„Cerinţe tehnice de securitate privind echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joacă”
EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 52 din 19 ianuarie 2006

Descarca PDF cu ORDIN Nr. 4 din 5 ianuarie 2006

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere referatul de aprobare prezentat,
ministrul economiei şi comerţului emite următorul ordin:
ART. 1
Prescripţia tehnică PT R 19-2002, ediţia 1, „Cerinţe tehnice de securitate privind echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joacă”, aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 98/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 şi nr. 162 bis din 13 martie 2003, se modifică după cum urmează:
1. La capitolul 1, punctul 1.2 va avea următorul cuprins:
„1.2. Domeniu de aplicare
Prezenta prescripţie tehnică se aplică echipamentelor şi instalaţiilor montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi pentru sporturi extreme.
Echipamentele pentru spaţiile de joacă concepute sau destinate pentru a fi utilizate în special de copii, la care intervine exclusiv greutatea sau forţa fizică a fiinţei umane, şi destinate folosirii pe un spaţiu colectiv de joacă, temporar sau permanent, nu necesită autorizaţie de funcţionare de la ISCIR.
Introducerea pe piaţă şi exploatarea echipamentului pentru spaţii de joacă se realizează cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.102/2002 privind regimul de introducere pe piaţă şi exploatare a echipamentelor pentru agrement.
Nu fac obiectul prezentei prescripţii tehnice echipamentele de agrement şi echipamentele pentru spaţiile de joacă, aflate pe domeniul privat şi folosite numai pentru uz propriu.”
2. La capitolul 1 punctul 1.3, subpunctul 1.3.1 va avea următorul cuprins:
„1.3.1. Standarde
Referirile făcute în prezenta prescripţie tehnică la următoarele standarde sunt cu titlu de recomandare:
– SR EN 71-8:2004 – Securitatea jucăriilor. Partea 8: Leagăne, tobogane, jucării pentru activităţi similare de uz familial, în exterior şi în interior;
– SR EN 1176-1:2003 – Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea I: Cerinţe de securitate şi metode de încercare generale;
– SR EN 1176-1:2003/A1:2003 – Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea I: Cerinţe de securitate şi metode de încercare generale;
– SR EN 1176-1:2003/A2:2003 – Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea I: Cerinţe de securitate şi metode de încercare generale;
– SR EN 1176-1:2003/AC:2003 – Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea I: Cerinţe de securitate şi metode de încercare generale;
– SR EN 1176-2:2002 – Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 2: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru leagăne;
– SR EN 1176-2:2002/A1:2003 – Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 2: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru leagăne;
– SR EN 1176-3:2002 – Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 3: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru tobogane;
– SR EN 1176-3:2002/A1:2003 – Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 3: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru tobogane;
– SR EN 1176-4:2002 – Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 4: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru mijloace de transport pe cablu;
– SR EN 1176-4:2002/A1:2003 – Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 4: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru mijloace de transport pe cablu;
– SR EN 1176-5:2002 – Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 5: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru manejuri;
– SR EN 1176-5:2002/AC:2003 – Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 5: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru manejuri;
– SR EN 1176-6:2002 – Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 6: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru echipamente oscilante;
– SR EN 1176-6:2002/A1:2003 – Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 6: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru echipamente oscilante;
– SR EN 1176-7:2002 – Echipamente pentru spaţii de joacă. Partea 7: Ghid de instalare, de control, de întreţinere şi de utilizare;
– SR EN ISO 12100-1:2004 – Securitatea maşinilor. Concepte de bază, principii generale de proiectare. Partea 1: Terminologie de bază, metodologie;
– SR EN ISO 12100-2:2004 – Securitatea maşinilor. Concepte de bază, principii generale de proiectare. Partea 2: Principii tehnice.”
ART. 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 471/2005 pentru modificarea şi completarea Prescripţiei tehnice PT R 19-2002, ediţia 1, „Cerinţe tehnice de securitate privind echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joacă”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 795 din 1 septembrie 2005.
ART. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul economiei şi comerţului,
Codruţ Ioan Şereş
–––––