REGLEMENTARE TEHNICA NATIONALA PRESCRIPTIE TEHNICA PT R 17-2003 ( 2 )

Descarca PDF cu PRESCRIPŢIE TEHNICĂ PT R 17-2003 partea 2

Continuare

cu sudura, propusi  de agentul economic sa fie autorizap de catre ISCIRINSPECT.
La memoriu se vor atasa la documente care vor cuprinde urmatoarele:
a) dotarea cu utilaje de execupe, conform datelor din tabelull;
b) proceduri de sudare omologate, conform datelor din tabelul2;
ANEXAG
(continuare)
c) metodele folosite pentru verificarea calitatii produselor executate
precum !;Ii dotarea cu laborator pentru efectuarea examinlirilor nedistructive
(autorizat de ISCIR-INSPECT) !;Ii laborator pentru efectuarea i’ncerclirilor
mecanice, tehnologice, metalografice!;li analizelor chimice (autorizat de
ISCIR-INSPECT); i’n cazul i’n care agentul economic nu dispune de
laboratoare proprii, se va anexa contractul de colaborare (copie) incheiat cu
alt agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT pentru efectuarea
examinlirilor;
de asemenea, se va prezenta !;Ii dotarea cu standuri pentru incercliri !;Ii
verificliri, conform datelor din tabelul3;
d) pregatirea !;Ii activitatea practica i’n domeniu a personalului de executie
!;Ii control, conform datelor din tabelul4;
e) natura !;Ii volumullucrlirilor efectuate i’n colaborare cu alp agenp
economici, conform datelor din tabelul5.
Tabelull
INr. 1
lObs.
1 crt. 1
1
1
1
1
Utilajul pentru executie
_I
1 -‘1’––‘–1 -=T iHe re :
1
1
1
1
1
1
1
a) foarfeci;
1
b) ghilotine;
1
c) aparate oxiacetilenice;
1
Tipul (marca) ~i
caracteristicile
principale*)
d) aparate cu plasma;
I
e) alte ma~ini ~i aparate.
I
2 Formare:
I
a) ambutisare;
I
b) ma~ini de indoit;
I
c) ma~ini ~i dispozitive pentru prelucrarea
I
rostului;
I
d) rna~ini unelte (strunguri, ma~ini de
I
frezat, raboteze, ma$ini de alezat, ma$ini
I
de rectificat, ma~ini de gaurit).
I
3 Sudare:
a) convertizoare;
I
b) transformatoare;
I
c) tractoare de sudare;
I
d) aparatura WIG, TIG sau MIG;
I
e) ma$ini de sudat prin rezistenta;
I
f) aparate pentru sudare in baie de zgura.
I
4 Tratament termic:
a) cuptoarei
I
b) instalatii de tratament local;
I
c) dispozitive de preincalzire inainte de
I
sudare.
*) Pentru utilajul de sudare se va mentiona, dupa caz, aparatura de
stabilire, masurare $i reglare a parametrilor regirnurilor de sudare.
ANEXAG
(continuare)
Tabelu12
INr. I Procedura
Pozi tia lObs. I
Icrt. I de sudare
I *) I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Tipul
1mbinariil
Nr. fi:;;ei
de
omologare
ago econ./1
ISCIR
Grupa de Grupa de
oteluri grosirni ~il de
acoperitel diametrul sudare
de fi~a acoperite
de de fi~a de I
ornologarel ornologare
I _.,.,–-=-
*) Pentru fi~ele de omologare a procedurilor de sudare, preluate de
la al1;.i agen1;.i econornici, se va men1;.iona agentul economic care a
efectuat omologarea.
Tabelul3
Nr. I
Obs.
crt. I
Utilajul pentru verificare :;;i control
1 Pentru masurarea $i verificarea
dimensiunilor:
I
a) dispozitive pentru masurarea diametrelor;
I
b) $abloane pentru verificarea abaterilor de
I
la forma geometrieS.;
I
c) calibre;
I
d) aparate :;;i dispozitive pentru verificarea
I
paralelismului, denivelarilor $i
I
verticalita1;.ii;
I
Tip (marca)
$i bue;
Caracteristicile
principale
e) aparate ~i dispozitive pentru masurarea
I
deforrnatiilor.
I
2 Standuri pentru rodaje la mecanisme
3 Standuri pentru verificarea subansamblurilor
4 Standuri pentru incercari, echipamente cu
aparatura de masurare ~i control, in
I
conforrnitate cu prevederile prescriptiilor
tehnice, Colectia ISCIR, ~i normele de
I
fabricatie:
I
a) la presiune hidraulica;
I
b) sub sarcina;
I
c) a componentelor de securitate (pentru
I
limitarea presiunii, sarcinii, vitezei).
ANEXAG
(SIar~it)
Tabelul4
INr. I
lObs. I
I crt. I
Personalul de executie nominalizat Speciali tatea *)
I I
I I~ _________________________________________ __
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1 I Sudori autorizati
I
2 I Personal pentru examinari
I
I nedistructive,
I
I – ingineri
I
I – tehnicieni
I
din care:
Numar
I I – operatori
I I
I I~ ________________________________________________ __
I
*) Pentru sudori se va mentiona conform prescriptiei tehnice
specifice.
Tabelul5
INr. I Natura colaborarii
Obs. I
Lucrarile cuprinse Denumirea agentului
I crt. I in contractul de economic eu care 5e
I
I colaborare ~i efectueaza
I
I felul in care 5e colaborarea
I
I realizeaza
I
I
ANEXAH
Registru pentru evidenta lucrarilor de construire, montare ~i reparare
ascensoare de constructie specialii pentru materiale
Nr. IFelul $i I DocumentatieINr. $i IParametrii
BeneficiarullProces- 10 I
crt.ltipul Itehnica de I data I ascensorului I (denumire
verbal Ib I
*) lascensoruluilexecutie lactului **) I$i sediu)
s. I
I (unitatea I de
receptiel
I Iproiectanta, I omologare I
(nr. $i
I
data)
Inr. $i data) I
1 __ ;–____________ _
I
*) Este acela~i eu numarul de fabricatie mentionat in cartea
ascensorului.
Ide
**) Pentru ascensoare: sarcina nominal a (kg); viteza (m/s); numarul
de statii.
NOTE:
(1) Pentru agenlii economici autorizap sa efectueze lucriiI’i de montare la
ascensoare de construclie speciala pentru materiale se va folosi modelul de
registru completat cu 0 coloana in plus in care se va scrie agentul economic
constructor (denumire ~i sediu);
(2) Pentru agenlii economici autorizap sa efectueze lucriiI’i de reparare la
ascensoare de construclie speciala pentru materiale se va folosi modelul de
registru completat cu trei coloane in plus in care se vor scrie:
– agentul economic constructor (denumirea ~i sediul);
– numiirul ~i anul fabricaliei, numiirul procesului-verbal al autorizaliei de
funclionare;
– elementele reparate sau inlocuite, caracteristicile lor constructive.
ANEXAI
ISCIR
INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE ~I INSTALATIILOR DE RIDICAT
ISCIR-INSPECT IT ……………… .
Str …………………. ill ….. .
telefon ……………………… .
AUTORIZATIE
ill ……. din …………… .
In baza prevederilor legale in vigoare, a prescripliei tehnice PT R 17 ~i in
urma verificiirilor efectuate ~i consemnate in procesul-verbal ill ……. din
I. Se autorizeaza pentru * 1) …………………………….. agentul economic
di tr
..
…………………….. n ……………………. , s ……………… ill …… urmare cerenl ill .
….. din ……………… .
II. Se autorizeaza pentru supravegherea lucriirilor de mai sus urmatorul
personal tehnic de specialitate:
~i responsabilul tehnic cu sudura …………………………………… .
In cazul schimbiirii denumirii, intreruperii activitatii sau desfiintiirii*2)
…………………………………………. are obligatia sa anunte in termen de 15 zile
ISCIR-INSPECT IT emitenta a autorizatiei.
Autorizatia poate fi retrasa de ISCIR-INSPECT IT in baza documentului
de constatare a comiterii unor abateri de la prevederile legale.
Prezenta autorizatie este valabila pana la data de*3) ……………. .
Se considera reinnoirea autorizatiei numai cazul in care cererea scrisa de
reinnoire va fi depusa la ISCIR-INSPECT IT cu cel putin 30 de zile
calendaristice inainte de expirarea tennenului de valabilitate al autorizatiei.
in caz contrar se considera autorizare now.
INSPECTOR ~EF
(numele, prenumele semnatura!;li !;Itampila)
* 1) Se va indica succint domeniul autorizatiei (construire, montare,
reparare, intretinere ~i revizie tehnica).
*2) Se va indica agentul economic.
*3) Se va indica data efectiva (ziua, luna, anul) – maximum 2 ani.
ANEXAJ
Verificarea reparatiilor ascensoarelor de constructie speciala pentru
materiale
J.I Generalitati
Prezenta anexa contine prevederi telmice minime obligatorii care se refera
Ia verificarea tehnica a reparatiiIor executate Ia ascensoare in conditiiIe
mentionate Ia pct. 6.6.
J.2 Specificarea reparatiiIor care se verifica de inspectorii de speciaiitate
ai ISCIR-INSPECT sau de catre RSVTI ai detinatorului
J.2.1 Lucriirile de reparare sunt:
a) inlocuirea sau modificarea constructiei metalice, refacerea sau
remedierea imbiniiriior sudate ale elementelor de rezistenta;
b) modificarea de principiu a schemei electrice de actionare (fortii,
comanda, semnalizare);
c) inlocuirea totala a instalapei electrice;
d) inlocuirea componentelor de securitate ale ascensorului cu alte
tipodimensiuni;
e) inlocuirea troliului r,;i inlocuirea sau recondiponarea elementelor
cinematice ale sale;
f) inlocuirea completa a franei cu alte tipodimensiuni.
J.2.2 Daca in cadrul reparapilor (planificate sau neplanificate) s-au
efectuat lucrari care nu sunt cuprinse la pct. J.2.1 r,;i nu afecteaza securitatea
in exploatare a ascensorului, verificarea tehnica a reparatiei se va efectua de
catre personalul tehnic de specialitate al reparatorului r,;i al depnatorului.
J.2.3 Lucrarile de reparapi indicate la pct. J.2.1 se vor executa nurnai de
catre agenti economici autorizap conform prevederilor din anexa A.
J.2.4. Lucrarile de reparapi ale ascensoarelor se vor executa cu respectarea
prevederilor prescrippei tehnice r,;i ale documentapei tehnice de reparape.
J.3 Verificarea tehnica a reparapilor
J.3.11n cazul reparatiilor prevazute la pct. J.2.1 se intocmer,;te un proiect
de reparatie care se atar,;eaza la documentapa de reparatie. Proiectele de
reparatii trebuie sa fie avizate de proiectantul r,;i!sau constructorul
ascensorului pentru reparapile prevazute la pct. 1.2.1.
J.3.21n vederea efectuarii verificarii tehnice a reparatiei, reparatorul va
intocmi 0 documentape minima care va cuprinde:
a) autorizapa de reparare eliberata de ISCIR-INSPECT IT (copie);
b) proiectul sau tehnologia de reparatie;
c) certificatele de calitate (dec1arapile de conformitate) ale
subansamblelor sau pieselor importante (motoare, reductoare, componente
de securitate), in cazul in care cele vechi au fost inlocuite;
ANEXAJ
(continuare)
d) schema cinematica, schema electrica r,;i desenul tip de ansamblu ale
instalapei, daca cu ocazia reparatiei s-au efectuat modificari ale acestora;
e) procesul-verbal in care sunt consemnate rezultatele incercarilor de casa,
in care sa se specifice ca instalapa se poate supune verificarilor tehnice
oficiale in scopul autorizarii funcponarii;
f) certificat de calitate (inspecpe) a reparapei;
g) certificat de garantie a reparatiei.
1.3.3 In vederea autorizarii functionarii dupa reparatie a ascensoarelor
menponate la pct. 4.2, detinatorul trebuie sa solicite in scris la ISCIRINSPECT
IT efectuarea verificiirii propunand ~i data in acest scop (de acord
cu reparatorul). Totodatii, va prezenta documentatia prevazutii la pct. J.3.2.
J.3.4 Documentatia tehnica de reparape va fi depusa ~i inregistratii la
ISCIR-INSPECT IT cu cel putin 7 zile inainte de data propusa pentru
verificare.
ISCIR-INSPECT IT va stabili cu depniitorul sau reparatorul:
a) fie data la care urmeaza sa se efectueze verificarea de catre ISCIRINSPECT
IT (care nu va depa~i 30 de zile de la data solicitiirii);
b) fie incredintarea efectuiirii verificiirii ~i eliberiirii autorizatiei de
functionare dupa reparape responsabilului cu supravegherea ~i verificarea
tehnica a instalapilor (RSVTI) al depnatorului.
in acest caz, ISCIR-INSPECT IT va face cunoscut detinatorului, cu cel
putin 48 ore inainte de data propusa pentru verificare, obligatia efectuiirii
verificiirii ~i eliberiirii autorizapei de functionare dupa reparape, restituind
documentatia primita.
in cazul in care verificarea tehnica dupa reparape se va efectua de catre
responsabilul cu supravegherea ~i verificarea tehnica a instalapilor (RSVTI),
acesta va inainta un exemplar al procesului-verbal de verificare la ISCIRINSPECT
IT.
J.3.5 Documentatia tehnica de reparape incompletii va fi inapoiatii
depnatorului sau reparatorului, dupa caz, pentru a fi completatii iar data
verificiirii va fi stabilita in conditiile aratate anterior, dupa completarea
acesteia. Documentapa tehnica de reparatie completata va fi inaintatii la
ISCIR-INSPECT cu 0 now adresa de insotire. Din documentatie poate lipsi
procesul-verbal al incerciirilor de casa, care va fi predat organului de
verificare la fata locului inainte de inceperea verificiirii. Nepredarea
procesului-verbal sau constatarea in acesta a unor lipsuri sau deficiente
atrage dupa sine neefectuarea verificiirii, ascensorul considerllndu-se
nepregatit.
J.3.6 La data stabilitii pentru verificare detinatorul ~i reparatorul trebuie sa
pregateasca ascensorul, avand echipamentul ~i sarcinile pentru incerciiri
pregatite.
De asemenea, se va asigura personalul de manevrare ~i deservire necesar.
La verificare vor participa reprezentantii detinatorului, dintre care nu trebuie
sa lipseasca responsabilul cu supravegherea ~i verificarea tehnica a
instalapilor (RSVTI) ~i reprezentantii reparatorului.
J.3.7. Verificarea tehnica a reparatiei consta din:
– verificarea documentapei tehnice de reparatie;
– verificarea execupei reparapei ~i efectuarea verificiirilor ~i incerciirilor
de la pct. C.3.1.5 … C.3.l.1l.
ANEXAJ
(sIar~it)
J.3.8 Reparatorii autorizap de ISCIR-INSPECT IT sa efectueze reparapi
la ascensoare vor tine la zi evidenta lucriirilor executate care se verifica de
catre ISCIR-INSPECT IT Intr-un registru numerotat ~i Intocmit conform
modelului din anexa H.
J.3.9 in cazul carrd inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT nu sa
putut prezenta la data stabilita sau cel mult dupa 48 ore de la data stabilita,
verificarea tehnica dupa reparape se va efectua de catre responsabilul cu
supravegherea ~i verificarea tehnica a instalapilor (RSVTI) tara alta
comunicare. Daca dupa aceasta perioada de timp (48 de ore) nu s-a efectuat
verificarea tehnica dupa reparape, intretinatorul este obligat sa opreasca
ascensorul din functiune.
J.3.10 Autorizarea funcponiirii in continuare a ascensoarelor cu ocazia
verificiirii tehnice dupa reparatii, prin responsabilul cu supravegherea ~i
verificarea tehnica a instalatiilor (RSVTI), trebuie sa se faca In acelea~i
condipi ca ~i autorizarea de funcponare efectuata prin inspectorii de
specialitate ai ISCIR-INSPECT IT.
J.3 .11 Autorizarea funcponiirii in continuare a ascensorului se acorda
numai daca la verificarea tehnica dupa reparatie se constata Indeplinirea
condipilor de securitate menponate in prescriptia tehnica. Rezultatele
verificiirii se vor consenma intr-un proces-verbal conform modelului din
anexa K, care va fi scris in cartea ascensorului de construcpe speciala pentru
materiale. Scadenta de verificare va fi de maximum 2 ani.
J.3.12 Daca rezultatele sunt necorespunzatoare, deficientele (mentionate
la pct. C.3.1.14) se consenmeaza In procesul-verbal ~i nu se acorda
autorizatia de functionare. Opririle din functiune, inclusiv cauzele acestora,
se vor inscrie In registrul de supraveghere a ascensorului.
J.3 .13 Efectuarea lucriirilor de reparapi se va Inscrie de catre responsabilul
cu supravegherea ~i verificarea tehnica a instalatiilor (RSVTI) In registrul de
supraveghere ~i In cartea ascensorului la rubrica evidenta exploatiirii.
J.3 .14 Documentapa tehnica de reparatie se va anexa la cartea
ascensorului.
J.3 .15 Punerea In functiune a ascensoarelor de constructie speciala pentru
materiale tara 0 verificare tehnica dupa reparatie este interzisa ~i se
sanctioneaza conform legislatiei in vigoare, mergarrd parra la retragerea
autorizatiilor acordate de ISCIR-INSPECT IT.
ANEXAK
ROMANIA INSPECTIA
Inspectia de stat pentru Proces-verbal TERITORIALA
contra luI cazanelor, de verificare tehnic~
………………… I
recipientelor sub nr ……………. . Adresa
………….. I
presiune ~i instalatiilorl Telefon
••••••••••••• I
de ridicat Fax
– ISCIR –
incheiat astazi ……………… cu ocazia ………………… efectuat in baza H.G.
nr. 1.34012001, H.G. nr. 1912001 ~i Decretului nr. 587/1973, modificat ~i
completat prin Decretul nr. 417/1985, aplicabile, ~i Prescrippilor tehnice,
Colectia ISCIR, la ………………………………………….. tip ………………… cu
numfuul de fabricatie/inventar ……………… ~i cartea instalapei nr ……… avand
parametrii ultimei verifican
D enumr.r ea agent uli l.l econO.mIC . ……. …. ….. … …. …. …. …. …. ….. di’ ll
localitatea ………………………. str ………………. nr ….. , judeVsector ……………… .
cod fiscal ……………… .
Verificarea s-a efectuat la ……………………………….. din localitatea
……………………….. str ………………… nr …… judeVsector ……………………. .
SubseInllatul * 1) …………………………………… am constatat urmiitoarele:
Am dat urmiitoarele dispozitii:
Dupa aceasta verificare s-a admis*2)
Scadenta UIlllRtoarei verifican se fixeaza la data de ………………. .
Pentru aceasta verificare se va plati suma de …………….. lei de catre
…………………………… din localitatea …………………. str ………………. nr …… .
judet/sector ……………… in cont ………………………. deschis la Banca
…………………….. filiala …………………………… .
Organ de
verificare
economic
reparator
Directorul
agentului economic
sau delegatul sau
* 1) Funcpa, numele ~i prenumele.
Am luat la cuno$tinta
Responsabil
eu supravegherea
I,?i verificarea
tehnica
Delegatul
agentului
montator,
*2) Se vor inscrie parametrii de fimctionare ai instalapei in fimctie de
felul (tipul) acesteia.
ANEXAL
Evidenta ascensoarelor de constructie speciala. pentru materiale
Semnificatia coloanelor din tabelul de mai JOB este urmatoarea:
A – Nr. lnregistrare intern
B – Nr. 1nregistrare ISCIR-INSPECT IT
A I B IDenumire INr. de IProducator/IProces-verbal/IScadenta
Obs. I
I linstalatie,lfabricatie/IMontator lautorizatie
lurmatoareil I
I I Iparametri Ian de Ifunctionare/
I verificari I I
I I I principali I fabricatie I data
I
I lautorizarii
I
1_1- _____________________ _
1 1
_1- _____________________ _
1 1
ANEXAM
Model de autorizatie pentru responsabilul eu supravegherea ~i verifiearea
tehnieli a instalatiilor (RSVTI)
INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE ~I INSTALATIILOR DE RIDICAT
ISCIR-INSPECT IT ……………… .
AUTORIZATIE PENTRU SUPRA VEGHEREA ~I
VERIFICAREA
TEHNICA A INSTALATIILOR
AUTORIZATIA Nr.*) ……….. .
Numele ~i prenumele ………………….. Data ~i locul n~terii …… .
Cod numeric personal ……………………………………………. .
In baza prevederilor legale in vigoare ~i urmare adresei nr …… din
…………… a agent ulU·l econOmI.C ……………………………….. se auton.z eaza- s-a
efectueze in cadrul unitatii:
a) supravegherea ~i verificarea tehnica**) ……………………….. din dotarea
sau folosinta agentului economic.
Data ……… .
ANEXAM
(sIar~it)
INSPECTOR ~EF,
(Semnatura, ~tampila)
Posesorul autorizapei are obligatiile ~i riispunderile prevazute de legislatia
in vigoare ~i prescriptiile tehnice specifice. Raspunde, impreuna cu
conducerea agentului economic, de luarea masurilor pentru aplicarea
prevederilor prescriptiilor tehnice specifice.
Autorizatia este valabila numai in cadrul agentului economic pentru care a
fost autorizat personalul.
Autorizatia poate fi retrasa de ISCIR-INSPECT in baza documentului de
constatare a comiterii unor abateri de la prevederile legale.
Pre zenta auton.za.pe este vaI a b1·l a- pa~ na- Ia dat a d e ***) ……………… .
*) Se va trece numiirul de inregistrare al agentului economic in evidenta
ISCIR-INSPECT IT supra numiirul de ordine al autorizatiei.
Exemple: B 175/1; B 275/2; G 1305/1.
**) Se va trece, dupa caz: instalatii de ridicat, instalatii mecanice sub
presiune ~i de ridicat etc.
***) Se va indica data efectiva (ziua, luna, anul).
Autorizatia se va acorda pe maximum 2 ani.
ANEXAN
CARTEA ASCENSORULUI DE CONSTRUCTIE SPECIALA
PENTRU MATERIALE
– P ARTEA DE CONSTRUCTIE –
(MODEL)
Denumirea agentului economic constructor:
Adresa:
CARTEA ASCENSORULUI DE CONSTRUCTIE SPECIALA
PENTRU MATERIALE
– P ARTEA DE CONSTRUCTIE –
(MODEL)
Nr. de fabricape …………. .
Anul fabricapei ………….. .
ANEXAN
(continuare)
Lista docurnentatiei livrate eu cartea ascensorului
de constructie speciala pentru materiale (piese
scrise ~i desenate)
Denumirea actului Simbolul actului Nurnarul de file
Data ……….. . intocmit
(numele, prenumele 9i
semnatura)
de
Verificat:
~ef compartiment control
tehnic de cali tate
(numele, prenurnele,
semnatura ~i ~tampila)
ANEXAN
(continuare)
Agent economic constructor
Organ de verificare autorizat
ISCIR-INSPECT IT
(nurnele, prenurnele,
semnatura ~i ~tampila)
1. Date generale
Tipul ascensorului de constructie speciala pentrul
materia Ie
Numarul de fabricatie
Anul de fabricatie
Felul mecanismului de actionare
Temperatura admisibila la care poate sa
functioneze (temperatura minima ~i maxima),
grade C
Mediul inconjurator in care poate sa functioneze
ascensorul (uscat, umed – gradul de umiditate,
cu pericol de explozie sau incendiu etc.)
Norme tehnice de baza conform carora s-a executatl
ascensorul (sirnbolul ~i denumirea lor)
Numarul ~i data documentului de omologare
2. Caracteristici ~i date tehnice de baza*)
Sarcina nominala, daN
Viteze de deplasare, m/s
– nominala
– redusa
Regirnul de functionare
Nurnarul de statii
Numarul de accese
2.1 Parametri principali
Cursa ascensorului de constructie speciala
pentru materiale, m
Tipul troliului
Felul comenzii
Frecven,al
1
(Hz)
Felul Tensiunea
curentului (V)
1 __ ––,-___________________ _
Circuit de forta
Circuit de comanda
Circuit de iluminat al cabinei ~i pu,uluil
Circuit de semnalizare
Alte circuite
*)Pentru instala,iile ac,ionate altfel decat electric tabelele se
vor completa corespunzator.
ANEXAN
(continuare)
2.2. Motoare electrice
Tipul ~i sirnbolul conform standard
Puterea, kW
DA %
Frecventa de conectare, c/h
2.3. Frane
Tipul (sistemul)*)
*) Se va indica: cu saboti, cu disc, electromagnetica, hidraulica
etc.
2.4. Reductor
Tip (simbolizat conform standardului)
Denumirea constructorului
Numarul de fabricatie
Anul de fabricatie
Raport de transmisie
2.5. U~ile pu,ului*)
Constructia ~i tipul u~ilor
*) La instalatiile care la statia superioara sunt prevazute cu
chepeng, in tabel se vor ins erie ~i caraeteristieile dimensionale ~i
functionale ale chepengului.
2.6. Cabina (platforma) ~i contragreutatea
Dimensiunile eabinei (platformei), mm
– Uitimea
– adaneimea
– inaltimea
Dimensiunile eontragreutatii, mm
-,–-,–,––_ I
Masa, kg
– cabinei (platformei):
– contragreutatii:
ANEXAN
(continuare)
I 2.7 Cabluri de otel*)
I Caracteristica
Limitatoru1uil
Cabinei Contragreutatiil
I
I
(p1atformei) I de viteza
I–~–~–––––––––
Simbolizarea cornpleta a
cablului 9i standardul
Numaru1 de cab1uri
I
Forta rea1a de rupere a
I
cab1u1ui, daN
I
Coefieientul de
I
siguranta**)
I
*) Tabe1u1 se comp1eteaza conform date10r din certificate1e
construetorului cablurilor;
**) Se comp1eteaza pentru cab1uri1e de tractiune $i cab1uri1e
lirnitatorului de viteza.
2.8 Componente de securitate
2.8.1 Mecanice
I Cornponente Caraeteristici Cabina
Contragreutatel
I de securitatel
I
I ______ ~–- _______________________________________ _
Paracazatoarel Tipul (eu aetiune instantanee,
1 alunecatoare)
__ -,–-__ ––,-1
Conectare (la slabirea ~i ruperea 1
cablului, la marirea vitezei)
Limitator de
viteza
Tipul (cu pendul, centrifugal etc.)
Viteza de punere in functiune a
paracazatoarelor, m/s
–-:––:-1
1
––:–,–-__ ––,-1
Masa dispozitivului de intindere, kg I
2.8.2 Contacte de securitate*)
La accesul in cabina
La u~ile putului
La chepeng
La broa~tele u~ilor (chepengului) putului
La limitatorul de viteza
La paracazatoare 1 Cabinei
Contragreutatii
La slabirea cablurilor de tractiune
La dispozitivul de intindere a limitatorului de
vitezA
*) in tabel se va serie existenta ~i nr. contactelor de securitate.
ANEXAN
(continuare)
2.8.3 Intreruptoare de fine cursa
Circuitul care se intrerupe (de farta, de comanda)
Modul de actionare al intreruptorului
2.9 Alte probe, incercari, examinari, masurari*)
*) Se completeaza in cazul efectuarii altar incercari ~i masurari
determinate de particularitatile constructive ale ascensorului, ca de
exemplu: incercarea la suprapresiune a corpurilor cilindrilor
hidraulici, corpului distribuitoarelor etc.
I 2.10 Certificate de calitate pentru materialele folosite la
construirea I
I elementelor de rezistenta (tabelul 1) mentionate in desenul de
ansamblu I
I precum ~i pentru asamblarea prin sudare a aces tara (tabelul 2)
Tabelul 1
INr. I Denumirea
data
I crt. I elementului ~i
certificatuluil
I I nr. desenului
cali tate I
I 0
4
I
Tabelul 2
1
Felul Marca Nr. ~i
semifabricatului materialului
utilizat ~i standardul de
sau norma
2 3
3.1 Ascensorul de constructie specialA pentru rnateriale, numArul de
fabricatie …………… , a fast executat in conformitate ell
prescriptia tehnica PT R 17, standardele ~i celelalte normative in
vigoare.
3.2 La verificarile efectuate s-a constatat ca ascensorul de
constructie speciala pentru materiale corespunde prescriptiei tehnice
indicate mai sus ~i documentatiei de executie.
3.3 in conformitate cu prescriptia tehnica mentionata mai sus au
fost efectuate, cu rezultate corespunzatoare, urmatoarele incercari:
ANEXAN
(continuare)
– ,m cercarea stati·cwa cu 0 sarcm.wa de ………………………….. . daN
– incercarea dinamica cu 0 sarcina de ………………………….. daN
(se completeaza cu toate incerciirile efectuate, funcpe de specificul
ascensorului)
3.4 Ascensorul de construcpe speciala pentru materiale corespunde
prototipului omologat cu acordul ISCIR-INSPECT*).
3.5 Ascensorul de construcpe speciala pentru materiale corespunde pentru
functionarea in condipi de securitate la parametrii indicati in prezenta carte.
3.6 Prezenta carte contine ………….. file.
~tampila)
Data
cali tate
INSPECT
Anexe obligatorii
Director
sau imputernicitul sau
(numele, prenumele, semnatura ~i
$eful compartimentului control tehnic de
(numele, prenumele ~i semnatura)
Responsabil tehnic autorizat de ISCIR-
(numele, prenumele ~i semnatura)
1. Desenul tip de ansamblu (avand urmatorul continut):
1.1 Desenul plan de ansamblu
Pe desenul plan de ansamblu al ascensorului se vor menpona
caracteristicile tehnice principale astfel:
– Denumirea:
– Codul:
1.1.1 Caracteristici functionale
– Sarcina nominala (daN):
– Viteza nominala (mls):
– Nr. de statii:
– Cursa maximii (m):
– Tensiunea fili frecventa circuitului electric de alimentare (y, Hz):
– Regimul de funcponare:
– Mediul inconjurator in care poate sa functioneze ascensorul:
*) Se completeaza numai in cazul fabricatiei de serie.
ANEXAN
(continuare)
1.1.2 Cabina (platforma)
– Dimensiuni (mm):
1.1.3 Contragreutatea
– Dimensiuni (mm):
1.1.4 Cabluri de otel
Caracteristica
Limitatorl
1
vitezal
Destinatia
Cabina Contragreutateal
(platforma) 1 de
1-,–__ ;–_______________________ _
I~––:-
I Diametrul necesar (mm)
1 1
_1 7″1–.,.––– –- –– –-
I Numarul de cabluri
1
1-,–-__ -,–-_________________________ _
1 -=:––::-;_
1 Coeficientul de siguranta
1 1
1-,–-__ -,–-__ ––- ________________ _
1
1 ~M-od~u~l-de fixare a cablului
1 1
1-,–-__ -,–-__ ––- ________________ _
1_-
1.1.5 Glisiere
In desen se vor indica dimensiunile ~i modul de montare a glisierelor
pentru cabinii ~i contragreutate.
1.1.6 Tampoane ~i opritoare
In desen se vor indica: tipul, numiiru1, amp1asarea.
1.1. 7 Tro1iul de acponare
– Tipul troliului, simbolizat conform standard:
– Tipul reductorului, simbolizat conform standard:
– Tipul motorului electric de acponare, simbo1izat:
– Puterea motorului electric (kW):
-DA%:
– Frecventa de conectare, c/h:
– Turatia motorului electric (rot/min):
– Tipul fr§nei:
1.1.8 Comanda
– Felul comenzii:
– Tensiunea circuitului electric de comandii (V):
1.1.9 Semnalizarea
– Opticii:
– Acusticii:
1.1.10 Aparate de protectie pentru circuitul electric de alimentare
– Sigurante fuzibile:
– Bloc relee termice:
ANEXAN
(continuare)
1.1.11 Dispozitive de securitate
– Dispozitive de securitate eu actionare mecanica:
INr. Tipul
data 1
1 Locul 1 Buc. 1 Domeniul 1 Nr. ~i
Icrt.1 dispozitivului
procesului-verbal I
1 1
omologare
amplasarii
1 1––; _________ _
– Contacte electrice de securitate:
INr. 1
data
Tipul
1
1 crt. 1
procesului-verbal
1 1
omologare
de actionare
Locul Buc.
arnplasarii
1 1––;,––_________________ _
– Intreruptoare:
INr. 1 Tipul
1
1 crt. 1
procesului-verbal
1 1
omologare
Locul BuC.
amplasarii
1 1_:–____________________ _
de
Nr. ~i
de
Nr.
de
1.1.12 Lista elementelor de rezistenta ale constructiei metal ice
port ante
INr. 1 Denumirea
Caracteristici 1
1 crt. 1
~i
1
mecanice
Desenul in Materialul, 1
care este marca ~i chirnice
reprezentatl standardul
1.1.13 Lista sudurilor de rezistenta ale constructiei metalice
port ante
INr. 1 Sirnbolull Reprezentareal Elementul Felul fncercaril
Nr. 1
Icrt. I sudurii grafica de controluluil mecanice
procedura 1
1 1 conform a sudurii rezistenta, 1 de
sudare 1
1 1 standard 1 nr. desen
omologati! 1
1 1––,:–_____________________ _
1.2 Planul de montaj al ascensorului de constructie speciala pentru
materiale.
1.3 Schema de principiu pentru instalatia electrica de actionare.
1.4 Schema de principiu pentru instalatia electrica de comandii.
1.5 Nomenc1atorul (lista, extrasul) de piese, semifabricate !;Ii ansambluri.
1.6 Borderoul desenului tip de ansamblu.
1.7 Foaia de garda a desenului tip de ansamblu.
Foaia de gardii va cuprinde continutul desenului tip de ansamblu!;li
semnaturile de verificare ~i avizare in conformitate cu prevederile anexei C.
NOTA:
Pentru ascensoarele cu actionare hidraulica, in desenul plan de ansamblu
se vor mentiona caracteristicile tehnice ~i functionale specifice acestui tip de
ascensor. De asemenea, se vor intocmi schemele hidraulice de principiu.
ANEXAN
(sIar~it)
2. Instructiuni de exploatare
Instructiunile de exploatare vor cuprinde descrierea functioniirii
instalatiei, inc1usiv reglarea fr§.nei ~i a componentelor de securitate, indicatii
cu privire la intretinere, revizii, ungere, deranjamente posibile in exploatare
~i modul de inlaturare a acestora.
3. Instructiuni de montare
Instructiunile de montare vor cuprinde modul in care trebuie sa fie
executate ~i verificate lucriirile de montare, parametrii principalelor aparate
electrice, miircile ~i sectiunile conductoarelor ~i indicatii cu privire la modul
in care trebuie efectuate incerciirile de casa.
4. Lista pieselor de rezerva
ANEXAO
Responsabilul cu supravegherea ~i verificarea tehnica a instalatiilor
(RSVTI)
0.1 Agenpi economici care detin (exploateaza) ascensoare de construcpe
speciala pentru materiale au urtniitoare1e obligapi ~i raspunderi:
a) sa posede prescrippile tehnice specifice;
b) sa pregateasca ~i sa prezinte ascensoarele precum ~i documentapa
tehnica la verificarile care se efectueaza de catre inspectorii de specialitate ai
ISCIR-INSPECT IT sau de RSVTI al detinatorului, in vederea autorizarii
functionarii ascensoarelor;
c) sa numeasca personal tehnic pentru supravegherea ~i verificarea tehnica
a instalapilor (RSVTI), ingineri ~i tehnicieni de specialitate, in raport cu
numiirul ~i complexitatea ascensoarelor, care sa fie autorizat de ISCIRINSPECT
IT in raza careia i~i au sediul; modelul pentru decizia de numire a
personalului propus pentru autorizare este prezentat in anexa E; mode lui
autorizapei emise de ISCIR-INSPECT IT este prezentat in anexa M;
d) sa ia masurile corespunzatoare astfel incat personalul tehnic de
specialitate propriu autorizat de ISCIR-INSPECT sa-~i poata indeplini in
bune condipi sarcinile prevazute la pct. 0.2 ~i sa comunice in scris la ISCIRINSPECT
IT in raza careia i~i au sediul orice schimbare a personalului
tehnic respectiv ~i sa 0 definitiveze numai dupa confirmarea acesteia de catre
ISCIR-INSPECT.
0.2 Personalul tehnic autorizat de ISCIR-INSPECT IT pentru
supravegherea ~i verificarea tehnica a instalapilor (RSVTI) are urtniitoarele
obligapi ~i raspunderi:
a) sa cunoasca legislatia in vigoare, prescrippile tehnice specifice ~i
standardele in domeniu;
b) sa participe la testanle ~i intrunirile periodice organizate de ISCIRINSPECT;
c) sa intocmeasca ~i sa tina la zi un registru de evidenta a ascensoarelor,
conform modelului din anexa L;
d) sa urmareasca pregatirea ascensoarelor, echipamentelor ~i sarcinilor de
incercare necesare pentru verificarea tehnica oficiala ~i sa participe la
efectuarea acesteia;
e) sa supravegheze ca ascensoarele sa fie folosite in conformitate cu
prevederile prescriptiei tehnice, instructiunile de exploatare ~i nonnele de
protectia muncii;
f) sa unniireasca realizarea la tennen a dispozitiilor date prin proceseleverbale
cu ocazia verificiirilor tehnice oficiale, sa examineze in mod regulat
registrul de supraveghere a ascensorului ~i sa ia miisuri pentru remedierea
imediatii a defectelor semnalate.
ANEXAP
Registru de supraveghere a ascensoarelor de constructie speciala pentru
materiale
Registrul de supraveghere se intocme~te pentru fiecare ascensor de
constructie speciala pentru materiale in parte ~i va cuprinde unnatoarele:
P.l Pe copertii se vor mentiona unnatoarele:
1) Denumirea ~i adresa detinatorului:
2) Numiirul ~i anul fabricatiei ascensorului:
3) Numiirul de inregistrare in evidenta detiniitorului:
4) Caracteristicile tehnice principale ale instalatiei:
5) Periodicitatea stabilitii pentru lucriirile de intretinere, revizie tehnica
curentii ~i revizie generala:
6) Actul nonnativ care a stat la baza stabilirii celor de la pct. 5):
P.2 In interior se vor scrie pe coloane:
1) Numiirul curent;
2) Data;
3) Operatii1e de intretinere, revizie curenta, revizii generale efectuate
precum ~i constatarea unor deficiente sau deranjamente in timpul exploatiirii;
4) Principalele lucriiri executate ca urmare a celor de la pct. 3);
5) Numele, prenumele ~i semnatura persoanei care a constatat deficiente
sau deranjamente ale instalatiei;
6) Numele, prenumele ~i semnatura persoanei responsabile pentru
efectuarea lucriirilor de intretinere, revizie curentii, revizie generala sau
pentru inlaturarea deficientelor ~i deranjamentelor constatate in timpul
exploatiirii;
7) Observatii.
P.3 Pe ultima pagina se va scrie:
Se certifica de noi ca prezentul registru, contine ……. pagini numerotate
(ill cifre ~i litere).
(Numele, semnatura ~i ~tampila detinatorului)
ANEXAR
Metodologie pentru instruirea manevrantilor pentru ascensoarele de
constructie speciala pentru materiale
R.l Generalitiiti
Instruirea este obligatorie pentru personalul de deservire (manevranti) a
ascensoarelor de constructie speciala pentru materiale. Cametul de
manevrant se elibereaza de catre detinatorul instalatiilor, individual,
persoanelor care, prin promovarea examenelor, fac dovada indeplinirii
conditiilor specificate ill prezenta anexa privind capabilitatea teoretica ~i
practica de a exercita activitatea de deservire a ascensoarelor de constructie
speciala pentru materiale.
R.2 Conditii de absolvire a cursului
R.2.1 Instruirea manevrantilor se face pe baza unui examen sustinut in
fata comisiei tehnice indicate la pct. R.5.3
R.2.2 Pentru a fi admi~i la examen, ill vederea absolvirii cursului de catre
agentul economic detinator, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele
conditii:
a) au varsta de cel putin 18 ani impliniti;
b) fac dovada unei minime pregatiri profesionale;
c) indeplinesc conditiile de sanatate pentru deservirea ~i/sau manevrarea
ascensoarelor de constructie speciala pentru materiale ~i prezintii 0
adeverintii medicala cu mentiunea „Apt pentru prestarea activitiitii de
manevrant ascensoare de constructie speciala pentru materiale”;
d) fac dovada ca au absolvit cursurile de instruire, organizate conform
prevederilor de la pct. R.3;
e) indeplinesc conditiile de practica stabilite in prezenta anexa.
R.3 Organizarea cursurilor
R.3.1 In vederea instruirii personalului de deservire ~i/sau manevrare a
ascensoarelor de constructie speciala pentru materiale trebuie sa se
organizeze ~i sa se deruleze cursuri de instruire de catre agentul economic
detinator.
R,3.2 Cursurile se vor preda pe baza programei analitice specificate In
anexa S, care prevede minimum de cuno~tinte necesare ~i de duratii a
cursurilor In vederea instruirii personalului de deservire ~i/sau manevrare.
Cursurile vor fi predate de ingineri, tehnicieni sau instructori de
specialitate sau de specialitiiti inrudite domeniului pentru care se va face
instruirea de catre detinator, care au competenta tehnica necesara ~i
experientii profesionala In domeniul exploatiirii ascensoarelor de constructie
speciala pentru materiale ~i care cunosc prevederile prescrippei tehnice.
ANEXAR
(continuare)
RA Examinarea cursanplor ~i eliberarea carnetului de manevrant
R,4.1 Agentul economic organizator al cursurilor va asigura urmiirirea
frecventei participiirii cursantilor la lecpile teoretice ~i practice tinute ~i
verificarea nivelului de lnsu~ire a cuno~tintelor teoretice ~i practice predate.
Pe aceastii baza, agentul economic va elibera cursantilor, la lncheierea
stagiului de pregatire, adeverinte de absolvire.
RA.2 Examinarea candidatilor se face de catre 0 comisie tehnica compusa
din:
a) RSVTI al agentului economic detiniitor – pre~edintele comisiei;
b) responsabilul cursului;
c) unul sau mai multi lectori ai cursului.
RA.3 Inainte de inceperea examenului, comisia de examinare va verifica:
a) daca au fost respectate prevederile pct. R,2.2;
b) catalogul cursului de instruire;
c) adeverintele de absolvire a cursului, previizute la pct. RA.l;
d) adeverintele de practica pe ascensoare de construcpe speciala pentru
materiale.
R,4A Examenul de absolvire constii lntr-o probii teoretica ~i 0 probii
practica avand ca scop verificarea lnsu~irii cuno~tintelor previizute In
programa analitica a cursului de instruire ~i a dobandirii deprinderilor
practice necesare pentru deservirea unui ascensor de construcpe speciala
pentru materiale.
RA.5 Pentru a absolvi cursul de instruire, candidatul trebuie sa fie dec1arat
„ADMIS” atat la probii teoretica dit ~i la proba practica.1n cazul cand la una
din probe a obtinut rezultate nesatisfiicatoare, candidatul va fi dec1arat
„RESPINS” la examen.
RA.6 Rezultatele examenelor vor fi consemnate de comisie intr-un
proces-verbal care va purta un numiir dat de pre~edintele comisiei de
exammare.
RA.7 Pe baza datelor din procesul-verbal, agentul economic detinator va
elibera candidatilor care au reu~it la examen un camet de manevrant tip,
conform modelului din anexa T, in care se va inscrie tipul ascensorului de
constructie speciala pentru materiale. Evidenta cametelor de manevrant
eliberate se va tine la agentul economic detinator emitent.
ANEXAR
(continuare)
R.5 Verificari periodice
R.5.1 Persoanele instruite, in conformitate cu prevederile prezentei anexe,
au obligatia sa se prezinte din doi in doi ani la examinarea medicala,
prezentilnd rezultatul comisiei mentionate la pct. R.5.3.
R.5.2 Pentru improspatarea cuno~tintelor profesionale, persoanele
instruite conform prezentei anexe vor fi instruite periodic, odata cu
instructajul de protectia muncii, de catre personalul tehnic de specialitate
desemnat pentru acest scop de catre conducerea agentului economic
detinator de ascensoare de constructie speciala pentru materiale iar
rezultatele instruirii periodice vor fi consemnate intr-un proces-verbal.
R.5.3 Persoanele instruite, in conformitate cu prevederile prezentei anexe,
vor fi examinate anual pentru verificarea cuno~tintelor profesionale ~i a
deprinderilor practice de catre 0 comisie numita de conducerea agentului
economic detinator la care acestea i~i desfii~oara activitatea.
Din comisie va face parte obligatoriu ~i responsabilul cu supravegherea ~i
verificarea tehnica a instalatiilor (RSVTI), autorizat de ISCIR-INSPECT IT
in calitate de pre~edinte al comisiei.
Rezultatele examinarilor vor fi consemnate intr-un proces-verbal de
verificare.
R.5A Persoanelor instruite, in conformitate cu prevederile prezentei
anexe, care practica activitatea de manevrant ascensoare de constructie
speciala pentru materiale pentru care detin camet de manevrant ~i nu se
prezintii la examinarile mentionate la pct. R.5.1 ~i R.5.3 sau persoanelor
care, in urma examinarilor respective, obtin rezultate necorespunzatoare Ii se
vor retrage cametele de manevrant de catre agentul economic detinator pe
timp limitat sau defmitiv, dupa caz.
R.5.5 Persoanele care au intrerupt practicarea efectiva a activitiitii de
manevrant ascensoare de constructie speciala pentru materiale pentru care
sunt instruite, mai mult de un an pot sa reia practicarea activitatii respective
numai cu conditia respectiirii prevederilor de la pct. R.5.l ~i R.5.3.
R.5.6 Cametul de manevrant este valabil numai pentru deservirea
ascensoarelor de constructie speciala ale agentului economic detinator care a
eliberat cametul.
R.6 Sanctionarea personalului instruit
R.6.1 Personalul instruit, in conformitate cu prevederile prezentei anexe,
poate fi verificat de catre inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT
precum ~i de catre organele in drept ale agentului economic detinator la
locul de munca, in timpul efectuarii activitatilor de deservire ~i/sau
manevrare a ascensoarelor de constructie speciala pentru materiale, cu
privire la modul cum i~i indepline~te sarcinile de serviciu ~i cum aplica
cuno~tintele teoretice ~i practice.
ANEXAR
(sIar~it)
Verificarea se va efectua in prezenta RSVTI sau a altor persoane
competente desemnate de conducerea agentului economic. In cazul in care in
urma verificarilor efectuate se constata deficiente tehnice la ascensoare de
constructie speciala pentru materiale, datorate personalului de deservire
~i/sau manevrare instruit, sau alte abateri care pericliteaza securitatea in
functionare a acestora, in functie de gravitate a lor, se vor lua urmatoarele
masuri:
a) sesizarea conducerii agentului economic detinator pentru aplicarea de
sanctiuni prevazute in regulamentul de ordine interioara;
b) consemnarea in cametul de manevrant a abaterii constatate;
c) aplicarea unei amenzi, in cazul in care abaterea se incadreaza in
prevederile legislatiei in vigoare privind stabilirea ~i sanctionarea
contraventiilor;
d) retragerea cametului de manevrant pe timp limitat sau definitiv, in
functie de gravitatea abaterii comise;
e) retragerea definitiva a cametului dupa comiterea a 5 abateri consemnate
in cametul de manevrant.
Masurile de la lit. a) ~i b) se vor lua pe baza procesului-verbal de
verificare intocmit de catre cei care constata abaterile.
Masurile de la lit. c) se vor aplica numai de catre ISCIR-INSPECT IT, pe
baza procesului-verbal de verificare intocmit de inspectorul de specialitate al
ISCIR-INSPECT IT.
Masurile precizate la lit. d) ~i e) vor fi aplicate de emitentul carnetului ~i
vor fi aduse la cuno~tinta persoanelor sanctionate, i’n scris.
R.6.2 in cazul i’n care personalul instruit se prezintii la locul de munca sub
influenta alcoolului sau deserve~te ascensorul de constructie speciala pentru
materiale necorespunzator, astfel i’ncat peric1iteaza securitatea i’n functionare
a acestuia, conducerea agentului economic detinator, pe liinga sanctiunile
previizute i’n regulamentul de ordine interioara, poate retrage carnetul de
manevrant pe termen limitat sau defmitiv.
R. 7 Dispozitii finale
R. 7.1 Personalul instruit, conform prevederilor prezentei anexe, este
obligat sa poarte permanent, la locul de munca, carnetul de manevrant
asupra sa. Lipsa carnetului de manevrant, la verificarea efectuatii de catre
persoanele i’ndreptatite, este echivalentii cu exploatarea ascensoarelor de
constructie speciala pentru materiale de catre personal neinstruit pentru
deservire ~ilsau manevrare.
R. 7.2 Nerespectarea prevederilor prescriptiei tehnice de catre persoanele
instruite sau folosirea de catre agentii economici detinatori de personal lara
instruire, la exploatarea ascensoarelor de constructie speciala pentru
materiale care conform prevederilor prescriptiei tehnice necesitii personal de
deservire instruit, va fi sanctionatii conform legislatiei i’n vigoare pe baza
proceselor-verbale de constatare intocmite de inspectorii de specialitate ai
ISCIR-lNSPECT.
ANEXAS
Programa analiticA pentru cursul de pregAtire in vederea instruirii
manevrantilor pentru ascensoare de constructie speciala. pentru
materiale
I Partea teoretica ~i practica Nurnarul
ore lor de
predare
Teoreticill
Practidil
1 __ ––;-_____________________ _
a) Notiuni generale
1
2
– Felurile curentului electric; Surse de curent
folosite la instalatia unui ascensor de constructie
specialA pentru materiale
– Protectia prin legare electrica la pamant
– Sigurante, contacte, electromagneti, relee,
automate de protectie etc.
–– I
b) Descrierea ascensoarelor de constructie speciala
3
pentru materiale;
Descrierea ansarnblurilor partii mecanice (put,
cabina (platforma), cabluri, glisiere, camera
troliu, troliu etc.)
– Descrierea ansarnblurilor partii electrice
(instalatia electrica, sistemele de comanda ~i
actionare, panoul de comanda ~i iluminat etc.)
–– I
c) Componente de securitate
2 I
– Limitatorul de viteza
– Limitatoare de sfar~it de cursa
– Contacte electrice de securitate
– Frane
– Tampoane
–– I
d) Responsabilitatile manevrantilor
3 I
I ––––––––––––––––––-
––- I
I e) Manevrarea ~i exploatarea ascensoarelor de
10 I
I constructie speciala pentru materiale:
I
I – Verificarea tehnic~ a ascensoarelor de constructie
I
10
10
3
10
speciala pentru materiale (autorizare periodica ~i
dupa reparatie) ~i incercari in sarcina
– Autorizatia de functionare (cartea ascensorului de
constructie speciala pentru materiale)
– Registrul de supraveghere ~i instructiuni de
exploatare
– Regim de lucru
Intretinerea, revizia tehnica ~i repararea
Analiza cauzelor care determina deranjamente mai
frecvente la instalatii $i masuri de luat
– Modul de executare a comenzilor
ANEXAS
(sfiir~it)
I. Partea teoretica ~i practica
orelor de
I
I
I
1 ________________ _
I
Practical
Numarul
pre dare
Teoretical
I––~–––––––––––––- _______ _
f) Avarii ~i accidente la ascensoare de constructie
speciala pentru materiale
– Cauzele avariilor ~i accidentelor
Masuri pentru evitarea $i eliminarea avariilor $i
accidentelor
–– I
I g) Tehnica securitatii muncii
2
2
5
Legislatia in vigoare privind protectia muncii
– Echipamentu1 de protectie
Masuri de prim ajutor in caz de avarii, de
incendiu ~i in caz de accidente Ia ascensoare de
constructie speciala pentru materia Ie etc.
–– I
I h) Legis1atie, regu1amente, instructiuni
I
I – Decret nr. 587/1973 ~i Decret nr. 417/1985 ,
I
I H.G. nr. 1340/2001
I
I – P TR 17, in vigoare
I
I – Instructiuni tehnice interne intocmite de detinator
1
I ––––––––––––––––––-
––- I
I i) Educatie
I
I – Disciplina in munca; Respectarea Iegislatiei, a
I
I PT – Colectia ISCIR, a normelor de tehnica
I
I securitatii ~i protectiei muncii etc.
I
4
2
1 __ ––,-___ ––––– ___ _
Recapitulape:
I. Partea teoretica …………………… 48 ore
Partea practica ……………………. 20 ore
II. Verificarea i’nsu~irii cuno~tintelor – 1 oriilcandidat
ANEXA T
(Coperta carnetului)
CARNET DE MANEVRANT
Denumirea agentului economic
(Pe prima coperta, in interior)
Posesorul cametului are obligatia sa cunoasca ~i sa aplice intocmai
prevederile Prescrippilor tehnice – Colectia ISCIR ~i ale instrucpunilor
specifice referitoare la exploatarea instalatiilor respective. Acesta trebuie sa
se prezinte din doi in doi ani la examenul medical ~i anualla verificarea
cuno~tintelor in fata comisiei din unitatea unde lucreaza.
Cametul este personal, se va pastra permanent asupra posesorului in buna
stare ~i se va prezenta la cererea delegatului ISCIR-INSPECT sau a RSVTI
al detinatorului.
Posesorul cametului nu poate deservi decdt instalapi de tipul celor inscrise
in camet.
Este interzisa deservirea instalapilor daca acestea nu sunt autorizate sa
functioneze, exceptand cazurile in care se executa verificiiri ~i incerciiri in
vederea punerii in functiune sau omologiirii prototipurilor.
Cametul se poate retrage de catre RSVTI al depnatorului c§.nd posesorul
este giisit sub influenta a1coolului in timpul serviciului sau c§.nd se constata
ca a sav~it abateri grave care pericliteaza securitatea instalatiei ~i a
persoanelor.
Modificarea cametului de manevrant se considera falsificare de acte
publice ~i se sanctioneaza conform legii.
In cazul pierderii cametului de manevrant persoana in cauza poate obtine
un nou camet de la agentul economic emitent* l).
* l) In cazul in care este necesar textul se va continua ~i pe interiorul
ultimei coperte.
(Pagina 1)
Denurnirea agentului economic
Nr.
CARNET DE MANEVRANT
_____ *1)
*2)
*1) Numarul carnetului 5e va serie pe fiecare pagina, in partea de
jose
*2) in partea de jos, dreapta sau stanga, 5e va serie nurnarul
paginii respective (pe toate paginile carnetului).
ANEXA T
(continuare)
(pagina 2)
CARNET DE MANEVRANT*l)
Numele ………………………………………………………… .
Prenumele ……………………………………………………… .
Data ~i locul na~terii ………………………………………….. .
CNP*2) ………………………………………………………… .
Instruit pentru a deservi ……………………………………….. .
Eliberat de*3) …………………………………………………. .
in baza procesului-verbal ill . ……… din ……………………….. .
Delegat agentului economic ………………………………………. .
(Semnatura ~i ~tampila)
Nr. _______ _
* 1) Completarea carnetului se va face cu tu~ negru.
*2) CNP – Cod numeric personal.
*3) Denumirea agentului economic emitent.
(Paginile 3 – 10)
EXAMINARI ANUALE
I Nr. proces-verbal
comisiei I
Denumirea detinatorului Pre:;;edintele
I Data (numele,
prenumele,
semnatura,
:;;tarnpila)
I ______ ~–––––––––––– ____________ _
*1)
Nr.
*1) Pe fiecare pagina se var tipari 5 randuri.
ANEXA T
(SIar~it)
(Paginile 11 :;;i 12)
Nr. proces-verbal
Data
abaterea
I
prenumele,
I
:;;tarnpila)
ABATERI
de la normele legale in vigoare
Natura abaterii
Sanctiunea
Organul care a
canstatat
(numele,
semnatura,
I––~–––––––––––– ____________ __
*1)
Nr.
*1) Fe fiecare pagina se vor tipari 3 … 5 randuri.
ANEXAU
Instalatii care nu fac obiectul prescriptiei tehnice