AVIZAT CONFORM ISCIR-INSPECT
* 1) in cuprinsul registrului, acesta se sublmparte pentru fiecare tip de
proiect (executie, montare sau reparare) ~i instalatie (ascensoare cu schip
etc.).
*2) imputernicit prin decizie data de conducerea unitiitii (poate fi ~i
personal autorizat de ISCIR-INSPECT, dar avizarea conforma 0 efectueaza
ISCIR-INSPECT sau altii persoana autorizata din unitate pentru avizare, prin
precizare pe decizie).
*3) Se mai pot trece ~i alte rubrici In functie de specificu1 unitiitii de
proiectare.

Descarca PDF cu REGLEMENTARE TEHNICA NATIONALA PRESCRIPTIE TEHNICA PT R 13-2003 partea 2

Continuare :

ANEXAG
Continutul documentatiei pentru obtinerealreactualizarea autorizatiei de a
efectua lucran de construire, montare, lntretinere, revizie tehnica ~i reparare
ascensoare cu schip
Documentatia se Intocme~te de catre agentii economici care efectueaza
lucran de construire, montare, Intretinere, revizii tehnice ~i reparare
ascensoare cu schip ~i se lnainteaza la ISCIR-INSPECT IT In raza careia l~i
are sediul agentul economic. Documentatia este constituita dintr-un memoriu
tehnic din care sa rezulte ca agentul economic poate efectua lucran de
construire, montare, reparare, intretinere ~i revizii in conditii optime ~i de
siguranta, in conformitate cu legislatia in vigoare ~i prevederile
documentatiei tehnice.
Memoriul tehnic trebuie sa cuprinda urmatoarele:
a) felullucriirilor (construire, montare, reparare etc.);
b) domeniul autorizatiei, cu precizarea parametrilor maximi ~i a
caracteristicilor principale;
c) dotarea minima cu piese de schimb (relee, contactori, inclusiv miezuri
~i bobine, componente electronice, sigurante fuzibile, dispozitive de
semnalizare, ferodouri etc.);
d) calitatea principalelor materiale de baza folosite (conform cu gruparea
din prescriptiile tehnice ISCIR specifice);
e) domeniul de dimensiuni al materialelor de baza ce vor fi utilizate, cu
precizarea pentru fiecare grupa a limitelor de grosime pentru tevi (conform
prevederilor prescriptiilor tehnice ISCIR specifice);
f) procedurile de sudare (cap la cap „manual” cu arc electric a tablelor, cap
la cap „manual” cu arc electric a tevilor etc.) ce vor fi folosite in executie, cu
precizarea pentru fiecare procedura a tipurilor de imbiniiri (cap la cap, de
racord, in colO ce vor fi executate ~i pozitiile de sudare folosite;
g) eficienta metodelor ~i mijloacelor de exarninare nedistructiva din
dotare, pentru punerea in evidentii a eventualelor defecte ce ar putea sa apara
in executie, in materialele de baza ~i imbiniirile sudate, functie de calitatea ~i
grosimea acestora precum ~i a procedurilor de sudare aplicate;
h) numele, pregatirea ~i vechimea in specialitate a personalului tehnic
pentru supravegherea lucriirilor de construire, montare, reparare, intretinere,
revizie tehnica ~i verificare a instalatiilor precum ~i a responsabilului tehnic
cu sudura, propu~i de agentul economic sa fie autorizati de catre ISCIRINSPECT.
La memoriu se vor ata~a documente care vor cuprinde urmatoarele:
a) dotarea cu utilaje de executie, conform datelor din tabelull;
b) proceduri de sudare omologate, conform date lor din tabelul 2;
c) metodele folosite pentru verificarea calitatii produselor executate
precum ~i dotarea cu laborator pentru efectuarea exarniniirilor nedistructive
(autorizat de ISCIR-INSPECT) ~i laborator pentru efectuarea incerciirilor
mecanice, tehnologice, metalografice ~i analizelor chimice (autorizat de
ISCIR-INSPECT); in cazul in care agentul economic nu dispune de
laboratoare proprii, se va anexa contractul de colaborare (copie) incheiat cu
alt agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT pentru efectuarea
exarniniirilor; de asemenea, se va prezenta ~i dotarea cu standuri pentru
incerciiri ~i verificiiri, conform datelor din tabelul3;
ANEXAG
(continuare)
d) pregatirea ~i activitatea practica in domeniu a personalului de executie
~i control, conform datelor din tabelul 4;
e) natura ~i volumullucrarilor efectuate in colaborare cu alti agenti
economici, conform datelor din tabelul5.
Tabelul 1
INr. I
~il Obs.
I crt. I
Utilajul pentru executie
caracteristicilel
I I
I
I
I –:;–;–;;;
1 Taiere:
I
a) foarfeci;
I
b) ghilotine;
I
c) aparate oxiacetilenice;
I
d) aparate cu plasma;
I
e) alte ma~ini ~i aparate.
I
2 Formare:
I
a) indoire;
I
b) ambutisare;
I
c) ma~ini de indoit;
I
d) ma~ini ~i dispozitive pentru prelucrarea
I
rostului;
I
e) rnagini unelte (strunguri, magini de frezat,
I
raboteze, ma~ini de alezat, ma~ini de
I
rectificat, rna9ini de gaurit).
I
Tipul (marca)
principale*)
3 Sudare:
I
a) convertizoarei
I
b) transformatoare;
I
c) tractoare de sudarei
I
d) aparatura WIG, TIG sau MIG;
I
e) ma~ini de sudat prin rezisten1;.a;
I
f) aparate pentru sudare in baie de zgura.
I
4 Tratament terrnic:
a) cuptoarei
I
b) instala1;.ii de tratament local;
I
c) dispozitive de preincalzire inainte de
I
sudare.
*) Pentru utilajul de sudare 5e va mentiona, dupa caz, aparatura de
stabilire, masurare $i reglare a pararnetrilor regimurilor de sudare.
Tabelul 2
INr. IProcedura ITipul INr. fi~ei IGrupa de IGrupa de Pozitia
lObs. *) I
Icrt. Ide sudare limbinariilde omologareloteluri Igrosimi ~il de
sudarel
I I lAg. econ./ lacoperite Idiametrul
I
I IISCIR Ide fi~a delacoperite
I
I lomologare Ide fi~a del
I
I lomologare
I
I
1–:;:.,……-::
*) Pentru fi~ele de omologare a procedurilor de suctare, preluate de
la alti agenti economici, se va mentiona agentul economic care a
efectuat omologarea.
ANEXAG
(SIar~it)
Tabelul 3
INr. I
lObs.
I crt. I
Utilajul pentru verificare gi control
I
I
Caracteristicilel
I I
I
I
1 Pentru masurarea gi verificarea dimensiunilor:
I
a) dispozitive pentru rnasurarea diametrelor;
I
b) ~abloane pentru verificarea abaterilor de lal
I
forma geometrica.;
I
c) aparate gi dispozitive pentru verificarea
I
paralelisrnului, denivelarilor gi
I
verticalita1;ii;
I
d) aparate gi dispozitive pentru masurarea
I
deforrna1;iilor;
I
2 Standuri pentru roctaje 1a mecanisme
I
3 Standuri pentru verificarea subansamblurilor
I
4 Standuri pentru incercari, echipamente eu
I
aparatura de masurare gi control, in
I
conformitate eu prevederile prescrip1;iilor
I
tehnice, Colectia ISCIR, ~i norrnele de
I
fabricatie:
I
a) 1a presiune hidraulica;
I
b) sub sarcina;
I
c) a cornponentelor de securitate (pentru
I
lirnitarea presiunii, sarcinii, vitezei).
Tip (rnarca)
.;;i bue.;
principale
Tabelul 4
INr. 1
lObs.
1 crt. 1
1
1
Personalul de executie norninalizat Specialitatea*) 1 Nurnar
1 –:–:–::: 1 Sudori autorizati
1
2 Personal pentru exarninari nedistructive, I
1
din care:
– ingineri
– tehnicieni
– operatori
*) Pentru sudori se va rnentiona conform prescriptiei tehnice
specifice.
Tabelul 5
INr. Natura
Obs.
Icrt. I colaborarii
1
1
1
1
1
Lucrarile cuprinse Denumirea agentului
in contractul de economic eu care se
colaborare ~i felul efectueaza colaborareal
in care se realizeazal
1 1 ________________________ _
1
ANEXAH
Registru pentru evidenta lucriirilor de construire, montare ~i reparare
ascensoare cu schip
IN IFelul ~i I DoeumentatieINr. ~i IParametrii
IBenefieiarullProees- lObs. I
Ir.ltipul Itehniea de I data I ascensorului I (denumire
~ilverbal I
I laseensoruluilexeeutie laetului 1**) I sediu)
I I
Ie I I (unitatea Ide
Ireeeptiel
I r I Iproieetanta, I omologare I
„i I
I t. I Inr. „i data) I
I
I
*) Este acela~i eu numarul de fabricatie mentionat in cartea
ascensorului.
Ide
I (nr.
I data)
**) Pentru ascensoare: sarcina norninala (kg); viteza (m/s); numarul
de statii.
NOTE:
(1) Pentru agentii economici autorizati sa efectueze lucriiri de montare la
ascensoare cu schip se va folosi modelul de registru completat cu 0 coloana
in plus in care se va scrie agentul economic constructor (denumire ~i sediu);
(2) Pentru agentii economici autorizati sa efectueze lucriiri de reparare la
ascensoare cu schip se va folosi modelul de registru completat cu trei
coloane in plus in care se vor scrie:
– agentul economic constructor (denumirea ~i sediul);
– numiirul ~i anul fabricatiei, numiirul procesului-verbal al autorizatiei de
functionare;
– elementele reparate sau inlocuite, caracteristicile lor constructive.
ANEXAI
ISCIR
INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT
ISCIR-INSPECT IT ……………………………. .
Str ……………. nr ….. telefon …………. .
AUTORIZATIE
nr ……. din ……….. .
In baza prevederilor legale in vigoare, a prescriptiei tehnice PT R 13 ~i in
urma verificiirilor efectuate ~i consemnate in procesul-verbal nr ……. din
I. Se autorizeaza pentru * 1) …………………………. agentul economic
din tr
..
……………………… . …………… s ……………. nr …… urmare cerenl nr …….. .
din …………………….. .
II. Se autorizeaza pentru supravegherea lucriirilor de mai sus UI’Ill!itorul
personal tehnic de specialitate:
~i responsabilul tehnic cu sudura ……………………………………. .
In cazul schimbiirii denumirii, intreruperii activitatii sau desfiintiirii*2)
………………………………………………………………… are 0 blI· gat1. a sa- anunte ~I n
termen de 15 zile ISCIR-INSPECT IT emitenta a autorizapei.
Autorizatia poate fi retrasa de ISCIR-INSPECT IT in baza documentului
de constatare a comiterii unor abateri de la prevederile legale.
Prezenta autorizape este valabila pana la data de*3) ………………. .
Se considera reinnoirea autorizatiei numai cazul in care cererea scrisa de
reinnoire va fi depusa la ISCIR-INSPECT IT cu cel putin 30 de zile
calendaristice inainte de expirarea termenului de valabilitate al autorizatiei.
in caz contrar se considera autorizare noua.
INSPECTOR ~EF
(numele, prenumele semnatura ~i ~tampila)
* 1) Se va indica succint domeniul autorizatiei (construire, montare,
reparare, intretinere ~i revizie tehnica).
*2) Se va indica agentul economic.
*3) Se va indica data efectiva (ziua, luna, anul) – maximum 2 ani.
ANEXAJ
Verificarea reparapilor ascensoarelor cu schip
1.1 Generalitati
Prezenta anexa contine prevederi tehnice minime obligatorii care se referii
la verificarea tehnica a reparatiilor executate la ascensoarele care fac
obiectul prescriptiei tehnice efectuata de personalul tehnic de specialitate al
agentilor economici detinatori, autorizat de ISCIR-INSPECT IT.
J.2 Specificarea reparatiilor care se verifica de catre RSVTI al
detinatorului
J.2.1 Lucriirile de reparare sunt:
a) inlocuirea sau modificarea constructiei metalice, refacerea sau
remedierea imbiniirilor sudate ale elementelor de rezistenta;
b) modificarea de principiu a schemei electrice de actionare (fortii,
comandii, senmalizare);
c) inlocuirea totala a instalatiei electrice;
d) inlocuirea componentelor de securitate ale ascensorului cu alte
tipodimensiuni;
e) inlocuirea troliului ~i inlocuirea sau reconditionarea elementelor
cinematice ale sale;
f) inlocuirea completa a franei cu alte tipodimensiuni.
J.2.2 Daca in cadrul reparatiilor (planificate sau neplanificate) s-au
efectuat lucriiri care nu sunt cuprinse la pct. J.2.1, ~i nu afecteaza securitatea
in exploatare a ascensorului, verificarea tehnica a reparatiei se va efectua de
catre personalul tehnic de specialitate al reparatorului ~i al detinatorului.
1.2.3 Lucriirile de reparatii ale ascensoarelor se vor executa cu respectarea
prevederilor prescriptiei tehnice ~i ale documentatiei tehnice de reparatie.
1.3 Verificarea tehnica a reparatiilor
J.3.l in cazul reparatiilor previizute la pct. 1.2.1 se intocme~te un proiect
de reparatie care se ata~eaza la documentatia de reparatie. Proiectele de
reparatii trebuie sa fie avizate de proiectantul ~i/sau constructorul
ascensorului pentru reparatiile previizute la pct. J.2.1.
J.3.2 in vederea efectuiirii verificiirii tehnice a reparatiei, reparatorul va
intocmi 0 documentatie minimii care va cuprinde:
a) autorizatia de reparare eliberata de ISCIR-INSPECT IT (copie);
b) proiectul sau tehnologia de reparatie;
c) certificatele de calitate (dec1aratiile de conformitate) ale
subansamblelor sau pieselor importante (motoare, reductoare, componente
de securitate), in cazul in care cele vechi au fost inlocuite;
d) schema cinematica, schema electrica ~i desenul tip de ansamblu ale
instalatiei, daca cu ocazia reparatiei s-au efectuat modificiiri ale acestora;
e) procesul-verbal in care sunt consemnate rezultatele incerciirilor de casa,
in care sa se specifice ca instalatia se poate supune verificiirilor tehnice
oficiale in scopul autoriziirii functioniirii;
f) certificat de calitate (inspectie) a reparatiei;
g) certificat de garantie a reparatiei.
ANEXAJ
(sIar~it)
J.3.3 La data stabilita pentru verificare detinatorul ~i reparatorul trebuie sa
pregateasca ascensorul, avand echipamentul ~i sarcinile pentru incerciiri
pregatite. De asemenea, se va asigura personalul de manevrare ~i deservire
necesar. La verificare nu trebuie sa lipseasca reprezentantii reparatorului.
J.3.4 Verificarea tehnica a reparatiei consta din:
– verificarea documentatiei tehnice de reparatie;
– verificarea executiei reparatiei ~i efectuarea verificiirilor ~i incerciirilor
de la pct. C.3.1.3 … C.3.1.9.
J.3.5 Rezultatele verificiirilor se consenmeaza de catre cel care a efectuat
verificarea intr-un proces-verbal, conform modelului din anexa K.
In procesul-verbal incheiat cu ocazia verificiirii in vederea autoriziirii de
functionare se stabile~te ~i data urmatoarei verificiiri, care nu va fi mai mare
de 2 ani.
J.3.6 Daca rezultatele sunt necorespunzatoare, deficientele (mentionate la
pct. C.3.1.12) se consenmeaza in procesul-verbal ~i nu se acorda autorizatia
de functionare. Opririle din functiune, inc1usiv cauzele acestora, se vor
inscrie in registrul de supraveghere a ascensorului.
J.3.7 Documentatia tehnica de reparatie se va anexa la cartea ascensorului.
J.3.8 Efectuarea lucriirilor de reparatii se va inscrie in registrul de
supraveghere a ascensorului ~i in cartea ascensorului – partea de exploatare,
la rubrica evidenta exploatiirii.
J.3.9 Reparatorii autorizati de ISCIR-INSPECT IT sa efectueze reparatii
la ascensoare vor tine la zi evidenta lucriirilor executate intr-un registru
numerotat ~i intocmit conform modelului din anexa H.
1.3.10 Punerea in functiune a ascensoarelor cu schip lara 0 verificare
tehnica dupa reparatie este interzisa ~i se sanctioneaza conform legislatiei in
vigoare, mergand pana la retragerea autorizatiilor acordate de ISCIRINSPECT
IT.
1.3.11 Examiniirile ~i incerciirile dupa reparatie nu trebuie sa fie mai dure
dedit cele cerute inainte de punerea in functiune a ascensorului. Aceste
incerciiri nu trebuie, prin repetarea lor, sa cauzeze uzura excesiva sau
sciiderea rezistentei care ar duce la dirninuarea securitatii ascensorului.
ANEXAK
I RoMANIA INSPEC’fIA
I
I Inspectia de stat pentru Proces-verbal TERITORIALA
••••••••••• I
I controlul cazanelor, de verificare tehnica Adresa
……………. I
I recipientelor sub presiune nr. ……………. Telefon
…………… I
I ~i instalatiilor de ridicatl Fax
………………. I
– ISCIR –
incheiat astiizi ……………… cu ocazia ……………… efectuat in baza H.G. m.
1.340/2001 , H.G. m. 19/2001 ~i Decretului m. 587/1973, modificat ~i
completat prin Decretul m. 417/1985, aplicabile, ~i Prescriptiilor telmice,
Colectia ISCIR, la ……………………….. tip ………………… cu numiirul de
fabricatie/inventar …………. i?i cartea instalatiei m ……… aviind parametrii
It· . ·fi W • U Imel yen can …………………………………… .
Denumirea agentului economic …………………………………… din localitatea
…………………….. str ……………………… m ….. judetfsector ……………………. cod
fiscal ……………….. .
Verificarea s-a efectuat la ……………………….. din localitatea
…………………………… str ………………………… m ….. judetfsector
Subsemnatul * 1) …………………………….. am constatat urmatoarele:
Am dat urmatoarele dispozitii:
Dupa aceasta verificare s-a admis*2) ……………………………… .
Scadenta 1lTIllRtoarei verifican se fixeaza la data de ……………….. .
Pentru aceasta verificare se va plati suma de ………….. lei de catre
………………………….. din localitatea ……………………… str ………………………. nr .
…… judet/ sector …………… in cont ………………………….. deschis la Banca
………………………. filiala ………………………….. .
Am luat la cuno~tinta
Organ de Directorul agentului Responsabil ell Delegatul
agentului
verificare economic sau supravegherea ~i economic
montator,
delegatul sau verificarea tehnica reparator
* 1) Funcpa, numele ~i prenumele.
*2) Se vor inscrie parametrii de fimctionare ai instalatiei in fimctie de
felul (tipul) acesteia.
ANEXAL
Model de registru pentru evidenta instalatiilor
Sernnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urrnatoarea:
N – Nr. lnregistrare intern
P – Proces-verbal/autorizatie functionare/data autorizarii
NI Locul
Obs.1
I functionarii
urmatoareil I
I I instalatiilor
verificari I I
I I (sectia,
I I
Denumire Nr. de Producator/I PI Scadenta
instalatie, I fabricatie/I Montator
parametrii an de
principali fabricatie
1 localitatea,
1
I strada, nr.,
1
1 sector, judet) 1
1
1
_I_-~~’––– –– –– ––
1
1
1_–;-__ – ___________ _
ANEXAM
Model de autorizatie pentru responsabilul cu supravegherea ~i verificarea
tehnicli a instalatiilor (RSVTI)
INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE ~I INSTALATIILOR DE RIDICAT
ISCIR-INSPECT IT ……………… .
AUTORIZATIE PENTRU SUPRA VEGHEREA ~I
VERIFICAREA
TEHNICA A INSTALATIILOR
AUTORIZATIA Nr. *) ………… .
Numele ~i prenumele …………………… Data ~i locul na~terii
Cod numeric personal ………………………………….. .
In baza prevederilor legale in vigoare !;Ii unnare adresei nr ………… din
tul
. . . ww
…………………. a agen Ul econOIDlC …………………………… se autonzeaza sa
efectueze in cadrul unitapi:
a) supravegherea!;li verificarea tehnica**) ……………………….. din dotarea
sau folosinta agentului economic.
Data ……….. .
ANEXAM
(SIar~it)
INSPECTOR ;1EF,
(Semnatura, ~tampila)
Posesorul autorizapei are obligapile !;Ii raspunderile previizute de legislatia
in vigoare ~i prescriptiile tehnice specifice. Raspunde, impreuna cu
conducerea agentului economic, de luarea masurilor pentru aplicarea
prevederilor prescriptiilor tehnice specifice.
Autorizatia este valabila numai in cadrul agentului economic pentru care a
fost autorizat personalul.
Autorizatia poate fi retrasa de ISCIR-INSPECT in baza documentului de
constatare a comiterii unor abateri de la prevederile legale.
P .. a1 b’IW
rezenta autonzatle este val a paA naw ai da ta d e ***) ……………… ..
*) Se va trece numiirul de inregistrare al agentului economic in evidenta
ISCIR-INSPECT IT supra numiirul de ordine al autorizatiei.
Exemple: B 175/1; B 275/2; G 1305/1.
**) Se va trece, dupa caz: instalatii de ridicat, instalatii mecanice sub
presiune !;Ii de ridicat etc.
***) Se va indica data efectiva (ziua, luna, anul).
Autorizatia se va acorda pe maximum 2 ani.
ANEXAN
CARTEA ASCENSORULUI CU SCHIP
– PARTEA DE CONSTRUCT IE –
(MODEL)
ANEXAN
(continuare)
Denumirea agentului economic constructor:
Adresa:
ANEXAN
(continuare)
CARTEA ASCENSORULUI CU SCHIP
– PARTEA DE CONSTRUCTIE –
(MODEL)
Nr. de fabricatie …………………. .
Anul fabricatiei ………………….. .
Lista documentatiei livrate eu cartea ascensorului
eu sehip (piese serise ~i desenate)
Denumirea actului Simbolul aetului Numarul de file
Data Intocmit
(numele, prenumele ~i
semnatura)
de
Verificat:
Sef compartiment control
tehnic de cali tate
(numele, prenumele,
semnatura ~i ~tampila)
Organ de verificare autorizat
ISCIR-INSPECT IT
(numele, prenumele,
semnatura ~i ~tampila)
1. Date generale
Agent economic constructor
Tipul ascensorului cu schip
Numarul de fabricatie
Anul de fabricatie
Numarul ~i data documentului de omologare
Mecanismul de actionare
Temperatura admisibi1a la care poate sa functioneze,
grade C (temperatura minima ~i maxima)
Mediul inconjurator in care poate sa functioneze
ascensorul (uscat, umed – gradul de umiditate, cu
perico1 de explozie sau incendiu etc.)
Norme tehnice de baza conform carora s-a executat
ascensorul (simbo1ul ~i denumirea lor)
ANEXAN
(continuare)
2. Caracteristici ~i date tehnice de baza*)
2.1 Parametri principali
Sarcina nominala, kg (t) (capacitatea nominal a ~i
densitatea volumetrica maxima)
Viteze de deplasare, m/s
– nominaLa
– redusa
Grupa de functionare
Numarul de statii
Numarul u~ilor putului
Cursa ascensorului eu schip, m
Tipul troliului (rnecanismul de actionare)
Frecven1;.a
1
(Hz)
1
1
1
1
Felul
curentului
Tensiunea (V) I
abaterea
admisibiUi
% (+/-)
I ______ ~–––––– ___________________________ ___
Circuit de fortA in regim normal:
La pornirea rnotoruluil
electric:
Circuit de comanda
Circuit de iluminat
Circuit de semnalizare
2.2 Motoare electrice
Destinatie
Tipul ~i simbolul conform standard
Puterea, kW
Tura1;.ia, rot./min.
-,–:-:––1
Masa, kg
2.3 Fril.ne
Tip (sistern)*)
Momentul de franare 1a care 5e regleaza frana (daNm)
Diametrul tamburului de frana, rom
Coeficientul de siguranta a1 franarii
Actionarea franei I Tipul
I Forta de inchidere, daN
Cursa organului de actionare, mm
*) Se va indica: eu saboti, in forma de con etc.
*) Pentru instalatiile actionate altfel decil.t electric tabelele se
vor cornpleta corespunzator.
ANEXAN
(continuare)
2.4 Reductor
Tip (simbolizat conform standardului)
Numarul de fabricatie
Anul de fabricatie
Raport de transmisie
~~–I
Masa, kg
Constructia
2.5 U~a putului
Dimensiunea golului u~ii (latimea x lnaltimea), mm
Actionare (manuala, electrica, hidraulica etc.)
Modul de deschidere a lnchizatorului u~ii putului 1a
oprirea schipului 1a nivelul statiei de oprire
Modul de deschidere a u~ii putului cand lipse~te
schipul din statie
2.6 Schipul ~i contragreutatea
Dimensiunile nominale ale schipului, mm
Modul de descarcare a schipului
Dimensiunile contragreutatii, mm
(in cazul in care exista)
-,–-,-.,––_ I
Masa, kg
– Schip:
– Contragreutatea:
2.7 Cabluri de o,el*)
Caracteristica
Simbolizarea completa a
cablului ~i standardul
I
Numarul de cabluri
Lungimea unui cablu, m
I
Forta reala de rupere a
I
cablului, daN
I
Schip Contragreutate Limitator
de viteza
*) Tabelul se completeaza conform datelor din certificatele
constructorului cablurilor.
ANEXAN
(continuare)
Contragreutatiil
2.8 Componente de securitate
Schipuluil
1 __ –,-______________________ _
Paracazatoare 1 Tip
______ –;–::-_-,–_-,-_.,.-;;-;- __ -,–_ –-:-___ ….,.1
Conectare la slabirea ~i ruperea 1
cablului, la marirea vitezei
Limitator de Tip (cu pendul, centrifugal etc.) 1
viteza
–––;–;:-;-.,––,–– -;0–-,-;– –-:–-….,.1
Viteza de punere in functiune a I
paracazatoarelor, m/s
______ –;–:-:-_….,.-,_–:..,.-;–-:- -;–.,–__ –-:-___ ….,.1
Masa dispozitivului de I
intindere, kg
Tampoane Tip (eu arc, hidraulic etc.)
______ –;–::–;;–-,-________ –-:-___ ….,.1
1 Numarul 1
––…,…cc=–,––-,.- ____ –-,–-….,.1
I Marimea cursei, rom I
Limitatori Tipul
curs~
I Destina1;ia
I Numi!rul
Distanta pana la opritor in
momentul deconect~rii motorului
Contacte Tipul
electrice de
siguranta I Locul de montare
I Destina1;ia
Numar
2.9 Alte probe, incercari, examinari, masurari*)
*) Se completeaza in cazul efectuarii altor incercari ~i masurari
determinate de particularitatile constructive ale ascensorului cu
schip, ca de exemplu: incercarea la suprapresiune a corpurilor
cilindrilor hidraulici, corpului distribuitoarelor etc.
2.10 Certificate de calitate pentru materialele folosite la
construirea elementelor de rezistenta (tabelul 1) mentionate
in
desenul de ansamblu precum ~i pentru asamblarea prin sudare a
acestora (tabelul 2)
Tabelul 1
INr. I Denumirea Felul Marca
data
I crt. I elementului semifabricatului materialului
certificatului I
I I ~i nr. utilizat ~i standardul
cali tate I
desenului sau norma
o 1 2 3
Tabelul 2
INr. I Denumirea ISimbolull Procedura I Numele ~i Poanson
I Examinarile ~i I
Icrt.lelementului Isudurii
lincercarile I
I Isudat ~i nr. I
Isudurilor ~i
I Idesenului
Irezultatele
I I
conform I
I I
Idocumentatiei
I
I
I
I
I
I
6
I
I
0 1
ANEXAN
(continuare)
3. Conc1uzii
I
I
I
I
I
I
I
2
de sudare Iprenumele sudor
omologata,lsudorului,
aplicata Inr. ~i data
la sudare lautorizarii
Isau
Iprelungirii
I autorizatiei I
3 4 5
Nr. ~i
de
4
lacestora
Itehnice
3.1 Ascensorul cu schip, numiirul de fabricatie ……….. , a fost executat in
confonnitate cu prescriptia tehnica PT R 13, standardele ~i celelalte
normative in vigoare.
3.2 La verificiirile efectuate s-a constatat ca ascensorul cu schip
corespunde prescriptiei tehnice indicate mai sus, ~i documentatiei de
executie.
3.3 In confonnitate cu prescriptia tehnica mentionatii mai sus au fost
efectuate, cu rezultate corespunzatoare, urmatoarele incerciiri:
– incercarea statica cu 0 sarcina de ………………… kg
– incercarea dinamica cu 0 sarcina de ……………….. kg
(se completeaza cu toate incerciirile efectuate, functie de specificul
ascensorului)
3.4 Ascensorul cu schip corespunde prototipului omologat cu acordul
ISCIR-INSPECT*).
3.5 Ascensorul cu schip corespunde pentru functionarea in conditii de
securitate la parametrii indicati in prezenta carte.
3.6 Prezenta carte contine ………….. file.
Data
cali tate
Director
sau imputernicitul sau
(numele, prenumele, semnatura ~i ~tarnpila)
Seful compartimentului control tehnic de
(numele, prenurnele ~i semnatura)
Responsabil tehnic autorizat de ISCIR-INSPECT
(numele, prenumele ~i semnatura)
Anexe obligatorii
1. Desenul tip de ansamblu (av§.nd urmatorul continut):
1.1 Desenul plan de ansamblu
Pe desenul plan de ansamblu al ascensorului cu schip se vor mentiona
caracteristicile tehnice principale astfel:
– Denumirea:
– Codul:
1.1.1 Caracteristici principale
– Sarcina nominala: (kg sau t) (Se poate exprima in capacitate nominala
indicandu-se totodatii ~i densitatea volumetrica maxima):
– Viteza nominala (mls):
– Nr. de statii:
– Nr. de accese:
*) Se completeaza numai in cazul fabricatiei de serie.
ANEXAN
(continuare)
– Amplasarea camerei troliului fata de put:
– Cursa maxima (m):
– Tensiunea ~i frecventa de alimentare (y, Hz):
– Grupa de functionare:
– Mediul inconjurator in care poate sa functioneze ascensorul cu schip:
1
1
1
1.1.2 Schipul
– Dimensiuni nominale (mm):
– Modul de desciircare a schipului:
– Masa schipului (kg):
1.1.3 Contragreutatea
– Dimensiuni (mm):
– Masa(kg):
1.1.4 Cab1uri de otel
Caracteristica Destinatia
I ____________________ ~~–~–~~–
1 Tractiune Intreruptor de Limitator
1
1
1
sfar~it de cursa de viteza
1-,––-;––––– _________________________ __
I~––:-
I Diametrul necesar (mm)
1 1
_1 7″1–,––– –– ––- –-
I Numarul de cabluri
1
1-,–-__ ,––_____________________ _
_ I
1 ~Slc-·mbc-o~lizare conform
1 1
1 standardului
1 1
1.,–_–-,-___ –- ______________ _
1
1 ~Mo~d~ulc-de fixare a cablului
1 1
1-,–-__ ,––__ –– ______________ _
1_-
1.1.5 Glisiere
in desen se vor indica dimensiunile ~i modul de montare a glisierelor
pentru schip ~i contragreutate.
1.1.6 Tampoane ~i opritoare
in desen se vor indica: tipul, nu:rnfuul, amplasarea ~i cursa tampoanelor
pentru schip ~i contragreutate.
1.1. 7 Troliul de acponare
– Tipul troliului:
– Tipul reductorului, simbolizat conform standard:
– Raportul de transmisie al reductorului:
– Tipul motorului electric de acponare, simbolizat conform standard:
– Puterea motorului electric (kW):
– Turatia motorului electric (rot./min.):
– Tipul frfulei:
– Acponarea frfulei:
– Diametrul tamburului de frfula (mm):
– Coeficientul de siguranta al frfularii:
ANEXAN
(sfiir~it)
1.1.8 Comanda
– Felul comenzii:
– Tensiunea circuitului electric de comandl’i (V):
1.1.9 Semnalizarea
– Optica:
– Acustica:
1.1.10 Dispozitive de securitate
1 Nr. 1 Tipul Locul
data 1
Icrt. I dispozitivului arnplasarii
procesului-verball
1 1
omologare
Buc. Domeniul de Nr. ~i
actionare
de
1 1–,,.–_______________________ _
1.2 Desenele de executie ale subansamblurilor constructiei metalice ale
schipului (benzi) ~i suspensiei acestuia, in care se vor arata elementele de
rezistentii sudate, materialele din care se executa acestea precum ~i sudurile
de rezistenta, examiniirile ~i incerciirile sudurilor precum ~i conditiile de
admisibilitate.
1.3 Schema de principiu ~i desIa~uratii pentru instalatia electrica de
acponare.
1.4 Schema de principiu ~i desIa~uratii pentru instalapa electrica de
comanda.
1.5 Borderoul desenului tip de ansamblu.
Desenul plan de ansamblu din cadrul desenului tip de ansamblu va
cuprinde semnaturile de verificare ~i avizare.
NOTA:
Pentru ascensoarele cu schip cu acponare hidraulica, in desenul plan de
ansamblu se vor mentiona caracteristicile tehnice ~i functionale specifice
acestui tip de ascensor. De asemenea, se vor intocmi schemele electrice ~i
hidraulice de principiu desI~urate.
2. Instructiuni de exploatare
Instructiunile de exploatare vor cuprinde, printre altele, descrierea
functioniirii instalatiei, inc1usiv reglarea franei ~i a componentelor de
securitate, indicapi cu privire la intretinere, revizii, ungere, deranjamente
posibile in exploatare ~i modul de inlaturare a acestora.
3. Instructiuni de montare
Instructiunile de montare vor cuprinde, printre altele, modul in care
trebuie sa fie executate ~i verificate lucriirile de montare, parametrii
principalelor aparate electrice, miircile ~i secpunile conductoarelor ~i
indicapi cu privire la modul in care trebuie efectuate incerciirile de casa.
ANEXAO
Responsabilul cu supravegherea ~i verificarea tehnidi a instalatiilor
(RSVTI)
0.1 Agenpi economici care detin (exploateaza) ascensoare cu schip au
urtniitoarele obligatii ~i raspunderi:
a) sa posede prescrippile tehnice specifice;
b) sa pregateasca ~i sa prezinte ascensoarele precurn ~i docurnentapa
tehnica la verificiirile care se efectueaza de catre inspectorii de specialitate ai
ISCIR-INSPECT IT sau de RSVTI al detinatorului, In vederea autoriziirii
functioniirii ascensoarelor;
c) sa nurneasca personal tehnic pentru supravegherea ~i verificarea tehnica
a instalapilor (RSVTI), ingineri ~i tehnicieni de specialitate, In raport cu
nurniirul ~i complexitatea ascensoarelor, care sa fie autorizat de ISCIRINSPECT
IT In raza ciireia i~i au sediul; modelul pentru decizia de numire a
personalului propus pentru autorizare este prezentat In anexa E; mode lui
autorizapei emise de ISCIR-INSPECT IT este prezentat In anexa M;
d) sa ia miisurile corespunzatoare astfel incat personalul tehnic de
specialitate propriu autorizat de ISCIR-INSPECT sa-~i poata Indeplini In
bune conditii sarcinile prevazute la pct. 0.2 ~i sa comunice In scris la ISCIRINSPECT
IT In raza ciireia i~i au sediul orice schimbare a personalului
tehnic respectiv ~i sa 0 defmitiveze nurnai dupa confirmarea acesteia de catre
ISCIR-INSPECT.
0.2 Personalul tehnic autorizat de ISCIR-INSPECT IT pentru
supravegherea ~i verificarea tehnica a instalatiilor (RSVTI) are urtniitoarele
obligatii ~i raspunderi:
a) sa cunoasca legislapa In vigoare, prescriptiile tehnice specifice ~i
standardele In domeniu;
b) sa participe la testiirile ~i Intrunirile periodice organizate de ISCIRINSPECT;
c) sa Intocmeasca ~i sa tina la zi un registru de evidenta a ascensoarelor,
conform modelului din anexa L;
d) sa urmiireasca pregatirea ascensoarelor, echipamentelor ~i sarcinilor de
incercare necesare pentru verificarea tehnica oficiala ~i sa participe la
efectuarea acesteia;
e) sa supravegheze ca ascensoarele sa fie folosite in conformitate cu
prevederile prescriptiei tehnice, instrucpunile de exploatare ~i normele de
protectia muncii;
f) sa urmiireasca realizarea la termen a dispozitiilor date prin proceseleverbale
cu ocazia verificiirilor tehnice oficiale, sa examineze in mod regulat
registrul de supraveghere a ascensorului ~i sa ia masuri pentru remedierea
imediatii a defectelor semnalate.
ANEXAP
Registru de supraveghere a ascensoarelor cu schip
Registrul de supraveghere se intocme~te pentru fiecare ascensor cu schip
in parte ~i va cuprinde urmatoarele:
P.l Pe copertii se vor menpona urmatoarele:
1) Denumirea ~i adresa detinatorului:
2) NU1l1Jiru1 ~i anul fabricatiei ascensorului:
3) NU1l1Jiru1 de inregistrare in evidenta detinatorului:
4) Caracteristicile tehnice principale ale instalatiei:
5) Periodicitatea stabilitii pentru lucriirile de intretinere, revizie tehnica
curentii ~i revizie generala:
6) Actul normativ care a stat la baza stabilirii celor de la pct. 5):
P.2 In interior se vor scrie pe coloane:
1) NU1l1Jiru1 curent;
2) Data;
3) Operatiile de intretinere, revizie curenta, revizii generale efectuate
precum ~i constatarea unor deficiente sau deranjamente in timpul exploatiirii;
4) Principalele lucriiri executate ca urmare a celor de la pct. 3);
5) Numele, prenumele ~i semnatura persoanei care a constatat deficiente
sau deranjamente ale instalatiei;
6) Numele, prenumele ~i semnatura persoanei responsabile pentru
efectuarea lucriirilor de intretinere, revizie curentii, revizie generala sau
pentru inlaturarea deficientelor ~i deranjamentelor constatate in timpul
exploatiirii;
7) Observapi.
P.3 Pe ultima pagina se va scrie:
Se certifica de noi ca prezentul registru, contine …… pagini numerotate (in
cifre ~i litere).
(Numele, semnatura ~i ~tampila detinatorului)
ANEXAR
Metodologie pentru instruirea personalului manevrant al ascensoarelor cu
schip
Rl Generalitati
Instruirea este obligatorie pentru personalul de deservire (manevranp) a
ascensoarelor cu schip. Carnetul de manevrant se elibereaza de catre
depnatorul instalatiilor, individual, persoanelor care, prin promovarea
examenelor, fac dovada indeplinirii conditiilor specificate in prezenta anexa
privind capabilitatea teoretica ~i practica de a exercita activitatea de
deservire a ascensoarelor cu schip.
R2 Conditii de instruire
R2.l Absolvirea cursului de instruire a manevrantilor se face pe baza
unui examen sustinut in fata comisiei tehnice indicate la pct. R.5.3.
R2.2 Pentru a fi admi~i la examen candidapi trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii:
a) au varsta de cel putin 18 ani impliniti;
b) fac dovada unei minime pregatiri profesionale;
c) indeplinesc condipile de sanatate pentru deservirea ~ilsau manevrarea
ascensoarelor cu schip ~i prezinta 0 adeverinta medicala cu mentiunea „Apt
pentru prestarea activitatii de manevrant ascensoare cu schip”;
d) fac dovada ca au absolvit cursurile de instruire in vederea autoriziirii,
organizate conform prevederilor de la pct. R.3;
e) indeplinesc condipile de practica stabilite in prezenta anexa.
R3 Organizarea cursurilor
R3.l in vederea instruirii personalului de deservire ~ilsau manevrare a
ascensoarelor cu schip trebuie sa se organizeze ~i sa se deruleze cursuri de
instruire de catre agentul economic depnator.
R3.2 Cursurile se vor preda pe baza programei analitice specificate in
anexa S, care prevede minimum de cuno~tinte necesare ~i de durata a
cursurilor in vederea instruirii personalului de deservire ~ilsau manevrare.
Cursurile vor fi predate de ingineri, tehnicieni sau instructori de
specialitate sau de specialitap inrudite domeniului pentru care se va face
instruirea de catre detinator, care au competenta tehnica necesara ~i
experientii profesionala in domeniul exploatiirii ascensoarelor cu schip ~i
care cunosc prevederile prescriptiei tehnice.
ANEXAR
(continuare)
RA Examinarea cursanplor ~i eliberarea cametului de manevrant
RA.I Agentul economic organizator al cursurilor va asigura urrnanrea
frecventei participiirii cursantilor la lecpile teoretice ~i practice tinute ~i
verificarea nivelului de insu~ire a cuno~tintelor teoretice ~i practice predate.
Pe aceasta baza, agentul economic va elibera cursantilor, la incheierea
stagiului de pregatire, adeverinte de absolvire.
RA.2 Examinarea candidatilor se face de catre 0 comisie tehnica compusa
din:
a) RSVTI al agentului economic detinator – pre~edintele comisiei;
b) responsabilul cursului;
c) unul sau mai mulp lectori ai cursului.
RA.3 Inainte de inceperea examenului, comisia de examinare va verifica:
a) daca au fost respectate prevederile pct. R.2.2;
b) catalogul cursului de instruire;
c) adeverintele de absolvire a cursului, prevazute la pct. RA.I;
d) adeverintele de practica pe ascensoare cu schip.
RAA Examenul de absolvire consta intr-o proba teoretica ~i 0 proba
practica avand ca scop verificarea insu~irii cuno~tintelor prevazute in
programa analitica a cursului de instruire ~i a dobandirii deprinderilor
practice necesare pentru deservirea unui ascensor cu schip.
R.4.5 Pentru obtinerea cametului de manevrant, candidatul trebuie sa fie
dec1arat „ADMIS” amt la proba teoretica cat ~i la proba practica. in cazul
cand la una din probe a obtinut rezultate nesatislacatoare, candidatul va fi
dec1arat „RESPINS” la examen.
R.4.6 Rezultatele examenelor vor fi consemnate de comisie intr-un
proces-verbal care va purta un numar dat de RSVTI.
RA.7 Pe baza datelor din procesul-verbal, agentul economic detinator va
elibera candidaplor care au reu~it la examen un camet de autorizare tip,
conform modelului din anexa T, in care se va inscrie tipul ascensorului cu
schip.
Evidenta cametelor de manevrant eliberate se va tine la agentul economic
depnator emitent.
R.5 Verificiiri periodice
R,5.1 Persoanele instruite, in conformitate cu prevederile prezentei anexe,
au obIigatia sa se prezinte din doi in doi ani la examinarea medicala,
prezentand rezultatul comisiei mentionate la pct. R,5.3.
ANEXAR
(continuare)
R,5.2 Pentru improspatarea cuno~tintelor profesionale, persoanele
instruite conform prezentei anexe vor fi instruite periodic, odatli cu
instructajul de protecpa muncii, de catre personalul tehnic de specialitate
desemnat pentru acest scop de catre conducerea agentului economic
depnator de ascensoare cu schip iar rezultatele instruirii periodice vor fi
consemnate intr-un proces-verbal.
R,5.3 Persoanele instruite, in conformitate cu prevederile prezentei anexe,
vor fi examinate anual pentru verificarea cuno~tintelor profesionale ~i a
deprinderilor practice de catre 0 comisie numitli de conducerea agentului
economic detinator la care acestea i~i desIa!;loara activitatea. Din comisie va
face parte obligatoriu !;Ii responsabilul cu supravegherea !;Ii verificarea tehnica
a instalapilor (RSVTI), autorizat de ISCIR-INSPECT IT. In calitate de
pre~edinte al comisiei. Rezultatele examinlirilor vor fi consemnate intr-un
proces-verbal de verificare.
R,5A Persoanelor instruite, in conformitate cu prevederile prezentei
anexe, care practica activitatea de manevrant ascensoare cu schip pentru care
depn camet de manevrant !;Ii nu se prezintli la examinlirile menponate la pct.
R,5.1 ~i R,5.3 sau persoanelor care, in urma examinlirilor respective, obtin
rezultate necorespunzatoare Ii se vor retrage cametele de manevrant de catre
agentul economic depnator pe timp limitat sau definitiv, dupa caz.
R,5.5 Persoanele care au intrerupt practicarea efectiva a activitlitii de
manevrant ascensoare cu schip pentru care sunt instruite, mai mult de un an
pot sa reia practicarea activitlitii respective numai cu condipa respectlirii
prevederilor de la pct. R,5.1 ~i R,5.3.
R,5.6 Cametul de manevrant este valabil numai pentru deservirea
ascensoarelor cu schip ale agentului economic detinator care I-a eliberat.
R,6 Sancponarea personalului manevrant
R,6.1 Personalul instruit, in conformitate cu prevederile prezentei anexe,
poate fi verificat de catre inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT
precum !;Ii de catre organele in drept ale agentului economic detinator la
locul de munca, in timpul efectulirii activitaplor de deservire ~i/sau
manevrare a ascensoarelor cu schip, cu privire la modul cum i~i indepline~te
sarcinile de serviciu ~i cum aplica cuno~tintele teoretice ~i practice.
Verificarea se va efectua in prezenta RSVTI sau a altor persoane
competente desemnate de conducerea agentului economic. In cazul in care in
urma verificiirilor efectuate se constata deficiente tehnice la ascensoare cu
schip, datorate personalului de deservire ~i/sau manevrare, sau alte abateri
care peric1iteaza securitatea in functionare a acestora, in functie de gravitate a
lor, se vor lua urmatoarele masuri:
a) sesizarea conducerii agentului economic detinator pentru aplicarea de
sanctiuni previizute in regulamentul de ordine interioara;
b) consemnarea in cametul de manevrant a abaterii constatate;
c) aplicarea unei amenzi, in cazul in care abaterea se incadreaza in
prevederile legislapei in vigoare privind stabilirea ~i sanctionarea
contravenpilor;
d) retragerea cametului de manevrant pe timp limitat sau definitiv, in
functie de gravitatea abaterii comise;
e) retragerea definitiva a cametului dupa comiterea a 5 abateri consemnate
in cametul de manevrant.
ANEXAR
(siar~it)
Masurile de la lit. a) ~i b) se vor lua pe baza procesului-verbal de
verificare intocmit de catre cei care constata abaterile.
Masurile de la lit. c) se vor aplica numai de catre ISCIR-INSPECT IT, pe
baza procesului-verbal de verificare intocmit de inspectorul de specialitate al
ISCIR-INSPECT IT.
Masurile precizate la lit. d) ~i e) vor fi aplicate de emitentul cametului ~i
vor fi aduse la cuno~tinta persoanelor sancponate, in scris.
R.6.2 In cazul in care personalul instruit se prezinta la locul de munca sub
influenta a1coolului sau deserve~te ascensorul cu schip necorespunzator,
astfel indit peric1iteaza securitatea in functionare a acestuia, conducerea
agentului economic detinator, pe langa sanctiunile previizute in regulamentul
de ordine interioara, poate retrage cametul de manevrant pe termen limitat
sau definitiv.
R. 7 Dispozitii finale
R. 7.1 Personalul instruit, conform prevederilor prezentei anexe, este
obligat sa poarte permanent, la locul de munca, cametul de manevrant
asupra sa. Lipsa cametului de manevrant, 1a verificarea efectuata de catre
persoanele indreptatite, este echivalentii cu exploatarea ascensoarelor cu
schip de catre personal neinstruit pentru deservire ~ilsau manevrare.
R. 7.2 Nerespectarea prevederilor prezentei anexe de catre persoanele
instruite sau folosirea de catre agentii economici detiniitori de personal lara
instruire, la exploatarea ascensoarelor cu schip care conform prevederilor
prescriptiei tehnice necesitii personal de deservire instruit, va fi sanctionatii
conform legislatiei in vigoare pe baza proceselor-verbale de constatare
intocmite de inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT.
ANEXAS
Programa analitica pentru cursul de pregatire in vederea instruirii
manevranplor ascensoarelor cu schip
oreler de
I
predare
I
I. Partea teoretica ~i practica
1 ________________ _
I
Practical
Numarul
Teoretical
I––~–––––––––––––- _______ _
a) Notiuni generale
I
– Felurile curentului electric; Surse de curent folositel
la instalatia unui ascensor eu schip
– Protectia prin legare electrica la pamant
– Sigurante, contacte, electromagneti, relee, automate
de protectie etc.
2
I b) Clasificarea ascensoarelor eu schip; Descrierea 10
3 I
I tipurilor uzuale
I
I – Clasificarea dupa destinatie, rnodul de deservire,
I
I actionare, arnplasare, constructie put, viteze etc.
I
I – Descrierea ansamblurilor p~rtii mecanice (put, schip,
I
cabluri, glisiere, camera troliu, troliu etc.)
– Descrierea ansamblurilor partii elect rice (instalatia
electrica, sistemele de comanda ~i actionare etc.)
I c) Componente de securitate
2 I
I – Limitatoru1 de vitezA
I
I – Limitatoare de sfar~it de cursa
I
I – Contacte electrice de securitate
I
I – Frane
I
I – Tampoane
I
I
I d)
3
Responsabilitatile manevrantilor
I
I
I e) Manevrarea ~i exploatarea ascensoarelor cu schip:
10 I
– Verificarea tehnica a ascensoarelor cu schip
(verificare periodica ~i dupa reparatie) Autorizatia de
functionare (cartea ascensorului cu schip)
– Registru1 de supraveghere ~i instructiuni de
exploatare
– Regim de 1ucru
fntretinerea, revizia tehnica ~i repararea
ascensoarelor cu schip
– Analiza cauzelor care determina deranjamente mai
frecvente la instalatii ~i masuri de luat
– Modul de executare a comenzilor; Comenzi nepermise
ANEXAS
(s:ffir~it )
10
3
10
oreler de
predare
I
I. Partea teoretica ~i practica
1 ____________ __
I
Practical
Nurnaru1
Teoretical
I––~–––––––––––––- _______ _
f) Avarii ~i accidente la ascensoare eu schip
I – Cauzele avariilor ~i accidentelor
I
I – Masuri pentru evitarea ~i eliminarea avariilor ~i
I
I accidentelor
I
I
I g) Tehnica securitatii muncii
2 I
I – Legislatia in vigoare privind protectia muncii
I
I – Echiparnentu1 de protectie
I
I Masuri de prim ajutor in caz de avarii, de incendiu
I
I ~i in caz de accidente la ascensoare eu schip etc.
I
I
h) Legislatie, regularnente, instructiuni
I
– Decret nr. 587/1973 ~i Decret nr. 417/1985 ,
H.G. nr. 1340/2001
– PT R 13, in vigoare
– Instructiuni tehnice interne intocmite de detinator
2
5
4
i) Educatie 2
I
– Disciplina in munca; Respectarea legislatiei, a
PT – Colectia ISCIR, a normelor de tehnica securitatii
$i protectiei muncii etc.
Recapitulape:
I. Partea teoretica ……………………….. 48 ore
Partea practidi ………………………… 20 ore
II. Verificarea insu~irii cuno~tintelor – 1 oriilcandidat
ANEXA T
(Coperta carnetului)
CARNET DE MANEVRANT
Denumirea agentului economic _____________ _
(Pe prima coperta, in interior)
Posesorul cametului are obligapa sa cunoasca ~i sa aplice intocmai
prevederile Prescrippilor tehnice – Colectia ISCIR ~i ale instrucpunilor
specifice referitoare la exploatarea instalapilor respective. Acesta trebuie sa
se prezinte din doi in doi ani la examenul medical ~i anualla verificarea
cuno~tintelor in fata comisiei din unitatea unde lucreaza.
Cametul este personal, se va pastra permanent asupra posesorului in buna
stare ~i se va prezenta la cererea delegatului ISCIR-INSPECT ~i a RSVTI al
depnatorului.
Posesorul cametului nu poate deservi decat instalapi de tipul celor inscrise
in camet.
Este interzisa deservirea instalapilor daca acestea nu sunt autorizate sa
fimctioneze, exceptand cazurile in care se executa verificiiri ~i incerciiri in
vederea punerii in fimctiune sau omologiirii prototipurilor.
Cametul se poate retrage de catre RSVTI al detinatorului cand posesorul
este gasit sub influenta alcoolului in timpul serviciului sau cand se constata
ca a sav~it abateri grave care pericliteaza securitatea instalapei ~i a
persoanelor. Modificarea cametului se considera falsificare de acte pub lice
~i se sanctioneaza conform legii.
In cazul pierderii cametului persoana in cauza poate obtine un nou camet
de la agentul economic emitent. * 1 )
* 1) In cazul in care este necesar textul se va continua ~i pe interiorul
ultimei coperte.
(Pagina 1)
Denumirea agentului economic
CARNET DE MANEVRANT
Nr. *1)
*2)
* 1) Numiirul cametului se va scrie pe fiecare paginii, in partea de jos.
*2) In partea de jos, dreapta sau stanga, se va scrie numiirul paginii
respective (pe toate paginile cametului).
ANEXA T
(continuare)
(Pagina 2)
CARNET DE MANEVRANT*l)
Nume1e
Prenumele ……………………………………….. .
Data ,i locu1 na,terii ……………………………. .
CNP*2) ………………………………………….. .
Instruit pentru a deservi …………………………. .
E1iberat de*3) …………………………………… .
in baza procesului-verbal nr ……….. din ………… .
Delegat agentului economic ………………………… .
(Semnatura ,i ,tampila)
Nr.
*1) Completarea carnetului se va face eu tu~ negru.
*2) CNP – Cod numeric personal.
*3) Denumirea agentului economic ernitent.
(Paginile 3 – 10)
Nr. proces-verbal
comisiei I
Data
prenumele,
1
:;;tarnpila)
EXAMINARI ANUALE
Denumirea detinatorului Pre:;;edintele
(nurnele,
semnatura,
1 __ –-,-______________________ _
*1)
Nr.
*1) Pe fiecare pagina 5e vor tipari 5 randuri.
ANEXA T
(siar~it)
(Paginile 11 :;;i 12)
ABATERI
de la normele legale in vigoare
Nr. proces-verbal
Data
*1)
Natura abaterii
Sanctiunea
Nr.
Organul care a
constatat abate rea
(numele, prenumele,
sernnatura, :;;tarnpila)
*1) Fe fiecare pagina 5e vor tipari 3 …… 5 randuri.
ANEXAU
Instalatii
care nu fae obiectul prescriptiei tehnice
Nu fac obiectul prevederilor prescriptiei tehnice urtnatoarele instalatii:
a) ascensoarele cu schip mobile, precum ~i cele at~ate betonierelor
mobile, avand sarcina nominala de pana la 1 t inc1usiv (care pot fi mutate
dintr-un loc in altul, dupa necesitliti);
b) ascensoarele cu schip din exploatlirile miniere;
c) ascensoarele cu schip (i’ncarcatoarele de carbuni) din statiile ~i
depourile de cale feratli;
d) ascensoarele cu schip de pe constructii plutitoare sau de pe nave;
e) ascensoarele cu schip cu aetionare manuala;
t) ascensoarele special proiectate ~i construite cu destinatie militarli ~i
pentru politie ~i ordine publica.
Aceste instalatii trebuie sa fie supuse regimului prevazut i’n prescriptiile
tehnice elaborate de ministerele i’n administrarea carora se afla acestea,
tinand seama in mod corespunzator de prezenta prescriptie tehnica.