ORDIN Nr. 357 din 14 iunie 2004 pentru completarea Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 102/2003

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 554 din 22 iunie 2004

Descarca PDF cu ORDIN Nr. 357 din 14 iunie 2004

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003,
având în vedere referatul de aprobare prezentat,
ministrul economiei şi comerţului emite următorul ordin:
ART. 1
Prescripţia tehnică PT R 12-2003, ediţia 1, „Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, repararea, întreţinerea, revizia, verificarea şi exploatarea telefericelor pentru materiale”, aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 102/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 şi 233 bis din 5 aprilie 2003, se completează după cum urmează:
– La capitolul 12 (DISPOZIŢII FINALE) se introduc punctele 12.9 şi 12.10 cu următorul cuprins:
„12.9. Prevederile prezentei prescripţii tehnice referitoare la încercările în vederea omologării şi omologarea efectuate/efectuată în România nu se aplică telefericelor pentru materiale construite şi comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene şi în Turcia sau construite în mod legal într-un stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European, cu condiţia ca cerinţele legale aplicabile acestor teleferice în statul respectiv să prezinte garanţii echivalente celor pe baza cărora se efectuează încercările în vederea omologării şi omologarea în România, iar rezultatele acestor încercări să poată fi puse, la cerere, la dispoziţia ISCIR-INSPECT.
12.10. Prevederile pct. 12.9 se aplică de la data aderării României la Uniunea Europeană.”
ART. 2
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul de stat,
ministrul economiei şi comerţului,
Andrei Grigorescu,
secretar de stat
–––––