ORDIN Nr. 366 din 14 iunie 2004 pentru completarea Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 106/2003

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 554 din 22 iunie 2004

Descarca PDF cu ORDIN Nr. 366 din 14 iunie 2004

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi
funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub
Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003,
având în vedere referatul de aprobare prezentat,
ministrul economiei şi comerţului emite următorul ordin:
ART. 1
Prescripţia tehnică PT R 13-2003, ediţia 1, „Cerinţe tehnice privind
proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea tehnică a
ascensoarelor cu schip”, aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi
resurselor nr. 106/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 263 şi 263 bis din 16 aprilie 2003, se completează după cum urmează:
– La capitolul 9 (DISPOZIŢII FINALE) se introduc punctele 9.7 şi 9.8 cu
următorul cuprins:
„9.7. Prevederile prezentei prescripţii tehnice referitoare la încercările în
vederea omologării şi omologarea efectuate/efectuată în România nu se
aplică ascensoarelor cu schip construite şi comercializate în mod legal întrun
stat membru al Uniunii Europene şi în Turcia sau construite în mod legal
într-un stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European, cu
condiţia ca cerinţele legale aplicabile acestor ascensoare în statul respectiv
să prezinte garanţii echivalente celor pe baza cărora se efectuează încercările
în vederea omologării şi omologarea în România, iar rezultatele acestor
încercări să poată fi puse, la cerere, la dispoziţia ISCIR-INSPECT.
9.8. Prevederile pct. 9.7 se aplică de la data aderării României la Uniunea
Europeană.”
ART. 2
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul de stat,
ministrul economiei şi comerţului,
Andrei Grigorescu,
secretar de stat
–––––