Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind aprobarea Planului seclorial pentru cercetaredezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2011-2014, .Agricultură şi Dezvoltare Rurală- Orizont PAC 2020

MONITORUL OFICIAL
AL
1\ ROMANIEI
Anul 179 (XXIII) – Nr. 395
PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE Luni, 6 iunie 2011

Descarca PDF cu Ordin pentru cercetare-dezvotare domeniul agricol

 

Nr.
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
124. -‘ …………………………………………… .
130. – Ordin al inspeclorului de stat şef allnspecţiei de Stat
pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune
şi Instalaţiilor de Ridicat pentru aprobarea Metodologiei
privind autorizarea operatorului responsabil cu
SUMAR
Pagina Nr.
supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din
domeniullSCIR – operator RSVTI ………………………. 3-14
2
807. – Ordin al ministrului sănătăţii privind aprobarea
tarifelor pentru analizele factorilor naturali terapeutici
efectuate de către Institutul Naţional de Recuperare,
Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti. …… .
1.535. – Ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului
privind completarea Ordinului ministrului dezvoltării
regionale şi locuinţei nr. 298/2009 pentru aprobarea
categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate În
implementarea proiectelor finanţate În cadrul Programului
de cooperare interregională INTERREG IV C …………… .
15
16
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 395/6.v1.2011
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTÂRII RURALE
ORDIN
privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol
şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2011-2014,
„Agricultură şi Dezvoltare Rurală – Orizont PAC 2020”
Având În vedere Referatul privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de
dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 71.219 din 26 mai 2011, elaborat de Direcţia generală politici
În sectorul vegetal,
În baza prevederilor:
– art. 46 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
– art. 27 IiI. b) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe
lonescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările
ulterioare;
– Hotărârii Guvernului nr. 1.266/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea,
monitorizarea şi evaluarea proiectelor din planurile secloriale de cercetare-dezvoltare, cu modificările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărărea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate În subordinea acestuia, cu modificările şi completările
ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:
Art. 1. – Se aprobă Planul sectorial pentru cercetare- finanţarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din planurile
dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al sectoriale de cercetare-dezvoltare, cu modificările ulterioare.
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2011-2014, (2) Funcţia de director al planului sectorial ADER 2020 este
„Agriculturâ şi Dezvoltare Rurală – Orizont PAC 2020″, acronim Îndeplinită de către şeful serviciului de cercetare, care poate
ADER 2020, prevăzut În anexa nr. 1, proiectele componente ale exercita şi funcţia de monitor de proiect.
acestuia, prevăzute în anexa nr. 2, precum şi bugetul total (3) Monitorii vor fi nominalizaţi de conducătorii
estimat in sumă de 45.401.000 lei, din care pentru anul 2011 se direcţiilor/serviciilor de specialitate din cadrul Ministerului
aprobă suma de 10.900.000 lei. Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Art. 2. – (1) Structura de conducere a planului sectorial (4) Direcţiile/Serviciile de specialitate din cadrul Ministerului
ADER 2020 este alcătuită din directorul planului sectorial, Agriculturii şi Dezvoltării Rurale indeplinesc prevederile
monitori tehnici şi monitori economici. Instrucţiunile şi procedurile prezentului ordin.
care trebuie respectate la competi~a pentru accesarea fondurilor Art. 3. – Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din
publice alocate proiectelor de cercetare din planul sectorial prezentul ordin.
ADER 2020 sunt cuprinse În Hotărârea Guvemului nr. 1.26612004 Art. 4. – Prezentul ordin se publică În Monitorul Oficial al
pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, României, Partea 1.
Bucureşti, 26 mai 2011.
Nr. 124.
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Valeriu Tabâră
*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică În Monitorul Oficial al României, Partea 1. nr. 395 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al
Regiei Autonome .Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.