ORDIN Nr. 189 din 28 martie 2003 privind aprobarea Metodologiei pentru certificarea şi emiterea certificatului de conformitate de tip pentru echipamentele destinate distracţiei extreme

EMITENT: MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 349 bis din 22 mai 2003

Descarca PDF cu ORDIN Nr. 189 din 28 martie 2003

 Ordinul nr. 189/2003 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 22 mai 2003, şi este reprodus şi în acest număr bis.

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Resurselor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul industriei şi resurselor emite următorul ordin:
ART. 1
Se aprobă Metodologia pentru certificarea şi emiterea certificatului de conformitate de tip pentru echipamentele destinate distracţiei extreme, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul industriei şi resurselor,
Dan Ioan Popescu
ANEXA 1*)
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
METODOLOGIE
pentru certificarea şi emiterea certificatului de conformitate de tip pentru echipamentele destinate distracţiei extreme
1. SCOP
Prezenta metodologie are ca scop stabilirea etapelor care trebuie aplicate pentru evaluarea conformităţii şi emiterea certificatului de conformitate de
tip pentru echipamentele destinate distracţiei extreme, denumite în continuare, echipamente.
2. DOMENIU DE APLICARE
Prezenta metodologie se aplică în activitatea de evaluare a conformităţii şi certificare a echipamentelor destinate distracţiei extreme, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1102/2002.
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
– Hotărârea Guvernului nr. 1102/2002, Hotărâre privind regimul de introducere pe piaţă şi de exploatare a echipamentelor pentru agrement;
– PT R19 – 2002, Prescripţia tehnică: Cerinţe tehnice de securitate privind echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joacă;
– MT 1 – 2002, Metodologie pentru efectuarea analizei de risc în exploatare.
4. DEFINIŢII
Pentru scopurile prezentei proceduri se adoptă următoarele definiţii:
a) echipament pentru agrement – orice utilaj, instalaţie sau dispozitiv acţionat prin forţa sau greutatea omului, electric, pneumatic, hidraulic, mecanic, precum şi prin orice alte surse de energie, pe un amplasament temporar sau definitiv, destinat agrementului, jocului sau destinderii persoanelor fizice;
b) echipament pentru spaţiile de joacă – acel echipament pentru agrement, conceput sau destinat pentru a fi utilizat în special de copii, la care intervine exclusiv greutatea sau forţa fizică a fiinţei umane, şi destinat folosirii pe un spaţiu colectiv de joacă, temporar sau permanent;
c) spaţiu de joacă – perimetrul delimitat şi amenajat în scopul agrementului, în care este instalat cel puţin un echipament pentru spaţiile de joacă;
d) echipament pentru parcurile de distracţii – acel echipament pentru agrement care nu este un echipament pentru spaţiile de joacă;
e) parc de distracţii – perimetrul delimitat şi amenajat în scopul agrementului, în care este instalat cel puţin un echipament pentru parcurile de distracţii, temporar sau definitiv;
f) distracţie extremă – o activitate oferită de un organizator, prin intermediul unui echipament pentru agrement, unuia sau mai multor consumatori în scop de distracţie sau de recreere şi la care senzaţia de
pericol sau de provocare pe care o resimte consumatorul îl incită în principal să participe;
g) exploatarea echipamentului pentru agrement – punerea la dispoziţie consumatorilor a unui echipament pentru agrement;
h) exploatantul echipamentului pentru agrement – persoana fizică sau juridică, deţinătoare cu orice titlu a unui echipament pentru agrement, pe care îl pune la dispoziţie consumatorilor;
i) exploatantul parcului de distracţii sau spaţiului de joacă – persoana fizică sau juridică ce are în administrare un parc de distracţii sau un spaţiu de joacă. În cazul în care exploatantul echipamentului nu poate fi identificat, exploatantul spaţiului de distracţii sau exploatantul spaţiului de joacă preia răspunderea exploatantului echipamentului;
j) organizator de distracţii extreme – orice producător, distribuitor sau prestator de servicii care organizează o distracţie extremă;
k) coordonator de securitate – persoana angajată, calificată şi autorizată, desemnată de organizator pentru a veghea la securitatea echipamentului, a consumatorilor, precum şi a terţelor persoane în timpul distracţiei extreme;
l) produs pentru agrement – bun material destinat utilizării individuale sau colective, în scopul agrementului;
m) locator – orice persoană fizică sau juridică ce oferă spre închiriere consumatorilor produse pentru agrement;
n) echipament de protecţie individuală – echipamentul sau accesoriile oferite o dată cu produsul pentru agrement închiriat, de către locator sau exploatant, în scopul protejării vieţii, sănătăţii şi securităţii consumatorului faţă de pericole ce pot apărea ca urmare a utilizării normale şi previzibile a produsului respectiv;
o) personal tehnic de deservire – persoana angajată, calificată şi autorizată, desemnată de exploatant în vederea întreţinerii echipamentului pentru agrement, în scopul menţinerii acestuia în parametrii tehnici de funcţionare declaraţi sau specificaţi de producător;
p) autorizaţie de funcţionare a echipamentului pentru agrement – documentul emis de un organism desemnat, pe baza unei metodologii, prin care se certifică faptul că echipamentul pentru agrement satisface cerinţele esenţiale de securitate;
q) accident grav – un accident mortal sau un accident care produce o vătămare corporală gravă a consumatorului;
r) incident grav – un incident care ar putea da naştere unui accident grav;
s) componentă de securitate – orice componentă elementară, grup de componente, subansambluri sau ansambluri complete de echipamente şi orice dispozitiv inclus în instalaţie în scopul asigurării unei funcţionări
sigure, care este identificată prin analiza de risc şi a cărei defectare pune în pericol securitatea sau sănătatea persoanelor care pot fi utilizatori, personal de deservire şi alte persoane;
t) organism de certificare desemnat – organism independent faţă de clientul lui şi alte părţi interesate, care aplică regulile unui sistem de certificare, în scopul evaluării, certificării sau supravegherii conformităţii, persoană juridică cu sediul în România, şi care a fost desemnat de o autoritate competentă.
5. PREVEDERI GENERALE
Activitatea organismului de certificare desemnat are la bază principiile caracterului voluntar al certificării şi garantării accesului liber, nelimitat şi necondiţionat al oricărui solicitant.
Accesul la serviciile organismului de certificare desemnat este liber pentru orice solicitant indiferent de mărimea organizaţiei respective, de afilierea la diversele asociaţii sau grupuri de interes sau de numărul de certificate deja emise de către organism.
Condiţiile financiare depind doar de amploarea activităţilor implicate, criteriile după care aceste condiţii se impun fiind aceleaşi pentru toţi solicitanţii.
Criteriile de evaluare a conformităţii echipamentelor sunt cele cuprinse în documentele de referinţă declarate ca referenţiale sau cele din standardele aplicabile (române, europene, internaţionale), precum şi modul de organizare privind managementul calităţii procesului de producţie aferent.
Organismul de certificare desemnat verifică existenţa la producător a standardelor şi reglementărilor faţă de care se va efectua evaluarea conformităţii. În cazul unor standarde şi reglementări specifice, acestea se vor asigura de către solicitantul solicitării. În cazul unor familii de echipamente, documentaţia tehnică trebuie să se refere la toate tipodimensiunile şi trebuie să permită identificarea clară a caracteristicilor fiecărei tipodimensiuni.
Organismul de certificare desemnat garantează confidenţialitatea tuturor informaţiilor obţinute în procesul de evaluare a conformităţii echipamentelor. Toţi factorii care intervin în procesul de certificare trebuie să asigure confidenţialitatea informaţiilor culese în timpul acestui proces.
Organismul de certificare desemnat răspunde în limitele legale pentru activităţile desfăşurate de către personalul utilizat în certificare şi/sau de organismele şi laboratoarele cu care colaborează.
Pentru produsele aflate sub incidenţa unor reglementări speciale în vigoare sau sub jurisdicţia altor organisme abilitate prin lege, nu se
realizează evaluarea conformităţii şi certificarea fără acordul şi cererea expresă a acestora. Evaluarea se va face ţinând cont şi de criteriile rezultate din documentele valabile în domeniul respectiv.
Organismul de certificare desemnat certifică echipamente noi fabricate în România sau echipamente noi şi vechi aduse din import.
Organismul de certificare desemnat acordă certificarea pentru:
– echipamente şi/sau familii de echipamente noi fabricate în serie;
– loturi de echipamente noi în cantităţi mici sau unicat;
– pentru echipamente noi sau vechi aduse din import.
Activitatea de certificare aplicată de organismul de certificare desemnat are în vedere:
– în toate cazurile evaluarea conformităţii produsului cu documentele de referinţă;
– în cazul echipamentelor din fabricaţia de loturi mici sau unicat:
– aprobarea de model;
– verificarea procedurilor stabilite de solicitant pentru menţinerea conformităţii producţiei;
– supravegherea după certificare a menţinerii condiţiilor iniţiale de certificare;
6. SOLICITAREA CERTIFICĂRII
Organismul de certificare desemnat declanşează procedura de certificare numai după primirea de la solicitant a următoarelor documente completate:
– Cererea pentru certificare, Anexa 1;
– Chestionarul de identificare şi evaluare preliminară, Anexa 2;
– Dosarul tehnic, Anexa 3.
7. FAZELE CERTIFICĂRII
În general, fazele certificării sunt următoarele:
– Solicitarea certificării;
– transmiterea la organismul de certificare desemnat a cererii tip de certificare şi a chestionarului de informare şi evaluare preliminară;
– transmiterea dosarului tehnic;
– Examinarea dosarului tehnic;
– Efectuarea auditului la faţa locului;
– Prelevarea de probe;
– Inspecţii şi încercări specifice;
– Acordarea certificării;
– Supravegherea în fabricaţie.
8. PROGRAMUL DE CERTIFICARE
Pentru fiecare echipament pentru care s-a solicitat certificarea, se stabileşte un Program de evaluare a conformităţii în funcţie de specificul fiecărui echipament în care se evidenţiază rezultatele diferitelor etape astfel:
– Evaluarea documentaţiei de produs, a procesului tehnologic şi a sistemului calităţii;
– Raport de încercări pe flux şi finale efectuate de producător;
– Auditul procesului de fabricaţie pentru a se asigura că solicitantul are capabilitatea tehnică de a realiza permanent echipamente conforme cu referenţialul declarat;
– Inspecţii şi încercări specifice pe probe prelevate din producţia curentă sau pe eşantioane reprezentative.
Acordarea certificării este condiţionată de trecerea cu succes a fiecărei faze în parte din Programul de evaluare a conformităţii.
Etapele activităţii de certificare se finalizează prin documente scrise (Raport de evaluare a documentaţiei tehnice de proiectare şi execuţie, Rapoarte de inspecţii şi încercări, Raport de audit, Sinteza de evaluare a conformităţii produsului) care servesc la luarea deciziei privind acordarea certificării.
9. DECIZIA REFERITOARE LA CERTIFICARE
Decizia se bazează pe evaluarea făcută de echipa de audit (formată din experţi tehnici şi auditori de sisteme de management al calităţii), pe rezultatele încercărilor asupra echipamentului şi pe evaluarea documentaţiei cuprinsă în dosarul tehnic.
Responsabilitatea deciziei privind acordarea/neacordarea certificării revine Comisiei de Certificare a organismului de certificare desemnat.
10. CONDIŢII DE UTILIZAREA CERTIFICĂRII
Folosirea certificatului de conformitate de tip este permisă numai în limita duratei de valabilitate.
Certificatul de conformitate de tip acoperă conformitatea echipamentului cu toate cerinţele documentelor de referinţă şi nu poate fi folosită drept certificat de conformitate pentru sistemul calităţii solicitantului, chiar dacă procesul de certificare implică auditul sistemului de management al calităţii şi aprobarea acestuia.
Certificatul de conformitate de tip are durata de valabilitate de un an.
11. RĂSPUNDEREA JURIDICĂ A TITULARILOR
Titularii de certificate de conformitate de tip pentru echipamentele destinate distracţiei extreme, poartă întreaga răspundere pentru activităţile proprii, documentele emise şi calitatea echipamentelor certificate şi nu se pot prevala de documentele de certificare obţinute de la organismul de certificare desemnat pentru a fi exoneraţi în vreun fel de răspunderea ce le revine conform Hotărârii Guvernului nr. 1102/2002.
12. SUPRAVEGHEREA MENŢINERII CONFORMITĂŢII
După acordarea certificării, organismul de certificare desemnat va supraveghea periodic activităţile specifice ale titularului pentru a verifica stabilitatea procesului şi menţinerea condiţiilor care au condus la obţinerea certificării.
În cazul în care, în timpul acţiunilor de supraveghere, sunt constatate abateri majore de la prevederile documentelor de referinţă, organismul de certificare desemnat poate suspenda sau retrage şi anula certificatul de conformitate de tip.
Organismul de certificare desemnat îşi rezervă dreptul de a preleva de pe piaţă, de pe fluxul de fabricaţie sau din stocurile producătorului produse pentru a fi încercate, pentru activităţi legate de certificare şi supraveghere.
ANEXA 1
CERERE PENTRU CERTIFICARE
(distracţie extremă)
Număr de înregistrare Număr de înregistrare
Organism de certificare Solicitant ……………….
desemnat ……………
Numele organizaţiei: ……………………………………………..
Adresa: …………………………………………………………
Localitatea: …………………………….. Cod poştal: ………….
Telefon/Fax: …………………………………………………….
_ _ _
|_| |_| |_|
În calitate de: producător reprezentant autorizat importator
al echipamentelor pentru care se solicită certificarea şi acordarea:
– Certificatului de conformitate de tip
Pentru echipamentul(ele): …………………………………………
_ _ _ _
|_| |_| |_| |_|
Echipamentul este: nou vechi produs în România din import
Anul de fabricaţie a echipamentului: ……….
Amplasamentul echipamentului:
Adresa: …………………………………………………………
Localitatea: ………………………………. Cod poştal: ………..
Telefon/Fax: …………………………………………………..
_ _
|_| |_|
Felul amplasamentului: temporar definitiv
Documentul(ele) de referinţă (standard, specificaţie etc.):
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
Dacă producătorul are implementat un sistem de management al calităţii:
_ _
DA |_| NU |_|
Persoana de contact: ……………………………………………..
Funcţia: ………………………….. Telefon/fax: ……………….
La prezenta cerere anexăm completat Chestionarul de identificare şi evaluare preliminară.
Numele şi prenumele reprezentantului legal: …………………………
Data ……………………………… Semnătura: …………………
NOTĂ:
Ne asumăm responsabilitatea privind informaţiile furnizate în prezenta cerere.
ANEXA 2
CHESTIONAR DE IDENTIFICARE ŞI EVALUARE PRELIMINARĂ
EXPLICAŢII ŞI INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE
– Chestionarul este destinat obţinerii datelor de identificare ale solicitantului şi ale echipamentului pentru care se solicită certificarea stabilirii numărului necesar de zile de audit, a programului de certificare specific, a laboratoarelor în care pot fi încercate echipamentele, calculul costului certificării.
– Completarea corectă şi exactă a chestionarului previne necesitatea unei vizite de preevaluare pentru colectarea tuturor datelor.
– Informaţiile conţinute în acest chestionar vor fi considerate confidenţiale şi nu vor fi divulgate unei terţe părţi fără consimţământul solicitantului.
– Chestionarul trebuie completat de persoane competente, delegate de către conducerea organizaţiei solicitante.
– Dacă cererea de certificare se referă la mai multe echipamente sau la mai multe locuri de fabricaţie sau de amplasament, este necesar să se completeze câte un formular pentru fiecare din acestea.
– Vă rugăm să răspundeţi la fiecare întrebare în parte. Dacă întrebarea se referă la o cerinţă neaplicabilă, vă rugăm să precizaţi acest lucru.
– În cazul în care spaţiul destinat răspunsului la o întrebare nu este suficient se pot adăuga foi suplimentare. Acestea se vor numerota în ordine ca anexe şi acest lucru se va menţiona în tabel.
– Chestionarul completat împreună cu anexele sale se va returna la organismul de certificare desemnat.
1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND SOLICITANTUL
DENUMIREA SOCIETĂŢII ……………………………………………..
………………………………………………………………..
– STATUTUL JURIDIC ……………………………………………….
– ADRESA (SEDIUL) ………………………………………………..
………………………………………………………………..
– FILIALE ……………………………………………………….
………………………………………………………………..
– ADRESA (SEDIUL) ………………………………………………..
………………………………………………………………..
– TELEX …………………………………………………………
– COD POŞTAL …………………………………………………….
– CAPITAL SOCIAL …………………………………………………
– AFILIERE LA ALTE TIPURI DE ASOCIAŢII ……………………………..
………………………………………………………………..
– DIRECTOR GENERAL (MANAGER) …………………………………..
– PERSOANA DE CONTACT
NUME ……………………………. FUNCŢIE ………………….
TELEFON …………………………. FAX ……………………..
– DOMENIUL DE ACTIVITATE ………………………………………
2. INFORMAŢII DESPRE PRODUCŢIE
– ECHIPAMENTE/SERVICII PRINCIPALE ………………………………….
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
– VOLUM VÂNZĂRI ………………………………………………….
………………………………………………………………..
– PIAŢA DE DESFACERE
INTERNĂ …………………………………………………………
………………………………………………………………..
EXTERNĂ …………………………………………………………
………………………………………………………………..
– SUBCONTRACTANŢI/FURNIZORI PRINCIPALI ……………………………..
………………………………………………………………..
– UNITĂŢI DE PRODUCŢIE ……………………………………………
………………………………………………………………..
– TIP DE PRODUCŢIE
UNICAT ………………………………………………………….
SERIE MICĂ ………………………………………………………
SERIE MARE ………………………………………………………
PRODUCŢIE DE MASĂ ………………………………………………..
3. INFORMAŢII DESPRE REPREZENTANT AUTORIZAT
NUMELE FIRMEI AL CĂREI REPREZENTANT ESTE ……………………………
………………………………………………………………..
ŢARA DE ORIGINE A FIRMEI REPREZENTATE ………………………………
ADRESA FIRMEI REPREZENTATE (SEDIUL) ………………………………..
LOCALITATEA ………………………………………………….
TEL/FAX ……………………………………………………..
– VOLUM IMPORTURI/AN ……………………………………………..
– VOLUM DESFACERI/AN ……………………………………………..
4. INFORMAŢII DESPRE IMPORTATOR
NUMELE FIRMEI EXPORTATOARE ………………………………………..
………………………………………………………………..
ŢARA DE ORIGINE A FIRMEI EXPORTATOARE ………………………………
ADRESA FIRMEI EXPORTATOARE (SEDIUL) ………………………………..
LOCALITATEA ………………………………………………….
TEL/FAX ……………………………………………………..
VOLUM IMPORTURI/AN ……………………………………………….
VOLUM DESFACERI/AN ……………………………………………….
5. INFORMAŢII DESPRE STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
NUMĂRUL DE ANGAJAŢI:
– în dezvoltare/proiectare ………………………………………..
– în producţie …………………….. pe schimburi ……………….
– în administraţie (aprovizionare, personal, distribuţie etc.) ………..
– service/susţinere după vânzare …………………………………..
– calitate ………………………………………………………
inspecţii şi încercări ………………………………………..
asigurarea calităţii ………………………………………….
NOTĂ:
VĂ RUGĂM SĂ ANEXAŢI ORGANIGRAMA SOCIETĂŢII
6. INFORMAŢII PRIVIND CERTIFICATELE DEŢINUTE
MAI DEŢINEŢI ALTE CERTIFICATE? …………………………………….
Pentru sistemul calităţii …………………………………………
………………………………………………………………..
Pentru echipamente ……………………………………………….
Pentru echipamentul pentru care solicitaţi certificarea? ……………..
………………………………………………………………..
Pentru acest echipament aţi mai solicitat certificarea? ………………
………………………………………………………………..
Aţi mai făcut obiectul unei evaluări totale sau parţiale? …………….
………………………………………………………………..
de către cine şi în ce calitate? …………………………………..
………………………………………………………………..
7. ALTE INFORMAŢII CONSIDERATE DE SOLICITANT A FI RELEVANTE
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
VĂ RUGĂM SĂ ANEXAŢI UN MATERIAL DE PREZENTARE, O BROŞURĂ – DACĂ AVEŢI
PERSOANA RESPONSABILĂ CU COMPLETAREA ACESTUI CHESTIONAR:
NUME ……………………………………………………………
FUNCŢIE …………………………………………………………
TELEFON …………………………………………………………
FAX …………………………………………………………….
DATA …………………………. SEMNĂTURA ………………………
CHESTIONARUL COMPLETAT INCLUDE ……. ANEXE, NUMĂR TOTAL DE PAGINI ……
ANEXA 3
Conţinut Dosar Tehnic
Dosarul tehnic trebuie să conţină următoarele:
1. O descriere generală a echipamentului;
2. Schiţa locului de amplasare şi a schemei distracţiei extreme;
3. Proiectul de execuţie, desenele subansamblelor şi a pieselor de rezistenţă, breviare de calcul şi specificaţii din care să rezulte:
– condiţiile de funcţionare impuse echipamentului;
– cerinţele esenţiale de securitate şi sănătate acoperite de echipament în raport cu analiza de risc efectuată;
– condiţiile contra incendiilor pe care le îndeplineşte echipamentul;
– soluţiile tehnice alese;
– determinarea componentelor de securitate;
– calculele de rezistenţă efectuate;
– procedurile de încercare şi verificare tehnică;
– lista elementelor de rezistenţă;
– alegerea materialelor;
– suduri de rezistenţă şi proceduri de omologare a sudurilor şi a subansamblelor;
– condiţii de protecţie împotriva coroziunii;
– condiţii pentru preîntâmpinarea uzurii, condiţii de ungere;
– protecţia împotriva depăşirii parametrilor de funcţionare;
– condiţiile de stabilitate impuse şi coeficienţii de securitate asiguraţi;
– tehnologia de fabricaţie;
– marcare şi etichetare;
– instrucţiuni de utilizare şi mentenanţă;
– solicitările seismice luate în considerare;
4. Analiza de risc efectuată în conformitate cu MT 1 – 2002;
5. Un document din care să rezulte dispozitivele, componentele, măsurile care au fost montate pe echipamente pentru eliminarea pericolelor puse în evidenţă de analiza de risc;
6. Cartea echipamentului/instalaţiei – partea de construcţie, în conformitate cu PTR 19 – 2002;
7. Lista componentelor de securitate;
8. Rezultatele oricăror încercări efectuate;
9. Un document din care să rezulte zona seismică a amplasamentului şi a solicitărilor ce au fost luate în considerare la proiectarea şi execuţia echipamentului/instalaţiei;
10. Documente care să ateste existenţa şi certificarea sistemului de management al calităţii.
NOTĂ:
Cerinţele de mai sus se respectă în măsura în care sunt aplicabile echipamentului supus certificării. Organismul de certificare desemnat poate cere şi alte documente suplimentare acolo unde este cazul.
ANEXA 4
CONŢINUT CERTIFICAT DE CONFORMITATE DE TIP
Declaraţia de conformitate trebuie să conţină următoarele informaţii:
a) adresa locului de execuţie;
b) denumirea echipamentului;
c) tipul, seria sau codul, anul fabricaţiei;
d) schema distracţiei extreme;
e) locul de amplasare a echipamentului, adresa;
f) documentele de referinţă (specificaţii, standarde etc.);
g) denumirea, adresa organismului de certificare desemnat; termenul de valabilitate a certificatului.
–––––