcponare in conditii de
securitate. Capacitatea unui agent economic de a efectua lucriirile de
reparare trebuie sa fie confrrmata printr-o autorizatie emisa de ISCIRINSPECT
IT;
1.5.2 ascensor cu schip – instalapa de ridicat pe verticala sau inclinat,
echipata cu 0 bena sau schip ghidata pe glisiere, in care se transporta
rnateriale in vrac, in bucap sau sub forma de pasta ~i care se descarca cu
ajutorul unui dispozitiv de basculare sau golire al schipului.
1.5.3 autorizarea functioniirii – ansamblu de activitati de verificare tehnica
~i validare a rezultatelor masuriirilor ~i incerciirilor functionale efectuate la
punerea in funcpune initiala a ascensoarelor sau cu ocazia verificiirilor
tehnice periodice ale acestora, in scopul conflIlIliirii indeplinirii conditiilor
de securitate in functionare a ascensoarelor montate la detinatori. Se
efectueaza de catre ISCIR-INSPECT IT;
1.5.4 componente de securitate – componente omologate/certificate care
au rolul sa asigure functionarea ascensorului cu schip fiirii pericol de avarii
sau accidente;
1.5.5 detinatorul ascensorului – persoana fizica saujuridica care are
ascensoare in proprietate directii sau in alta forma de posesie;
1.5.6 glisiere – elemente rigide care asigura ghidarea schipului sau
contragreutapi;
1.5.7 manevrant ascensor cu schip – persoana instruitii special care
manevreaza ascensoare cu schip;
1.5.8 organism de inspecpe – ISCIR-INSPECT, organism pentru
supravegherea r,;i verificarea tehnica in functionare a ascensoarelor;
1.5.9 proiectant – persoana juridica ce ir,;i asumii responsabilitatea
proiectiirii ascensoarelor r,;i a proiectelor de reparapi la ascensoare;
1.5.10 put – spapu in care se deplaseaza schipul (bena), la ascensoarele cu
schip verticale;
1.5 .11 revizie tehnica curenta – ansamblu de operatii de control a stiirii
unui ascensor menite sa corecteze eventualele abateri de la starea de
functionare normala r,;i sa preintampine aparipa unor defecte majore.
Activitatea se efectueaza numai de catre agenti economici autorizati de
ISCIR-INSPECT IT;
1.5.12 sarcina nominala – sarcina (in kg sau t) pentru care a fost proiectat
r,;i construit ascensorul; se admite ca in locul sarcinii nominale sa se utilizeze
capacitatea nominala a benei r,;i densitatea volumetrica maxima a
materialului transportat.
1.5.13 verificare tehnica periodica – activitate solicitatii de detinator, la
intervale predeterminate sau ori de clite ori detinatorul considera necesar,
pentru a se asigura ca ascensorul pe care 11 detine r,;i utilizeaza satisface
cerintele de funcponare in sigurantii. Activitatea cuprinde un ansamblu de
verificiiri r,;i incerciiri menite sa constate starea de buna functionare in
condipi de sigurantii a ascensorului r,;i ca acesta ir,;i indepliner,;te rolul
functional conform specificatiilor producatorului. Activitatea se efectueaza
de catre RSVTI autorizat de ISCIR-INSPECT IT;
1.5.14 viteza nominala (v) – viteza in metri pe secunda a schipului (benei)
pentru care a fost proiectat r,;i construit ascensorul.
Termenii r,;i definitiile menponati(te) anterior se aplica numai in sensul
prezentei prescriptii tehnice.
1.6 Abrevieri
– IT – Inspecpa Teritoriala
– PT – Prescriptie tehnica
– RSVTI – Responsabil cu supravegherea ~i verificarea tehnica a
instalapilor
– RTS – Responsabil Tehnic cu Sudura
2. PROIECTAREA
2.1 Condipa de baza pe care trebuie sa 0 indeplineasca proiectarea
ascensoarelor cu schip este asigurarea functioniirii acestora in conditii de
siguranta pe toata perioada de utilizare previizutii in documentatia tehnica;
2.2 Proiectele pentru construirea ~i repararea ascensoarelor se vor elabora
de catre agenp economici de proiectare autorizap de ISCIR-INSPECT.
Conditiile privind autorizarea agentilor economici de proiectare precum ~i
obligatiile ~i riispunderile acestora sunt previizute in anexa A.
2.3 Proiectantul trebuie sa-~i asume responsabilitatea privind conceppa
solutiilor constructive, alegerea materialelor, calculul de rezistentii al tuturor
elementelor instalatiilor ~i componentelor, potrivit condipilor de funcponare
date, precum ~i pentru stabilirea metodelor pentru incerciiri ~i verificiiri
tehnice.
2.4 La proiectarea elementelor portante (de rezistenta) ale ascensoarelor
cu schip, proiectantul trebuie sa tina seama de solicitiirile ce apar in cazul
incerciirilor statice ~i solicitiirile seismice ce pot aparea in construcpile
respective conform zoniirii seismice a teritoriului Romamei.
2.5 Ascensoarele cu schip verticale se previid cu put. Ascensoarele cu
schip inclinate se pot prevedea, dupa caz, in loc de put cu 0 estacada pe care
se monteaza glisierele (calea de ghidare) schipului.
2.6 Puturile ascensoarelor cu schip, cu exceppa celor previizute la pet. 2.8,
trebuie sa fie imprejmuite pe toata inaltimea ~i previizute cu u~i care sa nu
permita accesul persoanelor in timpul functioniirii instalatiei; u~ile trebuie sa
se deschida numai spre exteriorul putului ~i trebuie sa fie astfel realizate
incat sa nu fie posibila funcponarea ascensorului in timpul cat sunt deschise.
2.7 Imprejmuirea putului trebuie sa se execute cu pIasa de sarma din olel.
PIasa de sarma va avea diametrul sarmei de cel putin 2 mm ~i ochiurile cu
latura sau diametrul de cel mult 30 mm.
2.8 La ascensoarele la care este exclusa ciiderea sarcinii in timpul
deplasiirii schipului pe glisiere se admite ca putul sa fie imprejmuit numai pe
o inalpme de minimum 2000 mm de la sol.
2.9 La ascensoarele cu schip inclinate montate pe 0 estacada, trebuie
previizute, dupa caz, podeste ~i balustrade in lungul ciiilor de ghidare.
Podestele trebuie sa aiba 0 latime de minim 400 mm. Balustradele trebuie sa
aiba 0 inaltime de cel putin 1000 mm ~i vor fi previizute cu mana curenta,
bordura de protectie cu iniiltimea de 100 mm ~i 0 bara intermediarii montatii
intre mana curenta ~i bordura de protectie.
2.10 La ascensoarele cu schip verticale se va prevedea, la partea inferioara
a putului, un spapu de sigurantii a ciirui iniilpme va fi de minim 1250 mm.
2.11 Ascensoarele cu schip ~i mecanismele lor, in funcpe de condipile de
lucru, se vor incadra ~i calcula in grupe de functionare conform SR ISO
4301-1:1994.
2.l2 Transmisiile prin cablu ale ascensoarelor cu schip se vor ca1cula ~i
alege in conformitate cu prevederile STAS 7526-91. La tamburi, profilul
canelurilor va corespunde prevederilor STAS 6979-83. La rolele de cablu,
profilul ~antului va corespunde prevederilor STAS 3208-72.
2.13 Franele ascensoarelor cu schip trebuie sa asigure un moment de
franare corespunzator, funcpe de grupele de funcponare previizute in SR
ISO 4301-1:1994.
2.l4 Utilizarea lanturilor ca organe de tracpune este interzisa, cu exceppa
lanturilor tip „Gall”.
2.l5 Mecanismul de actionare poate fi montat, dupa caz, fie intr-o camera
speciala denumita camera mecanismului de acponare, fie in spapi deschise,
protejat impotriva intemperiilor ~i imprejmuit corespunzator pentru evitarea
accidentelor.
2.16 Camera sau imprejmuirea mecanismului de acponare trebuie sa fie
previizutii cu u~a in permanentii incuiatii; cheia trebuie sa fie pastrata de catre
responsabilul instalatiei ~i va fi incredintatii numai personalului de
intretinere, revizie, reparatie ~i verificare.
2.17 Ascensoarele cu schip trebuie previizute cel putin cu urmatoarele
componente de securitate:
a) limitatoare de SIar~it de cursa pentru pozitia superioarii ~i pentru cea
inferioara, precum ~i contacte electrice cap de linie;
b) contacte electrice pentru controlul inchiderii u~ilor de acces la put;
c) opritoare sau tampoane amortizoare;
d) contact electric pentru controlul slabirii cablului (contact de cablu
moale);
e) dispozitiv de limitare a vitezei de coboriire in caz de spargere a
conductelor la ascensoarele acponate hidraulic.
De asemenea, ascensoarele cu schip trebuie sa fie previizute ~i cu
urmatoarele:
a) dispozitiv de senmalizare acustica ~i optica;
b) butoane sau cabluri care sa acponeze intrerupatorul de avarie;
c) buton de „STOP” pe pupitrul de comandii.
2.18 Ascensoarele cu schip actionate hidraulic sau pneumatic trebuie sa
fie previizute ~i cu aparate de miisura corespunzatoare; pentru miisurarea
presiunii fluidului de lucru trebuie sa se monteze un manometru pe pupitrul
de comanda.
2.19 in cazurile in care proiectantul apreciaza ca sunt necesare conditii de
siguranta suplimentare, ascensoarele cu schip trebuie sa fie previizute cu
componente de securitate care sa asigure prinderea schipului pe glisiere sau
pe calea de ghidare in caz de rupere a cablurilor de tractiune, precum ~i in
cazul dep~irii vitezei nominale. in aceste cazuri se vor respecta standardele
in vigoare, referitoare la glisiere, paraciizatoare ~i limitatoare de viteza.
2.20 Pentru revizia, intretinerea, depanarea accidentala, repararea ~i
verificarea ascensoarelor cu schip se vor prevedea scan de acces, podeste
sau pasarele previizute cu balustrade sau co~uri de protectie, dupa caz, in
conformitate cu standardele ~i normativele tehnice in vigoare, astfel incat
accesul sa se faca u~or ~i fiirii pericol de accidente.
2.21 Principalele elemente componente ale instalatiei (reductoare,
motoare electrice, frane etc.) se marcheaza, dupa caz, conform standardelor
in vigoare.
2.22 La statia de inciircare a ascensorului cu schip trebuie sa se prevada 0
placa pentru marcarea instalatiei, pe care se vor inscrie cel putin sarcina
nominala ~i scadenta stabilitii pentru verificare.
3. CONSTRUIREA SI MONTAREA
3.1 Conditia de baza pe care trebuie sa 0 satisfaca construirea ~i montarea
ascensoarelor cu schip este asigurarea functionani in conditii de securitate
pe toatii perioada de utilizare previizutii in documentatia tehnica a
ascensorului.
3.2 Construirea ~i montarea ascensoarelor cu schip trebuie sa fie efectuata
de agenti economici care dispun de mijloacele tehnice corespunzatoare,
personal tehnic calificat ~i sunt autorizati de ISCIR-INSPECT IT. Conditiile
privind autorizarea agentilor economici pentru construire ~i montare
(producator ~i montator) precum ~i obligatiile ~i riispunderile acestora sunt
previizute in anexa A.
3.3 Agentul economic care a construit ascensorul (producator) va
completa ~i preda beneficiarului, odata cu instalatia, „Cartea ascensorului cu
schip – partea de constructie”, conform modelului din anexa N. Numiirul de
evidenta din registrul producatorului pe care il poarta cartea ascensorului se
va inscrie ~i pe placa de fabricatie a ascensorului care se va aplica in loc
vizibil, pe troliu.
3.4 Cartea ascensorului cu schip – partea de constructie se completeaza de
catre producator, pe raspundere proprie, pentru fiecare ascensor in parte.
3.5 La lucriirile de construire ~i montare se vor respecta Normele Tehnice
de protectia muncii specifice ~i Normele Tehnice pentru prevenirea ~i
stingerea incendiilor valabile pe teritoriul Romaniei.
3.6 La terminarea lucriirilor, agentul economic care efectueaza lucriirile de
montare (montator) trebuie sa efectueze verificarea ~i reglarea intregii
instalapi. Punerea in functiune a ascensorului cu schip, se va face numai
dupa ce au fost indeplinite urmatoarele conditii:
a) toate lucriirile de montare au fost terminate;
b) lucriirile putului sau cailor de ghidare ~i a camerei sau imprejmuirii
mecanismului de actionare au fost finisate;
c) s-au montat toate componentele de securitate;
d) s-a asigurat ungerea tuturor elementelor componente ale ascensorului
cu schip, supuse freciirii;
e) au fost indepiirtate toate elementele striiine de instalape din put ~i din
camera sau imprejmuirea mecanismului de actionare (scule, schele,
dispozitive etc.);
f) instalapa a fost legata electric la pamant, acest lucru fiind atestat printrun
buletin de miisuriiri.
3.7 Pentru fiecare instalape montatii, montatorul va completa ~i preda
beneficiarului, imediat dupa terminarea lucriirilor „cartea ascensorului cu
schip – partea de montaj”, care va purta un numar de evidenta din registrul
montatorului ~i va cuprinde urmatoarele:
a) documentul din care sa rezulte ca lucriirile de montare s-au executat in
conformitate cu documentatia tehnica ~i instrucpunile de montare;
b) certificatul de calitate privind executia construcpei putului respectiv
estacadei;
c) certificatele de calitate ale mecanismelor care se asambleaza la locul de
montaj;
d) buletinele masuriitorilor izolapei, regliirii automatelor de protecpe ~i
verificiirii instalapei de protectie impotriva tensiunilor de atingere;
e) desenele cuprinzand dimensiunile de gabarit ~i spapile de siguranta, cu
indicarea accesului la schip;
f) fi~a de miisuratori dimensionale, cu abaterile efective fata de
documentatia tehnica, determinate dupa terminarea montajului;
g) proces-verbal de efectuare a incerciirilor de casa.
In cazul obtinerii unor rezultate corespunzatoare la verificiirile ~i
incerciirile de casa, montatorul va intocmi un proces-verbal pe care il va
anexa in documentatia tehnica a ascensorului cu schip, pe baza ciireia
instalapa va putea sa fie prezentata la verificare in vederea autorizarii de
functionare.
4. AUTORIZAREA DE FUNCTIONARE
4.1 Ascensoarele cu schip noi sau vechi montate din nou vor putea fi puse
in functiune numai dupa obtinerea, prin grija beneficiarului, a autorizapei de
functionare, in urma unei verificari tehnice oficiale efectuate in conformitate
cu prevederile prezentei prescrippi tehnice. Verificarile tehnice oficiale se
vor efectua de catre ISCIR-INSPECT IT in a carei raza de activitate se afla
ascensorul, conform metodologiei previizute in anexa C.
4.2 Prezentarea ascensorului cu schip la verificarea tehnica oficiala in
vederea autorizarii de funcponare se va face de catre montator, data
verificarii stabilindu-se catre ISCIR-INSPECT IT de comun acord cu
depnatorul instalapei.
4.3 La data stabilita pentru verificare, detinatorul ~i montatorul trebuie sa
pregateasca ascensorul ~i sa puna la dispozitie echipamentul ~i sarcinile
pentru incercari. De asemenea, vor asigura ~i personalul de manevrare ~i
deservire necesar.
4.4 Pentru obtinerea autorizatiei de functionare trebuie sa se prezinte
inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT urmatoarea
documentatie:
a) cartea ascensorului cu schip – partea de construcpe;
b) cartea ascensorului cu schip – partea de montaj;
c) procesul-verbal de efectuare a incercarilor de casa, intocmit de catre
montator;
d) documentJdovada de luare in evidenta eliberat(a) de ISCIR-INSPECT
in conformitate cu reglementarile ISCIR in vigoare la data efectuarii
importului.
4.5 In cazul instalatiilor procurate din import cartea ascensorului va fi
tradusa in limba romana.
4.6 La verificare nu trebuie sa lipseasca responsabilii cu supravegherea
tehnica ai depnatorului, montatorului ~i intretinatorului.
4.7 Evidenta ascensoarelor cu schip va fi pnuta de catre detinatori intr-un
registru, conform modelului din anexa L.
4.8 Detinatorul este obligat sa pastreze in buna stare cartea ascensorului
cu schip ~i sa 0 transmita odata cu ascensorul in cazul transferarii acestuia.
5. EXPLOATAREA
5.1 Supravegherea
5.1.1 Exploatarea ascensoarelor cu schip trebuie sa se faca In conformitate
cu prevederile prezentei prescriptii tehnice, normelor de protectia muncii din
sectorul de activitate respectiv, instructiunilor de exploatare din cartea
ascensorului cu schip ~i instructiunilor elaborate de detinator.
5.1.2 Pentru exploatarea In conditii de securitate a ascensoarelor cu schip,
in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice sunt direct
raspunzatori agentii economici care detin ~i utilizeaza asemenea instalatii.
5.1.3 Exploatarea ascensoarelor cu schip trebuie sa fie supravegheatii de
responsabilul cu supravegherea ~i verificarea tehnica a instalatiilor (RSVTI)
al agentului economic detinator, autorizat de ISCIR-INSPECT IT.
5.1.4 Responsabilul cu supravegherea ~i verificarea tehnica a instalatiilor
(RSVTI) se autorizeaza In conformitate cu prevederile anexei O.
5.1.5 Pentru fiecare ascensor detinatorul trebuie sa posede un registru de
supraveghere, tinut la zi, in care personalul de deservire a ascensorului ~i cel
care efectueaza intretinerea ~i revizia tehnica sunt obligati sa Inscrie, sub
semnatura, toate observatiile referitoare la instalatie, inclusiv remedierile
efectuate. in cazul transferarii ascensorului cu schip la un alt detinator
registrul de supraveghere va Insoti instalatia.
5.1.6 Registrul de supraveghere, intocmit conform modelului din anexa P,
se va numerota ~i viza de conducerea detinatorului ~i se va completa la zi, in
conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice.
5.1.7 La solicitarea celui care a Iacut constatarea, personalul tehnic
responsabil cu efectuarea remedierilor Inscrise in registrul de supraveghere
va lua la cuno~tinta sub semnatura despre cele constatate.
5.1.8 Daca In timpul exploatarii se constatii deficiente care pericliteaza
functionarea in conditii de securitate a instalatiei, aceasta se va opri imediat
din functiune, se consemneaza in registrul de supraveghere motivele opririi
~i se anunta imediat RSVTI.
5.1.9 Responsabilul cu supravegherea tehnica a instalatiilor (RSVTI),
autorizat de ISCIR-INSPECT IT, va verifica periodic registrul de
supraveghere ~i modul de rezolvare a observatiilor Inscrise In acesta cel
putin 0 data pe luna.
5.2 Manevrarea
5.2.1 Ascensoarele cu schip se manevreaza numai de personal instruit
special (denumit In continuare manevranti). Manevrantii trebuie sa fie
instruiti In raport cu importanta instalatiei pe care 0 deservesc de catre
agentul economic detinator, in conformitate cu prevederile din anexa R.
5.2.2 Trecerea manevrantului de la un tip de ascensor cu schip la altul se
poate efectua de detinator numai pe baza unui instructaj prealabil ~i a unei
noi autoriziiri. Trecerea manevrantului de la un ascensor cu schip la altul, de
acela~i tip, se poate face numai pe baza unui instructaj prealabil. Efectuarea
instructajelor mentionate rnai sus se vor consemna in fi~a personala de
instructaj pentru protectia muncii.
5.2.3 Manevrantii instruiti vor fi supu~i periodic unor instructaje ~i
reexaminati in vederea improspatiirii cuno~tintelor profesionale.
5.2.4 Periodicitatea reexarniniirilor se vor stabili de detinator in functie de
felul ~i gradul de complexitate al instalatiilor iar indatoririle manevrantilor
se vor afi~a in locul de manevrare al instalatiilor respective.
5.2.5 Indatoririle manevrantului ascensorului cu schip sunt urmatoare1e:
a) sa cunoasca ~i sa respecte prevederile prezentei prescriptii tehnice,
instructiunile de exploatare ~i normele de protectia muncii la locul de lucru;
b) sa verifice inainte de inceperea lucrului:
– legaturile la instalatiile de protectie impotriva tensiunilor de atingere;
– buna functionare a componentelor de securitate ~i semnalizare;
– starea cablului de tractiune ~i modul de fixare a acestuia;
– buna functionare a troliului ~i a franei, avand bena desciircatii;
– daca pe traseul benei nu existii obstacole.
c) sa controleze daca iluminatul este corespunzator;
d) sa manevreze instalatia numai dupa ce, in prealabil, a dat semnalul de
pormre;
e) sa nu ridice sarcini rnai mari dedit sarcina nominala sau care depa~esc
dimensiunile benei;
t) sa nu transporte persoane cu ascensorul cu schip;
g) sa nu puna in functiune ascensorul daca instalatia electrica este defectii,
nu functioneaza componentele de securitate sau se produce un zgomot
anorrnalla troliu sau la ghidaje;
h) sa nu manevreze ascensorul daca conditiile de protectia muncii, pentru
locul acestuia de lucru, nu sunt indeplinite;
i) sa opreasca functionarea ascensorului daca temperatura este sub -20
grade C;
j) sa decupleze imediat intreruptorul din camera troliului in cazul
intreruperii curentului electric in timpullucrului;
k) la terminarea lucrului sa deconecteze intreruptorul principal, sa-l
asigure cu cheia ~i sa predea ascensorul manevrantului din schimbul urmator
(daca se lucreaza in rnai multe schimburi).
5.2.6 Manevrantul ascensorului cu schip este obligat sa opreasca
functionarea ascensorului cand constata deficiente periculoase care pot
conduce la avarii sau accidente. Cele constatate se vor consemna in registrul
de supraveghere ~i se vor aduce imediat la cuno~tinta responsabilului cu
supravegherea ~i verificarea tehnica (RSVTI) al agentului economic
detinator.
5.3 Intretinerea ~i revizia
5.3.1 In timpul exploatiirii ascensoarele cu schip vor fi supuse unor lucriiri
de intretinere ~i revizii tehnice periodice ~i generale, care se vor executa de
catre agenti economici autorizati conform prevederilor din anexa A.
5.3.2 Periodicitatea efectuiirii lucriirilor de intretinere ~i de revizii
periodice ~i generale ale instalatiei se stabile~te de agentul economic care
executa aceste lucriiri in acord cu agentul economic detinator, tinand seama
de destinatia ascensorului, starea sa tehnica, vechimea instalatiei ~i regimul
de functionare. Periodicitatea lucriirilor mentionate mai sus se va inscrie in
registrul de supraveghere.
5.3.3lntretinerea se va efectua potrivit instructiunilor aflate in cartea
ascensorului ~i conditiilor specifice de lucru ~i va cuprinde ansamblul de
lucriiri care sa asigure functionarea in conditii de sigurantii a instalatiei.
5.3.4 Reviziile tehnice curente ~i reviziile tehnice generale se vor executa
in conformitate cu instructiunile de exploatare elaborate de proiectantul
instalatiei ~i au ca scop asigurarea continuitiitii in functionare a ascensorului.
In cadrul reviziilor tehnice se va executa ~i remedierea deficientelor
semnalate ~i riimase nerezolvate in cadrullucriirilor de intretinere. Calitatea
reviziilor tehnice generale va fi atestatii printr-un certificat care se ata~eaza
de catre detinator, dupa receptia lucriirii, la cartea ascensorului.
5.3.5 Efectuarea operatiilor de intretinere ~i revizie tehnica, inc1usiv
constatiirile ~i remedierile deficientelor se consemneaza in registrul de
supraveghere a ascensorului.
5.3.6 In cazul constatiirii unor defectiuni importante care necesitii oprirea
din functiune a ascensorului pe 0 perioada mai mare de timp, in vederea
efectuiirii reparatiilor necesare, va fi informat detinatorul ascensorului. In
registrul de supraveghere a ascensorului se vor consemna data ~i ora
inceperii ~i, respectiv, terminiirii lucriirilor de intretinere planificate sau
accidentale.
5.3.7 In cazul in care, cu ocazia efectuiirii lucriirilor de intretinere, sunt
constatate deficiente care afecteaza securitatea in functionare a ascensorului,
intretinatorul, prin personalul sau tehnic de specialitate, este obligat sa
opreasca ascensorul din functiune, Iacand mentiunea respectiva in registrul
de supraveghere a ascensorului.
5.3.8 in timpul efectuarii lucrRrilor de intretffiere sau de revizii tehnice
curente, echipa de intretffiere trebuie sa afi~eze pe toate u~ile de acces la put
tablite cu menpunea „ASCENSOR iN REVIZIE” care interzic utilizarea
ascensorului pe toata durata lucrarilor respective.
5.3.9 Neefectuarea lucrarilor de intretffiere ~i a reviziilor tehnice la
termenele stabilite conduce la anularea de la sine a autorizatiei de
functionare a ascensorului.
6.REPARAREA
6.1 Condipa de baza pe care trebuie sa 0 satisfaca repararea, modificarea
sau modernizarea ascensoarelor cu schip este asigurarea functionarii in
condipi de securitate pe toata perioada de utilizare prevazuta in
documentatia tehnica a ascensorului.
6.2 Repararea, modificarea sau modernizarea ascensoarelor cu schip
trebuie sa fie efectuata de agenp economici care dispun de mijloacele
tehnice corespunzatoare ~i sunt autorizati de ISClR-lNSPECT IT conform
prevederilor anexei A. Repararea componentelor de securitate se va face
numai de catre producatorul acestora.
6.3 Ascensoarele cu schip la care s-au efectuat reparapi supuse verificarii
dupa reparape, conform prevederilor din anexa J, pot fi date in exploatare
numai dupa verificarea lor de catre responsabilul cu supravegherea ~i
verificarea tehnica a instalatiilor (RSVTI) al depnatorului, in conformitate
cu prevederile prescriptiei tehnice.
6.4 Documentapa tehnica pentru repararea ascensoarelor se va elabora de
catre proiectanti autorizati in limitele ~i conditiile prevazute in anexa J.
Proiectul de reparape pentru reparapile mentionate in anexa J trebuie sa fie
avizat de proiectantul ~i1sau constructorul ascensorului.
6.5 Reparatorul raspunde de alegerea corecta a procedeelor tehnologice de
execupe ~i de calitatea executiei ~i a materialelor folosite, in conformitate cu
prevederile prezentei prescriptii tehnice, cu prevederile documentapei
tehnice pentru reparare ~i cu instructiunile de reparare a ascensoarelor.
Conditiile privind autorizarea reparatorilor precum ~i obligatiile ~i
responsabilitatile ce Ie revin sunt prevazute in anexa A.
6.6 La lucrarile de reparare, reparatorul va respecta Normele Tehnice de
protectia muncii ~i Normele Tehnice pentru prevenirea ~i stingerea
incendiilor valabile pe teritoriul Romaniei.
7. VERlFICAREA TEHNICA PERlODICA ~I VERlFICAREA
TEHNICA NEPROGRAMATA
7.1 Ascensoarele cu schip sunt supuse in timpul exploatarii unor verificiiri
tehnice oficiale periodice care se efectueaza de catre responsabilul cu
supravegherea r,;i verificarea tehnica a instalapilor (RSVTI) al detinatorului.
7.2 Data efectuiirii verificiirilor se stabiler,;te de comun acord de catre
intretinator r,;i detinator.
7.3 Datele stabilite pentru verificarea ascensoarelor cu schip nu trebuie sa
depar,;easca scadenta operapei de verificare oficiala inscrisa in cartea
ascensorului cu schip. In caz contrar, ascensorul cu schip se oprer,;te din
functiune de catre intretinator.
7.4 Detiniitorul este singurul raspunzator pentru respectarea termenelor
scadente de efectuare a verificiirilor.
7.5 Autorizarea funcponarii in continuare a ascensorului cu schip se
acorda numai daca la verificarea tehnica periodica se constatii indeplinirea
condipilor de securitate menponate in prescrippa tehnica. Rezultatele
verificiirii se vor consemna intr-un proces-verbal conform modelului din
anexa.K, care va fi scris in cartea ascensorului cu schip.
8. A V ARlI ~I ACCIDENTE
8.1 In cazul avariilor care determina oprirea din functiune sau
functionarea in conditii de nesigurantii a ascensoarelor cu schip precum r,;i in
cazuri de accidente provocate de acestea, agenpi economici detinatori sunt
obligati sa anunte, telefonic sau prin fax, in cel mult 24 ore de la constatare
ISCIR-INSPECT IT in a ciirei raza de activitate ir,;i are sediul depnatorul
ascensorului in vederea efectuiirii cercetarilor tehnice necesare r,;i obligatorii.
8.2 Detinatorul ascensorului este obligat sa ia toate miisurile necesare
astfel ca situatia produsa de avarie sau in timpul accidentului sa ramana
nemodificatii pana la sosirea inspectorului de specialitate aIISCIRINSPECT
IT in a ciirei raza de activitate ir,;i are sediul detinatorul
ascensorului, cu exceppa cazului cand situatia respectiva ar pune in pericol
viata persoanelor sau ar crea alte situatii periculoase. Atunci cand este
necesar sa se modifice starea de fapt din momentul avariei sau accidentului,
depnatorul ascensorului va face fotografii sau schite ale locului unde s-a
produs avaria sau accidentul.
8.3 In vederea stabilirii cauzelor care au produs avarii sau accidente,
depnatorul ascensorului va trimite la laboratoare de specialitate, pentru
cercetare, piese sau dispozitive precum r,;i probe de materiale, conform
dispozitiilor consemnate in procesul-verbal de constatare.
9. DISPOZITII FINALE
9.1 In cazul unor abateri de la prevederile prezentei prescriptii tehnice
referitoare la proiectarea, construirea, montarea ~i repararea ascensoarelor cu
schip, proiectantii, produciitorii, montatorii ~i reparatorii vor putea stabili, pe
propria dispundere, solutii compensatoare motivate corespunzator din punct
de vedere tehnic, care sa nu afecteze securitatea in functionare a
ascensoarelor ~i sa excluda pericolul de avarii sau accidente. Proiectantii,
producatorii, montatorii ~i reparatorii care au stabilit astfel de solutii Ie vor
supune aviziirii principalilor factori interesati: proiectant, producator,
montator, detinator ~i ISCIR-INSPECT.
9.2 Daca agentul economic autorizat pentru efectuarea lucriirilor
mentionate in prescriptia tehnica a depus documente in baza carora i s-a
eliberat autorizatia ~i acestea sunt neconforme cu realitatea, autorizatia este
nula de drept.
9.3 Nerespectarea prevederilor prezentei prescriptii telmice se
sanctioneaza conform legislatiei in vigoare, mergarrd parra la retragerea
autorizatiilor acordate. Nerespectarea prevederilor prezentei prescriptii
tehnice referitoare la componentele de securitate conduce inclusiv la
retragerea autorizatiei acordate.
9.4 Trimiterile Iacute in text la alte reglementiiri tehnice sau documente
normative se refera la editiile in vigoare pe perioada apliciirii prezentei
prescriptii telmice.
9.5 Odam cu intrarea in vigoare a prezentei prescriptii telmice „Prescriptii
tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea ~i verificarea
ascensoarelor cu schip R 8-83” i~i inceteaza valabilitatea.
9.6 Orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei prescriptii tehnice
i~i inceteaza valabilitatea.
ANEXAA
Autorizarea agentilor economici pentru executarea Iucriirilor de
proiectare, construire, montare, reparare, intretinere ~i revizie telmica a
ascensoarelor cu schip
A.I Proiectarea ascensoarelor cu schip
A.I.1 Proiectele de construire, montare ~i reparare a ascensoarelor cu
schip se elaboreaza de catre agenti economici de proiectare specializati ~i
autorizati de ISCIR-INSPECT. Proiectele pot fi elaborate ~i de catre alti
agenti economici, urm§nd ca proiectele respective, pentru a putea fi folosite,
sa fie, in prealabil, verificate de 0 unitate de proiectare autorizatii de ISCIRINSPECT
~i avizate in conforrnitate cu prevederile pct. AI.3.
Agentii economici de proiectare vor confirma in proiectele pe care Ie
elaboreaza ca au respectat prevederile prescriptiilor tehnice specifice in
domeniu ~i ca indeplinesc prevederile pct. A 1.3 lit. a), b) ~i c).
AI.2 In vederea autoriziirii, unitiitile de proiectare sau agenpi economici
care au unitiiti de proiectare pentru lucriirile mentionate la pct. A.I.I vor
inainta la ISCIR-INSPECT 0 documentatie intocmita in conforrnitate cu
prevederile anexei B.
AI.3 Agenpi economici autorizap, respectiv unitiiple de proiectare
autorizate, au urmiitoarele obligapi ~i riispunderi:
a) sa posede prescrippile tehnice specifice domeniului pentru care solicita
autorizarea;
b) sa numeasca personal tehnic de specialitate, in numiir necesar, care sa
verifice proiectele elaborate din punct de vedere al sigurantei in funcponare
~i care sa riispundii impreuna cu proiectantul de aplicarea prevederilor
prescriptiei tehnice, semnand proiectele in acest sens;
c) sa adopte solupi constructive care sa perrnita functionarea in condipi de
siguranta a ascensoarelor cu schip ~i sa prevada in documentapa tehnica
examiniirile ~i incerciirile ce trebuie sa fie efectuate la agentii economici
producatori ~i reparatori, la locul de montaj ~i la locul de functionare, pentru
verificarea parametrilor de sigurantii in funcponare, raspunzand de alegerea
corectii a acestora ~i de respectarea prevederilor prescriptiei tehnice;
d) sa elaboreze, in cadrul proiectelor, desenul tip de ansamblu care sa
cuprindii principalele date tehnice ~i care sa perrnita verificarea parametrilor
de funcponare in sigurantii a ascensoarelor cu schip in timpul execupei, la
omologare ~i la locul de montare pentru emiterea autorizatiei de funcponare
in exploatare;
e) sa elaboreze instructiuni tehnice privind exploatarea, intretinerea,
revizia ~i verificarea tehnica a ascensoarelor cu schip, care sa serveasca ~i
pentru pregatirea personalului de exploatare, intretinere, revizie ~i verificare;
t) sa solicite in scris la ISCIR-INSPECT avizarea conformii a proiectelor
elaborate, prezentand in acest scop desenul tip de ansamblu verificat de
personalul tehnic de specialitate propriu mentionat la lit. b); este interzisa
folosirea proiectelor, respectiv a desenului tip de ansamblu, fiira avizul
conform al ISCIR-INSPECT;
ANEXAA
(continuare)
g) sa propuna, in vederea autoriziirii de catre ISCIR-INSPECT, personalul
tehnic de specialitate care unneaza sa avizeze conform, in condipile
precizate in anexa C, proiectele proprii sau elaborate de unitati neautorizate,
respectiv desenele tip de ansamblu; orice schimbare a personalului tehnic de
specialitate, autorizat de ISCIR-INSPECT pentru verificare ~i avizare
conformii, va fi comunicatii la ISCIR-INSPECT ~i va deveni definitiva dupa
confirmarea acesteia;
h) sa inregistreze la ISCIR-INSPECT proiectele pe care Ie avizeaza
conform ~i sa tina evidenta acestora;
i) sa comunice periodic (cel putin 0 data pe trimestru) la ISCIRINSPECT,
lista proiectelor elaborate ~i avizate conform pentru perioada
expiratii precum ~i lista proiectelor pe care Ie vor elabora ~i care trebuie sa
fie avizate conform in perioada unnatoare;
j) sa avizeze conform proiectele, respectiv desenele tip de ansamblu,
pentru care prime~te imputernicire scrisa din partea ISCIR-INSPECT.
A.IA Personalul tehnic de specialitate care verifica proiectele din punct
de vedere al sigurantei in fimctionare, numit de agentul economic de
proiectare ~i autorizat de ISCIR-INSPECT, are unnatoarele obligatii ~i
raspunderi:
a) sa verifice proiectele din punct de vedere al respectiirii prevederilor
prescriptiei tehnice;
b) sa confirme ca a efectuat verificarea pieselor scrise ~i desenate ale
proiectului prin aplicarea ~tampilei pe desenul tip de ansamblu, in
conformitate cu prevederile anexei C.
A.I.5 Personalul tehnic de specialitate autorizat de ISCIR-INSPECT sa
avizeze conform proiectele are unnatoarele obligatii ~i raspunderi:
a) sa avizeze conform desenele tip de ansamblu ale proiectelor pentru care
a primit imputemicire din partea ISCIR-INSPECT;
b) sa confirme avizarea conformii prin aplicarea ~tampilei pe desenul tip
de ansamblu, in conformitate cu prevederile din anexa C, precizfuld ~i
numiirul de exemplare avizate;
c) sa participe la intrunirile periodice organizate de ISCIR-INSPECT.
A. 1.6 Personalul tehnic de specialitate ce unneaza a fi autorizat de ISCIRINSPECT
pentru avizarea conforma de proiecte trebuie sa fie absolvent al
unui institut de invatiimfult superior tehnic de specialitate ~i sa aiba 0
vechime in specialitate de cel putin 8 ani, din care cel putin 3 ani in
proiectare sau 5 ani in construcpa, exploatarea sau verificarea ascensoarelor.
A.I.7 In vederea autoriziirii agentilor economici de proiectare, in
conformitate cu prevederile prezentei anexe, ISCIR-INSPECT are
urmatoarele obligatii ~i raspunderi:
a) sa verifice concordanta dintre datele inscrise in documentapa prezentata
de unitatea de proiectare care solicita autorizarea ~i situapa din unitatea
respectiva precum ~i existenta prescrippilor tehnice specifice in domeniu,
intocmind un proces-verbal asupra constatlirilor fiicute;
b) sa verifice, din punct de vedere al cunoa~terii prevederilor prescrippei
tehnice, personalul tehnic de specialitate propus pentru autorizare;
c) sa elibereze in baza constatlirilor fiicute, in cazul indeplinirii conditiilor
de autorizare, autorizatia de proiectare conform modelului din anexa D.
A.2 Construirea ~i montarea ascensoarelor cu schip
A.2.1 in vederea acordlirii autorizatiei, agentul economic care construie~te
sau monteaza ascensoare va inainta la ISCIR-INSPECT IT in raza clireia i~i
are sediul 0 documentatie intocmita in conformitate cu prevederile anexei G.
A.2.2 Agenpi economici autorizap sa execute lucrlirile de construire ~i
montare au urmatoarele obligatii ~i raspunderi:
a) sa execute lucrlirile de construire ~i montare in conformitate cu
documentatia tehnica valabila la data introducerii in fabricape, cu
prevederile procesului telmologic de executie, cu cele cuprinse in Sistemul
de Management al Calitatii, dupa caz, cu cele din documentapa de
omologare precum ~i cu cele din prescrippa tehnica, rlispunziind de aplicarea
corespunzatoare a acestora pe toatli durata prevlizutli pentru utilizarea
instalapei;
b) sa introduca in fabricapa de serie numai instalapi omologate cu acordul
ISCIR-INSPECT ~i sa repete incerclirile de tip asupra instalapilor din
fabricatie la intervalele stabilite cu ocazia omologlirii sau la cererea
inspectorilor de specialitate ai ISCIR-INSPECT, in vederea verificlirii
corespondentei cu prototipul omologat;
c) sa pregateasca ~i sa prezinte instalatiile ~i toate documentatiile telmice
necesare, in timpul ~i la s~itul construirii ~i montlirii, la verificlirile care se
efectueaza de catre inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT sau de
catre organele proprii autorizate de ISCIR-INSPECT in acest scop, in
condipile precizate in anexa C;
d) sa foloseasca la lucrlirile de construire ~i montare pentru elementele
sudate telmologii de execupe ~i de examinare aviind la baza proceduri de
sudare omologate in conformitate cu prevederile prescriptiilor telmice
specifice in vigoare;
e) sa foloseasca la lucrlirile de construire ~i montare numai personal
calificat; sudorii ~i personalul care executli examinlirile nedistructive vor fi
autorizati in conformitate cu prevederile prescriptii10r telmice specifice in
Vlgoare;
t) sa intocmeasca ~i sa prezinte odata cu ascensorul cu schip documentatia
tehnica previizuta de prescriptia tehnica;
g) sa numeasca personal tehnic propriu pentru supravegherea lucriirilor
care fae obiectul autoriziirii ~i responsabil tehnic cu sudura, ingineri ~i
tehnicieni de specialitate, in raport cu numiirul ~i complexitatea instalapilor,
care sa fie autorizat in acest scop de ISCIR-INSPECT IT in raza ciireia i~i au
sediul; prin Responsabil Tehnic cu Sudura (RTS), in sensul prevederilor
prescriptiei tehnice, se intelege „Coordonatorul sudor” defmit in standardul
SR EN 719; personalul de specialitate ce urmeaza a fi autorizat de ISCIRINSPECT
ca Responsabil Tehnic cu Sudura (RTS) trebuie sa aiba 0 vechime
in domeniul proiectiirii sau apliciirii tehnologiilor de sudare utilizate la
construirea, montarea sau repararea instalatiilor, dupa cum urmeaza:
– minim 2 ani pentru absolvenpi unui institut de invatamant superior
tehnic;
– minim 5 ani pentru mai~tri sau tehnicieni, cu specialitatea sudurii.
h) sa posede prescriptiile tehnice specifice domeniului pentru care solicita
autorizarea;
i) sa intocmeasca ~i sa tina la zi un registru de evidenta pentru fiecare
categorie de lucriiri pentru care au fost autorizap; registrele vor fi
numerotate, vizate ~i sigilate de ISCIR-INSPECT IT in raza ciireia W au
sediul ~i vor cuprinde datele previizute in anexa H; la agenpi economici care
au subunitap in teritoriu va exista pentru fiecare subunitate un registru de
evidenta a lucriirilor executate;
ANEXAA
(continuare)
j) sa ia miisurile corespunzatoare astfel ca personalul tehnic propriu,
autorizat de ISCIR-INSPECT, sa-~i poata indeplini in bune condipi sarcinile
previizute la pct. A.2.3 ~i A.2A ~i sa comunice in scris la ISCIR-INSPECT
IT in raza ciireia i~i au sediul orice schimbare a personalului tehnic respectiv,
mentionat la lit. g), ~i sa 0 definitiveze numai dupa confmnarea acestuia de
catre ISCIR-INSPECT IT; pana la definitivarea schimbiirii personalului
tehnic respectiv nu se vor putea efectua lucriiri care fae obiectul autorizatiei;
k) sa comunice periodic (cel putin odata pe trimestru) la ISCIR-INSPECT
IT in raza ciireia i~i au sediul necesarul de verificiiri ~i incerciiri privind:
– prototipurile ascensoarelor cu schip pe care Ie vor omologa;
– ascensoarele cu schip noi pe care Ie vor construi, monta, sau repara;
– numiirul sudorilor pe care urmeaza a-i pregati in vederea autoriziirii;
sa implementeze Sistemul de Management al Calitatii, sa elaboreze
proceduri de verificare a calitiitii, de control ~i incerciiri specifice ~i sa Ie
aplice efectiv.
A.2.3 Personalul tehnic autorizat de ISCIR-INSPECT pentru
supravegherea lucriirilor de construire, montare ~i verificare a ascensoarelor
cu schip are urmatoarele obligatii ~i raspunderi:
a) sa cunoasca legislatia, prescriptia tehnica ~i standardele in domeniu;
b) sa verifice introducerea in fabricatie numai a documentatiei tehnice de
executie avand desenul tip de ansamblu avizat conform de catre ISCIRINSPECT
sau de catre persoanele din unitatile de proiectare autorizate de
ISCIR-INSPECT in acest scop; autorizatia agentilor economici de proiectare
trebuie sa fie valabila la data aviziirii conforme a proiectelor;
c) sa verifice introducerea in fabricatie a materialelor ~i executia pe faze
de lucru ~i la terminarea construirii, montiirii sau repariirii, din punct de
vedere al respectiirii prevederilor prescriptiei tehnice ~i ale documentatiei
tehnice de executie, ~i sa supuna la incerciiri ascensoarele cu schip;
d) sa verifice documentatia tehnica intocmita pentru lucriirile efectuate
(cartea ascensorului cu schip – partea de constructie sau montare) sub
aspectul respectiirii prevederilor prescriptiei tehnice precum ~i concordanta
ascensorului cu schip cu documentatia respectiva;
e) sa incheie documente de verificare in care sa consemneze constatiirile ~i
rezultatele verificiirilor ~i examiniirilor precum ~i dispozitiile obligatorii;
f) sa verifice registrele de evidenta a lucriirilor executate ~i sa urmiireasca
tinerea la zi a acestora;
g) sa participe la intrunirile periodice organizate de ISCIR-INSPECT.
A.2A Responsabilul tehnic cu sudura autorizat de ISCIR-INSPECT,
suplimentar fata de cerintele din SR EN 719, are ~i urmatoarele obligatii ~i
raspunderi:
a) sa cunoasca legislatia, prevederile prescriptiilor tehnice specifice,
standardele ~i alte normative in vigoare privind sudarea elementelor
instalatiilor;
b) sa verifice daca tehnologia de executie ~i de examinare a elementelor
sudate este in concordantii cu procedura de sudare omologatii;
c) sa verifice documentatia tehnica de executie inainte de lansarea acesteia
in fabricatie astfelincat solutiile constructive adoptate sa asigure conditii
optime de sudare ~i verificare iar starea de tensiuni datorate cic1ului termic
de sudare sa fie minima;
ANEXAA
(continuare)
d) sa asigure alegerea corectli a materialelor de adaos, functie de
materialele de baza utilizate in conformitate cu procedurile de sudare
omologate, astfel incat prin condipile tehnologice impuse sa se realizeze 0
imbinare sudata corecta a instalapei;
e) sa aiba grija ca materialele de adaos sa fie insopte de certificatele de
calitate prevlizute de standarde ~i sa admitli introducerea in fabricatie numai
a materialelor de adaos prevlizute in documentapa tehnica sau stabilite ca
echivalente la omologarea procedurii de sudare;
t) sa asigure condipile necesare pentru efectuarea probelor ~i incerclirilor
in vederea omologlirii procedurilor de sudare in conformitate cu prevederile
prescriptiilor tehnice specifice ~i sa ia mlisurile necesare ca la construirea,
montarea ~i repararea elementelor ascensoarelor cu schip sa se foloseasca
numai tehnologii stabilite pe baza procedurilor de sudare omologate;
g) sa supravegheze ca materialele de baza introduse in fabricape sa fie
conforme cu documentapa tehnica de execupe;
h) sa verifice modul in care se depoziteaza ~i se introduc in fabricape
materialele de adaos, luiind mlisuri pentru preintampinarea eventualelor
schimbliri fata de tehnologia elaborata ~i de procedura de sudare omologatli;
i) sa organizeze, sa indrume ~i sa verifice activitatea privind specializarea
~i autorizarea sudorilor ~i sa tina evidenta lucrlirilor efectuate de ace~tia, in
conformitate cu prevederile prescrippilor tehnice specifice;
j) sa urmlireasca efectuarea verificlirii calitatii imbinlirilor sudate pe fluxul
tehnologic de execupe, sa verifice rezultatele obtinute ~i sa vizeze
documentele privind verificarea imbinlirilor sudate, care se ata~eaza la cartea
ascensorului cu schip;
k) sa participe la analiza ~i stabilirea cauzelor eventualelor defecte
datorate sudurii ~i sa ia mlisurile corespunzatoare pentru remedierea ~i
evitarea lor in viitor;
I) sa tina la zi evidenta poansoanelor sudorilor autorizati de ISCIRINSPECT
~i a procedurilor de sudare omologate;
m) sa participe la intrunirile periodice organizate de ISCIR-INSPECT.
A.2.5 In vederea autorizlirii agentilor economici de construire sau de
montare, in conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice, ISCIRINSPECT
a) sa verifice concordanta dintre datele din documentatia prezentatli de
agenpi economici care solicita autorizarea ~i situapa existentli la ace~tia;
b) sa verifice personalul tehnic de specialitate propus privind pregatirea in
domeniu ~i cunoa~terea prevederilor prescrippilor tehnice ISCIR;
c) sa verifice existenta la agentul economic a prescriptiilor tehnice ISCIR
indomeniu;
d) sa intocmeasca un proces-verbal asupra constatlirilor Iacute privind
verificlirile prevlizute la lit. a), b) ~i c).
A.2.6 in cazulindeplinirii conditiilor de autorizare prevlizute de
prescriptia tehnica ~i pe baza constatlirilor Iacute in conformitate cu
prevederile pet. A.2.5, ISCIR-INSPECT IT in raza clireia i~i are sediul
agentul economic va elibera autorizatia conform modelului din anexa I.
ANEXAA
(s:fiir~it )
A.3 Intretinerea, revizia tehnica ~i repararea ascensoarelor cu schip
A.3.1 in vederea acordlirii autorizatiei, agentul economic va inainta la
ISCIR-INSPECT IT in raza clireia i~i are sediul 0 documentatie tehnica
intocmita in conformitate cu prevederile anexei G.
A.3.2 Agentilor economici autorizati sa execute intretinerea, revizia
tehnica ~i repararea ascensoarelor cu schip Ie revin sarcinile prevlizute la pct.
A.2.2. (cele specifice domeniului de autorizare) precum ~i urmlitoare1e:
a) sa fie dotati cu mijloace tehnice corespunzatoare in vederea inlaturlirii
operative a deranjamentelor care se pot ivi in exploatare ~i sa tinli evidenta
deranjamentelor respective;
b) sa prezinte ascensoarele cu schip la verificarea tehnica oficiala la
scadenta sau ori de cate ori se solicitli de catre ISCIR-INSPECT IT;
c) sa opreasca din functiune ascensoarele cu schip daca in timpul
exploatlirii apar deficiente care pot avea ca urmare avarii sau accidente;
A.3.3 Reparatiile executate la instalatiile de categoria celor care nu trebuie
sa fie verificate de inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT,
conform prevederilor anexei J, vor fi efectuate numai de agenti economici
autorizati sa execute astfel de reparatii.
A.3.4 Personalului tehnic propriu autorizat de ISCIR-INSPECT pentru
supravegherea lucrarilor de intretinere, revizie tehnica ~i reparare a
ascensoarelor cu schip ii revin, conform specificului sau de activitate,
sarcinile prevlizute la pct. A.2.3 (cele specifice domeniului de autorizare)
precum ~i urmatoarele:
a) sa ia mlisuri pentru oprirea din functiune a ascensoarelor cu schip care
nu mai prezintli siguranta in exploatare, anuntiind aceste opriri la ISCIRINSPECT
IT in raza clireia se afla montat ascensorul;
b) sa verifice periodic, cel putin 0 datii pe an, pregatirea tehnica a
personalul de i’ntretinere ~i reparare a ascensoarelor cu schip, consemnand
rezultatele i’ntr-un proces-verbal;
c) sa verifice, prin sondaj, tinerea la zi a registrelor de supraveghere a
ascensoarelor, completarea corectii a acestora ~i consemnarea sub semnatura
i’n acestea;
d) sa participe la i’ntrunirile periodice organizate de ISCIR-INSPECT IT.
A.3.5 Responsabilului tehnic cu sudura, autorizat de ISCIR-INSPECT, ii
revin obligatiile ~i raspunderile previizute la pct. A.2.4.
A.3.6 In vederea autoriziirii agentilor economici de intretinere, revizie
tehnica ~i reparare a ascensoarelor cu schip ~i i’n conformitate cu prevederile
prescriptiei tehnice, ISCIR-INSPECT IT ii revin sarcinile previizute la pct.
A.2.5.
A.3.7 In cazul i’ndeplinirii condipilor de autorizare previizute de
prescriptia tehnica ~i pe baza constatiirilor Iacute i’n conformitate cu
prevederile pet. A.2.5, ISCIR-INSPECT IT i’n raza ciireia i~i are sediul
agentul economic va elibera autorizapa conform modelului din anexa I.
ANEXAB
Continutul documentapei pentru obtinerea autorizatiei de a proiecta
ascensoare cu schip
Documentatia se i’ntocme~te de catre agentul economic solicitant ~i se
i’nainteaza la ISCIR-INSPECT. Documentatia care va fi constituita din:
a) adresa (domeniul solicitat, documente anexate etc.);
b) acte agent economic (copie):
– statut (actul constitutiv) actualizat;
– certificat de i’nmatriculare;
– certificat de inregistrare fiscala sau CUI (cod unic de inregistrare
fiscala).
c) procedura privind modul de executare a activitiitii de proiectare
(organizare ~i responsabilitati, prescrippi tehnice, standarde ~i normative de
proiectare specifice domeniului de proiectare solicitat);
d) lista personalului calificat propus pentru autorizare (original);
e) deciziile de numire a personalului propus pentru autorizare (original);
t) curriculum vitae pentru personalul propus pentru autorizare (original);
g) documentele de studii ~i calificare pentru personalul propriu propus
pentru autorizare (in original ~i 0 copie);
h) lista principalelor proiecte elaborate de personalul pentru care se
solicita autorizarea (original).
NOTA.:
In cazul existenlei unor subunitap (filiale, ateliere etc.) pentru care se
solicita autorizarea ~i care au un alt sediu decRt agentul economic solicitant,
se vor indica adresele acestora ~i, dupa caz, datele menponate la aliniatele a),
d), e), f) ~i g).
ANEXAC
Verificarea ~i autorizarea ascensoarelor cu schip
C.I Verificarea proiectiirii
C.I.I Verificiirile in faza de proiectare constau din:
a) verificarea proiectelor in ceea ce prive~te concordanta acestora cu
prevederile prescripliei tehnice;
b) avizarea conforma a desenului tip de ansamblu cu privire la respectarea
prevederilor prescrippei tehnice.
Aceasta avizare va consta din avizarea desenului tip de ansamblu, la
terminarea executiei, reparapei (numai cand se modifica proiectul inipal)
etc. a ascensorului cu schip, cuprinzand toate modificiirile introduse in
timpul acestora in desenul tip de ansamblu care va fi introdus in cartea
ascensorului cu schip – partea de construclie.
Dupa avizarea conforma a desenului tip de ansamblu acesta se va
inregistra la ISCIR-INSPECT, lara de care nu se poate acorda autorizalia de
funclionare a ascensorului cu schip.
Un exemplar din desenul tip de ansamblu se va transmite la ISCIRINSPECT
IT pe teritoriul ciireia se afla unitatea de proiectare respectiva.
C.I.2 Verificarea proiectelor, in ceea ce prive~te concordanta acestora cu
prevederile prescripliei tehnice, se efectueaza de catre agenlii economici de
proiectare autorizali de ISCIR-INSPECT conform prevederilor anexei A. in
acest scop agenlii economici de proiectare autorizati vor numi personal de
specialitate care sa efectueze verificarea pieselor scrise ~i desenate ale
proiectului. Confmnarea verificiirii se va face pe desenul tip de ansamblu,
consenmandu-se pe acesta prin ~tampilare pe original ~i copii, urmiitoarele:
– Denumirea agentului economic de proiectare, autorizat de ISCIRINSPECT
– „Verificat, corespunde prescriptiei tehnice PT R 13-2003”
– Numele ~i prenumele ________________ _
– Data-:-:-_____________ _
-Semnahrra ___ ~-_:_:_~-~~~~–
C.1.3 Avizarea conforma a desenului tip de ansamblu, cu privire la
respectarea prevederilor prescriptiei tehnice, se efectueaza de catre ISCIRINSPECT.
Avizarea conforma de catre ISCIR-INSPECT se va efectua
numai dupa verificarea proiectelor respective de catre 0 unitate autorizata de
ISCIR-INSPECT. Aceasta avizare conforma se poate efectua ~i de catre
personalul propriu de specialitate din unitatile de proiectare, autorizat de
ISCIR-INSPECT in acest scop conform prevederilor anexei A, dar numai cu
acordul scris alISCIR-INSPECT.
C.1.4 Confirmarea avizarii conforme pe desenul tip de ansamblu se face
consemnandu-se prin ~tampilare pe un numar de exemplare (minim 2 copii)
inc1usiv originalul, urmatoarele:
a) in cazul in care avizarea se face de catre ISCIR-INSPECT:
A VIZAT conform
ISCIR-INSPECT
Numele Prenumele –– ––––
Data Semnahrra ––––
ANEXAC
(continuare)
b) in cazul in care avizarea se face de catre personalul propriu de
specialitate din unitatile de proiectare, autorizat de ISCIR-INSPECT ~i
imputernicit in scris de ISCIR-INSPECT pentru proiectul respectiv:
A VIZAT conform
AUTORIZAT ISCIR
Denumireaunitapi~==~~~–~~–-~––
Scrisoarea ISCIR-INSPECT de imputernicire nr. 1 __ _
Numele Prenumele ––––
Data Semnatura ––––
C.1.5 A vizarea conforma a desenului tip de ansamblu este valabila pana la
modificarea acestuia ca urmare a modificarii prescriptiei tehnice, a
modificarilor intervenite in diferite faze de asirnilare (prototip, serie zero,
serie) sau a modemizarii ascensorului cu schip.1n cazul intreruperii
fabricatiei mai mult de un an, proiectul trebuie sa fie reavizat conform la
reluarea acesteia.
C.1.6 Agentul economic in cadrul ciiruia se avizeaza conform desenele tip
de ansamblu va retine dUe un exemplar din fiecare. Acestea vor fi inscrise
intr-un registru de evidenta conform modelului din anexa F.
C.I.7 Avizarea conforma a proiectelor, respectiv a desenelor tip de
ansamblu, pentru ascensoarele cu schip care se procura din import se va face
de catre ISCIR-INSPECT, dupa ce, in prealabil, acestea au fost verificate
prin grija solicitantului, in ceea ce prive~te concordanta cu prevederile
prescriptiei tehnice, de catre un agent economic de proiectare autorizat de
catre ISCIR-INSPECT.
C.2 Verificarea construirii, montarii ~i repararii ascensoarelor cu schip
C.2.1 Verificarea in timpul ~i la terminarea construirii, montarii ~i
repararii instalatiilor se executa de catre inspectorii de specialitate ai ISCIRINSPECT
IT sau de catre personalul propriu de specialitate de la agentul
economic producator, montator sau reparator, autorizat in acest scop
conform prevederilor anexei A ~i imputernicit in scris de ISCIR-INSPECT
IT.
Instalatiile care se verifica de inspectorii de specialitate ai ISCIRINSPECT
IT in unitiitile constructoare, montatoare sau reparatoare se
stabilesc de ISCIR-INSPECT IT. Celelalte instalatii se verifica de catre
personalul autorizat din unitiitile respective, in baza acordului scris aIISCIRINSPECT
IT.
C.2.2 Rezultatele verificarilor vor fi consemnate de persoanele care Ie-au
efectuat astfel:
a) pentru verificarile efectuate pe parcursul executiei, montarii ~i
reparatiei precum ~i pentru verificarile executate la terminarea montarii ~i
reparatiei se vor incheia documente de verificare (procese-verbale, buletine
etc.).
b) pentru verificarile fmale efectuate la terminarea construirii, montarii (in
cazul in care montarea se executii la unitatea constructoare) sau reparatiei cu
bune rezultate se va semna ~i cartea instalatiei – partea de constructie
(documentatia de montare/documentatia de reparatie), conform prevederilor
prescriptiei tehnice.
ANEXAC
(continuare)
C.3 Autorizarea functionarii ascensoarelor cu schip
C.3.1 La prima punere in functiune
C.3.1.1 Ascensoarele cu schip pot fi date in exploatare numai dupa
verificarea tehnica oficiala ~i eliberarea autorizatiei de functionare de catre
ISCIR-INSPECT IT.
C.3.1.2 Verificarea tehnica oficiala la punerea in functiune, in vederea
autoriziirii de functionare, are ca scop sa stabileasca daca:
a) documentatia tehnica, cartea ascensorului cu schip – partea de
constructie ~i partea de montaj este completii ~i corespunde cu instalatia;
b) ascensorul cu schip a fost executat, echipat ~i montat in conformitate cu
prescriptia tehnica;
c) ascensorul cu schip, supus incerciirilor ~i verificiirilor previizute in
prescriptia tehnica, a corespuns ~i functioneaza normal;
d) este asigurata intretinerea, revizia tehnica ~i supravegherea
corespunzatoare ~i daca personalul de deservire este instruit;
e) instalatia electrica este previizutii cu dispozitivele de protectie necesare
~i cu inscriptiile necesare;
f) sunt previizute marciirile, placutele de fabricatie ~i de avertizare,
conform prescriptiei tehnice.
C.3 .1.3 Verificarea tehnica oficiala constii din:
a) verificarea principalelor elemente componente ale instalatiei;
b) incerciiri in gol;
c) incerciiri in sarcina (statice ~i dinamice);
d) alte incerciiri.
C.3.1.4 Verificarea principalelor elemente componente ale instalatiei
constii din verificarea corespondentei acestora cu documentatia tehnica de
executie ~i de montaj respectiv cu desenul tip de ansamblu ~i cu prevederile
prescriptiei tehnice. Daca rezultatele verificiirilor sunt corespunzatoare se
vor efectua incerciirile in gol.
C.3 .1.5 Incerciirile in gol se efectueaza prin manevrarea ascensorului cu
schip, fiirii sarcina. Cu aceastii ocazie se verifica functionarea componentelor
de securitate. Daca rezultatele incerciirilor in gol au corespuns se vor efectua
incerciirile in sarcina.
C.3.1.6 Incercarea statica se efectueaza cu schipul ridicat la 100 mm de la
pozitia limitii inferioara, timp de 10 minute, incarcat cu 0 sarcina mai mare
cu 50% decat sarcina nominala. La incercarea statica se verifica soliditatea
fixiirii cablurilor, alunecarea cablurilor in ~anturile rotii de frictiune,
comportarea schipului propriu-zis, suspensia acestuia ~i a contragreutatii,
comportarea constructiei portante ~i siguranta functioniirii friinei.
ANEXAC
(continuare)
C.3.1.7 Incercarea statica a ascensoarelor cu schip acponate hidraulic se
efectueaza cu schipul in pozitia limita superioara, inciircat cu 0 sarcina mai
mare cu 50% decat sarcina nominala, timp de 10 minute; coborarea
schipului in acest interval de timp nu trebuie sa fie mai mare de 100 mm.
C.3.1.8 Incercarea dinamica se efectueaza cu schipul inciircat cu sarcina
nominala ~i apoi cu 0 sarcina mai mare cu 10% decat sarcina nominala ~i
constii din executarea repetatii a tuturor manevrelor admise, verificandu-se
functionarea normala a instalapei in conditiile pentru care a fost proiectatii;
de asemenea, in cadrul acestei incerciiri, se verifica ~i componentele de
securitate. Dupa incercarea dinamica se verifica comportarea schipului
propriu-zis, suspensia acestuia ~i a contragreutiitii precum ~i functionarea in
condipi de sigurantii a franei.
C.3.1.9 Verificarea dispozitivelor de prindere pe glisiere, a dispozitivelor
de limitare a vitezei de coborare in caz de spargere a conductelor precum ~i
verificarea etan~eitapi instalapei hidraulice, dupa caz, se efectueaza cu
schipul inciircat cu 0 sarcina mai mare cu 10% decat sarcina nominala.
In timpul incerciirilor statice ~i dinamice este interzis accesul persoanelor
in bena; sarcina de incercare trebuie sa fie constituita numai din greutap.
C.3.1.1O Daca rezultatele verificiirii tehnice oficiale sunt corespunzatoare,
inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT intocme~te procesul-verbal
prin care se autorizeaza funcponarea ascensorului cu schip. Procesul-verbal
se intocme~te in cartea ascensorului – partea de exploatare conform
modelului din anexa K. Daca rezultatele sunt necorespunzatoare,
deficientele se consemneaza in procesul-verbal ~i nu se acordii autorizapa de
functionare.
C.3.1.11In funcpe de conditiile ~i regimul de funcponare, gradul de
complexitate al ascensorului cu schip, precum ~i de capacitatea tehnica a
depnatorului de a asigura 0 supraveghere corespunzatoare in timpul
exploatiirii, prin procesul-verbal de autorizare se stabilesc parametrii
functionali ~i scadenta (luna, anul) urmiitoarei verificiiri, care nu va fi mai
mare de 2 ani. La ascensoarele cu schip inc1use in linii tehnologice (ca de
exemplu cele care deservesc furnale sau cuptoare de var), verificarea tehnica
se va efectua tinand seama ~i de prevederile instructiunilor de exploatare
elaborate de proiectantul general alliniei tehnologice, iar scadenta
urmiitoarei verificari se stabile~te conform planului de opriri a liniei
tehnologice respective (cu ocazia reparatiilor capitale), dar nu mai mare de 7
anI.
C.3.1.12 Este interzisa acordarea autorizatiei de functionare in
urmiitoarele cazuri:
a) cartea ascensorului – partea de constructie ~i de montaj lipsesc sau sunt
incomplete;
b) lipsesc sau functioneaza defectuos componentele de securitate;
c) frana functioneaza defectuos;
d) sistemul de semnalizare optica ~i acustica este incomplet sau
functioneaza defectuos;
e) instalatia electrica este executata defectuos ~i prezinta peri col de
electrocutare;
ANEXAC
(continuare)
f) lipsa certificat privind miisuriirile impotriva tensiunii de atingere;
g) lipsa certificat privind rezistenta de izolatie;
h) la verificiirile ~i incerciirile in gol ~i in sarcina (statice ~i dinamice) s-au
obtinut rezultate necorespunzatoare;
i) personalul de deservire (manevrare) a instalatiei nu este instruit.
C.3.1.13 Cartea ascensorului (partea de constructie ~i de montaj)
impreuna cu partea de exploatare formeaza cartea ascensorului cu schip, care
va purta un numiir de imegistrare, dat de detinator, din registrul de evidenta
a instalatiilor intocmit conform modelului din anexa L.
C.3.2 Ascensoare cu schip aflate in exploatare
C.3.2.1 In timpul exploatiirii, ascensoarele cu schip sunt supuse la
termenul scadent unor verificiiri tehnice periodice. Verificiirile ~i incerciirile
se vor efectua conform prevederilor pct. C.3.1.3 … C.3.1.9. Cu aceasta
ocazie se verifica starea tehnica a ascensorului ~i se acorda, dupa caz,
autorizatia de functionare in continuare.
C.3.2.2 Daca rezultatele verificiirilor tehnice ~i incercarilor, comparativ cu
prevederile documentatiei tehnice insotitoare ~i ale prezentei prescriptii
tehnice, au corespuns se intocme~te un proces-verbal de verificare prin care
se acorda autorizarea de functionare in continuare. In functie de conditiile ~i
regimul de functionare, de gradul de complexitate al instalatiei precum ~i de
capacitatea tehnica a detinatorului de a asigura 0 supraveghere
corespunzatoare in timpul exploatiirii prin procesul-verbal de autorizare se
stabile~te scadenta (luna, anul) urmiitoarei verificiiri, care nu va fi mai mare
de 2 ani. Rezultatele verificiirii tehnice se vor consemna in cartea
ascensorului – partea de exploatare. Daca rezultatele sunt necorespunzatoare,
deficientele (mentionate la pct. C.3.1.12) se consemneaza in procesul-verbal
~i nu se acorda autorizatia de funcponare. Opririle din functiune, inclusiv
cauzele acestora, se vor inscrie in registrul de supraveghere a ascensorului.
C.3.2.3 La verificarea tehnica oficiala periodica este obligatorie prezenta
personalului autorizat al intretinatorului.
C.3.2A Daca ascensorul nu a fost verificat la scadenta el trebuie oprit
imediat din funcpune parra la executarea verificiirilor tehnice, autorizatia de
functionare anularrdu-se de la sine odatii cu depa~irea scadentei.
C.3.2.5 Responsabilul cu supravegherea ~i verificarea tehnica (RSVTI) al
agentului economic detinator precurn ~i inspectorii de specialitate ai ISCIRINSPECT
IT au dreptul sa efectueze verificiiri neprogramate pentru a
constata daca sunt respectate prevederile prezentei prescrippi tehnice ~i
dispozitiile date cu ocazia verificiirilor anterioare.
C.3.2.6 Examiniirile ~i incerciirile periodice nu trebuie sa fie mai dure
decat cele cerute inainte de punerea in funcpune a ascensorului. Aceste
incerciiri nu trebuie, prin repetarea lor, sa cauzeze uzura excesiva sau
sciiderea rezistentei care ar duce la diminuarea securitapi ascensorului.
ANEXAC
(sIar~it)
CA Dispozitii finale
CA.I Punerea in funcpune a ascensoarelor cu schip neautorizate, in afara
termenelor scadente sau lara verificare tehnica la scadentii este interzisa ~i se
sanctioneaza conform legislatiei in vigoare, mergarrd parra la retragerea
autorizatiilor acordate de ISCIR-INSPECT IT.
CA.2 Procesul-verbal de verificare care se incheie de catre responsabilul
cu supravegherea ~i verificarea tehnica a instalatiilor (RSVTI) va cuprinde
eel putin verificiirile ~i incerciirile efectuate, constatiirile ~i rezultatele
acestor verificiiri ~i incerciiri ~i dispozitiile obligatorii stabilite.
CA.3 Dreptul de a prelungi autorizapa de funcponare dupa verificiirile
tehnice periodice, la ascensoarele cu schip aflate in exploatare, revine
responsabilului cu supravegherea ~i verificarea tehnica a instalatiilor
(RSVTI), autorizat de ISCIR-INSPECT.
CAA Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT ~i responsabilul cu
supravegherea ~i verificarea tehnica a instalapilor (RSVTI) au obligatia sa
interzica functionarea ori de cate ori constata ca nu sunt indeplinite conditiile
de sigurantii in funcponarea ascensoarelor cu schip, in conformitate cu
prevederile prescriptiei tehnice ~i ale legislatiei in vigoare.
CA.5 Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT au dreptul de a
efectua verificiiri tehnice prin sondaj la toate ascensoarele cu schip precurn ~i
de a efectua verificiiri prin sondaj asupra modului in care montatorii,
reparatorii, intretinatorii ~i detinatorii executii lucriirile specifice sau
exploateaza aceste instalatii.
CA.6 Verificarea indeplinirii tuturor condipilor ~i normelor de protectia
muncii, pe durata efectuiirii verificiirilor ~i incerciirilor ascensoarelor cu
schip, precum ~i asigurarea echipamentului de protecpe necesar sunt
exc1usiv in sarcina detinatorului.
De efectuarea instructajului de protectia muncii pentru persoanele care
participa la verificiiri ~i incerciiri riispund agenpi economici din care fae
parte persoanele respective, in cazurile cand activitatea se des~oara in
mediu normal. in cazul cand verificiirile ~i incerciirile se des~oara in alte
medii decat normal (exploziv, toxic etc.) agentul economic in incinta ciiruia
are loc activitatea respectiva va efectua un instructaj suplimentar specific
mediului, inainte de inceperea lucriirilor, tuturor celor care participa la aeeste
lucriiri.
CA.7 in cazul nepregatirii ascensoarelor cu schip in vederea efectuiirii
verificiirii, ascensorul cu schip nu va putea fimctiona decat dupa efectuarea
verificiirii.
CA.8 in vederea efectuiirii in bune condipi a verificiirii tehnice a
ascensoarelor cu schip, montatorii, reparatorii, dupa caz, sunt obligati sa
puna la dispozipa inspectorilor de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT:
a) datele, informapile sau documentele in legatura cu verificarea tehnica a
ascensoarelor;
b) personalul ~i echipamentul de lucru ~i protecpe necesar;
c) mijloacele de transport, daca nu exista mijloace publice de transport la
~i de la locul respectiv.
ANEXAD
INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT
ISCIR-INSPECT
AUTORIZATIA DE PROIECTARE
Nr ……… din …………. .
in baza prevederilor legale in vigoare, a prescriptiei tehnice PT R 13 ~i in
urma verificiirilor efectuate ~i consemnate in procesul-verbal nr …. din ….. .
I. Se autorizeazli pentru proiectare de* 1) …………………………… agentul
econOITIl.C ………………. dI’ n ………………….. str …………………. nr. …… .
judet/sector ………………. din cadrul*2) ………………………. unitatea de
prol.e ctare ………………….. dI’ n ………………………. str …………………… nr. .. ..
J.U d et /s ector ………………………. urmare ceren..l nr. ……… U..l:l-1 ……………. .
II. Se autorizeazli pentru avizare conformli de proiecte proprii sau
elaborate de unitlili neautorizate urmlitoarele persoane (salariali ai unitlilii de
proiectare):*3)
in cazul schimblirii denumirii, i’ntreruperii activitlipi sau desfiintlirii
…………….. *4) are obligapa sli anunle in termen de 15 zile ISCIR-INSPECT.
Autorizalia poate fi retrasli de ISCIR-INSPECT in baza documentului de
constatare a comiterii unor abateri de la prevederile legale.
Prezenta autorizape este valabilli piinli la data de*5) ……………… ..
INSPECTOR DE STAT ~EF
(numele, prenumele,
sernnatura ~i ~tarnpila)
* 1) Se indicli succint domeniul autorizapei.
INSPECTOR ~EF ISCIR-INSPECT
(numele, prenurnele,
semnatura ~i ~tampila)
Inspector de specialitate
*2) Se completeazli pentru filialele sau unitlilile aviind alt sediu.
*3) Se indicli numele ~i prenumele persoanelor.
*4) Se va indica unitatea de proiectare.
*5) Se va indica data efectivli (ziua, luna, anul) – maximum 2 ani.
ANEXAE
Model de decizie pentru numirea personalului telmic de specialitate
responsabil cu supravegherea lucrlirilor de construire, montare, intrelinere,
revizie telmicli ~i reparare ascensoare sau a responsabilului cu supravegherea
~i verificarea telmicli a instalaliilor (RSVTI)
ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC
DECIZIE
nr …….. din ………
Agentul economic ……………………. reprezentat prin ……………. manager
(director),
A vand In vedere legislapa cu privire la funcponarea m condipi de
securitate a instalatiilor mecanice sub presiune ~i de ridicat, prin care agenpi
economici autorizati pentru construire, montare, reparare, mtretinere ~i
revizie tehnica precum ~i cei care detin aceste instalapi sunt obligap sa
numeasca personal tehnic de specialitate* 1), In raport cu numiirul ~i
complexitatea instalapilor, care sa fie autorizat de ISCIR-INSPECT IT In
vederea apliciirii prevederilor prescrippilor tehnice ISCIR specifice,
DECIDE:
1. D1 (D-na) ………………… de specialitate*l) ………………. avand functia de
………………….. mcepand cu data de ……………… se nume~te responsabil*2)
………………….. din cadrul …………….. , urmftnd a fi autorizat de ISCIRINSPECT
IT.
2. Responsabilul *2) ………………………… este obligat sa cunoasca ~i sa
aplice mtocmai prevederile legislatiei In vigoare ~i ale prescrippilor tehnice
specifice, sarcinile acestuia fiind cele care rezultii din acestea.
3. Activitatea responsabilului*2) ……………………… va fi coordonata ~i
lndrumatii din partea conducerii de …………………… , care riispunde lmpreuna
cu acesta de luarea masurilor pentru aplicarea legislatiei m vigoare ~i a
prevederilor prescrippilor tehnice specifice.
4. Incalcarea obligatiilor prevazute m prevederile prescriptiilor tehnice
specifice, atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, civila sau
penala a celor vinovati.
5. Prezenta decizie anuleaza decizia anterioara ill …….. din ………… ~i
devine definitiva dupa autorizarea responsabilului de catre ISCIR-INSPECT.
Data:
MANAGER,
Numele ~i prenurnele
(Semnatura ~i ~tampila)
OFICIUL JURIDIC
Numele ~i prenumele
(Semnatura)
* 1) Personalul tehnic de specialitate responsabil cu supravegherea
lucriirilor de construire, montare, reparare, revizii tehnice ~i lntretinere
ascensoare poate fi format din: ingineri, subingineri, mai~tri sau tehnicieni
de specialitate.
Responsabilul eu supravegherea ~i verifiearea tehniea a instalatiilor
(RSVTI) trebuie sa fie inginer, subinginer, maistru sau tehnieian de
specialitate.
*2) Se va eompleta astfel:
„eu supravegherea ~i verifiearea tehniea a instalatiilor” sau
„eu supravegherea lucriirilor de reparare, revizii tehniee ~i intretinere
aseensoare. ”
ANEXAF
Registru de aviziiri eonforme proieete de* 1 )
INr. INr. Denurnirea IUnitatea del Pararnetriil BeneficiarlNr. ~i
data I
I crt. I proiect I
I
I
INSPECT
I I
imputernicirel
I I I
AVIZARE
I I
I
I
IObs.*3)I
I
proiectuluilproiectare rnaxirni
FINAL
l-a71––~––––––––––––
ladresei
I ISCIRIde
Ipentru
I CONFORM!.
Nr. ~i data
inregistrarii

Click pentru continuare