ORDIN Nr. 465 Privind aprobarea Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare;

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 182/2005 şi prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2009,
Inspectorul de Stat Şef al ISCIR emite următorul:
O R D I N
Art. 1 Începând cu data emiterii prezentului ordin se aprobă Metodologia privind atestarea personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR.
Art. 2 Persoanele fizice care doresc să presteze activităţile specifice prescripţiilor tehnice trebuie să se ateste în condiţiile prezentei metodologii.
Art. 3 Orice prevedere contrară prezentului ordin se abrogă cu data intrării în vigoare a prezentelor dispoziţii.
Art. 4 Anexele 1 – 4 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 5 Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, partea I.
INSPECTOR DE STAT ŞEF
ing. Mircea Vasile Zegrean
Inspector de Stat Şef Adj. Direcţia resurse umane, juridică,
securitatea muncii
ing. Marian Răducanu cons.jur. Alexandru Păcurar
Control financiar preventiv
dir. ec. Petre Fulger
Dat la ___________
2
Metodologie privind atestarea personalului tehnic de specialitate
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
SECŢIUNEA 1
Scopul metodologiei
Art. 1 (1) Prezenta metodologie are ca scop formarea profesională a personalului tehnic de specialitate în conformitate cu cerinţele specifice ale prescripţiilor tehnice, privind siguranţa în funcţionare a instalaţiilor/echipamentelor, pe domeniul instalaţiilor sub presiune, al instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil.
(2) Metodologia urmăreşte ca formarea profesională a personalului tehnic de specialitate să se facă unitar, de către persoane juridice avizate de către ISCIR, cu formatori atestaţi de către ISCIR, pe baza unor programe care pun la dispoziţia participanţilor informaţiile necesare în vederea desfăşurării activităţii.
SECŢIUNEA a 2-a
Termeni, definiţii şi abrevieri
Art. 2 (1) În sensul prezentei metodologii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) atestare – activitate de evaluare a competenţei profesionale a unei persoane fizice pentru a desfăşura o activitate specifică reglementată de prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile;
b) atestat – document, eliberat de ISCIR obţinut pe baza unei evaluări scrise;
c) avizare – procedură de evaluare a persoanelor juridice de a presta o activitate de formare profesională în domeniul reglementat de prezenta metodologie;
d) autorizare – activitate de evaluare şi atestare, efectuată de către ISCIR, a competenţei şi capabilităţii unei persoane fizice sau juridice de a desfăşura o activitate specifică prezentei metodologii;
e) deţinător – persoana fizică sau juridică ce deţine cu orice titlu o instalaţie/echipament în exploatare;
f) documentaţie tehnică – totalitate a documentelor şi instrucţiunilor elaborate, conform prevederilor prescripţiilor tehnice, de către producător pentru construirea, montarea,
3
instalarea, punerea în funcţiune, realizarea reviziilor, reparaţiilor, respectiv, totalitatea documentelor întocmite de către persoanele fizice sau juridice autorizate pentru efectuarea acestor activităţi în vederea realizării sarcinilor specifice ce le revin; documentaţia tehnică include, după caz, descrierea generală a instalaţiei/echipamentului, proiectele de execuţie, procesul de fabricaţie, schemele şi circuitele pentru componentele instalaţiilor/echipamentelor, descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea acestor desene şi scheme, rezultatele calculelor de proiectare, rapoartele încercărilor şi examinărilor şi altele asemenea;
g) domeniu ISCIR- activităţile pentru care este nevoie de autorizare/aprobare/ avizare/acceptare/atestare de către Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat;
h) examinare – proces care are loc la finalizarea unui program de formare profesională pentru evaluarea cunoştinţelor şi abilităţilor tehnice în vederea atestării;
i) formator atestat – persoana fizică atestată de către ISCIR potrivit dispoziţiilor legale;
j) persoană juridică – orice entitate constituită potrivit legii naţionale, precum şi cele constituite în temeiul dreptului altui stat membru al Uniunii Europene sau reglementat de acesta;
k) personal tehnic de specialitate – persoană fizică atestată de către ISCIR pentru desfăşurarea activităţilor specifice prevăzute în prescripţiile tehnice aplicabile, în condiţiile prevăzute în acestea;
l) prescripţie tehnică – normă tehnică elaborată de ISCIR şi aprobată prin ordin al ministrului economiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, care conţine, pentru domenii clar definite, condiţii şi cerinţe tehnice referitoare la instalaţii/echipamente şi la activităţi specifice domeniului de activitate, prevăzute în Legea nr. 64/2008, ce se realizează în legătură cu acestea, în vederea introducerii pe piaţă, punerii în funcţiune şi utilizării instalaţiilor/echipamentelor respective în condiţii de siguranţă în funcţionare;
m) utilizator – persoana fizică sau juridică ce are în folosinţă o/un instalaţie/echipament.
(2) În conţinutul prezentei metodologii sunt folosite următoarele abrevieri:
a) RADTA – personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice de automatizare;
b) RADTE – personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice şi supravegherea lucrărilor de verificare tehnică în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic;
c) RADTI – personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice de instalare;
4
d) RADTP – personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice preliminare pentru montare/reparare;
e) RSL – personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrărilor (inclusiv în domeniul nuclear);
f) RTS – personal tehnic de specialitate, responsabil tehnic cu sudura (inclusiv în domeniul nuclear);
g) RVTA – personal tehnic de specialitate, responsabil cu verificarea tehnică a ascensoarelor;
h) RVT – personal tehnic de specialitate, responsabil cu verificarea tehnică;
i) RTTC – personal tehnic de specialitate, responsabil tehnic cu tehnologiile la cald, pentru coordonarea procesului special – tratament termic (în domeniul nuclear).
SECŢIUNEA a 3-a
Domeniu de aplicare
Art. 3 Personalul tehnic de specialitate prevăzut în tabelul 1, este examinat şi atestat de către ISCIR după participarea la un program de instruire.
Tabelul 1
Nr. crt.
Categorii de personal tehnic de specialitate
1
Personal tehnic de specialitate responsabil cu verificarea tehnică în utilizare a aparatelor de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos, cazane de apă caldă cu putere P ≤ 400 kW şi cazane de abur de joasă presiune cu debit Q ≤ 0,6 t/h şi a arzătoarelor cu combustibili gazoşi şi lichizi (RVT)
2
Personal tehnic de specialitate responsabil cu verificarea tehnică la ascensoare (RVTA)
3
Personal tehnic de specialitate pentru avizarea documentaţiei tehnice de instalare la instalaţii sub presiune (RADTI)
4
Personal tehnic de specialitate pentru avizarea documentaţiei tehnice preliminare de montare/reparare la instalaţii sub presiune (RADTP)
5
Personal tehnic de specialitate pentru avizarea documentaţiei tehnice preliminare de montare/reparare la instalaţii de ridicat (RADTP)
6
Personal tehnic de specialitate pentru avizarea documentaţiei tehnice de automatizare (RADTA)
5
Nr. crt.
Categorii de personal tehnic de specialitate
7
Personal tehnic de specialitate pentru avizarea documentaţiei tehnice şi supravegherea lucrărilor de verificare tehnică în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic la instalaţii sub presiune (RADTE)
8
Personal tehnic de specialitate pentru avizarea documentaţiei tehnice şi supravegherea lucrărilor de verificare tehnică în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic la instalaţii de ridicat (RADTE)
9
Responsabil cu supravegherea lucrărilor la instalaţii sub presiune (RSL) (inclusiv în domeniul nuclear)
10
Responsabil cu supravegherea lucrărilor la instalaţii de ridicat (RSL) (inclusiv în domeniul nuclear)
11
Responsabil tehnic cu sudura la instalaţii sub presiune şi instalaţii de ridicat (RTS) (inclusiv în domeniul nuclear)
12
Responsabil tehnic cu tehnologiile la cald (RTTC) (în domeniul nuclear)
Art. 4 (1) Programele de instruire se organizează de persoane juridice avizate .
(2) Avizarea persoanelor juridice se face de către ISCIR. În acest scop persoana juridică depune la ISCIR, următoarele:
a) adresa de solicitare a avizării;
b) dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea activităţilor de formare profesională, conform codului CAEN specific prevăzut în actul constitutiv/statut;
c) programa analitică specifică pentru fiecare categorie de personal tehnic de specialitate;
d) suportul de curs specific pentru fiecare categorie de personal tehnic de specialitate prevăzută la art. 3, tabelul 1.
(3) ISCIR analizează documentele prevăzute la alin. (2) şi, în cazul în care acestea corespund prevederilor prezentei metodologii, eliberează adresa de avizare conform modelului din anexa 1.
(4) Avizarea este valabilă pe o perioadă de 4 (patru) ani.
Art. 5 Persoana juridică avizată poate să organizeze programe de instruire cu condiţia respectării următoarelor condiţii:
a) să deruleze programele de instruire cu formatorii atestaţi de către ISCIR, conform prevederilor cap. II.
6
b) să asigure condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a programului de instruire.
Art. 6 Persoanele juridice care au obţinut avizul pentru organizarea programelor de instruire se publică pe site-ul ISCIR.
CAPITOLUL II
ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA INSTRUIRILOR
SECŢIUNEA 1
Atestarea formatorilor
Art. 7 (1) Persoanele fizice care doresc să participe în calitate de formatori la programele de instruire trebuie atestate de către ISCIR.
(2) Atestarea se efectuează pentru unul sau mai multe din module prezentate în tabelul 2.
Tabelul 2
Nr. crt.
Modulele pentru atestarea formatorilor
1
Instalaţii sub presiune
1.1. Clasice
1.2. Din cadrul obiectivelor nucleare
2
Instalaţii de ridicat
2.1. Clasice
2.2. Din cadrul obiectivelor nucleare
3
Instalaţii sub presiune şi instalaţii de ridicat
3.1 Sudare clasice
3.2 Sudare şi tratamente termice din cadrul obiectivelor nucleare
(3) În vederea atestării, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
a) să fie absolvent al unei forme de învăţământ superior tehnic de lungă durată în domeniu: mecanică, electromecanică, energetică, automatizări, transporturi, metalurgie, chimie, construcţii, instalaţii sau în alte domenii conexe tehnice sau universitare acceptate de către ISCIR;
b) să aibă o vechime în specialitate într-un domeniu de activitate reglementat de prevederile prescripţiilor tehnice ISCIR de minim 8 ani; pentru formatorii din cadrul
7
obiectivelor nucleare, candidatul trebuie să aibă din cei 8 ani cel puţin 3 ani în acest domeniu (nuclear);
c) să deţină documente care să ateste participarea la cursuri de instruire/specializare/perfecţionare, în domeniu, caz în care vechimea în specialitate menţionată la lit. b) se reduce la 5 ani.
(4) Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR pot participa la examenul în vederea atestării ca formator.
Art. 8 (1) Pentru participarea la examenul în vederea atestării, candidatul depune la ISCIR un dosar cu următoarele documente:
a) cererea de înscriere la examen;
b) copia diplomei de studii;
c) curriculum vitae;
d) copia documentului care dovedeşte vechimea în specialitate;
e) copia actului de identitate;
f) copii ale documentelor care atestă participarea la cursuri/programe de instruire/specializare/perfecţionare în domeniu, după caz;
g) inspectorii de specialitate ISCIR depun doar cererea de înscriere la examen.
(2) ISCIR stabileşte tematica pentru examen specifică domeniului solicitat şi planifică candidaţii înscrişi.
(3) Examenul constă dintr-o probă scrisă.
(4) Condiţia de promovare a examenului este obţinerea notei minime 7 (şapte).
(5) În urma promovării examenului, ISCIR eliberează un atestat pentru unul sau mai multe din modulele prevăzute în tabelul 2, conform modelului prezentat în anexa 2.
(6) Inspectorii de specialitate cu funcții de conducere pot să fie desemnați ca formatori, prin ordin al conducătorului ISCIR, în urma unei evaluări profesionale efectuată de către o comisie de specialitate.
(7) Formatorii experți desemnați în domeniul ISCIR, pot să predea ca formatori și în domeniul reglementat prin prezentul ordin.
(8) Atestatul are valabilitate nelimitată.
SECŢIUNEA a 2-a
Organizarea programelor de instruire în vederea atestării
personalului tehnic de specialitate
Art. 9 (1) Pentru organizarea unui program de instruire a personalului tehnic de specialitate persoana juridică avizată depune la ISCIR, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea programului, următoarele:
8
a) adresa de anunţare a organizării unui program de instruire, în care trebuie să se precizeze denumirea şi tipul programului, numărul cursanţilor, perioada de organizare şi locul de desfăşurare a programului;
b) copia adresei de avizare a persoanei juridice;
c) programa analitică, dezvoltată pe teme, zile, ore şi formatori;
d) tabelul cu numele şi prenumele formatorilor, precum şi copii ale atestatelor acestora;
e) tabelul cu numele şi prenumele cursanţilor precum şi codul numeric personal.
(2) ISCIR analizează documentaţia depusă şi comunică, în scris, organizatorului decizia cu privire la organizarea programului de instruire.
Art. 10 Se admite modificarea listei cursanţilor numai în intervalul rămas până la începerea programului, cu obligaţia informării ISCIR în legătură cu modificările intervenite.
Art. 11 La sfârşitul programului de instruire, organizatorul eliberează participanţilor documentul care să confirme participarea la programul de instruire (se recomandă utilizarea modelul prezentat în anexa 3).
Art. 12 Persoana juridică avizată care nu anunţă organizarea unui program de instruire în termenul prevăzut la art. 9, nu are dreptul să elibereze participanţilor documentul care să confirme participarea la programul de instruire.
Art. 13 ISCIR poate efectua verificări privind modul de desfăşurare a programului de instruire.
SECŢIUNEA a 3-a
Organizarea examenului în vederea atestării personalului tehnic de specialitate
Art. 14 Persoanele care se înscriu la examenul în vederea obţinerii atestatului ca personal tehnic de specialitate depun la ISCIR următoarele documente:
a) cererea de înscriere la examen;
b) copia diplomei de studii tehnice;
c) curriculum vitae;
d) copia documentului care dovedeşte vechimea în specialitate;
e) copia actului de identitate;
9
f) copia documentului de participare la programul de instruire organizat conform prevederilor art. 9-11.
Art. 15 (1) ISCIR stabileşte tematica pentru examen specifică domeniului solicitat şi planifică candidaţii înscrişi.
(2) Examenul constă dintr-o probă scrisă şi o probă practică pentru personalul tehnic de specialitate prevăzut în tabelul 1, nr. crt. 1; pentru personalul tehnic de specialitate prevăzut în tabelul 1, nr.crt. 2-12 examenul constă numai într-o probă scrisă.
(3) Condiţia de promovare a examenului este obţinerea notei minime 7 (şapte).
(4) În urma promovării examenului, ISCIR eliberează un atestat conform modelului prezentat în anexa 4.
Art. 16 (1) Atestatul eliberat de ISCIR are o valabilitate de 2 ani.
(2) Valabilitatea atestatului se prelungeşte în condiţiile stabilite la art. 18.
(3) Pe baza atestatului eliberat, personalul tehnic de specialitate deţine o ştampilă de identificare, conform modelului prevăzut în prescripţiile tehnice aplicabile.
Art. 17 Persoanele care nu promovează examenul în vederea obţinerii atestatului ca personal tehnic de specialitate pot participa la reexaminare în condiţiile prevăzute la art. 15 şi art. 16, pe baza unei solicitări scrise.
SECŢIUNEA a 4-a
Prelungirea valabilităţii atestatului personalului tehnic de specialitate
Art. 18 (1) Pentru prelungirea valabilităţii atestatului personalul tehnic de specialitate trebuie să urmeze un program de instruire.
(2) Solicitantul care doreşte prelungirea valabilităţii atestatului depune la ISCIR cu cel puţin 30 de zile înainte de data expirării acestuia următoarele documente:
a) cererea de prelungire a valabilităţii atestatului;
b) atestatul eliberat de către ISCIR;
c) memoriul de activitate pentru perioada de valabilitate a atestatului;
d) copia actului de identitate;
e) copia documentului de participare la programul de instruire, obţinut după ultima atestare.
10
(3) Solicitantul care nu se prezintă pentru prelungirea atestatului în termenul prevăzut la alin. (2) depune la ISCIR documentele prevăzute la art. 14 şi susţine un nou examen, conform prevederilor art. 15.
Art. 19 Pentru participarea la programul de instruire, solicitantul depune la organizator următoarele documente:
a) cererea de participare la programul de instruire;
b) copia atestatului.
Art. 20 Programul de instruire se organizează de persoane juridice avizate, cu respectarea prevederilor art. 9-12.
Art. 21 ISCIR analizează documentaţia depusă şi în cazul în care aceasta corespunde prevederilor prezentei metodologii prelungeşte valabilitatea atestatului pe o perioadă de 2 ani.
CAPITOLUL III
ATESTAREA PERSONALULUI TEHNIC DE SPECIALITATE
PENTRU INSTALAŢII CLASICE
SECŢIUNEA 1
Atestarea personalului tehnic de specialitate responsabil cu verificarea tehnică în utilizare a aparatelor de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu putere P ≤ 400 kW şi cazane de abur de joasă presiune cu debit Q ≤ 0,6 t/h şi a arzătoarelor cu combustibili gazoşi şi lichizi (RVT)
Art. 22 (1) Personalul tehnic de specialitate responsabil cu verificarea tehnică în utilizare (RVT) a aparatelor de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos, prevăzute în prescripţia tehnică A 1, cu puterea P ≤ 400 kw şi a arzătoarelor cu combustibil gazos şi lichid, prevăzute în prescripţia tehnică C 2, este examinat şi atestat de către ISCIR după participarea la un program de instruire organizat de o persoană juridică avizată şi care respectă programa analitică prevăzută la art. 23.
11
(2) Persoanele care doresc obţinerea atestatului ca responsabil cu verificarea tehnică trebuie să aibă studii superioare tehnice de lungă/scurtă durată conform art.7 alin.(3)lit.a din prezenta metodologie precum şi o vechime în specialitate de minim 2 ani.
Art. 23 (1) Instruirea responsabilului cu verificarea tehnică în utilizare se desfăşoară conform următoarei programe analitice:
Tema
Numărul orelor de predare
Teorie
Practică
Legislaţie, standarde, normative specifice activităţii
2

Tipuri de aparate consumatoare de combustibil
Proceduri de lucru obligatorii
2
2
Măsuri pregătitoare pentru punerea în funcţiune
Punerea în funcţiune
Proceduri specifice obligatorii de efectuare a verificărilor tehnice în utilizare
Completarea rapoartelor de verificări şi a livretelor aparatelor
2
2
Eficienţă energetică
2
4
(2) Formatorii care participă la acest program de instruire trebuie să fie atestaţi pentru modulul 1.1.
Art. 24 (1) Personalul tehnic de specialitate (RVT) care deţine adeverinţe eliberate de ISCIR cu data absolvirii cursului mai veche de 4 ani, trebuie să se prezinte în vederea examinării şi eliberării atestatului în condiţiile prezentei metodologii în termen de 1 an de la data aprobării acesteia.
(2) Personalul tehnic de specialitate (RVT) care deţine adeverinţe eliberate de ISCIR cu data absolvirii cursului cu o vechime cuprinsă între 2 şi 4 ani, trebuie să se prezinte în vederea examinării şi eliberării atestatului în condiţiile prezentei metodologii în termen de 2 ani de la data aprobării acesteia.
(3) Personalul tehnic de specialitate (RVT) care deţine adeverinţe eliberate de ISCIR cu data absolvirii cursului cu o vechime mai mică de 2 ani, trebuie să se prezinte în vederea examinării şi eliberării atestatului în condiţiile prezentei metodologii la finele celor 2 ani de la data instruirii.
12
SECŢIUNEA a 2-a
Atestarea personalului tehnic de specialitate pentru avizarea documentaţiei tehnice de instalare, a documentaţiei tehnice preliminare, a documentaţiei tehnice de automatizare şi a documentaţiei tehnice pentru investigaţii/examinări caracter tehnic
Art. 25 (1) Personalul tehnic de specialitate prevăzut în tabelul 1, nr. crt. 3, 4, 6, 7 şi 9 este examinat şi atestat de către ISCIR după participarea la un program de instruire organizat conform prevederilor art. 9-12 care respectă modulele specifice din programa analitică prevăzută la art. 26.
(2) Persoanele care doresc obţinerea atestatului ca responsabil cu avizarea documentaţiilor tehnice (RADTI/RADTP/RADTA) trebuie să aibă studii superioare tehnice de lungă durată conform art.7 alin.(3)lit.a din prezenta metodologie şi o vechime în specialitate de minim 5 ani.
(3) Persoanele care doresc obţinerea atestatului ca responsabil cu avizarea documentaţiilor tehnice pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic (RADTE) trebuie să aibă studii superioare tehnice de lungă durată şi o vechime în specialitate de minim 8 ani.
(4) Persoanele care doresc obţinerea atestatului ca responsabil cu supravegherea lucrărilor (RSL) trebuie să aibă studii superioare tehnice de lungă/scurtă durată cu o vechime în specialitate de minim 2 ani sau studii tehnice de maistru sau tehnician cu o vechime în specialitate de minim 5 ani.
Art. 26 (1) Instruirea personalului tehnic de specialitate pentru avizarea documentaţiei tehnice de instalare, a documentaţiei tehnice preliminare şi a documentaţiei tehnice de automatizare (RADTI/RADTP/RADTA) se desfăşoară conform următoarei programe analitice:
Tema
Numărul orelor de predare
Legislaţie, standarde, normative specifice activităţii
Atribuţii şi responsabilităţi specifice activităţii conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile
4
Lucrări de instalare care necesită obţinerea avizului obligatoriu de instalare
Întocmirea/avizarea documentaţiilor tehnice de instalare
2
13
Tema
Numărul orelor de predare
Întocmirea/avizarea documentaţiilor tehnice preliminare de montare şi reparare la:
– cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune
– cazane de abur şi cazane de apă fierbinte
– conducte de abur şi conducte de apă fierbinte
– conducte metalice pentru fluide
– recipiente metalice stabile sub presiune
– instalaţii de distribuţie a GPL
– recipiente cisterne, containere şi butoaie metalice
4
Instalaţii şi sisteme de automatizare pentru:
– cazane de abur şi cazane de apă fierbinte;
– cazane de apă caldă cu puteri mai mari de 400kw şi cazane de abur de joasă presiune cu presiune de cel mult 0.5 bar;
– instalaţii de automatizare aferente centralelor termice şi instalaţiei termomecanice anexată cazanelor.
Cerinţe pentru instalaţii şi sisteme de automatizare
Întocmirea/avizarea documentaţiilor tehnice de automatizare
4
Aplicaţii practice, studii de caz
2
(2) Instruirea personalului tehnic de specialitate pentru avizarea documentaţiei tehnice pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic (RADTE) se desfăşoară conform următoarei programe analitice:
Tema
Numărul orelor de predare
Legislaţie, standarde, normative specifice activităţii
Atribuţii şi responsabilităţi specifice activităţii conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile
4
14
Tema
Numărul orelor de predare
Întocmirea/avizarea documentaţiilor tehnice de investigaţii/examinări la:
– cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune
– cazane de abur şi cazane de apă fierbinte
– conducte de abur şi conducte de apă fierbinte
– conducte metalice pentru fluide
– recipiente metalice stabile sub presiune
– instalaţii de distribuţie a GPL
– recipiente cisterne, containere şi butoaie metalice
Analiza riscurilor, prelungirea autorizaţiei de funcţionare
Supravegherea derulării programelor de investigaţii/examinări
8
Aplicaţii practice, studii de caz
4
(3) Instruirea personalului tehnic de specialitate pentru supravegherea lucrărilor (RSL) se desfăşoară conform următoarei programe analitice:
Tema
Numărul orelor de predare
Legislaţie, standarde, normative specifice activităţii
Atribuţii şi responsabilităţi specifice activităţii conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile
4
15
Tema
Numărul orelor de predare
Lucrări de instalare/montare/reparare la:
– cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune
– cazane de abur şi cazane de apă fierbinte
– aparate consumatoare de combustibili gazoşi şi lichizi
– arzătoare de combustibili gazoşi şi lichizi
– conducte de abur şi conducte de apă fierbinte
– conducte metalice pentru fluide
– recipiente metalice stabile sub presiune
– instalaţii de distribuţie a GPL
– recipiente cisterne, containere şi butoaie metalice
– dispozitive de siguranţă
– instalaţii de ardere şi instalaţii de automatizare:pentru cazane
– instalaţii de automatizare pentru centrale termice
Activităţi de întreţinere prin spălare chimică la cazane de abur, cazane de apă fierbinte şi cazane de apă caldă şi regimul chimic al cazanelor de abur şi cazane de apă fierbinte
Activităţi de supraveghere tehnică la umplere a buteliilor transportabile şi verificarea tehnică periodică
Etapele lucrărilor de montare/reparare/verificare şi reglare
Conţinutul documentaţiei tehnice de instalare/montare/reparare
8
Modificări ale instalaţiilor sub presiune care conduc la o nouă certificare
Aplicaţii practice, studii de caz
4
Art. 27 Formatorii care participă la aceste programe de instruire trebuie să fie atestaţi pentru modulul 1.1.
SECŢIUNEA a 3-a
Atestarea personalului tehnic de specialitate pentru instalaţii de ridicat
Art. 28 (1) Personalul tehnic de specialitate prevăzut în tabelul 1, nr. crt. 2, 5, 8 şi 9 este examinat şi atestat de către ISCIR după participarea la un program de instruire organizat
16
conform prevederilor art. 9-12 care respectă modulele specifice din programa analitică prevăzută la art. 29.
(2) Persoanele care doresc obţinerea atestatului ca responsabil cu verificarea tehnică a ascensoarelor (RVTA) trebuie să aibă studii superioare tehnice de lungă durată precum şi o vechime în specialitate de minim 5 ani.
(3) Persoanele care doresc obţinerea atestatului ca responsabil cu avizarea documentaţiilor tehnice (RADTP) trebuie să aibă studii superioare tehnice de lungă durată şi o vechime în specialitate de minim 5 ani.
(4) Persoanele care doresc obţinerea atestatului ca responsabil cu avizarea documentaţiilor tehnice pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic (RADTE) trebuie să aibă studii superioare tehnice de lungă durată şi o vechime în specialitate de minim 8 ani.
(5) Persoanele care doresc obţinerea atestatului ca responsabil cu supravegherea lucrărilor (RSL) trebuie să aibă studii superioare tehnice de lungă/scurtă durată cu o vechime în specialitate de minim 2 ani sau studii tehnice de maistru sau tehnician cu o vechime în specialitate de minim 5 ani.
Art. 29 (1) Instruirea personalului tehnic de specialitate pentru verificarea tehnică a ascensoarelor (RVTA) se desfăşoară conform următoarei programe analitice:
Tema
Numărul orelor de predare
Legislaţie, standarde, normative specifice activităţii
Atribuţii şi responsabilităţi specifice activităţii conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile
4
Ascensoare:
– tipuri de ascensoare care necesită verificare tehnică
– descrierea funcţionării
– componente de securitate
Întreţinerea/revizia şi repararea ascensoarelor
Verificarea tehnică a ascensoarelor
Proceduri specifice de efectuare a verificărilor tehnice periodice
Întocmirea proceselor-verbale de verificare tehnică
8
Aplicaţii practice, studii de caz
4
(2) Instruirea personalului tehnic de specialitate pentru avizarea documentaţiei tehnice preliminare (RADTP) se desfăşoară conform următoarei programe analitice:
17
Tema
Numărul orelor de predare
Legislaţie, standarde, normative specifice activităţii
Atribuţii şi responsabilităţi specifice activităţii conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile
4
Întocmirea/avizarea documentaţiilor tehnice preliminare de montare şi reparare la:
– macarale
– stivuitoare
– nacele şi platforme autoridicătoare
– elevatoare pentru vehicule
– mecanisme de ridicat
– maşini de ridicat cu mai multe elemente purtătoare
– echipamente de agrement
– ascensoare
– trape de scenă, de decoruri şi instalaţii de cortine pentru incendiu
– instalaţii de transport pe plan înclinat
– instalaţii de transport pe cablu
– scări şi trotuare rulante
8
Aplicaţii practice, studii de caz
4
(3) Instruirea personalului tehnic de specialitate pentru avizarea documentaţiei tehnice pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic (RADTE) se desfăşoară conform următoarei programe analitice:
Tema
Numărul orelor de predare
Legislaţie, standarde, normative specifice activităţii
Atribuţii şi responsabilităţi specifice activităţii conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile
4
18
Tema
Numărul orelor de predare
Întocmirea/avizarea documentaţiilor tehnice de investigaţii/examinări la:
– macarale
– stivuitoare
– nacele şi platforme autoridicătoare
– elevatoare pentru vehicule
– mecanisme de ridicat
– maşini de ridicat cu mai multe elemente purtătoare
– echipamente de agrement
– ascensoare
– trape de scenă, de decoruri şi instalaţii de cortine pentru incendiu
– instalaţii de transport pe plan înclinat
– instalaţii de transport pe cablu
– scări şi trotuare rulante
Supravegherea derulării programelor de investigaţii/examinări
Atribuţii şi responsabilităţi specifice activităţii conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile
8
Aplicaţii practice, studii de caz
4
(4) Instruirea personalului tehnic de specialitate pentru supravegherea lucrărilor (RSL) se desfăşoară conform următoarei programe analitice:
Tema
Numărul orelor de predare
Legislaţie, standarde, normative specifice activităţii
Atribuţii şi responsabilităţi specifice activităţii conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile
4
19
Tema
Numărul orelor de predare
Lucrări de montare/reparare/întreţinere şi revizie la:
– macarale
– stivuitoare
– nacele şi platforme autoridicătoare
– elevatoare pentru vehicule
– mecanisme de ridicat
– maşini de ridicat cu mai multe elemente purtătoare
– echipamente de agrement
– ascensoare
– trape de scenă, de decoruri şi instalaţii de cortine pentru incendiu
– instalaţii de transport pe plan înclinat
– instalaţii de transport pe cablu
– scări şi trotuare rulante
Etapele lucrărilor de montare/reparare/întreţinere/revizie
Conţinutul documentaţiei tehnice de montare/reparare
Modificări ale instalaţiilor de ridicat care conduc la o nouă certificare
8
Aplicaţii practice, studii de caz
4
Art. 30 Formatorii care participă la acest program de instruire trebuie să fie atestaţi pentru modulul 2.1.
SECŢIUNEA a 4-a
Atestarea personalului tehnic de specialitate responsabil tehnic cu sudura (RTS)
Art. 31 (1) Personalul tehnic de specialitate prevăzut în tabelul 1, nr. crt. 11 este examinat şi atestat de către ISCIR după participarea la un program de instruire organizat conform prevederilor art. 10-13 care respectă programa analitică prevăzută la art. 32.
(2) Persoanele care doresc obţinerea atestatului ca responsabil tehnic cu sudura trebuie să aibă studii superioare tehnice de lungă/scurtă durată sau studii medii tehnice (specialitatea sudură) precum şi o vechime în specialitate de minim 2 ani.
20
Art. 32 (1) Instruirea responsabilului tehnic cu sudura (RTS) se desfăşoară conform următoarei programe analitice:
Tema
Numărul orelor de predare
Legislaţie, standarde, normative specifice activităţii
Atribuţii şi responsabilităţi specifice activităţii conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile
4
Materiale utilizate la executarea operaţiilor de sudare în cadrul operaţiilor de montare şi reparare a instalaţiilor/echipamentelor
Condiţii tehnice privind realizarea îmbinărilor sudate la montarea şi repararea instalaţiilor/echipamentelor
Examinări nedistructive şi distructive ale îmbinărilor sudate
8
Întocmirea documentaţiilor tehnice
Aplicaţii practice, studii de caz
4
(2) Formatorii care participă la acest program de instruire trebuie să fie atestaţi pentru modulul 3.1.
CAPITOLUL IV
ATESTAREA PERSONALULUI TEHNIC DE SPECIALITATE
DIN CADRUL OBIECTIVELOR NUCLEARE
Secţiunea 1
Atestarea personalului tehnic de specialitate responsabil tehnic cu sudura, cu tehnologiile la cald şi cu supravegherea lucrărilor
Art. 33 (1) Personalul tehnic de specialitate prevăzut în tabelul 1, nr. crt. 9, 10, 11 şi 12 este examinat şi atestat de către ISCIR după participarea la un program de instruire organizat conform prevederilor art. 9-13 care respectă programa analitică prevăzută la art. 34.
(2) Persoanele care doresc obţinerea atestatului ca responsabil tehnic cu sudura, responsabil cu tehnologiile la cald şi ca responsabil cu supravegherea lucrărilor trebuie să aibă studii superioare tehnice de specialitate de lungă durată precum şi o vechime în specialitate de cel puţin 2 ani în fabricarea, montarea, instalarea sau repararea sistemelor/ componentelor care reţin presiunea şi suporturile lor sau a instalaţiilor de ridicat, după caz.
21
Art. 34 (1) Instruirea personalului tehnic de specialitate ca responsabil cu supravegherea lucrărilor (RSL) se desfăşoară conform următoarei programe analitice:
Tema
Numărul orelor de predare
Legislaţie, standarde, normative specifice activităţii
4
Lucrări de fabricare/instalare/montare/modificare/reparare la:
– sisteme şi componente care reţin presiunea
– instalaţii de ridicat
Etapele lucrărilor
Conţinutul documentaţiei tehnice de fabricare/instalare/montare/
modificare/reparare
Atribuţii şi responsabilităţi specifice activităţii conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile
8
Aplicaţii practice, studii de caz
4
(2) Instruirea personalului tehnic de specialitate ca responsabil cu tehnologiile la cald (RTTC) se desfăşoară conform următoarei programe analitice:
Tema
Numărul orelor de predare
Legislaţie, standarde, normative specifice activităţii
4
Atribuţii şi responsabilităţi specifice activităţii conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile
Materiale utilizate la fabricarea, montarea, instalarea, modificarea şi repararea instalaţiilor/echipamentelor
Proceduri de tratament termic (îmbinări sudate, după deformări plastice)
Condiţii tehnice privind realizarea tratamentelor termice la fabricare, montare, instalare, modificare şi reparare instalaţiilor/echipamentelor
Întocmirea documentaţiilor tehnice
8
Aplicaţii practice, studii de caz
4
(3) Instruirea personalului tehnic de specialitate ca responsabil tehnic cu sudura (RTS) se desfăşoară conform următoarei programe analitice:
22
Tema
Numărul orelor de predare
Legislaţie, standarde, normative specifice activităţii
4
Atribuţii şi responsabilităţi specifice activităţii conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile
Materiale utilizate la executarea operaţiilor de sudare în cadrul operaţiilor de fabricare, montare, instalare, modificare şi reparare a instalaţiilor/echipamentelor
Condiţii tehnice privind realizarea îmbinărilor sudate la fabricare, montare, instalare, modificare şi reparare instalaţiilor/echipamentelor
Examinări nedistructive şi distructive ale îmbinărilor sudate
Cerinţe privind aprobarea procedurilor de sudare şi autorizarea sudorilor
Întocmirea documentaţiilor tehnice
8
Aplicaţii practice, studii de caz
4
Art. 35 Formatorii care participă la aceste programe de instruire trebuie să fie atestaţi pentru modulul 1.2, 2.2 sau 3.2, după caz.
CAPITOLUL III
DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE
Art. 36 Tarifarea activităţilor ISCIR prevăzute în prezenta metodologie se face potrivit listei de tarife CR 1-2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442/29.06.2009.
Art. 37 (1) În cazul pierderii/deteriorării atestatului, pentru eliberarea unui duplicat, solicitantul depune la ISCIR următoarele documente:
a) cererea pentru eliberarea duplicatului;
b) copia actului de identitate;
c) declaraţia pe propria răspundere privind pierderea/deteriorarea atestatului;
d) copia documentului de participare la programul de instruire, obţinut după ultima atestare.
(2) ISCIR eliberează duplicatul în termen de 30 de zile de la depunerea documentelor.
Art. 38 Documentele care se depun la ISCIR trebuie redactate/traduse în limba română de către un traducător autorizat, dacă este cazul.
23
Art. 39 Termenele de soluţionare a cererilor depuse la ISCIR sunt cele stabilite conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 40 Regimul de sancţiuni prevăzut de prescripţiile tehnice ISCIR şi de Legea nr. 64/2008 în raport de obligaţiile personalului tehnic de specialitate se aplică în conformitate.
Art. 41 (1) Contestaţiile candidaţilor se depun în scris, într-un singur exemplar, la comisia de examinare în maxim oră de la terminarea anunţării rezultatelor.
(2) Rezultatele contestaţiilor se dau de către comisia de examinare, în maxim două ore de la depunerea acestora, printr-o rezoluţie admis sau respins aplicată pe contestaţie; rezoluţia este semnată de către preşedintele comisiei care reprezintă ISCIR.
(3) Rezultatul contestaţiilor este comunicat în scris petenţilor.
Art. 42 (1) Personalul tehnic de specialitate poate să presteze serviciile/lucrările pentru care este autorizat conform prezentului ordin, în baza unui contract individual de muncă încheiat cu respectarea Codului Muncii/Legii salarizării.
(2) Contractul individual de muncă poate fi încheiat cu normă întreagă sau cu fracţiune de normă;
(3) Timpul maxim de lucru admis pe zi este de 12 ore.
Art. 43 Prezenta metodologie conţine un număr de 4 (patru) anexe, care fac parte integrantă din aceasta.
24
ANEXA 1
MODEL DE ADRESĂ AVIZARE PERSOANĂ JURIDICĂ
ANTETUL ISCIR ……………………….. Nr. înregistrare ……..……/……….
Către,
………………………………….
Adresă ……………………….
CUI ……………………………
Tel./Fax ………………………
În atenţia …………………………………………………..
Având în vedere cererea dumneavoastră nr.………../………….. înregistrată la ISCIR cu nr. ……………../…………… privind solicitarea de avizare a programei şi suportului de curs pentru programul de instruire în vederea atestării personalului tehnic de specialitate ca …………………………………………. vă comunicăm avizul nostru favorabil .
Programa analitică respectă prevederile Ordinului Inspectorului de Stat Şef al ISCIR nr. ……………………din…………….., art. ………………….
Prezentul aviz este valabil 4 ani, conform legislaţiei în vigoare.
INSPECTOR DE STAT ŞEF,
(Numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)
25
ANEXA 2
Model de atestat eliberat de către ISCIR
Antet ISCIR
______________________________________________________________________
A T E S T A T
Nr…………….
În conformitate cu prevederile Ordinului Inspectorului de Stat Şef al ISCIR nr………./……………… se atestă că:
Dl/Dna ……………………..
CNP………………………………………………………
a făcut dovada cunoştinţelor necesare pentru desfăşurarea activităţii de
FORMATOR
PENTRU INSTRUIREA PERSONALULUI TEHNIC DE SPECIALITATE
MODULUL
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Prezentul atestat conferă titularului drepturile prevăzute de reglementările în vigoare.
INSPECTOR DE STAT ŞEF
………………………………….
Data eliberării: ………………………..
26
ANEXA 3
Model de adeverinţă eliberată de către organizator
Antet persoană juridică
ADEVERINŢĂ
D-nul/d-na…………………..a participat în perioada………………., la un program de instruire pentru modulul* ……………………………..
Programul de instruire a fost aprobat de către ISCIR prin adresa nr……din data de…………………..
Director
…………………………….
*Se completează în conformitate cu tabelul 2
27
ANEXA 4
Model de atestat eliberat de către ISCIR (faţă)
Antet ISCIR
______________________________________________________________________
A T E S T A T
Nr…………….
În conformitate cu prevederile Ordinului Inspectorului de Stat Şef al ISCIR
se atestă că:
Dl/Dna ……………………..
CNP………………………………………………………
a făcut dovada cunoştinţelor necesare pentru desfăşurarea activităţii de
PERSONAL TEHNIC DE SPECIALITATE
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Prezentul atestat conferă titularului drepturile prevăzute de reglementările în vigoare.
INSPECTOR DE STAT ŞEF
………………………………….
Data eliberării: ………………………..
28
ANEXA 4 (verso)
Model de atestat eliberat de către ISCIR
PRELUNGIREA
VALABILITĂŢII
Data……………
Data………………
Data…………….
Data…………….
Data…………….
(Semnătura şi ştampila)
(Semnătura şi ştampila)
(Semnătura şi ştampila)
(Semnătura şi ştampila)
(Semnătura şi ştampila)
Valabilitatea atestatului este de 2 (doi) ani de la data eliberării/prelungirii valabilităţii.