editia 1, „Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea,
exploatarea si verificarea tehnicii a ascensoarelor de constructie speciala
pentru materiale”

Descaraca PDF cu PRESCRIPŢIE TEHNICĂ PT R 17-2003 partea 1

 

Colectia Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune Si Instalatiilor de Ridicat – ISCIR
– Editie oficiala –
Scopul principal al prescriptilor tehnice este crearea unui cadru legal
unitar in vederea aplicarii intocmai a prevederilor Hotarari Guvernului nr.
1.34012001 privind asigurarea protectiei utilizatorilor, mediului inconjuriitor
si proprietiitii.
Prevederile prezentei prescriptii tehnice sunt obligatorii pentru toti cei
care proiecteaza, construiesc, monteaza, repara, intretin, depun, exploateaza
sau verifica ascensoare de constructie speciala pentru materiale.
Utilizatorii prezentei prescripti tehnice sunt raspunziitori de aplicarea
corectii a acesteia.
ISCIR
Str. Sf. Elefterie nr. 47 – 49, sector 5
411. 97.60;
BUCUREsTI www.iscir.ro
411. 97 . 61
Cod: 726111
Telefon: (+4021)
Fax: (+4021) 411.98.70
E-mail: iscir@fx.ro
Reproducerea sau utilizarea integralii sau par!ialii a prezentei prescrippi
tehnice in orice publicatie si prin orice procedeu (electronic, mecanic,
fotocopiere, microfilmare etc.) este interzisii dacii nu existii acordul scris al
ISCIR.
Utilizatorii prezentei prescrippi tehnice sunt obligap sii se asigure cii sunt
in posesia editiei oficiale tipiirite.
1. GENERALITATI
1.1 Scop
Prezenta prescrippe tehnica face parte din reglementarile tehnice naponale
referitoare la ascensoare de constructie speciala pentru materiale, denumite
in continuare „ascensoare” sau „instalati”.
Autoritatea tehnica ce asigura punerea in aplicare si respectarea
prevederilor din prezenta prescrippe tehnica este ISCIR – Inspectia de Stat
pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de
Ridicat, care, in conformitate cu prevederile Hotiirfuii Guvemului Dr.
1.340/2001 , este organ de specialitate cu personalitate juridica in subordinea
Ministerului Industriei si Resurselor avilnd ca principal obiect de activitate
asigurarea in numele statului a protectiei utilizatorilor si securitatea in
functionare pentru instalatiile in categoria ciirora se integreaza si
ascensoarele de constructie speciala pentru materiale.
Documentele, documentatia tehnica precum si inscripponarile privind
informarea si avertizarea utilizatorilor trebuie sa fie redactate sau traduse in
limba romana.
1.2 Domeniu de aplicare
Prezenta prescrippe tehnica se aplica ascensoarelor de construcpe speciala
pentru materiale cu acponare mecanica (electrica, hidraulica, pneumatica).
Sarcinile nominale si dimensiunile principale ale ascensoarelor de
constructie speciala pentru materiale, cu actionare electrica, sunt prevazute
de STAS 6186-89.
Este interzisa construirea si punerea in functiune ascensoarelor de
constructie speciala pentru materiale cu actionare manuala.
Instalatiile care nu fac obiectul prezentei prescriptii tehnice sunt
mentionate in anexa U.
1.3 Referinte normative
Prezenta prescrippe tehnica face referiri explicite sau implicite la acte
legislative, standarde, prescriptii tehnice si alte reglementari nationale.
1.3.1 Legi si hotarari
– Hotararea Guvenului Dr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea
Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si
Instalatilor de Ridicat
– Legea Dr. 90/1996 privind protecpa muncii
– Legea Dr. 10/1995 privind calitatea in construcpi
– Legea Dr. 137/1996 Legea protecpei mediului
1.3.2 Standarde
– STAS 7526-91 Instalatii de ridicat. Transmisii prin cablu.
Reguli
de cal cuI $i prescriptii de proiectare
– STAS 6979-83
de atel.
– STAS 3208-72
otel.
Instalatii de ridicat. Tambure pentru cabluri
Caneluri
Instalatii de ridicat. Role pentru cabluri de
Diametre de lnfa9urare gi profilul gantului
– SR ISO 4301-1:1994 Instalatii de ridicat. Clasificare.
Partea 1: Generalitati.
– STAS 6186-89 Ascensoare de constructie speciala pentru
materiale.
– SR EN 719:1995
responsabilitati
– SR EN 757:1998
pentru
eu limita
– SR EN 1600:2000
pentru
– STAS 500/1-89
Conditii
– STAS 500/2-80
Marci
– STAS 1125/1-91
sudarea
cali tate
– STAS 1125/6-90
cali tate
– STAS 1126-87
sudare
– STAS 7194-79
– STAS 8183-80
general. Marci
– STAS 8324-86
silicios
– STAS R 8542-79
metalice
– STAS 10108/1-81
din tevi
– STAS 10382-88
scazute.
– STAS 12604/5-90
Instalatii
executie si
Sarcini nominale gi dimensiuni principale
Coordonarea sudarii. Sarcini gi
Materiale pentru sudare. Electrozi lnveliti
sudarea manualS. eu arc electric a otelurilor
de curgere ridicata. Clasificare
Materiale pentru sudare. Electrozi inveliti
sudarea manualS. eu arc electric a otelurilor
inoxidabile gi refractare. Clasificare
Oteluri de uz general pentru constructii.
tehnice generale de cali tate
Oteluri de uz general pentru constructii.
Sudarea rnetalelor. Electrozi inveliti pentru
cu arc electric. Conditii tehnice generale de
Sudarea metalelor. Electrozi inveliti pentru
incarcarea prin sudare. Conditii tehnice de
Sudarea metalelor. Sarma plina de otel pentru
Sudabilitatea otelurilor. Elernente de baza
Oteluri pentru tevi fara sudura de uz
si conditii tehnice de cali tate
Otel laminat la cald. Profile din otel
Alegerea otelurilor pentru constructii
Constructii civile, industriale si agricole.
Prescriptii pentru proiectarea constructiilor
de atel
Oteluri pentru tevi utilizate la ternperaturi
Marci si conditii tehnice de cali tate
Protectia irnpotriva electrocutarilor.
elect rice fixe. Prescriptii de proiectare,
verificare
1.4 Termeni si definitii
1.4.1 activitate de reparare – ansamb1u de 1ucrari si operatiuni specia1izate
de investigare a defecte10r aparute, asigurare a piese10r de schimb, efectuare
a depanari10r si/sau in1ocuiri1or de componente defecte si incercare
functionala a ascensoru1ui pentru demonstrarea calitatii reparatiei efectuate
menite sa readuca ascensorul in stare buna de funcponare in conditii de
securitate. Capacitatea unui agent economic de a efectua lucrarile de
reparare trebuie sa fie confrrmatii printr-o autorizatie emisa de ISCIRINSPECT
IT;
1.4.2 ascensor de constructie speciala pentru materiale – ascensorul de
materiale a carui cabina sau platforma se deplaseaza prin impingere intr-un
put amplasat sub trotuar, in curti interioare, terase, vitrine, in magazine,
depozite sau sectii de fabricatie;
1.4.3 autorizarea funcponarii – ansamblu de activitati de verificare tehnica
si validare a rezultatelor masurarilor si incercarilor funcponale efectuate la
punerea in functiune initiala a ascensoarelor sau cu ocazia verificarilor
tehnice periodice ale acestora, in scopul conflllIliirii indeplinirii conditiilor
de funcponare in securitate a ascensoarelor montate la depnatori. Se
efectueaza de catre ISCIR-INSPECT IT;
1.4.4 componente de securitate – componente omologate/certificate care
au rolul sa asigure functionarea ascensorului de constructie speciala pentru
materiale lara pericol de avarii sau accidente;
1.4.5 detinatorul ascensorului – persoana fizica sau juridica care are
ascensoare in proprietate directa sau in altii forma de posesie;
1.4.6 glisiere – e1emente rigide care asigura ghidarea platformei sau
contragreutapi;
1.4.7 manevrant ascensor de constructie speciala pentru materiale –
persoana instruita special care manevreaza ascensoare de construcpe
speciala pentru materiale;
1.4.8 organism de inspectie – ISCIR-INSPECT, organism pentru
supravegherea si verificarea tehnica in funcponare a ascensoarelor;
1.4.9 proiectant – persoana juridica ce isi asumii responsabilitatea
proiectiirii ascensoarelor si a proiectelor de reparapi la ascensoare;
1.4.10 put – spapu in care se deplaseaza platforma (cabina), la
ascensoarele de constructie speciala pentru materiale verticale;
1.4.11 revizie tehnica curenta – ansamblu de operatii de control a stiirii
unui ascensor menite sa corecteze eventualele abateri de la starea de
functionare normala si sa preint§.mpine aparipa unor defecte majore.
Activitatea se efectueaza numai de catre agenti economici autorizati de
ISCIR-INSPECT IT;
1.4.12 sarcina nominala – sarcina pentru care a fost proiectat si construit
ascensorul de construcpe speciala pentru materiale exprimata in daN, pentru
care poate sa fie utilizat in condipi de siguranta;
1.4.13 verificare tehnica periodica – activitate solicitata de detinator, la
intervale predeterminate sau ori de cate ori detinatorul considera necesar,
pentru a se asigura ca ascensorul pe care 11 detine si utilizeaza satisface
cerintele de funcponare in sigurantii. Activitatea cuprinde un ansamblu de
verifican si incercan menite sa constate starea de buna funcponare in
condipi de sigurantii a ascensorului si ca acesta isi indeplineste rolul
functional conform specificatiilor producatorului. Activitatea se efectueaza
de catre ISCIR-INSPECT IT sau de catre RSVTI autorizat de ISCIRINSPECT
IT;
1.4.14 viteza nominala (v) – viteza exprimata in metri pe secunda a
cabinei sau platformei pentru care a fost proiectat si construit ascensorul.
Termenii si defmitiile mentionati(te) anterior se aplica numai in sensul
prezentei prescriptii tehnice.
1.5 Abrevieri
– IT – Inspecpa Teritoriala
– PT – Prescriptie tehnica
– RSVTI – Responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a
instalapilor
– RTS – Responsabil Tehnic cu Sudura
2. PROIECTAREA
2.1 Condipi generale
2.1.1 Condipa de baza pe care trebuie sa 0 indeplineasca proiectarea
ascensoarelor de constructie speciala pentru materiale este asigurarea
functionani acestora in conditii de sigurantii pe toata perioada de utilizare
prevazuta in documentatia tehnica.
2.1.2 Proiectele pentru construirea si repararea ascensoarelor de
construcpe speciala pentru materiale se vor elabora de catre agenp
economici de proiectare autorizati de ISCIR-INSPECT.
2.1.3 Condipile privind autorizarea agenplor economici de proiectare
precum si obligapile si raspunderile acestora sunt prevazute in anexa A.
2.1.4 Proiectantul trebuie sa-si asume responsabilitatea privind conceptia
solutiilor constructive, alegerea rnaterialelor, calculul de rezistentii al tuturor
elementelor instalatiilor si componentelor, potrivit conditiilor de functionare
date, precum si pentru stabilirea metodelor pentru mcerciiri si verificiiri
tehnice.
2.1.5 La proiectarea elementelor portante (de rezistenta) ale ascensoarelor
de constructie speciala pentru rnateriale, proiectantul trebuie sa tina searna
de solicitiirile ce apar in cazulincerciirilor statice si solicitiirile seisrnice ce
pot aparea in constructiile respective conform zoniirii seisrnice a teritoriului
Romaruei.
2.2 Putul ascensorului
2.2.1 Dimensiunile principale precum si spatiile libere, inferior si
superior, ale putului trebuie sa corespunda prevederilor STAS 6186-89.
2.2.2 Ascensoarele de constructie speciala pentru rnateriale cu nurnai doua
statii, pot avea m locul usii de acces de la statia superioara un chepeng.
Accesul prin chepeng trebuie astfel realizat mcat sa fie protejat impotriva
patrunderii apei sau zapezii m put; eventualele scurgeri de apa nu trebuie sa
afecteze functionarea in conditii de securitate a instalatiei.
2.2.3 in cazurile mentionate la pct. 2.2.2 putul ascensorului trebuie sa fie
amplasat la 0 distanta de cel putin 300 mm de la peretele c1Mirii in vederea
montiirii ramei chepengului.
2.3 Camera troliului
2.3.1 Dimensiunile camerei troliului precum si ale usii de acces respective
trebuie sa corespunda prevederilor STAS 6186-89.
2.3.2 Ascensoarele de constructie speciala pentru rnateriale cu actionare
hidraulica sau pneumatica pot avea amplasat sistemul de actionare intr-o
camera separata sau m dulapuri metalice cu posibilitatea de incuiere si
protectie necesara.
2.4 Usile de acces ale putului
2.4.1 Ascensoarele de constructie speciala pentru rnateriale, la care
accesulm put, la statia superioara, se face prin chepeng, trebuie sa fie
previizute cu dispozitiv de zavorare automata a chepengului si cu contacte
electrice de control al zavorarii.
2.4.2 inchiderea, deschiderea si zavorarea chepengului trebuie sa se faca
de catre dispozitivele montate in acest scop pe cabina sau platforma.
2.5 Glisierele cabinei si contragreutatii
2.5.1 La aseensoarele de eonstruepe speciala pentru materiale eu alta
aeponare dedit eleetriea se admite si alt sistem de ghidare dedit pe glisiere,
stabilit prin doeumentatia tehniea a aseensorului.
2.5.2 Cabina
2.5.3 La aseensoarele de eonstruepe speciala pentru materiale, eu
ehepeng, avand sarcina nominala de pana la 250 daN inc1usiv, doua stapi,
viteza nominala de pana la 0,5 mls inc1usiv si 0 eursa de pana la 5 m
inc1usiv, se admite inlocuirea eabinei eu 0 platforma.
2.5.4 Platformele trebuie sa fie previizute pe eel putin douR piirti eu
borduri avand inalpmea maximii de 200 mm, pentru a impiediea eiiderea
sareinilor.
2.5.5 Platformele sunt admise si pentru sareini mai mari de 250 daN la
aseensoarele de eonstruetie speeiala care au sile la put vertieale, iar
platforma trebuie sa fie imprejmuita eu balustrade de proteepe inalte de 1000
mm eu bordura conform pet. 2.5.4.
2.6 Contragreutatea
2.6.1 Aseensoarele de eonstruepe speeiala pentru materiale cu aetionare
hidrauliea sau pneumatiea pot fi eonstruite tara eontragreutate.
2.7 Cabluri si lanturi de tractiune
2.7.1 Utilizarea lanturilor drept organe de traetiune, la aseensoarele eu
aeponare eleetriea, este interzisa.
2.7.2 La eablurile de traepune se admite 0 deviere a aeestora de la planul
care treee prin santul ropi de friepune si al roplor de eondueere al eablurilor,
de pana la 7% .
2.8 Roti de frietiune, rop de eondueere si tamburi
2.8.1 Se admite montarea roplor de eondueere in putul aseensorului.
2.8.2 Rotile de eondueere ale eablurilor trebuie sa fie previizute eu
sigurante care sa impiediee iesirea eablurilor din santuri.
2.9 Componente de seeuritate
2.9.1 Aseensoarele de eonstruetie speciala pentru materiale trebuie
previizute eu urmatoarele eomponente de seeuritate:
a) paraeiizatoare;
b) limitator de viteza;
c) intreruptor de SIarsit de eursa;
d) eontaete eleetriee pentru eontrolul inehiderii usilor de aeees la put,
eabina sau ehepeng;
e) contacte electrice pentru controlul zavorilrii usilor de acces la put;
f) contact electric allimitatorului de viteza;
g) contact electric la paraciizatoare;
h) contact electric pentru controlul slabirii cablurilor de tractiune (contact
de cablu moale);
i) contact electric al intinderii cablului limitatorului de viteza;
j) opritoare sau tampoane amortizoare;
k) dispozitiv de limitare a vitezei de coborare in caz de spargere a
conductelor la ascensoarele acponate hidraulic.
2.9.2 De asemenea, ascensoarele de constructie speciala pentru materiale
trebuie sa fie previizute si cu urmatoarele:
a) dispozitiv de senmalizare acustica si optica;
b) butoane care sa acponeze intrerupatorul de avarie;
c) buton de „STOP” pe pupitrul de comandii.
2.9.3 Ascensoarele de constructie speciala pentru materiale pot sa nu fie
previizute cu limitatoare de cursa; intrerupatoarele de ssit de cursa sunt
obligatorii; la ascensoarele la care troliul este previizut cu tambur se adrnite
ca intrerupatorul de SIarsit de cursa sa fie actionat de troliu.
2.9.4 Ascensoarele de construcpe speciala pentru materiale cu platformii,
pot sa nu fie previizute cu limitator de viteza si paraciizatoare.
2.10 Echipament electric
2.10.1 La ascensoarele de construcpe speciala pentru materiale, la care
accesul in put la statia superioara se face prin chepeng, cutia de comandii
trebuie sa se amplaseze numai la stapa superioara, asigurandu-se 0 buna
vizibilitate a cabinei sau platformei ascensorului; comenzile trebuie sa poata
fi executate numai amt timp cat butonul este apasat. Cutia de comanda
trebuie sa fie previizutii cu posibilitiip de incuiere.
3. CONSTRUIREA sI MONTAREA
3.1 Condipa de baza pe care trebuie sa 0 satisfaca construirea si montarea
ascensoarelor de constructie speciala pentru materiale este asigurarea
functioniirii in conditii de securitate pe toatii perioada de utilizare previizutii
in documentatia tehnica a ascensorului.
3.2 Construirea si montarea ascensoarelor de constructie speciala pentru
materiale trebuie sa fie efectuatii de agenti economici care dispun de
mijloacele tehnice corespunzatoare, personal tehnic calificat si sunt
autorizati de ISCIR-INSPECT IT.
Conditiile privind autorizarea agentilor economici pentru construire !,Ii
montare (producator !,Ii montator) precum !,Ii obligatiile !,Ii raspunderile
acestora sunt prevazute in anexa A.
3.3 Pentru fiecare instalatie construitii, agentul economic care construie!,lte
ascensorul (denumit in continuare producator) trebuie sa completeze !,Ii sa
remitii beneficiarului, odatii cu instalatia „Cartea ascensorului de constructie
speciala pentru materiale – partea de constructie”, conform modelului din
anexa N. Numiirul de evidenta din registrul constructorului pe care 11 poartii
cartea ascensorului se va inscrie !,Ii pe placa de fabricatie care se va aplica in
loc vizibil, pe instalatie (pe jug, pe panoul de comanda etc.).
3.4 Cartea ascensorului de constructie speciala pentru materiale – partea
de constructie se completeaza de catre producator, pe raspundere proprie,
pentru fiecare ascensor in parte.
3.5 La lucriirile de construire!,li montare se vor respecta Normele Tehnice
de protectia muncii specifice !,Ii Normele Tehnice pentru prevenirea !,Ii
stingerea incendiilor valabile pe teritoriul Romaniei.
3.6 La terminarea lucriirilor agentul economic care efectueaza lucriirile de
montare (denumit in continuare montator) trebuie sa efectueze verificarea!,li
reglarea intregii instalatii. Punerea in functiune a ascensorului de constructie
speciala pentru materiale, se va face numai dupa ce au fost indeplinite
urmatoarele conditii:
a) toate lucriirile de montare au fost terminate;
b) lucriirile putului sau cailor de ghidare si a camerei sau imprejmuirii
mecanismului de actionare au fost finisate;
c) s-au montat toate componentele de securitate;
d) s-a asigurat ungerea tuturor elementelor componente ale ascensorului
de constructie speciala pentru materiale, supuse freciirii;
e) au fost indepiirtate toate elementele sWine de instalatie din put !,Ii din
camera sau imprejmuirea mecanismului de actionare (scule, schele,
dispozitive etc.);
t) instalatia a fost legata electric la pamant, acest lucru fiind atestat printrun
buletin de miisuriiri.
3.7 Inainte de prezentarea ascensorului la verificare in vederea autoriziirii
functioniirii, montatorul trebuie sa efectueze incerciirile de casa verificand
concordanta instalatiei cu documentatia tehnica !,Ii prezenta prescriptie
tehnica, calitatea executiei !,Ii functionarea corecta a instalatiei; rezultatele
trebuie sa se consenmeze intr-un proces-verbal de probe de casa.
3.8 Pentru fiecare instalatie montatii montatorul trebuie sa completeze !,Ii
sa remitii beneficiarului, imediat dupa terminarea lucriirilor „Cartea
ascensorului de constructie speciala pentru materiale – partea de montaj”
care va purta un numar de evidenta din registrul montatorului si trebuie sa
cuprinda urmatoarele:
a) documentul din care sa rezulte ca lucrarile de montare s-au executat in
conformitate cu documentatia tehnica si instrucpunile de montare;
b) certificatul de calitate privind execupa construcpei putului;
c) certificatele de calitate ale mecanismelor care se asambleaza la locul de
montaj;
d) certificatele (buletinele) masuratorilor izolapei si verificarii instalatiei
de protectie impotriva tensiunilor de atingere precum si buletinul rezistentei
prizei de legare la pamarrt;
e) fisa de masuratori dimensionale ale spapilor de siguranta inferior si
superior si a distantei dintre contragreutate si peretii putului respectiv
cabina;
f) procesul-verbal de efectuare a incercarilor de casa, menponat la pct.
3.7.
NOTA:
in cazul in care amt construirea cat si montarea sunt executate de 0
singura firma se admite sa se livreze beneficiarului numai „Cartea
ascensorului de constructie speciala pentru rnateriale – partea de constructie”
in care se vor ingloba si documentele mentionate la aliniatele a, b si c.
4. AUTORIZAREA DE FUNCTIONARE
4.1 Ascensoarele de construcpe speciala pentru rnateriale nu pot fi puse in
fimctiune decat dupa obtinerea autorizatiei de fimctionare, in urma unei
verificari tehnice oficiale efectuate in conformitate cu prevederile prezentei
prescriptii tehnice. Verificarile tehnice oficiale la punerea in fimctiune se vor
efectua de catre ISCIR-INSPECT IT in a carei raza de activitate se afla
ascensorul, conform metodologiei prevazute in anexa C.
4.2 Nurnai ascensoarele de construcpe speciala pentru rnateriale cu
sarcina nominala peste 100 kg se inregistreaza in evidenta tehnica a ISCIRINSPECT
IT. Verificarile periodice la scadenta sau dupa reparapi la aceste
instalapi pot fi efectuate si de catre RSVTI al depnatorului, cu imputernicire
scrisa din partea ISCIR-INSPECT IT.
4.3 La ascensoarele de constructie speciala pentru rnateriale cu sarcina
nominala parra 100 kg inclusiv, verificarile periodice la scadenta sau dupa
reparatii vor fi efectuate, de catre RSVTI al detinatorului.
4.4 La data stabilita pentru verificare, depnatorul si intretinatorul trebuie
sa pregateasca ascensorul si sa puna la dispozipe echipamentul, sarcinile
pentru incerciiri si personalul de manevrare si deservire necesar. La
verificare nu trebuie sa lipseasca responsabilii cu supravegherea tehnica ai
detinatorului, montatorului si intretinatorului.
4.5 Autorizarea functioniirii se acorda numai daca la verificarea tehnica
oficiala se constatii indeplinirea conditiilor previizute in prescriptia tehnica.
4.6 Evidenta ascensoarelor va fi tinutii de catre detiniitori intr-un registru,
conform modelului din anexa L.
4.7 Detinatorul este obligat sa pastreze in buna stare cartea ascensorului si
sa 0 transmitii odatii cu ascensorul in cazul transferiirii acestuia.
5. EXPLOATAREA
5.1 Supravegherea
5.1.1 Exploatarea ascensoarelor de constructie speciala pentru materiale
trebuie sa se faca in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice,
normelor de protectia muncii din sectorul de activitate respectiv,
instructiunilor de exploatare din cartea ascensorului si instructiunilor
elaborate de detinator.
5.1.2 Pentru exploatarea in conditii de siguranta a ascensoarelor de
constructie speciala pentru materiale, in conformitate cu prevederile
prezentei prescriptii tehnice sunt direct raspunzatori agentii economici care
detin silsau utilizeaza asemenea instalatii.
5.1.3 Exploatarea ascensoarelor de constructie speciala pentru materiale
trebuie sa fie supravegheatii de responsabilul cu supravegherea si verificarea
tehnica a instalatiilor (RSVTI) al agentului economic detinator sau utilizator,
autorizat de ISCIR-INSPECT IT.
5.1.4 Responsabilul cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor
(RSVTI) se autorizeaza in conformitate cu prevederile anexei O.
5.1.5 Pentru fiecare ascensor detinatorul trebuie sa posede un registru de
supraveghere, tinut la zi, in care personalul de deservire a ascensorului si cel
care efectueaza intretinerea si revizia tehnica sunt obligati sa inscrie, sub
semnaturii, toate observatiile referitoare la functionarea instalatiei, inclusiv
remedierile efectuate. In cazul transferiirii ascensorului la un alt detinator
registrul de supraveghere va insoti instalatia.
5.1.6 Registrul de supraveghere, intocmit conform modelului din anexa P,
se va numerota si viza de conducerea detinatorului si se va completa zilnic,
in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice.
5.1.7 La solicitarea celui care a Iacut constatarea, personalul tehnic
responsabil cu efectuarea remedierilor inscrise in registrul de supraveghere
va lua la cunostinta sub semnatura despre cele constatate.
5.1.8 Dadi in timpul exploatiirii se constata deficiente care peric1iteaza
functionarea in conditii de securitate a instalatiei, aceasta se va opri imediat
din functiune, se consemneaza in registrul de supraveghere motivele opririi
si se anunta imediat RSVTI.
5.1.9 Responsabilul cu supravegherea tehnica a instalatiilor (RSVTI),
autorizat de ISCIR-INSPECT IT, va verifica periodic registrul de
supraveghere si modul de rezolvare a observatiilor inscrise in acesta cel
putin 0 data pe luna.
5.2 Manevrarea
5.2.1 Ascensoarele de constructie speciala pentru materiale se manevreaza
numai de personal instruit special (denumit in continuare manevranti).
Manevrantii trebuie sa fie scolarizati in raport cu importanta instalatiei pe
care 0 deservesc de catre agentul economic detinator in conformitate cu
prevederile din anexa R.
5.2.2 Manevrantii trebuie sa fie supusi periodic unor instructaje si
reexaminiiri in vederea improspatiirii cunostintelor, conform metodologiei
prevazute in anexa R. Efectuarea instructajelor se va consemna in fisa
personala de instructaj pentru protectia muncii.
5.2.3 Indatoririle manevrantilor sunt urmatoarele:
a) sa cunoasca si sa respecte prevederile prezentei prescriptii telmice,
instructiunile de exploatare si normele de protectia muncii la locul de lucru;
b) sa verifice inainte de inceperea lucrului:
– legaturile la instalatiile de protectie impotriva tensiunilor de atingere;
– buna functionare a componentelor de securitate si semnalizare;
– starea cablului de tractiune si modul de fixare a acestuia;
– buna functionare a troliului si a friinei, aviind platforma (cabina)
desciircata;
– daca pe traseul platformei nu existii obstacole.
c) sa controleze daca iluminatul este corespunzator;
d) sa nu ridice sarcini mai mari decat sarcina nominala sau care depasesc
dimensiunile platformei (cabinei);
e) sa nu transporte persoane cu ascensorul de constructie speciala pentru
materiale;
f) sa nu puna in functiune ascensorul daca instalatia electrica este defecta,
nu functioneaza componentele de securitate sau se produce un zgomot
anormalla troliu sau la ghidajele platformei (cabinei);
g) sa nu manevreze ascensorul daca conditiile de protectia muncii, pentru
locul acestuia de lucru, nu sunt indeplinite;
h) sa decupleze imediat intreruptorul din camera troliului ill cazul
illtreruperii curentului electric ill timpullucrului;
i) la terminarea lucrului sa deconecteze intreruptorul principal, sa-l
asigure cu cheia si sa predea ascensorul manevrantului din schimbul urmiitor
(daca se lucreaza ill mai multe schimburi).
5.2.4 Manevrantul este obligat sa opreasca functionarea ascensorului ciind
constatii deficiente periculoase care pot conduce la avarii sau accidente. Cele
constatate se vor consemna ill registrul de supraveghere si se vor aduce
imediat la cunostinta responsabilului cu supravegherea si verificarea tehnica
(RSVTI).
5.3 Intretinerea si revizia
5.3.1 Conditia de baza pe care trebuie sa 0 satisfaca intretinerea si revizia
tehnica a ascensoarelor este asigurarea functioniirii ill conditii de securitate
pe toatii perioada de utilizare previizutii in documentatia tehnica a
ascensorului.
5.3.2 In timpul exploatiirii ascensoarele de constructie speciala pentru
materiale vor fi supuse unor lucriiri de intretinere si revizii tehnice periodice
si generale, care se vor executa de catre agenti economici autorizati conform
prevederilor din anexa A.
5.3.3 Periodicitatea efectuiirii lucriirilor de intretinere si de revizii
periodice si generale ale instalatiei se stabileste de agentul economic care
executa aceste lucriiri ill acord cu agentul economic detinator, tiniind seama
de destinatia ascensorului, starea sa tehnicii, vechimea instalatiei si regimul
de functionare. Periodicitatea lucriirilor mentionate mai sus se va illscrie ill
registrul de supraveghere. Revizia tehnica generala va fi efectuata la un
interval de maximum doi ani.
5.3.4lntretinerea se va efectua potrivit instructiunilor aflate in cartea
ascensorului si conditiilor specifice de lucru si va cuprinde ansamblul de
lucriiri care sa asigure functionarea ill conditii de securitate a instalatiei. In
cadrullucriirilor de illtretinere se vor executa, printre altele, urmatoarele
operatii: ungerea instalatiei conform schemei de ungere elaborata de
proiectant, illiocuirea sau repararea pieselor de uzura, revizuirea
dispozitivelor de semnalizare precum si a aparatelor de comandii, curatirea
instalatiei si a camerei troliului etc.
5.3.5 Reviziile tehnice curente si reviziile tehnice generale se vor executa
ill conformitate cu instructiunile de exploatare elaborate de proiectantul
instalatiei si au ca scop asigurarea continuitiitii in functionare a ascensorului.
In cadrul reviziilor tehnice se va executa si remedierea deficientelor
semnalate si riimase nerezolvate in cadrullucriirilor de intretinere. Calitatea
reviziilor tehnice generale va fi atestata printr-un certificat care se ataseaza
de catre detinator, dupa receptia lucriirii, la cartea ascensorului.
5.3.6 Efectuarea operatiilor de intrepnere si revizie tehnica, inc1usiv
constatarile si remedierile deficientelor se consenmeaza in registrul de
supraveghere a ascensorului.
5.3.7 In cazul constatarii unor defectiuni importante care necesita oprirea
din funcpune a ascensorului pe 0 perioada mai mare de timp, in vederea
efectuiirii reparatiilor necesare, va fi informat detinatorul ascensorului. In
registrul de supraveghere a ascensorului se vor consenma data si ora
inceperii si, respectiv, terminiirii lucriirilor de intretinere planificate sau
accidentale.
5.3.8 In cazul in care, cu ocazia efectuiirii lucriirilor de intretinere, sunt
constatate deficiente care afecteaza securitatea in funcponare a ascensorului,
intretinatorul, prin personalul sau tehnic de specialitate, este obligat sa
opreasca ascensorul din funcpune, Iaciind mentiunea respectiva in registrul
de supraveghere a ascensorului.
5.3.9 Neefectuarea lucriirilor de intretinere si a reviziilor tehnice la
termenele stabilite conduce la anularea de la sine a autorizatiei de
functionare a ascensorului.
6.REPARAREA
6.1 Condipa de baza pe care trebuie sa 0 satisfaca repararea, modificarea
sau modemizarea ascensoarelor de construcpe speciala pentru materiale este
asigurarea functioniirii in conditii de securitate pe toata perioada de utilizare
previizuta in documentapa tehnica a ascensorului.
6.2 Repararea, modificarea sau modemizarea ascensoarelor de construcpe
speciala pentru materiale trebuie sa fie efectuata de agenti economici care
dispun de mijloacele tehnice corespunzatoare si sunt autorizati de ISCIRINSPECT
IT conform prevederilor anexei A. Repararea componentelor de
securitate se va face numai de catre producatorul acestora.
6.3 Documentapa tehnica pentru repararea ascensoarelor se va elabora de
catre proiectanti autorizati in limitele si condipile previizute in anexa J.
Proiectul de reparape pentru reparapile mentionate in anexa J trebuie sa fie
avizat de proiectantul si1sau constructorul ascensorului.
6.4 Reparatorul raspunde de alegerea corecta a procedeelor tehnologice de
execupe si de calitatea executiei si a materialelor folosite, in conformitate cu
prevederile prezentei prescriptii tehnice, cu prevederile documentapei
tehnice pentru reparare si cu instructiunile de reparare a ascensoarelor.
Conditiile privind autorizarea reparatorilor precum si obligatiile si
responsabilitiitile ce Ie revin sunt previizute in anexa A.
6.5 La lucriirile de reparare, reparatorul va respecta Normele Tehnice de
protecpa muncii si Normele Tehnice pentru prevenirea si stingerea
incendiilor valabile pe teritoriul Romaniei.
6.6 Ascensoarele care au fost supuse unor lucriiri de reparatii nu vor fi
repuse in funcpune dedit pe baza unei verificiiri tehnice oficiale efectuate in
conformitate cu prevederile din anexa J, de catre:
a) ISCIR-INSPECT IT, prin inspectorii de specialitate, sau de catre
responsabilul cu supravegherea si verificarea tehnica a instalapilor (RSVTI)
al detinatorului, cu acordul scris al ISCIR-INSPECT IT pentru instalatiile
mentionate la pct. 4.2;
b) responsabilul cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor
(RSVTI) al detinatorului pentru instalatiile menponate la pct. 4.3.
6.7 La verificarea tehnica dupa reparape este obligatorie prezenta
delegaplor detinatorului, reparatorului si intretinatorului.
6.8 Examiniirile si incerciirile dupa reparatie nu trebuie sa fie mai dure
dedit cele cerute inainte de punerea in funcpune a ascensorului. Aceste
incerciiri nu trebuie, prin repetarea lor, sa cauzeze uzura excesiva sau
sciiderea rezistentei care ar duce la diminuarea securitiipi ascensorului.
7. VERIFICAREA TEHNICA PERIODICA sI VERIFICAREA
TEHNICA NEPROGRAMATA
7.1 Ascensoarele de construcpe speciala pentru materiale sunt supuse in
timpul exploatiirii unor verificiiri tehnice oficiale periodice care se
efectueaza de catre:
a. ISCIR-INSPECT IT, prin inspectorii de specialitate, sau de catre
responsabilul cu supravegherea si verificarea tehnica a instalapilor (RSVTI)
al detinatorului, cu acordul scris al ISCIR-INSPECT IT pentru instalatiile
mentionate la pct. 4.2;
b. responsabilul cu supravegherea si verificarea tehnica a instalapilor
(RSVTI) al detinatorului pentru instalatiile mentionate la pct. 4.3.
7.2 Agenpi economici care detin ascensoare de constructie speciala pentru
materiale vor comunica in termen de 15 zile la ISCIR-INSPECT IT in raza
ciireia isi desfiisoarii activitatea datele despre ascensoarele vandute altor
depnatori, inc1usiv adresa acestora, si despre cele scoase definitiv din
functiune.
7.3 Autorizarea funcponiirii in continuare a ascensoarelor, cu ocazia
verificiirii tehnice oficiale periodice, care se efectueaza de catre RSVTI se va
efectua in acelea!,li conditii ca !,Ii autorizarea de functionare efectuam de catre
inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT. In acest caz, un exemplar
al procesului-verbal de verificare se va inainta imediat la ISCIR-INSPECT
IT in a ciirei raza de activitate se afla ascensorul (pentru instalatiile care se
inregistreaza la ISCIR-INSPECT IT).
7.4 La verificarea tehnica oficiala periodica este obligatorie prezenta
delegatului detinatorului !,Ii a delegatului intretinatorului.
7.5 Daca ascensorul nu a fost verificat la scadenta el trebuie sa fie oprit
imediat din functiune parra la efectuarea verificiirilor tehnice, autorizatia de
functionare anularrdu-se de la sine odata cu depa!,lirea scadentei.
7.6 Detiniitorul este singurul raspunzator pentru respectarea termenelor
scadente de efectuare a verificiirilor, chiar daca termenele respective ii sunt
sau nu comunicate de catre ISCIR-INSPECT IT.
7.7 Responsabilul cu supravegherea !,Ii verificarea tehnica (RSVTI) al
agentului economic detinator precum !,Ii inspectorii de specialitate ai ISCIRINSPECT
IT au dreptul sa efectueze verificiiri neprogramate pentru a
constata daca sunt respectate prevederile prezentei prescriplii tehnice !,Ii
dispozitiile date cu ocazia verificiirilor anterioare.
7.8 Examiniirile!,li incerciirile periodice nu trebuie sa fie mai dure decat
cele cerute la punerea in functiune a ascensorului. Aceste incerciiri nu
trebuie, prin repetarea lor, sa cauzeze uzura excesiva sau scaderea rezistentei
care ar duce la diminuarea securitatii ascensorului.
8. A V ARII sI ACCIDENTE
8.1 In cazul avariilor produse la ascensoarele de constructie speciala
pentru materiale precum !,Ii in cazuri de accidente provocate de acestea,
agentii economici detinatori sunt obligati sa anunte, telefonic sau prin fax, in
cel mult 24 ore de la constatare ISCIR-INSPECT IT in a ciirei raza de
activitate i!,li are sediul detinatorul ascensorului in vederea efectuiirii
cercetarilor tehnice necesare !,Ii obligatorii.
8.2 Detinatorul ascensorului este obligat sa ia toate miisurile necesare
astfel ca situalia produsa de avarie sau in timpul accidentului sa ramana
nemodificam parra la sosirea inspectorului de specialitate aIISCIRINSPECT
IT in a ciirei raza de activitate i!,li are sediul detinatorul
ascensorului, cu exceptia cazului carrd situalia respectiva ar pune in pericol
viata persoanelor sau ar crea aIte situatii periculoase. Atunci carrd este
necesar sa se modifice starea de fapt din momentul avariei sau accidentului,
detinatorul ascensorului va face fotografii sau schite ale locului unde s-a
produs avaria sau accidentul.
8.3 In vederea stabilirii cauzelor care au produs avarii sau accidente,
depnatorul ascensorului va trimite la laboratoare de specialitate, pentru
cercetare, piese sau dispozitive precum si probe de materiale, conform
dispozipilor consemnate in procesul-verbal de constatare.
9. DISPOZIPI FINALE
9.1 In cazul unor abateri de la prevederile prezentei prescriptii tehnice
referitoare la proiectarea, construirea, montarea si repararea ascensoarelor de
construcpe speciala pentru materiale, proiectanpi, producatorii, montatorii si
reparatorii vor putea stabili, pe propria raspundere, solupi compensatoare
motivate corespunzator din punct de vedere tehnic, care sa nu afecteze
securitatea in funcponare a ascensoarelor si sa excluda pericolul de avarii
sau accidente. Proiectanpi, producatorii, montatorii si reparatorii care au
stabilit astfel de solupi Ie vor supune aviziirii principalilor factori interesati:
proiectant, producator, montator, detinator!;li ISCIR-INSPECT.
9.2 Daca agentul economic autorizat pentru efectuarea lucriirilor
mentionate in prescrippa tehnica a depus documente in baza carora i s-a
eliberat autorizatia si acestea sunt neconforme cu realitatea, autorizatia este
nula de drept.
9.3 Nerespectarea prevederilor prezentei prescrippi telmice se
sanctioneaza conform legislatiei in vigoare, mergand pana la retragerea
autorizatiilor acordate. Nerespectarea prevederilor prezentei prescriptii
tehnice referitoare la componentele de securitate conduce inclusiv la
retragerea autorizatiei acordate.
9.4 Trimiterile Iacute in text la alte reglementiiri telmice sau documente
normative se referii la editiile in vigoare pe perioada apliciirii prezentei
prescriptii telmice.
9.5 Odatii cu intrarea in vigoare a prezentei prescriptii telmice, „Prescriptii
tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea
ascensoarelor de construcpe speciala pentru materiale R 13-83” i!;li inceteaza
valabilitatea.
9.6 Orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei prescriptii tehnice
isi inceteaza valabilitatea.
ANEXAA
Autorizarea agentilor economici pentru executarea lucriirilor de
proiectare, construire, montare, reparare, intretinere si revizie telmica a
ascensoarelor de constructie speciala pentru materiale
Al Proiectarea ascensoarelor de constructie speciala pentru materiale
AI.I Proiectele de construire, montare si reparare a ascensoarelor de
constructie speciala pentru materiale se elaboreaza de catre agenti economici
de proiectare autorizati de ISCIR-INSPECT. Proiectele pot fi elaborate si de
catre alti agenti economici, UI’lIlfuld ca proiectele respective, pentru a putea fi
folosite, sa fie, in prealabil, verificate de 0 unitate de proiectare autorizata de
ISCIR -INSPECT si avizate in conformitate cu prevederile pet. A 1.3.
Agentii economici de proiectare vor confirma in proiectele pe care Ie
elaboreaza ca au respectat prevederile prescriptiilor tehnice specifice in
domeniu si ca indeplinesc prevederile pct. A 1.3 lit. a), b) si c).
AI.2 in vederea autorizarii, unitatile de proiectare sau agentii economici
care au unitati de proiectare pentru lucrarile mentionate la pct. AI.I vor
inainta la ISCIR-INSPECT 0 documentatie intocmita in conformitate cu
prevederile anexei B.
AI.3 Agentii economici autorizati, respectiv unitatile de proiectare
autorizate, au urmatoarele obligatii si raspunderi:
a) sa posede prescriptii1e tehnice specifice domeniului pentru care solicita
autorizarea;
b) sa numeasca personal tehnic de specialitate, in numar necesar, care sa
verifice proiectele elaborate din punct de vedere al sigurantei in functionare
si care sa raspunda i’mpreuna cu proiectantul de aplicarea prevederilor
prescriptiei tehnice, semnand proiectele in acest sens;
c) sa adopte solutii constructive care sa permita functionarea in conditii de
securitate a ascensoarelor de constructie speciala pentru materiale si sa
prevada in documentatia tehnica examinarile si incercarile ce trebuie sa fie
efectuate la agentii economici producatori si reparatori, la locul de
functionare, pentru verificarea parametrilor de sigurantii in functionare,
raspunzand de alegerea corecta a acestora si de respectarea prevederilor
prescriptiei tehnice;
d) sa elaboreze, in cadrul proiectelor, desenul tip de ansamblu care sa
cuprinda principalele date tehnice si care sa permita verificarea parametrilor
de functionare in sigurantii a ascensoarelor de constructie speciala pentru
materiale in timpul executiei, la omologare si la locul de montare pentru
emiterea autorizatiei de functionare in exploatare;
e) sa elaboreze instructiuni tehnice privind exploatarea, intretinerea,
revizia si verificarea tehnica a ascensoarelor de constructie speciala pentru
materiale, care sa serveasca si pentru pregatirea personalului de exploatare,
intretinere, revizie si verificare;
f) sa solicite in scris la ISCIR-INSPECT avizarea conformii a proiectelor
elaborate, prezentand in acest scop desenul tip de ansamblu verificat de
personalul tehnic de specialitate propriu mentionat la lit. b); este interzisa
folosirea proiectelor, respectiv a desenului tip de ansamblu, fiirii avizul
conform al ISCIR-INSPECT;
ANEXAA
(continuare)
g) sa propuna, in vederea autoriziirii de catre ISCIR-INSPECT, personalul
tehnic de specialitate care urmeaza sa avizeze conform, in condipile
precizate in anexa C, proiectele proprii sau elaborate de unitati neautorizate,
respectiv desenele tip de ansamblu; orice schimbare a personalului tehnic de
specialitate, autorizat de ISCIR-INSPECT pentru verificare si avizare
conformii, va fi comunicatii la ISCIR-INSPECT si va deveni definitiva dupa
confirmarea acesteia;
h) sa inregistreze la ISCIR-INSPECT proiectele pe care Ie avizeaza
conform si sa tina evidenta acestora;
i) sa comunice periodic (cel putin 0 datii pe trimestru) la ISCIRINSPECT,
lista proiectelor elaborate si avizate conform pentru perioada
expiratii precum si lista proiectelor pe care Ie vor elabora si care trebuie sa
fie avizate conform in perioada urmatoare;
j) sa avizeze conform proiectele, respectiv desenele tip de ansamblu,
pentru care primeste imputernicire scrisa din partea ISCIR-INSPECT.
A. 1.4 Personalul tehnic de specialitate care verifica proiectele din punct
de vedere al securitiitii in functionare, numit de agentul economic de
proiectare si autorizat de ISCIR-INSPECT, are urmatoarele obligatii si
raspunderi:
a) sa verifice proiectele din punct de vedere a1 respectiirii prevederilor
prescriptiei tehnice;
b) sa confirme ca a efectuat verificarea pieselor scrise si desenate ale
proiectului prin aplicarea stampilei pe desenul tip de ansamblu, in
conformitate cu prevederile anexei C.
A.l.5 Personalul tehnic de specialitate autorizat de ISCIR-INSPECT sa
avizeze conform proiectele are urmatoarele obligatii si raspunderi:
a) sa avizeze conform desenele tip de ansamblu ale proiectelor pentru care
a primit imputemicire din partea ISCIR-INSPECT;
b) sa confirme avizarea conformii prin aplicarea stampilei pe desenul tip
de ansamblu, in conformitate cu prevederile din anexa C, precizand si
numiirul de exemplare avizate;
c) sa participe la intrunirile periodice organizate de ISCIR-INSPECT.
A 1.6 Personalul tehnic de specialitate ce urmeaza a fi autorizat de ISCIRINSPECT
pentru avizarea conforma de proiecte trebuie sa fie absolvent al
unui institut de invatlimant superior tehnic de specialitate si sa aiba 0
vechime in specialitate de cel putiu 8 ani, din care cel putin 3 ani in
proiectare sau 5 ani in construcpa, exploatarea sau verificarea ascensoarelor.
AI.7 In vederea autorizlirii agentilor economici de proiectare, in
conformitate cu prevederile prezentei anexe, ISCIR-INSPECT are
urmlitoarele obligatii si rlispunderi:
a) sa verifice concordanta dintre datele inscrise in documentapa prezentatli
de unitatea de proiectare care solicitli autorizarea si situatia din unitatea
respectiva precum si existenta prescriptii10r tehnice specifice in domeniu,
intocmind un proces-verbal asupra constatlirilor fiicute;
b) sa verifice, din punct de vedere al cunoasterii prevederilor prescriptiei
tehnice, personalul tehnic de specialitate propus pentru autorizare;
c) sa elibereze in baza constatlirilor fiicute, in cazul indeplinirii condipilor
de autorizare, autorizatia de proiectare conform modelului din anexa D.
ANEXAA
(continuare)
A2 Construirea si montarea ascensoarelor de constructie speciala pentru
materiale
A2.I In vederea acordlirii autorizatiei, agentul economic care construieste
sau monteaza ascensoare va inainta la ISCIR-INSPECT IT in raza clireia isi
are sediul 0 documentape intocmita in conformitate cu prevederile anexei G.
A2.2 Agenpi economici autorizati sa execute lucrlirile de construire si
montare au urmatoarele obligatii si raspunderi:
a) sa execute lucrlirile de construire si montare in conformitate cu
documentatia tehnica valabila la data introducerii in fabricatie, cu
prevederile procesului tehnologic de execupe, cu cele cuprinse in Sistemul
de Management al Calitapi, dupa caz, cu cele din documentapa de
omologare precum si cu cele din prescrippa tehnica, rlispunzand de aplicarea
corespunzatoare a acestora pe toatli durata prevlizutli pentru utilizarea
instalapei;
b) sa introduca in fabricapa de serie numai instalapi omologate cu acordul
ISCIR-INSPECT si sa repete incerclirile de tip asupra instalapilor din
fabricatie la intervalele stabilite cu ocazia omologlirii sau la cererea
inspectorilor de specialitate ai ISCIR-INSPECT, in vederea verificlirii
corespondentei cu prototipul omologat;
c) sa pregateasca si sa prezinte instalatiile si toate documentatiile tehnice
necesare, in timpul si la SIarsitul construirii si montlirii, la verificlirile care se
efectueaza de catre inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT sau de
catre organele proprii autorizate de ISCIR-INSPECT in acest scop, in
condipile precizate in anexa C;
d) sa foloseasca la lucrlirile de construire si montare pentru elementele
sudate tehnologii de execupe si de examinare avand la baza proceduri de
sudare omologate in conformitate cu prevederile prescriptii10r tehnice
specifice in vigoare;
e) sa foloseasca la lucrlirile de construire si montare numai personal
calificat; sudorii si personalul care executli examinlirile nedistructive vor fi
autorizati in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice specifice in
Vlgoare;
f) sa intocmeasca si sa prezinte odata cu ascensorul de construcpe speciala
pentru materiale documentatia tehnica prevlizutli de prescriptia tehnica;
g) sa numeasca personal tehnic propriu pentru supravegherea lucrlirilor
care fac obiectul autorizlirii si responsabil tehnic cu sudura, ingineri si
tehnicieni de specialitate, in raport cu numlirul si complexitatea instalapilor,
care sa fie autorizat in acest scop de ISCIR-INSPECT IT in raza clireia isi au
sediul; prin Responsabil Tehnic cu Sudura (RTS), in sensul prevederilor
prescriptiei tehnice, se intelege „Coordonatorul sudor” definit in standardul
SR EN 719; personalul de specialitate ce urmeaza a fi autorizat de ISCIRINSPECT
ca Responsabil Tehnic cu Sudura (RTS) trebuie sa aiba 0 vechime
in domeniul proiectlirii sau apliclirii tehnologiilor de sudare utilizate la
construirea, montarea sau repararea instalapilor, dupa cum urmeaza:
– minim 2 ani pentru absolvenpi unui institut de invatlimRnt superior
tehnic;
– minim 5 ani pentru maistri sau tehnicieni, cu specialitatea sudura.
h) sa posede prescrippile tehnice specifice domeniului de lucrliri pentru
care solicitli autorizarea;
ANEXAA
(continuare)
i) sa intocmeasca si sa tina la zi un registru de evidenta pentru fiecare
categorie de lucrliri pentru care au fost autorizap; registrele vor fi
numerotate, vizate si sigilate de ISCIR-INSPECT IT in raza clireia isi au
sediul si vor cuprinde datele prevlizute in anexa H; la agentii economici care
au subunitap in teritoriu va exista pentru fiecare subunitate un registru de
evidenta a lucrlirilor executate;
j) sa ia miisurile corespunzatoare astfel ca personalul tehnic propriu,
autorizat de ISCIR-INSPECT, sa-si poata indeplini in bune conditii sarcinile
prevazute la pct. A.2.3 si A.2.4 si sa comunice in scris la ISCIR-INSPECT
IT in raza ciireia isi au sediul orice schimbare a personalului tehnic respectiv,
mentionat la lit. g), si sa 0 definitiveze numai dupa confmnarea acestuia de
catre ISCIR-INSPECT IT; parra la definitivarea schimbiirii personalului
tehnic respectiv nu se vor putea efectua lucriiri care fac obiectul autorizatiei;
k) sa comunice periodic (cel putin odata pe trimestru) la ISCIR-INSPECT
IT in raza ciireia isi au sediul necesarul de verificiiri si incerciiri privind:
– prototipurile ascensoarelor de constructie speciala pentru rnateriale pe
care Ie vor omologa;
– ascensoarele de constructie speciala pentru rnateriale noi pe care Ie vor
construi, monta, sau repara;
– numiirul sudorilor pe care urmeaza a-i pregati in vederea autoriziirii;
sa implementeze Sistemul de Management al Calitatii, sa elaboreze
proceduri de verificare a calitatii, de control si incerciiri specifice si sa Ie
aplice efectiv.
A.2.3 Personalul tehnic autorizat de ISCIR-INSPECT pentru
supravegherea lucriirilor de construire, montare si verificare a ascensoarelor
de constructie speciala pentru rnateriale are urmatoarele obligatii si
raspunderi:
a) sa cunoasca legislatia, prescriptia tehnica si standardele in domeniu;
b) sa verifice introducerea in fabricatie numai a documentatiei tehnice de
executie avarrd desenul tip de ansamblu avizat conform de catre ISCIRINSPECT
sau de catre persoanele din unitatile de proiectare autorizate de
ISCIR-INSPECT in acest scop; autorizatia agentilor economici de proiectare
trebuie sa fie valabila la data aviziirii conforme a proiectelor;
c) sa verifice introducerea in fabricatie a rnaterialelor si executia pe faze
de lucru si la terminarea construirii, montiirii sau repariirii, din punct de
vedere al respectiirii prevederilor prescriptiei tehnice si ale documentatiei
tehnice de executie, si sa supunii la incerciiri ascensoarele de constructie
speciala pentru materiale;
d) sa verifice documentatia tehnica intocmita pentru lucriirile efectuate
(cartea ascensorului de constructie speciala pentru rnateriale – partea de
constructie sau montare) sub aspectul respectiirii prevederilor prescriptiei
tehnice precum si concordanta ascensorului de constructie speciala pentru
rnateriale cu documentatia respectiva;
e) sa incheie documente de verificare in care sa consemneze constatarile si
rezultatele verificiirilor si examiniirilor precum si dispozitiile obligatorii;
f) sa verifice registrele de evidentii a lucriirilor executate si sa urtniireasca
tinerea la zi a acestora;
g) sa participe la intrunirile periodice organizate de ISCIR-INSPECT.
ANEXAA
(continuare)
A.2A Responsabilul tehnic cu sudura autorizat de ISCIR-INSPECT,
suplimentar fata de cerintele din SR EN 719, are si urmatoarele obligatii si
raspunderi:
a) sa cunoasca legislatia, prevederile prescriptiilor tehnice specifice,
standardele si alte normative in vigoare privind sudarea elementelor
instalatiilor;
b) sa verifice daca tehnologia de executie si de examinare a elementelor
sudate este in concordanta cu procedura de sudare omologata;
c) sa verifice documentatia tehnica de executie inainte de lansarea acesteia
in fabricatie astfel incat solutiile constructive adoptate sa asigure conditii
optime de sudare si verificare iar starea de tensiuni datorate ciclului termic
de sudare sa fie minima;
d) sa asigure alegerea corectii a materialelor de adaos, functie de
materialele de baza utilizate in conformitate cu procedurile de sudare
omologate, astfel incat prin conditiile tehnologice impuse sa se realizeze 0
imbinare sudata corecta a instalatiei;
e) sa aiba grija ca materialele de adaos sa fie insotite de certificatele de
calitate previizute de standarde si sa admitii introducerea in fabricatie numai
a materialelor de adaos previizute in documentatia tehnica sau stabilite ca
echivalente la omologarea procedurii de sudare;
f) sa asigure conditiile necesare pentru efectuarea probelor si incerciirilor
in vederea omologiirii procedurilor de sudare in conformitate cu prevederile
prescriptii10r tehnice specifice si sa ia miisurile necesare ca la construirea,
montarea si repararea elementelor ascensoarelor de constructie speciala
pentru materiale sa se foloseasca numai tehnologii stabilite pe baza
procedurilor de sudare omologate;
g) sa supravegheze ca materialele de baza introduse in fabricatie sa fie
conforme cu documentatia tehnica de executie;
h) sa verifice modul in care se depoziteaza si se introduc in fabricatie
materialele de adaos, lufind miisuri pentru preintiimpinarea eventualelor
schimbiiri fata de tehnologia elaborata si de procedura de sudare omologatii;
i) sa organizeze, sa indrume si sa verifice activitatea privind specializarea
si autorizarea sudorilor si sa tina evidenta lucrarilor efectuate de acestia, in
conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice specifice;
j) sa Ulllliireasca efectuarea verificarii calitatii imbinarilor sudate pe fluxul
tehnologic de executie, sa verifice rezultatele obtinute si sa vizeze
documentele privind verificarea imbinarilor sudate, care se ataseaza la cartea
ascensorului de constructie speciala pentru materiale;
k) sa participe la analiza si stabilirea cauzelor eventualelor defecte
datorate sudurii si sa ia masurile corespunzatoare pentru remedierea si
evitarea lor in viitor;
1) sa tinii la zi evidenta poansoanelor sudorilor autorizati de ISCIRINSPECT
si a procedurilor de sudare omologate;
m) sa participe la intrunirile periodice organizate de ISCIR-INSPECT.
A.2.5 in vederea autorizarii agentilor economici de construire sau de
montare, in conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice, ISCIRINSPECT
are urmatoarele obligatii si raspunderi:
a) sa verifice concordanta dintre datele din documentatia prezentata de
agentii economici care solicita autorizarea si situatia existenta la acestia;
ANEXAA
(continuare)
b) sa verifice personalul tehnic de specialitate propus privind pregatirea in
domeniu si cunoasterea prevederilor prescriptiilor tehnice ISCIR;
c) sa verifice existenta la agentul economic a prescriptiilor tehnice ISCIR
indomeniu;
d) sa intocmeasca un proces-verbal asupra constatarilor Iacute privind
verificarile prevazute la lit. a), b) si c).
A.2.6 in cazul indeplinirii conditiilor de autorizare prevazute de
prescriptia tehnica si pe baza constatarilor Iacute in conformitate cu
prevederile pct. A.2.5, ISCIR-INSPECT IT in raza careia isi are sediul
agentul economic va elibera autorizatia conform modelului din anexa I.
A.3 Intretinerea, revizia tehnica si repararea ascensoarelor de constructie
speciala pentru materiale
A.3.1 In vederea acordarii autorizatiei, agentul economic va inainta la
ISCIR-INSPECT IT in raza careia isi are sediul 0 documentatie tehnica
intocmita in conformitate cu prevederile anexei G.
A.3.2 Agentilor economici autorizati sa execute intretinerea, revizia
tehnica si repararea ascensoarelor de constructie speciala pentru materiale Ie
revin sarcinile previizute la pct. A,2.2. (cele specifice domeniului de
autorizare) precum si urmiitoarele:
a) sa fie dotati cu mijloace tehnice corespunzatoare in vederea inlaturiirii
operative a deranjamentelor care se pot ivi in exploatare si sa tina evidenta
deranjamentelor respective;
b) sa prezinte ascensoarele de construcpe speciala pentru materiale la
verificarea tehnica oficiala la scadenta sau ori de cate ori se solicita de catre
ISCIR-INSPECT IT;
c) sa opreasca din fimctiune ascensoarele de constructie speciala pentru
materiale daca in timpul exploatiirii apar deficiente care pot avea ca urmare
avarii sau accidente;
d) sa comunice periodic (cel putin odatii pe trimestru) la ISCIR-INSPECT
IT in raza careia isi au sediul, pentru ascensoarele care se inregistreaza la
ISCIR-INSPECT IT, necesarul de verificiiri si incerciiri privind:
– ascensoarele de construcpe speciala pentru materiale aflate in exploatare
scadente pentru verificarea periodica;
– ascensoarele de construcpe speciala pentru materiale aflate in exploatare
care urmeaza sa fie reparate.
A,3.3 Reparapile executate la instalatiile de categoria celor care nu trebuie
sa fie verificate de inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT,
conform prevederilor anexei J, vor fi efectuate numai de agenp economici
autorizati sa execute astfel de reparatii.
A,3.4 Personalului tehnic propriu autorizat de ISCIR-INSPECT pentru
supravegherea lucriirilor de intrepnere, revizie tehnica si reparare a
ascensoarelor de constructie speciala pentru materiale ii revin, conform
specificului sau de activitate, sarcinile previizute la pct. A,2.3 (cele specifice
domeniului de autorizare) precum si urmiitoarele:
ANEXAA
(sfiirsit)
a) sa ia rniisuri pentru oprirea din fimctiune a ascensoarelor de construcpe
speciala pentru materiale care nu mai prezinta sigurantii in exploatare,
anuntiind aceste opriri la ISCIR-INSPECT IT in raza careia se afla montat
ascensorul;
b) sa verifice periodic, cel putin 0 datii pe an, pregatirea tehnica a
personalul de intretinere si reparare a ascensoarelor de construcpe speciala
pentru materiale, consenmiind rezultatele intr-un proces-verbal;
c) sa verifice, prin sondaj, tinerea la zi a registrelor de supraveghere a
instalapilor, completarea corectii a acestora si consemnarea sub semnatura in
acestea;
d) sa participe la intrunirile periodice organizate de ISCIR-INSPECT IT.
A,3.5 Responsabilului tehnic cu sudura, autorizat de ISCIR-INSPECT, ii
revin obligatiile si raspunderile previizute la pct. A,2A.
A,3.61n vederea autoriziirii agentilor economici de intretinere, revizie
tehnica si reparare a ascensoarelor de construcpe speciala pentru materiale si
in conformitate cu prevederile prescrippei tehnice, ISCIR-INSPECT IT ii
revin sarcinile previizute la pct. A,2.5.
A,3.71n cazul indeplinirii condipilor de autorizare previizute de
prescriptia tehnica si pe baza constatiirilor Iacute in conformitate cu
prevederile pct. A,2.5, ISCIR-INSPECT IT in raza ciireia isi are sediul
agentul economic va elibera autorizapa conform modelului din anexa I.
ANEXAB
Conpnutul documentatiei pentru obpnerea autorizatiei de a proiecta
ascensoare de constructie speciala pentru materiale
Documentatia se intocmeste de catre agentul economic solicitant si se
inainteaza la ISCIR-INSPECT. Documentatia care va fi constituitii din:
a) adresa (domeniul solicitat, documente anexate etc.);
b) acte agent economic (copie):
– statut (actul constitutiv) actualizat;
– certificat de inmatriculare;
– certificat de inregistrare fiscala sau CUI (cod unic de imegistrare
fiscala).
c) procedura privind modul de executare a activitiitii de proiectare
(organizare si responsabilitati, prescrippi tehnice, standarde si normative de
proiectare specifice domeniului de proiectare solicitat);
d) lista personalului calificat propus pentru autorizare (original);
e) deciziile de numire a personalului propus pentru autorizare (original);
f) curriculum vitae pentru personalul propus pentru autorizare (original);
g) documentele de studii si calificare pentru personalul propriu propus
pentru autorizare (in original si 0 copie);
h) lista principalelor proiecte elaborate de personalul pentru care se
solicitii autorizarea (original).
NOTA.:
In cazul existentei unor subunitati (filiale, ateliere etc.) pentru care se
solicita autorizarea si care au un alt sediu dedit agentul economic solicitant,
se vor indica adresele acestora si, dupa caz, datele menponate la aliniatele a),
d), e), f), si g).
ANEXAC
Verificarea si autorizarea ascensoarelor de constructie speciala pentru
materiale
C.l Verificarea proiectiirii
C.l.l Verificiirile in faza de proiectare constau din:
a) verificarea proiectelor in ceea ce priveste concordanta acestora cu
prevederile prescrippei tehnice;
b) avizarea conforma a desenului tip de ansamblu cu privire la respectarea
prevederilor prescrippei tehnice.
Aceasta avizare va consta din:
– avizarea desenului tip de ansamblu, la terminarea executiei, reparapei
(numai cand se modifica proiectul initial) etc. a ascensorului de constructie
speciala pentru materiale, cuprinzand toate modificiirile introduse in timpul
acestora in desenul tip de ansamblu care va fi introdus in cartea ascensorului
de construcpe speciala pentru materiale – partea de constructie.
Dupa avizarea conforma a desenului tip de ansamblu acesta se va
inregistra la ISCIR-INSPECT, lara de care nu se poate acorda autorizatia de
functionare a ascensorului de construcpe speciala pentru materiale.
Un exemplar din desenul tip de ansamblu se va transmite la ISCIRINSPECT
IT pe teritoriul ciireia se afla unitatea de proiectare respectiva.
C.l.2 Verificarea proiectelor, in ceea ce priveste concordanta acestora cu
prevederile prescriptiei tehnice, se efectueaza de catre agentii economici de
proiectare autorizati de ISCIR-INSPECT conform prevederilor anexei A. in
acest scop agentii economici de proiectare autorizati vor numi personal de
specialitate care sa efectueze verificarea pieselor scrise si desenate ale
proiectului. Confrrmarea verificiirii se va face pe desenul tip de ansamblu,
consenmandu-se pe acesta prin stampilare pe original si copii, urmatoarele:
– Denumirea agentului economic de proiectare, autorizat de ISCIRINSPECT
– „Verificat, corespunde prescriptiei tehnice PT R 17-2003”
– Numele si prenumele ______________ _
– Data ––––-
– Senmatura ––––-
C.I.3 A vizarea confoIlllR a desenului tip de ansamblu, cu privire la
respectarea prevederilor prescriptiei tehnice, se efectueazli de clitre ISCIRINSPECT.
Avizarea confoIlllR de clitre ISCIR-INSPECT se va efectua
numai dupli verificarea proiectelor respective de clitre 0 unitate autorizatli de
ISCIR-INSPECT. Aceastli avizare conformli se poate efectua si de clitre
personalul propriu de specialitate din unitlitile de proiectare, autorizat de
ISCIR-INSPECT in acest scop conform prevederilor anexei A, dar numai cu
acordul scris aIISCIR-INSPECT.
C.I.4 Confrrmarea avizlirii conforme pe desenul tip de ansamblu se face
consemnandu-se prin stampilare pe un numlir de exemplare (minim 2 copii)
inclusiv originalul, urmlitoarele:
ANEXAC
(continuare)
a) in cazul in care avizarea se face de clitre ISCIR-INSPECT:
A VIZAT conform
ISCIR-INSPECT
Numele _________ Prenumele _______ _
Data _____ Semnlitura _____ _
b) in cazul in care avizarea se face de clitre personalul propriu de
specialitate din unitlitile de proiectare, autorizat de ISCIR-INSPECT si
imputemicit in scris de ISCIR-INSPECT pentru proiectul respectiv:
A VIZAT conform
AUTORIZAT ISCIR
Denumirea unitlipi
Scrisoarea ISCIR-INSPECT de imputemicire
nr. 1 ________ _
Numele Prenumele –––
Data _____ Semnlitura _____ _
C.1.5 Avizarea conformli a desenului tip de ansamblu este valabilli panli la
modificarea acestuia ca urmare a modificlirii prescrippei tehnice, a
modificlirilor intervenite in diferite faze de asimilare (prototip, serie zero,
serie) sau a modemiziirii ascensorului de construcpe speciala pentru
materiale. In cazul intreruperii fabricapei mai mult de un an, proiectul
trebuie sa fie reavizat conform la reluarea acesteia.
C.1.6 Agentul economic in cadrul ciiruia se avizeaza conform desenele tip
de ansamblu va retine cate un exemplar din fiecare. Acestea vor fi inscrise
intr-un registru de evidentii conform modelului din anexa F.
C.I.7 Avizarea conforma a proiectelor, respectiv a desenelor tip de
ansamblu, pentru ascensoarele de constructie speciala pentru materiale care
se procura din import se va face de catre ISCIR-INSPECT, dupa ce, in
prealabil, acestea au fost verificate prin grija solicitantului, in ceea ce
priveste concordanta cu prevederile prescrippei tehnice, de catre un agent
economic de proiectare autorizat de catre ISCIR-INSPECT.
C.2 Verificarea construirii, montiirii si repariirii ascensoarelor de
construcpe speciala pentru materiale
C.2.l Verificarea in timpul si la terminarea construirii, montiirii si
repariirii instalatiilor se executa de catre inspectorii de specialitate ai ISCIRINSPECT
IT sau de catre personalul propriu de specialitate de la agentul
economic producator, montator sau reparator, autorizat in acest scop
conform prevederilor anexei A si imputemicit in scris de ISCIR-INSPECT
IT.
Instalatiile care se verifica de inspectorii de specialitate ai ISCIRINSPECT
IT in unitiitile constructoare, montatoare sau reparatoare se
stabilesc de ISCIR-INSPECT IT. Celelalte instalatii se verifica de catre
personalul autorizat din unitiiple respective, in baza acordului scris aIISCIRINSPECT
IT.
ANEXAC
(continuare)
C.2.2 Rezultatele verificiirilor instalapilor vor fi consemnate de
persoanele care Ie-au efectuat astfel:
a) pentru verificarile efectuate pe parcursul executiei, montiirii si
reparatiei precum si pentru verificiirile executate la terminarea montiirii si
reparatiei se vor incheia documente de verificare (procese-verbale, buletine
etc.).
b) pentru verificiirile [male efectuate la terminarea construirii, montiirii (in
cazul in care montarea se executii la unitatea constructoare) sau reparapei cu
bune rezultate se va semna si cartea instalatiei – partea de constructie
(documentatia de montare/documentatia de reparatie), conform prevederilor
prescriptiei telmice.
C.3 Autorizarea functioniirii ascensoarelor de constructie speciala pentru
materiale
C.3.1 La prima punere in functiune
C.3.1.1 Prezentarea ascensorului la verificarea telmica oficiala se va face
de catre montator, data verificiirii stabilindu-se de catre ISCIR-INSPECT IT
de comun acord cu detinatorul instalatiei.
C.3 .1.2 Pentru obtinerea autorizatiei de functionare se va prezenta
inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT, urmlitoarea
documentatie telmica:
a) cartea ascensorului de constructie speciala pentru materiale – partea de
constructie;
b) cartea ascensorului de constructie speciala pentru materiale – partea de
montaj;
c) procesul-verbal cu probe de casa cu rezultate corespunzatoare;
d) certificatele privind mlisuriirile impotriva tensiunilor de atingere,
rezistenta de izolatie si reglarea automatelor si instalatiei de protectie;
e) documentldovada de luare in evidenta eliberat(a) de ISCIR-INSPECT
in conformitate cu reglementlirile ISCIR in vigoare la data efectuiirii
importului.
C.3.1.3 In cazul instalatiilor procurate din import cartea ascensorului de
constructie speciala pentru materiale – partea de constructie va fi tradusa in
limba romana.
C.3.1.4 Verificarea telmica oficiala in vederea autoriziirii de functionare
trebuie sa stabileasca daca:
a) documentatia telmica, cartea ascensorului de constructie speciala pentru
materiale – partea de constructie si partea de montaj este completli si
corespunde cu instalatia;
b) ascensorul a fost executat, echipat si montat in conformitate cu
prescriptia telmica;
c) ascensorul, supus incercarilor si verificlirilor prevlizute in prescriptia
telmica, a corespuns si functioneaza normal;
d) este asigurata intretinerea, revizia telmica si supravegherea
corespunzatoare si daca personalul de deservire este instruit;
e) instalatia electrica este prevlizutli cu dispozitivele de protectie necesare
si cu inscriptiile necesare;
f) sunt prevlizute marciirile, pllicutele de fabricatie si de avertizare,
conform prescriptiei telmice.
ANEXAC
(continuare)
C.3.1.5 Verificarea tehnica oficiala consta din:
a) verificarea principalelor elemente componente ale instalatiei;
b) Incerciiri In gol;
c) incerciiri In sarcina (statice si dinamice);
d) alte Incerciiri.
C.3.1.6 Verificarea principalelor elemente componente ale instalatiei
consta din verificarea corespondentei acestora cu documentapa tehnica de
execupe si de montaj respectiv cu desenul tip de ansamblu si cu prevederile
prescriptiei tehnice. Daca rezultatele verificiirilor sunt corespunzatoare se
vor efectua Incerciirile In gol.
C.3.1.7 incerciirile in gol se efectueaza prin manevrarea ascensorului, wa
sarcina. Cu aceasta ocazie se verifica functionarea componentelor de
securitate. Daca rezultatele incerciirilor in gol au corespuns se vor efectua
incerciirile In sarcina.
C.3.1.8 incercarea statica are ca scop verificarea aluneciirii cablurilor In
santurile roplor de fricpune, rezistentei troliului, rezistentei elementelor
portante ale cabinei sau platformei, siguranta funcponiirii franei. Incercarea
se executa cu cabina sau platforma situata la statia inferioara, timp de 10
minute, Incarcat cu 0 sarcina mai mare cu 50% dedit sarcina nominala.
C.3.1.9 La ascensoarele cu acponare hidraulica Incercarea statica se
executa cu cabina sau platforma In pozitia limita superioara, timp de 10
minute, Incarcat cu 0 sarcina mai mare cu 50% decat sarcina nominala; in
acest interval de timp coborarea cabinei sau platformei nu trebuie sa fie mai
mare de 100 mm.
C.3.1.1O Incercarea dinamica are ca scop, printre altele, verificarea
functioniirii troliului, aparatelor de comandii, precizia opririi cabinei sau
platformei in statii, dispozitivelor de zavorare mecanica si electrica ale usilor
de acces ale putuiui, contactelor electrice de siguranta precum si a
senmaliziirilor.
incercarea dinamica se executa prin deplasiiri repetate ale cabinei sau
platformei incarcate cu sarcina nominala si cu 0 sarcina majorata cu 10%
fata de sarcina nominala, Pnand cont si de condipile de functionare
prevazute de producator in instrucpunile de exploatare.
C.3 .1.11 in cadrul Incerciirii dinamice se va verifica buna funcponare a
limitatorului de viteza si a paracazatoarelor; In timpul acestei verificiiri
sarcina va fi majorata cu 10% fata de sarcina nominala.
In timpul incerciirilor statice si dinamice este interzis accesul persoanelor
in cabina; sarcina de incercare trebuie sa fie constituita numai din greutliti.
ANEXAC
(continuare)
C.3.1.12 Daca rezultatele verificiirii tehnice oficiale sunt corespunzatoare,
inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT care a efectuat verificarea
intocmeste procesul-verbal prin care se autorizeaza functionarea
ascensorului. Autorizarea functioniirii si parametrii de functionare aprobati
precum si scadenta stabilitli pentru urmlitoarea verificare tehnica periodica se
inscriu intr-un proces-verbal (intocrnit conform modelului din anexa K) din
cartea ascensorului – partea de exploatare. Daca rezultatele sunt
necorespunzatoare, deficientele se consenmeazii in procesul-verbal si nu se
acorda autorizatia de functionare.
C.3.1.13 in functie de conditiile si regimul de functionare, locul de
instalare si complexitatea instalatiei, prin procesul-verbal de autorizare se
stabileste scadenta (luna, anul) urmatoarei verificiiri, care nu va fi mai mare
de trei ani.
C.3.1.14 Este interzisa acordarea autorizatiei de functionare in
urmlitoarele cazuri:
– cartea ascensorului – partea de constructie si de montaj lipsesc sau sunt
incomplete;
– lipsesc, nu functioneaza sau functioneaza defectuos componentele de
securitate;
– frana functioneaza defectuos;
– sistemul de senmalizare optica si acustica nu functioneaza sau
functioneaza defectuos;
– instalatia electrica este executata defectuos si prezintli pericol de
electrocutare;
– lipsa certificat privind rnlisuriirile impotriva tensiunii de atingere (priza
de implimantare);
– lipsa certificat privind rezistenta de izolatie;
– la verificiirile si incerciirile in gol si in sarcina s-au obtinut rezultate
necorespunzatoare;
– personalul de deservire (manevrare) a instalatiei nu este instruit;
– se constatli alte deficiente care afecteaza siguranta in functionare a
ascensorului.
C.3.1.15 Cartea ascensorului – partea de exploatare este eliberatli de
ISCIR-INSPECT IT in raza clireia s-a efectuat montajul instalatiei si se
completeaza de catre inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau
RSVTI dupa executarea verificarii tehnice oficiale. Partea de constructie si
montaj, impreuna cu partea de exploatare formeaza cartea ascensorului,
prevlizutii cu numiirul de inregistrare din evidenta ISCIR-INSPECT IT sau a
detinatorului.
C.3.2 Ascensoare de constructie speciala pentru materiale aflate in
exploatare
C.3.2.1 In timpul exploatarii, ascensoarele de constructie speciala pentru
materiale sunt supuse la termenul scadent unor verificari tehnice periodice.
Cu aceasta ocazie se verifica starea tehnica a ascensorului si se efectueaza
verificarilqi incercarile de la pct. C.3.l.S … C.3.l.1l. Daca rezultatele
verificarii sunt corespunzatoare se acorda autorizatia de functionare in
continuare si se stabileste scadenta (luna si anul) urmatoarei verificari
periodice (care nu va fi mai mare de 2 ani), intocmindu-se un proces-verbal
in cartea ascensorului (partea de exploatare) conform modelului din anexa
K. In cazul in care verificarea tehnica se va efectua de catre RSVTI al
detinatorului, cu imputernicire scrisa din partea ISCIR-INSPECT IT, acesta
va inainta un exemplar al procesului-verbal de verificare la ISCIR-INSPECT
IT (pentru ascensoarele mentionate la pct. 4.2).
ANEXAC
(continuare)
C.3.2.2 Daca rezultatele sunt necorespunziitoare, deficientele (mentionate
la pct. C.3.1.l4) se consemneaza in procesul-verbal si nu se acorda
autorizatia de functionare. Opririle din functiune, inclusiv cauzele acestora,
se vor inscrie in registrul de supraveghere a ascensorului.
C.3.2.3 Data efectuarii verificarilor se stabileste de comun acord de catre
ISCIR-INSPECT IT, intretinator si detinator.
C.3.2.4 Datele stabilite pentru verificarea ascensoarelor de constructie
speciala pentru materiale de catre ISCIR-INSPECT, prin inspectorii de
specialitate, sau de catre responsabilul cu supravegherea si verificarea
tehnica a instalatiilor (RSVTI) nu trebuie sa depaseasca scadenta operatiei
de verificare oficiala inscrisa in cartea ascensorului. In caz contrar,
ascensorul de constructie speciala pentru materiale se opreste din functiune
de catre intretinator.
C.3.2.5 In cazul dlnd inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT nu
s-a putut prezenta la data stabilita sau cel mult dupa 48 ore de la data
stabilitii, verificarea tehnica periodica se va efectua de catre responsabilul cu
supravegherea !}i verificarea tehnica a instalatiilor (RSVTI) tara altii
comunicare. Daca dupa aceasta perioada de timp (48 de ore) nu s-a efectuat
verificarea tehnica periodica, intretinatorul este obligat sa opreasca
ascensorul din functiune.
C.3.2.6 Autorizarea functioniirii in continuare a ascensoarelor de
constructie speciala pentru materiale cu ocazia verificiirii tehnice periodice,
prin responsabilul cu supravegherea !}i verificarea tehnica a instalatiilor
(RSVTI), trebuie sa se faca in acelea!}i conditii ca !}i autorizarea de
functionare efectuatii prin inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT.
C.3.2.6 Autorizarea functioniirii in continuare a ascensorului de
constructie speciala pentru materiale se acorda numai daca la verificarea
tehnica periodica se constatii indeplinirea conditiilor de securitate
mentionate in prescriptia tehnica.
CA Dispozitii finale
CA.1 Punerea in functiune a ascensoarelor neautorizate, in afara
termenelor scadente sau tara 0 verificare tehnica la scadenta este interzisa !}i
se sanctioneaza conform legislatiei in vigoare, mergaud paua la retragerea
autorizatiilor acordate de ISCIR-INSPECT IT.
CA.2 Procesul-verbal de verificare care se incheie de catre inspectorii de
specialitate ai ISCIR-INSPECT sau de catre responsabilul cu supravegherea
!}i verificarea tehnica a instalatiilor (RSVTI) va cuprinde cel putin
verificiirile !}i incerciirile efectuate, constatiirile si rezultatele acestor
verificiiri !}i incerciiri !}i dispozitiile obligatorii stabilite.
CA.3 Dreptul de a elibera autorizatia de functionare pentru ascensoarele
de constructie speciala pentru materiale noi sau vechi montate din nou revine
numai ISCIR-INSPECT IT. Dreptul de a prelungi autorizatia de functionare
dupa verificiirile oficiale periodice sau dupa reparatii, la ascensoarele de
constructie speciala pentru materiale aflate in exploatare, revine ISCIRINSPECT
IT, respectiv responsabilului cu supravegherea!}i verificarea
tehnica a instalatiilor RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT IT (pentru
ascensoarele mentionate la pct. 4.2 numai cu imputernicire scrisa din partea
ISCIR-INSPECT IT).
ANEXAC
(sIar!}it)
Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT pot lua in considerare
verificiirile !}i incerciirile efectuate de personalul tehnic propriu de
specialitate, autorizat de ISCIR-INSPECT, al montatorului sau reparatorului
in sensul de a nu rnai repeta Incerciirile si verificiirile respective.
CAA Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT si responsabilul cu
supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor (RSVTI) au obligatia sa
interzica fimctionarea ori de dUe ori constata ca nu sunt Indeplinite conditiile
de securitate in fimctionarea ascensoarelor de constructie speciala pentru
rnateriale, In conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice si ale legislatiei
in vigoare.
CA.5 Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT au dreptul de a
efectua verificiiri tehnice prin sondaj la toate ascensoarele de constructie
speciala pentru rnateriale precum si de a efectua verificiiri prin sondaj asupra
modului in care montatorii, reparatorii, intretinatorii si detinatorii executa
lucriirile specifice prevazute In prescriptia tehnica. De asemenea,
responsabilul cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor (RSVTI)
are dreptul de a efectua verificiiri inopinate la ascensoarele de constructie
speciala pentru materiale aflate In exploatare lu§nd, dupa caz, masuri pentru
respectarea prevederilor prescriptiei tehnice.
CA.6 Verificarea Indeplinirii tuturor conditiilor si normelor de protectia
muncii, pe durata efectuiirii verificiirilor si Incerciirilor ascensoarelor de
constructie speciala pentru rnateriale, precum si asigurarea echipamentului
de protectie necesar sunt exc1usiv In sarcina detinatorului.
De efectuarea instructajului de protectia muncii pentru persoanele care
participa la verificiiri si incercari raspund agentii economici din care fac
parte persoanele respective, in cazurile c§nd activitatea se desfiisoara in
mediu normal. In cazul dind verificiirile si Incerciirile se dessoara In alte
medii dedit normal (exploziv, toxic etc.) agentul economic in incinta ciiruia
are loc activitatea respectiva va efectua un instructaj suplimentar specific
mediului, Inainte de Inceperea lucriirilor, tuturor celor care participa la aceste
lucriiri.
CA.71n cazul nepregatirii ascensoarelor de constructie speciala pentru
rnateriale In vederea efectuiirii verificiirii, vinovatii vor fi sanctionati In baza
procesului-verballncheiat de organul de verificare, iar ascensorul de
constructie speciala pentru materiale nu va putea fimctiona dedit dupa
efectuarea verificiirii.
CA.8 In vederea efectuiirii In bune conditii a verificiirii tehnice a
ascensoarelor de constructie speciala pentru rnateriale, montatorii,
reparatorii, si detinatorii de ascensoare, dupa caz, sunt obligati sa puna la
dispozitia inspectorilor de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau RSVTI:
a) datele, informatiile sau documentele In legatura cu verificarea tehnica a
ascensoarelor;
b) personalul si echipamentul de lucru si protecpe necesar;
c) mijloacele de transport, dacii nu existii mijloace publice de transport la
si de la locul respectiv.
ANEXAD
INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE
SI INSTALATIILOR DE RIDICAT ISCIR-INSPECT
AUTORlZATIA DE PROIECTARE
Nr ……… din …………….. .
in baza prevederilor legale in vigoare, a prescriptiei tehnice PT R 17 si in
urma verificiirilor efectuate si consemnate in procesul-verbal nr ……… din
I. Se autorizeazii pentru proiectare de* 1) …………………………… agentul
econOInl.C ……………………… d·I n ………………………… str ………………….. nr. …..,
judetfsector ………………….. , din cadrul*2) …………………………………. unitatea
de proiectare ……………………. din …………………… str ……………… nr ….. .
J.U d et fs ector ………………….. , urmare ceren..i nr. ….. d·I n…………….
II. Se autorizeazii pentru avizare confonnii de proiecte proprii sau
elaborate de unitiip neautorizate unnatoarele persoane (salariati ai unitiitii de
proiectare):*3)
in cazul schimbiirii denumirii, intreruperii activitiipi sau desfiintiirii
……………………………… *4) are obligatia sii anunte in tennen de 15 zile
ISCIR-INSPECT.
Autorizatia poate fi retrasii de ISCIR-INSPECT in baza docurnentului de
constatare a comiterii unor abateri de la prevederile legale.
Prezenta autorizape este valabilii pauii la data de* 5) …………….. .
INSPECTOR DE STAT sEF
INSPECT
(numele, prenumele,
semnatura si starnpila)
specialitate
INSPECTOR sEF ISCIR-
(numele, prenurnele,
sernnatura si stampila)
Inspector de
* 1) Se indica succint domeniul autorizapei.
*2) Se completeaza pentru filialele sau unitlitile av§.nd alt sediu.
*3) Se indica numele si prenumele persoanelor.
*4) Se va indica unitatea de proiectare.
*5) Se va indica data efectiva (ziua, luna, anul) – maximum 2 ani.
ANEXAE
Model de decizie pentru numirea personalului tehnic de specialitate
responsabil cu supravegherea lucrlirilor de construire, montare, intretinere,
revizie tehnica si reparare ascensoare sau a responsabilului cu supravegherea
si verificarea tehnica a instalatiilor (RSVTI)
ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC
DECIZIE
nr ……… din ………… .
Agentul economic …………………………………. reprezentat prin …………….. .
manager (director),
A v§.nd in vedere legislapa cu privire la funcponarea in condipi de
securitate a instalatiilor mecanice sub presiune si de ridicat, prin care agentii
economici autorizati pentru construire, montare, reparare, intretinere si
revizie tehnica precum si cei care detin aceste instalatii sunt obligap sa
numeasca personal tehnic de specialitate* 1), in raport cu numlirul si
complexitatea instalatiilor, care sa fie autorizat de ISCIR-INSPECT IT in
vederea apliclirii prevederilor prescriptii10r tehnice ISCIR specifice,
DECIDE:
1. Dl (D-na) ………………………… de specialitate*l) …………………….. av§.nd
functia de ……………………. incep§.nd cu data de …………….. se numeste
responsabil*2) ……………………. din cadrul ……………………………. , urm§.nd a fi
autorizat de ISCIR-INSPECT IT.
2. Responsabilul*2) ………………………… este obligat sa cunoasca si sa
aplice intocmai prevederile legislatiei in vigoare si ale prescriptiilor tehnice
specifice, sarcinile acestuia fiind cele care rezultli din acestea.
3. Activitatea responsabilului*2) ……………………………. va fi coordonata si
indrumatli din partea conducerii de ………………………. , care raspunde
impreuna eu aeesta de luarea miisurilor pentru apliearea legislatiei in vigoare
si a prevederilor preseriptiilor tehniee speeifiee.
4. Inea1carea obligatii1or prevazute in prevederile preseriptii10r tehniee
specifiee, atrage, dupa eaz, raspunderea disciplinara, rnateriala, civila sau
penala a eelor vinovati.
5. Prezenta deeizie anuleaza deeizia anterioara nr …… din ………….. si
devine definitiva dupa autorizarea responsabilului de eatre ISCIR-INSPECT.
MANAGER,
Numele si prenumele
(Semnatura si stampila)
Data: ……….. .
OFICIUL JURIDIC
Numele si prenumele
(Semnatura)
* 1) Personalul tehnie de speeialitate responsabil eu supravegherea
lueriirilor de eonstruire, montare, reparare, revizii tehniee si intretinere
aseensoare poate fi format din: ingineri, subingineri, rnaistri sau tehnieieni
de speeialitate.
Responsabilul eu supravegherea si verifiearea tehniea a instalatiilor
(RSVTI) trebuie sa fie inginer, subinginer, maistru sau tehnieian de
speeialitate.
*2) Se va eompleta astfel:
„eu supravegherea si verifiearea tehniea a instalapilor” sau
„eu supravegherea lueriirilor de reparare, revizii tehniee si intrepnere
aseensoare. ”
ANEXAF
INr. I Nr.
„i data I
I crt. I proiect I
adresei I
I I I
ISCIR-INSPECTI
I I I
I
Registru de avizari con forme proiecte de*l)
Denurnirea Unitatea del Parametriil Beneficiarl Nr.
proiectuluil proiectare maximi
de
imputernicirel
1 1 1
pentru 1
1 1 1
AVIZARE 1
1 1 1
CONFORM!\. 1
1 1 1 ______________________ _
FINAL Nr. si data
Obs.3*)
inregistrarii
VERIFICAT conform AVIZAT CONFORM la
PT ISCIR*2) ISCIR-INSPECT
Nume si Semnatura Nume si Semnatura Datal
prenume prenume
NOTE:
* 1) In cuprinsul registrului, acesta se sublmparte pentru fiecare tip de
proiect (execupe, montare sau reparare) si instalatie (ascensoare de
construcpe speciala pentru materiale etc.).
*2) Imputernicit prin decizie data de conducerea unitapi (poate fi si
personal autorizat de ISCIR-INSPECT, dar avizarea conforma 0 efectueaza
ISCIR-INSPECT sau alta persoana autorizata din unitate pentru avizare, prin
precizare pe decizie).
*3) Se mai pot trece si alte rubrici in funcpe de specificul unitatii de
proiectare.
ANEXAG
Conpnutul documentatiei pentru obpnerealreactualizarea autorizatiei de a
efectua lucriiri de construire, montare, intrepnere, revizie tehnica si reparare
ascensoare de constructie speciala pentru materiale
Documentapa se intocmeste de catre agenpi economici care efectueaza
lucriiri de construire, montare, intrepnere, revizii tehnice si reparare
ascensoare de constructie speciala pentru materiale si se inainteaza la ISCIRINSPECT
IT in raza careia isi are sediul agentul economic. Documentapa
este constituita dintr-un memoriu tehnic din care sa rezulte ca agentul
economic poate efectua lucriiri de construire, montare, reparare, intretinere si
revizii in condipi optime si de sigurantii, in conformitate cu legislapa in
vigoare si prevederile documentatiei tehnice.
Memoriul tehnic trebuie sa cuprinda urmatoarele:
a) felullucriirilor (construire, montare, reparare etc.);
b) domeniul autorizapei, cu precizarea parametrilor maximi si a
caracteristicilor principale;
c) dotarea minimii cu piese de schimb (relee, contactori, inclusiv miezuri
si bobine, componente electronice, sigurante fuzibile, dispozitive de
semnalizare, ferodouri etc.);
d) calitatea principalelor materiale de baza folosite (conform cu gruparea
din prescriptiile tehnice ISCIR specifice);
e) domeniul de dimensiuni al materialelor de baza ce vor fi utilizate, cu
precizarea pentru fiecare grupa a limitelor de grosime pentru tevi (conform
prevederilor prescrippilor tehnice ISCIR specifice);
f) procedurile de sudare (cap la cap „manual” cu arc electric a tablelor, cap
la cap „manual” cu arc electric a tevilor etc.) ce vor fi folosite in execupe, cu
precizarea pentru fiecare procedura a tipurilor de imbiniiri (cap la cap, de
racord, in colt) ce vor fi executate si pozitiile de sudare folosite;
g) eficienta metodelor si mijloacelor de examinare nedistructiva din
dotare, pentru punerea in evidentii a eventualelor defecte ce ar putea sa apara
in execupe, in materialele de baza si imbiniirile sudate, funcpe de calitatea si
grosimea acestora precum si a procedurilor de sudare aplicate;
h) numele, pregatirea si vechimea in specialitate a personalului tehnic
pentru supravegherea lucriirilor de construire, montare, reparare, intretinere,
revizie tehnica si verificare a instalapilor precum si a responsabilului tehnic

Click pentru continuare