ORDIN Nr. 1007 din 21 mai 2010 pentru aprobarea prescripţiilor tehnice PT A1 – 2010 "Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale

„Sisteme de automatizare aferente centralelor termice şi instalaţii de ardere aferente cazanelor”
EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 513 bis din 23 iulie 2010
Ordinul nr. 1.007/2010 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 23 iulie 2010 şi este reprodus şi în acest număr bis.

Având în vedere prevederile art. 5 lit. o) din Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri,
ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri emite următorul ordin:
ART. 1
Se aprobă Prescripţia tehnică PT A1 – 2010 „Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale </= 400 kW”, prevăzută în anexa nr. 1.
ART. 2
Se aprobă Prescripţia tehnică PT C2 – 2010 „Arzătoare cu combustibili gazoşi şi lichizi”, prevăzută în anexa nr. 2.
ART. 3
Se aprobă Prescripţia tehnică PT C11 – 2010 „Sisteme de automatizare aferente centralelor termice şi instalaţii de ardere aferente cazanelor”, prevăzută în anexa nr. 3.
ART. 4
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă următoarele ordine:
a) Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 397/2002 privind aprobarea Prescripţiei tehnice PT A1 – 2002 „Cerinţe tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 11 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 336/2003 pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT C11 – 2003, ediţia 1, „Cerinţe tehnice privind sistemele de automatizare aferente centralelor termice”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 şi 75 bis din 29 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 5
Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la publicare.
p. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,
Tudor Şerban,
secretar de stat
Bucureşti, 21 mai 2010.
Nr. 1.007.