ORDIN Nr. 104 din 20 februarie 2003 pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT R 17-2003, ediţia 1

,”Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor de construcţie specială pentru materiale

EMITENT: MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 251 bis din 11 aprilie 2003

Descarca PDF cu ORDIN Nr. 104 din 20 februarie 2003

*) Ordinul nr. 104/2003 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 11 aprilie 2003, şi este reprodus şi în acest număr bis.
În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Resurselor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul industriei şi resurselor emite următorul ordin:
ART. 1
Se aprobă Prescripţia tehnică PT R 17-2003, ediţia 1, „Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor de construcţie specială pentru materiale”, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul industriei şi resurselor,
Dan Ioan Popescu
ANEXA 1*)
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT – ISCIR