ORDIN Nr. 127 din 2 septembrie 2003 pentru completarea şi modificarea Prescripţiei tehnice PT R 11-2003, ediţia 1

 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe plan înclinat pentru persoane”, aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 101/2003
EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 639 din 8 septembrie 2003

Descarca PDF cu ORDIN Nr. 127 din 2 septembrie 2003

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003,
şi având în vedere referatul de aprobare prezentat,
ministrul economiei şi comerţului emite următorul ordin:
ART. 1
Se completează şi se modifică Prescripţia tehnică PT R 11-2003, ediţia 1, „Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe plan înclinat pentru persoane”, aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 101/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 şi 182 bis din 24 martie 2003, după cum urmează:
I. La punctul 1.3.2 (Legi şi hotărâri) se introduce un nou alineat care va avea următorul cuprins:
„- Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 375/2002 şi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002”
II. În anexa J, punctul J.4.1 va avea următorul cuprins:
„J.4.1. În vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT IT a personalului de exploatare pentru instalaţii de transport pe plan înclinat pentru persoane trebuie să se organizeze şi să se deruleze cursuri de către o unitate de specialitate (agent economic, institut, asociaţie profesională etc.) autorizată conform procedurii descrise în Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată.
Unitatea de specialitate (furnizorul de formare profesională) trebuie să îndeplinească condiţiile legale şi să facă dovada că dispune de instructori de specialitate şi de mijloace tehnico-didactice adecvate scopului.”
ART. 2
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul economiei şi comerţului,
Dan Ioan Popescu
–––––