ORDIN Nr. 491 din 21 iulie 2004 pentru modificarea şi completarea Prescripţiei tehnice PT R 9-2003, ediţia 1

„Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe cablu pentru
persoane – telescaune”, aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 709 din 5 august 2004
În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi
funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub
Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările
ulterioare,
având în vedere referatul de aprobare prezentat,
ministru de stat, ministrul economiei şi comerţului, emite următorul ordin:
ART. 1
Prescripţia tehnică PT R 9-2003, ediţia 1, „Cerinţe tehnice privind
utilizarea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane – telescaune”,
aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 99/2003,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 şi 183 bis din 24
martie 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Punctul 1.3.1 – Standarde – va avea următorul cuprins:
„1.3.1. Standarde
Standardele sunt menţionate în anexa W.
Standardele menţionate în prezenta prescripţie tehnică nu sunt obligatorii.
În consecinţă, utilizatorii prezentei prescripţii tehnice pot folosi şi alte
standarde prin care să se demonstreze respectarea cerinţelor prevăzute de
prezenta prescripţie tehnică.”
2. Se introduce anexa W, care va avea următorul cuprins:
„ANEXA W
STANDARDE
SR EN 719:1995 Coordonarea sudării. Sarcini şi
responsabilităţi
SR EN 757:1998 Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi
pentru
sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor cu
limită
de curgere ridicată. Clasificare
SR EN 1600:2000 Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi
pentru
sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor
inoxidabile
şi refractare. Clasificare
SR EN 10113/1:1995 Produse laminate la cald din oţeluri de
construcţii
sudabile cu granulaţie fină. Partea 1: Condiţii
generale
de livrare
STAS 5930-89 Şurub de păsuire cu cap hexagonal. Clasa de
execuţie A
STAS 6168-90 Măsuri de siguranţă contra incendiilor. Scări
de salvare
în caz de incendiu. Prescripţii generale
STAS 6221-89 Construcţii civile, industriale şi
agrozootehnice.
Iluminatul natural al încăperilor. Prescripţii
de calcul
STAS 7194-79 Sudabilitatea oţelurilor. Elemente de bază
STAS 8183-80 Oţeluri pentru ţevi fără sudură de uz general.
Mărci şi
condiţii tehnice de calitate
STAS 8324-86 Oţel laminat la cald. Profile din oţel silicios
STAS 10101/20-90 Acţiuni în construcţii. Încărcări date de vânt
STAS 10108/1-81 Construcţii civile, industriale şi agricole.
Prescripţii
pentru proiectarea construcţiilor din ţevi de
oţel
STAS 10108/2-83 Construcţii din oţel. Calculul elementelor din
oţel
alcătuite din profile cu pereţi subţiri,
formate la rece
STAS 10382-88 Oţeluri pentru ţevi utilizate la temperaturi
scăzute.
Mărci şi condiţii tehnice de calitate
STAS 12604/5-90 Protecţia împotriva electrocutărilor.
Instalaţii
electrice fixe. Prescripţii de proiectare,
execuţie şi
verificare”
ART. 2
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul de stat,
ministrul economiei şi comerţului,
Andrei Grigorescu,
secretar de stat
–––––