ORDIN Nr. 106 din 20 februarie 2003 pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT R 13-2003, ediţia 1,

„Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor cu schip”
EMITENT: MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 263 bis din 16 aprilie 2003

Ordinul nr. 106/2003 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 16 aprilie 2003, şi este reprodus şi în acest număr bis.
În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Resurselor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul industriei şi resurselor emite următorul ordin:
ART. 1
Se aprobă Prescripţia tehnică PT R 13-2003, ediţia 1, „Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor cu schip”, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul industriei şi resurselor
Dan Ioan Popescu
ANEXA 1*)
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT – ISCIR