ORDIN Nr. 364/619 din 19 iunie 2003 privind aprobarea Metodologiei pentru efectuarea analizei de risc în exploatare, MT1-2002

EMITENT: MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR – Nr. 364 din 19 iunie 2003
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI – Nr. 619 din 20 iunie 2003
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 455 din 26 iunie 2003

Descarca PDF cu ORDIN Nr. 364/619 din 19 iunie 2003

În aplicarea art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.102/2002 privind regimul de introducere pe piaţă şi de exploatare a echipamentelor pentru agrement,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Resurselor, cu modificările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi
având în vedere referatele de aprobare prezentate,
ministrul industriei şi resurselor şi ministrul sănătăţii şi familiei emit următorul ordin:
ART. 1
Se aprobă Metodologia pentru efectuarea analizei de risc în exploatare, MT1-2002, ediţia 1, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul industriei şi resurselor,
Dan Ioan Popescu
Ministrul sănătăţii şi familiei,
Daniela Bartoş
ANEXA 1
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
– ISCIR –
METODOLOGIE
pentru efectuarea analizei de risc în exploatare, MT1-2002
Ediţia 1
Colecţia Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat – ISCIR
– Ediţie oficială –
1. Analiza de risc în exploatare
1.1. Analiza riscurilor în exploatare comportă succesiv următoarele:
a) identificarea potenţialelor pericole ce pot apărea la echipamentul/instalaţia montat/montată şi utilizat/utilizată în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă în timpul exploatării sale;
b) determinarea şi descrierea precisă a riscurilor corespunzătoare pentru securitatea consumatorilor în timpul exploatării echipamentului/instalaţiei montat/montate şi utilizat/utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă;
c) evaluarea acestor riscuri.
2. Definiţii
Termenii pericol şi risc trebuie să fie definiţi foarte precis.
Pericol: – prezenţa unui factor fizic, mecanic sau funcţional care la un moment dat şi în anumite condiţii poate afecta sănătatea persoanelor;
– o sursă potenţială de leziune fizică sau de prejudiciere a sănătăţii persoanelor;
– o proprietate intrinsecă dăunătoare sănătăţii persoanelor.
Risc: – probabilitatea apariţiei unui efect nedorit la nivelul organismului uman, generat de existenţa unui pericol;
– o combinaţie a celei mai importante daune posibile şi a probabilităţii de apariţie a acestei daune.
Un risc decurge dintr-un pericol.
Un pericol este la originea unuia sau mai multor riscuri.
Această definiţie ne permite să constatăm că înainte de a putea estima riscurile inerente trebuie să se identifice pericolele asociate unui/unei echipament/instalaţii.
3. Aspecte ale pericolelor ce trebuie luate în considerare în cadrul evaluării riscului în exploatare (după caz):
3.1. pericole care rezultă din caracteristicile terenului pe care sunt amplasate echipamentele/instalaţiile din parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă;
3.2. pericole care rezultă din dispunerea echipamentelor/instalaţiilor în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă în vecinătatea instalaţiilor existente;
3.3. pericole care rezultă din modificări substanţiale la echipamentele/instalaţiile din parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă;
3.4. pericole care rezultă din materialul abandonat;
3.5. pericole care rezultă din situarea parcurilor de distracţii şi a spaţiilor de joacă în raport cu căile de acces;
3.6. pericole care rezultă din împrejmuiri;
3.7. pericole care rezultă din diferenţele de înălţime;
3.8. pericole care rezultă din mobilierul urban;
3.9. pericole care rezultă dintr-o iluminare naturală sau artificială insuficientă a mediului înconjurător;
3.10. pericole care rezultă din mediul înconjurător natural;
3.11. pericole care rezultă din lipsa de informare a adulţilor care supraveghează, în ceea ce priveşte riscurile;
3.12. pericole care rezultă din accesibilitatea spaţiului de joacă însuşi şi din situarea sa, ţinându-se seama de necesităţile de acces la acesta în caz de defecţiuni, stare de urgenţă şi de evacuare;
3.13. pericole care rezultă din imposibilitatea de a obţine echipamente de protecţie individuală;
3.14. pericole care rezultă din aptitudinile limitate ale consumatorilor;
3.15. pericole care rezultă din vandalism;
3.16. pericole care rezultă din contaminare biologică;
3.17. pericole care rezultă din portanţa insuficientă a echipamentului, ţinându-se cont de rezistenţa, rigiditatea şi capacitatea de deformare a materialelor utilizate;
3.18. pericole care rezultă din pierderea echilibrului echipamentului/instalaţiei, ţinându-se seama de susţinerea echipamentului/instalaţiei, de caracteristicile solului şi de fixarea echipamentului/instalaţiei pe acesta, precum şi de încercările eventuale ale echipamentului/instalaţiei;
3.19. pericole care rezultă din utilizarea echipamentului/instalaţiei, printre care tăierea, precipitarea, strangularea, strivirea, asfixierea, înecul, şocul şi supraîncărcarea corpului uman;
3.20. pericole care rezultă din lovirea consumatorilor, ţinându-se cont de proprietăţile de atenuare la impactul cu solul şi de natura suprafeţei acestuia;
3.21. pericole care rezultă din interacţiunile eventuale ale echipamentului/instalaţiei şi ale consumatorilor cu mediul înconjurător şi cu publicul;
3.22. pericole care rezultă din mediul ambiant din spaţiile închise, inclusiv lipsa de ventilaţie şi de luminozitate;
3.23. pericole care rezultă dintr-un incendiu sau dintr-o electrocutare;
3.24. pericole care rezultă din radiaţii nefaste;
3.25. pericole care rezultă din montajul necorespunzător al echipamentului/instalaţiei;
3.26. pericole care rezultă din posibilitatea insuficientă de supraveghere;
3.27. pericole care rezultă dintr-o întreţinere necorespunzătoare şi dintr-o administrare defectuoasă;
3.28. pericole care rezultă dintr-o lipsă de informare a consumatorilor în ceea ce priveşte riscurile;
3.29. pericole care rezultă din lipsa de cunoştinţe, de pregătire şi de experienţă a personalului de deservire şi de supraveghere.
4. Etapele analizei de risc
4.1. Prima etapă: Determinarea limitelor
Trebuie să se determine mai întâi limitele produsului sau serviciului. Aceste limite încep cu limitele în spaţiu. Persoanele responsabile cu aprecierea riscului trebuie, în special, să fie conştiente de aceste limite. Se pot pune următoarele întrebări:
– Ce se înţelege prin utilizare preconizată (aşteptată)?
Trebuie să ne gândim la cel care va utiliza echipamentul/instalaţia şi în ce împrejurări. Trebuie să se ţină seama de comportamentul normal al consumatorului. Persoanele responsabile cu aprecierea riscului se vor interesa, în special, de grupa de vârstă pentru care este prevăzut/prevăzută echipamentul/instalaţia.
– Ce se înţelege prin utilizare previzibilă?
Aceasta înseamnă o utilizare a echipamentului/instalaţiei de către copii (mai mari sau mai mici), diferită de utilizarea preconizată. De asemenea, este vorba despre utilizarea simultană a echipamentului/instalaţiei de către mai mulţi consumatori.
– În ce mediu înconjurător va fi utilizat/utilizată echipamentul/instalaţia?
– Echipamentul/instalaţia este utilizat/utilizată în interior sau în exterior?
– Echipamentul/instalaţia este influenţat/influenţată de condiţiile climaterice?
– Echipamentul/instalaţia interacţionează cu alte echipamente/instalaţii?
– Echipamentul/instalaţia funcţionează sub supraveghere sau nu?
4.1.1. La determinarea limitelor trebuie să se ţină seama şi de următoarele aspecte:
a) determinarea limitelor prin folosirea echipamentului şi/sau instalaţiei;
b) accesul unor grupe de persoane cu risc crescut (vârstă neadecvată, persoane cu handicap, kinetoze – rău de înălţime, rău de mişcare etc.);
c) afişarea acestor contraindicaţii de utilizare.
4.2. A doua etapă: Identificarea pericolelor
Identificarea pericolelor este o etapă crucială în procesul de apreciere a riscului. Un pericol neobservat va reprezenta întotdeauna un risc necunoscut. Într-adevăr, dacă un pericol nu a fost detectat, este imposibil să se ia măsuri de securitate. De aici rezultă importanţa de a cerceta în mod aprofundat şi sistematic pericolele pe care le comportă echipamentul/instalaţia.
Pericolele sunt inerente la echipamentele/instalaţiile din parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă. Pericolele pot rezulta din:
– caracteristicile locului de amplasare;
– condiţiile de utilizare;
– starea tehnică a echipamentului (slăbirea echipamentului);
– condiţiile atmosferice extreme prevăzute sau nu (de exemplu: excesiv de cald, excesiv de rece, precipitaţii, curenţi de aer etc.);
– comportamentul uman (utilizare prevăzută + utilizare previzibilă);
– starea de deteriorare şi uzura echipamentului/instalaţiei după o perioadă de utilizare;
– lipsa personalului de supraveghere.
4.3. Etapa a treia: Estimarea riscului
_____
/ \
( Plecare )
\ _____ /
|
––––––>|
| ____________v______________
| | Determinarea limitelor |
| |___________________________|
| |
| ____________v______________
| | Identificarea pericolelor |
| |___________________________|
| |
| ____________v______________
| | Estimarea riscului |
| |___________________________|
| |
| ____________v______________
| | Analiza de risc |
| |___________________________|
| |
| v
| / \
| / \ _____
| / \ DA / \
| /Produs \––>( Sfârşit )
| \ sigur / \ _____ /
| \ /
| \ /
| \ /
| | NU
| ____________v______________
| | Reducerea riscului |
| |___________________________|
| |
|___________________|
4.3.1. La secvenţa „Identificarea pericolelor” se va insista şi pe „Identificarea persoanelor cu risc crescut”.
4.3.2. La secvenţa „Estimarea riscului” se va insista şi pe „Estimarea riscului în funcţie de numărul şi mărimea pericolelor”.
5. Autorizări
5.1. Analiza de risc va fi efectuată numai de agenţi economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT în acest scop şi de specialişti desemnaţi de autorităţile locale din direcţiile de sănătate publică.
5.2. În vederea autorizării pentru efectuarea analizei de risc, agenţii economici au următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
a) să posede prescripţiile tehnice, Colecţia ISCIR, specifice domeniului pentru care elaborează studiul analizei de risc;
b) să propună prin decizie, conform modelului din anexa A, în vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT, personal de specialitate care să avizeze lucrările efectuate. Orice schimbare a personalului de specialitate autorizat va fi comunicată la ISCIR-INSPECT şi va deveni definitivă după confirmarea de către aceasta;
c) să elaboreze programul (procedura) de studii specific (specifică) analizei de risc, care trebuie să fie prezentat spre avizare la ISCIR-INSPECT;
d) să elaboreze analiza de risc şi să stabilească măsurile preventive în urma acesteia, iar rezultatele să fie comunicate deţinătorului/utilizatorului de echipamente/instalaţii.
5.3. Personalul tehnic autorizat de ISCIR-INSPECT pentru avizarea studiilor are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
a) să avizeze studiile privind analiza de risc, în conformitate cu domeniul pentru care a primit autorizaţia din partea ISCIR-INSPECT;
b) să avizeze studiile privind analiza de risc numai dacă acestea au fost elaborate conform prezentei metodologii;
c) la avizarea studiilor privind analiza de risc să utilizeze numai buletine de examinare şi încercare emise de laboratoare autorizate de ISCIR-INSPECT.
5.4. Personalul de specialitate care urmează să fie autorizat de ISCIR-INSPECT pentru avizarea studiilor privind analiza de risc trebuie să fie absolvent al unui institut de învăţământ tehnic superior şi să aibă o vechime în specialitate de cel puţin 10 ani.
5.5. În vederea autorizării agenţii economici care vor efectua analize de risc vor înainta la ISCIR-INSPECT o documentaţie întocmită în conformitate cu prevederile anexei B.
ANEXA A
la metodologie
Model pentru Decizia de numire a personalului tehnic pentru avizarea studiilor privind analiza de risc, propus de agentul economic să fie autorizat de ISCIR-INSPECT
Antetul agentului economic
DECIZIE
Nr. …. din ……….
Unitatea ………………….., reprezentată prin ………………….. manager (director),
având în vedere legislaţia cu privire la funcţionarea în condiţii de securitate a echipamentelor/instalaţiilor montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă şi în vederea aplicării măsurilor prevăzute de prescripţiile tehnice,
DECIDE:
1. Domnul/Doamna ……………….., de specialitate ……………….., având funcţia de ………………………, începând cu data de …………. se numeşte
responsabil cu avizarea studiilor privind analiza de risc, din cadrul …………………………., urmând să fie autorizat de ISCIR-INSPECT.
2. Responsabilul cu avizarea studiilor privind analiza de risc este obligat să cunoască şi să respecte întocmai prevederile legislaţiei în vigoare şi ale prescripţiilor tehnice, sarcinile lui fiind cele care rezultă din prescripţiile tehnice, Colecţia ISCIR.
3. Activitatea responsabilului cu avizarea studiilor privind analiza de risc va fi coordonată şi îndrumată din partea conducerii de ……………………, care răspunde împreună cu acesta de luarea măsurilor pentru aplicarea legislaţiei în vigoare şi a prescripţiilor tehnice.
4. Încălcarea obligaţiilor prevăzute de prescripţiile tehnice, Colecţia ISCIR, atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă sau penală a celor vinovaţi.
5. Prezenta decizie anulează decizia anterioară nr. ……. din ……….. şi devine definitivă după autorizarea responsabilului de către ISCIR-INSPECT.
Manager, Oficiul juridic
…………………. ………………
(Numele, prenumele, (Numele, prenumele
semnătura şi ştampila) şi semnătura)
ANEXA B
la metodologie
CONŢINUTUL
documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de a efectua analiza de risc pentru echipamentele/instalaţiile montate şi utilizate în parcurile de distracţii
Documentaţia se întocmeşte de către agentul economic solicitant, se înaintează la ISCIR-INSPECT şi va conţine un memoriu în care se vor preciza următoarele:
a) domeniul pentru care se solicită autorizarea;
b) dotarea cu mijloace de examinare şi investigare prin laboratoare proprii sau angajate cu contract, autorizate de ISCIR-INSPECT;
c) numele şi prenumele, pregătirea teoretică, vechimea în specialitate şi cea în domeniu pentru personalul propus să avizeze studiile pentru analiza de risc, care urmează să fie autorizat de ISCIR-INSPECT;
d) decizia de numire a personalului, conform modelului din anexa A.
–––––